Troparele celor adormiţi, glas leghetos TC u du hu ri le dre ep ţi lor ce lor ce s-au să vâr şit
A
o dih neş te su fle te le ro bi lor Tă ăi Mân tu i to ru le
su fle tul ro bu lui Tă ău Mân tu i to ru le
A
su fle tul roa bei Ta le Mân tu i to ru le

pă zin du le în tru vi a a ţa cea fe ri ci tă ca
pă zin du-l
pă zin du o

re es te la Ti ne Iu bi to ru le de oa meni.

Î n tru o dih na Ta Doa am ne un de toţi sfin ţii Tăi
A
se o dih nesc o dih neş te şi su fle te le ro bi lor Tăi
su fle tul ro bu lui Tău

su fle tul roa bei Ta le

că Tu sin gur eşti fă ră de moar te.
 A
S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.
 A 
T u eşti Dumne zeu Ca re Te-ai po go rât în iad şi ai dez
A  ¨
le gat du re ri le ce lor fe re caţi Î î î în suţi şi su fle
şi su u
!S A
te le ro bi lor Tă ă ăi o dih neş te le.
fle tul ro bu lui Tă ă ău o dih ne eş te-l.
A
fle tul roa bei Ta a le o dih ne eş te-l.
1
PARASTAS

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor.A min.
!
U na cu ra a tă şi prea ne vi no va a tă Fe cioa
A
ră ca re ai năs cut pe Dumne zeu mai pre sus de fi i re roa

gă-Lsă mân tu ias că su fle te le ro bi lor Tă ăi.
su fle tul ro bu lui Tă ău.

su fle tul roa bei Ta a le.
2