You are on page 1of 2

Trng i hc Bch Khoa

KHOA KHOA HC V K THUT MY TNH


KT QU HC TP SINH VIN NP N TUYN B SUNG VO LP KSTN 2012-K THUT MY TNH, HK2/13-14
nh km cng vn s: ngy .... thng 8 nm 2014
im
F_MASV

HOLOT

TEN

RL

Cc mn ct li t HK2/13-14 v trc

TB

TB TB STC AV4 PCMT KTMT MT1 TRR2TNTKLLTKLL2 AV3 TRR1 AV2 TKLL1 KTLT AV1 NMT cc mn

KQ tuyn
vo lp

TL
7.5

TL
69

2
10.0

3
8.5

3
8.0

3
3.0

3
8.5

1
9.5

3
9.5

2
10.0

3
8.5

3
10.0

3
7.5

4
9.0

3
10.0

4
9.0

ct li
7.80

KTTN12

51203999 Phm Hng Bo

Trn

HK
7.85

51200868 L Hong

Giang

8.0

7.71

77

7.0

9.5

8.5

6.0

8.5

10.0

9.0

7.9

7.5

6.0

8.0

6.5

9.0

8.5

7.90

51204417 V Tn

Tng

7.03

7.0

67 10.0

8.5

8.0

4.0

6.5

7.0

9.5

10.0

7.5

9.0

7.5

7.8

9.0

7.0

7.87

51200822 Dng Minh

7.53 7.24

77

7.3

8.0

8.5

6.5

6.5

9.0

7.5

8.0

7.3

8.1

6.6

6.3

8.0

9.5

7.60

51200436 Nguyn Mnh

Cng

7.14 7.44

67

6.5

8.0

7.5

3.5

7.5

7.0

8.5

7.9

8.8

7.3

9.6

7.0

7.5

8.5

7.56

Cc tiu chun xt chn:

* Xp loi rn luyn: Tt tr ln >=80


* STCTL >=90% (>67)
* TBTL, TBHK >=7
* Trung bnh cc mn ct li >=7
* Cui cng da trn im trung bnh cc mn ct li theo th t t trn xung

Trng i hc Bch Khoa


KHOA KHOA HC V K THUT MY TNH
KT QU HC TP SINH VIN NP N TUYN B SUNG VO LP KSTN 2012-KHOA HC MY TNH, HK2/13-14
nh km cng vn s: ngy .... thng 8 nm 2014
im
F_MASV

HOLOT

TEN

RL

Cc mn ct li t HK2/13-14 v trc

TB

TBHK TBTLSTCTL AV4 TRR2HCSDL HH TRR1 KTMTLTHTCTDL AV3 AV2 TKLL1KTLT AV1 NMTcc mn

KQ tuyn
vo lp

ct li

KTTN12

80

7.2

8.5

8.0

8.5

9.3

9.5

8.25

8.5

7.8

6.7

8.5

8.8

9.0

9.0

8.45

51200669 Bi Tun

8.31

51201327 o Quang

Huy

8.25

8.13

83

7.4

9.0

8.5

8.0

8.50 7.25

8.5

7.5

8.7 6.5

9.1

9.3

9.0

9.0

8.34

51201563 Ng Nh Minh Kha

7.12

7.37

76

10

7.5

6.5

8.0

6.8

8.3

7.5

10

10

7.2

6.8

10

7.0

7.92

85

7.2

7.5

8.0

8.5

8.8

7.25 8.25

7.5

7.2

7.1

7.5

6.5

8.0

8.5

7.74

8.48

51201338 Hong

Huy

Cc tiu chun xt chn:

* Xp loi rn luyn: Tt tr ln >=80

7.97

7.53

* STCTL >=90% (>68)


* TBTL, TBHK >=7
* Trung bnh cc mn ct li >=7
* Cui cng da trn im trung bnh cc mn ct li theo th t t trn xung