Department of Education

Region VI-Western Visayas
Division of Bacolod City
District II
Isla Elementary School

Lagumang Pagsubok sa HEKASI VI

Pangalan: ___________________________________ Iskor: _________
I. Bukod sa maliit na bahagdan ng namamatay at ng malaking bahagdan ng
ipinapanganak, anu-ano pa ang mga dahilan sa paglaki ng populasyon sa bansa?
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

II. Anu-ano ang mga dahilan kung bakit nililisan ng isang tao ang lugar na
kanyang kinalakihan?

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________


III. Magbigay ng ilang mabubuti at masasamang epekto ng pandarayuhan sa
pook na nilisan at pook na pinuntahan.

Mabubuting epekto:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

Masasamang epekto:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

Summative Test in HEKASI VI

July 11, 2014

Test #2

Table of Specifications


PELC # Skills Test Placement No. Of Items %
II.A.1II. A.1I.A.4


I.B1


I.B.3
Nagagamit ang grid at mapa sa
pagtukoy ng kinalalagyan ng isang
lugar.

Natutukoy ang hangganan at lawak ng
teritoryong sakop ng Pilipinas.


Naiisa isa ang dahilan ng
pandarayuhan.

Nakikilala ang mga pagpapahalaga at
paniniwalang nagbubuklod sa mga
Pilipino.

Naibigay ang kahulugan ng
pagkakapantay-pantay ng tao.

1-1314-30


31-35


36-3940-45
13175


46
28.89%37.78%11.11%


8.89%13.33%
1. Ito ay nasa 66 ½ digri Hilaga ng ekwador.
2. Ito ay nasa 66 ½ digri Timog ng ekwador.
3. Mga patayong guhit sag lobo na nagmumula sa hilaga patungong timog at
nagtatagpo sa mga polo.
4. Ang tawag sa distansya sa pagitan ng dalawang parallel.
5. Ang tawag sa distansya ng dalawang meridian.
6. Ang pagkukrus o pagtatagpo ng mga guhit parallel at meridian.
7. Ito ay espesyal na guhit parallel na nsa 0 digri.
8. Ito ay guhit meridian na nasa 0 digri.
9. Ang paglalarawan ng tiyak na lokasyon ng isang lugar o bansa sa pamamagitan ng
guhit latitude at guhit longhitud.
10. Ang pagtatantya sa lokasyon ng isang lugar o bansa batay sa pinakamalapit
nitong parallel o meridian.
11. Ito ay nakalatag sa 23 ½ digri Timog ng ekwador.
12. Ito ay nakalatag sa 23 ½ digri sa Hilaga ng ekwador.
13. Ito ay humahati sag lobo sa dalawang hemisperyo—ang Hilagang Hemisperyo at
Timog Hemisperyo.
14. Paglalarawan ng kinaroroonan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga karatig-bansa.
15. Paglalarawan sa kinaroroonan ng isang bansa sa pamamagitan ng mga tubig na
nakapaligid nito.
16. Ito ay sumasaklaw sa 12 milyang karagatan mula sa baybaying sakop ng Pilipinas.
17. Ito ay sumasaklaw sa kalupaan ng mga pulo at lahat ng mga naririto, kasama na
pati ang katubigan at ilalim nito.
18. Ito ang kalawakang katapat ng kalupaan ng teritoryong sakop ng Pilipinas.
19. Ilang milya mula sa baybaying sakop ng Pilipinas ang sumasaklaw sa dagat
teritoryal ng ating bansa.
20. Anu-ano ang mga kagamitang kailangan sa pag-aaral ng heograpiya.
21. Ayon sa doktrinang ito, lahat ng bahaging katubigan at kalupaan sa loob ng
batayang guhit ay sakop at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Pilipinas.
22. Atas ng Pangulo na nagtatatag ng Exclusive Economic Zone (EEZ).
23. Sa kasunduang ito nailipat ang pangangalaga ng teritoryo ng Pilipinas sa kamay
ng mga Amerikano.
24. Ano ang buong katuturan ng EEZ?
25. Isinasaad sa kasunduang ito na ang Sulu, Sibutu at Cagayan de Tawi-tawi ay
bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
26. Sa kasunduang ito isinama sa teritoryo ng Pilipinas ang Turtle Island at ang
Mangsee Island sa Palawan.
27. Ang Pilipinas ay tinaguriang___________.
28. Ang atas na ito ang opisyal na nag-aangkin at bahagi ng Pilipinas ang mga pulo ng
Kalayaan.
29. Ito ay putul-putol na guhit. Napapaloob sa hangganang ito ang teritoryo ng
Pilipinas.
30. Ilang kilometro kwadrado ang kabuuang lawak ng Pilipinas.
31. Ang paglipat ng mga tao saanmang lugar sa loob ng bansa.
32. Ang paglipat ng mga tao sa ibang bansa upang doon maghanapbuhay at
mamalagi nang matagal na panahon.
33. Ito ay ang dami o bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar.
34. Tanggapang nagsasagawa ng pambansang census ng populasyon ng Pilipinas.
35. Ano ang buong katuturan ng NSO?
36. Ito ay ang kusang-loob na pagtutulungan ng mga Pilipino na hindi naghihintay ng
kabayaran.
37. Isang tradisyunal na pagpapahalaga ng mga Pilipino na kung saan tinatangkilik
natin ang mga sariling produkto o gawa.
38. Isang tradisyunal na pagpapahalaga na kung saan humahalik sa kamay o
nagmamano sa mga nakakatanda ng mga bata.
39. Anong pagpapahalaga nag isinasaad sa pahayag na ito “ Mag-aaral ka ng mabuti,
Anak upang ikaw ay makapagtapos ng kolehiyo.

40-45. Ipaliwanag ang sumusunod na kaisipan.
1. Pagkakapantay- pantay (3 points)
2. Katapatan sa Paglilingkod ng pinuno at mga kawani ng pamahalaan(3 points)