You are on page 1of 2

Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif bertujuan menentukan prestasi keseluruhan murid selepas satu tempoh
pembelajaran tertentu. Penilaian sumatif juga dapat memberi gambaran tentang
keberkesanan kaedah atau aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam tempoh tersebut. Selepas penilaian sumatif, murid yang masih tidak
mencapai aras masteri 80% hendaklah diberi perhatian dan bimbingan oleh guru.


Prinsip Umum Pembinaan tem !alam Penilaian
Pelaksanaan praujian dan pascaujian dalam Pembelajaran "asteri memerlukan alat
penilaian yang relevan. Ujian berkenaan perlu mempunyai ciri tertentu supaya maklumat
yang diperoleh daripada proses penilaian dapat memberi gambaran yang tepat dan
komprehensif berkaitan status penguasaan murid terhadap #P" yang ditentukan. $iri
utama yang perlu diberi perhatian dalam pembinaan item ujian berkenaan ialah kesahan
dan kebolehpercayaan. !i samping itu, aspek kemudahtadbiran juga perlu dalam
pembinaan item.
%esahan
%esahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul
maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. !engan perkataan lain, sesuatu ujian itu
dikatakan sah, sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya
hendak diukur atau sepatutnya diukur. !alam konteks Pembelajaran "asteri, ujian yang
terlibat ialah praujian dan pascaujian.
%ebolehpercayaan
%ebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan, ketepatan, dan
kebolehbergantungan ujian berkenaan. ni bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai
akan menghasilkan maklumat yang tekal &merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian
yang telah dijalankan', tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa
keraguan.

Penilaian (ormatif
Penilaian formatif bertujuan memperoleh maklumat tentang tahap penguasaan dan
kelemahan murid terhadap hasil pembelajaran yang ditetapkan. "aklumat ini boleh
dimanfaatkan untuk mengenal pasti tahap kebolehan murid, mengesan hasil pembelajaran
yang sudah dan belum dikuasai oleh murid. "aklumat ini boleh digunakan untuk
membuat keputusan sama ada murid terus ke unit pembelajaran yang baru, diberikan
pengayaan, mengulangi unit pembelajaran, atau diberikan pemulihan. "aklumat ini juga
dapat digunakan untuk menaksir keberkesanan kaedah serta aktiviti pembelajaran, dan
merancang aktiviti pemulihan dan pengayaan.
Pentadbiran Penilaian
Pentadbiran penilaian dalam Pembelajaran "asteri merangkumi empat langkah utama,
iaitu)
*. Pembinaan alat ujian.
+. Pentadbiran ujian.
,. Pemprosesan hasil ujian.
-. Pelaporan.
.angkah utama pentadbiran penilaian dan aktiviti yang berkaitan
.angkah /ktiviti
*. Pembinaan alat ujian &a' "enentukan #P" yang hendak diuji.
&b' "engenal pasti apa yang harus diukur atau dinilai.
&c' "embina dan memilih item atau alat ujian.
&d' "enyediakan analisis setiap pilihan ja0apan.
+. Pentadbiran ujian. &a' "entadbirkan ujian.
,. Pemprosesan hasil ujian. &a' "emeriksa respons dan menentukan penguasaan murid.
&b' "embuat analisis terhadap respons.
&c' "erekod pencapaian murid.
-. Pelaporan &a' "enyediakan laporan
&b' "enyampaikan laporan.