TARIAN TRADISIONAL KAUM-KAUM DI MALAYSIA

Tarian Tradisional Kaum Melayu
Tarian Mak Yong
Tarian mak yong merupakan
sejenis tarian Melayu
tradisional. Drama tari Mak
Yong ini merupakan sebagai suatu bentuk drama-tari Melayu yang menggabungkan
unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan, muzik vokal, lagu, cerita dan teks
percakapan yang formal dan bersahaja. Dicipta untuk hiburan kerabat di aja
khususnya dari golongan !elatan Thailand, tarian ini juga menggabungkan drama
romantis, tarian dan nyayian dengan gaya mena"an yang mengisahkan zaman
kegemilangan kesultanan melayu. !esuai dipersembahkan selepas orang-orang
kampung selesai menuai padi dibendang.
Tarian Zapin
Tarian zapin merupakan
tarian yang terkenal di
negeri #ohor. perkataan
zapin berasal daripada
$l-zaffan iaitu gerak kaki. Mengikut sejarah tarian ini pada mulanya adalah
sebagai tarian hiburan di istana yang diba"a dari %adramaut,Yaman !elatan
oleh pedagang $rab pada abad ke-&' yang bertujuan digunakan amalan
berzikir untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun
islam.(ini,tarian zapin masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan
tidak formal. !ebagai contoh majlis perkah"inan,majlis perasmian dan
sebagainya.
Tarian Tradisional Kaum ina
Tarian Naga
Tarian naga ialah sebentuk tarian dan persembahan tradisional dalam
budaya )ina.!epertilah tarian singa,tarian naga sering dipersembahkan pada
musim perayaan.*rang )ina selalu menyebut +(eturunan ,aga+ sebagai
lambang identiti etnik.-ada fikiran orang cina,naga adalah sejenis hidupan
yang menguntungkan.,aga me"akili kekuatan yang tiada bandingan yang
boleh menghilangkan nasib buruk dan mencegah jenayah. *leh sebab
itu,sejak zaman nenek moyang semasa mereka merayakan Tahun .aru )ina,
atau memimpin prosesi untuk menyambut seorang de"a,bahkan ketika ada
bencana alam atau bencana peribadi berlaku, mereka akan mengadakan
tarian naga untuk berdoa supaya mendapat berkat dari syurga.
Tarian Singa
Tarian !inga adalah
sebahagian daripada tarian tradisional dalam ada !"arisan masyarakat ina,
yang mana penari akan meniru pergerakan singadengan menggunakan
kostum singa. (ostum singa itu dimainkan oleh dua penari iaitu seorang
memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakankepala kostum,
manakala pasangan penariakan memainkan bahagian belakangkostum singa
tersebut. (edua-dua penariitu akan bergerak seakan-akan singa di atas
pentas yang disediakan. Tarian singa iniakan diiringi oleh gong,dram, dan
dentuman mer"un yang dikatakan akan memba"a tuah.
Tarian Kipas
Tarian kipas merupakan
satu jenis tarian yang
memerlukan / orang ahli,
di mana 0 "anita dan 1
lelaki. #enis tarian ini menunjukkan baha"a kipas cina mempunyai erti yang
sebati dalam masyarakat cina di mana de"a-de"i pada masa lalu sentiasa
menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Tambahan lagi, angin merupakan
satu tradisi masyarakat cina yang mana masyarakat cina mempercayai +2ung
!hui+ iaitu suatu kepercayaan masyarakat cina umumnya tentang suatu
pentanda yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di tempat
mereka. *leh itu, jenis tarian ini dimainkan supaya tarian ini boleh memba"a
kebaikan atau +2ung !hui+ yang baik kepada seluruh anggota masyarakat.
Tarian Tradisional Kaum India
Tarian #$ara!ana!yam
Tarian ini adalah berasal
daripada "ilayah Tamil
,aidu di bahagian
!elatan 3ndia. !ecara tradisionalnya, tarian ini di persembahkan secara solo
oleh seorang penari "anita.!uatu persembahan yang lengkap dalam tarian ini
merangkumi enam peringkat di kenali sebagai $larippu, #atis"aram, !abdam,
4arnam, -adam dan Thillana. -eringkat-peringkat ini menggabungkan
elemen ,ritta atau tarian tulen dan ,ritya 5 Tarian 6kspressi 7.,ritta
merangkumi tiga elemen, posisi berdiri yang asas,pergerakan tangan dan
kaki dan juga seni pergerakan tangan.Tempoh masa adalah berdasarkan
rentak yang mempunyai kadar yang sama di kenali sebagai #atis.Muzik bagi
tarian ini adalah berdasarkan kepada nada yang penting ataupun ragas
seperti .hairavi, (alyani dan (ambodhi.
Tarian #$angara
#$angra adala$ merupakan sua!u %en!uk !arian yang mana ianya un!uk meraikan pengli%a!an
dan ke&ayaan dalam !uaian yang %aik dan %erasal daripada 'ilaya$ (un&a% di India)Se!iap
pergerakan di dalam !arian ini mem%a'a maksud yang !ersendiri dalam usa$a un!uk
memaparkan sua!u pergerakan yang ar!is!ik) (enari %agi !arian ini yang %iasanya !erdiri
daripada kalangan lelaki dan 'ani!a akan mengenakan pakaian yang pel%agai ser!a
%er'arna "era$)
Terdapat penekanan yang banyak terhadap skil dan kebolehan serta
ketahanan seseorang penari itu.!uatu ciri utama adalah pergabungan di
antara ciri-ciri stunt melangkaui daripada keupayaan artistik dan keupayaan
fizikal.8agu yang di gunakan untuk tarian ini adalah gabungan lagu asli
dengan di iringi instumen tradisional seperti tholl 5 drum 7, harmonika,
tamborin dan klapper muzik.Tarian .anghra di Malaysia sangat popular dalam
mana
ia juga dipersembahkan untuk majlis perkah"inan,hari-jadi dan majlis
kekeluargaan.
PENGENALAN
Malaysia merupakan negara berbilang kaum dan masyarakat iaitu terdiri
daripada masyarakat melayu,india,cina, iban dan sumazau. -elbagai adat dan
budaya yang dapat dipelajari daripada masyarakat pelbagai kaum ini, terutama
dapat dilihat daripada tariannya. Tarian dapat didefinisikan sebagai satu seni tari
pergerakkan badan,kaki dan tangan mengikut rentak muzik yang dimainkan.
Tarian yang dipersembahkan dari setiap kaum mempunyai asal usul dan tujuan
tersendiri.!ebagai contoh tarian mak yong,zapin,gamelan,asyik,kathak,bhrata
natyam,singa,kipas,ngajat dan sumazau.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN I#AN
TARIAN M*LAYU
TARIAN ZA(IN
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at -.+, AM / "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Nur A2ila$ #in!i Mo$d Noor +3/-4+
TARIAN MELAYU
&.T$3$, M$(
Y*,:
Tarian mak yong
merupakan sejenis
tarian Melayu
tradisional. Drama tari
Mak Yong ini
merupakan sebagai
suatu bentuk drama-
tari Melayu yang
menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan, muzik
vokal, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Dicipta untuk
hiburan kerabat di aja khususnya dari golongan !elatan Thailand, tarian ini juga
menggabungkan drama romantis, tarian dan nyayian dengan gaya mena"an
yang mengisahkan zaman kegemilangan kesultanan melayu. !esuai
dipersembahkan selepas orang-orang kampung selesai menuai padi dibendang.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN 5AM*LAN
TARIAN ZA(IN
(*N5*NALAN
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at -.+4 AM 6 "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Mus7ira$ #in!i Amin +3/+8+
TARIAN ZAPIN
1.T$3$, ;$-3,
Tarian zapin
merupakan tarian
yang terkenal di
negeri #ohor.
perkataan zapin
berasal daripada
$l-zaffan iaitu
gerak kaki.
Mengikut sejarah
tarian ini pada
mulanya adalah
sebagai tarian
hiburan di istana yang diba"a dari %adramaut,Yaman !elatan oleh pedagang
$rab pada abad ke-&' yang bertujuan digunakan amalan berzikir untuk
menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun islam.(ini,tarian zapin
masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal. !ebagai contoh
majlis perkah"inan,majlis perasmian dan sebagainya.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN 5AM*LAN
TARIAN M*LAYU
TARIAN I#AN
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at -.+4 AM No "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Nurul Ain #in!i A%d Samad +3/9++
TARIAN GAMELAN
'.T$3$, :$M68$,
Tarian :amelan mula
dipersembahkan di
3stana di 6mpayar
iau dan 8ingga pada
kurun ke-&0. 3a mula
dipersembahkan buat
pertama kali di
khalayak ramai di
-ekan -ahang dalam
tahun &<&& dalam upacara persandingan Tengku %ussain
Menurut Tengku Mariam, pada asalnya tarian ini terdiri daripada 00 jenis
:amelan tetapi pada hari ini hanya tinggal '' jenis :amelan sahaja kesan
daripada ketiadaan tenaga pengajar jenis tarian itu. Tarian ini dipersembahkan
secara eksklusif oleh penari "anita boleh dipentaskan secara dalaman ataupun
persembahan terbuka. =nsur #a"a boleh dilihat dari segi seni tari tersebut.
!ecara estetikanya, tarian ini adalah sangat cantik dan merupakan bentuk tarian
yang paling kaya dari segi jenisnya dalam kebanyakan adat tarian Melayu.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN ZA(IN
TARIAN M*LAYU
TARIAN INDIA
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at -.+/ AM + "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Nurul 1a!e$a$ Yani #in!i :uso$ +3/-;+
Friday, August 13, 2010
TARIAN SUMAZAU
Tarian sumazau
adalah tarian
kaum kadazan
yang lazimnya
dipersembahkan
se"aktu acara-
acara keagamaan
dan
kemasyarakatan.
3a
dipersembahkan
sebagai tanda
kesyukuran atas hasil tuaian padi yang banyak, untuk menghindar roh jahat, dan
untuk mengubati penyakit. -enari lelaki dan perempuan mempersembahkan
tarian yang mengasyikkan ini dengan gerak-geri yang perlahan serta pergerakan
yang menggambarkan burung yang sedang terbang.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN 5AM*LAN
TARIAN M*LAYU
TARIAN INDIA
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at 9.38 (M - "ommen!.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 K$or (ei <uan +3/+,;
TARIAN NAGA
&. Tarian naga
Tarian naga ialah
sebentuk tarian dan
persembahan
tradisional dalam
budaya )ina.!epertilah
tarian singa,tarian naga
sering dipersembahkan
pada musim
perayaan.*rang )ina
selalu menyebut
+(eturunan ,aga+ sebagai lambang identiti etnik.
-ada fikiran orang cina,naga adalah sejenis hidupan yang menguntungkan.,aga
me"akili kekuatan yang tiada bandingan yang boleh menghilangkan nasib buruk
dan mencegah jenayah. *leh sebab itu,sejak zaman nenek moyang semasa
mereka merayakan Tahun .aru )ina, atau memimpin prosesi untuk menyambut
seorang de"a,bahkan ketika ada bencana alam atau bencana peribadi berlaku,
mereka akan mengadakan tarian naga untuk berdoa supaya mendapat berkat
dari syurga.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN I#AN
TARIAN INDIA
TARIAN SUMAZAU
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at 9.-3 AM No "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 5an Ye$ *r +3/996
TARIAN KIPAS
1. Tarian kipas
Tarian kipas
merupakan satu jenis
tarian yang
memerlukan / orang
ahli, di mana 0 "anita
dan 1 lelaki. #enis
tarian ini
menunjukkan baha"a
kipas cina mempunyai
erti yang sebati dalam masyarakat cina di mana de"a-de"i pada masa lalu
sentiasa menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Tambahan lagi, angin
merupakan satu tradisi masyarakat cina yang mana masyarakat cina
mempercayai +2ung !hui+ iaitu suatu kepercayaan masyarakat cina umumnya
tentang suatu pentanda yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di
tempat mereka. *leh itu, jenis tarian ini dimainkan supaya tarian ini boleh
memba"a kebaikan atau +2ung !hui+ yang baik kepada seluruh anggota
masyarakat.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN #=ARATA NATYAM
TARIAN I#AN
TARIAN INDIA
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at 9.3, AM - "ommen!.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 $eang Sook Ming +3/93,
TARIAN INDIA
&.T$3$,
($T%$(
Tarian (athak
merupakan salah
satu tarian
klasikal 3ndia
yang berasal dari
utara 3ndia.
-erkataan (athak
berasal dari
perkataan india
iaitu katha yang bermaksud +seni bercerita+ .
Dari sifat asalnya yang merupakan ekspresi menghambakan diri kepada de"a-
de"a %indu. (athak telah berkembang ke istana-istana pemerintah.
-ada kurun ke-&& dan &1, di"aktu pemerintahan era mogul di 3ndia
persembahan tarian (athak telah berpindah dari kuil ke istana-istana Mogul.
!eni tarian (athak ketika itu juga telah dicampuri tarian budaya Turki dan -arsi.
(etika era inilah teknik chakkar 5pusing7 diperkenalkan dipercayai dari Tarian !ufi
dari Turki.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN I#AN
K*SIM(ULAN
TARIAN NA5A
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at 9.3; AM No "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Mu$amad =a7i> #in A%dulla$ ?+3/-6,@
TARIAN BHARATA NATYAM
Tarian klasik india
ini bagaikan
sebuah puisi
dalam gerak
tari.Tarian yang
dramatik dan
bersemangat ini
berdasarkan
kisah epik 3ndia
purba, dan
memaparkan
lebih dari &>>
gerak tarian dan gaya badan.Memandangkan tarian ini memakan masa yang
lama untuk dikuasai, terdapat sesetengah penari kanak-kanak yang mula berlatih
pada umur semuda lima tahun.
Anda mungkin juga meminati:
TARIAN M*LAYU
TARIAN SUMAZAU
TARIAN I#AN
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at 9.3/ AM No "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Mu$amad Zari!7 #in Mu$amad Rid'an +3/-,+
TARIAN IBAN
Tarian ,gajat bagi
orang-orang 3ban
ialah tarian semasa
menyambut %ari
:a"ai. -enari
memakai tarian
tradisi seperti sirat,
gagung, atau baju
burung serta topi
yang dihias dengan
bulu burung.
:agung merupakan
sejenis baju yang
tebal dan keras
yang diperbuat
daripada kulit
hai"an seperti kulit
beruang tetapi tidak dijahit kiri dan kanannya. Tarian ini ditarikan dengan berdiri
diatas bulatan langsaran ke atas dan ke ba"ah,penari akan melompat bersama
iringan lagu dimana setiap rentak yang dimainkan adalah bersesuaian dengan
upacaranya. !atu lagi tarian ini ialah penari akan memegang perisai kayu
ditangan kiri dan pedang di tangan kanan lalu menari seperti berdepan dengan
musuh dengan menghayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan. $lat-alat yang
digunakan dalam tarian ini adalah seperti gong besar dan kecil, gendang, ta"ak,
bebendai, engkurumong dan !apeh, iaitu alat bertali seperti gitar.
Anda mungkin juga meminati:
• TARIAN INDIA
• (*N5*NALAN
• K*SIM(ULAN
Link'i!$in
-osted by KUM(ULAN +, at 9.36 AM + "ommen!s.
*mail T$is #logT$is0 S$are !o T'i!!er S$are !o 1a"e%ook S$are !o (in!eres!
8abels9 Mo$amad Sya>'an #in Mo$d *$sa +3/-83
KESIMPULAN
Terdapat banyak lagi jenis-jenis tarian masyarakat di malaysia. !emua jenis
tarian mempunyai sejarah dan tujuan yang tersendiri. !ebagai rakyat malaysia
kita hendaklah mengenali budaya setiap masyarakat yang ada di negara kita.
sebagai contoh mengetahui serba sedikit mengenai budaya tarian dan juga
budaya-budaya lain masyarakat di malaysia. *leh itu, secara tidak langsung kita
dapat menyokong saranan perdana menteri tentang satu malaysia.