ΗΜΕΡΑ

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
75
88
60
92
155
174
139

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
75
88
60
92
155
174
139

Κυριακή

Δευτέρα

Σάββατο

Τρίτη

Παρασκευή

Τετάρτη

Πέμπτη

Πέμπτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Τρίτη

Σάββατο

Δευτέρα

Κυριακή
0

50

100

150

200

ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
75
88
60
92
155
174
139

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
200
150
100
50
0

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
75
88
60
92
155
174
139

ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
75
88
60
92
155
174
139

Κυριακή;
139

Δευτέρα;
75
Τρίτη; 88
Τετάρτη;
60

Σάββατο;
174

Πέμπτη; 92
Παρασκευ
ή; 155

Κυριακή;
139

Δευτέρα;
75
Τρίτη; 88
Τετάρτη;
60

Σάββατο;
174

Πέμπτη; 92
Παρασκευή
; 155