You are on page 1of 9

B quyt 7.

5 IELTS ca ti

B quyt t im IELTS cao trong thi gian ngn nht
Li gii thiu
Xin cho cc bn, mnh l Vit. Cch y 1 nm, mnh hc ngy hc m chun b cho 1 !"
thi #i$ng %nh l&y ch'ng chi ()c nh gi l c*n thi$t cho +ic n,- h. /0 1u hc, tuyn 12ng,
3 45 #67 789#:.
;$u bn th&y bi +i$t ny th<c /< h=y, h>y chi= /? cho mi ng(@i, cho cc bn cA= bn Bu=
C=cDboo!,tEittDF,gm=il... mi ng(@i cGng bi$t nhH. IJ
#i /=o 789#: li ()c 1nh m,t /< chK L Mc bit $n +Ny. #h' nh&t l + t*m Bu=n tFng cA= nO
. 789#: P intDFn=tion=l 8ngli/h l=ngu=gD tD/ting /y/tDmJ l h thQng !im tF= #i$ng %nh BuQc t$
()c iRu hnh bSi T tU ch'c l i hc C=mbFi1gD, 6,i .ng %nh + tU ch'c gio 12c 7VW cA=
Xc. ;hYng 1u hc /inh h=y ng(@i nhN- c( cO nhu c*u hc tN- + lm +ic S C=n=1=, %nh, Xc ,
;DE ZD=l=n1 h=y ;=m Whi Ru -h[i tF[i Bu= !" thi ny l&y ()c ch'ng ch\ - 'ng ()c nhu
c*u cA= n0i c*n $n. #uy nhin, /< -hU bi$n cA= !" thi 789#: !h]ng ch\ 1^ng li th_= m>n
nhu c*u 1u hc m c`n F&t th]ng 12ng tFong cc !" -h_ng +&n tuyn 12ng. #Fong m,t m]i
tF(@ng tuyn 12ng *y cnh tF=nh hin n=y, nhYng 'ng +in cO !h[ nng ng]n ngY #i$ng %nh t]t
th(@ng cO m,t l)i th$ nh&t nh tFong +ic n,- h. /0, c th nhng tm bng IELTS im ca!
" th#$ng %& t'(n 7.)* +, c- tnh thuyt .hc m/nh m, 0i 12i nhng nh& tuyn 3ung 1& c4n
5c bi6t quan t'7ng 8hi 9in 1&! nhng 3!anh nghi6. c- 10n :u t# n#2c ng!&i.
;hiRu bn hc /inh, /inh +in + ng(@i > i lm U a] +o cc tFung tm ]n luyn, hc ngy
hc m nh(ng !h]ng t ()c 1 !$t Bu[ nh( mong muQn. #i /=o +Nyb c0n gi[n l + h ch(=
tm ()c 1 -h(0ng -h- hc #i$ng %nh -hG h)- cho mnh. :=u y minh ain im li m,t /Q
!inh nghim mnh cho l cn thi$t t ()c im c=o tFong Bu tFnh hc 789#:
6>y li!D + th=m gi= +o C=n-=gD hc ti$ng =nh cA=
8dee4#78;f%;6.Ceg tiC=cDboo!.comhDboo!tiDng=nhcom nhNn !inh nghim hc ti$ng
=nh hYu ich th(@ng auynj
I.Hy it !"#ng $%c m&nh' !u(n c) gng th*o +,i $-t $ao $. tin / c0a 1n th2n qua c-c thi
im.
cMt m2c tiu c2 th Fk FngI ciRu ny chlc hmn =i hc 789#: cnng -h[i bi$t. gnh ch\ muQn chK
L l ;ng 5t mc ti(u m< h= !iu nh( -h[i cng im c=o cng tQt tFong !ho[ng o thng.
cKng nh(ng !h]ng Fk Fng llm. cim c=o S y l b=o nhiu bb. cQi +pi m,t /Q ng(@i q.r > l
c=o nh(ng +pi nhYng ng(@i !hc s.t mpi l hon thnh yu c*u. Cu tF[ l@i chinh ac -h2 thu,c
+o th<c l<c cA= chinh b[n thn.
C2 th h0n, thDo L !i$n cA= mnh, nhYng bn mpi blt *u hc IELTS n(n lm m,t B3I 4I56
T78 9:; <3= nh gi chinh ac !h[ nng cA= mnh. #i$- thDo, h>y tm 9I56 6>?H
<3 9I56 @A; 1<= +o /Q im t^ng -h*n + tm F= -h(0ng -h- hc chinh ac nh&t. cy l
m,t !u nng gi[i Buy$t +&n R c*n thi$t tFong mi !" thi #i$ng %nh.
VV I dn lm thv 1 bi c th]ng th(@ng tFong b, /ch 789#: C%gdw7Vf8 ,tFong xt cu
FD=1ing O, bn /=i 1r cu. 6>y ti$- t2c aDm aHt nhHI
y Wh*n hD=1ing -=F=gF=-h, bn /=i sh1r cu PrTzJ
y Wh*n {D/h ;oh ;ot gi+Dn, bn /=i oh1t cuPotzJ
y Wh*n |ill in thD bl=n!, bn /=i rh1r cu PTT.TzJ.
;hn +o thQng ! tFn, chlc cc bn bi$t -h[i c[i thin im S -h*n no. Wh*n hD=1ing
-=F=gF=-h l -h*n bn /=i nhiRu nh&t, + +Ny h>y 1nh thm chKt th@i gi=n m}i ngy tN- tFung
c[i thin -h*n ny b~ng cch luyn tN- + c thNt !u cc -h(0ng -h- hon thnh tQt nO.
Wh*n {D/h;oh ;ot gi+Dn bn lm !h tQt nn ^ng tN- tFung Bu nhiRu th@i gi=n.
:=u m,t !ho[ng th@i gi=n nh&t nh, h>y lm thm m,t bi tD/t nY= P nh2 tnh th$i gian chnh
9>c J + ac nh aDm mnh > ti$n b, thm S -h*n no, !Hm i S -h*n no + li ti. tc 5t
mc ti(u ti. th?! cho t(0ng l=i.
VV l*n *u tD/t FD=1ing bn ()c r.t, ain ^ng ho[ng /), h>y aDm l*n /=u bn t ()c b=o
nhiu. ;$u l*n /=u ()c q.r th bn > cO /< ti$n b, Fk Ft, h>y cQ glng ti$- t2c 1Gng -h(0ng
-h- @IAB BCDE @IAB FGH ngy cng t ()c im c=o. ;h(ng Bu=n tFng nh&t +n
l EIF DJ LKL EGT SML BNDE DEO.
c&y ch\ l m,t tFong nhYng -h(0ng -h- !h hiu Bu[ m mnh > /v 12ng t ()c im
c=o tFong -h*n FD=1ing. ;hp l*n *u tin lm ch\ ()c q.t, /=u O mnh -ht hin F= mnh y$u
nh&t S -h*n |ill in thD bl=n!, nguyn nhn + tPm t; 8hng chnh 9>c 1& hay +ai nhng %Qi ng2
ngRn nh# thiu in h!aS th;a chST gnh > tN- tFung c[i thin 1ng bi tN- ny + !$t Bu[
tng m,t cch b&t ng@. di w8%9 #8:# *u tin mnh t ()c s.r w8%V7;f. EUy c0 gVng
%(n c>c b/n nhWS ;ng ba! gi$ nXn ch.
gnh ain chK L l -h(0ng -h- tFn 3Yng ch! cX Z 8[ n\ng ngh? n-i 7c 1it t'!ng
IELTS ch' !h]ng ch\ thin +R FD=1ing. ;hiRu bn ngh F~ng -h*n :-D=!ing + Fiting !h]ng
th chi= F= t^ng 1ng bi tN- c2 th nh( FD=1ing + li/tDning ()c (b 4h]ng -h[i u bn .
y9)i BCi DhEn F7ITI?G , b=n gim !h[o P 8a=minDFJ ch&m bi 1<= thDo x y$u tQ
T]S^ ]LEIE_EBEDTI Ch\ tiu nh gi bn > hon thnh Kng yu c*u R bi ch(=.
L`EEaEDLE ]Db L`EESI`DI con +n > Fk Fng + mch lc ch(=. Cch lin !$t cu,
t^ > chinh ac ch(=.
LEcIL]L aES`HaLE I VQn ng]n ngY cA= bn > -hong -hK ch(=.
da]BB]aTIL]L a]DdE ]Db ]LLHa]LFI :v 12ng ngY -h- + t^ +<ng cO Kng
!h]ng, y l l}i m cc bn b tF^ nhiRu im nh&t.
L- 't nhieu c>c t&i %i6u %uy6n 8[ n\ng f'iting m& t'!ng qu> t'Pnh h7c mPnh c- +g 3ng 1&
thy 't hu hi6u nh# ]ca3?mic h'iting i'actic? j!' IELTS Sam BcLa't?' h!5c Im.'!1?
y!u' IELTS h'iting S8i%%+ 1& 8hng th thiu #kc IELTS h'iting by Bat L%a'8
9)i BCi DhEn SHE84I?G S E9amin?' clng chm 3ma th?! Z yu t0n
oLHEDLF ]Db L`EEaEDLEI c, mch lc tFong +n nOi.
LEcIL]L aES`HaLEI VQn ng]n ngY nOi cA= bn > -hong -hK ch(=.
da]BB]aTIL]L a]DdE ]Db ]LLHa]LFI c, chinh ac tFong ngY -h- + cch /v
12ng t^ +<ng tFong +n nOi.
ia`DHDLI]TI`DI Cch -ht m cA= cc bn.
#i$- t2c !im tF= +pi o !u nng nOi + +i$t + /v 12ng -h(0ng -h- c7g g%;6 c7g {
tm F= -h*n no c*n c[i thin
L>c b/n c- th tham 8hX! p +0 +>ch 3/y S.?a8ing nh# IELTS S.?a8ing q Bat
L%a'8 S IELTS +.?a8ing "D?f `'i?nta% r))7* by Ba'8 ]%%?n S h!5c +g 3ng bs Ejj!'t%?++
Eng%i+h i'!g'am ju%% t]u3i!S1i3?!Sb!!8u 1& T?%% m? m!'? ju%% %?1?%+ %uy6n n-i.
L?a'n t! +.?a8 Eng%i+h
II. 6/t $) mIo c0a m&nh trong qu- tr&nh i thi.
Chm ch\, n} l<c l cO m2c tiu Fk Fng tFong hc tN- l iRu !h]ng th thi$u !hi ]n luyn
789#:. #uy nhin bi$t m,t +i mo !hi i thi nh~m t im c=o cnng l iRu Bu=n tFng. #Fong
bi +i$t ny, mnh / !h]ng nOi c2 th -h[i lm nh( th$ no t im c=o tFong t^ng -h*n +
cO F&t nhiRu /ch +i$t +R cc -h(0ng -h- chinh Buy F&t h=y m cc bn cO th th=m !h[o.
y,mnh ch\ muQn R cN- $n m,t +i mo th(@ng auyn /v 12ng t ()c hiu Bu[ c=o
nh&t.
J.7E8KI?G.
v Lun %&m .h:n h?a3ing ia'ag'a.h w cu0i cYngn cy l m,t ti- CC 45 67 , mnh
[m b[o nh( +Ny. #i /=o (b c0n gi[n l + lm 1ng bi tN- ny, bn -h[i tQn F&t nhiRu th@i
gi=n c + tm m=in i1D= tFong !hi tFung bnh lm m}i bi c 1i ch\ ()c -hH- m&t tQi = ot
-hKt. 6>y lm nhYng bi nh( {8:h;eh;e# f7V8; h=y iRn +o ch} tFQng tF(pc, !hi Bu=y li
bn / th&y -h*n hD=1ing -=F=gF=-h lm 1 nh( n chuQi +Ny JJ.
y _it ch in h!a t'!ng cxu t'X %$in dn / 1 1ng m&t im n$u !h]ng +i$t chY in ho= Kng
cch P c=-it=l lDttDFJ, l}i !h]ng ng cO tFong bi !im tF=. ;$u +i$t ho= ton b, cu tF[ l@i th
gim !h[o / !h]ng th blt b? bn + +n Kng luNt.
y d/ch 8[ nhng nhng t; 8h-a cxu hyi FESz D`z D`T dI_EDI Ch\ chK L $n t^ !hO=
tFong cu h_i, n$u -ht hin t^ !hO= O !h]ng tFGng +pi t^ tm ()c tFong on +n th l ;e#
f7V8;, n$u tFi ng()c hon ton th cu tF[ l@i / l ;e. #{# c7 46;f cC (= L
!i$n c nhn +o 1ng bi tN- ny m ch\ ()c 1<= +o nhYng g +i$t tFong on +n.
y @7c 8[ ti(u e 1& cxu :u ti(n w mQi !/n t'!ng !/n 1\n '=i !>n { cX b&i " hay cX
!/n*S c mnh +i 12 cho 1 hiu nhH. #n cA= on +n l STUDYING IN SYDNEY,
AUSTRALIA. AN OVERVIEW FOR INTERNATIONAL STUDENT. cc $n y chlc chln bn
hiu bi ny =ng nOi +R 1u hc Kng !h]ng. #i$- thDo cu *u -=F=gF=-h 1 ghi Australia has
!!" a #$#ular %h$i%! &$r th$usa"'s $& i"t!r"ati$"al su'!"ts $(!r )a"* *!ars +Ny th on *u
tin l /< -hU bi$n cA= 1u hc Xc Kng !h]ng. ChK L nhH, 'i(ng cxu :u thP 7c ch|m 1& ng}m
ngh~S h>y thv + bn / th&y nhYng cu /=u 1 hiu nh( th$ no ! c[ on O cO F&t nhiRu t^
mpi.
v L>c b/n n(n tham 8hX! nhng +>ch 1& t&i %i6u c- h#2ng 3}n '?a3ing nh# a?a3ing j!'
IELTS L!%%in+ S IELTS a?a3ing T?+t+ q Sam BcLa't?' u3ith ]+h S +au - c>c b/n h7c
t; t; S t;ng b&i mstS 7c 8[ 1& h7c 8[ S ;ng nXn ch.
L. SHE84I?G.
v L0 gVng %uy6n o%u?ncy 1& L!h?'?nc?n 4hi bn nOi liRn mch + !h]ng nglc ng', gim
!h[o / F&t &n t()ng +R bn. 6 / b [nh h(Sng !hi ch&m $n cc m2c !hc. ^hi ngVc ngg, h>y
!h=i thc tQi = nhYng cu !iu nh( I 9Dt mD /DD, it/ on thD ti- oC my tonguD,3 to iRu
!in !Ho 1i th@i gi=n.
y Sg 3ng +%ang 1& i3i!m th&nh th/!n fim !h[o F&t thich !hi bn bi$t cch /v 12ng ng]n ngY
lOng m,t cch thnh tho. VV !hi nhlc $n ci !inh th nn nOi l /-Dc/ th h=y h0n l gl=//D/.
ChK L nhH I @xy %& 1\n n-i ch 8hng .hXi 1\n 1it nn ^ng m&t c]ng 1Gng t^ l + it th&y.
Vi 12 !iu cng th 1Gnga''!gant, tFnh 1Gng t^ !iu nh( i'?t?nti!u+ hay i!m.!u+S hi$m !hi
bn /v 12ng Kng ngY -h- nhYng t^ !iu nh( +Ny.1t1 8aDFci/D/ 71iom/ :=ying/ WhF=/D/
WFo+DFb/ hoMc 8//Dnti=l 71iom/ in 8ngli/hI WhF=/=l VDFb/ =n1 Colloc=tion/ cO th / hYu ich cho
bn.
y Th&nh th/! t'!ng 8[ n\ng ta8? n!t?n #Fong 1 -hKt t=!D notD th ch\ nn 1it nhng t; hayS
+%ang h!5c i3i!m+S /=u O tFong lKc nOi th mpi ngh F= cu b=o hm cc t^ O. ChK L l gim
!h[o / !h]ng Bu=n tm aDm n,i 1ung bn nOi g m ch\ Bu=n tm $n x ch\ tiu nh gi nh(
t]i > R cN- S tFn. V +Ny h>y c' chHm giO tho[i mi nhH P nh(ng ^ng nOi ci g Bu 2ng
chm l ()c J.
y Luy6n t|. 12i ng#$i n#2c ng!&i n ;$u cO iRu !in, bn h>y cQ glng F= 6. #y, 6. f(0m
+o buUi /ng /pm, l&y cp blt chuyn +pi ng(@i n(pc ngoi b~ng nhYng lL 1o !iu nh( #]i
l /inh +in =ng c*n !h[o /t ci ny ci n h / nhit tnh ng=yIJ. ;$u gi=o ti$- +pi ng(@i
n(pc ngoi nhiRu, bn / th&y /< ti$n b, Fk Ft tFong i'!nunciati!n 1& o%u?ncyS O l !u nng
m !h]ng m,t cuQn /ch no cO th tF<c ti$- 1y ()c
y 6in ti bn mnh cO =ng ay 1<ng + blt *u m,t 1< n hc nOi ti$ng =nh cho ng(@i +it ti
= ch\ htt-/IhhEEE.C=cDboo!.comhthu+iDnboo!=holic , ti y b(pc *u chKng mnh / cung c&-
*y A cc l@i !huyn, t( +&n hoMc ti-/ !hi hc nOi cnng nh( hc ti$ng =nh. X= h0n nY=, chKng
mnh / 1< nh thnh lN- cu lc b, /-D=!ing, cc nhOm hc ti$ng =nh.. n$u cc bn cO h'ng thK
th h>y th=m gi= +pi 1< n doo!=holic WFoDct nhH. #h@i gi=n *u nn chKng mnh cnng +n c`n
cO nhiRu c]ng +ic c*n chun b + !hO !hn .
M. LISTE?I?GN
y:o +pi cc bi tD/t !hc th LISTEDIDd IELTS ()c nh gi l !h 1, iRu Bu=n tFng nh&t
l bn -h[i bnh tnh + iRn cu tF[ l@i -h[i thNt chinh ac. -h*n li/tDning ny mnh !h]ng cO
nhiRu ti-/ m chA y$u ti$n b, nh@ +o luyn tN-. 6in n=y, +pi ch&t l()ng t=i nghD bluDtooth cA=
7VW + dC th bn cO th nghD Fk t^ng t^ m,t cA= bi nghD P nh(ng iRn Kng + A - n th
!h]ng 1 u nhH J.
yEUy %uy6n t|. th|t 8[ c>ch 7c 1& hiu cxu hyi n #h]ng th(@ng tF(pc !hi nghD, bn th(@ng
cO t^ 1ryot/ c !u cu h_i, ^ng -hung -hi m,t giy no c[. 6>y 1<= +o n,i 1ung on
()c - n Qi +pi nhYng bi tN- iRn t^.
VV nhHI ciRn +o ] tFQng /=uI #hD c=-t=in tol1 thD cFDE to 1Fo- =n 3
Chlc cc bn on ()c t^ c*n iRn +o ] tFQng l %nchoF Kng !h]ng. VNy th - n / l
=nchoF hoMc 1 t^ no O cGng ngh=.
cQi +pi nhYng bi nghD m !h]ng th on ()c ngh= tFong ] tFQng th bn nn cQ glng TEH
Ei iECB _I ca t; c:n ien.
VVI #hD -/ychologi/t/ EoF! Eith 3
Cu tF[ l@i Qi +pi cu h_i tFn chlc chln -h[i l 1 1=nh t^, c2 th h0n 1=nh t^ ny ch\ m,t
!iu ng(@i no O P nh( hc /inh, +Nn ,ng +in, nh !ho= hc,3J .#Fong Bu tFnh luyn tN-,
h>y cQ glng thu h- -hm +i cA= t^ c*n iRn h$t /'c cO th.
yEUy ngh? &i th|t nhieun 4h]ng cO g tQt h0n luyn tN- 97:#8;7;f b~ng cch nghD i.
6>y cQ glng nghD nhiRu, bn / 1*n lm BuDn +pi -h(0ng -h- nOi cA= ng(@i %nh. g}i ngy
1nh !ho[ng Tt -hKt nghD, chlc chln !h[ nng nghD cA= bn / ti$n b, ng !.
#F=ng nghD m mnh /v 12ng nhiRu nh&t l tF=ng C;; /tu1Dnt nDE/, ddC q ginutD
8ngli/h hoMc 1rt bi nghD Ve%, Ve% :-Dci=l 8ngli/h :DFiD/. cO l nhYng ch(0ng tFnh Mc
bit thnh lN- 1nh cho cc bn /inh +in BuQc t$. CO *y A tF=n/cFi-t + 1n ch(0ng tFnh nOi
F&t h=y.
;$u !h]ng muQn, cc bn cO th tm cc Cilm ti liu cA= ddC, nhYng /DFiD/ Cilm b, h=y nhYng
Cilm ()c to F= -h2c +2 m2c ich hc ti$ng =nh aDm, y cnng l 1 hnh th'c !h h=y, +i
12 nh( |FiDn1/ Cull 1t /D=/on/, 8atF= 8ngli/h 6c ti$ng %nh Bu= -him hi +] cGng +ui
nh,n , VD/-DF=tD 6ou/DEi+D/y;hYng d ;,i #F) 4iu gu ,3
I<. F7ITI?G
y w7#7;f 789#: ()c nh gi l !u nng !hO nh&t cA= !" thi 789#: . V y cnng l
-h*n mnh c[m th&y !hO !hn nh&t. c t ()c im c=o tFong EFiting 789#: th luyn tN- thNt
nhiRu +n l th' c*n thi$t nh&t. gnh cO m,t +i !inh nghim EFiting t< FKt F= tFong Bu tFnh hc
tN-, hi +ng nO / giK- ich -h*n no cho cc bn.
y L>i :u ti(n c:n quan txm 8hi 1it %& nsi 3ung ca b&i 1itn ;hiRu hc +in cQ glng
/hoE oCC P th hinJ +Qn t^ +<ng !hAng + nhYng c&u tFKc ngY -h- l + it 1Gng nh(ng thi$u
i Fk Fng + mch lc cA= bi +i$t. dn +i$t tFuyRn t tpi ng(@i c m,t cch 1 hiu
nh&t, ch' !h]ng -h[i lm !hO h b~ng nhYng ng]n t^ ho= mu. V +Ny, h>y t=!D notD Fk Fng
nhYng g bn nh +i$t + h>y Mt + tFi cA= b[n thn +o b=n g i=m/ !h[o aDm nhYng g mnh
+i$t > Fk Fng, 1 hiu ch(=.
y Lh +g 3ng cu t'c t; 1& cxu 8hi chVc chVn bit chnh 9>c c>ch +g 3ng ca n-n :v
12ng nhYng t^ l + !hO cO l l cn bnh th(@ng gM- cA= nhYng hc /inh chuyn ngoi ngY.
gnh cO l*n 1Gng F&t nhiRu nhYng t^ :%#P hi$m + lJ + hNu Bu[ l b gch h$t, im 9w
P lDaic=l FD/ouFcDJ + gF=mm=F th&- + Mt t^ !h]ng Kng hon c[nh cA= nO. Cc /ch luyn ngY
-h- c0 b[n + nng c=o cho 789#: g.m cO 8ngli/h fF=mm=F in /D Cull , %chiD+D 789#:
fF=mm=F =n1 Voc=bul=Fy
y E7c th|t nhieu c>c c!%%!cati!n " cm 3anh t;S sng t;*n cy l -h(0ng -h- chlc chln
nh&t bn !h]ng /v 12ng t^ /=i ngh=. 8a=minDF / nh gi +Qn t^ +<ng cA= bn F&t c=o n$u
bn bi$t !h=i thc tFit cc colloc=tion. gnh nhNn th&y F~ng cc bi +i$t t t^ .t tFS ln /v
12ng F&t, F&t nhiRu colloc=tion/ + !hi c bi cA= h, bn / th&y hc !h]ng hR /v 12ng nhiRu
ng]n ngY ho= mu nh( nh +n. #Fi li, +Qn t^ +<ng h /v 12ng F&t BuDn thu,c + 1 hiu. Cc
bn cO th th=m !h[o o Buyn /ch +R Colloc=tion l eaCoF1 Colloc=tion/ Viction=Fy CoF
:tu1Dnt/ oC 8ngli/h hoMc 8ngli/h Colloc=tion/ in /D
VV nhHI #< tv P 1=nh t^J l /uici1D. 1 Colloc=tion cA= nO l commit /uici1D, n$u bn 1Gng l
un1DFt=!D /uici1D l /=i O.
III. O-ch t&m tPi !iQu tham Rh1o.
;h( cc bn > bi$t, hin n=y ti liu tFn th tF(@ng l F&t tFn l=n, nh(ng h*u h$t ch\ l cc R
luyn thi 1 cch !h] !h=n m !h]ng chi ti$t + *y A, F&t !hO cO th t< hc, n$u cc bn ch\
hc thDo m,t b, /ch th / !h]ng hiu Bu[, nh(ng n$u hc thDo nhiRu b, th / m&t nhiRu th@i
gi=n cnng nh( c]ng /'c tm /ch, mu= /ch....
Cnng + +Ny m hin ti bn mnh cO cung c&- b, /ch 789#: 98%V8w y :C6 9{; #67
789#: 1o chinh Dboo!tiDng=nh.com bin /on F&t c]ng -hu, g=m b&i thi m}u S)) j%a+hca'3
c>c t; aca3?micSji%? Lb 1& b_b i 8m, mnh [m b[o l chi ti$t + *y A h0n m,t /Q /ch
R thi th]ng th(@ng nh( C=mbFi1gD, eaCoF1, 9ongm=n h=y d=FFon + h0n h$t l cc bn /v 12ng
/ch / ()c ()c 8boo!tiDng=nh cam 8t t'mc ti. cha %Qi t nht r b&i I?%t+ f'iting. ;$u
cc bn cO h'ng thK +pi b, /ch th h>y th=m !h[o ti y nhH I htt-IhhDboo!tiDng=nh.comh1+1y
/ho-h/ho-yt=iyliDuytiDngy=nhhiDlt/ylD=1DFyboy/=chyluyDnyiDlt/y1=yy1uy+=ychiytiDtyox.html
y Bit c>ch 8hai th>c +>ch tham 8hX! l m,t l)i th$. dn nn mu= nhYng Buyn /ch thin
+R 1y !u nng P/!illJ + 1< tFY thNt nhiRu cc bi tD/t luyn tN- P;Ui ti$ng nh&t by gi@ hnh
nh( +n l s Buyn c=mbFi1gD, mnh !hmng nh F~ng !hO t(0ng (0ng thi thNt. #uy nhin bn
cnh O +n c`n cc /ch R thi !h -hong -hK cA= eaCoF1 789#: WF=cticD tD/t/ WDtDF g=y, %
doo! CoF 789#: gc C=FtDF, 789#: :=m-lD tD/t/ collDction P 1t %c=1Dmic r fDnDF=l go1ulD
tD/t/J + chlc chln !h]ng th thi$u ()c o cuQn /ch R thi thNt eCCici=l 789#: WF=cticD
g=tDFi=l/ o + eCCici=l 789#: WF=cticD g=tDFi=l -1=tD1 g=Fch ottJ .
y Sg 3ng c>c t'ang f?b h7c ting anh !n%in?S tFn mng by gi@ cO F&t nhiRu nhYng
tF=ng EDb 1y ti$ng =nh h=y nh( tF=ng Dboo!tiDng=nh.com h=y aDm cc +i1Do hc ti$ng =nh
tFn {outubD P ;goi lR 1 chKt , cnng + mnh !h thich thK +pi cch luyn iDlt/ Bu= youtubD nn
1< n doo!=holic WFoDct/ cA= bn mnh cO m2c h(png 1n !u nng b~ng Vi1Do + cO u-lo=1
ln youtubD, cc bn nhp +o C=cDboo! cA= 1< n cN- nhNt cc th]ng tin nhH J. #i nguyn
ti$ng =nh mng l +] tNn, ci !hO n~m S /< t< gic + thi , hc tN- cA= bn. ;$u bi$t cch !h=i
thc ti nguyn mng, bn / ti$t !im ()c F&t nhiRu th@i gi=n, c]ng /'c + tiRn bc. 6.i mnh
]n thi 789#:, mnh tNn 12ng tFit ti liu S tFn8boo!tiDng=nh.com + th<c /< F&t hiu Bu[.
y EUy 7c th|t nhieu +>ch b>! bng Ting ]nhn #ich lny l m,t Bu tFnh F&t Bu=n tFng
tF(pc !hi b(pc +o !" thi 789#:. 6>y cQ glng c thNt nhiRu luyn FD=1ing com-FDhDn/ion.
Cc tF=ng EDb mnh th(@ng h=y +o c l ddC, /ciDncD.com.
y Dgh? &i bng Ting ]nhn ;$u bn c[m th&y ch(= t< tin +R !h[ nng nghD cA= mnh, h>y
cQ glng nghD nhiRu tich lny. Db/itD nghD m mnh /v 12ng nhiRu nh&t tFong Bu tFnh ]n
luyn l LDD STHbEDT DEhS "cO *y A tF=n/cFi-t + nOi !h 1 nghDJ.
9(u L, nhYng /ch m mnh !huyn cc bn nn 1Gng S tFn l ;; V;f, !h]ng 1Gng t&t c[
cnng chmng /=o, nh(ng thDo mnh th ()c b=o nhiu tQt b&y nhiu ci chinh +n l S bn.
;$u bn cO nhiRu ti liu + gio +in m !h]ng cQ glng th !$t Bu[ cnng chmng !hc g.
cMng 6uy Vit .r 789#: gDmbDF oC 8boo!tiDng=nh.com , CoyCoun1DF oC doo!=holic
WFoDct Ihtt-/IhhEEE.C=cDboo!.comhthu+iDnboo!=holic
Du b/n thy b&i 1it n&y thmc +m hayS hUy chia + ch! m7i ng#$iS ch! c>c b/n ca b/n qua
jac?b!!8Stfitt?'Sgmai%... m7i ng#$i cYng bit nhW. n*
6>y li!D + th=m gi= +o C=n-=gD hc ti$ng =nh cA=
8dee4#78;f%;6.Ceg tiC=cDboo!.comhDboo!tiDng=nhcom nhNn !inh nghim hc ti$ng
=nh hYu ich th(@ng auynj
BVt tay 1&! h7c i n&! B/n c4n nhng 8h- 8h\n n&! t'!ng 1i6c h7c ting anhS hUy
c!mm?nt b(n 3#2i h!5c %i(n %/c 12i Eb!!8ti?nganh c- nhng %$i 8huy(n t; b7n mPnh
nhW
i.+ n L>c b/n nh2 nhWS chng mPnh c- cung c. bs +>ch txm huyt 3! chnh ?b!!8ti?nganh
tng hk. 1& bi(n +!/n IELTS LE]bEa v SLE LHFD TEI IELTS S c>c b/n nh2 9?m
qua 1& ng hs chng mPnh nhWS 9in c>m <n