UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO

SEMINARSKI RAD Iz predmeta: CESTOVNA VOZILA Tema: POKAZATELJI ZA OCJENU RADNOG CIKLUSA MOTORA

PREDMETNI NASTAVNICI: V.prof.dr.Ivan Filipović Doc.dr.Suada Dacić Sarajevo,oktobar 2009.

STUDENTI: Kovač Sabina Čengić Namik

UVOD
• Pokazatelji za ocjenu radnog ciklusa motora se uglavom dijele na unutrašnje,odnosno indicirane pokazatelje i efektivne. • Indicirani pokazatelji se određuju na osnovu podataka i rezultata mjerenja veličina, dok efektivni pokazatelji se odnose na veličine izmjerene ili proračunate na stanje na spojnici koljenastog vratila motora. • Indikatorski (unutrašnji) parametri se dalje dijele na srednji indikatorski pritisak, indiciranu snagu, indiciranu specifičnu potrošnju goriva, i indicirani stepen iskorištenja. • Efektivni pokazatelji se dijele na efektivnu snagu i mehaničke gubitke, efektivni stepen korisnosti (iskorištenja), mehanički stepen iskorištenja, efektivna specifična potrošnja goriva i efektivni obrtni moment.

INDICIRANI (UNUTRAŠNJI) POKAZATELJI
• Indicirani parametri za ocjenu radnog ciklusa, određuju se na osnovu podataka i rezultata mjerenja veličina, koje definišu pojedine procese ili čitav radni ciklus u radnom prostoru motora. Indicirani parametri se dijele na: a) Srednji indicirani pritisak • Srednji indicirani pritisak je fiktivni pritisak, konstantne veličine, koji bi djelujući na klip, u toku jednog hoda klipa, izvršio isti rad, kao i promjenljivi pritisak u cilindru za vrijeme svih hodova (taktova) jednog radnog ciklusa.

• Srednji indicirani pritisak je definisan kao odnos indiciranog rada (Li,uk) i hodne zapremine motora (Vh) kao:
Li,uk Li Lizm P'im - Pizm

pi = ——— = —— -- —— = Vh Vh Vh

• • • • • •

gdje su: Li,uk – indicirani (ukupni) rad, tj. ukupan koristan rad po jednom izvršenom ciklusu Li – koristan rad stvarnog ciklusa Lizm – rad koji se troši na izmjenu radne materije Vh – hodna zapremina cilindra pim' – srednji ind. pritisak bez uzimanja u obzir rada, koji se troši na izmjenu radne materije pizm - pokazuje specifični rad po jedinici zapremine, koji se gubi na proces izmjene radne materije.

Površina ograničena krivom a, a', f, k, z1, 1, b1, a ekvivalentna je indiciranom radu +Li, dok je površina b1, r, a, b1, ekvivalentna radu, koji se troši na proces izmjene radne materije, odnosno – Lizm. Prema tome, idicirani rad cjelokupnog ciklusa četverotaktnog motora bez nadpunjenja, kada se uzme u obzir gubitak rada na proces izmjene radne materije je:

Li,uk = Li – Lizm
Slika 1. Proračun i indikatorski dijagram četverotaktnog usisnog oto motora

Iz slike 1. vidljivo je da procesi prikazani indikatorskim dijagramom nemaju skokovite prelaze , nego se linije pojedinih procesa (faza ciklusa) nastavljaju jedna na drugu blagim zaobljenim prelazima.

Zaokrugljenja dijagrama na mjestima prelaza od jednog procesa na drugi izvode se na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem sličnih motora. Kod proračuna ova zaokrugljenja definišu se posebnim koeficijentom.

Prilikom određivanja parametara motora obično se formira proračunski indikatorski dijagram za dva hoda (sabijanje i širenje), a gubici rada na izmjeni radne materije pridodaju se mehaničkim gubicima ili se posmatraju odvojeno.

Na slici 2 dati su proračunski (nezaokrugljeni) a c z‘ z b a i stvarni a c’ c” z” l b’ a indikatorski dijagrami ciklusa sa kombinovanim dovođenjem toplote. Za približni proračun srednjeg indiciranog pritiska se koristi proračunski (nezaokrugljeni) indikatorski diagram. Rad ciklusa Sabate, prema slici 2., sastoji se iz rada širenja gasova od Vz’ do Vz pri pz=const, plus rad politropskog širenja sa srednjim eksponentom politrope n2 od stanja pz, Vz do stanja pb, Vb minus rad, koji se troši na kompresiju, odnosno politropsko sabijanje, sa srednjim eksponentom politrope n1 od stanja pa, Va do stanja pc, Vc.

Slika 2. Proračunski i indikatorski dijagram četverotaktnog usisnog dizel motor

Ako se sa Li’ označi cjelokupan rad ciklusa bez uzimanja u obzir gubitaka rada na izmjenu radne materije, onda se prema oznakama na slici 2., rad nezaokrugljenog indikatorskog dijagrama, za ciklus sa kombinovanim dovođenjem toplote, može izračunati kao:

• Gdje:

Li' = Lz'z + Lzb - Lac
predstavlja rad širenja gasova

Lz'z = pz * Vz – pz' * Vz' pz * Vz — pb * Vb Lzb = ————————— n2 — 1 pc * Vc — pa * Va Lac =

predstavlja rad politropskog širenja

—————————
n1 — 1

predstavlja rad politropskog sabijanja

• Odstupanje stvarnih vrijednosti srednjeg indiciranog pritiska, u odnosu na proračunske vrijednosti, ne uzimajući u obzir izmjenu radne materije, ocjenjuje se koeficijentom zaokruženja indikatorskog diagrama φi, tj.:

P'im = φi * P*im
• Prema eksperimentalnim podacima koeficijent zaokruženja φi se kreće u granicama φi = 0,92 -0,97. Dio indiciranog rada se troši i na izmjenu radne materije (Lizm).

Na sl. 3 prikazan je detalj indikatorskog dijagrama izmjene radne materije četvorotaktnog usisnog motora. Gubitak dijela indiciranog rada za izmjenu radne materije (Lizm) prikazan je na slici 3. šrafiranim poljem. Ovaj dio indiciranog rada se često izražava i preko srednjeg pritiska:

Lizm Vh

Pizm

= ——

b) Indicirana snaga
• Indicirana snaga motora je snaga razvijena u cilindru motora i za definisane pokazatelje: srednji indicirani pritisak (pi), hodna zapremina cilindra (Vh) i vrijeme jednog ciklusa (t) može se izračunati kao:

Li,uk
• indicirana snaga za jednocilindrični motor može izračunati kao:

pi = ——— t

Pi * Vh * n Pi = 2 ——————— τ
• ako je u pitanju višecilindrični motor sa i cilindara, onda je indicirana snaga motora:

Pi * i * Vh * n pi * Vhuk * n Pi = 2 ——————— = 2 ———————— τ τ

c) Indicirana specifična potrošnja goriva
Indicirana specifična potrošnja goriva (gi) pokazuje količinu utrošenog goriva po jednom indiciranom kW snage i satu. Uobičajena dimenzija specifične potrošnje je [g/kWh]. Ona se definiše kao:

Gh kg gi = ——— = ——— Pi kWh d) Indicirani stepen iskorištenja
Indicirani stepen iskorištenja (ηi) predstavlja odnos toplote ekvivalentne indiciranom radu i ukupno dovedene toplote za vrijeme vršenja tog indiciranog rada ili posmatrano u jedinici vremena, kao odnos indicirane snage (Pi) i dovedene toplote u jedinici vremena (Ql*). Tako je:

Pi ηi = ——— Qi

MEĐUSOBNA ZAVISNOST OSNOVNIH PARAMETARA
• Indicirana specifična potrošnja goriva (g) može se izraziti preko već poznatih parametara na sljedeći način: - ekvivalentni odnos zraka (koeficijent viška zraka) se računa kao:

mvs ρk * ηv α = ——— = ———————— mvt lo * gi * pi - indicirani stepen iskorištenja se može izraziti kao: lo * pi * α ηi = ———————— ηv * pk * Qd

EFEKTIVNI POKAZATELJI ZA OCJENU RADNOG CIKLUSA
• Efektivni pokazatelji se odnose na veličine izmjerene ili proračunate na stanje na spojnici koljenastog vratila motora. Efektivni pokazatelji se dijele na efektivnu snagu i mehaničke gubitke, efektivni stepen korisnosti (iskorištenja), mehanički stepen iskorištenja, efektivna specifična potrošnja goriva i efektivni obrtni moment.

a) Efektivna snaga i mehanički gubici
• Snaga motora koja se od koljenastog vratila predaje radnoj mašini, naziva se efektivna snaga (Pe). Ona je od indicirane snage umanjena za veličinu snage mehaničkih gubitaka (Pm), tj.:

Pe = Pi – Pm

U mehaničke gubitke spadaju: • snaga utrošena na savladavanje otpora mehaničkog trenja (klip-klipni prstenovikošuljica, ležajevi, trenje u razvodu, itd.) • snaga utrošena na savladavanje aerodinamičkih otpora kretanja dijelova motora (klipnjača, koljenasto vratilo, zamajac, itd.) • snaga utrošena na pogon pomoćnih uređaja motora (pumpa za vodu, pumpa za ulje, ventilator, pumpa za gorivo, kompresor, itd.)

Odnos efektivne i indicirane snage naziva se mehanički stepen iskorištenja (ηm), tj.:

Pe ηm = —— Pi
• • • • • Mehanički stepen iskorištenja može se odrediti eksperimentalno: mjerenjem efektivnih parametara (Pe, Me, n, pe) i snimanjem indikatorskog diagrama (pi); metodom sukcesivnog isključivanja pojedinih cilindara; određivanjem snage trenja stranim pogonom ili pomoću nekih korelacionih izraza dobivenih na bazi velikog broja eksperimentalnih podataka.

Analogno izrazu za indiciranu snagu, efektivna snaga se računa kao:

Pe = Pi *
• Gdje je:

ηm

pe = ηm ⋅ pi

- srednji efektivni pritisak

b) Efektivni stepen korisnosti i efektivna specifična potrošnja goriva
• Efektivni stepen korisnosti definiše se na osnovu odnosa efektivne snage i dovedene toplote u jedinici vremena kao:

Pe ηe =———= ηi * ηm Q1

Vrijednost

ηi

se može izraziti kao:

lo * pi * α ηi = —————— ηv * pk * Qd
• Efektivna specifična potrošnja goriva je:

Gh 10 ge = ——— Pe

c) Ostali efektivni pokazatelji • Efektivni obrtni moment se računa sljedećim izrazom:

Pe Me = ——— ω
• Veza između potrošnje goriva (Gh) u jedinici vremena i količine goriva koja se dovodi po ciklusu u cilindru (qc) je:

2π Gh = qc * ρg * i * ——— τ

Zaključak
• • U ovom seminarskom radu smo detaljno objasnili koji su to pokazatelji za ocjenu radnog ciklusa motora, te da svi ovi parametri u fizikalnom smislu u suštini definišu: energetsku kompaktnost motora, u smislu iskorištenja njegove radne zapremine, i ekonomičnost motora, s obzirom na iskorištenje dovedene toplotne energije. Indicirani pokazatelji se određuju na osnovu podataka i rezultata mjerenja veličina, dok efektivni pokazatelji se odnose na veličine izmjerene ili proračunate na stanje na spojnici koljenastog vratila motora. Bez ovih parametara nije moguće izvršiti ocjenjivanje radnog ciklusa motora, a samim tim i kvalitet motora. Mada se stvarni ciklusi motora mnogo razlikuje od teorijskog odnosno računskog tj. idealnih ciklusa motora. Osim ovih pokazatelja, za ocjenu motora su veoma važni i pokazatelji, koji su u vezi sa zaštitom čovjekove sredine: - buka, koju motor emituje prilikom rada, - sastav izduvnih gasova, posebno koncentracija i ukupna emisija pojedinih štetnih komponenti, i - miris izduvnih gasova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful