AmnU amoOMo dV©‘mZnÌ dmMbo H$s, AmB©-~m~m Iyf hmoVmV, ho ‘bm nmMdr-ghmdrV

AgVmZm H$ibo Am{U Ë`m§Zm Iyf H$aUo, hm ‘mPm {XZH«$‘ Pmbm. Ë`m d`mV ~mH$s H$mhrM
H$iV Zgë`m‘wio ‘w»`Ëdo IyZ-XamoS>o -‘¥Ë`y `m§{df`rÀ`m ~mVå`mM ‘mÂ`m bjmV
amhm`À`m Am{U XmoZ {Xdgm§V ñ‘aUmVyZ JiyZ Om`À`m. nU EHo$ {Xder Oam doJio KS>b.o
"Wmoa VÎdk ~Q´mªS> agob `m§Mo {ZYZ' hr ~mV‘r dmMbr, nU ñ‘aUmVyZ Jobr Zmhr. H$maU
Ë`m {Xder dS>rb VrZ-Mma doim Var "’$ma Abm¡{H$H$ ‘mUyg Jobm', Ago åhUV
hihibo. agob Abm¡{H$H$ ‘mUyg hmoVm, ho ‘mÂ`m emiH$ar ‘|Xÿda H$moabo Job.o nwT>o AYyZ‘YyZ `m Abm¡{H$H$ ‘mUgmMm g§X^© Hw$R>o Zm Hw$R>o dmMZmV `oV am{hbm. EImXm ‘moR>m ‘mUyg
dmMV AgVmZmMo N>m`m{MÌ dV©‘mZnÌmV PiH$m`Mo Am{U Ë`mÀ`m hmVmVbo nwñVH$ Zo‘Ho$
agobMo "‘°aoO A°ÝS> ‘m°aëg' Agm`Mo. Xþgam EImXm ‘moR>m ‘mUyg ñdV…À`m OrdZm{df`r
{b{hVmZm ‘Why I am not a Christian’ `m agobÀ`m bKw{Z~§YmMm CëboI H$am`Mm.
Aem àH$mao agob Hw$Ur Var ‘moR>m ‘mUyg Amho, ho ‘Zmda q~~bo. hm ‘mUyg ‘mhrV AgUo
hoM ‘moR>onUmMo bjU AgVo, Agohr Hw$R>o Var ‘ZmZo KoVbo.
‘r "d`mZo' `WmdH$me ‘moR>r Pmbo Am{U nrEM. S>r.da H$m‘ gwê$ Ho$bo, Voìhm
Aä`mgmÀ`m AZwf§JmZo agob gmjmV ^oQ>bm. Semantics Mm Aä`mg H$aVmZm agobMo
EH$ dmŠ` dmMbo- "OJmV Iè`m AWm©Zo {deofZm‘ EH$M Amho- Vo åhUOo this ho
gd©Zm‘.' ho dmŠ` dmMyZ `m Abm¡{H$H$ ‘mUgmbm ‘Zmo‘Z gbm‘ R>moH$bm. H$maU agobÀ`m
Ë`m dmŠ`mVrb ‘oI nwT>rbà‘mUo Amho … dñVy§À`m Zmdm§Zm gm‘mÝ`Zm‘o åhUVmV, CXm.- Ka,
MmH$, H$mnS> BË`mXr. ì`º$s¨À`m Zmdm§Zm {deofZm‘o åhUVmV, CXm.- ‘m`Ho$b, gwOmVm,
g§O` AmXr. na§Vw agob `m§Mo åhUUo Ago H$s, OJmV hOmamo ‘m`Ho$b, eoH$S>mo gwOmVm Agy
eH$VmV. Ë`m‘wio Iao Va hr ì`º$s¨Mr ZmdogwÕm ì`dhmamV gm‘mÝ`Zm‘oM hmoVmV. ‘J Oo
’$º$ EH$‘od ì`º$sMm {ZX}e H$ê$ eH$Vo, Ago e§^a Q>¸$o Añgb {deofZm‘ H$moUVo? agob
`m§À`m ‘Vo, ~mobUmè`mZo hmVmZo {ZX}e H$ê$Z dmnabobo gd©Zm‘ ‘this’ hoM ’$º$
EH$‘odm{ÛVr` Ago {deofZm‘ åhQ>bo nm{hOo. `m `w{º$dmXmZo ‘r Wamê$Z Job.o Ë`mM {Xder
J«W§ mb`mVyZ agobMr nwñVHo$ EH$m‘mJmo‘mJ EH$ CMbm`bm gwédmV Ho$br. ‘mÂ`m
Am`wî`mVrb agobnd© gwê$ Pmbo. Mma-nmM dfmªZr Ë`m§Mo ‘The Conquest of
Happiness’ ‘amR>rV AmUbo. Ë`mZ§Va ‘Unpopular Essays’ Mm AZwdmX H$aÊ`mMr
‘bm ñdßZo nSy> bmJbr. nU Vo {edYZwî` nobÊ`mMo YmS>g hmoB©Zm. `WmdH$me BVa CnH«$‘
nwT>o Ambo Am{U ‘Unpopular Essays’ ‘mJoM nS>V Job.o

‘bm Iyn H$mhr {Xbo. {ZIi ~m¡{ÕH$
AmZ§X, ‘m{hVr, kmZ Va {XboM; {edm` d¡Mm[aH$ ñnîQ>Vm åhUOo H$m`,
VH©${Zð> `w{º$dmX åhUOo H$m`, {Z{d©f Q>rH$m Am{U {Zînj {M{H$Ëgm
åhUOo H$m`, honU XmIdyZ {Xbo. ‘yi B§JO
« r boIg§Jh« ‘r d`mÀ`m 26
ì`m dfu dmMbm. Ë`mAmYr ‘bm nmfmU{eën qH$dm Aja{eën åhUOo
H$m`, ho R>mD$H$ hmoV;o na§Vw agob `m§Mm hm g§Jh« dmMbm Am{U
{dMma{eën H$m` Agy eH$Vo, Ë`mMr AZw^Vy r n{hë`m§XmM Ambr. `m
AZw^Vy rV ‘amR>r dmMH$m§Zm gm‘rb H$ê$Z KoÊ`mMm hm Aëngm à`ËZ.

Zdo nwñVH$
H$éUm JmoIco

AZwdm{XHo$Mo
‘ZmoJV

‘Unpopular Essays’Zo

gmYZm : 9 Am°JñQ> 2014

Zmhr cmoH${චVar
~Q´>m±S> agoc
(AZwdmX : H$éUm JmoIco)
n¥ð>-o 200, qH$. : 200 é.
‘oZH$m àH$meZ, nwUo 30
’$moZ : 020-24336960

/ 19

AmO AZoH$ dfmªZr AmOy~mOyMm Ym{‘©H$ CÝ‘mX,
A§YlÕm§Mm ~mOma, Ho$di amOH$s` njm§‘Ü`oM Zmhr Va
gmÜ`mgwÜ`m ‘mUgm§‘Ü`ohr {XgUmam ñd‘V-AmJ«h,
àmXo{eH$- Ym{‘©H$-OmVr`-^m{fH$ Apñ‘Vm§Mm CÐoH$- ho
gd© dma§dma AZw^dVmZm nwZ…nwÝhm ‘Unpopular
Essays’Mr AmR>dU `oD$ bmJbr; H$maU agob `m§À`m `m
boIg§J«hmMm hoVyM hÅ>mJ«hm§er Mma hmV H$aUo, hm hmoVm.
ñdV…Mo d` dmTy> bmJbo, Vgm ñd‘V-AmJ«h Am{U
Xÿ{fV nyd©J«h `m§‘wio AmnU d¡`{º$H$ OrdZmV ñdV…Mo Ìmg
dmT>dyZ KoVmo, hm AZw^dnU dmTy> bmJbm. ^m~So>nUm
dmJÊ`mV bmo^g dmQy> eH$Vmo; na§Vw OJmÀ`m AmH$bZmVM
^m~So>nUm R>odbm H$s, nwZ:íM d¡`{º$H$ Am{U gm‘m{OH$
àíZ Jw§VmJw§VrMo hmoD$Z ~gVmV, ho nU àH$fm©Zo OmUdy
bmJbo. WmoS>Š`mV, {ddoH$mbm n`m©` Zmhr Am{U {ddoH$
åhUOo Z¸$s H$m`, ho ha àH$maMr CXmhaUo XoD$Z g‘OmdyZ
gm§JUmam agobBVH$m à^mdr Xþgam ‘mUyg Zmhr.
d¡Mm[aH$ ñnï>Vm Am{U {Zînj {M{H$Ëgm ho agob `m§À`m
gm{hË`mMo d¡{eîQ>ç! ì`º$s {H$Vrhr ‘hZr` Agbr, Var
agob {VÀ`m ‘moR>onUmMo XS>nU KoV ZmhrV. {VÀ`m {dMmam§Zm
VH©$g§JVrMr H$gmoQ>r bmdyZ Ë`mVrb H$m` J«mø Am{U H$m`
Ë`mÁ` `mMr {Z^r©S> MMm© Vo H$aVmVM. ‘Unpopular
Essays’‘Ü`o ßboQ>m,o A°[añQ>m°Q²bnmgyZ Vo bo~ZrP, H$m§Q>,
hoJob, ‘mŠg© `m gdmªÀ`m {dMmam§‘Yrb qH$dm dV©UwH$sVrb
{dg§JVrMr MMm© agob H$aVmV. Ë`m‘mJrb hoVy AWm©VM Ë`m
ì`º$sMr Aà{Vð>m H$aUo hm ZgyZ, {ddoH$dmXmMm àgma hmM
AgVmo.
ì`º$s {H$Vrhr ‘moR>r Agbr, Var {VÀ`m {dMmam§Mr
{M{H$Ëgm agob `m§Zm Amdí`H$ dmQ>V;o H$maU ZoË`m§À`m
{dMmam§‘Yrb {dg§JVr Ë`m§À`m VÎdàUmbrV CVaVo. Ë`mÛmao
Vr amÁ`H$Ë`mªÀ`m YmoaUmV Am{U `WmdH$me gm‘m{OH$
ì`dñWoV à{Vq~{~V hmoV.o åhUyZM amOH$s` nj,
g‘mOYwarU d amï´>à‘wI H$m` à{VnmXZ H$aVmV, Ë`mMr
{ddoH${Zð> {M{H$Ëgm hmoUo Amdí`H$ AgVo. {hQ>baZo hoJb
o Mr
VÎdo hdr Ver dmH$dyZ ZmPr VÎdkmZmÀ`m g‘W©ZmgmR>r
dmnabr. ñQ>m{bZZo AZwde
§ emómMr Aemór` ‘m§S>Ur
a{e`mV am~dyZ H¥${fjoÌmMo dmQ>mi
o o Ho$bo. Aem àH$maMo
CV‘mV ^m|Ji VÎdkmZmVyZ CX²^dVmV Am{U {ddoH$eyÝ`VoVZy
^m|Ji VÎdkmZ CX²^dVo. åhUyZM gd©gm‘mÝ` ‘mUgmg
~mbnUmnmgyZM VH©$ewÕVm Am{U CXma‘VdmX `m§Mo ‘hÎd
nQ>dm`bm hdo, Ago agob `m§Mo åhUUo hmoV.o `mM Vi‘irVyZ

20 /

Ë`m§Zr ‘Unpopular Essays’ {b{hbo. H$maU OoWo {ddoH$
`oVmo, VoWo hÅ>mJ«h JiyZ nS>VmV d Ë`m§À`m OmJr CXma‘VdmX
éOy bmJVmo.
amÁ`g§ñWm§da amÁ`H$V} amÁ` H$aVmV, Va OZ‘mZgmda
g‘OwVr! åhUyZM agob Amnë`m g§J«hmV XmoZ àH$maÀ`m
g‘OwVtMr ImobmV OmD$Z MMm© H$aVmV … ‘mZd OmVrbm
CnH$maH$ R>aboë`m g‘OwVr qH$dm g§H$ënZm Am{U
‘Zwî`OmVrg KmVH$ R>aboë`m g‘OwVr. n{hë`m àH$maÀ`m
g‘OwVr ~w{Õàm‘mÊ`dmX, à`moJ{Zð>Vm, CXma‘VdmX
`m§À`mer g§~§{YV qH$dm ‘yb^yV ^m¡{VH$emómVrb AmhoV.
A§Y{dídmg, XþamJ«h, {‘Ï`m A{^‘mZ, dU©dM©ñdmMr
^mdZm, nmn, nwZO©Ý‘, ZaH$ BË`mXter KmVH$ g‘OwVr
{ZJ{S>V AmhoV. `m g‘OwVtMm CJ‘ H$gm, H$Yr d H$m
Pmbm, `m§Mr gmjonmZo MMm© agob H$aVmV.
B{Vhmg, VÎdkmZ, Y‘©emó, {dkmZ, gm{hË` Aem
{d{dY àm§Vm§‘Ü`o agob `m§Mr V¡b~wÕr brb`m dmdaVo.
åhUyZM Ë`m§À`m boIUrVyZ CVabobo ~w{Õd¡^d dmMH$mbm
AË`§V AH$pënV Aem ‘m{hVrMo ^m§S>ma Iwbo H$aVo.
VÎdkmZ Am{U {dkmZmVrb ZmVo hm agob `m§Zr a§Jdbobm
AgmM EH$ AË`§V a§OH$ ‘wÔm Amho.
agob `m§À`m ‘Vo, àmMrZ H$mir VÎdkmZ EH$mM doir XmoZ
C{Ôï>o gmÜ` H$aÊ`mMm à`ËZ H$am`Mo … `m {dídmMr aMZm {deX
H$aUo Am{U Ë`mM doir ‘mUgmZo Zr{V‘mZVoZo OJmdo `mgmR>r
‘yë`ì`dñWm {Z‘m©U H$aUo. n¡H$s n{hë`m C{Ôï>mgmR>r VÎdkm§Zr
Oo H$mhr qMVZ qH$dm H$ënZm{dbmg Ho$bm, Vo gJio H$mbm§VamZo
{dkmZmÀ`m Aä`mgH$m§Zm Cn`moJr nS>b.o VÎdk ZgVo, Va
^m¡{VH$emómVrb AZoH$ Hy$Q>àíZm§Mr emókm§Zm OmUrdhr Pmbr
ZgVr. na§Vw {dkmZmÀ`m {dH$mgmMo Hw$R>bho r lo` VÎdkm§Zm
{‘imbo Zmhr. Amnë`m Xþgè`m C{Ôï>nVy ugmR>r VÎdkmZmZo
Y‘©emómer hmV{‘idUr H$ê$Z ZrVr-AZrVrMo {Z`‘
R>adÊ`mMm IQ>mQ>mno hr Ho$bm. na§V,w åhUyZM {dkmZmZo EImXr
Jmoï> gà‘mU {gÕ Ho$br H$s, VÎdkmZmbm Ë`m{df`rMr
AmYrMr ^y{‘H$m gm§^miUo AdKS> hmoD$Z ~gm`Mo. Y‘©emóo
‘mÌ {dkmZmMo åhUUo ~oXIbM H$am`Mr, H$maU Y‘©emóm§Zm
amOgÎmoMm Am{U OZ‘VmMmhr nmqR>~m Ago. Ë`m‘wio {dkmZ
{H$Vrhr nwT>o Job,o Var Y‘©emóo {T>å‘M Agm`Mr.
`mCbQ>, VÎdkmZmg amOgÎmm dm Y‘©gÎmm ‘§Oya Va
Zgm`Mr; na§Vw {dkmZmMo ‘V {eamoYm`© ‘mZyZ Ë`m§g PwJmê$Z
{Xbo, Va VÎdkm§À`m nmoQ>mda nm` `m`Mm. Ë`m‘wio
VÎdkmZmMr Mm§JbrM H$m|S>r ìhm`Mr. EH$m ~mOybm

gmYZm : 9 Am°JñQ> 2014

d¡Mm[aH$ gMmoQ>r d Xþgè`m ~mOyg ì`dhma gm§^miÊ`mgmR>r
hr AdKS> H$gaV VÎdkm§Zm gÎmmYmè`m§À`m ñd‘VAmJ«hmnm`r H$amdr bmJm`Mr. ßboQ>m,o bo~ZrP, H$m§Q>, hoJob
`m gdmªÀ`m OrdZmVrb ho d¡Mm[aH$ Û§Û agob ’$ma ‘m{‘©H$nUo
CbJSy>Z XmIdVmV.
Amnë`m g‘OwVr, Amnbo AmMma-{dMma gd©loð>,
Amnbr OmV qH$dm Y‘© gdmªV `mo½`- Ago ‘mZyZ Vo BVam§da
bmXÊ`mÀ`m àd¥Îmr{déÕ agob OÝ‘^a bT>b.o Ë`mgmR>r
Ë`m§Zr boIUr hoM Aó dmnabo. ‘Unpopular Essays’ ho
AgoM EH$ Aó hmo`. Ë`mVrb boIm§Mo {df` daH$aUr
{Za{Zamio dmQ>b,o Var Ë`m§‘Yrb A§V…àdmh EH$M Amho. Vmo
åhUOo, gÎmmYmè`m§À`m qH$dm ~bdmZm§À`m hÅ>mJ«hm§nm`r
g‘ñV ‘mZdOmVrg ghZ H$amdm bmJbobm Ìmg!
hÅ>mJ«hm§Zm Xÿa H$go R>odm`Mo `mMohr AZoH$ gmYo-gmono ‘mJ©
agob gwMdVmV. Ë`mVrb gdmªV ì`dhm`© ‘mJ© åhUOo
{dkmZmMr H$m`©nÕVr {eamoYm`© ‘mZUo. {dkmZ H$Yrhr,
Hw$R>ë`mhr {gÕm§Vmg {ÌH$mbm~m{YV gË` g‘OyZ
H$dQ>miyZ ~gV Zmhr. Ë`m-Ë`m n[apñWVrVrb gdmªV
g§^dZr` ñnï>rH$aU `mM Ñ{ï>H$moZmVyZ Ë`m§H$So> ~KVo. Zì`m
à`moJm§‘YyZ Zdr {ZarjUo g‘moa Ambr, Va AmYrMo {ZîH$f©
~XbÊ`mMr V`mar R>odVo. d¡km{ZH$m§Mr qH$dm àM{bV
g‘OwVtMr gÎmm {dkmZ ‘mZV Zmhr. åhUyZM {dkmZ Zì`m
{dMmam§Mm Jim KmoQ>V Zmhr.

gmYZm : 9 Am°JñQ> 2014

`mCbQ>, Y‘©emóm§V gÎmm ì`º$s¨Mr qH$dm ì`º$s¨Zr
~Zdboë`m {Z`‘m§Mr AgVo. H$mbm§VamZo Aem ì`º$s¨Mo Xod
Var hmoVmV qH$dm gÎmmYmar Var; ‘J Ë`m§Zr Ho$bobo {Z`‘
‘moS>Uo ho nmn Var g‘Obo OmVo qH$dm JwÝhm Var. {dkmZ
H$moUmbmhr Xod H$aV Zmhr, Var Vo Z‘« d bd{MH$ AgVo.
`mCbQ>, Y‘©emóo CÔm‘ d VmR>a hmoVmV.
gË` hm AZoH$Xm gË`mMm Am^mg AgVmo. hm Am^mg
H$Yr ~wÕçm V`ma Ho$bobm AgVmo, Va H$Yr ‘mUgmÀ`m
AmH$bZeº$sbm nS>boë`m ‘`m©Xm§‘wio {Z‘m©U hmoVmo. `m
‘`m©Xm§Mo ^mZ AgUo, åhUOo {ddoH$. Ago ^mZ ‘mUgmbm
ñd‘V-AmJ«hm§nmgyZ namd¥Îm H$aVo; Xþgè`mbm Amnë`mnojm
{Zamio ‘V AgÊ`mMm A{YH$ma Amho, ho ‘mÝ` H$aVo. hmM
Pmbm CXma‘VdmX. AmO OJmbm `m XmoÝhr JwUm§Mr {ZVm§V
JaO Amho, Ago agob nmoQ>{VS>H$sZo 1940 ‘ܶo gm§JV hmoV;o
H$maU Ë`m doir OJmMm àdmg n{hë`m ‘hm`wÕmH$Sy>Z
Xþgè`m ‘hm`wÕmH$So> gwê$ hmoVm.
AmOhr OJmbm `mM XmoZ JwUm§Mr {ZVm§V JaO Amho.
OJmMm àdmg Ym{‘©H$VoH$Sy>Z Y‘mªYVoH$So> gwê$ Amho.
qhgoH$Sy>Z XheVdmXmH$So> gwê$ Amho. Ë`mVyZ AmO{‘Vrg
n¥ÏdrVbmdaMo EH$hr amï´> gwQ>bb
o o Zmhr. XheVdmXmÀ`m
dUì`mVyZ ‘Zwî`O‘mV emar[aH$ ÑîQ>çm H$Xm{MV {Q>H$y Z
amhrbhr, na§Vw {VMo ^md{ZH$ ñdmñÏ` nyUn© Uo Zï> hmoÊ`mÀ`m
‘mJm©da Amho. ‘mZdr OrdZmVrb ~m¡{ÕH$ AmZ§X, gm§ñH¥${VH$

/ 21

d¡^d Am{U ‘mZ{gH$ g§Vb
w Z {Q>H$dyZ R>do m`Mo Agob; Va
agob `m§Zr ‘m§S>bëo `m {dMmam§Zm nwÝhm EH$Xm COmim XoÊ`mMr
{ZVm§V Amdí`H$Vm Amho. ‘Unpopular Essays’ Mm
AZwdmX hm Ë`mgmR>r Ho$bobm N>mQo >mgm à`ËZ Amho.
AZwdmXà{H«$`oÀ`m Ñï>rZo ‘mÂ`mgmR>r Vo {edYZwî`M hmoV.o
agob `m§Zr nwñVH$mMo erf©H$M Unpopular R>do ë`mZo Vo
H$mhrgo pŠbï> Pmbo Var haH$V Zmhr, Aer Ë`m§Mr YmaUm hmoVr
H$s H$m`, Aer AZoH$Xm e§H$m `oV.o ^arbm agob `m§À`m
e¡brZwgma Ë`mV p¼íMZ nwamUH$Wm d `wamonÀ`m àmMrZ
B{VhmgmVrb XmIë`m§Mr aobMob Amho. eŠ` VoWo ‘r Ë`m§Mo
g§X^© {Xbo AmhoV. VargwÕm dmMH$m§Zm H$mhr XmIbo An[a{MV
dmQ>Ê`mMr eŠ`Vm Amho. g§Jh« mVrb boI 1930 Vo 1945 `m
H$mbI§S>mV {b{hbobo AmhoV. Ë`m§Zm Ë`m XeH$m§‘Yrb
B§½b§S>À`m amOH$maUmMm d g‘mOH$maUmMm g§X^© Amho. ‘amR>r
dmMH$m§Zm H$Xm{MV Vo g§X^© AZmdí`H$ dmQy> eH$Vrb, na§Vw
‘yi boIH$mÀ`m boIZmer àm‘m{UH$ amhÊ`mÀ`m hoVZy o Vo
AZwdmXmVyZ dJibobo ZmhrV.
‘Unpopular Essays’Zo ‘bm Iyn H$mhr {Xbo. {ZIi
~m¡{ÕH$ AmZ§X, ‘m{hVr, kmZ Va {XboM; {edm` d¡Mm[aH$
ñnîQ>Vm åhUOo H$m`, VH©${Zð> `w{º$dmX åhUOo H$m`, {Z{d©f
Q>rH$m Am{U {Zînj {M{H$Ëgm åhUOo H$m`, honU XmIdyZ
{Xbo. ‘yi B§J«Or boIg§J«h ‘r d`mÀ`m 26 ì`m dfu
dmMbm. Ë`mAmYr ‘bm nmfmU{eën qH$dm Aja{eën
åhUOo H$m`, ho R>mD$H$ hmoV;o na§Vw agob `m§Mm hm g§J«h
dmMbm Am{U {dMma{eën H$m` Agy eH$Vo, Ë`mMr
AZw^yVr n{hë`m§XmM Ambr. `m AZw^yVrV ‘amR>r dmMH$m§Zm
gm‘rb H$ê$Z KoÊ`mMm hm Aëngm à`ËZ.
AmYr åhQ>ë`mà‘mUo ‘Unpopular Essays’Mm AZwdmX

H$aUo ho ‘mPo ñdßZ hmoV.o "‘oZH$m àH$meZm'Mo ‘mPo gwöX
gwOmVm Xoe‘wI Am{U AmZ§X AmJmeo `m§Zr Vo nyU© H$aÊ`mg
àmoËgmhZ {Xbo. OoWo ‘mPr JmS>r AS>br, VoWo AmZ§XZo ‘XV
Ho$br. nwñVH$mMo erf©H$hr `m XmoKm§ZrM gwMdbo. agob `m§Zm
A{^àoV AW©ÀN>Q>m ‘amR>rV nH$S>Uo ho àg§Jr IynM {O{H$arMo
Pmbo. Ë`m doir amOrd gmZo ho ‘mPo h¸$mMo gëbmJma hmoV.o
Ë`m§Zm ‘r eãXm§Mr `mXr doimodi
o r nmR>dm`Mo d Vo VËH$mi
‘amR>r eãX gwMdm`Mo. Am¡nMm[aH$VoMm Xmof nËH$ê$Zhr `m
{VKm§Mo ‘r ‘ZmnmgyZ Am^ma ‘mZVo.
ho nwñVH$ AjaOwiUrÀ`m Ñï>rZohr pŠbï> hmoV.o ZmZm
àH$maÀ`m n§Wm§Mr, {dMmaàUmbtMr, Ym{‘©H$ ê$T>tMr Zmdo
‘amR>rV {b{hUo H$mhr gmono ZìhVo. åhUyZM "‘oZH$m
àH$meZm'Mo AZw^dr AjaOwiUrH$ma hZw‘§V ndma Am{U
nwñVH$mMo ‘w{ÐVemoYZ H$aUmao CX` Omoer `m§Mr ‘r Am^mar
Amho. nwñVH$mbm AË`§V g‘n©H$ ‘wIn¥ð>mMm gmO g{MZ
Omoer `m§Zr MT>dbm Amho. Ë`m§Zmhr ‘Z…nyd©H$ YÝ`dmX!
gXa AZwdmX dmMyZ dmMH$mbm AmZ§X {‘imo- agob
`m§À`m d¡Mm[aH$ g§nXoMm Ë`m§Zm bm^ hmodmo, Aer BÀN>m ‘r
ì`º$ H$aVo.
H$éUm JmoIbo
karunagokhale@gmail.com

"Zmhr cmoH${චVar'
¶m nwñVH$mMo àH$meZ Am{U ˶m {Z{‘ÎmmZo n[ag§dmX
{df¶ : gÚpñWVr d CXma‘VdmXmMr AdñWm
gh^mJ : àXrn amdV, har ZaHo$, amOrd gmZo
ñWi : {Zdmam g^mJ¥h, Zdr noR>, nwUo 411030.
doi : ‘§Jidma, 5 Am°JñQ> 2014, gm¶§. 5.30 dm.

àH$meZ g‘ma§^
16 d 23 Am°JñQ> 2014 hm OmoS>AH§ $ gmYZm gmám{hH$mMm 67 dm dYm©nZ{XZ {deofm§H$
åhUyZ à{gÕ hmoV Amho. hm A§H$ S>m.° Za|Ð Xm^mocH$a ñ‘¥{V{deofm§H$ Agoc.
¶m A§H$mMo àH$meZ Am{U ˶m{Z{‘ÎmmZo {deof ì¶m»¶mZ...
{df¶ : AmYw{ZH$ ‘hmamï´>mVrc {ddoH$dmXmMr dmQ>Mmc
dºo$ : S>m.° ¶ed§V gw‘V§ (àmܶmnH$, amÁ¶emó {d^mJ, nwUo {dÚmnrR>)
Aܶj : S>m.° gXmZ§X ‘moao ( {Zd¥Îm àmܶmnH$, VÎdkmZ {d^mJ, nwUo {dÚmnrR>)
ñWi : nÌH$ma ^dZ, Zdr noR>, nwUo 411030.
doi : gmo‘dma, 18 Am°JñQ> 2014, gm§¶. 6 dmOVm
22 /

gmYZm : 9 Am°JñQ> 2014