You are on page 1of 2

Mẫu 1: Bản khai đăng ký tên miền (áp dụng cho Công ty, Tổ chức)

Nơi nhận: (Tên, địa chỉ liên hệ của Nhà đăng ký)

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN


(Cho Công ty, Tổ chức)

1. Tên miền đăng ký .................................................................................................

2. Máy chủ DNS chuyển giao Tên DNS Primary: ................................................................... .


Địa chỉ IP: ........................................... .........................
(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có Tên DNS Secondary : .....................................................................
khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Địa chỉ IP: ........................................... .........................
Primary và 01 máy chủ Secondary
Tên DNS Secondary : .....................................................................
trước khi nộp hồ sơ đăng ký).
Địa chỉ IP: ........................................... .........................

3. Chủ thể đăng ký tên miền


Tên Chủ thể ................................................................................... ..................
Tên giao dịch Quốc tế và tên ......................................................................................... ............
viết tắt ......................................................................................... ............
Địa chỉ liên hệ ......................................................................................... ............
Số điện thoại / Fax ......................................................................................... ............
Email (bắt buộc) ......................................................................................... ............
Homepage: ......................................................................................................
…………………………………………………………………...

4. Người quản lý tên miền ..................................................................................... .................


Họ và tên / Chức vụ ................................................................................................. ......
Địa chỉ liên hệ ................................................................................................. ......
Số điện thoại / Fax ................................................................................................. ......
Email (bắt buộc): …………………………………………………………………….

5. Người quản lý kỹ thuật ................................................................................................. ......


Họ và tên / Chức vụ ................................................................................................. ......
Địa chỉ liên hệ ................................................................................................. ......
Số điện thoại / Fax ................................................................................................. ......
Email (bắt buộc): …………………………………………………………………….

6. Địa chỉ thanh toán


Tên cơ quan thanh toán: ................................................................................................. ......
Ủy quyền thanh toán cho: ................................................................................................. ......
Người chịu trách nhiệm thanh ................................................................................................. ......
toán: ................................................................................................. ......
Địa chỉ thanh toán: ................................................................................................. ......
Số điện thoại / Fax: ................................................................................................. ......
Email (bắt buộc): ........................................................................................................
……………………………………………………………………
7. Mục đích sử dụng tên miền ........................................................................................................
........................................................................................................

8. Tên miền nước ngoài đang sử


dụng: Không
(.com; .net; .tv; .uk; … ) Có Tên miền……………………………………………

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện:


1. Tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Bưu chính Viễn thông.
2. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên
miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
3. Nộp đầy đủ " Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc,
email, số điện thoại, số fax…về Nhà đăng ký tên miền. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ
Nhà đăng ký tên miền không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn
đến mất tên miền.
, ngày tháng năm
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền
(Ký tên, đóng dấu)

Rate