You are on page 1of 1

Klasa: _____________

Ur.broj: ___________________
Na temelju lanka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 117/01 i 92/05), temeljem
ovlasti ( ili ?) ravnatelj/direktor /naelnik_________________________________,
donosi

ODLUKU
o osnivanju strunog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka
nabave za ustupanje radova na izgradnji____________________

1. Naruitelj: _______________________________________________________
MB ____________________
Evidencijski broj nabave:__/2007.
2. Odgovorna osoba naruitelja : _____________________
3. lanovi povjerenstva:
______________________, ________-voditelj povjerenstva
________________________, _______ lan
___________________, _______- lan
4. Predmet nabave: javno nadmetanje za ustupanje graevinsko monterskih
radova _____________________________________
Nain nabave: javno nadmetanje u otvorenom postupku
Rok provedbe postupka nabave: 90 dana
5. Planirana vrijednost nabave : __(navesti toan iznos)___, bez PDV,
sredstva su osiguran ___(navesti izvore financiranja)________
5. Nain i uvjeti plaanja: temeljem mjesenih privremenih i okonane
situacije s rokom plaanja (npr.) 40 dana od ovjere situacije od strane nadzornog inenjera
imenovanog od strane Naruitelja.
6. Ostali uvjeti nabave:
(npr.) jamstvo prvoklasne banke ili mjenica avalirana od prvoklasne banke za
uredno izvrenje preuzetih obveza u visini od 10% vrijednosti ugovora
_____________, _____________godine
Ovlatena osoba naruitelja
______________________