You are on page 1of 3

Hướng dẫn cài đặt mạng Boot - Rom (phần 2)

CÀI ĐẶT HĐH WINDOWS SERVER 2003 & DHCP

GIỚI THIỆU

Trong Phần 1, chúng ta đã nắm bắt được một cách khái quát mô hình hoạt động của hệ thống mạng
BootRom. Trong chuyên đề tiếp theo này, chúng ta sẽ thực hiện việc cài đặt HĐH Windows cho các máy
tính. Trong mô hình mạng này bạn có thể chọn cài đặt HĐH Windows 2000 Server hoặc Windows Server
2003 cho máy chủ và Windows 2000 hoặc Windows XP cho máy khách. Việc quyết định chọn HĐH nào để
cài đặt tuỳ theo điều kiện thực tế của bạn, còn các bước thực hiện thì về cơ bản không khác nhau nhiều lắm.

CHUẨN BỊ
Trong mô hình này tôi chọn cài đặt HĐH Windows Server 2003 và Windows XP. Trước khi bắt tay vào việc
bạn cần chuẩn bị :

 2 máy tính có cấu hình phù hợp, một làm máy chủ và một làm máy trạm có nối mạng với nhau.

 02 bộ đĩa cài đặt cho 02 HĐH này. Bạn có thể liên hệ với văn phòng Microsoft Việt Nam để được
cung cấp phiên bản chính thức.
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Trong mô hình này, chúng tôi chọn cài đặt HĐH Windows Server 2003 cho máy chủ và Windows XP cho máy
khách. Trước khi bắt tay vào việc bạn cần chuẩn bị:

 2 máy tính có cấu hình phù hợp (đã nêu trong Phần 1), một làm máy chủ và một làm máy trạm có
nối mạng với nhau.
 02 bộ đĩa cài đặt cho 02 HĐH này. Bạn liên hệ với văn phòng Microsoft Việt Nam hoặc các nhà phân
phối ủy quyền để mua bản quyền.

Trình tự thực hiện cài đặt các HĐH như sau:

 Máy chủ
• Cài đặt HĐH Windows Server 2003
• Cài đặt dịch vụ DHCP

 Máy trạm
• Cài đặt HĐH Windows XP
• Cài đặt các ứng dụng (tuỳ theo nhu cầu sử dụng của bạn)

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH & DHCP

1. Cài HĐH Windows Sever 2003

Thiết lập trong BIOS Setup để máy tính khởi động đầu tiên từ CDROM. Đưa đĩa cài đặt Windows Servrer
2003 vào ổ CDROM, cho máy tính khởi động lại, máy tính sẽ tự động khởi động chương trình cài đặt từ đĩa
cài đặt trong ổ CDROM.

 Giai đoạn 01:


Chương trình cài đặt kiểm tra cấu hình máy tính và bắt đầu cài đặt HĐH ở chế độ tex (tex mode):

Rate