Came 2008

Guida ai collegamenti elettrici
Indice
031 Pg. 5
032 Pg. 6
033 Pg. 7
034 Pg. 8
038-1 Pg. 9
038 Pg. 10
041B Pg. 11
042H Pg. 12
044 Pg. 13
Schede Elettroniche
Pg.5
048 Pg. 15
ZG5 Pg. 67
061 Pg. 16
ZG6 Pg. 68
069B Pg. 17
ZH1 Pg. 69
069C Pg. 18
ZH2 Pg. 70
081 Pg. 19
ZK1 Pg. 71
083 Pg. 20
ZL5 Pg. 72
091B Pg. 21
ZL11 Pg. 73
092B Pg. 22
ZL12 Pg. 74
0811 Pg. 23
ZL13 Pg. 75
ZA1 Pg. 24
ZL14 Pg. 76
ZA2 Pg. 25
ZL15 Pg. 77
ZA3 Pg. 26
ZL16 Pg. 78

ZA4 Pg. 27
ZL18 Pg. 79
ZA5 Pg. 28
ZL19 - ZL19N con 1 o 2 ATI Pg. 80
ZBK-8 Pg. 29
ZL19 Pg. 82
045 Pg. 14
ZBKE Pg. 31
ZL19N Pg. 84
ZBX-4 Pg. 32
ZL21 Pg. 85
ZBX-5 Pg. 33
ZL31 Pg. 86
ZBX-6 Pg. 34
ZL35 Pg. 87
ZBX-7 Pg. 35
ZL37 Pg. 88
ZBX 74-78 Pg. 37

ZL38 Pg. 89
ZBX-241 Pg. 39

ZL41 Pg. 90
ZBX Pg. 40

ZL51 Pg. 91
ZBXE-24 Pg. 41

ZL52 Pg. 92
ZBY-1 Pg. 43

ZL54 Pg. 94
ZBY-2 Pg. 44

ZL55 Pg. 95
ZBY-3 Pg. 45

ZL55E Pg. 96
ZBY-4 Pg. 46

ZL56 Pg. 97
ZBY-5 Pg. 47

ZL90 Pg. 98
ZBY-6 Pg. 48

ZL150 Pg. 99
ZBY-15 Pg. 49

ZL160 Pg. 100
ZC2 Pg. 50

ZL170 Pg. 101
ZC3 Pg. 51

ZL170N Pg. 102
ZC4 Pg. 52

ZL180 Pg. 103
ZC5 Pg. 53

ZM1 Pg. 104
ZD2 Pg. 54

ZM2 Pg. 105

ZE1 Pg. 55

ZN1 Pg. 106
ZE2 Pg. 56

ZN2 Pg. 107
ZE3 Pg. 57

ZP1-2-3-4 Pg. 108
ZBXE Pg. 42
ZBK Pg. 30
ZG4 Pg. 66
ZL19A Pg. 83
ZL53 Pg. 93

ZP5-6 Pg. 109

ZP7-8 (v.1-2-3) Pg. 110

ZP7-8 (v.4-5-6-7) Pg. 111

ZP9 Pg. 112

ZP10 Pg. 113


ZPS1 Pg. 114

ZR10 Pg. 115
ZR22 Pg. 116
ZE4 Pg. 58
ZE5 Pg. 59
ZEXO (v.1) Pg. 60
ZEXO (v.2-3) Pg. 61
ZEXO (v.4) Pg. 62
ZF1 Pg. 63
ZG1-3 Pg. 64
ZR23 Pg. 117
ZR24 Pg. 118
ZR100 Pg. 119
ZT1 Pg. 120
ZT2 Pg. 121
ZT3 Pg. 122
ZT4 Pg. 123
ZT6 Pg. 124
ZG3 - ZG6 Pg. 65
ZBX-8 Pg. 36
Indice
AF43SM Pg. 125
TFM TAM duplicazione Pg. 129
Duplicazione TOP432NA TOP434NA con T432M T432A Pg. 131
TOP432NA TOP434NA programmazione e duplicazione Pg. 132
TOP432SA TOP434MA programmazione e duplicazione Pg. 134
Codifica T302M T302L con RE301/AF30 Pg. 135
Codifica T302A con AF30 Pg. 136
Codifica T302A con TR301-TR302-IR1-IR2 Pg. 137
Codifica T302M T302L con TR301-TR302-IR1-IR2 Pg. 138
Accessori di comando radio
Pg.125
Codifica T304M T304L con AF30 Pg. 140
Codifica T3022M T3022L con AF30 Pg. 141
Memorizzazione di un sistema con AF30 e TOP302/304M Pg. 142
Memorizzazione di un sistema con AF43S e TAM432SA Pg. 143
Memorizzazione di un sistema con AF43S e TOP432M Pg. 144
Duplicazione TOP432SA-434SA con T432M Pg. 145
Memorizzazione di un sistema con AF43S e TOM432SA Pg. 146
TAM432SA programmazione e duplicazione Pg. 147
S9000 Pg. 148
SEM-2 Pg. 149
TOP432 (prima e seconda versione) Pg. 150

Codifica T304A con AF30 Pg. 139


Trasformatore ZBY-2 Pg. 151
Trasformatore ZBK ZBKE Pg. 152
Trasformatore ZBX/E/4/5/6/7 ZA3/4/5 ZM2 ZC4 Pg. 152
Trasformatore ZA3/4/5 Pg. 152
Trasformatore vecchio e nuovo (ZA2 ZBY2) Pg. 153
Trasformatore ZA2 Pg. 154
Trasformatore ZA1 ZM1 ZBY1/2/3/4/5/15 ZC2 ZC2C Pg. 154
Trasformatore ZG2 092 ZK1 042 ZEXO ZE1 ZE2 Pg. 154
Trasformatore ZC3 ZE4 ZT4 Pg. 155
Trasformatori e condensatori
Pg.151
Condensatori Pg. 157

Trasformatore ZL180 Pg. 156
DIR v.1 e v.2 Pg. 159
DIR v.2 (collegamento con 4 fili) Pg. 160
DIR v.2 (collegamento in serie di 2 coppie) Pg. 161
FT35 Pg. 162
DOC-I/E Pg. 162
SMA Pg. 163
Programmazione per motori con finecorsa ad ENCODER Pg. 165

Fotocellule, spire magnetiche ed encoder
Pg.159
5
6
7
8
9
10
11
M1
U
W motore monofuse Z30v u, c,
Z
9
inserimento chiusuru
uutomuticu
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, o, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
04ZH
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR09ß
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
ó
spiu cunceI I o chiuso Z4v
1
õ
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
F
õ
finecorsu chiude { n, c, }
F
ó
finecorsu upre { n, c, }
TM
1 1
termico { n, c, }
+)- 5-481 +-
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
T
9
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, + n, o, }:
stop purziuI e
coI I egumento untennu
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, o, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
W
ß
eI ettromugnete ZZ0v
õ
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
09Zß
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
11
ß
eI ettroserruturu 1 Zv
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
+)- 5-481 +-
22
23
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, + n, o, }:
stop purziuI e
coI I egumento untennu
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZA1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+)- 5-481 +-
24
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZAZ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ß9
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç IL PONTç INDICATO CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CZ
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
uscitu n, o, uttivu ud ogni
impuI so di uperturu per 3",
ß3
ß4
DIP-SWITCH
1 ON preI umpeggio
Z ON chiusuru uutomuticu
3 OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
4 ON-õ OFF soI o upre con rudio
4 OFF-õ ON upre-chiude con rudio
coI I egumento mussu
+)- 5-481 +-
25
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZA3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente disuttivuto
7 ON coI po d' uriete
ß ON escI usione Z-CX
9 ON escI usione Z-C1
ß OFF-1 0 OFF richiusuru durunte I ' uperturu {Z-CX}
ß OFF-1 0 ON stop purziuI e {Z-CX}
uscitu I umpudu cicI o ZZ0v
ç3
ç
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
deI secondo motore { n, o, }
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
26
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZA4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
DIP-SWITCH
1 OFF uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure I e seguenti uf:
AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
27
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZAõ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
DIP-SWITCH
1 OFF uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
11
çS
eI ettroserruturu 1 Zv {non e' presente su V1 }
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure I e seguenti uf:
AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
28
M1
U
W
motore monofase 230v a.c.
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
3
pulsante apre ( n.o.)
2
4
pulsante chiude ( n.o.)
11
10
uscita 24v a.c.
V
SCHEMA DI COLLEGAMENTO ZBK-8
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR245
NB:-TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampeggiatore 220v
W
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
F
FC
finecorsa chiude ( n.c.)
F
FA
finecorsa apre ( n.c.)
collegamento antenna
uscita elettroblocco
EB
EB
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.)
programmabile tramite dip
E1
2
3P
pulsante apertura parziale
( n.o.)
DIP-SWITCH
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON solo apre con radio
4 OFF uomo presente escluso
5 ON prelampeggio
6 OFF rilevazione ostacolo esclusa
7 ON esclusione 2-C1
8 ON esclusione 2-C3
9 OFF esclusione test sicurezze
10 ON esclusione 1-2
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
L
N
alimentazione 220v
ALTA FREQUENZA AF1:
AF40-AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315-
AF43SR-AF43TW-AF868
ALTA FREQUENZA AF2:
è possibile utilizzare solo le schede radio:
AF43S-AF43SM-AF150-AF315-AF43SR-
AF43TW-AF868
N.B. E' necessario memorizzare la schedina AF2 in mancanza di tensione di linea (in batteria)
29
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO Zßk
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR1Z7
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip
ç
çX
ç
õ
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF-9OFF richiusuru in fuse di uperturu {Z-CX}
ß OFF-9ON stop purziuI e {Z-CX}
ß ON escI usione Z-CX
1 0 ON escI usione 1 -Z
1 1 OFF motore piI otuto disuttivuto
1 Z ON chiusuru uutomuticu ß" {con 3P}
1 3 ON uttivuzione test sicurezze
1 4 OFF motore piI otu disuttivuto
1 õ OFF non utiI izzuto
1 ó ON-1 7 OFF I umpudu cortesiu {ç-çX}
1 ó OFF-1 7 ON I umpudu cicI o {ç-çX}
1 ß OFF non utiI izzuto
1 9 OFF non utiI izzuto
Z0 OFF non utiI izzuto
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
10
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
30
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
Zßk
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip
ç
çX
ç
õ
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF-9OFF richiusuru in fuse di uperturu {Z-CX}
ß OFF-9ON stop purziuI e {Z-CX}
ß ON escI usione Z-CX
1 0 ON escI usione 1 -Z
1 1 OFF motore piI otuto disuttivuto
1 Z ON chiusuru uutomuticu ß" {con 3P}
1 3 ON uttivuzione test sicurezze
1 4 OFF motore piI otu disuttivuto
1 õ ON progrummuzione finecorsu
1 ó ON-1 7 OFF I umpudu cortesiu {ç-çX}
1 ó OFF-1 7 ON I umpudu cicI o {ç-çX}
1 ß OFF non utiI izzuto
1 9 OFF non utiI izzuto
Z0 OFF non utiI izzuto
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
10

ç coI I egumento encoder
uruncio
+)- 5-481 +-
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR1Z7
PROSRAMMAZIONç FINçCORSA
-sbI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
-mettere in ON iI dip progrummuzione finec,
-porture iI cunceI I o in chiusuru
-premere tustino CHIUDç
-porture iI cunceI I o in uperturu
-premere tustino APRç
-mettere in OFF iI dip progrummuzione finec,
-bI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
CçNTRATURA çNCODçR
-sfiI ure iI motore duI I u cremugI ieru
-sbI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
-mettere i puntuI i deI tester tru + ed ç
-ruoture iI pignone fino ud ottenere Z¸ õV D, C,
-porture iI cunceI I o u metu' corsu
-fissure iI motore
-riprogrummure i finecorsu
31
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZßX-4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI OPPURç çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1 1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON rudio soI o upre
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione Z-C3
9 ON escI usione 1 -Z
1 0 OFF non utiI izzuto
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
32
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX-õ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI OPPURç çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1 1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON rudio soI o upre
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione Z-C3
9 ON escI usione 1 -Z
1 0 OFF I ettore ottico uttivuto
biunco
uruncio
rosso
ç
I ettore ottico
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
33
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX-ó
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1 1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
DIP-SWITCH
1 OFF uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure I e seguenti uf:
AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
34
DIP-SWITCH {1 0 vie}
1 ON chiusuru uutomuticu
1 ON-ó OFF I umpeggiutore {W-ç1 }
1 ON-ó ON I umpudu cicI o {W-ç1 }
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON rudio soI o upre
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione Z-C3
9 ON escI usione 1 -Z
1 0 OFF ruI I entumenti uttivuti{soI o con 001 ß433ó}
DIP-SWITCH {4vie}
1 ON soI o chiude con Z-7
Z OFF uperturu purziuI e con Z-3P
Z ON uperturu totuI e con Z-3P
3 ON I ettore ottico{001 ß433ó} disuttivuto
4 OFF non utiI izzuto
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX-7
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI OPPURç çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1 1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
Z
3P
biunco/nero
uruncio/cuI zu
rosso
ç
I ettore ottico
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
35
DIP-SWITCH (10 vie)
1 ON chiusura automatica
1 ON-6 OFF lampeggiatore (W-E1)
1 ON-6 ON lampada ciclo (W-E1)
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON radio solo apre
4 OFF uomo presente disattivato
5 ON prelampeggio
6 OFF rilevazione ostacolo esclusa
7 ON esclusione 2-C1
8 ON esclusione 2-C3
9 ON esclusione 1-2
10 OFF obbligatorio OFF
M1
U
W
motore monofase 230v a.c.
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
11
10
uscita 24v a.c.
L
N
alimentazione 220v
V
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR090
NB:- TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampada 220v
programmabile tramite dip
W
E1
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
F
FC
finecorsa chiude ( n.c.)
F
FA
finecorsa apre ( n.c.)
collegamento antenna
uscita secondo contatto
radio ( n.o.)
B1
B2
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
2
3P
EB
Uscita elettroblocco
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
EB
N.B. E' necessario memorizzare la schedina AF2 in mancanza di tensione di linea (in batteria)
ALTA FREQUENZA AF1:
AF40-AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315-
AF43SR-AF43TW-AF868
ALTA FREQUENZA AF2:
è possibile utilizzare solo le schede radio:
AF43S-AF43SM-AF150-AF315-AF43SR-
AF43TW-AF868
SCHEMA DI COLLEGAMENTO ZBX-8
36
DIP-SWITCH (10 vie)
1 ON chiusura automatica
1 ON-6 OFF lampeggiatore (W-E1)
1 ON-6 ON lampada ciclo (W-E1)
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON radio solo apre
4 OFF uomo presente disattivato
5 ON prelampeggio
6 OFF rilevazione ostacolo esclusa
7 ON esclusione 2-C1
8 ON esclusione 2-C3
9 ON esclusione 1-2
10 OFF rallentamenti attivati(solo con 001B4336)
DIP-SWITCH (4vie)
1 ON solo chiude con 2-7
2 OFF apertura parziale con 2-3P
2 ON apertura totale con 2-3P
3 ON lettore ottico(001B4336) disattivato
4 OFF non utilizzato
M1
U
W
motore monofase 230v a.c.
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
V
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR090
NB:- TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampada 220v
programmabile tramite dip
W
E1
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
11
FC
spia cancello aperto 24v
11
FA
spia cancello chiuso 24v
F
FC
finecorsa chiude ( n.c.)
F
FA
finecorsa apre ( n.c.)
collegamento antenna
uscita secondo contatto
radio ( n.o.)
B1
B2
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
2
3P
bianco/nero
arancio/calza
rosso
E
lettore ottico
7
2 pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af:
AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315
Funzioni supplementari :
PRIMA DI PROCEDERE IMPOSTARE TUTTI I 10 DIP IN OFF
taratura corsa:posizionare il dip 4-7-8-9 ON del gruppo da 10 premere CH1 finchè il cancello inizia
a chiudere da solo,attendere la totale apertura quindi riportare i dip OFF.
variazione velocità rallentamento:premere CH1 per diminuirla o CH2 per aumentarla,l'operazione và
fatta mentre il cancello è in fase di rallentamento.
ingresso CX con funzione di richiusura in fase apertura dip 1-4 ON premere CH1 finchè il
led rimane acceso
ingresso CX con funzione stop parziale dip 1-4 ON premere CH2 finchè il led rimane
acceso
37
DIP-SWITCH (10 vie)
1 ON chiusura automatica
1 ON-6 OFF lampeggiatore (W-E1)
1 ON-6 ON lampada ciclo (W-E1)
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON radio solo apre
4 OFF uomo presente disattivato
5 ON prelampeggio
6 OFF rilevazione ostacolo esclusa
7 ON esclusione 2-C1
8 ON esclusione 2-C3
9 ON esclusione 1-2
10 OFF rallentamenti attivati(solo con 001B4336)
DIP-SWITCH (4vie)
1 ON solo chiude con 2-7
2 OFF apertura parziale con 2-3P
2 ON apertura totale con 2-3P
3 ON lettore ottico(001B4336) disattivato
4 OFF non utilizzato
M1
U
W
motore monofase 230v a.c.
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
V
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR090
NB:- TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampada 220v
programmabile tramite dip
W
E1
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
11
FC
spia cancello aperto 24v
11
FA
spia cancello chiuso 24v
F
FC
finecorsa chiude ( n.c.)
F
FA
finecorsa apre ( n.c.)
collegamento antenna
uscita secondo contatto
radio ( n.o.)
B1
B2
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
2
3P
bianco/nero
arancio/calza
rosso
E
lettore ottico
7
2 pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af:
AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315
Funzioni supplementari :
PRIMA DI PROCEDERE IMPOSTARE TUTTI I 10 DIP IN OFF
taratura corsa:posizionare il dip 4-7-8-9 ON del gruppo da 10 premere CH1 finchè il cancello inizia
a chiudere da solo,attendere la totale apertura quindi riportare i dip OFF.
variazione velocità rallentamento:premere CH1 per diminuirla o CH2 per aumentarla,l'operazione và
fatta mentre il cancello è in fase di rallentamento.
ingresso CX con funzione di richiusura in fase apertura dip 1-4 ON premere CH1 finchè il
led rimane acceso
ingresso CX con funzione stop parziale dip 1-4 ON premere CH2 finchè il led rimane
acceso
38
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX-Z41
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre { n, c, }
finecorsu chiude { n, c, }
F
FC
uscitu I umpeggiutore Z4v
11
ç
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio e Z-7}
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione 1 -Z
9 ON escI usione Z-C3
10 OFF non utiI izzuto
F
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o ßN1
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
Z
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
A
ß
C
D
coI I egumento curicubutterie
ßN1 {se non utiI izzuto fure
ponte A-ß} +
-
coI I egumento butterie Z4v
{serie di Z du 1 Zv 1 , ZAH}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ-
AF43SR
Z
+)- 5-481 +-
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR1 ZZ per motore ßXZ41
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,

Z
3
puI sunte upre { n, o, }
+
39
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
W
õ
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
1 0
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
+)- 5-481 +-
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
DIP-SWITCH ZßX {modeI I o vecchio}
1 OFF non utiI izzuto
Z ON-3 OFF-4 OFF soI o upre {rudio e Z-7}
Z OFF-3 ON-4 OFF upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF-3 OFF-4 ON upre-chiude {rudio e Z-7}
õ OFF motore piI otu disuttivuto
ó OFF non utiI izzuto
7 ON preI umpeggio
ß OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
9 ON chiusuru uutomuticu
1 0 OFF uomo presente disuttivuto
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
DIP-SWITCH ZßXN {modeI I o nuovo}
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio}
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 OFF-9 OFF per coI I egumento singoI o motore
7 ON-9 OFF motore piI otu { per coI I egum, ubbinuto}
7 OFF- 9 ON motore piI otuto {per coI I egum, ubbinuto}
ß OFF non utiI izzuto
1 0 ON- 1 ON I umpudu cicI o uttivu
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
-NçL CASO DI SOSTITUZIONç DI ZßX CON ZßXN
INVçRTIRç Lç FASI U-V
MOTORç SX MOTORç DX
r
o
s
s
o
u
r
u
n
c
i
o
b
i
u
n
c
o
.+ .) . .+ .) .
r
o
s
s
o
u
r
u
n
c
i
o
b
i
u
n
c
o
40
DIP-SWITCH
1 OFF uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
3 OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
4 ON preI umpeggio
õ ON progrummuzione finecorsu
ó OFF motore piI otu disuttivuto
7 ON upre-chiude con Z-7
7 ON-9 ON upre-chiude con rudio
ß ON upre-stop-chiude-stop con Z-7
ß ON-9 ON upre-stop-chiude-stop con rudio
7 ON-10 ON soI o upre con rudio
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX-çZ4
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
õ
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
1 0
ç coI I egumento encoder
uruncio
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
M1
M
motore Z4V D, C,
N
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç1
+
-
coI I egumento butterie Z4v
{serie di Z du 1 Zv 1 , ZAH}
coI I egumento curicubutterie
Lß1 ß {soI o nei vecchi modeI I i}¸
ponticeI I ure ç-F se non uti-
I izzuto

questu posizione di gumper predispone
uI I u progrummuzione deI I u secondu uscitu
rudio {ß1 -ßZ}
questu posizione di gumper predispone
uI I u progrummuzione deI I u primu uscitu
rudio {vedi dip 7-ß-9-10}
SOLO SULLA VçCCHIA VçRSIONç {V1 }
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
A
ß
C
D
coI I egumento curicubutterie
ßXN1
MICRO SPORTçLLINO
I
ç
F
CARICAßATTçRIç
PROSRAMMAZIONç FINçCORSA
-sbI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
-mettere in ON iI dip progrummuzione finec,
-porture iI cunceI I o in chiusuru
-premere tustino CHIUDç
-porture iI cunceI I o in uperturu
-premere tustino APRç
-mettere in OFF iI dip progrummuzione finec,
-bI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
CçNTRATURA çNCODçR
-sfiI ure iI motore duI I u cremugI ieru
-sbI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
-mettere i puntuI i deI tester tru + ed ç
-ruoture iI pignone fino ud ottenere Z¸ õV D, C,
-porture iI cunceI I o u metu' corsu
-fissure iI motore
-riprogrummure i finecorsu
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 1 9RIR1 0Z per motore 001 ßX-çZ4
1 1 9RIR1 ZZ per motore 001 ßX-çZ41
41
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßX-ç
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR090
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
W
õ
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
1 0
ç coI I egumento encoder
uruncio
DIP-SWITCH ZßX-ç {modeI I o vecchio}
1 OFF non utiI izzuto
Z ON-3 OFF-4 OFF soI o upre {rudio e Z-7}
Z OFF-3 ON-4 OFF upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF-3 OFF-4 ON upre-chiude {rudio e Z-7}
õ OFF motore piI otu disuttivuto
ó ON progrummuzione finecorsu
7 ON preI umpeggio
ß OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
9 ON chiusuru uutomuticu
10 OFF uomo presente disuttivuto
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
DIP-SWITCH ZßX-çN {modeI I o nuovo}
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio}
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 OFF-9 OFF per coI I egumento singoI o motore
7 ON-9 OFF motore piI otu { per coI I egum, ubbinuto}
7 OFF- 9 ON motore piI otuto {per coI I egum, ubbinuto}
ß ON progrummuzione finecorsu
10 ON- 1 ON I umpudu cicI o uttivu
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
-NçL CASO DI SOSTITUZIONç DI ZßXç CON ZßXçN
INVçRTIRç Lç FASI U-V
MOTORç SX MOTORç DX
r
o
s
s
o
u
r
u
n
c
i
o
-
c
u
I
z
u
b
i
u
n
c
o
-
n
e
r
o
u
r
u
n
c
i
o
-
c
u
I
z
u
b
i
u
n
c
o
-
n
e
r
o
r
o
s
s
o

PROSRAMMAZIONç FINçCORSA
-sbI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
-mettere in ON iI dip progrummuzione finec,
-porture iI cunceI I o in chiusuru
-premere tustino CHIUDç
-porture iI cunceI I o in uperturu
-premere tustino APRç
-mettere in OFF iI dip progrummuzione finec,
-bI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
CçNTRATURA çNCODçR
-sfiI ure iI motore duI I u cremugI ieru
-sbI occure iI motore e chiudere I o sporteI I ino
-mettere i puntuI i deI tester tru + ed ç
-ruoture iI pignone fino ud ottenere Z¸ õV D, C,
-porture iI cunceI I o u metu' corsu
-fissure iI motore
-riprogrummure i finecorsu
42
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T
T
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, + n, o, }:
stop purziuI e
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßY-1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
TM
FC
finecorsu chiude { n, c, }
TM
FA
finecorsu upre { n, c, }
+)- 5-481 +-
{ n, c, }

43
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, + n, o, }:
stop purziuI e
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre
Z
4
puI sunte chiude
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZßY-Z
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
TM
FC
finecorsu chiude { n, c, }
TM
FA
finecorsu upre
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
{ n, o, }
{ n, c, }
44
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c+n, o, }:
stop purziuI e
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZßY-3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
TM
FC
finecorsu chiude { n, c, }
TM
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
ç
1 Z
D
biunco
cuI zu-uruncio
rosso
DIP-SWITCH STOP/INV {in uI to u s×}
1 ON-Z OFF in chiusuru inverte I u murciu
1 OFF-Z ON in uperturu fu stop
1 OFF-Z OFF in uperturu fu stop¸ in chiusuru
inverte I u murciu
1 ON-Z ON escI usione riI evuzione ostucoI o
DIP-SWITCH SçNSIßILITA' {in uI to u d×}
1 ON-Z ON sensibiI itu' mu×
1 ON-Z OFF sensibiI itu' med
1 OFF-Z OFF sensibiI itu' min

PROSRAMMAZIONç DçL DISPOSITIVO
DI RILçVAZIONç DI OSTACOLO
+)- 5-481 +-
45
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZßY-4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
TM
FC
finecorsu chiude
TM
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Nß: -PçR OTTçNçRç IL PRçLAMPçSSIO TASLIARç IL PUNTO "C"
-PçR çSCLUDçRç LA CHIUSURA AUTOMATICA TASLIARç IL PUNTO "ß"
-PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç UOMO PRçSçNTç TASLIARç IL PUNTO "A"
-TUTTI I CONTATTI NORMALMçNTç CHIUSI NON UTILIZZATI VANNO PONTICçLLATI
+)- 5-481 +-
{ n, o, }

{ n, c, }
46
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZßY-õ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
TM
FC
finecorsu chiude { n, c, }
TM
FA
finecorsu upre {n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Nß: -PçR OTTçNçRç IL PRçLAMPçSSIO TASLIARç IL PUNTO "C"
-PçR çSCLUDçRç LA CHIUSURA AUTOMATICA TASLIARç IL PUNTO "ß"
-PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç UOMO PRçSçNTç TASLIARç IL PUNTO "A" ç RZ3 {47 OHM-1 W}
-PçR çSCLUDçRç IL RILçVATORç D' OSTACOLO TASLIARç LA RçSISTçNZA RZ3 {47 OHM-1 W}
-TUTTI I CONTATTI NORMALMçNTç CHIUSI NON UTILIZZATI VANNO PONTICçLLATI
ç
1 Z
D
biunco
cuI zu-uruncio
rosso
+)- 5-481 +-

47
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZßY-ó
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI OPPURç çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1 1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
DIP-SWITCH
1 OFF non utiI izzuto
Z ON escI usione Z-C3
3 ON escI usione Z-C1
4 ON escI usione 1-Z
õ ON-ó OFF upre-chiude con rudio
õ OFF-ó ON soI o upre con rudio
7 ON preI umpeggio
ß OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
9 ON chiusuru uutomuticu
10 ON uomo presente escI uso
Nß: DURANTç LA CODIFICA DçI TRASMçTTITORI PORTARç TçMPORANçAMçNTç I DIP 9-1 0 IN
OFF,
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure soI umente I e seguenti
uI te frequenze¸ AF1 õ e AF433
DIP-SWITCH CODICç {venti vie}
imposture codice personuI izzuto
DIP-SWITCH CANALç {quuttro vie}
imposture iI cunuI e di trusmissione
PROSRAMMAZIONç DIP-SWITCH DçLLA
RICçZIONç RADIO
+)- 5-481 +-
48
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, + n, o, }:
stop purziuI e
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZßY-1õ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR09ß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
TM
FC
finecorsu chiude { n, c, }
TM
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
condensutore di spunto Z0uF
+)- 5-481 +-
COLL
VçNT
uscitu ventoI u ruff, ZZ0v
49
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZCZ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR09ß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
1
S
eI ettroserruturu 1 Zv
1
õ
spiu cunceI I o uperto Z4v
per motori ud untu
+)- 5-481 +-
50
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZC3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR1õ0
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip çX
ç
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e { n, o, }
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
FC
finecorsu chiude { n, c, }
FA
finecorsu upre { n, c, }
F
F
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF-9OFF richiusuru in fuse di uperturu {Z-CX}
ß OFF-9ON stop purziuI e {Z-CX}
ß ON escI usione Z-CX
1 0 ON escI usione 1 -Z
1 1 OFF non utiI izzuto
1 Z ON chiusuru uutomuticu ß" {con 3P}
1 3 ON uttivuzione test sicurezze
1 4 OFF non utiI izzuto
1 õ OFF non utiI izzuto
1 ó ON-1 7 OFF I umpudu cortesiu {ç-çX}
1 ó OFF-1 7 ON I umpudu cicI o {ç-çX}
1 ß OFF non utiI izzuto
1 9 OFF non utiI izzuto
Z0 OFF non utiI izzuto
+)- 5-481 +-
51
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
FC
1 1
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZC4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
DIP-SWITCH
1 OFF uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure I e seguenti uf:
AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
FA
1 1
spiu cunceI I o chiuso Z4v
FC
finecorsu chiude { n, c, }
FA
finecorsu upre { n, c, }
F
F
+)- 5-481 +-
11
çS
eI ettroserruturu 1 Zv {non e' presente su V1 }
52
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FC
11
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZCõ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF non utiI izzuto
trimmer TL uI minimo funzione di uomo
presente
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF43S-AF43SM-AF1 õ0-AF31õ-AF30-
AF43SR
FA
11
spiu cunceI I o chiuso Z4v
FC
finecorsu chiude { n, c, }
FA
finecorsu upre { n, c, }
F
F
+)- 5-481 +-
11
çS
eI ettroserruturu 1 Zv {non e' presente su V1}
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
53
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af: AF30-AF40
AF43S-AF43SM-AF150-AF315-AF43TW
DIP-SWITCH (10 vie)
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON radio solo apre (radio e 2-7 da V3 in poi)
4 ON prelampeggio in apertura e chiusura
5 OFF esclusione funzione rilevazione ostacolo
6 OFF esclusione funzione azione mantenuta
7 OFF esclusione test sicurezza su fotocellule
8 ON esclusione contatto 1-2
9 ON esclusione contatto 2-C1
10 ON esclusione contatto 2-C3
motore monofase 24V D.C.
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
N
SCHEMA DI COLLEGAMENTO ZD2
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR122
NB:- TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.
10
E1
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
10
5
spia cancello aperto 24V A.C.
F
FC
finecorsa chiude ( n.c.)
F
FA
finecorsa apre ( n.c.)
collegamento antenna
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
2
3P
nero

rosso
E
lettore ottico
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
contatto di apertura parziale ( n.o.)
impostabile da trimmer
CAME SERVICE
2
C7
collegamento costola sens. ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
C8
collegamento costola sens. ( n.c.):
richiusura durante l'apertura
10
TS
uscita 24v per effettuare il test delle sicurezze
(con 10-TS vanno alimentati i trasmettitori delle fotocellule)
M
M
uscita lampada 24V A.C.
arancione
arancione
"A.C.T." Regola il tempo di chiusura automatica.Puo' variare da 1 a 150 sec.
"PAR.OP." Regola il tempo apertura parziale.Varia in funzione della lunghezza del cancello.
"RUN S." Regola la sensibilità amperometrica durante la marcia.Piu' bassa è (-)piu' forza ha il motore.
"SLOW S." Regola la sensibilità amperometrica durante il rallentamento.Piu' bassa è (-)piu' forza ha il motore.
"RUN V." Regola la velocita' durante la fase di marcia normale.
"SLOW V." Regola la velocità' durante la fase di rallentamento.
TRIMMER DI REGOLAZIONE
SCHEDA CARICABATTERIA ART:
002LBD2
bianco
rosso

+
-
calza
54
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
W
ß
eI ettromugnete Z30v
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
Zç1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR0ßß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I uce di cortesiu ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
coI I egumento untennu
+)- 5-481 +-
55
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
çß
eI ettromugnete Z4v
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZçZ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop
coI I egumento untennu
õ
FA
finecorsu upre { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
ç
k
MZ
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i rossi}
V
N, ß, PçR FUNZIONAMçNTO A UOMO PRçSçNTç TASLIARç IL PUNTO "A"
PçR çSCLUDçRç LA CHIUSURA AUTOMATICA TASLIARç IL PUNTO "ß"
PçR OTTçNçRç SOLO APRç CON IL RADIOCOMANDO TASLIARç IL PUNTO "D"
+)- 5-481 +-
{ n, c, }
56
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
çß
eI ettromugnete Z4v
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
Zç3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR10õ
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop
coI I egumento untennu
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
ç
k
MZ
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i rossi}
V
N, ß, PçR FUNZIONAMçNTO A UOMO PRçSçNTç TASLIARç IL PUNTO "A"
PçR çSCLUDçRç LA CHIUSURA AUTOMATICA TASLIARç IL PUNTO "ß"
PçR OTTçNçRç SOLO APRç CON IL RADIOCOMANDO TASLIARç IL PUNTO "D"
+)- 5-481 +-
{ n, c, }
{ n, o, }
57
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
11
çß
eI ettromugnete Z4v
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
Zç4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR1õ3
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
coI I egumento untennu
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
ç1
ç3
MZ
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i rossi}
V
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio e Z-7}
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente escI uso
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione 1-Z
9 ON escI usione finecorsu upre F-FA
10 OFF non utiI izzuto
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
58
M1
U
W motore monofuse Z30v u, c,

C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
eI ettromugnete Z4v 1 õw
progrummubiI e trumite dip 9
1 0 spiu cunceI I o uperto Z4v
progrummubiI e trumite dip 9
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
Zçõ
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
coI I egumento untennu
Z
FA
finecorsu upre { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
ç1
ç3
MZ
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
vedi dip 10

V
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente escI uso
7 ON escI usione Z-C1
ß ON progrummuzione finecorsu
9 OFF eI ettrobI occo su 10-õ
9 ON spiu portu upertu su 10-õ
10 OFF motore singoI o
10 ON doppio motore {soI o su VZ}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
õ
1 0
õ
Z
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
rosso
ç
I ettore ottico
PROSRAMMAZIONç FINçCORSA
dopo uver regoI uto iI finecorsu di uperturu:
-mettere in ON iI dip ß
-premere tustino CHIUDç
-quundo iI portone e' in pressione riI usciurI o
e premere per 1 " iI tusto CH/AP
-premere tustino APRç
-quundo iI portone si fermu suI finecorsu di
uperturu premere per 1" iI tusto CH/AP {se
viene premuto 3 voI te escI udo iI ruI I entumento }
-mettere in OFF iI dip ß
nero
cuI zu
59
MZ
U
W motore monofuse Z30v u, c,
M1
U1
W1 motore monofuse Z30v u, c,
micro spunto { n, c, }
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
coI I egumento untennu
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V1
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZçXO{v1}
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR100
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
FS
condensutore di spunto 4uF
condensutore di murciu 9uF
QZ
QC
QC
Q1
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
W
k
+)- 5-481 +-

60
MZ
U
W motore monofuse Z30v u, c,
M1
U
W motore monofuse Z30v u, c,
coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZçXO{vZ/3}
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR100
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
W
k
1
çß
eI ettromugnete Z4v
F1
FZ
finecorsu upre { n, c, }
s
t
o
p
i
n
v
,
NçRO
ROSSO
ßLU
ARANCIO
C
N, C,
C
N, O,
PULSANTç
ROSSO
PULSANTç
NçRO
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON soI o upre con rudio
Z OFF upre-chiude con rudio
+)- 5-481 +-
61
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZçXO{v4}
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
+)- 5-481 +-
coI I egumento untennu
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 OFF uomo presente escI uso
4 OFF non utiI izzuto
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
M1
U
W motore monofuse Z30v u, c,
V
W
çß
eI ettromugnete Z4v
çß
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
PULSANTI COMANDO SUL MOTORç
e' possibiI e coI I egure direttumente i puI sunti
murciu-urresto suI motoriduttore utiI izzundo
I ' urticoI o 1 19RIçO13
62
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c,
riturduto in chiusuru

M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
riturduto in uperturu

coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
õ
10
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZF1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR090
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF upre-chiude con Z-7 e rudio
Z ON upre-stop-chiude-stop con Z-7 e rudio
3 OFF uomo presente disuttivuto
{soI o neI vecchio modeI I o}
4 OFF non utiI izzuto
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e schede uf
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
çS
eI ettroserruturu 1Zv
çS
63
M1
U
W motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZS1/3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR09ß
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
+)- 5-481 +-
COLL
VçNT
uscitu ventoI u ruff, ZZ0v
64
65
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i rossi}
10
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZS4
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1 0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
1 0
FA
finecorsu upre { n, c, }
+)- 5-481 +-
66
M motore ZZ0V u, c,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre
10
uscitu di segnuI uzione sburru in
movimento o chiusu Z4V
11
10
uscitu Z4v u, c,
L
N
uI imentuzione ZZ0v
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZSõ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
319Z7390
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
finecorsu chiude { n, c, } FC
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF puI sunte Z-7 e rudio upre-chiude
Z ON rudio soI o upre
3 OFF uzione muntenutu escI usu
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó ON escI usione 1 -Z
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF test sicurezze escI uso
9 ON escI usione riI evutore ottico
10 OFF non utiI izzuto
uscitu di senuI uzione sburru in
movimento Z4V
biunco
uruncio
rosso

Z

coI I egumento fotoceI I uI u { n, o, }:
chiusuru immediutu
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
L1T fiI o biunco
LZT fiI o rosso
CT fiI o nero
VS fiI o murrone
0 fiI o uruncio
1Z fiI o vioI u
Z4 fiI o bI u
Vß fiI o grigio
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
micro sporteI I ino
U
V
W
çó
Z
3P
puI sunte upre per funzione
ubbinuto o bussoI u { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
10
uscitu di segnuI uzione sburru
upertu Z4V õ
çß
çß

coI I egumento eI ettrobI occo
1ZV o Z4V spostundo fiI o
su Vß1{1Z} o VßZ{Z4}
10
ç7
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,

!
"
#
$
%
&
nero
cuI zu
rosso
ç
I ettore ottico
D
RSç {schedu per ubbinure Z burriere}
1 ON - Z OFF funzionumento bussoI u
1 OFF - Z ON fuunzionumento ubbinuto
67
M motore ZZ0V u, c,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre
10
uscitu di segnuI uzione Z4V
progrummubiI e {dip 1 0}
11
10
uscitu Z4v u, c,
L
N
uI imentuzione ZZ0v
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZSó
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
319Z7390
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
F
FA finecorsu upre { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
finecorsu chiude { n, c, } FC
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF puI sunte Z-7 e rudio upre-chiude
Z ON rudio soI o upre
3 OFF uzione muntenutu escI usu
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó ON escI usione 1 -Z
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF test sicurezze escI uso
9 ON escI usione riI evutore ottico
10 ON uscitu 1 0-çó con sburru in movimento
10 OFF uscitu 10-çó con sburru in movimento
e chiusu
biunco
uruncio
rosso

Z

coI I egumento fotoceI I uI u { n, o, }:
chiusuru immediutu
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
L1T fiI o biunco
LZT fiI o rosso
CT fiI o nero
VS fiI o murrone
0 fiI o uruncio
1Z fiI o vioI u
Z4 fiI o bI u
Vß fiI o grigio
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
micro sporteI I ino
U
V
W
çó
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
nero
cuI zu
rosso
ç
I ettore ottico
D
68
69
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZH-Z
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR099
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
1
õ
spiu cunceI I o uperto Z4v
per motori senzu finecorsu
+)- 5-481 +- 70
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
õ
1
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO Zk1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR0ßß
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
CZ
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
DIP-SWITCH
1 OFF non utiI izzuto
Z ON preI umpeggio
3 OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
4 ON chiusuru uutomuticu
+)- 5-481 +-
71
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLõ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR103
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre
CF
ruI I entumento chiude { n, c, + n, o, }
finecorsu chiude { n, c, }
FA
FC
FC
NO
NC
rosso
rosso
biunco
biunco
+)- 5-481 +-
{ n, c, }
72
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
P
ß
3
coI I egumento fotoceI I uI u:
stop purziuI e { n, c, + n, o, }
coI I egumento untennu
A
3
7
funzione rudiocomundo:
ponte A-3 soI o upre
ponte A-7 upre-chiude
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
10
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
319Z11ó
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
-NçL CASO DI UTILIZZO DI UN SOLO MOTORç {M1}
TASLIARç IL DIODO "F"
-TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
S
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
SR fiI o grigio deI trusformutore
C
NC
C
NC
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, c, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, c, }
LDR
RçSOLAZIONç VçLOCITA'
ponte COM-MIN veI ocitu' minimu
ponte COM-MçD veI ocitu' mediu
ponte COM-MAX veI ocitu' mussimu
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI izzure I ' urticoI o 00ZLßT
RALLçNTAMçNTO
per ottenere iI ruI I entumento in fuse di chiu-
suru utiI izzure I ' urticoI o 00ZLDR
+)- 5-481 +-


73
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
10
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 Z
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR110
Nß: -NçL CASO DI UTILIZZO DI UN SOLO MOTORç {MZ}
TASLIARç IL DIODO "F"
-TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop
+
-
F
F
FA1
finecorsu upre 1"motore
{ n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CZ
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
Z
C4
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
uttesu ostucoI o
Z
3P
puI sunte uperturu pedonuI e
{ n, o, }
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
FAZ
R1
R1
RZ
RZ
RA1
RC1
RAZ
RCZ
ruI I entumento upre 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento upre Z"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON escI usione Z-C1
Z ON escI usione Z-CZ
3 ON escI usione Z-C3
4 ON escI usione Z-C4
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó ON uomo presente escI uso
7 ON finecorsu upre 1" motore escI uso
ß ON finecorsu upre Z" motore escI uso
9 ON preI umpeggio
10 ON chiusuru uutomuticu
DIP-SWITCH {õvie}
1 OFF frog-ferni {M1}
1 ON uti {M1}
Z OFF frog-ferni {MZ}
Z ON uti {MZ}
3 ON escI usione 1-Z
4 ON-õ OFF upre-chiude con rudio
4 OFF-õ ON soI o upre con rudio
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLßN
+)- 5-481 +-
{ n, c, }

74
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZL1 3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR11Z
Nß: -NçL CASO DI UTILIZZO DI UN SOLO MOTORç {MZ}
TASLIARç IL DIODO "F"
-TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
F
F
FA1
finecorsu upre 1"motore
{ n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
FAZ
R1
R1
RZ
RZ
RA1
RC1
RAZ
RCZ
ruI I entumento upre 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento upre Z"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON escI usione Z-C1
Z ON escI usione Z-C3
3 OFF preI umpeggio
4 ON uomo presente disuttivuto
õ OFF chiusuru uutomuticu
ó OFF rudio soI o upre
ó ON rudio upre-chiude
7 ON finecorsu upre 1" motore escI uso
ß ON finecorsu upre Z" motore escI uso
9 OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
10 ON escI usione 1-Z
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLßN
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI o biunco corto M1
fiI o rosso corto ruI I entumento MAX o MIN
fiI o nero corto veI ocitu' MAX o MçD o MIN
fiI o biunco I ungo MZ
fiI o rosso I ungo ruI I entumento MAX o MIN
fiI o nero I ungo veI ocitu' MAX o MçD o MIN
+)- 5-481 +-

75
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR110
Nß: TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
FA1
finecorsu upre 1"motore
{ n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CZ
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
Z
AP
puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
finecorsu chiude 1"motore
{ n, c, }
FC1
Z
RA1
RC1
RAZ
RCZ
ruI I entumento upre 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento upre Z"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, o, }
DIP-SWITCH {1-10}
1 ON-Z OFF upre-stop-chiude-stop {Z-7}
1 OFF-Z ON upre-chiude {Z-7}
3 ON-4 OFF uperturu pedonuI e {Z-AP}
3 OFF-4 ON uperturu purziuI e {Z-AP}
õ ON-ó OFF stop purziuI e {Z-C3}
õ OFF-ó ON uttesu ostucoI o{Z-C3}
7 ON-ß OFF I umpudu cicI o {10-çX}
7 OFF-ß ON I umudu cortesiu {10-çX}
9 ON diminuzione sensibiI itu' Z0%
10 ON uutotest
DIP-SWITCH {4vie}
1 ON-Z OFF-3 OFF upre-stop-chiude-stop
{rudio}
1 OFF-Z ON-3 OFF upre-chiude {rudio}
1 OFF-Z OFF-3 ON soI o upre {rudio}
4 ON chiusuru uutomuticu
nb: neI I e vecchie versioni I u chiusuru uutomu-
ticu eru uttivutu con iI dip 4 in off
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß1 ß
neI cuso non siu coI I eguto fure ponti F-ç/S-H/D-C/1Z-Z4
FAZ
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
finecorsu chiude Z"motore
{ n, c, }
FCZ
uscitu I umpudu Z4v
progrummubiI e trumite dip
10
çX
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
DIP-SWITCH {11 -Z0}
11 ON preI umpeggio
1Z ON coI po d' uriete
13 ON diminuzione tempo intervento umperom,
14 OFF non utiI izzuto
1õ OFF non utiI izzuto
1ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
17 ON secondo motore uttivuto
1ß ON uumento sensibiI itu' ruI I entumento
19 OFF uomo presente disuttivuto
Z0 OFF non utiI izzuto
LçD
ó/7/ß uccesi-test concI uso
ó I umpeggiu-conteggio ch, uutomuticu
ó ucceso-intervento umperometrico
õ ucceso-sicurezzu upertu
4 ucceso-I ineu presente
+)- 5-481 +-

76
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte upre-chiude
1
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 õ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR10ó
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FUNZIONI
ponticeI I o S1 inserito uomo presente disttivuto
ponticeI I o SZ disinserito chiusuru uutomuticu
{ n, o, }
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z0 bI u
Z4 rosso
nb: nei primi modeI I i 0=rosso e Z4=biunco
+)- 5-481 +-
77
M1
M1
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
1
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZL1 ó
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR10ó
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FUNZIONI
ponticeI I o S1 inserito uomo presente disttivuto
ponticeI I o SZ disinserito chiusuru uutomuticu
motore Z4v d, c,
+)- 5-481 +-
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z0 bI u
Z4 rosso
nb: nei primi modeI I i 0=rosso e Z4=biunco
78
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 ß
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR107
Nß: -NçL CASO DI UTILIZZO DI UN SOLO MOTORç {MZ}
CORTOCIRCUITARç R1-RC1 ç MçTTçRç IL DIPó IN OFF,
-TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
F
F
FA1
finecorsu upre 1"motore
{ n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
FAZ
R1
R1
RZ
RZ
RA1
RC1
RAZ
RCZ
ruI I entumento upre 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento upre Z"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON uomo presente disuttivuto
Z ON chiusuru uutomuticu
3 ON escI usione 1-Z
4 ON escI usione Z-C1
õ ON escI usione Z-C3
ó ON finecorsu upre 1"motore escI uso
7 ON finecorsu upre Z"motore escI uso
ß OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
9 ON preI umpeggio
10 ON upre-chiude con rudio
10 OFF soI o upre con rudio
CARICAßATTçRIA
-per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß1ß
-neI cuso non siu coI I eguto fure i ponti:
A-ß/C-D/ç-F/S-H
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI i neri TRASF
fiI o biunco COM
fiI o grigio R MAX
fiI o rosso R MIN
fiI o bI u V MIN
fiI o nero V MAX
Z
3P
puI sunte uperturu pedonuI e
{ n, o, }
DIP {Zvie}
1 ON-Z ON uti
1 OFF-Z OFF frog-ferni
t
e
r
m
i
c
u
giuI I o 1"
giuI I o Z"
giuI I o 1"+ giuI I o Z"
+)- 5-481 +- 79
tagliare
ponticellare
ZL19/ ZL19N con 1 A3024N/ 5024N
NB:-SPOSTARE IL COLLEGAMENTO DEL MICROINTERRUTTORE APRE DA N.O.a N.C.
-IMPOSTARE IL TRIMMER OP. TIME AL MINIMO SU ZL19N
-TAGLIARE ENTRAMBI I DIODI INDICATI SU OGNI SCHEDINA
-FARE I PONTI INDICATI
80
tagliare tagliare
ponticellare
ZL19/ ZL19N con 2 A3024N/ 5024N
NB:-SPOSTARE IL COLLEGAMENTO DEL FINECORSA APRE DA N.O.a N.C.
-IMPOSTARE IL TRIMMER OP. TIME AL MINIMO SU ZL19N
-TAGLIARE ENTRAMBI I DIODI INDICATI SU OGNI SCHEDINA
-FARE I PONTI INDICATI
81
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite strip
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
11
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto rudio
{n, o} seI ezionubiI e trumite strip
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 9
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR109
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
C
FA1
finecorsu upre 1"motore
{ n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
finecorsu chiude 1"motore
{ n, c, }
FC1
RA1
RC1
RAZ
RCZ
ruI I entumento upre 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento upre Z"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-chiude con rudio
Z OFF upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente disuttivuto
7 ON coI po d' uriete
ß ON escI usione Z-C3
9 ON escI usione 1-Z
10 ON escI usione Z-C1
CARICAßATTçRIA
-per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß1ß
-neI cuso non siu coI I eguto fure i ponti:
A-ß/C-D/ç-F/S-H
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI i uruncio-vioI u Z30V
fiI o biunco 0
fiI o rosso RALL MIN- RALL MAX
fiI o nero VçL MIN- VçL MAX
fiI o bI u Z4V
fiI o murrone 1ZV
Z
3P
puI sunte uperturu pedonuI e
{ n, o, }
DIP {4vie}
1 ON-Z ON uti
1 OFF-Z OFF frog-ferni
3 ON uttivuzione test sicurezze
4 OFF non utiI izzuto
t
e
r
m
i
c
u
murrone 1 "
murrone Z"
murrone 1 "+ murrone Z"
C
C
C
C
C
C
FCZ
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
finecorsu chiude Z"motore
{ n, c, }
FAZ
C
uscitu I umpudu cicI o Z4v
seI ezionubiI e trumite strip
10
ç3
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
JUMPçR Z
uttivuzione ß1-ßZ
uttivuzione 1 0-ç3
JUMPçR 1
soI o chiude {Z-7}
progrummubiI e
trumite dip {Z-7}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481+-

82
MZ
MZ
motore Z4V D, C,
M1
M1
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite strip
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
11
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto rudio
{n, o} seI ezionubiI e trumite strip
ß1
ßZ
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 9A
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR109
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
C
FA1
finecorsu upre 1"motore
{ n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
finecorsu chiude 1"motore
{ n, c, }
FC1
RA1
RC1
RAZ
RCZ
ruI I entumento upre 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude 1"motore
{ n, o, }
ruI I entumento upre Z"motore
{ n, o, }
ruI I entumento chiude Z"motore
{ n, o, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-chiude con rudio
Z OFF upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente disuttivuto
7 ON coI po d' uriete
ß ON escI usione Z-C3
9 ON escI usione 1-Z
10 ON escI usione Z-C1
CARICAßATTçRIA
-per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß1ß
-neI cuso non siu coI I eguto fure i ponti:
A-ß/C-D/ç-F/S-H
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI i uruncio-vioI u Z30V
fiI o biunco 0
fiI o rosso RALL MIN- RALL MAX
fiI o nero VçL MIN- VçL MAX
fiI o bI u Z4V
fiI o murrone 1ZV
Z
3P
puI sunte uperturu pedonuI e
{ n, o, }
DIP {4vie}
1 ON-Z ON non utiI izzuto
1 OFF-Z OFF emegu
3 ON uttivuzione test sicurezze
4 OFF non utiI izzuto
t
e
r
m
i
c
u
murrone 1 "
murrone Z"
murrone 1 "+ murrone Z"
C
C
C
C
C
C
FCZ
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
finecorsu chiude Z"motore
{ n, c, }
FAZ
C
uscitu I umpudu cicI o Z4v
seI ezionubiI e trumite strip
10
ç3
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
JUMPçR Z
uttivuzione ß1-ßZ
uttivuzione 1 0-ç3
JUMPçR 1
soI o chiude {Z-7}
progrummubiI e
trumite dip {Z-7}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481+-

83
M2
M2
motore 24V D.C. ritardato in chiusura
M1
M1
motore 24V D.C. ritardato in apertura
collegamento antenna
7
2 pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite strip
2
3
pulsante apre ( n.o.)
11
S
elettroserratura 12v
5
10
spia cancello aperto 24v
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
uscita secondo contatto radio
(n.o) selezionabile tramite strip
B1
B2
N1
N2
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
ZL19N
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR109
NB: -TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampeggiatore 24v
10
E
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
+
-
C
FA1
finecorsa apre 1°motore
( n.c.)
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
finecorsa chiude 1°motore
( n.c.)
FC1
RA1
RC1
RA2
RC2
rallentamento apre 1°motore
( n.o.)
rallentamento chiude 1°motore
( n.o.)
rallentamento apre 2°motore
( n. o. )
rallentamento chiude 2°motore
( n.o.)
DIP-SWITCH
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-chiude con radio
2 OFF apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
3 ON solo apre con radio
4 ON prelampeggio
5 OFF rilevazione ostacolo esclusa
6 OFF uomo presente disattivato
7 ON colpo d'ariete
8 ON esclusione 2-C3
9 ON esclusione 1-2
10 ON esclusione 2-C1
CARICABATTERIA
-per il funzionamento con le batterie tampone
utilzzare l'articolo 002LB18
-nel caso non sia collegato fare i ponti:
A-B/C-D/E-F/G-H
COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
fili arancio-viola 230V
filo bianco 0
filo rosso RALL MIN- RALL MAX
filo nero VEL MIN- VEL MAX
filo blu 24V
filo marrone 12V
2
3P
pulsante apertura pedonale
( n.o.)
DIP (4vie)
1 ON-2 ON ati
1 OFF-2 OFF frog-ferni
3 ON attivazione test sicurezze
4 OFF non utilizzato
t
e
r
m
i
c
a
marrone 1° trasf.
marrone 2° trasf.
marrone 1°+ marrone 2° trasf.
C
C
C
C
C
C
FC2
finecorsa apre 2°motore
( n.c.)
finecorsa chiude 2°motore
( n.c.)
FA2
C
uscita lampada ciclo 24v
selezionabile tramite strip
10
E3
10
TS
uscita 24v per effettuare il test delle sicurezze
(con 10-TS vanno alimentati i trasmettitori delle fotocellule)
JUMPER 2
attivazione B1-B2
attivazione 10-E3
JUMPER 1
solo chiude (2-7)
programmabile
tramite dip (2-7)
E' possibile utilizzare tutte le af: AF43TW-
AF30-AF40-AF43S-AF43SR-AF43SM-AF150-AF315
CAME SERVICE

REGOLAZIONE ZONA D'ARRESTO IN BATTUTA
Il trimmer OP-TIME regola il tempo durante la fase di
rallentamento nel quale un eventuale fermo viene interpretato
come un ostacolo o come battuta d'arresto .
1)-Posizionare il microinterruttore in modo da ottenere un
rallentamento a 50cm dalla battuta di chiusura e apertura
2)-Ruotare il trimmer OP-TIME in senso orario verso il
fondoscala (+) e dare un comando CHIUDE
3)-Effettuare diverse prove diminuendo progressivamente il
trimmer finchè si ottiene che l'anta arrivata in battuta si
arresti.
4)-Ottimizzare la regolazione verificando che un ostacolo di
3cm in battuta mi provochi l'arresto mentre uno di 6cm mi
provochi l'inversione di marcia
N.B.-Bisogna impostare che il micro di rallentamento chiude
della prima anta(DOPO AVER REGOLATO L'OP-TIME)interven-
ga leggermente prima della seconda
"Regolando il trimmer OP-TIME al minimo (-) l'ostacolo posto
in un qualsiasi punto del rallentamento fà sempre fermare il
motore (intervento amperometrico)"
84
M1
M1
7
Z puI sunte upre-chiude
{ n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLZ1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR101
motore Z4v d, c,
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
7
Z
puI sunte upre-chiude
M1
M1
motore Z4v d, c,
MZ
LMZ1 A
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLßT
85
M1
M1
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v {du coI I egure su morsetto biunco}
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL31
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR10Z
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpude segnuI uzione
per ustu Z4v
10
S
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
C
AP
ruI I entumento upre { n, c, }
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ruI I entumento chiude { n, c, }
CH
DIP-SWITCH
1 ON escI usione 1-Z
Z ON escI usione Z-C
3 ON soI o upre con rudio
4 ON upre-chiude con rudio
õ ON riduzione tempo corsu
ó ON chiusuru uutomuticu
7 OFF umperometricu escI usu
ß ON preI umpeggio upre
9 ON preI umpeggio chiude
10 ON uomo presente disuttivuto
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLßN
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
C
biunco
uruncio
rosso

Z4v
fiI i verdi trusformutore {Z4v}
+)- 5-481 +-
86
M1
M1
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL3õ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR111
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
C
AP
ruI I entumento upre { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ruI I entumento chiude { n, c, }
CH
DIP-SWITCH
1 ON escI usione Z-Cõ
Z ON riI evuzione ostucoI o escI usu
3 ON chiusuru uutomuticu
4 ON escI usione Z-C1
õ ON-ó OFF soI o upre con rudio
õ OFF-ó ON upre-chiude con rudio
7 ON preI umpeggio
ß ON uomo presente disuttivuto
9 ON uzione frenunte
10 ON escI usione 1-Z
CARICAßATTçRIA
-per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß3õ coI I eguto sui mor-
setti A-ß-C-D-ç-F
-neI cuso non siu coI I eguto fure i ponti:
A-ß/C-D
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
C
biunco
uruncio
rosso

Z

coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
chiusuru immediutu
H comundo ubbinuto
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI i murroni Z30V
fiI o bI u {piccoI o} P, T,
fiI o biunco COM
fiI o rosso RALL MIN-MAX
fiI o nero VçL MIN-MçD-MAX
fiI o bI u VçL MIN-MçD-MAX
JUMPçR
veI ocitu' suI itu vedi posizione fiI o nero
veI ocitu' discesu vedi posizione fiI o bI u
veI ocitu' suI itu = veI ocitu' discesu
vedi fiI o nero
+)- 5-481 +-
87
M1
M1
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite strip
Z
3
puI sunte upre
õ
10
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL37
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR1 1 1
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
F
FA
ruI I entumento upre { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ruI I entumento chiude { n, c, }
FC
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF rudio upre-chiude
Z ON rudio soI o upre
3 ON coI I egumento I umpude su gommu {1 0-ç}
3 OFF coI I egumento I umpeggiutore {1 0-ç}
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 OFF escI usione motore piI otuto
ß ON escI usione Z-Cõ
9 ON escI usione 1 -Z
10 ON uzione frenunte
CARICAßATTçRIA
-per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß3õ coI I eguto sui mor-
setti A-ß-C-D-ç
-neI cuso non siu coI I eguto fure i ponti:
A-ß/C-D
uscitu I umpudu Z4v
progrummubiI e trumite dip
10
ç
F
biunco
uruncio
rosso

Z

coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
chiusuru immediutu
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI i murroni Z30V
fiI o bI u {piccoI o} P, T,
fiI o biunco COM
fiI o rosso RALL MIN-MAX
fiI o nero VçL MIN-MçD-MAX
funzionumento puI sunte
Z-7 "soI o chiude"
7 4
4 7
funzionumento rudio e
Z-7 come du dip Z
coI I egumento I umpude
su gommu {10-ç}
coI I egumento I umpeg-
giutore {10-ç}
Nß: soI o su V1 e VZ
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
88
M1
M1
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite strip
Z
3
puI sunte upre
õ
10
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L
N
uI imentuzione ZZ0v
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL3ß
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIRZ39
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
+
-
ruI I entumento upre { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ruI I entumento chiude { n, c, }
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF rudio upre-chiude
Z ON rudio soI o upre
3 ON coI I egumento I umpude su gommu {10-ç}
3 OFF coI I egumento I umpeggiutore {1 0-ç}
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 OFF escI usione motore piI otuto
ß ON escI usione Z-Cõ
9 ON escI usione 1-Z
10 ON uzione frenunte
CARICAßATTçRIA
-per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLß3õ coI I eguto sui mor-
setti A-ß-C-D-ç-F
-neI cuso non siu coI I eguto fure i ponti:
A-ß/C-D
uscitu I umpudu Z4v
progrummubiI e trumite dip
10
ç

Z

coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
chiusuru immediutu
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
fiI i murroni L1 T-LZT
fiI o bI u {piccoI o} P, T,
fiI o biunco COM
fiI o rosso RALL MIN-MAX
fiI o nero VçL MIN-MçD-MAX
funzionumento puI sunte Z-7 "soI o chiude"
7
4
4
7
funzionumento rudio e Z-7 come du dip Z
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
micro sporteI I ino
morsettieru schedu nuovu
C5 C1 7 5 3 2 1 1 1 1 0 E
GND TX RX
morsettieru schedu vecchiu
C5 C1 7 5 3 2 1 1 1 1 0 E
GND TX RX
E 1 0 1 1 1 2 3 5 7 C1 C5
RX TX GND
E 1 0 1 1 1 2 3 5 7 C1 C5
RX TX GND
F
FA
FC
biunco
uruncio
rosso
)**1 )6
89
MZ
MZ
motore Z4V D, C,
M1
M1
motore Z4V D, C,
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N1
NZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL41
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR10Z
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
+
-
DIP-SWITCH
1 ON motore e×o
1 OFF motore emegu
Z ON escI usione Z-C1
3 ON escI usione Z-CZ
4 ON escI usione finecorsu upre
õ ON preI umpeggio
ó ON uomo presente escI uso
7 OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ß ON chiusuru uutomuticu
9 ON-1 0 OFF upre-chiude con rudio
9 OFF-1 0 ON soI o upre con rudio
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 00ZLßN
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
10
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
FA
finecorsu upre { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CZ
coI I egumento costoI u { n, c, } :
richiusuru durunte I ' uperturu
R
RA
RC
ruI I entumento upre { n, o, }
ruI I entumento chiude { n, o, }
R
uscitu I umpudu cortesiu Z4v
10
S
+)- 5-481 +-
90
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLõ1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR103
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
- PçR OTTçNçRç IL PRçLAMPçSSIO TASLIARç IL PNTO "C"
- PçR OTTçNçRç UOMO PRçSçNTç TASLIARç IL PUNTO "A"
- PçR çSCLUDçRç LA CHIUSURA AUTOMATICA TASLIARç IL PUNTO "ß"
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre { n, c, }
ruI I entumento chiude { n, o, }
FA
FR
rosso
rosso
biunco
biunco
FR
coI I egumento mussu
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z4 bI u
1õ rosso
40 nero {nei primi modeI I i non eru presente}
nero
bI u
+)- 5-481 +-
91
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLõZ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR103
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
- PçR OTTçNçRç UOMO PRçSçNTç TASLIARç IL PUNTO "A"
- PçR OTTçNçRç LA CHIUSURA AUTOMATICA INSçRIRç LO STRIP "ß"
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre {n, c, }
ruI I entumento chiude { n, o, }
FA
FR
rosso
rosso
biunco
biunco
FR
coI I egumento mussu
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z4 bI u
1õ rosso
40 nero
+)- 5-481 +-
92
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte upre-chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLõ3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR103
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre { n, c, }
ruI I entumento chiude { n, o, }
FA
FR
rosso
rosso
biunco
biunco
FR
coI I egumento mussu
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z4 bI u
1õ rosso
40 nero
10
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
uscitu I umpudu cortesiu Z4v
10
ç3
DIP-SWITCH
1 ON uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
3 OFF preI umpeggio
4 ON upre-chiude con rudio
4 OFF soI o upre con rudio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
+)- 5-481 +-

93
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLõ4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR103 {per vZ00}
119RIR10ß {per V1000}
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI OPPURç çSCLUSI TRAMITç DIP,

Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre
ruI I entumento chiude { n, c, }
F
rosso
rosso
biunco
biunco
FC
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z4 bI u
1õ rosso
40 nero
uscitu I umpudu Z4v
progrummubiI e trumite dip
10
ç3
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio e Z-7}
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente escI uso
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione 1-Z
9 ON I umpudu cicI o {10-ç3} I ump, u bordo
9 OFF I umpudu cortesiu {10-ç3} I ump, u bordo
10 OFF non utiI izzuto
verde
rosso
F
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 001Lßõ4
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, c, }
94
M1
M
motore 24V D.C.
collegamento antenna
7
2 pulsante comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
N
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
ZL55
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR197 (per V600)
119RIR198 (per V700)
NB:-TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.

2
1
pulsante di stop ( n.c.)
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
FA
finecorsa apre
rallentamento chiude ( n.c.)
F
rosso
rosso
bianco
bianco
FC
uscita lampeggiatore 24v
10
E
COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
220 marrone
220 marrone
0 bianco
24 blu
15 rosso
40 nero
uscita lampada cortesia 24v

10
E3
DIP-SWITCH 10 VIE
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON solo apre (radio e 2-7)
4 ON prelampeggio
5 OFF rilevazione ostacolo esclusa
5 ON rilevazione ostacolo attiva e (solo da V2)
diminuzione spinta meccanica in chiusura
6 OFF uomo presente escluso
7 ON esclusione 2-C1
8 OFF non utilizzato
9 OFF non utilizzato
10 OFF micro chiusura fa rallentamento
10 ON micro chiusura fa stop
verde
rosso
F
CARICABATTERIA
per il funzionamento con le batterie tampone
utilzzare l'articolo 001LB54
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af:
AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315-
AF43SR
CAME SERVICE
( n.c.)
2
3
pulsante apre ( n.o.)
DIP-SWITCH 2 VIE
1 ON motore V600
1 OFF motore V700
2 OFF non utilizzato
95
M1
M
motore 24V D.C.
collegamento antenna
7
2 pulsante comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
N
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
ZL55E
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR197 (per V600E)
NB:-TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.

2
1
pulsante di stop ( n.c.)
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
uscita lampeggiatore 24v
10
E
COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
220 marrone
220 marrone
0 bianco
24 blu
15 rosso
40 nero
uscita lampada cortesia 24v

10
E3
DIP-SWITCH 10 VIE
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON solo apre (radio e 2-7)
4 ON prelampeggio
5 OFF rilevazione ostacolo esclusa
6 OFF uomo presente escluso
7 ON esclusione 2-C1
8 ON programmazione finecorsa
9 ON attivazione test sicurezze
10 OFF non utilizzato
verde
rosso
CARICABATTERIA
per il funzionamento con le batterie tampone
utilzzare l'articolo 001LB54
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af:
AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315-
AF43SR
CAME SERVICE
2
3
pulsante apre ( n.o.)
E collegamento encoder
marrone
bianco
blu
PROGRAMMAZIONE FINECORSA
dopo aver regolato il finecorsa di apertura:
-mettere in ON il dip 8
-premere tastino CHIUDE
-quando il portone e' in pressione rilasciarlo
e premere per 1" il tasto CH/AP
-premere tastino APRE
-quando il portone si ferma sul finecorsa di
apertura premere per 1" il tasto CH/AP (se
viene premuto 3 volte escludo il rallentamento )
-mettere in OFF il dip 8
ES
elettroserratura 12v 10
spia cancello aperto 24v
5
10
10
TS
uscita 24v per effettuare il test delle sicurezze
(con 10-TS vanno alimentati i trasmettitori delle fotocellule)
96
M
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo
upre-stop-chiude-stop { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L
N
uI imentuzione ZZ0v
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZLõó
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI

Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Zó bI u
17 rosso
RICAMßIO ARTICOLO: 119RIR197

DIP-SWITCH Z VIç
1 ON progrummuzione encoder
Z OFF non utiI izzuto tenere in off
verde
rosso
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 001Lßõ4
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF43S-AF43SM-AF1 õ0-AF31 õ-AF43SR
+)- 5-481 +-
ç
coI I egumento encoder
murrone
verde
biunco
PROSRAMMAZIONç FINçCORSA
dopo uver regoI uto iI fermo meccunico di
finecorsu in uperturu:
-mettere in ON iI dip 1
-premere tustino AP/CH
-quundo iI portone e' in pressione riI usciurI o
e premere per 1 " iI tusto çNC/RADIO
-premere tustino APRç
-quundo iI portone si fermu suI finecorsu di
uperturu premere per 1" iI tusto çNC/RADIO
-mettere in OFF iI dip 1

TRIMMçR
TCA-uI minimo escI ude chiusuru uutomuticu
-uI mu× 1 Z0 secondi
SçNS-regoI uzione intervento umperometrico
97
M2
M2
motore 24V D.C. ritardato
in chiusura
M1
M1
motore 24V D.C. ritardato
in apertura
collegamento antenna
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
5
10
spia cancello aperto 24v
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
uscita secondo contatto radio
(n.o)
B1
B2
ENC1
ENC2
SCHEMA DI COLLEGAMENTO ZL90
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART :
NB: TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampeggiatore 24v
10
E
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
+
-
2
CX
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
CY
collegamento fotocellula ( n.c.):
selezionabile tramite dip
DIP-SWITCH 10 VIE
1 ON chiusura automatica
2 OFF apre-chiude con radio e 2-7
2 ON apre-stop-chiude-stop radio e 2-7
3 ON solo apre con radio
4 ON prelampeggio
5 OFF esclusione funzione rilevazione ostacolo
6 OFF esclusione azione mantenuta
7 ON esclusione FROG-J/abilitazione A1824
8 OFF esclusione test sicurezze
9 ON esclusione stop 1-2
10 ON esclusione fotocellule 2-CX
CARICABATTERIA
-per il funzionamento con le batterie tampone
utilzzare l'articolo 002LB 90
DIP SWITCH 2 VIE
1 ON esclusione fotocellule 2-CY
1 OFF 2 ON attivazione attesa ostacolo 2-CY
1 OFF 2 OFF attivazione stop parziale 2-CY
2
3
pulsante apertura ( n.o.)
termica giallo
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af: AF30-AF40
AF43S-AF43SM-AF150-AF315-AF43TW
CAME SERVICE

N1
N2
2
3P
pulsante apertura pedonale
( n.o.)

2
4
pulsante chiusura ( n.o.)
Funzioni supplementari :
PRIMA DI PROCEDERE IMPOSTARE TUTTI I 10 DIP IN OFF
P.S. AL TERMINE DI OGNI MODIFICA RIABBASSARE I DIP E REIMPOSTARLI PER LE FUNZIONI VOLUTE
Attivazione colpo d'ariete: posizionare dip 3 - 6 ON e
premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso.
Disattivazione colpo d'ariete: posizionare dip 3 - 6 ON
premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso.
Attivazione elettroserratura: posizionare dip 6 ON
premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso.
Attivazione spia cancello aperto(10-5): posizionare dip 6 ON
premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso. 11 E1 1 2 3 3P 4 5 7 CY CY TS 10
26V 17V 0V
MORSETTO 17V
TRASFORMATORE
INTERPORRE FUS. 3,15A
"A.C.T." Regola il tempo di chiusura automatica.Da 1 a 150 sec.
"DELAY 2M." Regola il tempo di ritardo del secondo motore.Da 1 a 16 sec
"RUN S." Regola la sensibilità amperometrica durante la marcia.Piu' bassa è (-) piu' forza ha il motore.
"SLOWING S." Regola la sensibilità amperometrica durante il rallentamento.Piu' bassa è (-) piu' forza ha il motore.
"RUN V." Regola la velocita' durante la fase di marcia normale.
"SLOWING V." Regola la velocità' durante la fase di rallentamento.
TRIMMER DI REGOLAZIONE

TARATURA CORSA DEI MOTORI
-Portare con il tasto OPEN MOTOR le ante a metà corsa.
-Premere il tasto SET UP finche parte la procedura
1)Chiusura ed apertura seconda anta
2)Chiusura ed apertura prima anta
-Ad ante aperte il led PROG darà conferma dell'avvenuta
programmazione rimanendo acceso per qualche secondo
119RIR259
98
coI I egumento untennu
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c/d, c
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZL1 õ0
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR170
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore Z4v
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente disuttivuto
7 ON coI po d' uriete
ß ON escI usione Z-CX
9 ON escI usione Z-C1
ß OFF-1 0 OFF richiusuru durunte I ' uperturu {Z-CX}
ß OFF-1 0 ON stop purziuI e {Z-CX}
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
deI secondo motore { n, o, }
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
MZ
MZ
motore Z4V D, C, riturduto in chiusuru
M1
M1
motore Z4V D, C, riturduto in uperturu
N1
NZ
10
Z
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie
tumpone utiI zzure I ' urticoI o 001Lßõ4
+
-
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
1õ rosso
Z0 bI u
Z4 nero
99
M1
M1
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
11
10
uscitu Z4v u, c/d, c
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZL1 ó0
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR171
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore Z4v
10
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
motore Z4v d, c,
+)- 5-481 +-
COLLçSAMçNTO TRASFORMATORç
ZZ0 murrone
ZZ0 murrone
0 biunco
Z0 bI u
Z4 nero
coI I egumento untennu
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
+

DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 OFF non utiI izzuto
4 ON coI po d' uriete
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o 001Lßõ4
100
M
scheda ADT
collegamento antenna
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
2
3
pulsante apre ( n.o.)
11
S
elettroserratura 12v
5
10
spia cancello aperto 24v
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
uscita secondo contatto radio
(n.o) selezionabile tramite strip
B1
B2
N
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR109
NB: -TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI O ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampeggiatore 24v
10
E
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
+
-
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
DIP-SWITCH
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-chiude con radio (radio e 2-7)
2 OFF apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
3 ON solo apre con radio
4 ON prelampeggio
5 OFF rilevazione ostacolo esclusa
6 OFF uomo presente disattivato
7 ON colpo d'ariete
8 ON esclusione 2-C3
9 ON esclusione 1-2
10 ON motore ATI-FAST
10 OFF motore FROG-FERNI-EMEGA
CARICABATTERIA
-per il funzionamento con le batterie tampone
utilzzare l'articolo 002LB18
-nel caso non sia collegato fare i ponti:
A-B/C-D/E-F
COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
fili viola-viola 230V
filo bianco 0
filo rosso RALL MIN- RALL MAX
filo nero VEL MIN- VEL MAX
filo blu 24V
filo marrone 12V
uscita lampada ciclo 24v
selezionabile tramite strip
10
E3
JUMPER
attivazione B1-B2 attivazione 10-E3
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af:
AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315
CAME SERVICE

uscita contatto ( n.o.) che si
chiude 3" ad ogni impulso apre
A1
A2
blu termica trasformatore
blu
T
T
R
1
1-2
ESCLUSIONE PARTENZA RALLENTATA
IN APERTURA
ESCLUSIONE PARTENZA RALLENTATA
IN APERTURA E CHIUSURA
ADT : 119RIR179
101
M
scheda ADT
collegamento antenna
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
2
3
pulsante apre ( n.o.)
11
S
elettroserratura 12v
5
10
spia cancello aperto 24v
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
uscita secondo contatto radio
(n.o) selezionabile tramite strip
B1
B2
N
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
119RIR109
NB: -TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI O ESCLUSI TRAMITE DIP.
uscita lampeggiatore 24v
10
E
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
+
-
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
DIP-SWITCH
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-chiude con radio (radio e 2-7)
2 OFF apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
3 ON solo apre con radio
4 ON prelampeggio
5 OFF rilevazione ostacolo esclusa
6 OFF uomo presente disattivato
7 ON colpo d'ariete
8 ON esclusione 2-C3
9 ON esclusione 1-2
10 OFF motore FROG-FERNI-EMEGA
CARICABATTERIA
-per il funzionamento con le batterie tampone
utilzzare l'articolo 002LB18
-nel caso non sia collegato fare i ponti:
A-B/C-D/E-F
COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
fili viola-viola 230V
filo bianco 0
filo rosso RALL MIN- RALL MAX
filo nero VEL MIN- VEL MAX
filo blu 24V
filo marrone 12V
uscita lampada ciclo 24v
selezionabile tramite strip
10
E3
JUMPER
attivazione B1-B2 attivazione 10-E3
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af:
AF30-AF43S-AF43SM-AF150-AF315
CAME SERVICE

uscita contatto ( n.o.) che si
chiude 3" ad ogni impulso apre
A1
A2
blu termica trasformatore
blu
T
T
R
1
1-2
ESCLUSIONE PARTENZA RALLENTATA
IN APERTURA
ESCLUSIONE PARTENZA RALLENTATA
IN APERTURA E CHIUSURA
Funzioni supplementari ZL 170N
PRIMA DI PROCEDE IMPOSTARE TUTTI I 10 DIP IN OFF
taratura tempo lavoro: posizionare dip 6 ON e premere CH1 fino a totale apertura; premere CH2 fino a
totale chiusura, riportare il dip 6 OFF.
102
M2
M2
motore 24V D.C. ritardato
in chiusura
M1
M1
motore 24V D.C. ritardato
in apertura

7
2
pulsante di comando ( n.o.)
5
10
spia cancello aperto 24v
11
10
uscita 24v a.c.
alimentazione 220v
uscita secondo contatto radio
(n.o)
B1
B2
RALL1
RALL2
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
TRASFORMATORE DI RICAMBIO -- 119RIR259
NB: - I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO ESCLUSI TRAMITE DIP
uscita lampeggiatore 24v
10
E
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
+
-
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
DIP-SWITCH
1 ON chiusura automatica
2 OFF apre-chiude con radio e 2-7
2 ON apre-stop-chiude-stop radio e 2-7
3 ON solo apre con radio e 2-7
4 ON prelampeggio
5 ON-1 ON lampada ciclo su 10-E
5 OFF rilevazione ostacolo esclusa
6 OFF uomo presente disattivato
7 ON esclusione 2-C1
8 ON esclusione 2-C3
9 OFF esclusione test sicurezze
10 ON aumento tempo inv. amperometrico
CARICABATTERIA -- ART. 002LB 180
COLLEGAMENTO TRASFORMATORE
fili bianco-nero 230V
filo viola COM 1 filo rosso COM 2
filo grigio RALL 1 filo blu' RALL 2
filo arancio VEL 1 filo marrone VEL 2
2
3P
pulsante apertura pedonale
( n.o.)
giallo
CAME SERVICE

N1
N2
Funzioni supplementari :
PRIMA DI PROCEDERE IMPOSTARE TUTTI I 10 DIP IN OFF
Velocità A5024N posizionare dip 1 - 6 ON premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso
Velocità A3024N posizionare dip 1 - 6 ON premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso
Funzionamento singolo motore(M2)posizionare dip 4 - 6 ON premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso
Funzionamento doppio motore (M1+M2)posizionare dip 4 - 6 ON premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso
Attivazione finecorsa apre posizionare dip 5 - 6 ON premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso
Attivazione rallentamento apre posizionare dip 5 -6 ON premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso
Attivazione elettroserratura posizionare dip 6 ON
premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso.
Attivazione 2° canale radio posizionare dip 6 ON
premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso
scheda interfaccia
motori :119RIR267
Attivazione colpo d'ariete posizionare dip 3 - 6 ON premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso
Esclusione colpo d'ariete posizionare dip 3 -6 ON premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso
L1
L2
10
TS
uscita 24v per effettuare il test delle sicurezze
(con 10-TS vanno alimentati i trasmettitori delle fotocellule)
Termico
10 11 E TS 1 2 3P 5 7 2 C1 C3
10
B1 B2
MORSETTO RALL 1
TRASFORMATORE
E' POSSIBILE UTILIZZARE TUTTE LE AF
antenna
TRIMMER DI REGOLAZIONE
Speed sens.=Sensibilità durante la marcia
Slow sens.=Sensibilità durante il rallentamento
Delay 2M.=Ritardo 2nda anta in chiusura
Autom.closing=Tempo chiusura Automatica
+ -
Attivazione elettroserratura posizionare dip 2 - 6 ON
premere CH1 finchè il led rosso rimane acceso.
Attivazione spia cancello aperto(10-5) posizionare dip 2 - 6 ON
premere CH2 finchè il led rosso rimane acceso
10 11 E TS 1 2 3P 5 7 2 C1 C3
MORSETTO RALL 1
TRASFORMATORE
INTERPORRE FUS. 3,15A
P.S. AL TERMINE DI OGNI MODIFICA RIABBASSARE I DIP E REIMPOSTARLI PER LE FUNZIONI VOLUTE
103
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte di comundo{ n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
10
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio n, o,
ß1
ßZ
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZM1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR09ß
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
D1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
DIP-SWITCH
1 ON motori scorrevoI i
1 OFF motori buttenti
Z OFF uomo presente escI uso
funzioni deI Z-D1
3 OFF-4 OFF stop
3 ON-4 OFF stop purziuI e
3 OFF-4 ON uttesu ostucoI o
3 ON-4 ON riuperturu durunte I u chiusuru
funzioni deI Z-DZ
õ OFF-ó OFF stop
õ ON-ó OFF stop purziuI e
õ OFF-ó ON uttesu ostucoI o
õ ON-ó ON riuperturu durunte I u chiusuru
7 ON coI po d' uriete
ß OFF-9 OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
ß ON-9 OFF upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
ß OFF-9 ON soI o upre {rudio e Z-7}
1 0 ON chiusuru uutomuticu
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
k1
k
Z
AP
puI sunte uperturu pedonuI e
deI secondo motore { n, o, }
ó
1 0
spiu cunceI I o chiuso Z4v
Z
DZ
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
Z
D3
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
Z
AX
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
1
FCA
finecorsu chiude 1 "motore
{ n, c, }
1
FCC
finecorsu upre 1 "motore
{ n, c, }
1
FAP
finecorsu chiude Z"motore
{ n, c, }
1
FCP
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
+)- 5-481 +-
104
MZ
X
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in chiusuru
{condensutore sui fiI i rossi}
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c, riturduto in uperturu
{condensutore sui fiI i neri}
coI I egumento untennu
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
S
eI ettroserruturu 1 Zv
õ
1 0
spiu cunceI I o uperto Z4v
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
V
Y
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZMZ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR090
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip oppure strip {nei vecchi modeI I i}
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente disuttivuto
7 ON coI po d' uriete
ß ON escI usione Z-CX
ß OFF funzione Z-CX uttivutu {vedi dip Z vie}
9 ON escI usione Z-C1
1 0 ON uttivuzione test sicurezze
uscitu I umpudu cicI o ZZ0v
ç3
ç
Z
3P
puI sunte comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
FC1
finecorsu chiude 1 "motore
{ n, c, }
FA1
finecorsu upre 1 "motore
{ n, c, }
FCZ
finecorsu chiude Z"motore
{ n, c, }
FAZ
finecorsu upre Z"motore
{ n, c, }
Z
Z
Z
Z
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
DIP-SWITCH {Z vie}
1 ON uperturu purziuI e con Z-3P
1 OFF uperturu pedonuI e con Z-3P
Z ON stop purziuI e con Z-CX
Z OFF richiusuru durunte I ' uperturu con Z-CX

richiusuru durunte I ' uperturu {Z-CX}
stop purziuI e {Z-CX}
JUMPçR {in uI to u d׸ soI o su V1}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481+-
105
M1
M
motore Z4V D, C,
coI I egumento untennu
7
Z puI sunte comundo { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZN1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
FA
finecorsu upre { n, c, }
finecorsu chiude { n, c, }
F
FC
uscitu I umpeggiutore Z4v
11
ç
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio e Z-7}
4 OFF uomo presente disuttivuto
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß ON escI usione 1-Z
9 ON escI usione Z-C3
10 OFF non utiI izzuto
F
CARICAßATTçRIA
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o ßN1
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
Z
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
A
ß
C
D
coI I egumento curicubutterie
ßN1 {se non utiI izzuto fure
ponte A-ß}
+
-
coI I egumento butterie Z4v
{serie di Z du 1 Zv 1 , ZAH}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
Z
+)- 5-481 +-
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR101 per motore ßZ/ßZ1
119RIR1ZZ per motore ßXZ41
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,

DIP SWITCH Z VIç {su nuovo modeI I o}
1 ON motore ßZ-ßZ1
1 OFF motore ßXZ41
Z OFF non utiI izzuto
106
DIP-SWITCH
1 ON chiusura automatica
2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
3 ON radio solo apre (radio e 2-7 da V3 in poi)
4 ON prelampeggio in apertura e chiusura
5 OFF esclusione funzione rilevazione ostacolo
6 OFF esclusione funzione azione mantenuta
7 OFF esclusione test sicurezza sulle fotocellule
8 ON esclusione contatto 1-2
9 ON esclusione contatto 2-C1
10 ON esclusione contatto 2-C3
motore monofase 24V D.C.
2
C1
collegamento fotocellula ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
11
10
uscita 24v a.c.
L1
L2
alimentazione 220v
N
SCHEMA DI COLLEGAMENTO ZN2
NB:- TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO
PONTICELLATI OPPURE ESCLUSI TRAMITE DIP.
10
E1
2
1
pulsante di stop ( n.c.)
10
5
spia cancello aperto 24V A.C.
F
FC
finecorsa chiude ( n.c.)
F
FA
finecorsa apre ( n.c.)
collegamento antenna
2
C3
collegamento fotocellula ( n.c.):
stop parziale
2
3P
marrone
bianco
verde
E
lettore ottico
7
2
pulsante di comando ( n.o.)
programmabile tramite dip
contatto di apertura parziale ( n.o.)
impostabile da trimmer
ALTA FREQUENZA:
e' possibile utilizzare tutte le af: AF30-AF40
AF43S-AF43SM-AF150-AF315-AF43TW
CAME SERVICE
2
C7
collegamento costola sens. ( n.c.):
riapertura durante la chiusura
2
C8
collegamento costola sens. ( n.c.):
richiusura durante l'apertura
10
TS
uscita 24v per effettuare il test delle sicurezze
(con 10-TS vanno alimentati i trasmettitori delle fotocellule)
M
M
uscita lampada 24V A.C.
arancione
arancione
"A.C.T." Regola il tempo di chiusura automatica.Puo' variare da 1 a 150 sec.
"PAR.OP." Regola il tempo apertura parziale.Varia in funzione della lunghezza del cancello.
"RUN S." Regola la sensibilità amperometrica durante la marcia.Piu' bassa è (-)piu' forza ha il motore.
"SLOW S." Regola la sensibilità amperometrica durante il rallentamento.Piu' bassa è (-)piu' forza ha il motore.
"RUN V." Regola la velocita' durante la fase di marcia normale.
"SLOW V." Regola la velocità' durante la fase di rallentamento.
TRIMMER DI REGOLAZIONE
TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:
19RIR197
SCHEDA CARICABATTERIA ART:
002LB90 bianco
rosso
+
-
107
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uI trusformutore
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZP1/Z/3/4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIP01ó
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ANTIPANICO çLçTTRICO
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
utiI zzure I ' urticoI o MA7030 {ZPA1} ubbinuto
uI I o MA7040 {oppure fucendo un ponte 1 -3
suI I u schedu ZPF1},
Nß: butteriu di emergenzu 1ZV 1¸ ZAh
Z
R1
rudur 1 esterno { n, o, }
+)- 5-481 +-
Z
RZ
rudur Z interno { n, o, }
SçLçTTORç FUNZIONI
per iI funzionumento con iI seI ettore utiI izzure
I ' urticoI o MA7040 {ZPF1+ZPFZ}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPF
çLçTTROßLOCCO
per iI funzionumento con I ' eI ettrobI occo utiI iz-
zure I ' urticoI o MA7010 {ZPß1}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPß
FOTOCçLLULA
per iI funzionumento con fotoceI I uI u utiI izzure
I ' urticoI o MF9010/1 1 {DOC-P}
M
motore
A1
AZ
M
N
contutto mugnetico { n, o, }
di porte chiuse
ZPS1
SCHçDA DI COMANDO
urticoI o ZPS1
Ap1
ApZ
connettore uperturu purziuI e
du inserire su ZP1/Z/3/4
)
*
+
,
-
.
/
0
2
A-direzione uperturu portu
ß-potenzu di ucceI eruzione
C-ruI I entumento upre
D-ruI I entumento chiude
ç-ruI I entumento uperturu purziuI e
F-veI ocitu' di chiusuru
S-regoI uzione di uperturu purziuI e
H-chiusuru uutomuticu
P-connettore di uperturu purziuI e
) *
2
A-memorizzuzione funzioni
ß-spintu costunte in chiusuru
C-direzione uperturu portu
D-regoI uzione uperturu purziuI e
ç-veI ocitu' di chiusuru
F-chiusuru uutomuticu
P-connettore di uperturu purziuI e
+
, - .
ZP1 -ZPZ
ZP3-ZP4
108
M
M
motore Z4V D, C,
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uI trusformutore
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZPõ/ó
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIP040
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ANTIPANICO çLçTTRICO
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
{Z in serie du 1 ZV 1 ¸ ZAh} utiI zzure I ' urticoI o
MA7031 {ZPAZ} ubbinuto uI I o MA7040 {oppure
fucendo un ponte 1-3 suI I u schedu ZPF1},
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPA
Z
R1
rudur 1 esterno { n, o, }
+)- 5-481 +-
Z
RZ
rudur Z interno { n, o, }
R
Rnc
Ru
Rc
uruncio
murrone
bI u
biunco
SçLçTTORç FUNZIONI
per iI funzionumento con iI seI ettore utiI izzure
I ' urticoI o MA7040 {ZPF1+ZPFZ}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPF
çLçTTROßLOCCO
per iI funzionumento con I ' eI ettrobI occo utiI iz-
zure I ' urticoI o MA7010 {ZPß1}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPß
FOTOCçLLULA
per iI funzionumento con fotoceI I uI u utiI izzure
I ' urticoI o MF9010/1 1 {DOC-P}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPM
rosso
nero
M1
M
motore Z4V D, C,
N
R
Rnc
Ru
Rc
uruncio
murrone
bI u
biunco
nero
rosso
NçL CASO DI APçRTURA A DX
RALLçNTAMçNTO
APRç
RALLçNTAMçNTO
CHIUDç
RALLçNTAMçNTO
APRç
RALLçNTAMçNTO
CHIUDç
+

A-veI ocitu' di ruI I entumento
ß-veI ocitu'
C-chiusuru uutomuticu
D-sensibiI itu' uI I ' ostucoI o

ZPõ-ZPó A ß
C D
.75-
.75-
.75-
109
M
M
motore Z4V D, C,
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uI trusformutore
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZP7/ß
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIP0óZ
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ANTIPANICO çLçTTRICO
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
{Z in serie du 1 ZV 1 ¸ ZAh} utiI zzure I ' urticoI o
MA703Z {LßC} ubbinuto uI I o MA7041 {oppure
fucendo un ponte 1-3 suI I u morsettieru di coI -
I egumento seI ettore funzioni},
Nß: neI I u primu versione {V1} si utiI izzuvu
I u schedu LßP7
Z
R1
rudur 1 esterno { n, o, }
+)- 5-481 +-
Z
RZ
rudur Z interno { n, o, }
SçLçTTORç FUNZIONI
per iI funzionumento con iI seI ettore utiI izzure
I ' urticoI o MA7041 {ZPFZ}
çLçTTROßLOCCO
per iI funzionumento con I ' eI ettrobI occo utiI iz-
zure I ' urticoI o MA701Z
FOTOCçLLULA
per iI funzionumento con fotoceI I uI u utiI izzure
I ' urticoI o MF9010/1 1 {DOC-P}
Nß: neI cuso non siu utiI izzutu inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPM
+
-
ZP7-ZPß
Z
RI
sensore centruI e per
funzione bussoI u { n, o, }
M
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
coI I egumento encoder
{119RIP0óõ}
ç+
ç-
S
S
DIP-SWITCH {10 vie}
1 ON uutotest
Z OFF non utiI izzuto
3 OFF non utiI izzuto
4 ON escI usione-C1
õ ON funzionumento pusso-pusso {utiI izzundo Z-M}
ó OFF funzionumento bussoI u escI uso
7 OFF-ß ON per eI ettrobI occo in portu chiusu
7 ON-ß OFF eI ettrobI occo portu upertu e chiusu
7 ON-ß ON escI usione eI ettrobI occo
9 ON-10 ON in untipunico¸ chiude
9 OFF-10 ON in untipunico¸ upre
9 OFF-10 OFF in untipunico¸ funzionumento tumpone
FUSE
tusto reset
I Z 3 4 b o 7 8
A 8 C D E F 0
A-punto inizio ruI I entumento
ß-uperturu purziuI e
C-chiusuru uutomuticu
D-veI ocitu' ruI I entumento chiusuru
ç-veI ocitu' chiusuru
F-veI ocitu' di uperturu
S-sensibiI itu' uI I ' ostucoI o
Nß: soI o su I otto 3-9ß
A-punto inizio ruI I entumento uperturu
S-punto inizio ruI I entumento chiusuru
1 se I umpeggiu- encoder fuori uso
1 se ucceso - encoder fuori uso
Z se ucceso - butterie scuriche
3 se ucceso - tensione presente
4 se ucceso - contutto fotoceI I uI e Z-C1 uperto
õ se ucceso - interbI occo uttivuto
ó se ucceso - eI ettrobI occo non funzionunte
7 se ucceso - intervento umperometrico
ß se I umpeggiu - conteggio chiusuru uutomuticu
ß se I umpeggiu - errore durunte I u turuturu
ó/7/ß se uccesi - turuturu terminutu
LED
TPIMMEPS
V1-Z-3
110
M
M
motore Z4V D, C,
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uI trusformutore
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZP7/ß
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIP0óZ
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ANTIPANICO çLçTTRICO
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
{Z in serie du 1 ZV 1¸ ZAh} utiI zzure I ' urticoI o
MA703Z {LßC} ubbinuto uI I o MA7041 {oppure
fucendo un ponte 1-3 suI I u morsettieru di coI -
I egumento seI ettore funzioni},
Z
R1
rudur 1 esterno { n, o, }
CAME SERVICE
Z
RZ
rudur Z interno { n, o, }
SçLçTTORç FUNZIONI
per iI funzionumento con iI seI ettore utiI izzure
I ' urticoI o MA7041 {ZPFZ}
çLçTTROßLOCCO
per iI funzionumento con I ' eI ettrobI occo utiI iz-
zure I ' urticoI o MA701Z
FOTOCçLLULA
per iI funzionumento con fotoceI I uI u utiI izzure
I ' urticoI o MF9010/11 {DOC-P}
+
-
ZP7-ZPß
Z
RI
sensore centruI e per
funzione bussoI u { n, o, }
M
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
coI I egumento encoder
{11 9RIP0óõ}
ç+
ç-
S
S
DIP-SWITCH {10 vie}
1 ON uutotest
Z ON controI I o stuto butterie emergenzu
3 OFF non utiI izzuto
4 ON spintu costunte in chiusuru
õ ON funzionumento pusso-pusso {utiI izzundo Z-M}
ó OFF funzionumento bussoI u escI uso
7 OFF-ß ON per eI ettrobI occo in portu chiusu
7 ON-ß OFF eI ettrobI occo portu upertu e chiusu
7 ON-ß ON escI usione eI ettrobI occo
9 ON-10 ON in untipunico¸ chiude
9 OFF-10 ON in untipunico¸ upre
9 OFF-10 OFF in untipunico¸ funzionumento tumpone
DIP-SWITCH {4 vie}
1 OFF untipunico u curicu eI usticu escI uso
Z OFF non utiI izzuto
3 ON escI usione Z-C1
4 OFF non utiI izzuto
FUSE
tusto reset
puI sunte upre
I Z 3 4 b o 7 8
A 8 C D E F 0 H I
A-punto inizio ruI I entumento uperturu
ß-uperturu purziuI e
C-chiusuru uutomuticu
D-veI ocitu' ruI I entumento chiusuru
ç-veI ocitu' chiusuru
F-veI ocitu' di uperturu
S-punto inizio ruI I entumento chiusuru
H-regoI uzione frenutu
I-veI ocitu' ruI I entumento uperturu
1 se I umpeggiu- encoder fuori uso
1 se ucceso - encoder fuori uso
Z se ucceso - butterie scuriche
Z se I umpeggiu - uttivuzione controI I o butterie
3 se ucceso - tensione presente
4 se ucceso - contutto fotoceI I uI e Z-C1 uperto
õ se ucceso - interbI occo uttivuto
ó se ucceso - eI ettrobI occo non funzionunte
7 se ucceso - intervento umperometrico
ß se I umpeggiu - conteggio chiusuru uutomuticu
ß se I umpeggiu - errore durunte I u turuturu
ó/7/ß se uccesi - turuturu terminutu
LED
TPIMMEPS
V4-õ-ó-7
111
M
M
motore Z4V D, C,
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uI trusformutore
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZP9
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIP0ß1
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
ANTIPANICO çLçTTRICO
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
{Z in serie du 1 ZV 0¸ ßAh} utiI zzure I ' urticoI o
MA7031 {ZPAZ} ubbinute uI I o MA7040 {oppure
fucendo un ponte 1-3 suI I u schedu ZPF1},
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPA
Z
R1
rudur 1 esterno { n, o, }
+)- 5-481 +-
Z
RZ
rudur Z interno { n, o, }
SçLçTTORç FUNZIONI
per iI funzionumento con iI seI ettore utiI izzure
I ' urticoI o MA7040 {ZPF1+ZPFZ}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPF
çLçTTROSçRRATURA
per iI funzionumento con I ' eI ettroserruturu
utiI izzure I ' urticoI o MA7013 {ZPß1}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPß
FOTOCçLLULA
per iI funzionumento con fotoceI I uI u utiI izzure
I ' urticoI o MF9010/1 1 {DOC-P}
Nß: neI cuso non siu utiI izzuto inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPM
+

A-chiusuru uutomuticu
ß-veI ocitu'
C-veI ocitu' ruI I entumento
D-spintu deI motore in chiusuru {wind & stop}
ç-sensibiI itu' uI I ' ostucoI o
F-strip uttivuzione push & go
S-strip uttivuzione wind & stop

ZP9
A ß C D
.75-
.75-
SP
RA
RC1
ruI I entumento upre { n, o, }
RA
RC
RC1
ruI I entumento chiude { n, o, }
push & go e wind & stop { n, o, }
ç
F
S
INVçRSIONç SçNSO DI MARCIA
neI cuso si utiI izzi iI bruccio snoduto {invece
di queI I o u sI ittu} invertire i sguenti coI I egu-
menti: M con N¸ RA con RC e RA con RC1
112
M
M
motore Z4V D, C,
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
uI trusformutore
N
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZP10
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIP0ß1
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
R1
sensore 1 esterno { n, o, }
+)- 5-481 +-
Z
RZ
sensore Z interno { n, o, }
+

A-veI ocitu' ruI I entumento
ß-chiusuru uutomuticu
C-veI ocitu'
D-spintu deI motore

ZP10
A ß
C
D
.75- .75-
coI I egumento encoder
{119RIP09ß}
+
-
ç1
çZ
R3
non utiI izzuto { n, o, }
Z
S
eI ettroserruturu 1 Zv
11
M
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
ANTIPANICO
per iI funzionumento con I e butterie tumpone
{Z in serie du 1 ZV 0¸ ßAh} utiI zzure I ' urticoI o
MA7034 {LßC} ubbinuto uI I o MA7041 {oppure
fucendo un ponte 1-3 suI I u morsettieru di coI -
I egumento seI ettore funzioni},
SçLçTTORç FUNZIONI
per iI funzionumento con iI seI ettore utiI izzure
I ' urticoI o MA7041 {ZPFZ}
DIP-SWITCH {10 vie}
1 OFF motore sI uve disuttivuto
Z OFF motore muster disuttivuto
3 OFF non utiI izzuto
4 ON riI evuzione ostucoI o uttivuto
õ ON funzionumento pusso-pusso {utiI izzundo Z-M}
ó ON wind & stop uttivuto
7 ON push & go uttivuto
ß ON escI usione Z-C1
9 ON uttivuzione uttesu ostucoI o in uperturu su RZ
10 ON progrummuzione finecorsu uttivutu
tusto reset
FOTOCçLLULA
per iI funzionumento con fotoceI I uI u utiI izzure
I ' urticoI o MF9010/1 1 {DOC-P}
Nß: neI cuso non siu utiI izzutu inserire neI I o
stesso innesto I ' urticoI o ZPPM
113
Z
P
A
1
Z
P
F
1
Z
P
ß
1
Z
P
F
Z
Z
P
S
1
L
1
L
Z
01ZR
1
R
Z
C
1
L
1
L
Z
01ZR
1
ZR
Z
ZC
1
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e

Z
Z
0
V
u
s
c
i
t
u

Z
4
v
c
o
n
t
u
t
t
o

n
,
o
,

r
u
d
u
r

i
n
g
r
e
s
s
o
c
o
n
t
u
t
t
o

n
,
o
,

r
u
d
u
r

u
s
c
i
t
u
c
o
n
t
u
t
t
o

n
,
c
,

f
o
t
o
c
e
I
I
u
I
u
A


ß


C


D
A
P
1
A
P
Z
A
Z
A
1
NM

!


"


#


$


%

!


"


#


$


%
ç
S
ç
S
F
Z
F
1
.

.

-
5

-
5
ç
L
ç
T
T
R
O
ß
L
O
C
C
O
S
ç
L
ç
T
T
O
R
ç
F
U
N
Z
I
O
N
I
ß
A
T
T
ç
R
I
A

D
I
ç
M
ç
R
S
ç
N
Z
A
1
Z

V
1
,
Z
A
H
+-
A
N
T
I
P
A
N
I
C
O
M
O
T
O
R
ç
Q
U
A
D
R
O
A ß C D
c
o
n
t
u
t
t
o

n
,
o
,

m
u
g
n
e
t
i
c
o
p
o
s
t
o

s
u
I
I
u

c
i
n
g
h
i
u
c
o
n
n
e
t
t
o
r
e

u
n
t
i
p
u
n
i
c
o
n
e
r
o
v
e
r
d
e
g
i
u
I
I
o
N
ß
:
S
ç

N
O
N

S
O
N
O

P
R
ç
S
ç
N
T
I

L
'
ç
L
ç
T
T
R
O
ß
L
O
C
C
O

ç

I
L

S
ç
L
ç
T
T
O
R
ç

F
U
N
Z
I
O
N
I

I
N
S
ç
R
I
R
ç

L
ç

R
I
S
P
ç
T
T
I
V
ç

S
C
H
ç
D
ç

P
O
N
T
ç
:
Z
P
P
ß
{
d
i
s
Z
Z
Z
7
}

ç

Z
P
P
F
{
d
i
s
Z
Z
Z
ó
}
T
R
A
S
F
O
R
M
A
T
O
R
ç

D
I

R
I
C
A
M
ß
I
O

A
R
T
:
1
1
9
R
I
P
0
1
ó
S
C
H
ç
M
A

D
I

C
O
L
L
ç
S
A
M
ç
N
T
O

R
A
P
I
D
ç
-
S
O
L
V
ç
R
r
e
s

4
,
7
k
o
h
m
+
)

-

5
-
4
8
1
+
-

114
DIP-SWITCH CODICç {venti vie}
imposture codice personuI izzuto
DIP-SWITCH CANALç {quuttro vie¸ uI centro}
imposture iI cunuI e di trusmissione
PROSRAMMAZIONç DIP-SWITCH DçLLA
RICçZIONç RADIO M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
1
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
1
puI sunte upre-chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZR10
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure soI umente I e seguenti
uI te frequenze¸ AF1 õ e AF433
DIP-SWITCH FUNZIONI {in uI to u s×}
1 ON preI umpeggio
Z OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
3 ON chiusuru uutomuticu
4 ON uomo presente escI uso
+)- 5-481 +- 115
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,

coI I egumento untennu
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte upre-chiude
1
0
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZRZZ
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
DIP-SWITCH {due vie}
1 ON-Z OFF 1 cunuI e
1 OFF-Z ON Z"cunuI e
1 ON-Z ON 3"cunuI e
1 OFF-Z OFF 4"cunuI e
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure I u seguente uf:
AF433
SCHçDA RMZ0
JUMPçR SU RMZ0
chiusuru uutomuticu uttivutu
chiusuru uutomuticu disuttivutu
DIP-SWITCH {dieci vie}
imposture codice personuI izzuto come rudio-
comundi
uomo presente uttivuto
funzionumento uutomutico
PROSRAMMAZIONç DIP-SWITCH DçLLA
RICçZIONç RADIO
JUMPçR SU ZRZZ
+)- 5-481 +-
{ n, o, }
116
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,

coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z puI sunte upre-stop-chiude-stop
{ n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO ZRZ3
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
ç1
ç3
DIP-SWITCH
1 OFF uomo presente escI uso
Z ON chiusuru uutomuticu
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure I e seguenti uf:
AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
117
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,

coI I egumento untennu
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z puI sunte di comundo progrummu-
biI e trumite dip { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZRZ4
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,

PçR AßILITARç L' AUTORITçNUTA PORTARç IL
TRIMMçR T, L, AL MINIMO
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
uscitu I umpudu cortesiu ZZ0v
ç1
ç3
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
Z ON upre-stop-chiude {rudio e Z-7}
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF43S-AF43SM-AF1 õ0-AF31õ-AF30
+)- 5-481 +-
118
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
11/Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
11/Z
10
uscitu Z4v u, c,
L1
LZ
uI imentuzione ZZ0v
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZR100
Nß: - TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI OPPURç çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip
W
ç1
11/Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
F
FC
finecorsu chiude { n, c, }
F
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre {rudio e Z-7}
4 ON preI umpeggio
õ OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
ó OFF uomo presente escI uso
7 ON escI usione 1 1 /Z-C1
ß ON escI usione 1 -1 1 /Z
9 OFF-1 0 OFF I umpeggiutore {W-ç1 }
9 OFF-1 0 ON I umpudu cortesiu {W-ç1 }
9 ON-1 0 ON I umpudu cicI o {W-ç1 }
7
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
11/Z
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
119
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
motore trifuse 3ß0v
T1
TZ
inserimento chiusuru
uutomuticu
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
R
S
uI imentuzione ZZ0v R-S
uI imentuzione 3ß0v R-S-T { POSIZIONç 4 }
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZT1
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
319Z0Z1
Nß: -PçR OTTçNçRç LA FUNZIONç DI UOMO PRçSçNTç
TASLIARç I DIODI INDICATI CON LA FORßICç,
- TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
W
ç
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
T
1
S
eI ettroserruturu 1 Zv
{ POSIZIONç 1 }
1
4
{ POSIZIONç 1 }
{ POSIZIONç 4 }
+)- 5-481 +-
{ n, o, }

120
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
motore trifuse 3ß0v
Z
C
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
4
seI ettore u chiuve
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, c, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
R
S
uI imentuzione ZZ0v R-S
uI imentuzione 3ß0v R-S-T { POSIZIONç 4 }
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZTZ
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
319Z0Z1
Nß: TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI O çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç1
çZ
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre { n, c, }
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
T
1
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
{ POSIZIONç 1 }
1
4
{ POSIZIONç 1 }
{ POSIZIONç 4 }
Z
k
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
DIP-SWITCH {IN ßASSO A DçSTRA}
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON escI usione 1 -Z
3 OFF non utiI izzuto
4 ON-õ OFF soI o upre con rudio
4 OFF-õ ON upre-chiude con rudio
DIP-SWITCH {IN ALTO A SINISTRA}
1 ON preI umpeggio chiude
Z ON preI umpeggio upre
3 ON uomo presente disuttivuto
4 ON escI usione Z-k
õ ON escI usione Z-C
+)- 5-481 +-
121
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
motore trifuse 3ß0v
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
7
Z
puI sunte pusso-pusso { n, o, }
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
1
0
uscitu Z4v u, c,
R
S
uI imentuzione ZZ0v R-S
uI imentuzione 3ß0v R-S-T { PONTç COM-3ß0 }
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZT3
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR104
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
PONTICçLLATI,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç1
çZ
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
1
FC
spiu cunceI I o uperto Z4v
1
FA
spiu cunceI I o chiuso Z4v
0
FC
finecorsu chiude { n, c, }
0
FA
finecorsu upre
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio { n, o, }
ß1
ßZ
T
1
çS
eI ettroserruturu 1 Zv
{ PONTç COM-ZZ0 }
Z
CZ
coI I egumento costoI u { n, c, }:
richiusuru durunte I ' uperturu
DIP-SWITCH
1 OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
Z ON chiusuru uutomuticu
3 ON uomo presente disuttivuto
4 OFF soI o upre con rudio
4 ON upre-chiude con rudio
õ ON preI umpeggio
Z
C3
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
stop purziuI e
uscitu { n, o, } uttivu ud ogni
impuI so di uperturu per 3",
ß3
ß4
+)- 5-481 +-

{ n, c, }
122
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
motore trifuse 3ß0v
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
R
S
uI imentuzione ZZ0v R-S
uI imentuzione 3ß0v R-S-T { PONTç COM-3ß0 }
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZT4
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
119RIR144
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude
F
FA
finecorsu upre
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio n, o,
ß1
ßZ
T
{ PONTç COM-ZZ0 }
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip
ç
çX
ç
1 1
õ
ó
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
10
ç4
uscitu I umpeggiutore Z4v
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF-9OFF richiusuru in fuse di uperturu {Z-CX}
ß OFF-9ON stop purziuI e {Z-CX}
ß ON escI usione Z-CX
1 0 ON escI usione 1 -Z
1 1 OFF motore piI otuto disuttivuto
1 Z ON chiusuru uutomuticu ß" {con 3P}
1 3 ON uttivuzione test sicurezze
1 4 OFF motore piI otu disuttivuto
1 õ OFF non utiI izzuto
1 ó ON-1 7 OFF I umpudu cortesiu {ç-çX}
1 ó OFF-1 7 ON I umpudu cicI o {ç-çX}
1 ß OFF non utiI izzuto
1 9 OFF non utiI izzuto
Z0 OFF non utiI izzuto
10
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 10-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, c, }
{ n, c, }
123
M1
U
W
motore monofuse Z30v u, c,
motore trifuse 3ß0v
Z
C1
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }:
riuperturu durunte I u chiusuru
Z
3
puI sunte upre { n, o, }
Z
4
puI sunte chiude { n, o, }
11
10
uscitu Z4v u, c,
R
S
uI imentuzione ZZ0v R-S
uI imentuzione 3ß0v R-S-T { PONTç COM-3ß0 }
V
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
ZTó
TRASFORMATORç DI RICAMßIO ART:
1 19RIR1 44
Nß: -TUTTI I CONTATTI N, C, NON UTILIZZATI VANNO
çSCLUSI TRAMITç DIP,
uscitu I umpeggiutore ZZ0v
ç1
Z
1
puI sunte di stop { n, c, }
spiu cunceI I o uperto Z4v
1 1
spiu cunceI I o chiuso Z4v
F
FC
finecorsu chiude
F
FA
finecorsu upre
coI I egumento untennu
uscitu secondo contutto
rudio n, o,
ß1
ßZ
T
{ PONTç COM-ZZ0 }
Z
CX
coI I egumento fotoceI I uI u { n, c, }
progrummubiI e trumite dip
uscitu I umpudu ZZ0v
progrummubiI e trumite dip
ç
çX
ç
1 1
õ
ó
Z
3P
puI sunte uperturu purziuI e
{ n, o, }
ZMOT
coI I egumento per motori
ubbinuti
1 0
ç4
uscitu I umpeggiutore Z4v
DIP-SWITCH
1 ON chiusuru uutomuticu
Z ON upre-stop-chiude-stop {rudio e Z-7}
Z OFF upre-chiude {rudio e Z-7}
3 ON soI o upre con rudio
4 OFF uomo presente escI uso
õ ON preI umpeggio
ó OFF riI evuzione ostucoI o escI usu
7 ON escI usione Z-C1
ß OFF-9OFF richiusuru in fuse di uperturu {Z-CX}
ß OFF-9ON stop purziuI e {Z-CX}
ß ON escI usione Z-CX
10 ON escI usione 1-Z
11 OFF motore piI otuto disuttivuto
1Z ON chiusuru uutomuticu ß" {con 3P}
13 ON uttivuzione test sicurezze
14 OFF motore piI otu disuttivuto
1õ OFF non utiI izzuto
1ó ON-1 7 OFF I umpudu cortesiu {ç-çX}
1ó OFF-17 ON I umpudu cicI o {ç-çX}
1ß ON freno uttivuto
19 OFF non utiI izzuto
Z0 OFF non utiI izzuto
1 0
TS
uscitu Z4v per effettuure iI test deI I e sicurezze
{con 1 0-TS vunno uI imentuti i trusmettitori deI I e fotoceI I uI e}
7
Z
puI sunte di comundo { n, o, }
progrummubiI e trumite dip
ALTA FRçQUçNZA:
e' possibiI e utiI izzure tutte I e uf:
AF30-AF43S-AF43SM-AF1õ0-AF31õ
+)- 5-481 +-
{ n, c, }
{ n, c, }
124
-4;
PROSRAMMAZIONç AF43sM CON RADIOCOMANDI TOP
-TOSLIçRç LA SCHçDINA DI MçMORIA
-MçTTçRç IN ON IL DIP N"10
-MçTTçRç IN ON IL DIP N"9 PçR MçMORIZZARç IL CANALç CH1
{IN ON IL N"ß ç IL N"9 Sç SI VUOLç INVçCç MçMORIZZARç IL CHZ}
-SI ACCçNDç AUTOMATICAMçNTç IL LçD VçRDç
-INVIARç IL CODICç CON IL 1" RADIOCOMANDO PçR 3"
-SI ACCçNDç PçR 3" IL LçD ROSSO POI RITORNA AD ACCçNDçRSI QUçLLO VçRDç
-PROSRAMMARç DI SçSUITO TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI
-TçRMINATA LA PROSRAMMAZIONç RIMçTTçRç IL DIP 9 {OPPURç ß} IN OFF
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçL RICçVITORç ç CONTçMPORANçAMçNTç {PçR 3"} UNO DçI RADIOCOMANDI
PROSRAMMATI SçMPRç SULL' USCITA 1,
{RIPçTçRç LA STçSSA OPçRAZIONç PRçMçNDO CHZ ç CONTçMPORANçAMçNTç UNO QUALSIASI DçI
RADIOCOMANDI PROSRAMMATI PçR L' USCITA Z}

PROSRAMMAZIONç AF43sM CON RADIOCOMANDI TAM
-TOSLIçRç LA SCHçDINA DI MçMORIA
-MçTTçRç IN OFF IL DIP N"1 0
-MçTTçRç IN ON IL DIP N"9 PçR MçMORIZZARç IL CANALç CH1
{IN ON IL N"ß ç IL N"9 Sç SI VUOLç INVçCç MçMORIZZARç IL CHZ}
-SI ACCçNDç AUTOMATICAMçNTç IL LçD VçRDç
-INVIARç IL CODICç CON IL 1" RADIOCOMANDO PçR 3"
-SI ACCçNDç PçR 3" IL LçD ROSSO POI RITORNA AD ACCçNDçRSI QUçLLO VçRDç
-PROSRAMMARç DI SçSUITO TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI
-TçRMINATA LA PROSRAMMAZIONç RIMçTTçRç IL DIP 9 {OPPURç ß} IN OFF
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçL RICçVITORç ç CONTçMPORANçAMçNTç {PçR 3"} UNO DçI RADIOCOMANDI
PROSRAMMATI SçMPRç SULL' USCITA 1,
{RIPçTçRç LA STçSSA OPçRAZIONç PRçMçNDO CHZ ç CONTçMPORANçAMçNTç UNO QUALSIASI DçI
RADIOCOMANDI PROSRAMMATI PçR L' USCITA Z}

AF43sM
MçMORIA
Nß: PçR LA CANCçLLAZIONç DI TUTTI I CODICI MçMORIZZATI TçNçRç PRçMUTO IL PULSANTç SULLA
AF43sM çD ATTçNDçRç CHç SI ACCçNDANO IN SUCCçSSIONç I SçSUçNTI LçD: ROSSO PçR õ"¸ VçRDç
PçR õ"¸ ROSSO PçR 3"¸ ALLA RIACCçNSIONç DçL LçD VçRDç RILASCIARç IL TASTINO,
+)- 5-481 +-
125
LISTA UTçNTI
quoI oro in fufuro si prevedo di dover di soffi vore uno o pi u´ dei codici obiI i fofi e´ necessorio
segnorsi I o sequen;o in cui sono sfofi inserifi i codici ufenfi neI I o opposi fo fobeI I o.
CANCçLLAZIONç DI UN SINSOLO UTçNTç
se per es. vogI io onnuI I ore I ´ occesso oI I ´ ufenfe Verdi (i nserifo per 7" neI I o I i sfo ufenfi ) devo:
-i mposfore I o combi no;ione 7 deI I o deI I o nosfro fobeI I o LOCAZIOMI UTEMTI
-premere i I fosfo A per Z"
-si occendono i n sequen;o i I ed: rosso b" - verde
RçCUPçRO SINSOLO UTçNTç
se ho erroneomenfe di sobiI ifofo un ufenfe (per es Verdi) e´ possibiI e cosi´ recuperorI o:
- meffere in on iI di p 8
- i mposfore I o combi no;i one 7 deI I o nosfro fobeI I o LOCAZIOMI UTEMTI
- premere per Z" i I fosfo A
- si occendono i n sequen;o i I ed: verde b" - rosso
CANCçLLAZIONç DI TUTTI SLI UTçNTI
per conceI I ore fuffi gI i ufenfi i nserifi bi sogno:
- fenere premufo i I fosfo A
- si occendono i n sequen;o i I ed : rosso b" - verde b" - rosso 3"(I ompeggio) - verde
- ri I osciore iI fosfo.
INSçRIMçNTO NUOVI UTçNTI
per oggiungere dei nuovi codici ufenfi (che neI I o LISTA UTEMTI verronno meori;;ofi
oI posfo di queI I i conceI I ofi o monconfi) bisogno:
- ri pefere I o proceduro di PPO0PAMMAZIOME E CAPICAMEMTO CODICI UTEMTI doI punfo3 .
RçCUPçRO DçLL' INTçRA MçMORIA
per recuperore I ´ i nfero memori o erroneomenfe conceI I ofo:
- meffere in on iI di p n"8
- fenere premufo i I fosfo A
- si occendono i n sequen;o i I ed: verde b" - rosso b" - rosso I" (I ompeggio) - rosso
- ri I osciore iI fosfo
ARCHIVIAZIONç DçI CODICI SU ßACkUP
per conservore i n orchi vi o i codici ufenfi bi sogno:
- i nserire I o schedo di bockup
- meffere in on iI di p n"9
-si occendono i n sequen;o i I ed: rosso e verde I0 " (I ompeggionfi ) - verde 3" - rosso e verde
- ri meffere i n off iI dip n"9
- fogI iere I o schedo di bockup
TRASFçRIMçNTO CODICI ßACkUP SU AF43sM
per frosferire su uno nuovo AF43sM dei codici orchi vi ofi bisogno:
- i nserire I o schedino di memori o precedenfemenfe memori ;;ofo
- fenere premufo i I fosfo A
- i n sequen;o si occendono i I ed: rosso e verde I0" (I ompeggiono) - rosso 3" - rosso e verde
- ri I osciore iI fosfo A
- fogI iere I o schedi no di bockup

126
-4;
AF43sM
MEMOPIA DI 8ACIUP
fosfo "A"
PROSRAMMAZIONç ç CARICAMçNTO CODICI UTçNTI
per regi sfrore i codi ci dei vori ufenfi neI I o AF43sM bi sogno:
I- fogI iere I o schedino di memorio
Z- eseguire I o CAMCELLAZIOME DI TUTTI 0LI UTEMTI per eI i minore evenfuoI i codici residui dei
fesf di coI I oudo
3- compiI ore I o evenfuoI e LISTA UTEMTI
4- meffere in on iI dip I0 neI coso di rodiocomondi TOP, meffere in off iI dip I0 neI coso di rodiocomondi TAM
b- meffere in on iI dip 9 per memori;;ore CHI , meffere in on i dip 8 e 9 se si vuoI e memori;;ore CHZ
o- invi ore i I codice deI I" rodi comondo per 3"
7- si occendono in sequen;o i I ed: rosso 3" - verde
8- cori core di seguifo fuffi gI i oI fri codici
9- uno voI fo ferminofo I ´ opero;ione rimeffere in off iI di p 8, oppure 8 e 9
I0- per obiI ifore I ´ uscifo I deI ricevifore (su cui e´ inseri fo I o AF43sM) premere iI fosfino CHI deI
ri cevi fore confemporoneomenfe od un dei rodiocomondi progrommofi per I ´ uscifo I per 3".
per obiI ifore I ´ uscifo Z deI ricevifore premere iI fosfino CHZ deI ricevifore confemporoneomenfe
od uno dei rodiocomondi progrommofi per I ´ uscifo Z per 3".
II- effeffuore evenfuoI menfe I ´ opero;i one di APCHIVIAZIOME DEI CODICI SU 8ACIUP

AF43sM
I
Z
3
4
b
o
7
8
9
I0
II
IZ
I3
I4
Ib
Io
I7
I8
I9
Z0
ZI
ZZ
Z3
Z4
Zb
Zo
Z7
Z8
Z9
30
3I
3Z
33
34
3b
3o
37
38
39
40
4I
4Z
43
44
4b
4o
47
48
49
b0
bI
bZ
b3
b4
bb
bo
b7
b8
b9
o0
oI
oZ
o3
o4
ob
oo
o7
o8
o9
70
7I
7Z
73
74
7b
7o
77
78
79
80
8I
8Z
83
84
8b
8o
87
88
89
90
9I
9Z
93
94
9b
9o
97
98
99
I00
I0I
I0Z
I03
I04
I0b
I0o
I07
I08
I09
II0
III
IIZ
II3
II4
IIb
IIo
II7
II8
II9
IZ0
IZI
IZZ
IZ3
IZ4
IZb
IZo
IZ7
IZ8
LISTA UTEMTI do compiI ore
nome nome nome nome
127
1 i tem
! " # $ %
ON
2 i tem
! " # $ %
ON
3 i tem
! " # $ %
ON
4 i tem
! " # $ %
ON
5 i tem
! " # $ %
ON
6 i tem
! " # $ %
ON
7 i tem
! " # $ %
ON
8 i tem
! " # $ %
ON
9 i tem
! " # $ %
ON
1 0 i tem
! " # $ %
ON
1 1 i tem
! " # $ %
ON
1 2 i tem
! " # $ %
ON
1 3 i tem
! " # $ %
ON
1 4 i tem
! " # $ %
ON
1 5 i tem
! " # $ %
ON
1 6 i tem
! " # $ %
ON
1 7 i tem
! " # $ %
ON
1 8 i tem
! " # $ %
ON
1 9 i tem
! " # $ %
ON
20 i tem
! " # $ %
ON
21 i tem
! " # $ %
ON
22 i tem
! " # $ %
ON
23 i tem
! " # $ %
ON
24 i tem
! " # $ %
ON
25 i tem
! " # $ %
ON
27 i tem
! " # $ %
ON
28 i tem
! " # $ %
ON
29 i tem
! " # $ %
ON
30 i tem
! " # $ %
ON
31 i tem
! " # $ %
ON
32 i tem
! " # $ %
ON
33 i tem
! " # $ %
ON
34 i tem
! " # $ %
ON
35 i tem
! " # $ %
ON
36 i tem
! " # $ %
ON
37 i tem
! " # $ %
ON
38 i tem
! " # $ %
ON
39 i tem
! " # $ %
ON
40 i tem
! " # $ %
ON
41 i tem
! " # $ %
ON
42 i tem
! " # $ %
ON
43 i tem
! " # $ %
ON
44 i tem
! " # $ %
ON
45 i tem
! " # $ %
ON
46 i tem
! " # $ %
ON
47 i tem
! " # $ %
ON
48 i tem
! " # $ %
ON
49 i tem
! " # $ %
ON
50 i tem
! " # $ %
ON
53 i tem
! " # $ %
ON
54 i tem
! " # $ %
ON
55 i tem
! " # $ %
ON
56 i tem
! " # $ %
ON
57 i tem
! " # $ %
ON
58 i tem
! " # $ %
ON
59 i tem
! " # $ %
ON
60 i tem
! " # $ %
ON
61 i tem
! " # $ %
ON
62 i tem
! " # $ %
ON
63 i tem
! " # $ %
ON
64 i tem
! " # $ %
ON
65 i tem
! " # $ %
ON
66 i tem
! " # $ %
ON
67 i tem
! " # $ %
ON
68 i tem
! " # $ %
ON
69 i tem
! " # $ %
ON
70 i tem
! " # $ %
ON
71 i tem
! " # $ %
ON
72 i tem
! " # $ %
ON
73 i tem
! " # $ %
ON
74 i tem
! " # $ %
ON
75 i tem
! " # $ %
ON
76 i tem
! " # $ %
ON
79 i tem
! " # $ %
ON
80 i tem
! " # $ %
ON
81 i tem
! " # $ %
ON
82 i tem
! " # $ %
ON
83 i tem
! " # $ %
ON
84 i tem
! " # $ %
ON
85 i tem
! " # $ %
ON
86 i tem
! " # $ %
ON
87 i tem
! " # $ %
ON
88 i tem
! " # $ %
ON
89 i tem
! " # $ %
ON
90 i tem
! " # $ %
ON
91 i tem
! " # $ %
ON
92 i tem
! " # $ %
ON
93 i tem
! " # $ %
ON
94 i tem
! " # $ %
ON
95 i tem
! " # $ %
ON
96 i tem
! " # $ %
ON
97 i tem
! " # $ %
ON
98 i tem
! " # $ %
ON
99 i tem
! " # $ %
ON
1 00 i tem
! " # $ %
ON
1 01 i tem
! " # $ %
ON
1 02 i tem
! " # $ %
ON
1 03 i tem
! " # $ %
ON
1 04 i tem
! " # $ %
ON
1 05 i tem
! " # $ %
ON
1 06 i tem
! " # $ %
ON
1 07 i tem
! " # $ %
ON
1 08 i tem
! " # $ %
ON
1 09 i tem
! " # $ %
ON
1 1 0 i tem
! " # $ %
ON
1 1 1 i tem
! " # $ %
ON
1 1 2 i tem
! " # $ %
ON
1 1 3 i tem
! " # $ %
ON
1 1 4 i tem
! " # $ %
ON
1 1 5 i tem
! " # $ %
ON
1 1 6 i tem
! " # $ %
ON
1 1 7 i tem
! " # $ %
ON
1 1 8 i tem
! " # $ %
ON
1 1 9 i tem
! " # $ %
ON
1 20 i tem
! " # $ %
ON
1 21 i tem
! " # $ %
ON
1 22 i tem
! " # $ %
ON
1 23 i tem
! " # $ %
ON
1 24 i tem
! " # $ %
ON
1 25 i tem
! " # $ %
ON
1 26 i tem
! " # $ %
ON
1 27 i tem
! " # $ %
ON
1 28 i tem
! " # $ %
ON
26 i tem
! " # $ %
ON
51 i tem
! " # $ %
ON
52 i tem
! " # $ %
ON
77 i tem
! " # $ %
ON
78 i tem
! " # $ %
ON
LOCAZIOME UTEMTI do ufiI i;;ore per I o conceI I o;ione dei si ngoI i codici
128
DUPLICAZIONç RADIOCOMANDI MULTIUTçNZA
SçRIç TFM-TAM
-ASSICUPAPSI CHE LO STPIP DEL PADIOCOMAMDO SIA DISIMSEPITO
-IMSEPIPE LA AFIb0 O 43S (IM 8ASE AI PADIOCOMAMDI USATI) IM UMA P8E4
-CAPICAPE (COM UM PADIOCOMAMDO PPO0PAMMATO) MELLE DIVEPSE USCITE DELLA P8E4 I CODICI CHE SI
VO0LIOMO DUPLICAPE (PEP ES : PPEMEPE IL TASTO M"I DELLA P8E4 E COMTEMPOPAMEAMEMTE IL I" DEL
PADIOCOMAMDO PEP 3")
-IMSEPIPE IM UM PADIOCOMAMDO MUOVO (SEMZA CODICE) IL CAVETTO E COLLE0APLO ALLA P8E4
-PPEMEPE IL TASTO DELL´ USCITA CHE SI VUOLE DUPLICAPE E COMTEMPOPAMEAMEMTE IL PELATIVO TASTO
(DEL PADIOCOMAMDO) A CUI VO0LIO METTEPE IL CODICE PEP 3" (PEP ES: PPEMO IL TASTO I DELLA P8E4 ASSIEME
AL TASTO I DEL PADIOCOMAMDO)
-PIPETEPE LA STESSA PPOCEDUPA PEP 0LI ALTPI TASTI (E POI SU TUTTI I PADIOCOMAMDI)
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
NC NO C
RBE4
1
2
3
4
" !
0 1 2 24
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
NC NO C
RBE4
1
2
3
4
" !
0 1 2 24
+)- 5-481 +-
II codice deI coveffo è : II9PIPZII
129
PROSRAMMAZIONç RADIOCOMANDI MULTIUTçNZA
SçRIç TFM-TAM
-A88ASSAPE LA LEVETTA LATEPALE (MEL CASO DI UM 8 CAMALI)
-IMSEPIPE IL POMTICELLO DI PPO0PAMMAZIOME ALL´ IMTEPMO DEL PADIOCOMAMDO
-PPEMEPE IL TASTO CHE SI VUOLE CODIFICAPE
-DI0ITAPE UM CODICE FOPMATO DA Z4 IMPULSI UTILIZZAMDO I TASTI PI(~OM) E PZ(~OFF)
COMSIDEPAMDO CHE I PPIMI Z0 IMPULSI APPAPTEM0OMO AL CODICE E 0LI ULTIMI 4 SOMO IL CAMALE
SE PEP ESEMPIO VO0LIO IMSEPIPE QUESTO CODICE (COM CAMALE I) SUL TASTO PI , LA PPOCEDUPA SAPA´
LA SE0UEMTE: P1-P1-PZ-PZ-P1-P1 -P1-P1 -P1-PZ-PZ-PZ-P1-P1-P1-P1-P1-P1-PZ-PZ-PZ-PZ-PZ-PZ-PZ
-TO0LIEPE IL POMTICELLO DI PPO0PAMMAZIOME
-PIPETEPE I PUMTI PPECEDEMTI PEP PPO0PAMMAPE 0LI ALTPI TASTI COM CODICI (E CAMALI) DIVEPSI
-MEL CASO DI PADIOCOMAMDI A 8 CAMALI MOM E´ MECESSAPIO PPO0PAMMAPE LA SECOMDA SEPIE DI
TASTI POICHE´ :
IL b" TASTO HA LO STESSO CODICE DEL I" COM CAMALE Io
IL o" TASTO HA LO STESSO CODICE DEL Z" COM CAMALE Ib
IL 7" TASTO HA LO STESSO CODICE DEL 3" COM CAMALE I4
L´ 8" TASTO HA LO STESSO CODICE DEL 4" COM CAMALE I3
CAN 1
CAN õ
CAN 9
CAN 1 3
CAN Z
CAN ó
CAN 1 0
CAN 1 4
CAN 3
CAN 7
CAN 1 1
CAN 1 õ
CAN 4
CAN ß
CAN 1 Z
CAN 1 ó
TA8ELLA CAMALI
2
2
CANALç CODICç
2
2
2
2
2
2
2
2
PPO MEMOPIA
+)- 5-481 +-
130
A
B
DUPLICAZIONE TOP432NA-434NA CON T432M / T432A
A
B
- PREMERE IL TASTO SX DEL RADIOCOMANDO B
(RADIOCOMANDO VERGINE)
-IL LED RIMANE ACCESO FISSO RILASCIARE IL
TASTO

-TRASMETTERE PREMENDO IL TASTO SX DEL RADIOCOMANDO
A (CON I RADIOCOMANDI VICINI) FINO A QUANDO IL LED
DEL RADIOCOMANDO B LAMPEGGIA
-RILASCIARE IL TASTO
B
- TENERE PREMUTI ENTRAMBI I TASTI FINCHE' IL LED
LAMPEGGERA' PIU' VELOCEMENTE

A
B
P
1
P
2
P
1
P
2
131
"8 8 + +

R
E
4
3
2
"8 8 + +

R
E
4
3
2
CH1
CHZ
A
A
A
ß
PROSRAMMAZIONç TOP43ZNA-434NA
PRçMçRç IL TASTO CH1 ç DOPO 1 SçCONDO IL TASTO SX DçL
RADIOCOMANDO A PçR 3 SçC ¸ QUANDO IL LçD DçLLA RICçVçNTç
RIMANç ACCçSO RILASCIARç çNTRAMßI
PRçMçRç IL TASTO CHZ ç DOPO 1 SçCONDO IL TASTO DX DçL
RADIOCOMANDO A PçR 3 SçC ¸ QUANDO IL LçD DçLLA RICçVçNTç
RIMANç ACCçSO RILASCIARç çNTRAMßI
DUPLICAZIONç TOP43ZNA-434NA
A
ß
- PRçMçRç IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO ß
{RADIOCOMANDO VçRSINç}
-IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
A {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO ß LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
ß
- TçNçRç PRçMUTI çNTRAMßI I TASTI FINCHç' IL LçD
LAMPçSSçRA' PIU' VçLOCçMçNTç

A
ß
132
A
ß
DUPLICAZIONç TOP43ZNA-434NA CON T43ZM
A
ß
- PRçMçRç IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO ß
{RADIOCOMANDO VçRSINç}
-IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
A {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO ß LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
ß
- TçNçRç PRçMUTI çNTRAMßI I TASTI FINCHç' IL LçD
LAMPçSSçRA' PIU' VçLOCçMçNTç

A
ß
2

2

2

2

133
"8 8 + +

R
E
4
3
2
"8 8 + +

R
E
4
3
2
CH1
CHZ
A
A
A
ß
PROSRAMMAZIONç TOP43ZSA-434MA
PRçMçRç IL TASTO CH1 ç DOPO 1 SçCONDO IL TASTO SX DçL
RADIOCOMANDO A PçR 3 SçC ¸ QUANDO IL LçD DçLLA RICçVçNTç
RIMANç ACCçSO RILASCIARç çNTRAMßI
PRçMçRç IL TASTO CHZ ç DOPO 1 SçCONDO IL TASTO DX DçL
RADIOCOMANDO A PçR 3 SçC ¸ QUANDO IL LçD DçLLA RICçVçNTç
RIMANç ACCçSO RILASCIARç çNTRAMßI
DUPLICAZIONç TOP43ZSA-434MA
A
ß
- TçNçRç PRçMUTO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO ß
{RADIOCOMANDO VçRSINç}
-QUANDO IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
A {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO ß LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
ß
134
CODIFICA TRASMçTTITORI A PROSRAMMAZIONç
DISITALç {T30ZM-T30ZL} CON RICçVITORç AD
AUTOAPPRçNDIMçNTO {AF30/Rç301},
-INSçRIRç JUMPçR DI PROSRAMMAZIONç
SUL TRASMçTTITORç IN POSIZIONç
VçRTICALç
-DISITARç UN CODICç FORMATO DA 10 IMPULSI UTILIZZANDO
I TASTI P1 {=OFF} ç PZ {=ON}
PçR çSçMPIO PZ-P1-P1-P1-PZ-P1-PZ-P1-P1-PZ
2 2
DOPO IL DçCIMO IMPULSO IL TRASMçTTITORç
CONFçRMçRA' L' AVVçNUTA RçSISTRAZIONç DçL
CODICç CON UN DOPPIO SUONO,
-SUßITO DOPO RIPORTARç IL JUMPçR NçLLA POSIZIONç INIZIALç
{ORIZZONTALç},


-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçL RICçVITORç ç DOPO UN SçCONDO
ANCHç IL TASTO P1 DçL TRASMçTTITORç PçR 3 SçCONDI ç LA RI-
CçVçNTç ç' PROSRAMMATA,

! " # $ % & '
PRO MçMORIA
P P P P P P P P P P
+)- 5-481 +-
135
CODIFICA TRASMETTITORI A PROGRAMMAZIONE
DIGITALE (T302A) CON RICEVITORE AD
AUTOAPPRENDIMENTO (AF30).
-posizione default: dip 3 e 5 in posizione ON
-per abilitare la programmazione dip 6 ON
-DIGITARE UN CODICE FORMATO DA 10 IMPULSI
UTILIZZANDO I TASTI P1 (=OFF) E P2 (=ON)
PER ESEMPIO P2-P1-P1-P1-P2-P1-P2-P1-P1-P2
DOPO IL DECIMO IMPULSO IL TRASMETTITORE
CONFERMERA' L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DEL
CODICE CON UN DOPPIO SUONO.
-SUBITO DOPO RIPORTARE IL DIP 6 IN POSIZIONE OFF.

-PREMERE IL TASTINO CH1 DEL RICEVITORE E DOPO UN SECONDO
ANCHE IL TASTO P1 DEL TRASMETTITORE PER 3 SECONDI E LA RI-
CEVENTE E' PROGRAMMATA.
CAME SERVICE
IMPOSTAZIONE CANALI TRASMISSIONE
N.B. prima di variare i canali il radiocomando và
codificato.
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRO MEMORIA
P P P P P P P P P P
136
CODIFICA TRASMETTITORI A PROGRAMMAZIONE
DIGITALE (T302A) CON RICEVITORE A
DIP SWITCH (TR301-TR302-IR1-IR2)
ES. DI CODICE RICEVITORE
posizione default: dip3e 5 in posizione ON
per abilitare la programmazione dip 6 ON
DIGITARE IL CODICE DEL RICEVITORE (10 IMPULSI)
UTILIZZANDO I TASTI P1 (=OFF) E P2 (=ON)
NEL NOSTRO CASO: P2-P1-P1-P1-P2-P1-P2-P1-P1-P2
ON
DOPO IL DECIMO IMPULSO IL TRASMETTITORE
CONFERMERA' L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DEL
CODICE CON UN DOPPIO SUONO.
SUBITO DOPO RIPORTARE IL DIP 6 IN POSIZIONE OFF.
CAME SERVICE

IMPOSTAZIONE CANALI TRASMISSIONE
N.B. prima di variare i canali il radiocomando và
codificato.
137
2 2
CODIFICA TRASMçTTITORI A PROSRAMMAZIONç
DISITALç {T30ZM/T30ZL} CON RICçVITORç A
DIP SWITCH {TR301-TR30Z-IR1-IRZ}
çS, DI CODICç RICçVITORç
INSçRIRç JUMPçR DI PROSRAMMAZIONç SUL TRASMçTTITORç
DISITARç IL CODICç DçL RICçVITORç {10 IMPULSI} UTILIZZANDO
I TASTI P1 {=OFF} ç PZ {=ON}
NçL NOSTRO CASO: PZ-P1-P1-P1-PZ-P1-PZ-P1-P1-PZ
2 2
! " # $ % & '

DOPO IL DçCIMO IMPULSO IL TRASMçTTITORç
CONFçRMçRA' L' AVVçNUTA RçSISTRAZIONç DçL
CODICç CON UN DOPPIO SUONO,
SUßITO DOPO TOSLIçRç IL PONTICçLLO,

+)- 5-481 +-
138
P3 P4
CODIFICA TRASMETTITORI A
PROGRAMMAZIONE DIGITALE (T304A)
CON RICEVITORE AD AUTOAPPRENDI
-DIGITARE UN CODICE FORMATO DA 10 IMPULSI
UTILIZZANDO I TASTI P1 (=OFF) E P2 (=ON)
PER ESEMPIO P2-P1-P1-P1-P2-P1-P2-P1-P1-P2
DOPO IL DECIMO IMPULSO IL TRASMETTITORE
CONFERMERA' L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DEL
CODICE CON UN DOPPIO SUONO.
-SUBITO DOPO RIPORTARE IL DIP 2 IN OFF.


ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRO MEMORIA
P P P P P P P P P P
TASTO P1 -1°CANALE
TASTO P2 -2°CANALE
TASTO P3 -3°CANALE
TASTO P4 -4°CANALE
-per abilitare la programmazione dip 2 ON
139
CODIFICA TRASMçTTITORI A
PROSRAMMAZIONç DISITALç {T304M-T304L}
CON RICçVITORç AD AUTOAPPRçNDIMçNTO {AF30},
+)- 5-481 +-
-DISITARç UN CODICç FORMATO DA 10 IMPULSI UTILIZZANDO
I TASTI P1 {=OFF} ç PZ {=ON}
PçR çSçMPIO PZ-P1-P1-P1-PZ-P1-PZ-P1-P1-PZ
DOPO IL DçCIMO IMPULSO IL TRASMçTTITORç
CONFçRMçRA' L' AVVçNUTA RçSISTRAZIONç DçL
CODICç CON UN DOPPIO SUONO,
-SUßITO DOPO RIPORTARç IL JUMPçR NçLLA POSIZIONç INIZIALç
{VçRTICALç},


-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçL RICçVITORç ç DOPO UN SçCONDO
ANCHç IL TASTO P1 DçL TRASMçTTITORç PçR 3 SçCONDI ç LA RI-
CçVçNTç ç' PROSRAMMATA,

! " # $ % & '
PRO MçMORIA
P P P P P P P P P P
2 2
2! 2"
TASTO P1 -1"CANALç
TASTO PZ -Z"CANALç
TASTO P3 -3"CANALç
TASTO P4 -4"CANALç
-INSçRIRç JUMPçR DI PROSRAMMAZIONç
SUL TRASMçTTITORç IN POSIZIONç
ORIZZONTALç
140
CODIFICA TRASMçTTITORI MULTIUTçNZA A
PROSRAMMAZIONç DISITALç {T30ZZM-T30ZZL}
CON RICçVITORç AD AUTOAPPRçNDIMçNTO {AF30},
2 2
1"CODICç
2! 2"

Z"CODICç
CON I TASTI P1 ç PZ TRASMçTTç IL PRIMO CODICç
RISPçTTIVAMçNTç SU 1"ç Z"CANALç
CON I TASTI P3 ç P4 TRASMçTTç IL SçCONDO CODICç
RISPçTTIVAMçNTç SU 1"ç Z"CANALç
-PçR CODIFICARç IL PRIMO CODICç INSçRIRç IL
JUMPçR INDICATO,
-DISITARç UN CODICç FORMATO DA 1 0 IMPULSI
UTILIZZANDO I TASTI P1{=OFF} ç PZ{=ON}
PçR çSçMPIO: PZ-P1-P1 -P1-PZ-P1-PZ-P1-P1-PZ
-TOSLIçRç IL JUMPçR A SçQUçNZA TçRMINATA
-PçR CODIFICARç IL SçCONDO CODICç INSçRIRç
çNTRAMßI I JUMPçRS,
-DISITARç UN CODICç FORMATO DA 1 0 IMPULSI
UTILIZZANDO I TASTI P1{=OFF} ç PZ{=ON}
PçR çSçMPIO: P1-P1-P1 -PZ-PZ-PZ-PZ-P1-P1-P1
-TOSLIçRç I JUMPçRS A SçQUçNZA TçRMINATA

! " # $ % & '
PRO MçMORIA
P P P P P P P P P P

! " # $ % & '
PRO MçMORIA
P P P P P P P P P P
+)- 5-481 +-
141

-TOSLIçRç TçNSIONç çD INSçRIRç LA SCHçDINA AF30
-RIDARç TçNSIONç ALLA CçNTRALINA

-PRIMA DI INIZIARç LA PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç VçRIFICARç
CHç LA SCHçDA MADRç SIA FUNZIONANTç CON I PULSANTI DI COMANDO
çD IL LçD DI SçSNALAZIONç SIA SPçNTO
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO SINISTRO DI UN RADIOCOMANDO QUALSIASI
APPçNA PROSRAMMATO PçR 3 SçC,

-PRçMçRç IL TASTINO CHZ DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO DçSTRO DçLLO STçSSO RADIOCOMANDO PçR
3 SçC,

PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç DI UN SISTçMA RADIO CON AF30 ç TOP30Z/304M
2 2
2 2
2! 2"
-PçR PROSRAMMARç IL RADIOCOMANDO INSçRIRç IL JUMPçR INDICATO
-DISITARç UN CODICç FORMATO DA 1 0 IMPULSI UTILIZZANDO I TASTI
P1 {=OFF} ç PZ {=ON}
PçR çSçMPIO PZ-P1 -P1 -P1 -PZ-P1 -PZ-P1 -P1-PZ
-DOPO IL DçCIMO IMPULSO IL TRASMçTTITORç CONFçRMçRA' L' AVVçNUTA
MçMORIZZAZIONç DçL CODICç CON UN DOPPIO SUONO
-SUßITO DOPO RIPORTARç IL JUMPçR NçLLA POSIZIONç INIZIALç
{ORIZZONTALç}
-PROSRAMMARç TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI NçLLO STçSSO MODO

! " # $ % & '
PRO MçMORIA
P P P P P P P P P P
142
-TOSLIçRç IL PONTICçLLO SULLA SCHçDA AF43S
-TOSLIçRç TçNSIONç çD INSçRIRç LA SCHçDINA AF43S
-RIDARç TçNSIONç ALLA CçNTRALINA

-PRIMA DI INIZIARç LA PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç VçRIFICARç
CHç LA SCHçDA MADRç SIA FUNZIONANTç CON I PULSANTI DI COMANDO
çD IL LçD DI SçSNALAZIONç SIA SPçNTO
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO SINISTRO DI UN RADIOCOMANDO "A" PçR 3 SçC,
{DIVçNTçRA' IL CAMPIONç PçR DUPLICARç TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI}
-PRçMçRç IL TASTINO CHZ DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO DçSTRO DçLLO STçSSO RADIOCOMANDO "A"
PçR 3 SçC,

-POICHç' TUTTI I RADIOCOMANDI çSCONO DALLA DITTA CON UN CODICç
DIVçRSO PçR OSNI RADIOCOMANDO ç' NçCçSSARIO DUPLICARLI UTILIZZANDO
IL RADIOCOMANDO CAMPIONç "A" {QUçLLO SIA' MçMORIZZATO SULLA SCHçDA
MADRç} NçL SçSUçNTç MODO:
PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç DI UN SISTçMA RADIO CON AF43S ç TAM 43ZSA
A
A
DUPLICAZIONç TAM43ZSA
- PRçMçRç IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO "ß"
{RADIOCOMANDO VçRSINç}
-IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO¸ RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
"A" {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO "ß" LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
- TçNçRç PRçMUTI çNTRAMßI I TASTI FINCHç' IL LçD
LAMPçSSçRA' PIU' VçLOCçMçNTç {RADIOCOMANDO
VçRSINç "ß"}

ß
ß
ß
A
143
-INSçRIRç IL PONTICçLLO SULLA SCHçDA AF43S
-TOSLIçRç TçNSIONç çD INSçRIRç LA SCHçDINA AF43S
-RIDARç TçNSIONç ALLA CçNTRALINA

-PRIMA DI INIZIARç LA PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç VçRIFICARç
CHç LA SCHçDA MADRç SIA FUNZIONANTç CON I PULSANTI DI COMANDO
çD IL LçD DI SçSNALAZIONç SIA SPçNTO
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO SINISTRO DI UN RADIOCOMANDO "A" PçR 3 SçC,
{DIVçNTçRA' IL CAMPIONç PçR DUPLICARç TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI}
-PRçMçRç IL TASTINO CHZ DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO DçSTRO DçLLO STçSSO RADIOCOMANDO "A"
PçR 3 SçC,

-POICHç' TUTTI I RADIOCOMANDI çSCONO DALLA DITTA CON UN CODICç
DIVçRSO PçR OSNI RADIOCOMANDO ç' NçCçSSARIO DUPLICARLI UTILIZZANDO
IL RADIOCOMANDO CAMPIONç "A" {QUçLLO SIA' MçMORIZZATO SULLA SCHçDA
MADRç} NçL SçSUçNTç MODO:
PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç DI UN SISTçMA RADIO CON AF43S ç TOP 43ZM
A
A
A
ß
DUPLICAZIONç TOP43ZNA-434NA CON T43ZM
A
ß
- PRçMçRç IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO ß
{RADIOCOMANDO VçRSINç}
-IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
A {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO ß LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
ß
- TçNçRç PRçMUTI çNTRAMßI I TASTI FINCHç' IL LçD
LAMPçSSçRA' PIU' VçLOCçMçNTç

A
ß
144
-INSçRIRç IL PONTICçLLO SULLA SCHçDA AF43S
-TOSLIçRç TçNSIONç çD INSçRIRç LA SCHçDINA AF43S
-RIDARç TçNSIONç ALLA CçNTRALINA

-PRIMA DI INIZIARç LA PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç VçRIFICARç
CHç LA SCHçDA MADRç SIA FUNZIONANTç CON I PULSANTI DI COMANDO
çD IL LçD DI SçSNALAZIONç SIA SPçNTO
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO SINISTRO DI UN RADIOCOMANDO "A" PçR 3 SçC,
{DIVçNTçRA' IL CAMPIONç PçR DUPLICARç TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI}
-PRçMçRç IL TASTINO CHZ DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO DçSTRO DçLLO STçSSO RADIOCOMANDO "A"
PçR 3 SçC,

-POICHç' TUTTI I RADIOCOMANDI çSCONO DALLA DITTA CON UN CODICç
DIVçRSO PçR OSNI RADIOCOMANDO ç' NçCçSSARIO DUPLICARLI UTILIZZANDO
IL RADIOCOMANDO CAMPIONç "A" {QUçLLO SIA' MçMORIZZATO SULLA SCHçDA
MADRç} NçL SçSUçNTç MODO:
PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç DI UN SISTçMA RADIO CON AF43S ç TOP 43ZM
A
A
A
ß
DUPLICAZIONç TOP43ZSA-434SA CON T43ZM
A
ß
- PRçMçRç IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO ß
{RADIOCOMANDO VçRSINç} CIRCA 10"
-IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
A {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO ß LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
-RIPçTçRç NçL CASO SçRVA ANCHç IL SçCONDO CANALç
ß
145
A
ß
A
ß
- TçNçRç PRçMUTO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO "ß" {RADIOCOMANDO
VçRSINç} ¸ QUANDO IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO RILASCIARç IL
TASTO

-PRIMA CHç SI SPçNSA IL LçD {DçL RADIOCOMANDO "ß"} TRASMçTTçRç
PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO "A" {CON I RADIOCOMANDI
APPOSSIATI} FINO A QUANDO IL LçD DçL RADIOCOMANDO "ß" LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
-INSçRIRç IL PONTICçLLO SULLA SCHçDA AF43S
-TOSLIçRç TçNSIONç çD INSçRIRç LA SCHçDINA AF43S
-RIDARç TçNSIONç ALLA CçNTRALINA

-PRIMA DI INIZIARç LA PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç VçRIFICARç
CHç LA SCHçDA MADRç SIA FUNZIONANTç CON I PULSANTI DI COMANDO
çD IL LçD DI SçSNALAZIONç SIA SPçNTO
-PRçMçRç IL TASTINO CH1 DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO SINISTRO DI UN RADIOCOMANDO "A" PçR 3 SçC,
{DIVçNTçRA' IL CAMPIONç PçR DUPLICARç TUTTI SLI ALTRI RADIOCOMANDI}
-PRçMçRç IL TASTINO CHZ DçLLA SCHçDA MADRç ç CONTçMPORANçAMçNTç
TRASMçTTçRç CON IL TASTO DçSTRO DçLLO STçSSO RADIOCOMANDO "A"
PçR 3 SçC,

-POICHç' TUTTI I RADIOCOMANDI çSCONO DALLA DITTA CON UN CODICç
DIVçRSO PçR OSNI RADIOCOMANDO ç' NçCçSSARIO DUPLICARLI UTILIZZANDO
IL RADIOCOMANDO CAMPIONç "A" {QUçLLO SIA' MçMORIZZATO SULLA SCHçDA
MADRç} NçL SçSUçNTç MODO:
PROCçDURA DI MçMORIZZAZIONç DI UN SISTçMA RADIO CON AF43S ç TOP43ZSA
A
A
-RIPçTçRç Lç ULTIMç DUç OPçRAZIONI PçR IL SçCONDO TASTO
çD ANCHç PçR TUTTI I RIMANçNTI RADIOCOMANDI VçRSINI "ß"
146
"8 8 + +

4
-
"
!

"8 8 + +

4
-
"
!

CH1
CHZ
PROSRAMMAZIONç TAM43ZSA
PRçMçRç IL TASTO CH1 ç DOPO 1 SçCONDO IL TASTO SX DçL
RADIOCOMANDO A PçR 3 SçC ¸ QUANDO IL LçD DçLLA RICçVçNTç
RIMANç ACCçSO RILASCIARç çNTRAMßI
PRçMçRç IL TASTO CHZ ç DOPO 1 SçCONDO IL TASTO DX DçL
RADIOCOMANDO A PçR 3 SçC ¸ QUANDO IL LçD DçLLA RICçVçNTç
RIMANç ACCçSO RILASCIARç çNTRAMßI
DUPLICAZIONç TAM43ZSA
- PRçMçRç IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO "ß"
{RADIOCOMANDO VçRSINç}
-IL LçD RIMANç ACCçSO FISSO¸ RILASCIARç IL
TASTO

-TRASMçTTçRç PRçMçNDO IL TASTO SX DçL RADIOCOMANDO
"A" {CON I RADIOCOMANDI VICINI} FINO A QUANDO IL LçD
DçL RADIOCOMANDO "ß" LAMPçSSIA
-RILASCIARç IL TASTO
- TçNçRç PRçMUTI çNTRAMßI I TASTI FINCHç' IL LçD
LAMPçSSçRA' PIU' VçLOCçMçNTç {RADIOCOMANDO
VçRSINç "ß"}

ß
ß
ß
A
147
PROSRAMMAZIONç S9000
-DI0ITAPE LA PASSWOPD (õõõ DI SEPIE)
-PPEMEPE ç
-PPEMEPE Z
-DI0ITAPE LA COM8IMAZIOME (DA Z A 8 CIFPE E DIVEPSA DALLA PASSWOPD)
-PPEMEPE ç
-PPEMEPE 1 ¸ Z¸ 3 OPPUPE 4 (PEP A8ILITAPE UMO DEI 4 CAMALI IM USCITA)
-APPO00IAPE IL TPASMETTITOPE (0IA´ PPO0PAMMATO MELL´ IMPIAMTO) COME IM FI0UPA E
TPASMETTEPE , IL SELETTOPE EMETTEPA´ COMTEMPOPAMEAMEMTE UM SUOMO DI AVVEMUTA
MEMOPIZZAZIOME
-PEP PPO0PAMMAPE UM´ ALTPA USCITA ATTEMDEPE I0" PIPETEPE TUTTA LA PPOCEDUPA
M8: PçR CAMßIARç LA PASSWORD
-METTEPE IL DIP 1 IM ON
-PPEMEPE ç
-PPEMEPE 1
-DI0ITAPE LA MUOVA PASSWOPD
-PPEMEPE ç
-METTEPE IL DIP 1 IM OFF
+)- 5-481 +-
148
+ +
+ +
+ +
- -
- -
- -
8
0
B
2
4
6
7
9
A
1
3
5
NB: Per trovare i l codi ce del l a chi ave usare una mati ta magneti ca
con due pol i (posi ti vo rosso, negati vo nero) e passare con questa
sopra l a chi ave. Bi sogna l eggere i l codi ce al contrari o: se appog-
gi ando l a parte nera del l a mati ta si nota un' attrazi one del l a stessa
i l codi ce di ri feri mento e' un posi ti vo vi ceversa se vi ene respi nto e'
un negati vo.
+ +
+ +
+ +
- -
- -
- -
8
0
B
2
4
6
7
9
A
1
3
5
SEM-2
149
..
Jumpers seI ezione cunuI i

1 " tusto fisso su cunuI e 1

Z" tusto preimpostuto su cunuI e Z; per
cumbiure cunuI e¸ posizionure i gumpers
secondo I e iI I ustruzioni

óXÞX/T
1 Z o ~
..
Jumpers seI ezione cunuI i

1 " tusto fisso su cunuI e 1

Z" tusto preimpostuto su cunuI e Z; per
cumbiure cunuI e¸ posizionure i gumpers
secondo I e iI I ustruzioni

óXÞX/T
1 Z o ~
Attenzione uI senso dei dip|
Attenzione uI senso dei dip|
TOP-43ZS TIPO VçCCHIO
TOP-43ZS TIPO NUOVO
+)- 5-481 +-
150
Per controllare al tensione di coppia misurare,con pettine
inserito,fra i contatti L2 e CT.
Col commutatore in posizione 5 il voltaggio rilevato deve
corrispondere alla tensione di rete!
151
.
4
-

5
2
7

6

! "
"

! "
6 6
"

6

6
+
6

"
L
1
T

L
Z
T

C
T

V
S

V
F


Z
4


1
Z


0
L1T-SRISIO
LZT-MARRONç
CT-NçRO
VS-ROSSO
VF-ßIANCO
Z4-ßLU
1Z-VIOLA
0-ARANCIO
TRASFORMATORç Zßk/Zßk-ç
TRASFORMATORç ZßX/ç/4/õ/ó/7-ZA3/4/õ
ZMZ-ZC4
L1T-ßIANCO
LZT-ROSSO
CT-NçRO
Z4-ßLU
1Z-VIOLA
0-ARANCIO
+)- 5-481 +- 152
1 2 3 4
L2T L1 T
0 24 1 2

6

6
+
6

"
NUOVO TRASFORMATORç

L1 T-ßIANCO
LZT-ROSSO
CT-NçRO
Z4-ßLU
1 Z-VIOLA
0-ARANCIO
CAME SERVICE
0 1 z z4 0T |z |1
8
|
0
8
|
0
8
|
0
N
£
k
0
k
0
$
$
0
8
|
A
N
0
0
TkA$|0kNAT0k£ V£00H|0 2Az 00N
0AN8|AT£N$|0N£ A 00NN0TAT0k£ 0|k£V0|£
0 z4 0T |z |1
8
|
0
8
|
0
N
£
k
0
k
0
$
$
0
8
|
A
N
0
0
TkA$|0kNAT0k£ V£00H|0 28Y·z 00N
0AN8|AT£N$|0N£ A 00NN0TAT0k£ 0|k£V0|£
Nß: neI cuso di trusformutore vecchio con pettine biunco
dissuI dure i fiI i duI I o stesso¸ NON TASLIARç,

L1 -ßIANCO
LZ-ROSSO
CT-NçRO
Z4-ßLU
1 Z-ßLU
0-ßLU
L1 -ßIANCO
LZ-ROSSO
CT-NçRO
Z4-ßLU
0-ßLU
153
TRASFORMATORç ZAZ
TRASFORMATORç ZA1 -ZM1 -ZßY1 /Z/3/4/õ/1 õ-ZCZ
ZCZC-ZSZ-09Z-Zk1 -04Z-ZçXO
Zç1 -ZçZ
1 2 3 4
L2T L1 T
0 24 1 2
L1 T-ßIANCO
LZT-ROSSO
CT-NçRO
Z4-ARANCIO
1Z-VIOLA
0-ßLU
1 2 3 4
L2T L1 T
0 24 1 2
L1 T-ßIANCO
LZT-ROSSO
CT-NçRO
Z4-ARANCIO
0-ßLU
CAME SERVICE
154
5
2
7

6

! "
"

L
1
T

L
Z
T

C
T

V
S

V
F


Z
4


1
Z


0
L1T-ßIANCO
LZT-ROSSO
CT-NçRO
VS-MARRONç
Z4-ßLU
1Z-VIOLA
0-ARANCIO
TRASFORMATORç ZC3-Zç4
TRASFORMATORç ZT4
Z4-VçRDç
1Z-NçRO
0-SRISIO
6 6
"8 8 8
ß
L
U
ß
I
A
N
C
O
R
O
S
S
O
+)- 5-481 +-
155
TRASFORMATORE 119RIR259 ( ZL180 )
b
l
u
m
a
r
r
o
n
e
r
o
s
s
o
v
i
o
l
a
g
r
i
g
i
o
a
r
a
n
c
i
o
n
e
b
i
a
n
c
o
n
e
r
o
156
CONDçNSATORI
TIPO MOTORç CONDçNSATORç {uF}
A1 1 ó
A1ß0 9
AMI 9
ATI 10
ßY Z0
ßY-1 õ00 Z0 murciu 1ó spunto
ßX Z0
ßk-ß00 ZZ
ßk-1 Z00 Zõ
ßk-1 ß00 31, õ
ßk-ZZ00 3õ
C-ßY 31 , õ
CßX-CßXç Z0
C100 Z0
CZ00 31 , õ
CLOk 1 0
ç4L ó, 3
ç300-ç4õ0 1 Z
ç1000 1 ó
ç11 00 1 0
çó00 1 0
ç700 1 0
F1000 10
F1100 ó, 3
F3000 10
F4000 1ó
F7000 10
FROS-M 1ó
S301 31 , õ
Sß000 3õ
+)- 5-481 +- 157
CONDçNSATORI
TIPO MOTORç CONDçNSATORç {uF}
+)- 5-481 +-
Só00 Z0
SZõ00 ó¸ 3
H vecchio 1 mot, 1ó
H vecchio Z mot, ó¸ 3
H nuovo 1 mot, 1ó
H nuovo Z mot, ó¸ 3
kRONO ß
158
C T× Z 10 Z T×
Z00 mA
RX
TX
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
Z
4
V

A
C
/
D
C
+ -
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
C T× Z 1 0 C T× Z 1 0
0
Z
C1 -C3-CX
10
Z
C
QUADRI VçCCHI QUADRI NUOVI
NC C T× Z 1 0
Z T×
Z00 mA
TX
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
1
Z
/
Z
4
V

A
C
/
D
C
+ -
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO DIR V1
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO DIR VZ
1
Z
Z
4
RX
NC C T× Z 1 0
0
Z
C
QUADRI VçCCHI
NC C T× Z 1 0
10
Z
C1 -C3-CX
QUADRI NUOVI
+)- 5-481 +-
159

6
:

+

+
D
I
P
01
C
1
1
0
Z
Q
U
A
D
R
I

6
:
C
O
L
L
E
0
A
M
E
M
T
O


D
I
P

(
V
Z
)

C
O
M

4

F
I
L
I
C
1
N
U
O
V
IV
ç
C
C
H
I
+
)

-

5
-
4
8
1
+
-

160

6
:


+

+

6
:

6
:

+

+
D
I
P
D
I
P
01
C
1
1
0
Z
Q
U
A
D
R
I

6
:
C
O
L
L
E
0
A
M
E
M
T
O

I
M

S
E
P
I
E

D
I

M
"
Z

D
I
P

(
V
Z
)

C
O
M

4

F
I
L
I
C
1
N
U
O
V
IV
ç
C
C
H
I
+
)

-

5
161
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO FT3õ
1 Z
1 Z 3 4 õ
1

Z
1

Z

3

4

õ
-
+
uI imentuzione
Z4V AC/DC
-
+
uI imentuzione
Z4V AC/DC
n, o,
n, c,
c
- +
PçR ALLINçARç Lç FT3õ¸ COLLçSARç UN TçSTçR NçI PUNTI
DI MISURA {+ e -} IMPOSTATO SU 3-õ Vcc DI FONDO SCALA¸
ASIRç QUINDI SULLç VITI DI RçSOLAZIONç "A" FINO AD OTTç-
NçRç IL MASSIMO DçLLA MISURA,
A
A
SCHçMA DI COLLçSAMçNTO DOC-I/ç
RX
1 Z Z4
ß
ß
1
Z
Z
4
ß
1 Z Z4
ß
1
Z
Z
4
I-RX ç-TX
ç-RX
nc c no - +
- +
nc c no - + - +
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
1
Z
/
Z
4
V

A
C
/
D
C
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
1
Z
/
Z
4
V

A
C
/
D
C
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
1
Z
/
Z
4
V

A
C
/
D
C
u
I
i
m
e
n
t
u
z
i
o
n
e
1
Z
/
Z
4
V

A
C
/
D
C
MODULAZIONç: Questu purticoI ure proceduru di coI I egumento tru due o piu' coppie di fotoceI I uI e viene effettuutu
quuI oru ci siuno deI I e inteferenze tru I e stesse,
Per fure I u moduI uzione tru due coppie di doc bisognu inserire I o strip "ß" {oppure iI dip 1 in on} siu sui TX che sugI i
RX ¸ quindi invertire I e poI uritu' di uI imentuzione di unu coppiu rispetto uI I ' uI tru {tuI e proceduru non e' possibiI e negI i
impiunti con butterie tumpone},
TX
+)- 5-481 +-

=
ß
=
PONTICçLLO DIP 1 ON
MODULAZIONç
PONTICçLLO
PONTICçLLO


DIP Z ON
DIP Z OFF
=
= =
=
ALIMçNTAZIONç
1 Z V AC/DC
ALIMçNTAZIONç
Z4 V AC/DC
I-TX
162
5
c
m
"B"
Spi ra B
ZoccoI o
AmpI i fi catore
1 1
1 0
9
7
6
5
4
3
8
2
1
C C
N.
O.
N.
O.
N.
C.
N.
C.
AI imentazione
ampI ificatore 24V A.C.
CoII egamento
spi ra A
5 cm max.
Spi ra A

DIP-SWITCH spiru doppiu indipendente
1 OFF-frequenzu uI tu spiru A
1 ON-frequenzu bussu spiru A
Z OFF-frequenzu uI tu spiru ß
Z ON-frequenzu bussu spiruß
3 OFF i reI e' si eccituno uI pussuggio
3 ON i reI e' si diseccituno uI pussuggio
4 ON uumento sensibiI itu' {per cumion}
õ ON uI pussuggio su spiru A¸ impuI so reI e' A
õ OFF uI pussuggio su spiru A¸ eccituzione reI e' A
{regoI ubiI e trumite trimmer}
ó OFF impuI so reI e' A uI I ' ingresso suI I u spiru A
ó ON impuI so reI e' A uI I ' uscitu duI I u spiru A
7 ON uI pussuggio su spiru ߸ impuI so reI e' ß
7 OFF uI pussuggio su spiru ߸ eccituzione reI e' ß
{regoI ubiI e trumite trimmer}
ß OFF impuI so reI e' ß uI I ' ingresso suI I u spiru ß
ß ON impuI so reI e' ß uI I ' uscitu duI I u spiru ß
9 OFF tempo impuI so reI e' 1 00mS
9 ON tempo impuI so reI e' õ00mS
1 0 OFF spiru doppiu indipendente

DIP-SWITCH spiru doppiu con direzione
progrummubiI e
1 OFF-frequenzu uI tu spiru A
1 ON-frequenzu bussu spiru A
Z OFF-frequenzu uI tu spiru ß
Z ON-frequenzu bussu spiruß
3 OFF i reI e' si eccituno uI pussuggio
3 ON i reI e' si diseccituno uI pussuggio
4 ON uumento sensibiI itu' {per cumion}

õ OFF non utiI izzuto
ó OFF impuI so reI e' ß uI pussuggio su spiru A o ß
ó ON impuI so reI e' ß uI pussuggio duI I u spiru A
uI I u spiru ß
7 ON uI pussuggio su spiru A¸ impuI so reI e' ß
7 OFF uI pussuggio su spiru ߸ impuI so reI e' ß

ß OFF impuI so reI e' ß uI I ' ingresso suI I e spire
ß ON impuI so reI e' ß uI I ' uscitu duI I e spire
9 OFF tempo impuI so reI e' 1 00mS
9 ON tempo impuI so reI e' õ00mS
1 0 ON spiru doppiu con direzione progrummubiI e

SCHçMA DI COLLçSAMçNTO
SMA Z
1
Z
uI imentuzione Z4v o ZZ0v
{u secondu deI modeI I o}
11
4
3
uscitu reI e' ß
10
ó
õ
uscitu reI e' A
ß
7
spiru A
ß
9
spiru ß
NUMçRO DI SPIRç
ureu - 3m 4 spire
ureu 3-õm 3 spire
ureu ó-10m Z spire

1 00 cm max per appI i cazi one
con senso di marci a A-B
CoII egamento
spi ra B
163
5

c
m

m
a
x
.
3

m
m
5

c
m
"
A
"
"
B
"
S
p
i
r
a
Z
o
c
c
o
I
o
A
m
p
I
i
f
i
c
a
t
o
r
e
1
1
1
0
9
7
6
5
43
8
2
1
C
C
N
.
O
.
N
.
O
.
N
.
C
.
N
.
C
.
A
I
i
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e

a
m
p
I
i
f
i
c
a
t
o
r
e

2
4
V

A
.
C
.
C
o
I
I
e
g
a
m
e
n
t
o

s
p
i
r
e
164
-

PPOCEDUPA PEP POPTAPE A META´ COPSA
L´ EMCODEP (do effeffuore neI coso non si riesco
o compI efore I o progrommo;ione)
-SFILARç MOTORç DALLA CRçMASLIçRA
-CHIUDçRç LO SPORTçLLINO
-IMPOSTARç IL TçSTçR NçLLA MISURAZIONç CONTINUA
DçLLA TçNSIONç {1 0V FONDO SCALA}
-MçTTçRç I PUNTALI TRA " +" çD "ç"
-RUOTARç IL PISNONç FINO AD OTTçNçRç UNA TçNSIONç DI Z¸ õV
-PORTARç IL CANCçLLO IN POSIZIONç CçNTRALç
-FISSARç IL MOTORç
-RIPROSRAMMARç I FINçCORSA

-

A
R
A
N
C
I
O
ß
I
A
N
C
O
R
O
S
S
O
A
R
A
N
C
I
O
R
O
S
S
O
ß
I
A
N
C
O
CON MOTORç MONTATO A
SINISTRA VISTA INTçRNA
CON MOTORç MONTATO A
DçSTRA VISTA INTçRNA
PPO0PAMMAZIOME FIMECOPSA PEP MOTOPI
AD EMCODEP.
-SßLOCCARç IL MOTORIDUTTORç ç RICHIUDçRç LO SPORTçLLINO
-ALZARç IL DIP SWITCH DçLLA PROSRAMMAZIONç FINçCORSA {UN LçD INIZIA A LAMPçSSIARç}
-CHIUDçRç MANUALMçNTç IL CANCçLLO
-PRçMçRç IL TASTINO "CHIUDç" PçR 3 SçCONDI {IL LçD RIMANç ACCçSO}
-PORTARç IN APçRTURA IL CANCçLLO
-PRçMçRç IL TASTINO "APRç" PçR 3 SçCONDI {IL LçD RIMANç ACCçSO¸ Sç COSI' NON FOSSç VçRIFICARç
Sç CORRçTTAMçNTç IMPOSTATO IL VçRSO DI APçRTURA MOTORç OPPURç PROCçDçRç ALLA CçNTRATURA
DçLL' çNCODçR ¸ COMç DA CAPITOLO SUCCçSSIVO}
-AßßASSARç IL DIP SWITCH DçLLA PROSRAMMAZIONç {IL LçD DçVç SPçSNçRSI}
-RIßLOCCARç IL MOTORIDUTTORç ç CHIUDçRç LO SPORTçLLINO
+)- 5-481 +-
165
-

PPOCEDUPA PEP POPTAPE A META´ COPSA
L´ EMCODEP
-SFILARç MOTORç DALLA CRçMASLIçRA
-CHIUDçRç LO SPORTçLLINO
-IMPOSTARç IL TçSTçR NçLLA MISURAZIONç CONTINUA
DçLLA TçNSIONç {10V FONDO SCALA}
-MçTTçRç I PUNTALI TRA " +" çD "ç"
-RUOTARç IL PISNONç FINO AD OTTçNçRç UNA TçNSIONç DI Z¸ õV
-PORTARç IL CANCçLLO IN POSIZIONç CçNTRALç
-FISSARç IL MOTORç
-RIPROSRAMMARç I FINçCORSA

A
R
A
N
C
I
O
-
C
A
L
Z
A
ß
I
A
N
C
O
-
N
ç
R
O
R
O
S
S
O
CON MOTORç MONTATO A
SINISTRA VISTA INTçRNA
CON MOTORç MONTATO A
DçSTRA VISTA INTçRNA
PPO0PAMMAZIOME FIMECOPSA PEP MOTOPI
AD EMCODEP.
-SßLOCCARç IL MOTORIDUTTORç ç RICHIUDçRç LO SPORTçLLINO
-ALZARç IL DIP SWITCH DçLLA PROSRAMMAZIONç FINçCORSA {UN LçD INIZIA A LAMPçSSIARç}
-CHIUDçRç MANUALMçNTç IL CANCçLLO
-PRçMçRç IL TASTINO "CHIUDç" PçR 3 SçCONDI {IL LçD RIMANç ACCçSO}
-PORTARç IN APçRTURA IL CANCçLLO
-PRçMçRç IL TASTINO "APRç" PçR 3 SçCONDI {IL LçD RIMANç ACCçSO¸ Sç COSI' NON FOSSç VçRIFICARç
Sç CORRçTTAMçNTç IMPOSTATO IL VçRSO DI APçRTURA MOTORç OPPURç PROCçDçRç ALLA CçNTçRATURA
DçLL' çNCODçR ¸ COMç DA CAPITOLO SUCCçSSIVO}
-AßßASSARç IL DIP SWITCH DçLLA PROSRAMMAZIONç
-RIßLOCCARç IL MOTORIDUTTORç ç CHIUDçRç LO SPORTçLLINO
+)- 5-481 +-
-

A
R
A
N
C
I
O
-
C
A
L
Z
A
ß
I
A
N
C
O
-
N
ç
R
O
R
O
S
S
O
166

Came Nord s.r.l.
Piazza Castello,16
20093 Cologno Monzese
Milano Italy
Came Sud s.r.l.
Via Ferrante Imparato,198
CM2 Lotto A/7
80146 Napoli - Italy
Came France s.a.
7 Rue des Haras
92737 Nanterre Cedex
Paris - France
Came Automatismos s.a.
C/Juan de Mariana, 17
28045 Madrid
España
Came Automatismos Catalunya s.a.
Pol. Ind. Molì Dels Frares - Carrer A, n 23
08620 Sant Vicenç Dels Horts
Barcelona - España
Came Gmbh
Kornwestheimer Str. 37
70825 Korntal - Münchingen
Bei Stuttgart - Deutschland
Came GmbH
Akazienstr. 9
16356 Seefeld bei Berlin
Deutschland
Came (America) L.L.C.
2293 Nw 82 Avenue
Miami (Fl) 33122
U.S.A.
Came United Kingdom LTD
Unit 3, Orchard Business Park
Town Street, Sandiacre
Nottingham - NG10 5bp - U.K.
Came PL Sp. z.o.o.
UI Ordona, 1
01 - 237 Warszawa
Poland
Came Belgium
Zoning Ouest, 7
7860 Lessines
Belgique
Came Middle East Fzco
Warehouse n. FZS1BE02
South Zone – Jebel Ali Free Zone
Dubai – U.A.E.
Paf - Came
A’ Av. Marechal Gomes da Costa, 35
E Rua Conselheiro Emidio Navarro
1800-255 Lisbona – Portogallo
Came
cancelli automatici
s.p.a.
via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier - Treviso - ITALY
tel. +39 0422.4940
fax +39 0422.4941
www.came.it - info@came.it
www.came.it
Guida ai collegamenti elettrici 2008
For its quality processes
management
Came Cancelli Automatici
is ISO 9001:2000 certified,
and for its environmental management it is
ISO 14001 certified.
Came engineers and
manufactures all of its products in Italy
Made in Italy