You are on page 1of 43

PSZICHOLGIATRTNET

A tudomny kezdete:
1816: els pszicholgiai tanknyv megjelense
18!: els pszicholgiai la"o#
$ % visszat# k#ds& tma:
1' (est ) llek
*' +edukcionizmus , non#edukcionizmus
$' -#kls , k#nyezet vita
1& test s .vagy llek %iloz%iai p#o"lmja
A k#ds& hogy lteznek)e& inte#akci van)e kzt/k0 1egoldsok:
A2 Monizmus sze#int& vagy csak llek& vagy csak test ltezik
1ate#ialistk sze#int csak a test ltezik& csak az van amit #zkel/nk& minden mozgs&
cselekedet visszavezethet az agy#a'
1entalizmus 3szu"jekt4v idealizmus2 sze#int csak a llek& a tudat ltezik& ha nincs tudat& akko#
nincs k/lvilg se' A valsg a tudat"an ltezik'
52 Dualizmus: mindkett ltezik& de elt#en %ogjk %el ltezs/ket
inte#akci: hatnak egyms#a& kapcsolat van kztt/k
pa#allelizmus: egyms mellett& %/ggetlen/l lteznek& nincs kapcsolat kztt/k
*& #edukcionizmus , non#edukcionizmus
+edukcionistk sze#int pszicholgiai jelensgekkel& #vekkel meg lehet magya#zni a viselkedst
6on#edukcionistk sze#int a pszicholgiai jelensgek nem llnak meg maguk"a& kellenek a "iolgiai
magya#zatok'
$& #kls , k#nyezet vita& vagyis a viselkeds velesz/letett vagy tanult)e& s milyen m#tk"en
6u#tu#istk: minden tanult
6ativistk: #klsnek s k#nyezetnek is van sze#epe
1indh#om tma megkzel4tsei"e "ele lehet so#olni minden %iloz%ust'
kori !r!!k
A pszicholgia a %iloz%i"l s az o#vostudomny"l p4tkezik& az elmleti alapok ekko# jelennek
meg'
7z%istk: 3"lcs %#%i2
8taz tan4tk voltak& %iatalokat tan4tottak3logika& #eto#ika& %ilo2' A meggyz "eszd volt kiemelked
jelentsg9 nluk' A meggyzs vonatkozhatott j#a , #ossz#a& mai jelents"en a sz m# #ossz#a
meggyzst jelent , #eklmpszicholgia'
Sz"kra#$sz:
A sz%istknak nagy k#itikusa volt& de mgis hozzjuk so#oljk' A meggyzs#e a vita mdsze#t
hasznlta& de csak a j#a aka#ta meggyzni az em"e#eket' :alakit megk#dezett s a vlaszt k#itizlta
s 4gy a tov""i k#ds , vlasz& 4gy k#istlyosodott ki az #vels , c%ols'
A daimon ki%ejezst hasznlta az em"e#ek viselkedst& attit9djeit i#ny4t "els szellem#e' Az egyn
clja az lenne& hogy a daimon)t jv nevelje amennyi#e lehet& az e#klcsi szempontokat vegye
%igyelem"e' Az em"e#i "oldogsg"an az nisme#etnek van %ontos sze#epe'
Pla#"n%
;#sen hatott a nyugati %iloz%i#a& akadmijt ie' $8)"en alap4totta& s !<< vig m9kdtt& a
matematika volt a % tudomny' Az akadmi#a nk is j#hattak& az =llam c4m9 m9v"en is ki%ejtette&
hogy a nk sok dolog"a jo""ak a %#%iaknl& s politikusok is lehetnek'
>o#mk elmlete:
?t vilg ltezik:
tuds vilga& mely"en a %o#mk vannak& melyek egyetemesek s csak sz ltal lehet ket
megisme#ni
vlemnyek vilga& mely"en azok az in%o#mcik vannak& melyeket az #zksze#veinken ke#eszt/l
isme#/nk meg& melyek mindig pontatlanok' 7ze#inte a test akadlyozza meg az em"e#t a valsg
pontos megisme#s"en'
@ 5a#lang hasonlata: em"e#ek /lnek a "a#lang"an httal a kij#atnak 3gye#ekko#uktl& sszektzve&
csak egy i#ny"a tudnak nzni2& s csak a mgtt/k lv t9z #nykn t ltjk a kinti em"e#ek& a vilg
#nykt& ami nem az igazi valsg' :agyis az #zksze#vi in%k Agy viszonyulnak az egyetemes
dolgokhoz& mint ahogy a t#gy az #nykhoz' A dolgok valdi te#mszete a lelk/nk mlyn lakozik'
1g az 9#"en& #ge""en isme#t/nk egyetemes dolgokat& a %o#mk vilgt& de a %ldn m# elvesztett/k
e kpessg/nket'
Blatn sze#int a llek $ #szes 3@ >#eud2
sz: a #acionlis #sz& isme#i a %o#mkat
szellem
vgy 3tvgy is2
Az utols kt #sz i##acionlis& melyek lehAzzk a lelket a %ld#e s nem engedik megisme#ni az igazi
valsgot' Covaskocsi hasonlata 3llek sz#nyas ke#k& kt l 3szellem D vgy2 hAzza s egy hajt
3sz2 hajtja2' Az e#klcsisg %elttele a $ llek#sz ha#mnija'
)Blatn #acionalista& idealista s dedukt4v gondolkodsA volt'
)Eatsa: a %o#mk 1A F mentlis #ep#ezentcik& %ogalmak
Arisz#o#&l$sz:
Blatn volt a meste#e& de nzeteik elt#nek' A#isztotelsz empi#ikus volt& sze#inte az szlels is kell a
vilg megisme#shez& a %izikai vilg"l is kellenek az in%o#mcik& s mate#ialista is volt: a vilg az
anyag s az idea keve#ke' Az nevhez %9zdik az indukci& dedukci mdsze#e& szillogizmusok is'
Eatsa pszicholgi#a:
)A pszich szt hasznlta az l s lettelen megk/ln"ztets#e& minden llnynek van pszichje&
de e""en vannak %okozatok:
:egetat4v: nvnyeknek van 3anyagcse#e2
7zenzit4v: llatoknak s em"e#eknek van& ltnak& #eznek& szagolnak& tapintanak& emlkeznek
+acionlis: csak az em"e#nek van& logikus gondolkods
Ggy gondolta& hogy a pszich szkhelye a sz4v& me#t a sz4v "etegsgei hallt okoznak& s me#t a d/h s
a ha#ag mellkasi #zs' Az agy ltezst tagadta& sze#inte az csak h9ti a v#t' A pszich mindennek a
kzpontja& a pszich a tuds "e%ogads#a kpes'
)1egk/ln"zteti a %elidzst s az elh4vst& az ut""it akt4v ke#ess jellemzi' Alkalmazza az
asszocici elveit 3$ asszocici t#vnye2& melyek alapjn a dolgokat elh4vjuk& sszevetj/k:
hasonlsg& ellenttessg& egy"eess 3t# s id"eli #intkezs2
>elisme#te& hogy:
az ismtls jav4tja az anyag megma#adst& az emlkezet teljes4tmnyt
"izonyos dolgok#a jo""an emlksz/nk #zelmi hatsok miatt
nha jo""an emlksz/nk egy dolog#a ami csak egysze# %o#dult el , villan%ny emlk
lom: emlkezethez hasonl %olyamatok
kata#zis jelensgt %elisme#i: amiko# a np nzi a d#mkat& azonos4tja magt egy sze#eplvel
Hko#i o#vosls:
Alk'm&on 3Eippok#atsz eldje2
;lsz# nla van #acionlis o#vosls& akko#i"an p#"ltk a vallstl elvlasztani az o#voslst'
) ;ls anatmus& %eljegyzseket gy#tott
) Azonos4tja az optikai idegeket 3llatok "oncolsa alapjn2
) ?imondja& hogy az agy a gondolkods sze#ve
) ;llenttp#ok a az egszsg kulcsai& ha nincs kzt/k ha#mnia akko# van "aj 3sz#az , nedves& hideg
, meleg dolgok a test"en2
Hi((okra#$sz:
) humo#lis 3v#& nyl& epe2 egyensAly az egszsg kulcsa
) hiszt#ia& sz/ls utni dep#esszi& %"ia t/neteit le4#ta
) hiszt#ia csak a nknl van& sze#inte a mh vndo#lsa miatt& ami#e gygymd a hzassg& te#hessg
) t#ekedett a valls s az o#vosls sztvlaszts#a
Gal$nosz: 3Eippok#atsz kvetje2 llatokat "oncolt s az e#edmnyeket megp#"lta t/ltetni az
em"e##e& sokat tvedett& I;:
) agy a kzpont& d" agyideget azonos4tott
) k/ln"sget tett a moto#os s #z idegek kztt& %el%edezte az ellenoldali "nulst
) testnedv elmlete 3melankolikus& szangvinikusJst"'2
)!z$(kor
?e#esztny %iloz%ia& a valls u#alta a ko#t& a pszicholgia szempontj"l is stt a ko#& kevs
tudomnyos %el%edezs& e#edmny'
Sz&n# *os#on
)1dsze#e a ktelkeds 3mint Iesca#tes)nak2& ktelkeds a ltezs"e& ami igazolja a ltt a "els
vilgnak 3int#ospekci: a vilg#l val kpzeteink2
Knnentl az int#ospekci kzpontiv vlik'
)> m9ve a Vallomsok& mely"en a sza"ad aka#at#l 4#' ;miatt van gonosz a %ldn' 7ze#inte egyetlen
dolog"an van sza"ad aka#atunk& vlaszthatunk a j 3e#klcs2 s a #ossz 3stn2 kztt' A "9ns
gondolatok"a csak az a j& hogy miattuk "9ntudatunk tmad& ami e#klcss lethez vezethet'
):allshite: lehet hit nlk/l gondolkodni& de nem #demes& a valls sz/ksges a dolgok
tanulmnyozshoz& ms tudomnyok #osszak'
A tudomnyok visszavetdse itt alapozdott meg& mindent isten jelenltvel magya#ztak'
3kettj/k kztt eltelt 1<<< v2
A+uin"i Sz&n# Tam,s%
A#isztotelsz h4v& egy az egy"en tvette %iloz%ijt s megisme#tette a ke#esztny nyugattal' 7ze#inte
a hit s a hit nlk/li gondolkods sszeegyeztethet& %iloz%ia ltezhet teolgia nlk/l is'
-illiam O..am%
LK:' szzad eltt lt'
Mccam "o#otvja , taka#kossg elve:
Ea ugyanazt a jelensget t"" elmlettel is "e lehet "izony4tani& azt kell vlasztani& ami kevese""
el%eltevst ta#talmaz' 3Cegegysze#9"" %o#mj"an Mccam "o#otvja kimondja& hogy a
magya#zatoknak nem sza"ad az okokat sz/ksgtelen/l gya#ap4tani' Ea egy jelensg#e kt magya#zat
lehetsges& akko# az egysze#9"" magya#zatot %ogadjuk el' Bldul ha egy hasadt %at#zs %ekszik a
%ldn& akko# ez lehet egy villmcsaps miatt& vagy me#t egy titkos ko#mnyzati %egyve#p#og#amot
teszteltek' A legegysze#9"" kielg4t magya#zat Mccam "o#otvja alapjn a logikus is egy"en: az ok a
villmcsaps'2
R&n&sz,nsz: 31N<<)16<<2
(#sadalmi vltozsok:
Az em"e# ke#/l a kzppont"a& elkezdtek #dekldni az em"e#i motivcik& #zelmek& szlels i#nt&
az egyni k/ln"sgek#e ke#/l a hangsAly @ E81A6KO187'
Addig csak A#isztotelsz tanaival %oglalkoztak& de a humanizmus visszat# az ko#i g#gk tanaihoz
s A#isztotelsz tanait k#djelezik meg'
+vide""& egysze#9"" aka#jk tenni a vallsi ce#emnikatP 1a#tin Cuthe#: #e%o#mci
A tudomnyos gondolkods vltozsai:
Az em"e#i lt& a %ldi lt megk#djelezse& vltozsa'
)o(&rnikusz: geocent#ikus vilgkp helyett heliocent#ikus lesz @ vilgiasods
Gior/ano 0r1n": kiegsz4tette ezt azzal& hogy sok nap van& vagyis sok nap#endsze#& sok "olyg& sok
em"e#' @ nem em"e#isg van a kzppont"an'
Galil&li: %entiekkel egyet#tett& D sze#inte a ltez entitsnak kt%le tulajdonsga van:
elsdleges: %o#ma& mennyisg& mozgs& ezek sze#vesen kapcsoldnak
msodlagos: nem a t#gy"an& hanem az azt szemll em"e#"en vannak meg& szu"jekt4vek& a
meg%igyeltl %/ggnek' Bl': szag& 4z& sz4n melyek nmaguk"a nem lteznek'
0a.on: indukt4v tudomnyos mdsze#
LK:' szzad"an az el4tletes gondolkods#l 4#t& de akko# mg ezt "lvnynak neveztk' ;zek a
"lvnyok a %ej/nk"e lteznek s ht#ltatjk a gondolkodst' $ %le van:
5a#lang "lvnyai 3Blatn hasonlat2: vagyis a tudat kpzetlen& az #zkels& tapasztals tkletlen&
melynek kvetkezt"en tved/nk& s a dolgokat el%ogadjuk utnagondols nlk/l'
Biac "lvnyai: a nyelv to#z4that& ahogy ki%ejez/nk egy dolgot az is el4tletes
7z4nhz "lvnyai: nagy #endsze#"e %oglalt dogmk , valls , lustasg"l s %elsz4nessg"l
el%ogadjuk& nem k#djelezz/k meg'
R&n$ D&s.ar#&s%
Az eu#pai %elvilgosods elind4tja , szekula#izci' A "izonyossg %o##sa az em"e#"en van& nem
ms"an& nem isten"en' :allsos nevelst kapott& a jezsuitknl tanult& de kivteleztek vele& 4gy
kevese""et kellett imdkoznia& vlaszthatott magnak tant#gyakat& teht sokat olvasott& s nagy
m9veltsg#e tett sze#t' 161!)"en volt egy ltomsa& egy knyv#l& amely"en "enne van az igazsg
minden#l& ez ind4tja el a tudomnyos plyn' A matematika mdsze#eit isten4tette& mg a %iloz%i"a
is "ecsempszte'
19vei:
rtekezs a mdszerrl:
;""en a m9v"en a v4zijt inte#p#etlta& hogy ktelkedni kell minden"en amit addig tanult&
visszautas4totta az addigi dogmkat' 1ag#l is sokat gondolkodott& hogy a teste& maga ltezik)e' A
gondolatai ltezs"en "iztos volt , cogito e#go sum'
Az #zkels#e kevs hangsAlyt helyezett& me#t az #zksze#vek tkletlenek , illzi rv: amit
#zkel/nk az "ecsaphat' Ie akko# mi"l lehetne kiindulni& kell egy c%olhatatlan tiszta %ogalom& elv
@ intu4ciF olyan meglts& amit nem lehet ktsg"e vonni'
A cogito e#go sum ltal az n& egyn ke#/l a kzppont"a 3%o#d4tva a vilgkp vltozssal2& ez az ego
maga"iztossgnak elindulst jelenti& hogy csak magam"a lehetek "iztos' Az egyni gondolkods&
lmny csak akko# lehet kiindulpont ha kzvetlen hozz%#s/nk van& ha isme#em magam@
int#ospekci& ami elseg4ti a tudst'
Test llek vita - Iualizmus"an vannak& mgis kt k/ln #sz'
)Clek 3tudat2: gondolkod& nem anyagi& nincs kite#jedse& tAlli a testet& i#ny4t %unkcija van'
)(est: t#"en ko#ltozott& anyagi& #omland& mechanikus'
:an inte#akci a kett kztt& test %elels a %izikai szlels#t& de a tudat tudja "e%olysolni a testet'
)A test)llek kapcsolat helynek a to"ozmi#igyet gondolta& me#t pont kzpen van az agy"a& s azt
hitte csak az em"e#nek van' ;mellett a t""i sze#v/nk p#os& csak ez nem& 4gy ez a kzpont& s a test
s llek in%o#mcii itt kpeznek egysges gondolatot'
)Ktt vg/l is a lent#l %el%el 3test2 s a %ent#l le%el 3llek2 i#nyul %olyamatokat 4#ja le'
)A test s a llek kztt e#s %esz/ltsg van& ezt hittk a ke#esztnyek is& hogy a test visz "9n"e
minket& a szekula#izcival megsz9nik a test sanya#gatsa is'
)?szo"o# hasonlat: a szkkAt"a a szo"o#& "enne csveken megy a v4z& olyan mint az e#ek s a v#'
)>ontos volt neki az llat s em"e# megk/ln"ztetse& ha ugyanolyanok lennnek nem lenne
e#klcss let' Az llatoknak nincsen tudata& olyanok mint a gpek& nem #eznek , lve "oncolta ket'
Veleszletett, szrmaztatott idek:
)A velesz/letett idek& pl': n& isten& k/lvilg isme#ete 3id& mozgs2& ezek elke#/lhetetlen/l
megjelennek& ki kell "ontani& oldani ket 3Blatn: nem "iztos& hogy %elsz4n#e tudnak ke#/lni2&
"izonyosak vagyunk "enn/k'
)A sz#maztatott idek& azltal jnnek lt#e& hogy kapcsolat"a llunk a k#nyezettel& lenyomatot
kpeznek a mem#ink"a' Mlyanok mint a szinapszisok& amelyiket sokszo# hasznljuk azok e#se""ek
lesznek'
Llek szenvedlyei:
Az #zelmek#l szl& melyek akko# jnnek lt#e& ha a tudat nem kezdemnyez& csak passz4van tl
valamit' Az #zelmek negat4van "e%olysolnak minket& kezelni kell ket& hogy lni tudjunk a vilg"a'
>lelmetes vmi @ letszellemek @ azokhoz az izmokhoz amik a %utshoz kellenek' 3F Cange2
1inden #zelemhez vegetat4v #eakci kapcsoldik: t#gy , #ep#ezentci , testi vltozs , #zelem2
6 #zelemt4pus:
)csodlkozs
)meg"ecs/ls , megvets
)sze#etet , gy9llet
)vgy
)#m
)szomo#Asg
a kompleQ #zelmek az alap#zelmek"l sz#maznak
Ce4#ta:
)#etinlis kpet: %o#d4tott s kicsiny4tett kp
)#e%leQm9kdst
Eatsa: az elme komputcis elmlet"e jelennek meg a gondolatai:
)agy: egy nagy oszthatatlan in%o#mcikezel gpezet& ami test %elett u#alkodik
)%iQcis pont: minden in%o#mcit megsz9#/nk #ajta ami "ejn
6yelv: Rhomsky)nl jelenik meg& a nyelv k#eat4v& gene#at4v& elhangolt& velesz/letett de ki kell oldani'
S(inoza%
*S< da#a" aQimt& ttelt ta#talmaz #endsze#t 4#t le'
:isszat#t istenhez& panteista volt& isten mindenhol jelen van' Ea a valsgot& igazsgot meg aka#juk
isme#ni isten"e kell ke#esni' A test)llek p#o"lm#a vlasza: a kett egyen#tk9& istentl sz#maznak
1inden dete#minlt a vilg"a& a sza"ad aka#at csak illAzi 3dete#minltsg miatt pszianal el%ut#2
A tuds $ szintje:
Kmaginci 3kpzelet2: gondolatok az #zksze#vek"l sz#maznak vagyis nem ad igazi tudst
Tsz& tuds: a"szt#akt gondolkods& imagincik egysg"e vannak
Kntu4ci: t%og vilgkp& megtalljuk hely/nk a vilg"a& tisztzdik isten)em"e#& em"e#)vilg
viszonya
L&i2ni#z%
:isszautas4totta Iesca#tes )ot s 7pinozt& nem volt panteista& elutas4totta'
1ik#oszkpos vizsglatokat vgzett: minden ami lthat kise"" #szek#e ) monszok#a oszthat&
minden szu"sztancia kise"" szu"sztancik"l& monszok"l ll' A N %le monsz& hie#a#chi"a ll:
>els""#end9 , isten& a t""i e""l e#ed
+acionlis , em"e#& gondolkodssal& ntudattal #endelkeznek
T#z , nvny& llat
;gysze#9 , sze#ves& sze#vetlen anyagok sszetevi
5# a monszok %/ggetlennek ltszanak& de a %els""#end9 ltal ha#mni"an& p#huzamosan
m9kdnek egy/tt& , pszicholgiai pa#allelizmus'
3455 6 3755 k!z!## 6 sok ir,n8za#
:e#itas dupleQ: ketts igazsg& a tudomnyok %oglalkozzanak a te#mszettel& a teolgia a vallssal s a
szent4#ssal& 4gy nincs ve#sengs& ellentmonds'
A tudomnyok kz/l a pszicholgia szakad le utolj#a a teolgitl' ;ddig a vgs ltezt ke#estk&
ekko# a tuds sze#vezdse& te#mszete ke#/l a kzppont"a'
5#it empi#izmus
A tapasztalat& az #zkels van a kzppont"a& minden isme#et alapja az #zkels& mindent a
tapasztalatok"l kvetkeztettek' ?evs" elmleti em"e#ek ta#toznak ide'
Ho22&s%
);lmlete a t#sadalom#l& em"e##l mechanikai& a"szolAt mate#ialista volt& sze#inte a testekkel s a
mozgssal minden le4#hat& a tudati m9kdsek F az agy"an vg"emen mozgsok'
)Asszocicis t#vnyek: ahogy a k/ln"z szleletek sszekapcsoldnak'
)kontiguits 3egy"eess2 elve: a mAlt"a t#tnt dolgok sszekapcsolnak& nincs sza"ad aka#at& me#t
egy szlelet mindig elh4v egy msikat'
)=lom: "ent#l ki%el i#nyul %olyamat& ellenttes i#nyA a gondolkodssal& "els t#tnsek
kivet4tse& s az#t %antasztikusak& me#t sokszo# nincs k/ls meg%elelj/k'
9o'n Lo.k&%
19ve: rtekezs az emberi rtelemrl& nincsenek velesz/letett ta#talmak& minden a tapasztalat"l
sz#mazik , ta"ula #asa' ;##e "izony4tk& hogy a kisgye#ekeknek nincsenek gondolatai'
)T#zkels: a tapasztals alapja& az #zksze#vek %el%ognak valamit& passz4van tov""4tjk a tudat"a&
ott lenyomat kpzdik& lenyomatok idekk llnak ssze& az idekat a tudat tov"" %o#mlja'
Asszocicik "onyolult hlzata alakul ki& amely knysze#4t e#ej9 is lehet'
Ea egy vak em"e# visszanye#i a ltst& akko# mi van& milyen gyo#san kapcsolja ssze a
modalitsokat& az idekat Aj#a kell tanulnia'
));lsdleges minsgek: amit ltunk& sz4n& %o#ma& alak
))1sodlagos minsgek: amilyen #zksze#vi in%o#mcikat juttat el hozznk a t#gy& pl':
hm#sklet& ezek "enn/nk vannak& az #zkel em"e#"l %akadnak'
(uds $ %okozata: 3az els kett ad csak tudst2
Kntuit4v: azonnal sz#evessz/k ha kt gondolat vagy vmi 3ha a k# nem k#2 nem sszeegyeztethet
Iemonst#at4v: megtanulunk& tudunk sza"lyok"a gondolkodni
7zenzit4v: #zksze#veink ltali in%o& nem ad igazi tudst
7okat 4#t a gye#eknevels#l& a jutalmazs#l& "/ntets#l 3gye#ek l"a hideg v4z"e& hogy edzdjn2&
ma#adi volt'
)Ce4#ta a deszenzitizci %olyamatt'
)1eghat#ozta& u#alta a %iloz%it'
Eatsa: "ehavio#istk sokat tvettek tle'
0&rk&l&8%
A vizulis pe#cepcihoz elengedhetetlen a tapasztalat 34gy aki vakon sz/letik s ks"" #endesen
lthat& p#o"lmi lesznek2'
)A tvolsg szlelse elt# a tapasztalattl& a tvolsgjelz inge#ek seg4tsgvel tudjuk megllap4tani&
hogy hol van a t#gy' (volsgjelz inge#ek:
(aka#s ) inte#poz4ci
+elat4v m#et
konve#gencia
A tapasztalat ott& seg4t& hogy az egyedi eseteket sszekapcsoljuk a nagysggal'
);sse est pe#cipi F lenni& annyi mint szlelve lenni& az szlel szemly van a kzppont"a' Amit nem
szlel/nk az nem is ltezik& minden gondolat& tapasztalat& az #zkels"l sz#mazik& minden tudsunk
a pe#cepcin alapul' 1inden t#gyi minsg msodlagos& magtl nem ltezik& csak az szlelvel'
)7zem"en llt a mate#ializmussal& a ko# tudomnyt aka#ta megtiszt4tani a meta%izikai el%elttelektl&
ms %ogalom#endsze#t aka#t' Bldul a g#avitcit nem lehet meg%ogni& ltni& 4gy nem sza"ad ilyen
%ogalmakat hasznlni'
Da:i/ Hum&% 3els tudomnyos pszicholgus2
A pszicholgia mint %/ggetlen tudomny gyke#ei& hozz nyAlnak vissza' N nagy te#/leten tett nagyot:
1' 5enyomsok s idek 3"enyoms F tapasztalat& szlelt dolgok D #zelmek2
1inden ami a tudat"an van "enyoms"l sz#mazik& a "enyomsok elevene"" kpzetek& az
#zelmek e#edmnyei'
A "enyoms s az idek kzti kapcsolat: a "enyoms a tudat"a lenyomatokat kpez& idekat' 6em
minden idea t/k#z egy az egy"en "enyomst& "# a""l sz#maznak'
*' Asszocici t#vnyei
$ alapelv: hasonlsg& id vagy t#"eli #intkezs s ok)okozat
Az asszocicik a lelki let minden tevkenysgnek sza"lyai'
$' Mksg: ha sokszo# 5 kveti A)t& oksgi kapcsolatot %elttelez/nk'
Az oksg maga nem o"jekt4v #ealits& ha a kettt sztvlasztjuk akko# nem %ogjuk egy/tt kezelni&
sszekapcsolni' Bl': es utn gom"a& van egy tendencink ezeket egy/tt kezelni' Az oksgot az
elmnk knysze#4ti a vilg#a& a te#mszet"en nincs oksg'
6incs vgs szlel& aki mindennek #telmet ad U 5e#keley& a k/lvilgi jelensgek lenyomatokat
kpeznek s kialakulnak az asszocicik'
N' Ea a "els #ep#ezentcik a k/ls dolgok msolatai& hogy lehet "iztos& hogy a k/ls dolgok
lteznek0 * %le magya#zat:
Ksten: aki Agy alkotta meg #zksze#veinket& hogy a valsgot lssuk& ami k4v/l van& s egy id
utn 3sokszo# tapasztaljuk2 tudat"an vagyunk a k/ls t#gyak llandsgnak& kohe#encijnak
6yelv: ltal"an minden k/ls t#gynak van neve& s a nevek"l kvetkeztet/nk& hogy lteznek'
5#it asszocianizmus
Rsak az asszocicis t#vnyekkel %oglalkoztak& az #dekelte ket& hogy milyen asszocicis
t#vnyek alak4tjk ki a tudst'
9am&s Mill% 37zlssges nu#tu#ista volt2
7ze#inte a tudat"an alapvet #zetek vannak& ezek az #zetek kpeznek lenyomatot a tudat"a& a
gondolatok csak ezek msolatai'
)Az #zetek: A#isztotelsz S #zete: lts& halls& szagls& tapints& 4zlels& D$ tle:
Az izom)sszehAzds"l e#ed muszkul#is #zet
(est#sz dezo#ganizcij"l 3gyullads& viszkets2 e#ed #zet
(pcsato#na m9kds"l %akad #zet 3hsg& hnyinge#2
)> m9ve: z idek asszo!i!i"a
)#intkezs t#vnye: egyes #zetek sszekapcsoldnak& a tapasztalat ltal gondolatokk alakulnak
3Vgondolatok vonataW2& egy gondolat aktivlsa elh4vja a kvetkezt& lncsze#9en'
1A: pszichoanal4zis 3asszocicis t#vnyek2
9o'n S#uar# Mill: 3elz %ia2
Eama# kezdtk el a nevelst& tan4tst& mivel apja nu#tu#ista volt& $ vesen g#g/l tanult& 8 vesen
angolul& latinul& g#g/l olvasott& de #zelmileg s#/lt volt& szociopata& dep#esszis'
Asszocici t#vnyei: intenzits: minl intenz4ve"" egy #zet& gondolat& annl valsz4n9""& hogy
elh4vja a hozz kapcsold #zeteket'
1entlis kmia: 3gestalt el%ut#2
A gondolatok nagyon sszetettek& minden gondolat %eloszthat kise"" egysgek#e& az ap# #szek
lteznek& 4gy 3ezek ltal2 tudnak sszekapcsoldni a gondolatok& az ap# #szek sszekapcsoldsval'
Al&;an/&r 0ain
)>iziolgiai %olyamatok"an gondolkodott' A k/ln"z #telmi s testi %olyamatok egyms mellett&
p#huzamosan jelentkeznek ) pa#allelizmus'
):izsglta: a szndkos viselkeds e#edett s hogy hogyan alakul ki& a p#"a)sze#encse szint#l hogy
jutunk a szndkos cselekedetek szintj#e& az aka#atlagos tevkenysg hogy alakul ki a spontn"l' Az
#m& %jdalom 3hedonikus2 hatsai"l sz#maznak a szndkos cselekedetek @ e%%ektus t#vnye'
5#nyokat vizsglt: a vizulis jelzinge#ek sszekapcsoldnak a hedonikus hatsokkal 3asszocici2'
186)"an megalap4totta a #ind c4m9 %olyi#atot'
)on#in&n#,lis <iloz"<i,k
;llen#eakcinak nevezik s %leg 6meto#szg"a volt jelen' $ nagy te#/let:
+acionalizmus 3sz van a tuds kzppontj"an2
Bozitivizmus 3meg%igyelhet tudomnyos tnyekkel %oglalkoztak2
+omanticizmus 3a szemly motivciin van a hangsAly2
Ra.ionalizmus
A nat4vistk 3a vel/nk sz/letett kpessgeket hangsAlyoztk2 ltal"an #acionalistk voltak' Tsz van a
tuds kzppontj"an' A tudatunk akt4v& a k/ls in%o#mcit sze#vezi tudss'
)an#%
Eume)#a #eaglt& ?ant sze#int az oksg tudsa vel/nk sz/letik' > m9ve: tiszta sz kritik"a'
A tudat akt4v& az #zeteket pe#cepcikk sze#vezi& majd tudss& s vg/l egysges gondolatt alak4tja'
7ok %ogalom vel/nk sz/letik mg a kauzalits mellett& a ltezs)nem ltezs& #ealits' 1ivel vel/nk
sz/lettek& 4gy lehet konceptualizlni 3hasznlni2 ket& megtapasztals& elgondolkods nlk/l'
)* vilg& a "els a %enomenlis vilg& a k/ls 3magnval2 vilg a numenon& itt olyan dolgok vannak&
melyeket kzvetlen/l sose tapasztalunk meg& 4gy ms kp/nk lesz "el/l a tudat ltal& nem o"jekt4v&
nem a valsg'
H&&l%
X a t#sadalommal %oglalkozott nem az egynnel'
)+endsze#"en minden az a"szolAt 3jo"" i#ny2 %el t#ekszik @ dialektikus mozgs& ami t#tnik az
j vagy #ossz& de ez mind egy i#ny"a mutat 31A: evolAci2'
)1inden gondolat tzisknt sze#epel& ami#e jn az antitzis& a kett"l szintzis lesz& ami az a"szolAt
%el halads so#n Aj#a tziss vlik& s 4gy tov""'
)Analgia >#eud)dal: az KI tekinthet tzisnek& a 7upe#ego antitzisnek& az ;go pedig szintzisnek'
H&r2ar#% 3tudomnyos pedaggia atyja2
A pedaggia s a pszicholgia keve#kvel %oglalkozott& az oktatspszicholgia % alakja& tanknyvet
is 4#t pszicholgiai tm"an' ;kko# pszicholgit a mo#l %iloz%ijnak neveztk'
)A k/sz"t& tudatk/sz"t& nem ltalnos pszicholgiai #telem"en hasznlja& hanem az idek#a' Az
idek nem tudatosak& t kell lpni/k egy k/sz"t& hogy tudatoss vljanak'
)Appe#cept4v tmeg: a tudat"an a hasonl idek egyes/lnek& sszekapcsoldnak& amiko# jn egy Aj
idea& hasonlnak kell lennie tmeghez& k/ln"en el%ojtdik'
1egk#djelezi az ;go)t& hajlkonynak& vltoznak ta#tja az appe#cept4v tmeg miatt'
Pozi#i:izmus%
;mpi#izmus egyik vl%aja& de a meg%igyelhet tudomnyos tnyekkel %oglalkozik'
Com#&: 3Bozitivizmus atyja2
)> munkja: $ozitivista %iloz%ia: ezt valls szint#e aka#ta emelni& az em"e#t tett volna az imdat
t#gyv' 3e#sen humanisztikus volt2
)7ze#inte minden meg%igyelhet& levezethet& az ok)okozati ssze%/ggsek kimutathatk'
)>iloz%ija $ llapot t#vnyn alapul& minden gondolati #endsze#& tudomny ezen $ llapott#vnyen
alapul& minden tudomny thalad ezeken'
12 (eolgiai llapot: mindent istennel magya#zunk& a %els""#end9 lnnyel
*2 1eta%izikai: szemlytelen a"szt#akcikkal magya#zunk& ad hoc magya#zatok
$2 Bozitivista& tudomnyos: ok)okozati t#vnyek& pontos meg%igyelsek
A szociolgia megalkotja is& ami a tudomnyok pi#amisnak csAcsn helyezkedik el& alatta a
"iolgia& azalatt kmia& majd %izika& aztn csillagszat s legalul a matematika' A pi#amison %el%el
haladva n a speci%ikussg& s cskken az ltalnos4thatsg'
A pszicholgit di#ekt hagyta ki a pi#amis"l& a tudomnyok kz/l& me#t sze#inte a tudatnak nem lehet
tudomnya'
A pozitivizmusnak egy msik ga 6meto#szg"an volt jelen'
E= Ma.'%
>izikus volt& a hallssal %oglalkozott& sokat adott az ltalnos pszicholginak 31ach)svok2'
)Rl: egy alapvet sza"lykszlet& amit minden tudomny hasznlni tud& s ez "iztos4tja a tudomnyok
egysgessgt'
)A "els #zeteket s a k/lvilg inge#ei"l sz#maz #zeteket hasznos4thatja minden tudomny'
);volAcis gondolata: a vilg #endezetlen& a kivlaszts dolgozik& a k/ln"z gondolatok te#n az
ma#ad meg& ami a megisme#s/nket seg4ti& ami legjo""an alkalmazhat'
)1s em"e#eket az#t kezel/nk szemlyknt me#t ez "evlt& msok is ugyanAgy #eznek&
gondolkodnak& mint mi& ugyanolyan gondolatokat& #zseket tulajdon4tunk nekik& minta amilyen a
mink& s ezek a tulajdon4tsok ko#n megjelennek'
Roman#i.izmus
A #acionalizmus s a pozitivizmus ellenl"asaknt alakult ki& az em"e#t ll4tja a kzppont"a& %leg az
#zelmeket'
Rouss&au% 3Cocke ellenl"asa2
Az em"e# s az llat is sztnk tmegvel sz/letik 3U ta"ula #asa2& az sz sokszo# megcsal& de a
lelkiisme#et soha'
$ %ontos m9ve:
1& T#tekezs az em"e#ek kztti egyenltlensg e#edet#l s alapjai#l: alapveten jnak sz/let/nk& a
t#sadalom #ossz hatsa #ontja el az em"e#eket'
*& (#sadalmi sze#zds: ahol legitim ko#mny van& ott az em"e# %eladja a sza"adsgt& cse#"e a
polg#i "iztonsg#t' ?ollekt4v ltalnos aka#at a kollekt4v jt aka#ja el#ni a sza"adsg %eladsa #n'
$& ;mil vagy a nevels#l:
Az hats#a kezdtk a gye#eket nem pici %elnttnek tekinteni& ltala lett gye#ekko#'
;l%ogad humanisztikus gye#ekszemllet& a kezdeti jsgot kell meg#izni& k#/l kell "styzni a
gye#eket& ez negat4v nevels: megvom a #ossztl& de 4gy a j"l is kima#ad' A nevels S pe#idusa:
<)* vig testi nevels: testi sza"adsg& vagyis ne legyen k#"eplyzva 3addig az volt2& a gye#eket
a sajt anyja nevelje& szoptassa& ne a dajka' A ddelgetst el4tli& kvetkezetes& szigo#A elvek
kellenek'
*)1* vig #zksze#vek nevelse: ekko#tl kell a nevel 3ha nem az apa& akko# ms2& hogy
megisme#tesse gye#ekkel a vilgot& sajt tapasztalatok ltal kell tanuljon a gye#ek'
1*)1S vig #telmi nevels: ekko# a se#d/lko#i kon%liktus nem te#heli a gye#eket& jl tud tanulni&
%el"#ed az elemi tanulsi vgy& de ekko# se a knyvek"l tanuljon 3no spekulci2' ;gy knyvet
ajnl csak& a +o"inson R#usoe)t a gye#ek %edezze %el a k/ln"z t#vnysze#9sgeket' A %izikai
munknak pedaggiai jelentsge van'
1S)hzassgig e#klcsi nevels: ekko# m# %o#mlhat etikailag' :issza kell a gye#eknek t#nie a
v#os"a& me#t csak ott lehet teljes az etikai nevels' A nevelnek vele kell lennie& seg4teni
"eilleszkedni s #telmezni a dolgokat'
S' szakasz: 7ophie nevelse 3;mil p#ja2: a %#%i s a n gyke#esen ellenttesek& a %#%i lelk"e
e#& aktivits van& a n"e passzivits& gyengesg' A nk let/k vgig kisko#Aak ma#adnak
3elsz# az apjuk& majd a %#j/k VneveliW2& nem kell nket oktatni& csak a %#j/kkel kell jl
"nniuk& s a hzta#tst kell jl vezetni/k'
Eats#a nevelsi knyvek jelentek meg& divat lett nevelt %ogadni& gye#eknevels ke#/lt a
kzppont"a'
Go&#'&%
)>#eud s Yung elisme#te& hogy az m9vei"l me#4tettek'
)1a el#asztsos techniknak nevezett mdsze##el kezelte ki magt %lelmei"l 3minden inge#
zava#ta2' A mdsze##t a "ehavio#ista te#pia ads neki'
)7z4nelmlett Eelmholtz alkalmazta& Zoethe ktelkedett& hogy egy %ny a t""i"l llhat'
S.'o(&n'au&r% 3a szu"jekt4v lny van a kzppont"an2
Eatott # Blaton& ?ant& Zoethe& emellett az indiai %iloz%ia egyes elemei is megjelentek nla'
)> m9ve: Vil&, mint akarat s k'zet'
;l%ogadta ?ant nzett& VA vilg az n #ep#ezentcimW , a vilg a mi szlels/nk"l van' 1i vagyunk
az alany& a %sze#epl& a vilg a t#gy' Tszlel nlk/l nincs k/ls vilg'
)(madta a mate#ializmust& nem hitte& hogy minden megtestes/l& a tudat sem mate#ilis& 4gy a vilg se'
Az aka#at F cselekvs& az aka#at m9kdteti a vilgot 3mint li"ido az ltalnos ene#gia2& tudat"an
vagyunk az aka#atnak& az llatok& lettelen dolgok is #endelkeznek vele' Az aka#at a tAlls#e i#nyul&
aka#at az let#e& minden mgtt ez ll' A hall ezzel ellentt"e van& a hall ellen k/zdeni a
szapo#odssal lehet'
)Besszimizmus % %iloz%usa: az let olyan& mint az /zlet& ahol a "evtel sose %edezi a kiadst' 6incs
#m& me#t az a %jdalom ideiglenes hinya'
)?t menek/ls van az aka#attl& ami llandan hajt:
))aszketizmus: kont#olllom sztns t#ekvseimet& megta#tztats'
))eszttika: alkotunk& vagy mst vizsgljuk& 4gy tudat"an lesz/nk em"e#iessgnek'
A hall az#t nem menek/ls& me#t az aka#at tAl e#s az ngyilkossghoz'
Az aka#at megjelenik >#eud)nl is& az aka#at& sztnk "e%olysolnak 3KI2& D 7chopenhaue# is 4#
el%ojts#l'
>iziol"iai &l?zm$n8&k a @I@= sz,za/2an
A LKL' szzad eltt is %oglalkoztak vele 3Iesca#tes2& de nem alkalmaztak te#mszettudomnyos
mdsze#eket& emellett a technolgia is hinyzott' A tudat sze#v#l is vitztak addig& hogy sz4v vagy az
agy& a LKL szzad"an m# az agy a tudat sze#ve' A %iziolgia a LKL szzad"an jelent meg s vlt
nllv' 1inden kezdeti pszicholgus %iziolgus volt' N % te#/let:
3 & #e%leQelmletek:
;nnek kulcssze#epe volt a pszicholgia %ejlds"en& s a "ehavio#izmus"an mig megma#adt s hat'
A LKL szzadig Iesca#tes hid#aulikus sze#kezet9 ideg#endsze#e s a szzad"an is dete#minisztikus&
mechanisztikus em"e#kp volt'
-'8##%
)A "kk ge#inc#e%leQt vizsglta 3inge#ls#e izom)sszehAzds& mozgs2'
);lk/ln4tette az aka#atlagos s az aka#atlan mozgsokat& mely ut""i tAl gyo#s ahhoz& hogy a tudat
sze#epet jtsszon "enne& az aka#atlagos"an viszont a tudatnak kont#olll %unkcija van'
)X 4#ta le elsz# a pupilla)#e%leQet& amit [hytt)#e%leQnek is neveznek'
Hall%
N %ajta mozgs ltezik:
))aka#atlagos: tudatos& magasa"" #end9 agyi kzpontoktl %/gg
))lgz: nem szndkos& alacsonya"" #end9 agyi kzpontok "e%olysoljk
))nkntelen: amiko# az izmot kzvetlen/l inge#elj/k
))#e%leQes: nem jtszanak "enne sze#epet a magasa"" agyi kzpontok s a tudat& csak a ge#incvel
A #e%leQnek * % hatsa volt a pszicholgi#a:
1& a #e%leQ mint dete#mincis sma& #eakciid vizsglatok: az inge#)vlasz kzti kztes %olyamatok
hogyan s mennyi ideig zajlanak& a k/ls esemny milyen hatssal van a lelki let#e 3st#essz#eakcik2
*& #e%leQ mechanisztikus dolog& le4#hat)e az em"e#i viselkeds #e%leQekkel& vagy a #e%leQektl
%/ggetlen/l& %ltte& van)e ms mentlis e# ami "e%olysol0
A & elekt#omossg& ideg#endsze#i %unkci
L:KKK , LKL szzad az elekt#omossg ko#szaka& Aj eszkzk& mdsze#ek& K+ elekt#omos alapon
m9kdik'
H&lm'ol#z%
;mpi#ista volt& te#mszettudomnyosan kzel4tett a pszicholgia %el& de %iloz%iai k#dseket is
"ecsempszett'
M#vos& %iziolgus& %izikus volt' 18N)"en egy t#sasgot hozott lt#e& a tagok megesk/dtek& hogy sose
m9velnek spekulat4v tudomnyokat& csak te#mszettudomnyos mdsze#eket %ognak hasznlni a
%iloz%i"an s a pszicholgi"an is' A %iloz%it& a pszicholgia t#vnyeit aka#ta %izik#a
visszavezetni'
)7ok mindennel %oglalkozott: halls& hullmtan& sz4nelmlet& pe#cepcielmlet& ezek"e "elevitte az
emp4#it' Az ene#gia)megma#ads t#vnyt matek %o#m"a nttte'
))Az anyagi testet hogyan tudja "e%olysolni az anyagtalan tudat 3nincs ene#gija20 , valami msnak
kell i#ny4tania a testet& nem lehet a tudat az 3\mate#ialista volt2
)1#te az idegimpulzusok se"essgt& azt hitte S<)1<<m.mp' 1egszA#t valakit vagy a com"jn vagy a
l"ujjon& s ha meg#ezte a szemly meg kellett nyomnia egy gom"ot& meg m#te az idt' X mg
nem is tudta mit m#& s ks"" pontos4tottk e#edmnyeit'
)6agy e#edmnye& hogy addig mindent az letszellemekkel magya#ztak& tudomnyosa"" szint#e
emelte a vizsglatokat& az letszellemek helyett vagy kmiai vagy elekt#omos dolgot gondolt'
)7z4nelmlete: ]oung L:KKK szzadi elmletnek alapvltozatt& %edezte %el Aj#a s egsz4tette ki& a
szem"en $ %le szvet van 3:)O)?2& ami a $ sz4n szlels#t %elels& a t""i sz4n ezek
kom"incij"l ll'
?#itika: a v#s)zld sz4ntvesztk a kt sz4n kom"inciit nem szlelik& de a s#gt3:DO2 ltjk'
Ee#ing ellensz4n)elmlete viszont magya#zza a jelensget'
)=t%og szlelselmlete is volt: a pe#cepci ktszint9 %olyamat& %ent#l)le%el s alul#l)%el%el zajl&
az ut""i automatikus 3#e%leQ2& nincs kialakulva #ep#ezentci& az csak magasa"" szinten jelenik meg'
)6yelvelsajt4ts#l nzete #ossz' 7ze#inte tapasztalati alapon sze#z/nk in%o#mcikat& a nyelv is ehhez
hasonl& 4gy az anyanyelv tanulsa neheze""& mint egy msodik nyelv tanulsa'
B & >unkcik lokalizlsa
))lokalizacionalistk: egyes %unkcik "izonyos te#/letekhez kthetk ) neu#onelmlet
))nonlokalizacionalistk: az ideg#endsze# sze#vezett egysgknt %unkcionl ) #etikul#is elmlet
3hlzatsze#9 kapcsolatok2
MCll&r: 3lokalizacionalistkat tmasztotta al2
)6em a k/lvilgnak vagyunk tudat"an& hanem az ideg#endsze#/nk m9kdst tudatos4tjuk& a k/ls
vilg sose %og a tudatunk"an megjelenni& nincs # md'
)7peci%ikus idegene#gik t#vnye: minden t4pusA idegnek meg%elel egy "izonyos in%o#mci& az
idegek a sajt speci%ikus in%o#mcijukat 3tulajdonsg in%o#mcijt2 tov""4tjk a tudatnak'
;z meg%elel A#isztotelsz S #zknek s a #acionalistknak is& nem csak "e%ogadjuk az in%o#mcit
ami jn& hanem a tudat megsz9#i'
)Eats#a a LL szzad"an elkezdtk ke#esni a speci%ikus idegeket'
Gall%
6ativista volt& vel/nk sz/letettek a tulajdonsgok& hajlamok& viselkeds ezt koponya mutatja'
)>#enolgia: minden tulajdonsg& kpessg elhelyezhet az agy egy "izonyos te#/letn'
$ alap%eltevs:
a koponya kontA#ja az agy kontA#jt kveti& ami kidudo#odik az t""letet jelent adott jellemz"en
a tudat vges szmA %unkci alapjn elemezhet
az agy k/ln"z te#/letein k/ln"z %unkcik vannak
A k/lnleges adottsgA em"e#ek 3"#tnlakk is2 koponyit vizsglta& * specilis kpessget
helyezett el a koponyn& 1)* dolgot jl eltallt& de ez vletlen'
)?veti a %#enolgusok& hozztettek mg& ami nem illett "ele az elkpzels"e azt elvetettk& s
mindent kimagya#ztak' 3azt a %unkcit tltttk "e& amit ma az alkalmazott pszicholgusok'
)Alaptveds/k: pusztn k/ls dolgokat vizsgltak 3koponyt& viselkedst2& a mgttes %olyamatokkal
nem %oglalkoztak& s csak a pozit4v 3elkpzels/knek meg%elel2 eseteket vettk %igyelem"e , klinikus
tvedse'
:egyes %ogadtatst kapott elkpzels/k& a tudsok megk#djeleztk& de a kznsg imdta' 6agy
#dekldst kaptak& t"" eze# knyv/k el%ogyott& Romte s 1a#Q is el%ogadott 1)* dolgot tl/k'
)Eats: %elh4vta a %igyelmet a##a& hogy az egyni k/ln"sgek vel/nk sz/letettek& csak #osszul
hasznlta' ;mellett addig csak az elvonta"" dolgokkal %oglalkoztak ltal"an& k meg gyako#lati&
hasznlhat tudst nyAjtottak'
>lour&ns%
)Rlja az volt& hogy megc%olja a %#enolgit& ehhez az eltvol4ts mdsze#t hasznlta' ;nnek so#n
az ideg#endsze#t 6 % #sz#e osztotta& valamelyik #szt eltvol4totta llatoknl& majd polta ket s
meg%igyelt' >el%edezett 6 %unkcit& s hogy az ideg#endsze# sze#vezett egszknt m9kdik'
)X kezdte el vizsglni a neu#lis plaszticitst: amiko# egy eltvol4tott te#/let %unkcijt tveszi egy
msik te#/let'
0ro.a%
7e"sz volt& olyan "etegeket vizsglt halluk utn& akik nmk voltak 3csak sztagokat tudtak kiadni2&
de #telmi kpessgeikkel nem volt p#o"lma& sem a nyelv#tssel' A "oncolsko# %edezte %el nluk a
"al oldali %#ontlis le"eny elhalst& ami a nyelvi p#odukci#t %elels'
-&rni.k&%
1< vvel ks"" %edezte %el "eszd#ts 3#ecept4v a%zia2 s#/lt "etegeknl a "al oldali halntk
le"eny %els #sznek s#/lst 3audito#os ideg melletti te#/let2& ami a halls s a nyelv
sszekapcsols#t %elels'
)Ce4#ta az alkoholos el"utuls szind#mjt& emellett #jtt& hogy "izonyos mentlis zava#ok az agy
k/ln"z te#/leteihez kapcsolhatak'
D & pszicho%izika
);lsso#"an az #zkenysget llt a kzppont"a& a k/lvilg inge#ei val #zkenysg' 1ivel a
k/lvilg s amit #zkel/nk nem %edik egymst& ez#t vizsgltk az #zksze#vek #zkenysgt'
)1sodso#"an a mozgs#zkelssel s a #eakciidvel %oglalkoztak' Ggy gondoltk& hogy a
#eakciid a mentlis %olyamatok sszetettsgnek egyik mutatja& tnyezje'
;zek %leg elszigetelt& egyni vizsglatok voltak& nem sz/lettek t%og elmletek'
-&2&r%
)>iziolgus& anatmus volt' X mutatta ki elsz#& hogy a tapints nem nll #zet& legal"" $
dolog"l tevdik ssze 3hm#sklet& nyoms& hely2'
)?idolgozta a *pont k/sz" m#s mdsze#t , a test #szein k/ln"z az #zkenysg a vltoz
#ecepto#s9#9sg miatt'
)Tppen Tszlelhet ?/ln"sget 3TT?2 vizsglta sAlyokkal& volt egy alapsAly amit meg kellett emelni&
majd egy msik s k#deztk mi a k/ln"sg' Azt tallta& hogy az #zkels az alapsAlytl %/ggtt& kis
alapsAlynl jl #eztk a kis vltozsokat& nagynl %o#d4tva' 3pl': alapsAly N<g& legal"" 1g ,mal kell
vltoznia& hogy #zkelj/k , 1.N<'2 ezeket az a#nyokat mssal is vizsglta , [e"e#)t#t'
>&.'n&r%
A kt vilg kztti kapcsolat
)A valdi k4s#leti pszicholgia az hats#a alakult ki'
)5evezette a matekot a pszicholgi"a& m#hetv aka#ta tenni a pszicholgiai %olyamatokat' 6em
csak m#ni aka#ta& hanem matek egyenleteket levezetni'
)>echne# t#vny& [e"e# volt a kiindulpontja'
)Bszicho%izika alapmdsze#eit %ejlesztette ki:
Eat#ok mdsze#e: a mg hallott hangta#tomny meghat#ozs#a& elsz# a nem hallott hangtl
indul a hallottig& majd a hallott hangtl a nem hallottig& 4gy meghat#ozva a ta#tomnyt'
?onstans inge#ek mdsze#e:
5eigaz4tsi mdsze#: standa#d hang& majd a k' sz')nek kell kapott hangot "eigaz4tani a standa#dhoz
)X a %elels az utkp te#minus#t& 4#ta le elsz# a szu"jekt4v sz4neket& mondta& hogy egy inge#
k/sz" alatti 3tudattalan2& negat4v #tkeket is %elvehet'
A (szi.'ol"ia m&szCl&#$s&%
1int akadmikus tudomny a LKL szzad msodik %el"en sz/letett meg' A mai #telem"en vett
pszicholgia addig vagy ms nven volt vagy a tudomnyossg k#it#iumnak nem %elelt meg 3nem
volt pa#adigma& %olyi#atok2'
A $ %elttel egyes/lse a LKL szzad"an& ami alapot adott megsz/letshez:
1& Yames 1ill: kell egy k/ln tudomny az em"e#i viselkeds tanulmnyozs#a , etolginak h4vta
*& ;gy#e jo""an %elt#tk& meg#tettk az em"e#i testet s m9kdst
$& 14g ko#""an a tudomny spekulat4v volt& addig a LKL szzad"an a pozitivista kp u#alkodott& a
pszicholgi"an is a te#mszettudomnyok mdsze#eit kezdtk hasznlni& a %iloz%i"an is& ami azzal
j#t& hogy tudomnyok& tudomnygak szakadtak le a %iloz%i#l 3szociolgia& logika2'
A pszicholgia ntudatos tudomny& gyako#lati hasznt elt#"e helyeztk& kpes lesz seg4teni
nevels"en& oktats"an'
Bszicholginak mindig volt #ivlisa& % #ivlisa a szociolgia& ami ugyanazokkal a dolgokkal
%oglalkozott& de ms volt a vgs megoldsa& me#t ms volt a kiindul pa#adigmja'
B#huzamosan& t"" helyen alakultak kzpontok:
-un/# , Cipcse:
Az#t pont 6meto#szg"a& me#t a LKL szzadi nmet egyetemek lgk#nek intellektulis sza"adsga
volt 3a tan# vlasztotta& hogy mit aka# tan4tani , tan4ts sza"adsga P a dikok is sza"adon
vlaszthattak tan#t& s addig tanulhattak egy tmt am4g aka#tak , tanuls sza"adsga2& tmogattk a
kutatsokat& ami j volt mind a dikoknak& mind a kutatknak' [undt ezeken a kutatsi
hagyomnyokon nevelkedett'
)18S: els k4s#leti pszicholgiai ku#zus& N %vel indul az anyja laksn'
)186*: els knyv: z rzkszervi 'er!e'!ik %el& a tudat& tudatossg tnyeivel %oglalkozott' ;zzel a
knyvel %elvzolta a pszicholgia alapjait'
)1inden ms tudomny kutatsi tmit& a sajt nzpontj"l vizsglta'
)18S: Cipcsei egyetemen %iloz%it tan4tott& kz"e pu"liklt& knyvet& cikkeket 4#t
)18!: megnyitotta a pszicholgiai k4s#leti la"o#t& de N vig nem isme#tk el tudomnyos la"o#nak'
)1881: sajt %olyi#at: >iloz%iai (anulmnyok& e#edetileg pszicholgiait aka#t& de olyan m# volt s az
spi#itulis dolgokkal %oglalkozott'
)[e"e# s >echne# is szintn itt dolgoztak& tan4tottak& ks"" h#mjuk tan4tvnyai is itt ma#adtak&
teht Cipcse lett a kzpont'
)7okszo# megk#djelezik t& me#t nincs semmi konk#t tny& adat& elmlet ami hozz kthet'
Kntellektulisan m# #g megvolt a pszicholgia& de kellett egy em"e#& aki egyes4tette a kettt&
tudatosan sszekapcsolta' X egy szemly"en kpviselte a %iloz%ust s az o#vost& 4gy sszekapcsolta a
kt sze#epet& ami a mdsze#"en is ltszik& a %iloz%iai k#dseket te#mszettudomnyos k4s#leti
mdsze#ekkel tanulmnyoztk'
Bszicholgija& a pszicholgia& mint nll tudomny sze#inte:
(udat F k/ls inge#ek s a magasa"" #end9 mentlis %olyamatok& vagyis a kett tapasztalatainak
kom"incij"l& inte#akcij"l sz#mazik a tudat' A tudat hozz%#het& vizsglhat& kt mdsze#:
Azonnali lmny: a kzvetlen tapasztalat automatikusan& azonnal megjelenik3pl': alma , pi#os&
ke#ek2& nincs tudatos kz"enj#s& a k4s#leti pszicholgia ezekkel& kell hogy %oglalkozzon'
?zvetett lmny: pl': az alma sAlyt megm#j/k m#leggel& vagyis eszkzket hasznlok az
lmny sze#zshez& az eszkzk kzvet4tik azt& ezekkel a %izik vagy ms te#mszettudomny
%oglalkozzon'
Az azonnali lmnyek m#shez& %iziolgiai mdsze#eket hasznlt' A magasa"" #end9 %olyamatokat
3nyelv2 nem lehet az & k4s#leti mdsze#eivel vizsglni& ezek#e alkotta meg a npllektan
3:lke#psychology2 mdsze#t& m4toszok& valls& nyelv'
(eht a pszicholgit kt #sz#e kell osztani:
1& az alapvet& alacsonya"" #end9 mentlis %olyamatok 3#zkels& %igyelem2 la"o#"an
vizsglhatk& a k4s#letvezet ellen#zse al vonhatk& s hozz%#hetek az nmeg%igyels
szm#a'
*& magasa"" #end9 mentlis %olyamatokhoz a npllektant kell alkalmazni& kultA#k
te#mszetnek& t#tnetnek vizsglata' A m4toszok& a nyelv s a valls mellkte#mkek' ?o#""an
is volt npllektan& de akko# Agy gondoltk& hogy van egy npllek 3s ko#""an a kultA#k
jelensgeit a npllek tanulmnyozsval vizsgltk2& [undt sze#int viszont nincs'
)Az #zelemki%ejezs csak egyni vonatkozsA& csak # ta#tozik& s vannak olyan dolgok& amik a
msikat is tudatosan szem eltt ta#tjk& kezelik& pl': nyelvhasznlat' 1A: m# ms van'
)>ejldspszicholgiai szempontokat is "elevitt a npllektan"a: a gye#mek"#zols %ejlds"e
milyen sze#epe van a kultA#nak'
?4s#leti mdsze#:
5els meg%igyelsnek 3pe#cepcinak2 h4vta mdsze#t 3sohasem int#ospekcinak^^^2' ;zzel
meg%elelen meg lehet %igyelni a "els cselekmnyeket& de ennek alkalmazshoz alapos& mdsze#es
kikpzs kell& hogy "iztosan csak az azonnali lmnyt 4#ja le az nmeg%igyel' Bldul& a
meg%igyelnek tudnia kellett miko# jn az inge#& hogy a meglepetst kik/sz"ljk' A meg%igyelt
elhangoltk az inge##el t#tn tallkozs#a& 4gy %esz/lt %igyelem llapota alakult ki'
A meg%igyelst t"" eze#sze# megismteltk a mellkte#mkek kiz#sa miatt& s a k4s#leti
%eltteleket is mdsze#esen vltoztattk az ltalnos4thatsg miatt' A tan4tvnyai %elvltva sze#epeltek
k' sz' vagy k' v' knt& 4gy a hatalmi sttusz soha nem volt lland& vagyis a k4s#letvezet elv#si
hatsa nem jelent meg' Ie nagy volt az egyet#ts kzt/k& hogy mit lehet elv#ni F kollekt4v elv#si
hats' ;zt csak az #zkels)pe#cepci#a hasznltk' Addig ka#osszk pszicholgia volt& nem volt
emp4#ia& csak egy em"e# gondolkozott& e""en a mdsze#"en viszont kt em"e# vett #szt'
(est , llek p#o"lmja:
Ba#allellista volt: a lelki jelensgeknek mindig meg%elel egy %iziolgiai t#tns& a kett inte#akci"a
van& hatnak egyms#a'
?utatsai:
)T#zkels& szlels: %ny& sz4n& sz4n#zkels& sz4nszlels hi"a& utkp& halls& *pont k/sz" m#s&
optikai csaldsok& vizulis illAzik'
)+eakciid vizsglatai: 3Eelmholtz volt az asszisztense2 Cange vizsglat"l indult ki: * +K)t
hasonl4tott ssze& egyik amiko# a ksz a vlasz#a sszpontos4tott a msik amiko# az inge##e' Amiko# az
inge##e sszpontos4tottak a +K <&1 ntt& vagyis ha a ksz a vlasz#a koncent#l& az inge#t csak szleli&
nem dolgozza %el tudatosan'
1agya#zat: az appe#cepci& amiko# az inge##e koncent#l az tudatos %eldolgozst k4vn'
)>igyelem: egysze#9 #eagls"a $ mentlis tevkenysg van:
sz#evtel , ap#ehenzi: "eke#/l az ideg#endsze#"e
appe#cepci: inge# van a %igyelem kzppontj"a
aka#atlagos vlaszkiolds
)(udatossg kt znja:
a nagyo"" zn"an a htt#"enyomsok vannak& amelyek csak sz#evett inge#eket ta#talmaznak
a kise"" zn"an m# %igyel/nk az inge#ek#e s tudatosan %eldolgozzuk'
A kt tudatossg elt#:
amit csak sz#evesz/nk: nem kell e#%esz4ts hozz& automatikus& aka#at nlk/li
appe#cepci: aka#atlagos& tudatos %eldolgozs& megkveteli az em"e#tl a %igyelmi %olyamatok
akt4v elind4tst 3Fvolunta#izmus2' A tudatos %eldolgozshoz aka#at kell'
))ra&(&lin 3[undt tan4tvny2: %igyelem elmletet skizo%#ni#a alkalmazta& sze#inte
skizo%#nisoknl a %igyelmi %olyamatok s#/lnek& a kzponti %olyamat"a #sek keletkeznek& minek
kvetkezt"en cskkent vagy tAlzott vagy sztt#edezett a %igyelem'
)+e%leQ4v F inge##e val #eagls& 6 szakasz: nye#s #zet@ sz#evessz/k& %elisme#j/k@ appe#cepci@
dnts@ mozgspa#ancs@ vg#ehajts'
>elttelezse: ha az em"e# nmeg%igyelst vgez& az lmny"e& lmny"eszmol"a is megjelenik a 6
szakasz& megvizsgltk& de nem 4gy volt a pszicholgiai lmny nem kveti a szakaszokat'
)T#zelem: a tudatta#talom * #sz#e oszthat:
#zetek
#zsek: ezekkel %oglalkozott& sze#inte minden #zelem le4#hat $ dimenzi mentn:
)kellemes , kellemetlen
)izgalmas , lehangol
)%esz/ltsg , nyugalom
A testi vlaszok is megjelennek& de milyenek& a $ dimenzit megp#"lta a testi vlaszokkal
sszhang"a hozni'
)Asszocicik vizsglata:
)ve#"lis gondolatt#s4ts vizsglata: mondott 1 szt& nzte ksz mit mond #& hogyan #eagl' * t4pus:
))k/ls asszocicik: let"eli egy/ttj#sokon alapulnak 3tny# , ks2 1A epizdikus asszocicinak
nevezik'
))"els asszocicik: logikai& szemantikai viszonyokon alapul& pl': al#endels 3llat)kutya2& ellentt
3magas)alacsony2'
:izsglta a +K)ket: az ellentten alapulk jnnek leghama#a""& vagyis legautomatikusa""an'
)7ok tan4tvnya volt& pl': (itchene#& [' Yames& 7tanley Eall& Rattel& tov""vittk a szellemt& sokan
kz/l/k sajt la"o#t nyitottak'
Eatsa:
)els mode#n pszicholgus&
)knyve az els t%og tanulmny& els pszicholgival %oglalkoz knyv
)%olyi#at& la"o#
)te#mkeny gondolkod volt& S$'<<< oldalt 4#t 3az *&S oldal.nap2
)az #deme a k4s#leti pszicholgia s a szocilpszicholgia k/lnvlasztsa
S#ruk#uralizmus%
E/Ear/ Ti#.'&n&r:
+gi angol csald sa#ja& nagy m9veltsg9 volt& tehetsges& sok akadmiai d4jat nye#t'
)[undt knyveit %o#d4totta angol#a& majd 18!<)tl [undt alatt tanult'
)18!6: 'szi!(ol&ia vzlata c' knyve
)?s"" visszament MQ%o#d"a tan4tani& tov"" aka#ta adni amit tanult& de senkit se #dekelt& 4gy
@87A& Ro#n_ell egyetem' ;ls pszicholgus aki ;u#p"l tvitte Ame#ik"a az ;u#pai
pszicholgit& gondolkodst'
)Az Ame#ican You#nal o% Bsychology %sze#kesztje volt'
)1egalak4totta az eQpe#imentalistk t#sasgt& ahov csak %#%i la"o#vezetket h4vott meg
tapasztalatcse##e& emiatt %#%isovinisztnak ta#tottk& pedig csak az#t nem h4vott meg nket& me#t
nagy volt ott a %/st& emellett tan4tvnyainak 1.$)a is n volt'
A )*srleti 'szi!(ol&ia c' knyve 3N ktetes2 h4#es volt'
A tudat ta#tomnyt vizsglta& sze#inte a pszicholginak csak %elntt em"e#ek tudat#l kell szlnia&
nem a gye#ekek#l vagy a s#/ltek#l' A tudatot elvont& idealizlt szinten %ogta %el' Rl:
%elt#ni a tudat elemeit& a tudat st#uktA#jt
%elt#ni& hogy az elemek milyen viszony"an llnak egymssal& hogy kapcsoldnak ssze
%elt#ni& hogy milyen %iziolgiai %olyamatok llnak m9kds/k htte#"en
);mpi#ista volt: csak a tapasztalat"l van tuds' A""an az id"en tapasztalatnak * nzpontja ltezett:
a tapasztalat %/ggetlen az egyntl& akko# is %ellp ha nincs szlel& vagyis akko# is van hangja a
kidl %nak& ha azt senki se hallja ott& nincs ott senki
a tapasztalat teljes m#tk"en az egyntl %/gg& ha nincs szlel tudat& a kidl %a hangja
jelentsnlk/li'
)Knge#)hi"a %el%edezse: az inge##e koncent#lunk s pszicholgiai %ogalmakat hasznlunk'
)(udat alapelemei:
;hhez analitikus 3anatmis2 int#ospekcit hasznlt' A tapasztalatot ap#& elemi sszetevk#e kellett
"ontani' $ %le alapelemet azonos4tott:
))#zetek: pe#cepci alapjai
))kpzetek: gondolatok elemei
))a%%ekcik& #zsek: #zelmek alapelemei
1indh#om #endelkezik att#i"Atumokkal: )minsg3sz4n& %izikai jellemzk2& intenzits& idta#tam 3a
tapasztalat hossza2& tisztasg 3mennyi#e ug#ik ki a t""i kz/l& a htt#"l2& kite#jeds 3adott lmny
t#"eli meghat#ozottsga2
(itchene# sze#int a %igyelem F tisztasg
Yelents: 3pszicholgiai jelensg2 nem %igyelhet meg kzvetlen/l' Knge#hi"a elkvetst ne kvessk
el' 1indig konteQtus)%/gg s a tapasztalat alapjn alkotjuk meg'
Blya%utsa so#n vltozott a #endsze#e 3az eddigiek a ko#ai munkssg"l sz#maznak2& de az Aj
elkpzelst sosem #endsze#ezte& az Aj"an a leg%ontosa"" a kpzetek vltak'
7ok tanknyvet 4#t& amit hasznltak is& %leg 87A)"an& S6 BhI hallgatja volt& tvolkeletiek is& kzt/k
[ash"u#n& az els n& aki pszicholgi"l dokto#it sze#zett' Eallval sszeomlott a st#uktu#alizmus&
me#t nagyon a szemlyhez volt ktve'
(itchene# s [undt sszehasonl4tsa:
)Bszicholgiai szempont"l& [undt a pe#cepci s npllektan kettvlasztotta a pszicholgit&
(itchene# sze#int magasa""#end9 mentlis nem ltezik& sszetevk#e kell "ontani'
)1dsze# szempontj"l: [undt kikpzett szakem"e# vgezte a pe#cepcikutatst& (itchene#
analitikus int#ospekcit hasznlt& amit "#ki elvgezhetett'
Xk voltak az els iskolaalap4tk& de csak az utko# isme#te el munkjukat'
>ranz 0r&n#ano ) Kntencionalits %ogalma
Bap volt& %iloz%i"l dokto#lt& a matek s a %iloz%ia #dekelte'
)18N: 'szi!(ol&ia em'irik+s lls'ontbl c' knyve
)[undt llspontjval ellenttesen gondolkodott& tmadta azt' 5#entano a mindennapi tapasztalatok"l
tpllkozott& e""en me#/lt ki az empi#izmus nla& k4s#leteket nem vgzett'
)Aktuspszicholgia: az sszes jelensg * dimenzi alapjn jellemezhet:
))aka#at
))immanens o"jektivits
Az aktusok mindig valamilyen t#gy#a i#nyulnak& 4gy az aktus nemcsak a cselekvs& hanem a t#gy is'
)E#om % aktust k/ln4tett el:
))"emutats , p#ezentci aktusa: pl': #zkels s kpzelet
))4tletalkots aktusa: pl': %el%ogs vagy %elidzs
))vgy aktusa: pl': #zs& aka#at& szndk
A t#gyuk lehet valdi vagy %ikt4v& de lehet egy msik aktus is
)5els meg%igyels s "els pe#cepci: a "els meg%igyels pszicholgiai mdsze## kell vljon& de
%elh4vta a %igyelmet e mdsze# "uktati#a& pl': sajt #zseink#e val %igyels szinte lehetetlen& el kell
tvol4tanunk az #zelmeinket& de ezzel megvltozik az o"jektivits' :agyis a mAlt"an megjelen
dolgokat tudunk %elidzni& elemezni'
)M"jekt4v meg%igyels: egyetlen eset"en vgezhet& ha msokat meg%igyel/nk& me#t kivet/l a
viselkeds"en s a "eszd"en' Y me#t gye#ekeket s mentlisan s#/lteket is meg tudunk %igyelni'
)Kntencionalits F aka#atlagossg& ez a tudat leg%ontosa"" jellemzje& a tudat mindig t#ekszik
valami#e'
Eatsa: alte#nat4va [undt #endsze##e& >#eud az sszes nem o#vosi ku#zust nla vgezte& Eusse#l volt
az egyik tan4tvnya'
E/mon/ Huss&rl , <&nom&nol"ia
(anulmnyait Cipcs"en vgezte& [undtnl is tanult& de nem tudott vele azonosulni& 4gy tment
5e#lin"e s 5#entanonl tanult tov""'
A %enomenolgia humanisztikus& me#t az em"e# ll a kzppont"an' Eegel)nl jelenik meg elsz#:
t+dat %enomenol&i"a'
)Eusse#l)nl a %enomenolgia mdsze#& a tudatos tapasztalatok tudomnyos vizsglata' A
%enomenolgit nem tekintette a pszicholgia #sznek& me#t logikailag megelzi a pszicholgit'
A %enomenolgia $ % #sz"l ll:
))koncent#lt %igyelem az lmny#e
))szu"jekt4v tapasztalatokkal val elemzs
))le4#ja 3gondos le4#s2
A %enomenolgia kzpontj"an a lnyeg megisme#se van& a leg%ontosa"" dolog megisme#se& az
adott lmny"en' A %enomenolgia adja a mdsze#t& a pszicholgia a %enomenolgia szolglat"an
llva vizsgl'
)1ondjk: ha Eusse#l nem ltezett volna& akko# ma a kognit4v i#nyzat nem ltezne , a smaelmletek
alapjt adta'
)1A: az emlkezetkutats"an& a tanuls s a %ogyaszti magata#ts vizsglat"an dominl& mint
mdsze#'
H&rmann E22in'aus%
>echne##e tmaszkodott& a pszicholgit te#mszettudomnyknt kezelte& sokig vit"an llt Dil#'&8)
vel& aki sze#int a pszicholgia csak egy le4# jelleg9 tudomny' ;""inghaus az emlkezetvizsglataival
p#"lta "izony4tani ennek ellenkezjt'
)188S: z emlkezetrl
)18!N)tl tagja lett egy kutatcsopo#tnak& melynek az volt a %eladata& hogy %elm#je& az iskols
gye#ekeknek S #a utn #omlik)e a teljes4tmnye'
@;""inghaus)%le kiegsz4t teszt: ltalnos mentlis kpessgeket m#& ki kellett egsz4teni a
mondatokat' 1#te #eakciidt& s hogy mit 4# 3smk2' A +K ko##ell az iskolai teljes4tmnnyel'
);mlkezetkutatsai: o"jekt4v kutatsi mdsze#t alkalmazott' R:R)t#ig#amok& me#t ezeket mg nem
szennyezi "e a tapasztalat'
)%elejts m#tkt s a tanuls se"essgt m#te
)gyako#ls mennyisge hogyan %/gg ssze az emlkezettel
)tAltanuls jelensgt vizsglta& minl nagyo"" volt a tAltanuls& annl nagyo"" volt a meg#zs'
)az emlkezet s az id mAlsa: %elejts hogyan alakul' >elejtsi g#"e: az els *N #"an nagyon
gyo#s a %elejts& majd stagnlni kezd'
)elosztott gyako#ls jo""& mint a tm#4tett gyako#ls
)Ajdonsg hatsa
)maQimlisan %elidzhet sztag d"'
Eatsa:
)mind a mai napig az e#edmnyei#e tmaszkodnak' 6em voltak munkat#sai& tan4tvnyai'
)az emlkezs $ szakaszt k/ln4tette el
)k#itika: e#edmnyei tAl jk voltak& ennek kvetkezt"en 8< v#e "e"etonozta a technikt'
;mellett a spontn %elidzssel 3nkntelen "eug#ssal2 nem %oglalkozott'
E:ol1.i"s ir,n8za#ok%
1int meghat#oz ko#szellem jelents'
M#ganikus evolAci: st#uktA#k& #endsze#ek %olyamatosan vltoznak a k/ls e#k hats#a'
)a tudat is az evolAci hats#a jtt lt#e@ mi#t adapt4v0
)k/ln"sg k#dse az em"e#ek kztt
)az em"e#t "ehelyezte az llatok vilg"a& az sszehasonl4t pszicholgia jelentss te#/lett vlt'
Erasmus DarEin%
Rha#les nagyapja'
)1eg%igyelte& hogy az em"#ionlis %ejlds so#n hogyan %ejldnek az llatok'
)Ctezik a tAlls#t val ha#c& le4#ta az adaptcit'
)7ajnos ve#ses %o#m"an jelentette meg a tanulmnyait
0u<<on%
)>iloz%us volt
)Azt ll4totta& hogy a %ld #ege"" annl& mint amit a "i"li"an ll4tanak'
)1eg%igyelseit nem a tudomny#a alapozta
Lamar.k%
Ze#incteleneket kellett osztlyoznia 3egyetemen kapta %eladatknt2
?t tnyez %elels az evolAci#t:
))tkletessg s kompleQits i#ny"a halad minden llny& az egysze#9 llnyek Ajonnan jttek
lt#e& me#t mg nem volt idej/k tkletesedni'
))k/ln"z llnyek sze#vi %unkcii a k#nyezeti hats#a alakulnak ki& s amit gyak#an hasznlunk&
dominns lesz'
H&r2&r# S(&n.&r%
Cama#ck k#itikt olvasott el'
) 'szi!(ol&ia ala'elvei c' knyve megalapozza Ia#_in gondolatait& sajnos "evallottan Cama#ck
gondolatai#a alapozott& s mivel Cama#ckot lehAzta a kzvlemny& t is'
)7zintetikus %iloz%ia: nemcsak a k/ln"z test#szek& hanem az asszocicik 3maguk a #eaglsi
mdok2 is t#kldhetnek az utdok"a' ;""l alakul ki a t#sadalmi da#_inizmus: a csopo#tok"an l
em"e#ek az 0000 a t#sadalmi osztlyok etikailag el%ogadhatk'
Akko# teljesedik ki az em"e#isg ha a sza"ad ve#sengs elte#jedhet& me#t ekko# mindenki sza"adon
kiteljesedhet'
C'arl&s Ro2&r# DarEin%
18<!)"en sz/letett& Angli"an' 6em volt j tanul& de sz/lei az o#vosi#a k/ldtk' 6em volt mg
#zstelen4ts@ kimenek/lt a m9tt#l& innentl papnak sze#etett volna tanulni'
)Az egyik paptan#a "otanikus volt& >itz#oy kapitnyhoz csatlakozott %el%edezni keletet& dl)Ame#ikt'
>itz#oy hitt a %#enolgi"a& s mivel Ia#_innak kicsi volt az o##a 3@nincs 0002 nem aka#ta magval
vinni'
)Rhil"en tlt egy %ld#engst , 5u%%on tanait vette t'
)Zalpagos)szigeteken %edezett %el olyan %ajokat& amikkel ;u#p"an nem tallkozott' Bintyeket
%igyelt meg& sz#evette hogy a tulajdonsgokat a k#nyezet "e%olysolta , cs#9k^@ az elt#
k#nyezeti %elttelek ugyanazon a %ajon "el/l nagyon nagy elt#seket hoz lt#e'
)* ves Il)Ame#ikai utazsai"l hazat#ve& Ati lmnyeit pu"liklta'
):letlen/l olvasta Mal#'us knyvt: A populci elvei#l& ami a##l szlt& hogy az em"e#isg
nagyo"" /tem"eszapo#odik& mint a nye#sanyagok& "izonyos idkznknt h4nsg& h"o#A tizedeli a
lakossgot& a ko#ltozott e#%o##sok miatt@ "e kell avatkozni& szelektls'
)Ia#_in: a te#mszet tAltenyszti a %ajokat& megli a k#nyezethez veszly"en nem alkalmazkod
egyedeket& akik iva##ett ko#ig let"en tudnak ma#adni& utdaiknak t#k4tik a pozit4v
tulajdonsgokat& #ks ha#c van a lt#t'
;m"e#nl ms:
1althus sze#int a szelekci a tkleteseds ko#ltinak elmlete& s nincs tkletes egyed'
Ia#_in: a szakadatlan vltozs a tkletes& s van tkletes egyed'
)Az evolAcielmletet az#t tmogattk akko#i"an& me#t Angliai v#osok zsA%oltak& tAlnpesedettek
voltak& nagy volt a nyomo#'
;lzmny mg 31althuson k4v/l2:
)0ain)%le p#"a)sze#encse elkpzels& ami az llati viselkeds#e jellemz& amelyik viselkeds nem
vlik "e& az kihullik a viselkeds#epe#to#"l& ami "evlik& az %ennma#ad' Ia#_in ezt tvette'
%a"ok eredete c' m9vn 6 vig dolgozott& majd Aja"" 6 vet v#t am4g kiadhoz ment vele& me#t az
ll4tsai#a aka#t "izony4tkokat sze#ezni' A knyv"en tnyeket vonultat %el& majd levonja a vgs
kvetkeztetst: a %ajok a szelekci s a vltoz k#nyezethez val alkalmazkods miatt vltoznak'
Az els %ejezet az sztnk#l szl: minden magata#ts& viselkeds& emellett az sztnk& mg a testi
vltozsok is a szelekcinak meg%elelen alakulnak& ha hozzj#ulnak a tAllshez& %ennma#adnak'
-ssze%oglalva knyv& S tny s $ kvetkeztets:
3& a %ajok te#mkenysge #vn eQponencilis nvekeds lehetne
A& a populcik ezzel szem"en viszonylag llandak
B& az el#het e#%o##sok sta"il k#nyezet"en ko#ltozottak
1 kvetkeztets: hatalmas ha#c van a tAlls#t
D& nincs kt egy%o#ma egyed& a populcik vltozatosak
F& a va#ia"ilitsnak nagy #sze #kletes
* kvetkeztets: egyenltlen a tAlls s az #klstl %/gg& teht kialakul a te#mszetes szelekci
$ kvetkeztets: a te#mszetes szelekci nemzedkek so#n a populcik vltozshoz& Aj
tulajdonsgok megjelenshez vezet s Aj %ajok kialakulst hozza lt#e'
A pszicholgi"an a N& S tnynek s a $ kvetkeztetsnek van nagy sze#epe' ?#ds& hogy vajon mi
van a tudattal& a tudat#a is #vnyes)e ez' A lelki jelensgek mennyi#e szolgljk a tAllst& mennyi#e
%/ggnek a szelekcitl0 3>unkcionalizmus sze#int a lleknek van %unkcija2
Az evolAci vak %olyamat& de van clsze#9sge& a vltozsok egy cl %el i#nyulnak& de van)e vgs
clja0
Pal&8 : te#vezeten alapul #v: ha evolAci clsze#9& van te#vezete s clja akko# kell legyen egy
te#vez , vagyis evolAcit s vallsossgot ssze lehet hozni'
;zzel szem"en a Ia#_inistk sze#int nincs clja az evolAcinak& #andom& ap# lpsek hozzk lt#e a
"onyolultsgot& s nincs te#vez se'
z ember szrmazsa c' knyv:
Az em"e##e koncent#l& az em"e##e is jellemz a te#mszetes szelekci' Az em"e# is egy alacsonya""
#end9 %aj"l sz#mazik& az em"e# s a magasa"" #end9 emlsk sok hasonlsg van 3csont& izomzat&
"# %elp4tse& s csak a p#imatknl az agy is meg%eleltethet' Az em"e#ek s az em"e#sza"sAak
mentlis tevkenysgei kztt nincs nagy k/ln"sg& ugyanAgy utlnak& sze#etnek s k4vncsiak'
rzelemki%e"ezs az embernl s az llatoknl c' knyv:
;""en kijelentette& hogy az #zelemki%ejezsnek is adapt4v %unkcija van& a tAllst szolglja& ez#t
ma#adt %enn' A kijelents eltt sok meg%igyelst& kultA#kzi vizsglatot vgzett& vagyis ez unive#zlis&
emellett az elme"etegeknl is megnzte& nluk meg%igyelhet az #zelmek si e#edete& plusz a
csecsemk a#cki%ejezst is vizsglta'
Az em"e#i s llati #zelemki%ejezst $ elv hat#ozza meg:
)1& elnys kapcsolt szoksok elve: vannak olyan mozdulatso#ok& a#cki%ejezsek& amelyek #gta
sszekapcsoldtak egy inge##el s akko# is megjelennek& ha nincs jelen az inge#& teht ppen nincs
adapt4v %unkcija'
)*& antitzis elve: mindegyik #zelemki%ejezsnek megvan az ellentte s mindkett adapt4v
)$& ideg#endsze# kzvetlen akcijnak te#ve: "izonyos helyzetek"en az idege# 3Fi#sz' aktivits2
annyi#a elsza"adul& hogy %unkci nlk/li mozgsokat hoz lt#e 3#gen lehetett adapt4v #tke2'
Az #zelemki%ejezsek nknyesek& meg kell nzni& hogy milyen %unkcit szolglhattak& pl':
vicso#4ts& nincs adapt4v %unkcija& de jelzi a ha#aps adapt4v #tkt'
1g a h4vei is %l#emagya#ztk:
Adaptcionizmus.szelekcionizmus: minden mai jellemz viselkeds%o#ma& tulajdonsg adapt4v
tulajdonsggal "4#& a szelekci vlogatta ki'
Ie Ia#_in sze#int lteznek olyan eseteket& amiko# kialakul egy st#uktA#a& de az llny nem
hasznlja& 1A ` mutci %ogalma
Eatsa:
):ilgszemllet)vltozs kvetkezett "e: llatvilg"l jtt/nk mi is& vagyis az llatok nem %jdalom s
#zelem nlk/li gpek
)-sszehasonl4t pszicholgia elindulsa: ha %olytonossg van az em"e# s az llat kztt& akko# mi a
k/ln"sg& s mi#t
))>#eud: llati megnyilvnulsaink , KI
))18: ,&y !se!sem letra"zi vzlata c' knyve a %ejldsllektan els knyve' 3;""en a sajt
gye#eke %ejlds#l 4#t& %ia %ejldsi szakaszai meg%eleltethetk a %ajunk %ejldsi szakaszainak&
vagyis a t#zs%ejlds s az egyed%ejlds p#huzam"a ll4tsa'
>ran.is Gal#on%
7zintn evolucionista& nagy hatssal volt # Ia#_in& aki a #okona volt 3uncsiteso2& %elsosztly"eli
csald"l sz#mazott'
)>leg az em"e#ek egyni k/ln"sgei #dekeltk' Az em"e#ek& em"e#i tulajdonsgok nagyon
vltozatosak& ezek mi#t s hogyan alakultak ki& s hogyan ma#adtak %enn'
)[undt ko#t#sa& de nzeteik /tkztek& [undt az em"e#i te#mszet ltalnos elveit ke#este& Zalton
viszont a k/ln"sgeket'
)Zalton ko#a#ett s zseni volt& N vesen 1<)es Ka)ja volt& m# levelet 4#t& ks"" *<<& nagyon sokat
tudott& de #osszul tanult' M#vosnak szntk& de apja halla utn otthagyta az egyetemet s sokat
utazott' * vesen 6am4"i"a utazott a %eh# %oltok %elde#4tse miatt& * vig ta#tzkodott ott& ezalatt
"entt a %eje lgya' ?nyve: z +tazs m-vszete& ez egy tAll knyv volt& 4gy %el%edezknt vlt
h4#ess'
);mellett le4#ta az a%#ikai s az angliai idj#s kztti k/ln"sgeket& 4gy mete#olgiai kutatsokat
ind4tott el' 6agyon sze#etett szmolni& szl s nyomst#kpeket ksz4tett& %el%edezte az anticiklont'
:agyis kezdet"en a k#nyezet #dekelte'
)Rikke: te(ets& s a karakter .r.kldse: le4#ta& hogy a mentlis s a %izikai jellemzk #kletesek&
a tapasztalsnak s a tan4tsnak kevs sze#epe van& mely#e "izony4tk& hogy az okos em"e#eknek
okosak a gye#ekeik'
)> m9ve: /r.kl.tt ln&elme ) Az #klds t#vnyei#l s kvetkezmnyei#l alc4mmel'
* elkpzelst ll4tott szem"e& az els sze#int a csecsemk nagyon hasonlak U msik sze#int ks""
hatalmas vltozatossgot mutatnak& vagyis a csecsemk kpessgeit s tulajdonsgait is vizsglni kell'
)=tlagtl val elt#s elmlete: az tlagtl val elt#s t#vnyeit alkalmazta& az #kletes jellemzk
no#ml eloszlsA g#"t kvetnek@ a mentlis kpessgek is ilyen eloszlst kvetnek'
)Rsald%a)kutats: kiemelked em"e#ek 3llam%k& o#vosok& kltk2 csaldjt vizsglta& $<< d"
csald%t csinlt& melyek"en 1<<< d" kiemelked em"e# volt@ ez altmasztotta az elkpzelst a
kpessgek #klds#l' 1inl kzele""i a #okonsg& annl t""sz# van kiemelked tehetsg& annl
gyako#i"" a tehetsg t#k4tse' I;: nem vette %igyelem"e a k#nyezetet& mely azonos volt& a legjo""
iskolk"a j#tak& #endesen& jl tkeztek'
?#d4vet hasznlt& ez volt az els s ksz4tette' (udsoknak k/ldte el a k#d4veket& azt k#dezte
"enn/k& hogy milyen oktatsi tapasztalataik voltak& s hogy sze#int/k a tudomny i#nti #deklds/k
vel/k sz/letett)e& a legt"" vlasz igenl volt' ;mellett tallt k#nyezeti tnyezt is& me#t legt""j/k
7kt volt& s sokan kiemeltk az oktatst is'
)X hasznlta elsz# a natu#e , nu#tu#e ki%ejezst'
)X vgzett elsz# ike#vizsglatokat: 1<< ike#p##l sze#zett adatokat& de nem tudott kvetkeztetseket
levonni'
)X nevhez %9zdik az Ka teszt is 3ma m# nem tekinthet annak2' Az #dekelte& honnan lehet tudni ki
kiemelked& tehetsges& az kisz9#s/k#e ksz4tette& hogy p#osodjanak majd'
;gy egszsg/gyi kill4tson %elll4tott egy la"o#t& +K)t& szenzo#os kpessgeket m#t& me#t sze#inte
ezek ssze%/ggnek& egy/tt j#nak az Ka)val' !$$ em"e#t tesztelt& az adatokat mig elemzik' 6em
tallt szo#os ssze%/ggst& de kz"e %el%edezte a ko##elcit s a #eg#esszit' A ko##elci mutatjt
tan4tvnya& P&arson dolgozta ki' ="#kat& g#a%ikonokat is #ajzolt@ az adatok tlag %el val
visszat#st ltta& #eg#edilst& vagyis az alacsony sz/l gye#ekei ugyanolyanok lesznek& de az tlag
%el toldik a magassguk'
Zaltoni pa#adigma 3N ll4ts2:
az egyni k/ln"sgek"en az #klds jtszik dnt sze#epet'
A kivlsg& tehetsg egynem9& van "enn/k valami kzs& a k/ln"z te#/leteken dolgoz
tehetsges em"e#ek"en van valami kzs& s a k#nyezet miatt lesznek vagy matematikusok vagy
zenszek'
Az em"e#i tehetsg no#ml eloszlst kvet'
T#tkcent#ikussg: intellektulisan vagy valaki tehetsges vagy nem& az Ka a j& az ilyen em"e#ek
kell legyenek a vilg"a& minl hama#a"" hzasodjanak s minl t"" okos gye#ek/k legyen
@%ajnemes4ts F eugenetika'
$ te#/lettel %oglalkozott:
7zasszocici: kidolgozta a mdsze#t: k/ln"z szavakat 4#t %el k/ln lapok#a& nzte ksz)nek
milyen asszocici jut esz"e& ezeket %el4#ta s m#te a +K)t' ;#edmny: lland ismtldsek
vannak az asszocicik"an& emellett "eazonos4totta& hogy a ksz letnek mely szakasz"l valk
az asszocicik: N<b gye#ek)& i%jAko#& N<b %elnttko#& 1S)*<b kzelmAlt& megllap4totta& hogy az
asszocicik a #gi emlkek"l p4tkeznek' 1dsze#t hasznlta: [undt& >#eud& Yung is'
?pzeleti kpek megjelense: tudsokat vizsglt& vizsglati mdsze#e: kpzeljen el egy #eggeliz
asztalt& sokan mondtk& hogy nincs "els& kpzeleti kp/k' ;#edmny: a kpzeleti kpessgeknek
egy ta#tomnya van& ami %olytonos& valakinek van& valakinek nincs'
7zenzo#os kpessgek vizsglata: egy s4pot 3 tallta %el2 hasznlt& ami k/ln"z %#ekvencijA
hangokat adott ki& azt vizsglta& hogy az em"e#ek s az llatok mennyi#e szlelik' ;#edmny: a
kiskutyk a magas hangok#a jo""an #zkenyek& mint a nagykutyk& a macskk is jo""an
#zkenyek az evolAci 3eg# cincog2 miatt'
>el%edezte mg ujjlenyomatvtel mdsze#t& emellett a %antomkp mdsze#nek eldjt is , kompozit
po#t# 3F t"" kp egyms#a helyezse& egyes4tse'
Eatsa: %unkcionalizmus'
>unk.ionalizmus
-illiam 9am&s 387A2:
[Y a %unkcionalizmus megte#emtje& o#vosi diplomja volt& %iziolgit oktatott'
'szi!(ol&ia ala'elvei c' m9ve& a legjelentse"" tanknyv& j hosszA& de le#vid4tette' N tmak#:
3 & (udat%olyam: [undt& (itchene# k#itikja& a gondolat %olyamatos #amls 3a pszicholgia e""l csak
ki#agadott #szeket& nincs in%o#mci a##l& hogy a tudat hogyan m9kdik2& nem kis #szek"l ll'
Zondolkods S % jellemzje:
Zondolataink a szemlyes tudatunk #szei& ha kimondjuk gondolatainkat& az nem ugyanaz& mint
ami a %ej/nk"en volt& nem oszthatak meg msokkal'
;gy adott gondolati llapot soha nem lphet %el ugyanAgy
A tudat ltal"an a k/ls t#gyak#a vonatkozik
A gondolkods %olytonos& nincsenek megszak4tsok
A tudat szelekt4v 3ktsze# ugyanolyan nem lehet2
A tudat %unkcival #endelkezik& az alkalmazkodst seg4ti' A tudat olyan sze#v& ami ms sze#vek#e p/lt
#& ez az llatok#a is jellemz'
A & 7zoks: jl elsajt4tott& "egyako#olt magata#tsminta& az ideg#endsze# plaszticitsnak az
e#edmnye' Az idegkzpontok"an kis/lsek vannak& ezek kzt #e%leQutak alakulnak ki& 4gy az
impulzus te#jedse knnye""' A tudatossg iktatdhat' 3002 A #gi szoksokat elhagyni: #e%leQutakat
msikkal kell helyettes4teni'
B & Yames , Cange #zelemelmlete: 3egymstl %/ggetlen a kett2 inge# @testi vlasz @#zelmi
lmny& a %izikai vltozs hozza lt#e az lmnyt'
?#itika: Cannon "4#lta az elmletet& * %"" k#itikja:
1& ha "lokkoljuk a testi vltozsokat& akko# nincsenek #zelmek& ezt a kijelentst c%olta& elvgta az
idegeket s lett #zelem'
*& %izikai vltozsok meste#sges elidzsnl nincsenek #zelmek& ad#enalint adott nem voltak
#zelmek'
)>acilis %eed"ack: Yames csak le4#ta a jelensget& de nem nevezte 4gy'
D & 7el%: a N tma kz/l ez volt a legtvola""#a mutat' ?/lnvlasztotta& megk/ln"ztette a 1;)t s
az K)t' KF megisme# n& a vilg az n #ep#ezentcim& 1;F megisme#t n' 1;)nek $ #gija:
))testi sel%: nkp& #assz& sAlyunk
))szocilis sel%: milyen csopo#t"a ta#tozunk& milyen a helyzetem a csopo#t hie#a#chij"a
))eszmei sel%: 3` idelis sel%2 mit v#ok el magamtl& milyen #tkek i#ny4tanak
A $ #git az n"ecs/ls mozgatja& sze#etnnk egyensAlyt %elll4tani a $ #gi"a& az n"ecs/lst az
elv#sok& teljes4tmny hat#ozza meg' >oglalkozott a szemlyes identitssal is'
)?nyve nagy sike# lett& nagy elv#sok lettek %el& alap4tson sajt la"o#t& csinlt is& k4s#leti
pszicholgit "emutatta az amcsiknak& majd la"o#vezett ke#esett a hely#e& aki Eug 1/nste#"e#g
lett' ?s""i vei"en sze#etett volna megsza"adulni a pszicholgitl& me#t nagyon sok ms dolog is
#dekelte& pl': %iloz%ia'
)5a#tok voltak Bei#ce)el& egy/tt j#tak a meta%izika klu""a& ahol szintn a %unkcin volt a hangsAly&
egy elmlet& jelensg egy konteQtus"a megll& de egy msik"a0 >iloz%iai i#nyultsga: p#agmatizmus:
az elmletek evolAcin mennek ke#eszt/l& s alkalmazkodnak a k#nyezet kih4vsaihoz 3a ko#
szelleme is vltozik2'
)6em volt tAl sok tan4tvnya 3Rannon& (ho#ndike& 7tanley Eall2& "# sokan vonzdtak az elmlethez'
Eatsa: Yames egszleges #nzst adott a pszicholgi#a 3Zestalt2& m4g ;u#p"an volunta#izmus
volt'
Hu" MCns#&r2&r%
[undt tan4tvny volt& a k4s#leti pszicholgin nevelkedett& e""l dokto#lt'
)?nyve: z akaratla&os viselkedsek& e""e [undtot tmadta' A k#itikusok lehAztk a knyvet& ekko#
4#t neki levelet [' Yames& 4gy kezddtt a kapcsolatuk& majd hosszas gyzkds utn el%ogadta Yames
la"o#vezeti ajnlatt' :g/l lete vgig a Ea#_a#don ma#adt'
>oglalkozott az #zkelssel& szlelssel& +K kutatssal'
7ok alkalmazott pszicholgiai knyvet 4#t:
)A pszicholgia s a tan#
)Bszichote#pia
)A pszicholgia s az ipa#i hatkonysg
) tan lls'ont"a& legsike#ese"" knyve 3jogi pszicholgihoz adott hozz2
Az els vilgh"o#A"an Ame#ikt semlegesnek aka#ta& 4#t a nemzetka#akte#olgik#l is' Az
Ame#ikaiakat s a 6metek hasonl4totta ssze& hogy mi#t k/ln"znek& mi#t nem #tik egymst& azt
tallta& hogy nevels hozza lt#e a k/ln"sgeket' ;miatt hallako# lehAztk& semmi"e vettk'
A nevhez %9zdik a pszichotechnika mdsze#nek kidolgozsa is& 1A: e#gonmia' Ggy te#vezz/nk&
hogy a munka hatkonysgt seg4tse' 1ozgselemzsek: minl kevese"" mozgssal& ugyanolyan
hatkony legyen a munka'
S#anl&8 Hall%
Ame#ikai& pu#itn vallsos nevelst kapott' 7ok dolog %el #dekldtt& %iloz%ia p#o%esszo# aka#t lenni&
nyelveket& kmit& #eto#ikt tan4tott& ezek utn tallt # a pszicholgi#a& egy%ajta ke#etnek hasznlta'
)6incsen sajt elmlete& hanem a sze#vezkszsge miatt jelents& nagy"an hozzj#ult a pszicholgia
intzmnyesedshez'
)A Ea#_a#don ke#/lt [' Yames hatsa al& dissze#tcijt a t# muszkul#is #zkelsnek
kialakuls#l 4#ta& ks"" a tudat %unkcijval %oglalkozott' [undtnl is dolgozott& de azt mondta&
hogy semmit se tanult nla& me#t sze#inte [undt spekulat4v volt' Ie mgis a k4s#leti pszicholgia
#dekelte& azzal aka#t %oglalkozni'
)188: Ame#ican You#nal o% Bsychology megalap4tsa& majd pszicholgiai tanszket hozott lt#e a
Rla#k egyetemen 3ez nagy sz2
)18!*: megalap4totta az ABA)t& elnke is volt 31!!6)"an m# 81'<<< %s2' :laszkppen sok #ivlis
sze#vezet alakult& pl': (itchene#'
;z volt a %nyko#a& m nagyon hangsAlyozta sajt szellemi %els""#end9sgt& aki veszlyeztette a
hatalmt& azt eltvol4totta az egyetem#l& #ossz kapcsolata volt a kollgkkal& tan4tvnyokkal& 4gy nem
lett npsze#9'
?utatsai:
)1egp#"lta a pszicholgit& a pedaggit az evolAcit ssze%ogni& vizsglni'
)A gye#ek%ejldssel is %oglalkozott: k#d4vet hasznlt& #adsul olyan sokszo#& hogy azt hittk
%edezte %el'
?nyvei:
- serdlkor 'szi!(ol&i"a s J'3nagyon hosszA a c4m& ennyi elg2& e""en a se#d/lko# szeQulis
vonatkozsai#l 4#t& olyan te#minusokat hasznlt& amelyeket nem magya#zott meg' ;""en 4#ta le
#ekapitulcis 3ismtldsi2 elmlett: a szemlyes %ejlds so#n megismtelj/k %ajunk %ejldsi
szakaszait& a se#d/lko# annak a szakasznak %elel meg& amiko# mg vadllatok voltunk'
)&&kor: az let utols %el#l& az #egeds#l& az #egeds pszicholgiai jellemzi#l 4#t& s "# az els
volt aki ezzel %oglalkozott& csak mag#l 4#t "enn& meg hogy mit gondol'
):allspszicholgival is %oglalkozott'
73t02an%o#d)dal az#t ma#adt j kapcsolat"an& me#t megma#adt kztt/k a tan#)dik viszony'
);llenezte a koeduklt oktatst& me#t ha nk s a %#%iak egy/tt tanulnak& k#osodnak a nk
#ep#odukt4v kpessgei& ami %ontos& me#t sz/lni kell^ A nk ne is tan4tsanak& me#t a dikok az
egyetemen se#d/lnek s e#s %#%ikz kell hozzjuk' ;z a nzpont m# akko# is ma#adinak szm4tott&
#adsul a Rla#k egyetemen 3ahol volt2 koeduklt volt az oktats'
7ok te#/leten volt az els:
)elsz# vitte Ame#ikai pszicholgit Cipcs"e
)els angol nyelv9 %olyi#at
)els 87A la"o#
)az els pszicholgiai t#sasg els elnke volt
) 4#t elsz# a se#d/lko##l s az idsko##l
T'orn/ik&%
X kpviselte az tmenetet a %unkcionalizmus s a "ehavio#izmus kztt' =llati viselkedssel
%oglalkozott'
6e_ ;ngland"en sz/letett& egy lelksz %ia volt& vallsos nevelst kapott' Ea#_a#don sze#zett diplomt&
ott isme#kedett meg [undt munkjval& 4gy %o#dult a pszicholgia %el'
?utatsai:
1& gye#mekek gondolatolvassi kpessgeit vizsglta& me#t [' Yames azt hitte& hogy kpesek vagyunk
e##e& ha az a#cki%ejezs"en& gesztusok"a hi#telen vltozst szlel/nk' ;z kuda#c volt'
*& csi#kk vizsglata: az sztns s a tanult viselkeds hogyan vlaszthat szt& de sokat utazott& nem
volt aki a pipikkel t#djn& emellett a sok pipit sok id lett volna megtan4tani'
$& 18!: Rolum"ia egyetemen vgzett vizsglatokat& e%%ektus t#vnye: k4s#lete macska egy pedllal
nyithat do"oz"an& kinn a hal'
)A pszicholgia %eladata: az inge#)vlasz kapcsolatok vizsglata& a "onyolult viselkedsek is
le"onthatk ezek#e' 1iko# alakulnak ezek a kapcsolatok: a p#"a)sze#encse tanuls so#n& s az
e%%ektus t#vnye sze#int e#sdnek meg& akko# ha a vlasz sike#es' Az evolAci is hasonl mdon
m9kdik& a nem e#edmnyes viselkedsek kiszelektldnak& nem "eltsos tanuls& hanem %olyamatos
szelektlds van'
)>o#mlis diszcipl4na vizsglata: egy hiedelmen alapult& hogy szles& t%og t#gyak tanulsval& a
tanulsi kapacits ki"v/l& minl t""et tanul az em"e#& annl knnye"" lesz Ajat tanulni' ;z nem
igaz& a tanulsi t#ansz%e# nem m9kdik'
)Alkalmazott te#/letei: oktats& pedaggia& iskolapszicholgia& vizsglta& hogy az 4#s& olvass tan4ts
hogyan lehetne hatkonya"" , a leggyako#i"" szavakat kne elsz# tan4tani& szgyako#isgokat
nzett& majd ksz4tett egy szt#t a tan#oknak' ("" illuszt#ci& magya#zat is kne'
)Ka)sklja: RA:I: mondat)kiegsz4ts 3R2& a#itmetika3matek23A2& szkincs 3:2& utas4ts kvets 3I2'
7ze#inte Ka minimum N dolog"l ll ssze& nem egysges& s lehet hogy valaki e""en j& valaki a""an&
ez akko# Aj elkpzelsnek szm4tott'
Mktats"a volt hatkony& az ABA elnke is volt& nagyon te#mkeny volt& gyak#an 4#t valamit'
Az 7)+ kapcsolatot hi#dette& de sze#inte a kztes tnyezt nem sza"ad %igyelmen k4v/l hagyni'
0&'a:iorizmus%
(agadta ami addig el%ogadott s egy#telm9 volt& a tudatot& a lelki jelensgeket' A pszicholgit a
viselkeds tudomnyv aka#ta tenni'
;l%ut#ai:
)%olytatsa minden mechanisztikus& mate#ialista em"e#kpnek 3pl': Iesca#tes2& s a #e%leQ%ogalomnak
is
Eatott #:
)o#vosi& mate#ialista gondolkods: az em"e# %iziolgiai %olyamatai ltal meghat#ozott
)LKL szzad"an o"jekt4v mozzanatokat& dolgokat 3teljes4tmny2 vizsgltak a tudattal kapcsolat"an
)moto#os tudatelmletek: "els vilg visszavezethet a k/ls meg%igyelt viselkeds#e' 31A: "els
vilg hat a viselkeds#e2
)llatvizsglatok %olytatsa: egy#e kevs" volt az em"e# az etalon& konk#tan llati viselkedst nztk
Y' 5' [atson cikke ind4totta el'
=llatpszicholgiai vonal:
T'orn/ik&% 35ehavio#izmushoz ktik2
=llati intelligencia c' knyve& llatk4s#letek#l szl& hasonl [atson 4#saihoz& knyveihez'
)B#o"lmado"oz: Knge#)vlasz tanuls hogy jn lt#e0 A p#o"lmado"oz "elsejnek a
kpe3F#zksze#vi inge#2 kapcsoldik ssze& 3asszocildik2 a sike#es vge#edmnnyel 3cselekvssel2&
nem a gondolatok asszocildnak' A kett kztti kapcsolatot "e%olysolja az e#ed sztn 3kaja2'
)Zyako#ls t#vnye: minl t""sz#& intenz4ve""en& hossza""an kapcsoldnak& annl e#se"" a
kapcsolat'
)1s%le do"oz k4s#let: cickkal& akik akko# sza"adultak ki& ha vagy vaka#ztak vagy megnyaltk a
szjukat& mindkett sztns vlasz& gyako#i& "enne van viselkeds#epe#to#juk"a' @ a vlaszok
#edukldtak jelzssze#9 dolog#a& cskevnyeseds t#tnt& vagy csak kidugtk a nyelv/ket& vagy csak
megmozd4tottk a %ej/ket'
)(anulsi p#ediszpoz4ci: "izonyos dolgok jo""an mege#s4tek& mint msok& az evolAci %o#mlta&
hogy mely cselekvsek hasznlhatak mege#s4tnk' 6em minden vlaszt lehet mege#s4teni& amit az
evolAci nem tmogat azt nem lehet'
A "ehavio#istk nem tekintik kzj/k valnak& me#t nem tagadta a tudatot'
Ro2&r# G&rk&s%
Eatott # (ho#ndike& akinek a ko#t#sa volt& nem volt "ehavio#ista'
)=llati viselkedst vizsglta& hasonlan gondolkodott mint (ho#ndike& ms llatok#a is kite#jesztette az
e#edmnyeit'
)]e#kes , Iodson t#vny: %o#d4tott 8 alakA ssze%/ggs van az a#ousal s a teljes4tmny kztt'
)sze#zknt sze#epelt a Bavlov)#l szl knyv"en
I:an S&.s&no:%
M#osz& akko# M#oszo#szg"an nagyon z#t volt az iskolai oktats& nem engedtk "e a k/l%ldi
elmleteket& nem volt idegen nyelv oktats'
6evelje nem ilyen volt& szo#galmazta a k/l%ldi tanulst& o#vosi vgzettsg9& egyetem utn
6meto#szg"a& Auszt#i"a tanult 3Cipcse majd 5cs& melyek tudomnyos kzpontok voltak
akko#i"an2& ahol kim9velte magt& 1!S!)"en t#t vissza M#oszhon"a& volt az els tuds aki visszat#t&
akko##a m# lazultak a ko#ltok& te#jesztenie kellett a tudst'
)=llatokkal %oglalkozott& % tmja: a nem szndkos 3sztns2 cselekedeteket hogyan tudjuk
aka#atlagosan kont#olllni0
);lzmny: "kk "olygidegnek inge#lseko# lelassult a sz4v @ az agy inge#lse gtolhatja a
#e%leQes tevkenysgeket& az agym9kds #e%leQek"l ll ssze& s sze#vezi a #e%leQeket'
)1inden viselkeds& magata#ts visszavezethet #e%leQek#e& az #zelmek is& a szndkos viselkedsek
is 3#edukl hozzlls2'
)>elk#te a pszicholgusokat egy cikk"en& hogy ne %oglalkozzanak a tudattal
Pa:lo: HI:an P&#ro:i.sI
Apja pap volt& anyja egy pap lnya& vallsos nevelst kapott& egyhzi iskol"a j#t& ahol li"e#lisa""
volt az oktats mint az llami iskolk"a& mg az evolAcielmlet#l is hallott ott' >iziolgit&
o#vostudomnyt tanult& egsz let"en kutatott& k4s#letezgetett'
)1inden viselkeds #e%leQek"l ll& a #e%leQek %elttlen& sztns dolgok& vel/nk sz/letnek& de vannak
tanult #e%leQek is& melyeket klasszikus kondicionls Atjn tanulunk'
)7zemlyisg t4pusokkal %oglalkozott& a kutyk ka#akte#"l vezette le Zalnosz t4pusait 3me#t van
tempe#amentumuk2& $ dimenzi mentn:
))se#kent s gtl %olyamatok mennyi#e e#sek
))se#kent s gtl %olyamatok kztt egyensAly van)e& vagy nincs
))se#kent s gtl %olyamatok sta"ilak vagy la"ilisak
A kapott t4pusok:
))szangvinikus: 3se#kent gtl %olyamatok knnyen kivlthatk2& lnkek& knnyen kondicionlhatk
))%legmatikus: 3ha inakt4vak& lassAak a %olyamatok2& apatikusak& ttlenek& lassan kondicionlhatk
))kole#ikus: 3se#kent %olyamatok tAlsAlya2 hevesek& impulz4vak& diszk#iminci"a #osszul teljes4tenek
))melankolikus: 3mindkt %olyamat gyenge2& dep#essz4vek& lehangoltak& lassan #eaglnak
Bavlov az inge#)vlasz kapcsolatot a tempe#amentum#a vezette vissza& a tempe#amentum i#ny4tja a
kondicionlst& ezek miatt nem "ehavio#ista'
;zeket Agy kapcsolta az em"e#ekhez& hogy pszichikus "etegeket %igyelt meg& s sze#inte nluk a
kondicionls #ossz vgny#a %utott& #ossz az sszekapcsolds nluk'
)A 7zovjetuni hse volt& altmasztotta mate#ializmust& 7zovjetunin k4v/l elt#ek voltak a
vlemnyek& Aj#a s Aj#a "ukkant %el' A "ehavio#izmus azonnal tvette tle #e%leQeket& kondicionlst'
)S<)6<)as vek"en "ukkant %el Aj#a& ekko# vlasztottk k/ln a Bavlovi s a (ho#ndike)i
kondicionlst 3klasszikus s ope#ns2& addig egy"e volt mosva a kett'
1A: tanulselmletek"e s az asszociat4v %olyamatok 3az elm"e hogyan zajlik a gondolatok
asszocicija2 vizsglat"a van jelen'
9=0= -a#son%
Il)?ali%o#ni"an sz/letett& anyja vallsos volt' +ossz gye#ek volt& #ossz tanul& lusta& t""sz#
leta#tztattk& kicsaptk iskol"l'
Az egyetemen volt az els aki leg%iatala""an diplomt kapott& dokto#lt& ott tan4tott'
)?ezdeti kutatsai az llati tanulssal s az ideg#endsze# #ettsgvel %oglalkoztak'
)Yohncs Eopkins ;gyetemen vezette a pszicholgiai tanszket& s %olyi#atot sze#kesztett& a
tanszkvezets hatalmat adott neki& 4gy te#jesztette elkpzelseit: a pszicholgit vlasszk el a
%iloz%itl& s t"" "iolgiai ku#zus legyen'
)1!1$: 0o&yan lt"a a be(aviorista a 'szi!(ol&it c' cikke' A "ehavio#izmus sze#int a pszicholgia
te#mszettudomny s azok kztt is a lego"jekt4ve"" te#/let'
)Rl: %elt#ni& vizsglni s "e%olysolni a magata#tst'
=llati llektan hogy lehet egy/tt pszicholgival0 A pszicholgia vegye alapul az llati viselkedst&
ami ugyanAgy jn lt#e' (madta a tudatot& az int#ospekcit& o"jektivits kell^^
)?s"": minden pszicholgiai jelensget le lehessen 4#ni #e%leQekkel& inge#)vlasz kapcsolatokkal&
mg a gondolkodst is& ami egy "els "eszd& az#t #ezz/k Agy& hogy gondolkodunk& me#t ap#
izmok inge#t k/ldenek az agy"a& a vlasz a gondolat kpzete'
)T#zelmek: alapjt az e#ogn znk"l s a #ep#odukl sze#vek"l sz#maz #zetek adjk'
)Gjsz/lttek #zelmei: $ alapvet van: %lelem& ha#ag& sze#etet& ezek kevs inge##el kivlthatak& a
t""i kondicionls"l vezethet le'
?#itika: a %lelem a sttsgtl& llatoktl is velesz/letett& I; [atson sze#int ez tanult& a tapasztalat"l
sz#mazik'
5izony4tk: Al"e#t)es k4s#let& [atson s +ayne# csinlta: kondicionlt #zelmi vlaszt aka#tak
kialak4tani' Al"e#t ! hnapos ko#"an megvizsgltk& csak az e#s zajoktl %lt& patknyt adtak neki s
ahnyszo# %el nyAlt zajt adtak' Ksmtls 1 h mAlva& a kondicionls megma#adt& de a vlasz
intenzitsa cskkent'
)N alap3kijelents2:
A #eakcikat mindig meghat#ozott inge#ek vltjk ki& nincs spontn tevkenysg
?#nyezeti dete#minizmus: k/ls inge# vltja ki a viselkedses vlaszt
1eghat#ozni& hogy a viselkeds hogy ll ssze @ i#ny4tani az em"e#eket
?i kell iktatni mindent ami a tudattal kapcsolatos
1dsze#: sz"eli "eszmol ma#adt'
Eogy alkalmazta "ehavio#izmust:
1!*<)"an el"ocstottk me#t sze#elem volt egy tan4tvnyval& a #eklmipa#"an aka#t dolgozni& a
legalj#l kezdte s alelnki posztig k/zdtte %el magt'
)1dsze#e: az em"e#ek %ogyasztk& a vs#lsi viselkedst kont#olllni lehet& az #zelmi vlasz
kondicionlst hasznlta %el& pl': "a"apAde#: egy szak#t "eszlt a sok veszly#l& majd mutattk a
pAde#t ami majd megvja a picit& ms plda: a te#mkeket h4#es em"e#ekhez kttte& kondicionlta&
mindkt mdsze# Aj volt' ;mellett& dohnyosokat vizsglt: ha megkstoltak 1<)%le cigit& nem #eztk
a k/ln"sget , az em"e#ek m#kah9ek& a m#ka a %ontos'
)7ok ideje volt& elkezdett magazinok"a 4#ni& hogy a "ehavio#izmus alapelveit isme#tesse& 4gy em"e#ek
jo""an el%ogadtk a pszicholgit'
)Zye#meke sz/letseko# kezdte el #dekelni a gye#eknevels @ !se!sem s a &yerek 'szi!(ol&iai
&ondozsa c' knyv& #idegnek& hidegnek kell lenni& nem kell "a"usgatni a gye#eket& a gye#ek egy kis
%elntt& Agy is kell vele "nni& o"jekt4vnek& kvetkezetesnek kell lenni' A knyv "estselle# lett& de
"ot#nyt is okozott& me#t a tancsai ellenkeztek az akko# el%ogadottakkal& a no#mkkal'
;nnek meg%elelen nevelte a sajt gye#ekeit is& egyik ngyilkos lett& msik analitikus'
Eatsa:
)ko#szakalkot
)i#nyzata N< vig u#alkodott& jl %elp4tette #endsze#t& le%ektette a ke#eteket& mdsze#eket&
eszkzt#t& intzmnyes4tst'
)pszicholgia npsze#9s4ts"en is nagy sze#epe volt'
N&o2&'a:iorizmus%
[atson hallako# Agy t9nt mindenki "ehavio#ista& sok legazsa volt "ehavio#izmusnak'
$<)as vek kzeptl li"e#lisa"" lett a mdsze#tan s a %ogalmak is'
Mpe#acionalizmus volt akko# mindenhol& cl: a koszos %ogalmak tisztzsa& minden tudomny)
te#/leten "el/l egysgesek legyenek a de%in4cik' Rsak olyan %ogalmak hasznlhatk& amelyek#e
egy#telm9 m9veleti de%in4ci alkalmazhat'
* %le neo"ehav:
Mntolgiai "ehavio#izmus: hasonl a klasszikushoz& nincs "els let& csak a viselkeds ltezik'
Ami"en elt#: nem annyi#a katego#ikusan mondja ki ezt'
Cogikai "ehavio#izmus: elisme#te "els %olyamatokat& de azok sze#int/k visszavezethetk a
viselkeds#e'
A klasszikus "ehavio#izmus a tanulssal %oglalkozott& a neo a nyelvet& gondolkodst& emlkezetet&
motivcit vizsglta& a mdsze# ugyanaz ma#adt'
A neo"ehavio#izmus az iskolai oktatssal sokat %oglalkozott:
)p#og#amozott oktatsi #endsze#t aka#t: a tananyag elemi inge#ek#e "onthat& ezeket ssze kell
kapcsolni& 4gy knnye"" lesz a tanuls'
)utpikus t#sadalmi kp
7ok ga volt: pldul:
Tolman% aki a "els %olyamatokat elisme#te& de inge##l vezette le& az nevhez %9zdik a mentlis
t#kp kialak4tsa a tanuls so#n'
Skinn&r%
Ceg%"" kpvisel& 4#nak ksz/lt& a %iloz%ia #dekelte& ks"" a pszicholgia , "ehavio#izmus
kezdte #dekelni' A Ea#_a#don a "iolgiai tanszken %olytatott llatk4s#leteket'
)A viselkedst kell vizsglni& %iziolgiai alapok nlk/l , 7kinne#)do"oz& patkny
1r&anizm+sok ma&atartsa c' knyve: elk/ln4tett * #e%leQet:
))Bavlovi kondicionls: az lelem#e ksz4t %el 3ezt 7 t4pusAnak nevezte2
))7kinne#)%le: a sajt viselkeds kvetkezmnye az lelem& amit v#' Knge# t4pusA ks"" #eakci
3vlasz2 t4pusAnak nevezte a kondicionlst' ?s"" ope#ns kondicionls elnevezst alkalmazta:
kvetkezmnyeket h4v el egy magata#ts& ezek sszekapcsoldnak& megt#tnik a kondicionls'
7ok viselkedst nem lehet kondicionlni& me#t spontn mdon nem jelenik meg a viselkeds"en'
A %o#mls hats#a viszont kpes ilyen viselkeds lt#ehozs#a @ galam" p#ojekt: KK vilgh"o#A
so#n a galam"ok i#ny4tsk a lgvdelmi #aktkat& tmogattk a vizsglatt& de nem #t el nagy
e#edmnyeket' @ sajt vizsglatt elind4totta& ezutn csak a galam"okkal %oglalkozott'
)5a"agondoz.lg"lcs: inku"to#hoz hasonl sze#kezetet alkotott& de nem sike#/lt eladnia'
2alden T3o c' knyve: vge lett a KK vilgh"o#Anak& visszat#tek a katonk& hogy lehetne ket egy
szp let#e motivlni@ az let Aj Atja& az egsz t#sadalmat t kellene st#uktu#lni , utpisztikus
t#sadalom& amely az ope#ns kondicionls#a p/l& munka& sz#akozs& mindig mege#s4ts& 4gy a
"oldogsg u#alkodik' A mege#s4ts mindig kzvetlen& azonnali visszajelzs legyen& az#t %ontos me#t
4gy minden akci ellen#zs al vonhat& a sok kis jutalmat ta#totta cl#avezetnek' dgy "oldog s
#mcent#ikus t#sadalom lesz& nem lesz& kell "/ntets a gye#eknevels"en'
)A pszicholgia ezt tmadta: a "/ntetsnek van %unkcija& elsdleges a %o#mls idejn' A kiadk
elutas4tottk& cse#"e kiadtk egy pszicholgiai kziknyvt& amit nem vett senki' :isszat#t a
Ea#_a#d#a& mint p#o%esszo#& llatk4s#leteket vgzet& tanulselmleteket dolgozott ki'
)(an4tgpet alak4tott ki: %igyelem"e kell venni& hogy ki milyen temp"an dolgozik s azonnali
mege#s4ts#e van sz/ksg a tanulshoz @ ki%ejlesztette a gpet 3a#itmetikai p#o"lmk megoldsa ,
gondolom a gp ezt tudta2& nem ke#/lt a gp tmegesen a piac#a' +e%o#mlni sze#ette volna 87A
oktatst' 3A mai tanulp#og#amok alapjt ezek adjk'2
)A mege#s4ts idz4tsvel is %oglalkozott 3galam"oknl2:vizsglta& hogy a vltakoz s a #szleges
mege#s4tsnek milyen hatsa van a viselkeds#e& va#ilta a kettt hogyan lehet idz4teni:
))inte#vallum: id eloszls
))a#ny: a vlaszok eloszlsa a mege#s4tsek kztt
Cehet #gz4tett s vltoz az id s a vlaszok szma @ #e&ers*tsek idz*tse c' knyv
)6yelv %ejldse: mivel a "ehavio#izmus mindent meg tudott magya#zni csak ezt nem& meg aka#ta
magya#zni' Azt mondta& hogy ugyanolyan viselkeds mint "#melyik ms& ugyanazok a sza"lyok
#vnyesek # is' K@+@ mege#s4tik vagy nem @%ennma#ad vagy sem& 4gy tanuljuk meg& hogy miko#
mit kell mondani'
;z a magya#zat nem helytll& csak "izonyos dolgokat lehet 4gy megmagya#zni& pl':
%onmaszelekci 4gy t#tnik& de a nyelvtani sze#kezetek kialakulst m# nem magya#zza
@Verblis ma&atarts c' knyv , Rhomsky tmadta& ez volt "ehavio#izmus hallnak kezdete&
mindent megk#djelezett amit %elll4tottak'
Eatsa:
)ope#ns kondicionlst ma is sok eset"en hasznljk
)#engeteg tanulssal %oglalkoz %olyi#atot ind4tott el
)intzmnyeseds"en nagy sze#epet jtszott
G&s#al# (szi.'ol"ia
A pszicholgi"an de%inil tnyez& hogy mivel szem"en jtt lt#e
5ehavio#izmus U [undt U Zestalt
nincs "els vilg van "els vilg
elementa#izmus nincs elementa#izmus
Eolisztikus nzpont: nem sza"ad #szek#e "ontani& egszknt kell nzni' ;zt a szemlletet az sszes
tudomny#a ki kell te#jeszteni' 6em csak tudomnyos k#itikk jelentek meg& hanem htkznapi
k#itikja is volt' >elda#a"oltk a pszicholgit& a %olyamatot nem %igyeltk'
Hko#i g#gk: #szek sszege U egsz& ugyanaz e az egsz& vagy ho#doz valami%le t""letet is0
Az egsz t""& mint a #szek sszege& ez a %el%ogs m# sok helyen megjelent& valls& %iloz%ia
LKL , LL sz eleje: kialakult a gestalt 3alak& %o#ma& kon%igu#ci2& az alakllektan elnevezs:
st#uktu#lt& egsz #telem"en hasznltk a gestalt szt' A sze#vezett egsszel %oglalkoztak& amelyet
nem lehet #szek#e "ontani'
A pszicholgia minden te#/letn megjelent& a st#uktu#alizmussal s a "ehavio#izmussal szem"e ll'
;lzmnyei:
1ach munkssga hatott #: pozitivizmus egyik vltozata' Az #zkels te#mszete: * %o#mja van&
melyek %/ggetlenek az ket alkot elemektl 3t#i %o#ma& idi %o#ma2
[undt: %elisme#te& ha megisme#j/k a tudat ap# elemeit& s Aj#a ssze#akjuk az egszet& valami
t""let jn lt#e 3az egsz t""2& de nem %oglalkozott vele'
>enomenolgia: Eusse#l& 5#entano: ha szu"jekt4v tapasztalatot tanulmnyozzuk akko# ezeket nem
sza"ad #szek#e "ontani
Yames elementa#izmussal szem"en llt& tudattalan %ogalma egszlegessget %elttelez
1indig velesz/letett dolgokat& st#uktA#kat kutat& %iloz%ia& %enomenolgia& neu#olgia 3k/l vilg
lekpezdse2 egyes4ts#e t#ekszik'
)Bhi)jelensg: vonattal utazunk , ltszlagos mozgs
A pe#cepci nem egy az egy"en %/gg az inge#tl , ha ez igaz& akko# a pe#cepcinak vannak olyan
jelensgei& amelyeket nem tudunk az sszetevk"l megjsolni , [e#theime# gondolata
;mpi#ikus vizsglat: tahitoszkp& %nypontok %elvillantsa , mozgsknt lj/k t' :izsglati
szemlyek: ?hle#& ?o%%ka& ks"" t#iumvi#tus
)1!1*: elind4t cikk: #oz&s, lts k*srleti vizs&latai& a pe#cepcit nem tudjuk le#eduklni a
szenzo#os inge#ek#e& az lmnyt az sszetevk dinamizmusa hat#ozza meg'
Zestalt pszicholgia t#iumvi#tusa:
-&r#'&im&r%
7ok minden #dekelte& zen"en volt tehetsges& sokszo# ezzel magya#zta elmleteit' 6meto#szg"an
j#t egyetem#e& a hazugsg leleplezse volt a dissze#tcijnak a c4me'
)7ajt szasszocicis teszt& amivel a tanAvallomsok hitelessgt vizsglta'
)Bhi)jelensg @ >#ank%u#t"an tallkozott ?o%%ka)val& ?hle##el@ Bszicholgiai kutatsok c' %olyi#at'
)1!$$& 87A: (#sadalmi kutatsok Aj iskolja& ez egy tudomnyos iskola& az ;u#p"l emig#lt
tudsok tudjanak hol dolgozni'
)Termkeny &ondolkods c' m9ve: a p#o"lmamegold gondolkods#l& inte#jAk tudsokkal&
gondolatok levezetse& holisztikus p#o"lmamegolds' Az egsz p#o"lmt kell a gye#ekeknek
megmutatni'
)ur# )o<<ka%
5e#lin"en egyetem& j nyelvtudsa volt& 4gy 87A)"an hama# elte#jesztette a gestalt gondolatokat'
)1!**: Be#cepci: "evezets a gestalt elmlet"e c' cikk: azt %elttelezte& hogy a gestalt a pe#cepcival
%oglalkozik' ;mig#lt 87A)"a& te#mkeny 4# volt'
)A tudat nvekedse c' knyv: gye#mekllektani knyv& a %ejldst 4#ta le gestaltista nzpont"l'
-ol<an )!'l&r%
(ene#i%en majomkolnit vizsglt& ) 45 tesztek emberszabs ma"mokkal c' knyv& e#edmnyei
alapjn meg%ogalmazta tanulsi elveit& ami teljesen elt# (ho#ndike p#"a)sze#encse elvtl'
)81[;Z , ke#/lAt: (ho#ndike: tanuls olyan %olyamat& amiko# llat valamilyen viselkedst
p#odukl& amelyet a k#nyezet jutalmaz vagy "/ntetP amit jutalom kvetett& az a viselkeds %ennma#ad
3p#"a)sze#encse2
?hle#: p#o"lmado"oz 3ami"e llatot #aktk2 megakadlyozza& hogy az llat a p#o"lma egszt
tlssa& azaz #knysze#4tettk az llatot a vletlensze#9 cselekvs#e' X olyan %eladatokat adott& ami"en
az llat az egsz inge#mezt #zkeli' B#o"lmamegolds F inge#mez Aj#ast#uktu#lsa
B#o"lma: /veg mgtt a kaja& az llat ltja& de nem tud odamenni& viszont ht#"" a %alon van egy
ajt& ami nyitva van& az llat #jn& hogy el kell tvolodnia a cltl& hogy megkaphassa& azaz kerl
ton el#heti'
)5eltsos tanuls: F hi#telen megolds. magata#tsvltozs& akko# jelenik meg& amiko# %elisme#j/k&
hogy mi a #elevns in%o#mci a""an a helyzet"en
)magasa"" #end9 llatok 3em"e#2 gene#alizljk az adott mdsze#t ms helyzetek#e 3em"e# is vgez
p#"a)sze#encse megoldsokat& csak %ej"en& azaz kiszelektlja az olyan megoldsokat& amik
eslytelenek2
(#anszpoz4cis p#o"lma: Rsi#kket a##a tan4tott& hogy egy %eh# s egy sz/#ke ko#ong kz/l a
sz/#k#l vegyk el a magokat 3elhessentettk a %eh#tl ket2& majd a megtanuls utn kaptak a %eh#
helyett egy sttsz/#ke ko#ongot& a msik vilgossz/#ke ma#adt'
)(ho#ndike: a vilgossz/#kt %ogja vlasztani& me#t azt tanulta meg
)?hle#: a sttet vlasztja& me#t azt a viszonyt tanulta meg& hogy a sttet kell vlasztania'
3t#anszpoz4ci F viszony2@?hle#nek lett igaza& (ho#ndike)nak ez nagy #vgs volt
>olyamatosan tmadta ncizmust& 87A)"a emig#lt& ahol h#man nem voltak egy helyen& de
kutatsaikat egy/tt vgeztk'
Cegh4#ese"" ABA elnk'
Zestalt pszicholgia alapelvei:
?"' 1<< da#a" van& %leg pe#cepci s gondolatok st#uktu#lst 4#tk le'
Rsopo#tos4tsi elvek: %igu#a)htt#& kontinuits& p#oQimits& j %olytats'
B#egnanz )t#vny: e##e vezethetk vissza csopo#tos4tsi elvek' :elesz/letett hajlamunk van a##a&
hogy ezeket a j egszeket& gestaltokat ke#ess/k' ?onst#ukt4v emlkezet: az emlkezet"en is
teljessg#e t#eksz/nk'
Oeiga#nik)e%%ektus: jo""an emlksz/nk a "e%ejezetlen %eladatok#a& mint a "e%ejezettek#e , a
%esz/ltsgolds ma#ad el a megolds hiny"an
Kzomo#%izmus: azonos %o#ma& alak& t#& megtapasztalsa ugyanAgy kpzdik le' ?zvetlen
kapcsolatok az agyi %olyamatok s a pszich kztt'
L&Ein%
Zestalt a szemlyisgpszicholgi"an te#jedt el& Ce_in vitte t szocilpszicholgi"a'
5e#lini pszicholgiai intzet"en dolgozott vekig& aztn ncik& 4gy 87A' Ro#n_elli ;gyetem& Ko_a& Ktt
tallkozott ;8)s emig#nsokkal& akik %ontos munkkat vgeztek& s nagy %ejek voltak' $ % te#/lete:
)kogn4ci s pe#cepci t#sas elemei
)gye#ekek vizsglata
)pszicholgia alkalmazott te#/letei
Zestalt elveket alkalmazta ezek"en a tmak#k"en'
1ezelmlete:
Az egyn %olyamatos inte#akci"an ll a k#nyezetvel& amit a pszicholgiai e#k alak4tanak ki'
5 F % 3B&;2 )) 5F viselkeds& BF szemly& ;F k#nyezet& %F %/ggvny jele
Adott szitutl %/ggen vlnak szmunk#a %ontoss a k#nyezet elemei'
Eodolgia: Tlett#en "el/l vannak ene#giasvnyek' :annak olyan #szei a k#nyezetnek& amik
%ontosak& ezek kpezik az ene#giasvnyeket'
(opolgiai pszicholgia 3 nevezte el 4gy s msok is2: t#kpsze#9en %el lehet #ajzolni'
:alencia: 1inden dolog fDW vagy f,f #tkkel #endelkezik& ettl %/ggen %ontos vagy nem& illetve
kzeled/nk vagy tvolodunk tle'

1eghat#ozza a viselkeds/nket' ?/ln"z kon%liktusokat le lehet 4#ni valencival:


)kzeleds)kzeleds p#o"lma: vlasztani kell kt j dolog kztt
Amit vlasztok azt #tkelem le 3de ez nem igaz& lsd: kognit4v disszonancia #edukci2
)ellenlls)ellenlls: kt "/ntets kztti vlasztsP szemly gyak#an p#"lja elhagyni a mezt
)kzeleds)elke#/ls p#o"lma: ugyanannak a dolognak van fDW s f)f oldala
:izsglatok:
Ko_a)i gye#mekjlti kzpont"an dolgozott& itt:
)vezetsi st4lusok vizsglata
)#eg#esszi 3amiko# lttk a klassz jtkot& de nem jtszhattak vele2
altmasztotta: %#uszt#ci)ag#esszi hipotzist
%#uszt#ci #eg#esszi
)Rsopo#tdinamikai kzpont megalap4tsa:
))csopo#tkohzi
))azonosuls a csopo#ttal
))csopo#tnyoms
))csopo#tdnts
))csopo#ton "el/li kommunikci
Rsopo#tdinamika alapelvei ()csopo#t 3megtan4tok vezetket a csopo#t%olyamatok#a2
Ce_int sajt ko#"an nem isme#tk el' ;#edmnyeit nem hasznltk& hatsa azon"an jelents: sok
elmlet"en megjelenik szmos gondolata
G&s#al# l&z,r,sa%
7zinte az sszes gestaltos 6meto#szg"l jtt 87A)"a& nehz helyzet az 87A)"an& me#t nmet"en
vi#gzott a tudomnyos let& sta"il alapok voltak& miko# kijutottak& 87A)"an vi#gzott a
"ehavio#izmus& azaz nehz volt itt Aj tanokat te#jeszteni s elisme#tetni'
)87A s 6o' kztt %esz/lt a viszony& azaz nehz a nmeteknek a "eilleszkedsP azaz a gestalt el volt
szigetelve
)utdok szempontj"l volt %ontos& azaz csak ks"" hasznltk %el az e#edmnyeiket
Eatsa:
kognit4v pszi#e
szocilpszi#e
ltalnos llektan#a
Zestalt Ajat hozott az al""i te#/leteken:
)p#o"lmamegolds
)gondolkods
Pszi.'oanalJzis%
ACA?CTC;?(A6& 5;EA:KM+KO187 B7OKREMA6ACdOK7
Akadmikus ke#etek kztt te#jedt el 3egyetem&
tanknyv& %olyi#atok2
?linikai tapsztalatok Atjn alakult ki'
Kntzmnyi htt# adott 3la"o#ok& k4s#letek2 Kntzmnyi htt# nem volt
+acionlis em"e#kp K##acionalits& tudattalan %ontossga az em"e#nl
;gszsges em"e#ekkel %oglalkoztak 5eteget "eemelte a tudomny"a
Bszichoanal4zis jelentsei:
)gygy4tsi mdsze# 3"eteg "eszltetsvel& kzvetlen "eavatkozs nlk/l& ak# hosszA ideigP sza"ad
asszocicit alkalmaz2
)sajtos elmlet a neu#zisoknl: "etegsgek mgtt mindig
szeQualits
gye#ekko#i lmnyek
)ltalnos em"e#kpet 4# le 3id' ;go& supe#ego2
az egsz t#sadalmat s kultA#t "eleveszi a #endsze#"e 3supe#ego2
)pszichoanal4zis a"szolAt "enne van a kztudat"an
>r&u/ klinikai tapasztalatai"l indult ki s S nagy hagyomny"l tpllkozott:
1' hipnzis
*' Eelmholtz)i iskola 3%iziolgiai alapok2
$' Ia#_in evolcis elmlete 3em"e# llat"l %ejldtt& azaz vannak llati sztnei2
N' +acionalizmus 3Eegel& 7chopenhaue#2
S' (udattalan#l ko#t#s elkpzelsek
Bl: Ee#"a#t: appe#cept4v tmeg: tudattal ssze nem illeszthet gondolatokat kiszo#4tjuk a tudat"l
Eipnzis:
M&sm&r H37 sz=I%
1gnesessg %el%edezsnek idszaka& 1gnes& mint gygysze#& ak# elme"etegeknek is& I; #jtt&
hogy a sajt test"l #ad hipnotikus e# sokkal hatsosa"" a mgnesnl
Rsopo#tszuggeszci
1esme#izmusknt %nnma#adt a hipnitizls& de mint mutatvny 3mutatvnyosok alkalmaztk2
C'ar.o# H3K= sz=I%
Eiszt#is meg"etegeds np"etegsg& * magya#zat:
)testi e#edet9
)lelki e#edet9 3Rha#cot e""en els volt& nem is ajn#oztk2
Eipnzist elkezdte hiszt#is "etegeknl alkalmazni nagy hats%okkal'
9an&# 3Rh' (an4tvnya2:
)minden em"e##e jellemz a sajt pszichikus ene#gija& ha ez lecskken& akko# jnnek lt#e a
#endellenessgek
)hiszt#isok#a jellemz a pszichikus gyengesg& ez#t knnyen hipnotizlhatak
)szemlyisg integ#ltsga meg"omolhat ilyenko# t""sz#s szemlyisg lt#ejhet
)"esz9k/lt a tudatuk& mindent a tudattalan"a szo#4tanak& ez#t p#odukljk a t/neteket
3elvileg hasznlta elsz# a tudattalan %ogalmt& mg >#eud eltt#l van egy cikke& ami"en 4#ta ezt a
szt2
>iloz%iai elzmnyek
Pla#"n: llek#szek: )sz)#acionlis
)szellem) i##acionlis
)vgy)i##acionlis
Easonlata: * lovat hajt kocsis& "akon az sz& s ssze)vissza hAzza a msik kett
Li&2ni#z%
)minden szu"sztanci"an a tudatossg k/ln"z szintjei %igyelhetk meg
)Betite pe#ception F tudat"a nem jut dolgok
H&&l%
)minden a t/kletessg %el t#ekszik az let"en
)tzisantitzis F szintzis: minden tzis az ellentte %el t#ekszik& m4g egy magasa"" szint"e
jutnak& a szintzis"e& ahol tzist alkotnak& ami megint t# az ellentte %el& s egy magasa"" szintet hoz
lt#e& ahol''' st"')st"'
-illiam 9am&sL #u/a#,ramla# M #u/a#<ol8am
Zondolataink %olyamatosan alakulnak& nincsenek nyugvpontok 3patak vagy %olyam meta%#a2
;""l levezethet >#eud sza"ad asszocici mdsze#e
NIETZSCHE 3legink"" hatott2
)id)#l s supe#ego)#l "eszl& csak ms %ogalmakkal %ejezte ki ket
)a %enti kett cucc %olyamatos sszecsapsa okozza a kon%liktusokat
)vallsi no#mk lt#ehozzk a lelkiisme#etet& amik meggtoljk azt& hogy az sztns t#ekvsek
%elsz4n#e ke#/ljenek
>r&u/%
18S6)"an sz/letett >#ei"u#g"an& 8)an voltak testv#ek& a legidse"" s van kt %ltestv#P a mama
kedvence& kivltsga pl& hogy neki van egyed/l sajt szo"ja' 5cs"e kltztek& ott ltek& 1!$8)ig&
aztn ncik ell Angli"a emig#ltak' +endk4v/l j tanul volt& m# 1 vesen elkezdte az egyetemet&
o#vosi %akults#a i#atkozott "e& de 5#entano %iloz%ia#i#a is "ej#t ho""i"l& megisme#kedett a %enti
%iloszokkal
>iziolgia is nagyon #dekelte& %leg a Eelmholtz)i& sok %iziolgiai kutatst %olytatott az egyetemen
)1881)tl o#vos a "csi ltalnos o#vosi ko#hz"an: se"szet "#gygyszat szemszet
B7OKREK=(+KA: e##e kezdett el specializldni
)188S: neu#opszicholgia docense
)1886: B#izs"an p# hnap
Rha#cot)tal kutatsok& megisme#i a hipnzis mdsze#t
1iko# vissza# 5cs"e& m# klinikusnak vallja magt
;ls "etegei neu#otikusak voltak& akko#i"an a hiszt#ia volt elte#jedt'
);ls mdsze#e& keve#t volt& ta#talmazott: jg%/#dt& masszzst& elekt#omos kezelst'
)188: elsz# p#"lta hipnzist: %elisme#te& hogy valakinl alkalmazhat& valakinl nem& azt hitte
csinlja #osszul' (kletes4teni aka#ta& 4gy elutazott 6ancy)"e& ahol 0&rn'&im)mel tallkozott&
sz#evette& hogy se mindig sike#es& teht a mdsze# a #ossz& kell valami kiegsz4t mdsze#& ez a
sza"ad asszocici lett& $ vig dolgozott #ajta' ;lg elemezni a "eteget& nem kell mindig szuggeszci&
a "eteg mindent mondjon el& ne cenzA#zzon semmit' Az elejn mg kz"e k#dezgetett& de az egyik
"eteg szlt& hogy zava#ja& 4gy %igyel hallgats lett'
)18!1: %zia 3els knyve2
%unkcik nem lokalizlhatak az agy"an 3kont#a [e#nicke2
5a#tjnak 5+;8;+)nek ajnlotta& aki egy elisme#t "csi o#vos volt& s aki %elh4vta a %igyelmt Anna
M)#a& aki hallosan "eteg desapjt gondozta& s sAlyos testi t/netek jelentek meg nla 3"eszdzava#&
g#css khgs& nha le"nult egy test#sze2& vg/l * szemlyisg jelent meg nla: no#mlis s "eteg'
5#eue# sze#int ezek nem testi t/netek& kezelte& az emlkei#l "eszlgettek& enyh/ltek a t/netei'
>#eud)ot lz"a hozta az eset& "eszllt is 3188*)"en tallkoztak2& "evettk Rha#cotlkpzelst is'
)A pszichoanal4zis kezdete: 18!S: 6t+dies on (ysteria c' knyv& Anna M' esetvel& ez pszichoanal4zis
els knyve& 5#eue#)#el kzsen 4#tk'
;ddig ta#tott 5#eue#)#el a kapcsolata' 7zak4ts oka: in%antilis 3gye#ekko#i2 szeQualits
tAlhangsAlyozsa'
)Amiko# az egyik "etege meglelte& akko# jtt # >#eud& hogy a pciensekkel val kapcsolat is
e#otikus& ezt nevezte indulattttelnek'
)18!S)tl elszigetelten dolgozott 3emiatt vannak anomlik elmlet"en2& elutas4tottk t is s
pszichoanal4zist is' 18!6)"an hasznlta elsz# a pszichoanal4zis ki%ejezst'
)(mogatkat ke#esett& >li&rs lett a mento#a& aki %/l)o##)gge specialista volt' +geszms volt& Agy
gondolta az o## a test kzpontja& a dominns sze#v' >#eud 4#sait nagy %igyelemmel olvasta& egyed/l
tmogatta >#eud)ot& in%antilis szeQualizmus elmlett& s %elk4nlta >#eudnak a "iszeQualits tmjt'
A hiszt#is "etegek#l val %elttelezsei miatt is el volt szigetelve& me#t a hiszt#it egy gye#mekko#i
negat4v szeQulis lmny elzi meg& ez a szedukcis 3cs"4ts2 elmlete' ;z nagy "ot#nyt kava#t& me#t
nagyon sok hiszt#is "eteg volt akko#i"an& %leg a %elsosztly"an& s >#eud "etegei %leg a
%elsosztly"l ke#/ltek ki' ?s"" mdos4totta& hogy a "etegek csak kpzeltk& lmodtk vagy
%antziltk a negat4v szeQulis lmnyt'
1!<<: 7lom%e"ts c' knyve& az els t%og knyve a pszichoanal4zisnek' >#eud magt elemezte 3ma is
ahhoz& hogy valaki pszichoanalitikus legyen analizltatnia kell magt2'
Az lmait elemezte @ Az lom a tudattalan megisme#shez vezet ki#lyi At& nem az lomta#talmat
kell elemezni& hanem az azok#a t#tn asszocicikat' =lomnak kt%le ta#talma van: mani%eszt 3a
tnyleges lom2 s ltens 3az igazi ta#talom& kikvetkeztethet vagy asszocilhat& az lommunka
miatt nehz meg%ejteni2' 1inden lom vgy"eteljes/ls& mg a zava#osak is'
1!<*: mindenna'i let 'szi!(o'atol&i"a c' knyv& nyelv"otlsok#l& viccek#l& elszlsok#l szl&
mindegyik mgtt el%ojtott pszichs anyag ll' ;z vg#e meghozta szm#a a sike#t& megsz9nt az
elszigeteltsg& kveti lettek'
);ls tan4tvnyaival 3Adle#& Yung& >e#enczi2 megalap4totta a 7ze#dai Bszicholgiai (#sasgot& ks""
e""l lett a 5csi Bszichoanalitikus (#sasg& ami az o#todoQ >#eud)i nzeteket kpviselte'
)>#eudi metapszicholgia F a pszichoanalitikusok& a klinikai munkjuk tapasztalatai"l levontak egy
ltalnos em"e#kpet' A pszichoanalitikus em"e#kp S % jellemzje& nzpontja:
Iinamikus nzpont: lelki let/nket dinamikus e#k i#ny4tjk 3szntan2
-konmia szempont: minden ene#gival kapcsolatos dolog "els k#nyezetet hoznak lt#e& van
egy sta"il pont
7t#uktu#lis . (opog#%iai szempont: a szemlyisget %el"ontja #szletek#e
Zenetikus szempont: "# hangsAlyozza a %ejldst& de evolAcis szempontot is szem eltt ta#tja&
mint ko#""i megoldsi mdsze#t'
Adapt4v szempont: az em"e#t a vgy hajtja& de vgs so#on alkalmazkodnia kell a k#nyezethez
34gy alakulnak ki a neu#zisok& el%ojtsok2
;z#t kompleQ a pszichoanal4zis'
>#eud szemlyes lete tele volt szenvedssel 3gye#ekhall& szj#kja volt2& %leg az utols kt ve&
amiko# 1!$$)"an a ncik minden knyvt mgly#a vetettk& majd engedtk neki& hogy elmenek/ljn&
Angli"a ment& ahol nagyon #/ltek neki& v#tk& de m# nagyon "eteg volt& 1!$!)"en halt meg'
Eatsa: 3mai pszicholgi"an hol jelenik meg2
)7zemlyisgelmlete& hogy %el"ontja a szemlyisget& s hogy a #szek kztt dinamikus e#k hatnak&
alap a mai pszicholgi"an'
)BszichoszeQulis %ejldselmlete is alap ma
)X volt az els aki %elh4vta a %igyelmet a##a& hogy a %izikai t/neteknek pszichs e#edet/k lehet'
)A nyugati civilizci#a is hatssal volt& mindenki isme#i a vilgon
)Ci"e#izl hatsa volt gye#eknevels#e& hats#a elkezdtek oda%igyelni a gye#ek lelki let#e'
)Yelentsen hozzj#ult a pszicholgia szinte minden te#/lethez'
>#eud utn a tan4tvnyai * #sz#e oszlottak:
6eo%#eudistk
1lyllektani i#nyzat
6eo%#eudistk:
;l%ogadtk az o#todoQ tanokat& csak picit vltoztattak' > Aj4tsuk a lelki %ejlds le4#sa'
Anna >r&u/%
7ose %ejezte "e kzpiskolt& nem #szes/lt akadmiai oktats"a' ;lsz# ltalnos iskolai tan# volt&
majd "ej#t >#eudhoz seg4teni& vg/l apja analizlta 3analitikus lett2 4gy a 5csi (#sasg tagja lett'
* Aj4tsa:
)Zye#mekanal4zis 3ez volt % te#/lete2: meg kell k/ln"ztetni a gye#mek s a %elntt anal4zist& me#t a
gye#mekek indulattttel#e nem kpesek'
);lh#4t mechanizmusok: z n s a vdekez me!(anizm+sok c' knyv az ego vdekez
mdsze#ei#l 3el%ojts& #eg#esszi& #acionalizci& p#ojekci& #eakcikpzs& eltols& szu"limci2'
?iemelte az ego sze#ept& amit mutat& hogy mennyi mdsze#e van a vdekezs#e'
M&lain& )l&in%
5udapesten tanult& >e#enczi analizlta& majd a Condoni (#sasg tagja lett& teht >#euddal nem volt
szo#os kapcsolata' >#eud azt hitte& hogy Anna >#eud ellen 4#'
)B#ediplis szakaszokat hangsAlyozta& s az anya tpll& vd sze#ept emelte ki
)A %iAknak a kaszt#cis szo#ongsuk mellett& mh s mell i#igysge is van'
)A gye#mekeknl s a %elntteknl lehet ugyanazt az anal4zist hasznlni 3A' >#eud ellen"en2
)7ze#inte anal4zis so#n semmit sem sza"ad %igyelmen k4v/l hagyni& 4gy nla minimum 1< vig
ta#tottak az anal4zisek'
1A: t#gykapcsolati elmletek: gye#ekek valami%le t#gy#ep#ezentcit alak4tanak ki a vilg#l&
vagyis az anyval t#tn ko#ai ktds jellege& minsge megjelenik a vilgkp/nk"e'
)ar&n Horn&8%
))Tlesen szem"en llt >#euddal& sze#inte az egsz pszichoanal4zis egy maszkulin elmlet& nincs "enne
ni szemllet& s az elmlet els kveti is %#%iak voltak'
)nem lehet pniszi#igysg& me#t akko# a %l vilg i#igy lenne 3sszes n nem lehet i#igy2& a nk a
ktdst ke#esik& nem az i#igysg i#ny4tja ket'
)sztnelmlettel is szem"en llt& a szeQulis sztnn tAl nagy a hangsAly sze#inte' Knk"" azt
vizsglta& hogy a kultu#lis szoksok& no#mk hogy alak4tjk00
))5e#lin"l 87A)"a ment te#jeszteni elmlett& ki"#ndult a pszichoanal4zis"l& megalap4totta a
7zvetsg a pszichoanal4zis %ejlds#t& s az Ame#ikai Bszichoanalitikus Kntzetet'
Erik Erikson%
Zye#ekeket kellett %esteni& akik Anna >#eudhoz j#tak& anal4zis#e& nagyon megtetszett neki& sajt
analizls utn a 5csi (#sasg tagja lett'
)87A)"a csinlt ka##ie#t& >#eud %ejldsi szakaszait ki"v4tette$)mal
)X volt az els aki %elh4vta a %igyelmet #& hogy a %ejlds egsz leten t ta#t %olyamat'
1lyllektani i#nyzat:
A pszichoanal4zis"l indultak ki& de ms lett' Kde ta#toznak a tan4tvnyok& akik lzadtak& a szeQualits&
li"id helyett ms magya#z elvet ke#estek' 3Yung& Adle#& 7zondi Cipt2
9un%
7vjci& a#cheolgusnak ksz/lt& de nem volt ilyen szak az egyetemen& 4gy o#vosi egyetem#e ment& ahol
megisme#kedett a pszichoanal4zissel& elkezdte vonzani& ks"" egy pszichit#iai osztlyon dolgozott&
5leue# 3nem el4#s2 mellett volt asszisztens'
)Eama# kialak4totta sajt mdsze#t& tvette Zalton szasszocicis mdsze#t& m#te a +K)t& ha az
hossza"" volt& akko# specilisa"" az asszocici'
)>el%edezte& hogy a mdsze#e hasonl4t >#eudhoz& mindketten egy%el indultak el' Az volt a
dilemmja& hogy tanulmny"an a sajt "etegei#l& eml4tse)e >#eudot 3ekko# volt >#eud elszigetelve2&
4gy hozz csatlakozva& vagy ne& az el""i mellett dnttt'
)1!<6)"an kezddtt kapcsolata >#euddal& elkezddtt a levelezs/k& $<< levl ma#adt utnuk' A
5csi (#sasg tagja volt& ott tallkoztak& >#eud az utdjnak sznta'
):oltak jelek& hogy nem lesz mindig ha#monikus a kapcsolatuk'
)1!1$'"an szak4tottak& Yung nem %ogadta el a szeQualits hangsAlyt'
)7ajt i#nyzata: analitikus pszicholgia 3int#o)eQt#ove#zi& szemlyes s kollekt4v tudattalan2
):alls"l& ant#opolgi"l vett t dolgokat& emiatt nagyo"" hatsa volt a pszicholgin k4v/l& ezeken
a te#/leteken'
A/l&r%
5csi (#sasg tagja& >#eud analizlta& nagyon j"a voltak'
)7ajt csopo#tot alak4tott: Kndividulpszicholgia (#sasg' A szemlyisget& egyedisget
hangsAlyoztk& egoo#ientlt pszicholgit m9veltek& a tudat van a szemlyisg kzppontj"an& nem a
tudattalan'
)A t#sas let& kapcsolatok hatnak a szemlyisg alakuls#a& nem az sztnk'
)1s "etegekkel %oglalkozott mint >#eud& nem %elsosztly"l voltak a "etegei& hanem a kzp s
munksosztly"l'
)Bszichopatolgia az letst4lus kvetkezmnye& a te#pia clja Ajjsze#vezni az letst4lust'
)7ok kutatst vgzett a sz/letsi so##enddel kapcsolat"an'
Szon/i Li("#%
N<)es vekig itthon volt& majd a ncik ell menek/lt 7vjc"a'
)-sztnk#ket 4#t le& sokdimenzis sztntant
)Ea az sztnk#k"en szlssgessg lp %el& akko# alakul ki "etegsg
)Az sztnk#k hat#ozzk meg az egsz let/nket& plyavlasztst& minden dnts/nket
)>eladat: k/zdeni ellen/nk& sajt aka#at kell^^
Pszi.'ol"ia#!r#$n&# Ma8arorsz,on
LKL szzad"an indult& a %iloz%ia u#alta a pszicholgia t#tnett'
1agya# pszicholgusok:
)?oz#y Zyula& %iloz%us s pszicholgus volt& lesen tmadta [undtot'
)Bek# ?#oly
)5osch Yen
)5ue# Km#e
LKL sz vge: +ansch"u#g Blnak ksznhet& hogy a %iziolgiai gondolkods megjelent a
pszicholgi"a'
7zzad%o#dul 31!<<)1!1<2:
);kko# indul meg az els %ellend/ls a pszicholgi"an
);ls k4s#leti la"o# , +ansch"u#g Bl
1agya#o#szgon a kezdetektl az volt jellemz& hogy a gyako#lati clok voltak a kzppont"an& az#t
kutattak& hogy a gyako#lat"an& let"en hasznljk' Yelents te#/letek& melyek jl is %ejldtek:
)Zygypedaggia
)Blyavlaszts
)Zye#mekllektan
E4#es pszicholgusok:
6agy Cszl: tan4tkpz iskolk"a la"o#okat alap4tott
+vsz Zza: pedaggiai clzatA k4s#leti llektan vizsglatokat vgzett
Bszichoanal4zis megjelense:
)1!1$: >e#enczi 7ndo# megalak4tja a 1agya# Bszichoanalitikus ;gyes/letet
)1!18: 6emzetkzi pszichoanalitikus kong#esszus 3nlunk2& ami az#t %ontos& me#t le voltunk ma#adva
s ez mutatta a %elz#kzst'
)Az els vilgh"o#A utn nagy visszaess a pszicholgi"a& gyanAs tudomnyknt& negat4van
kezeltk& politikai okok miatt' Bszichoanalitikusok k/l%ld#e tvoztak& +vsz Z' Eollandi"a& 6agy
C')t nyugd4jaztk& >e#nczit kiz#tk o#vosi kama#"l'
Ie voltak te#/letek& amelyek %ejldtek:
))1!*: 1agya# Kndividul)pszicholgiai ;gyes/let
))Bedaggiai k4s#leti la"o#ok alakultak& ?pessgvizsgl la"o#ok alakultak
)1!*8: megalakult a 1agya# Bszicholgiai (#sasg 31B(2& sajt %olyi#atot ind4tott el: 1agya#
Bszicholgiai 7zemle
)KK vilgh"o#A alatt jl %ejldtt a pszicholgia& 1!$N)tl m# lehetett egyetemen tanulni 3addig csak
k/l%ldn lehetett2& ntt a pu"likcik szma& de hat#okon "el/l ma#adtak'
)1!NS utn nagy /tem"en kezddtt el a munka& $ vig sz#nyalt& a pszicholgia alkalmazott te#/letei
lettek %ontosak'
)1!N8: nagy hullmvlgy& politikai okok miatt& %leg a mlyllektan volt tiltott& gyanAs' A kommunista
#endsze# mivel jl m9kdtt az em"e#ekkel se lehetett semmi p#o"lma& me#t "oldogok'
A pedaggiai te#/letek %ejldse nem llt le egyed/l& de itt is csak a szovjet gondolkodk tanait
lehetett tvenni& alkalmazni'
)A hullmvlgy a 6<)as vekig ta#tott& ekko#tl lassA %ejlds kezddtt& megjelentek a pszicholgiai
tanszkeke& kzpiskol"a is lehetett tan4tani& Aj#a dolgozni kezdett a 1B(& addig "e volt sz/ntetve'
;z a 1* v az#t is volt #ossz& me#t nagyon lema#adtunk a nemzetkzi %ejldstl& "e voltunk z#va&
nem jutottak "e a cikkek& tanulmnyok' B#"ltk "ehozni a lema#adst'
* te#/let %ejldtt dinamikusan:
))pszicho%iziolgiai kutatsok
))szocilpszicholgia 3a magya# szocilpszicholgia vi#gko#a ekko# kezddtt2
)<)es vektl %olyamatos a %ejlds& nincs k/ln"sg a te#/letek %ejldse kztt& k#/l"el/l kvett/k
a k/l%ldi sz4nvonalat'
A LL szzad"an %ontos volt a nemzetkzi tnyez& hogy ki melyik o#szg"an lt& dolgozott az
nagy"an "e%olysolt 3az o#szg melyik oldalon llt a h"o#Ak"an2' A 1agya# pszicholgusok nem
#eztk magukat elg e#snek& sajt iskola& hagyomny kialak4tshoz a la"o#ok"an& nem volt
egysges i#nyvonal'
M8&rs sszell4tsa a <)es vek"en& az sszes 87A pu"likci hivatkozsait vizsglta& a 6< szemly
kztt aki#e a legt""sz# hivatkoztak sszesen $ nem angolszsz volt& s * angol& az sszes t""i
amcsi& csak maguk#a hivatkoznak 3ma is2& magya#oknl a <b k/l%ldi sze#z'
B;IKZ: 0orin sszell4tott egy listt a S<< legkiemelked"" pszicholgus#l a vilgon 3nagy dolog
"eke#/lni2& s 6 magya# "enne van: 3#juk is minimlis mennyisg"en hivatkoznak csak2
)+ansch"u#g Bl
)>e#enczi 7ndo#
)+vsz Zza
)+heim Zza
)+apapo#t Ivid
)AleQande# >e#enc
Rans.'2ur P,l%
M#vos volt& elsze#etettel te#jesztette a %iziolgiai alapA pszicholgit& sok mindennel %oglalkozott&
nemzetkzileg elisme#t'
)+ansch"u#g ,jelensg: homogn gtls 3tanulsi lista& szlista2& amiko# a hasonl elemeket
neheze""en jegyezz/k meg& idzz/k %el'
);lind4totta s %ennta#totta a magya# k4s#leti pszicholgit'
)(an4tvnyai #vn jelents& t""%le la"o#t hozott lt#e 3k4s#leti& gygypedaggiai& az 1(A
pszicholgiai intzete is # vezeti vissza magt2
R$:$sz G$za%
6meto#szg"an vgezte az egyetemet& k4s#letez& k4s#leti pszicholgia i#nyultsgA volt'
)Eallsvizsglatai miatt sze#zett nemzetkzi h4#nevet
)+vsz Z' tanulmnyi ve#seny: az#t #la neveztk el& me#t k/lnleges s ko##ekt tehetsgek
kutatsval %oglalkozott
)Eollandi"an telepedett le
)E4#es& me#t megalap4totta az els nemzetkzi pszicholgiai %olyi#atot: !ta $sy!(olo&i!a
M$r&i >&r&n.%
>#anciao#szg"an vgezte az egyetemet& [allon tan4tvnya volt& itthon 7zondi Cipt lett&
szocilpszicholgiai i#nyultsgA volt'
);gyn s csopo#t kapcsolata , az egy/ttes lmny& az ind4totta el e%el& hogy a KK vilgh"o#A
t#tnsei#e ke#este a magya#zatot& a sok kivgzs#e& mi#t engedelmeskedett a tmeg0
)NS s N8 kztt a"szolAt el volt nyomva a szocilpszicholgia& ks"" a 6<)as vekig is let#tk
t#ekvseiket' A <)es vektl divat lett a t#sadalomtudomny 1agya#o#szgon& 1#eit nem tudtk
megke#/lni& akko#a hatsa volt'
)szociomet#ija , in%o#mlis hlzatok: a hatalommal szem"eni ellenlls miatt %oglalkozott ezzel'
1agya# sz#mazsA h4#es pszicholgusok:
);gon 5#/ns_ick: 87A& k4s#leti pszicholgus& "e%olysos& sokat hivatkoznak #
)?atona Zy#gy: 87A& gazdasgpszicholgia vezet alakja
)Rs4kszentmihlyi: 87A& %lo_
#ibe, (ol volt #a&yarorsz& ers8 9: van;
1& 5udapesti Kskola:
A pszichoanal4zis megjelense utn #gtn itt is megjelent& >e#enczi kzvetlen tan4tvnya volt
>#eudnak& 5udapest hama# pszichoanal4zis kzpont lett 3$ % kzpont volt& 5cs& 5e#lin& 5p'2
1egk/ln"ztet jegyek:
)A 5p)i iskola kezdettl egoo#ientlt volt
)A kialakulsko# Mszt#k)1agya# 1ona#chia volt& a vezets elz#kzott a pszichoanal4zistl& "izonyos
dolgokat megakadlyoztak& pl': >e#enczi lete vgig nem sze#ezhetett tudomnyos %okozatot
)1!NS)ig nem volt nlunk ny4lt vita a valls s a pszichoanal4zis kztt& mindenhol mshol volt
7ike#ek:
)1!1!: a vilgon elsz# nlunk volt egyetemi tanszke a pszichoanal4zisnek
)4#k& kltk m9vei"en sze#epeltek a pszichoanal4zis gondolatai 3Yzse% Attila& Ady& ?osztolnyi2
A Eo#thy #endsze# alatt a pszichoanal4zist zsid tudomnynak ta#tottk& me#t a kezdeti analitikusok
kztt sok volt& teht elutas4tottk'
A * vilgh"o#A kztt sokan emig#ltak s k/l%ldn sze#eztek h4#nevet 3+heim& +apapo#t2
1!NS utn a kommunista vezets elutas4totta& elnyomta
6<)as vek"en indult Aj#a a pszichoanalitikus kpzs& gygy4ts& de a #endsze#vltsig tmadtk& azta
M?& "# a kpzs lland vltozs"an van
*& Blyallektan ) plyavlaszts:
Yl kip4tett te#/let& me#t lland %ejlds"en volt& nem volt soha elnyomva'
)A LKL sz vgn kezdtek el vele %oglalkozni& statisztikkat gy#tottak& a tov""tanuls i#nyt aka#tk
"e%olysolni 3ahova Agy gondoltk kne em"e#& oda i#ny4tottak& nem szemly#e sza"ottan csinltk2&
idelokat aka#tak az i%jAsg el ll4tani'
)LL sz elejn gyako#i"" volt a pu"likci& ideologikus megkzel4ts& utpisztikus vilgkp volt&
amelyhez az i%jAsgot aka#tk te#elni' Az M11ona#chia j volt& me#t j volt az ipa#& kellettek a
tehetsgek& seg4tett a megtallsuk"an& s a kialak4ts"an s ekko# alakultak a szaksze#vezetek is'
)K vilgh"o#A utn nagy volt a szegnysg& munkanlk/lisg& Aj plyk& llsok kellettek& el kellett
h#4tani a gazdasgi vlsgot& ez#t %olytatdhatott a %ejldse'
)KK vilgh"o#A utn ugyanez#t %ejldtt megint& megjelentek az els kpessg& alkalmassgi
vizsglatok& intzetek& lt#ejtt a plyavlasztsi tancsads 3elsz# a %elnttek& majd a
kzpiskolsok& majd ltalnos iskolsok& 4gy %ejldtt %olyamatosan2' EangsAly a
munkanlk/lisgen s a megsz9ntetsn volt 3ma is& kommunista #endsze# alatt nem& me#t nem
kellett2'
Cegdominnsa"" a plyakezdk vizsglata'
$& 1unkapszicholgia:
7zintn jl %ejldtt& 1!1<)tl indult a %ejldse& jellemz volt a pszichotechnika 31/nste#"e#g2
+vsz Zza az el%#adst vizsglta& hogy hogyan hat& hogy lehet ellene tenni'
)*<)as vek: az adott munka veszly%o##sai& ezek kisz9#se s megoldsa volt a %ontos 3st#essz)t9#s
vizsglatok2 Az els motivcis vizsglatok& a %luktucival val kapcsolata
)$<)as vek: kzlekedssel kapcsolatos vizsglatokon volt a hangsAly& me#t ekko# voltak nagy
vltozsok 3utasvdelem& so%#vlaszts2'
)N<)S<)es vek: hullmvlgy& elsikkadtak a vizsglatok& nem volt kpzs sem& de igny se volt #'
)6<)as vek: #o""ans& ipa#i %ejlds& ke#esett lett a munkapszicholgus'
)+endsze#vlts: alapvet vltozst hozott& addig z#t volt& most jttek a nemzetkzi vllalatok&
kvetni kellett a vltozsokat'
6emzeti sajtossgok magya# pszicholgi"an:
?zponti sze#vezds: mindig volt egy t#ekvs& hogy egy tmval kapcsolat"an legyen egy
hivatalos llspontunk& egyet#ts& az alte#nat4v megkzel4tsek ehhez igazodnak
Eagyomny megszakadsa: a magya# pszicholgia llandan megszak4tott volt& ami
megakadlyozta& hogy egy igazi hagyomny alakuljon ki' 1indig Aj#akezdsek voltak&
optimizmussal indultak& de nagy elv#sok voltak %elj/k
>elelssg#zet: a magya# pszicholgia mindig a tudomny p#aktikus oldalt emelte ki& az
alkalmazott te#/letek mindig elisme#tek voltak'
1agya# pszicholgi#a viszonylagos autonmia jellemz: a t""i t#sadalomtudomnyhoz kpest
nll""& sajt tanszk& intzet& %olyi#at'
:TZ;