You are on page 1of 6

c«ng Ty m¸y tÝnh hoµng gia

Hoanggia Computer Company - HCC


Email : hoanggiaco@hn.vnn.vn
Hoanggiaco §Þa chØ : 16A2 Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm - Hµ Néi / §IÖn tho¹i : 7471884-7472235 / Fax: 8288602

B¸o gi¸
Kh¸ch hµng
¤ng/Bµ : Ph­¬ng C¬ quan: T&T Sè
§Þa ChØ : Ngµy
§iÖn tho¹i : Gi¸ trÞ ®Õn

C«ng ty M¸y tÝnh Hoµng Gia xin tr©n träng göi tíi quý kh¸ch hµng b¸o gi¸ :

STT Danh môc vËt t­ SL Gi¸ ( VN§ )

B¶o tr× m¸y tÝnh 1 lÇn /1 m¸y / th¸ng

1 Kh¾c phôc sù cè sau 01 giê kÓ tõ khi nhËn 1 50,000

®­îc yªu cÇu .

B¶o tr× m¸y In 1 lÇn /1 m¸y / th¸ng

2 Kh¾c phôc sù cè sau 01 giê kÓ tõ khi nhËn 1 30,000

®­îc yªu cÇu .

M¸y tÝnh Hót bôi , diÖt virus , dån æ cøng , kiÓm tra m¹ng

cµi ®Æt l¹i c¸c phÇn mÒm lçi…..

M¸y in Hót bôi , vÖ sinh hép mùc , kiÓm tra chÊt l­îng

b¶n in ….

ghi chó
ghi chó

Cung cÊp: Sau 01 ngµy kÓ tõ khi ®Æt hµng Ng­êi lËp: Pham truong Son
Thanh to¸n: TiÒn mÆt, ChuyÓn kho¶n, SÐc Tel : 0913.566.456 - 0953362010
Tµi kho¶n: C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia
16A2 Lý Nam §Õ - HK - HN
TK VN§ : 19248.630.0 Ký tªn, DÊu:
CN Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi - 14C Lý Nam §Õ
ia

235 / Fax: 8288602

191
9-Feb-08
14-Feb-08

Tæng tiÒn

50,000

30,000

truong Son
456 - 0953362010
c«ng Ty m¸y tÝnh hoµng gia
Hoanggia Computer Company - HCC
Email : hoanggiaco@hn.vnn.vn
Hoanggiaco §Þa chØ : 16A2 Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm - Hµ Néi / §IÖn tho¹i : 7471884-7472235

B¸o gi¸
Kh¸ch hµng
C¬ quan: Bao Sanh dieu

§iÖn tho¹i : §C :

C«ng ty M¸y tÝnh Hoµng Gia xin tr©n träng göi tíi quý kh¸ch hµng b¸o gi¸ :

Baá hµnh Danh môc vËt t­ SL

Planet 54Mbits Wireless USB Adapter for PC &


Notebook (WL 356)
1 n¨m 1

Linkys 54Mbits Wireless USB Adapter for PC &


Notebook (WUS-54G/C)
3 n¨m 1

Gia tren da bao gom thue GTGT 5%

ghi chó
Cung cÊp:
Thanh to¸n: Sau 01 ngµy kÓ tõ khi ®Æt hµng
Tµi kho¶n: TiÒn mÆt, ChuyÓn kho¶n, SÐc
C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia
16A2 Lý Nam §Õ - HK - HN
TK VN§ : 19248.630.0
CN Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi - 14C Lý Nam §Õ
¸y tÝnh hoµng gia
uter Company - HCC
giaco@hn.vnn.vn
m - Hµ Néi / §IÖn tho¹i : 7471884-7472235

B¸o gi¸

Sè 6912
Ngµy 9-Feb-08
Gi¸ trÞ ®Õn 14-Feb-08

h hµng b¸o gi¸ :

Đ.gÝa USD VND

$24.00 384,720

$38.00 609,140

Nguyen Trang
DD :0983.55.11.75
c«ng Ty m¸y tÝnh hoµng gia
Hoanggia Computer Company - HCC
Email : hoanggiaco@hn.vnn.vn
Hoanggiaco §Þa chØ : 16A2 Lý Nam §Õ - Hoµn KiÕm - Hµ Néi / §IÖn tho¹i : 7471884-7472235 / Fax: 8288602

B¸o gi¸
Kh¸ch hµng
¤ng/Bµ : C¬ quan: Sè
§Þa ChØ : Ngµy
§iÖn tho¹i : Gi¸ trÞ ®Õn

C«ng ty M¸y tÝnh Hoµng Gia xin tr©n träng göi tíi quý kh¸ch hµng b¸o gi¸ :

Danh môc vËt t­ SL Gi¸


Baá hµnh
1

2 n¨m Swicth 8 Port Surcom 100 Mbps 1 $30.00

2 n¨m Nic Surecom PCI 10/100 Mbps 1 $5.00

3 n¨m Cable AMP 4 Pair 1 $0.30

1 n¨m Services / 1 Node Networking 1 $4.00

Tæng
Gi¸ trªn ch­a bao gåm thuÕ GTGT 5%

ghi chó
Cung cÊp: Sau 01 ngµy kÓ tõ khi ®Æt hµng Ng­êi lËp: Ph¹m Lan H­¬ng
Thanh to¸n: TiÒn mÆt, ChuyÓn kho¶n, SÐc Tel : 0913.566.456 - 0953362010
Tµi kho¶n: C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia
16A2 Lý Nam §Õ - HK - HN
TK VN§ : 19248.630.0 Ký tªn, DÊu:
CN Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi - 14C Lý Nam §Õ
g gia

7472235 / Fax: 8288602

gi¸

191
9-Feb-08
14-Feb-08

Tæng tiÒn

$30.00

$5.00

$0.30

$4.00

m Lan H­¬ng
566.456 - 0953362010

Rate