You are on page 1of 19

KERTAS KERJA

PROGRAM PERKHEMAHAN RANCANGAN INTEGRASI


MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)
2013
1. Pendahuuan

Program Perkhemahan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan
(RIMUP) adalah satu program yang memupuk semangat perpaduan dikalangan
murid yang berbilang kaum. Program ini melibatkan peserta daripada 5 buah
sekolah yang terpilih iaitu :
a ) Sekolah ebangsaan !elok Mas
b ) S" ( # ) uang $ah
c ) Sekolah ebangsan %lai
d ) SR% "%IM Pernu
e ) Sekolah ebangsaan Pernu
Setiap sekolah diminta menghantar seramai &' orang murid yang terdiri
daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan.
2. Ta!"#h
(5 ) (* +ktober ('&,
3. Ha!"
"umaat dan Sabtu
$. Te%&a'
Sekolah ebangsaan !elok Mas - Melaka

(. Ra)"*na
Perpaduan- ker.asama dan kese/ahaman akan hanya terbentuk apabila
sekumpulan masyarakat berkumpul dan men.alankan akti0iti secera bersama)sama.
Semakin kerap masyarakat itu beker.a bersama- semakin eratlah hubungan dan
perse/ahaman di antara mereka. +leh itu- akti0iti perkhemahan merupakan satu
daripada ratusan akti0iti yang mengasuh dan membentuk murid men.adi insan
yang bertolak)ansur- tolong)menolong- peka dan sebagainya.
+. O,-e#'".
1 Memupuk kesedaran terhadap pelbagai karenah manusia dan cara terbaik untuk
menghadapinya.
1 Memberi pengetahuan mengenai teknik)teknik perkhemahan seperti memasang
dan membuka khemah- men.aga dan melindungi diri daripada bahaya- memasak
dan menguruskan diri.
1 Memyemai kemahiran berkomunikasi dalam situasi yang pelbagai.
1 Menanam sikap berdisiplin dan menepati masa.
1 Menerapkan kesedaran tentang pentingnya mematuhi peraturan-
undang)undang dan .adual yang telah ditetapkan.
/. Ku%&uan Sa)a!an
2.& &' orang peserta !ahap ( dari 3 buah sekolah yang terpilih.
0. Ja1a'an#ua)a Indu# Pe!#he%ahan RIMUP dan Un"' 2e!un".*!%
Penasihat : 4ncik +thman 5in Sagap
( Pega6ai Pela.aran 7aerah Melaka !engah )
Pengerusi : Puan Rogayah 5inti Mohamed Said
( 8uru 5esar S !elok Mas )
9aib Pengerusi :
Puan :a..ah :abibah 5inti Mohd Salleh
( 8uru 5esar S Pernu )
!uan :. Md Rasali 5in 5ulat - P"
( 8uru 5esar SR% "%IM Pernu )
!uan :.. %dam 5in Md 7ali
( 8uru 5esar S %lai )
Puan !eh %i !in
( 8uru 5esar S" ( # ) uang $ah )

Setiausaha : 4n. %mdan 5in +thman
( 8P o urikulum S !elok Mas )
Penolong Setiausaha : 4n. Mohd ;atib 5in Mohd Rais
( 8P :4M S !elok Mas )
!n. :..<ali 5in +thman
( 8P urikulum S !elok Mas )
5endahari : 4n. Mohd Ikram 5in %bd. ;ati/
( S=u o urikulum S !elok Mas )
Pemeriksa ira) ira : ( >akil Sekolah ;ain )
JUMAAT 25hb Oktober 2013

Masa %kti0iti #atatan
'(.,' petang 1 ',.,' petang Penda/taran
',.,' petang 1 '3.'' petang !aklimat
'3.'' petang 1 '3.,' petang Mendirikan khemah
'3.,' petang 1 '5.'' petang ) Minum Petang
) Pengurusan 7iri
) Solat %sar
'5.'' petang 1 '*.,' petang ) %spek & : Sukan
!radisional
'*.,' petang 1 '?.,' malam ) Pengurusan diri
) Solat Maghrib
) Makan Malam
) Solat Isyak
'?.,' malam 1 &&.'' malam %spek ( : Malam
ebudayaan
&&.'' malam 1 &(.'' malam ) Minum malam
) !idur
SABTU 26 Oktober 2013
Masa %kti0iti #atatan
'5.'' pagi 1 '*.,' pagi ) Persiapan diri
) Solat Subuh
'*.,' pagi 1 '2.'' pagi ) Senamrobik = Program
ecergasan
'2.'' pagi 1 '2.,' pagi ) Sarapan Pagi
'2.,' pagi 1 '@.'' pagi ) %spek , : hidmat
Masyarakat
'@.'' pagi 1 &'.'' pagi ) %spek 3 : Masakan
!radisional
&'.'' pagi 1 &'.,' pagi Minum pagi
&'.,' pagi 1 &(.'' tgh ) %spek 5 : %kademik
&(.'' tgh 1 '&.'' petang ) Pengurusan 7iri
) Mengemaskan khemah
'&.'' petang 1 '&.,' petang ) Ma.lis Perasmian
Penutupan
'&.,' petang 1 '(.,' petang ) "amuan Penutupan
) 5ersurai
Senarai keperluan diri yang perlu diba6a :
&. asut sekolah.
(. 5a.u dan seluar sukan
,. Selipar
3. 5erus gigi dan ubat gigi
5. Sabun mandi
*. !uala mandi
2. 5ekalan ubatan ( bagi yang berkenaan )
?. %lat tulis
Setiap sekolah diminta memba6a sekurang)kurangnya 3 ,uah #he%ah dan
,e#aan #a3u a&" 3an4 %en5u#u&".

An44a!an Pe!,ean-aan
A )
P4R%R% +S (RM) S4+R%98 MURI7
"UM%%!
Minum petang
Makan malam
Minum malam
(.''
3.5'
(.''
S%5!U
Sarapan
Minum pagi
Makan tengahari
(.''
(.''
3.5'
"UM;%: &2.''

P4R%R% +S (RM) S4+R%98 8URU
"UM%%!
Minum petang
Makan malam
Minum malam
(.''
3.5'
(.''
S%5!U
Sarapan
Minum pagi
Makan tengahari
(.''
(.''
3.5'
"UM;%: &2.''

5 ) %nggaran 5arangan pukal
& ) Aail B Rm &'
( ) ertas %3 B RM &'
, ) 5all Pen B RM &'
3 ) !ali Pita eselamatan B RM ('
"umlah B RM 5'
# ) %nggaran %kti0iti Pertandingan
& ) :adiah pertandingan
&.&.& %spek & B RM ,'
&.&.( %spek ( B RM ,'
&.&., %spek , B RM ,'
&.&.3 %spek 3 B RM ,'
&.&.5 %spek 5 B RM ,'
&.&.* Peserta ;elaki !erbaik B RM &'
&.&.2 Peserta Perempuan !erbaik B RM &'
"umlah B RM &2'
7 ) %nggaran 5ahan Mentah Pertandingan
& ) %yam B RM *'
( ) !epung 8andum B RM &5
, ) 8aram B RM &
3 ) 8ula B RM &'
5 ) Pelbagai B RM ,'
"umlah B RM &(*
4 ) %nggaran Aasilitator ebudayaan B RM &('
RUMUSAN ANGGARAN PER2E6ANJAAN
&. M%%9 7%9 MI9UM P4S4R!% = M4S$U%R%! I97U
B RM & 3''.''
(. S49%R%I 4P4R;U%9 7%9 P4R%;%!%9
B RM & '''.''
"umlah eseluruhan B RM (3''.''
SEKO6AH KE2ANGSAAN TE6OK MAS
ME6AKA
Ja1a'an#ua)a Indu# Pe!#he%ahan RIMUP dan Un"' 2e!un".*!%
2013
Penasihat : 4ncik +thman 5in Sagap
( Pega6ai Pela.aran 7aerah Melaka !engah )
Pengerusi : Puan Rogayah 5inti Mohamed Said
( 8uru 5esar S !elok Mas )
9aib Pengerusi : 4ncik %mdan bin +thman
( 8P o urikulum S !elok Mas )
Puan :a..ah :abibah 5inti Mohd Salleh
( 8uru 5esar S Pernu )
!uan :. Md Rasali 5in 5ulat - P"
( 8uru 5esar SR% "%IM Pernu )
!uan :.. %dam 5in Md 7ali
( 8uru 5esar S %lai )
Puan 4e "ock :iok
( 8uru 5esar S" ( # ) uang $ah )
!uan :. <ali 5in +thman
( 8P urikulum S !elok Mas )
4n. Mohd ;atib 5in Mohd Rais
( 8P :4M S !elok Mas )
Setiausaha : 4n. Mohd Ikram 5in %bd. ;atip
( S=U o urikulum S !elok Mas )
5endahari : Pn. 9oor %ishah 5inti Mat Seh
( Penyelaras Unit 5eruni/orm S !elok Mas )
Jawatankuasa Kerja Perkhemahan RIMUP dan Unit Beruniform 2013
Bi
l.
u!asan Bidan! u!as
1. Kem Komandan
1) En. Zamri bin Suramin
2) En. Zulhairudin bin Ismail
3) Puan Rose Aliza bin Mohd Yunus
4) Puan Zurinah binti Mohd iah
!Men"elia# memantau
$eseluruhan a$ti%iti "an&
di'alanan men&i$ut
$eteta(an (ro&ram.
!Men&atasi se&ala masalah
"an& mun&$in timbul
se(an'an& (er'alanan
(ro&ram.
2. Pendaftaran
1) Puan )oor Ramadhah Mohd Yuso*
2) Puan )i$ +unidah binti +aa,ar
!Men"edia$an boran&
(enda,taran (eserta.
!Men&a&ih$an baran&!baran&
"an& disedia$an
3. "adiah#$enderahati
1)Puan -amisah binti Atan
2)Puan Mairina binti Ismail
!Men"edia$an hadiah ba&i
setia( (ertandin&an.
!Men"edia$an .enderahati
$e(ada tatamu 'em(utan.
4. Buku %ro!ram
1) Puan Masiha binti -a/i
!Men"edia$an bu$u (ro&ram#
brosur
!Memasti$an surat 'em(utan
$e(ada se$olah "an& terlibat
0. &ijil
1) Puan )orziah binti Abdullah
2) Puan )oraziah binti Aziz
!Men"edia$an si'il
(en"ertaan $e(ada semua
(eserta
1. Juru '(ara
1) Puan Azlina binti Ahmad
!Men&a.ara$an dan
men&endali$an ma'lis
(enutu(an (ro&ram.
! Sentiasa menda(at$an
ma$lumat dari(ada s#u $o
$uri$ulum.
2. em%at %en!ina%an# Khemah # Peralatan
1) En.i$ Mohd Yatim bin Isa$
2) En.i$ Abdul -hadar Muhamat A$i(
!Memasti$an ta(a$
(er$hemahan
!Men"edia$an $hemah
3) En.i$ Zulhairudin bin Ismail
4) En.i$ Zamri bin Suramin
$e(ada semua (eserta
!Memasti$an tem(at dan
$hemah "an& telah
di&una$an di$emas semula.
3. em%at mandi lelaki# %erem%uan
1) En.i$ Yunus bin Ibrahim
2) Puan Azlina binti Abd Raza$
3) Pn. )or Mastura binti Mat Saat
4) Pn. Rosnani binti Ibrahim
!Meleta$$an tanda ba&i
setia( tem(at mandi.
! Memasti$an tem(at mandi
dalam $eadaan bersih
sele(as di&una$an.
4. Imam
1) 5staz )azrullah bin Muhit
2) 5staz Mohd I$ram bin Abd 6ati,
!Men'adi Imam ba&i setia(
solat ,ardu se.ara
ber'amaah.
17
.
Jamuan )uru
1) Puan 8aizah binti 5zir
2) Puan Suriana binti Mohd Razali
3) Puan Rosnah binti Ahmad
! Men&endali$an 'amuan
untu$ &uru dan tetamu # 9IP
men&i$ut $adar "an& telah
diteta($an
11
.
Makan dan minum murid
1) Puan :'h. -hairani binti Md i
2) Puan 6asiah binti Mohd Sidi$
3) Puan Suhana binti Ari;n
4) Puan Anita binti Amom
!Memasti$an ma$anan dan
minuman disedia$an
men&i$ut masa "an&
diteta($an.
!Memasti$an $antin didalam
$eadaan bersih.
12
.
)uru *ertu!as malam
1)Puan )ur A,zan binti Ahmad
2)<i$ )or A$hirin binti Mohamed
! Men"elia dan men&a/al
murid (ada (ro&ram sebelah
malam
13
.
&enamro*ik # Ke(er!asan
1)<i$ )orha;za binti <he Mohd Aluan
2) En.i$ Ismail bin -hamis
! Men&endali$an (ro&ram
$e.er&asan dalam masa
"an& telah diteta($an
14
.
Pen+elaras 'kti,iti
1-&ukan radisional# .tnik
!En.i$ Salahuddin bin Salleh
!En.i$ Mohd =hari> bin Mohd Yunos
! Men&endali$an a$ti%iti
tertentu men&i$ut se&ala
(eralatan "an& disedia$an.
! Sentiasa berhubun& den&an
!En.i$ )azrullah ?in Muhit
@ ibantu oleh En.Suhaimi ?in Salleh )
2)Malam Ke*uda+aan# /+an+ian la!u0la!u
Rak+at
!Puan Rosila/ati binti Ismail
!Puan 8azilah binti Rahim
!@ ibantu oleh En. -amaruddin +antan dan En.
)or Azman Md )or )
3-Pro!ram Khidmat Mas+arakat
'- Kawasan Masjid elok Mas
! En. Mohd I$ram ?in Abd 6ati,
! En. Rosle" ?in Mat Sih
! En. Salahuddin ?in Salleh
! En. Mohd =hori> ?in Mohd Yunos
B- Kawasan Balai Ra+a dan &urau aman
&eri elok Mas
!En. Razlan bin <he Ros
! En. Suhaimi ?in Salleh
!En. Zamri ?in Suramin
!En. Yunus ?in Ibrahim
3- &elera radisional # Ikhtiar hidu%
! Puan -asmah binti -asban
! Puan Sur"ana Md 6ani
@ ibantu oleh En. Mohd Yatim Isa$ )
1- 'kademik
!Puan Siti Maziah binti Za$ariah
! Puan :'h Shabariah binti Musta(ha
! @ iselia oleh En. Mohd 6atib ?in Mohd Rais A
BP- :EM dan /a$il se$olah S+- . -uan& Yah )
$em $omandan tentan&
(ermasalahan "an& timbul
dan men&ambil tinda$an
se&era untu$ men&atasin"a.

10
.
'kti,iti Pendidikan Moral
1) En.i$ Suhaimi bin Salleh
2) Puan Siti Ardila binti Esa
!Men&endali$an a$ti%iti "an&
bersesuaian ba&i murid!
murid bu$an Islam
11
.
"akim Pertandin!an
1) Puan Ro&a"ah binti Mohamed Said
2) =uan :' Zali bin Cthman
3) En.i$ Mohd 6atib bin Mohd Rais
4) En.i$ Amdan bin Cthman
!Men&adili a.ara "an&
di(ertandin&$an.
12
.
Ke*ersihan dan kawalan murid
1) En.i$ Rosle" bin Mat Sih
2) En.i$ Ab. Rahman bin Cmar
3) Pn. Ma&idah binti Ahmad
4) Pn. Suhaizah binti Za$aria
0) Pn. Siti Muslihah binti Yuso*
1) Pn. Sarinah binti Ithnin
! Memasti$an (erse$itaran
se$olah dibersih$an dari
se&ala sam(ah.
! Men&emas semula se&ala
(erabot "an& di&una$an
se(an'an& (ro&ram
di'alan$an.
13
.
Peralatan Memasak dan *ahan mentah
1) En. Mohd i$ram ?in Abd 6ati,
2) En. Mohd Yatim bin Isa$
3) En. Sallahuddin bin Salleh
@ ibantu oleh En. Amdan bin Cthman )
! Men&enal (asti dan
men"edia$an se&ala
$e(erluan memasa$ se(erti
$a"u a(i D tem(at memasa$ D
bahan memasa$ se(erti
a"am D te(un& dan
seba&ain"a
14 Pemilihan %eserta RIMUP dan latihan
1) Pn. )oor Aishah Mat Seh
2) Pn. Rosila/ati Ismail
3) En. Ismail ?in -hamis
4) <i$ )orha;zah ?t <M Aluan
! Memilih 17 oran& murid
"an& a$an me/a$il$i se$olah
@ 0 lela$i 0 (erem(uan ).
! Membuat latihan ber$enaan
as(e$ "an& ada di dalam
(er$hemahan RIM5P
2isediakan oleh 3 2isahkan oleh 3
4444444444444 4444444444444
.n(ik Mohd Ikram Bin 5atif Puan Ro!a+ah *inti
Mohamed &aid
&etia usaha Ko Kurikulum )uru Besar &kelok Mas
12. PENUTUP
er.asama dan hubungan rapat antara semua pihak yang terlibat dalam
mengelola dan men.ayakan Program Perkhemahan RIMUP ('&, amatlah
diharapkan. Semoga dengan adanya komitmen dari semua akan men.adikan
program perkhemahan pada tahun ini lebih cemerlang.
6APORAN
TAJUK PROGRAM 7 AKTI8ITI : P4R:4M%:%9 R%9#%98%9
I9!48R%SI MURI7 U9!U
P4RP%7U%9 (RIMUP)
TARIKH : (5 1 (* +!+54R ('&,
"umaat 1 Sabtu
TEMPA! : S !4;+ M%S
ANJURAN : "%5%!%9 P497I7I%9 M4;%%
O2JEKTI9 :
&. Memupuk kesedaran dan perpaduan di kalangan peserta terhadap pelbagai karenah
manusia dan cara terbaik untuk menghadapinya.
(. Memberi pengetahuan mengenai teknik)teknik perkhemahan seperti memasang
dan membuka khemah- men.aga dan melindungi diri daripada bahaya- memasak dan
menguruskan diri.
,. Menyemai kemahiran berkomunikasi dalam situasi yang pelbagai
3. Menanam sikap berdisiplin dan menepati masa.
5. Menerapkan kesedaran tentang pentingnya mematuhi peraturan-
undang)undang dan .adual yang telah ditetapkan.
DATA KEHADIRAN MURID : ( SEPERTI 6AMPIRAN )
M4;%$U B ?@ +R%98
#I9% B @ +R%98
I97I% B ( +R%98
PER6AKSANAAN PROGRAM
Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah satu program atas
ker.asama semua sekolah rendah yang melibatkan semua kaum di Malaysia. 5eberapa akti0iti
telah dirancang dan dilaksanakan bagi tu.uan menyatupadukan semua kaum di Malaysia- sama
ada dari sudut ker.asama yang ditun.ukkan dan perse/ahaman yang ter.alin. Semua ini mampu
membentuk sekumpulan masyarakat yang saling bantu)membantu dan memahami antara satu
sama lain.

%ntara akti0iti yang dirancang adalah Program kecemerlangan %kademik ( ;ukisan #hu
Mei )- Sukan dan Permainan ( Permainan #hap !ay- 5ermain 8etah 8undu dan sebagainya -
Malam ebudayaan ( ;agu)lagu Patriotik dan sketsa = tarian berkonsepkan perpaduan ) dan
;a6atan hidmat Masyarakat (membersihkan ka6asan masa.id - surau dan balai raya ).

5agi tahun ('&, ini- Sekolah ebangsaan !elok Mas dipertanggung.a6abkan bagi
mengelola salah satu program iaitu Perkhemahan Silang 5udaya RIMUP yang mana program ini
telah ber.alan pada (5 dan (* +ktober ('&, ("umaat dan Sabtu).

Program ini di.alankan berdasarkan ob.ekti/ yang ingin dicapai oleh pihak sekolah
khasnya dan negara amnya. %ntara ob.ekti/ tersebut adalah memupuk kesedaran murid terhadap
pelbagai karenah manusia dan cara terbaik untuk menghadapinya- menyemai kemahiran
komunikasi dalam situasi yang pelbagai- menanam sikap berdisiplin dan menepati masa serta
memberi pengetahuan mengenai teknik)teknik perkhemahan

umpulan sasaran melibatkan &'' orang peserta murid)murid tahap ( yang me6akili
lima buah sekolah iaitu Sekolah ebangsaan Pernu - Sekolah ebangsaan !elok Mas - Sekolah
ebangsaan %lai - SR% "aim Pernu dan S" # uang $ah.
"a6atankuasa ker.a bagi perkhemahan ini meliputi beberapa tugas yang dikelola oleh
beberapa orang guru. Senarai semak setiap tugasan boleh dilihat pada lampiran yang disediakan.
%nggaran belan.a6an untuk melaksanakan program ini adalah sebanyak RM (3''.''
yang telah diperuntukkan oleh "PM . Ia melibatkan perbelan.aan untuk .amuan makan dan
minum peserta - saguhati /asilitator malam kebudayaan patriotik- hadiah pertandingan -
backdrop - belan.a runcit peralatan - bahan mentah seperti buluh - kayu api - tepung -kentang -
telur dan sebagainya .
6APORAN PER2E6ANJAAN :
1. 5ekalan makanan dan minuman peserta B RM & 3''.''
(. 5ekalan peralatan pita keselamatan -
7ak6at #hu Mei - ertas Merah - Aail -
5ahan Aotostat - ayu %pi - 5uluh -
!epung - Mau Ripan - 8etah 8elang
$ang 5er6arna - #hap !ay - :adiah
Pertandingan - kain rentang =banner
dan sebagainya B RM & '''.''
GAM2AR AKTI8ITI : ( S4P4R!I ;%MPIR%9 )
%kti0iti)akti0iti yang dirancang dan telah dilaksanakan dalam program ini
adalah 9yanyian dan ;akonan = Sktesa ;agu)lagu Rakyat dan ;agu)lagu Patriotik yang
berkonspekan perpaduan - Masakan Ikhtiar:idup seperti membakar roti lilit dan kentang telur-
Permainan 4tnik seperti permainan #hap !ay - 8etah 8undu . !eng)teng dansebagainya serta
la6atan khidmat masyarakat ke Mas.id !elok Mas - Surau !aman Seri !elok Mas dan 5alai Raya
!aman Seri !elok Mas. Semua akti0iti ini dikelola atau diketuai oleh guru)guru yang
berpengalaman dan pakar dalam tugas)tugas yang dipertanggung.a6abkan.
ami terpaksa memindahkan murid)murid yang berkhemah di tapak perkhemahan ke
dalam de6an pada .am '(.'' pagi kerana ribut dan hu.an lebat.
5agi giliran bertugas malam- semua guru terlibat dan bertanggung.a6ab ke atas semua perkara
termasuk keselamatan murid sepan.ang malam.
!apak perkhemahan telah dibuat persedian a6al sehari sebelum akti0iti perkhemahan
berlangsung iaitu pada pada hari hamis- (3 +ktober ('&,. ami merasa amat berbangga
dengan kehadiran 4ncik Rosli dari Unit o urikulum Pe.abat Pendidikan 7aerah Melaka
!engah yang bukan saha.a menyelia malahan turut sama di dalam akti0iti membakar roti lilit dan
membuat lukisan #hu Mei. Ma.lis Penutup dirasmikan oleh 8uru 5esar S !elok Mas Puan
Rogayah 5inti Mohamed Said pada hari Sabtu- (* +ktober ('&, dan ma.lis selesai pada .am
'(.,' petang.

ISU DAN CA2ARAN : !I%7%
PENAM2AH2AIKAN :
&. ami mencadangkan agar peruntukan dapat ditambah lagi.
(. Penggiliran tuan rumah mengelolakan perkhemahan adalah perlu untuk
menambahkan lagi kemesraan di kalangan peserta khususnya dan guru
umumnya.
7ilaporkan oleh
CCCCCCCCCCC.
( 4ncik Mohd Ikram 5in %bd ;ati/ )
S4!I%US%:% RIMUP
7isahkan oleh
CCCCCCCCCCC..
( 4ncik %mdan 5in +thman )
8P o urikulum
RE96EKSI
RIMUP atau Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan ialah satu
program yang diadakan pada setiap tahun di sekolah)sekolah rendah
di Malaysia amnya dan di daerah "empol khasnya. Perkhemahan Silang 5udaya
RIMUP ini menggabungkan beberapa sekolah yang rata)rata pela.arnya berbilang
kaum dan melibatkan badan)badan beruni/orm sekolah seperti Pengakap- !unas
Puteri- Persatuan 5ulan Sabit Merah (P5SM) dan sebagainya.
Sekolah saya iaitu Sekolah ebangsaan !elok Mas sangat bertuah kerana
pada tahun ini- sekolah saya dapat men.adi tuan rumah bagi program Perkhemahan
RIMUP ('&, dan ditugaskan untuk membantu melancarkan program ini. Seramai
*' orang pela.ar terlibat dalam program ini yang melibatkan 5 buah sekolah
termasuk tuan rumah iaitu S !elok Mas - S Pernu - S "%IM %l Aalah Pernu -
S"D uang $ah dan S %lai
Sepan.ang program ini berlangsung terdapat beberapa kelebihan yang dapat
saya lihat terutamanya ob.ekti/ program ini. $ang mana ia dapat membantu
menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dengan
memahami gaya hidup dan budaya masing)masing serta mampu berkomunikasi
sesame mereka dengan komunikasi yang baik.
Pengurusan kendiri yang teratur dan sempurna dapat dipupuk melalui
akti0iti)akti0iti yang dirancang dalam program ini. #ontohnya kemahiran
mengurus diri dari sudut pemakaian- pemakanan dan yang paling utama adalah
sikap murid yang berdisiplin dengan menepati masa dapat disemai bermula dari
akar umbi.
%kti0iti yang diatur dan disusun oleh pihak tuan rumah mengikut masa
yang ditetapkan men.adikan setiap akti0iti ber.alan dengan lancar dan menarik.
!apak perkhemahan yang berhampiran dengan bangunan sekolah memudahkan
murid)murid dan guru)guruuntuk berulang)alik ke tandas- surau- de6an dan
pe.abat bagi urusan)urusan tertentu.
%kti0iti yang di.alankan .uga menarik dan penuh keseronokan. Semua
murid terlibat dalam semua akti0iti yang dirancang. %ntara akti0iti terebut adalah
bengkel nyanyian lagu)lagu rakyat- bengkel tarian asli- bengkel tarian tradisional
dan bengkel permainan etnik. eistime6aan kesemua akti0iti ini ialah ia dikelola
oleh guru)guru yang berpengalaman dan pakar dalam dalam setiap bengkel atau
akti0iti yang disusun.
Selain itu- ker.asama yang ditun.ukkan oleh guru)guru melancarkan akti0iti
yang dirancang. esediaan guru)guru membimbing saya dalam mengelola
sebahagian akti0iti ini membantu saya menyumbang kepada hasil yang menarik
dan berkesan.
:u.an yang turun pada hari pertama perkhemahan melemahkan semangat
murid)murid untuk meneruskan akti0iti yang dirancang. 9amun begitu-
perkhemahan ini masih diteruskan dan murid)murid terpaksa bermalam dalam
keadaan padang yang basah.
Makanan yang disediakan oleh tuan rumah sama ada makan tengah hari
atau malam tidak dapat diselaraskan menunya disebabkan sebahagian guru dan
murid India mengamalkan menu E0egetarianF dalam kehidupan mereka. Ini sedikit
menyukarkan tuan rumah untuk menempah dan menyediakan makanan.
Perancangan tarikh untuk akti0iti perkhemahan ini perlu dilihat pada
keadaan cuaca atau musim. eadaan cuaca yang baik mengundang suasana yang
ceria dan bersemangat buat para peserta.
Selain itu- dari sudut penyediaan makanan- sekolah)sekolah yang menyertai
perkhemahan ini perlu memaklumkan lebih a6al berkenaan menu makanan
mereka sepan.ang program ini berlangsung. !erutamanya murid)murid dan guru)
guru daripada kaum India. !indakan a6al ini membantu tuan rumah membuat
persediaan a6al dan dapat menempah makanan seperti yang dikehendaki.
Persediaan yang secukupnya membantu melancarkan sesuatu program yang
dian.ur. Program perkhemahan ini adalah suatu program yang menarik untuk
diikuti- diharap program ini dapat diteruskan lagi di masa)masa akan datang. Setiap
kelemahan yang ada dapat dibaiki secara berperingkat)peringkat.