You are on page 1of 97

http://templulsecretelor.blogspot.ro/2011/03/tablitele-de-smarald-ale-lui-thoth.

html
TABLITELE E !"A#AL ALE L$I T%&T% ATLA'T$L
Istoria t(bli elor tradus( )* urm(toarele pagi*i pare ciudat( i trece di*colo de credi* ele
oame*ilor de tii* ( moder*i. +echimea lor este i*credibil( ,3- 000 a*i i.%... /el care a scris-
o este T%&T%0 u* preot-rege atla*t care a 1o*dat o colo*ie )* Egiptul a*tic dup(
scu1u*darea tarii-mam(0 Atla*tida.
El este cel care a co*struit "area 2iramida di* 3i4a0 )* mod ero*at atribuit( lui 5eops. I*
aceasta el a i*corporat cu*o ti* ele )* elepciu*ii a*tice i tot acolo a pus la p(strare )*
sigura* ( )*scrisuri i i*strume*te di* 6echea Atla*tida.
+reme de aproape 1- 000 de a*i el a co*dus str(6echea ras( a Egiptului0 i*tre 72000 i.%.
pa*a )* 3- 000 i.%. La acea 6reme0 str(6echea ras( barbar( di* care 1(ceau parte el i
adep ii lui0 se ridicase la u* )*alt grad de ci6ili4a ie.
Thoth era *emuritor deoarece )*6i*sese moartea0 trec8*d )* celelalte pla*uri de e9iste* (0 la
dori* (0 pri* demateriali4are. :* elepciu*ea lui ime*s( l-a 1(cut co*duc(tor peste di1erite
colo*ii atla*te0 i*clusi6 peste cele di* America de !ud i /e*tral(.
/8*d a sosit timpul s( p(r(seasc( Egiptul0 a ridicat "area 2iramid( deasupra "arii !(li di*
Ame*ti. Acolo a depo4itat docume*tele i a desem*at pe cei mai de )*credere oame*i ai s(i
s( le p(4easc(.
"ai t8r4iu0 desce*de* ii acelor pa4*ici au de6e*it preo ii 2iramidei0 cei care l-au 4ei1icat pe
Thoth declar8*du-l ;eul :* elepciu*ii. /o*1orm lege*dei0 !ala di* Ame*ti a de6e*it <lumea de
di*colo=0 sala 4eilor0 pe u*de trecea su1letul pe*tru >udecata de dup( moarte.
I* ultimele secole0 spiritul lui Thoth a trecut )* corpurile oame*ilor )* ma*iera descris( de
t(bli e. /a atare el s-a i*car*at de trei ori0 ultima oar( 1ii*d cu*oscut ca %E#"E! - de trei ori
*(scutul.
I* timpul acestei )*car*(ri a l(sat docume*tele cu*oscute de c(tre oculti tii moder*i sub
*umele de <T(bli ele de !marald=0 o pre4e*tare mai t8r4ie i cu mult mai s(rac( a e*igmelor
lumii a*tice.
T(bli ele traduse )* aceast( lucrare su*t 4ece la *um(r i au 1ost l(sate )* "area 2iramid( )*
gri>a preo ilor. /ele 4ece t(bli e su*t )mp(r ite )* 13 p(r i0 de dragul co*6e* iei.
$ltimele dou( su*t at8t de importa*te0 )*c8t este i*ter4is( pre4e*tarea lor publicului larg )*
pre4e*t. Totu i co* i*utul celorlalte de46(luie secrete care se 6or do6edi de o
i*estimabil( 6aloare pe*tru cei care le 6or cerceta cu serio4itate.
1
Ele ar trebui citite *u o dat( ci de o sut( de ori pe*tru c( doar asa ar putea 1i de46(luit
ade6(ratul )* eles. & citire super1icial( ar o1eri c8te6a sclipiri de 1rumuse e dar u* studiu
ate*t 6a deschide c(ile )* elepciu*ii celui ce caut(.
I* co*ti*uare c8te6a cu6i*te despre modul )* care aceste secrete au 1ost de46(luite omului
moder*0 dup( ce au stat )*delu*g timp ascu*se.
/u apro9imati6 1 300 de a*i i.%. Egiptul0 6echiul 5%E"0 era )* mare 1ierbere iar multe
delega ii de preo i au 1ost trimise )* di1erite p(r i ale lumii. 2ri*tre acestea s-au *um(rat i
preo ii 2iramidei care au purtat cu ei t(bli ele de smarald ca pe u* talisma*. /u a>utorul
t(bli elor ei puteau e9ercita o a*umit(autoritate asupra preo ilor di* celelalte colo*ii atla*te.
Lege*da spu*e c( aceste t(bli e )mputer*iceau pe purt(tor cu autoritatea lui Thoth.
3rupul de preo i care de i*eau t(bli ele au emigrat )* America de !ud. Aici i-au g(sit pe
"a?a i0 u* popor )*1loritor0 care ) i ami*teau mult di* )* elepciu*ea str(6eche.
2reo ii s-au stator*icit )* acele locuri. I* secolul @ ma?a ii colo*i4aser( pe*i*sula Aucata* iar
t(bli ele au 1ost a e4ate sub altarul u*uia di* templele )*chi*ate 4eului !oare.
up( cucerirea ma?a ilor de c(tre spa*ioli0 ora ele au 1ost aba*do*ate iar comorile au
r(mas ascu*se i uitate )* temple.
Trebuie s( se )* eleag( ca "area 2iramid( a 1ost i este )*c( u* Templu de
i*i iere. !olomo*0 Apolo*ius i mul i al ii s-au *um(rat pri*tre cei i*i ia i aici. !criitorul ,care
este )* co*ti*u( leg(tur( cu "area /amera Alb( di* 2iramid(. a primit i*struc iu*i
s( recupere4e i s( aduc( )*apoi )* "area 2iramid(t(bli ele str(6echi.
Acest lucru s-a reali4at. :*ai*te de a le )*apoia i s-a acordat permisiu*ea s( le traduc( i
s( p(stre4e o copie a )* elepciu*ii )*scris( pe t(bli e. E6e*ime*tul a 1ost posibil )* 1B27 i
abia acum s-a acordat permisiu*ea de a 1i publicate. E posibil ca u*ii s( 48mbeasc( iro*ic.
Totu i cercet(torul ate*t 6a citi pri*tre r8*duri i 6a descoperi )* elepciu*ea ascu*s( )* ele.
ac( Lumi*a se a1l( )* i*teriorul t(u0 i*1orma ia cupri*s( )* t(bli e 6a g(si )* ti*e u* ecou.
I* co*ti*uare este descris( )*1( i area t(bli elor:
!u*t 12 t(bli e di* smarald 6erde0 1(cute di*tr-o substa* ( tra*smutat( alchimic. !u*t 1oarte
re4iste*te la orice eleme*t i substa* (. "ai e9act structura atomic( i celular( 1ii*d 1i9( ea
*u permite *ici o schimbare. i* aceast( cau4( t(bli ele co*tra4ic legea io*i4(rii re1eritoare
la corpurile 1i4ice. 2e ele su*t gra6ate caractere di* 6echea limb( atla*t(. Acestea
reac io*ea4( la u*dele cerebrale emise de creierul celui ce cite te0 eliber8*d 6ibra ia
me*tal( asociat( )* mi*tea cititorului. T(bli ele su*t pri*se )*tre ele cu i*ele 1(cute di*tr-u*
alia> de culoarea aurului0 suspe*date de o ti>( di* acela i material.
2e )* elepciu*ea co* i*ut( )* aceste t(bli e se ba4ea4( misterele str(6echi. 2e*tru cel ce
cite te cu mi*tea i ochii deschi i0 )* elepciu*ea perso*al( se 6a multiplica de 100 de ori.
/ite teC /re4i sau *u0 cite te iar 6ibra ia t(bli elor 6a tre4i <ce6a= )* ti*e.
I* pagi*ile urm(toare 6oi de46(lui c8te6a e*igme pu i* cu*oscute chiar de c(tre slu>itorii
ade6(rului.
/(utarea omului )* dori* a de a )* elege legile care-i gu6er*ea4( 6ia a este *es18r it(. /u
toate acestea el *u a reu it s( treac( de 6alul care ap(r( pla*urile superioare de 6i4iu*ea lui
2
material( asupra 6ie ii i ade6(rului. Ade6(rul este gata sa 1ie asimilat de c(tre cei care- i
l(rgesc propria 6i4iu*e )*torc8*du-se c(tre ei )* i i i *u caut8*d )* a1ara lor ade6(rul.
I* li*i tea sim urilor materiale se g(se te cheia )* elepciu*ii. /el ce 6orbe te *u tieD cel ce
tie *u 6orbe teC
Legile supreme *u pot 1i rostite. Ele e9ist( ca o e*titate pe c(ile care tra*sce*d toate
simbolurile sau cu6i*tele di* lumea material(. !imbolurile *u su*t dec8t *i te /hei cu care
se deschid u i ce co*duc spre ade6(ruri. e multe ori u a *u poate 1i deschis( deoarece
cheia pare at8t de m(rea ( )*c8t lucrurile care se a1l( )* spatele ei *u pot 1i 6(4ute.
ac( reu im s( )* elegem c( toate cheile0 toate simbolurile materiale su*t ma*i1est(ri0
prelu*giri ale u*ei Legi !upreme i a Ade6(rului0 *e 6om de46olta o 6i4iu*e ce *e 6a permite
s( trecem di*colo de 6(l.
Toate lucrurile di* toate $*i6ersurile se mi c( co*1orm u*ei Legi. Legea care gu6er*ea4(
mi carea 2la*etelor *u este mai imuabil( dec8t Legea care gu6er*ea4( ma*i1estarea omului
)* aceasta lume. $*a di*tre cele mai importa*te Legi este Legea respo*sabil( de 1ormarea
omului ca 1ii* ( material(.
"(re ul scop al colilor i*i iatice di* toate timpurile a 1ost s( de46(luie 1u*c io*alit( ile Legii
care leag( omul material de omul spiritual. Leg(tura di*tre omul material i omul spiritual
este omul i*telectual deoarece mi*tea are at8t calit( i materiale c8t i spirituale. /el care
aspir( la cu*o ti* e ele6ate trebuie s(- i de46olte latura i*telectual( a 1irii lui pe*tru a- i )*t(ri
credi* a c( poate s(- i co*ce*tre4e toate 1ortele 1ii* ei lui c(tre i )* pla*ul pe care-l dore te.
"area c(utare a Lumi*ii0 a +ie ii i a Iubirii )*cepe )* primul r8*d di* pla*ul material.
/o*dus( c(tre pla*ul ultim0 scopul ei 1i*al este 1u4iu*ea complet( cu /o* tii* a $*i6ersal(.
A e4area 1u*da iei )* pla*ul material este primul pas. Abia apoi 6i*e i scopul suprem al
reali4(rii spirituale.
I* pagi*ile urm(toare se o1er( o i*terpretare a t(bli elor de smarald i a )* elesurilor lor
secrete. I* mesa>ul lui Thoth su*t ascu*se multe se*suri care *u tra*spar la supra1a ( cu
u uri* (. Lumi*a )*6( (turii 6a deschide *oi perspecti6e de )* elegere.
</ite te i Eii )* elept= doar dac( Lumi*a co* tii* ei tale tre4e te )* ti*e )* elegerea care este
o calitate )**(scut( a su1letuluiC
TABLITA 1 - T%&T% ATLA'T$L
3
Istoria lui Thoth0 Atla*tul
Eu0 T%&T%0 atla*tul0 maestrul secretelor0 pa4*icul docume*telor0 atotputer*ic rege0 magicia*
tr(i*d di* ge*era ie )* ge*era ie0 preg(ti*du-m( s( cobor )* s(lile di* Ame*ti0am scris spre
a-i )*druma pe cei care 6or 6e*i dup( mi*e0aceste docume*te ale atotputer*icei i* elepciu*i
a "arii Atla*tide.
I* marele ora di* 5E&#0 pe i*sula $'AL0 )*tr-u* timp 1oarte )*dep(rtat0 am )*ceput
aceast( i*car*are. 2reaputer*icii atla* i au tr(it i au murit alt1el dec8t o 1ac oame*ii di*
epoca de acum0 di* eo* )* eo* i-au re)**oit 6ia a )* !(lile di* Ame*ti u*de r8ul 6ie ii curge
eter*.
e o sut( de ori c8te 4ece am cobor8t pe )*tu*ecatul drum ce duce spre lumi*(0 i de tot
at8tea ori am urcat di* )*tu*eric spre lumi*( cu 1or e i puteri re)**oite.
Acum )*c( o dat( 6oi cobori iar cei di* 5%E" ,Egiptul a*tic0 *.tr.. *u 6or mai ti de mi*e.
ar )*tr-u* timp ce *u s-a *(scut )*c( m( 6oi ridica di* *ou0 preaputer*ic0 cer8*d socoteal(
celor r(ma i )* urm(. Atu*ci s( 6( 1eri i0 6oi cei di* 5%E"0 )*6( (tura de mi-a i 1i tr(dat0 c(ci
aru*ca-6(-6oi )* )*tu*ericul ca6er*elor de u*de a i 6e*it. !( *u-mi tr(da i secretele
oame*ilor *ordului oame*ilor sudului ori blestemul meu se 6a abate asupra 6oastr(.
'u uita i s( lua i ami*te la cu6i*tele mele pe*tru c( sigur m( 6oi re)*toarce i 6oi cere de la
6oi ceea ce p(4i i. a0 chiar i de di*colo de timp i de moarte m( 6oi )*toarce0 r(spl(ti*d
sau pedepsi*d dup( loialitatea 1iec(ruia.
"(re 1ost-a poporul meu )* timpuri apuse0 m(re di*colo de )* elegerea oame*ilor ce-s
acum )* >urul meuD a68*d tii* a i* elepciu*ii celor de demult0 caut8*d departe )* i*ima
i*1i*it( ii cu*o ti* e ce apar i*eau ti*ere ii 2(m8*tului.
:* elep i eram datorit( )* elepciu*ii /opiilor Lumi*ii care tr(iau pri*tre *oi. 2uter*ici eram
datorit( puterii ce 6e*ea di* 1ocul eter*. Iar mai presus de toate0 cel mai importa*t i*tre copii
omului era tat(l meu0 T%&T"E0 pa4*icul marelui templu0 pu*te i*tre /opii Lumi*ii care
locuiau )* templu i rasele de oame*i care populau cele 4ece i*sule. !ol0 dup( Trei0 al
Locuitorului di* $'AL0 6orbi*d #egilor cu o 6oce c(reia trebuia s( i te supui.
/rescut-am acolo p8*( la maturitate0 1ii*d )*6( at de tat(l meu misterele str(6echi0 p8*(
c8*d0 )* timp0 crescu )* mi*e 1ocul )* elepciu*ii0 iar acesta se tra*s1orm( )*tr-o 1lac(r( ce m(
co*suma.
'-am dorit altce6a dec8t ati*gerea )* elepciu*ii. 28*( c8*d )*tr-o m(rea ( 4i poru*ca 6e*i de
la Locuitorul Templului0 s( 1iu adus )* 1a a lui. 2u i*i erau aceia i*tre copiii omului ce pri6iser(
acea 1a ( i tr(iser( apoi0 c(ci /opii Lumi*ii *u su*t precum 1ii omului c8*d *u su*t )*car*a i
)*tr-u* corp 1i4ic.
Ales 1ost-am di*tre 1ii omului0 educat de c(tre Locuitor ast1el ca elurile lui sa 1ie )*depli*ite0
eluri *e*(scute )*c( )* p8*tecul timpului.
Epoci )*tregi am locuit )* Templu0 acumul8*d di* ce )* ce mai mult( )* elepciu*e0 p8*( c8*d
i eu m-am apropiat de lumi*a trimis( de marele 1oc.
"i-a ar(tat calea spre Ame*ti0 lumea de di*colo u*de st( marele rege pe tro*ul s(u.
4
Ad8*c m-am plecat )* sem* de respect )* 1ata "ae trilor +ie ii i a "ae trilor "or ii0 primi*d
)* dar /heia +ie ii. Eliberat eram de !(lile di* Ame*ti0 alu*g8*d moartea di* cercul 6ie ii.
eparte spre stele c(l(torit-am p8*( c8*d spa iul i timpul au disp(rut.
upa ce sorbit-am cu *esa di* cupa )* elepciu*ii0 am pri6it )* su1letele oame*ilor u*de-am
descoperit mistere i mai mari i m-am bucurat. /(ci doar )* /(utarea Ade6(rului putea
!u1letul meu s( se li*i teasc( i 1lac(ra di* mi*e s( se sti*g(.
e-a lu*gul epocilor am tr(it0 urm(ri*du-i pe cei di* >urul meu gust8*d di* cupa mor ii i
)*torc8*du-se apoi )* lumi*a 6ie ii. Treptat0 di* #egatele Atla*tidei se r(sp8*dir( 6aluri
de co* tii* ( co*topite cu mi*e0 pe*tru ca apoi ele s( 1ie )*locuite de semi* ele u*ei stele
i*1erioare.
!upu*8*du-se legii0 cu68*tul "aestrului crescu ca o 1loare.
:*spre )*tu*ericul di* str(1u*duri se )*dreptar( g8*durile Atla* ilor0
28*( c8*d0 )* s18r it )* aceast( m8*ie sosi di* A3FA'TI0 ,cu68*tul AgGa*ti *u are u*
echi6ale*t i* limba e*gle4(D)*seam*( o stare de deta are. *.tr..
Locuitorul0 rosti*d /u68*tul0 chem8*d puterea. Ad8*c )* i*ima 2(m8*tului0 1ii di* Ame*ti
au4ir(0 i au4i*d produser( preschimbarea 1lorii 1ocului care arde eter*0 )l tra*s1ormar(
1olosi*d L&3&!-ul0 p8*( c8*d marele 1oc ) i schimb( direc ia. 2este lume se *(pustir(
atu*ci marile ape0 )*ec8*d i scu1u*d8*d0 schimb8*d echilibrul 2(m8*tului p8*( c8*d doar
Templul Lumi*ii mai ramase )*treg pe marele mu*te de pe i*sula $'AL care se ridica
di*tre ape0 doar c8 i6a mai tr(iau sal6a i de 1uria apelor.
"( chem( apoi "aestrul0 4ic8*d: Adu*(-mi poporul. u-i departe peste ape cu a>utorul celor
ce te-am )*6( at0 p8*( 6ei a>u*ge pe p(m8*tul barbarilor p(ro i0 ce locuiesc )* pe teri0 )*
de ert. Acolo urmea4( pla*ul pe care )l tii de>a. Adu*atu-mi-am atu*ci poporul iam i*trat )*
marea *a6( a "aestrului.
I* sus *e-am ridicat dimi*ea a. :*tu*ecat sub *oi se 6edea Templul. Brusc peste el *(pustitu-
s-au apele. isp(rut de pe supra1a a 2(m8*tului0 p8*( c8*d 6remea 6a sosi0 era m(re ul
Templu. Eoarte repede *e-am )*dreptat spre soarele dimi*e ii0 p8*( c8*d sub *oi se )*ti*se
t(r8mul copiilor di* 5%E".
"8*io i0 *e-au )*t8mpi*at cu m(ciuci i suli e0 pe care le agitau )* aer0 dori*d s( )*>u*ghie i
chiar s(-i distrug( pe 1iii Atla*tidei. Atu*ci ridicatu-mi-am toiagul )*drept8*d spre ei o
ra4( 6ibratorie care ii 1(cu s( r(m8*( *emi ca i ca *i te buc( i de piatr( de pe mu*te. Apoi
6orbitu-le-am cu o 6oce calm( i pa *ic(0 po6esti*du-le despre puterea Atla*tidei0 a1irm8*d
c( su*tem copiii !oarelui i mesagerii lui.
I*timidatu-i-am apoi ar(t8*du-le puterile mele magice p8*( c8*d au a>u*s s( se t8rasc( la
picioarele mele c8*d s-au putut mi ca di* *ou. "ult timp am locuit pe t(r8mul *umit 5%E"0
mult0 mult timp.
Ascult8*d poru*cile "aestrului0 care de i doarme tr(ie te de-a pururi0 am trimis de la mi*e
pe Eiii Atla*tidei0 i-am trimis )* toate 4(rile0 sper8*d c( di* p8*tecul timpului )* elepciu*ea
poate reap(rea )* copiii ei.
"ult timp petrecut-am )* 5%E"0 1(c8*d lucruri m(re e cu a>utorul )* elepciu*ii di* mi*e.
5
I* sus crescur( spre lumi*a cu*oa terii copii di* 5%E"0 uda i de ploile )* elepciu*ii mele.
eschis-am atu*ci drum spre Ame*ti ca s(-mi pot p(stra puterile0 tr(i*d di* epoc( )* epoc(
ca !oare al Atla*tidei0 p(4i*d )* elepciu*ea0 p(str8*d docume*tele.
/8 i6a di*tre 1iii 5%E"-ului0 atr(g8*du-i pe ceilal i )* >urul lor0
crescur( )*cet )* 1or a !u1letului. Acum0 )*c( o dat(0 cobor di*tre ei )* )*tu*ecatele s(li di*
Ame*ti0 ad8*c )* s(lile subtera*e0 )*ai*tea "ae trilor puterilor0 1a ( )* 1a ( )*c( o dat( cu
Locuitorul. #idicatu-m-am sus deasupra i*tr(rii0 o trec(toare0 o poart( ce duce spre Ame*ti.
2u i*i ar a6ea cura>ul sa )*dr(4*easc(0 pu i*i trec poarta spre )*tu*ericul di* Ame*ti.
#idicat-am deasupra i*tr(rii0 o puter*ic( piramid(0 1olosi*d puterea ce )*trece 1or a
2(m8*tului ,gra6ita ia0 *.tr... Ad8*c0 1oarte ad8*c am a e4at casa-de-1or ( sau camera0
di* care am sculptat o trec(toare circular( ce a>u*ge aproape de m(rea a adu*are.
Acolo )* 68r10 am a e4at cristalul0 ce trimite ra4e spre HTimp-!pa iuH0 atr(g8*d 1or a di* eter0
i co*ce*tr8*d-o c(tre trec(toarea spre Ame*ti. /o*struit-am i alte camere care par a 1i
goale0 totu i ascu*se )* ele se a1l( cheile spre Ame*ti. /el ce cu cura> 6a por*i spre
t(r8murile )*tu*ecate s( se puri1ice mai )*t8i pri* post )*delu*gat. !( se )*ti*d( )* sarco1agul
de piatr( di* camera mea. Apoi ii 6oi de46(lui marile mistere. /ur8*d se 6a )*drepta spre
locul u*de )l 6oi )*t8mpi*a0 chiar i )* )*tu*ericul 2(m8*tului )l 6oi )*t8mpi*a0 eu0 Thoth0
"aestrul :* elepciu*ii0 )l 6oi )*t8mpi*a i 6oi tr(i al(turi de el de-a pururi. /o*struit-am "area
2iramid(0 dup( modelul piramidei 1or ei 2(m8*tului0 ar48*d eter* ast1el c(0 i ea0 s( r(m8*(
de-a lu*gul secolelor. I* i*teriorul ei0 am a e4at cu*oa terea despre H tii* a-"agieiH ast1el ca
s( pot 1i aici c8*d m( re)*torc di* Ame*ti0 da0 )* timp ce dorm )* !(lile di* Ame*ti0
!u1letul meu ce hoi*(re te liber se 6a rei*car*a0 6a locui i*tre oame*i )* aceast( 1orm( sau
)* alta. ,%ermes-de trei ori *(scutul. Trimis pe 2(m8*t al Locuitorului su*t0 )*depli*i*du-i
poru*cile ast1el ca mul i sa 1ie ridica i.
Acum m( )*torc )* !(lile di* Ame*ti0 l(s8*d )* urm( ce6a di* )* elepciu*ea mea.
2(stra i-o i urma i poru*ca Locuitorului: #idica i )*totdeau*a ochii spre lumi*(.
/u sigura* (0 )* timp0 6e i de6e*i u*a cu "aestrul0
/u sigura* ( i pe bu*( dreptate su*te i u*a cu "aestrul0
/u sigura* ( i pe bu*( dreptate su*te i u*a cu T&T$L.
Acum0 plec de la 6oi.
'u uita i poru*cile mele0 p(stra i-le i respecta i-le0 iar eu 6oi 1i cu 6oi0 a>ut8*du-6( i
)*drum8*du-6( spre Lumi*(. I* 1a a mea se deschide poarta. /obor )* )*tu*ericul *op ii.
TABLITA 2 - !ALILE I' A"E'TI
6
Ad8*c )* i*ima p(m8*tului se g(sesc !(lile di* Ame*ti0 cu mult sub i*sulele scu1u*datei
Atla*tida0 !(lile "or ilor i ale celor 6ii0 sc(ldate )* 1ocul i*1i*itului T&T.
:*tr-u* timp 1oarte )*dep(rtat0 pierdut )* spa iu-timp0 /opiii Lumi*ii au pri6it )* >os c(tre lume.
+(48*d copiii omului )* scla6ie lega i de 1or a care 6e*ea de dedesubt
Au tiut c( doar eliber8*du-se di* aceast( scla6ie 6a putea omul s( se ridice de pe 2(m8*t
spre !oare.
2e 2(m8*t cobor8t-au i i-au creat corpuri0 asem(*(toare cu cele ale oame*ilor.
"ae trii au spus dup( aceast( tra*s1ormare:
<!u*tem cei 1orma i di* pra1 di* spa iu0 lu8*d parte la 6iata di* i*1i*itul T&TD
tr(im )* lume ca i copiii omului0 la 1el ca i copiii omului i totu i di1erit.=
Apoi pe*tru a locui0 ad8*c sub scoar a 2(m8*tului0 au s(pat spa ii mari cu a>utorul puterii lor0
spa ii di1erite de cele ale copiilor omului.
Le-au )*co*>urat apoi cu 1or e i puteri0 pe*tru a ap(ra !(lile "or ilor.
$*ul l8*g( altul au a e4at apoi alte spa ii0 le-au umplut cu +ia a i cu lumi*a de deasupra.
/o*struit-au apoi !(lile di* Ame*ti0 pe*tru a putea locui acolo de-a pururi
s( traiasc( pli*i de 6ia ( p8*( la s18r itul eter*it( ii.
Trei4eci i doi de copii erau0 Eii ai Lumi*ilor care cobor8ser( i*tre oame*i0
/(ut8*d s( elibere4e di* scla6ia )*tu*ericului
2e cei i*tui i de 1or a ce 6e*ea de dedesubt.
Ad8*c )* !(lile di* Ame*ti crescu o 1loare0 ar4(toare0 ce se m(rea0 alu*g8*d *oaptea.
A e4at( )* ce*tru0 o ra4( puter*ic(0 d(t(toare
de +ia (0 de Lumi*(0 umpl8*du-i de putere pe cei ce se apropiau de ea.
A e4at-au tro*uri )* >urul ei0 trei4eci i dou(0 locuri pe*tru 1iecare /opil al Lumi*ii0 a e4ate
ast1el ca s( 1ie sc(lda i de ceea ce radia di* 1loare0 +ia a di* eter*a Lumi*(.
Acolo ) i a e4au de 1iecare data primele corpuri create pe*tru ca acestea sa 1ie umplute cu
!piritul +ie ii.
& sut( de a*i di* 1iecare o mie trebuia ca Lumi*a d(t(toare de +ia ( sa le lumi*e4e
corpurile.
3r(bi*d0 tre4i*d !piritul +ie ii.
Acolo )* acel cerc0 di* eo* )* eo*0 stau "arii "ae tri0 duc8*d o 6ia ( *ecu*oscut( oame*ilor.
Acolo )* !(lile +ie ii dorm ei0 liber curge !u1letul lor pri* corpurile oame*ilor.
7
La di1erite i*ter6ale0 )* timp ce corpurile lor r(m8* adormite0 ei se )*car*ea4( )* corpurile
oame*ilor.
Ii )*6a ( cum s( ias( di* )*tu*eric i ii )*drum( spre lumi*(.
Acolo )* !ala +ie ii0 pli*( de )* elepciu*ea lor0 *ecu*oscu i raselor de oame*i0 tr(i*d
di*totdeau*a sub recele 1oc al 6ie ii0 stau /opiii Lumi*ii.
E9ist( mome*te c8*d se tre4esc0 i se ridic( di* ad8*curi pe*tru a 1i lumi*i c(l(u4itoare i*tre
oame*i0 i*1i*i i pri*tre oame*ii limita i.
/el ce progres8*d a ie it di* )*tu*eric0 s-a ridicat di* *oapte spre lumi*(0 este eliberat de
!(lile di* Ame*ti0 este eliberat de Eloarea Lumi*ii i a +ie ii.
:*drumat atu*ci de )* elepciu*e i cu*o ti* ele acumulate0 6a trece di*tre oame*i i*tre
"ae trii +ie ii.
Acolo poate locui la 1el ca i ceilal i "ae tri0 eliberat di* scla6ia )*tu*ericului *op ii.
A e4a i )* i*teriorul 1lorii ce radia4( stau apte "ae trii di* !pa iu-Timpurile de deasupra
*oastr(0 a>ut8*d i c(l(u4i*d pri* i*1i*ita :* elepciu*e0 calea pri* timp a copiilor omului.
2reaputer*ici i stra*ii su*t0 )*6(lui i )* puterea lor0 t(cu i0 atoate tiutori0 atr(g8*d spre ei
1or a +ie ii0 di1eri i i totu i u*a cu copiii omului.
a0 di1eri i0 i totu i $*a cu /opiii Lumi*ii.
2(str(tori i p(4itori ai 1or ei ce )*robe te omul0 preg(ti i s( o sl(beasc( dac( lumi*a a 1ost
ati*s(.
2rimul i cel mai puter*ic0 este E*titatea Ascu*s(0 "aestrul "ae trilor0 i*1i*itul 'ou(0
deasupra celorlal i de la 1iecare "aestru al /iclurilorD
Trei0 2atru0 /i*ci i !ase0 !apte0 &pt0 1iecare a68*d o misiu*e0 1iecare cu 1or ele proprii0
c(l(u4i*d0 )*drum8*d desti*ul omului.
Acolo stau0 preaputer*ici0 elibera i de orice timp i spa iu.
'u apar i* acestei lumi i totu i )*rudi i cu ea0 Era i "ai "ari0 ai copiilor omului.
Iudec8*d i c8*t(ri*d0 cu a>utorul )* elepciu*ii lor0 urm(resc )*ai*tarea Lumi*ii pri*tre
oame*i.
Acolo0 )*ai*tea lor0 am 1ost co*dus de c(tre Locuitor0 i l-am pri6it cum de6i*e $*a cu cel de
deasupra.
Apoi di* EL se au4i o 6oce spu*8*d:
<"(re e ti tu0 Thoth0 i*tre copii omului. liber e ti de-acum de !(lile di* Ame*ti0
"aestru al +ie ii i*tre copiii omului.
'u 6ei mai gusta moartea dec8t dac( 6ei 6oi0 6ei sorbi doar +ia a p8*( la cap(tul eter*it( ii0
e-acum i-e +ia a de-a pururi la )*dem8*(.
e-acum 6e*i-6a "oartea doar la chemarea ta.
2o i locui sau pleca de aici dup( cum i-e 6rerea0
Liber este Ame*ti pe*tru !oarele omului.
Bucur(-te de +ia ( )* orice 1orma 6oie ti0
/opil al Lumi*ii crescut i*tre oame*i.
8
Alege ce 6rei s( 1aci0 c(ci to i trebuie s( trudeasc(0
!( *u te elibere4i *iciodat( de calea Lumi*ii.
$* pas doar ai 1(cut pe lu*gul drum spre )*(l imi0 i*1i*it este acum mu*tele Lumi*ii.
/u 1iecare pas pe care-l 1aci mu*tele se-*al (D )*ai*tarea ta *u 1ace dec8t sa-*dep(rte4e
scopul.
Apropie-te )*totdeau*a de i*1i*ita :* elepciu*e0 i ca-*ai*te scopul se 6a )*dep(rta.
Eliberat e ti acum de !(lile di* Ame*ti spre a merge al(turi de "ae trii lumii0 c(tre acela i
scop0 lucr8*d )mpreu*(0 pe*tru a aduce Lumi*a copiilor omului.=
Apoi di*spre tro*ul sau 6e*i u*ul di*tre "ae tri0 m-a luat de m8*( i m( co*duse )*ai*te0
pri* toate !(lile ad8*c ascu*sului t(r8m.
"( co*duse pri* !(lile di* Ame*ti0 de46(lui*du-mi secretele *ecu*oscute omului.
2ri* coridoru-*tu*ecat0 m( co*duse )* >os0 spre !ala u*de st( )*tu*ecata "oarte.
$ria ( se-*ti*dea )* 1a a mea m(rea a !al(0 )*co*>urat( de-*tu*eric dar totu i pli*( de
Lumi*(.
I* 1a a mea se ridica u* tro* )*tu*ecat0 :*6(luit( edea pe el o siluet( a *op ii.
"ai *eagr( dec8t *oaptea st(tea acolo0
e-u* *egru ce-al *op ii *u era.
I* 1a a ei s-oprit "aestrul0 rosti*d
/u68*tul ce produce +ia a:
<o0 maestre al i*tu*ericului0 c(l(u4( pe drumul ce duce di*spre +ia ( spre +ia (0 )* 1ata ta
aduc u* !oare al dimi*e ii.
!( *u-l ati*gi 6reodat( cu puterea *op ii.
!( *u-i chemi 1lac(ra spre )*tu*ericul *op ii.
/u*oa te-l i pri6e te-l0 e 1ratele *ostru ce s-a ridicat di* )*tu*eric spre Lumi*(.
Eliberea4(-i 1lac(ra di* robie0
/a liber( s( ard( )* )*tu*ericul *op ii.=
& m8*( ridic( atu*ci silueta0 i o 1lac(r( aparu0 de6e*i*d di* ce )* ce mai str(lucitoare.
cu repe4iciu*e d8*d corti*a de-*tu*eric la o parte0 sco 8*d !ala di* be4*a *op ii.
I* spa iul mare di* 1a a mea ap(rur(0 lumi*i e dup( lumi*i e0 de dup( 6alul *op ii.
'e*um(rate milioa*e op(iau )* 1a a mea u*ele ar48*d ca *i te 1lori de 1oc.
Altele aru*cau o lumi*( slab( ce abia se 4(rea di* *oapte.
Lumi*a u*ora sc(dea cu repe4iciu*eD a altora cre tea doar di*tr-o sc8*teie de lumi*(.
Eiecare era )*co*>urat( de u* palid 6al de )*tu*eric0 dar totu i ardea cu o 1lac(r( ce *u putea
1i *iciodat( sti*s(.
;bur8*d de colo-colo precum licuricii prim(6ara0 umpleau spa iul cu Lumi*( i cu +ia (.
Atu*ci se au4i o 6oce0 puter*ic( i solem*(0 4ic8*d:
<Acestea su*t lumi*i ce su1lete su*t i*tre oame*i0 cresc8*d sau sl(bi*d )* i*te*sitate0
e9ist8*d de-a pururi0 schimb8*du-se dar 1ii*d 6ii0 )* moarte spre 6ia (.
upa ce )mbobocesc ca *i te 1lori0 i ati*g pu*ctul 1i*al al cre terii )* 6ia (0
repede trimit atu*ci 6alul i*tu*ericului )*6(lui*du-le i schimb8*du-le )* *oi 1orme de 6ia (.
9
/o*sta*t de-a lu*gul epocilor0 cresc8*d0 de6e*i*d o alta 1lac(r(0 lumi*8*d )*tu*ericul cu i
mai mare 1or (0 sti*s( i totu i *esti*s( de c(tre 6alul *op ii.
Ast1el creste su1letul omului de-a pururi distrus dar totu i *edistrus de )*tu*ericul *op ii.
Eu0 "oartea0 6i* dar *u r(m8*0
/(ci 6ia a e9ist( di*totdeau*a )* T&T$LD
oar u* obstacol0 su*t eu0 pe drum0
&bstacol trecut cu repe4iciu*e cu a>utorul lumi*ii i*1i*ite.
Tre4e te-te0 & 1lac(r( ce ar4i de-a pururi )* i*terior0
!tr(luce i )*1r8*ge 6alul *op ii.=
Apoi )* mi>locul 6(p(ilor )* )*tu*eric0 crescu u*a ce alu*g( *oaptea0 cresc8*d0 m(ri*du-se
de6e*i*d i mai str(lucitoare p8*( c8*d *u mai 1u dec8t lumi*(.
Atu*ci 6orbi c(l(u4a mea0 6ocea maestrului:
2ri6e te- i propriul su1let cum cre te )* lumi*(0 eliberat acum de-a pururi de "aestrul *op ii.
2ri* multe spa ii m( duse-apoi0 spatii u*de se a1lau secretele /opiilor Lumi*iiD
secrete pe care omul *u le 6a a1la poate *iciodat( p8*( c8*d *u 6a de6e*i i el u* !oare al
Lumi*ii.
"( co*duse )*apoi spre Lumi*(
i* !ala Lumi*ii.
:*ge*u*cheat-am acolo )* 1a a marilor "ae tri0
"ae trii a T&ATE.
Atu*ci 6orbi EL0 rosti*d cu6i*te impresio*a*te:
Ai 1ost eliberat de !(lile di* Ame*ti.
Alege ce 6rei s( 1aci i*tre copii omului.
Am 6orbit i eu apoi:
&0 mare maestru0 permite-mi s( 1iu )*6( (tor de oame*i0 s( le ar(t calea p8*( 6or de6e*i i
ei lumi*i i*tre oame*iD elibera i de 6alul *op ii care ii )*co*>oar(0 ar48*d i lumi*8*d i*tre
oame*i.
:mi 6orbi apoi 6ocea:
"ergi i a a s( 1ie dup( cum i-e 6oia.
!t(p8* al propriului desti* i i e ti acum0 liber s( accep i sau s( re1u4i.
2reia- i puterea0 preia- i )* elepciu*ea.
/a o lumi*( str(luce i*tre copiii omului.
I* sus m( co*duse apoi Locuitorul.
!i am tr(it di* *ou i*tre copii omului0 )*6( 8*du-i i ar(t8*du-le c8te ce6a di* )* elepciu*ea
meaD
!oare al Lumi*ii0 u* 1oc i*tre oame*i.
Acum p( esc di* *ou pe calea ce duce )* >os0 c(ut8*d lumi*a )* )*tu*ericul *op ii.
2(stra i-mi docume*tele c(ci c(l(u4( 6or 1i pe*tru copiii omului.
TABLITA 3 - /%EIA I'TELE2/I$'II
10
Eu0 T%&T%0 atla*tul0 o1er )* elepciu*ea mea0 o1er cu*o ti* ele mele0
o1er puterea mea.
e bu*( 6oie le o1er copiilor omului.
&1er )* spera* a c( i ei ar putea a6ea )* elepciu*e care s( str(luceasc( )* lume di* spatele
6alului *op ii.
:* elepciu*ea este putere iar puterea este )* elepciu*e0 )mpreu*( complet8*d )*tregul.
&mule0 s( *u 1ii m8*dru de )* elepciu*ea ta.
iscut( at8t cu *e tiutorul c8t i cu )* eleptul.
aca 6i*e la ti*e ci*e6a pli* de )*6( (tur(0 ascult(-l cu mare ate* ie c(ci )* elepciu*ea e
totul.
!( *u taci c8*d se 6orbe te despre r(u c(ci Ade6(rul ca i ra4ele de soare lumi*ea4( totul.
/el ce *u respect( legea 6a 1i pedepsit0 c(ci doar pri* Lege se eliberea4( oame*ii.
'u trebuie s( te temi pe*tru c( 1rica este ceea ce leag( omul de )*tu*eric.
$rmea4(- i i*dem*ul i*imii )* timpul 6ie ii.
E( mai mult dec8t i se cere.
/8*d ai acumulat bog( ii0
$rmea4(- i i*dem*ul i*imii
/(ci toate acestea *u su*t de *ici u* 1olos dac( i*ima i-e isto6it( .
Ascult(- i i*ima c8t mai mult.
!i su1letul se 6a bucura.
/ei ce su*t c(l(u4i i *u se r(t(cesc0
ar cei ce s-au r(t(cit *u mai pot g(si calea cea dreapt(.
ac( tr(ie ti i*tre oame*i0 1( ca Iubirea s( 1ie totul pe*tru i*ima ta.
ac( 6a 6e*i ci*e6a s(- i cear( s1atul0 las(-l s( 6orbeasc( liber0 c(ci ast1el lucrul pe*tru care
a 6e*it la ti*e poate 1i )*1(ptuit.
ac( se code te s(- i deschid( i*ima c(tre ti*e0 e pe*tru ca tu0 cel ce >udec( situa ia0 e ti de
6i*(.
'u rosti 6orbe *echib4uite i *ici *u le asculta0 pe*tru c( acestea su*t spuse de cel ce *u
este )* armo*ie.
11
'u le rosti *ici tu0 ast1el c( cel di* 1a a ta s( poat( a1la )* elepciu*ea.
T(cerea e u* mare c8 tig.
'u c8 tigi *imic 6orbi*d 1oarte mult.
'u- i ridica i*ima mai presus de cea a copiilor omului0 pe*tru ca s( *u a>u*g( mai >os dec8t
pra1ul chiar.
ac( 6ei a>u*ge mare i*tre oame*i0 s( 1ii respectat pe*tru ceea ce tii i pe*tru bl8*de e.
ac( 6rei s( cu*o ti 1irea u*ui priete*0 *u-i )*treba to6ar( ii0 ci petrece c8t6a timp doar cu el.
iscut( cu el0 pu*e-i la )*cercare i*ima pri* cu6i*tele lui i pri* purtarea lui.
/(ci ce i*tr( )* maga4ie trebuie s( i ias(0 iar lucrurile ce- i apar i* trebuie )mp(rt( ite i
priete*ului t(u.
:*6( (tura e co*siderat( de prost drept ig*ora* (0 iar lucrurile pro1itabile ii su*t d(u*(toare.
El tr(ie te )* moarte.
!i-aceasta-i este hra*a.
!ecrete e9ist( )* /osmos ce odat( de46(luite umplu lumea cu lumi*a lor.
/el ce-ar 6rea sa se elibere4e di* scla6ia i*tu*ericului s( despart( mai )*t8i materialul de
imaterial0 1ocul de p(m8*tD pe*tru c( se tie c( a a cum p(m8*tul coboar( spre p(m8*t0
la 1el i 1ocul urc( spre 1oc i de6i*e u*a cu 1ocul.
/el ce cu*oa te 1ocul di* si*e 6a urca spre 1ocul eter* i 6a tr(i )* el de-a pururi.
Eocul0 1ocul i*terior0 este cea mai puter*ic( 1or ( di*tre toate0 pe*tru ca biruie totul i trece
pri* toate lucrurile de pe 2(m8*t.
&mul se spri>i*( doar pe ceea ce re4ist(.
2(m8*tul trebuie sa-i re4iste omului alt1el acesta *u ar e9ista.
'u to i ochii 6(d la 1el0 u*ul 6ede u* obiect de o a*ume 1orm( i culoare iar altul0 de o
alt( 1orm( i culoare.
La 1el i i*1i*itul 1oc0 ce- i schimb( culorile0 *u e la 1el de la o 4i la alta.
Asa 6orbesc eu0 T%&T%0 despre )* elepciu*ea mea0 c(ci u* om e u* 1oc ce arde str(luci*d
)* *oapteD *u e sti*s *iciodat( de 6alul i*tu*ericului0 *u e *iciodat( sti*s de 6alul *op ii.
I* i*imile oame*ilor am pri6it cu a>utorul )* elepciu*ii mele0 i am a1lat ca *u s-au eliberat
)*c( de lupt(.
Eliberea4(- i 1ocul0 & 1rate al meu sau el 6a 1i )*gropat )* umbra *op iiC
Asculta omule aceasta )* elepciu*e: u*de )*cetea4( *umele i 1ormaJ
oar )* co* tii* a0 i*6i4ibil(0 o 1or ( i*1i*it( ce radia4( str(lucitor.
Eormele pe care le cree4i lumi*8*du- i 1elul de a pri6i lumea su*t cu ade6(rat e1ecte ce
urmea4( cau4a ta.
&mul este o stea )*c(tu at( )*tr-u* corp0 p8*( c8*d0 la s18r it se eliberea4( pri* propria
lupt(.
oar pri* e1ort i trud( steaua di* ti*e 6a i*1lori )*tr-o *oua 6ia (.
/el ce tie )*ceputul tuturor lucrurilor0 ) i eliberea4( steaua di* t(r8mul *op ii.
Ami*te te- i0 omule0 c( tot ce e9ist( e doar o alt( 1orm( a ceea ce *u e9ist(.
&rice 1orm( de 6ia ( trece )* alt( 1orm( de 6ia ( iar tu *u 1aci e9cep ie de la aceast( lege.
12
#especta Legea0 c(ci totul e Lege.
'u c(uta ce *u ti*e de Lege0 c(ci a a ce6a e9ist( doar )* ilu4ia sim urilor.
:* elepciu*ea 6i*e )* )*t8mpi*area tuturor copiilor ei a a cum ei 6i* )* )*t8mpi*area sa.
e-a lu*gul epocilor0 lumi*a a 1ost ascu*s(.
Tre4e te-te0 omule0 i 1ii )* elept.
Ad8*c )* misterele 6ie ii am c(l(torit0 c(ut8*d cele ascu*se.
Ascult(0 omule0 i 1ii )* elept.
eparte0 sub scoar a p(m8*tului0 )* !(lile di* Ame*ti0
!ecrete ascu*se oame*ilor am 6(4ut.
Adesea am trecut pri* coridorul bi*e ascu*s0 i am pri6it Lumi*a care este +ia a pe*tru
oame*i.
Acolo0 sub 1lorile +ie ii *es18r ite0 c(utat-am )* i*imile i secretele oame*ilor.
A1lat-am c( omul *u 1ace dec8t s( tr(iasc( )* )*tu*eric0 lumi*a marelui 1oc 1ii*du-i ascu*s( )*
si*e.
:*ai*tea "ae trilor di* ascu*sul Ame*ti am acumulat )* elepciu*ea pe care o dau oame*ilor.
"ae tri su*t ei0 ai :* elepciu*ii !ecrete0 adus( di* 6iitorul s18r itului i*1i*it( ii.
!apte su*t0 "ae trii di* Ame*ti0 mai presus de /opiii imi*e ii0
!ori ai ciclurilor0 "ae tri ai :* elepciu*ii.
'u su*t la 1el ca i copii omuluiJ
T#EI0 2AT#$0 /I'/I I A!E0 A2TE &2T0 '&$A su*t titlurile "ae trilor oame*ilor.
eparte de 6iitor0 1(r( 1orma i totu i )* 1ormare au 6e*it ei ca )*6( (tori ai copiilor omului.
Tr(iesc de-a pururi0 1(r( s( 1ac( parte totu i di*tre cei 6ii0 *elega i de 6ia ( i liberi de moarte.
/o*duc di*totdeau*a cu i*1i*it( )* elepciu*e0 lega i i totu i *elega i de )*tu*ecatele !(li ale
"or ii.
Au 6ia a-* ei dar care *u este 6ia (0 elibera i de toate su*t "ae trii T&T$L$I.
e la ei a 6e*it Logos-ul0 i*strume*te ei ale puterii *em(surate.
"(rea ( este )*1( i area lor0 i totu i ascu*s( )* micime0 1ormat( de ceea ce se 1ormea4(0
cu*oscut( i totu i *e tiut(.
TREI p(strea4( cheile tuturor magiilor ascu*se0 creator este el al !(lilor "or ilorD
trimi 8*d putere0 )*6(luit )* )*tu*eric0 leg8*d su1letele copiilor omuluiD trimi 8*d )*tu*ericul0
leg8*d 1or a su1letuluiD co*duc(tor al *egati6ului pe*tru copii omului.
PATRU e cel ce sloboade puterea. "aestru al +ie ii este pe*tru copii omului. Lumi*( ii e
corpul0 1lac(r( ii este )*1(iarea0 eliberator de su1lete pe*tru copii omului.
CINCI este st(p8*ul0 "aestrul tuturor magiilor - /heia /u68*tului ce r(su*( pri*tre oame*i.
ASE este "aestrul Lumi*ii0 drumul ascu*s0 /(rarea su1letelor copiilor oame*ilor.
APTE este "aestrul 6astit(ii0 !t(p8*ul !paiului i cheia Timpurilor.
OPT este cel ce coma*d( progresulD /8*t(rete i echilibrea4( c(l(toria omului.
NOUA este tat(l0 m(re la r8*du-i )* )*1(iare0 Eorm8*du-se i schimb8*du-se di* ceea ce
*u are 1orm(.
38*dete-te cu mare ate*ie la simbolurile pe care i le-am dat.
13
/hei su*t ele0 dei su*t ascu*se oame*ilor.
'(4uiete oric8*d spre )*alt0 !u1let al dimi*eii0
:*toarce-i g8*durile spre Lumi*( i +ia(.
escoper( )* simbolurile pe care i le-am dat0 lumi*a pe drumul ce por*ete di* 6ia( i se
termi*a )* 6ia(.
/aut( cu )*elepciu*e.
:*toarce-i g8*durile spre i*teriorul t(u.
'u-i )*chide mi*tea 1lorii Lumi*ii.
Aa4(-i )* corp o imagi*e 1(urit( di* g8*duri.
38*dete-te la *umerele care te co*duc spre +ia(.
/urat( este c(rarea pe*tru cel ce are )*elepciu*e.
eschide ua :mp(r(iei Lumi*ii.
#e6ars(-i 1lac(ra ca u* !oare al dimi*eii ce eti0
:*dep(rtea4( )*tu*ericul i tr(iete )* lumi*a 4ilei.
2ri6ete-te0 omuleC /a parte a 1ii*ei tale
/ei apte care su*t dar *u su*t ce par a 1i.
eschisu-mi-am0 omule0 )*elepciu*ea0.
$rmea4( drumul pe care primul am p(it.
"aetri ai :*elepciu*ii0
!&A#E al L$"I'II "ATI'ALE i al +IEII pe*tru copiii omului.
TABLITA K - /EL 'A!/$T I' !2ATI$
Ascult(0 omule0 6ocea )*elepciu*ii0
Ascult( 6ocea lui T%&T%0 atla*tul.
e bu*( 6oie )i o1er )*elepciu*ea mea0
Adu*at( di* spaiul i timpul acestui cicluD
!t(p8* al misterelor0 !&A#E al dimi*eii0
Tr(i*d de-a pururi0 u* copil al L$"I'II0
!tr(luci*d ca o stea a dimi*eii.
T%&T% )*6((torul de oame*i0 )*6((tor al T&T$L$I.
14
/u mult timp )* urm(0 )* copil(ria mea0
2ri6eam stelele di* de mult )*gropata Atla*tida0
!i 6isam la misterele ce se ascu*deau departe0 deasupra oame*ilor.
Atu*ci crescu )* i*ima mea o mare dori*( de a cuceri drumul ce ducea c(tre stele.
A* dup( a*0 am cautat )*elepciu*ea0 cu*oti*e *oi0 urm8*d calea0
28*( c8*d !$ELET$L meu0 trudit0 s-a eliberat di* str8*soare i a plecat departe.
Eliberat eram de leg(tura p(m8*t-om.
Eliberat de corp0 am 8*it )* *oapte.
eschis era0 )* s18rit0 i pe*tru mi*e spaiul stelar.
Eliberat di* str8*soarea *opii eram.
Acum puteam cauta )*elepciu*e la margi*ile spaiului0
eparte de cu*oaterea omului limitat.
eparte0 )* spaiu0 a c(l(torit liber !$ELET$L meu
I* i*1i*itatea cercului lumi*ii.
/iudate0 di*colo de )*elegere0 erau u*ele pla*ete0
3iga*tice0 cum omul *ici *u poate 6isa.
Totui g(sit-am Legea0 )* toata 1rumuseea ei0 ce se 1(cea simit(
2e i pri*tre acele pla*ete asa cum se 1ace simit( pri*tre oame*i.
2ri* 1rumuseea i*1i*it(ii a c(l(torit su1letul meu0
eparte )* spaiu am 4burat cu g8*dul.
"-am odih*it pe o pla*et( 1rumoas(
Al c(rei aer era pli* de su*ete armo*ioase.
Eorme erau acolo0 mic8*du-se )* &rdi*e0
"(ree i maiestuoase precum stelele *opiiD
$rc8*d )* armo*ie0 echilibru ordo*at0
!imboluri ale /osmicului0 i ale Legii.
2e l8*g( multe stele trecut-am )* c(l(toria mea0
!i pe l8*g( multe rase de oame*i
$*ii urc8*d ca stele ale dimi*eii
Alii c(48*d spre )*tu*ericul *opii.
Eiecare di* ei se luptau s( se ridice0
$rc8*d spre )*(limi i so*d8*d abisurile0
A>u*g8*d u*eori pe t(r8muri lumi*oase0
Trec8*d pri* )*tu*eric ca s( ias( la Lumi*(.
!( tii0 omule0 c( Lumi*a este mote*irea ta.
:*tu*ericul e doar u* 6(l.
:*chis( )* i*ima ta se a1l( lumi*a eter*( 0
Atept8*d s( 1ie eliberat( pe*tru a cuceri0
Atept8*d s( rup( 6alul *opii.
15
Am descoperit c8i6a di* cei ce cuceriser( eterul.
Eliberai de spaiu dar totui oame*i erau.
Eolosi*d 1ora care st( la ba4a T$T$#&# lucrurilor0
eparte )* spaiu co*struit-au o pla*et(0
/o*dus( de 1ora ce curge pri* T&TD
/o*ce*tr8*d0 tra*s1orm8*d eterul )* 1orme
/are creteau dup( 6rerea lor.
ep(iser( )* tii*( toate rasele0
A6eau o )*elepciu*e *em(surat(0 erau 1ii ai stelelor.
:*delu*g am stat i le-am admirat )*elepciu*ea.
Au creat di* eter orae
"(ree di* tra*da1iri i aur.
/u mult timp )* urm(0 ei cuceriser( eterul0
!e eliberaser( di* str8*soare
!e g8*deau doar la o imagi*e iar aceasta era rapid creat(.
"ai departe pleca su1letul meu pri* /osmos0
+(48*d lucruri i *oi dar i 6echiD
:*6(8*d ca omul este cu ade6(rat u* 1iu al spaiului0
$* !oare i*tre !ori0 u* copil al stelelor.
!( tii0 omule0 c( tot ce ai0 este u*a cu stelele.
/orpul t(u *u e dec8t o pla*et(
:*68rti*du-se )* >urul stelei di* ce*trul sistemului pla*etar.
up( ce 6ei obi*e lumi*a )*elepciu*ii totale0
Liber 6ei 1i s( str(luceti )* eter
+ei 1i u*ul di* !orii ce lumi*ea4( )*tu*ericul e9terior
$*ul di* copii spaiului ce crete )* Lumi*(.
Aa precum stelele )i pierd cu timpul str(lucirea0
Lumi*a lor re6e*i*d la m(reaa surs(0
La 1el0 omule0 trece su1letul
L(s8*d )* urm( )*tu*ericul *opii.
Eormat di* eterul primordial0 pli* de str(lucirea ce curge di*spre surs(0
Legat de eterul ce )l )*co*>oar(
!tr(luce de-a pururi p8*( c8*d se eliberea4( )* s18rit.
#idic(-i 1lac(ra di* )*tu*eric0 las(-* urma *oaptea i liber 6ei 1i.
/(l(torit-am pri* spaiu-timp0
tii*d c( )* s18rit su1letul meu era liber0
tii*d c( )* s18rit pot urma )*elepciu*ea.
28*( c8*d0 )* cele di* urm( am trecut )*tr-u* pla*0
Ascu*s cu*oaterii0 *ecu*oscut )*elepciu*ii0
16
& prelu*gire di*colo de tot ceea ce tim *oi.
A68*d aceast( cu*oatere0 omule0
!u1letul meu a 1ost i mai 1ericit0
2e*tru c( acum eram liber.
Ascult(0 1iu al spaiului0
Ascult(-mi )*elepciu*ea:
A1l( c( i tu 6ei 1i liber.
Ascult(-mi )*c( o dat( )*elepciu*ea0 omule0
/(ci ascult8*d i tu poi tr(i i 1i liber.
'u eti ce6a p(m8*tea* ci 1iu al I*1i*itei Lumi*i /osmice.
'u mai tii de u*de 6ii0 omuleJ
'u tii c( eti cu ade6(rat Lumi*aJ
!oare al "(reului !oare0 dob8*di*d )*elepciu*e
+ei co*tie*ti4a leg(tura ta cu Lumi*a.
Tie )i o1er acum cu*oatere0
Libertatea de a p(i pe aceeai cale pe care am mers i eu0
Ar(t8*du-i cum pri* 4buciumul meu
Am p(it pe calea ce duce spre stele.
Ascult(0 omule0 i co*tie*ti4ea4(-i leg(turile0
A1l( cum s( te elibere4i.
i* mi>locul )*tu*ericului te 6ei ridica0 6ei 1i u*a cu Lumi*a i cu stelele.
$rmea4( )*totdeau*a calea )*elepciu*ii.
oar aa te poi ridica.
esti*ul omului )l co*duce di*totdeau*a )*ai*te
!pre /urbele I*1i*itului T&T.
A1l(0 omule0 c( tot spaiul este supus ordi*ii.
oar pri* &rdi*e poi 1i $*a cu T&T$L.
&rdi*ea i echilibrul su*t Legile /osmosului.
#espect(-le i 6ei 1i $*a cu T&T$L.
/el ce 6a urma c(rarea )*elepciu*ii0
Trebuie s( 1ie deschis 1lorii 6ieii0
!(-i e9ti*d( co*tii*a di*colo de )*tu*eric0
!( curg( pri* timp i spaiu spre T&T.
2ro1u*d0 )* li*ite trebuie s( r(m8i p8*( c8*d0 )* s18rit
Te 6ei elibera de dori*e0
e dori*a de a 6orbi )* t(cerea )* care te a1li.
Eliberea4(-te pri* t(cere de leg(tura cu6i*telor.
Absti*e*a de la m8*care p8*( c8*d ai )*6i*s
ori*a de a m8*ca0 aceasta sub>ug( su1letul.
17
Atu*ci aa4(-te )* )*tu*eric.
:*chide ochii ca s( *u mai 6e4i ra4ele Lumi*ii.
/e*trea4(-i 1ora su1letului )* locul co*tii*ei0
!i eliberea4(-l de robia *opii.
Aa4(-i )* mi*te imagi*ea pe care o doreti.
Imagi*ea4(-i locul pe care ai 6rea s(-l 6e4i.
+ibrea4( )*ai*te i )*apoi cu 1ora ta.
es1(-i su1letul di* leg(turile *opii.
/u toat( puterea trebuie s( scuturi
28*( c8*d su1letul t(u 6a 1i eliberat )* s18rit.
Atotputer*ic( mai presus de cu6i*te este 1lac(ra /osmic(0
/e ade )* pla*uri *ecu*oscute omuluiD
Atotputer*ic( i echilibrat(0 mic8*du-se )* &rdi*e0
"u4ica pli*( de armo*ie0 di*colo de om.
+orbi*d pri* mu4ic(0 c8*t8*d pri* i*termediul culorilor0
Elac(ra ce arde de la )*ceputul T&T$L$I Eter*.
!c8*teie di* aceasta 1lac(r( su*tei0 copiii mei0
Ar48*d )* culori 6ii i tr(i*d pri* mu4ic(.
Ascult( 6ocea i 6ei 1i liber.
/o*tii*a eliberat( 1u4io*ea4( cu cea /osmic(0
/u &rdi*ea i Legea T&T$L$I.
!( *u te )*doieti0 omule0 c( di* )*tu*eric0
Lumi*a 6a str(luci )* co*ti*uare ca u* simbol al T&T$L$I.
!pu*e aceast( rug(ciu*e dac( 6rei s( obii )*elepciu*ea.
#oag(-te ca Lumi*a s( i*u*de T&T$L.
Atotputer*ice !pirit al Lumi*ii ce str(luceti )*
/osmos0 atrage-mi 1lac(ra0 )* armo*ie0 spre ti*e.
#idic(-mi 1ocul di* )*tu*eric0
Atracie a 1ocului care este $*a cu T&T$L.
#idic(-mi su1letul0 tu preaputer*ice.
/opil al Lumi*ii0 *u-i )*toarce 1aa de la mi*e.
E(-m( s( m( topesc )* cuptorul t(uD
/el ce eti u*a cu toate lucrurile i toate lucrurile
$*a cu ti*e0 1oc al 6ieii i $*a cu "i*tea.
/8*d i-ai eliberat su1letul di* robie0 s( tii c( pe*tru ti*e *u mai e9ist( )*tu*eric.
2ri* spaiu 6ei putea c(uta )*elepciu*e desc(tuat de trup.
Liber 4boar( )* lumi*a dimi*eii0
!u1letule0 spre t(r8murile Lumi*ii. "ic(-te )* &rdi*e0
I* Armo*ie0 eliberat 6ei 1i )mpreu*( cu /opii Lumi*ii.
18
/aut( i cu*oate0 /heia mea spre :*elepciu*e.
Ast1el0 omule0 6ei 1i liber cu sigura*(.
TABLITA 7 - L&/$IT&#$L I' $'AL
Adesea 6ise4 la )*gropata Atla*tida0 pierdut( )* epoci ce-au disp(rut )* *oapte.
Eo* dup( eo* ai 1ii*at )* 1rumusee0 lumi*a str(luci*d )* )*tu*ericul *opii.
Atotputer*ic0 dom*i*d peste cei *(scui pe p(m8*t0
!t(p8* al 2(m8*tului )* 6remea Atla*tidei.
#ege al *aiilor0 st(p8* al )*elepciu*ii0
L$"I'A deasupra oraului !$'TAL0
2(str(tor al c(ii0
Tr(ia )* TE"2L$L s(u0
"AE!T#$L di* $'AL0
L$"I'A a 2(m8*tului )* 4ilele Atla*tidei.
"aestru 6e*it di*tr-u* ciclu de di*colo de *oi0
Tr(i*d )* corpuri ca i pri*tre oame*i.
'e*(scut pe 2(m8*t0
EL0 6e*it de di*colo de *oi0
!&A#E a u*ui ciclu0 mai presus de oame*i.
!( tii0 omule0 ca "aestrul %&#LET0
'u a 1ost *iciodat( u*a cu copiii oame*ilor.
I* 6remuri de demult c8*d Atla*tida s-a ar(tat ca o putere
A ap(rut ci*e6a cu /heia :*elepciu*ii0
Ar(t8*d tuturor calea spre L$"I'A.
Ar(t8*du-le tuturor oame*ilor calea spre des(68rire0
/alea Lumi*ii ce curge pri*tre oame*i.
!t(p8*i*d )*tu*ericul0 co*duc8*d !u1letul-&mului0
19
!pre )*(limi ce erau $*a cu Lumi*a.
:mp(ri el #egatele )* p(ri.
;ece erau la *um(r0 co*duse de copiii oame*ilor.
:*tr-u*ul a co*struit u* TE"2L$0
ar *u pe*tru copii oame*ilor.
i* ETE# a chemat substa*a0 modelat( i cu 1orma dat( de puterea lui AT&LA'
)* 1ormele pe care EL le-a co*struit cu mi*tea Lui.
5ilometru dup( Lilometru substa*a a acoperit i*sula0 spaiu dup( spaiu a crescut )* putere.
'eagr(0 i totui *u0 dar )*tu*ecat( ca i spaiul-timp0 ad8*c )* i*teriorul ei E!E'A
L$"I'II.
/u repe4iciu*e aparu Templul modelat i cu 1orma dat( de /$+M'T$L L&/$IT&#$L$I0
chemat s( se 1orme4e di* ceea ce *-are 1orm(.
Apoi EL a co*struit )* i*terior0 camere m(ree0 le umplu cu 1orme chemate di* ETE#0
i cu )*elepciu*e 1(cut( sa apar( di* mi*tea Lui.
E(r( 1orm( era EL )* TE"2L$L s(u0 i )* acelai timp era 1ormat )* imagi*ea oame*ilor.
Tr(i*d pri*tre ei i totui *e1ii*d de-al lor0 ciudat i 1oarte di1erit era EL de copii oame*ilor.
Alese apoi di*tre oame*i T#EI care s( 1ie poarta spre el.
Ii alese pe cei T#EI di*tre cei "AI "A#I ca s( de6i*( leg(tura lui cu Atla*tida.
"esageri care s(-i duc( s1atul regilor copiilor oame*ilor.
A ales i pe alii i i-a )*6(at despre )*elepciu*eD ca )*6((tori s( 1ie ei pe*tru copiii
oame*ilor.
Apoi i-a ae4at pe i*sula $'AL pe*tru a 1i )*6((tori ai Lumi*ii pe*tru oame*i.
Eiecare di* cei ast1el alei0 a trebuit s( 1ie )*6(at i*tre ci*ci i 4ece a*i.
oar ast1el putea s( )*eleag( cum s( aduc( L$"I'A copiilor oame*ilor.
Ast1el ap(ru Templul0 locul u*de st(tea :*6((torul oame*ilor.
Eu0 T%&T%0 am c(utat di*totdeau*a )*elepciu*ea0
I* )*tu*eric i )* Lumi*(.
:*c( di* ti*eree am mers pe cale0 c(ut8*d s( cap(t i mai mult( )*6((tur(.
up( multe str(dui*e0 u*ul di* cei T#EI0 mi-a adus L$"I'A.
"i-a 1(cut cu*oscute poru*cile L&/$IT&#$L$I0 m-a adus di* )*tu*eric la L$"I'A.
m-a dus )* 1aa L&/$IT&#$L$I0 )* Templu0 )* 1aa marelui E&/.
Acolo0 pe m(reul tro*0 L-am 6(4ut0 pe L&/$IT&#0 )*6em8*tat )* L$"I'A
i str(luci*d ca 1ocul.
Am )*ge*u*cheat )* 1aa m(reei )*elepciu*i0 simi*d L$"I'A curg8*d )* 6aluri pri* corpul
meu.
Au4it-am apoi 6ocea L&/$IT&#$L$I:
<:*tu*eric0 6i*o spre Lumi*(.
e mult tot caui calea spre L$"I'A.
Eiecare su1let de pe p(m8*t care )i sl(bete la*urile0 6a 1i cur8*d eliberat di* robia *opii.
20
Ad8*c di* )*tu*eric te-ai ridicat0 i te-ai apropiat mai mult de Lumi*a elului t(u.
Aici 6ei locui ca i copil al meu0 p(str(tor al )*elepciu*ii0 u*ealt( a L$"I'II de departe.
Ap(r(tor al )*elepciu*ii )* epocile i*tu*ericului0 ce cur8*d se 6or abate asupra copiilor
oame*ilor.
Locuiete aici i soarbe di* toat( )*elepciu*ea.
!ecrete i mistere i se 6or de46(lui.=
#(spu*su-i-am apoi "AE!T#$L$I /I/L$#IL&#0 4ic8*d:
<Lumi*( ce te cobori asupra oame*ilor0 d(-mi di* )*elepciu*ea ta
ca s( pot 1i )*6((tor de oame*i.
(-mi di* L$"I'A ta ca s( m( pot elibera.=
:mi 6orbi apoi0 di* *ou0 "AE!T#$L:
<Epoc( dup( epoc( 6ei tr(i pri* )*elepciu*ea ta0 da0 c8*d peste Atla*tida se 6or rostogoli
6alurile ocea*ului0 6ei a6ea Lumi*(0 dei ascu*s( )* )*tu*eric0 preg(tit( s( apar( oric8*d o
6ei chema.
"ergi acum i )*6a( i mai mult di* )*elepciu*e.
e46olt(-te )* L$"I'A c(tre T&T$L i*1i*itului.=
"ult timp locuit-am )* templul L&/$IT&#$L$I p8*( c8*d )* s18rit m-am co*topit cu
L$"I'A.
$rmat-am apoi calea spre pla*urile stelare0 urmat-am apoi calea L$"I'II.
Am urmat calea ce ducea ad8*c )* i*ima 2(m8*tului0 )*6(8*d deopotri6( secretele de
deasupra i de dedesubtD )*6(8*d calea spre !NLILE I' A"E'TID
)*6(8*d despre LE3EA ce i*e lumea )* echilibru.
:*elepciu*ea mea m-a purtat spre camerele ascu*se ale 2(m8*tului0 ad8*c sub scoara
2(m8*tului0 pe calea ascu*s( de epoci copiilor oame*ilor.
"i s-a re6elat chiar i mai mult( )*elepciu*e )*ai*te de a c(p(ta o *ou( )*6((tur(:
a1lat-am c( orice e parte a u*ui T&T0 m(re i totui mai m(re dec8t tot ceea ce cu*oatem.
/(utat-am ce*trul I*1i*itului de-a lu*gul epocilor.
2e m(sur( ce )*ai*tam0 di* ce )* ce mai multe secrete a1lam.
Acum0 pri6i*d )* urm( pri* epocile trecute0 tiu c( )*elepciu*ea *u cu*oate limite0 c( ea
crete odat( cu epocile0 c( e $*a cu cea a I*1i*itului.
Lumi*a era )* 6echea Atla*tida.
!i totui i )*tu*ericul se ascu*dea acolo.
i* Lumi*( )* )*tu*eric au c(4ut0 cei care se ridicaser( di*tre oame*i.
&rgolioi de6e*iser( di* cau4a a ceea ce tiau0
"8*dri erau de locul lor i*tre oame*i.
Ad8*c au cercetat )* ce le era i*ter4is0
!i au deschis poarta ce ducea dedesubt.
/(utat-au s( obi*( i mai mult( cu*oatere dar
!i s( o aduc( la supra1a(.
21
/el ce coboar( dedesubt trebuie sa 1ie echilibrat0
Alt1el 6a 1i limitat de lipsa lumi*ii.
eschis-au ei apoi0
2ri* cu*oaterea lor0
/(i i*ter4ise omului.
ar0 )* Templul !(u0 cel ce 6ede tot0 L&/$IT&#$L0
ade )* A3FA'TI0 )* timp ce pri* Atla*tida0 su1letul lui hoi*(rete liber.
I-a 6(4ut pe atla*i0 cu magia lor0
eschi48*d poarta ce urma s( aduc( pe 2(m8*t mare *eca4.
/u repe4iciu*e s-a )*tors su1letul s(u atu*ci )* corpul s(u.
i* al s(u A3FA'TI se ridic(
!i )i chem( cei T#EI preaputer*ici mesageri.
(du poru*ci ce 4guduir( lumea.
Ad8*c sub scoara 2(m8*tului0 spre !(lile di* Ame*ti0
#epede a cobor8t L&/$IT&#$L.
/hem( apoi 1ortele st(p8*ite de cei !apte "aetriD
!chimb( echilibrul 2(m8*tului.
Ad8*c scu1u*d( Atla*tida sub 6alurile )*tu*ecate.
!1(r8m( poarta ce 1usese deschis(D
istruse i*trarea ce ducea dedesubt.
Toate i*sulele au 1ost distruse cu e9cepia i*sulei $'AL0
!i o parte a i*sulei 1iilor L&/$IT&#$L$I.
2e acetia ii p(str( ca s( 1ie )*6((tori0
Lumi*i pe calea celor ce 6or 6e*i
Lumi*i pe*tru copiii mai mici ai oame*ilor.
"( chem( apoi pe mi*e0 T%&T%0 )* 1aa lui0
!i-mi d(du poru*ci pe*tru ce trebuia s( 1ac0 4ic8*du-mi:
<Tu T%&T%0 ia-i toat( )*elepciu*ea.
Toate cu*oti*ele0 toata magia ta.
"ergi i 1ii )*6((tor de oame*i.
"ergi i p(strea4( cu*oti*ele
28*( c8*d0 cu timpul0 L$"I'A 6a spori )* oame*i.
L$"I'A 1i-6ei de-a lu*gul epocilor0
Ascu*s( dar de g(sit pe*tru cei lumi*ai.
2este tot 2(m8*tul0 ii d(m putere0
Te eliber(m s-o o1eri sau s-o iei.
Adu*(-i acum pe 1iii Atla*tidei.
Ia-i i 1ugii la oame*ii di* peteri.
;burai spre t(r8mul /opiilor lui 5%E".=
22
Adu*atu-i-am apoi pe 1iii Atla*tidei.
I* *a6( am adus toate docume*tele mele0
/ele ale scu1u*datei Atla*tide.
Adu*atu-mi-am toate 1orele0
$*elte multe ale magiei atotputer*ice.
#idicatu-*e-am apoi pe aripile dimi*eii.
easupra Templului *e-am ridicat
L(s8*d )* urm( pe cei Trei i pe L&/$IT&#0
/e edeau )* !NLILE de sub Templu0
:*chi48*d calea spre "aetrii /iclurilor.
/u toate acestea0 celui care are cu*oatere0
eschisa ii 6a 1i calea spre A"E'TI.
/u repe4iciu*e 4burat-am *oi pe aripile dimi*eii0
!pre t(r8mul copiilor lui 5%E".
Acolo0 pri* puterea mea0
I-am cucerit i i-am co*dus.
#idicat-am spre L$"I'A0 pe copiii lui 5%E".
Ad8*c sub st8*ci mi-am )*gropat *a6a0 atept8*d 6remea c8*d omul 6a 1i liber.
easupra *a6ei0 am ridicat u* sem* sub 1orma u*ui leu cu cap de om.
Acolo sub acel chip se odih*ete *a6a mea0
!pre a 1i scoas( c8*d *e6oia o 6a cere.
A1l(0 omule0 c( departe0 )* 6iitor0 i*6adatori 6or 6e*i di* ad8*cul spaiului.
Atu*ci s( 6( tre4ii 6oi0 cei ce a6ei )*elepciu*e.
!coatei *a6a mea i )*6i*gei-i cu uuri*(.
Ad8*c )*gropat sub acel chip se a1l( secretul meu.
/(utai i descoperii )* piramida pe care am co*struit-o.
Eiecare e pe*tru ceilali cheia de bolt(D
Eiecare e poarta ce duce spre +IATA.
$rmea4( /%EIA pe care am l(sat-o )* urma mea.
/aut( iar poarta spre +IATA )i 6a apari*e.
/aut( )* piramida mea0 ad8*c )* coridorul ce se termi*( )*tr-u* perete.
Eolosete /%EIA celor A2TE0 i deschide calea.
Acum ie i-am )*credi*at )*elepciu*ea mea.
Acum ie i-am )*credi*at calea mea.
$rmea4( calea.
A1l( tu secretele mele.
/(ci ie i-am ar(tat drumul.
TABLITA - - /%EIA "A3IEI
23
Ascult(0 omule0 la )*elepciu*ea magiei0
Ia ami*te la uitata )*6((tur( a puterilor.
Acum mult timp0 pe 6remea primului om0
& lupta a )*ceput i*tre )*tu*eric i lumi*(.
Atu*ci0 oame*ii0 ca i acum0
A6eau )* ei deopotri6( lumi*( i )*tu*ericD
I* timp ce )* u*ii0 )*tu*ericul iadului dom*ea0
Altora lumi*a le umplea su1letul.
a0 o lupt( dus( )* 6remuri de demult0
Eter*a b(t(lie di*tre )*tu*eric i lumi*(.
/u 6iole*( purtat( de-a lu*gul epocilor0
Eolosi*d 1ore ciudate0 *ecu*oscute omului.
I*iiaii au 1ost )*6(luii )* )*tu*eric0
Lupt8*d )*totdeau*a )mpotri6a lumi*iiD
ar su*t i alii care0 pli*i de lumi*(0
Au )*1r8*t )*totdeau*a )*tu*ericul *opii.
&riu*de te-ai a1la )* epoci i pla*uri0
/u sigura*( 6ei a1la de lupta cu *oaptea.
/u multe epoci )* urm(0 !&#II imi*eii
Au cobor8t i au descoperit lumea acoperit( de *oapte.
Acolo0 )* trecut0 a )*ceput lupta0 eter*a lupt( di*tre :*tu*eric i Lumi*(.
"uli erau atu*ci cupri*i at8t de mult de )*tu*eric
:*c8t abia mai lic(rea )* ei lumi*a pri* *oapte.
$*ii di*tre ei erau maetri ai i*tu*ericului0 ce c(utau
!( umple tot cu )*tu*ericul lor:
/(utau s( ii atrag( i pe alii )* *oaptea lor
/u 6iole*( se )mpotri6eau maetrilor lumi*ii:
Luptau cu )*d8r>ire di* )*tu*ericul *opii
/(ut8*d s( str8*g( i mai mult c(tuele0
La*urile ce-i legau pe oame*i de )*tu*ericul *opii.
!e 1oloseau )*totdeau*a de magia i*tu*ericului0
24
Adus( de 1ora i*tu*ericului.
"agie ce )*6(luia su1letul omului )* )*tu*eric.
$*ii i ascult8*d poru*ca0 E#AII :'T$'E#I/$L$I0
e-a lu*gul epocilor0 opui copiilor oame*ilor.
$mbl8*d )*totdeau*a )* secret0 pe ascu*s0
/u*oscui i totui *edescoperii de copii omului.
i*totdeau*a0 au mers i au lucrat )* )*tu*eric0
Ascu*48*du-se de lumi*( )* be4*a *opii.
I* t(cere i )* secret )i 1oloseau puterea0
:*robi*d i leg8*d su1letele oame*ilor.
'e6(4ui 6e*eau i tot asa plecau.
&mul0 )* ig*ora*a lui0 :i cheam( de dedesubt.
:*tu*ecat( e calea pe care merg E#AII :'T$'E#I/$L$I0
'eagr( precum )*tu*ericul *u precum *oaptea0
/(l(tori*d pe 2(m8*t 6i* )* 6isele oame*ilor.
Au c(p(tat putere di* )*tu*ericul ce-i )*co*>oar(
!a cheme ali locuitori di* a1ara pla*ului lor0
2ri* modalit(i ce su*t ascu*se omului.
E#AII :'T$'E#I/$L$I a>u*g p8*( )* mi*tea omului.
I* >ur ei )i es 6alul *opii lor.
Ast1el0 at8t c8t 6ieuiete0
Acel su1let tr(iete )*l(*uit0
Legat de c(tuele +AL$L$I *opii.
2uter*ici su*t )* cu*oaterea i*ter4is(
I*ter4is( deoarece e u*a cu *oaptea.
Ascult(0 b(tr8*e0 i ia ami*te la a6ertisme*tul meu:
Eliberea4(-te de robia *opii.
'u-i ceda su1letul E#AIL&# :'T$'E#I/$L$I.
:*dreapt(-i 1aa )*totdeau*a spre Lumi*(.
'u tii0 omule0 c( durerea ta0
!e datorea4( doar +(lului *opii.
a0 omule0 ia ami*te la a6ertisme*tul meu:
2ri6ete )*totdeau*a )*spre sus0
:*toarcei su1letul spre L$"I'N.
E#AII :'T$'E#I/$L$I )i caut( 1raii
/ei care au mers pe calea L$"I'II.
/(ci tiu prea bi*e c( cei ce-au c(l(torit
eparte spre !oare p(i*d pe calea L$"I'II
Au i mai mare putere
25
!( aduc( )*tu*ericul asupra copiilor L$"I'II.
Ascult(0 omule0 pe cel ce 6i*e la ti*e.
ar c8*t(rete cu gri>( dac( 6orbele lui su*t di* L$"I'N.
/(ci muli su*t cei ce merg )* L$"I'A :'T$'E/ATN
!i care *u su*t totui copiii L$"I'II.
E uor s( le urme4i calea0
$or s( urme4i calea pe care te co*duc ei.
ar ascult(0 omule0 a6ertisme*tul meu:
Lumi*a 6i*e doar la cel ce caut(.
i1icil( e calea ce duce la :'ELE2/I$'E0
i1icil( e calea ce duce spre L$"I'N.
2iedici multe 6ei g(si )* calea ta
!i muli mu*i de c((rat spre L$"I'N.
!( tii0 omule0 c( cel ce 6a r(4bi0 se 6a elibera de calea Lumi*ii.
/(ci trebuie s( tii0 omule0 c( )* cele di* urm( lumi*a trebuie s( r(4bat(
Iar )*tu*ericul i *oaptea s( 1ie i4go*ite de Lumi*(.
Ascult(0 omule0 i ia ami*te la aceast( )*elepciu*eD
/a i )*tu*ericul0 la 1el e i L$"I'A.
/8*d )*tu*ericul 6a 1i i4go*it iar toate +(lurile 6or 1i rupte0
i* )*tu*eric 6a str(luci L$"I'A.
Aa cum pri*tre oame*i e9ist( E#AII :'T$'E#I/$L$I
Tot aa e9ist( i E#AII L$"I'II.
&pui E#AIL&# :'T$'E#I/$L$I0
/(ut8*d s( elibere4e oame*ii di* *oapte.
2uteri au ei0 preaputer*ici.
/u*osc LE3EA iar pla*etele li se supu*.
:*totdeau*a lucrea4( )* armo*ie i ordi*e0
Eliber8*d su1letul omului di* robia *opii.
!ecrei i ascu*i0 umbl( i ei.
'ecu*oscui su*t copiilor oame*ilor.
Au luptat di*totdeau*a cu E#AII :'T$'E/AI0
Au )*6i*s i )*6i*g i timpul 1(r( s18rit.
L$"I'A 6a 1i )*totdeau*a st(p8*(0
3o*i*d )*tu*ericul *opii.
&mule0 ascult( ce-i spu*:
/opii Lumi*ii 6or 1i )*totdeau*a al(turi de ti*e.
!t(p8*i ai puterii !&A#EL$I0
'e6(4ui dar pa4*ici ai oame*ilor.
eschis( tuturor e calea lor0
26
eschis( ie0 cel ce 6ei p(i )* L$"I'N.
Eliberai su*t EI di* :'T$'E/AT$L A"E'TI0
Eliberai di* toate !NLILE0 u*de +IAA dom*ete suprem.
!&#I su*t ei i "AET#I ai dimi*eii0
/opii ai Lumi*ii care str(lucesc pri*tre oame*i.
!eam(*( cu oame*ii dar *u su*t ca ei0
2e*tru c( )* trecut *u au 1ost *iciodat( desp(rii.
Au 1ost $'$L )* eter*a $'ITATE0
I* tot spaiul de la )*ceputul timpului.
Au d(ruit omului secrete
/are s(-l p(4easc( i s(-l prote>e4e de orice r(u.
/el ce 6a dori s( mearg( pe calea maestrului0
Trebuie s( se elibere4e di* robia i*tu*ericului.
Trebuie s( cucereasc( ceea ce *u are 1orm(0
!i s( cucereasc( ilu4ia 1ricii.
/u*osc8*d trebuie s( a1le toate secretele
/(l(tori*d pe calea ce duce spre )*tu*eric0
!i cu toate acestea trebuie s( aibe )*ai*tea lui lumi*a elului s(u.
"ari piedici 6a )*t8mpi*a )* drumul lui0
ar el s( se )*drepte cu hot(r8re spre L$"I'A !&A#EL$I.
Ascult(0 &mule0 !&A#ELE este simbolul
L$"I'II ce str(lucete la cap(tul drumului t(u.
Acum ie ii d(ruiesc secretele:
Acum pe*tru a )*1ru*ta 1ora i*tu*ericului0
2e*tru a o )*1ru*ta i a )*1r8*ge teama de *oapte.
oar tii*d poi )*1r8*ge0
oar tii*d poi a6ea L$"I'N.
Acum )i tra*smit aceasta )*6((tur(0
tiut( de "AET#I0
tii*a ce )*1r8*ge toate temerile de )*tu*eric.
Eolosete )*elepciu*ea pe care i-am d(ruit-o.
!i !TN2M' al E#AIL&# '&2II 6ei 1i.
/8*d 6ei simi ce6a0
/e te atrage mai aproape de poarta mai )*tu*ecat(0
2ri6ete-i su1letul i a1l( dac( ceea ce simi 6i*e di* i*teriorul t(u.
aca 6ei descoperi )*tu*ericul )* propriile-i g8*duri0
I4go*ete-le c8t mai departe de mi*tea ta.
Trimite-i pri* corp u* 6al de 6ibraie0
'eregulat( la )*ceput i regulat( apoi0
27
28*( c8*d te 6ei elibera.
2or*ete +AL$L E E&#N )* /E'T#$L /#EIE#$L$I t(u.
irecio*ea4(-l sub 1orma de u*de di* cap spre picioare.
ar dac( 6ei descoperi c( su1letul t(u *u e )*tu*ecat0
Asigur(-te c( o 1or( e )*dreptat( spre ti*e.
oar pri* cu*oatere poi r(4bate.
oar pri* )*elepciu*e poi spera s( te elibere4i.
/u*oaterea aduce )*elepciu*e iar )*elepciu*ea0 putere.
es(68rete-te i 6ei a6ea putere asupra tuturor lucrurilor.
/aut( mai )*t8i u* loc legat de )*tu*eric.
ese*ea4( u* cerc )* >urul t(u.
!tai )* picioare0 drept0 )* mi>locul cercului.
Eolosete aceast( 1ormula i 6ei 1i liber.
#idic(-i m8i*ile spre spaiul )*tu*ecat de deasupra ta.
:*chide ochii i adu*( L$"I'N.
/heam( !2I#IT$L L$"I'II pri* !paiu-Timp
Eolosi*d aceste cu6i*te i 6ei 1i liber:
<$mple-mi corpul0 !2I#IT AL +IEII0
umple-mi corpul cu !2I#IT$L L$"I'II.
+i*o di* EL&A#EA
/e str(luce )* )*tu*eric.
+i*o di* !NLILE u*de dom*esc cei A2TE "AET#I.
2e *ume le spu*0 eu0 /EL&# A2TE:
T#EI0 2AT#$0 /I'/I0
i A!E0 A2TE0 &2T - '&$N.
2e *ume ii chem s( m( a>ute0
!( m( elibere4e i s( m( sal6e4e di* )*tu*ericul *opii:
$'TA'A!0 O$E#TA!0 /%IETAL0
!i 3&AA'A0 %$E#TAL0 !E"+ETA - A#AL.
2e *ume ii implor0
!( m( elibere4e di* )*tu*eric
!i s( m( umple cu L$"I'N.=
!( tii0 omule0 c( dup( ce 6ei 1ace asta0
+ei 1i eliberat di* c(tuele ce te leag(0
e 1raii *opii.
'u )*elegi c( *umele lor au puterea s( elibere4e pri* 6ibraie la*urile ce te leag(J
Eolosete-le la *e6oie s( te elibere4i pe ti*e i pe 1ratele t(u
Ast1el ca i el s( ias( di* )*tu*eric.
Tu0 omule0 eti a>utorul 1ratelui t(u.
28
'u-l l(sa )* robia i*tu*ericului.
ie )i d(ruiesc acum magia mea.
Ia-o i mergi pe calea L$"I'II.
L$"I'A ie0 +IAA ie0
Eie ca !&A#E s( 1ii )* ciclurile ce urmea4(.
TABLITA P - /EI !A2TE "AE!T#I
Ia ami*te omule i ascult(-mi +ocea.
eschide-i mi*tea-spaiu i soarbe di* )*elepciu*ea mea.
:*tu*ecat( e calea +IEII pe care p(eti.
"ulte su*t capca*ele care )i apar )* cale.
/aut( )*totdeau*a s( capei i mai mult( )*elepciu*e.
3(sete-o iar ea ii 6a lumi*a drumul.
&mule0 deschide-i !$ELET$L /&!"&!$L$I0
!i las(-l s( curg( pri* ti*e0 u*a cu !$ELET$L t(u.
L$"I'A este 6e*ic( iar )*tu*ericul este e1emer.
/aut( de-a pururi0 omule0 L$"I'A.
e 1iecare dat( c8*d Lumi*a )i 6a umple 1ii*a
:*tu*ericul 6a disp(rea cur8*d di* ti*e.
eschide-i-6( su1letele E#AIL&# L$"I'II.
ai-le 6oie s( i*tre i s( 6( umple cu L$"I'A.
#idicai-6( ochii spre L$"I'A cosmosului.
:*dreptai-6( )*totdeau*a 1aa spre el.
oar c(p(t8*d lumi*a )*tregii )*elepciu*i0
+ei de6e*i u*a cu elul I*1i*itului.
/(utai )*totdeau*a $*icitatea eter*(.
/(utai )*totdeau*a Lumi*a di* $*u.
Ascult(-mi +ocea0 omule
/8*t8*d c8*tecul Lumi*ii i al +ieii
I* orice spaiu0 Lumi*a este predomi*a*t(0
29
:*co*>ur8*du-i pe toi cu 1lamuri de 1oc.
/(ut8*d )*totdeau*a )* 6(lul i*tu*ericului
$*de6a 6ei g(si cu sigura*( Lumi*a.
Ascu*s( i )*gropat(0 r(t(cit( de cu*oaterea omului0
Ad8*c )* 1i*it e9ist( I*1i*itul.
2ierdut(0 dar pre4e*t(0 curg8*d pri* orice0
+ieui*d )* T&T este /#EIE#$L I'EI'IT.
I* toate spaiile0 e9ist( doar o !I'3$#A )*elepciu*e.
E(r( )*doial( este $'A di* $'$L.
Tot ceea ce e9ist( apare di* L$"I'A0 iar L$"I'A apare di* T&T.
Toat( creaia se spri>i*( pe &#I'E:
LE3EA gu6er*ea4( spaiul u*de e9ist( I'EI'IT$L.
i* echilibru pro6i* marile cicluri0
eplas8*du-se )* armo*ie spre s18ritul I*1i*itului.
!( tii0 omule0 c( departe )* spaiu-timp0
:*sui I'EI'IT$L se 6a tra*s1orma.
Ia ami*te i ascult( +ocea :*elepciu*ii:
A1l( c( T&T$L se crea4( di* T&T )* perma*e*(.
A1la ca pri* timp poi urma )*elepciu*ea
!i s( descoperi i mai mult( lumi*( )* calea ta.
a0 6ei descoperi c( dac( *u caui0 elul t(u te 6a ocoli di* 4i )* 4i.
/u mult timp )* urm(0 )* !NLILE I' A"E'TI
Eu0 Thoth0 am stat )* 1aa "aetrilor ciclurilor.
2reaputer*ici0 at8t ca 1or( c8t i ca )*elepciu*e *ede46(luit(.
/o*dus de Locuitor0 I-am 6(4ut pe*tru prima dat(.
"ai apoi )*s( eliberat 1ii*d0 puteam s( i*tru )* co*cla6ul lor c8*d doream.
Adesea am mers pe calea )*tu*ecoas( spre !ALA u*de L$"I'A str(lucete de-a pururi.
Am a1lat despre "aetrii /iclurilor0 ce aduceau )*elepciu*e di* ciclurile trecute.
I* acel ciclu EI se ma*i1estau ca ghi4i ai oame*ilor c(tre cu*oaterea T&T$L$I.
!apte su*t la *um(r0 atotputer*ici0 tra*smi8*d pri* mi*e aceste cu6i*te oame*ilor.
Epoci la r8*d0 am stat )* 1ata lor ascult8*du-le cu6i*tele ce *u r(su*au.
&dat( mi-au spus:
&mule0 6rei s( capei )*elepciu*eJ
/aut( )* i*ima 1l(c(rii.
+rei s( capei cu*oti*e despre putereJ
/aut( )* i*ima 1l(c(rii.
+rei s( 1ii u*a cu i*ima 1l(c(riiJ
/aut( atu*ci )* propria-i 1lac(r( ascu*s( )* i*teriorul t(u.
30
e multe ori mi-au 6orbit0
:mp(rt(i*du-mi )*elepciu*ea *elumeasc(D
Ar(t8*du-mi *oi c(i spre lumi*(D
:mp(rt(i*du-mi )*elepciu*ea adus( de deasupra.
&1eri*du-mi cu*oatere0
:*6(8*du-ma despre LE3E0 despre ordi*ea la T&ATE.
+orbitu-mi-au di* *ou0 cei A2TE0 !2$'M':
<e di*colo de timp 6e*im0 omule0
/(l(torit-am de di*colo de !2AI$-TI"20
a0 di* locul u*de se termi*( I*1i*itul.
/8*d tu i 1raii t(i erai 1(r( de 1orm(0
'oi a6eam de>a 1orma di* ordi*ea T&T$L$I.
'u su*tem precum oame*ii0
ei odat( 1ost-am oame*i i *oi.
i* "arele +id *e-am *(scut
I* co*1ormitate cu LE3EA.
/(ci trebuie s( tii c( ceea ce e 1ormat
/u ade6(rat *u are 1orm( dec8t )* ochii t(i.
Iar apoi )mi 6orbir( di* *ou cei A2TE0 4ic8*d:
/opil al L$"I'II0 T%&T%0 eti liber0 s( c(l(toreti pe calea lumi*oas(
28*( c8*d T&ATE 6or de6e*i $'A.=
'e-am *(scut )* ordi*ea *oastr(:
T#EI0 2AT#$0 /I'/I0 !A!E0 A2TE0 &2T - '&$A.
A1l( c( acestea su*t *umerele ciclurilor di* care am cobor8t c(tre oame*i.
Eiecare a6em aici o datorie de )mpli*itD
Eiecare a6em aici o 1or( de co*trolat.
/u toate acestea su*tem $'A cu !$ELET$L ciclului *ostru.
Totui i '&I c(ut(m u* el.
i*colo de )*elegerea omului0 I*1i*itul se e9ti*de )* ce6a mai m(re dec8t T&T$L.
Acolo0 )*tr-u* timp care *u e totui timp0 cu T&I 6om de6e*i $'$L
/u ce6a mai m(re dec8t T&T$L.
Timpul i spaiul se mic( )* cercuri.
/u*oate-le legea i 6ei 1i i tu liber.
a0 liber 1i-6ei s( treci pri* cicluri-
!( treci de cei care p(4esc ua.
Apoi )mi 6orbi al '&$NLEA spu*8*d:
Eo* dup( eo* am e9istat0 *ecu*osc8*d +IATA i *egust8*d di* moarte.
/(ci a1l( omule c( departe )* 6iitor0 +iaa i moartea su*t u*a cu T&T$L.
Echilibr8*du-se at8t de per1ect u*a pe cealalt(
31
/um *ici *u mai e9ist( )* $*itatea T&T$L$I.
I* oame*ii acestui ciclu0 1ora 6ieii este r(sp8*dit(0
ar 6iaa )* de46oltarea ei de6i*e u*a cu T&T$L.
Aici eu m( ma*i1est )* acest ciclu al 6ostru0
ar )* acelai timp su*t i )* 6iitorul timpului 6ostru.
2e*tru mi*e timpul *u e9ist(0 c(ci )* lumea mea timpul *u e9ist(0
/(ci 1(r( 1orm( su*tem '&I.
'&I 6ia( *u a6em dar totui a6em e9iste*a0 mai depli*(0 mai m(rea( i mai liberi dec8t
ti*e.
&mul e ca o 1lac(r( legat( de u* mu*te0
ar '&I 6om 1i )*totdeau*a liberi )* ciclul *ostru.
A1l(0 omule0 c( pe m(sur( ce 6ei )*ai*ta )* ciclul ce i se )*ti*de )*ai*te-i
+iaa )*s(i 6a trece )* )*tu*eric i doar ese*a !u1letului 6a r(m8*e.
Apoi )mi 6orbi "aestrul &2T0 4ic8*d:
Tot ce cu*oti *u e dec8t o parte di* pui*.
:*c( *u ai a>u*s la "(reie.
eparte )* spaiu u*de L$"I'A dom*ete
Eu am i*trat )* L$"I'A.
Eorma am primit dar *u su*t ca ti*e.
$* corp de Lumi*( a 1ost 1ormat( 1orma mea 1(r( de 1orm(.
'u cu*osc +IATA i *ici "&A#TEA0 dar su*t totui "aestru a tot ce e9ist(.
/aut( s( g(seti calea pri*tre piedici.
/(l(torete pe drumul care duce spre L$"I'A.
:mi 6orbi di* *ou '&$A0 4ic8*d:
/aut( s( g(seti calea spre i*1i*it.
'u e imposibil s(-i de46oli o co*tii*( superioar(.
/(ci atu*ci c8*d &I 6a de6e*i $'$L Iar $'$L se 6a tra*s1orma )* T&T0
Atu*ci 6ei ti c( bariera s-a ridicat0 i c( te-ai eliberat de cale.
e46olt(-te de la 1orm( la 1(r( de 1orm(.
!i liber 6ei putea 1i de cale.
Ast1el0 de-a lu*gul secolelor ascultat-am0 )*6(8*d calea spre T&T.
Acum )mi )*drept g8*durile spre T&T /E E@I!TA.
Ascult( i au4i c8*d te cheam(.
L$"I'A0 atotbiruitoare0 $*a cu T&T$L i T&T$L cu $'$L0
/urgi spre mi*e pri* ca*al.
I*tr( )* mi*e ca s( m( pot elibera.
/o*topete-m( cu T&T$L0 str(luci*d di* )*tu*ecimea *opii.
Eliberea4(-m( de tot spaiu-timp0 eliberea4(-m( de +(lul *opii.
Eu0 copilul L$"I'II0 poru*cesc: eliberat di* )*tu*eric sa 1iu.
32
E(r( de 1orm( su*t pe*tru !u1letul-Lumi*(0 1(r( 1orm( dar str(luci*d totui lumi*os.
tiu c( la*urile i*tu*ericului trebuie s( 1ie s1(r8mate i s( cad( )* 1aa lumi*ii.
Acum )*elepciu*e )i o1er.
Liber poi 1i0 omule0 tr(i*d )* lumi*( i )* str(lucire.
'u-i )*toarce 1aa de la Lumi*(.
!u1letul t(u locuiete pe t(r8muri lumi*oase.
Eti copilul Lumi*ii.
:*dreapt(-i g8*durile spre i*terior *u spre e9terior.
3(sete-i !u1letul-Lumi*( di* i*teriorul t(u.
A1l( ca tu eti "AE!T#$L.
Totul 6i*e di* i*terior.
:*dreapt(-te spre t(r8murile lumi*ii.
:*dreapt(-i g8*dul spre Lumi*(.
A1l( c( eti u*a cu /osmosul0 o 1lac(r( i u* /opil al Lumi*ii.
Acum )*s( te pre6i*:
'u-i l(sa g8*dul s( se )*dep(rte4e.
!( tii c( lumi*a curge de-a pururi pri* corpul t(u.
'u te )*drepta spre E#AII :'T$'E/AI ce 6i* de la E#AII :'T$'E#I/$L$I.
Ti*e mereu ochii larg deschii0 i su1letul )* acord cu Lumi*a.
2reia aceast( )*elepciu*e i apleac(-te asupra ei cu ate*ie.
Ascult(-mi +ocea i co*1ormea4(-te.
$rmea4( calea spre lumi*(0 i 6ei de6e*i $'A cu calea.
TABLITA Q - /%EIA "I!TE#EL&#
ie0 omule0 i-am o1erit )*6((tura mea.
ie i-am o1erit Lumi*a.
Ascult( i primete-mi )*elepciu*ea
Adus( di* spaiu0 di* pla*uri de di*coace i de di*colo.
&m *u su*t c(ci m-am eliberat de dime*siu*i i pla*uri.
:* 1iecare di* acestea am alt corp.
33
:* 1iecare0 )mi schimb 1orma.
Acum tiu c( ce e 1(r( 1orm( e tot ce e di* 1orm(.
"(rea( e )*elepciu*ea celor apte.
Atotputer*ici su*t EI0
!e ma*i1est( pri* puterea lor0
2li*i de 1or( de di*colo de timp i spaiu.
Ascult( aceste cu6i*te )*elepte.
Ascult(-le i tra*s1orm(-le )* ale tale.
escoper( )* ele ce e 1(r( 1orm(.
"isterul *u e dec8t )*6((tura ascu*s(.
/u*oate-o i te 6ei des(68ri.
3(sete )*elepciu*ea ad8*c )*gropat(
i de6i*o st(p8*ul i*tu*ericului i al Lumi*ii.
2ro1u*de su*t tai*ele ce te )*co*>oar(0
Ascu*se su*t secretele /elor B(tr8*i.
/aut( pri*tre /%EILE :'ELE2/I$'II mele.
+ei g(si cu sigura*( calea.
2oarta spre putere e tai*ic(0 dar cel care se des(68rete o 6a primi.
2ri6ete spre L$"I'NC Erate al meu.
Eii deschis i 6ei primi.
3r(bete pasul pri* 6alea i*tu*ericului.
Trium1( asupra locuitorului *opii.
:*dreapt(-i mereu ochii spre 2LA'$L L$"I'II0 i 6ei de6e*i $'A cu L$"I'A.
&mul e )* proces de tra*s1ormare spre 1orme care *u su*t di* aceast( lume.
!e de46olt( c(tre timpul 1(r( de 1orm(0 u* pla* di* ciclul superior.
A1l( c( trebuie s( de6ii 1(r( de 1orm( )*ai*te de a de6e*i L$"I'N.
Ascult(0 omule0 6ocea mea0 care ii po6estete despre c(ile Lumi*ii0
Ar(t8*du-i calea spre des(68rire c8*d te 6ei co*topi cu Lumi*a.
/aut( tai*ele di* ce*trul 2(m8*tului.
:*6a( LE3EA care e9ist(0 care i*e stelele )* echilibru
2ri* 1ora ceii primordiale.
/aut( 1lac(ra +IEII 2N"M'T$L$I.
!cald(-te )* 1lac(ra ei.
$rmea4( calea p8*( c8*d i tu 6ei de6e*i o 1lac(r(.
!pu*e cu6i*te 1(r( s( le rosteti celor care locuiesc dedesubt.
I*tr( )* templul lumi*at )* albastru i scald(-te )* 1ocul 6ieii.
A1l(0 omule0 c( eti o 1ii*( comple9( de p(m8*t i 1oc.
2ermite-i 1l(c(rii tale s( str(luceasc( cu putere.
Eii doar 1oc.
34
:*elepciu*e e ascu*s( )* )*tu*eric.
/8*d 6ei 1i lumi*at de 1lac(ra !u1letului0
escoper( )*elepciu*ea i 1i 'N!/$T I' L$"I'N0
$* !oare al Lumi*ii 1(r( 1orm(.
/aut( i mai mult( )*elepciu*e.
3(sete-o )* i*ima 1l(c(rii.
escoper( asta doar pri* truda iar Lumi*a se 6a re6(rsa )* creierul t(u.
Ascult(-mi 6ocea i co*1ormea4(-te.
#upe +alurile i*tu*ericului.
!tr(luce ca o L$"I'N pe /ALE.
2o6estesc despre !tr(6echea Atla*tida0
2o6estesc despre 4ilele #egatului $mbrelor0
2o6estesc despre 6e*irea /opiilor umbrelor.
e 1oarte departe au 1ost ei chemai de c(tre )*elepciu*ea p(m8*te*ilor0
/hemai cu scopul de a c8tiga mare putere.
:*ai*te ca Atla*tida sa e9iste0
Erau oame*i care e9plorau )*tu*ericul0
Eolosi*d magia *eagr( pe*tru a chema 1ii*e di* lumea de sub *oi.
Au sosit ast1el ele )* acest ciclu.
E(r( *ici o alt( 6ibraie0 e9ist8*d *e6(4ute de c(tre copiii p(m8*te*ilor.
2uteau e9ista )* 1orm( doar pri* s8*ge.
!i puteau tr(i )* lume doar pri* om.
I* epocile trecute au 1ost cucerite de c(tre "aetri0
!i co*duse dedesubt )* locul de u*de 6e*iser(.
ar c8te6a au reuit s( r(m8*(0 ascu*se )* spaii i pla*uri *ecu*oscute omului.
Au locuit )* Atla*tida ca umbre0 ap(r8*d di* c8*d )* c8*d pri*tre oame*i.
/8*d s8*ge se o1erea 6e*eau s( locuiasc( pri*tre oame*i.
!ub 1orm( de oame*i au ap(rut pri*tre *oi0 dar doar la )*1(iare erau oame*i.
/ap de arpe a6eau de 1apt dar oame*ii ii 6edeau la 1el ca pe oame*i.
!-au i*si*uat )* /o*silii0 lu8*d 1orme asem(*(toare oame*ilor.
&mor8*d pri* puterea lor !t(p8*ii regatelor0
2relu8*du-le )*1(iarea i dom*i*d peste oame*i.
oar pri* magie puteau 1i descoperii.
oar pri* su*et li se putea 6edea 1aa.
/(utat-au ei di* #egatul umbrelor
!( distrug( omul i s( dom*easc( )* locul lui.
ar0 a1l( omule0 c( "aetrii erau atotputer*ici )* magie0
I* stare s( ridice +(lul de pe chipul arpelui0 )* stare s(-l trimit( la locul lui.
+e*it-au la om i )*6(atu-l-au secretul0 /$+M'T$L pe care doar u* om )l poate pro*u*a.
35
#epede apoi au ridicat +(lul de pe 1aa arpelui i l-au alu*gat di*tre oame*i.
Totui0 ai gri>(0 arpele tr(iete )*c( )*tr-u* loc care se deschide u*eori spre lume.
'e6(4ui merg pri*tre *oi )* locuri u*de ritualurile au 1ost rostite.
2e m(sur( ce timpul se scurge0 di* *ou 6or lua )*1(iarea omului.
/hemai pot 1i ei de maestrul care tie albul i *egrul0
oar maestrul alb )*s( ii poate co*trola
!i lega c8t su*t sub 1orm( de om.
'u c(uta regatul umbrelor0 c(ci r(ul 6a ap(rea cu sigura*(.
/(ci doar maestrul lumi*ii 6a trium1a asupra umbrei 1ricii.
A1l(0 1ratele meu0 c( teama e u* mare obstacol.
Eii maestru al lumi*ii i*tru toate0 i umbra 6a disp(rea.
Ascult( i ia ami*te la )*elepciu*ea mea0 glasul L$"I'II e limpede.
'u c(uta 6alea umbrei0 iar L$"I'A 6a ap(rea de la si*e.
Ascult(0 omule0 )*elepciu*ea mea pro1u*d(.
:i 6orbesc de )*6((turi ascu*se omului.
eparte 1ost-am )* c(l(toria mea pri* spaiu-timp0
28*( la cap(tul spaiului acestui ciclu.
a0 am aru*cat o pri6ire la 2N;IT&#II Barierei0
/are )l ateptau pe cel ce urma s( treac( de ei
I* acel spaiu u*de timpul *u e9ist(0
Abia I-am simit pe p(4itorii ciclurilor.
Ei se mic( doar )* u*ghiuri.
'u su*t eliberai de dime*siu*ile curbe.
/iudai i )*sp(im8*t(tori su*t 2N;IT&#II Barierei.
$rm(resc co*tii*a p8*( la margi*ile spaiului.
!( *u cre4i ca 6ei sc(pa i*tr8*d )* corp0
/(ci ei urm(resc cu repe4iciu*e !u1letul )* u*ghiuri.
oar cercul )i 6a o1eri protecie0 te 6a sal6a di* ghearele
L&/$IT&#IL&# :' $'3%I$#I.
&dat(0 )*tr-u* timp apus0 m-am apropiat de m(reaa Barier(0
!i am 6(4ut pe (rmurile u*de timpul *u e9ist(0
Eormele 1(r( de 1orm( ale 2N;IT&#IL&# barierei.
Ascu*i di*colo de timp i-am descoperitD
Iar EI0 simi*du-m( de la dista*t(0 s-au ridicat0 au scos u* su*et ca de clopot
care a putut 1i au4it di* ciclu )* ciclu i s-au deplasat pri* spaiu c(tre su1letul meu.
Eugit-am atu*ci repede di* calea lor0 )*apoi de la cap(tul de *eimagi*at al timpului.
ar ei m-au urm(rit co*ti*uu0 mic8*du-se )* u*ghiuri ciudate *ecu*oscute omului.
2e (rmurile gri al cap(tului TI"2$L$I-!2AI$ am g(sit 2N;IT&#II Barierei0
Atac8*d !u1letul care )*cearc( s( treac( di*colo de timp.
36
Am 1ugit )* cercuri )*apoi )* corp.
Am 1ugit dar cu repe4iciu*e m-au urm(rit i ei.
e6oratorii m-au urm(rit0 c(ut8*d pri* u*ghiuri s(-mi mistuie !u1letul.
A1l(0 omule0 c( !u1letul care pro6oac( Bariera poate 1i )*robit
e c(tre 2N;IT&#II de di*colo de timp0 i*ut )* robie p8*( c8*d acest ciclu se )*cheie
!i l(sat )* urm( c8*d co*tii*a pleac(.
I*trat-am )* corp.
Am creat cercuri ce *u au u*ghiuri0
Am creat 1orma care di* 1orma mea a 1ost creata.
mi-am tra*s1ormat corpul )*tr-u* cerc
iar urm(ritorii s-au pierdut )* cercurile timpului.
/u toate acestea0 c8*d ies di* corp0 trebuie s( 1iu prude*t oric8*d
!( *u m( mic )* u*ghiuri c(ci alt1el su1letul meu poate s( *u mai 1ie *iciodat( liber.
!( tii c( 2N;IT&#II Barierei se mic( doar )* u*ghiuri
!i *iciodat( pe curbele spaiului.
oar mic8*du-te i tu )* curbe poi sc(pa de ei0
/(ci )* u*ghiuri te 6or putea urm(ri.
&mule0 ia ami*te la ce-i spu*:
'u c(uta s( deschi4i poarta ce d( di*colo de timp.
2ui*i su*t cei care au reuit s( treac( de Barier(
/(tre L$"I'A mai mare ce str(lucete di*colo.
/(ci trebuie s( tii c( de-a pururi locuitorii
/aut( ast1el de !u1lete pe*tru a le )*robi.
Ascult( i ia ami*te0 omule:
/aut( s( te miti *u )* u*ghiuri ci )* curbe0
Iar dac(0 )* timp ce eti )* a1ara corpului0
Au4i u* su*et ca u* l(trat de c8i*e de 68*(toare
#(su*8*d clar0 ca u* clopot )* 1ii*a ta0 1ugi )*apoi )* corp )* cercuri.
upa ce ai i*trat )* 1orma )* care locuieti0 1olosete crucea i cercul combi*8*du-le.
eschide gura i 1olosete-i +ocea.
#ostete /$+M'T$L i 6ei 1i eliberat.
oar cel care are L$"I'N pe depli* poate spera s( treac( de p(4itorii c(ii.
Iar apoi trebuie s( se mite )* curbe i u*ghiuri ciudate
/are su*t 1ormate )* direcii *ecu*oscute omului.
Ascult( i ia ami*te0 omule:
'u )*cerca s( treci de p(4itorii c(ii.
"ai degrab( caut( s(-i sporeti Lumi*a i preg(tete-te s(-i co*ti*ui drumul.
L$"I'A este elul t(u suprem0 1ratele meu.
/aut( i g(sete de-a pururi Lumi*a pe calea ta.
37
TABLITA B - /%EIA LIBE#TATII !2ATI$L$I
Ascult(-mi 6ocea0 omule0
/e te )*6a( despre :*elepciu*ea i Lumi*a acestui cicluD
/e te )*6a( cum s( alu*gi )*tu*ericul0
/e te )*6a( cum s( aduci Lumi*a )* 6iaa ta.
/aut(0 omule0 s( descoperi calea ce te duce spre +iaa eter*( ca u* !&A#E.
Iei de sub 6(lul )*tu*ericului.
/aut( s( de6ii o Lumi*( )* lume.
E( di* ti*e u* 6as pe*tru Lumi*(0 o i*t( pe*tru !oarele acestui spaiu.
#idic(-i ochii c(tre /osmos.
#idic(-i ochii spre Lumi*(.
#ostete cu6i*tele Locuitorului0 c8*tecul ce cheam( Lumi*a.
/8*t( c8*tecul libert(ii.
/8*t( c8*tecul !u1letului.
/rea4( )*alta 6ibraie care te 6a 1ace $'A cu :*tregul.
Eii u*a cu cosmosul.
/o*topete-te cu Lumi*a.
Eii u* i*strume*t al ordi*ii0 o cale a LE3II pe*tru lume.
&mule0 L$"I'A ta este marea L$"I'A0 care str(luce pri* umbra c(r*ii.
Trebuie s( te elibere4i de )*tu*eric )*ai*te de a te co*topi cu L$"I'A.
$mbrele i*tu*ericului te )*co*>oar(.
+iaa curge ca u* u6oi pri* ti*e.
&mule0 trebuie s( te ridici iar corpul t(u 6a pleca departe
!pre pla*urile care te )*co*>oar( i care su*t totui $*a cu ti*e.
2ri6ete )* >urul t(u0 omule.
38
+e4i-i propria lumi*( re1lectat(.
/hiar i )* )*tu*ericul di* >urul t(u
Lumi*a ta co*ti*u( s( curg( pri* 6(l.
/aut( de-a pururi )*elepciu*ea.
'u-i permite corpului t(u s( te tr(de4e.
!tai )* calea Lumi*ii.
Alu*g( )*tu*ericul cu str(lucirea ta.
!( tii c( )*elepciu*ea e 6e*ic(.
Ea e9ist( de c8*d a )*ceput T&T$L0 1(uri*d armo*ie di*
Legea ce e9ist( pe /ALE.
Ascult(0 omule0 la )*6((tura )*elepciu*ii.
Ascult( 6ocea ce 6orbete despre timpul trecut.
:i 6oi de46(lui )*6((turi uitate0 ii 6oi po6esti despre )*elepciu*ea ascu*s( )* trecut0
2ierdut( )* mi>locul i*tu*ericului di* >urul meu.
!( tii0 omule0 c( tu eti )*truchiparea tuturor lucrurilor.
oar c( acest lucru a 1ost uitat0 pierdut c8*d omul a 1ost )*robit0
Legat i 1erecat )* la*urile i*tu*ericului.
/u 1oarte mult timp )* urm(0 am re*u*at la trup.
Am cutreierat liber pri* ime*sitatea eterului0
:*co*>ur8*d u*ghiurile ce-l i*eau pe om )* robie.
A1l(0 omule0 c( tu eti doar spirit.
/orpul *u )*seam*( *imic.
!u1letul e T&T$L.
'u-i permite corpului t(u s( 1ie o )*chisoare.
Alu*g( )*tu*ericul i c(l(torete )* Lumi*(.
#e*u*( la trup0 omule0 i eliberea4(-te0 1ii cu ade6(rat o Lumi*( ce e $'A cu Lumi*a.
/8*d te 6ei 1i eliberat di* robia i*tu*ericului
!i 6ei c(l(tori )* spaiu ca !&A#E al L$"I'II0
Atu*ci 6ei a1la ca spaiul *u e *elimitat
/i c( are gra*ie sub 1orm( de u*ghiuri i li*ii curbe.
A1l(0 omule0 c( tot ceea ce e9ist(
E doar o repre4e*tare a lucrurilor i mai m(ree care 6or 6e*i.
"ateria este 1luid( i curge ca u* 1lu6iu0
Tra*s1orm8*du-se co*sta*t di*tr-u* lucru )* altul.
:*6((tura a e9istat de-a lu*gul epocilorD
'u a 1ost *iciodat( schimbat(0 dei a 1ost )*gropat( )* )*tu*ericD
'u s-a pierdut *iciodat(0 dei a 1ost uitat( de om.
!( tii c( )* spaiul )* care locuieti
39
!e a1l( alte spaii la 1el de m(ree ca cel al t(u0
:mpletite pri* ce*trul materiei tale
ar totui desp(rite )* spaiile lor proprii.
:*tr-u* timp demult uitat0 eu T%&T%0 am deschis poarta0
Am i*trat )* alte spaii i am a1lat secretele ascu*se.
Ad8*c )* ese*a materiei se a1l( ascu*se multe secrete.
'ou( su*t la *um(r dime*siu*ile ce se )*trep(tru*d0
!i 'ou( su*t ciclurile spaiului.
'ou( su*t di1u4iu*ile co*tii*ei
!i 'ou( su*t lumile di*tre lumi.
a0 'ou( la *um(r su*t "aetrii ciclurilor
/are 6i* i de deasupra i de dedesubt.
!paiul e pli* de lucruri ascu*se0 c(ci spaiul e )mp(rit de timp.
/aut( cheia c(tre timp-spaiu0 i 6ei deschide poarta.
!( tii c( pri* spaiu-timp /o*tii*a e9ist( cu sigura*(.
ei e ascu*s( )*6((turii *oastre ea e9ist( totui de-a pururi.
/heia c(tre lumile di* i*teriorul t(u se g(sete doar )* i*teriorul t(u.
/(ci omul e poarta misterelor i cheia care este $*a cu $*ul.
/aut( )* i*teriorul cercului.
Eolosete /$+M'T$L pe care i l-am de46(luit.
eschide poarta di* i*teriorul t(u0 iar atu*ci cu sigura*( 6ei tr(i i tu.
&mule0 tu cre4i c( tr(ieti0 dar s( tii ca e doar 6ia( )* moarte.
/(ci at8ta 6reme c8t eti legat de corpul t(u0 pe*tru ti*e *u e9ista *ici u* 1el de 6ia(.
oar !u1letul e liber s( c(l(toreasc( pri* spaiu0 i are o 6iat( care e cu ade6(rat 6ia(.
#estul *u e dec8t robie0 o )*c(tuare di* care trebuie s( te elibere4i.
'u g8*di ca omul e *(scut pe p(m8*t0 dei s-ar putea s( 6i*( de pe p(m8*t.
&mul e u* spirit *(scut )* lumi*(.
ar0 dac( *u tie acest lucru0 *u poate 1i liber *iciodat(.
:*tu*ericul )* )*co*>oar( pe cel *(scut )* lumi*(.
:*tu*ericul )*robete !u1letul.
oar cel ce caut( poate spera s( se elibere4e.
$mbre te )*co*>oar(0 )*tu*ericul umple tot spaiul
!tr(luce0 L$"I'A a omului-su1let.
$mple )*tu*ericul spaiului.
Eti copilul "A#II L$"I'I ami*tete-i asta i 6ei 1i liber.
'u ad(sta )* umbr(.
Iei di* i*tu*ericul *opii Lumi*a0 las(-i su1letul0 tu !&A#E 'N!/$T0
!( se umple cu m(reia Lumi*ii0 eliberat di* la*urile i*tu*ericului0
$* !u1let care e $'$ cu Lumi*a.
40
Tu eti cheia )*tregii )*elepciu*ii.
I* ti*e se a1l( tot timpul i spaiul.
'u tr(i )*c(tuat )* )*tu*eric.
Eliberea4(-i 1orma de Lumi*a di* *oapte.
"(rea( Lumi*( ce umpli tot /osmosul0 curgi depli* c(tre om.
E( di* corpul lui o tor( de lumi*( care s( *u se sti*g( *iciodat( pri*tre oame*i.
eparte )* trecut0 c(utat-am )*elepciu*e0 )*6((turi *ecu*oscute omului.
eparte )* trecut0 am c(l(torit )* spaiu acolo u*de s-a *(scut timpul.
/(utat-am )*totdeau*a i mai mult( )*elepciu*e
2e*tru a o ad(uga la cea pe care o a6eam de>a.
escoperit-am ca doar 6iitorul ei*ea )*elepciu*ea pe care o c(utam.
I* >os0 spre !NLILE I' A"E'TI am c(l(torit0 )*elepciu*e i mai mult( c(ut8*d.
:*trebat-am "AET#II /I/L$#IL&# despre calea spre )*elepciu*ea pe care o c(utam.
Le-am adresat aceasta )*trebare:
$*de se a1l( sursa T&T$L$IJ
"i-a r(spu*s )* to*uri preaputer*ice +ocea "AE!T#$L$I '&$A:
Eliberea4(-i su1letul de corp i 6i*o cu mi*e )* L$"I'A.
Ieit-am di* corpul meu0 & 1lac(r( p8lp8i*d )* *oapte.
!tat-am )* 1ata "AE!T#$L$I0 sc(ldat )* 1ocul +IEII.
/upri*s 1ost-am apoi de o 1or(0 mai puter*ic( de )*elegerea omului.
Am 1ost aru*cat )* Abis pri* spatii *ecu*oscute omului.
Am 6(4ut matriele &rdi*ii di* haos i u*ghiurile *opii.
Am 6(4ut L$"I'A0 r(s(ri*d di* &rdi*e si au4it-am 6ocea Lumi*ii.
Am 6(4ut 1lac(ra Abisului0 produc8*d &rdi*e i Lumi*(.
Am 6(4ut &rdi*ea *(sc8*du-se di* haos.
Am 6(4ut Lumi*a r(sp8*di*d +iata.
Apoi au4it-am 6ocea.
Ascult( i )*elege.
Elac(ra este sursa tuturor lucrurilor0 cea care co*i*e toate lucrurile )* stare late*t(.
&rdi*ea care a emis Lumi*a este /$+M'T$L iar di* /$+M'T0
!E 'ATE +IAA i e9iste*ta tuturor lucrurilor.
+ocea 6orbi di* *ou0 spu*8*d:
+IAA di* ti*e este /$+M'T$L.
3(sete +IAA di* ti*e i 6ei a6ea puterea s( 1oloseti /$+M'T$L.
:*delu*g pri6it-am 1lac(ra-Lumi*(0 re6(rs8*du-se di* Ese*a Eocului0
#eali48*d c( +IAA e &#I'E i c( omul e u*a cu 1ocul.
"-am )*tors )* trup i am stat di* *ou )* 1ata celor 'ou(0
Ascult8*d 6ocea /iclurilor0 6ibr8*d de putere au 6orbit ei:
A1la0 tu T%&T%0 ca +IAA *u e dec8t /$+M'T$L E&/$L$I.
41
+IAA pe care o tot caui *u e dec8t /$+M'T$L di* Lume ca u* 1oc.
/aut( calea spre /$+M'T iar 2uterile 6or 1i cu sigura*( ale tale.
L-am )*trebat apoi pe 'ou(:
"aestre0 arata-mi calea.
/alea spre )*elepciu*e.
Arat(-mi calea spre /$+M'T.
:mi r(spu*se el0 "AE!T#$L '&$A:
2ri* &#I'E 6ei g(si calea.
'u ai 6(4ut ca /$+M'T$L se *ate di* %aosJ
'u ai 6(4ut ca L$"I'A se *ate di* E&/J
/aut( i )* 6iata ta aceast( ordi*e.
Echilibrea4(-i i ordo*ea4(-i 6iata.
2otolete-i %aosul emoiilor i 6ei a6ea ordi*e )* +IAA.
&#I'EA *(scut( di* haos
:i 6a aduce /$+M'T$L !$#!EI0
:i 6a aduce puterea /I/L$#IL&#0
!i 6a 1ace di* !u1letul t(u o 1or( ce 6a tra6ersa epocile0
$* !&A#E per1ect di* !urs(.
Ascultat-am 6ocea iar cu6i*tele mi-au i*trat ad8*c )* su1let.
i*totdeau*a am cautat ordi*ea care s( m( poat( apropia de /$+M'T.
A1l( c( cel ce a>u*ge la el trebuie s( 1ie mereu )* &#I'E pe*tru a putea
Eolosi /$+M'T$L dei aceast( ordi*e *u a 1ost i *ici *u poate 1i 6reodat(.
Ascult( aceste cu6i*te0 omule.
E(-le parte di* 6iata ta.
/aut( s( cucereti aceast( ordi*e
!i $*ul cu /$+M'T$L 6ei de6e*i.
!tr(duiete-te s( obii L$"I'A pe calea +ieii.
/aut( s( 1ii $*ul cu !&A#ELE/starea.
/aut( s( *u 1ii dec8t L$"I'A.
38*dete-te doar la $*icitatea Lumi*ii cu corpul omului.
A1l( ca totul e &rdi*e *(scut( di* %aosul *(scut )* lumi*(.
TABLITA 10 - /%EIA TI"2$L$I
42
Ascult(0 omule. :*6a( di* )*elepciu*ea mea.
A1l( despre misterele ad8*c ascu*se ale spaiului.
A1l( despre 3M'$L ce crete )* abis0
Aduc8*d &rdi*ea i Armo*ia )* spaiu.
A1l(0 omule0 c( tot ce e9ist( 1ii*ea4( doar datorit( LE3II.
/u*oate LE3EA i 6ei 1i liber0 *u 6ei mai 1i *iciodat( )*robit de *oapte.
eparte0 )* spaii ciudate0 c(l(torit-am )* ad8*cul abisului timpului0
28*( c8*d mi s-a re6elat totul.
!( tii c( misterul e mister doar c8*d el e )*6((tur( *ecu*oscut( omului.
up( ce 6ei 1i e9plorat toate misterele su1letului0
:*6((tura i )*elepciu*ea ii 6or apari*e cu sigura*(.
/aut( s( )*6ei c( TI"2$L este secretul pri* care te poi elibera di* acest spaiu.
:*delu*g c(utat-am eu0 :'ELE2/I$'E0 )*elepciu*eaD
!i 6oi co*ti*ua s( caut p8*( la s18ritul eter*it(ii
/(ci tiu c( de-a pururi0 se 6a )*dep(rta de mi*e elul pe care doresc s(-l ati*g.
/hiar i "AET#II /I/L$#IL&# tiu c( *u i-au ati*s scopul )*c(0
/(ci )* )*elepciu*ea lor ei tiu c( AE+N#$L se de46olt( *e)*cetat.
&dat(0 )*tr-u* timp trecut0 m-am adresat Locuitorului.
L-am )*trebat despre misterele timpului i spaiului.
I-am adresat )*trebarea care clocotea )* mi*e:
"aestre0 ce e timpulJ
:mi r(spu*se apoi0 "aestrul:
A1l(0 Thoth0 c( la )*ceput E9ista +I i *e1ii*(0 o *e1ii*( 1(r( spaiu i timp.
I* aceea *e1ii*( a ap(rut u* g8*d0 sem*i1icati60 atottrium1(tor0
/are a umplut +I$L.
'u e9ista materie ci doar 1ora0 o micare0 u* 68rte> sau 6ibraie
A g8*dului sem*i1icati6 care a umplut +I$L.
L-am )*trebat pe "aestru:
Acest g8*d era eter*J
:mi r(spu*se L&/$IT&#$L0 4ic8*d:
La )*ceput0 g8*dul era eter*
Iar pe*tru ca g8*dul s( poat( 1i eter*0 trebuia s( e9iste i timp.
Ast1el c( )* g8*dul atottrium1(tor ap(ru LE3EA TI"2$L$I.
a0 timpul care e9ist( )* toate spaiile0 care plutete li* i ritmic
/are se a1l( de-a pururi )*tr-o stare 1i9(.
Timpul *u se schimb( dar toate lucrurile se schimb( )* timp.
2e*tru c( timpul e 1ora ce separa e6e*ime*tele.
Timpul *u se a1l( )* micare dar tu te miti )* timp
43
Aa cum co*tii*a ta se mic( i*tre e6e*ime*te.
a0 pri* timp e9ist( o e9iste*t( $'I/A eter*(.
!( tii c( dei )* timp eti desp(rit0 eti totui $'$L )* toate timpurile e9iste*te.
:*cet( atu*ci 6ocea L&/$IT&#$L$I0
Iar eu plecat-am s( medite4 asupra timpului.
/(ci tiam c( acele cu6i*te erau pli*e de )*elepciu*e
!i c( ele erau o cale de a e9plora misterele timpului.
Adesea am re1lectat la cu6i*tele L&/$IT&#$L$I.
Apoi c(utat-am s( a1lu secretul timpului.
escoperit-am c( timpul se mic( )* u*ghiuri ciudate.
Totui doar pri* li*ii curbe puteam s( sper c( 6oi a1la cheia
/e-mi 6a permite s( am acces la timp-spaiu.
escoperit-am c( doar mic8*du-m( )* sus iar apoi spre dreapta
2uteam s( m( elibere4 di* timpul mic(rii.
Ieit-am di* corp0 i m-am deplasat cu mic(ri ce m-au schimbat )* timp.
/iudate pri6eliti am mai 6(4ut )* timpul c(l(toriilor mele0
"ulte secrete mi s-au )*1(iat.
a0 6(4ut-am )*ceputul omului0 am a1lat di* trecut c( *imic *u e *ou.
/aut(0 omule0 s( a1li calea ce duce pri* spaii
/are su*t 1ormate )* timpul ce 6a 6e*i.
'u uita0 omule0 )* timp ce caui0 c( Lumi*a este elul pe care doreti s(-l ati*gi.
/aut( Lumi*a pe calea ta0 iar elul t(u 6a dura de-a pururi.
'u-i l(sa su1letul s( se )*toarc( spre i*tu*eric.
!u1letul s(-i str(luceasc(0 s( 1ii u* !oare pe cale.
A1l( str(lucirea *emuritoare0 ii 6ei g(si )*totdeau*a !u1letul ascu*s )* Lumi*(0
'iciodat( )*robit de i*tu*eric0 str(luci*d de-a pururi ca u* !oare al Lumi*ii.
a0 chiar dac( e ascu*s )* i*tu*eric su1letul t(u0 o sc8*teie a 1l(c(rii ade6(rate e9ist(.
Eii $*u cu cea mai m(rea( Lumi*(.
escoper( )* !$#!N0 !EM#IT$L elului t(u.
Lumi*a e 6iaa0 c(ci 1(r( m(reaa Lumi*( *imic *u poate e9ista 6reodat(.
A1l( c( )* toat( materia 1ormat(0 su1letul Lumi*ii e9ist( )*totdeau*a.
a0 chiar dac( e ascu*s( )* i*tu*eric lumi*a primordial( e9ist( )*totdeau*a.
& dat( am stat )* !NLILE I' A"E'TI
!i am ascultat 6ocea "AET#IL&# I' A"E'TI0
#osti*d )* to*uri ce r(su*au )* li*itea de acolo0 cu6i*te atotputer*ice.
Au c8*tat c8*tecul ciclurilor0 cu6i*tele ce deschid calea c(tre di*colo.
a0 am 6(4ut marea cale deschis( i am pri6it u* mome*t c(tre di*colo.
+(4ut-am micarea ciclurilor0 la 1el de ime*se pe c8t putea tra*smite i g8*dul !$#!EI.
tiut-am atu*ci c( p8*( i I*1i*itul se mic( c(tre acelai 1i*al de *eg8*dit.
44
+(4ut-am c( /osmosul e &rdi*e i o parte a u*ei mic(ri care se )*ti*de )* tot spaiul0
& parte a u*ei &rdi*i a &rdi*ilor0 mic8*du-se co*sta*t )*tr-o armo*ie a spaiului.
+(4ut-am rotirea ciclurilor ca *ite cercuri uriae pe cer.
tiut-am atu*ci c( tot ceea ce are 1ii*( crete pe*tru a )*t8l*i o alta 1ii*(
:*tr-o )*dep(rtat( grupare a spaiului i timpului.
tiut-am atu*ci c( )* /u6i*te se a1l( puteri ce deschid pla*uri ascu*se omului.
/( chiar )* cu6i*te st( ascu*s( cheia ce 6a deschide calea spre ce e sus i >os.
Ascult(0 omule0 acest cu68*t pe care i-l )*credi*e4.
Eolosete-l i 6ei descoperi puterea di* el c8*d il 6ei rosti.
!pu*e cu68*tul: <;I'-$#$= i putere 6ei descoperi )* el.
Totui trebuie s( )*elegi c( omul este di* Lumi*( i c( Lumi*a este a omului.
Ascult(0 omule0 despre u* mister mai ciudat dec8t toate c8te se a1l( sub !oare.
A1l(0 omule0 c( tot spaiul e pli* de lumi i*cluse )* alte lumiD
a0 u*a )*tr-alta dar totui desp(rite de Lege.
2e c8*d m( a1lam )* c(utarea )*elepciu*ii0 am deschis poarta ce LE desparte de om.
/hemat-am di* alte pla*uri ale e9iste*ei0
$*a care era mai 1rumoas( dec8t 1iicele oame*ilor.
a0 am chemat-o di* spaiu0 s( str(luce ca Lumi*a )* lumea oame*ilor.
Eolosit-am toba arpelui.
2urtat-am roba roie-aurie.
2usu-mi-am pe cap coroa*a de Argi*t.
I* >urul meu u* cerc de ci*abru str(lucea.
#idicatu-mi-am braele i am rostit i*6ocaia
/e deschide calea spre pla*urile de di*colo0
!trigat-am la "AET#II !E"'EL&# ce se a1lau )* c(mi*ele lor:
"aetrii ai celor doua ori4o*turi0 cei ce p(4ii cele trei pori0
/e stai $*ul la dreapta i $*ul la st8*ga )* timp ce !TEA$A urc( pe tro*ul s(u
!i dom*ete peste sem*ul lui.
a0 pri* )*tu*ecat di* A#$L$0 deschide porile t(r8mului )*tu*ecat0 ascu*s
!i eliberea4-o pe cea pe care o ii capti6(.
Asculta-i la mi*e0 "aetrii )*tu*ecai i "aetrii Lumi*ai0
2e *umele 6oastre secrete 6( *umesc0 *ume pe care le tiu i le pot pro*u*a0
Ascultai-m( i supu*ei-6( dori*ei mele.
Apri*s-am apoi cu 1lac(ra cercul di* >urul meu i am strigat-o
I* pla*urile-spaiu de di*colo.
Eiic( a Lumi*ii )*toarce-te di* A#$L$.
e apte ori c8te apte ori trecut-am pri* 1oc.
"8*care *u am m8*cat.
Ap( *u am b(ut.
45
Te chem di* A#$L$0 di* t(r8murile di* E5E#!%E3AL0
Te chem0 doam*( a Lumi*ii.
Eliberat( era acum de "AET#II *opii0
Liber( s( traiasc( )* Lumi*a !oarelui p(m8*tea*0
Liber( s( traiasc( ca i copil al Lumi*ii.
Ascultai0 copii mei.
"agia este )*6((tur( i *u e dec8t Lege.
'u 6( temei de puterea di* 6oi c(ci ea se supu*e Legii ca i stelele de pe cer.
!( tii c( 1(r( )*6((tur( )*elepciu*ea este magic( i *u 6i*e di* Lege.
ar s( tii c( pri* )*6((tur( 6( putei apropia i mai mult de u* loc )* !oare.
Ascultai0 copii mei i urmai-mi )*6((tura.
/(utai co*ti*uu Lumi*a.
!tr(lucii )* lumea oame*ilor0 1ii o Lumi*( ce 6a str(luci pri*tre oame*i.
$rmai-mi i )*suii-6a magia mea.
!( tii c( toata 1ora e a 6oastr( dac( dorii asta.
'u 6( temei de calea ce 6a duce spre )*6((tur(0
/i0 dimpotri6(0 lumi*ai calea )*tu*ecat(.
Lumi*a ii apari*e0 omule0 e la )*dem8*a ta.
esc(tuea4(-te i 6ei 1i liber.
A1l( c( !u1letul t(u tr(iete )* scla6ie
:*c(tuat de temeri care te 1ac rob.
eschide ochii i pri6ete m(reaa L$"I'N-!&LA#N.
'u te teme c(ci totul ii apari*e.
Teama este precum "AE!T#$L )*tu*ecatului A#$L$
2e*tru cel ce *u a )*1ru*tat *iciodat( teama i*tu*ericului.
a0 s( tii c( teama are o e9iste*(
/reat( de cei care su*t scla6ii propriilor temeri.
Eliberai-6( di* scla6ie0 copii mei0 i p(ii )* Lumi*a glorioasei 4ile.
'u 6( )*dreptai *iciodat( g8*durile spre i*tu*eric
!i 6ei de6e*i cu sigura*( $'A cu Lumi*a.
&mul *u e dec8t ce crede el c( e0 u* 1rate al i*tu*ericului sau u* copil al Lumi*ii.
2(ii )* Lumi*(0 /opii mei.
2(ii pe calea ce duce spre !oare.
Ascult( )*elepciu*ea mea.
Eolosete cu68*tul pe care i l-am )*credi*at.
Eolosete-l i 6ei g(si cu sigura*( putere i i*elepciu*e i Lumi*( pe*tru a p(i pe cale.
/aut( i descoper( cheia pe care i-am )*credi*at-o
!i 6ei 1i de-a pururi u* /opil al Lumi*ii.
46
TABLITA 11 - /%EIA /AT#E /E E !$! !I I&!
Ascultai i luai ami*te0 copii ai lui 5hem0
La cu6i*tele pe care 6i le )*credi*e4 i care 6( 6or aduce Lumi*(.
!( tii0 oame*ilor0 c( I-am cu*oscut pe p(ri*tii 6otri0
a0 p(ri*ii 6otri de acum mult timp.
E(r( s( cu*osc moartea am trecut pri* toate epocile0
Tr(i*d pri*tre 6oi )*c( de la )*ceputuri.
"-am str(duit )*totdeau*a s( 6( co*duc spre Lumi*a "arelui !u1let0
!( 6( scot di* i*tu*ericul *opii.
A1lai 6oi0 oame*i )* mi>locul c(rora p(esc0
/( eu0 Thoth0 dei* toat( )*6((tura
!i toat( )*elepciu*ea cu*oscute de oame*i di* cele mai 6echi timpuri.
2(str(tor 1ost-am al secretelor marelui popor0 posesorul cheii ce duce spre 6iat(.
+-am crescut0 copii mei0 de c8*d 6( a1lai )* i*tu*ericul ;ilelor de emult.
Ascultai acum cu6i*tele mele pli*e de )*elepciu*e.
Ascultai mesa>ul pe care 6i-l aduc.
Ascultai cu6i*tele pe care 6i le )*credi*e40 i 6( 6ei ridica di* i*tu*eric spre Lumi*(.
eparte0 )* trecut0 c8*d am 6e*it prima dat( la 6oi0 6-am g(sit ascu*i )* peteri.
#idicatu-6-am pri* puterea i )*elepciu*ea mea
28*( c8*d ai )*ceput s( str(lucii ca oame*i i*tre oame*i.
a0 6-am g(sit 1(r( de tii*(.
oar c8i6a erai mai presus de a*imale.
+-am culti6at co*ti*uu sc8*teia co*tii*ei 6oastre
28*( c8*d )*tr-u* t8r4iu ai lumi*at ca oame*i.
+( 6oi )mp(rt(i acum )*6((tura str(6eche ce dep(ete g8*direa rasei 6oastre.
A1lai c( *oi0 cei di* "area #as(
Am dei*ut i dei*em )*c( cu*oti*e mai presus de cele ale omului.
:*elepciu*e pe care am primit-o de la popoarele *(scute pri*tre stele0
47
:*elepciu*e i )*6((tur( di*colo de puterea de )*elegere a omului.
/(tre *oi cobor8t-au maetrii )*elepciu*ii
La 1el de )*dep(rtai de *oi precum su*t eu de 6oi.
Ascultai acum )*elepciu*ea pe care 6reau s( 6-o )mp(rt(esc.
Eolosii-o i liberi 6ei 1i.
!( tii c( )* piramida pe care am co*struit-o su*t /heile ce 6( 6or ar(ta /alea spre 6ia(.
a0 tragei o li*ie de la marele chip pe care l-am co*struit0
/(tre 68r1ul piramidei0 co*struit( ca o poart(.
Tragei )*c( o li*ie0 opus( la acelai u*ghi i direcie.
!(pai i 6ei g(si ce am ascu*s.
Acolo 6ei g(si i*trarea subp(m8*tea*(
/(tre secretele ascu*se )*ai*te ca 6oi s( de6e*ii oame*i.
+( 6oi spu*e acum despre misterul ciclurilor
care se deplasea4( cu mic(ri ciudate pe*tru ce e 1i*it0
c(ci i*1i*ite su*t ele di*colo de )*elegerea omului.
A1lai c( su*t *ou( cicluriD
a0 *ou( deasupra i paispre4ece dedesubt0
eplas8*du-se )* armo*ie c(tre locul de co*topire care 6a e9ista )*tr-u* timp 6iitor.
!( tii c( "aetrii /iclurilor su*t u*it(i de co*tii*( trimise s( u*easc( Asta cu Totul.
Au cel mai )*alt *i6el de co*tii*( di*tre toate /iclurile0 lucr8*d )* armo*ie cu Legea.
EI tiu c( )* timp totul 6a ati*ge per1eciu*ea0
'emaie9ist8*d *imic deasupra i dedesubt0 ci totul 6a 1i $*u
:*tr-u* I*1i*it per1ect0 o armo*ie a tuturor )* $*icitatea Totului.
eparte sub scoara 2(m8*tului )* !(lile di* Ame*ti stau cei apte0 "aetrii ai /iclurilor0
a0 i )*c( u*ul0 "aestrul de dedesubt.
!( tii totui c( )* I*1i*it *u e9ist( *ici sus *ici >os.
ar )*totdeau*a e9ist( i 6a e9ista $*icitatea Tuturor c8*d totul 6a 1i )*cheiat.
Adesea am stat )*ai*tea "aetrilor Totului.
Adesea di* 18*t8*a )*elepciu*ii lor am b(ut i
"i-am umplut at8t corpul c8t i !u1letul cu Lumi*a lor.
2o6estitu-mi-au despre cicluri i despre Legea care le o1er( ce trebuie pe*tru a e9ista.
a0 mi-a 6orbit "aestrul 'ou(0 4ic8*d:
Thoth0 m(re eti pri*tre copii 2(m8*tului0 dar e9ist( secrete pe care *ici tu *u le cu*oti.
tii c( ai 6e*it di*tr-u* spaiu-timp i*1erior acestuia
!i tii c( 6ei c(l(tori c(tre u* spaiu-timp superior.
ar pui*e tii despre secretele ce se ascu*d )* ele0
2ui*e tii despre )*elepciu*ea de di*colo.
!( tii c( tu0 ca )*treg0 )* aceast( co*tii*( *u eti dec8t o celul( )* proces de de46oltare.
/o*tii*a de sub ti*e se de46olt( co*ti*uu )* se*suri di1erite de cele pe care le cu*oti.
48
a0 dei )*tr-u* spaiu-timp i*1erior ie0
Ea se e9ti*de )* direcii ce su*t di1erite
e cele ale tale.
/(ci trebuie s( tii c( ea e6oluea4( ca re4ultat al de46olt(rii tale
ar *u )* acelai 1el )* care te-ai de46oltat tu.
E6oluia ta trecut( i pre4e*t( au produs o cau4( i u* e1ect.
'ici o co*tii*( *u urmea4( calea celor di*ai*tea ei0
/(ci ast1el totul ar 1i doar o repetiie0 de prisos.
Eiecare co*tii*(0 )* ciclul )* care e9ist( )i urmea4( propria cale spre elul suprem.
Eiecare >oac( u* rol )* 2la*ul /osmosului.
Eiecare >oac( u* rol c(tre elul suprem.
/u c8t e mai )*dep(rtat ciclul0 cu at8t e mai mare
)*6((tura lui i capacitatea de a )*globa Legea )* tot.
A1l( c( )* ciclurile i*1erioare *ou( tu te ocupi de p(rile mai mici ale Legii
I* timp ce *oi0 cei di* ciclul care se )*ti*de la I*1i*it
'e str(duim s( co*struim o Lege mai m(rea(.
Eiecare are u* rol de >ucat )* cicluri.
Eiecare trebuie s(-i des(68reasc( opera.
/iclul i*1erior ie *u i-e i*1erior totui ci e 1ormat doar pe*tru o *e6oie ce e9ist(.
/(ci trebuie s( tii c( 18*t8*a )*elepciu*ii ce produce ciclurile caut( co*ti*uu
!( a1le *oi puteri.
!( tii c( )*6((tura se c8tig( doar pri* practic(0
Iar )*elepciu*ea pro6i*e doar di* )*6((tur(
!i ast1el su*t create ciclurile de c(tre Lege.
!u*t u*elte cu a>utorul c(rora se obi*e )*6((tura
2e*tru 2la*ul Legii care este !ursa Totului.
/iclul i*1erior *u e cu ade6(rat i*1erior ci doar di1erit )* spaiu i timp.
/o*tii*a de acolo lucrea4( i testea4( lucruri mai mici dec8t cele ce eti tu.
!i aa cum tu culti6i lucruri mai m(ree0 la 1el deasupra ta su*t cei ce culti6( i ei
/a i ti*e0 alte legi.
i1ere*a ce e9ist( i*tre cicluri re4id( doar )* capacitatea de a lucra cu Legea.
'oi0 cei care e9ist(m )* cicluri superioare celui al t(u0 su*tem cei ce au ap(rut primii
i* !urs( i care au c8tigat0 )* trecerea pri* Timp-spaiu0 capacitatea de a 1olosi
Legile "ai "arelui ce su*t mai presus de )*elegerea omului.
'imic *u e cu ade6(rat i*1erior ie ci doar se a1l( )*tr-o operaie di1erit( a Legii.
2ri6ete )* sus sau )* >os0 6ei g(si acelai lucru.
/(ci totul *u e dec8t o parte a $*icit(ii care st( la ba4a !ursei Legii.
/o*tii*a care se a1l( sub ti*e este o parte a ta aa cum i *oi su*tem o parte di* ti*e.
Tu0 ca i copil *u ai a6ut )*6((tura pe care ai acumulat-o cresc8*d.
49
/ompar( ciclurile cu omul )* c(l(toria lui de la *atere la moarte
!i 6ei 6edea )* ciclul i*1erior ie copilul cu )*6((tura pe care o areD
Apoi pri6ete-te adult0 a6a*s8*d )* )*6((tur( pe m(sur( ce timpul trece.
2ri6ete-*e i pe *oi0 copii a>u*i la maturitate
/u )*6((tura i i*elepciu*ea acumulate odat( cu trecerea a*ilor.
La 1el0 Thoth0 su*t i ciclurile co*tii*ei0 copii )* di1erite mome*te ale de46olt(rii0
Totui toate pro6e*i*d de la aceeai !urs(0 :*elepciu*ea0
!i toate la :*elepciu*e re)*torc8*du-se.
:*cet( apoi s(-mi 6orbeasc( El i se ae4( )* li*itea obi*uit( "aetrilor.
Apoi )mi 6orbi di* *ou0 4ic8*d:
<Thoth0 mult timp am petrecut 'oi )* Ame*ti0 p(4i*d 1lac(ra 6ieii di* !(li.
A1l( totui c( su*tem parte a /iclurilor *oastre cu +ederea *oastr(
a>u*g8*d la ele i mai departe.
a0 tim c( di* toate0 *imic *u co*tea4( cu e9cepia e6oluiei
atorate !u1letului *ostru.
tim c( car*ea e e1emer(.
Lucrurile pe care oame*ii le respect( *u )*seam*( *imic pe*tru *oi.
'u c(utam *imic ce are leg(tur( cu corpul ci doar cu starea de per1eciu*e a !u1letului.
/8*d 6oi0 oame*ii0 6ei )*6(a c( *imic )* a1ara e6oluiei !u1letului *u co*tea4(0
Abia atu*ci 6ei 1i liberi cu ade6(rat di* robie0 liberi s( lucrai )* armo*ie cu Legea.
A1l(0 omule0 c( trebuie s( i*teti spre per1eciu*e0 c(ci doar aa ii 6ei ati*ge scopul.
ei ar trebui s( tii c( *imic *u e per1ect0 totui ar trebui s( 1ie i*ta i scopul t(u.
I*ceta di* *ou 6ocea lui 'ou(0 iar cu6i*tele se scu1u*dar( )* co*tii*a mea.
Acum0 caut i mai mult( )*elepciu*e ca s( pot 1i per1ect )* Lege cu Totul.
/ur8*d cobor )* !(lile di* Ame*ti pe*tru a tr(i sub recea 1loare a 6ieii.
Tu0 cel ai primit )*6((tura0 *u m( 6ei mai 6edea.
Totui tr(i-6oi de-a pururi )* )*elepciu*ea pe care i-am o1erit-o.
Tot ceea ce e omul0 e9ist( datorit( )*elepciu*ii lui.
Tot ceea ce 6a 1i omul0 e re4ultatul cau4ei lui.
Ascult(-mi acum 6ocea i de6i*o mai m(re dec8t omul obi*uit.
#idic(-i ochii0 las( Lumi*a s(-i i*u*de 1ii*a0
Eii de-a pururi u* /opil al Lumi*ii.
oar pri* str(da*ii 6ei e6olua c(tre 2la*ul u*de Lumi*a e Totul.
Eii maestrul tuturor celor ce te )*co*>oar(.
'u te l(sa *iciodat( co*dus de e1ectele 6ieii tale.
/reea4( apoi cau4e i mai per1ecte iar )* timp 6ei de6e*i u* !oare al Lumi*ii.
Liber0 las(-i su1letul s( se )*ale de-a pururi0 eliberat di* robia i la*urile *opii.
#idic(-i ochii spre !oarele de pe cerul-spaiu.
2ermite-i s( 1ie u* simbol al 6ieii.
50
Ami*tete-i c( eti Lumi*a "(rea(0 per1ect )* s1era ta proprie0
$*de eti liber.
'u cauta *iciodat( )*spre i*tu*eric.
#idic(-i ochii spre spaiul de deasupra.
Liber( las(-i 1lac(ra s( ard( i 6ei 1i u* /opil al Lumi*ii.
TABLITA 12 -LE3EA /A$;EI !I A EEE/T$L$I !I /%EIA 2#&EETIEI
Ascult(0 omule0 cu6i*tele )*elepciu*ii mele0
Ascult( 6ocea lui Thoth0 atla*tul.
!t(p8*it-am Legea spaiului i timpului.
/u*oti*e am acumulat despre timpul 6iitor.
Ast1el tiu c( omul )* micarea lui pri* spaiu-timp 6a 1i de-a pururi $*a cu Totul.
!( tii0 omule0 c( 6iitorul e ca o carte deschis( pe*tru cel ce tie s( citeasc(.
Eiecare e1ect 6a aduce cu si*e i cau4a lui
/(ci 1iecare e1ect pro6i*e di* cau4a primordial(.
A1l( c( 6iitorul *u e 1i9 sau stabil ci 6aria4( pe m(sur( ce cau4a produce e1ectul.
/ercetea4( cau4a pe care o cree4i0 i 6ei descoperi cu sigura*( c( totul e e1ect.
Aa c( omule0 1ii sigur c( e1ectele pe care le produci
!u*t )*totdeau*a cau4ele u*or e1ecte i mai per1ecte.
A1l( c( 6iitorul *u e 1i9 ci c( el urmea4( 6oi*a omului pe m(sur( ce acesta se mic(
2ri* mic(rile spaiului-timp c(tre elul u*de )*cepe u* timp *ou.
&mul poate citi 6iitorul doar pri* i*termediul cau4elor care produc e1ecte.
/aut( )* i*teriorul a ceea ce a produs cau4a i 6ei descoperi cu sigura*( e1ectele.
Ascult(0 omule0 c8*d )i 6orbesc despre 6iitor0 despre e1ectul ce urmea4( cau4a.
!( tii c( omul )* c(l(toria lui spre lumi*(
/aut( de-a pururi s( se elibere4e di* *oaptea ce-l )*co*>oar(0
2recum umbrele ce )*co*>oar( stelele pe cer i0 la 1el ca i stelele de pe cerul-spaiu0 i el
+a str(luci di* umbra *opii.
esti*ul s(u )l 6a co*duce mereu spre )*ai*te p8*( 6a de6e*i $*a cu Lumi*a.
a0 dei calea pe care o are de str(b(tut se a1l( )* mi>locul umbrelor0
:*ai*tea lui str(luce de-a pururi "area Lumi*(.
/hiar dac( )*tu*ecat ii 6a 1i drumul 6a )*1r8*ge
51
$mbrele ce 4boar( )* >urul lui precum *oaptea.
eparte )* 6iitor0 6(d omul ca *(scut di* Lumi*(0
Eliberat de i*tu*ericul ce )*robete !u1letul0
Tr(i*d )* Lumi*( 1(r( la*urile i*tu*ericului
/are s( acopere Lumi*a care e de 1apt Lumi*a !u1letului s(u.
A1l(0 omule0 c( )*ai*te de a reali4a acest lucru
"ulte umbre ale i*tu*ericului 6or c(dea asupra Lumi*ii tale
:*cerc8*d s( sti*g( Lumi*a !u1letului care se 4bate s( 1ie liber(.
"(rea( e lupta di*tre Lumi*( i i*tu*eric0 6eche de epoci i totui *ou( )*totdeau*a.
Totui0 )*tr-u* timp departe )* 6iitor Lumi*a 6a 1i Totul iar i*tu*ericul 6a 1i )*6i*s.
Ascult(0 omule0 cu6i*tele mele pli*e de )*elepciu*e.
2reg(tete-te iar Lumi*a ta *u 6a 1i umbrit(.
&mul s-a ridicat i a dec(4ut la 1el cum *oile 6aluri de co*tii*( curg di*spre marele
Abis de sub *oi spre !oarele elului s(u.
+oi0 copii mei0 6-ai ridicat de u*de 6( a1lai0 adic( cu pui* deasupra a*imalelor0
Iar acum su*tei cei mai m(rei di*tre oame*i.
Totui )*ai*tea 6oastr( au 1ost alii mai m(rei dec8t 6oi.
!i0 la 1el cum alii0 )*ai*tea 6oastr( au dec(4ut0 i 6oi 6ei a>u*ge la u* s18rit.
Iar peste t(r8mul u*de locuii acum0 barbarii 6or 6e*i iar Lumi*a se 6a ridica.
$itat( 6a 1i )*elepciu*ea-str(6eche0 dar 6a tr(i totui ascu*s( oame*ilor.
a0 pe p(m8*tul pe care )l *umii 5hem0 rase 6or ap(rea i 6or disp(rea.
$itai 6ei 1i de copii omului.
+oi 6( 6ei 1i mutat )*tr-u* spaiu-stelar di*colo de 6oi
L(s8*d )* urm( acest loc )* care ai locuit.
!u1letul omului se mic( mereu spre )*ai*te0 *e1ii*d legat de *ici o stea.
/i )*drept8*du-se de-a pururi spre m(reul el u*de se 6a co*topi cu Lumi*a Totului.
!( tii c( 6ei merge mereu )*ai*te0 )mpi*i de Legea cau4ei i a e1ectului
28*( c8*d0 )* cele di* urm(0 ambele 6or de6e*i $*u.
a0 omule0 dup( ce 6ei 1i disp(rut0 6or 6e*i alii )* locul u*de ai tr(it tu.
:*6((tura i )*elepciu*ea 6or 1i uitate cu totul i doar ami*tirea ;eilor 6a supra6ieui.
Aa cum eu su*t pe*tru 6oi u* ;eu datorit( )*6((turii mele0
La 1el i 6oi 6ei 1i ;eii 6iitorului
atorit( )*6((turii 6oastre care 6a 1i cu mult deasupra celei pe care o 6or a6ea ei.
A1lai totui c( )* toate epocile omul 6a a6ea acces la Lege oric8*d dorete.
Epocile 6iitoare 6or 1i martorele re)*6ierii )*elepciu*ii
2e*tru cei care 6or mote*i locul t(u pe aceasta stea.
Ei0 la r8*dul lor0 6or c(p(ta )*elepciu*e
!i 6or )*6(a s( alu*ge i*tu*ericul cu a>utorul Lumi*ii.
"ult 6or trebui s( se 4bat( totui de-a lu*gul epocilor
52
2e*tru a se bucura de libertatea Lumi*ii.
Apoi asupra omului se 6a abate marele r(4boi
/e 6a cutremura 2(m8*tul i )l 6a )*dep(rta de la drumul s(u.
a0 iar apoi Eraii :*tu*ecai 6or )*cepe r(4boiul di*tre Lumi*a i i*tu*eric.
/8*d omul 6a cuceri di* *ou ocea*ul i 6a 4bura )* aer cu aripi aseme*i pas(rilorD
/8*d 6a 1i )*6(at s( stru*easc( 1ulgerul0 atu*ci 6a )*cepe timpul r(4boiului.
"are 6a 1i b(t(lia0 mare r(4boiul di*tre i*tu*eric i Lumi*(.
'aii se 6or ridica )mpotri6a *aiilor
Eolosi*d 1ortele i*tu*ericului ca s( distrug( 2(m8*tul.
Arme puter*ice 6or *imici p(m8*te*ii pa*a c8*d >um(tate di* popoare 6or disp(rea.
Atu*ci 6or 6e*i 1ii imi*eii i 6or decreta pe*tru copii oame*ilor:
&ame*i0 )*cetai lupta )mpotri6a 1railor 6otri.
oar aa 6ei putea a>u*ge la Lumi*(.
:*cetai cu *e)*crederea0 1raii *otri0 i urmai calea tii*d c( e cea dreapt(.
Atu*ci oame*ii 6or )*ceta lupta0 1rate co*tra 1rate i tat( co*tra 1iu.
Atu*ci se 6a ridica str(6echea cas( a poporului meu
i* locul ei0 de sub u*dele )*tu*ecate ale ocea*ului.
i* acel mome*t 6a )*cepe Epoca Lumi*ii iar toi oame*ii 6or c(uta Lumi*a elului.
Atu*ci Eraii Lumi*ii 6or co*duce oame*ii.
Alu*gat 1i-6a i*tu*ericul *opii.
a0 copiii omului 6or )*ai*ta spre marele el.
/opii ai Lumi*ii 6or de6e*i.
Elac(ra 1l(c(rii 6or 1i de-a pururi !u1letele lor.
:*6((tura i i*elepciu*ea 6or 1i ale omului
I* marea epoc( c(ci el se 6a apropia de 1lac(ra *emuritoare0
!ursa )*tregii i*elepciu*i0 locul )*ceputului care e $*a cu s18ritul tuturor lucrurilor.
a0 )*tr-u* timp *e*(scut )*c(0 toate 6or de6e*i $*a i $*a 6a 1i Totul.
&mul0 o 1lac(r( per1ect( a acestui /osmos0 6a a>u*ge )*tr-u* loc pri*tre stele.
a0 6a pleca chiar di* acest spaiu-timp )* altul a1lat di*colo de stele.
:*delu*g m-ai ascultat0 /opiii mei0
:*delu*g ai ascultat )*elepciu*ea lui Thoth.
Acum plec di*tre 6oi spre i*tu*eric.
Acum m( )*drept spre !(lile di* Ame*ti0 ca s( locuiesc acolo )* 6iitor c8*d Lumi*a
+a 6e*i di* *ou la oame*i.
!( tii totui c( spiritul meu 6a 1i de-a pururi cu 6oi0
/(l(u4i*du-6a paii pe calea Lumi*ii.
2(strai cu gri>( secretele pe care 6i le )*credi*e4
Iar spiritul meu 6( 6a p(4i cu sigura*( de-a lu*gul 6ieii 6oastre.
2ri6ii tot timpul calea ce duce spre )*elepciu*e.
53
2(strai Lumi*a drept el de-a pururi.
'u 6( )*l(*uii !u1letul )* robia i*tu*ericuluiD
L(sai-l s( 4boare liber spre stele.
Acum 6( las pe*tru a merge s( locuiesc )* Ame*ti.
Eii copiii mei )* aceast( 6ia( i )* urm(toarea.
+a 6e*i timpul c8*d i 6oi *u 6ei mai cu*oate moartea0
Tr(i*d de-a pururi ca o Lumi*( i*tre oame*i.
2(4ii i*trarea )* !(lile di* Ame*ti.
2(4ii secretele pe care le-am ascu*s pri*tre 6oi.
'u l(sai )*elepciu*ea s( a>u*g( la barbari.
!ecret( s( o p(strai pe*tru cei ce caut( Lumi*a.
Acum plec.
2rimii bi*ecu68*tarea mea.
$rmai-mi calea i 6ei urma Lumi*a.
Armo*i4ai-6( !u1letul cu "area Ese*(.
/o*tii*a 6oastr( s( 1ie $*a cu "area Lumi*(.
/hemai-m( atu*ci c8*d a6ei cu ade6(rat *e6oie de mi*e.
#ostii-mi *umele de trei ori la r8*d:
/heRuetet0 Arelich0 +olmalites.
TABLITA 13 - /%EILE +IETII !I "&#TII
Ascult(0 omule0 )*elepciu*ea.
Ascult( /u68*tul care te 6a umple de +ia(.
Ascult( /u68*tul care 6a alu*ga i*tu*ericul.
Ascult( 6ocea care 6a alu*ga *oaptea.
!ecrete i )*elepciu*e am o1erit copiilor meiD
:*6((tur( i putere 6e*ite di* 6echime.
'u tii c( totul se 6a deschide
/8*d 6ei descoperi u*icitatea tuturor lucrurilorJ
$*a 6ei de6e*i cu "aetrii !ecretelor0
/uceritori ai "orii i "aetrii ai +ieii.
54
a0 6ei a1la despre 1loarea di* Ame*ti
espre 1loarea 6ieii ce str(lucete )* !(li.
I* !pirit 6ei a>u*ge )* !(lile di* Ame*ti
!i 6ei aduce )*apoi )*elepciu*ea ce tr(iete )* Lumi*(.
!( tii c( poarta spre putere e secret(.
!( tii c( poarta spre 6ia( trece pri* moarte.
a0 pri* moarte dar *u aa cum tii tu moartea
/i o moarte care e 6ia( i care e 1oc i Lumi*(.
oreti s( cu*oti secretul ad8*c ascu*sJ
2ri6ete )* su1letul t(u u*de se a1l( )*6((tura.
A1l( c( )* ti*e e ascu*s secretul0 !ursa 6ieii i a morii.
Ascult( omule0 )* timp ce-i )mp(rt(esc secretul0
I* timp ce )i re6ele4 secretul celor 6echi.
Ad8*c )* i*ima 2(m8*tului se a1l( 1loarea0 !ursa !piritului
/are i*e totul )* 1orma proprie.
A1l( c( 2(m8*tul e 6iu aa cum tu eti 6iu )* propria-i 1orm( 1ormat(.
Eloarea +ieii este precum propriul t(u loc al !piritului i curge pri* 2(m8*t
Aa precum al t(u curge pri* 1orma taD
(rui*d 6ia( 2(m8*tului i copiilor lui0 re)**oi*d !piritul di* 1orm( )* 1orm(.
Acesta este !piritul care este 1orma corpului t(u0 model8*du-se )* propria lui 1orm(.
A1l(0 omule0 c( 1orma ta e dual(0 echilibrat( )* polaritate dei 1ormat( )* propria 1orm(.
A1l( c( atu*ci c8*d "oartea se apropie cu repe4iciu*e de ti*e0
Acest lucru se )*t8mpl( doar pe*tru c( echilibrul t(u este 4dru*ci*at.
!e )*t8mpl( doar pe*tru c( u* pol s-a pierdut.
!( tii c( secretul 6ieii di* Ame*ti este secretul re1acerii echilibrului polilor.
Tot ceea ce e9ist( are 1orm( i tr(iete datorita !piritului 6ieii di* poli.
'u )*elegi c( )* su1letul 2(m8*tului se a1l( echilibrul tuturor lucrurilor care e9ist(
!i au 1ii*( pe supra1aa luiJ
!ursa !piritului t(u este atras( di* ce*trul p(m8*tului
/(ci )* 1orma pe care o ai tu eti u*a cu 2(m8*tul.
/8*d 6ei 1i )*6(at s(-i p(stre4i echilibrul propriu
Atu*ci 6ei atrage echilibrul 2(m8*tului.
+ei e9ista atu*ci )* acelai timp cu 2(m8*tul0
!chimb8*du-i 1orma doar c8*d se 6a schimba i 2(m8*tul.
'u 6ei mai cu*oate moartea ci 6ei 1i u*a cu aceasta pla*et(0
2(str8*du-i 1orma p8*( totul 6a disp(rea.
Ascult(0 omule0 secretul pe care i-l )*credi*e4
Ast1el )*c8t *ici tu s( *u mai cu*oti schimbarea.
Aa4(-te o or( )* 1iecare 4i cu capul orie*tat spre locul u*de se a1l( polul po4iti6 ,*ord..
55
I* 1iecare 4i timp de o or( capul t(u trebuie s( 1ie )*dreptat spre polul *egati6 ,sud..
I* timp ce capul e )*dreptat spre *ord p(strea4(-ti mi*tea i*tre piept i cap.
Iar c8*d capul este )*dreptat spre sud0 p(strea4(-i g8*durile i*tre piept i picioare.
2(strea4(-te )* echilibru odat( la apte 4ile iar echilibrul t(u 6a 1i mai puter*ic ca oric8*d.
a0 dac( eti b(tr8*0 corpul t(u se 6a simi re6igorat
Iar puterea ta 6a de6e*i ca cea a u*ui t8*(r.
Acesta este secretul tiut de "aetrii pri* care i* la dista*( "oartea.
'u uita s( urme4i calea pe care i-am ar(tat-o0 c(ci atu*ci c8*d 6ei 1i trecut de 100 de a*i
'egli>8*d-o0 6ei atrage "oartea.
Ascult(-mi cu6i*tele i urmea4( calea.
2(strea4(-i echilibrul i tr(iete )* 6ia(.
Ascult(-mi 6ocea0 omule.
Ascult( )*elepciu*ea care te 1erete de "oarte.
/8*d la s18ritul sarci*ii )*credi*ate 6ei dori s( pleci di* aceast( 6ia(0
Treci )* pla*ul u*de !orii imi*eii tr(iesc i 1ii*ea4( ca i /opii ai Lumi*ii.
Treci 1(r( durere i 1(r( regrete )* pla*ul u*de e9ist( Lumi*a eter*(.
"ai )*t8i )*ti*de-te cu capul spre est.
Aa4(-i m8i*ile suprapuse peste !ursa 6ieii tale ,ple9ul solar..
Aa4(-i co*tii*a )* ce*trul 6ieii.
#(sucete-o i desparte-o spre *ord i spre sud.
Trimite >um(tate spre *ord.
Iar cealalt( >um(tate spre sud.
es1(-te di* str8*soarea 1ii*ei tale
Iar di* 1orma ta sc8*teia argi*tie )i 6a lua 4borul )* sus spre !oarele dimi*eii0
2e*tru a se u*i cu Lumi*a de u*de a i46or8t.
Acolo 6a str(luci p8*( c8*d dori*a se 6a crea.
Apoi se 6a )*toarce )*tr-u* loc i )*tr-o 1orm(.
A1l( omule c( ast1el trec marile !u1lete dup( 6oia lor0 di*tr-o 6ia( )* alta.
La 1el se )*t8mpl( i cu A6atarul
/are moare atu*ci c8*d dorete i tr(iete atu*ci c8*d dorete.
Ascult( omule i soarbe di* )*elepciu*ea mea.
:*6a( secretul care e !t(p8*ul Timpului.
:*6a( cum toi "aetrii su*t capabili s(-i ami*teasc( 6ieile trecute.
"(re e secretul dar totui usor de st(p8*it0
8*du-i ast1el posibilitatea de a st(p8*i timpul.
/8*d moartea se 6a apropia de ti*e *u te teme0 ami*tete-i c( eti st(p8*ul "orii.
#ela9ea4(-i corpul0 elimi*( orice te*siu*e.
Aa4(-i )* i*im( 1lac(ra !u1letului t(u.
#epede apoi )*dreapt(-l spre reedi*a triu*ghiului.
56
Ateapt( u* mome*t apoi )*dreapt(-te spre tel.
Acesta0 elul t(u0 este locul di*tre spr8*ce*e0
Locul u*de memoria 6ieii trebuie s( 1ie p(strat(.
2(strea4( aici 1lac(ra0 )* l(caul creierului
28*( c8*d degetele morii ii 6or cupri*de !u1letul.
Ast1el c8*d te 6ei petrece di* 6ia(0
Ami*tirile di* acea 6ia( 6or trece i ele.
Atu*ci trecutul 6a 1i u*ul cu pre4e*tul.
Ast1el toate ami*tirile 6or putea 1i p(strate.
+ei 1i liber de orice regres.
Lucrurile di* trecut 6or tr(i i )* pre4e*t.
TABLITA 1K - !$2LI"E'TA#
Ia ami*te omule la pro1u*da )*elepciu*e ascu*s(0
2ierdut( pe*tru oame*i )*c( )* timpul Locuitorilor0
2ierdut( i uitat( de oame*ii acestei epoci.
A1l( c( acest 2(m8*t *u e dec8t u* portal0 p(4it de puteri *ecu*oscute omului.
"aetrii :*tu*ericului ascu*d i*trarea ce duce spre t(r8mul 2aradisului.
A1l( c( drumul spre s1era di* Arulu
E pres(rat cu bariere ce se deschid doar celor *(scui di* Lumi*(.
2e 2(m8*t0 eu su*t p(str(torul cheilor ce deschid porile c(tre T(r8mul !acru.
2ri* puterile ce su*t mai presus de mi*e0 hot(r(sc s( las aceste chei lumii omului.
:*ai*te s( plec0 6( o1er !ecretele pri* care 6( putei elibera di* scla6ia i*tu*ericului0
2ri* care putei sc(pa di* )*c(tuarea c(r*ii ce 6-a legat0
!i pri* care putei s( 6( ridicai di* i*tu*eric spre Lumi*(.
A1l( c( su1letul trebuie s( 1ie cur(at de tot ce e )*tu*ecat
:*ai*te de a putea i*tra pe porile ce duc spre Lumi*(.
Ast1el0 6( las toate !ecretele pe*tru ca ele s( poat( 1i oric8*d descoperite.
a0 dei omul poate c(dea )* i*tu*eric0 Lumi*a 6a str(luci de-a pururi ca o c(l(u4(.
Ascu*s( )* i*tu*eric0 )*6(luit( )* simboluri0
/alea spre portal 6a 1i )*totdeau*a descoperit(.
57
I* 6iitor0 omul 6a re1u4a s( accepte aceste secrete
ar cel ce 6a c(uta 6a g(si )*totdeau*a calea.
Ascultai cum 6( de46(lui !ecretul0
Ascultai simbolurile !ecretului pe care 6i le-am )*credi*at.
Eacei di* el o religie c(ci doar ast1el ese*a lui 6a d(i*ui.
E9ist( dou( 4o*e i*tre aceast( 6ia( i !uprema +ia(0
2ri* care c(l(toresc !u1letele care pleac( de pe acest 2(m8*tD
uat0 c(mi*ul puterilor ilu4ieiD
!eLhet %etspet0 /(mi*ul ;eilor.
&siris0 simbolul p(4itorului portalului0
/el care )*toarce di* drum su1letele celor *edem*i.
i*colo se )*ti*de s1era puterilor *(scute di* paradis0
Arulu0 t(r8mul u*de au a>u*s :*elepii.
Acolo0 c8*d )mi 6oi )*cheia me*irea pri*tre oame*i0
+oi merge s( m( al(tur :*elepilor di* str(6echiul meu c(mi*.
!apte su*t la *um(r casele celor Atotputer*iciD
Trei p(4esc porile 1iec(rei case di* i*tu*ericD
/i*cispre4ece su*t c(ile ce duc spre uat.
oispre4ece su*t c(mi*ele "aetrilor Ilu4iei0
:*dreptate )* patru direcii0 1iecare di1erit(.
2atru4eci i dou( su*t marile puteri0 care >udec( "oartea ce caut( poarta.
2atru su*t Eii lui %orus0
oi su*t pa4*icii Estului i +estului lui Isis0 mama care )i ap(r( copii0
#egi*a lu*ii0 re1lect8*d !oarele.
Ba este ese*a care tr(iete de-a pururi.
5a este $mbra pe care omul o cu*oate drept 6ia(.
Ba *u apare p8*( c8*d 5a *u se )*car*ea4(.
Acestea su*t secretele ce trebuie p(strate de-a lu*gul epocilor.
!u*t chei c(tre 6iaa i "oarte.
Ascultai acum secretul secretelor:
A1lai de cercul 1(r( de )*ceput i 1(r( de s18rit0
Eorma /elui ce e $*a i )* acelai timp se a1l( )* toate.
Ascultai-l0 1acei ce 6( spu*e i ast1el 6ei merge pe aceeai cale pe care merg i eu.
!ecret )* !ecret0 i totui 1(r( de secret pe*tru cel *(scut di* Lumi*(0
!ecretul tuturor lucrurilor 6i-l 6oi de46(lui acum.
+oi )*1(ia u* secret pe*tru i*iiat
ar ua )*elegerii lui 6a 1i complet )*chis( pe*tru pro1a*.
Trei este secretul i 6i*e di* marele u*u.
Ascultai iar Lumi*a 6( 6a sc(lda.
58
I* preistorie0 e9istau trei u*it(i.
I* a1ara lor0 *imic *u e9ista.
Acestea repre4i*t( echilibrul0 sursa creaiei:
$* um*e4eu0 u* Ade6(r0 u* pu*ct al libert(ii.
/ele trei pro6i* di* ceea ce 1ormea4( echilibrul:
Toat( 6iaa0 toat( bu*(tatea0 toat( puterea.
Trei su*t calit(ile lui um*e4eu )* c(mi*ul lui de Lumi*(:
2utere i*1i*it(0 :*elepciu*e I*1i*it(0 Iubire I*1i*it(.
Trei su*t puterile date "aetrilor:
e a tra*s1orma r(ul0 de a susi*e bu*(tatea0 de a 1olosi discer*(m8*tul.
Trei lucruri trebuie s( 1ac( oric8*d um*e4eu:
!(-i ma*i1este puterea0 )*elepciu*ea i iubirea.
Trei su*t puterile ce crea4( toate lucrurile:
Iubire i6i*( ce co*i*e )*6((tura per1ect(0
:*elepciu*e i6i*( ce cu*oate toate mi>loacele posibile0
2utere i6i*( dei*ut( pri* 6oi*a u*it( a Iubirii i :*elepciu*ii i6i*e.
Trei su*t st(rile e9iste*ei:
!tarea Lumi*ii u*de *u se a1l( dec8t um*e4eu0
!i doar um*e4eu poate s( o tra6erse4eD
!tarea de %aos )* care toate lucrurile apar pri* e9cele*( di* moarteD
!tarea de /o*tii*( )* care toate lucrurile i46or(sc di* 6ia(.
Toate lucrurile ce au 6iat( se a1l( )* trei stadii de e9iste*(:
%aos sau moarte0 libertate )* ome*ie i 1ericire 2aradisiac(.
Trei *e6oi co*trolea4( toate lucrurile:
:*ceputul )* "area 2ro1u*4ime0 starea de haos0 des(68rire cereasc(.
Trei su*t c(ile su1letului:
&m0 Libertate0 Lumi*(.
Trei su*t obstacolele:
Lipsa str(da*iei pe*tru a obi*e )*6((tur(D
'o* ataame*tul 1a( de um*e4euD
Ataame*tul 1a( de r(u.
!i )* om se ma*i1est( trei.
Trei su*t #egii puterilor di* i*terior.
Trei su*t camerele secretelor0
3(site i totui *edescoperite )* corpul omului.
Ascult( acum despre cel ce s-a eliberat0
Liber e di* str8*soarea 6ieii s( mearg( spre Lumi*(.
/u*osc8*d i46orul primordial0 lumi i se 6or deschide.
a0 *ici m(car 2orile di* Arulu *u-i 6or 1i )*chise.
59
Ai gri>a )*s(0 omule ce 6rei s( i*tri )* 2aradis.
aca 6ei 1i *edem* de acest lucru ar 1i mai bi*e sa ca4i )* 1oc.
A1l( c( cei curai trec pri* 1lac(r( pur(.
La 1iecare rotaie a cerurilor ei se )mb(ia4( )* 18*t8*ile Lumi*ii.
Ascult( omule acest secret:
/u mult timp )* urm(0 am locuit )* +echea Atla*tida.
Acolo )* Templu0 am sorbit di* :*elepciu*e0
/e curgea ca di*tr-o 18*t8*( de Lumi*(.
Locuitorul mi-a o1erit cheia pe*tru a accede la Lumi*a di* "area lume.
Am stat )* 1ata /elui !18*t ce edea )* mi>locul 1lorii de 1oc.
Ascu*s era de 1ulgere )*tu*ecate0 c(ci alt1el !u1letul meu ar 1i 1ost spulberat de 3lorie.
e la picioarele Tro*ului s(u precum diama*tul
!e rostogoleau patru r8uri de 1oc di* sc(u*aul pe*tru picioare0
!e rostogoleau pri* ca*alele *orilor spre lumea &mului.
2li* era locul cu !pirite /ereti.
"i*u*e a mi*u*ilor era palatul :*stelat.
easupra cerului0 precum u* curcubeu de Eoc i #a4e de Lumi*(0
Erau 1ormate spiritele.
/8*tau gloriile /elui s18*t.
Apoi di* mi>locul Eocului se au4i o 6oce:
2ri6ete 3loria /au4ei primordiale.
Am pri6it acea Lumi*(0 ce era mai presus de orice i*tu*eric0
#e1lectat( )* propria-mi 1ii*(.
Am a>u*s0 aa cum se cu6e*ea0 la um*e4eul um*e4eilor0
!piritul-!oare0 !u6era*ul s1erelor !oarelui.
E9ist( u*ul0 chiar 2rimul0
/e *u are )*ceput0
/e *u are s18ritD
/are a creat toate lucrurile0
/are gu6er*ea4( totul0
/are e bu*0
/are e drept0
/are ilumi*ea4(0
/are spri>i*(.
Atu*ci di*spre tro*0 ap(ru o mare str(lucire0
:*co*>ur8*du-mi i ridic8*du-mi su1letul pri* puterea ei.
/u repe4iciu*e m-am micat apoi pri* spatiile /ereti0
"i s-a ar(tat secretul secretelor0
"i s-a ar(tat i*ima !ecret( a cosmosului.
60
Eost-am purtat spre t(r8mul di* Arulu0
A>u*g8*d )* 1aa "aetrilor di* /(mi*ele lor.
eschis-au ei $a pe*tru ca eu s( pot aru*ca o pri6ire la haosul primordial.
!-a )*1iorat su1letul meu la 6ederea ororii0 i s-a )*tors di* ocea*ul de i*tu*eric.
Apoi am )*eles me*irea barierelor0 am )*eles e9iste*a "aetrilor di* Arulu.
oar ei cu echilibrul lor I*1i*it puteau sta )* calea haosului.
oar ei puteau p(4i creaia lui um*e4eu.
Apoi trecut-am de cercul celor opt.
+(4ut-am toate su1letele care au )*6i*s i*tu*ericul.
Am 6(4ut sple*doarea Lumi*ii )* care locuiau.
T8*>it-am s( am i eu u* loc )* acel cerc dar t8*>it-am i dup( calea pe care am ales-o0
Atu*ci c8*d am a>u*s )* !(lile di* Ame*ti i mi-am ales me*irea.
Trecut-am apoi di* !(lile di* Arulu spre spaiul pam8*tesc u*de se a1la corpul meu.
"-am ridicat di* p(m8*tul )* care m( odih*eam.
Am stat )* 1aa Locuitorului.
Am co*1irmat c( 6oi re*u*a la reptul meu
28*( c8*d )mi 6oi )*cheia sarci*a pe 2(m8*t0
28*( c8*d Epoca i*tu*ericului 6a 1i de dome*iul trecutului.
Ascult( omule0 cu6i*tele pe care i le )*credi*e4.
I* ele 6ei descoperi Ese*a +ieii.
:*ai*te de a m( )*toarce )* !(lile di* Ame*ti0 trebuie s( te )*6( !ecretul secretelor
/um i tu te poi ridica spre Lumi*(.
2(strea4(-le i p(4ete-le0
Ascu*de-le )* simboluri0
Ast1el )*c8t pro1a*ul s( r8d( i s( re*u*e.
I* orice 4o*(0 d( 1orm( secretelor.
E( calea s( 1ie di1icil de parcurs.
Ast1el cei slabi i *ehot(r8i 6or 1i respi*i.
Ast1el secretele 6or 1i ascu*se i p(4ite0
2(strate p8*( c8*d roata se 6a )*toarce.
2ri* epoci )*tu*ecate0 atept8*d i 6eghi*d0 spiritul meu 6a r(m8*e )* t(r8mul ascu*s.
/8*d ci*e6a 6a trece toate )*cerc(rile di* e9terior0
/heam(-m( cu a>utorul cheii pe care o deii.
Atu*ci eu0 I*iiatorul0 6oi r(spu*de0 i 6oi 6e*i di* !(lile ;eilor di* Ame*ti.
Atu*ci )l 6oi primi pe cel i*iiat i ii 6oi de46(lui cu6i*te pli*e de putere.
Ascult( i ia ami*te la ce-i spu*:
!( *u-mi aduci pe *ime*i lipsit de )*elepciu*e0
/u i*ima impur( sau care *u are u* scop bi*e de1i*it.
Alt1el ii 6oi lua )*apoi puterea de a m( chema di* locul u*de m( odih*esc.
61
Acum mergi i cheam(-i 1raii
/a s( pot ast1el )mp(rt(i )*elepciu*ea care s(-i lumi*e4e /alea
c8*d eu *u 6oi mai 1i aici.
+i*o )* camera de sub templul meu.
'u m8*ca timp de trei 4ile.
Acolo )i 6oi o1eri ese*a )*elepciu*ii ast1el )*c8t cu putere s( str(luceti i*tre oame*i.
Acolo )i 6oi )mp(rt(i secretele ast1el )*c8t i tu s( te ridici c(tre /eruri
&m-;eu )* Ade6(r ca i )* ese*( s( 1ii.
2leac( acum i las(-m( s(-i chem pe cei pe care ii tii dar totui *u ii cu*oti.
TABLITA 17 - !E/#ET$L !E/#ETEL&#
Adu*ai-6( acum0 copiii mei0
!i ascultai !ecretul !ecretelor
/are 6( 6a da puterea de a descoperi omul-;eu di* 6oi
/are 6( 6a o1eri calea spre 6iata +e*ic(.
eschis 6orbi-6oi despre !ecretele e46(luite.
'u 6( 6oi o1eri 6orbe cu mai multe )*elesuri.
Ascultai cu ate*ie acum0 copiii mei.
Ascultai i urmai cu6i*tele pe care 6i le o1er.
"ai )*t8i 6oi 6orbi despre la*urile i*tu*ericului
/are 6( leag( de s1era 2(m8*tului.
:*tu*ericul i lumi*a su*t de acelai 1el0 di1er( doar )* apare*(.
/(ci am8*dou( pro6i* di* sursa primordial(.
:*tu*ericul )*seam*( de4ordi*e.
Lumi*a )*seam*( &rdi*e.
:*tu*ericul tra*s1ormat e lumi*a Lumi*ii.
Acesta este0 copiii mei0 scopul 6ostru ca 1ii*e:
Tra*s1ormarea i*tu*ericului )* lumi*(.
Ascultai acum secretele *aturii0
#elaiile pe care le stabilete 6iaa cu 2(m8*tul u*de locuiete.
A1lai c( )* stare *ormal( su*tei tripartii0 Ei4ic0 astral i me*tal la u* loc.
62
Trei su*t calit(ile 1iec(rei st(riD
'ou( cu totul0 precum sus aa i >os.
I* partea 1i4ic( su*t aceste ca*ale0 s8*gele care se mic( sub 1orm( de 68rte>0
&blig8*d i*ima s( bat( co*ti*uu.
"ag*etismul care se deplasea4( pri* *er6i
2oart( e*ergiile c(tre toate celulele i esuturile.
ALasa ce curge pri* ca*ale0 subtil( dar totui 1i4ic(0 completea4( ca*alele.
Eiecare di* cele trei st(ri este )* acord cu celelalte
Eiecare )* parte i*1lue*8*d 6iaa corpului.
Ele 1ormea4( cadrul scheletal pri* care curge eterul subtil.
A le st(p8*i )*seam*( s( deii !ecretul +ieii di* corp.
/orp care poate 1i p(r(sit doar pri* 6oi*a dei*(torului
Atu*ci c8*d scopul s(u )* 6ia( a 1ost ati*s.
Trei su*t st(rile Astralului0
"i>locitor i*tre sus i >osD
'u ti*e de 1i4ic0 *u ti*e de !piritual0
ar capabil s( se deplase4e )* sus i )* >os.
Trei su*t st(rile "i*ii0
2urt(toare a +oi*ei /elui "(re.
Iudec(tor al /au4ei i E1ectului )* 6iaa ta.
Ast1el este alc(tuit( 1ii*a tripartit(
/o*dus( de sus de c(tre puterea lui patru.
easupra i di*colo de starea tripartit( a omului
!e a1l( t(r8mul !i*elui !piritual.
2atru su*t st(rile lui
!tr(luci*d )* 1iecare pla* de e9iste*(0
ar treispre4ece cu totul0
'um(rul mistic.
2e ba4a calit(ilor omului su*t Eraii:
Eiecare diri>ea4a de46oltarea 1ii*ei0
Eiecare e u* ca*al al /elui "(re.
2e 2(m8*t omul este scla60 legat de spaiul i timpul pla*ului p(m8*tesc.
:*co*>ur8*d 1iecare pla*et(0 o u*d( 6ibratorie0 )l leag( de pla*ul s(u de e9iste*(.
/u toate acestea )* i*teriorul s(u se a1l( cheia eliber(rii0
I* el poate 1i descoperit( libertatea.
up( ce i-ai eliberat si*ele di* corp0
#idic(-te spre cele mai )*dep(rtate margi*i ale pla*ului t(u p(m8*tesc.
#ostete cu68*tul or-E-Lil-La.
Apoi0 pe*tru o 6reme0 Lumi*a ta 6a 1i ridicat(0 liber 6ei 1i ca s( treci de barierele spaiului.
63
Timp de >um(tate de soare ,- ore.0 liber 6ei putea trece de barierele pla*ului p(m8*tesc0
+ei putea 6edea i a1la pe cei ce se a1l( di*colo de ti*e.
:*tr-ade6(r spre lumi superioare 6ei putea trece.
escoper(-i propriile posibilit(i de de46oltare0
A1l( toate 6ieile 6iitoare ale !u1letului pe 2(m8*t.
:*c(tuat eti )* corpul t(u dar pri* putere poi 1i liber.
Acesta este !ecretul pri* care scla6ia 6a 1i )*locuit( de libertatea ta.
Li*itete-i mi*tea.
#ela9ea4(-i corpul:
/o*tie*ti4ea4( doar eliberarea di* car*e.
/e*trea4(-i 1ii*a c(tre scopul spre care t8*>eti.
38*dete tot timpul c( 6ei 1i liber.
38*dete acest cu68*t La-$m-I-L-3a*oo6er
!i permite-i s(-i r(su*e )* mi*te.
Las(-te purtat de su*et spre locul u*de t8*>eti s( a>u*gi.
Eliberea4(-te di* )*c(tuarea c(r*ii dup( propria 6oi*(.
Ascultai cel mai mare di*tre secrete:
/um putei i*tra )* !(lile di* Ame*ti0
I* locul u*de su*t cei *emuritori0 aa cum am 1(cut i eu0 i s( stai )* 1ata "aetrilor.
:*ti*dei-6( corpul la ori4o*tal(.
/almai-6( mi*tea ast1el )*c8t *ici u* g8*d s( *u 6( dera*>e4e.
2uri trebuie s( 1ii )* mi*te c8t i )* scop c(ci alt1el 6ei da gre.
Aducei )* mi*te imagi*ea !(lilor di* Ame*ti asa cum am descris-o )* T(bliele mele.
orii-6( di* tot su1letul sa 1ii acolo.
+i4uali4ai-6( st8*d )* 1ata "aetrilor.
2ro*u*ai0 me*tal0 urm(toarele cu6i*te pli*e de putere:
"eLut-El-!hab-El %ale-!ur-Be*-El-;abrut ;i*-E1rim-Ouar-El.
#ela9ai-6( mi*tea si corpul.
Apoi 1ii siguri c( su1letul 6ostru 6a 1i chemat.
Acum 6( 6oi da /heia spre !hamballa0 locul u*de Eraii mei locuiesc )* i*tu*eric:
ar u* i*tu*eric pli* cu Lumi*a !oarelui0
:*tu*ericul 2(m8*tului dar Lumi*a a !piritului0 c(l(u4e pe*tru 6oi dup( ce eu 6oi pleca.
Ae4ai-6( corpul aa cum 6-am )*6(at.
:*dreptai-6( spre barierele locului ascu*s i )*dep(rtat.
!tai )* 1aa porilor i a pa4*icilor lor.
#idicai barierele pro*u*8*d aceste cu6i*te:
Eu su*t Lumi*a. :*tu*eric *u e deloc )* mi*e.
Eliberat su*t di* scla6ia *opii.
eschidei-mi calea celor oispre4ece i $*u0 ca s( pot trece c(tre t(r8mul )*elepciu*ii.
64
Iar c8*d 6( 6or re1u4a0 c(ci cu sigura*( 6( 6or re1u4a0
2oru*cii-le s( 6( deschid( calea rosti*d cu6i*tele:
Eu su*t Lumi*(. 2e*tru mi*e *u e9ista bariere.
eschidei0 6( poru*cesc0 pri* !ecretul !ecretelor
Edom-El-Ahim-!abbert-;ur Adom.
Atu*ci0 dac( ale 6oastre cu6i*te au 1ost *umai i *umai Ade6(rul0
Barierele 6or c(dea )* 1aa 6oastr(.
Acum 6( las0 copiii mei.
I* >os0 i totui )* sus0 spre !(lile di* Ame*ti 6oi merge.
!tr(duii-6( s( g(sii calea c(tre mi*e0 copiii mei
!i cu ade6(rat 1raii mei 6ei de6e*i.
Ast1el )mi )*chei scrierile. /hei 1ie ele pe*tru cei ce 6or 6e*i dup( mi*e.
ar doar pe*tru cei ce caut( )*elepciu*ea mea0
/(ci doar pe*tru acetia mi-s /heia i /alea.
65
ATLA'TIA !I TE#IT&#I$L #&"M'E!/
$*a di* cele mai 1abuloase lege*de ale ci6ili4aiei p(m8*te*e0 Atla*tida0 a i*citat mi*ile
multor oame*i de stii*S(0 cercet(tori0 dar *u *umai0 1(r( a g(si u* r(spu*s acceptabil )*
pri6i*Sa ade6(rului legat de acest imperiu mistic al preistoriei *oastre. e ce l-am de*umit
1abulosJ eoarece )* decursul secolelor au ap(rut *e*um(rate 6ersiu*i 1a*te4iste care0 )*
loc s( de4lege mitul0 au )*cetoTat mi*Sile oame*ilor Ti au ca*ali4at g8*durile pe piste cu totul
greite. 'im(*ui *u i-a trecut pri* mi*te s( adu*e0 s( sistemati4e4e Ti s( a*ali4e4e toate
lege*dele0 po6eTtile Ti basmele legate direct Ti i*direct de acest Si*ut miraculos0 co*siderat
u* Si*ut al 4eilor.
&cea*ul Atla*tic a primit aceasta de*umire de la popoarele meditera*ee*e deoarece era o
4o*(misterioas( dar Ti 1oarte periculoas( pe*tru ei ca Ti Sara Atla*tidei la 6remea respecti6(.
AlSii o co*sider( doar o simpl( 1icSiu*e0 1(r( o ba4( co*cret( )* realitatea istoric(. "ome*ta*
este 1oarte greu s( determi*(m locul Ti )*ti*derea Atla*tidei dup( cele relatate de 2lato*
u*de s-au strecurat multe i*dicii greTite0 chiar absurdit(Si0 datorate de1orm(rii te9telor
tra*smise oral p8*( la el di* dori*Sa 1iec(ruia de a co*tribui cu ce6a 1a*tastic la tra*smiterea
lege*dei )* timp. I*diciile cele mai importa*te par a duce la ideea c( acest teritoriu misterios
era u* Si*ut i*sular )*co*>urat de mare Ti se a1la di*colo de o str8mtoare0 dar Ti di*colo de
aTa 4isele /oloa*e lui %ercule0 iar )* 1i*al a disp(rut )*ghiSit de ape. A*ali48*d super1icial
cele relatate0 pe*tru determi*area locaSiei a6ute0 *e putem tre4i pe piste 1oarte 6ariate Ti
absolut ero*ate )* c(ut(ri. !i*gurul i*diciu 6iabil este c( a disp(rut di*tr-odat( di* istoria
p(m8*tea*( )* co*diSii *eelucidate Ti pli*e de mister0 1apt care *ici p8*( a4i *u s-a putut
de4lega complet.
Atla*tida a 1ost u* ade6(r istoric tr(it sau o mi*ciu*( scor*it(J !( trecem la prima
obser6aSie care *e i*dic( u* =teritoriu i*sular=. /u68*tul =i*sul(=0 )* realitatea actual( se
re1er( la u* Si*ut )*co*>urat de mare. ac( )*s( a*ali4(m cu6i*tele 1olosite se pot ridica dubii
serioase asupra 1ormei geogra1ice pe care se )*ti*dea c8*d6a teritoriul Atla*tidei. I*sula0 ca
e9presie origi*ar(0 i*dica la 6remea respecti6( o limb( de p(m8*t di*tr-o mare de ape care
era legat de o )*ti*dere mai mare de uscat pri*tr-u* istm0 dar 1oarte bi*e Ti u* teritoriu de
uscat )*cercuit ermetic de masi6e mu*toase cu piscuri )*alte p8*( la cer. I*sul( U i*tra V
sul(0 u*de al doilea compo*e*t se re1er( la o =1orm( pe*etra*t(= pe o a*umit( direcSie0
66
ori4o*tal( sau 6ertical(0 a u*ei 1ormaiu*i terestre )*ti*se )*tr-u* mediu di1erit de cel )*
cau4(0 adic( )* ap( sau aer mai precis. Tot )* lege*da r(mas(0 1oarte corect0 se preci4ea4(
c( teritoriul Atla*tidei se =asem(*a= ca m(rime cu u* co*ti*e*t0 adic( a6ea o )*ti*dere destul
de 6ast( comparati6 cu alte aTa-4ise =p(m8*turi= cu*oscute. :*s( aceast( e9presie
li*g6istic( era u*a politico-orga*i4atoric(0 i*dic8*d )* primul r8*d m(rimea u*ui =teritoriu de
i*1lue*(= a statului respecti6 Ti *u *eap(rat o =)*ti*dere de uscat= compact de mari
dime*siu*i. /o*ti*e*t U co*trolat V emi*e*t0 adic( =ce6a= sub u* co*trol direct Ti
*eco*diSio*at0 respecti6 supus u*ei co*duceri care acSio*ea4( di* umbr(. 2reci4area
=)*co*>urat de mare=0 ataTat i*sulei0 *e i*dic( o )*6(luire posibil( a apelor )* 1orm( de co*
,)*co*>urat U )*tre V co* V >ur V ara*>at.0 Ti *u de cerc0 a teritoriului Atla*tidei. Acest i*diciu
suplime*tar tot la o posibil( 1orm( pe*i*sular( *e duce0 ca Ti cel de care este ataTat. !(
a*ali4(m acest cu68*t Hi*sul(H0 1oarte co*tro6ersat0 Ti di* alt pu*ct de 6edere al
compo*e*Sei a6ute. I*sulaUi*VsulVa0 ce6a care se a1l( )* i*teriorul u*ui sul0 co*tur )mp(turit0
de 1orma =a=. /u68*tul =sul= este substituirea acSiu*ii de )*6(luire0 de acoperire0 respecti6 a
prote>(rii )* timp0 ce6a e9trem de importa*t )* a 1i p(strat pe*tru 6iitor. Iar acest importa*t
lucru este origi*ea *oastr(0 puterea Ti m(reSia atribuit( *ou( de i6i*itate. 'oi am uitat s(
a*ali4(m )*Selesul cu6i*telor di* pu*ctul de 6edere al compo*e*Sei a6ute admi8*d
i*terpret(ri re1eritoare la a*umite dome*ii restr8*se de 6alabilitate0 la i*dicaSia u*or 1ilologi
di* trecut sau a altora di* pre4e*t. &are e9presiile u*ei limbi s-au 1ormat doar pri*tr-o simpl(
asociere a literelor 1(r( a a6ea compo*e*te e9plicati6e proprii asupra )*elesurilor care
trebuiesc adoptate )* i*terpretareJ !ilabisirea are doar rolul de a asigura desp(rSirea
cu6i*telor la termi*area spaSiului de scris prestabilitJ !au are Ti u* alt rol 1oarte importa*t
e9plicati6J
/o*1orm s(p(turilor geologice0 )* teritoriile e9tracarpatice g(si*du-se r(m(ie 1osili4ate de
6ieuitoare mari*e s-a do6edit c( teritoriile respecti6e au 1ost acoperite de ape timp
)*delu*gat.
Eoarte probabil c( actualele c8mpii rom8*eTti0 Ti *u *umai0 erau compo*e*tele ime*sei
)*ti*deri de ape de*umit ca &cea*ul ,2re.Atla*tic. E9iste*a la acea 6reme a /o*ti*e*tului
lemuria* )* ba4i*ul &cea*ului 2aci1ic0 di* emis1era sudic(0 e9plic( aceast( dispu*ere a
p(turii de ape pe supra1aa *ordic( a 2(m8*tului.
:*cli*area i*iial( )* ad8*cime spre Europa de est a platoului atla*to-europea* a scos atu*ci
la supra1a( o serie de i*sule Ti i*suliSe 6estice care puteau permite 1oarte uTor accesul p8*(
la /o*ti*e*tul america*.
:* 4o*a actualului ba4i* al u*(rii de >os se a1la o )*ti*dere de ape pe drept co*siderat o
="are=0 compo*e*t( a 6estitului ocea*. &cea*ul a>u*gea departe spre est p8*( la "area
/aspic( i*clu48*d Ti 4o*ele c8mpiilor di* Europa de est0 de ce*tru Ti de *ord. Aceasta
ime*sitate de ape care comu*ica Ti cu &cea*ul Arctic )*6(luia0 ate*Sie0 *u )*cercuia0 u*
co*ti*e*t 1ragme*tat care a>u*gea aproape de S(rmurile Americii de *ord.
Tra*sil6a*ia de atu*ci putea 1i 1oarte uTor o pe*i*sul( di* acest ocea* ime*s0 legat de restul
teritoriilor di* Europa de 6est pri* limba de uscat0 istmul alc(tuit de la*Sul mu*tos care leag(
67
/arpaSii rom8*eTti de "u*Sii Tatrei. i* sud0 tra6ers8*d ="area= a1lat( )* locul 2a*o*iei dar Ti
)* locul &lte*iei0 "u*te*iei Ti Bulgariei de a4i se putea a>u*ge de la podiTul grecesc la
poalele /arpaSilor "eridio*ali.
e pre1erat Ti mai sigur )* acele 6remuri0 era trecerea pe uscat p8*( la =str8mtoarea= de la
2orSile de Eier u*de era oraTul de primire dar Ti de triere al 6i4itatorilor. Era u* 1el de port de
u*de0 pri*tr-o =trecere )*gust(=0 di*tre cei doi pereSi abrupSi se putea p(Ti pe teritoriul i*ter4is.
2e malul de 6i4a6i era o barier( sau poart( metalic( cu aripile susi*ute de dou( tur*uri de
6eghe )*alte pre6(4ute cu sisteme de supra6eghere Ti de *imicire ale i*truTilor *epo1tiSi0
a68*d o ra4( de acSiu*e pri* care acopereau ambele )*ti*deri di* sudul statului. Erau dotaSi
cu sisteme de radar Ti tu*uri de ge* laser cu care puteau distruge tot Ti orice pe dista*Se de
sute de Lilometri0 ce6a de *eegalat Ti de *e)*eles la acea 6reme.
Iat( ce erau de 1apt aceste coloa*e misterioase0 pri*tre care =*(6(lea puterea uriaT( Ti
tru1aT(= di* 6remea respecti6(0 dar Ti de care =*u se putea trece= de *ici u* 1el. e atu*ci i-a
r(mas de1ileului u*(rii de a4i de*umirea de 2orSile de Eier0 dar Ti *umele oraTului de aici0
robeta Tur*u-!e6eri*0 1ii*dc( )* 4o*a respecti6( se )*(lSau aceste /oloa*e rebote4ate de
u*ii Ti ca Tur*urile !e6erit(Sii sau ;drobitoare. E9iste*Sa u*or ast1el de tur*uri Ti )* alte locuri
strategice *u este e9clus0 chiar 1oarte probabil de presupus. +oi )*cerca s( schiSe4 cele
pre4e*tate Ti 6a 6ei da seama c( toate descrierile lege*dei lui 2lato*0 dar *u *umai0 su*t
per1ect 6alabile pe*tru Si*utul Tra*sil6a*iei de a4i0 1ii*d si*gurul teritoriu de pe 3lobul *ostru
pam8*tesc ce corespu*de0 respecti6 care se co*1ormea4( absolut tuturor ceri*Selor )* acest
se*s:
"erg8*d mai departe0 di*colo de o str8mtoare terestr(0 se a>u*gea la oraul cel 6estit0 cel
misterios0 cel lege*dar: Atla*tisul. !e a1la )* locul actualei localit(Si BraTo60 ami*tit( Ti
ca &rasul /oroa*( 0 respecti6 #egele &raTelor. !tema de alt(dat( a oraTului *e arat( clar c(
e9iste*Sa localit(Sii este a*corat( )* timp de acest teritoriu ca Ti r(d(ci*ile u*ui copac secular
de sol0 iar rolul s(u istoric mile*ar este redat de coroa*a regeasc( ca sem*ul puterii absolute
a6ute.
68
e u*de a moTte*it oraTul de*umirea care este ami*tit(0 cu care se mai m8*drete Ti a4i pe
ascu*sJ e u*de a primit stema care spu*e lucruri at8t de m(reSeJ 'u a 1ost ami*tit(
*iciodat( ca o capital( regeasc(0 ci doar re1ugiu pe*tru oame*i capabili. 'u a a6ut 1aim(0 ci
doar a dat oame*i 1aimoTi. 'u a 1ost )* ate*Sia *im(*ui Ti totuTi era u* ce*tru apreciat Ti
recu*oscut de 1oarte mulSi.
!ubsolul oraTului este br(4dat de u* sistem de tu*ele care a>u*g la mari dista*Se )* a1ara lui
de parc( ar spu*e c( pe 6remuri aTe4area *u se limita doar la teritoriul actual0 ci la u*ul cu
mult mai mare ca supra1aS(.
Tu*elele au 1ost blocate Ti *ecercetate *iciodat(0 *e1ii*d *ici u* i*teres )* acest se*s.
Ime*sitatea lucr(rii se poate e9plica strategic0 dar *u Ti eco*omic. 2reSul u*ei ast1el de
lucr(ri dep(Tea cu mult posibilit(Sile 1i*a*ciare ale oraTului medie6al care e9ista aici pe
6remuri. ac( este o moTte*ire di* a*tichitate iar(Ti apare )*trebarea: - /e i*terese ascu*se
se a1lau )* spatele moti6aSiilor de a le s(pa pe acesteaJ :* acest se*s 6( readuc lege*da
care pome*eTte de o reSea de tu*ele sub oraTul Atla*tis.
!e ami*teTte de u* mu*te *u prea )*alt )* 6eci*(tatea Atla*tisului care a6ea dou( i46oare0
u*ul cald Ti altul rece. +( de46(lui o ciud(Se*ie legat( de istoria mu*telui T8mpa0 de care
cred c( *u au au4it dec8t de 1oarte puSi*i di*tre *oi. E9ist( o susSi*ere superstiSioas(0 aprope
uitat(0 c( sub acest mu*te s-ar ascu*deu* lac 1(r( 1u*d pli* cu ap( curat( care c8*d6a
alime*ta *ite i46oare pe*tru locuitorii di* >ur. :* orice ca4 teritoriul ocupat de actualul oraT
este ami*tit ca u* p(m8*t mocirlos Ti care a secat cu timpul pri* retragerea apei )* ad8*curi.
Locul cum se Ttie0 co*1orm docume*telor scrise Ti *escrise r(mase0 era aproape *elocuit iar
)* )mpre>urimi erau doar localit(Si *e)*sem*ate ca m(rime Ti ca importa*(.
&raTul BraTo60 care )*totdeau*a 1igura ca o mic( cetate ap(rat( de 4iduri 1ragile0 a 1ost
)*temeiat de saTii aduTi de regii u*gari )* secolele @II-@III pe moti6ul colo*i4(rii u*or 4o*e
slab populate Ti p(r(site cu mult timp )* urm( de local*icii autohto*i.
/um le-a 6e*it saTilor ideea de a da oraTului *umele de 5ro*stadt ,&raTul /oroa*(. -dac(
*u dup( o moTte*ire oral( )*c( e9iste*t( pe teritoriul respecti6. Eii*d mesteTugari Ti 1oarte
i*teresaSi de comerS0 ei au preluat o de*umire cu*oscut( di* 4o*a respecti6( pe*tru a putea
1i locali4aSi Ti g(siSi mai uTor de cei i*teresaSi. :* apropiere0 doar la c8i6a Lilometri0 g(sim o
alt( aTe4are cu *ume so*or: %erma*stadt0 adic( &#A$L &A"E'IL&# !$2E#I&#I. Acest
cu68*t pur rom8*esc compus0 &V#A!0 s-a *(scut )* urma istoriei a6ute de localit(Sile di*
acest Si*ut ca 1ii*d distruse sistematic Ti de1i*iti60 chiar demolate p8*( la urm(. E9presia
dat(0 )* trecutul )*dep(rtat0 se re1erea la u* W&=-ras0 adic( la W&= ,ca. arie delimitat( )*
69
circum1eri*(0 )*tre hotare bi*e stabilite0 a1lat( sub >urisdicia u*ei comu*it(Si aparte de cei )*
>ur. Litera W&= este u* Wsem* disti*cti6= al aparte*e*ei la ce6a total di1erit de e9teriorul luiC
"(rile )* a*tichitate erau pri6ite ca *iTte bariere *aturale care asigurau o posibilitate de
retragere e1icie*t( sau ca )*ti*deri apreciabile relati6 periculoase Ti greu de trecut. Lu8*du-
*e dup( i*terpret(rile u*ilaterale adoptate ulterior cu6i*telor0 )*cet(e*ite arti1icial )* mi*tea
*oastr(0 dar Ti a*ali48*d e9presiile literare dup( reguli *oi i*troduse am c(4ut di* greeli
deruta*te )* greeli ireparabile. La 1el descrierea dat( de 2lato* : Wc(l(tori*d mai departe di*
oraTul descris se puteau a>u*ge pe alte i*sule0 iar de acolo pe co*ti*e*tul opus= se poate
traduce cu totul alt1el dec8t cum am stabilit *oi. Lege*da descrie teritoriul atla*t br(4dat de
ca*ale de aducSiu*e Ti de irigare care puteau )mp(ri supra1aSa Si*utului0 ca particularitate0 )*
ade6(rate i*sule la prima 6edere pe*tru cei care *u erau 1amiliari4ai cu ast1el de reali4(ri
teh*ice.
ToSi0 absolut toSi care au la*sat Ti au susSi*ut0 )* cursul timpurilor str(6echi0 lege*dele legate
de istoria Atla*tidei au 1ost mai marii 1ilo4o1i ai 6remurilor respecti6e. AceTtia pri6eau lumea
di* perspecti6a teoreticului Ti au 1olosit )* limba>ul lor cu6i*te re1eri*du-se la u*ele )*Selesuri
ascu*se ale acestora. Ei se e9primau de multe ori pri* meta1ore tra*s1er8*d ast1el se*sul de
la abstract la co*cret0 dar Ti de la co*cret la abstract. Eoloseau 1oarte des 1igurile de stil di*tr-
o comparaSie meta1i4ic( subi*eleas( schimb8*d categoriile logice pe*tru a se*sibili4a la
ma9im auditoriul 1aS( de ideile pre4e*tate.
Ast1el au i*trodus posibilitatea i*terpret(rii greTite a cu6i*telor de cei *ei*iSiaSi0 dar Ti
admisibilitatea de1orm(rii ade6(rurilor pre4e*tate de ei )* decursul timpurilor care au urmat.
Eilo4o1ia a*tic( era mai mult u*a speculati6( Ti *u u*a real-co*cret( pe*tru care trebuie s(
1im 1oarte circumspeci Ti ate*Si )* i*terpretarea celor pre4e*tate de aceTti mo*Ttrii sacri ai
trecutului. #e6i* asupra stemei proprii a oraTului Brao6 de u*de pro6i*e de*umirea sa
popular( *ici p8*( ast(4i uitat(. Atla*tisul a6ea urm(torul )*sem*0 e9tras di* simbolul statal
al Atla*tidei0 care *e poate pu*e la 1el pe g8*duri:
I*6ersul coroa*ei,culoarea roTie. este r(d(ci*a,culoarea maro.C /oroa*a de1i*eTte puterea0
iar puterea red( istoriaD r(d(ci*a susSi*e calitatea0 iar calitatea e9pu*e m(reSia. 2e ba4a
acestui )*sem* a primit Atla*tisul0 di* alt moti6 )* plus0 Ti de*umirea de &raTul- #o4elor de
70
care s-a uitat complet. !imbolistica pre4e*tat( *u este altce6a dec8t 6estita #o4a-+8*turilorC
W#&;N= care s-a pierdut )* timpul istoriei0 iar *oi am 1(cut egalitate )*tre aceast( de*umire Ti
schema stelar( a celor patru pu*cte cardi*ale care de1i*esc po4iSiile estului0 6estului0 sudului
Ti *ordului cu *umele ade6(rat de !teaua-/ardi*al(.
#o4a-+8*turilor red( ge*eric e9iste*Sa Legii u*ice a echilibrului Ti a stabilit(Sii u*itare )*tr-u*
a*samblu e*ergetic spiritual-material. #ede1i*it0 este schema geometric( a i*ter1ere*Sei
1lu9urilor logice Ti e*ergetice care pot )*chega sau des1ace leg(turile di*tre timp Ti
dime*siu*e 1(r( a a1ecta armo*ia global( e9iste*t( )*tre 1ormele Wgeo= Ti Wbio= )*
ma*i1estare. 2are o lege greu de de1i*it a*alitic0 dar s( *u uit(m c( a6em o imagi*e global(
a acesteia care se poate simpli1ica )* aspectul ei spaSial0 respecti6 super1icial0 cu puSi*(
imagi*aSie i*tuiti6(. /elelalte - oraTe posibile ale Atla*tidei0 )* lege*d( se 6orbeTte de P
oraTe importa*te pe teritoriul dat0 se a1lau )* locul !ibiului0 e6ei0 /lu>ului0 B(ii "ari0
3heorghe*iului Ti #eghi*ului.
Al Taptelea0 )* locul BraTo6ului0 a68*d )* apropiere Ti mi*ele de ura*iu s-a impus ca i
capital(. A6ea o )*ti*dere cu oraTul satelit circular p8*( aproape de !18*tu 3heorghe0
/odlea respecti6 Bra*. 2ri* dei*erea dreptului e9clusi6 de a produce arme *ucleare a
de6e*it0 de la )*ceput0 ce*trul militar suprem Ti ce*trul politico-admi*istrati6 al Imperiului-
Eederal di* emis1era *ordic(. :* 4o*a #eghi*ului se a1la aTa *umitul WTemplu-ce*tral= de
co*strucSie co*ic( care ad(postea cristalul s1eric protector. Era u* cristal de mu*te0 de siliciu0
de 1orm( s1eric( care )* urma dime*siu*ii a6ute acoperea tot teritoriul statului cu i*1lue*Sa sa.
2roducea u* c8mp spaial per1ect sile*Sios pri* respi*gerea tuturor 4gomotelor Ti su*etelor
terestre Ti e9traterestre perturbatoare su1letului uma* permi8*d ast1el procesul 1i4ic de
=co*templare= )* li*ite a mi*Sii uma*e.
ATa-4isele Wtemple= erau de 1apt *iTte co*strucSii speciale care ad(posteau
Wrege*eratoare so*atice=0 so*o-atomice mai co*cret spus. /el ce*tric0 de la #eghi*0 a6ea u*
Wrege*erator i*1ormaSio*al= primar0 cu *umele prescurtat de #E3-I'A-A ,#E3I'A-A..
/elelalte Tase oraTe posedau c8te u* =rege*erator i*tegrator=0 secu*dar0 *otate cu #E3-
E'T-A ,#E3E'T-A.. /apitala a6ea )* dotare Wrege*eratorul ge*eral= care 1ur*i4a )* plus
e*ergia teluro-gra6itaSio*al( e9tras( di* descompu*erea e*ergiei *ucleare 1olosit( pe*tru
1u*cSio*area )*tregului sistem ami*tit. A6ea me*irea de a capta0 de a ce*trali4a Ti de a
prelucra toate datele i*1ormaSio*ale 1ur*i4ate di* teritoriu. Acest WTemplu-coordo*ator= era
de*umit #E3-E#E-A ,#E3E#E-A. de local*icii atla*Si.
e aici pro6i*e caracteri4area celor care co*duceau teritoriile de di*colo de m(ri Ti S(ri di*
basmele populare ca Wregi r(i= ,regii r(ului.0 sau chiar balauri ,ca )*truchip(rile r(ului.. ar
cu68*tul HreaH0 di* care s-a *(scut =r(ul= de a4i Ti care produce repulsii0 team(0 oroare la cei
credi*cioTi oare *u a6ea u* alt )*Seles pe 6remea respecti6(J e pild(: rea U reactuali4are
pri* )*toarcere la origi*i0 sau chiar re*aTtere pri* origi*eJ /u acest sistem pus la pu*ct se
putea pu*e )* e6ide*S( emiterea Ti captarea g8*durilor pri* metoda telepatiei )*tre locuitorii
4o*ei respecti6e0 dar Ti a hologramelor perso*ali4ate ale celor a1late )*tr-u* co*tact
perma*e*t. :* misiu*ile e9ter*e cei *omi*ali4aSi purtau ast1el de dispo4iti6e )* mi*iatur( care
71
permiteau leg(turi i*1ormaSio*ale imposibil de captat Ti ascultat de cei *ea6i4aSi. 2utem
deduce c(0 atla*ticii cu*oTteau 1e*ome*ul cristali4(rii-recristali4(rii )* mas(0 a6eau )* dotare
bombe *ucleare0 i co*trolau 1e*ome*ul 1isiu*ii Ti 1u4iu*ii *ucleare.
/u ast1el de bombe de mici dime*siu*i au 1ost distruse oraTele mitice !odoma Ti 3omora di*
orie*tul apropiat. :*tre cele Tapte oraTe erau )mp(rSite dreptul Ti obligaSia de a se ocupa de
obSi*erea u*or eleme*te chimice cheie cu prelucrarea acestora. Eii*d situate )* dreptul
trec(torilor pri*cipale a6eau r(spu*derea de a ap(ra Tra*sil6a*ia de i*truTi care ar 1i putut
copia secretele teh*ice sau 1ura docume*taiile asupra acestora. :* acest se*s gra*iSele
statului erau bi*e p(4ite Ti ermetic )*chise.
Atla*tii erau dotaSi cu care de lupt( terestre care puteau 4bura sau trece pri* ape0 cu ochiuri
magice electro-io*ice care detectau orice miTcare Ti persoa*( i*di1ere*t de locali4area
a6ut(0 arme de 1oc cu lumi*( orbitoare sau lo6ituri ucig(toare0 u*ele de>a 1oarte bi*e
cu*oscute *ou( )* pre4e*t. "i>loacele de deplasare motori4ate dotate cu arme de 1oc puteau
1i co*1u*date de cei *etiutori cu balauri0 drago*i0 cai0 mo*Ttri mari*i care scuip( 1oc0 >ar0
c(ldur( sau 68*t ucig(tor.
eci relat(rile di* basme *u su*t chiar *e1o*date. espre misiu*ile de ci6ili4are spiritual(
pri* )*drumare Ti de pedepsire ale atla*Silor po6estesc scrierile biblice date disp(rute Ti dup(
care s-au scris po6estirile di* +echiul Testame*t. Aceste acSiu*i s-au des1(urat )*ai*tea
2otopului cau4at de comet(. :* urma pierderilor ma>ore Ti irecuperabile su1erite0 treptat au
re*u*Sat la ast1el de acSiu*i. ATa au disp(rut =persoa*ele= lui um*e4eu care se plimbau
)*tre muritori co*1orm te9telor biblice. atorit( cu*osti*elor Ttii*Si1ice0 dar mai ales )* urma
dot(rilor teh*ice Ti militare a6ute0 Atla*tida a 1ost co*siderat( o ar( a ;eilor0 respecti6
atla*ticii erau pri6iSi ca um*e4ei. Ei au luat )* serios 1u*cSiile cu care au 1ost i*6estiSi de
popoarele di* >ur i*ter6e*i*d c8*d ce6a *u corespu*dea legilor susSi*ute de ei sau c8*d erau
ame*i*Sate i*teresele lor.
uTma*ii au 1ost *imiciSi iar aliaSii r(spl(tiSi. Iat( r(spu*sul c( de ce se 6orbeTte )* Biblie la
plural re1eritor la 6orbele0 1aptele Ti persoa*ele lui um*e4eu. Tot atu*ci se e9plic( Ti 1aptul
c( e9ista o perioad( de timp c8*d om*ul /om*ii umbla/umblau *esti*gherit/*esti*gheriSi
i*tre oame*i dup( care a/au disp(rut 1(r( o e9plicaSie plau4ibil(. /um puteau a>u*ge atla*ticii
la o aseme*ea per1orma*S( )*tr-u* timp at8t de scurt0 pe c8*d popoarele di* >urul lor se
chi*uiau )*tr-o *eTtii*S( relati6 1oarte redus( 1aS( de eiJ /u a>utorul cu*oaTterii Ti aplic(rii
Wge*eticii spirituale=. #ege*eratorul primar0 #E3I'A0 era de 1apt u* si*teti4ator de i*1ormaSii
care )*tre altele capta Wi*1ormaSiile cosmice= de 1oarte >oas( 1rec6e*S(0 de 1orma u*delor
li*iare 6erticale Ti le sca*a doar pe cele utile )* 1orma u*delor si*optice. !ecu*darele0 cele
#E3E'TA0 erau *iTte Wa*ali4atoare de aspect= care separau i*1ormaSiile primite de la
#E3I'A Ti o retra*smiteau pe ori4o*tal( sub 1orma u*delor si*to*ice ge*eratoare de imagi*i
1ocali4a*te.
$* sistem de W/oloa*e= )* I-*6ersiu*e ,i*6ers pus. tra*spu*e e*ergia global-late*t( )* 1lu9
e*ergetic li*iar-apare*t0 d8*d *aTtere pri*tr-o posibilitate de redirecio*are a 1lu9ului la
72
ruperea spaiului temporal di* 4o*a de i*1lue*S( permi8*d ast1el e9ecuSia u*ui salt-imagi*ar
dime*sio*al. ar0 )* ca4ul 1e*ome*ului i*6ers mo*tat produce )*chiderea 6ersiu*ii ar(tate
mai )*ai*te0 respecti6 readuce sistemul e*ergetic tra*s1ormat la cel *ormal0 )*tr-o situaSie de
&-pu*ere. /e poate 1i )*s( aceast( 6ersiu*e =I= mistic Ti cea de pu*ere )* =&= miraculos ale
u*ei =Idei /o*structi6e= ar(tate Ti di* care s-a *(scut Legea u*ic( Ti u*itar( pe care se
co*struiete $*i6ersul0 de*umit 1ilo4o1ic ca Legea co*trariilor Ti co*tradiciilorJ I*diciile
=I=,u*ic. Ti =&=,u*itar. 1u*cSio*ea4( doar )* ca4ul distribuirii /oloa*elor =T= dup( =pu*ctele
6irtual de1i*itorii= ale u*ui =cerc teoretic=. $* cerc are K pu*cte de1i*itorii dispuse apare*t la
B0X )* abstract di* care cau4( era obligatorie e9iste*Sa a K /oloa*e0 1oarte corect ami*tite ca
*um(r )* lege*de. Am i*dicat 6alorile u*ghiurilor apare*te deoarece practic au m(rimi
u*ghiulare di1erite de acel de B0X Ttiut de *oi. Acest B0X este o m(rime speci1ic( )*
*umerotarea u*ghiular(0 deci co*cret =speci1ic= doar *um(rul de coloa*e *ecesare la u*
=cerc de1i*itoriu= Ti doar at8t. Acest cerc special *u este o curb( perso*ali4at( redus( la u*a
per1ect circular( cu ra4( co*sta*t(0 ci u*a de o 1orm( co*sta*t-u*i6ersal( Ti cu ra4( co*ti*uu
6ariabil(0 ca ge*eratoare de spaSiu e*ergetic global =cosmoti4at=. Tot atu*ci aceste 1orme
literare su*t Ti eleme*tele co*structi6e ale reali4(rii teh*ice respecti6e.
& idee Ttii*Si1ic( trebuie g8*dit( ca 1u*cio*al(0 dar Ti co*structi6( pe aceleai pri*cipii
teoretice. /um se spu*e: =:*tr-o reali4are totul trebuie s( corespu*d( at8t 6irtual c8t Ti
imagi*ar0 at8t la propriu c8t Ti la 1iguratC=- ca s( 1u*cSio*e4e per1ect Ti corect. i* acest(
cau4( traiectoriile pla*etelor par a 1i aTa 4is eliptice Ti *u circulare0 respecti6 1orma pla*etelor
pre4i*t( de1orm(ri 1aS( de cea s1eric(. :*s( )* ca4ul susSi*erii eliptice este o mic( greTeal(0
deoarece elipsa *u este o curb( ge*eral( ci u*a particular( legat( de o lege perso*ali4at(0
di* care cau4( cade 6alabilitatea ge*eral( a acesteia. /e *u putem susSi*e )* ca4ul 1ormei
e9terioare adoptate pla*etei *oastre0 deoarece am g(sit u* cu68*t repre4e*tati6 special de
geoid0 care p8*( la urm( *e poate i*dica teoretic orice imagi*e )*s( co*cret *imic
pre4e*tabil. 2e*tru obSi*erea 1e*ome*ului 1i4ic mai sus descris su*t dotate 1ar1uriile
4bur(toare tip &;' cu u* cili*dru ce*tral0 lucru la care *u s-a putut da *ici o e9plicaSie
teh*ic(.
+alea ami*tit( se *umeTte +alea ;i4i*ului ,+alea 2uterii ;eilor0 putere ca se*s redat( pri*
repetiSia ;i4iU;eiY. di* 6eci*(tatea &raTului /oroa*ei. /ele patru coloa*e lege*dare au
disp(rut0 deoarece au 1ost demolate de 1orSele tecto*ice iar poarta misterioas( )*chis( Ti
4(6or8t( pri* 1orSele telurice. Imagi*ea W2orSii= a reluat aspectul mu*tos perma*e*t de
co*strucSie u*ic( Ti cu compo*e*S( material( u*itar( ca imagi*e. Aceste 1orSe lucrea4(
co*comite*t adic(: co*ic ca direcSie0 co*1orme ca aspect Ti co*tradictoriu ca imagi*e0 adic(
cu decalare temporal( Ti cu te*t( dime*sio*al( mome*ta*(. /e6a de *ecre4ut0 1a*tastic0
para*ormal pe*tru *oi. eocamdat( *oi recu*oaTtem doar latura electro-mag*etic( a
materiei0 iar de latura mag*eto-so*ic( *ici *u 6rem s( discut(m. +alea ;i4i*ului0 alt1el tradus
+alea 2uterii ;eilor0 pri* poarta sa teluric( comu*ica cu +alea Bu4(ului Ti de aici cu "area
di* 4o*a B(r(ga*ului. Aici se a1la ca*alul de leg(tur( a oraTului Atla*tis cu apele
e9terioare. /u oca4ia erupSiei 6ulca*ice de6astatoarecele dou( 6(i au 1ost umplute de1i*iti6
73
cu p(m8*t0 m8l Ti pietriT. +alea Ti r8ul de di*colo de /arpaSi au moTte*it de*umirile dup(
6echea de1i*iSie a6ut( de aceast( poart(: Bu4a ;eului U Bu4(u.
Eoarte sugesti60 deoarece o =bu4(= se poate )*chide sau deschide0 te poate )*ghite spre
)*(u*tru sau te poate scuipa )* a1ar(0 te poate m(ci*a )* se*sul de a te distruge sau te poate
ascu*de pe*tru a prote>a0 poate 1i o cale de apropiere pri* i*termediul comu*ic(rii sau o
barier( de respi*gere pri* readucerea t(cerii. 2oate *u TtiSi0 deoarece *u se caut(
populari4area0 )* 4o*a +(ii Bu4(u-;i4i* apare di* se*i* Ti 1(r( o e9plicaSie posibil( Ti la ora
actual(0 u* 1e*ome* *atural ciudat care red( 1ormarea u*ei arcuiri e*ergetice slab 6i4ibile0
asem(*(toare ca 1orm( curcubeului0 i*dic8*d c( aici ar e9ista o ;&'N cu totul deosebit( Ti
cam Wat8t=,AVT )* T.0 respecti6 ATY deocamdat(. /oloa*ele lui Atlas0 cei patru =!t8lpi care
susSi*eau /erul=0 a6eau rolul de a 1i u* 4(6or coma*dabil pe*tru Bu4a ;eului. 2re4e*tau
di1ere*Se de cele ami*tite ca herculie*e Ti dup( care s-au i*spirat egipte*ii c8*d au co*struit
u*a di* cele P "i*u*i ale Lumii a*tice: Earul de la Ale9a*dria.
/oloa*ele lui %ercule0 )* particular0 erau *iTte a*te*e de emisie-recepSie pe*tru u*dele radio0
dotate cu u* sistem de locali4are precis( pri* u*de de 1oarte >oas( 1rec6e*S(0 dar Ti arme
redutabile de lu*g( acSiu*e cu lumi*( polari4at(. 3e*erali4ate0 )*s(0 cu dot(ri suplime*tare
puteau de6e*i Ti u* sistem e*ergetic de deschidere-)*chidere ,1aso*are. a spaSiului
dime*sio*al material 0 respecti6 de tra*spu*ere-impu*ere ,la*sare. )* spaSii temporale
spiritual paralele. /um puteau i*terpreta c(l(torii *eTtiutori aceste coloa*e )*alte de multe
4eci de metri uit8*du-se de >os )* susJ Erau ce6a de *e)*chipuit Ti de *e)*Seles pe*tru
mi*Sile lor. iscurile de re1lecSie mo*tate la cap(tul lor0 )* ca4ul /oloa*elor lui Atlas0 creau
ilu4ia c( ar susSi*e bolta cereasc(0 di* care cau4( au i*6e*tat lege*da cu*oscut(. Eii*d
pri6ite de ele*i ca *iTte reali4(ri de *e)*trecut )* puterea lor de acSiu*e coloa*elor respecti6e
le-au atribuit )*suTiri herculie*e ,i*dicati6 grecesc a*tic la ce6a de *e)*chipuit de puter*ic Ti
de *e)*6i*s..
!ubsta*ti6ul comu* re4ultat - W%ercule= 0 a 1ost ulterior ridicat la ra*g de *ume propriu pe*tru
u* semi4eu Ti ast1el a ap(rut Ti persoa*a lui =%ercule= cu /oloa*ele sale e9traordi*are. e
1apt o =/oloa*( atlasia*(=0 cum reiese di* stema Atla*tidei u*de este oste*tati6 pre4e*tat(
schematic0 era de 1orma u*ui T uriaT )* pre4e*tare pla*(0 respecti6 de 1orma u*ui cili*dru
6ertical )*alt cu disc circular ori4o*tal re1lectori4a*t la cap(t )* co*strucSie spaSial(.
74
:* 68r1 era dotat( )* plus cu u* emiS(tor Ti receptor de u*de co*6erge*te Ti di6erge*te de
mare putere0 spre deosebire de aTa 4isele =/oloa*e herculie*e= care *u erau pre6(4ute cu
discuri speciale de re1lecSie Ti erau mai mult de 1orma u*or tur*uri0 ca )* ca4ul 1arurilor
cu*oscute. Iat( Ti de4legarea misterului legat de =/heia egiptea*(= care apare pri* at8tea
)*scrisuri hierogli1ice a*tice di* Egipt. erpii care se )*col(cesc )* >urul acestei =/hei= *u su*t
dec8t pre4e*tarea simbolic( a u*delor electro-mag*etice acti6e care )* re4o*a*S( cu cele
mag*eto-so*ice reacti6e produc 1lu9ul de putere pe*tru pu*erea )* =1u*cSiu*e= a sistemului
respecti60 adic( a =1u*dame*tului acSiu*ii=,co*1orm compo*e*Sei cu68*tului. u*i6ersale0 a
co*trolului armo*iei di*tre 1orSele tecto*ice Ti telurice pre4e*te la u* sistem global aparte.
Aripile care apar su*t la 1el u* simbol al posibilit(Silor e9traordi*are c( putem cu aceste
=co*strucSii= s-( =4bur(m pe aripile u*delor=0 adic( admisibilitatea de a a>u*ge sau de a 1i
oriu*de Ti oric8*d at8t la propriu c8t Ti la 1igurat. e ce apari u*dele pre4e*tate pri* TarpeJ
eoarece acest a*imal pri* deplasarea sa *e red( aceast( posibilitate e9traordi*ar( ca pri*
=Terpuirea= u*delor mag*etice s( se poate obSi*e Wtrecerea= pri* =ime*siu*e=0 adic(
Wtempori4area= )* =Ad8*cime=.
Lege*da regelui Arthur este legat( tot de persoa*a sa pri* po6eTtile duse )* 6estul Europei
de re1ugiaSii atla*tici dup( catastro1a care a distrus )* 1i*al Sara lor. i* aceast( perioad( s-a
p(strat de*umirea de Ardeal pe*tru Tra*sil6a*ia0 *ume cu care au rebote4at a*glo-sa9o*ii )*
cursul istoriei *oastre teritoriul atla*tic: Ardeal U Arago*VdeletVall U Arago*ul Total isp(rutC
Iat( u*de trebuie c(utat ce*trul admi*istrati6 al 1aimosului W#egat al #egelui Arthur=0 adic(
W/etatea Arago*ului=C :*trade6(r Tra*sil6a*ia0 respecti6 Ardealul0 se putea co*sidera o
/ETATE *atural( 1ii*d )*co*>urat de 4iduri e9cele*te de ap(rare pri* cele trei ramuri ale
"u*Silor /arpaSi. !pre susSi*erea ideii 6( reami*tesc c( l8*g( BraTo6 su*t dou( st8*ci care
se *umesc 2ietrele lui !olomo* peste care co*1orm u*ei alte lege*de ar 1i s(rit cu calul
75
regele respecti6. Tot l8*g( BraTo6 se )*alS( "u*tele !18*t ,/ristia*ul. u*de se ridica u*
templu 6estit0 Templul !oarelui , /asa om*ului de Biblie..
Aici era ad(postit /hi6otul !18*t )* care0 co*trar credi*Sei )*doctri*ate0 erau sub p(strare
cele trei 6olume ale /ode9ului #o4elor. /hi6otul0 lada )* care se p(strau c(rSile0 a6ea u*
sistem de sigura*S( alime*tat pri* cure*t electric 1ur*i4at de baterii care la ati*gere
produceau desc(rc(ri electrice scurte de c8te6a mii de 6olSi. Totul pe*tru a e6ita deschiderea
Ti 1urtul de cei *ea6i4aSi al ="oTte*irii= spirituale0 culturale Ti Ttii*Si1ice a =Tuturor Timpurilor=
p(strat( pe*tru posteritareC #e6i* asupra de*umirii mu*telui 4is /ristia*ul de l8*g( BraTo6.
I*dica de 1apt /reasta A*ilor )* )*Selesul de a 1i !t8lpul Istorisirilor asupra &rigi*ilor a6ute0
a68*d la poalele lui 2oia*a !oarelui respecti6 3r(di*a "(ririi Ti a !tr(lucirii a6ute. Aici se
a1la =Templul om*ului= care permitea Wco*templarea= asupra ideilor m(reSe p(strate de
atla*tici. Era o WBibliotec(= a /ulturii $*i6ersale adu*ate p8*( )* 4ilele respecti6e. A6ea o
colecSie impresio*a*t( de c(rSi origi*ale *umite Wroma*e=0 dar Ti copii rescrise ale acestora
de*umite ca Wrema*e=.
!oarele0 W!tr(lucirea= colecSiei0 era /ode9ul #o4elor care era desti*at spre p(strare pe*tru
timpurile 6iitoare 1ii*d bi*e prote>at de orice 1urt0 distrugere Ti dispariSie posibil(. /l(direa era
tot de 1orm( co*ic( pe*tru a crea co*diSii e*ergetice adec6ate stimul(rii co*diSiilor spirituale
)* studierea ideilor Ttii*Si1ico-teh*ico-culturale. :* urma acestei idei de acti6are me*tal( au
luat *aTtere W2iramidele= )* toat( lumea. A 1ost preluat( de aseme*ea Ti tradiSia de
obligati6itate ca o Wast1el de co*strucSie= piramidal( automat s( p(stre4e pe ascu*s u*
Wce6a= de mare preS pe*tru ci6ili4aSia care a ridicat-o. 'u degeaba e9ist( acest mare i*teres0
de c8*d e9ist( lumea0 de a a1la secretele co*strucSiilor respecti6e 1ii*dc( au la ba4( u*
ade6(r 6aloros care merit( c(utat. Ade6(rul la r8*dul s(u este u* secret0 pe*tru care trebuie
s( mu*ceti pe*tru a-l obSi*e - este ideea u*i6ersal( pe*tru care 6alorile respecti6e su*t
=bi*e ascu*se= )* ast1el de piramide. Locul camerelor secrete su*t 1oarte bi*e g8*dite Ti
prote>ate ast1el ca 1(r( o =i*tuiSie a>ut(toare= s( *u 1ie =descoperite=0 adic( s( 1ie greu
=decopertabile=. Iat( preci4(ri ba*ale )* e9primare0 care )*s( Wcorect redate Ti )*sem*ate=
pot 1ur*i4a i*1ormaSii preSioase Ti utile pe*tru mi*tea *oastr(.
/um puteSi 6edea0 4o*a BraTo6ului0 dar Ti Tra*sil6a*ia )*treag(0 abu*d( )* de*umiri 1oarte
edi1icatoare care su*t p(strate de *u se Ttie de c8*d Ti de u*de0 )* co*tradicSie cu altele di*
lume. e*umiri care *u au 1ost date )* urma u*or descoperiri geogra1ice 1(cute de c(tre
di1eriSi deschi4(tori de drumuri )* a cu*oaTte globul *ostru p(m8*tesc0 ci de memoria
colecti6( a tradiSiilor populare cu mult )*ai*te de era *oastr(. 2uteSi ami*ti u* loc de pe
2(m8*t care s( co*ce*tre4e la u* loc at8t de str8*s at8tea re1eriri directe la aproape toate
lege*dele cu*oscute Ti p(strate p8*( a4iJ Eu 4ic c(0 *u. #elat(rile asupra Atla*tidei au
su1erit mari modi1ic(ri pri* amestecarea perioadelor de timp )* care s-au derulat
e6e*ime*tele0 pri* ad(ugiri perso*ale pe*tru m(rirea misticismului Ti suspa*sului asupra ei0
dar Ti pri* omiterea u*or i*1ormaSii co*siderate de u*ii *esem*i1icati6e. 2ri* um1larea u*or
)*t8mpl(ri p8*( la e9tremis s-a a>u*s la relat(ri absolut 1a*tastice.
76
$lterior pri* migraSia popoarelor si a i*te*Siilor de colo*i4are0 de c(utare a u*or co*diSii de
trai mai bu*e s-a 1ormat u* amalgam al tradiSiilor0 limbilor Ti lege*delor. ToSi care au a>u*s pe
t(r8muri *ecu*oscute au )*cercat s( impu*( a*umite de*umiri0 po6eTti aduse di* Sara lor de
origi*e. Au ap(rut o serie de 6ersiu*i ale u*eia Ti aceleaTi lege*de care )* pre4e*tare Ti )*
*umele perso*a>elor par s( *u aib( *imic comu* )*tre ele. /ei mai mulSi de4r(d(ci*aSi ai erei
*oastre au par6e*it di* Europa care au 1ost de 1apt urmaTii re1ugiaSilor di* Atla*tida 6estit(.
A68*d )* subco*Ttie*tul lor ami*tirile timpurilor str(6echi pli*e de glorie Ti m(rire0 1(r( a-Ti da
seama0 au de*umit di1erite locuri Ti localit(Si0 regiu*i0 state *oi 1ormate de ei cu de*umiri
li*g6istice care a6eau mari sem*i1icaSii spirituale )* mi*tea lor. Ast1el au )*cercat s( readuc(
acelor Si*uturi 1aima sperat(0 dar Ti spera*Sa de a reprimi de la di6i*itate 6iaSa 1ericit(0 dar Ti
patria pierdut(. 2e p(m8*turi total str(i*e de Atla*tida origi*ar( au ap(rut *ume Ti de*umiri
care au i*citat ulterior mi*Sile cercet(torilor duc8*du-le )* eroare. Abu*de*Sa u*or ast1el de
i*dicaSii li*g6istice pe teritoriul Americii0 aduse sau )*cet(Se*ite )* mare m(sur( de colo*iTtii
europe*i Ti *epreluate de la populaSia autohto*(0 au creat 1alsa co*clu4ie c( )*trade6(r aici
trebuie c(utat origi*ile lege*dei lui 2lato*. 2ri* e9termi*area )*tr-u* timp relati6 scurt a
ci6ili4aSiilor g(site pe aceste meleaguri s-a pierdut oca4ia de a cu*oaTte )* pro1u*4ime limba
lor cu sem*i1icaSiile a6ute asupra posibilelor leg(turi istorice a6ute )* cadrul !piritualt(Sii
2(m8*te*e )* ge*eral.
'u am reuTit s( desci1r(m *ici limba ma?aT( sau i*caT(0 *e-au r(mas doar 1ragme*te de
docume*te de la aceste popoare Ti acelea t(lm(cite i r(st(lm(cite. 'u *e-au atras ate*Sia
multe pasa>e importa*te di* lege*dele legate de origi*ile popoarelor di* acest co*ti*e*t
america*. Ameridie*ii susSi* c(0 pro6i*i di*tr-o ci6ili4aSie di* est0 di*tr-o Sar( )*co*>urat(
complet de mu*Si )*alSi Ti desp(rSit( de restul Si*uturilor locuite de o str8mtoare. 'u poate 1i
6orba dec8t de Tra*sil6a*ia care )*tr-ade6(r are )* sud str8mtoarea 2orSile de 1ier0
str8mtoare care pe 6remuri putea 1i 1oarte bi*e o pu*te de leg(tur( di*tre ="(rile= care
ocupau &lte*ia0 "u*te*ia respecti6 4o*a c8mpului 2a*o*iei de a4i. 2uteSi g(si o alt( locaSie
asem(*(toare pe harta lumii care s( corespu*d( celor descrise )* at8tea lege*de r(maseJ
/u6i*tele =di*colo de str8mtoare= *u i*dic( *eap(rat o locaSie abordabil( pri* *ecesitatea
*a6ig(rii )* lu*g a str8mtorii respecti6e0 ci 1oarte bi*e u*a care este accesibil( )* urma
trecerii peste aceasta de-a curme4iTul pe u* pod sau pri*tr-o alt( reali4are teh*ic( mai
a6a*sat(. /hiar de*umirea de =2oart(= r(mas( )* tradiSia popular( *e duce la ideea c( aici0
co*1orm me*talit(Sii populare str(6echi0 trebuia s( e9iste ce6a care 1acilita trecerea
co*diSio*at( spre o =proprietate )*gr(dit( Ti pri6at(= at8t la propriu c8t Ti la 1igurat. Tot atu*ci
)*Selesul multor cu6i*te de origi*e lati*( au 1ost )*suTite de cercurile religioase ap(rute la
)*ceputul erei *oastre urm8*d ca s( de6i*( deruta*te pe*tru c(ut(rile actuale.
A*umite i*dicii importa*te 1ur*i4ate de cu6i*te au primit te*te religioase pe*tru a m(ri Ti mai
mult dilemele ap(rute asupra origi*ii ci6ili4aSiei terestre. :* co*te9tul istoriei a6ute )* timp0 pe
acest 2(m8*t al *ostru0 origi*ile trebuie c(utate )*totdeau*a acolo u*de tr(ieTte u* popor
redus ca *um(r0 *e)*sem*at pe*tru alSii0 care c(uta Ti caut( cu )*6erTu*are pri* orice
mi>loace s( p(stre4e patria Ti tradiSiile sale. Trebuie s( 1ie )*co*>urat de state m(rgi*aTe cu
77
politici de e9pa*siu*e Ti cotropire a6ute )* istorie. 2olitica )* si*e e9prim( 6isul ascu*s al
u*or i*terese de grup )* ge*eral0 sau perso*ale )* particular0 a6i4i de putere Ti m(reSie0 de a
readuce gloria Ti bog(Sia de alt(dat( spre 1olosul Ti i*teresul lor.
Atla*ticii cu ast1el de apuc(turi *oci6e )* ge*eral au emigrat di* Sara distrus( stabili*du-se pe
teritoriile m(rgi*aTe apropiate sau mai )*dep(rtate0 cum red( aceast( idee 1oarte corect
lege*da lui #omulus Ti #emus. 2e 2(m8*tul !18*t disp(rut0 )*c(rcat cu uriaTe te*di*Se
spirituale de a se re*aTte di* propria ce*uT(0 ast1el de te*di*Se Wpolitice= *u au 1ost0 *u su*t
Ti *u 6or 1i tolerate )* timp. /o*1orm compo*e*Sei cu68*tului: politic( U poliSieVatla*tic(.
2olitica *u este o me*ire Ti *ici o pro1esie. !e re1er( la acei care se dedic( u*ei )*cli*aSii
a*ume care are Selul de a restaura statul poliSe*esc care e9ista )* ultima 1a4( atla*tic(.
2oliticie*ii su*t desce*de*Sii desce*de*Silor care ap(rau Ti susSi*eau tira*ia t8r4ie0
decade*t(0 a Atla*tidei. /u68*tul WpoliSie= *u este o de*umire re1eritoare la u* orga* statal0 ci
o de1i*iSie pe*tru u* cure*t orga*i4atoric. 2oliSie U polari4areVambiSie de1i*eTte pri*
e9cele*S( o li*ie 1ilo4o1ic( care promo6ea4( *ecesitatea urm(ririi ambiSiilor perso*ale )*
reali4(rile de orice 1el )* detrime*tul i*tereselor spirituale comu*e. i* aceast( cau4( e9ist(
o repulsie ge*eral(0 impleme*tat( arti1icial )* timp0 la au4ul limbii rom8*e Ti la apariSia
rom8*ilor care 6orbesc aceast( limb(. :*trade6(r pre4i*t( u* pericol ma>or pe*tru cercurile
politice co*duc(toare actuale. +-aT reami*ti ce6a care mereu scap( di* ate*Sia cercet(torilor
di* ultima 6reme. La #oTia "o*ta*( s-au descoperit =T(bliSele cerate= scrise pe o =lati*(
6ulgar(= co*Si*8*d co*tractele de )*chiriere Ti de admi*istrare a mai multori mi*e de aur0
)*tocmite i*tre proprietarii autohto*i Ti repre4e*ta*Sii autorit(Silor roma*e. Acestea do6edesc
c( dacii di* acea 6reme cu*oTteau Ti 1oloseau o 6aria*t( a lati*ei care 1oarte probabil era
limba lor o1icial(. I*teresa*t este c(0 aceste co*tracte erau )*tocmite la )*ceputurile
ocupaSiei0 iar lati*a 6ulgar( era de mult )*locuit( o1icial cu cea literar( cu*oscut( Ti a4i.
Teoria lati*i4(rii 1orSate a populaSiei dacice este o mare gogoaT( 1ur*i4at( *ou(. acia a 1ost
ocupat( de roma*i doar cca. 170 de a*i dup( care s-au retras di* acest teritoriu.
:* urma erupSiilor0 ploilor Ti cutremurelor di* ultima 1a4( mulSi re1ugiaSi0 )* mare m(sur(
Wpoliticie*i= ai Atla*tidei0 au g(sit o patrie primitoare )* 4o*ele mu*toase Ti deluroase di* sud-
estul Era*Sei de a4i0 iar urmaTii lor au )*1ii*Sat celebrele ordi*e secrete bisericeTti0 ordi*ele
Templierilor0 care s1idau orice putere admi*istrati6( co*trol8*d chiar co*siliul cardi*al Ti papa
de la #oma pri* a6erile obSi*ute pe c(i doar de ei Ttiute.
/ruciadele spre i*uturile !1i*te s-au orga*i4at la )*dem*ul Ti pe ba*ii lor cu scopul 1oarte
bi*e ascu*s de a adu*a toate docume*tele Ti relic6ele Atla*tidei disp(rute )* Egipt Ti )* >ur.
/8t de importa*te erau docume*tele putem deduce di* reali4(rile r(mase de la marii
Aristotel0 2itagora0 %ipocrate0 Leo*ardo da +i*ci sau chiar Iules +er*e. 2recis c(0 aceTtia di*
urm(0 au 1ost ori urmaTii u*or a6i4aSi )* a p(stra sub >ur(m8*t i*1ormaSii teh*ice Ti Ttii*Si1ice
bi*e ascu*se de ochiul celor mulSi0 ori c( pe ba4a u*or co*>u*cturi de mome*t au a>u*s )*
co*tact cu ast1el de scrieri ascu*se )* bibliotecile secrete e9iste*te. :* 1i*al0 cele Ttiute sau
a1late de ei au 1ost pre4e*tate Ti descrise pri* schiSe0 re1erate0 roma*e0 dup( mi*tea0
aptitudi*ea i posibilitatea 1iec(ruia.
78
'ici u* secret *u se poate ascu*de p8*( la *es18rTit. Timpul 6a crea a*umite ca*ale de
scurgere *epre6(4ute pe*tru i*1ormaSiile ascu*se0 deoarece 1ii*d de i*teres ge*eral apari*
tuturor *eput8*d 1i )*suTite pe *edrept de a*umite persoa*e sau grupuri de i*terese0 *ici pe
ba4a u*or i*te*Sii bi*e cotate la prima 6edere.
Et*ogra1ul Adria* Bucurescu arat( c( 1abuloasa Sar( s-a scu1u*dat )* marea de*umit( de
egipte*i !iriath0 adic( "area 'eagr(.
:* 1B130 )* Wacia preistoric(<0 'icolae e*suTia*u locali4a Atla*tida )*tre 2orSile de Eier Ti
!1i*9ul di* Bucegi.
WAtla*tis< este tradus de u*ii li*g6iTti pri* WEericire<0 iar grecii a*tici de*umeau actuala I*sul(
a Zerpilor di* "area 'eagr(0 "aLaro*0 adic( WA 1ericiSilor<.
79
:*s(Ti cetatea %istria co*Si*e o ciud(Se*ie: pare a 1i co*struit( pe role:
!ursa: 3heorghe ZipoT0 Adria* Bucurescu0 'icolae e*suia*u
"I!TE#ELE I' "$'TII B$;A$L$I
!T#A'IILE TELE2&#TA#I I' "$'TII B$;A$L$I
I!2A#ITIILE E LA B&;I&#$
80
"u*tii Bu4aului su*t cu*oscuti i* mediile oculte0 si i* cele 1oarte Wterestre<0 mai ales ale
armatei0 ca regiu*e u*de se ma*i1esta 1e*ome*e ciudate: disparitii de persoa*e0 aparitii de
&biecte ;buratoare 'eide*ti1icate0 ape 6ii0 i46oare radioacti6e0 de1ectari ale aparaturii
electrice0 6oalarea 1ilmelor 1otogra1ice etc. 'u este de mirare ca i* "u*tii Bu4aului stabilise
ge*eralul Ilie /eausescu o subu*itate cu u* caracter ocult0 pe*tru a Wpu*cta< si a*tre*a
soldati pe*tru u*itatea de para*ormali pe care 6oia s-o i*1ii*te4e. I* aceasta i*cursiu*e i*
*ecu*oscut0 su*tem i*sotiti de o echipa de e9trase*4oriali0 co*dusa de cercetatorul +asile
#uda*0 care0 i* a*ii [Q00 a e1ectuat o serie de teste i* regiu*e0 la cererea ge*. Ilie
/eausescu. /u a>utorul acestor ghi4i psihici am descoperit o lume de di*colo de *oi0 pe care
local*icii o *umesc WTara Lua*ei<0 o lume a misterelor0 a mesa>elor ocultate si a ma*i1estarilor
para*ormale.
3E&3#AEIA !A/#A
"u*tii Bu4aului au 1ost i*clusi0 di* cele mai 6echi timpuri0 i* geogra1ia sacra a lumii. Este
6orba de o geogra1ie ale carei coordo*ate e4oterice au 1ost stabilite i* 6remurile de di*ai*te
de "arele 2otop0 ca*d pe 2ama*t dom*eau 4eii0 dupa cum *e tra*smit toate mitologiile
lumii0 i*cepa*d cu cea sumeria*a0 co*siderata cea mai 6eche. /oordo*atele respecti6e
i*cludeau 4o*e u*de se ma*i1estau a*omalii mag*etice0 4o*e cu pote*tial e*ergetic care se
ma*i1esta i* pla* 1i4ic si spiritual0 *umite de catre e9pertii i* parapsihologie Wperimetre
e*ergo-i*1ormatio*ale<. I* ast1el de perimetre se petrec 1e*ome*e ciudate0 corpul se
demateriali4ea4a0 calatori*d i* spatii atemporale sau primeste i*1ormatii telepatice de la
e*titati *ecu*oscute0 iar subsolurile su*t i*totdeau*a bogate i* 4acami*te de mare i*teres.
&ame*ii cu perceptii e9trase*4oriale se simt 1oarte Wapasati< de i*carcatura e*ergo-
i*1ormatio*ala e9iste*ta i* aseme*ea 4o*e geogra1ice sacre0 de care #oma*ia este pli*a.
Este su1icie*t sa citesti Wacia preistorica< a lui 'icolae e*susia*u ca sa ai dime*siu*ile
geogra1iei sacre ale tarii *oastre.
/E#$L !T#A'I$
;o*a la care *e re1erim i* acest material este o regiu*e Wsihastrita<0 ce cupri*de comu*a
Bo4ioru0 cu satul Eisici0 catu*ul 'ucu0 pa*a di*colo de Lacul 3otes0 4o*a i*ti*sa peste culmi
stra6echi0 u*de poti 6edea straturile geologice ridicate aproape pe 6erticala0 i* urma u*or
co*torsiu*i ale scoartei petrecute i* 6remuri imemoriabile. !atele si catu*ele cu puti*i
locuitori urmea4a o li*ie serpuita peste culmi salbatice0 u*de ursii su*t la ei acasa ,iar ursii
de pe aici su*t re*umiti pe*tru 1erocitatea lor.. 2este aceasta 4o*a se i*ti*de u* Wcer
stra*iu<0 care u*eori capata o i*te*sitate ce *u poate 1i descrisa pri* cu6i*te0 pe care oame*ii
de stii*ta o masoara i* grade 5el6i*0 a6a*d 6aloarea de peste 23.000. 2e*tru comparatie0
a4urul cerului deasupra marilor orase abia depaseste 1-.000 de grade 5el6i*. A6em *orocul
sa obser6am cu ochii *ostri acest 1e*ome*. Treptat0 cerul se*i*0 acel albastru curat ca i*
4ilele 1rumoase0 capata *ua*te atat de pro1u*de0 i*cat parca de6i*e u* 6orte9. /u cat te uiti
mai mult0 cu atat simti ca te absoarbe i*1i*itul. Este ca o 6ra>a care iti cupri*de toata 1ii*ta si-ti
81
parali4ea4a simturile0 *u mai au4i *imic i* >ur0 iar pupilele se dilata. !u*tem scosi di* aceasta
stare de compa*io*ii *ostri care *e spu* 4ambi*d: WAti simtit cum se deschid portile
e*ergetice ale $*i6ersului0 ca*d toata 1ii*ta de6i*e spirit<. /el mai stra*iu *i s-a parut *oua
1aptul ca eram 1oarte aproape sa ratam mome*tul0 daca *u *i s-ar 1i atras ate*tia 1ii*d
preocupati sa *e uitam pe u*de calcam0 pri* bolo6a*isurile cararii.
!E/#ETELE I' AA'/$#I
'e dam seama cat de usor este sa rate4i u* ast1el de 1e*ome*0 1ii*d de4obis*uiti sa pri6im
cerul. /ercetatorul +asile #uda* *e spu*e ca testele e9trase*4oriale au re4ultate ma9ime
atu*ci ca*d cerul capata acea i*te*sitate de peste 23.000 de grade 5el6i*0 perceptia 1ii*d
acuta. I* a*ii [Q00 +asile #uda* a coordo*at u* grup de copii carora le testa aptitudi*ile
e9trase*4oriale. Acestia *u co*stie*ti4au puterile lor deosebite0 participa*d la teste ca si
ca*d ar 1i 1ost >ocuri *ormale. Erau impartiti pe grupe0 ase4ati pe a*umite culmi si li se
spu*ea sa tra*smita pri* puterea ga*dului0 de la o grupa la alta0 di1erite i*1ormatii. Aceste
tra*smisii telepatice a6eau o mare acuratete ca*d cerul a>u*gea la i*te*sitatea ma9ima. I*
plus0 ei au i*dicat cu preci4ie0 tot pri* perceptie e9trase*4oriala0 locuri u*de se a1la 6estigii
a*tice0 1apt ce i-a uimit pe arheologii care 1usesera chemati pe*tru e9perime*t. e u*de
stiauJ 2ercepeau i*1ormatii ca si ca*d pama*tul le de46aluia tai*ele sale. Aici ar trebui
ami*tita alta coi*cide*ta stra*ie cu de*umirile oculte ale ci6ili4atiei sumerie*e. WBu4ur<
,Bo4ioru .0 a6a*d ca simbol u* triu*ghi cu ba4a pe 6erticala0 se re1erea la u* 4eu e*igmatic
Wcare re4ol6a secretele di* ada*curi<0 asociat de u*ii sumerologi cu u* 4eu al mi*elor. Era ca
si ca*d acest e*igmatic 4eu i*trase i* Wre4o*a*ta< cu micii cercetatori.
/ELALALT TA#A"
/u sigura*ta0 cele mai ciudate 1e*ome*e di* 4o*a su*t disparitiile de persoa*e. Aceste
disparitii se ma*i1esta i* doua moduri. $*ele persoa*e au disparut si *u au mai reaparut -
e6e*ime*t relatat de "o*itorul de Iasi0 iar altele au disparut di*tr-u* loc si au aparut i* altul0
dupa o perioada de timp0 1ara sa-si aduca ami*te ce s-a i*tamplat0 dupa cum reiese di*
po6estirile sate*ilor0 stra*se de pro1esorul de roma*a di* comu*a Bo4ioru0 Ilie "a*dricel.
82
espre Wcelalalt taram<0 care0 i* u*ele co*ditii0 Wabsoarbe< pe *e*orocosii care se a1la i*
prea>ma0 e9ista destule relatari cat sa merite o cercetare stii*ti1ica a 1e*ome*ului. i* pu*ctul
de 6edere al studiului 1e*ome*elor para*ormale ,si *e re1erim la testele para*ormale la care
au participat *umai oame*i de stii*ta0 re4ultatele acestora 1ii*d publicate i* WE*ciclopedia
Ee*ome*elor 2ara*ormale< de Bria* I*glis.0 teleportarea este Wtra*s1erul materiei pri*
materie<0 pa*a *u demult u* *o*se*s. Acest tra*s1er presupu*e 6oi*ta Wcui6a< sau a*umite
co*ditii electromag*etice0 obiecte sau persoa*e dispara*d di*tr-u* loc si apara*d i* altul sau
pur si simplu0 dispara*d i* W*ea*t<. &biectul sau persoa*a tra*sportata se *umeste Waport<0
puta*d 1i i*cadrata i* a*umite coordo*ate 1i4ice0 spatiu0 timp0 greutate etc.
TELE2&#TA#EA &A"'EI 3$22A
A*ul 1QP1. I*tr-u* imobil di* /o*duit !treet0 Lo*dra0 se stra*sese u* grup de oame*i de
stii*ta0 pe*tru a participa la demo*stratiile de teleportare e1ectuate de mediumuri re*umite
ale timpului. Era o ade6arata piatra de i*cercare sa se admita ca u* obiect se poate
demateriali4a di*tr-u* loc si materiali4a i* alt loc. emo*stratiile erau 1acute cu obiecte0 care
apareau sub ochii oame*ilor de stii*ta0 dar ei se declarau *emultumiti0 i*6oca*d tot 1elul de
Wi*selatorii<. I*sa "adame Ag*es 3upp? era sa-i dea gata0 ca*d a 1ost demateriali4ata di*
casa ei di* *ordul Lo*drei si materiali4ata i* sala de sedi*ta. "adame 3upp?0 o 1emeie
corpole*ta0 i-a pri6it *auca si >e*ata ,era i* capot. cate6a secu*de0 apoi a 1ost Wdusa< i*apoi.
& 6i4ita rapida0 discreta i* pri6i*ta scopului0 la domiciliul acesteia a co*1irmat 1aptul ca era
imbracata i* acelasi capot. 'u era co*stie*ta de Wcalatoria< ei0 cre4a*d ca a6usese o
W6i4iu*e< pro6ocata de o i*digestie. !tra*iu era 1aptul ca *ici u*ul di*tre mediumurile
pre4e*te i* sala de testari *u-si aducea ami*te sa 1i 6rut sa 1aca aceasta demo*stratie0 dar
erau e9asperati ca Waportarile< de obiecte *u erau luate i* co*siderare de oame*ii de stii*ta.
WE9perime*tul 3upp?< a 1ost trecut la Wilu4io*ism<.
B#AILE'I 2IE#ITI I' 'EA'T
Ti*em sa preci4am ca 6orte9ul di* Bo4ioru *u are *ici o legatura cu e9perime*tele
militare super6i4ate de ge*. Ilie /eausescu0 *imic i* comu* cu WE9perime*tul 2hiladelphia<
sau W2roiectul "o*tauL<0 Wocultii< ge*eralului doar pro1ita*d de particularitatile 4o*ei pe*tru a-
si imbu*atati per1orma*tele metapsihice. I* aceasta 4o*a par ca se deschid porti temporale
83
i* mod *atural0 i* care oame*ii su*t absorbiti si u*eori este posibil sa pateasca ce a patit
echipa>ul de pe $!! Eldridge. & prima re1erire la ast1el de disparitii 1ace a* Eodor0 i*
"o*itorul de Iasi. El relatea4a despre doi braile*i ,sursa reporterului i-a cerut sa *u le
de46aluie *umele.0 care0 i* a*ul 1BQ00 au plecat spre catu*ul 'ucu0 dar0 i*tr-u* loc *umit WLa
Tiharie<0 u*ul di*tre ei s-a ga*dit sa 1aca o urcare pe u*a di*tre sta*cile cu 1orme ciudate di*
4o*a. Eolosi*d echipame*te de alpi*ism0 ta*arul a urcat pa*a i* 6ar10 de u*de a strigat la
priete*ul sau: W$ite ce am gasitC<.!-a aplecat0 a ridicat ce6a ce parea a 1i u* la*t metalic si\
a disparut. & 6reme0 cel ramas >os a asteptat ca priete*ul sau sa termi*e cu glumele0 apoi s-
a co*6i*s ca s-a i*tamplat ce6a cumplit. L-a a*u*tat pe 1ratele disparutului0 care a sosit di*
Braila cu o echipa de 4ece i*si0 cati6a di*tre ei lucra*d i* "i*isterul de I*ter*e. /hiar 1ratele
disparutului a urcat pe sta*ca. A gasit si el la*tul metalic0 pe care l-a ridicat si\ a disparut si
el. 'ime*i *-a mai i*dra4*it sa repete W1igura<. /ei doi 1rati0 cautati i* 4adar pri* impre>urimi0
*-au mai aparut *iciodata.
E'I3"ATI/A /I+ILI;ATIE
/hestio*at i* pri6i*ta disparitiei celor doi braile*i0 Ale9a*dru "iro*o60 care 1usese de 6reo opt
ori pri* regiu*e0 a ti*ut sa subli*ie4e ca 4o*a este i*tr-ade6ar 1oarte deosebita si 1ara ast1el
de disparatii misterioase. 2ri*tre altele0 a preci4at ca aceasta 4o*a *u este0 i* primul ra*d0
ide*ti1icata arheologic0 desi acolo au 1ost descoperite 1ragme*te de ceramica a u*ei ci6ili4atii
careia *u i s-a putut preci4a epoca0 di1erita de 6estigiile cu*oscute de>a di* pu*ct de 6edere
arheologic. A ami*tit despre a*omaliile mag*etice0 despre u* pisc care atrage toate
1ulgerele0 despre i46oare radioacti6e si despre o regiu*e u*de solul este *egru0 ca si ca*d0
odata0 acolo0 a ars Wce6a<0 probabil o co*structie ime*sa. Am 6a4ut si *oi stratul gros de sol
ars si o bucata di*tr-u* 4id ciclopic0 care probabil i*co*>ura i*treaga ase4are. I* regiu*ea
ami*tita de A. "iro*o60 i* a*ii [Q00 grupurile de copii telepati0 co*dusi de cercetatorul +asile
#uda*0 au i*dicat0 pri* perceptie e9trase*4oriala0 locurile u*de e9ista 6estigii. I* acele locuri
au 1ost descoperite urme ale acelei ase4ari *ecu*oscute0 dar We9perie*ta< arheologilor *u a
mers mai departe de demo*stratiile copiilor0 di*tr-u* de4i*teres imposibil de i*teles. /e
ci6ili4atie stra*ie a i*1lorit oare pe acest W6orte9< *atural si cum a disparut eaJC
84
#&"A'IA 2A#A'&#"ALA: "A#T$#IE-!&/ I' TI"2$L E@2E#I"E'TEL&# "ILITA#E
I' "$'TII B$;A$L$I
HA" +E'IT E I'/&L&CH
Tara Lua*ei0 di* "u*tii Bu4aului0 este o 4o*a i* care se petrec 1e*ome*e ciudate0 despre
care po6estesc batra*ii0 u*de oame*ii dispar i* Wceata< sau su*t Wa46arliti< i* alte locuri de o
1orta *e6a4uta.
!pecialistii care au cercetat acest 1e*ome* au remarcat ca disparitiile se produc W*atural<0 i*
a*umite co*ditii 1i4ice0 sau par a 1i 6oi*ta Wcui6a<. E9ista relatari despre teleportari stra*ii0
toate 1ii*d legate de cautatorii de comori0 de parca ar 1i u* W4eu< care apara te4aurele sacre
i*gropate i* 4o*a si Wa46arle< pe cei care se apropie prea mult de ele.
WBE#BE/$L< ;B$#AT&#
W;eii< di* mitologia sumeria*a a6eau o mare predilectie pe*tru aur0 di* care lucrau tot 1elul de
obiecte0 ulterior acestea de6e*i*d sacre pe*tru oame*i0 care le-au i*clus i* ritualul religios.
"ulte di*tre lege*dele stra*se de pro1esorul de roma*a Ilie "a*dricel se re1era la comorile
1abuloase ascu*se pri* mu*tii di* regiu*e. 'icolae e*susia*u aloca mai multe capitole di*
Wacia preistorica< acestor comori 4eiesti co*stituite i* te4aure sacre0 pe*tru capturarea
carora regii 6echimii orga*i4au e9peditii dupa e9peditii.
85
I* Tara Lua*ei se a1la la*a de aur0 dupa care au 1ost trimisi argo*autii. upa traditie0 Wla*a<
aparti*ea u*ui Wberbece de aur care 4bura pri* aer0 peste pama*t si mare<0 daruit de 4eul
!oarelui u*ui rege. /opiii acestuia0 persecutati de mama 6itrega0 au luat Wberbecele< si au
4burat cu el i* ti*utul /olchis0 cera*d protectie regelui de aici0 Aiete. 2oetul &6idiu
locali4ea4a tara lui Aiete de la apus de "area 'eagra pa*a la*ga ti*utul scitilor. E9ilat la
Tomis0 poetul se si lame*tea4a i* pri6i*ta barbarilor care-l i*co*>oara0 Wcolchii si hoardele de
meteree si geti<. 3etii stim ci*e su*t. /olchii si meteree au lasat Wurme< i* Tara Lua*ei sub
de*umirea actuala a satelor /olti si "aterea0 ase4ari locuite i*ca di* *eolitic0 u*de se a1la
*iste sa*ctuare stra6echi0 pa4ite cu stras*icie de calugari pa*a i* secolul al @I@-lea. &ame*ii
spu* ca aceste sa*ctuare i*scriptio*ate cu simboluri stra6echi su*t ade6arate harti ale
comorilor sacre.
/&"&#ILE WI$#$ITE<
Legat de disparitiile de persoa*e0 a6em re1eriri 1oarte clare i* po6estirile batra*ilor despre
oame*i care au gasit te4aure sacre si au 1ost a46arliti di* locurile u*de au 1ost descoperite
aceste comori0 de catre Wspirite<. Ast1el0 a1lam ca0 deasupra 1ostului schit 3a6a*ele0 pe 2odul
"a*ciului0 oame*ii au 6a4ut 1lacarile ce >oaca pe comori. 'e1ii*d priceputi i* citirea W>ocului
1lacarilor<0 s-au grabit si au sapat. /omoara de aici era i*sa W>uruita<0 iar sapatorilor Wle-au
86
aparut spaime0 1el de 1el de calugari si draci0 care le-au luat mi*tile si i-au dus i* alte locuri<.
/a*d si-au re6e*it0 ei au po6estit cum0 i* timp ce sapau0 au aparut spirite0 dupa care s-au
tre4it departe de locul u*de se a1lau0 de parca ar 1i 1ost ridicati si aru*cati de acele spirite ce
pa4eau comoara. !i poate ar mai 1i i*cercat sa o caute daca si-ar 1i adus ami*te u*de
i*cepusera sa sape. W2arca le luase um*e4eu mi*tile<0 spu* batra*ii.
& alta po6este se re1era la u* materea*0 iar despre matere*i &6idiu spu*ea ca aparau Wla*a
de aur< impreu*a cu colchii. 2o6estea *oastra spu*e ca Wu* oarecare "atarea*u0 sapa*d
dupa o comoara0 s-a tre4it0 dupa 6reo saptama*a0 departe de acest loc0 i*tr-o poia*a i*
padure0 u*de l-au gasit oame*ii cam 4apacit la cap<. Acesta uitase si ci*e este0 era complet
derutat.
I'/$#!I$'E 2E W/ELALALT TA#A"<
!e obser6a i* aceste po6estiri ca teleportarile par a 1i 6oi*ta Wcui6a<. !pecialistii care au
a*ali4at 1e*ome*ul spu* ca *u este *eaparat W6oi*ta< cui6a. 2oate ca cei care au i*gropat
te4aurele sacre i* a*umite locuri cu*osteau Wa*omaliile< 4o*ei. E9perime*tele
e9trase*4oriale e1ectuate i* 4o*a i* a*ii [Q0 au i*clus si u*ul mai puti* obis*uit. $*ul di*tre
subiectii uma*i0 u* medium cu aptitudi*i deosebite0 s-a o1erit sa 6eri1ice cu ochii mi*tii ce se
i*tampla cu acele Waspirari< i* ceata albastra0 1ii*d dus i*tr-u* loc u*de aparatele i*dicau o
turbule*ta e*ergetica. El trebuia doar sa i*tre i* stare de tra*sa si sa comu*ice0 pe cale
telepatica0 ce se i*tampla. !pre stupe1actia celor pre4e*ti0 subiectul a disparut pur si simplu
di* 1ata lor. Eii*d u* e9perime*t militar0 pa*ica a 1ost ma9ima0 mai ales pe*tru 1aptul ca
trebuia sa se asigure protectia participa*tilor la e9perime*te. !e temeau ca omul a disparut
complet0 ca braile*ii0 dar el a 1ost descoperit dupa aproape o ora0 ca4ut la pama*t0 i*capabil
sa 6orbeasca0 la cate6a sute de metri de locul di* care disparuse si u*de il mai cautasera cu
cate6a mi*ute i*ai*te de a 1i gasit. /a*d si-a re6e*it0 primele cu6i*te au 1ost: WAm 6e*it de
i*colo<.
A!2I#AT I'T#-$' T$'EL T$#BI&'A#
/eea ce a po6estit pare 1a*tastic. A 1ost aspirat i*tr-u* tu*el turbio*ar0 gri0 la capatul caruia
se a1la o lumi*a stralucitoare. W/lasic<0 s-ar putea spu*e. Asa se W6ede< si di* starea de
coma. I*sa este pe*tru prima data ca*d ci*e6a e9plica aceasta lumi*a stralucitoare. WEste
6orba de o radiatie lumi*oasa pe care o aprecie4 a6a*d 300.000 de grade 5el6i*<. Ar 1i 1ost
su1icie*t atat sa-i tulbure pe participa*tii la e9perime*t. I*sa subiectul mai a6ea si alte
Wami*tiri<. A descris peisa>ul de i*colo asema*ator cu cel pama*tea*0 dar i* culori mult mai
pure. !i da0 a 6a4ut si oame*i0 o 1emeie si o 1etita aidoma ei0 de parea o clo*a0 u* batra* si
u* alt barbat0 cu te* gri0 Walt1el decat *oi<. !tra*iu0 i* comparatie cu acestia0 subiectului i se
parea ciudata rasa uma*a0 1ara sa poata preci4a de ce. 'u a putut lua co*tact cu ei0 pareau
ca ratacesc 1ara tel0 pierduti i* timp si spatiu. !au el era cel care se Wratacise< i* timpul si
spatiul Wlor<. !ubiectul a apreciat trecerea lui pri* lumea de di*colo la o 1ractiu*e de secu*da
si *u i-a 6e*it sa creada ca disparuse aproape o ora. "erga*d pe ipote4a ca acei oame*i
87
poate disparusera ca*d6a i* Wceata albastra< si *u mai gasisera calea de i*toarcere0 au 1ost
chestio*ati sate*ii despre disparitii ciudate. W!u*teti oame*i seriosi sau cumJ<0 i-a luat la rost
o batra*a. W2ai cate ciudate*ii su*t pe aici0 ci*e sa mai stieC<.
TA#A L$A'EI0 2&A#TA L$I $"'E;E$
Local*icii spu* ca WTara Lua*ei< este W2oarta lui um*e4eu<. Are legatura sau *u0 u* grup de
cercetatori >apo*e4i au co*statat ca aici se a1la al treilea pol e*ergetic al 2ama*tului0 ca
importa*ta0 primul 1ii*d +ar1ul &mu. Legatura acestei 4o*e cu stra6echea ci6ili4atie
sumeria*a a 1acut-o cercetatorul 2aul La4ar To*ciulescu0 i* cartea sa We la Tartaria la Tara
Lua*ei<. Am putea adauga 1aptul ca0 i* sumeria*a0 WLua*a< se traduce pri* W/ei pe care A*u
ii pastoreste< sau0 mai pro4aic0 Woame*ii lui A*u<0 A*u 1ii*d 4eul suprem la sumerie*i0 al carui
simbol0 al !oarelui0 era o cruce cu ra4e sau o 46astica. I* a1ara de tablitele de la Tartaria cu o
scriere protosumeria*a ,datarea cu / 1K atesta ca ase4area este cu 2.000 de a*i mai 6eche
decat orasele sumerie*e.0 ceramica a*tica descoperita pe teritoriul tarii *oastre poarta
simbolul 4eului A*u. Aici se cu6i*e sa ami*tim ca W4eii< sumerie*i coborasera pe 2ama*t cu
carele 4buratoare si i*tocmisera i*ai*te de 2otop di*astia 4eilor0 care gu6er*ase peste
ci6ili4atia primordiala. #eami*tim teoria ocea*ologului america* #ob Ballard0 co*1orm careia
marele potop ramas i* toate mitologiile lumii s-ar 1i petrecut i* ba4i*ul "arii 'egre0 care era
doar u* lac cu apa dulce. 2ri* ruperea pragului de la Bos1or0 apele au i*u*dat toata aceasta
regiu*e0 iar lacul s-a tra*s1ormat i* mare. Triburi ale acestei prime ci6ili4atii au migrat si
i*ai*te de ilu6iu0 dar dupa cataclism au Wemigrat< si 4eii0 i*temei*d ci6ili4atiile de pe malurile
Tigrului si Eu1ratului0 I*dusului si 'ilului. ar se pare ca aici a 1ost prima WTara a oame*ilor lui
A*u<.
I' LE3E'ELE 2LAI$L$I
Ilie "a*dricel este pro1esor de roma*a i* comu*a Bo4ioru si u* pasio*at culegator de
lege*de di* 4o*a. om*ia sa a stra*s u* *umar impresio*a*t de Wpo6estiri di* batra*i<0 pe
care se poate structura o bu*a parte a istoriei WTarii Lua*ei<0 Wbasme< de o 6aloare
i*estimabila0 redate asa cum i s-au po6estit0 respecta*d particularitatile de e9primare a
local*icilor. Ilie "a*dricel ar 6rea sa publice aceste comori i*tr-u* 6olum i*titulat Wi*
lege*dele plaiului<0 dar0 e6ide*t0 *u gaseste spo*sori. Basmele stra*se de Ilie "a*dricel *e-
au 1ost calau4e atat pri* istoria W*ormala<0 cat si pri* Wcredi*tele stra6echi si practicile magice0
u*de local*icii plo*>ea4a i* mitologie<0 dupa cum se e9prima pro1esorul.
/E#/ETAT&#$L +A!ILE #$A'0 E!2#E E@2E#I"E'TELE I' "$'TII B$;A$L$I:
/EATA ALBA!T#A
I* urma u*or teste e9perime*tale e1ectuate i*tre 1BPQ - 1BQ10 i* regiu*ea Bo4ioru0 a re4ultat
ca i* a*umite situatii ca*d se i*tru*este u* *umar *edetermi*at de 1actori electromag*etici
,geomag*etici0 bio1i4ici si de alta *atura. este posibila disparitia i*sta*ta*ee a u*or
88
persoa*e. I* aceasta 4o*a au loc u*ele 1e*ome*e para*ormale ce i*ca *u pot 1i e9plicate
pri* legile 1i4icii asa cum le cu*oastem i* pre4e*t. I*e9plicabila este si Wceata albastra<0
stralucitoare0 cu iri4ari ciudate0 care se ma*i1esta sub 1orma de cupola0 masurata cu u*
dispo4iti6 pe*tru radiatii lumi*oase si a6a*d 2Q.000 de grade 5el6i*. Acest 1e*ome* este
i*sotit de o co*ce*trare a i*1rasu*etelor de 1oarte >oasa 1rec6e*ta ,30 K %4. si de u* 4gomot
de 1o*d 1oarte suparator pe*tru 1ii*tele 6ii. &mul poate a6ea stare de greata0 ce1alee0 simte
ca ii 6ibrea4a toate celulele. I* acele mome*te pot aparea haluci*atii0 6i4uale si auditi6e. I*
ca4ul i* care subiectul uma* depaseste o limita de sigura*ta0 el poate 1i Waspirat< 6iole*t i*
i*teriorul acelei ceti albastre0 care ia 1orma u*ui 6arte> relati6 ori4o*tal. oi subiecti uma*i
6olu*tari0 di*tre care u* 1i4icia*0 au descris i* mod similar ce li s-a i*tamplat i* timpul
Waspiratiei<0 e9perime*tele 1ii*d 1acute la u* i*ter6al de doi a*i. Apropierea de ceata albastra
creea4a o stare de teama ce se tra*s1orma treptat i* spaima i*co*trolabila0 ca*d subiectul
este aspirat cu 6iole*ta i*tr-u* tu*el e*ergetic turbio*ar0 la capatul caruia se 6ede o lumi*a
alba0 stralucitoare.

I*6itat i* 200- la emisiu*ea <"ie4ul problemei= 0 dom*ul +asile #uda* a relatat
e9perime*tele0 i*tamplarile si misterele di* "u*tii Bu4aului .
/ELE 13 /#A'II E /#I!TAL
13 cra*ii di* cristal de origi*e apare*t a*tica au 1ost descoperite i* "e9ic0 America /e*trala
si America de !ud 1ii*d u*ul di* subiectele cele mai 1asci*a*te de arheologie ale secolului
@@. e 1apt0 arheologii si cercet(torii )*cearc( i* 4adar de muli a*i sa a1le moti6ul reali4(rii
ciudatelor obiecte. +echimea lor a 1ost estimata i*tre 7000 si 3-000 de a*i. /ristalele si
cra*iile co*stituie o al(turare ce a iscat *umeroase presupu*eri legate de e9iste*ta
e9trateretrilor. e-a lu*gul timpului0 ome*irea a utili4at puterea cristalelor si a pietrelor i*
scopuri di1erite. /ele mai 6echi lege*de despre cristalele magice *e duc la Atla*tida. Atla*ii
89
1oloseau cristalele pe*tru a ca*ali4a si utili4a e*ergia macrocosmica. I* practica medicala a
multor culturi str(6echi0 se reg(sete portul la g8t al amuletelor si talisma*elor. !e 1oloseau
di1erite pietre0 i* 1u*cie de boala0 pe*tru a obi*e e1ectul t(m(duitor dorit. I*die*ii america*i
si ma?asii 1oloseau si ei cristalele pe*tru diag*osticarea si tratame*tul di1eritelor boli. Ast(4i0
datorita de46olt(rii rapide a teh*ologiei0 cristalele su*t 1olosite pe*tru a tra*smite si ampli1ica
e*ergiile )* multe 1eluri. /ristalele au 1ost co*siderate talisma*e magice )*c( di* E6ul "ediu
i )* pre4e*t0 pe*tru muli0 puterea lor supra*aturala este de *eco*testat. I* acelai timp0
cra*iile simboli4ea4( moartea si *e*orocirea si su*t 1olosite *umai i* practicile magiei *egre.
:mbi*area di*tre cele doua simboluri a iscat *umeroase presupu*eri legate de e9iste*ta
e9trateretrilor sau a u*ei ci6ili4aii p(m8*te*e superioara 1ii*ei uma*e. & lege*da i*dia*a a
i*citat *umeroi cercet(tori. I* I*dia circula si*gura lege*da re1eritoare la cra*iile
misterioase: $* cerc reali4at di* 12 pietre sau cra*ii0 i* mi>locul c(ruia se a1la u* al 13-lea
cra*iu0 cel mai mare di*tre toate. Acestea su*t pietrele cu*oaterii0 iar c8*d 6or 1i reu*ite
toate i* 1orma ami*tita0 6or schimba complet lumea. &biectele au 1ost aduse di* spaiu de 13
ci6ili4aii di1erite0 care le-au dat spre p(strare di6erselor popoare. /8*d 6a sosi timpul0
cra*iile 6or 1i redescoperite0 pre6estete 6echea lege*da i*dia*a. :*tr-ade6(r0 )*cep8*d di*
a*ul 1QK00 i* di1erite regiu*i ale lumii au 1ost descoperite 13 cra*ii ciudate. La ora actuala0
ele se a1la i* u*ele colecii particulare sau su*t e9puse i* mu4ee di* !$A0 Era*a sau "area
Brita*ie. ei la )*ceput au 1ost pri6ite ca *ite opere de arta create de str(moii *otri0 dup(
ce s-a a1lat lege*da i*dia*a0 *umeroi cercet(tori au )*ceput sa se i*terese4e mai
)*deaproape de aceste cra*ii. /ert este ca specialitii i* prelucrarea cristalelor a1irma cu
t(rie ca 1elul i* care au 1ost t(iate aceste obiecte este atipic.
$* cristal0 i*di1ere*t de materialul di* care se compu*e0 creste pe trei pla*uri di1erite0 de-a
lu*gul u*or a9e cristalogra1ice. I* 1u*cie de u*ghiul i* care se a1la aceste pla*uri0 se
1ormea4( 1aetele pietrei. Atu*ci c8*d u* cristal e prelucrat i* se*s i*6ers a9elor sale0 se
obser6a acest lucru 1oarte repede pe*tru ca materialul se sparge pur si simplu i* buc(i
1oarte mici. HA1irm cu t(rie ca acest lucru este imposibil0 a68*d i* 6edere mi>loacele teh*ice
de care dispu*em ast(4iH0 a spus Ioh* #oGe*0 se1ul catedrei de cristalogra1ie si mi*eralogie
de la $*i6ersitatea di* 2asade*a. H"odul de 1(urire a cra*iilor rele6a o teh*ica
*emai)*t8l*it( pe 2(m8*t. & alta co*statare de se*4aie este ca *ici u*ul di*tre cra*iile
descoperite *u pre4i*t( urme de le1uire: upa ce ca su*t 1(cute di*tr-u* si*gur bloc de
cristal0 *ici *u se 6ede 6reo urma pe care ar 1i l(sat-o0 cu certitudi*e0 orice obiect care ar 1i
1ost 1olosit pe*tru modelarea cra*iilor. !i*gura e9plicaie logica e ca aceste obiecte au 1ost
reali4ate doar pri* 1recarea cu m8i*ile0 lucru posibil. I*sa am calculat ca pe*tru modelarea
u*ui si*gur cra*iu ar 1i 1ost *e6oie de cel pui* -00 de a*i0 a68*d )* 6edere duritatea
materialului si comple9itatea obiectelorH0 a mai spus doctorul #oGe*.
/ra*iul descoperit , %o*duras0 1B2P. de c(tre A**a "itchell-%edges:
90
I* opi*ia specialitilor0 di* pu*ct de 6edere teh*ic0 cra*iile de cristal su*t obiecte care *u pot
1i reproduse sau reali4ate i* 4ilele *oastre *ici de cei mai pricepui sculptori sau i*gi*eri.
Aceste teorii au dus la *umeroase discuii co*tradictorii i* pri6i*a u*ui cra*iu de cristal
studiat de e9ploratorul brita*ic "itchell-%edges. Acesta a pre4e*tat cra*iul ca o descoperire
a 1iicei sale A**a0 i* 1B2P. "itchell-%edges a co*dus o e9pediie la rui*ele u*ei localit(i
ma?ase0 Lubaa*tu*0 i* Beli4e0 caut8*d probe i* ceea ce pri6ete e9iste*ta Atla*tidei. El a
po6estit ca 1iica sa a g(sit cra*iul de cristal0 i*tre 6echi rui*e u*de a presupus ca odi*ioar( a
e9istat u* templu ma?as. /ra*iului ii lipsea ma*dibula0 care a 1ost )*s( descoperita trei lu*i
mai t8r4iu0 la c8i6a metri dista*ta. "itchell-%edges a relatat ca0 i*iial0 a re1u4at sa ia cra*iul
si l-a o1erit preoilor de acolo0 dar ca ei i l-au dat i* dar0 i* sem* de bu* r(mas. /ra*iul a
uimit pri* 1aptul ca se asem(*a 1oarte tare cu u* cra*iu uma*0 mai ales i* ceea ce pri6ete
structura ma9ilarului0 mai precis mobilitatea ma*dibulei. /ercet(rile de mai t8r4iu si studiile
mi*uioase asupra cra*iului e1ectuate de c(tre specialitii de la British "useum i-au dus pe
acetia di* urma la co*clu4ia ca po6estea lui "itchell-%edges era 1iciu*e si ca e9ploratorul a
i*trat i* posesia cra*iului - 1(r( a se ti pri* ce metode - abia i* 1BK3. $*ii sceptici a1irma ca
toata po6estea descoperirii cra*iului este doar o )*sce*are 1(cut( de cercet(torul "itchell-
%edges0 deoarece a 6rut sa-i 1ac( o bucurie 1iicei sale adopti6e0 care0 de 1apt0 i* 4iua
descoperirii )mpli*ea 1P a*i.La lumi*a0 acest cra*iu pare sa-si schimbe culoarea0 c8teodat(
se aburete uor0 e9ist8*d chiar mome*te c8*d )* i*teriorul sau pot 1i 6(4ute imagi*i stili4ate
de mu*i si temple.
/ra*iul a r(mas mote*ire 1iicei lui "itchell-%edges0 A**a0 care a susi*ut i* co*ti*uare
6ersiu*ea tat(lui sau si0 dup( ce s-a stabilit )* /a*ada0 a e1ectuat mai multe tur*ee i* care
)*cerca sa-i co*6i*g( at8t pe oame*ii de tii*(0 c8t si pe cei de r8*d ca )*tr-ade6(r acesta a
1ost descoperit i* 1B2K0 i* 6echiul templu ma?as0 si ca dei*e puteri miraculoase.
#eali4area de c(tre oame*i a cra*iului descoperit de "itchell-%edges este imposibila .
/ra*iul "itchell-%edges - cum a 1ost bote4at - c8*t(rete apro9imati6 - Lilograme.
E9cept8*d u*ele a*omalii de la oasele pomeilor0 acest cra*iu este structurat di* pu*ct de
6edere a*atomic la 1el ca u* cra*iu uma*. i* cau4a dime*siu*ilor sale s-a a>u*s la
co*clu4ia ca modelea4(0 mai degrab(0 cra*iul u*ei 1emei. /ra*iul "itchell-%edges a 1ost
91
)*delu*g studiat0 u*a di*tre cele mai am(*u*ite a*ali4e e1ectu8*du-se i* 1BP00 la
laboratoarele %eGlett-2acLard. /ercet(torilor li s-a p(rut cu at8t mai misterioasa origi*ea si
modalitatea i* care ar 1i putut 1i reali4at acesta0 cu c8t toate i*diciile le )*t(reau co*6i*gerea
ca acesta 1usese sculptat )mpotri6a a9ei cristalului. /ercet(torii au co*clu4io*at ca si*gurele
u*elte utili4ate pe*tru cioplirea cra*iului au 1ost diama*tele0 iar 1i*isarea s-a 1(cut cu a>utorul
u*ei soluii obi*ute di*tr-u* amestec de *isip de siliciu si apa. Aceasta presupu*ere *u a
de6e*it totui certitudi*e0 pe*tru simplul 1apt ca ar 1i 1ost *e6oie de 6reo 300 de a*i pe*tru a
1i*ali4a lucrarea cu aseme*ea uste*sile. /o*clu4ia e9perilor a 1ost ca reali4area de c(tre
1ii*a uma*a a u*ei 1orme at8t de comple9e si )*tr-o ma*iera des(68rit( precum cra*iul
"itchell-%edges era practic imposibila. Ei au a1irmat ca0 i* timp ce cra*iul era lumi*at0 acesta
p(rea ca a luat 1oc0 )i schimba culoarea si ema*a imagi*i si su*ete stra*ii. ei cra*iul
"itchell-%edges a 1ost co*siderat ese*a acestui ge* de creaii0 au mai 1ost descoperite si
alte cra*ii similare0 care au ridicat mari sem*e de )*trebare. I*tre ele e9ista o )*rudire stra*ie0
*u doar di* cau4a similarit(ilor structurale si compo4iio*ale0 ci pri* 1aptul ca ele par sa
ascu*d( u* 1el de e*ergie care le 1ace sa comu*ice i*tre ele atu*ci c8*d su*t adu*ate la u*
loc.

H/ra*iul brita*ic este u* cra*iu de cristal tra*spare*t i*tu*ecat0 care pare sa 1ie o i*cercare
de a imita /ra*iul "itchell-%edges ca 1orma si marime. Este di*tr-o si*gura piesa0 iar gura si
di*tii *u su*t la 1el de bi*e co*turati ca la /ra*iul "itchell-%edges. !-a speculat ca ar 1i u*
rebut de prelucrare0 pe*tru ca are o usoara taietura. I* pre4e*t domicilia4a i* "u4eul Brita*ic
]British "useum^ di* Lo*dra0 A*glia. /ra*iul Brita*ic este de aseme*ea cu*oscut ca A4tec.H
,!. BoGe*-H"isterele de46aluite ale cra*iilor de cristalH.
/ra*iul de cristal brita*ic:
/ra*iul de cristal pari4ia*:
92
Acest lucru a dus la ipote4a ca misterioasele cra*ii ar 1i 1(cut parte di* aceeai 1amilie0 ca ar
1i a6ut creatori comu*i si ar 1i ser6it u*or scopuri comu*e. 2e l8*g( /ra*iul "itchell-%edges0
pri*tre cele mai celebre se *um(r( cra*iul de cristal brita*ic si cra*iul de cristal pari4ia*0
istoricii susi*8*d ca ambele au 1ost aduse i* Europa0 i* 1QB00 de c(tre merce*arii me9ica*i.
/ele doua cra*ii se aseam(*( ca dime*siu*i si 1orma si s-a presupus ca0 de 1apt0 u*ul di*tre
ele repre4i*ta o copie a celuilalt. !pre deosebire de /ra*iul "itchell-%edges0 acestea doua
*u su*t sculptate cu o 1i*ete la 1el de mare0 u*ele tr(s(turi 1ii*d super1iciale si
i*complete.HEste di* cristal de cuart tra*spare*t i*tu*ecat0 mai mic ca marime decat /ra*iul
"itchell-%edges. 3ura si di*tii *u su*t deloc bi*e co*turati. Are o gaura care a 1ost taiata i*
partea lui superioara0 pe*tru a susti*e o cruce cresti*a. Actualme*te se a1la i* "u4eul
Trocadero di* 2aris0 Era*ta. ime*siu*ile sale su*t: i*altime 10.B7 cmD lu*gime 1K.B2 cm si
ca*tareste 2.KQ Lg. !e preti*de ca acest cra*iu a 1ost ca*d6a i* colectia lui "a9imilia*
]Eerdi*a*d"a9imilia* Ioseph0 1Q32-1Q-P0 arhiduce austriac0 *umit imparat al "e9icului
i* 1Q-K^. Eusese 1urat di*tr-u* morma*t0 apoi 1usese 1urat de la hoti de catre altii0 si 1usese
luat si de la acestia de catre u* o1iter 1ra*ce4 6e*it i* misiu*e i* "e9ic i* timpul ocupatiei
1ra*ce4e. &1iterul 1ra*ce4 este probabil cel care l-a o1erit imparatului "a9imilia*0 1ie co*tra
u*ui pret0 1ie ca u* dar0 si a a>u*scum6a la "u4eul di* 2aris0 Era*ta. !e stie 1oarte puti*
despre acest /ra*iu de /ristal0 di* mome*t ce mu4eul *u are *ici o istorie i*registrata
despre el. H a1irma !a*dra BoGe* i* cartea sa.
/ra*iul bote4at ET poate 6i*deca orice boala.
/ra*iul de cristal ET:
93
Alte e9emplare cu*oscute su*t repre4e*tate de cra*iul de cristal ma?as si cra*iul de ametist0
descoperite i* 1B00 i* 3uatemala0 respecti60 "e9ic si aduse i* !tatele $*ite de c(tre u*
c(lug(r. /ele doua su*t 1oarte asem(*(toare0 si*gura deosebire co*st8*d i* 1aptul ca cra*iul
de ametist este reali4at di* cuar purpuriu.
/ra*iul de cristal ma?as:
/ra*iul de ametist:
94
ET este u* alt cra*iu de cristal ce a tre4it i*teresul cercet(torilor0 el 1ii*d descoperit la
)*ceputul secolului @@ i* America /e*trala. #eali4at di*tr-u* cuar ce*uiu0 ET 1ace parte
di*tr-o colecia particulara a u*ei 1emei care crede ca acesta are puteri miraculoase0 put8*d
6i*deca orice boala. Ea a a1irmat ca acest cra*iu a a>utat-o sa se 6i*dece de o tumoare pe
creier. /ra*iul care este cel mai aproape ca structura si reali4are de cra*iul "itchell-%edges
este cel cu*oscut sub *umele de cra*iul de cristal di* cuar ro40 descoperit i* apropiere de
%o*duras. /ra*iul este mai mare dec8t cel "itchell-%edges0 )*s( tr(dea4( aceeai 1i*ete a
lucr(turii si are0 de aseme*ea0 ma*dibula mobila:
Au e9istat si e9ista )*c( *umeroase co*6i*geri0 co*1orm c(rora cristalul este o materie
e9trem de puter*ica0 ce poate tra*smite si absorbi 6ibraii0 ema*8*d totodat( u* 1el de
e*ergie psihica. E9ista persoa*e care au a1irmat ca0 dup( ce au 6i4itat de mai multe ori
cra*iul "itchell-%edges si au petrecut mai mult timp i* prea>ma sa0 s-au 6i*decat0 chiar si de
boli cro*ice. /ea mai i*teresa*ta ipote4a pri6i*d cra*iile a 1ost aceea ca0 cra*iile repre4i*ta
u* 1el de b(*ci de date despre o rasa superioara0 care este posibil sa 1i e9istat pe 2(m8*t.
!-a presupus ca aceste cra*ii au 1ost codi1icate si ca i* ele s-au )*maga4i*at *umeroase
date 6aloroase cu pri6ire la misterioasa rasa0 precum si pro1eii ale e6e*ime*telor di*
urm(toarele mile*ii si o istorie completa a 6ieii pe 2(m8*t. Au e9istat *umeroase )*cerc(ri
de a a1la aceste presupuse i*1ormaii dei*ute de cra*ii0 i*6e*t8*du-se di6erse metode. !-a
co*siderat ca persoa*ele cu capacitai para*ormale puteau obi*e date despre i*1ormaiile
di* i*teriorul cra*iilor doar medit8*d i* prea>ma acestora0 )*s( aceste )*cerc(ri *u au adus
re4ultate co*crete. Au e9istat si ipote4e co*1orm c(rora cra*iile ar dei*e imagi*i despre
1ii*e e9traterestre si istoriile altor ci6ili4aii di* u*i6ers0 )*s( toate aceste teorii au r(mas la
stadiul de simple supo4iii. I* ciuda *umeroaselor ipote4e0 modul i* care au ap(rut si au 1ost
95
create cra*iile de cristal a r(mas u* mister. 'u a 1ost e9clusa presupu*erea ca aceste cra*ii
ar repre4e*ta do6e4ile e9iste*tei Atla*tidei. A e9istat0 de aseme*ea0 si ideea ca cele 13 cra*ii
co*i* date istorice despre o ci6ili4aie i*telige*ta care ar trai u*de6a i* ad8*cul p(m8*tului0
ascu*sa de pri6irile oame*ilor. & alta e9plicaie a 1ost ca arti4a*ii di* America Lati*a ar 1i
sculptat chiar ei aceste cra*ii pri* metode *umai de ei tiute si care *u au 1ost *iciodat(
di6ulgate. /ei mai sceptici oame*i de tii*( cred ca aceste cra*ii su*t reali4ate )*tr-o
perioada mult mai rece*ta dec8t s-a preti*s si *u co*stituie dec8t )*cercarea de a-i p(c(li pe
creduli ca ele repre4i*ta do6ada u*or puteri para*ormale sau a e9iste*tei e9trateretrilor. I*
4iua de /r(ciu* a a*ului 1BBK0 o 1emeie se plimba pri* 1erma sa di* apropiere de /resto*e0
/olorado0 i* !a* Louis +alle?. I* aceasta 4o*a au 1ost adesea 6(4ute lumi*i ciudate0 &;'-uri
si a*imale mutilate.
/ra*iul de cristal di* di* !a* Luis +alle?:
& sc8*teiere de lumi*a produsa la *i6elul solului i-a atras 1emeii ate*ia. $it8*du-se i* >ur0 a
6(4ut ce6a ce str(lucea i* pra1. A descalecat0 a ridicat obiectul si l-a cur(at. 2area sa 1ie u*
cra*iu 1(cut di* cristal sau sticla0 dar de1ormat total0 ca si c8*d ci*e6a il topise si )*cercase
sa-l re1ac(. !upra1aa cra*iului era lucioasa si *eteda. 2e de o parte a6ea ce6a asem(*(tor
di*ilor uma*i0 iar de cealalt( parte sem(*a 1oarte bi*e cu pro1ilul u*ui e9traterestru. La
ba4a0 u*de ar 1i trebuit sa se a1le g8tul0 era rete4at. Eemeia0 care a dorit sa i se p(stre4e
a*o*imatul0 *u mai 6(4use *iciodat( ce6a asem(*(tor. /8*d l-a ar(tat u*or specialiti0 ea
a6ea sa a1le ca *u era prima descoperire de acest ge*.+estea despre cra*iul de cristal di*
!a* Louis +alle? s-a r(sp8*dit cu repe4iciu*e0 iar cea care l-a g(sit le-a permis soilor Al si
o**a 5oo*0 precum si 1iicei lor0 Alta Iamiso*0 sa-l e9pu*( i* maga4i*ul lor de roci di*
"o11at0 /olorado. &biectul a de6e*it o ade6(rat( atracie populara0 aduc8*d 6i4itatori di*
toate colurile Americii. Alta Iamiso* spu*e ca oame*ii )*4estrai cu capacit(i para*ormale
pot comu*ica cu cra*iul. $*ii chiar au simit ca e9ista o leg(tur( i*tre ei si cra*iu0 despre
care cred ca are co*tii*( si ca reali4ea4( co*e9iu*i i*tre oame*ii cu care 6i*e i* co*tact si
o lume i*terioara a 2(m8*tului. Alii a1irma ca acest cra*iu culege i*1ormaii de la celelalte
cra*ii descoperite p8*( i* pre4e*t si ca el ar putea 1i cel de-al 13-lea si ultimul. ar0 co*1orm
lege*dei i*die*e0 ar trebui sa 1ie mai mare si *u este 1oarte mare 1ata de celelalte. "isterul
persista0 iar Al 5oo* spu*e ca e*ergia cra*iului este po4iti6a. e aseme*ea0 el m(rturisete
96
ca *ime*i *u a descoperit di* ce mi*eral a*ume a 1ost co*1ecio*at cra*iul0 )*s( b(*uiete
ca ar 1i di* cristal. Alii su*t de p(rere ca u* &;' l-a pierdut sau l-a trimis i*te*io*at i* 4o*a.
"uli di*tre cei care au meditat asupra cra*iului par sa simt( ca obiectul este parte
i*tegra*ta di* e*ergia uma*a si e9traterestra.
'icL 'oceri*o0 u* cercet(tor care a studiat cra*iul0 a meditat asupra lui doua 4ile la r8*d si a
simit ce6a *ou0 cu toate ca e*ergiile emise de el se aseam(*( cu cele emise de celelalte
cra*ii. /ra*iul a1lat i* custodia soilor 5oo* poate 1i )mprumutat pe*tru meditaie )*tr-o
camera separata. /hiar si cele mai *e)*cre4(toare persoa*e care au stat i* prea>ma
cra*iului au preti*s ca au simit o 1orma ciudata de e*ergie0 ce pro6e*ea di* el0 1ii*d relatate
i* acest se*s si u*ele i*cide*te bi4are. e pilda0 u* sceptic a scos cra*iul di* maga4i* si s-a
apropiat cu el de mai*(. $*a di* roti a e9plodat 1(r( 6reu* moti6. $* alt ca4 este cel al u*ui
cercet(tor care a i*trat i* maga4i* pe*tru a 1ilma cra*iul0 dar c8*d a a>u*s l8*g( el a
co*statat ca aparatul de 1ilmat *u mai 1u*cio*a. /a si celelalte cra*ii descoperite i* America
/e*trala0 *ici acesta *u pare sa pre4i*te 6reo urma de cioplire sau topire. El co*stituie o
importa*ta descoperire i* a1ara Americii /e*trale0 1ii*d )*4estrat cu doua 1ete: u*a uma*a si
cealalt( e9traterestra.
97