RBHraCaNacRkkm<úCa

Cati sasna RBHmhakSRt
saklviTüal½y
GasIuGWr:ub
Asia Euro University

Using other Linux Desktop
kic©karRsavRCavnisSitCMnan;TI 13
qñaMTI 3 qmasTI 2
Epñk ³ viTüasa®sþ kMuBüÚT½r
RsavRCav nigcgRkgeday³
Mr. SROY Ratha
Mr. KHAN Vechet
Mr. CHea Rithy
Mr. PHENG Bandeth
Mr. PROM Sokhoeung
Mr. KEO Chetra

ENnaMedaysa®sþacarü
Mr. CHIN Pheakdey

qñaMsikSa 2011-2012 RkumRsavRCav nig cgRkg eQµaHnisSit: 1> htßelxa លោក ស្រូយរដ្ឋា >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> 2> លោក ខាន់ វិចិស្រ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> 3> លោក ជា រិធ្ធី >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> 4> លោក ផឹង បណ្ឌ ិរ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> 5> លោក ស្រំរុល ឿង >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> 6> លោក កកវ ចិស្ា >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> .

sa®sþacarüENnaM htßelxa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> ជិន ភកតី អារម្ភថា បលចចកវិទ្យាននវិទ្យាសាស្តរតកុំរយូទ្យ័រនាលរលបចចុបបននលនេះមានការរីកចំលរីនយ៉ា ងខាលំងគួរឲ្យករ់រមាាល់។ម្ូលលេរុននការវិវឌ្ឍន៍លនេះលដ្ឋយសារកររស្ម្ូវការននអ្នកលស្បើស្ារ់និងការងារកែលកំរុងជួ បស្បទ្យេះនិងការអ្ភិវឌ្ឍន៍រាល់នងៃ។បលចចកវិទ្យាកាន់ករលរញនិយម្បំោរ់បតូររបរ់វាក៏កាន់មានរន្ុេះលកើនលដើង លែើម្បីលធ្ើយ៉ាង្យឲ្យការលស្បស្ើ ារ់កាន់ករមានងារងាយស្រូលស្បកបលដ្ឋយរុវរតិងារ និងងារកាន់កររេ័រ ។ ស្បរ័នស្ធ បរិបរតិការណ្៏(Operating System) របរ់កុំរយូទ្យ័រមានលស្ចើនស្បលភទ្យ និងការលស្បើស្ារ់លផេងៗគ្ននអាស្រ័យលលើររំ ូវការចំាច់ជាក់ករតង។ លែើម្បីឲ្យការទ្យំនាក់ទ្យំនងការងារកាន់ករមានរុវរតិងារ និង ការស្គប់ស្គងកាន់ករមានងារ ងាយស្រលួ រេ័រទាន់ចិរតលនាេះទាម្ទារឲ្យមានការលស្ជើរលរីរ នូវស្បរ័នធែំលណ្ើរការម្ួយ រឺកម្មវិធ្ីម្ួយ លែើម្បីបលងកើរនូវអ្ីកែលលយើងចង់ាន។ កនុងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាក់ករតង ររនងៃលនេះលទាេះបីជាកនុងរ្យាគ្នរ លៅាម្ស្កុម្េុន រឺលៅាម្អ្ងាការនានា លែើម្បីឲ្យការងារមានងាររលូនានគឺរុទ្យធករស្រូវការ ស្បរ័នស្ធ បរិបរតិការណ្៏(Operating System) ម្ួយលែើម្បីស្បរិបរតិ។ ែូលចនេះលយើង ្ុំចងស្កងលរៀវលៅលនេះលដើកនុងលគ្នលបំណ្ងលែើម្បីជួយរស្ម្ូលែល់អ្នកកែលចង់រិកាករងយល់នួវរលបៀបលស្បស្ើ ារ់ Ubuntu Desktop (Open Source Linux)។ លយើង ន្ុំ ឹងរង់ចំនូវការផតល់ម្រិលយបល់ លោកស្រីលដ្ឋយកតីលសាម្នរេរីករាយជានិចច៕ ការរិេះគន់ លផេងៗ លែើម្បីកករស្ម្ូវនូវចំនុច េះចលនាលេះ នូវពាកយលរស្ជន៏ ក៏ែូចជាែំបូនាមនរីប្យតអ្រ់លោក .

ចរ់ស្រឹទាធចរយ លោកស្គូ អ្នកស្គូ និង លរៀម្ចបងទាំឡាយកែលករងករបងាារ់បងាាញបលស្ងៀនលស្រៀនស្បលៅ លយើង ្ុំានទ្យទ្យួលលជាកជ័យលរៀងរេូរម្ក។ លយើង ្ុំក៏រូម្រកម្តងអ្ំណ្រគុណ្ផងកែរ ចំលពាេះសាស្តសាតចរយ និង លោកនាយក សាកលវិទ្យាល័យអារុី អ្ឺរុប កែលានជួយផតល់ចំលណ្េះែឹងែល់លយើង ្ុំ និង ម្ិរតរួម្ថានក់ទាំងអ្រ់លែើម្បីកសាងអ្នាគរ និង ស្បលទ្យរលយើងឲ្យានរីកចំរីនរុងលរឿង។ ជាទ្យីបញ្ចប់លយើង ្ុំរូម្អ្រគុណ្ែល់ប្យតនិរេិរ និង ម្ិរតអ្នកអានទាំងអ្រ់កែល ានជួយផតល់នូវការគ្នំស្ទ្យែល់លយើង ្ុំ៕ លរៀបលរៀង និង ចងស្កងលដ្ឋយ: ស្កម្ុ ទ្យី៥ កផនកវិទ្យាសាស្រកត រុំ យូទ្យរ័ .បែិការគុណ្ ជាបឋម្លយើង ្ុំរូម្រកម្តងនូវការែឹងគុណ្ែ៏ស្ជាលលស្ៅកែលម្ិនអាចវារ់ានចំលពាេះលោកអ្នកែ៏មានគុណ្ទាំងរីរ គឺលោកឪរុក និង អ្នកមាតយ ជាអ្នកផតល់កំលណ្ើរ ចិញ្ចឹម្បីាច់កងរកា និងផតល់ឱការឲ្យលយើង ្ុំានលរៀនរូស្រ.