You are on page 1of 7

Private & Confidential|This form of document is solely for use by the

members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014
BAN NHN S CU LC B SINH VIN KHI NGHIP
I) Gii thiu s nt v Cu lc b Sinh Vin Khi Nghip
1) Qa trnh thnh lp
- Thng 6-2006, thnh lp CLB Pro student
- Ngy 13-10-2007, i tn thnh Sinh Vin Khi Nghip
- Nm 2012, tm nhn, s mng v b nhn dng thng hiu c i mi

2) nh hng hot ng
a) Tm nhn:
- L cu lc b hng u v nh hng sng to v khi nghip cho sinh vin.
b) S mng:
- Chng ti ly SNG TO l nn tng vng chc lm bn p chy nc rt
cho cc thnh vin trn hnh trnh pht trin bn thn.
- Chng ti ly SNG TO l sc sng mnh lit cam kt mang ti cho sinh
vin mt mi trng SNG TO ti a pht huy cao nht s SNG TO tim n
trong mi con ngi.
- Chng ti ly SNG TO l cu ni vng bn p ng c mt cch nhanh
chng nhng nhu cu ca cc t chc v doanh nghip.
c) Mc tiu:
- Pht trin bn thn l nn tng ca CLB
- Lin tc i mi v sng to theo tm nhn v s mng m CLB ra.
II) Ban Nhn s Cu lc b Sinh Vin Khi Nghip
1) C hi v thch thc v nhn s trong giai on hin nay (2014-2015)
a) im mnh:
Private & Confidential|This form of document is solely for use by the
members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014- Sau khi i mi phng hng hot ng, chng ta tuyn chn c nhng
ngun nhn lc tr, nhit huyt, c kh nng gn b lu di
- S h tr nhit tnh ca cc anh ch c vn trong vic training cho cc thnh vin
nhng k nng cn thit v mi quan h t cc nh ti tr cho cc chng trnh.
b) im yu:
- Lm sao cc thnh vin c th dnh s nhit huyt v t vai tr ca mnh vo
ban cng nh cu lc b.
- Do cc thnh vin ang trong nhng nm u i hc nn c rt nhiu s chn la
v cc hot ng cng nh cc cu lc b tham gia.
- Thi cng nh cch lm vic ca mt s thnh vin vn cha tch cc.
- Thi gian ca cc thnh vin cc trng khc nhau nn i lc cng kh khn
trong vic tp hp.
- Lm sao thu ht cc thnh vin tham gia y cc chng trnh training
nhng k nng c bn nhm to tin cho cc bn c th chy tt cc chng
trnh sp ti.
2) Tng quan v ban Nhn s
a) Gii thiu chung
Chc nng hot ng:
Private & Confidential|This form of document is solely for use by the
members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014
Thu ht nhn lc: tuyn thnh vin, cng tc vin c nh hng v nng lc ph hp
vi s pht trin ca cu lc b.
- Qu trnh tuyn dng s do Nhn s ph trch v c s phi hp gia cc ban
trong cu lc b. Cn xc nh r k hoch tuyn dng, nm bt c thc trng
nhn s trong cu lc b thng nht thi gian t chc.

o to Pht trin: nng cao k nng thc t cho cc thnh vin thng qua cc bui
training, teambuilding, picnicng thi, t chc nhng bui hi tho v lnh vc nhn
s cc thnh vin c th b sung thm kin thc. Qua , gia cc thnh vin trong
ban s cng nhau chia s nhng kin thc, thng tin, cng h tr v cng pht trin.
- mi th c tt hn, ban Nhn s cn phi xc nh c nhu cu o to
y l g? HRers, CLBers hay SVers s thiu nhng g? Lm th no s dng
mi quan h bn trong v bn ngoi nhng chng trnh training tht s hay v
ngha.

Duy tr ngun nhn lc: duy tr, s dng hiu qu ngun nhn lc chnh l ti sn qu
gi nht nhm m bo cho s pht trin ca ton cu lc b:
- Kch thch, ng vin: khuyn khch thi lm vic hang say v hon thnh tt
Chc
nng
Thu ht
ngun
nhn lc
o to
v pht
trin
Duy tr
ngun
nhn lc
Private & Confidential|This form of document is solely for use by the
members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014nhim v. Xy dng bng nh gi thnh vin nhm m bo s cng bng,
khen thng hay ph bnh mt c nhn no .
- Pht trin, duy tr mi quan h tt p trong cu lc b: gii quyt nhng xung
t, mu thun cng nh s bt mn ca mt thnh vin no trong cu lc b.
Bn cnh cng phi duy tr mi quan h vi cc anh ch c vn, cu thnh vin,
cng nh cc cng ty, i tc ti tr v truyn thng...
- Xy dng Cy tng cho ban: v nhn s chnh l ni kt ni cc thnh vin
vi nhau cng nh to dng v duy tr mi quan h tt p, cng l ni cc bn
th hin s sng to. Thng qua vic xy dng Cy tng gip cc thnh vin c
th pht huy kh nng cng nh ng gp nhng sng kin hay cho cu lc b.
c th l nhng chng trnh:
+ T chc sinh nht cho cc thnh vin
+ Radio nh k
+ Sharing coffee c s tham gia ca cc din gi
+ Cc bui hi tho v nhn s, tuyn dng
+ tng lm sao kt ni thnh vin cng nh thc y tinh thn ca h
+

Vai tr:
- Tuyn dng thnh vin mi, m rng mng li cng tc vin h tr tt hn
cho cc chng trnh hay d n ca cu lc b s din ra.
- Nng cao nng lc thnh vin, gip thnh vin b sung nhng k nng cn thit
pht trin v hon thin bn than
- L cht keo kt ni cc ban Marketing, Event li vi nhau cng nh to s gn b
cht ch gia cc thnh vin. Qua , phi bit nm bt nhu cu, mong mun ca
tng thnh vin p ng nhu cu cho h

Mc tiu pht trin:
Trong di hn: gn kt cc thnh vin, gn kt cc ban hot ng. Thc y tinh thn v
nm bt nhu cu c nhn ca tng thnh vin, ng thi khi to nhiu chng trnh rn
luyn k nng, nng cao cht lng thnh vin.

C cu t chc:
Private & Confidential|This form of document is solely for use by the
members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014
Tuyn dng (Recruitment): Ln k hoch Tuyn TV,CTV mi; Qun l thng tin TV,
CTV cho CLB
o to (Training): ln tng v k hoch Training k nng (mm v chuyn mn),
ln tng Teambuilding
nh gi (Assessment):theo di, nh gi hot ng TV,CTV trong thng
Phc li (Welfair): Khen thng TV,CTV trong thng, qu, nm (hot ng Ban v
lm CT); T chc picnic, d ngoi, tri h.Chm sc TV, CTV (sinh nht, au m,
).Thm hi ngy L, dp c bit
III) Nguyn tc lm vic ti HR
i vi THNH VIN
Ti l mt ngi c tinh thn trch nhim cao trong nhng quyt nh ca mnh.
Ti l mt ngi lc quan, kin nhn v bit lng nghe khi bn cn chia s.
Ti l mt ngi ham hc hi, lun trau di kin thc nhm nng cao bn thn
Ti s khng t chia s thng tin c nhn ca thnh vin, thng tin ni b CLB cho bt
Tuyn dng
(Recruitment)
o to
(Training)
nh gi
(Assessment)
Phc li
(Welfare)
Private & Confidential|This form of document is solely for use by the
members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014k c nhn, t chc no bn ngoi m khng c s ng ca ban HR.
Ti thch s i mi, m bt u l t chnh ti ti HR.
i vi CNG TC VIN
Ti lun sn sng hc hi
Ti lun thc rng, d vi vai tr no ti vn s ht mnh hp tc vi tinh thn trch
nhim cng cu lc b
Quy tc
- Thi gian: ng gi. Nu ti n tr 10 pht k t khi cuc hp c din ra, ti
s thc hin ngha v l 10.000 ng np qu CLB v rn luyn k nng qun l thi gian
ca bn thn mnh. Trng hp c bit:
+ S kin bt kh khng (giao thng, m au, bnh, khn cp, ) phi ch ng lin lc
ngay vi ch tr cuc hp thng bo vng/tr. (Nhm to s an tm v m bo cuc
hp din ra ng tin )
+ Thng bo i tr: trc 1g ng h trc thi gian hp thng bo. (Tr trng hp
nu trn)
+ Thng bo vng hp: trc 8g ng h trc thi gian thng bo. (Tr trng hp
nu trn)
- Vt dng cn thit: bt v s hp (nn chun b ring mt cun cho ban)
- Bin bn hp: s c ghi li sau bui hp thep s phn cng ln lt cc bui.
- Khng ni chuyn ring, vic ring khi din ra bui hp, yu cu gi tay nu c
kin.
- Bt in thoi sang ch khng m trnh nh hng n cc thnh vin khi
ang hp.
- Bin bn hp s c gi ln mail trong vng 24 ting sau khi bui hp kt thc.

Private & Confidential|This form of document is solely for use by the
members of Sinh Vien Khoi Nghiep Club. No part of it may be disclosed, quoted
for another purpose without the prior consent of Sinh Vien Khoi Nghiep Club.
AUTHOR _ LE TAN TAI
PROJECT _ HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ITEM _
DATE _ 25-7-2014