You are on page 1of 8

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL


Sesiunea IULIE 2014
LISTA NOTELOR LA PROA SCRISA
N!"
#!$"
Nu%e si &!enu%e P!'%'$ia F'!%a
" in("
N'$a
s#!is
ADMIS/
RESPINS
1 ALMAN G)" ANDREEA*CRISTINA 2014 + 10"00 ADMIS
2 ALU A" GEORGIANA 2014 + 4",0 RESPINS
- ALU F"S" CASANDRA MARIA 2012 F .".0 ADMIS
4 ALECU I" ANA*ANDREEA 2014 + ."20 ADMIS
/ ALE0ANDRU M" TEODOR*IULIAN 2014 + ,",0 ADMIS
. AMU+ESCU D" MDLINA*DANIELA 2014 + 1"20 ADMIS
1 ANA FL" MARIAN*LUCIAN 2014 F ."00 ADMIS
, ANASTASESCU E" ANDREI 2014 + /".0 ADMIS
2 ANCA D" MARIANA*ADRIANA 201- F ,"40 ADMIS
10 ANCIU M" PETRU3A*ALINA 2014 + 2",0 ADMIS
11 ANDRIAN I" OVIDIU 201- F 1"40 ADMIS
12 ANDRONE R" DRAGO 2014 + ,",0 ADMIS
1- ANG)ELAC)E M" R+VAN*TEFAN 2014 + 10"00 ADMIS
14 ANTON I"A" DRAGO*FLORIN 2014 + 2",0 ADMIS
1/ ARMENE V" ANAMARIA 2002 + /".0 ADMIS
1. ARSENE C" MIRELA*ELENA 2014 + 2",0 ADMIS
11 ARTIN M" MI)AELA*CRISTINA 2014 + 2"20 ADMIS
1, ARVAT F" ALINA GARIELA 2014 + 2".0 ADMIS
12 ATE )" AAN 201- + 1".0 ADMIS
20 ARU 4G)EORG)E5 I" DANIELA*MARIA 2014 F 2"00 ADMIS
21 ARU T"A" MARILENA*ALE0ANDRA 2014 + 2",0 ADMIS
22 DLIC E" FLAVIA CLARA 2014 + 2"40 ADMIS
2- DESCU G" OANA*RO0ANA 2014 + 2".0 ADMIS
24 DICEANU I" ADINA 2014 + 2"00 ADMIS
2/ LAN M" LAVINIA 2014 F ,".0 ADMIS
2. LAN V" ANDREI 2012 + ."20 ADMIS
21 RGU P" VALENTIN 2014 + .".0 ADMIS
2, R+OIU G)" MIOARA 2014 F ,",0 ADMIS
22 ERCESCU M"G)" ANDREI*COSTIN 2014 F ."20 ADMIS
-0 EU 4MIREA5 FL" ELENA 2014 F 10"00 ADMIS
-1 E+NEA P" CARMEN*MRIOARA 2014 F ,"20 ADMIS
-2 IRIG I" IONU3*MI)AI 201- F ,".0 ADMIS
-- 6RLODEANU C" ANA*MARIA 2014 + .".0 ADMIS
-4 6RSAN C" MI)AI*DANIEL 2014 + ."00 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
1
-/ OAT G" EATRICE 2014 + 2"40 ADMIS
-. OCU A" R+VAN*CLAUDIU 2012 F 1"00 ADMIS
-1 OGLE I" MARIAN*OGDAN 201- F 1"40 ADMIS
-, O7IAN E" GEORGIAN*LEOPOLD 2014 F 1",0 ADMIS
-2 OMOESCU G)" ANDREEA*RALUCA 2014 + ,"20 ADMIS
40 ORDAN N" MARIA 2014 + ."40 ADMIS
41 R6NCEANU I" COSMINA*LORENA 2014 + 1".0 ADMIS
42 RUMUIL M" ALE0ANDRU 201- F 2"00 ADMIS
4- UCIU L" ALE0ANDRU*GARIEL 2014 F 1"20 ADMIS
44 UCULEI G)" MARIUS 2014 F ,"00 ADMIS
4/ CALCIU S" ALINA*MARIANA 201- F ,"00 ADMIS
4. CANSC)I V" DIANA*GEORGIANA 2014 F ,".0 ADMIS
41 CAPOTA G)" MDLINA*FLORINA 2014 + 4",0 RESPINS
4, CARAIMAN M" OANA 2014 + 2"40 ADMIS
42 CAU D"A" GARIEL VALENTIN 2014 + ,",0 ADMIS
/0 CLIN G)" LIVIU*GARIEL 2014 + 1"20 ADMIS
/1 CLIN T" FLORINA*GIULIANA 2014 F 2".0 ADMIS
/2 CPRI3 R"G)" IANCA*OANA*GEORGIANA 2014 + 1",0 ADMIS
/- C)ELAN I" OANA*MARIA 201- + ,"00 ADMIS
/4 C)ELUI T" CLAUDIU 2014 + 1".0 ADMIS
// C)ICU C" CRISTINA 2014 F 2"20 ADMIS
/. C)IRAN D" IOANA*DIANA 2014 + 2".0 ADMIS
/1 C)ISLI3 I" GARIEL 201- F 1",0 ADMIS
/, C)IVU I" VALENTINA*ALINA 2014 F 2"20 ADMIS
/2 CIOANU C" GEORGE*CRISTIAN 201- F ,"20 ADMIS
.0 CIOANU G)" IANCA*IULIANA 201- + 4",0 RESPINS
.1 CIOANU P" GARIELA ANIOARA 201- F ."40 ADMIS
.2 CIOLOCA AL" ALE0ANDRU*NICU 2012 F 1",0 ADMIS
.- CIUCIU C" ALECSANDRA 2014 F 2"40 ADMIS
.4 CIURARU FL" MI)AELA*ANDREEA 2014 + 2".0 ADMIS
./ C6RSTEA N" ANDREEA 2014 + 2"40 ADMIS
.. CLINCI I"A" ALE0ANDRU*MARIAN 2014 + ,".0 ADMIS
.1 CLUCI D" DORA*FLORENTINA 2014 + 1"20 ADMIS
., COCO C"P" CARINA*IOANA 2014 + ,",0 ADMIS
.2 CODREANU E" ANDREEA MI)AELA 2014 + .",0 ADMIS
10 CODREANU I" MARIUS*CIPRIAN 2014 + 2",0 ADMIS
11 CO7OCARU C" IRINA*GIORGIANA 201- + /".0 ADMIS
12 CO7OCARU E CRISTIAN*ANDREI 2014 + -",0 RESPINS
1- CO7OCARU V" VALENTINA*IOANA 2014 + 1"20 ADMIS
14 COMAN T" GARIEL*R+VAN 2014 F .",0 ADMIS
1/ CONSTANTIN G)" R+VAN*ANDREI 2014 + ,"00 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
2
1. CONSTANTINESCU I" IRINA*NICOLETA 2012 + 2".0 ADMIS
11 CONSTANTINESCU N" FLORENTINA*
DANIELA
2014 F .",0 ADMIS
1, CONSTANTINESCU T" ADRIAN 2014 + ."20 ADMIS
12 CONSTANTINESCU*STROICI M" VICTORIA*
I+AELA
2014 + 2",0 ADMIS
,0 CONTINEANU R"M" ARAELA*MI)AELA 2014 + 1".0 ADMIS
,1 CON3U N" ANDREI 2014 + 2",0 ADMIS
,2 CORSEI M" R+VAN*VALENTIN 2012 F .",0 ADMIS
,- COSTAC)E I" VALENTIN*IULIAN 201- F /",0 ADMIS
,4 COSTEA G)" ALE0ANDRU*IONU3 2014 + .".0 ADMIS
,/ COTLEANU G)" CLAUDIA*MDLINA 2014 + .",0 ADMIS
,. CO+MA M" VERONICA 2014 F 2"40 ADMIS
,1 CRISTIAN AL" IONU3*VIOREL 201- F 1".0 ADMIS
,, CRUCERU I"D" RADU*SORIN 201- + ,"40 ADMIS
,2 CULEA V" DANIELA*IONELA 201- F .",0 ADMIS
20 DASCLU E" ALINA 2012 + 2"00 ADMIS
21 DNIL P" GARIELA*DENISA 2014 F 2",0 ADMIS
22 DEACONU V" ELENA*OFELIA 2014 + 2".0 ADMIS
2- DIMA M" ANDREEA*CRISTINA 2014 F 1",0 ADMIS
24 DINU M" MIRUNA*ELENA 201- + 1"20 ADMIS
2/ DORE G)" PETRU3*COSMIN 2014 + 10"00 ADMIS
2. DORE P" COSMIN 201- + 4"40 RESPINS
21 DORESCU I" MI)AELA*ELENA 2014 + 1"00 ADMIS
2, DONA M" GEORGE*LILIAN 2014 F .",0 ADMIS
22 DRAGNEA M" MI)AELA*MDLINA 2014 F ,",0 ADMIS
100 DRAGOMIR M" ALE0ANDRU 2014 + 2"40 ADMIS
101 DRAGOMIRESCU E" VLAD*ANDREI 2014 + ."40 ADMIS
102 DUCA V" ALE0ANDRU 2014 F 1"40 ADMIS
10- DUMRAV N" CRISTINA 201- + 0"00 ASENT
104 DUMITRAC)E A" FLORINA*IONELA 2014 + 2".0 ADMIS
10/ DUMITRU M" RO0ANA*RODICA 2012 F 4"40 RESPINS
10. DUMITRU N" DANIEL 2014 + ."20 ADMIS
101 DUMITRU R"M" SERGIU*DAN 2014 + ,"20 ADMIS
10, ENE M" ANDREEA*CLAUDIA 2014 + /",0 ADMIS
102 E+EANU C" GEORGIANA*ALE0ANDRA 2014 + .",0 ADMIS
110 FA8O M" ALE0ANDRU 2014 + 1"00 ADMIS
111 FIC)IDU3 I" LAURA*ALE0ANDRA 2014 F .",0 ADMIS
112 FILIP G)" MDLINA 2014 + ,"20 ADMIS
11- FLOROIU A" CRISTIAN 2014 F 2".0 ADMIS
114 GINU G)" ADRIANA*FLORENTINA 2012 + ."20 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
-
11/ G)EORG)E C" DAN 2012 F /",0 ADMIS
11. G)EORG)E D" ANDREEA*NICOLETA 2011 + 1"00 ADMIS
111 G)E3A M" IRINEL 201- F ,"00 ADMIS
11, G)INEA 4VINTIL5 I" CRISTINA*GEORGIANA 2012 F -",0 RESPINS
112 G)I3ESCU D" CRISTIAN*EMIL 2014 + 2",0 ADMIS
120 G)I3UN L" MARIANA 2011 + /",0 ADMIS
121 GLUMESC)I M" FLORENTINA*MDLINA 2014 + .".0 ADMIS
122 GODRI M" ANA*MARIA 2014 F 2"40 ADMIS
12- GOLOVATENCO E" TATIANA 2014 + 1".0 ADMIS
124 GORG)IU O" GIORGIANA*RO0ANA 2014 + ,"40 ADMIS
12/ GRADEA FL" ANAMARIA 2012 + /"00 ADMIS
12. GRIGORA E" ALE0ANDRU 2014 F ."20 ADMIS
121 GRIGORU3 V" VERONICA 2014 + ,",0 ADMIS
12, )ULEA V" LUCIAN*CLIN 2014 + 1"00 ADMIS
122 IACO I" CRISTINA 2014 F 2"00 ADMIS
1-0 IANCU C" ELENA*MDLINA 2014 + 2",0 ADMIS
1-1 ILIE C" IONELA 2012 F .",0 ADMIS
1-2 ILIE 7"M" GEORGIANA 201- F /".0 ADMIS
1-- ILIE S"N" MDLINA*IOANA 2014 + ,".0 ADMIS
1-4 ILIE T" DANIELA 2014 + 1".0 ADMIS
1-/ ION FL" ALINA*ELENA 200, + /"20 ADMIS
1-. IONESCU G"D" ALE0ANDRA 2012 F /".0 ADMIS
1-1 IONESCU G)" ALE0ANDRU*FLORIN 2014 + .".0 ADMIS
1-, IONESCU P" ALIN*CTLIN*PETRONEL 2014 + 1"20 ADMIS
1-2 IONIC N" VLDU3*SORIN 2014 + ,"20 ADMIS
140 IORDAC)E D" FLORENTINA*IULIANA 2014 + ,"00 ADMIS
141 IORDAC)E T" ANDRA*CLAUDIA 2014 + 10"00 ADMIS
142 IORDAN M" ANDREEA*TEODORA 2014 + 2",0 ADMIS
14- IORGULESCU O"D" ANDREEA 2014 + ,"40 ADMIS
144 IVAN E" CRISTIAN*ALE0ANDRU 2014 + ,"40 ADMIS
14/ IVAN S" MDLINA*STELIANA 2014 F ,"00 ADMIS
14. LA+R G)" GEORGE*EDMOND 2014 F .",0 ADMIS
141 LA+R T" MI)AI*SEASTIAN 2014 + ,"00 ADMIS
14, LPDATU M" CLEMENTINA*VIRGINIA 201- F 1".0 ADMIS
142 L+RESCU L" ALINA*CRISTINA 2014 + ,"40 ADMIS
1/0 LECU M" MI)AELA*ELENA 201- F 2"40 ADMIS
1/1 LICAN I" ANDREEA*GARIELA 2014 F .".0 ADMIS
1/2 LIPOVANU I" ALE0ANDRU 2014 F 1".0 ADMIS
1/- LI0ANDRU V" MI)AELA*ELENA 2014 F 1".0 ADMIS
1/4 LOLA D" IOANA*ALE0ANDRA 2012 F /",0 ADMIS
1// LOVIN FL" ANDREI*FLORIAN 2014 + 1"40 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
4
1/. LUM6NARE M" R+VAN*ALE0ANDRU 2012 + ,"00 ADMIS
1/1 LUPACU T" LUMINI3A*IONELA 2014 F 1".0 ADMIS
1/, LUPOAE I" CRISTINA*FLORENTINA 2014 + ,"20 ADMIS
1/2 LUPU I"P" ANDREEA 2014 + ,"00 ADMIS
1.0 MAG)IRESCU G" CRISTINA*CORNELIA 2014 + ,"40 ADMIS
1.1 MANDAC)E D" IONU3*LUCIAN 2014 + ,"40 ADMIS
1.2 MANGEAC D" OANA*ANDREEA 2014 F 1".0 ADMIS
1.- MANOLAC)E I" GARIEL*MERIOR 2014 F ,",0 ADMIS
1.4 MARCU P" MIRELA*VALENTINA 2014 + 2"20 ADMIS
1./ MARE M" EMANUEL 2014 F 1"00 ADMIS
1.. MARIN P" MI)AELA 2014 F ."40 ADMIS
1.1 MARINESCU A" OGDAN*COSTIN 2014 + ,"20 ADMIS
1., MATAC)IE N" ALE0ANDRU*GARIEL 2012 + .".0 ADMIS
1.2 MATEI I" ADINA*RALUCA 2014 + ,".0 ADMIS
110 MATEI M" FLORINA*ALINA 2014 + 1".0 ADMIS
111 MRCINE T" NICOLETA 2014 F ,"20 ADMIS
112 MELU C" IONU3*LIVIU 2014 + ,",0 ADMIS
11- MIELU D" MARIANA 2014 F 1",0 ADMIS
114 MILITARU FL" GEORGE 2014 + 2"40 ADMIS
11/ MIRCEA S" MARINELA*ALINA 2014 + ."00 ADMIS
11. MITREA V" ADRIAN*LUCIAN 2014 F 1".0 ADMIS
111 MITU I" SAINA*LUMINI3A 2014 F 1".0 ADMIS
11, MOISE I" NICOLETA*ALE0ANDRA 2012 F ,"20 ADMIS
112 MOISE N" DANIELA*AURELIA 2014 F 2".0 ADMIS
1,0 MOISESCU G)" CRISTINA*ANDREEA 2014 + /".0 ADMIS
1,1 MUST3EA M" ADRIAN*MUGUREL 2014 + ,"20 ADMIS
1,2 NAE C" ANDREEA*CARMEN 2014 + ."40 ADMIS
1,- NEACU V" CRISTIAN*EMILIAN 2012 F ,"20 ADMIS
1,4 NEAGOE N" DANIELA*GARIELA 2014 + ,".0 ADMIS
1,/ NEC)ITA V" LOREDANA*CARMEN 2014 + 2",0 ADMIS
1,. NEDELCU FL" ROERT*IONU3 201- F ,".0 ADMIS
1,1 NICOLAE V" IRINA*CARMEN 2014 F ,"20 ADMIS
1,, NICOLESCU N" MARIANA 2014 + 2"00 ADMIS
1,2 NICULESCU C" ANDREI 2014 + 2",0 ADMIS
120 NISTOR C" MARIANA*IONELA 2014 F 1"00 ADMIS
121 NI3 D"T" OGDAN*ALE0ANDRU 2014 + ,"40 ADMIS
122 NI3 M"C" IONU3*ALE0ANDRU 2014 + ,"40 ADMIS
12- NUC I" ALE0ANDRU*SORIN 2014 + ,"00 ADMIS
124 OANCEA T" GARIELA*ALE0ANDRA 2014 + 1"40 ADMIS
12/ OLTEANU C"D" MI)AELA*ANDREEA 2014 + 2".0 ADMIS
12. OLTEANU I" ALIN*IONU3 2014 + ,",0 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
/
121 OLTEANU I" DORU*CRISTIAN 2014 + ,"00 ADMIS
12, ONIORU D" SERGIU*MARIAN 2014 + /",0 ADMIS
122 OPREA G"R" GEORGE*ANDREI 2014 + .",0 ADMIS
200 OPREA T"I" OGDAN 2012 F ,"40 ADMIS
201 PANDURU D" OANA*PATRICIA 2000 + ,"40 ADMIS
202 PARASC)IV D" ANDREI*FLORIN 2014 + ."00 ADMIS
20- PASCALE M" GEORGE 201- F 1".0 ADMIS
204 PATERU T" FLORIN*IULIAN 2014 + 2".0 ADMIS
20/ PTRU3 AL" ADRIANA*GEORGIANA 2014 + 2"40 ADMIS
20. PEAGU C"M" RAMONA*GEORGIANA 2014 + 2"00 ADMIS
201 PENA M" IRINA 2014 + 10"00 ADMIS
20, PENTELIE V" ALINA 2014 + 2"00 ADMIS
202 PEPTAN C" MI)AI*GARIEL 2014 F 1".0 ADMIS
210 PETICIL I" ANAMARIA 2011 F 1"20 ADMIS
211 PETRE C" ANDREI 2011 + .",0 ADMIS
212 PETRE L" CORINA*ANDREEA 2014 + 1".0 ADMIS
21- PI3U I" MARILENA*ALE0ANDRA 201- F 1"20 ADMIS
214 PLECA 7" CAMELIA*MARIA 2014 F ,",0 ADMIS
21/ PLEOIANU G)" CARMEN 2014 + 1".0 ADMIS
21. PODEANU D" ANA*MARIA*MI)AELA 2014 + ,"40 ADMIS
211 POPA D"I" ETT9*MARIANA 2014 + 10"00 ADMIS
21, POPESCU AL" RU0ANDRA 2014 F 1",0 ADMIS
212 POPESCU "M" IOAN*ANDREI 201- + 1"00 ADMIS
220 POPESCU FL" ANCA 2014 F ,",0 ADMIS
221 POPESCU G" LUCIA*GEORGIANA 2014 + ,"40 ADMIS
222 POPESCU G"M" PETRE*SIDIA 2014 F 1"00 ADMIS
22- POPESCU I" ANDREEA*MARIA 2014 + ,"40 ADMIS
224 POSDRESCU I" TEODORA*ALICE 2014 + ,".0 ADMIS
22/ POSTOVARU N" MI)AI 201- F 1"40 ADMIS
22. PREDA C" LIVIU*MI)AI 2014 + 1",0 ADMIS
221 PREDESCU G)" MI)AELA*ALE0ANDRA 2014 F 1"20 ADMIS
22, PUTINEANU V" CRISTIAN 2014 + 10"00 ADMIS
222 RADU AL" ALE0ANDRA*LIVIA 2010 + 1"00 ADMIS
2-0 RADU C" ANA*MARIA 2014 + 1",0 ADMIS
2-1 RADU V" ELENA*MDLINA 2014 + ,".0 ADMIS
2-2 RAIA I" MARIAN*CLAUDIU 2014 + 2"40 ADMIS
2-- RDUCANU M" ANDREEA*FRANCISCA 201- + /".0 ADMIS
2-4 RDULESCU AL"N" MARIUS*ANDREI 2014 + ,"20 ADMIS
2-/ RDULESCU E" IONU3*CTLIN 2011 F 2"20 ADMIS
2-. RDULESCU G)"C" ANNE*MARIE 2014 F ."20 ADMIS
2-1 RDULESCU I"D" MI)AIL*DANIEL 201- + ."20 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
.
2-, RDULESCU S"G" ALE0ANDRU*GARIEL 2014 + 10"00 ADMIS
2-2 RRICERU I" GARIEL*CTLIN 200, F ."40 ADMIS
240 REU N"V" OGDAN*GARIEL 2014 F .",0 ADMIS
241 RI+EA A" DANIELA IULIA 2014 + /".0 ADMIS
242 ROU S" ELENA*DANIELA 201- + ."20 ADMIS
24- RUCREANU L"F" CRISTINA*ALE0ANDRA 2012 + /".0 ADMIS
244 RUF G)" IULIAN 2012 + ."00 ADMIS
24/ RUSU G" ANCU3A MI)AELA 2014 + 2".0 ADMIS
24. SAMOIL C"G" CRISTINA*IULIANA 2014 + ,".0 ADMIS
241 SANDU N" ION*CRISTIAN 2014 + ,"40 ADMIS
24, SARMINI +" ADUL8ADER 2014 + .".0 ADMIS
242 SAVU AL" FLORIN*VIOREL 2014 + /"20 ADMIS
2/0 SAVU M"C" MI)AI*DUMITRU 2014 + 2"40 ADMIS
2/1 S:RU D" ANDREI*ALE0ANDRU 201- F ,"00 ADMIS
2/2 SC)INEANU C" FLORIN*CRISTIAN 2014 F .",0 ADMIS
2/- SCRECIU G" ALIN*MARIUS 2014 + ,".0 ADMIS
2/4 SEE I" ANA*MARIA 201- + 4".0 RESPINS
2// SG)IART+ R" LAUREN3IU*RADU 2014 + ,"00 ADMIS
2/. SIAI 7AI S" FADEL 2014 + .",0 ADMIS
2/1 SIMION AL" CRISTINA*GEORGIANA 2014 F 1"20 ADMIS
2/, SIMION S" ALE0ANDRA*TEFANIA 2014 + ,"40 ADMIS
2/2 SIN T" MARIA*ANDREEA 2014 + 1",0 ADMIS
2.0 S6RU D" MDLINA*DIANA 2012 + 4"40 RESPINS
2.1 S6RU I" CTLINA 2014 + 2",0 ADMIS
2.2 S6RU I" NICOLAE 2014 + 2".0 ADMIS
2.- SOARE M" EDUARD*VALENTIN 2014 F ."20 ADMIS
2.4 SOARE N"N" FLORINA*VIORICA 2011 F 2"40 ADMIS
2./ SORA I" MARIUS*CTLIN 2014 + .".0 ADMIS
2.. STAMATE G" ANDREEA DANIELA 2014 + .".0 ADMIS
2.1 STAN I" ALINA*IULIANA 201- + ."20 ADMIS
2., STAN N" ALINA*NICOLETA 2014 + ,"40 ADMIS
2.2 STAN N" IONELA*MDLINA 2014 + ,".0 ADMIS
210 STANCIU N" MI)AELA*CORINA 2014 + 2"00 ADMIS
211 STANCU M" DANIELA*MARIANA 2014 + ,".0 ADMIS
212 STANCU N" NICOLETA 2014 + 2"00 ADMIS
21- STANISLAV A"C" MI)AI*ADRIAN 201- F 1"00 ADMIS
214 STANOMIR G)" GEORGE*PAUL 201- F .",0 ADMIS
21/ STAVARAC)E M" EMIL*ANDREI 201- + ,",0 ADMIS
21. STNESCU D"D" LAUREN3IU*GARIEL 2014 + ,".0 ADMIS
211 STICEA C" LAURA*CRISTINA 2014 + ,"40 ADMIS
21, STOICA C"" IOANA*SAINA 2014 + ,"00 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
1
212 STOICA I" ELENA*CLAUDIA 2011 F 10"00 ADMIS
2,0 STOICA M" ALINA*NICOLETA 2014 F 1".0 ADMIS
2,1 STOICA V" ALICE*IOANA 2014 F 2",0 ADMIS
2,2 STR6MEANU R"C"C" CRISTINA*IOANA 2012 F 1",0 ADMIS
2,- STROICI A" VLADIMIR 2014 + 1"20 ADMIS
2,4 SURDU M" IONU3*CTLIN 2014 + ,"00 ADMIS
2,/ S+E8EL9 AL" S+AOLCSI*S+ILARD 2014 + .",0 ADMIS
2,. S+ENTPETER9 G)"T" ER)ART*RAUL 2001 F .".0 ADMIS
2,1 ERAN V" MARIA*ADELINA 2014 + /"20 ADMIS
2,, EVOIU E" SORINA ANA*MARIA 2014 + 1"00 ADMIS
2,2 TEF V" ANDREEA*MI)AELA 2014 F 2"20 ADMIS
220 TEFAN G)" MI)AELA 2014 F 1"40 ADMIS
221 TEFANCO G" ADRIAN 2012 F ."00 ADMIS
222 TNASIE G)" ANDREI 2014 F ."00 ADMIS
22- TEODORESCU S" RADU*TEFAN 2014 F 1"40 ADMIS
224 TEODORESCU T" R+VAN*ALE0ANDRU 2014 + 1"20 ADMIS
22/ TECU3 N" CRISTIAN*FLORIN 2014 F ,".0 ADMIS
22. T)EO)ARI C"C" RUN)ILDE*ODETTE 2014 + ."20 ADMIS
221 TOMA L" REMUS*ADRIAN 2014 + .",0 ADMIS
22, TOMA S" IANCA 2014 + ,".0 ADMIS
222 TRISTARU T" DANA 2014 + 1"00 ADMIS
-00 TROAC M" ROMAN*CTLIN 2014 F 1"20 ADMIS
-01 TUDOR C" CONSTANTIN*OGDAN 200, + ."00 ADMIS
-02 3ICU T"C" DIANA*ALINA 201- + 1"00 ADMIS
-0- 3IGNIL M" SILVIA*GINA 2014 F ,".0 ADMIS
-04 VASILAC)E L" ANA*MARIA 2014 F 1",0 ADMIS
-0/ VASILE E" RO0ANA*ALINA 2014 + /"00 ADMIS
-0. VASILE I" ELENA*CAMELIA 2012 F ,",0 ADMIS
-01 VASILE P" PAUL*DANIEL 2014 F ,"20 ADMIS
-0, VDUVA D"A" DANIEL MDLIN 201- F ,"40 ADMIS
-02 VLU E" ALE0ANDRA*MARIA 2014 + /"40 ADMIS
-10 VIAN N" CLAUDIA*LUCIANA 2014 + ,"40 ADMIS
-11 V6NTDEVAR L"F" PETRU3*DANIEL 2014 F /",0 ADMIS
-12 VOICU C" G)EORG)E 2014 + ,",0 ADMIS
-1- VOINEA I" LUCIAN 2014 + 2"40 ADMIS
-14 +AMFIR D" LUCIAN 201- F 2"20 ADMIS
-1/ +AMFIRESCU D" ANDREEA*MONICA 2014 F ,"00 ADMIS
1. Preedinte: Conf. univ. dr. Emilia Gogu
2. Membru: Conf. univ. dr. Andreea Bltreu
3. Membru: Prof. univ. dr. Manoela Popescu
4. Membru: Conf. univ. dr. Emilia Pascu
. Membru: Conf. univ. dr. !aniela "tancu
#. Membru: Conf. univ. dr. Camelia Pavel
"ecretar: Conf. univ. dr. $o%ana &onescu
,