2.

Η ΕΞΕΓΕΡ΢Η ΢ΣΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

Από ποφ ξεκίνθςε θ
Επανάςταςθ και για ποιουσ
λόγουσ;

ΦΙΛΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Η επανάςταςθ να ξεκινιςει από τισ Παραδουνάβιεσ
Ηγεμονίεσ
(ςιμερα Ρουμανία-Μολδαβία).

ΓΙΑΤΙ;
1.
2.
3.
4.

Εκεί δεν υπιρχε οκωμανικόσ ςτρατόσ.
Οι θγεμόνεσ τουσ εκεί ιταν Ζλλθνεσ Φαναριϊτεσ.
Εκεί κατοικοφςαν πολλοί Ζλλθνεσ.
Βλαχία: ζνοπλθ δράςθ κατά των Οκωμανϊν από
τον Ιωαν. Φαρμάκθ και Γ. Ολφμπιο.

Γεσξγάθεο Οιύκπηνο

•Αξκαηνιόο
•Φηιηθόο
•Αγσληζηήο ηεο Διιεληθήο
Δπαλάζηαζεο
•Πξσηεξγάηεο ηεο Δπαλάζηαζεο
ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ηγεκνλίεο.

Ισάλλεο Φαξκάθεο
•1817: κπήζεθε ζηελ Οδεζζό από ηνλ
Ξάλζν ζηε Φηιηθή Δηαηξεία.
•Οπιαξρεγόο ζηηο Παξαδνπλάβηεο
πεξηνρέο.
•Μεηά ηελ ήηηα ησλ επαλαζηαηώλ ζηε Μάρε
ηνπ Γξαγαηζαλίνπ, πνιέκηζε καδί κε ηνλ
Γεσξγάθε Οιύκπην θαη 350 ζπληξόθνπο
ηνπο γηα 13 κέξεο ζηε Μάρε ζηε Μνλή
΢έθνπ.
• ΢ην ηέινο ν Οιύκπηνο αλαηηλάρζεθε ζηελ
ππξηηηδαπνζήθε, ελώ ν Φαξκάθεο
παξαδόζεθε κε όξνπο.
•Οη όξνη απηνί δελ ηεξήζεθαλ, νη ζύληξνθνί
ηνπ ζθάρηεθαλ θαη ν ίδηνο ζηάιζεθε ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ βαζαλίζηεθε, θαη
ηειηθά θαξαηνκήζεθε ην 1821.

Πότε και από ποφ ξεκίνθςε θ
πορεία του Τψθλάντθ προσ τθ
Μολδαβία;

Φεβρουάριοσ 1821:διαςχίηει τον
ποταμό Προφκο και μπαίνει ςτθ
Μολδαβία

Ποταμόσ Προφκοσ:
φυςικό όριο Οκωμ.
Αυτοκρατορίασ Ρωςίασ

Σι ενζργειεσ ζκανε ο
Τψθλάντθσ όταν φάνθκαν οι
πρϊτεσ δυςκολίεσ;

1. Με 2.000 άντρεσ προχωρεί
προσ το Βουκουρζςτι.
2. 24/2 /1821: κυκλοφορεί
προκιρυξθ με τίτλο «Μάχου
υπζρ Πίςτεωσ και Πατρίδοσ»
και καλεί ςτα όπλα τουσ
Ζλλθνεσ τθσ περιοχισ.
3. Καταλαμβάνουν το
Βουκουρζςτι, αλλά
αποςφρονται ςτα ορεινά και
περιμζνουν.

ΜΑΥΟΤ ΤΠΔΡ ΠΙ΢ΣΔΩ΢ ΚΑΙ ΠΑΣΡΙΓΟ΢
Ἡ ὥξα ἦιζελ, ὦ ἄλδξεο Ἕιιελεο!
Οἱ ἀδειθνί καο θαὶ θίινη εἶλαη παληαρνῦ
ἕηνηκνη· νἱ ΢έξβνη, νἱ ΢νπιηῶηαη, θαὶ
ὅιε ἡ Ἤπεηξνο ὁπινθνξνῦληεο κᾶο
πεξηκέλνπλ· ἂο ἑλσζῶκελ ινηπὸλ κὲ
ἐλζνπζηαζκόλ!
Ἡ Παηξὶο κᾶο πξνζθαιεῖ!
Ἡ Δὐξώπε πξνζειώλνπζα ηνὺο
ὀθζαικνύο ηεο εἰο ἡκᾶο, ἀπνξεῖ δηὰ ηὴλ
ἀθηλεζίαλ καο·
ἂο ἀληερήζσζη ινηπὸλ ὅια ηὰ ὄξε ηῆο
Ἑιιάδνο ἀπὸ ηὸλ ἦρνλ ηῆο πνιεκηθῆο
καο ζάιπηγγνο
θαὶ αἱ θνηιάδεο ἀπὸ ηὴλ ηξνκεξὰλ
θιαγγὴλ ηῶλ ἁξκάησλ καο. Ἡ Δὐξώπε
ζέιεη ζαπκάζεη
ηὰο ἀλδξαγαζίαο καο νἱ δὲ ηύξαλλνη
ἡκῶλ ηξέκνληεο θαὶ ὠρξνὶ ζέινπζη θύγῃ
ἀπ᾿ ἔκπξνζζέλ
καο.

Ποιεσ αντιδράςεισ ςυνάντθςε
θ εξζγερςθ τθσ Μολδοβλαχίασ;
1.Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ
(Ρωςία-Πρωςία- Αυςτρία) τθν
καταδίκαςαν.

2.Ο Πατριάρχθσ Γρθγόριοσ Εϋ τθν καταδίκαςε,
φοβοφμενοσ αντίποινα των Σοφρκων.
•3 θνξέο Παηξηάξρεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο

•Δζλνκάξηπξαο
•10 Απξηιίνπ: απαγρνλίζηεθε
από ηνπο Σνύξθνπο
•Σνλ αλαθήξπμαλ άγην

Απαγρνληζκόο ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄

3.Ο τςάροσ τθσ Ρωςίασ(Αλζξανδροσ Αϋ )
•ζπαψε τον Τψθλάντθ από το αξίωμα του
αξιωματικοφ του ρωςικοφ ςτρατοφ
•ζδωςε άδεια ςτα οκωμανικά ςτρατεφματα να
μπουν ςτθν περιοχι

Σι ιταν ο Ιερόσ Λόχοσ;
΢τρατιωτικό ςϊμα από εκελοντζσ Ζλλθνεσ
ςπουδαςτζσ των παροικιϊν.
•Οι άνδρες ηοσ Ιερού Λότοσ ήηαν
πεζοί και ιππείρ εθοδιαζμένοι με
καπαμπίνερ και ξιυολόγσερ.
•Έθεραν ζηολές από μαύπο ύυασμα.
Φορούζαν μαύπο πηλίκιο με
ηρίτρωμο λουίο, κάηω από ηο οποίο
σπήρτε η θράζη Ελεςθεπία ή
Θάνατορ και ηο ζήμα ηης
νεκποκευαλήρ με σιαστί οστά ζαν
ζύμβολο ηης νίκης πάνω ζηον θάναηο.

Η ςθμαία του Ιεροφ Λόχου ιταν τρίχρωμθ, το κόκκινο ςυμβόλιηε τον
πατριωτιςμό, το λευκό τθν αδελφοςφνθ και το μαφρο τθ κυςία.
Στθ μία πλευρά τθσ ςθμαίασ αναγραφόταν το «ΕΝ ΣΟΤΣΩ ΝΙΚΑ» και
υπιρχε θ εικόνα των Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ.
Στθν άλλθ πλευρά υπιρχε θ εικόνα του Φοίνικα που αναγεννιζται
από τισ φλόγεσ και αναγραφόταν «ΕΚ ΣΗ΢ ΢ΣΑΚΣΗ΢ ΜΟΤ
ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ».

Ιεξνινρίηεο
΢ηνιή Ιεξνινρίηε

Ποια ιταν θ αποφαςιςτικότερθ
μάχθ που δόκθκε; Ποφ; Πότε; Σι
αποτζλεςμα είχε;
ΙΟΤΝΙΟ΢ 1821:
• μάχθ ςτο Δραγατςάνι
•ιττα των Ελλινων
•Ιερόσ Λόχοσ: ζμειναν τα μιςά μζλθ
του

Καηαζηξνθή Ιεξνύ Λόρνπ

Μάρε Ιεξνύ Λόρνπ ζην Γξαγαηζάλη

Σι κινιςεισ ζγιναν μετά τθν αποτυχία
τθσ μάχθσ ςτο Δραγατςάνι;
•Τςειάληεο
•ππαζπηζηήο Λαζζάλεο
•αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηώηεο
ΠΔΡΝΟΤΝ ΢ΣΗ ΒΙΔΝΝΗ

Ήηηα κεξηθώλ Διιήλσλ ζην ΢θνπιέλη.
100 πεξίπνπ έθηαζαλ πεδνπνξώληαο ζηελ
Διιάδα.

Γ.Οιύκπηνο-ζπκπνιεκηζηέο ηνπ: αλαηηλάρζεθαλ ζηε
κνλή ΢έθνπ, γηα λα κελ πηαζηνύλ αηρκάισηνη

Οινθαύησκα ζηε κνλή ΢έθνπ
Λήμε ηεο εμέγεξζεο ζηε
Μνιδνβιαρία
Ο Γησξγάθεο Οιύκπηνο
πήξε έλα βαξέιη κπαξνύηη
θαη ηακπνπξώζεθε κε
ιίγνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζην
θακπαλαξηό. ΢ε ιίγν νη
Σνύξθνη μερύζεθαλ ζηελ
απιή ηνπ κνλαζηεξηνύ,
πιεζίαζαλ ην θακπαλαξηό
θαη πξνζπάζεζαλ λα
αλεβνύλ ηα ζθαιηά. Μηα
ηζρπξή βξνληή αλαηίλαμε ην
θακπαλαξηό θαη αθάληζε
ππεξαζπηζηέο θαη
επηηηζεκέλνπο.

1. Διαςπάςτθκαν τα
οκωμανικά
ςτρατεφματα
2. Επιταχφνκθκε θ
ελλθνικι επανάςταςθ

Ποια ιταν θ κετικι πλευρά τθσ
αποτυχθμζνθσ εξζγερςθσ ςτθ Μολδαβία;

Αλαγθάζηεθε λα θαηαθύγεη ζηελ Απζηξία όπνπ
ζπλειήθζε.
Φπιαθίζηεθε πξώηα ζην Μνύγθαηο ηεο Οπγγαξίαο
θαη θαηόπηλ ζηελ Βνεκία.
Απνθπιαθίζηεθε ην 1827 αιιά κεξηθνύο κήλεο
αξγόηεξα πέζαλε από ηηο θαθνπρίεο πνπ είρε
ππνζηεί ζηηο θπιαθέο.