You are on page 1of 120

D EV I SE SOLOSKI PRIR C IK

DR. STEPHEN T. CHANGTAO LJUBAVI

DREVNI SEKSOLOSKI PRIRUCNIK

Naslov originala:

THE TAO OF SEXOLOGY

Antol' & C

Dr. STEPHEN T. CHANG

Izdavac originala:

TAO PUBLISHING

Izdavac:

Jovan Timotijevic Riga ad Fere 8 . Beograd

Za izdavaca:

Darke Betlach Skrnjugova 64, Zagreb Prevodili:

Jovan Timotijevic Darke Betlach Natasa Marcenko

Lektor:

Prof. Bauman Ivan

Dizajn korica i crtezi:

Rajko Zigic (Domino Design)

Rccenzent:

Sloven Rugolc

Tisak:

Papirna konf. Skrnjugova 64, Zagreb

'I'iraz: 1000 kom.

Zuti car

7

Zahvale

Autor se srdacno zahvaljujc za podrsku i pomoc:

Kate Leffler Johnu Lindsetu Fay Mongraw Alice Seigneur Joelu Seigneuru Micku Winteru i Fundaciji Tao

11

SADRZAJ

o autoru

PREDGOVOR ., 19

1. DIO:

ZIVJETI DUZE, SRETNljE, ZDRA VIJE I MUDRIJE

1. PREGLED .. 25

2. TAOIZAM 30

Tao filozofije 31

'rao revitalizacije .. 31

Tao uravnotezene prehrane 33

Tao prehrane zaboravljenom hranom . 34

Tao umijeca lijecenja 36

Tao seksualne mudrosti 37

Tao rnajstorstva 37

Tao uspjeha 38

Dr Stephen T. Chang je internatcionalno poznati ucenjak.

Njegova baka je bila izvrsna lijecnica dok mu je otac bio osobni lijecnik carice Tse-Shi i ujedno i prvi kineski ambasadol' u Udruzenorn Kraljcvstvu, Dr. Chang je izucio i kinesku i zapadnu mcdicinu te osim svoje titu]e doktora medicine ima doktorate iz filozofijc i teologije, Takoder ima dvije diplome prava. On ddi predavanja sirorn svijeta 0 razlicitim aspektima taoizma i autor je slijedecih knjiga:

3. STVARANJE BESMRTNOSTI ,...... 40

4. EVOLUCIJA 44

5. SEDAM ZLIJEZDA: IMUNOLOSKI SUSTAV .. , 46

II DIO: ZNANJE, TEHNIKA, IZVEDBA

6. DUGOVJECNOST: SPRIJECAVANJE STARENJA

Ljudska baterija , ,............. 55

Preporadanje 59

A~~s-1?okazatelj dobi 60

ClscenJc Anusa .. 62

Upotreba suncevog svjetla ,.................. 63

Kompletna knjiga akupunturc Veliki Tao

Kompletni sustav samolijeceni«: unutrasnje vjeibe Tao ljekovite dijete: tajne vitkog tijela

Tao seksologije (Tao ljubavi) Zaboravljena dijeta - travarstvo i zdravlje i

Tao rukovodenja

Nekoliko je knjiga - sueualiin: i bolnicki udibenici - preuedeno na deset jezika, Dr. Chang je sada predsjednik Fundacijc Tao.

7. MUSKARAC

Penis: kako mijenjati njegovu velicinu i oblik .. ....... 66

~asaza p.rostate ; .. ;....................... 72

Ejakulacija ,............................................... 75

Tocka od milijun dolara: ujakulacija protiv ejakula-

cije, produzavanje uzbudivanja i dugovjecnost ....... 77

Vjezba Jelen za muskarce: pomladivanje i povecano

12 13

raz doblje uzbudivanjc .

U pute za musku vjezbu Jelen ..

Odrcdivanje fizickih problema muskaraca ..

TMus~.a masturbacija i reflcksologija .

eorlJa ntma ..

Impotencija _ ..

Obrezivanje

8. ZENA ..

~~;i~:a::: ::::::::::::: ::::: ::::::::::: ::::::::::::::::

. Jcga vaglne ..

Orgazam kod z.cne-dcvct razina

Z~nska masturbacija i rcf1ck;ologi·i~ .. ::::::::::::::::::::::::

Vjezba Jel~n za ze~c~ Iijecenje i pomladivanje ..

Upute za zensku vjezbu Jelen .

~:~~r;:~~ic~i··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Frigidnost .

III. DIO

TIM NAD TIMOVIMA

9. MUSKARAC I ZENA ZAJEDNO

Zadrzavanja.visi orgazam .

Napredni visi orgazam ..

Povoljni ucinci zadrzavanja za muskarce

Nizovi d 1· .

P 1 0 uevet .

o ozaji za lijecenje .

Osa111 polozaja za lijecenje muskaraca .

Sedam polozaja za lijccenje :I.ena .

Opccniti polohji za lijeccnje .

Os tali polozaji za lijecenje '" ..

Pomoc kod bolova u donjem dijclu leda ..

Razdoblja dana koja djeluju na lijecenje .

jutarnje i vecernje molitvc .

Zlatna pravila braka " .

Zlatna pravila obitelji ..

82 85 90 94 98

100 100

10. DRUGE VAZNE TOCKl':

Biranje partncra ..

Analiza liea: odredivanje spolnih organa ..

Zabranc .

Eugcnika .

l~irar* :-pola djeteta ..

1 eorua izbora spola .

103 105 109 110 115 117 119 124 127 128

IV. DIO

BESKRAJNE MUDROSTI

11. DODACI

Naprcdna vjezba Jelcn ..

Ljubav.ne veze ..

~.upaI1J.e .. :.: .

1 jelesni nuns ..

Celibat .

Prirnjedbe na metode za kontrolu radanja ..

Odredivanje poremecaja .

Prehrana .

Droge .

E.jaku~~cija .

~~l~~·;~ije .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Plodnost .

Pet sposobnosti .

Pet osobina penisa ..

Pet stanja rektuma ..

Predigra .

Sr~.ane slnetn)_e ..

Hijatus hernija ..

Homoseksualnost ..

Honnoni ..

Inteligencija .

Muska zavrsna igra ..

Oralni seks .

Sadornazohizam .

Sedam sjemenki .

131 135 138 140 143 143 151 157 163 166

167 168 179 179

181 182 189 193 195 195

201 206 208 211 211 213 214 216 217 218 219 220 220 221 223 223 224 227 227 229 230 231 231 232 233 233

15

V' ~b ~l'

JCZ a Z lea •..•.•..•...••.......•.•.••••• "...... 233

S . . ~l . v' •

taus tic W istrazrvanje 234

Venericne bolesri 236

12. ZAKLJUCAK 240

Vaz"na napomena citaocu

Ova knjiga jc napisana kao gesta dobre volje kako bi prcd .. stavila drcvnu seksualnu rnudrost taoizma. Posto bi neke vjezbe, specijalne tehnike i uccnja moglc biti nove za odrcdene sredinc, posto su ljudska bib po svojoj konstituciji slozena i osjetljiva i posto je svaki pojedinac drugaciji, molimo cia se zbog vlastite sigurnosti posavjetujete sa svojim lijecnikom prijc nego li iskusate nesto iz sadrzaja ove knjige. Autor i izdavac se izricito ograduju od bilo kakvog rizika koji hi mogao nastati primjenom bilo kojcga sadrzaja ove knjigc.

16

17

PREDGOVOR

Kao sto je zivotni dah, tako je i seks neophodan za produzavanje ljudske vrstc. Neke knjigc tumace primjere te cinjenice. Kao prirodno srcdsrvo za stvaranje uzitka, seks je bitan za dusevnu dobrobit covjecanstva. Druge knjige pomazu Ijudima da nadu srecu pornocu seksa, Vecina ljudi ne zna da je seks neophodan za spiritualno uzdizanje covjecanstva. Mnogi klasici taoizma, kao sto je Su Nu Ching Zutog Cara, tumace skrivenu, visu svrhu reprodukcije i uzivanja, nazvanu Tao seksualne rnudrosti.

SU Nu Ching ili Klasicno djelo Bijele Gospode je temeljna knjiga taoisticke seksologije. Ono sadrzi tajne koje pomazu covjecanstvu uzivati u zivotu, voliti zivot i dobivati od njega dobrobiti. Ono posebno navodi metode koje pojacavaju i produzuju Ijubavni 6n i Cine ga intenzivnijim, kako bi se pojacala

19

veza izme(h~ para i tako ucvrstila obiteljska jczgra. Opisanc su mctod~ ~oJe poboljsavaju intcligenciju, ljeporu, mudrost, zdrav~tc 1 .m,?ra!no.st. l~otO!~:tva, a ;)sim ~og~ .i mctode koje poboljsavaju 1 uJedIl1Jt~J'~ fizicke, dusevnc I spiritualne apskete p?Jcdmc~, U p~?slostl J.e ~~nogo od ti~ ~~)Ccanja bilo ispunJcn.o ~ntma kO).1 su kons~l!~ rnct,?de taOlstl.ck~ seksologije.

~lsuca~av godm~. s~ PO~ltIcke'.fllozofsl~e 1 vjerske klike prisvajale klJ1.1C za desifriranje klasicnog kahgrafskog teksta knjigc ... Zbog slabe rasprostranjenosti pismenosti, malo je bilo onih koji s.u m.ogli citati, ra1:umijeti ili interpretirati knjigu. Zbog toga JC hl~O tesko nab zadovoljavajuce prijevodc knjige, a mU(Jg~ rasircna scksol~ska ~c?nja .su bila iskrivljena, nepotpu~a 1 nepo~lzdana .. SVI ~laSlCl taoizrna, kao stu su Yu-Fang f!4: Cbue (ta;ne o.da;e od zada), San Feng Tan Chue ( Iscjelju-. juce tehmk~ maJ~t.ora Ch~ng Sar:-Fenga), Ching Cheng Mi C?ao (Svct! zaptst, ~ p1amr:e Chtng Cheng, Kung Tung Mi Tz.en ( Sv~tt r1fkOptSl s p~ant:ze K_ung Tung), Shuan Wei Hsing Y_t.n .(~ve~: pecat It .srctt) ~ y~ Hszng Fang (Medicina u srcu) su dlJehh .shcnu. su~bmu. Btla JC ~ramota sto su tc talco potrehnc dragocjenosti bile pokopanc ispod takve sebicnosti i nesposobnosti,

Tridcsct godina sam u svojim istrazivanjima i prcdavanjima pokusavao strgnuti tajnovitost i iskrivljavanja. koja su okruzava~a Tao s.cl:s:laln~ ~~ud:osti, ra_zotk~ivajuc~ u~enja potpuno i tocno, razjasnjavajuci nepsna mjesta 1 dodajuci znanstvene inIormacije radi boljcg razumijevanja.

Na prv~ pogled se Cil1i da tema scksualnosti nije kornplicirana, Ona JC zapravo od monumentalne vaznosti za zdravlje i srecu pojedinca, drustva i nacije. Za izlazenjc te knjige je trebalo mnbgo. vremena. Ona zasluzuje ozbiljno razmatranjc jer seksual!10sr JC .~em~ sa sirokim i dubokim implikacijama. lhzmatranja su slijedeca:

L Knjiga 0 taoistickoj seksualnoj mudrosti hi morala biti koris~a citaoe:~ do ~{raj~ z~v~ta. Gomilanjem iskustava javlja se vece razumijevanje ucenja 1 preporuca se stain a analiza.

2. Ucenja moraju biti jasna i logicna i znanstvcno potkrijepljena.

3. Seksualni kompleksi i problemi bi se trcbali razrijesiti kad seksualni cin postane sredstvo spiritualnog i dusevnog uzdizanja i kada spiritualni aspekti tijcla postanu jasni. Moral se mora podiCi na novu visinu.

4. Trcba izabrati odgovarajuce izraze kako bi citalac bolje razumio taoisticke teorije. Na primjer rijeci »vrhunac« i »dolina« koje sam ja upotrcbljavao 30 godina, opisujuci tip ave 01'gazma, zamijenjene su rijecima »obicno« i »natprosjecno- ( razlozi se nalaze u tekstu).

5. Treba sc pobrinuti z.a odgovarajucu ravnotczu izmedu prakticnih iskustava i teorija, kako bi ucenje i razumijcvanje bili uzbudljivi, jer nijedna teorije iz ove knjige ne bi trebala biti prazna.

Seksualnost, koja je opcenito ncizbjezna, treba postati izvor srece, a ne bola. Sreca je lijeccnje, radost i dugovjecnost; ispravni seks pruza beskrajnu srecu. Bol je neizlijeciva bolest, dcpresija i smrt; neispravni seks daje bekrajnu bol. Neispravni seks - to jest scks koji se koristi kao oruzje protiv drugih, kao dozvola za prorniskuiret ili kao animalno vrelo prihoda - uzrokuje socijalno propadanje. Krajnja svrha ove knjigc je ukazivanje staze ispravnosti.

Inforrnacije sadrzane u ovoj knjizi su svete i velika nesreca CC pratiti one koji bi zloupotrijebili te informacije ili namjerno izrnijenili istinita ucenja. Staza znanja i mudrosti koja se zavrsava fizickim, dusevnim i spiritualnim uzdizanjem, vodi pOC" jedinca izvanrednim podrucjima iskustva. Upustivsi se u to putovanje, citalac ce odmah vidjeti kako se horizonti njcgovog zdravlja, srece i uspjeha sire do beskraja.

Dr. Stephen T. Chang

20

21

IVJETI D E,

S T IJE, DRAVIJE

I MUD IJE

Pregled

Taoizam je najstarija znanost zivota. Ljudi drevnosti, ciju paznju nisu odvlacile razne vrste zabave (televizija, video itd.) koje ogranicavaju suvremeno drustvo, usmjeravali su svoju energiju na istrazivanje i poboljsanje nacina za zadovoljenje ljudskih potreba, Jcdna grupa, drevni taoisti, razvili su potpuni, detaljni i znanstvcni sustav znanja koji obuhvaca mnoga nacela pripremanj« hranc, vjezbe, lijecenje, scksologiju itd. Taj sustav se zove taoizam. Premda je Taoizam najstariji sustav znanja zabiljezen na zernlji - prethodio je cak i mezopotamsko;, drevno egipatskoj, indijskoj i grckoj tradiciji, itd. - hvale ga da u mnogome nadilazi suvremeno znanje.

Tao seksologije, ucenje i praksa seksa u skladu s nacelirna taoizma, - dio su zivuce filozofije taoizma.

Promatrajuci proccs reprodukcije, taoistisu otkrili da spolne Zlijezde posjeduju bOZal1sku moe stvaranja i bozansku inteligenciju organiziranja zivota. Oni su znali da je Bog zivot,

25

da je On zivotna sila koja prozirna sva ijva bib, da je On pokretac stvaral.ack~~ p:-?cesa ,i da je On intelige,ncija odgovorna za orgamzaCIJU zrvota 1 samoobnovu staruca, Oni su takoder znali da se spolne zlijezde mogu koristiti kao izvor zivotna ~nage za njihova vlastita tijela, Te spoznaje su ponu:kale taoiste na stvaranje potpunog sustava metoda i tehnika, nazvanih Tao seksologije. Taoisti su se nadali da ce na raj nacin uzdici samolijecenje do najviseg potencijala, energizirati <:itavo tijelo, prkositi vremenu, Slijedeci Tao seksologiju, covjecanstvo ce konacno potpuno utjeloviti bozansku prirodu.

U taoizmu se 0 spolnim organima i ilijezdama, u kojima se k~)l1centrir~ .i stvara energija i zivotna sila, govori kao 0 »stednJ~lm«: :raj izraz naglasaya l!~su ovisnost 0 seksualnoj energiji. Mi OVlS1ll10 0 seksualnoj zltJezdama da podrze nase fizickc i dusevne funkcije kao sto ovisimo 0 stednjaku da bismo sku~1ali. ~~~nu. B.ez stednjaka, nista se ?e bi. moglo shuhati ni pote~~l I ZlVOt bl. SC u~asl.o. _Isto t~~{O. bi se i1"v.ot :rgaslO ako spolne zhJezde ne bi radile I tune ucinile neaktivnima dusevne i fizicke apskete tijela,

Ne moze se suvise naglastiti vaznost spolnih zlijezda kao pokretaca pomladivanja. Spolne zlijezde stvaraju hormone, ~,:~tnl« koja pom:'lze. p<?m~adivanju stanica i tkiva. Ako spolne zh}ezde ne Iunkcioniraju lspravno, opada regeneracija stanica - tkiva, i dusevno-fizicke snage. Kada se dusevni i fizicki ap~k:ti .~ijela zamore,. postafl:u depresiv?i ~li negativni, stv.ara s~ J?S vise problema 1 bolesti, Tada poc1nJe proces starenja. SVI tr problemi se mogu sprijeciti iii popraviti pravilnom funkcijorn spolnih organa.

Kada se mehanizam pomladivanja aktivira praksorn teoi~t~~ke seks.ologij~: :_ada se moze sp.rijeCiti starenje, Ako se sprijeer star~n,~, sprrjecava se srnrt, Vjekovno traganje za izvorom rnladosti bi se moglo ovdje zavrsiti, jer taoisti vjeruju da se besrnrtnost rnoze doseci transformacijom fizickog tijela stalnim pomladivanjem.

. :rao. s_:ks.ologije je .t;e. samo .izvor mladosti, nego i osvjezavajuce rJes~n}ev z~ uobicajenu dilemuizrnedu pop~stanja svojim seksualnim .zelJa:?a 1. od~no~~l spI~·~tuallllm teznjama, S jedne strane, neki socijalni utjecajr POtlCU oslobadanje seksualnog

26

nagona samo na animalnoj razini, s druge strane, mnoge reli gije guse ili osuduju seksualnu aktivnost s ciljem unapredivanja spiritualnosti. Oslobadanje seksualnih zelja stvara mnoge probleme, kao sto su na pr. venericne bolesti, Gusenje seksualnih zelja ostavlja ljude nezadovoljenima, jer tako dugo dok iive na zemlji, oni nisu bestjelesni duhovi. Nijedan pristup ne zadovoljava potrebe eovjeka, posto ljudska bica imaju i fizicke nagonc i spiritualne teznje. Taoizam eliminiratu dilemu dopustajuci seksualnom nagonu da sluzi spiritualnoj svrsi. Tehnike Tao seksologije pruzaju izravno, opipljivo iskustvo Boga. Dijeleci pravu ljubav, dajuci pravu ljubav i dobijajuci pravu ljubay, dvoje ljudi uci razumijevati prirodu Boga. Dozivjeti ljubay znaci iskusiti Boga.

(Speeific.ne tehnike ukljucuju akupunkturske to eke i fiv. canu refleksologiju. One dozvoljavaju pam da stopi svoje energije na razini svojih pojedinacnih organa i probudi svoje intuitivne i spiritualne centre).

Zasto bismo trebali zeljeti dozivjeti iskustvo Boga? Da smo uvijek bili slijepi, ne bismo mogIi u potpunosti razumjeti znacenje svjetlosti. Isto tako, bez iskustva boga ne mozemo potpuno razumjeti znacenje Boga. Bog je zivot. Bog je svugdje. On nije ogranicen prostorom i vrcmenom. On ima vjecni zivot.Ako rnozemo razumjeti prirodu Boga, mozemo koracati s Njime i na kraju postati slicni Njemu.

Nazalost, mnogo ljudi smatra seks prljavim ili grijesnim.

Posto ih nisu naucili 0 vezi izmedu seksa i spiritualnosti, oni su bili odrezani od neophodnog sredstva za iskustvo i razumijevanje Boga. Zbog toga mnogi moraju nalaziti druge putove priblizavanja Bogu. Medutim, tokom svog trazenja, mnogi ce steci seksualne komplekse koji osujecuju njihove spiritualne teznje, Prave taoisticke metode, kao !ito su one u Tao seksologiji, pomazu nam da u sebi trazirno bozanstvenost, a istovremeno nas cine nezavisnima od hramova izgradenih ljudskim rukama, od svecenika, rituala itd, Drugacije nego neke religije koje se oslanjaju na vjeru i rnolitvu kao na jedino sredstvo koje pomaze sljedbenicima, Taoizma naglasava aktivnu vjezbu. Za taoiste su znanje i samodisciplina dovoljni za savladavanje metoda izravne komunikacije s Bogom.

Nakon prisusrvovanja mojim predavanjima, mnogi klinicki

27

i bC}lavioris:icki seksolozi .bi mi v~rilazili i gvovorili: ." Vi st~ Za prvih pet mmuta predavanjaprosli sve ono sto sam ja studirao sest godina na sveucilistu, Ostalo 0 cemu ste raspravljali uopce nije bilo spomenuto u mojim tecajevima -a to su najvazniji

inlormacije uopce.« . . ..

Ginekolozi sutakoder sudjelovalina mojim predavanjima i tecajevima. Oni 5U mi rekli cia sada konacno znaju kako pomoci svojim bolesnicima, kako ih savjetovatii dati im crude da sami izlijece svoje organe i pomognu tijelu da ponovno nOrn;tal~lo funkcionira. Ranije, svc sto su znali bilo je to da ih opermlJu.

Nakon sto bi isprobali neke ad vjezbi koje sam preporucivao na svojim tecajevima seksologije, Ijudi su mi govorili da konacno shvacaju sto to znaci uzivati i to ne sarno u seksu nego i u zivotu. Rekli su da su iz onoga Sito su naucili stekli dobrobiti za <:itav zivot. Rekao sam im da ce se stvari jos poboljsati ako nastave onako kako su naucili, jer ce informacija, isprobana i koristcna 6000 godina svakorne pornoci da vodi duzi, sretniji, zdraviji i mudriji zivot.

Drevni taoisti nisu bili etericni, apstraktni Iilozofi. Oni su bili veoma prakticn!, ~~anstveni. l)udi. Ako nek.a tehnika n~jc davala rezultate, om bi JC odbacili, Ako se razvila ncka bolja, oni bi je koristili. Oni nisu obecavali svojim ucenicima velike dobrobiti koje ih ocekuju nakon smrti; velikc dobrobiti se zeIe odmah nakon upotrebe taoistickih tehnika.

Govoriti 0 taoizrnu sarno kao 0 teoriji, nije ispravno. Taoizam je bio definiran na razne nacine kao drcvna znanost ili filozofija. Premda se bilo koji od tih izraza moze primijeniti, taoizam u svojoj biti znaci nacin za stjccanje dugovjecnosti, zdravlja, dusevnog i spiritualnog blagostanja i besmrtnosti - iii vjecnog zivota.

Osim Tao scksologijc, postoji sedam drugih disciplina koje unapreduju osobnu kulturu. Ukupno i111a osam stupova taoizma.

Certez 1. Pa-Kua, simbol taoizma

28

III II

29

2

TAOIZAM

Koracajuci zajedno s Bogom, covjek ce potpuno ovladati svojim ljudskim stanjem, Prevladati ce napadaje bolesti, strcs, hlost i okrutnost; napredovat ce u evoluciji i utjelovit ce vjecne sile zivota i harmonije. Da hi se koracalo s Bogom treba slijediti nacela osam stupova taoizrnavTaj potpuni sustav 7,ivota se sastoji od osam disciplina osobnogkultiviranja. One sc zovu:

1. Tao filozofije

2. Tao revitalizacije

3. Tao uravnotezene prehranc

4. Tao dijeta zaboravljene hrane S. Tao umijeca lijeccnja

6. Tao seksualne mudrosti

7. Tao majstorstva

8. Tao uspjeha

30

Zariste ove knjige jc naravno na 'faa scksualnc mudrosti, ali da hi ga se moglo pravilno shvatiti trcba ga promatrati u sirern konteksru, Prije nego pocnerno detaljno ispitivati nacela taoisticke seksologije, pokusat cu prikazati osam stupova taoizma u sazetom obliku.

Tao filozofije

Tao filozofija otkriva logiku koje se nalazi iza nacma na iwji se zivot odvija i svrhu sudbine. To je zbirka smjernica kako za pojedinca tako i za kolektiv, kako steci uspjch i spiritualno uzdizanje. Osnovano na spiritualnom otkricu sakrivenih ali sveprozimajucih i pouzdanih zakona ovoga svemira, Tao filozofija pruza dctaljnijc informacije 0 pravilnom i uspjesnom nacinu za rukovanje mehanizmom upravljanja, za unapredenje socijalne harmonije i za poticanje individualne dobrobiti,

Tao revitalizacije

31

Tao revitalizacije, sustav unutrasnjih vj~zbi, llsmierav,a vu~.o-denu moe lijecenja k pojcdinim unutrasnjim org~nltna, I ,,:h}~zdama i utjelovljuje vjecnu encrgiju prirode u naJve~o} ,mJe~'l.

Unutrasnje vjczbe su potpuno suprorne od .»van}s~\Jh vJe~ zbi«, kao sto su plivanje, boks, hrvanjc, trcanjc, terns, ku~g fu, dizanje tereta, karate itd. Dok vanjske vjezbe mogu_~tvont1 pri vlacni vanjski lik, one t? cesto cine n~ ustrb en.erg1J~. unutrasnjih organa. To uzrokuje ne sarno brojne bolesti, vee 1 pr~rano starenje, Unutrasnje vjezbe, s druge strane~ su ta,ko za1111- sljenje da energiziraju citavo tijelo, uravnotezuje razmu ener-

gije i poboljSav~ju funkcivOl:~ranie vUl!utra~nlil: Or~a!la. ..

Prva kategorija unutrasnjih vjezbi uklJuc~Jc vJezb~ 11.amlJcnjene za korckeiju polozaja sjedenja, [ezanja, .h?dan~a 1 rada. Ove razlicite vjezbe su zamisljene 1.1 skladu s ft~lk.alnl1n zak.onima, tako da odgovarajupotrebama svakogyoJcdul:ca .. Te vjeibe su ,pet . Zivo~i.njski.h vjeibi, o~a';1 ,vjeZ~~ llpravlp.nJ_?, dvanaest vJcibl zodijaka I dvanaest vJezbl za zrvce, Ukljucene su

takoder temeljne vjeibe, poznate kao vjezba J den, vjezba Zdral i vjezba Kornjaca.

Druga kategorija se zove rneditacija na meridijane, takoder poznata kao rneditacija - put oko svijeta ili jednostavno taoisticka kontemplacija. Silno iscjeliteljsko umjece, meditacija na meridijane, koristi sc za srcdivanje ravnoteze i podizanje energijc u tijelu. Um, tijelo i duh se potpuno integriraju i covjek nanovo iivne.

Tehnike akupunture i akupresure koje su proizasle iz meditacije na meridijane, koriste se za pomoc drugima, dok se meditacija na meridijane koristi za pomoc sebi.

Treca kategorija unutrasnjih vje~bi je ko~:micko dJsanj~. il~ cncrgetsko disanje. Pornocu te tehm.l<c encrgIJ~ ~~: moze ~lplJat1 kroz akupunkture tocke koje Ide iznad meridijana kOJ1 prolaze tijelom. Energctsko disanjc je bitni korak u samolijeccnju i stvara nedjeljivn -vez1.1 s cnergijom koja proiin;a sve'.ni~·.

Za detaljnije proucavanje unutrasnjih vjezbi, koristite se mojim knjigama, Kompletni susta» samolijecenja; Unutrainje 'ojeibe i Veliki Tao.

32

Tao uravnotezene prehrane

Sarno unutarnjc vjezbe nisu dovoljne, Nasa prehrana je izvanrcdno vazna. U taoizmu postoje dvije razine prchranc: rcdovita prehrana i prehrana ~aboravljcl:lOm hrano~);. Tao uravnotczcne prehranc se odnosi na ~edov~tu hr.anu. lao prchrane zaboravljenorn hranom se odnosi na ljekovite trave.

D<1 bisrno uravnotezili pre l:ra~u, moramo pr?llcav~:i hrat~ljivu ,vrijcdnost razlicitih ~ar~1l_r111ea, odgo:,a~'aJucu bazicno-ki-

selu 1 energetsku ravno~eZ~1 1 lSpt:avnu IC:1pl emu }:ranv~' ,

U taoistickoj prehrani 1) udi moraJu naucin na !WJ1l:a~ll1, raz]~cite encrgetske razinc hr~nc, ,Pct oku:,a l:~'anc 1 sadrza) vitam 1- na, proteina i minerala d)cluJu pa nase tlJclo.. , . '

Veoma je vazna ravnoteza izrncdu ~aza, 1 k~~e}1t~a. I-Iran,~ eiji je PH izjednaccn nc kvari so brzo, 1 ~?aJ kOE Je jede moo ce izvuci iz nje najvecu mogucu hranljivu vrijednost. Ako luana koju jedemo nema ujednaceni _PH, ana se k_,:,ari 611: ude u nas probavni train. Tijelo apsorbira otrove koji nastaJu od

kvarenja umjes!o da koristi hranljive s:~t~jke hrane. (Ako po~ dete do straznjcg ulaza 1.1 restoran, nan cete hranu kv~ko .truh Ll kantama za smece. Jos ncdavno su ttl hranu posluzivali gostima, Znaci, da jedino zi? od, par sati d~je1i pr,edl~ji ad ;tr<:z~ njeg ulaza restorana). Ml necemo nal~)CrnO J~stl smcce ~cr znamo da bismo oboljeli o~ otrova kOJ~ se u njernu stv~raJu. Ipak mi jedemo srnece svaki pUla kada jederno bez 1:0l111S11 .0 PH ravnotezi. (Ocigledni znak pokvarene hrane u zelucu JC los zadah iz usta.)

Taoisticka metoda redovitog priprcmanja hrane ukljucuje u sebi prakticne nacine za uklanjanje nezeljenih kemikalija, para~

33

zita i zasicenih masti, koji mogu ostetiti nase tijelo i uzrokovati bolest.

Za potpuno proucavanje Tao uravnotezene prehrane, obratite se na Tao ljekovita prebrana: T ajne vitkog tijela.

Tao prehrane zaboravljenom hranom

Mi se oslanjamo na nasu redovitu prchranu da nam pruzi uzivanje i zadovoljcnjc; nama se svida izglcd, miris i ulcus riasih dnevnih obroka. Medutim, redovita hrana ne daje dovoljno hranljivih sastojaka koji bi mogli zadrzati neprestano zdravlje. Nju treba zamijeniti snaznijom hranorn ili Ijekovitim biljkama koje Cine drugu razinu prehrane.

Ljekovite biljke imaju mnoga svojstva koje suvrernena znanost tck treba otkriti, Akadcmija znanosti trenutacno ocjenjuje da na svijetu postoji oleo milijun varijacija biljaka. Medutim, sarno beznacajni dio je istrazen suvremenim sredsrvirna analize,

Vjekovima su taoisti iscrpno proucavali ljekovitc mjeSavinc trava. Prije nekoliko tisuca godina, kirurzi su upotrebljavali jcdan caj od ljekovitih biljaka kao anestetik. On je djelovao sest sati bez nuspojava, (Kirurgija jc bila veoma popularna u to vrijeme, Kirurzi bi vadili bolesniku organc, oprali bi ih u ?topini ljekovirih trava i smjestili ih natrag u tijelo, Ta praksa Je konacna prestala, kad su lijecnici shvatili da je to neefikasno i nC12?tpuno ~ijccel~je bolesti.i. da l~onacni odgovor leZi u pre~ vencijr bolesti, Om su shvatili da Je svaka bolest, ukljucujuci

34

i turnorc, rezultat posebnog nacina z.ivota, Stalno opcriranjc nije moglo sprijeciti pojavu tumora dok promjcna nacina zi~ vota mozc).

Hrana koju kupujemo u supermarketu je najslabija moguca luana. Izbor je veoma ogranicen, ako razmotrimo razne vrste hrane pristupacne u svijetu. Bog je stvorio lisce, grane, debla i korijenje za nasu prehranu, ali ih vecina ljudi uopcc nc primjecuje. 'fa hrana su Ijekovite hrane, koje taoisti zovu »zaboravljena hrana«. Ljekovite trave su zaboravljena hrana, jer su bile izbaccne iz nase prehrane u proccsu selekcije, koji je to~ kom tisuca godina izbacio hranu koja nije bila privlacna za oci, nos iii usta. Kad je covjek naucio kultivirati vlastitu hranu, prirodno jc da jc izabrao samo onu hranu koja je odgovarala njcgovim culima,

Kao sto izreka kaze, mi smo ono sto jedemo. Ako jedemo jaku hranu i mi postajerno jaCi. Ako jedemo boIju hranu, nase zdravlje se popravlja. Medutim, ako jedemo slabu hranu, postajemo osjetljivi na bolesti. Ako usporedimo drvo magnolije sa sveznjem celera, vidjcti cemo da je drvo mnogo snaznije, ncgo li mali grmic celera. Ako isrrazujemo dalje, pronaci cemo da drvo ima vecu mcdicinsku vrijednost od celcra. Raz.licita svojstva drveta magnolije izgraduju nanovo tkivo icluca i jacajn zenske spolne organc. Ginseng je drugi primjer jake hrane. On raste u hladnim i surovim planinskim predjelima, ali on moze prezivjeti i vise od 1000 godina. Zamislite sto tako velika vitalnost moze uciniti za vase tijelo, (Budite razboriti kada koristite ginseng; on mora biti u pravom omjeru s drugim biljkama, posto uzrokuje snazne nuspojave kao i snazne korisne ucinke.) U ostrom kontrastu, mrkva raste samo u umjerenoj klimi, a zivotni vijek joj je oko tri mjeseca, ona propada i nestaje. Ljekovite trave daju vjccnu snagu, dok uobicajena hrana daje samo privremenu snagu.

Hranu koju mi volimo i obicno jedemo, vole i jcdu mikroorganizmi u nasem tijelu. Oni koriste tu hranu za odrzavanje zivota - isto kao i mi. Nasrecu, ljekovite trave ne hranc jcdnako ljude i mikroorganizme. Ljudska bib, upotrebljavajuci snagu voljc, mogu koji puta progutati neukusne travc. Mikroo~ganizmi koji. nisu ,blagos.h?vljeni s~ag.om volje, osjc~aju odbojnost prema ljekovitom bilju, Kad Je ljudska krv prozeta

35

~ranlj~vin~ sast()jcin!a.lj~kovitih trava, t;Jikroorganizmi u tijelu c<:. tlwnut} o(~.9!adl ,I IJud?ko cc ~e tijelo l;a p.rirodan nacin ocisnti. 1 a OCIscuJuca svojstva koja dozvoljavaju travama da tratt: godi~~a111a. bel. ~~iljen)~ su najvcca korist koju mozcmo steer od dijcte ljekovitim biljcm.

Tao umijeca Iijecenja

~(ao i Tao re;it.ali~acije" v tal:? i Tao uInijc,~a Iijecenja prilago· (~Ule, uravnotezuje 1 uzdize zrvotnu energuu. DrugaclJc ncgo

It kod .. 'J~ao ,rc;i,talizac~ie, kt?ja je yrvcnstvcno namijcnjena za sam~hJccenJc, 1 ao umijeca lijecenja se upotrebljava za lijcccnje drugrh.

Tao umiicCa l~jecc~~jd = L.OVC jo}i i Tui- Na. '1'0 je zapravo vrsta masaze ko~a .~hJ~(h pl~tovc tjclesnc energije, anatornski p07.n_atc !~a;) l:lCndlJanr, eta, b~ ~'eguliraJa Y.ivotne funkcij c. Upotrcbl}'1Va)~I~l cetrnaest razlicirih postupaka iti manipulacijskih teh!l1~~a lul- ~ a, l:lOgu ?c tako(~cr namjcstiti porcmccen i unu tr~snJl organ~. OSlin s tun tchnikama koje su bile namijcnjcnc pnlagoda:'anJL1 ra7Jicitim dijelovima tijcla, mogu se koristiti cdgovarajuca sredstva, To 11107.C biti bilo koji ad pet osnovnih ~lemcna.ta: zcmlja, V(~da, .metal, drvo iIi vatra, Akupunkturne 19l~ (k_OJc se upotrcblpval.Ll za uS~~1jcraVal1je cncrgijc u tijc1u) i paljcnjc mokse su dva najpoznatija metalna i vatrcna sredstva na Zapadu. Akupuntura i paljenje mokse su izvcdcni iz TuiNa naccla i metoda.

36

Tao seksualne mudrosti

'1'0 je tema OVC knjige, a svrha joj je jasno objasnjavanje potpunc tcorije i prakse taoisiickc scksologije. Naucava se upotreba seksa i scksualne energije za poboljsanje zdravlja, uskladenjc odnosa i povecanje spiritualne realizacije.

Tao majstorstva

Tao majstorstva nam daje malo poznata oruda kako bi nam pomogao stcci uvid u nas same i u druge, prilagoditi energije koje nas okruzuju nasoj naravi i svrsi, talco cia postancmo majstori sebe samih.

U svrhu olaksanja osobnih i radnih odnosa i smanjenja stre .. sa, drcvni taoisti su razvili zbirku razlicitih metoda:

l , PERSONOLOGIJA otkriva postojcce sposobnosti, stavove, osobne znacajkc i zdravstveno stanje pojcdinca. Instinktivno prcdvidanje buducih dogadaja se odrazava u nekima od 108 lokacija na lieu, sto predstavlja uocljivo upoz.orcnje.

37

2. SUSTA V OTISAKA PRSTllU otkriva naslijedeni dio osob~ost~, i, zd~avs~ven~~ sklono~ti,. Otisci 'prstij~ su takoder p~omJ.enl}lvl _pnkazl nasIl?, <?SOblllh 1 profesionalnih mogucnosn kojc s~ pnrodno razvijaju, a takoder 1 znaci upozorenja na nase naslijedene slabosti kojih moramo biti svjesni.

3. TAOISTICKA NUMEROLOGllA daje tocan uvid u obrasce naseg zivota i okolnosti.

4. ASTROL05KI SUSTA V POLARNE ZVIJEZDE - obuhvatniji i znanstveniji od zapadne astrologije ~ otkriva nase su~?ine i [inancijske mogucnosti; opisuje tjelesna, dusevna i spiritualna svojstva naseg bracnog druga i djece i otkriva sve druge aspekte naseg zivota i okolnosti.

5, DIREKCIONOLOGI]A jc studij fizikalnih prirodnih zakona koji nas okruzuju, narocito elektromagnetskih. Potpuno poznavanje takvih sila dozvoljava nam da orijentiramo sebe i sve nase na nacin koji se poklapa s elektromagnetskim utjecajirna, kako bismo zivjeli u skladu s prirodnim zakonirna i olaksali postizanje ciljeva. Na kolektivnoj razini se mozc korisiti da smanji trvenja i poboljsa suradnju medu radnicima. Ona s~ k~~'isti u J~p.anu ;.;a organizaci}~l radnih grupa kao i za ko?rdm~C1'~. razlicitih odjela kornpanije. Na Zapadu se svijest ~ t.un u!Je.caJ1n~a odrazava u razgovorima 0 »ambijcntu« ili }}e~ ttcr« radnih mjesta,

6. SIMBOLOLOGIJA sc bavi oblicima i simbolima koji se odI?-0se na zakone i~a prirodnih zbivanja. Moze se upotrebljavan na pro za promJenu vrernena, trendova na poslu 10sih na-

vika itd. '

38

Tao uspjeha

Tao USI?je~la otl~riva prec~zni rnehaniza~n llajvcci~l do~a:taja u zrvotu 1 511a kOJC oblikuju sve dogadaje. Drevni taoisti su otkrili analiticke metode za proucavanje tih sib, zasnovali su prepoznatljive sheme promjena i sistematizirali strategije uspjeha za po stupak s tim shemarna. Tao uspjeha nam po maze da se prilagodimo svakodnevnim akcijama u skladu sa svemirskim zakonorn, tako da svaki aspekt zivota postane ugodniji.

jasno i mocno orude taoisticke mudrosti, Tao uspjeha, dijeli se na tri dijela.

1. ProuCavanje simbola i znakova koji predstavljaju beskonacne promjenc koje se dogadaju diljem svemira. Tim pojaYuma upravljaju tocni zakoni [izilcc, kcmije, biologije, gcometrije, algebre i drugih grana matematike.

2. Tao promjena ili proucavanje socijalne filozofije i transakcijske psihologije predstavljaju sezdeset i cetiri heksagrama. Svaki heksagram se sastoji od sest linija, a svaka od njih predstavlja razvojni stupanj u individualnim ili grupnim transkacijama. Prepoznavanje odredenih shema dozvoljava pojedincu da razvije uspjesne, dctaljnc i tocne strategije protiv uzroka nesreca. Tao prornjena je od neprocjenjive vrijednsoti za one koji ide potpuno postici bogatstvo, moe, obiteljske VC7,C, socijalni polozaj i predvidanje.

3. Sadasnja praksa predvidanja dogadaja poznata je kao Prostor i vrijeme-sustav l-Chinga. Taj sustav se osniva na nacelu ciklicnosti - to znaci, sve ono sto se dogodilo, dogodit ce se opet, a sve ono sto ce se dogoditi, vee se dogodilo u nekom obliku. Poput Alberta Einsteina i drevni taoisti su shvatili da je vrijeme privid. Poput njega, oni su proucavali situacije u sustavu prostor-vrijeme. Tako su dosli do nacina interpretiranja dogadaja koji se odvijaju unutar naseg pojma vremena, To je kljuc za »predvidanje« iIi gledanje u buducnost.

Osam stupova taoizma pokrivaju svaki aspekt nase svakodnevne egzistencije. Oni su bili zasnovani tako da potpuno zadovolje nase osnovne fizicke potrebe na nacin koji nam dozvoljava polagano ali neprestano napredovanje sa stalno rastutim povjerenjem i znanjem da cemo jednog dana postici nas najmiliji eilj - besmrtnost.

39

3

STVARANJE BESMRTNOS1~I

Sto ;c taoist? Svatko tko zeli zivjcti duze,' sretnije, zdravije i mudrije je taoist. Svatko tko traii i prakticira nesto da hi postigao te ciljeve je do bar taoist. A dobri taoisti imaju vjecni iivot.

Kao sto je prije spomenuto, da bismo stekli vjecni iivot moramo dozivjeti iskustvo Boga. Mozcmo nasa tijela napuniti energijom i Iunkcionirati kao perpetuum mobile a kojemu su sanjali mnogi znanstvenici, Stroj perpetuum mobile ne postoji, ali perpetuum ljudskog stroja postoji jer su ljudska bib pro~ zeta Bozjim duhom - z.eljom /,a usavrsavanjern i moci pomladivanja, Posto su preduvjeti za bcsmrtnost - zelja za usavrsavanjem i pomladivanjern urodeni i postoje u svakom ocl nas, svc sto nam treba je taoizam da profini i vodi nasc naporc. Razing je taj sto je taoizam jedina filozofija koja sc bavi besmrtnoscu.

40

Slika 2. Statu eta bcsmrtnosti koja dCli cetiri sirnbola dugovjecnosri. Ch'!~1g dina ..

snja.

41

Prije vise od 6000 godina, drevni taoisti su poceli proucavati nacinc da produze dugovjecnost, Oni nisu trazili umjetne naCine, kao sto su injekcije, presadivanja i s1. da bi zivotu dodali nekoliko godina. Oni su znali da materijal koji je stran ljudskom tijelu moze stvoriti jos vise komplikacija i na kraju dovesti do ranije smrti, Drevni taoisti su trazili prirodne, djelotvorna..prakticne nacine za beskrajno produzenje zivota. Njihovo istrazivanje je donijelo metode koje pornazu ljudima koracati s Bogom. Da bismo imali vjecni zivot, moramo koracati s Bogom.

Svi Adamovi potomci, nabrojani u Knjizi postanka su imali vrijcme rodenja i vrijemc smrti, svi osim Enoha. Enoh nije urnro jer ga je Bog izabrao, a izabrao ga je zato sto je koracao s Njim. Bez potrebe pribjegavanja samostanskom nacinu zi~ vota - Enoh je bio ozenjen i imao je tri sina - on je mogao svoje fizicko tijelo uciniti vjecnim, jednostavno tako sto je svoje dane provodio koracajuci s Bogom.

Ilija je drugi primjer smrtnika Cije je Iizicko tijelo postalo vjecno, Isus je jos jedan primjer. Uskrsnulo je njegovo !izicko tijelo a ne duh. On je mogao jesti, govoriti, drugi su ga mogIi dodirivati, ali tijelo mu nije bilo ograniceno prostorom i vremenorn, Mogao je prolaziti kroz zidove i vrata, Drugim rijecirna, Isus je posjedovao spiritualizirano tijelo. Njegovo tijelo se je spiritualiziralo za vrijerne uskrsnuca.

Biblija, poscbno Apokalipsa, govori nam da ce prije ili nakon katastrole koja bi trebala zadesiti zemlju, 24000 ljudi biti fizicki izabrano i sacuvano od smrti, Medutim, ni molitve ni prilozi crkvi nece garantirati nikome da ce biti jedan od tih 24000 ljudi. Treba koracati s Bogom.

U sadasnje vrijeme postoji vise svetaca u Indiji i Kini koji nisu ograniccni vremcnom i prostorom. U taoistickim povjesnim zapisima mogu se naci potanki osobni prikazi 2000 taoista koji su bili spiritualizirani.

Bog nam jc dao zivot i vrijeme na zemlji kako bismo nautili i vjeZbali lekcije bozanstvenosti koje su potrebne za spiritualiziranje fizickog tijela, Predmetnasih lekcija je, dakle, stjccanje besmrtnosti. Svi trebaju postici taj cilj. Oni koji nc nauce svoje lekcije bit ce prisiljeni vracati se u uzastopnim inkarnacijama da uce i ponovo nauce svoje lekcije, u sve bolnijim okolnosti-

42

mao Inkarnacija, se brine za fizicka tijcla, fizicke nosioce u kojima .sc uce Jekcij~ "" za ~ne ~oji t:-cbaju u~iti svojc lckcijc, a seks ~. rq~rodt!kclJ~ p?~rza:,aJu reH1k~rn~cIJu za uzastopnc generacije. ?cks JC neizbjezan 1 ncospOflU dio proccsa stjecanja besmrtnosti.

S pojavom Isusa, besmrtnost je poprimila nenadmasnu vaznost na Zapadu. U Starom Zavjetu, osirn nekoliko osvrta na Eno~a i Iliju, besmrtnost se ne spominje. Isus se mozda zaint~:~sl~ao za besl"?rtnost tok_om svojih putovanja po Kini i In~ diji. 1 a putovanja su se odigrala nakon njegovog djctinjstva i prij~ povrat~{a j~~l1oJ? ZiVOtt_l i ~~ostolim.a. Tokom propovijedanja, dao JC VIs.e filozofskih izjava koje se odnosc na vise razine postojanja: osoba se mora ponouo roditi ria bi usia u Kraljevstvo Boz]e, itd.

(~azalost, Isus. nikad nije opisivao p.raktic~c nae!~~e za s~jcca~ nje besmrtnosti; on JC samo raspravljao 0 filozofiji, Dvojbeno ~e d~ su nj~govi ucenici. od n~ega.naucili bi~? sto rrakticno, jer J~. ~lO.S nJ~ma sam? ttl &odme ~ za to vrijeme Je bio zauzet lIJecenJem 1 propovijedanjem. Njegovi ucenici su takoder bili zauzeti lijecenjem i propovijedanjem.

Podudarno s tim, ponovno rodenje igra takoder vaznu ulogu u stjecanju besmrtnosti u taoistickim ucenjima, Prema t~oizm'.l' r?denje je povczano sa spolnim 7Jijczdama. Medutim, ocito je da se nitko ne moze vratiti u majcinu utrobu da bi se ponovo rodio. Taoisti definiraju ponovno rodenje kao ul~otrebu spolnih zlijezda za pomladivanjem tjelesnih stanica i tkiva kako bi .transformirali ili spiritualizirali tijelo. Taj proces ce biti protumacen kasnije 1.1 poglavlju 0 teoriji sedam zlijezda.

Kaze se da je Kraljevstvo Bozje za spiritualizirane pojedinceo .T?}~usovvo ~~enje je jedno ?d.~nll?gih koje se podudara s taoistickim ucenjima. Ako se Biblija cita s uvidom iz taoistic-

kog znanja, naci cerno mnoge podudarnosti, a mnogi izrazi iz ~ibl!je koji su nam se cinili nejasni iii tajanstveni, postati ce pSlll.

43

4

EVOLUCIJA

U svemiru postoji cetiri kraljevstva: biljno kraljevstvo, z.ivotinjsko kraljevstvo, Ijlldsko kraljevstvo i bozansko kraljevstvo.

1. Clanovi biljnog kraljevstva imaju samo fizieka tijela i osjete, U tu grupu spadaju i bakterije, Oni nemaju kreativnosti i nesposobni su namjerno pozitivno djclovati na druge organizme 11a bilo koji nacin,

2. Clanovi iivotinjskog kraljevstva imaju osim fizidwg tijela i emocionalno-mentalna tijela. Pas, na primjer, ima razum koji moze odgovoriti na gospodarcvc zapovijedi. Zbog toga ga sc moze trenirati, Medutim, od zivotinja se ne mozc ocekivati vise jer nemaju spiritualna tijela. Zivotinjc uvijek zivc i razmnozavaju se u skladu s odredcnim vrernenskim rasporedom. One rnehanicki slijede prirodnc zakone ; one ncmaju zelje niti td.nje za napretkorn iznad njihovog trenutnog stanja i one ncmaju stvaralackih sposobnosti povczanih s tom zeljorn. Njima ncdostaje ta zelja jer im nedostaje spiritualno tijelo,

44

3. Clanovi Ijudskog kraljevsrva posjcduju uz fizicko i mentalno tijelo jos i spiritualno. Tamo gdjc l111a duha, tamo postoji i nada i kreativnost. Posto duh nije ograniccn ni prostororn ni vrernenom, a tijelo jeste, javlja se osjecaj nepotpunosti, kao i zelja cia se nadrnasi sadasnje fizicko stanje. Nacle izvan prostora i vremena prozimlju covjcka potrebom j sposobnoscu stvaranja. U nadi da ce njegova djela, na neki nacin uciniti da njegova fizicka prisutnost traje isto tako dugo kao i spiritualna, covjek stvara rcligiju, znanost, muziku i umjetnost, dize spomcnike od razlicitih materijala pa cak i izgraduje carstva, Medutim ta ga njegova dostignub nikada potpuno ne zadovoIjavaju,u osnovi svih svojih napora covjek ieli biti besmrtan. (Rcligije djelomicno zadovoljavaju potrebu za besmrtnoscu, ali one su usmjerene ria zivot poslije smrti.) Zbog toga, nczadovoljenc zelje i dalje ispunjavaju srca i muskaraca i zena frustracijom i bolorn. Taoisti su razumjc!i pravo znacenje covjekove l,elje za besmrtnoscu, Oni su znali da covjek zc!i napredak ili ulaz u Kraljevstvo Bozje, cilj evolucije. Zbog toga su izrnislili metode za koracanje s Bogom koje spiritualiziraju tijelo i uzdizu covjeka u cetvrto kraljevstvo jos dok zivi na zemIji.

Cetvrto kraljevscvo, Bozansko kraljevsrvo ili kraljevstvo Bozje se moze doseci, U tom kraljevstvu je Ijudsko tijelo spiritualizirano. Kad ste spiritualizirano bice, pl'ostor i vrijeme vas ne mogu ograniciti, Besmrtnik dozivljava potpuno zadovoljenje, mil' i srecu, jer je on ili ona u jedinstvu s Bogom i njegovim svemirorn. Tao seksologijc je most za to cetvrto kraljevstvo, a teorija sedam zlijczdi je temelj Tao seksologije.

45

5

~'U_""_:j_._.""~~c~~

SEDAM 2LIJEZD.A:

IMUNOLC)SKI SlJS~rAV

Drevni taoisti su razumjcli da Ijudsko tijelo nc mozc posto-jati samo ako nema sralnog dotoka cncrgije u tkiva i organe. Oni Sl1 shvatili cia sc zdravlje odrzava onda kada je energija unutar tijela uravnotczcna, a bolest nastaje, kad postoji manjak energije ili ncka slabost.

Energija je dinamicna sib, u stalnom toku,koja ken;j tijc- 10m. Mnogi ljudi zamjcnjuju rijec energija s rijecju iivot jcr bitna razlika izmedu ovc dvijc rijcci je tako suptilrra da je zapaiaju samo semanticari. Svaki izraz je bitan eta bi se razvilo pravilno razumijevanje encrgctske tcorije i kako sc ona odnosi na tijelo.

Za sve prakticnc svrhe moze se reci da je zivot obiljezje energije u tijelu. Svc sto nam pada na pamet kad cujcmo rijee buot .- disanje, govor, spavanje, jclo, Cak i sposobnost titanja,

46

misljenja i slusanja - sve to se moze postici samo pomocu energije u tijelu. To se maze primijeniti bez razlike na sve one funkcije ili aktivnosti koje se svjesno ne zamjecuje, npr. metabolicki procesi unutar svake pojedine stanice se ne hi mogli izvrsiti bez energije koja podrzava te funkcije. Energija je osnova za prividno cvrstu strukturu tijela i za sve sto pripada njegovoj anatomiji. Jer sto je cvrsta struktura, kao sto je kost, nego li masa zivih stanica, Energija unutar tijela podrznva, a istovremeno ispraznjava sve zivotne oblike i aktivnosti, kako anatomske tako i fizioloske.

Mi dobijamo mnogo energije koja nam je potrebna iz hrane koju jederno i iz zraka koji udisemo. Ipak, tijelo slicno kao i skupi automobil, mora biti fino ugodeno ako iI.climo da dobro radi i koristi energiju do maksimurna.

Tijekom stoljeca su taoisti shvatili da su sedam ziijcz.da tijela energetski centri za regulaciju toka energije unutar razlicitih sustava tijela. Tih sedam zlijezda su od gore prcma dolje:

1. Epifiza, koja izravno djeluje na druge zlijezde svojim sekrecijama i dozvoljava komunikaciju na spiritualnoj razini, Intuicija i savjest su takoder povezane s tom zlijezdom, koja se zove jos i kuca duha.

2. Hipofiza, koja upravlja pamcenjem, mudroscu, inteligen-

cijorn i mislju zove se jos i kuca inteligencije, .

. 3. Stitna zlijezda, koja odraiava metabolizam stanica u tijelu, upravlja rastorn. Ona je povezana s disnim organima. Zove se kuca rasta.

4. Timus, koji upravlja srcem i cirkulatornim sustavom se joS' zove i kuca srca.

5. Gusteraca, koja pomaze odrzavati kontrolu nad probavom, razinom secera u krvi i tjelesnom temperaturom se zove i kuca transcendencije.

6. Nadbubrezna zlijczda, koja podrzava funkcije bubrega, kostiju, kostane srii i kraljeznice se moze nazvati kuca vode.

7. Spolne zlijezde -prostata i testis! kod muskarca i jajnici, vagina i grudi kod zene - su odgovorne za sekreciju hormona, seksualnu energiju i seksualnu reakciju i razmnozavanje, One se jos zovu kuea sustine.

47

Epifi7.a

Hipofiza

Gusteraea

Nadbubrcina zlijezda

Spolnc ilijczdc

Slika 3. Shcmatski polozaji scdam zlijczda

Tih sedam zlijczda se mogu predstaviti kao posudc kojc su povel.anc jcdna s drugom nizovima cijevi (u stvarnosti su to krvnc zile). Opskrba tekucinom (cncrgijom) svake posude (

48

zlijczdc) ovisi 0 svim drugima. Ako je posuda A (spolnc zlijezde) opskrbljena tekucinom, ta tekucina ce se polagano rasprsiti kroz cijevi (krvne zile) u ostalih sest posuda, Na slican nacin, ako hi posuda C (gusteraca) zhog nekog propustanja osta1a potpuno be?', tekucine, svaka od ostalih posuda hi da]a dio svoje zalihe kako hi se ponovo uspostavila ravnoteza u sustavu,

A

c

G

o

B

E

F

Na slican nacin energija tece u nasem tijelu, Kad jedan sustay iIi u ovom slucaju zlijezda, zbog nekog razloga ostane bez energije, javi se stanje slabosti iii sklonosti bolesti. Tada je nas zadatak ne samo da vratirno ravnotezu toka energije, kako bismo prevladali tu slabost, nego takoder i poticanje toka energije do maksimuma.

Uskladivanje i dizanje energijc do potrcbne razine pomocu sustava sedarn zlijezda je taoisticki nacin jacanja imunoloskog sustava. Povecavajuci energiju da bi se pojacao imunoloski sustay, mozemo ponistiti postojecu slabost i izlijeciti se, a u isto vrijeme mozemo upotrijebiti visi red energije da bismo otvorili svoje spiritualne centre i sprijecili starenje.

Dr. Alexis Carrel, dobitnik Nobe1ove nagrade, izjavio je da je sustav zlijezda »kotac iivota«. Ako kotac glatko okrece h· vot, nece se javljati problemi, niti ce ometati neprekidne stanicne procese. Dr. Carrel je pomocu svojih dalekoseznih eksperimenata pronasao da je svaka stanica urodeno besmrtna. Ljudska bica umiru samo zato, 8to njihove stanicne proecse ometaju razna otrovanja, bolcsti itd. Ispravna funkcija zlijezdanog sustava je kljuc za neprekidno funkeioniranje stanica i besmrtnost.

49

Moramo razurnjcti cia sedam iJijezda podrzavaju jedna drugu i to od dolje prcma gore. Ako prvih scst iJijezda nijc napunjcno do punog kapaciteta, tada ncce hiti napunjena niti sedma zIijezda ili dom duha. Mozerno zamisliti da ce kodkirurskog odstranjenja jedne z.lijczde sustava, u tijelu nastati stalni nedostatak ili poremecaj ravnoteze.

Spolne zIijczde cine osnovu zlijezdanog kompleksa. Zbog toga sc u taoistickorn sustavu, prije nego sto se pristupi operativnom zahvatu, (histeroktornija ili prostatcktomija) ispituju svi dostupni putovi, osobito ako se radi 0 spolnim iJijczdama, posto one ukljucuju U sebi osnovne temeljc koji podrzavaju svc druge zlijczdc.

Bilo da jc ilijczda izvadena ili nc, veoma je vazno prakticirari unutrasnje vjezbe kako bi sc osigurao stalni tok ctlcrgijc prcma tijelu, da osoba ne bi i dalje slabila.

Suvremeni naziv za scdam iJijezda je endolerine ilijczde, Endokrine zlijezde tvore ono sto se zove endokrini sustav, Endokrinologija je relativno nova grana medicinske znanosti j suvremeni znanstvenici trebaju jos mnogo toga otkriti, Medutim, drevni narodi su nas opskrbili velikirn brojern inforrnacija o strukturi, naravi i svrsi cndokrinog i imunoloskog sustava.

Slika 5. Slijedeca stranica

Otisak drvorcza taoistickog simbola dugovjecnosti, sastavJjcnog od sedam kaligrafskih znakova koji predstavljaju se.~tam uspinjucih

se ccntara cnerglJC.

50

51

Z A JE,

TE I ,

I rVEDBA

DUGOVJECNOST:

SPRIJECA V ANJE STARENJA

Ljudska baterija

Kada su staniee i tkiva naseg tijela zdravi i sposobni za regeneraciju, mi necemo stariti niti umrijeti. Kada je sposobnost regeneracije ometena, tijelo je bolesno. Da bi sprijecili bolesti, moramo zastititi imunoloski sustav. Taoisticki aforizam jezgrovito iznosi da je imunitet prirodni dar zivota:

Ne nauucemo li sitne bolestl, necemo nauuci ni umjerene,

Ne naoucemo li umjerene bolesti

55

necemo navuCi ni ozhiljnc,

Ne naoucemo li ozbiljne bolesti Nece1J10 nikada umrijeti.

Drugim rijccirna, ako odriavamo visoku otpornost organizma nece nam nauditi ni mikroorganizmi ni virusi. Zdravo tijelo se moze obraniti od svake rnoguce vrste bolesti, ali slabo i neotporno moze savladati i jedan mali ~il~roorganiz~m. Da bi se sprijecila smrt, treba sarno spreca:rau sitne bolesti.

Pristup lijeccnju koji zauzirna medicinska z,nano~t moze se usporediti s klasicnim pristupom ratovanju: mikrobi se pronalaze i ubijaju, a bolesni organi se tocno ispituju i odsjecaju, Zbog toga imamo antibiotike i druge lijekove. , .

Taoisti imaju drugi pristup, Umjcsto da proucavaju smrt 1 bolest, oni proucavaju iivot i z?ravljc i t?cto.d.: z~ njihovo odrzavanje. Drevni taoisti su znali da postoJc milijuni mikroba i virus a i da nema smisla pronalaziti nacine za ubijanje svih njih. Oni su shvacali da je j~dini raz~m~i J::ristuI? ~drZa:'~t~ tijelo zdravim tako da se moze oduprijeti svim uljezima, I aJ pristup spasava potcn~i)a!no.g p~;nika da ne pativ od bole:ti dok ceka da se pronadc lijeccnje, J 0 takoder spasava tao~sta od dosadnog zadatka proucavanja svakog moguceg uz:oclllka ~olesti. Naravno da taoisti znaju i lijeciti, Potrebno JC da znaju t Ali njihova najveca bl'iga je sprijeciti bolesti, sprijeciti da njihovi uccnici uopce obole.

Posto se taoist! nisu brinuli ela lijecc svaku sitnu bolest, oni su mogE uloz.iti vrijcme i cn~rgiju. u prona,lazenje veoma, d:taljne i potpune metode sprecavanJa bolesti - metode kOJ~.Je stara tis~llSe g.~dina, ali veoI1:a suvrel~lcna preo?? elal~aS~Jl~~~ staridardima. 1 a metoda sprccava gubrtak energue, najvazmji uzrok slabosti tijela i njegovu osjctljivost za uzrocnike, bo}esti:

Ljudsko tijelo je poput clcktricnc baterijc; za funkclOl1lra,l1}e treba energiju. Kad najbolje funkcionira treba najvccu kolicinu energije. Ako razina .energijc ,unutar tijela t:tc!"c, l?sobe padnc na 70% punog kapaciteta, ta ce se osoba oSJec~tl )adno. K,ada razina energije padne na 50°;;), osoba ce dosjeti u bolnicu. Kada razina cnergijc padne na 20%, on iIi ona ce biti na intenzivnoj njczi. Ako osoba im 0% cncrgijc, ta osoba jc mrtv;l,

56

Da vi driite mrtvacku strazu kako biste izrazili posljednje postovanje nekom prijatelju, ne biste .. nasli prOl,njena U o?lik~ te mrtve osobe - lice, ruke, noge, tijelo, sve je ostalo isto 1 nepromijenjen.<? Je?ina razli~a i7,m~du t;r,up.1a i zivog bib je kolicina energlJe pnsutne u tijelu. :llYo. bice vm~a potpuno.:>nabijenu- bateriju, mrtva osoba potpuno ispraznjenu »bateriju«.

Praznjenje energije s~ dO!?,a~a svake s~~mnd~ toko~, dana.

Cim ujutro otvorite OCt, pocmjete prazrnn sVOJU energlJu. To se dogada narocito onda kada se. koncentrirate ':la n.eSto sto gledate, a jos vise kad se koncent~'rate ':la, pokret~l .0bJ~kt. Sve nase uobicajene svakodnevne aktivnosti ce prazUlt~ nas~ ba~erije. To ukljucuje g~c~anic t.elev~zi;e, razgovo,r, sa~p.renJe, PJCsacenje, jelc~, razrnisljanje 1. b~~ge. Nezdra:r.t nacI~l s~ksa su vcoma vaim uzroci gubljenja zrvotne energlJe. Srdzba 1 druge negativne cmociie }akoder l?ra~lle goleme .kolicinc. energije.

Jednostavna ;fJezba za koJ.u JC P?trebna Je~?a rmnuta, pokazat ce nam koliko se cnerglJc gubi preko OClJU:

1. Drzite desnu ruku na boku.

2, Zamolite nekoga da povuce vasu ruku dok se vi opirete

koliko mozete, ,

3, Opustite ruke i koncentrirajte se na sekundnu kazaljku sata dok kruzi okolo tokom jedne minute.

4. Ponovite prvi korak i neka opet netko pokusa dignnti vasu ruku dok se vi opirete. Iz slabijeg otpora u drugom pokusaju, lako c~te o?re?iti koja. se )e koli~~~a. ~nergij~ izgubila kroz oci. Da bi se ljudima dala ideja 0 kolicini izgubljene energije, ucinjeni su pokusi, a ani su pokazali da je energija izgubljena u jednoj minuti bila vracena tek nakon dugih dvadeset

minuta! . ,

Karlijanova fotografija pr_uia daljnji dokaz za g,:bitak energije, Kirlijanova foto&~afija ~z.vrscn~ sa .?pre~nom vls~k.e voltazc hvata sliku energlJc emiurane iz tijela 1 ornpgucuJC da se pr~stim okom vidi. k~lm tijelo gub,i e;!er.giiu. y'idi se kako energija P?p,ut, oboJcr:lh plam~~ov~ l:,~lJ~ lZ prstlJu. Mogu se takoder vidjeti prom~e~e u SJ~Ju 1 VlSl~l plam~~~va. l~ad nastanu promjene u ~aZllll energlJe. Na. pr.lmJer,. sPJ 1 visma plamenova se sman;uJu kada osoba dodlruJe nekt prcdmet s relativno nizom razinom energije. Time jc dokazano da iivotnom energijom upravlja fizicki zakon: ona teee iz podrucja vise na-

57

petosti u. p~drucja nize napetosti. Na taj nacin, svaki puta ka~la ,dodlru}ctc .!lcku os?l?u koja ima rnanje energije od vas, vasa cc se energtja smanjrti.

Eksperimenti s pusenjcm cigareta provcdeni Kirlijanovom ~otografijom pokazali suo da pusenje drasticno smanjuje energiJ~ .. Sam? nakon .desct minuta pusenja na Kirlijanovoj Iotograf~p se rnsu ~~ogl~ naci. pl~mcnovi energije. Kirlijarrove fotograIije, na kojima JC snimljen lanae Ijudi koji se drze za ruke, ot~:ile su .zapanjujl.l.ce cinjenice. Kad bi osoba na kraju lanca pusila, ~azma en~rglJc. osobc na suprotnoj strani bi pala. Slicni rezultati su posugnuti 5 drogama i alkoholom .

. Svaka vrsta &ubitka. en~rgilc, poput bO.lesti, uzr~)k:lje starerue . .Bcz e?erg~Je, stanica 1 tkiva se prestaju obnavljati, smezuravaJu. ~e 1 umiru. Da bi se sprijecio gubitak energije, ljudska ),bate_t:lJa«. se mora ponovn<? napuniti, U norrnalnim uvjetima bat~nJ<l bi s.~ trebala n~p.um,ti uzimanjem hran.~ ~ ?limit? 51'avanjem. Nazalost, neb ljudi ne mogu zadovoljiti jedan Iii oba zahtjeva, Ako je t~ slu~aj, taoisticke ~etode mogu pornoci (me~odc ~'~ lspra;m nacin prc~r~nc pripadaju drugoj temi i ovdje 0 njirna necerno raspravljati).

Norrnalno sc ljudska >;baterija({ ponovno puni svake noci, u snt;: l'!ako~ dnevn1.~ akttyu?sti, misli i koncentracija su iscrpli v~Cl dio vase encrg1Jc, osjent cere pospanost i zaspati, kako bi tijelo moglo obnoviti svoj naboj, San opusta ulazne i izlazne tocke meridijana i dozvoljava kozmickoj energiji da udc kroz sve akupunkt~me t~eke,. prode .l~roz sv~ mcri(~~jane i stigne do svake stanice 1.1 tijelu 1 napuru Je nabojem. Slijedeceg jutra k~d ~e probudite, vasa baterija je napunjena i vasa razina ener~ gl)e Je ponovno visoka. Poput baterija i generatora u vas em au~u, ,ljudska ba_terija se automatski opel puni - ako sve funkcionira kako bi trebalo. Ako sve izvrsno funkcionira, sve se samo brine 0 sebi i vi ne morate brinuti ni 0 nicemu. Medu .. tit?, ako lose spava.te, prirodni procesi su blokirani, Na prj .. mjer, ako vas nesanica uzrokovana brigama ili stalnim mislima sprecava cia ~l?avate koliko yam treba, vasa se baterija nece dobro napuniu.

Da bi yam san bio neometan, morate ostaviti sve dnevne prebIeme i brige. Recite 5cbi ela cete sc njima baviti sutra, a one sto yam zaista treba su opustanje i oelmor. Moida je to

58

razlog zasto nam je Isus dao uputu da izbjegavamo nositi sa sobom svoj gnjev nakon zalaska sunca, Morarno sve ostaviti i spavati.

Koji put, energija dobivcna od hrane i sna nije dovoljna da kompenzira stres, napetost i bojazan koje nastaju zbog odredenih stilova zivota. Koji put, blokade u nasoj »bateriji« mogu sprijeciti njezino ponovno punjenje. U tom slucaju, ponovno punjenje nezamjenjive baterijc se mora obaviti procesom koji se zove »preporadanje«.

Seks obicno prazni vasu bateriju, ako se ignoriraju metode koje preporuca taoizam, Posto seks stvara mnogo napetosti, a napetost zatvara ulazne i izlazne tocke meridijana - sposobnost tijcla da primi energiju je blokirana, Osim tOga, osoba s veoma niskom razinorn energije ce iscrpsti veliku kolicinu energije od partnera. Zapravovosoba ce izgubiti energiju, eak ako su ona i njezin partner na istoj encrgetskoj razini. Zato mnogi ljudi pate ad postkoitalne depresije nakon seksa,

Da bi se prcdusreli ucinci seksa na starenje, treba se }>preporoditi«, Preporadanje je stalno dizanje energetske razine pornocu vjezbi spolnih organa. To je druga svrha spolnih organa. Oni pridono5c ne samo stvaranju djetetea, nego i preporadanju pojedinca,

Preporadanje

Taoisti zovu spolne organe »stcdnjak«. »Stednjak« je mjesto gdje se stvara »vatra« ili seksualna energija, Bez stednjaka se vatra ne maze pravilno zapaliti i koristiti. Tada nitko nece moci nista skuhati niti podrzati iivot. Mnogc od zivotnih funkcija tijela ovise 0 seksualnoj encrgiji. Izrazi stednjak i vatra, drevni alkemijski izrazi iz dana kada je ta informacija bila drzana u velikoj tajnosti, opisuju dio procesa preporadanja.

Jos jedan drevni alkemijski izraz je uoda. Voda predstavlja sve izlucevine iz bubrega, nadbubreznih zlijczda, limfnog sustava i spolnih organa (hormoni i spolna tekucina). Taj izraz predstavlja takoder organc i ilijezde i7, kojih sc dobivaju te izluccvine.

59

Taoisticka ucenja izjavljuju da se moramo roditi od uode i uatre. Zanimljivo je da je Isus rekao istu stvar: Zaista, zaista ti kazem, ako se covjek ne rodi ad vode i duha, on ne moie uti u Kraljevstvo Bozje.« Vas; spolni organi i vas! mokracni organi se u taoizmu smatraju »sestrinskim organima«, Oni su spojeni jer su i jedni i drugi povczani elernentom vode, oboje dijele slicne otvore i anatornska podrucia i oboje djeluju reciprocno jedni na druge - to jest, oboje ili jacaju iii slabe jedni druge u beskonacnom ciklusu.

Detaljna objasnjenja gornjeg materijala koji zauzima ogromno podrucje u taoizmu bit ce dana u posljednjim poglavljima,

Anus: Pokazatelj dobi

Vasa kronoloska dab, broj godina koje ste prozivjeli, magu biti pokazatelj vase dobi, ali vasa bioloska dob je vasa stvarna dob, posto ona odrazava zdravljc vaseg tijela i ukazuje na stupanj morfoloskih prornjena. Prvi pokazatelj bioloske dobi je stanje anusa, odnosno cvrstina analnih sfinktera, Misici sfinkteri anusa pripadaju istoj jedinici energije kao i spolne ilijezde, Kada su spolne zlijczde snazne, analni rnisici su takoder snazni, Kada su spolne zlijezde slabe analni rnisici su takoder slabi, Primjer takvog odnosa je teskoca s kojom se susrecemo kada pokusamo uvuci u anus malog djeteta nesto tako tanko kao toplomjer. Cvrstoca djecjeg anusa se odrzava tako dugo dok potreba za defekacijom ne opusti anus. Inace on ostaje cvrsto· zatvoren. Kod odraslih su misici anusa mnogo slabiji. Anus moze postati tako mlohav i slab da mnogi ljudi imaju teskoca da kontroliraju svoje otpadne tvari kada ispustaju crijevne plinove. To stanje ukazuje na starost. Ako je uz to mozdani udar onesposobio doticnu osobu, ona nece moci kontrolirati svoju stolicu. Cesto takvi Ijudi uopce ne mogu zadrzati otpadne tvari, Cim je covjck stariji tim ce i anus postati rnlohaviji.

Anus se maze upotrijebiti ne same za mjerenje kronoloske dobi, nego i za izmjenu bioloske dobi. Bioloska dob sc maze

60

Mjehur

Fckalna tvar

Rektum

Slika 6. Fekalna tvar u rektumu

Slika 7. Poloza] cucanja

61

sniziti praksom vjei.be Jelen, 0 kojoj se govori daljc u ovoj knjizi, Vjezba Jelcn upotrchljava misicne pokrcte za vjezbanje spolnih organa iznutra u svrhu pornladivanja.

Ciscenje anusa

To je veoma vazno. Zbog blizine vaginc ili prostate, necisti rcktum moze uzrokovati infckcije ili rak u ta dva podrucja, Anus, uvijek prljav i vlazan zbog prisutnosti ostataka i izlucevina, pruza idealnu okolinu za mnozenje mikroorganizama. Nakon stolice, unutrasnjost rcktuma ostaje veoma prljava - komadiCi izmetina obicno ostaju u rektumu, blizu prostate. Sam toalctni papir ne moze dovoljno ocistiti to podrucje, jer brisanje vanjske povrsine oko anusa ne uklanja toksicne otpatke sakrivene u rektumu, Ako ostanu neocisceni, ti toksini postepeno mijenjaju vitalnost okolnih tkiva. N a kraju ce se poceti stvarati infekcija, hcmeroidi iIi druge abnorrnalnosti iii degencrativni procesi. Prema znanstvenirn proucavanjima, oko cetvrtina slucajeva raka kod muskaraca pocinju u prostati ili rektumu,

Mnogi karcinorni prostate se razvijaju u ·onom dijelu prostate koji se nalazi nasuprot rektumu. Posto samo tanka tkiva odjeljuju pro statu od rektuma, toksini mogu lako prodrijeti u prostatu i uzrokovati rak prostate (vidi sliku 6.). Prema tome, ona strana prostate koja je najblize rektumu i zbog toga stalno izlozena djelovanju toksina iii otpadnih tvari u rekturnu, je najosjetljivija na rak.

Vecina ljudi zancmaruje rektum, jer im se cini suvise prljavim da bi ga dodirivali. Zbog dugovjecnosti ne biste trebali zanemariti nijedan dio tijela iIi ce on postati vasa Ahilova peta.

Jedan nacin ciscenja rektuma zahtijeva upotrebu tankih cetvrtastih slojeva sterilne vate (izrezite ih it, srnotka), Namorajte sloj oko kaziprsta, navlazite mlakom vodom, kremom na bazi ulja ili kremorn topivom u vodi (nikada ne upotrebljavajte obican sapun.) Zatim uvedite 'prst u rektum i ocistite zidove rektuma kruznim pokretima prsta. (Muskarac bi trebao doseci do razine prostate. To je priblizno 5 em unutar rektuma,

62

Zaobljenost prostate sc rnozc na t0111 mjestu osjeuu prstorn. Ona je srnjestena prema naprijed i ima zaobljcnost malog limuna). Za boljc prodiranje prsta koristite cuceCi polozaj i opustite misice anusa, Jedno iIi elva ponavljanja su dovoljni da se to podrucje ocisti, Budite njezni ali temeljiti, Ako je komad izmetine ostao u rektumu, upotrijebite elva prsta da ga izvucete. Takoder ne zaboravite ocistiti vanjsku stranu anusa vlaznom lopticom vate iii vlaznim toalctnim papirom. Na kraju, osusite to podrucje toaletnim papirom.

Kod zena ce ta metoda sprijeciti rnnoge potencijalne infekcije rektuma koje bi mogic prcci na vaginu. Osim toga, ona ce sprijcciti sircnjc mnogih mikroorganizarna sa zcric na muskarca tokom spolnog opcenja,

Ako nerna stcriliziranc vatc, upotrijebite vlahn toaletni papir. Preporuca se ocistiti anus nakon svake stolice. Aka to nije zgodno, onda bi se harem jednorn dnevno trebalo tcmcljito ocistiti podrucje anusa,

Upotrcba suncevog svjetla

Suncevo svjetlo ima izvrsna baktericidna svojstva i izlaganje suncu ce pomoci odrzavanju analnog i vaginalnog podrucja zdravim i bcz mikroorganizama. Ono je takoder izvrsno za lijecenje hemeroida,

Ja zovem vaginalne infekcijc i hemeroide »bolestima li;cnosti«, jer se one javljaju zbog zanemarivanja tih podrucja. Rcdovito pranjc i izlaganje suncevorn svjetlu sprijeciti ce te problerne ili ce pornoci njihovorn izlijecenju, ako vee postoje.

Tehnika poznata kao vjci.ba »klanjanje suncu« potpuno izlaze suncevom svjedu citavo to podrucje. Umjesto klanjanja suncu, kako bi se to moglo ocekivati od imena, trebate sc nakloniti tako da anus bude okrenut suneu.

1. Okrenite tijclo tako da su yam leda okrenuta suncu.

2. Nagnite se tako da suncevo svjetlo dolazi U otvor (za najbolji rezultat, vjezbu treba izvoditi bez odjece.)

3. Osjecajte toplinu kako prolazi u tkiva.

OPASKA: Tu vjezbu rnozete raditi i u lezecem polozaju,

63

Slika 8. Vjezba klanjanja suneu.

ali provjerite da Ii su yam spolni otvori i anus okupani suncevim svijetlom,

Usta i anus su dva veoma vazna otvora na svakom kraju probavnog trakta. ani vrse jednako vaznu funkciju unosenja hrane i izbacivanja ostataka. Na zalost, neki ljudi ne postupaju s njima jednako. ani cesto peru zube, ciste prostore medu zubima i ispiru usta tri ili cctiri puta na dan, a 1..1 isto vrijerne potpuno zanemaruju anus. Neprestani nernar stvara ozbiljne probleme anusa i spolnih organa. Ako se ekskretorni iii spolni organi ikad oporavc nakon ozbiljnijeg medicinskog Iijeccnja, oni nece ostati zdravi ako ih se zanernaruje. Neprestano zanemarivanje ce dovesti do fatalnih rezultata.

Obicni argument protiv Ciscenja rektuma je taj da rektum ima sposobnost samociscenja, poput peci koje se same ciste. Taj argument, koliko bio neosporan nije uvjerljiv. Cak i najbolji sustavi samociscenja su podlozni kolebanjima, a kad su korodirani necistocama, koje brzo prodiru, oni propadaju.

64

Lose zdravlje iii iscrpljenost mogu sniziri djelotvornost funkcije samociscenja, jer izlazu ekstretornc i spolne organc korozivnim djelovanjima toksina. Kad su roksini jednorn izvrsili ostecenje, tad a je milijun puta teze popraviti problem jer steta je cesto sudbonosna, Pitanje ciscenja rcktuma ne bi se smjelo uzeti olako.

65

7

:;::z:;:;::; ~"'"' c~ ~ S:L4

MUSKARAC

Penis: velicina i oblik I kako ih mijenjati

Oblik i velicina penisa, premda odredeni kod rodcnja, mogu se poboljsati. Muske tijelo moze prcstati rasti u tridcsetoj godini, ali penis i dalje raste, Znanstvenim prouCavan}cm JC ustanovljeno da penis raste od smrti, (:im jc muskarac stariji, tim mu je penis yeti. On nastavlja rasti u duljinu i sirinu, a tresnje i stiskanje nakon mokrenja, cia se izbace zadnje kapljice urina lUU u tome pomaiu.

66

Slika 9a. Penis: Oblik gljive (u erekciji)

~ajbolj!m o?likom penisa se smatra oblik gljive. Takozvani pems }:gIJlv~« Jc}ako gra~:n. da najh.?lje m?ze zadovoljiti zenu, nall~e l1~a .slro~ l?lavlc 1 usko, tijelo, Strok glavic pridaje nJeg,ovoJ pozelj nos ti, I Jer pruza najvecu kolicinu stimulacije i :naslrastra~e vagin,e i t<;'c~u vG, te~~ljito i efikasno. Zhog toga ce zadovoljstvo koje osjeca zena btu veoma povecano i ona ce lako doseci svoj puni orgazmicki porencijal.

67

Slika 9b. .Penis: Oblik olovke (u erekciji)

, N ajmanje pozeljan je trokutasti oblik penisaili o?lik ?lovke. Ali ne trebate ocajavati aka imate ttl vrstu pcmsa, jerse njegov oblik rnoze promijeniti.Za to postoje tri vjezbe: .

1. Stisnite penis prema glavicu kao da ga muzete. N a taj nacin se krv potiskuje u glavic penisa i timese on ra~teZe:

Postepeno, tokom vremena, glavic ce postajati sve vecii veci dok ne dobije oblik gljive.

68

2. Stisnire tijelo penisa dok ne postanc veorna tvrd poput kamena. Ponavljanjem stiskanja na taj nacin, proizvest cete sve cvrscc erekcije,

Slika 10. Muzenje penisa

3. Nakon sto ste svaku od gornjih vjezbi radili po nekoliko minuta, sjednite na stolicu s nogama na podu i rasirenim bedrima. Drzite penis pri korijenu i masite njime sa strane na stranu taka da naizmjence pljesne svako bedro. Radite to odlucno, ali ne do tc mjere da vas naglo bacanje zaboli.1'o ce ojacati glavic penisa, povecati njegovu velicinu i p~~oIjsa~i oblik, vise ce liciti na gljivu. Ta vjezba ce takoder uciniti pems manje osjetljivim.

69

Slika 11. Stiskanje penisa

Mozda cete se cuditi, zasto bi netko zelio smanjiti osjetljivost penis a, kada vecinu muskaraca zanima veca seksualna osjetljivost. Smanjenje osjetljivosti ne mora smanjiti seksualno zadovoljstvo. Sasvim suprotno, kako ccte kasnije cuti, smanje-

70

Slika 12. Vjezba srnanjenja osjedjivosti

nje osjetljivosti pornaze sprecavanju ejakulacije, tako da cete mozi dozivjeti mnago snaznije orgazme nego li prije. To se maze dogoditi samo onda, kada budcte mogii potpuno kontrolirati svoje ejakulacije i pretvoriti ih u »ujakulacije« (to ce biti objasnjeno kasnije). Osim toga, zatupljivanje ziveal1ih zavrsetaka u glavi penisa omogucuje muskarcu duljeperiode.eremena vodenja ljubavi, sto stvara vece zadovoljstvo kod oba partnera, Ako pocnete prakticirati mnoge tehnike i vjezbe navedcne U ovoj knjizi, osjetit cete da vase spolne zIijezde i organi postaju sve snazniji. Cim zdraviji postaje vas seksualni aparat, tim se vise povecavaju vasa vitalnost i vase sposobnosti i time postajete sve mladi u bioloskom smislu. Poput mladica, 11106 cete ejakulirati na najmanji podrazaj, (Medutim ncmojte

71

krivo shvatiti, Predmet taoisticke seksologije nije propagiranje gubitka energije ejakulacijom). Taj obrat bioloske dobi spolnih zlijezda i organa ujedinit ce sposobnost mladosti s mudroscu zrelosti.

Skoro svi muskarci zele imati vece penise, bez obzira na njihovu stvarnu velicinu, Takva zabrinurost je nepozeljna i nepotrebna, jer velicina igra veoma malu, a mozda i nikakvu ulogu u zadovoljavanju zene. Oblik je mnogo vazniji, Vjezbe koje sam ovdje naveo datce penisu pozeljniji oblik.

Kad se govori 0 velicini, muskarci sc cesto stide kad usporeduju velicinu svojih neerigiranih penisa s penisima drugih muskaraca.Rijetko postoji razlog za brigu jer mnogi muskarci s vecim penisima u neerigiranom stanju ne dozivljavaju vecu promjenu u velicini kod prijelaza iz stanja bel, erekcije u.erekciju, dok drugi s rnanjim penisima dozive drasticne promjene kod tog prijelaza,

Velicina penisa je vazna samo iz dva razloga: 1) Psiholoski ucinak na covjeka koji misli da mu je penis prernalen i 2) Kompatibilnost s velicinorn vagine partnerice, To je vaznije ncgo li kompatibilnost penisa s drugim penisima,

Masaza prostate

Postoji jos jedna tehnika koja se moze upotrijebiti za njegu analnog podrucja, osim vjezbe Jelen i pazljivog pranja anusa,

Ta tehnika je masaza prostate. .

Mozete masirati prostatu jednostavno umetnuvsi prst u anus, pomicuci ga unatrag i gore prema pupku, dok ne osjetite

. vasu prostatu (vidi sliku 13.) Upotrijebite nesto za podmazivanje, po mogucnosti od prirodnih sastojaka, kako biste olaksali prstu da ude. Tada jednostavno trljajte prostatu naprijed i natrag, upotrebljavajuci pritisak koji mozete izdrzati bel, bola.

72

Kada izabirctc srcdstvo za podmazivanje, provjerite da ne sadri! slijedece sastojke:

FD &C Plavo 1 Pvhidroksianizol Trietanolamin (TEA) Dietanolamin (DEA) Aceton

EDTA PVP BHT BNPD

Zdjezni oksid Olovni acetat Toluen Dibutil Ftalat Ugljenu smolu Fcnal

Natrijev saharin Natrijev karaginan

Prostata

Rektum

Slika 13. Pogled sa strane na muske genitalije

73

Ti sastojci su dobro poznati kao kancerogeni. Apsorpcija preko analnih tkiva je veoma brza, zbog toga treba biti jos pazljiviji kod Citanja etiketa,

Ovi sastojci se cesto javljaju u mnogim proizvodima, kao StO su mlijeko za ciscenje, losioni za tijelo i ruke, sapuni, kreme, losioni za lice, samponi, kreme za brijanje, sminka, losioni za suncanje. Opetovana apsorpcija tih sastojaka kroz kozu je

veorna opasna. >

Osim toga, zasicene masti - kao 8tO su petrolej, mineralno ulje, kakaov maslac, vorvanj, salo, lanolin, druge zivotinjske masti itd. - su veoma stetne za prostatu, Ako se one nakupljaju u prostati, moze doci do pojave raka. Apsorpcija tih masti kroz bilo koji dio tijela, moze takoder povecati tezinu, Osim toga sloj zasicenih masti na kozi moze blokirati njezino disanje i isusiti njezine prirodne stanicne tekucine, sto izaziva prerano starenje. Za potanje informacije uzmite Veliki Tao, 4. poglavlje.

Ta masaza moze biti ;os ugodnija, ako je vasa partnerica voljna da to ucini za vas. Ne trebate se bojati prijenosa mikroorganizama ako su ruke Ciste.

Postojalo je vrijeme kada su lijecnici redovito masirali prostate svojih pacijenata kako bi izlijecili ili sprijeCili probleme. Danas lijecnici samo kontroliraju prostatu tokom pregleda, a ako nadu neku bolest, tada je najradije izrezu. Medutim, ne trebate ici lijecniku radi preventivne masaze prostate. To mozete uciniti sami ili to moze uciniti za vas vasa partnerica i ustedjet cete osim vremena i novca i svoje zdravlje, Lijecnici su takoder poznati po tome da nisu narocito njezn] kada se radi 0 masazi prostate. Kada to radite sami, mozete biti veoma njezni i taj postupak uciniti istovremeno ugodnim i zdravim.

Neki ljudi imaju psiholoske blokade kada se radi 0 pregledavanju iii masiranju prostate. Oni misle da je to podrucje »prljavo«. Nema nicega prljavoga sto se odnosi na vase tijclo. Treba se brinuti za njega. Jcdina srvar koja se moze smatrati prljavom je bolest, a vi mozete pomoci sprecavanju bolesti, ako se redovito brinete za Citavo svoje tijelo, sro ukljucuje i anus i prostatu.

74

Mnogc hcteroseksualne muskarce zbunjuje masaza prostate, jer im se cini cia tu irna neccga homoscksuainoga, osobito ako uzivaju u tome. Oni bi mislili drugacijc da znaju kako zanemarivanjc na kraju zavrsava kao rak prostate. Za vecinu homoseksualnih muskaraca koji svoj anus koriste za spolno opcenje je tipicno, da ne dobijaju bolesti prostate, bel. obzira na dob. Ti muskarci i nc znajuci redovito dobijaju masazu prostate. S druge strane, musk; hornoseksualci koji igraju »agresivnu« ulogu, susrecu iste probleme kao i heteroseksualci. Nije li clalde bolje, ostaviti neka uvjerenja, nego li dozvoliti raku da se razvije u prostati? Osim toga, uvodenje prsta u anus, nije jos nikoga pretvorilo u homoseksualca,

Vazno jc da se muskarci sami prcglcdavaju, cesto kontrolirajuci stanje svoje prostate. Stanje prostate mozete odrediti pipanjcm trazcci promjene u vclicini i elasticnosti, Konrrolirajte to tim ceSce, harem svaki tjedan i tako ccte za sebe moci stvoriti standard. Ako tako cinite, moci cere otkriti svaku pro-mjenu u velicini i fleksibilnosti prostate.

Veoma tvrda, povecana ili bolna prostata je znak smetnje koja bi mogla dovesti do raka iii nekog tezeg oboljenja. Medutim, bolesti prostate se nc razvijaju prcko 110Ci i redovira dijagnostika i masaza mogu sprijeciti bilo koji potcncijalni problem.

Medicinska znanost danas prihvaca misljenjeda je za muskaree preko pedescte normalno da imaju smetnje prostate. Premda su bolesti prostate mozda uobicajene, one nisu normalne. One su abnormalna zbivanja, Nijedan muskarac ne bi trebao imati problema s prostatom, Ako redovito pregledava i masira prostatu, vjezba vjezbu Jelen, on najvjcrojatnije nikada nece imati problema s prostatom.

Ejakulacija

Prostata ima posebnu funkciju ~ ejakulaciju muskoga sjemena. Ejakulacija je kompleks an proces. Kad je penis podrazen, prostate se poveca od sekreta, Nakon 5to se prostata povecala

75

do maksimalnog kapaciteta, ona prolazi kroz nil, kontrakcii~, dok se ne stisne na svoju normalnu velicinu, Te kontrakcije istiskuju sekrete iz prostate, kroz uretru u penis, ~ za,tim k:-oz vrh penisa, Svaki put,a kada se prostata kontral:,lra 1 .?p~ls:a~ ona vuce sper~1U iz sJcmcnov:?da. ~us~ara~ moze .. doZlvJet~, 1 do dvadeset i jedne kontrakcije, Posto je ejakulacija funkcija prostate, netko tko ima problema s prostatorn, moze dozivjeti sarno pet kontrakcija, a u nekim slucajevima eak i sarno jednu. Posto se orgazam sastoji od tih kontrakcija, problemi prostate

ce djelovati na orgazam. . .

Kod rnuskarca se spolne zlijezde sastoje od prostate 1 tesusa.

Penis, sam po sebi, se ne srnatra dijelorn spolnih zlijezda, jer

nista ne proizvodi, On je samo cijev ili kana! kroz koji mogu prolazitisekreti zlijezda, instrument kojim se sluze spolne zl~jezde za razmnozavanje. Testisi yroiz;o,de spermu(ka~.sule :hvota) ihormone, a prostata proizvodi sjemensku tekucinu bogatu hranljivim sastojcima, hormonima i iivotnom energijom, Ti sekreti stvaraju supstancu koja sluzi kao nosilac spenne.

Kada prosjecni muska~ac et~kuli.~a, on gubi.?ko z~~cu sjemena. Prema znanstvenim istrazrvanjima, hranljiva vrijednost te kolicine je jednaka kao dva komada njujorSkog odreska, deset jaja, sest naranci i dva limuna zajedno. Ona ukljucuje bjelancevine, vitamine, rninerale, aminokiseline, sve.

Muske sjeme takoder sadrz] veliku kolicinu iivotne energije; zbog toga jedna ejakulacija predstavlja v~liki. gubitak zivotne energije, Tose odrazava u iscrpljenosti koju muskarac osjeca nakon ejakulacije, Ejakulacija se eesto naziva »dolazenje«. Teena rijec za to bi trebala biti »odlazenje« jer sve - erekcija, iivotna energija, hranljivi sastojci, cak i malo od rnuskarCcve osobnosti - odlazi. To' je za muskarca velika zrtva u

spiritualnorn duseynom. i fizicko~.~mislu:. v'

Nakon ejakulacije, svih sedam zhJczda je ispraznjeno, narocito spolne ilijezde. Prerna ta?izmu, ako ide:c .. tim sl?~ero,r_n - pokrecuci energiju prema dolje kroz sedam zl1Jezd~ 1 lZ t9cla van ejakulacijom ~ vi se krecete u smjeru Ijudsk.og bica, a ljudska bib na kraju umiru. Suprotno tome, ako idete u supr,~tnom smjeru - kretanjem energije prema gore kroz sedaI_l1 ~hJezda tijela - .mozete zivjeti besmrtni zivot - bozanski Ztvot,

76

Zbog toga su drevni taoisti tra7.ili i nasli nacin za muskarca koji mu ornogucuje jos ugodnije orgazme bcz ejakulacije, kako bi zadrzao i upotrijebio svoju vlastitu zivornu energiju,

Ako muskarac moze »ujakulirati« kako je to rastumaceno u daljnjem tekstu, on ce zadrzati dragocjenu Zivotnu energiju i zadrzati erekciju, To olaksava njegovo vodenje zene kroz devet razina potpunog taoistickog orgazma, (Ono sto se obicno smatra orgazmom kod zene je zapravo samo cetvrra razina iz niza od devet. To ce kasnije biti detaljno rastumaceno.)

Tocka od milijun dolara:

Ujakulacija protiv ejakulacije Produzavanje uzbudivanja i dugovjecnost

U taoistickoj seksologiji, muskarac dolazi do orgazma bez ejakulacije; on umjesto toga »ujakulira«. Pritiskajuci jednu akupunkturnu tocku, srnjestenu na pol puta izmedu anusa i skrotuma, ejakulacija se moze obrnuti u poboljsani orgazam, a musko sjeme iz pune prostate se opet iskoristava i ponovo apsorbira u krv. Ta tocka je poznata kao jen-Mo (meridijan zaceca), akupunkturna tocka. Kad se pritisne prstom, ta tocka se osjeca kao malo udubljenje iii rupica u tom podrucju,

Kada se J en- Mo tocka pritisne neposredno prije ocekivane ejakulacije, energija ide prema gore u tijelo kroz meridijane koji pocinju u toj tocki, umjesto da odlazi iz tijela, kako se to dogada tokom obicne ejakulacije.

Ako se tako postupi, muskarac svejedno osjeca ugodne senzacije, koje dolaze od pumpanja prostate i svejedno dozivljava orgazam, On nastavlja pritiskati tu tocku dok orgazam ili »ujakulacija« ne budu potpuni.

Ta jen-Mo tocka je od mnogih mojih studenata dobila nadimak: »Tocka od milijun dolara«. Oni su govoriIi da Sf osjecaju kao milijun dolara nakon sto su poceli upotrebljavati ovu tocku. Svatko tko ju je isprobao, smatra da je zasluzila to ime, Drugi studenti su mi rekli da su se prije ucenja te metode osjecali poput »lavova- prije orgazma, ali su se obrusavali od-

77

(.I

.. ..1..,.

~~

Slika 14. jen-Mo akupresuma tocka.

mah nakon njega. S tockorn »od milijlU: dolara«, oni se ~ise ne obrusavaju, oni su sarno lereci lavovi! Jedna druga vazna dobrobit od te tchnike je u tome sto ce muskarac znatno povecati svoju sposobnost zaddava_nja erekcii:· .To ce t;Ju do--. zvoliti da izvede neke korake oplsane U odjeljku Muska~'ac t

iena zajedno. .'

Pritiskanje tocke od milijun dobra Je lagano 1 s malo rrakse mozete to sasvim diskretno uciniti tako da va~a pal:tnenca .. to cak i n~ opazi. U tr~nu kad: ~~ os~eti~e spr~mll1 ~a epk~l~C1J.u: posegmte naokolo iza s~raznJlce 1 pronadire to~l~u. PutIsmt,: jc dosta jako tako da sjeme ne moze ~utovatl v ~z pros!ate. 1 kroz uretru. Treba malo prakse da se tocno nauci k~ko 1 gdje pritisnuti. Moida biste trebali ~a~ni. v:-jezbati ka~? bls.tc savladali tehniku, Pritisak ne treba biti run preslab ruti 'prCJal~ .. Aka pritisnete suvise blizu. skrotumu? ,sjcme cc iei. u mjehur 1 ~zgubit ce se kod mokrenja. Ako pritisnetepreblizu anu:u~ ejakulacija nece biti zaustavljena.iLl sv~kom ?d ta .dva ShlC~P nen:a koristi od te vjezbe, Za sprecavanje gubitka sJcmena ~J.akulacl" jom, iz tijela ili iz mjehura, pritisak mora zatvorin kanale

78

tocno na bazi prostate. Samo onda ce se sjeme vratiti natrag u krv. Pogledajte slikl! .5. za. bolj~ razumijevanje, (D?k uc~te ovu tehniku, rnozete pr~t~snutl s tt! prsta ~a budete slg:lrm) Ncmojte se obeshrabnu. Za savrseno majstorstvo moze biti potrebno mnogo prakse.)

Upozorenje: ako imate infekciju prostate, morate posjetiti lijecnika iizlijeciti se prije nego li pocnete koristiti »tocku od milijun dolara.« Bilo bi sasvim u redu da kao pomoc u procesu lijecenja upotrijebite tehniku ~nvaln? kontrakcije iz ~jezbc Jc!e~ ili masazu prostate. Nakon rjesenja problema moze se poceti

s pritiskivanjem toc~~. . v . "v..·. .. •

Nakon sto ste pritisnuli tocku 1 sprijecili ejakulaciju, moglt

biste l?rovesti test za odredivanje da li je sjeme apsorbirano u

. krv i11 je otislo u mjehur, Za izvodenje testa jednostavno se pomokrite .u casu ', M~t?i min u~azuj~. da -je ~jcme yreSlo u mjehur. Ako ostavite casu da stoji Sat ili dva, sjeme ce se sta-

loziti na dnu, ostavljajuci cisti urin na vrhu. ..

Taoizam nije sarno teorija, On yam O?n:t~~ daje ~ rezultate.

Kad pritisnete tocku, ne samo da cete osjeuti mtenzivno zadovoljstvo, vee cete i poceti dozivljavati radosne blagoslove preporadanja. Preporadanje 'usljeduje kad se kreativna energija usisava iz spolnih zlijezda.

Kod zena sepostize ista stvar sprecavanjem menstJ:~acije, vjezbajuci zensku vjezbu Jelen. Kad zen a prestan gubiti krv, nece visegubiti velike kolicineenergije koja je sadrzana u krvi. Prestanak menstruacije .nastaje prirodno za vrijeme menopauze, koja jezapravo veliki .blagoslov za :lenu. Vjezba Jelen pre-

dusrece gubitak energije, . '.

Tokom prvih cerrdeset godina zivota) :p'r~ma.suvremenim statistikama, muskarci i zene umiru po prilici u istom postotku. To bi moglo biti zbo!?, toga je~' se i.muskarci i ~~nc prazne u jednakom omjeru - to .lest, mu*a~cl gube .~ne~~wu ejakulacijom, a zene rnenstruacuom. Statistike se mlJenJaJu za one u pedesetim godinama. Mortalitet za ienepostaje za 25% n!zi od muskog.Cinjen.ica je takoder da mnogezene u pedes~t~m godinama prestaju krvariti 'prolaze~i .. krQ! mc_n0r:auzu. Cinjenica je takoder da muskarci nastavljaju ejakulirati u pedesetim godinama. Te brojke se udvostrucu)u kad ~e?e.dodu u}ezd.e~ sete godine (skoro sve zene prestaju krvariti, dok muskarci 1

,9

dalje ejakuliraju.) Brojke postaju jos dramaticnije za sedamdesetgodisnjake: mortalitet muskaraca postaje 75% visi od mortaliteta iena. Cinjenica da rnuskarci nastavljaju s ejakulacijom tokom citavog iivota, moglo bi biti razlog zasto ima tako mnogo udovica i tako malo udovaca.

Neki Ijudi bi ipak mogli smatrati da zaustavljanje ejakulacije nije prirodno, bez obzira na argumente protiv ejakulacije, U njihovim srcima bi moglo vrebati uvjerenje da je smrt prirodna stvar i da se u to ne treba mijesati, Ejakulacija i srnrt jesu prirodne na ljudskoj razini svijesti, ali na bozanskoj razini, ono sto bi se inace smatralo neprirodnirn, smatra se prirodnim i potrebnim.

Prema taoistickorn ucenju, boianski zivot postoji iznad Ijudskog iivota. Bog nam je dao izbor izrnedu smrti i postizanja boianskog ili vjecnog iivota. Ako izaberemo ovo drugo, morarno sprijeciti ejakulaciju odnosno menstruaciju u skladu s taoistickim principima. Hocemo li ili necemo steci Kraljevstvo B07,je biti ce djelornicno odredeno i time kako prakticiramo vjezbu Jelen. Kako tako jednostavna tehnika moze imati tako duboki ucinak? Odgovor le2i u muskom sjemenu koje se zadrzava u tijelu,

Tokom uobicajenog orgazma i ejakulacije, prostata se kontrahira i siri, pumpajuci svoje sekrete iz tijela dok se ne isprazni. Pritiskanje »tocka od milijun dolara« kontrolira i smanjuje brzinu kojom se prostata prazni, Prostata se ne prazni tako brzo, a sjeme ne moze uci u penis. Umjesto toga, ono ostaje u prostati gdje ga apsorbira krvni optok i nosi ga u sve dijelove tijela. Prostata se ipak prazni ali mnogo polaganije, Neke prostate se prazne u djelicima sekunde redovnim orgazmom, pritiskivanjem »tocke od milijun dolara« moze potrajati i pet minuta dok se prostata nc isprazni. Time nastaje orgazam dug pet minuta!

Jos vaznije od dubljeg i intenzivnijeg orgazma je cinjenica da energija i hranljivi sastojci sjemena ostaju u tijelu, Unutar tijela sjeme se rasprsuje kroz sedam zlijezda i energizira ih. Sjeme nadalje koristi tijelu dajuci energiju i hranu za energiziranje Citavog tijela, podmazujuci kozu i zglobove i podrnazu-

80

juci i oblazuci z.ivce kako bi se sprijccili poremecaji kao 5tO je multipla skleroza. .

U akupunkturi se »tocka od milijun dolara« spominje kao meridijan zaceca broj jedan iIi jen-Mo 1. Ta tocka su »dveri energije« kroz koja nasa tijela neprestano propustaju energiju U okolinu, Apstinencija od seksa ne sprecava propustanje. Zapravo bas spolno opcenje sprecava propustanje energije, Tako, kada pritisnete tu tocku tokom spolnog opcenja, ne sarno da sprecavate gubitak sjemena iz tijela vee i gubitak Zivotne energije iz tijela. Drugi nacin sprecavanja gubitka energije ukljucuje nase sjedece polozaje, Taoisticki sjedeci poloiaj koji ukljucuje stavljanje pete jedne noge na jen-Mo 1, blokira put gubitka energije. (Vrh jezika je druga rocka propustanja energije, Kod raoisticke meditacije se preporuca saviti vrh jezika prema nepcu kako bi se energija sacuvala u tijelu.)

Tehnika »tocke od milijun dolara« je narocito korisna za sportase prije utakm~~e iIi. natje~anja. Mnogi od njih ~~do k.oriste seks za relaksaciju, ali se brinu da se ne umore pf1JC natjecanja, Koristeci tu tocku oni ce rastjerati svoje brige i osjecat ce se divno kada dode vrijerne natjecanja.

Za zenu je takoder korisno da zna za »tocku od milijun dolara«. Ona time m~ze .pomoCi svome vI?uzu iIi dragome d~ postigne vece zadovoljenje kod spolnog cma. Kad nctk~ drugi pritisne tocku muskarcu kad on stigne do orgazma, nJegovo zadovoljstvo nevjerojatno poraste. U tom trenutku, »tocka od milijun dolara« ce stvarno postati tocka od milijun dolara. Jedna moja studentica mi je ispricala da nije nista spomenula o toj tehnici svom novom partneru. Kad je doslo vrijeme, ona je posegnula i pritisnula tocku. Rekla mi je da su njezini partneri bili veoma impresionirani svojim iskustvima orgazma. Takodcr mi je povjerila da radije pripisuje zasluge sebi ncgo da objasnjava tehniku.

Ako muskarac pari od preuranjene ejakulacije, pritiskanje, »tocke od milijun dolara« moze sprijeciti da se to ne dogodi, ali ne i izlijeciti tu smetnju, Pritiskivanje tockc ce samo pomoci od povrsnih simptoma preuranjenje ejakulacije. Pravi razlog preuranjcne ejakulacije, slaba prostata, mora se lijcciti na drugi nacin, Za potpunu korekciju problema, preporucuju se prvi i drugi dio vjeibe J den posto oni iaeaju prostatu. Ma-

81

saza prostate je takodcr dragocjcna. Lotosove i bundcvine sjemenke u prehrani ce takoder koristiti prostati.

Povijesni zapisi pokazuju da su u starorn agrarnom drustvu seljaci uvijek dobrodoslicom docekivali novorodene clanove obitelji, pas to su radnici bili uvijek porrebni. Biti sposoban zaceti mnogo djece smatralo se blagoslovom. Plernstvo, s drugc strane, je imalo kompleksnija razmatranja, kao sto su inteligencija djeteta, njegova zakonitost, nasljedsrvo, drustveni polozaj, Njihove potrebe je rjesavala »tocka od milijun dolara«, Ona se koristila za sprecavanje nerazumne, nezakonite trudnoce iii one za koju nije vrijeme. (Ti ljudi su vjerovali u »zastitu sjemena«: oni nisu zcljcli da njihovo vlastito meso i krv pati zbog njihove pozude i grasaka), »Tocka od milijun dolara« je igrala veoma vaznu ulogu u planiranju obitelji.

Premda je »tocka od milijun dolara« vrijedna i ugodna, ona ce uskoro biti ostavljena, Cimpocetnik iskusi druge, naprednije tehnike poput vjezbe Jelen.

Vjezba jelen za muskarce:

Pomladivanje i povecano razdoblje uzbudivanja

Tisucama godina unatrag, taoisticki mudraci su izabrali tri zivotinjc, koje su za mnogc predstavljali simbol dugovjecnosti: jelena, 7,drala i kornjacu. J edna od njih, jelen, je takoder poznata po svojirn snaznim seksualnim i reprcduktivnim sposobnostima. Mudraci su pazljivo promatrali ponasanje koje je izgleda pridonosilo jelenovim sposobnostima.r Vidjeli su da Jelen kod rnahanja repom, vjezba anus. N akon sto su proucili rezultate vjezbe, mudraci su odmah prihvatili nacelo i prckrojili ga za ljudsku upotrebu. Tako sc rodila vjezba Jelen. (Ako iclitc vise informacija 0 vjcibama Zdral i Kornjaca, molim vas da potrazite Veliki Tao i Kompletni sustav samolijccenja: Unutrasnje vjezbe).

82

Vjezba Jelen postizc cetiri vazna cilia. Kao prYo, ona izgraduje tkiva spolnih organa. Drugo, ona povlaci energiju kroz scst od sedam zlijezda tijela u epifizu kako bi se povisila spiritualnost, (Postoji harmonalni put koji vodi od prostate, pove~ zuje se s nadbubreznom ilijezdom i nastavlja k drugim zlije~ zdama.) Kao reakcija javija se povecanje cirkulacije u podrucju trbuha. Ta navala krvi pomazc da se hranljivi sastojci i energija sjemena prenesuu ostale dijelove tijela,

Kada cnergija dode do epifize, osjeti se jeza iIi trnci kako se penju duz kraljeznice do glave. To pomalo lici na orgazam. Ako osjetite nesto u podrucju epifize, ali ne osjecate trnce u sredini Ieda, ne brinite. Vasa osjetljivost ce porasti s iskustvorn. Ako nakon nekog vremena jos ne osjecate napredovanje energije, onda se treba najprije pobrinuti za neke prebleme.

Samoodredenje je treca dobrobit od vjezbe Jelen. Ako jedna zlijczda u sustavu sedam zlijezda funkcionira ispod prosjeka, energija koja siklja uvis ce tu statio Vjerojatno se radi 0 nekoj slabosti, pa tom podrucju treba pruziti narocitu paznju. Na primjer, aka zlijezda timus slabo radi, energija ce tu statio Energija ce se ovdje stalno zaustavljati dok se timus ne izlijeci. Kada timus opet proradi normalno, energija ce se kretati prema gore uz kicmu prema epifizi. Aka se tokom vjezbe Jelen encrgija neprestano krece Citavim putcm prema glavi, tada to znaci da svih sedam zlijezda dobro funkcioniraju i da u tijelu nema energetskih blokada. Aka za vrijeme vjezbe Jelen, ne osjecate nista, najvjerojatnije se radi o. blokadi. Svatko moze osjetiti pokrct encrgije, ako nema disfunkcija na putu. Cetvrta dobrobit od vjezbe Jelen je poboljsanje seksualne vjestine, tako da omogucuje muskarcu produZavanje spolnog op~ cenja. Tokom obicnog opcenja, prostate prije ejakulacije do maksimuma nabubri od sjernenske tekucine, Za vrijerne ejaku .. lacije, prostata izbacuje svoj sadrzaj u nizovima kontrakcija. Tada spolno opcenje zavrsava. Kada nije ostalo nicega loa ejakulaciju, nicega da izazove kontrakciju niti odrzi erekciju, muskarac ne maze nastaviti voditi Ijubav. Medutim, ako koristi vjezbu Jelen da ispumpa sjeme u drugom smjeru u druge zlijelode i krvne tile, on moze produziti opcenje,

83

Slika 15, Jelen

84

U obicnim okolnostima, kada se vjezba J den ne koristi tokom spolnog opcenja, bilo bi stetno prekinuti orga7,am ili produziti opcenje obicnim sredstvima, Obicnim sredstvima prostata ostaje prosirena dugo vremena, pumpanje kod ejakulacije joj ne pomaze, sve dok sjerne ne bude odneseno u struju krvi, Mcdutim, prostata je nalik gumenoj vrpci, Treba joj dozvoliti da se vrati natrag u SVO) prvobitni oblik, inace ce stalno sircnje uzrokovati gubitak elasticnosti. Kada prostata izgubi svoju elasticnost, funkcija joj strada i ona se ostecuje. Vjezba J den produzava orgazam i spolno opcenje, ali ona stiti prostatu, pomazuci joj.

Jelen je fizicka vjezba, a uz to menralna i spiritualna, Ona poboljSava seksualnu vjestinu stvarajuci energetske rezerve unutar tijela. Tokom vremena poboljsavaju se i mentalni procesi i ishod se cesto sastoji u osjecanju unutrasnjcg mira, sto je neophodni preduvjet za razvijanje spiritualnosti.

Upute za musku vjezbu Jelen

Ta vjezba se moze vrsiti u stojecern, sjedecem i lezecem stavu.

Prvi stadij

(Svrha tog stadija je poboljsanje produkcije sjemena).

1. Protrljajte snazno dlanove ruku jedan 0 drugi. To stvara toplotu u rukama, donoseci energiju iz tijela u ruke i dlanovc. 2. Desnom rukom obuhvatite testise, tako da ih vas dlan potpuno pokriva. (Ovu vjezbu je najbolje vrsiti bez odjece.) Nemojre stiskati, Neb se osjeca samo lagani pritisak kao i toplina vase ruke.

3. Stavite dlan lijeve ruke na podrucje donjeg trbuha, oko 5 em ispod pupka.

4. laganim pritiskom, tako da se u podrucju donjeg trbuha

85

Slika 16. Muska vjezba Jelen br. 1

pocinje stvarati blaga toplina, rnicite lijcvu ruku u smjeru kazaljke na satu iii u suprotnom smjeru, kruzno, osamdesct i jedan put.

5. Opet snazno protrljajte dlanovc, jedan 0 drugi.

6. Prornijenite poloiaj ruku tako, da sada lijeva rub pokriva testise, a desna je na donjern trbuhu. Ponovite kruzno trljanjc u suprotnom smjeru jos osarndeset i jcdan put. Koncentrirajte se na ono sto radite i osjecajte kako toplina raste. Za sve taoisticke vjezbe je veoma vazna - cak neophodna - ta koncentracija na svhu fizickih kretnji jet ako to cinite, poboljsat cctc rezultate. To ce ujediniti tijelo i duh da steknemo potpunu

86

moe za nasu svrhu. Nikada ne pokusavajte koristiti duh za forsiranje prirodnih procesa, zamisljajuci vatru kako se pojavljuje u podrucju donjeg trbuha iIi bilo kojcg podrucja. To je opasno.

Drugi stadij

1. Stegnite 'misice oko anusa i uvucite ih prema unutra i opet van. Ako to radite ispravno, osjctit cete kao da se zrak uvlaci u rektum ili kao da se citavo vase ana1no podrucje uvlaci prcma unutra i gore. Stcgnite snazno, koliko mozete i izdrzite tako koliko mozete bez neugodnosti,

2. Stanite i opustite se za trenutak,

3. Ponovite ana1nc kontrakcije. Ucinite to toliko puta, koliko mozete bez napora.

Kad vrsite drugi stadij vjezbe, koncentrirajte se na osjet trnaca (slicno elektricnom udaru) koji se penju po putu sedam zlijezda. Taj osjet traje dio sekunde i nastaje prirodno. Ne pokusavajte to forsirati mentalnirn slikama,

Neka ucenja savjetuju da se misli koriste za pomoc ili vodenje toka energije. Oni koji su to savjetovali, krivo shvacaju prirodu energije.

Postoji sest oblika energije: mehanicka energija, toplinska energija, zvucna energija, energija zracenja, atomska energija i elektricna energija. Mi odasiljemo elektricnu energiju. Elektricna energija u covjeku je sasvim razlicita od one koja se koristi u domacinstvu, Elektricna struja u prosjecnoj kuci titra 60 Hz u sekundi, u covjeku 49.000.000 Hz u sekundi. Ova posljednja brojka iznosi oko polovice vrijednosti brzine svjetla koje putuje 300 000 kilometara u sekundi. Na taj nacin, kad covjek pocne misliti ili disati, elektricna energija ce vee dospjeti na svoje odrediste. Nase misli, disanje, prespori su da

vode tok elektricne energije, .

Ono sto sc dogada na nesvjesnoj razini nije namijenjeno kontroli svjesnog duha. Ako se svjesni duh uplice unesto, za sto se on nije razvijao - pornazuci ili vodeci elektricnu energiju pornocu vizualizacije misli to moze izazvati mnogo stete, Njegovo uplitanje u prirodno energetske p(ocese, moze uzrokovati sizofreniju, ostecenje mozga i druge probleme. Taoisti

87

zovu te vclikc nesrece »dczintegracija u z10«. U proslosti su Sf dogodile mnogc dezintcgracije. Vidio sam mnogo takvih slucajcva i na Istoku i na Zapadno

Vjeiba Jelen je potpuno sigurna ~ pod uvjctom da se ne zamjenjuje tchnikama drugih ucenja. Radi vanjskog efekta, cesto se razne nepodudarne tehnike nagomilaju zajedno i tako stvore spcktakularne tehnike, ali rczultati su cesto kobni. Lao Tse je rekao: »Moj put je jednostavan i lagan«. Pravc taoisticke metode jes« jednostavne i lagane.

OPASKA A: Mozda ccte na pocetku moci drzati analni sfinkter stegnutim samo par sekundi. Budite uporni. Nakon nekoliko tjedana, moci cete drzati misice stegnutima duze vremena bcz umora iii napora.

OPASKA B: Kako biste odredili da li vjezba Jelen djeluje na prostatu, probajte ovaj test: kad mokrite, pokusajte zaustaviti struju urina sarno kontrakcijama analnih misica, Ako yam to uspije znaci da jc vjezba djelotvorna.

OPASKA C: Kada se prostata blago masira stezanjem analnih misica, na nju se vrsi pritisak. (Anus mozemo zamisliti kao mali motor koji pumpa prostatu.) Tako stirnulirana, prostata pocinje luciti hormone kao sto su endorfini, da stvori prirodnu euforiju. Kada se prostata pocne kontrahirati, dozivi se mali orgazam. Stiskajuci i opustajuci anus naizrnjence, tokom vjezbe J den, stvara Sf prirodna euforija, bez deset milja »jogginga« i bez opasnosti od ujegovih nuspojava,

OPASKA D: Vrsite tu vjezbu ujutro nakon ustajanja i navecer prije odlaska na pocinak.

Vjezba Jelen moze popraviti mnogc seksualne problcme, ukljucujuci tu preuranjcnu cjakulaciju, nisku raz.inu spolnih hormona, infekciju testisa, polucije u snu i impotenciju.

Vjezba Jelen je narocito cfikasna za lijeccnje preranc ejakulacije, osobito ako muskarac kojega muci taj problem, uradi tu vjczbu neposrcdno prije vodenja ljubavi. Ako muskarac opusti anus kad prod ire u vaginu i stcgnc ga lead izlazi iz nje, njegova izddljivost cc sc veoma poboljs<1ti. Drugi dio vjc7.bc Jelen pomaze prestati, poboljsavajuCi spolni (Hinos.

Za prcuranjenu cjakulaciju i istjeeanje sjemena se obicno sma~

88

tralo da su psiholoske naravi. Medicinska znanost smatra da su nocne polueijc normalnc. Medutirn, sa taoisticke tocke gledista one nisu normalne, jer oznacavaju slabost prostate. Preuranjena cjakulacija takoder ukazuje na slabu prostatu. Zdrava prostata ce bez napora apsorbirati napetost koja nastaje tokom perioda od oko dvadeset minuta, za vrijcme spolnog opcenja. Slaba prostata nece moci talco dobro savladavati napetost kao zdrava i odrnah ce ispustiti svoj sadrzaj.

Vjezba Jelen odmah uklanja nocne polucije, Jcdnom mije po savjct dosao policajac koji je tokom noci imao u snu po tri ejakulacije, Lijecnici koje je pitao za savjet su mu rekli da je s njim sve u redu i da je say problem u njegovom duhu. U to vrijeme, on nije bio ozenjen i oni su mu Cak savjetovali da nade 7,enu jer bi mu to mogio rijesiti problem. Kada je mene upitao za savjet, ja sam mu dao upute za vjezbu Jelen. Odmah prvu noc nakon pocetka vjezbi, nije imao polucije, niti su se ikada vise ponovile,

Mnogo, mnogo muskaraca je ispravilo preuranjenu ejakulaciju prakticirajuci vjezbu Jelen. Jednom mi je dosao po savjet bracni par. Mui, u nadi da ce zadovoljiti ienu, potpuno se ispraznio, sileci se voditi Ijubav tokorn dugih perioda vremena, pokusavajuci sve da sprijeci preuranjenu ejakulaciju i isprobavajuci sve.sto je mogao da dobije jos jednu erekciju svaki puta, kada bi ejakulirao suvise rano. Medutim, ni jedno ni drugo nije nikada bilo zadovoljno. Oboje je bilo srdito, nesretno, frustrirano i iscrpljeno. Tokom mnogih godina, konzultirali su mnoge psihijatre i lijecnike koji su im rekli mnogo toga. Jedni su rekli da je zena odgovorna za njihovo nezadovoljstvo. Neki su govorili da bi trebala biti strpljiva i vise poticati svog muza. Drugi su govorili da bi ga trebala manje poticati, Drugi savjet je bio da bi ona trebala sve kontrolirati i dozvoliti njemu da se opusti, Culi su takoder i suprotnu teoriju - da hi ona trebala njemu prepustiti kontrolu vodenja ljubavi, Svatko je imao drugaciju teoriju, ali nijedna nije djelovala. Nakon dva tjedna prakticiranja vjezbe Jelen i pritiskivanja »tocke od milijun dolara-vproblem je nestao, Muzeva prostata je ojacala, povjerenje u sebe mu se vratilo i zen a je hila zadovoljna. Bilo je to tako jednostavno.

89

Najpodloiniji preuranjcnoj ejakulaciji su oni mladi muskarci koji imaju osobnost tipa A, oni koju su suvise fi:.r,icki aktivni, oni koji supod napornim vojnickim trcningom, oni koji ~m~ju slab ij:,~ani sustav i oni Cija prostata brzo nabuja,

SVl tI muskarci imaju osjetljive :ljvec i osjetljive prostate, tako da i najslabiji podrazaj uzrokuje brzo bujanje i pumpanje prostate. Ti muskarci se moraju desenzibilizirati pomocu vjezqi (vjezbe Jelen) i masaze (masaze prostate) koje jacaju pro-

statu. Snazna prostata mnogo djelotvornije reagira na podraza je, a erekcija i zadovoljstvo su produzeni.

Srnctnje pros:_atc se takoder m?g~l sl?riic~iti pornocu vjezbc J~len. Sva!G muskarac 11::0)1 Je POSJctlO lijecnika zbog neke 111anje smetnje prostate je upoznat S uobicajenim Iijccenjem: lijecnik uvede prst u pacijentov rektum i masira prostatu, Ta metoda cesto olaksava dio smetnji, Ta masaza se vr51 autornatski i detaljno redovitom praksom vjezbe Jelen. Vjezba daje potpunu unutrasnju masazu, dajuci elasticnost zahvacenim misicirna.

Vjeiba Jelen je takoder opcenito korisna za zdravlje jer pov~Ca:va tjelesni imu!1~tct z~ uzrocnike bolesti. Jcdnom sam dobio p~u prchladu 1 lz~ublO glas neposredno prijc jcdnog prcd~va~Fl. Proveo sam jedan sat, sam u sobi, obavljajuci drugi dio v}e,ibe Jelen. Za taj sat, moja prehlada je potpuno ncstala, glas nu se vratio i mogao sam na vrijeme odrzati prcdavanjc,

Odredivanje fizickih problema muskaraca

Prerna taoistickoj scksologiji, za snaznu erekciju trebaju cetiri vrste energije. To su:

1. Encrgija krvi.

2. Misicna encrgija (ncka smetnja u misicima, na drugom mjestu, moze covjeka omesti u crekciji.)

3. Ziveana energija (neka ziveana ili mentalna smetnja ili odvracanje paznje, mogu sprijeciti erekciju.)

4. ~~ostana energija (rak kostiju iIi artritis rnogu sprijeciti erekciju.)

90

Sve cetiri vrste energije se prcnose od muskarca na zenu tokorn spolnog opcenja.

Ako muskarac ne maze dobiti erekciju, uzrok tome je da

. nedostaje jedna ili vise vrsti tih energija. (U medicinskoj znanosti se smatra da je jedini uzrok erekcije prosirenje krvnih zila u penisu.)

Provjera erekcije

Slika 17. Kut erekcije

Znanstvena istrazivanja pokazuju da se kut erekcije mijenja s dobi. Taj kut erekcije se moze takoder upotrijebiti kao pokazate1j zdravlja ili bioloske dobi. Kut erekcije je kut kojega cine penis i torzo.

91

· fl Do dvadesct godina (45 stupnjeva)

/ ~gDvndesete godme (oko 60 sttlPni.eva)

n" Tridescte godmc (oko 90 stupnjeva)

-,

f" ~

~.'<::::---1D Cetrdcsctc. godine (oko 105 s~upnjeva)

~ Pedesete godmc (oko 135 stupnjeva)

Slika 18. Stupnjevi erekcije

Korelacija izmedu dobi i l~'l:~ erekcije s: najbolj~ p~n:ti gledajuci U sVOJ dlan. Promatrajuci prste, mozemo odrediti snagu

erekcije. di v', k

1, Erekcija zdravog adolescenta do dvadeset, go ma ClJ:~l ~:

ad priblizno 45 stupnjeva. Erekciju predstavlja palac kOJI strsi

pod kutom od 45 stupnJcva.> . . ,.'

2. Zdravi muskarac u dvadesetim god mama una erekcIJu. koja tvori kut ad priblizno 60 stupnjeva. Kaziprst takoder strsi pod

kutom od 60 stupnjeva. .', ,.,

3. Zdravi muskarac u tridesetim godinama 1I11aerek~~Ju koja tvori s torzorn kut od oko 90 stupnjeva. Snagu erekcije pred-

stavlja srednjak. ,.,...

4 Zdravi muskarac u cetrdesetlmgodmama ima erekciju koja sforzom pravi kut od oko 105 stupnjeva. Prstenjak dobro

predstavlja tu erekciju. .','. ."

5. Zdravi muskarac u pedesetim godinama una erekciju lWJ~

pravis torzom Im~ od 135 stupnjev~. Mali J~rst ta,ko~er pray! kut od 135 stupnjeva. Upotrebljavajte gornJ,e smJCrt11CC kada odredujcte biolosku dob il! zdravstv.~no stanje. _Ako na~cte da je kut erekcijc bli.zu jedn0J..0d .g?~nJ1? k::tegonp, tada C~ ~ob koja odgovara tOJ kategoriji, biti 1 bioloska doh, Na 1?nmJc~, cetrdesetogodisnji muskarac s~!'e!{CIJom ,o~65 stupnJeva? tj. erekcijom neklhdvadesetogodlsr:pka, ~)lt ce, ako ~~)v0n~~o hioloski, star oko dvadeset godma. CUll su zdravije necije spolne zJijczde, tim je manji kut erekcije.

92

Kontrola prostate

Uzrok smetnji prostate se moze pronaci odredivanjem ejakulacije i muskeg sjemena. Posto je ejakulacija funkcija prostate, bilo koja smetnja ejakulacije ukazuje na srnetnju prostate. Postoji pet simptoma koje treba traziti:

1, Sjerne se ne istrcava tako daleko kako bi trebalo, Prostata radi, ali je slaba.

2. Abnormalno mala kolicina sjemena, Smatra se da je normalna kolicina oko jedne :tlice. Bilo koja kolicina manja od ove, ukazuje na probavne smetnje, slabost z,eIuca, slezene iii gusterace ili na misicne sm~tnjc ~oje s~ p?,. taoizmu povez~~e s probavnirn sustavom. (Bistro sjerne Je rijetke konzistencije. Kad je sjeme gusto kao sto bi trcbalo, ono je mutno. Smetnje probavnog sustava su takoder uzrok bistrog sjemena.)

3, Abnormalno sjeme. Normalno sjerne ima miris i okus nalik vitaminu B. Ono bi takoder moralo biti slatkasto. Ako je suvise slatko, znaci da je doticni pia suvise mnogo mlijeka. Ako je slano, obicno se radi 0 nekoj bolesti, narocito venerickoj. Gorko sjeme ukazuje na visoku razinu toksina u tijelu, Ako sjeme ima los zadah ujurro nakon spoinog opcenja (iena ce primijetiti zadah po »mrtvoj ribi- koji dolazi iz njene vagine) , obicno se radi 0 bolesti jetre ili zivcanog sustava kod muskarca. Sjeme loseg zadaha ukazuje da jetra ne filtrira dobro otrove iz rijela, (U taoizmu su jetra i. zivcani sustav povezani.) To stanje se narocito opaza kod muskaraca s prepucijem, jer on zadrzava velike kolicine sjemena, Slijedeceg jutra, nakon spolnog opcenja, zadah ee biti ocit, To ne znaci da muskarci s prepucijem cesce imaju tu smetnju, vee prepucij tini tu srnetnju ocitijom, ako ona vee postoji,

4, Kapanje sjemena. Tokom ejakulacije, umjesto da se istrcava, sjeme kaplje iz penisa, Mladi djecaci velike vitalnosti mogu izbaciti svoje sjeme takovom snagom da ono zavrsi oko dva metra daleko. Ta vitalnost se postepeno gubi, kad mladici postaju stariji; malo njih moze zadrzati sposobnost dalekog izbacivanja sjemena.

Kapanje tokom ejakulacije ukazuje na smetnje u nadbubreznoj zlijezdi, bubrezima i kostima (artritis), Zbog toga sjeme pedesetgodisnjeg muskarca s artritisom obicno kaplje za vri-

93

jeme ejakulacije.

5. Impotencija iii ncsposobnost odrzavanja erekcije ili postizanja ejakulacije, ukazuje na slabost sviju cctiriju energija erekcije - energije krvi, misine cnergije, Zivcane energije i kostane energije - i nedostatak vitalnosti u citavom tijelu.

Smetnje prostate treba rjesavati pravilnim uzimanjem ljekovitih trava i hrane i upotrebom unutrasnjih vjezbi, Ako se zanernare, zdravlje ce stradati, Naialost, musk a rei ne vole razgovarati 0 tim problemima,

Muska masturbacija i refleksologija

Razne zapadne religije i kulture s1.1 stoljecima osudivale jedan oblik masturbacije. Taj uobicajeni nacin masturbiranja ukljucuje podrazivanje odredenog podrucja penisa, dok se sjeme ne ejakulira, Sa taoisticke tocke gledista, taj nacin rnasturbacije nije zdrav, posto se gube hranljivi sastojci, energija i druga dragocjena svojstva sjemena.

Postoji i drugi raziog zasto jeta uobicajena masturbacija nezdrava, Ako poznajete reflcksologiju stopala, tada znate da tabani sadrze iivcanc zavrsetke i meridijane i da razlicite tocke na nogama odgovaraju raznim dijelovima tijela, Penis, kao i noge, ima refleksne tocke kojc odgovaraju organima. (Vidi sliku 19a i 19b.) Zona srca na penisu se najlakse stimulira, Ako covjek mas ira to podrucje penisavosjeca ugodu i brzo postize orgazam.

Tokom masturbacije, to podrucje uglavnom dobiva najizravnije podraiajc, a os tale refleksne zone su zanemarene. J cdan organ (srce) se prestimulira, dok su drugi organi potpuno zanemareni. To remeti unutrasnju ravnotezu.

Slijedeca prica, koju mi je ispricao seksoloski savjernik, sudionik mojeg seksoloskog tecaja, ilustrira posljedice poremecene unutrasnje ravnoteze. Tom seksologu je dosao bracni par, nakon sto je suprug doiivio nesto sto je drzao srcanim napadom. Bio je odmah poslan u bolnicu, gdje su gapreglcdali,

94

nisu nasli rnsta i poslali s1.1 ga kuci. Bracni par se nije time zadovoljio. Posto su znali da je datieni savjetnik proucavao taoisticke pristupe zdravlju, posjctili su ga i upitali 0 mogucem uzr;>k,: ili uzr?eima s.n:etnje. Seksolog ih j~. upitao kada se »srcam napadaj« dogodio, a 0111 su odgovonh da se dogodio

Srce

Pluca

Pluea

Slezcna-gusteraca

jetra

Bubrezi

Slika 19a. Retleksne zone penisa (gomja strana)

95

Srec

Pluca

Pluea

Slczena-gusteraca

Jctra

Bubrezi

Slika 19b. Refleksne zone penisa (donja strana)

oko devet sad navccer. Zatim ih je pitao sto su radili neposredne prije nego se to dogodilo, a oni su veoma zbunjeno odgovorili da su vodili ljubav. »Kako ste vodili ljubavj. - pitao je on. To jc za njih bilo malo suvise specificno pa su odgovorili da su »samo vodili ljubav«. Kada je seksolog naglasio da

96

je za njega veoma vazno tocno mati kako su vodili ljubav, zen.~ je priz~al~ da se igrala sa suprugon:_. '>K:aim ;ste se igra,li s njim?« - bio }C uporan seksolog. Konacno je pnznala da )C Iizala i sisala glavu penisa i da je najednom njen suprug dohio »srcani napad«, Savjetnik je rckao: "U redu, nemojte to vise nikada ciniti«, Onda im je objasnio da je zen a sisuci glavic penisa, stimulirala suprugovo sree i pluca i da je ta stimulacija bila prejaka za njcgovo srce. Ono sto su drzali srcanirn napadom, bilo je sarno ubrzanje srcanih otkucaja zbog podrazivanja refleksne tocke.

(S taoistickc tocke gledista, neuravnotezena stimulacija penisa je stetna, treba izbjegavati prejako stimuliranje jednog dijela penisa. Mora se zadrzati ravnoteza. Naravno, svaki covjek je drugaciji, morate eksperimentirati kako bistc pronasli za sebc pravu dozu stirnulacije.)

Uobicajeni nacin masturbiranja moze biti stetan zbog istog razloga. Kada masturbira, vecina muskaraca se koncentrira na jednu odredenu tocku penisa - tocku koja je najerotogenicnija. Tako, i ne znajuci to, muskarac stimulira i prestimulira samo dio tijcla koncentriranorn stimulacijom odredene refleksne zone.

Znaci, ako muskarac masturbira, on bi trebao obratiti istu paznju ciravom penisu, glavicu i tijelu. Masturbirajuci na uravnoteien nacin, moze masturbirati koliko hoce, bcz stetnih po-

sljedica. Sarno ako ne ejakulira. .

Kao sto sam vee rekao, kad ejakulirate, gubite vitalne supstance i energije, Stocke gledista taoizma, pretjcrana ejakulacija nije samo stetna, nego i kobna. Ne mozete toliko toga izgubiti i ostati zdravi, a jasno je da ne mozete toliko toga izbugiti i jos povecati zivotni vijek, sto je cilj taoizma,

Nazalost, masturbacija se vrSi veorna lako - i lako se pretjera. Ljudi cesto ne shvacaju, kako silno prazne tijelo pretjeranim ejakulacijama, sve dok ne bude suvise kasno.

To znaci da masturbacija nije stvar morala. Ona zapravo nema nicega zajednickoga s moralom. To je cinjenica, znanstvena Cinjenica: ako se upustate u pretjeranu masturbaciju, mozete si naskoditi,

Mozete raspoznati one koji pretjerano masturbiraju od onih

97

koji to ne cine po boji njihove koie, koja je obicno veorna blijcda, cesto sa hlckastom nijansom. Oci su im ce~to bez ~j~~a zbog manjka energije, Oni sporo misle, .ncdostajc un am?ICl)a i depresivni su .. Sve i?y to posljedica pf.~t}eran~ mast~~'bacIJe:

Prerna bapskim pncama, masturbacija moze voditi do sljcpoce, gubitka pamcenja i dusevnih smetnji. Pn:l~a ta<;>istickoj seksologiji, bilo koja scksualna aktivnost ce voditi ~o tih .smetnji, ako se ne koriste taoisticke metode. Seksualna .1scrp~Jcnost djeluje na hipofizu koja nadzire Iunkciju pamcenja. Cll'ln~laeija krvi u tijelu kao i mcrabolizam su takoder zahvaceni, a

oni oboje djeluju na opec dobro stanjc. .

Ako prakticiratc raoisticku masturbaciju - to znaci masturbaciju bez ejakul~cije,. moiet? 1,?aswrbirati . dC,s:t pUyta il!. s~(~ puta na dan, bez stetnih posljcdica, U stvan :'1 cete cal~ cmrn dobro svome rijelu jer se citavo tijelo ravnomjerno pum energijom, ako se citavi penis masira.

Teorija ritma

Sve u svemiru ima svoj ritam i svojc cikluse, a ljudska bib nisu iznimke. :lene imaju mjesecne menstrualne cikluse. Premda to nije tako ocito i muskarci imaju cikluse. Prema drevnim taoistickim tckstovima, muskarci imaju odredene vremenske intervale tokom kojih mogu ejakulirati bez stetnih p~sljedica za sebe. Periodi vr~mena. izmedu tih. ~nt.ervala .~e .ko1'1- ste za popunjavanje izgubl~enc .vltal::,~ cn~rg:Jc. 1 hranljivih Sastojaka. Formula /,;1 odredivanje neOJcg individualnog zascbnog ritrna glasi:

Dob x 0,2 = Irekvencija cjakulacijc (u danima)

Ako je muskarac star trideset godina, tada je njcgov ritam 6 dana (30xO,2=6). To znaci cia rridesetogodisnji rnuskarac moze imati jcdnu ejakulaciju svakih sest dana bcz stcte za scbe. Dvadesetogodisnji muskarac ce moci ejakulirati svaki cctv-

98

rti dan, pedesetogodisnji svakih deset dana itd. Naravno, muskarac ce ipak gubiti vitalnu energiju ejakulacijom, ali odrzavanjem svog ritma ejakulacije opct ce popuniti rezerve energije. Drugim rijecima, on trosi koliko irna i njegov »energetski konto u banci« ostaje uravnotezen. Pretjeranim, nereguliranim seksorn - cest.im ejakulacijama - njegove fezcrvc energije se brzo ispraznjuju. Ako se to nastavi, muskarac ce iivjeti stilom zivota nepokrivenih cekova, stilom iivota koji se moze zavrsiti samo srnrcu. Koristcci navedenu formulu, muskarac moze regulirati svoje ejakulacije i 1.1 najmanju ruku odrzavati uravnotezeni »konto«. On nece postati nista bogatiji, ali harem -nece postati niti sirornasniji.

Izmedu ejakulacija, muskarac rnoze imati spolni odnos tako cesto koliko zelt, ali mora koristiti zadrzavanje i dozivljavati visi orgazam (0 te dvije teme cemo raspravljati kasnije), dok opet ne dode vrijeme da moze ejakulirati bel, opasnosti,

Na tajnacin, teorija ritma daje muskarcu formulu za odredivanje kako cesto moze bez opasnosti ejakulirati. Molim vas da zapamtite, da je cilj taoizma zapravo stjecanje i ocuvanje najvece moguce kolicine energije i gubljen;e najmanje moguce. U idcalnom slucaju, muskarac ne bi trebao uopce ejakulirati, Praksa teorije ritma se preporuca samo ako osjecate da morate ejakulirati,

Formula teorije ritma se odnosi samo na muskarce koji iive »redovnim« ljudskim spolnim zivotom. Za one od vas koji slijede taoisticku filozofiju, svjesno pokusavajuci povecati energiju i cineci svoje tijelo mladirn i zdravijim, potrebno je odrediti vas individualni ritam. To mozete uciniti tako da ejakulirate jednom, a zatim da izbjegavate seks i misli u vczi s njim izvjesni broj dana. Tijekorn tog eksperimenta, trebate izbjegavati svoju partnericu, Da bi izbjegli nesporazum, trebate partnerici objasniti da provodite eksperiment kako biste odredili vas osobni ritarn. Nakon nekoliko dana cere vjerojatno osjetiti lagani porast seksualne zelje. Pokusajte je ignorirati, Kako se vasa zelja povecava dan za danom, produzite s izbjegavanjem bilo kojeg seksualnog podrazaja, Konacno, kada dodete do tocke, kad morate bezuvjetno imati seks, znat cete da ste postigli vrhunac vaseg ritma, Broj dana koji je prosao od vase posljednje ejakulacije, pokazuje Went broj dana u vasem

99

osobnom ritmu. Tada cere znati kako cesto mozete dozivjeti ejakulaciju, a da si stvarno ne naskodite.

Nalazenje svog vlastitog, tocnog ritma izravnim iskustvom cc yam takoder pomoci, da odredite vasu pravu biolosku dob. Tu dob mozete odrediti, upotrebljavajuci formulu teorije ritrna u obrnutom smjeru. Na primjcr, ako vas cildus iznosi cetiri dana, vasa bioloska dob je dvadeset godina, bez obzira na vasu kronolosku dob.

4 (dana) : 0,2 = 20 (dab)

Ako je vas ciklus dug sesnaest dana, vasa bioloska dob je osamdeset (jer 16:0,2=80). To je tako, cak ako je vasa kroneloska dob samo cetrdeset.

Impotencija

Impotencija, nesposobnost postizanja ili zadrzavanja zadovoljavajuce erekcije, nastaje zbog nekih ozbiljnih bolesti. U veCini slucajeva uzrokovana je zatajivanjem prostate. Ako to stanje potraje dovoljno dugo, muskarac ce konacno sasvim izgubiti spolni interes. Prema medicinskoj zrianosti, smetnje prostate su dio norrnalnih dogadanja u iivotu muskarca. U suprotnosti s uobicajenim misljenjern, za prostatu nikako nije normalno da zataji, Prema taoizmu, prostata zatajuje zbog zloupotrebe.

Zlijezda prostata sc mozc odrzati u zdravorn i funkcionalnom stanju redovitom praksom vjezbe Jelen, redovitom primjcnom masaza prostate i ispravnorn upotrebom Ijekovitih trava.

Obrezivanje

Obrezivanje je obicaj rezanja prepucija kod musk« dojenca-

100

eli. U danima Starog Zavjeta, obrezivanje je igralo vainu ulogu 11 zrtvama Bogu. Danas je ta funkcija ustupila mjesto odrzavanju cistocc.

Kod neobrezanih muskaraca je tesko odrzavati eistocu podrucja ispod prepucija. Prepucij olaksava nakupljanje smegme, supstance slicne siru koja se skuplja j slusi kao hraniliste bakterijama. Prepucij takoder sluzi kao sprerniste za urin. Kad se te supstance stvore, javlja se jak i neugodan zadah.

Neki teoretiziraju da spoino opcenje s neobrezanim muskarcem moze povecati mogucnost raka maternice. Sa stajalista taoista, ta teorija stoji, Uzrocnici bolesti u smegmi mogu zaraziti maternicu i uzrokovati mnogo stete.

Medutim nema potrebe obrezivati musko dijete. Ako je dijete tako odgojeno da se posebno potrudi oko odrzavanja cistoce tog dijela- tijela, problema necebiti, Osim toga, stalno potezanje prepucija prema natrag za vrijeme pranja, zadrzati ce tokom godina rast prepucija u duljinu i time olaksati odrzavanje cistoce tog dijela penisa,

Nedavna proucavanja pokazuju da su obrezani muskarci

skloni preuranjenim ejakulacijama ili neosjetljivim penisima sto se ocituje u nesposobnosti uzbudivanja do orgazma. Ta posljednja smetnja bi mogla biti uzrokovana ostecenjima zivcanih zavrsetaka zadobivenih tokom obrezivanja, Ncosl'etljiyost bi takoder mogla biri rezultat prevelike stirnulacije g avica penisa izloienog stalnom trljanju rublja. Posto bilo koja kirursta operacija, a pogotovo takva, s trajnim ucinkom, stvara u tijelu poremecaj ravnoteze, bolje je izbjegavati obrezivanje.

101

Slika 20. Falusni dd,ac kistova koji prcdstavlja nacclo Yang uravnotczeno znakovima Yin Dinastija Ming

102

8

ZENA

Grudi

U taoistickoj seksologiji se srnatra, da su grudi, zajedno s vaginom, uterusom i ovarijima, bitni dijelovi rcproduktivnog sustava. Od predigre do trudnoce i dojcnja, grudi su tijesno povezane sa gcnitalnim sustavom zivcanim impulsima, horrnonima, itd. (Na temelju tog odnosa ostvarena je zenska vjezba jelen.)

Unutrasnje ustrojsrvo grudi je veoma slozeno. Delikatni spletovi brojnih kapilara, zivaca, mlijecnih zlijezda, limfnih puteva i ostalih finih struktura grudiju se lako ostete nepravilnim postupanjem, Bilo koje ostecenje grudiju moze stvoriti nakupine i zacepljenja, Ove mogu voditi do stvaranja oteklina

103

iii cak i do raka, (Grudi su tako osjetljive da kofcin moze izazvati otekline i cistc unutar grudi, kako su to pokazala nedavna isrrazivanja.] Ako se to ikada dogodi, eitay zcnski reproduktivni sustav ce biti izbaccn iz ravnoteze.

Prema tome, ni zcna, niti njen seksualni partner ne smiju zlostavljati osjetljive j lako prenadrazene grudi. Partner nikada ne smije gristi, sisati iIi stipati grudi. Dodir treba ograniciti na

veoma njezno rnilovanje iii poljubac. .

Medutim, i grudi i bradavice se mogu prilagoditi ograniccnom razdoblju podrazivanja, a to jc dojenje. Trudnoca ce drasticno prornijeniti grudi i bradavice, tako cia ce majka moci izdrzati sisanje hebe. Mcdutim, cak i podrazaj za kojega su grudi predvidene, mora sc zavrsiti za osam do deset mjeseci. Nakon os am do deset mjeseci stalnog sisanja, daljnje sisanje bi uzrokovalo zacepljenja, Osim toga, za potrebe djetcta kojc raste, majcino mlijeko vise nije dovoljno.

Zacepljenja koja nastanu iz bilo kojcg od gornjih uzroka (ili zastoj u toku energije), mogu se ukloniti prakticiranjem zen~ ske vjczbe Jelen (0 kojoj cemo uskoro govoriri). Vjezba Jelen cisti kanale kroz koje protjece krv i tole cnergije, tako da se prirodni procesi Ciscenja tijda mogu odvijati bez zapreke, i uklanja zacepljenja, ukoliko ona postoje, Kada su cnergetski kanali slobodni, buducc smetnje su sprijecene,

104

Masuo tkivo

Mlijceni vod

Rebra

Mlijecna zlijezda

SIika 21. Grudi

Vagina

Vagina }ma sposob~?st. ra~tezanjav !li. skupljanj a po 5:irini, ali se ne moze mnogo rmjenjan po dUZ1111 - maksimalno rastezanje u duljinu je nesto preko 2 em. Njezina sirina i obujam se

veoma mije~jaju kako ~i dozvolili glavi i tijelu djeteta da produ za vnJeme porodaja .

. Penis 1.1 erekciji dug oko 15 em se smatra savrsenim za vagmt; prosjecne velicine. Prosjecni vaginalni kanal, od ulaza u vagmu do ulaza u uterus, iznosi oko 10 em. Ako dodamo 25 em za sirenjc i drugih 2,5 em za podrucje ulaza u vaginu,

105

dobijamo SUI11U od 15 em, savrsenu podudarnost za penis od 15 em. Penis koji prodire Citavim putem, do straznjeg dijcla vagine, dosize svako osjetljivo mjesro u vagini i njegove reilcksoloske zone ce se ujcdiniti s refleksoloskirn zonama vagine. Tako ce u smislu refleksologije, srce bitt poredano zajedno sa srcem, pluca s plucima ltd. Ti poretci igraju vaznu ulogu u polozajima za lijecenje (0 njima ce se raspravljati kasnije).

Savrseni penis ili vagina su takovi da savrseno pristaju jedno drugome. Ta vrsta savrsenstva moze sprijeciti mnogo problema. Na primjer, muskarac s penisom dugim 22 em cc praviti velike probleme zeni s plitkorn vaginom. Medutim, isti taj muskarac nece stvarati nikakvih problema za icnu s vagi nom od 22 em. Muskarac, ei;i je penis kraci od vagine njegove partrierice nece moci do kraja prodrijeti u nju i potpuno je zadovoljiti. Medutim, isti taj muskarac potpuno c~ zadovoljiti zenu s plitkom vaginom. Nadam se da ce ovo rasprsiti rnitove 0 vel icini penisa, jer jedina vazna stvar je podudarnost penis a i vagine.

Ako zene s kracim vagi nama imaju odrios s muskarcima s duljim penisom, mogu se javiti teskocc, Muskarci su skloni da prodru daleko koliko mogu, narocito u vatri strasti ili usrcd orgazma. Glavi.c p}:~nisa ce prodrije~i k~oz tijesniyrsten c?fvikalnog otvora 1 uci U uterus. Prodiranje kroz taj prstcn Je za muskarca veliki uzitak i uzbudenje, ali je kobno za zcnu. Na Istoku se cerviks zove »drugi prstel1«, posto sc vanjski otvor vagine zove »prvi prsten«. Prostitutke s ncobicno kratkim vaginama su popularne kod muskih klijenata, ali ta njihova popularnost im donosi ranu smrt.

Ul~zak u Uterus je zabranjcn za penis ili bilo koji drugi stram predmet. Od takvc zloupotrebc mogu nastati strasnc bolesti. Kada penis ude kroz cervikalni otvor, on unosi sa 50- bom smegmu, min, bakterije i druge uzrocnike bolesti, Penetraeija 'penis.a takoaer. ras~eze ulaz u uterus i time dozvoljava zarazrnm mikroorganizmima da udu u uterus. Vee cak i samo trljanje penisa 0 zid uterus a kod ulna, moze izazvati upalu. (Intrauterina sprava, zamisljena za izbacivanje jajasca iz uterusa, nepresranim podrhtavanjem uterusa, ne hi se trebala upo~ t1:e~li~~a~i zbog .11:ay~d~nih . razloga; a i zbog Cinjcnice da njeZllli StiJC1 bodu 1 irrnraju zid uterus a.)

106

Mokracni mjehur

Rektum

\

\

Vagina

Slika 22. Pogled sa strane na zenske gcnitalije

. Nije euclo sti:) prostitutke s dvostrukim prstenorn ne iive jako dugo, posto su otvorene infekeijama iz toliko mnogo izyora. Prostitucija, opcenito veorna nezdravo zanimanje, jako je kobna za ovu posebnu vrstu prostitutki,

Duboka penetracija penisa u uterus 1110gla bi takoder izazvati nagibanje uterusa sto bi moglo dovesti do porernecaja u struji energije u spolnim organima i porcmetiti njihovo funkcioniranje.

107

c ~ J
t?J
i I
~ I
I I
~ ~
~
a Stika 23 a-d. Neka intrauterina sredstva za kontracepciju

108

Aka ste zen a muskarca ciji je penis za vas predug, postoji nesto sto mozete uciniti. J ednostavno zavezite maramicu oko haze penisa tako da penisu sprijecite suvisno prodiranje, Ne sarno da ce to sprijeciti probleme s utcrusom, nego ce i stisnuti tijelo penisa i pomoci da glavic postane veci, Veci glavic ce pruziti vise zadovoljstva ne samo zen!, nego i muskarcu, Takay glavic ce omoguciti muskarcu da lakse produzi erekciju.

(U ducanima za pornoc u seksu, mogu se nabaviti razlicite sprave u istu svrhu, ali rupcic je jeftiniji i mnogo prildadniji.)

Drugi nacin za sprecavanje penetracje u uterus je mijenjanje polozaja kod odnosa, tako da zena upravlja pokretima, To se najjednostavnije maze uciniti tako da je zena povrh muskarca, ali ima mnogo drugih polozaja u kojima zena maze kontrolirati domet prodiranja. Ona je najbolji sudac za domet sigurnog prodiranja i ona maze najbolje podesiti svoj polozaj da ogranici prodiranje penisa,

Ako, zbog prodiranja, vee postoje smetnje cerviksa i uterusa, tada je najboljc rjesenje antibiotska krcma. Za njenu primjenu, muskarac, prije penetracije, jednostavno namaze vrh penisa kremom i tada prodre sve do ostecenih podrucja, Kad je krema jednom primijenjena, polako ce nastupitizacjeljivanje. vise nikada ne dozvolite prodiranje penis a do te dubine,

Njega vagine

Mnoge zene danas - a izgleda i mnogi muskarci - smatraju da vaginu ne treba prati. Oni vjeruju da se ona cisti prirodno, sama od sebe i da joj treba prepustiti da ona sama to radio Nista ne moze biti dalje od istine. Reci da vagini ne treba ciseenjc jc isto kao i rcci da zubima ne treba cctkanje. Pas to je vagina, vlazna, 'topla i tamna, ona pruza savrseno klijaliste za bakterije, i njima je dobro opskrbljena u svako doba, pogotovo nakon spolnog opcenja. Svaki muskarac prenosi razlicite vrste uzrocnika bolesti svojoj partnerici, Ako je zena potpuno zdrava, ona se moze obraniti od svcga Sto je uslo u nju, Medu-

109

tim, ako jc njena otpornost smanjena - stanje koje ona necc uvijek primijetiti - ona se mozda nece moci obraniti od intekcije. Tada bi se mogia razviti upala vagine. Ciscenje vagine moze to sprijeciti.

Djelotvorna borba protiv vaginalne infekcije jc tusiranje nekoliko puta tjedno i nakon odnosa. Vaginalni tusevi, koji su u prodaji, nemaju posebne vrijednosti, V coma blaga otopina octa je vise nego dovoljna. Cak moze posluziti i obicna topla voda. Stalnom i pazljivorn njcgom, vagina ce biti zdrava, cista i bez zadaha. To neznatno ulaganjc vremena nagradit ce vas izvanrednim zdravljem i zadovoljstvom, Za posebnu zastitu moze se upotrijebiti visoko kvalitetna biljna krema,

Orgazam kod zene - devet razina

Zenski orgazam je POtPUDO razlicit od muskog. Vjerujem da Bog nikada ne pravi greske, ali da je sposoban za njih: razliciti bi orgazmi kod muskaraca i zena mogli biti jedna od njih. Razliciti orgazrni su izravni i neizravni uzrok mnogom bolu covjecanstva, Muski orgazam se moze opisati kao strmi vrhunac; zen ski kao niz obronaka koji se uspinju, a slijcdi ih jedan obronak koji se spusta. Jedini put koji ce par voditi do scksualnog sklada, seksualnog uzivanja, seksualnog zadovoljcnja i ujedinjenja je put razumijevanja-potpunog razurnijevanja - tih razlicitih orgazama. Stjecanje znanja je prvi korak prema razumijevanju muskeg i zenskog orgazma.

Za olaksavanje proucavanja zcnskih orgazama, oni su podijeljeni u devet koraka ili stupnjeva iskustva. U stvarnosti su tih clevet koraka spojeni u razlicitom stupnju i preklapaju se, stvarajuci iskustva vise razina,

:lena u orgazmu se moze opisati kao cvatuci cvije lotosa. lena koja dozivljava potpuni orgazam - svih devet razina orgazma .- prolazi kroz devet stupnjeva cvjetanja, doh: se konacno ne otvori i preda muskarcu koji ju je sluzio.

110

Slika 24. Devet razina zenskog orgazma

111

Syaka raziI_1a orga!,~~ encrgiz~~a od.rcdchC dijclov.e t_ijel~.i izazrva u zem predvidljive reakcije koje se mogu pnmlJetltl:

Razina Organ koji se energizira Primjerljiva rcakcija
Jedan Pluca Zena Hzdisc, tdko disc i luCi
pljuvacku.
-
Dva Srce Zena ljubi rnuskarca prlliajuCi rnu
jczik.Prema Su Wellu,
ili klasicnom djelu Zutog Cara 0
unutrasnjim organima, jezik
odgovara srcu,
Tri Slezena, gustcraca i Posto jo) se rnisici aktiviraju,
zeludac zena grabi i ('vrstn dr/,; muskarca.
.. -
Cedri Bubrezi i mokracni mjehur Zen a dozivljava niz vaginalnih
I\ri'eva i pocinju se luclti sckreti.
~ --
Pet Kosti lenin i zglobovi se opusraj u i ona
poeinjc gristi muskarca, _.-
Scst J etra i zivci Zena sC uvija i savija kao zrnija,
pokusavajuci oviti oko muskarca i
noge i ruke,
Sedam Krv Zenina krv »kipi« i ona izbezum-
ljeno pokusava dodi rnuti muskarca
posvuda,
053m Misi':i Njezini se misiCi potpuno opustaju.
Ona jos jace grize I grabi prsnc
bradavice muskarca,
Dcvet Citavo tijelo je ispunjcno Ona kolabira U »maloj smrti«.
energijom, Potpuno so prcdajc muskarcu i
potpuno je otvorcna. 112

Sekreti koje zcna stvara tokoru orgazma nisu slicni onima kod muskarca, To je neka vrsta mutne sluzi, bez rnirisa i boje, s malo hranljive vrijednosti, (Rektum producira istu vrstu sluzi, ) Kada neka osoba, muskarac iii zcna, ima rektalni orga· zam, stvara se ista bijela sluz.)

Mnogi muskarci, a cak i l.ene, krivo smatraju vagina1ne grceve na cetvrtoj razini potpunim orgazmom. Mcdutim, kako 51110 vidjeli, to nije niti po1a potpunog orgazma. N azalost, vetina seksoloskih prirucnika podrzava to misljenje, pogotovo zato sto ih obicno pisu muskarci. Oni smatraju da su reakcije koje sc mogu primijetiti na cetvrtoj razini potpuni orgazam. Oni pretpostavljaju da zene imaju istu vrstu orgazma kao i muskarci, koji se penje, postize vrhunac, a zatim pada (0 tom padu misle da je polaganiji nego kod rnuskarca). To nije tocno.

Taj lazni orgazam se u vecini seksoloskih knjiga zove »sastajanje«. Opisan je takoder kao savrsena srcca najviseg sldada. Cak su ga hvalili kao najidealniji predio iz snova koji par uopce moze doseci, Medutim, postoje vise sfere srece i sklada koje cekaju one koji prakticiraju taoisticku seksologiju,

Ako je zena jednom dosegla cervrtu razinu, za muskarca [e sada lakse dovesti je do visih razina orgazma, Sarno neznatna kretnja moze je dovesti do slijcdece razine, zatim do razine iznad te itd., dok ne dosegne devetu i potpunu razinu orgazrna,

Svrha taoistickih metoda koje produzavaju erekciju rnuskarca je pomicanje zene prema naprijed do devete razine 01'gazma.

Ako zena ima neki poremecaj u jednom od organa (bubrega, zeluca, itd.) moglo bi se raditi 0 pomanjkanju ravnoteze, jer nikada nije presla odgovarajucu razinu orgazma kod vodcnja ljubavi. Ponavljano prekidanje orgazma na odredenoj ra~ zini stvara poremecaj ravnoteze U odredenim organima. Mnogi moji studenti su sredili svoje smetnje nakon mojih seksoloskih tecajeva, tako 8to su otisli kuci i primijenili ista nacela i tehnikc objasnjene 1..1 ovoj knjizi.

jcdnorn sam savjetovao zenu iz Washingwna D.C. koja je imala terminalno oboljenje bubrega. Jcdan bubreg joj je bio izvaden zbog dugotrajne bolesti. Ostao joj je samo jedan bubreg, a i taj je poceo otkazivati, Nakon 8to sam CHO njezinu

113

povijest bolesti, preporucio sam joj da se ukljuci u moj slijedeci seksoloski seminar. To je bio dvodnevni tecaj i ona nije bila sigurna da ce moci izdrzati tako dugo sjedenje, Medutim, uspjela je i na kraju tecaja, dosla jc k meni i uzviknula: »Sada imam odgovor! Za sve to kriv je moj muzl«

Usprkos njezinom sretnom braku, tri uspjesna sina i lijepo; karijeri, zivot joj nije bio savrsen, Ona nikada nije dozivjela pravi orgazarn - mnoge zene ga nikada 11e dozive - a sve to zbog krivih predodzbi njenog muza. On ju je uvijek ostavljao na cetvrtoj razini, Nije se radilo 0 slucaju preuranjene ejakulacije, zapravo, veorna je uobicajeno da muskarac zavrsi kada je zena na cetvrtoj razini, posto on kao i mnogi drugi, vjcruje cia je ta razina pravi orgazam.

Ta zena je otisla kuci i ispricala muzu ono sto je naucila, Posto ju je njezin muz volio i zelio joj pomoci, on je slijedio tehnike. Tokom spolnog opcenja, ona je bila uzdignuta citavim putern, kroz devet razina, punila se energijom i potpuno procvala. Rezultat je bio taj da se njezin jedini bubreg oporavio i potpuno ozdravio,

Posjetila me je dvije godine kasnije u mojo; ordinaciji da mi pokaze kako je zdrava, Rekla mi je da nakon seksoloskog tecaja vise nijc trcbala lijecnike ni bolnice i da je odonda vodila

veoma aktivan i sretan iivot. .

Prije nego sto su ona i njezin muz poceli prakticirati taoisticku scksologiju nije bilo ventila za seksualnu energiju. Umjesto da energija tece prirodno, ona se nakupljala u njezinim bubrezima i stvarala veliki poremecaj ravnoteze,

Vazno je ovdje reci da posto icnn moze zadovoljiti same muskarac, njegova je obaveza i duznost da izvrsi tu funkciju. Muska uloga JC posluzivanje i ako zena nije zadovoljna, to je odgovornost muskarca. Zena je u polozaju da se otvori i prima u svom stanju orgazma. Ako muskarac potpuno zadovolji svoju ienn, dobit ce njezinu bezuvjetnu.ljubav, To je cinjenica zivota.

114

2enskamasturbacija i refleksologija

~~c sam istaknuo problerne koje muskarci irnaju s masturbaelJo~, t~ Jest prenadrai:iv~njem nekih podrucja penisa i prenadra~lvanJern odgov~raJ.~cl.h organa prck? refleksologije. !,~d z~na .su problemi s~l.e?~. ~ad~ masturbiraju, one nadrazuju klitoris, ~anernaruJucllh .dajuci ,mal? vainosti vaginalnom kanalu, U smislu refleksologlJe vagrna Je povezana s ostalim

Uterus

Sree Pluta

Slezena-gusteraca

Jctra

Bubrczi

Vaginalni otvor

Slika 25. Refleksoloske zone vagine

115

tijelom, na isti nacin kao i penis, samo u obratnom redoshje-

duo (Vidi sliku 25.) v" •• ,

Kad proucavate refleksoloske to eke u vag~l1l, vidjct ~ete (~a je zona bubrega smjestena kod ulaza u vagtr:u, z~m~ jetre je smjestena iza zone bubrega, zona slezena-gusterace JC u sr?~ dini kanala, zona pluca je U sredini, a zona srca je l~a kraju vaginalnog kanala. Tokom normalnog spolnog opcenja, kada penis prodire titavim putem u vaginu, nastaj: kontak~ plU\::~pluca, srce-srce,. itd, posto rcf~eksne zO_l1e.pents~ m.oraJu dod~rivati odgovarajuce zone vagine. To Je Idea1111, slgurno naJugodniji oblik refleksologije. Na taj nacin dva tijela postaju jedno.

Stika 26. Savrseno slaganje

116

Alto 'zena masturbira na ncuravnotezen nacin, to jest, ako ne nadrazujc ravnomjerno citavo vaginalno podrucje, mogu sc javiti slabosti bubrega i mokracnih putova, visoki krvni tlak, retencija vode, ncpravilna mcnstruacija i mnogi drugi preblemi. Na7.alost, za zcne je tesko masturbirati na uravnotezen nacin, ( Zene imaju prednost tokom spolnog opcenja. One mogu doseci orgazam toliko testa, koliko to zele, bez straha od gubljenja hranljivih sastojaka iIi energije kao muskarac, jer ne mogu izgubiti nista ?ito hi odgovaralo sjemenu. Za zenu je stetan stalan gubitak krvi tokorn menstruacije, 0 cemu ell govoriti u slijedecem poglavlju.)

Muoge se zene laic cia dobijaju nagon za mokrenjem kada masturbiraju nadrazujuci klitoris. Klitoris je smjesten kod ulaza u vaginu gdje su smjestene refleksoloske Zone za bubrcge i mokracni mjehur. Kada podrazuju klitoris, one i ne znajuci to, podrazuju i bubrcge i mokracni mjehur. Lezbijke koje pretjerano masturbiraju, naginju retenciji tekucine i, s tim u vezi, problernima sa suvisnim kilogramima. To nastaje zbog toga sto seksualna stimulacija, centrirana oko podrucja klitorisa, iscrpljuje prenadrazcne bubrege, koji gube svoju sposobnost pravilnog Iiltriranja tjelesnih tekucina.

Vjezba Jelen za zene: lijecenjc i pomladivanj e

Taoisticka seksologija pruza mladoj, zdravoj teni nacm kako cia ukloni menstruaciju na siguran nacin, Ako se vjezba jclen, prvi i drugi dio, vrsi du:!.e vrijeme, menstracija prestaje i javljaju se bezbrojne dobrobiti.

Normalno svaki mjesec zidovi uterusa odebljaju od krvnih zila za predvideno usadivanje oplodenog jajasca. Ako je jedno jaja.scc oplodeno spermijem, ono se ucvrsti za odebljali zid i pocinje prodirati u zidove bogatc hranom. Apsorbirajuci hranIjive sastojke iz majcine krvi, jajaScc raste, doh: konacno ne postane sasvim 'razvijena beba, Ako ne dode do oplodnje, nece

117

biti usadivanja i debela nasJaga krvi ce sc odljustiti, jer vise nijc potrebna. Mnogo krvi i hranljivih sastojaka se gubi tokom tih mjesecnih ljustenja ili menstruacija.

Vjd.ba Jelen zaustavlja menstruaciju, Neke zene nisu sklone zaustavljanju menstruacije jer misle da to »nije prirodno«. Medutim, nema razloga za brigu. Prestanak mcnstruacije nije zapravo nepoznat dogadaj: menstruacija odrnah prestaje tokom menopauze, trudnoce ili dojenja. Kad je zena trudna, tijelo instinktivno apsorbira zalihe krvi i sve usmjerava prema jajascu koje se razvija. Narocito spolne ilijezdc sad a koriste krv i energiju ko;i se normalno gube tokom menstruacije, za dobra {etusa. Nakon rodenja, ako majka doji svoje novorodcnce, menstruacija nece odmah ponovo poceti, jer se krv sada usmjerava prema grudima, da bi se pretvorila u mlijeko.

Zaustavljajuci menstruaciju vjezbom Jelen, zena potice unutrasnju intcligenciju ili instinkt tijela kako hi oni preusmjerili krv za prehranu i jacanje spolnih :Uijezda.

UPOZORENJE: Kada se mcnstrualni ciklus i.cne zaista zaustavi tokorn tog vremena nema izgleda :z.a trudriocu. Medutim, povijcsni zapisi pokazuju da svaki puta kada bi :lena pre~ stab raditi vjezbu Jelen, njczina menstruacija hi se vratila uz blagodat ocekivanja zdravije trudnoce. Znaci da zaustavljanje menstruacije nerna trajnih posljedica,

Druge blagodati vjezbe Jelen su brojne i vrijcdne spomena.

Jedna od njih je prirodna produkeija estrogena. Vjezba stimulira produkciju zenskog hormona estrogcna i djeluje na njega tako da se siri po vagini, uterusu, grudirna i ovarijima. Porast razine estrogena mozc veorna olaksati simp tome menopauze i pomladiti zenu. Dodatna blagodat je to da porast estrogena nastaje prirodno i da tijelo uravnotezuje povecanu razinu estrogcna s drugim supstancama.

(';injen1ca da se estrogen stvara na prirodni nacin je veorna vazna. Tijelo zna koju kolicinu estrogena treba i u koje vrijeme. Lijecnik koji dajc umjetno napravljeni estrogen, drogu koja nije uravnotezena s ostalim supstaneama koje se normalno nalaze u tijelu, ne moze znati tocnu razinu hormona potrebnu u krvotoku. Razina horrnona u krvi se mijenja svakog sata i nemoguce bi je bilo slijediti. Osim toga sinteticki

118

estrogen moze uzrokovati smetnje, kako previsokim, taka i preniskim doziranjem. Tijelo je najbolji sudac za kolicinu estrogcna koju treba osloboditi, posto su osjetljivi senzori budni svakc sekunde u danu.

Vjezba Jelen cakoder uklanja srnetnje vezane za menstrualnu periodu, cak i usred periode. Te smetnje ukljucuju nagle emocionalne promjene raspolozenja, retenciju vode, zastoj horrnona, grceve i abnormalno krvarenje (slabo rnenstrualno krvarenje ukazujc na zastoj i otrovanje tijela, Ako menstruacija naglo prestane - bez utjecaja vjezbe Jelen - vjerojatno sc radi 0 bolesti.)

Vagina takoder ima koristi od vjezbe Jelen. Ona postaje cvrsCa, mesnatija i fleksibilnija. N a taj nacin, zena koja je radala moze imati velike koristi od jelena, posto se zadovoljstvo rnuskarca tokom spolnog odnosa povecava, Porod moze vaginu ostaviti mlohavom i prosirenom sto za partnera znaci veliki gubitak u osjetima penisa tokom spolnog odnosa. VrSeCi vjezbu, zena moze postati ponovno poput djevice, jer se vagina automatski vjezba, puni energijom i steze,

(Mogao bih ovdje napornenuti da postoji tehnika koju zene mogu koristiti tokom spolnog odnosa i koja je veoma ugodna za partnera. Kada muskarac penetrira, ona opusta vaginu. Kad se on povlaci, ona je steze, To je divna tehnika i ako je zeni stalo da zadrzi spolni interes partnera,ona ce zajedno s tijesnom, djevicanskom vaginorn, to gotovo garantirati, On ce ostati zainteresiran jer ce znati da nema nikoga boljeg.)

Upute za zensku vjezbu Jelen

Kada radite dva koraka te vjezbe, »osjecajte« vatru energije kako se rada u vasirn splnim zlijezdama i kako se penje prema gore, du:l. kralj ez.n ice, u prsa i glavu. (Nikada ne pokusavajte koristiti vizualizaciju kao pornoc za dizanje energije.) Povezani duh i tijelo su prcduvjet za skladno i mocno Iunkcioniranje zivotne energije. Dovodenje te energije u glavu, epifizu, je Bozanska svrha.

119

Slika 27. Zenska vjezba Jelen.

Prvi stupanj:

1. Sjcdnite tako da mozete pritisnuti petu jedne noge na otvor vagine. Potreban je stalni i dosta cvrsti pritisak na klitoris, Ako ne mozete namjestiti stopaIo u taj polozaj, tada stavite prilicno tvrdi, okrugli predmet kao napr. rukometnu loptu, na otvor vagine, (Mozda cete osjetiti ugodni osjecaj, zbog podrazaja genitalnog podrucja i otpustanja seksualne energije koja iz toga slijedi.) ..

2, Protrljajte cvrsto dlanove jedan 0 drugi. To ce stvorrn toplinu u. rukama, donoseci energiju ~ij~la u dlanove. i p~ste, 3. Stavite ruke na grudi tako da osjetite kako toplina lZ vasih dlanova ulazi u kozu.

4. Protrljajte polako grudi kruznim pokretima prema van.

Desna ruka se krece u smjeru protivnom od kazaljke na satu; lijeva u smjeru kazaljke.

120

!

I

!

5. Trljajte na taj kruzni nacin najmanje trideset sest puta iii najvise 360 puta, do dva puta na dan. (Kada zena jednom uspije zaustaviti menstruaciju, nije joj vise potrebno ciniti tih 360 kruzenja rukom. Manje od 100 kruzenja, dva puta dnevno, bit ce dovoljno da zadrzi prestanak menstruacije, ako je ova vee stala, Zena je najbolji sudac kada treba zaustaviti iii nastaviti menstruaciju. Menstruacija se ponovno javlja nakon prestanka vjezbe.)

Drugi stupanj:

Ta vjezba se moze raditi sjedeci ili lezeci.

1, Prvo, stegnite rnisice vagine i anus a kao da pokusavate zatvoriti oba orvora, a onda pokusajte povuci rektum prcma gore, unutar tijela, stezuci analne misice jos vise. Ako se to ispravno uradi, osjetit cete kao da se zrak uvlaci u rektum i vaginu. Drzite misice stegnutim tako dugo, dok to mozcte bez nclagodnosti.

2. Opustite se i ponovite analna i vaginalna stezanja. Uradire to toliko puta koliko ielite.

OPASKA A: Mozete uvesti prst u vaginu kako biste odredili snagu stezanja.

OPASKA B: Vaginalne usne su osjetljive i treba ih masirati i podrazivati tokom vjezbe J elen, Toj svrsi sluzi sjedenje na peri ili lopti, Pritisak prsta takoder sluzi toj svrsi, medutim, ako se koristi pritisak prsta na vaginalne usne, vazno je trljati usne i pritiskati svaku tocku prikazanu na slici 28. Krecite se u smjeru kazaljke na satu od polozaja 1. Mozete zarnoliti i vaseg partnera da trlja vaginu. To je veoma blagotvorno, jer energija koja tece kroz ruke partnera, utjece u tijelo drugoga. (Kod muske vjezbe Jelen, :lena rnoze drzati i trljati testis.)

Ako je za zenu naporno u isto vrijerne upotrebljavati obje ruke za trljanje grudiju, ona moze koristiti jednu ruku na suprotnoj strani grudi, dok se druga ruka odmara. Slobodna ruka se takoder moze upotrijebiti za podrazivanje vaginalnog otvora umjesto pete. Druga metoda se sastoji u tome da muskarac trlja obje .d?jke, dok zena trija ili .p~itiskt~jev vagin~ rukom. Kao sto vidite, to Je veoma fleksibilna vjezba koja se

121

-noze prilagoditi individualnoj zclji.

Slika 28. Tocke pritiska koje okruzuju vaginu.

Prvih nekoliko analnih i vaginalnih kontrakcija ce rnozda biti tesko uciniti. Medutim, s vrernenom moci cere povisiti njihov broj i duzinu vrernena odrzavanja kontrakcija. Kad ih uraditc ispravno, osjetit cete ugodni osjecaj kako putuje od baze anus a, kroz kraljeznicu, do vrha glavc. Uzrok je stvaranje seksualne energijc i njezino kretanje kroz zljczdani sustav do epifize na vrhu glave,

Trljanjc grudiju prema van (kao 5tO jc opisano) se zove »disperzija« i pornaze sprecavanju stvaranja krvzica i raka grudiju. Ono takoder smanjuje velicinu grudiju kojc su suvise velike i mlohavc. Obrtanja smjera prema kretanju unutra, tako da desna ruka kruzi u smjeru kazaljke na saw, a lijeva u protivnom smjeru, sc zovc »stimulacija«, a njezin ucinak jc povecanje suvise malih grudiju.

122

Stimulacija Podrzaivanje

Disperzija Rasprsivanje

Slika 29. Masaia grudi

Vrsite ()VU vjezbu ujutro kad ustanete i navecer prije spavanja, Kada praktjcirate '(jeibu Jelen; pokusajte !zbj;ga,:ati dir~nje bradavica, Zenske bradavice su veoma OSJctlJlVC 1 lako Ih

se prenadrazi, . . V" •• •• ,

Ako se ta vjezba vrsi lspravno, zena ce pnrmjetrn povccanu osjetljivost u bradavicama.

123

Menstruacija

Sustav s~?Inog o~gana zene se sas~?ji. od c~tiri .~ncdusobno povezana dijela: vagmc, uterusa, ovarua 1 grudi, Nph?va I?ov.ezanost se primjecuje za vrijell1~ trudnoce, ~~(1anJa 1 dOJ~np:

Za vrijeme tih dogadaja, prestaJc menstruacija, a kr~ koja bi se izgubila tokom menstruacijc, sluzi za ishr.~nu bebi, N.ak<;m sto je dije.~c rodeno, k:v ~e prctvara u rnIIJc~w. za dojenje. Mcnstruacija se ponovo javlja tek onda kada. do)cnJc prcstanc.

Na raj nacin, podrazivanje grudi bilo dojenjem, bilo ma?:lzorn, kao u vjezbi J clen, stimulira sve spolne organe. V e~1l1a zena smatra da su te vjezbe veorna ugodne. Mnoge cak s njime

dozivljavaju orgazam. . .. .

Vjezba Jelen zaustavlja menstruaciju zbog IS tog razloga, zbog kojega jc zaustavila i dojenje. Kad~ se vrsi vi~zba Jelen, tijelo reagira upravo onako kao kad dOJc~cc redovito sisa na prsima; tijelo tjera krv prcma grudima ul~Jesto 'pr~ma ute:usu. Taoisti spominju raj pojarn kao »okretanje krvi« jer ana ISpUnjava energijorn citavo tijelo, narocito spolne organe.

Tisucama godina se je. vj~~ba Jdcr~ koristila kao dj~I<?t."or~a tehnika za planiranje ObIt?lJI. Medut1t1::, gl~vna ~~rha JOJ )~ bila odrzavanje mladenackog izgleda. POVIJCSnl zaplSI pokazu)~ da su zene slavne po svojoj ljepoti, stalno koristile ovu tehniku, cak i nakon rodenja vise djece,

Vrijeme potrebno za zaustavljanje menstrualnogcildusa varira kod svakog pojedinca. V ecina zena ostvari to za 2 tjedna do 6 mjeseci, medutirn nekima treba i jedna godina. Sve sto se moze reci, to je, da ako prakticirate vjezbu marljivo, to ce se

i dogoditi. . -e» • v ., , , •

Zene ne bi trebale vrsitr vjezbu za vrijeme trudnoce. Energi-

ja, stvorena vjezbom, kornbinirana s po:rccan?m .stimulacijom spolnih zlijezda, koja je prati, mogla bi donijeti .p1'~uranJene trudove. Koristenje vjezbe J clen tokom menstruacue Je dozvoljcno. Cinjenica je da su mi. zene govorile kako im to odmah olaksava menstrualne smetnje.

Prakticiranje te vjez.be ce takoder popravit_i neredo:ritosti menstruacije. Ukionit ce menstrualne grceve 1 povecati scl:sualnu sposobnost. Ako vrsite vjezbu sa vise od preporucenih

124

Ispunjen krvlju

---.-~~--?> Apsorpcija krvi

Slika 30. Uterus: apsorpcija krvi

tridesct sest rucnih kruzenja, dva puta dnevno - od 360 puta, dva puta dne:rno ~ m~)ietc potp.~no zausta:,i~i n:e~struaciju. Medutim, UZ jedan uvjet, Ne smijete dopustiti mislima da lutaju okolo.

Kada radite Jelen vazna je koncentracija na Bozansku svrhu, posto veoma lako dolazi do seksualne nadrazenosti, Ako menstrualna perioda ne prestane, prakticirajte Jelen eeSee. Malo se vise potrudite i koncentrirajte se na Bozansku svrhu, cak ako se tijelo i podrazi.

Vjezba Jelen nece produziti plodno radoblje zene. Menopauza ce ipak stici na vrijeme, odredeno na bioloskom satu pojedine zcne, Medutim, necete patiti ni ad kakvih probl~ma povezanih s menopauzom, Bioloski proces starenja ce stan ~1a tocki na kojoj vjezba J elen pocinje djelovati. Ako zaustavite

125

Slika 31. jacanje zenskog sustava

menstruaciju u dobi od dvadeset godina, nikada necete izgledati starije od dvadesct godina. Kako vidite, cim ranije zapocnete s vjezborn Jelen, tim cete biti mladi i zdraviji. (To se odnosi i na muskarce.)

Osim toga, mnogi studenti koriste tu metodu za pomoc u planiranju obitelji. Oni su bili neobicno zadovoljni njome, jer nisu ukljucene kernikalije, kirurski zahvati, nuspojave itd.

Da biste imali koristi od jelena, morate sc posvetiti svojoj svrsi, Ako samo kazete »trebala bih nauciti vjezbu jelcn«, to nece biti dovoljno. Morate to i uciniti.

126

Zenski problemi

Sa stajalista medicinske znanosti, nerna nicega loseg u odstranjenju uterusa, ako se to radi zbog »lijecenja« odredenih s~etnji iIi u podvezivanju tuba kao sredstva za kontrolu radanja,

Sa taoistickog stajalista, takvi postupci su gotovo gnJcsm, posto se ostccuju bitni dijelovi zenskog spolnog aparata. Ovi organi igraju sustinsku ulogu u citavom iivotu zene. Ako ;edan dio njezinog spolnog aparata nedostaje iIi ne funkcionira, svi ostali ce biti osteceni. Na primjer, mnoge zene nakon histerektomije, pate od glavobolja, nervoze, lose probave, navala vrucine i laznih srcanih napadaja, Kao sto ,je bilo ranije spomenuto, zena ima sustav od cetiri dijela: grudi, vaginu, uterus i ovarije. Ako je jedan dio izgubljen, titav sustav od toga patio Kada citav sustav kolabira, kolabira i sedam zlijezda. Kada sedam zlijezda kolabira, Citavo tijelo je zahvaceno, Zbog tih razloga bilo bi mudro kirurske postupke zamijeniti drugima.

Probajte slijedeci eksperiment >. kako biste demonstrirali sami sebi posljcdice prekidanja. Omotajtc gumenu traku oko jednog prsta. Kada vise ne budete mog1i izdrzati nelagodnost, odmah je skinite, Ako ostavite gumenu traku suvise dugo, to bi moglo apasno ostetiti prst. Iz tog slikovitog primjera, mozete .si ?-a~~sliti. kakve su posljedi~c, k.ada se podveZu tubvc. Svaki dIO tijela JC povezan s drugima 1 svaka blokada moze uzrokovati teske probleme.

Vjezba jelen moze pomoci ublazavanju nekih problema koji nastaju nakon histerektomije, pomazuci ostalih scst Zlijezda. Ona daje energiju preostalim zlijezdama, pomazuci kompenziranju hormanalnog poremecaja ravnoteze, izazvanog gubitkog spolnog organa. Molim vas da si ne umislite da bi vjezba Jelen mogla pomoci tijelu da stvori novi spolni organ.

Kvrzice u grudima su rezultat blokada. Kada je krvotok u

grudima, zbog nekog razloga sprijecen, posljedice ce biti pojava bolnosti ili kvrzica u tom podrucju. Vjezba Jelen uklanja bilo koje postojece blokade i olaksava put energiji ili cirkulaciju krvi, Na taj nacin ce biti sprijecene buduce blokade ili problemi s grudima,

127

Vjezba Jelen pomaze u lijecenju fibroidnih tumora, koji uzrokuju promjenu u uterusu, Posto Jelen jaea uterus, veorna jc moguce, aka vjcrno vjczbate, da fibroidni tumori nece u buducnosti biti problem za vas, jer ce vas uterus biti jak i ot1'oran za takav napad,

Abortus uvijek znaci fizicko ostecenje za zenu. Oplodeno jaje se snazno prihvati za uterus i za 2-3 mjescca zapravo 1'0- stane dijelom tijela zene. Tokom abortusa, fetus biva otkinut od uterusa, Otkidanje Ietusa koji sc je ukorijenio u zidove uterus a, ostecuje citavi uterus - ostecenje kojc kasnije moze voditi do raka, Sa taoisticke tocke gledista, abortus nijc niti mudar niti potreban.

Podvezivanje tuba stvara blokadu koja prekida tok zivotnc energije u tijelu. Kao sto je bilo spomenuto prije, to vrijedi i za muskarce kojima je podvezan vas deferens. Svaki dio ljudskog tijela je povezan krvotokom s drugim dijelovima. Ako je moguce, bolje je ponovo spojiti vas deferens da bi se uldonila blokada.

Frigidnost

Na svijetu ne postoji zena koja bi bila potpuno frigidna iii potpuno bez orgazma. Svaka zena je u pravim okolnostima sposobna za seksualnu rcakciju.

Za seks je vazan pravi ugodaj, Kupka, ugodna mirna okolina, opusteno i smireno stanje duha, rnozda malo rnasaze za kojom slijedi blaga predigra, ljubljenje i milovanje, Sve to pridonosi odgovarajucem stanju duha i prijemcivosti za spolni odnos,

Prva tchnika je takoder vazna, Cesto ponavljana grdka je da se tokom spolnog odnosa vodi bjesomucna trka za orgazmorn. Upotreba tehnikc imenom Nizovi od devet, dovest ce zenn do potpunog orgazma. Ta tehnika ce biti uskoro objasnjena.

128

IM AD TIMOVIMA

9

~~n~&~~m~~~ __ ~=mg~%~~=~~~xw~ ..

MUSKARAC I ZENA ZAJEDNO

Zadrzavanja: visi orgazam

Muski orgazam je istovjetan s vrhorn planine. Pokusavajuci se popeti na vrhunac, muskarac se mora Iizicki i emocionalno naprezati. On mora odriavati erekciju i njegova prostata mora funkcionirati 100%; on mora pumpati, znojit se, izdrzavati napetost, bojazan i stres; a na kraju mora potrositi veliki dio hranljivih tvari, energije i hormona. Odmah nakon postizavanja vrhunca, rnuskarac kolabira i pada u duboku provaliju 1Scrpljenosti i osjecaja praznine, depresije, krivnje, ljutnje ili gladi. Muskarac takoder vjerojatno pati od suhoce ociju i usta, glavoboljc, ucestalog mokrenja, nervoze, slabosti i gubitka ogromnog dijela svoje mladosti. Kada je jednom ejakulirao,

131

bit ce mu tcsko ponovo dobiti crckciju. I tako, prcma staroj izreci, iivi lay se za par sckundi pretvori u mrtvog psa. Nakon ejakulacijc; muskarac se obicno okrcnc na drugu stranu i zaspi, ostavljajuci zenu u cistilistu, na pola puta izmedu neb a i zemlje. Ako slijedi samo svoje fizicke nagone, muskarac mozda ncce moci odvesti zenu iznad cetvrte od devet razma potpunog orgazma. Zena, nezadovoljena, postaje kivna na muskarca, ljutita i frustrirana.

Po taoistickoj teoriji, to se zove Obicni orgazam i tip je orgazrna kojcga se obicno opisuje - cak i preporuca - u vecini seksoloskih prirucnika, Sa taoistickog gledista, zarnijeniti say trud, patnju i gubitak, za pola sekunde zadovoljstva nije ni ekonomicno, ni vrijedno, ni mudro. Nazalost, muskarci se ne mogu suzdrzati od tc nagonske zelje za ispunjenjern univcrzalne volje - stvaranje potomstva. Posto muskarci ne mogu izbijeci spolnu aktivnost, taoisti su zamislili temeljitu zastitu za muskarce koja pruza maksimalni uzitak, bez patnje ili gubitka - koja se ZoV{~ Visi orgazam.

OPASKA: Obicni orgazam se prvobitno zvao orgazam vrhunca, Ja sam izmislio taj izraz prije trideset godina i koristio sam ga u svim svojim predavanjima. Godine upotrcbe su pokazale da taj naziv ne odgovara i na meni leii odgovornost da ga popravim u ovoj knjizi, Rijec »vrhunac« ukazuje da u planinskom lancu postoji mnogo drugih vrhova. Kada se upotrebljava za opisivanje orgazma, rijec ukazuje na mnogo ejakulacija tokom jednog spolnog opcenja, Medutim, veoma mali broj muskaraca na ovom svijetu moze postici vise ejakulacija tokom jednog spolnog opcenja. Za uobicajeni orga7..am je mnogo pogodnije ime - Obicni orgazam. Drugi izraz, Orgazam doline, takoder ne odgovara. Dolina jc najniza tocka me au planinama. Ona podrazumijeva spokoj, odmor i mil'. U stvarnosti Visi orgazam nikada ne doseie nisku tocku i uvijek je uzbudljiv, aktivan i pozitivan,

Taoisticka seksologija preporuca vrstu orgazma, nazvanu Visi orgazam. S onim !ito sc zove »Zadrzavanja« muskarac ce dozivjeti mnogo orgazama u jednom opcenju. Vis! orgazam ko;i iznosi 98%-99% na skali orgazma se moze ponavljati i trajc toliko dugo koliko muskarac to zeli. Obieni orgaz.am,

132

koji iznosi 100%. na skali orgazma, trajc sa1110 P?la ~ckunde. \Egri.it~~i ~~,hl}ilg} _ _?;'1sJrt_<lY?!1j~l,tH~~l sl~,~a ~2~~~~~~_~u_f~'1a !~,:L,~~.~~.s._~~ .. _ "ioliko dugo da se to mOL,; C[~~:I'B~1~) .. ~JC::n5:':'h-.!"L'[a_.lL~J.!!~E":'L fYl'{51az:ift kj:-()z··tjcKl{Olr~r 1~6Jir:~~~r~~:~~~1~ ,.9 h!0J 1 :) r.gil01.m.~ . ··~fehnika"z;rdl'z:avaI11a·Tf.·sIIjedeca: bda muskarac postlgnc 98% iii 99% - tocku kada ce jos samo )edan 1?ro:l~H' u~roko~ vati ejakulaciju (100% tocku), <:t1 pr:st~J~ prOv11l?tl I rad!, drugi dio vjezbe J den. Tada se on izjednacuje 1 l??Ctr~Je sc ,:,racatl. na nizu razinu skale orgazrna - 60%, 70°/r, d~ bilo koju razmu koja mu odgovara .. Sada ~moi: op~t poceti s udarcirna kada

zazeli, To se zovc jcdno Zadrzavanje. .. 'v

Fizickc promjene koje se dogadaju toko~n O_blcnog 1 Vlseg orgazma, su razlicite, Kada se.Frosta:~ ~t!lnuhra. ?~ 100% ( tocka bez povratka), ona se obicno pOC1t1Jc pr.aZ!11tl, l~pumpavajuci sjeme u nizu kontrakcija. K~da se ko?stl tehnika zaddavanja, djelovanje prostate post~Je k~ntrohrano .. ~ao lrvo, nije joj dozvoljeno da bude podra~:cna lZ~lad 98% III 99 Yo, da bi se sprijecile nehoticnc kontl:akclJe'J~tlm se prostata n:uze, ona mora ispustiti svoj s~drza}. 1,1 sm}~~'u sl~pr~)tnom y011SP.ustanja sjemcna. tokom ob~ene epkul~?l}c? nJ~zll1 sa~~'za} se _ISpusta u?,:tra I gore, um)est(~ van.l !2-L~~~'1. ,Z~tl~:::, posto vjezba Jelcn takoaeJ_" st1mu~a protoli?vl oko z.dJchcnog podrucja, .SjCl.f.IC odl,~zl u krvni o_Pt?k kOJ1 ga odn~s~.u sva druga podrucja tijela, Sjerne se koristi za prehr,:_nu zl1Je:~la, iivaca, svih dijelova tijela. U meduvrernenu, musl~arac uzrva produzeno zadovoljstvo, slic.t;o o~gazmu, posto, vJczb.a ) ~lc? stimulira orgasticke kontrakcllc, _NJeg~v; partncnc~, oSJccaJt~~l udaranjc penisa - kao posljedicu vjezbe Jelen IS to dobija

mnogo uzitka. . ...

Analne kontrakcije i pritisak na ,»tocl~u od !!ltllJun. dolara~<, sprecavaju ejakulaciju na slic~n 11:1Cln, ~b. te dvije tC~lnlkc sIu~c razlicitim svrhama. Prva tehnika JC bolja jcr partnen l~e rnoraju pritiskati tocku prstima, U vec~ni sluCateva, pritiskanje, ):toekc od milijun dolara« ne dozvoljava muskarcu da nastavi - on ipak p.lbi cre~~cij~J. M,~(1~tim, v ~l~k . radi zadriav~~nja on nece izgul)1t.l erekciju 1 !nOCl = doz!vJcu mnogo dn~gtl.l vrhu~aca. Medutlm, ako muskarac lzgubl kontrolu dok l~(!~ Zadrzavanja, on ipak jos moze upotrijebiti»toeku od mt!IJun dobra« cia sprijeCi ejakulaciju.

133

I ~
I
I
I
'" '" <lJ '"
V u I:.l .S
I-< H <lJ
~ ~ ,N N
..!d ~ ~
HI) >til ~ h
::;l ::;l ...
S 8 <l)
N :0-
'"
~ 8 OJ) Q)
J H -0
~ 0
N N -0
I ~ ~ 'S 0
I OJ) Of)
I I-< H ::;l I
I 0 0 p" <l)
I. ·S ._ ... c:
I C'c 'v) 0 <l)
'M &
/ >V > >N
/ .....
..0 Z S
I 0
I (Il
I N
<Il
I Of)
~~ L,
0
·S
::;l
r;.
0
~
-, Slika 32. Orgazam kod muskarca i zene

134

Na taj nacin, neposrcdno prcd vrhuncem ejakulacije, l11Uskarac ujakulira dok potreba za ejakulacijom ne nestane, Svaki puta kada ujakulira, njcgova se potreba za ejakulacijom smanjuje do bilo koje razine koja njernu odgovara. Tada se m07,C nastaviti vodenje ljubavi sa svim pokrctima koje partneri zde upotrijebiti, Kada muskarac ponovo doscgne 98% ili 99%, on ponavlja ujakulaciju i opet se potreba smanjuje do ugodne razinc. Visi orgazam jos uvijek pruZa 98% do 99(10 uzivanja u orgazmu, ali takoder dozvoljava muskarcu cia uvijek nanovo uziva. Kao sto svi znamo, kada se Obicni orgazam jednom dogodio, spolni cin jc zavrsen. Visi orgazam moze trajati satima - naravno ako je covjek ovladao ujakulacijom i ako ju je primijenio na odgovarajuCi nacin. Ako malo razrnislimo, ustanovit cemo, da ako muskarac zadrZav<l tri puta, on ce uzivati tri orgazma od 99% ili jedan orgazam ad 297(10 (99x3=297%) ) To je sigurno boljc od obicnog orgazma koji se zavrsava na 100%, a nema razloga da se stane kod treccg zadrzavanja.

Koliko to bilo puno uzitka za muskarca, prava svrha Zad~ rz.avanja je zadovoljiti zenu. Ono pomaze muskarcu da provede svoju partnericu kroz svih devet razina potpunog zen~ skog orgazma, a njcmu dozvoljava da izdrzi i uziva u bezbrojnimorgazmima. Kao sto je to bilo objasnjeno ranijc, same muskarac mozc seksualno potpuno zadovoljiti I~cnu. Medutim, 'muskarci koji dobro posluiuju svoju partncricu i sami cc steci vclikc dobitke.

N apredni visi orgazam

Za one koji su savladali tehniku Zadriavanja, taojsticko ucenje ornogucuje naprednu tehniku, koja ce paru pruziti jos veci uzirak. S tom tehnikom, muskarac ne mora dozivjeti nikakvo snizavanje uzbudenja, on moze zadrzati stalnu razinu uzbudenja od 99% ili cak od 103%. Zena takoder dobiva od tc tehnib jer njena vagina dobija stalne podrazaje.

135

Naprcdni visi orgazam

103%

0%

Vrijeme

Slika 33. Napredni visi orgazam

Visi orgazam

Vrijerne

Slika 34. Visi orgazam

.!ehnika je s.lijc1eca: Tokom opcenja, muskarac polagano iz-disc dok prodire 1 polagano udise kada se povlaci. Kada se to

136

lOO%

Obicni orgazam

Vrijemc

Slika 35. Obicni orgazarn

radi na opusten i prirodan nacin, stvara se ustaljeni riram koji povecava u7.itak, opusta muskarca i rako sprijecava preuranjcnu ejakulaciju i odrzava visoku razinu budnosti i koncentracije. Kada jc rnuskarac blizu orgazma, toj tchnici se dodaje vjeiba Jelen. Kada muskarac dosegne razinu od 99%, on mijenja tchniku i brzinu prodiranja i povlacenja. Tokom povlacenja on izdise i steze anus, sto povecava glavic pcnisa. Povlacenje povecanog penisa masira zidove vagine i pruza zeni neopisiv uzitak. Kada muskarac prodire, on se opusti i izdahne. Na taj nacin, on zadr:ij razinu orgazma od 99% do 10YYo tako dugo koliko icli.

Naprcdni visi orgazam i Vis! orgazam ujedinjuju duh i tijelo i lime stvaraju eksploziju uzitka i krearivnosti.

Upozoravam Citaoce cla se cuvaju ucenja koja zajedno sa zadrzavanjcm prcporucuju vizualizaciju i teske vjczbc disanja, Postoje dva f<lIJoga zasto muskarac nc hi smio vizualizirati tok energije, koristiii svoj duh da pomogne encrgiji da stigne u glavu, vrtjeti ocnim jabucicama, izvijati tijelo u Iuk i skripati zubima, dok voeli ljubav s partnericom. Prvo, partnerica ce sc (';uditi, zasto jc pokllsava zastrasiti, a drugo, tc preporul ... c su opasnc.

137

Pravo taoisticko ucenje inzistira na ujedinjavanju duha i tijelao To ujedinjavanje vodi do zdravlja i dugovjecnosti jet je ono Bozje ili :r.ivotno nacelo, Razdvajanje jc nacelo Sotone iIi smrti. Kada se neciji duh koncentrira na nesto drugo od onoga sro mu radi tijelo, ouda on zabija klin izmedu dusevnih i duhovnih aspekata tijela, Zbog toga, kada muskarac vodi Ijubav, njegove misli moraju ostati kod vodenja Ijubavi i osjecanja ljubavi; inace ce patiti od dusevnih poremecaja, kao sto su dvostruka licnost, sizofrenija ird, Iz tog razloga, taoizma zabranjuje liudima da Iantaziraju dok vode ljubav, Fantaziranje je ne samo velika uvreda za partncra, nego je i vclika opasnost za dusevno, fizicko i duhovno zdravlje onoga koji fantazira. Osim toga, mijesanje u nesto sto nije opcenito poznato - to jest u tok energija kroz tijelo - moze uzrokovati »dezintegraciju u zlo« koju smo ranije opisali.

U taoizmu seks se predstavlja heksagramom vatre, Poput vatre, seks stvara iivot kada se ispravno koristi, Tako ce oni koji sebe opisuju kao seksualne strojeve i koji zanemaruju moral i duhovnost, dok naucavaju taoisticku seksologiju, biti prema rijecima Pao Piao Tse-a »unisteni od vatre«.

Povoljni ucinci zadrzavanja za muskarce

Zadriavanja daju rnuskarcima i ienama ne samo ueograniceni Visi orgazam, vee imaju takoder i povoljne ucinke kako

za muskarce, tako i za zene. .

U ovom odlomku su objasnjeni povoljni ucinci za muskarce.

Rezultati Zadrzavanja, nize navedeni, su iz Su-Nu-Chinga, Brojevi navedeni nize imaju apstraktno znacenje i ne treba ih uzimati ozbiljno. Temeljna ideja brojeva je ohrabriti muskarce da prakticiraju Zadrzavanja, Cim vise Zadrzavanja muskarac radi, tim mu zdravlje postaje bolje. Kada muskarac zaddava on izgraduje energiju i hranljive razine u svom tijelu i time puni energijom i hrani Citavo tijelo.

138

-~.~--.--~r---~~------~~----------'

Broj 7.aril-:bvanja Koristi za tljdo

,.- w_ •• ~~~.~~~~-----.~e.--.-~~------------·--·-·-~-·-·-,~~_"",-,~~~'--.~--",,~~

1 Osna?uj': rijelo i ispunjava ga cncrgijom.

2

J aca 06 i usi.

~._._~._l---. ~'.~' ' __ ._.' ... __ ' .. '._"~'~_~~'~'-- .....

3 Jab imunoloski smtav: povccava tjelcsnu otpornost i usporava procts srarenja.

Jaca i ispunjava energijom uHutrasnje organe. r--~---~-~-----~

Poholjsava krvorok i sprccava mozdani udar i prosircne

vene.

4

5

(, Ispunjava cncrgijom kosu ; sprccava artritjs,

1-- __ ~~1~ __ ~ ~C~~"~~ c ••• ~ __ ~ __ ~~_. __ •

7 Ispunjav« cnergijom ; tonizira misicni sustav.

.--.--~.~-.~."-.- r-'

8 Razvija sn<\Z)iU auru.

~---~-~-.---------~-"---~---~---.

9 Lijeci sve vrste bolcsri.

10 Muskarac postaje potpuno duhovan i vcoma scnzitivan pOStO

jc epifiza potpuno ispunjcnja cncrgijom. . ~_~~~~. ~. ~

(Zadriavanja se mogu !wris.titi tok?~n .ln~sturb~ciie .?a bi ~e postiglc koristi za zdravlje, al.l ugodnije JC 1 probitacnije kori-

stiti ih tokom spolnog opcenja.] . .. .

Tcoriia !ijecenja koja s~oj.i. iza ~~dr7.avanJa se t.ct~.1~l!l na SPOsobnosti sjemena da hrani t~lel~: Sjeme, P?put b.Vi, JC potj:~uno yin - pasivna, zenska energlJa tijela, svcm.lra. Osim toga, sJemc i krv su sustina tijela. Kada se sjemc salJ.e l~1"(?z sustav, clta:vo rijelo se obnavlja. Konacno, sjeme z~m)cnJuJe (~~ugc s~ant.cc tijela. To je misticni fenomen, za kOJi ~e pl~S~O)1 tumacenje. Sjeme traje vjecno, cak ga se ne moze m spaliti,

139

Budisticki monasi u Kini koriste Zadrzavanja za pumpanje svog sjemena u tijelo i nikada ga DC gube. Kad monah umre, tijelo mu se kremira. Nakon kremacije, njegovi sljedbcnici sakupe preostalo sjeme, zbijeno u grudice ili lopte slicne dijamantu, nazvane Relikvije. Lagane, elasticne, promjenljivog oblika, te relikvije zrace raznobojna svjetla, popnt prizrne. Relikvije se cuvaju u lijepim posudama u pagodama. Te relikvije isijavaju cistu energiju, posto sc rnoze vidjeti kako bljesci svjetla nocu dolaze iz pagode.

Treba istaknuti da su to budisticki monasi, a ne taoisti. za razliku od budista koji negiraju vrijednost Iizickog tijela, taoisti i suvise cijene tijelo da bi ga spalili. Budisti zele eliminirati tijelo jer vjeruju da njcgovo postojanje stvara mnogo patnje i ometa duh. Eliminiranje sadasnjeg tijela oslobada dusu tako da se ona moze reinkarnirati u boljim uvjetima. S taoisticke tocke gledista, to je krivi pristup: »Kako mozete biti sigurni da ce tijelo koje cere dobiti u vasoj slijedecoj inkarnaeiji, biti bolje od onoga koje sada imate?« Za njih odgovor leii U usavrsavanju i transforrniranju tijela, da bi ga se produhovilo ili ucinilo besmrtnirn i uzdiglo iznad svjetovnih interesa.

Nizovi od devet

Na penisu muskarca i u vagini zene se nalaze akupunkturni meridijani i iiveani zavrseci Citavog tijela. Oni se takoder nalaze na dlanovima i stopalima. Podrucja gdje se nalaze ti zavrseci se zovu refleksoloske zone. Refleksologija je podraiivanje tih zavrsetaka kako bi se pomogla stimulacija pripadajucih organa. Izrnedu mnogih oblika reflcksologije, najpoznatija je refleksologija stopala. Ugodniji oblik reffeksologije, nizovi od devet, pruzaju iste koristi kao i refleksologija stopala.

Kao sto sam prije spomenuo, postoji izravna korelacija izmedu zona penisa i vagine i razlicitih tjelesnih organa.

Plucna zona penis a pokazuje najocitiji primjer odnosa izmedu zona i organa. Ako se podrazuje samo ova zona, muskarae ce poceti tesko disati ili dahtati, Tesko disanje iii dahtanje je najvidljiviji pokazatelj odnosa zona-organ.

140

Tokom spolnog odnosa rnoze sc dogoditi da se penis 11C masira ravnornjerno. Razliciti nabori u vaginalnom kanalu nc dozvoljavaju jcdnakomjerni kontakt izrnedu penisa i vagine tako da neke zone penisa dobivaju vise podrazaja nego elruge. Kad se koriste nizovi od devet, osigurava sc ravnomjerno podrazivanje Citavog penisa,

Bracni par treba iz_abra~i udoban polo~aj koj~ muskar~u pruza dovoljno moguenostl kontrole. Ncb paroVl, n1?r: daju prednost misionarskom poiohju: ~~da muskara.~ poc~nJe /,adavati plitke i duboke udarce .. N aJl~nJe. sam? glavlcyel11sa p~odire u vaginu devet puta. Zat1111, citavi pcms prod Ire u vagmu jedanput i tako upotpunjuje jedan niz plitkih i dubokih udaraca. Zatim on prodire osam puea plitko i dva put duboko. Nakon toga slijedi sedam plitkih i tri duboka prodora, Muskarac nastavlja odbijati plitke j dodavati duboke udarce dok ne postigne kOnaCt;lO niz .od je.dnog pli~kog i d~ve.t d.ubokih prodora. Sve to zajedno 17.nOSl devet mzova plitkih 1 dubokih udaraea iIi 90 udaraca. Nizove se najbolje moze ovako opisati,

Niz br.

Yang (pJitki) udarci

Yin ( duboki) udarci

9

~--~~----f---------------- -----~--

2 8 2

3

7

3

f.-._-_._- ---.--.--.-.------f--..-~--~----

4 6

--- .. ~.-~- .. -- - ..... ~- ... ---- .. -~---

5 5

4

5

6 4

'---------I------ .. -.-------.----t-

7 3

--- .. ~,----~ ..... f--- ... ---.---.-.- ... -.-." ....... --~--.

8 2

'---'''------.~---f-'' ----- ... ---.--.---- -'-.--,,--.--~-.,,-,.-

9

8

9

141

. Ka~ ~uskarac jcdnom prode nizove od devet bez ejakulaciJC, sa ili bez upotrebe zadriavanja, moze zapoceti novi niz od devet, za kojim slijedi jos jcdan. elm vise, tim bolje. Medutirn mnogi ~us~{a~ci c~ imati. ~eSko~a u. ~rolazenj.~ citavim putel~ krozyrvl vlllZ jer stlm?laCip rnoze biti neodoljiva za muskarca, kao 1 za zenu. Ako Je to slucaj, onda on treba uraditi samo dio niza od devet: on moze izrnjenjivati broj nizova koje radi ~li moze sarno J?onavljati j~dan niz ponovno i ponovno. Kada JC u mogucnosti da nastavi dalje, tada to moze uciniti. Nizovi od devet dozvoljavaju muskarcu da se krece onako kako to njemu odgovara i kako je najbolje za njega i njegovu partnericu. Potpuno elasticni i nemehanicki, nizovi od devet se savrseno prilagoduju pojedincu,

Druga preclnost nizova od devet je da se mogu kombinirati s vjez~?mJelen i Zadriavanjima, kako bi se stvorio jos blagotvorruji VISl orgazam.

Nizovi od devet imaju za muskarca jos jednu prednost, Po~t~. prodor~ dozvoljavaju jedn~l{Qmjerno p<;draziv~nJ~ glavica I tijela pe1l1sa, orgazam se moze autornatski odgoditi 1 spolno opcenje .~e mo~e pro~uzi~i .. Razlog je taj, .. sro je podrazivanje vrata 1 tijela koje izazrva zelJu za ejakulacijom uravnotezeno s podrazivanjem glavica koji snizuje tu zelju.

. ~itam pokreta t?kom nizo,:,"a od devet, odreduju rnuskarac 1 njegova partnerrca. Medutim, najbolji rezultati i najvise ~zitka. se postize kada se nizove od devet rade polagano. Kada je p~ms. go~ov~ P?tpuno izvaden iz vagine, vagina ce se kontralur.~t1 u instiktivnom naporu da ga zadrzi, Ta autornatska reakcija sa strane vagine, povisuje psiholoska ocekivanja zene jer ce ona .zeljn? cekati na ponovno prodiranje penisa, Da hi se z~dovolJstvo JOs povecalo, :lena bi trebala uciniti svjesni napor 1 kada .se rnuskarac povuce, da kontrahira i stegne vaginu, k~o d~ radi vJc!.bu Jeh;!ll .. !a ~?ntrakcija izaziva jos vise trljanja, Vise podrazivanja I vise uzitka,

142

Polozaji za lijecenje

Ti polozaji koristc razne rcfleksoloske zone penisa i vagine za lijeccnjc. Svaki od tih polozaja primjenjuje pritisak na odredene rcfleksoloske zone, tako da se izbor polozaja za lijecenjc odreduje prema bolesnim dijelovima tijcla, Kada primjenjujete te polozaje, vi primjenjujete tehnike, prokusane i dokazane tokom tisuca godina. Mcdutim, prije nego upotrijebite polohje za lijecenje, posavjetujtc se s vasim lijecnikom, jer su okolnosti kod svakog pojedinca jedinstvene i slozenc.

Osam polozaja za lijccenje muskaraca

U tim polozajima, muskarac je pacijent, a zena lijeci. Muskarac dobiva specificne koristi lijecenja od svakog od tih polozaja. Zena dobiva opcenite koristi od tih polozaja, posto se potice produkcija spolnih hormona, koji uklanjanjli menstrualne smetnje. Posto obojc sudjcluje u postupku lijecenja, orgazam i seksualno zadovoljstvo nisu na prvom mjestu, U tim polozajima, mozete uraditi maksimalno preporuceni broj nizova od dcvet iii ih mozete uraditi manje - vi ste najbolji sudac sto ce yam najvise koristiti. Dl'zjte na umu da ako uradite manje od maksimalnog broja, to moze produziti vrijeme lijecenja.

POLOZAJ br. 1

Zaprobleme povezane sa seksorn, uldjucujuCi tu impotenciju, preuranjenu ejakulaciju i teskoce s postizanjern orgazma.

Zena lezi na boku savijenih kukova, tako da joj je zdjelica sto je vise moguce izbocena prema gore. Muskarac je iznad nje i prodire s penisom, U tom polozaju, uradite do dva niza od devet, svaki dan, tokorn pctnacst dana. .

Vazno jc dase muskarac izvjezba do tocke, kada moze svaki dan uraditi dva niza od devet. Za petnaest dana trebao bi biti

143

potpuno izlijecen,

Taj polozaj lijeci probleme povezane sa seksom, kao sto je impotencija, U pocetku samo uvedite penis i radite iz tog polozaja vasim vlastitim tempom. Vecina muskaraca posjeduje nesto seksualne sposobnosti; neobicno je za muskarca da budc

Slika 36.

potpuno impotentan. Obicno se crekcija gubi na pola puta u vaginu ili djelomicno tokom spolnog odnosa.

Ako muskarac ima teskoca u postizanju orgazma, obicno je to zato sto nije potpuno prisutan. Duh mu luta naokolo i on fantazira. Zapravo, on pari od dvostruke osobnosti, jedan njegOY dio opci, a drugi dio je negdje drugdje, Posta je polozaj br. 1 malo nespretan za muskarca, on ga prisiljava da se koncentrira na ono sto radi i sprecava njegov duh da luta i fantazira,

144

Postoje tri vr~tc ~1_letoda~ije.ccnja. lcdn~ ukljucuje pacnju, druga b?l, a t~'eca uzitak. Primjer za prvu JC kemotcrapija, za drugu kirurski zahvat, a za trecu seksualni polozaji za lijecenje. Polozaji za lijccenje $U izvori uzitka, posto ani osim boljeg ~.dravlja, unapreduju prisne medusobne odnose, mir, ljubay 1 pra;l .. odm?t v{ka?a p~r provodi godisnji odmor, Iijececi sci' Polozaji za lijecenjc daju takoder vise rezultata nego vitamuu,

POLOZAl br. 2

Za ispunjavanje tijela energijom,

Sav~v~i vrat prc.ma ~a~rag,"~ena_lcZ,~ na ledima, a glava i ramen a ~u J?J y?dUpr~l v~hkll10' visokirn jastukom. Taj polozaj malo ls1~nv~JuJe .:ragm_u 1 pel_lls se n:asira tamo gdjc treba. Muskarac prilazi sprijeda 1 prodire pemsom (slika 37).

U tom polozaju, uradite do tri niza od devet tri puta na ?an. Za dvadeset dana, tijelo ce biti potpuno nabijcno energiJom .

. Taj polozaj koristivi ~eni, jer se zrak uvlaci u vaginu i stimulira odredene unutrasnje organe.

Slika 37.

145

POLOZAJ br. 3

Za jacanje unutrasnjih organa, pogotovo jetre i bubrega.

Slika 38.

Oboje, i muskarac i zena hi trebali lezati na boku (bilo kojem), jedan nasuprot drugome. Zena ima ispruzenu donju nogu, a gornju savija prema natrag, dok muskarac prodire s penisam.

D tom polozaju uradite do ceeiri niza od devet, maksimalno cetiri puta na dan, tokom dvadeset dana.

POLOZAJ hr. 4

Za slabost kostiju, prijelome kostiju, bolesti kostane srii i ar. tritis. Pomaze kod lijecenja leukemije.

Zena lezi na lijevom boku, s Iijevom nogom savijenom Cim vise prema nazad, Desna noga je ispruzena. Muskarac lezi uz nju, licem uz lice i pronalazi kut da hi mogao uvesti penis. Moze lezati koso na njoj iIi izravno pred njom,

U tom polozaju, uradite do pet nizova od devet, maksi. malno pet put a na dan, tokom deset dana.

146

~-~

c--.~__,__.;:-.._

Stika 39.

POLotAl br. 5

Za bolesti krvnih :lila, ukljucujuci tu prosirene vene i ovapnjenje arterija. Pomaze takoder kodvisokog i niskog krvnog pritiska, povezanog s krvnirn zilama,

Slika 40.

147

,!,aj polozai [c tocno ist! kao i pol07.ar br. 4, samo sto iena lezl .n.a desnoj .s.trani i desna noga joj je savijena, Muskarac ulazi iz kosog ili pravog kuta.

v U tom polozaju, uradite sest nizova od devet, maksimalno sest puta na dan, tokom dvadeset dana.

POLOZA] br, 6

Za bolesti krvi, ukljucujuci tu i krvni pritisak.

Za taj polozaj, ~uskarac lezi na le~ima,l... opusten. Zena kleci okrenuta prema njemu, dok on prod Ire. Lena se ne mice vee

se muskarac mje~) gore ?olje ispod nje. (slika 41.) ;

U tom polozaju, uradite do sedam nizova od devet, maksimalno sedam puta na dan, tokom deset dana.

Slika 41.

148

T~j polozaj jc dobar za ancmiju, niski krvni pritisak, losu kvaliteru krvi j krvne ugruske, Krvni ugrusci mogu uzrokovati velil~i broj. fi:z.ickj~l smet?-ji. Krv~~ ugruSci sc stvaraju u tijelu sasvlm. na.~stl l~aCln kao st~? se 11_lhJeko grusa u lon~.u koji kipi. Kada lZ u)ela izade energlJa,_ taJ nc40stat:i~ energl!C uzrokuje usporavanJc krvnog optoka, Spera cirkulacija povecava temperaturu, Poput mlijeka, krv postaje gusca i stvara ugruske ako se u,g~ije. Zgus~~te k01ic111e l:r~! ostaj,u u ti~~lu i ~akl:'pljaju se u nekim podrucjima, uzrokujuci bol, infekciju, a cak 1 tum ore. Na zalost, rendgenskc zrake ne mogu otkriti prisutnost krvnih ugrusaka i neotkriveni, oni mogu postati hraniliste za sve vrste bakterija.

POLOZAl br. 7

Za smetnje limfnog sustava

Slika 42.

U J?-Jcmu muskarac lezi opusteno 11a ledima, a zena klcci nad num oslonjena na sake i koljena. Zeni je dozvoljeno da se lagano mice, dok se muskarac nakon. prodiranja, moze 510- bodno pomicati. U tom polozaju, uradite do os am nizova od devet, maksimalno osam puta na dan, tokom petnaest dana.

149

POLOZAJ br. 8

Za lijecenje Citavog tijela.

Zena se spusti na koljena i zatim se savije sasvim prema natrag sa stopalima pod straznjicom, dok ;0; glava i leda ne dodu do poda. Gledajuci prema dolje na nju, muskarac prodire izravno odozgo. (Jastuk ispod leda moze pornoci ieni.)

U tom polozaju uradite do devet nizova od devet, maksimalmo devet puta na dan, tokorn deset dana.

Slika 43.

Mijenjajuci cesto polozaj zene, mijenja se i polozaj vagine pa trljanje uzrokovano udarcima penisa dje1uje na njegova razlicita podrucja, Postupno se stimuliraju razliciti dijelovi tijela, Prolazeci kroz tih osam polozaja, muskarac se izlijeci, a zena mu sluzi s ljubavlju. Te uloge su obrnute kada se vdi sedam polozaja koji lijece zene.

150

Sedam polozaja za lijecenje z,ena

U tim poloZajima jc muskarac lijecitclj. Za razliku od zene, koja dobiva koristi od osam polozaja za lijecenje muskaraca, muskarac ne dobiva pravi ucinak lijecenja od slijedecih polotaja.

Stupanj prodiranja pcnisa jc vazan u poloiajima za lijecenje i.ena, jer razlicite refleksoloske zone su smjestenc uzduz vaginco Zbog toga, razliciti dijelovi vagine zahtijevaju masazu, a

prodiranje je plitko ili duboko ovisno 0 raznirn potrehama.

Kad je penis jednom uveden u tim polozajima, zena rotira zdjelicu kako bi masirala i stimulirala vaginu. Kad je potrebno, muskarac mozc raditi zadrzavanja i reci zeni kada treba usporiti. On ne bi smio ejakulirati niti imati orgazam tokom procesa lijecenja.

U svakorn od slijedecih polozaja, rotacije se - zamjenjujuci nizove od devet - trcbaju raditi do dcvet puta na dan, maksimalno deset dana.

POLOZAJ br. 1

Za manjak encrgijc, na kojcga ukazuju zamuceni vid, pretjerano znojenje, slabost, nesvjestica, lupanje srca i slabo ili ubrzano disanje.

Slika 44.

151

Za taj polozaj, :l,cna [6.i na [calma. Muskarac je na I1JOJ 1 prodire toliko duboko koliko moze. lena ispod njega, rottra zdjelicu u smjeru kazaljke na satu i u srnjeru suprotnom kazaljci. Muskarac prcpusta zeni da bude aktivna i ostaje u tom polozaju dok ona ne osjeti da joj jc dosta. ana moze, ali ne mora imati orgazam. Drzite na umu da orgazam nije na prvom mjestu u tim polozajima za lijecenje.

POLOlA] br. 2

Za smetnje gusterace i jetre, posebno dijabetesa, za navalc vruCine, slabost u koljenima i bolove u stopalima i koljenima od dugog stajanja.

Slika 45.

U tom polozaju, z.ena le:'€,i na lcdima i obavije nogc oko bokova muskarca - ne oko leda ili ramena. Muskarac se oslanja na dlanove i koljena i prodire samo oko 3-5 em glavicern penisa, lena opet rotira zdjelicu prcma smjeru kazaljke na satu i u protivnom smjeru, tako dugo koliko moze bez veceg napora, Polozaj rnuskarca ogranicava penetraciju do plitke razinc; tako da penis dodiruje sarno zone pluca, gusterace i srca,

152

(Opaska: Ovaj polozaj jc takodcr dobar za sve zglobove tijela ;r.cne.)

POLOL:A] br. 3

Za icludac, slezenu i zenske organe. Za sve probavne srnetnje.

Slika 46.

v lena _leZi na ledima s .~lo~ama obujmljenim oko pojasa nruskarca, 1 S f.ukal1_1a o~aVlJCn.lm ok~ njega. Muskarac se oslanja na.ell.anove 1 ~olJcna 1 prodire u nju do pola puta, Zena rotira z:dJcltcu U srnjcru kazaljkc 11a saw i obratno, roliko dugo koliko moze bez veceg napora.

POLOtAJ br. 4

Za rc~enciju vode, bolcsti bnbrcga i mokracng mjehura, stalnu visoku ternperaturu, otrovanje vodom isuserru krv i

oboljenja hipofize. '

153

U tom polozaju muskarac lezi na ledima. :lena kleCi okrenuta prema njegovim stopalima, Samo glavic penisa prodire - zena moze drzati penis da ga bolje usmjeri. Ona rotira zdjelicu u smjeru kazaljke na satu i obrarno, taka dugo dok to moze bez veceg nap ora.

(Retencija vade usporava cirkulaciju krvi pritiskajuci krvne :tile, To dize temperaturu tijela i stvara ono 8to taoisti zovu krvnim ugruscima, kao 8to je to bilo rastumaceno ranije, Re-

tencija vade je uglavnom zenski problem - malo rnuskaraca pati ad te smetnje.)

Slika 47.

POLO:lAJ br. 5

Za ziveani sustav, jetru, Cirevc i vid.

D tom polozaju, muskarac lezi na ledima, a zena je na koljenima, okrenuta prema njemu. Prodiranje u vaginu se naiz-

154

rnjence mijenja ad plitkog do dubokog, prema tome kako se iena krece gore-dolje po penisu. Pornicuci se okomito, ona uz to i rotira zdjelicu, Na taj nacin se vagina terneljito masira.

Zivcani problemi su uglavnom problemi zcna. Kada je funkcioniranje iel1skih organa zaprijeceno, dolazi do poremecaja menstruacije. Kada je menstruacija poremecena, nastaje poremccaj ravnoteze horrnona. Poremecaj ravnoteze horrnona djeluje na iiveani sustav. Zene opcenito imaju vise Iizickih smetnji od muskaraca i tc smetnje je teze lijeciti jer je zensko tijelo slozenije od muskeg. Radanje djece jos vise iscrp1jujc tijclo zene.

Slika 48.

POLOZAJ br. 6

Za energetsku blokadu u meridijanima, glavobolje, losu cirkulaciju, smetnje menstruacije (kao sto su grecvi, prejaki ili prcslabi izljev ili potpuni izostanak periode.)

155

Slika 49.

Za ~aj polo~aj, muskarac leZi na ledima, opusten. Zena kleci oslonjena na Jcdan lakat, malo blize jcdnoj srrani muskarca, DdcCi njegov pC,nis jednom rukom, a njegovu glavu drugom, ona pomaze pemsu da prodre do pola puta, ddeCi ga citavo vrijeme. (Posto je za penis veoma resko prodrijcti u tom polohju, zena ga mora drzati.) Zena rotira zdjelicu u tom polozaju taka dugo dok to moze bez veceg napora.

POLOZAJ br. 7

Za srnanjenu kolicinu krvi i anemiju, losu cirkulaciju i blijedu, suhu kozu.

. T~ je lagani .J?o~oZaj. 2.ena leii na Iedima s koljenima savijen~m iznad prS~lJl~ 1 sto~ahma u zraku. Muskarac kleci na koljennna ispred UJC 1 prodire veoma duboko. Zena rotira zdjelicu dok muskarac ostaje rniran. T aj polozaj skracuje vaginu i dozvoljava duboko prodiranje, Ako je penis predug, muskarac ga moze oko haze omotati rupcicem da sprijeci preduboko ula~enje ~. vaginu .. (On bi to ,trebao uvijek ciniti, ako mu je penis dulji od vagme partnerice.) Upotreba rupcica takoder produzuje i pobuduje erekciju. Rupcic blokira krvne zile tako da je tok krvi iz penisa zaprijecen.

156

Slika 50.

Za te vjezbe treba osigurati vrijeme. Gornje vjezbe za zene mogu zauzimati manje vremena negoii vjezbe za muskarce. Za rotacije zdjelice je dovoljno pet rninuta, dok jc za nizove od devet potrcbno znatno vise vremena.

Zapamtite da se sve vjezbe za lijecenje trebaju raditi bez ejakulacijc, posto trajne crekcije pomazu ispravnu stimulaciju refleksoloskih zona. Muskarac ce vjerojatno trebati korisiti zadrzavanja da bi odrzao trajnu erekciju .

Opceniti polozaji za lijecenje

Slijedeci polozajl su opccniti polozaji za Iijecenje tokom opccnja. Nizovi od devet se mogu koristiti zajcdno s tim polozajima, Dovoljno je raditi »kratke nizove« koji su ponavljanjc odredenih nizova ili kombinacija odredcnih nizova. U polozajima koji slijede, obicno sc radi cetiri ili pet nizova.

Devet opcenitih poloZaja za lijecenjc jesu:

157

1. ZMAj. Zena je na ledima s rasirenim nogama. Muskarac je povrh nje i zauzima tipicni misionarski polozaj,

Slika 51.

2. TIGAR. :lena je oslonjena na dlanove i koljena, a muskarac je iza nje ne koljenima.

Slika 52.

158

;. MAJMUN. Zena i.e na ledima.: no~ama ~~ ~'amenima mu. skarca, dok on prodire ad naprijed, Zena cim pokrete taka dugo dok joj se to dopada. (Vidi sliku 53.).

Slika 53.

stika 54.

159

4. CIKADA. :lena je na trbuhu s jastukorn ispod sebe. Muskarac je povrh njenih leda. (Vidi sliku 54.)

5. KORNJACA. :lena je na ledima s nogama tako savijenim da one trljaju njene grudi. Muskarac je na koljenima, prodiruci od naprijed. On upotrebljava njene noge za trljanje grudiju. :lena pravi pokrete. (Vidi sliku 55.)

Slika 55.

6. FENIKS. Zena je na ledima, Muskarac podize njezine Doge dok prodire u nju, klececi, okrenut prema njoj. (vidi sliku 56.) 7. KUNIC. Muskarac je na ledima. :lena je povrh njega, okrenuta prema njegovim nogama. :lena pravi pokrete. (Vidi sliku 57.)

160

Slika 56.

8. TUBA. Muskarac Ie na ledima, a zcna je povrh njcga, okrenut~l prema njernu. Zen a pravi pokrctc, (vidi slilm 58.)

9. ZDRAL. Muskarac sjedi na stolici. :lena mu sjedi u krilu, okrenuta prema njernu. Ona pravi pokrete, ali on pomaze pomicuci njcne bokove i straznjicu, (Vidi sliku 59.).

161

Slika 57.

Slika 58.

162

Slika 59.

Ostali polozaji za lijecenjc

1301 II ledima mozc biti uzrokovana ncpravilnim polozajem tijela, Tokorn spolnog odnosa, nepravilni tjelesni poloZaji UZ~ rokuju prikljestenja zivaca, napetost misica, istcgnute ligamente i izvrnute kraljeske. 1301 u ledima moze takoder nastati zbog prevelike seksualne aktivnosti, (Suvise mnogo Obicnih orgazama ili ejakulacija uzrokuje iscrpljenost.)

163

. T~okom vo~enja Ij.ub~vi, citavo se tijelo opusta i time se javiJa s~n?a :-.a ispravljanje problema nastalih zhog nepravilnih polozaja tijela. Kada sc ta mogucnost iskoristi, bol u ledima se sl:na~juje. Seks, ~oj~ je prvobitno uzrokovao belove, takoder JC 1 srcdstvo koje ih uklanja.

Ako muskarca bol~ lc?~, nek~ Iegn~ ~~a !~da s jastukom pod glavorn. :Lena treba sjediti na nJcrnu I cmm sve pokrete. Muskarac se ne mice, vee usmjerava svoju paznju na leda, U mnogirn. slucajevima ce nakon nekoliko pokusaja, bol u lcdima nestatl.

Shka 60.

. Ako zena ima bolove u ledima, neka legne vrlo udobno, s Jvastukom pod glav0t? Mu.skarac P?vrh nje se polako mice, a zen: u ~uhu Pov~zuJe vaginu s ledima. To usmjerava uzitak i ~p~sta.nJe od vagme na leda. Ovdje nije svrha orgazarn, vee lijecenje.

164

Ako imate slab vid, trebali biste drzati zatvorene OCl dok vodite Ijubav. Na taj nacinse energija zadrzava u ocima, jer sc mnogo cnergije gubi preko ociju, narocito tokorn spolne aktivnosti,

Slika 61. Vjezbe ociju

Intenzivna energija, stvorena tokom spolnog opcenja, moze se upotrijebiti na mnogo nacina u svrhu lijecenja, Muskarci mog? koristiti. tu.~nergij_u za lij~~enje i sprecaval~e ocnih tegoba, time da naJpnJe posngnu VlS1 orgazam, a zatim urade ocne vjezbe. Za ocne vjezbe, kruzite ocriim jabucicama u smjeru kazaljke na satu i obrnuto. Zatim ih pokrecite sa strane na stranu, pa gore i dolje. Kretnje same. po sebi nisu vazne, VaZll?_je da se muskarac koncentrira na oci, osjecajuci u njima energlJU spolnog cina, kada ih mice. To donosi energiju u oci ispunjava ih energijom i lijeci, '

165

Za lijecenje i sprecavanje tegoba s usima, postupak je sliean.

Najprije postignitc Visi orgazarn a zatim osjecajre energiju u usima, dok prisluskujcte najfiniji zvuk knji mozcte cuti.

Za smetnjc dcsni ; zubiju, postizanje VjS{~g orgazma, stiskanje zubiju, koncentracija na cnergiju stvorenu II ustima i zubima ce pomoci uklanjanju lcgoba.

HoI u vratu mozc biti uzrokovan nekim polozajirna kod seksa. Ako sc to dogodi, maze sc popraviti jcdnostavno obrta njem polozaja. Na primjer, ako osoba osjeti bol u vratu, dok vodi ljubav lezcCi na dcsnom boku, ona treba prornijcniti po~ 10/.a; i voditi ljubav na lijcvom boku.

Zapravo se svaki dio tijcla mozc ivlijeciti i ispuniti cnergijom, upotrebljavajuci cnergiju stvorcnu scksom.

Ncmojte voditi ljubav ako morate mokriti. Od zadrz.avanja mokracc dolazi mnogo napetosti. Ispraznjavanje rnjchura oslobada tijelo od te napetosti. Prijc ncgo 1i nastavitc ili poenete voditi ljubav nakon mokrcnja, pricekajte najmanje deser minuta. Vodenje ljubavi odmah nakon mokrenja je zabranjeno, 0 (emu ce biti rijcci kasnijc.

Postupak za zene jc isti kao i z.a muskarcc, 05il11 sto z.cne rnogu koristiti encrgiju u bilo koje vrijeme tokom opccnja, u svrhu lijecenja,

Pomoc kod bolova u donjem dijelu leda

Bolovi u donjem dijelu leda SlI obicno uzrokovani porcmecajima u jednom od slijcdecih sustava: debelo crijevo , bubrezi ilispolni organi.

Za lijeccnje takvih bolova koriste se poscbni poloz.aji kod sp?lnog opccnja. ~~ lijccel~je muskarca, zena tre?~ lezati na ledima dok on kleci nad llJ0l11, okrcnut prema n)o). Leda su mu zaobljena i on sc polako krece naokolo be? ejakulacije. Taj polozaj otvara donji dio [eda, dozvoljavajuci cncrgiji cia dosegne to podrucje i izlijcCi gao Za lijecenje zene, rnuskarac mora lezati na ledima, dok ona klcci iznad njega sa zaobljenirn

166

Icdima. Ona se polako mice. Za oboje, kako rnuskarca tako i za /.enu, proces lijecenja se pojacava ako osoba koja se lijeci osjcca energiju u podrucju donjeg dijela lcda.

Slika 62. Lijecenje bolova u donjem dijelu leda.

Razdoblja dana koja djeluju na lijecenje

Prema taoizmu, svi organi tijela imaju odredana razdoblja u kojima se oni i odgovarajuCi meridijani aktiviraju i stimuliraju, Ta vremenska razdoblja, 1I vecini slucajeva, povccavaju ucinak lijecenja odgovarajucih organa. Evo tih razdoblja:

167

~----------~ .• ----~--~-------

Vrijeme Organi

1---- - ~.-.-.- ---.~--- ---~ --- .. -----.-~.

3--5 Plub

-- -------.------.-.--.--~- . -.--- .. - .. --.- ... -- ... ---- .. -

5-7 Dcbelo nijevo

------------ ----~-.----~--.-.---~----~

Zeludac

7-9

.~-------~- --------._-- -_ ..•. _------------- .

SJC7.cna-gusteraea

1-----_._. __ .- .--.-.-----------~----

'HI

11-13

Srce

f--------

1.~-15

Taoko crijevo

15-17 Mokracni mjehur

f-------f-----.--------------- ----------1

17 - j 9 Bubrezi

19 .. 21 Stezac srca

21-23 'I'rostruki grij;\c (sedam iljezda)

23-1 Zueni rnjehur

1-3 Jctra

, ~~zdo_blje il.medll: 21-?3 je nar~Cito lose vrijeme za seks, jer JC tlJc,lo 1.tak~.Prest1muhral:o aktl:,ac.ijom ~~ostrukog grijaca,

Najbolje vnjeme za seks JC 6 sati ujutro til bilo koje vrijeme kada su~ce izlazi ?a v:asoj sirini, bel. obzira na godisnje doba, U to vnjerne, vodire ljubav tako da vas sunce kojc izlazi mozc obasjavati.

J utarnje i vecernje molitve

Ljubav plus istina jcdnako je Istinska ljubav. Istinska ljubav je sigurno drugacija od socijalne ljubavi. Ona ujedinjuje dva sica potpuno, nesto sto socijalna ljubav ne moze. U idealnom slucaju, ljubav koju osoba osjeca prema svome suprugll ili supruzi, morala bi biti razlicita od ljubavi koju ta ista osoba osjeca z~ prijatelja. Cak i bliski prijatelji imaju izrnedu sebe odstojanje.

168

Muskarac i zena bi trcbali :{jvjeti zajedno - ne obavezno u smislu zajednickog fizickog zivota, vee u smislu dusevnog i duhovnog zajednickog postojanja, omogucenog spolnim odnosom. Muskarci i iene trebaju jedni druge za zadovoljavanje, iijeccnje, dovodenje u ravnotezu i prilagodavanje svojih fizic-

kih tijela. .

Prema taoistickorn ucenju, svaki dio tijela je svet, ljudsko bice zasluzuje hranu, ispunjenje, sklad, mir, uzivanje, puni i bozanski zivot, Upotreborn Tao scksologije zivi se ispunjen fivot, a kao dokaz toga iskusit ce se i dio bozanskog zivota.

Patnja nije bozanska, a patnja u svrhu duhovnosti je to jos rnanje. Patnja za povisenje duhovnosti ima egoisticko porijeklo jer covjek nikada nije bio prisiljen na patnju. Bog je dao covjeku da bira jer covjck, posto nije stroj, moze izabrati svoju vlastitu sudbinu. Bog je kazao Adamu da ne jede od drva spoznaje dobra i zla, ali mu je time dao i pravo izbora, Adam je umjesto nevinosti i cistoce izabrao znanje i patnju. Da bismo ugodili Bogu, trebamo se vratiti u stanje Cistocc. Mi ne moramo otplacivati Bogu bilo koji dug patnjom, jer SvemoguCi moze uciniti za sebe sve sto mu treba. Da bismo ugodili Bogu, najprije trebamo ugoditi sebi, posto je Bog u svakome od nas.

Bog je htio imati jednu savrsenu osobu. Posto je muskarac dio zene, a ona dio njega, Bogu se dopada da oni zivc zajedno. Tokom onoga sto je poznato kao Jutarnja i Vecernja molitva, muskarac i zena su ujedinjeni i postaju jedna savrsena osoba.

Za vrsenje Jutarnje molitve, muskarac i zena trebaju zauzeti misionarski polozaj .. Zatim, zatvorivsi oci, trebaju se spojiti ustima, nogama i rukama. Muskarac treba prodrijeti i upotrebiti same toliko kretnje da rnoze zadrzavati erekciju (ne smije ejakulirati). Zatim par uziva i dijeli osjecaje nastale od takvc bliskosti i tisine, tako dugo koliko zeli. Kao sto pocinjete dan jutarnjom molitvom, zavrsite ga s Vecernjom koja se vrsi kao i jutarnja. jutarnja molitva oiivljava tijelo, a Vecernja ga opusta.

Tokom molitve, par se uzdize izvan vremena i prostora, cak ako molitva traje samo dvije minute, sto je samo po sebi vjecnost.

169

Orgazam 7.Cne tokom J utarnje molit vc 1l107.C traj?-ti od dvije minute do dvadeset. Tokom tog vrcrncna, ona Je potpuno opustena, u mcditativnom stanju, _Drh.tanjc njenog tijcl~ ! vaginalna sekrccija su znaci orgazma 1 oru se mogu dogodltl ncko vrijeme prije ncgo sto sc ona potpuno otvori.

Kad je muskarcu potrebno olaksanje zbog nabubrele prostate, on mozc uraditi vjezbu Jelen.

Slika 63. Jutarnja i vecernja molitva

Kada se razina iskustva rnuskarca dignc do razine J utarnje i Vecernje molitve, njemu vise nece biti potrcbni Nizovi od devet da provede zenu kroz devct razina orgazma. ana cc sc otvoriti i odmah postici meditativno stanjc, Kada se jcdnom svladaju jutarnja i Vecernja molitva daju automatski savrscn 1I ljubav, ( Tehnike navedene ranije u ovoj knjizi, slu7.e kao pri-

prema za Jutarnju i Vecernju molirvu.) v

Svrha meditacijc se koji puta krivo shvaca. Ccsto sc brka s misljenjem. Kada se suocuju s nekim problemom, ljudi ccsto kazu: »Moram mcditirati 0 probjemu«, a zapravo zeIc reci da moraju razrnisliti 0 tome. Oni ne znaju da jc prava svrha meditacije, povecanje njihovc budnosti i prijcmcivosti za Boga.

1 utarnja i V ccernja molitva su najbolji oblici meditacije, One sjedinjuju kornunikaciju s Bogom s unutrasnjom vjezborn i Iijeccnjem, Svrha molitvi je stjccanje potpunog jcdinstva ili

170

potpunog mira i ,skla~a. sa san~im sobom. Kad os<;ba jcdnol~ dozivi seks na toj razmi, ana ce biti tako zadovoljna da ncce

vise imati zelje za obicnim ljudskim seksom. . "

Mozda se sjccate da su u Bihliji rijeci »duh«, »dusa« 1 »nje- 10« spomenuti zajedno. Duh je. cestO. bio zancmaren ~ada se govorilo 0 dusi i tijelu. U taoizmu je duh predstavljen k~o krug. Trokut predstavlja dusu ili urn, a kvadrat predstavlja

smrtno tijelo. (Vidi sl!ln~, 64a, b I c) .....

Duh ima takoder tn dijela: 1) savjest, 2) Il1tUlC1JU.l 3).k01:nU~ nikaciju s duhovnim svijetom. Svatko ima ur~del1l oSJ~C~) ::a krivo i pravo. takvo znanje je poznato kao savjest, Intuicija J~ duhovno, izravno znanje iIi osjecaj ncogranicen pro~t~)I"om 1 vremcnom. Svatko je duhovan. Bog je duh, a mi SVI ur~amo Boga i duh II tijelu. Ne rrebarno tragati izvan sebe da bismo komunicirali s Bogom.

DUSa~Um ima tri dijela: 1) ernociju, 2) misao 1 3) sposobnost donosenja odluka ili snagu vo~jc.. . .. ."

Smrtno tijelo ima pocetak 1 kraJ,. to Jcst vrrjeme r.odenJa 1 vrijeme", s'~1l:ti. To znaci da jc ogranlce?c:' p:os~<;rom 1 vre~n~nom. Cetiri strane kvadrata predstavljaju cetm nagona kojc ima svatko, ukljllcujuCi tu i iivotinjc:

1) Nagon za jelom

2) Nagon za seksom

3) Nagon za borbom

4) Nagon za igrom i zabavom.

ad Adamovog grijeha je Dusa-um podloina. tij.~lu. Nczn,~nje i slabost Duse-uma prigusuje glas Duha I tijelo p.osta}c gospod~r. E~no.cije> midi i .. volj~ ~use-l!l11.a su usmjcrene prcma lspunJcnJu potreba tijela. Za lspunJc~Je nagonsk~. P?trebe tijela za borbom, Dusa-Um stvara Oru7.JC, ratna umijeca, atomske bombc, tame strategije itd. Za ispunjcnj.~ s?l~su~lnih potreba tijela, Dusa-Um pronalazi seksualne teorije 1. l(k~J.c (~a bi opravdala devijantno seksualno I?onasa~jc. Zbo~ u1:J~~at'~ t~ .. jcla, ljubav se prctvara u pozudu 1 osecaji prestaJu bitt ~lst~. Ljuhav sc tumaci kao fizicka. zelja,.njena bc:hnstvcnost blijedi, a emocionalne potrebe za ljubavlju postaju sekundarne, naspram nagonskoj potrebi za seksom, Da bi se stvari jos pogor-

171

sale, Dusa-Um opravdava druga zastranjenja, stvarajuci nove iskrivljene teorije i ideje. Ona ce to 6niti tako dugo dok su putovi kornunikacije izmcdu Uma i Duha prekinuti, zbog porasta moci tijela i smanjenja moci Duha. Ishod te krive podjele moci je bolest, bol, i na kraju smrt, jer tijelo ne moze znati

a. DUH Savjest Intuicija

Kom uriikaci j a Duhovnost

Emocija

b. DUSA-UM

Jelo

Seks

c. SMRTNO TIJELO

Slika 64 a-c. Duh, dusa-um i smrtno tijelo

172

sto je dobro za njegavNajprije nastaje podjela, zatim odvajanje i na kraju srnrt.

D

!

..

!

o

1

Poredak utjecaja

Duh

SMR TNO TIJELO

Slika 65. Smrtno tijelo

Smrtno tijelo

Dusa-Um

173

Smrt je potpuni mrak. U smrti, Dusa ne nalazi nikakve utjehe jer neprestano trazi novo tijelo i nosi u sebi uspomene na prosle krivice.

Prema taoistickom ucenju, Dusa-Um bi trebala slusati Duh iIi say jest:. a ne .~ijelo. Kada Duh prenese poruku Dusi-Umu, a .~atl.m tILeiU, tijelo r<?stane disciplinirano. Tada covjecanstvo shJed~ Bozanski put lit Bozju volju, Tok svijeta postaje skladan, jer se sve radi po Bozjo] volji.

o

!

V

!

D

1

DUHILI BESMRTNO TIJELO

Besmrtno tijelo

Slika 66. Besmrtno rijelo

174

Na primjer, devet razina orgazma i Nizovi od devet discipliniraju covjeka tako da on nece podleci pohoti, Nadalje, sve taoisticke tehnike poboljsavaju razumijevanje, nesebicnost, dobrotu, zadovoljstvo, dijeljenje, srccu i istinsku Ijubav. Posebno s Jutarnjom i Vecernjom molitvom ce ljudi moci zapoceti i zavrsiti dan u miru, bez briga i konflikata.

Posto imamo fizicka rijela, moramo ih koristiti i discipliniratio Ona prevode duhovne zamisli U opipljiva ostvarenja, Kada dozvolimo svome Duhu da nas vodi i odreduje nase postupke, nase misljenje, emocije i odluke ce se pretvoriti u indi-

vidualne i drustvene dobrobiti, .

Kada dozvolimo Duhu da nas vodi, mi iz kvadrata klcsemo hug iIi produhovljujemo tijelo. Kada se jednom produhovi, vanjski kvadrat vise ne postoji, Na primjer, Isus je mogao zaddati tijelo jer je bilo produhovljeno (neograniceno prostorom i vremenom.)

Kako se postize produhovljcnost?

Disciplinirajuci tijelo nagradama, posebno jutarnjom i V ccernjom molitvom. Kada se dvoje ljudi sastane, narav njihovog privlacenja je potpuno fizicka (na nju utjecu cetiri tjelesna nagona, kako je to predstavljeno sa cetiri strane kvadrata.) Z8. vrijeme J utarnje i Vecernje molitve, muskarac i zena se spajaju u susretu Umova. Kvadrat postajc trokut, Nakon Jutarnje i V ecernje molitvc, zena postaje potpuno otvorena i prijemljiva, potpuno yin. Nakon Jutarnje i Vecernje molitve, muskarac je potpuno u davanju, potpuno yang. Njezino potpuno yin stanje i njcgovo potpuno yang stanje stvaraju savrsenu ravnotezu yina i yanga. 'fa ravnoteza stvara ciklus harmonije, kreativnosti i duhovnosti ~ iii istinske ljubavi. Pojavljuje sc krug. Okrugla glatkoca i pomanjkanje ostrice u krugu simboliziraju stanje bez kritike koje nastaju izmedu muskarca i zene. Kada muskarac i zena uzdignu jedan drugoga iznad funkcioniranja na mcntalnoj razini, oni cc zaploviti strujom iskustava koja ce istisnuti prosudivanje i misljenjc. Bel". prosudivanja i misljenja, muskarac i zena se potpuno sjedinjuju. Njihovo ujedinjcnje, ujedinjenje sila yina i yanga, mikrokozrnosa i makrokozmosa dovodi svernir u skladnu ravnotczu.

175

Zbog toga su molitve, za ~~zl~ku od l~ast.ave, n~jb.r:lji lijek za bracne razrnirice. Za one koji OISU upuccm u taoisticku seksologiju, bracne razrnirice pocinju u kreve~u> a 7.avr~avaju n.a sudu, Krevct otkriva mnoga nesavrsenstva 1 kod muskaraca 1 kod zcna, bilo to nesposobnost da se brinu 0 drugima, spolna nesposobnost itd. Posto su ljudi nesavrscni, moraju nauciti mnogo lekcija i ispraviti mnogo nedostataka. Molitve pornazu ljudima da se suoce sa svojim lekcijama i nedostacima, da nauce i da ih isprave, Rastava, put bijega, nista ne postize,

posto ljudi dobijaju dozvolu kriviti drugc 'loa svoje greske ili ponavljati iste pogreske. Rastavom i ponovnim brakolD. stvara se vise bola. Molitve pornazu muskarcima i zenama u rjesavanju njihovih problema, tako da se i rnnogi drustveni problcmi

mogu rijesiti. .. .. '. .. ..

Nakon savjetovanja vehkog broja ljudi koji su bili pred ras-

tavom iIi su se svadali s bracnim partnerorn, na~ao. sam da jutarnja i Vecernja molitva rjesava problerne brzo 1 dJeloty?rno. Prije upotrebe molitava, tipicni bracni zivot tcce otprilike ovako: Iscrpljeni suprug dolazi kuci nakon napornog dana.n~ poslu. Njegova osamljena zena pokusava s njime zapodJe~l razgovor, pricajuci 0 trivijalnostima. Suprug, ne moze podnijeti slusanje tih tema, ali stisce su~e i s .naj~eCorr;t strpljiv~scu i toleraneijom nekako progura veee. Ali, nJcgoVl postupci su hladni. Njegova supruga primjecuje njegov stay i pocinje sumnjati da je on vise ne. voli. .Zatim, k~~a su kon.aeno u krev~tu, da bi joj pokazao da JU volt, on vodi ljubav s nJome. Medutim, u takvom stanju, on je moze dovesti samo do djelimic.nog or: gazma, nakon cega se okrece i zahrce. Ona, medutim, leZ! budna i ne moze doseci nebo na zemlji, Ona se baca po krevetu, puna gnjeva i frustracije. Mozda mora jos i posprerniti nered koji je napravio muzo Konacno je san savlada u z~m:. Upravo tada se mu? b~di, budi zCll:u i trail: »praga, gdJc JC kava?« Zena, urnorna 1 s glavoboljom, okomi se na nJcga: »Skuhaj si je sam!« 1v!uz, usut.kan, ostavlja Im~~ Iju!. U Ijutnji se bort s prometom 1 provodl dan u kancelanJl lose raspolozen. On istresa svoju ljutnju na suradnike. Tada se oni razbjesne i otezavaju mu posao. Izvrsenje posla i efikasnost opada~u:

Samo najveca tolerancija i strpljenje pomazu mu da preZlvl dan. U meduvrcmenu, njegova i.ena Citavo jutro pokuSava

176

ukloniti glavobolju tilcnolom. Giavobolja k~naeno. prestaje, prije nego se muz vrati kuci, ali njezina o~amlJe?ost 1 nezadovoljstvo su postali yeti. Posto se rnuz v~'auo .~u6, na~on gu~y"e s prometorn, ona pokusava ra7;govaratt s. nnm da bi rasprsll~ svoju osamljenost i nezadovoljstvo. Umjesto t.oga~ ona vodi monolog 0 trivijalnostima. Njczin muz zaglusuJc !:Jcn glas televizorom, radijem itd, Ona je time duboko povrijedena. Napeto.st ispunja:va. zrak. Sva~ija i~d~.zl jivos~ ima g!ani~e. T ada oboje eksplodiraju zbog naJnevazmJc stvan, Pokusavaju to.P?praviti, idu u krevet i Cine istu pogresku. J..?an. z,a d~~om l~~lh situacija konacno ihdovodi do rastave. Obiteljce biti razbijena, pos;o izgubljen, Dio drustva ce se. srt;tsiti. v To .se ne ~Ot'a dogoditi, ako muz i ze~a. vr~e jutarnju 1 Vecernju }.n~htv~ .. Pomocu rnolitve, mnogi ljudi na rubu rastave, dozivljavaju potpunu promjenu u stavovirna i zivotu. Muzevima ~ zenama nikada nije dosta jednih drugin;a. 0l!i mi:_no spa:',?-Ju !lak~ti Vecernje molitve. Nakon jutarnje molitve, zene obicno l.ska~u iz kreveta, da bi muzevima pripremile izvrstan dorucak 1 salju ih u kancelariju s poljupcima. ~uzevi obicno stiz~ na po~.ao s rnislju da su svi divni. Sa sval~lm dobro l?~stuP~)1:, a prtpznost im se obicno vraca. Poslovi u kancelariji odvijaju se glatko, bez stresa i napetosti, Na kraju dana, muzevi obic~o jedva eckaju da stignu kuci i ispricaju ienama 0 svom uspjehu, da razgovaraju s njima i slusaju sto one govore. Promet im ne smeta. Kada stignu kuci, ceka ih divan rucak. Takav obrazac iivota spasava brak, obitelj i citavu naciju,

Svrha Jutarnje j Vecernje molitve je pretvaranje saveza muza i zene u savez istinske ili bozanske ljubavi. Istinska Ijubav se ne maze nauciti, ona ne dolazi iz Uma kao romanticna ljubav. Istinska Ijubav ima duhovno porijcklo, kad tece iz srca tokorn jutarnje i Vecernje molitve. Za razl~ku. od :om~nticn~ ljubavi, istinska ljubav daje. Tokom Jutarr:Jc 1 Vee~rnJe .moh~v~ m_uskarac i zena se stapaju, ostavljajuci po stram svoJ eg.o ~ lzmJcnjujuci cnergiju, kako bi izlijecili jedno drugo. Kad JC Jednom

pU$tcna, ta Ijubav cc prozeti njihov cjelokupni sv~kodnevt:i zivot, Njihova Ijubav, zuborcci kroz drustvo ce na nJega POZltivno ut;eeati.

Slika 67. Simboli istinske ljubavi, dvije prepelice, cine posudu za vino koja predstavlja sklad i uzivanje para. Dinastija Ch'ing

178

Zlatna pravila braka

Taoisti su rekli:

Kada dvoje ljudi odluCi da zauvijek zive zajedno, oni se vjencaju, Vjencanje je prilika za radovanje, ono je najvisi oblik zabave.

Ispunjenje bracnih obecanja ovisi 0 sudbini koja upravlja njima. Brak jc nepredvidljiv kao i ratovanje, Par bi trebao uti u brak sa znanjern, da pomagati i dovoditi u ravnotezu jedan drugoga moze biti oblik dozivotnog mucenja, Oni se mogu prcpirati do smrti,

Brah: ne bi trebao biti prisilan. Ne bi ga se trebalo koristiti u poslovne svrhe, niti kao placu za uslugu. Prisilni brak je slican tempiranoj bombi.

Osoba ne treba juriti u brak. Treba si uzeti sto je moguce vise vrernena za pronalazcnje dobrog bracnog partnera. Ako se covjek zuri ne moze naci dobrog bracnog druga. Bolje jc nikada se ne ozeniti nego iivjeti u losem braku. Mnogi ljudi su razocarani kada brak ne ide kako treba,

Brak hi trebao biti cisti cin, a ne necim uvjetovan. Ako osoba ulazu u uvjetovan brak, ona time vara samu sebe. Gubici ce premasiti dobitke,

Brak je veoma tesko odrzati, Poput ok a, on ne moze podnijeri niti jednu mrlju necistoce, Uvjetovani brak uvijek svrsava ncsretno. Bilo koji problem sto se javlja u toku braka, mora rijesiti bracni par sam. MjcSanje trece osobe, ukljucujuci savjetnike, moze probleme sarno pogorsati.

Brak je osnova obitelji: obitelj jc osnova drustva; drustvo je osnova drZavc; drz ava je osnova svijeta. Veoma malo ljudi moze uciniti nesto tako bitno kao sto je to uspjesan brak.

Zlatna pravila obitelji

Taoist! su rekli:

Obitclj je izvor moci jer clanovi obitelji pornazu jedni dru-

179

gima iz ljubavi, Clanovi obitelji nisu isti kao ljudi izvana,

Clanovi obitelji se moraju drzati odredenih pravila, 'fa pra~ vila cine podjelu rada i jacaju obitelj, Kada emocije upravljaju obitelji, lako dolazi do svada, Ako svaki Clan slijedi odredeni niz pravila, mir ce se lako odrzavati.

Obitelj mora biti obitelj. Clanovi obitelji moraju zajedno jesti, Majka je veoma vazna. Ako ona kuha za obitelj, ona ce i upravljati njome. Ljudi koji zajedno jedu, nece biti ravnodusni jedni prema drugima.

Da bi obitelj bila uspjesna, njezini clanov! moraju sve zajedno dijeliti, Svatko mora prema svakome postupati pravcdno i lijepo. Ne dozvolite da familijarnost istisne lijepo ponasanje. Preporucuje se bliskost.

Obitelj koja predstavlja uspjesni tim ce cvasti, Medutim postoje tri opasnosti s kojima se svaka obitelj mora suociti: rasipnost, oholost i korupcija, Obitelj koja moze nadvladati ta zla ce napredovati, Svaki clan treba vrsiti svoju duznost, Obitelj ne bi smjela biti razdvojena vanjskim utjecajirna. Otae se mora ponasati kao otae; majka kao majka; djeca kao djeca. Ako je taka, obitelj ce biti ispravna. Tada ce drzava biti ponosna.

Odnosi izmedu oceva i kceri ce biti blizi, kao i odnosi izmedu majki i sinova. Tome je uzrok prirodna podjela genetskih znacajki. To je kljue za odrzavanje obiteljskog mira.

Obitelj je temeljna jedinica drustva. Ako je obitelj uspjesna, drzava ce biti uspjesna. Ako su drzave uspjesne, svijet ce biti u vjecnom miru.

VjECNI SVjETSI([ MIR SE TEMEL]1 NA USPjESNIM DR:tAVA'MA. USPjESNA DRtAVA SE TEMELjI NA USPjESNIM DRUSTVIMA. USPjESNO DRUSTVO SE TEMEL]I NA USP]ESNO] o BITEL]l. USP]ESNA OBITEL] SE TEMEIJI NA USPJESNOM BRAKU. USPjESNI BRAK SE TEMELjI NA USPjESNOM SPOLNOM tIVOTU. TAO SEKSOLOGI]E ]E POTPUNA SEKSUALNA MUDROST.

180

I [

10

;:;;;:;:

DRUGE VAZNE TOCKE

rut 3

Biranje partnera

Vase misli oblikuju vasu stvarnost. Idcja uma je temeljna stvarnost i ona se javlja mnogo prije materijalizacije, Materijalni predmet koji mozete dodirnuti ili vidjeti je pojava koju stvara um. Pravim mislima mozete materijalizirati bilo sto, ukljucujuci tu i pravog partnera. U tom slucaju, samo se koncentrirajtc na pravog partnera za vas i vizualizirajte u sebi ono sto ielite ostvariti. Stvorit cere za sebe pravu osobu.

Dobro je znati rnetodu za biranje partnera koji CC za vas biti »savrseni izbor«. U drevnoj Kini, roditelji oba buduca

181

bracna partnera su vrsili mnogo istrazivanja prije nego su vjerili svoju djecu. Oni su sakupljali infonnacije 0 obiteljskoj si~ tuaciji doticne osobc i 0 njenom odgoju, koristili su titanje s lica, koje otkriva zdravlje i osobnost pojedinca. Oni su takodel' koristili astroloski sustav Polarne zvijczde, Te metode takoder smanjuju opterecenja i bojazni koje osjecaju oni koji rraze savrsenog bracnog druga. U isto vrijeme je ocuvana sloboda biranja bracnog druga. Osim toga, brakovi su oslobodeni prijctnje rastave.

U ovoj knjizi necemo govoriti 0 astroloskom sustavu Polame zvijezde posto jc to opsiran i slozcn predrnet.

Analiza lica: odredivanje spolnih organa

Danas mozemo koristiti neke. ad taoistickih tehnika za pomoe u biranju bracnog druga. Prema taoistickoj teoriji, lice otkriva svc. Ako poznajete tehniku analize Iiea, mozete analizirati potpunu osobnost neke osobe jednostavnim p1'omatran;e~. nje~lOg ~ica. ~sim. ~oga, .s li~~ i prstiju, 1.noz~te odredi.ti velicinu 1 oblik vagme lit penlsa. 10 JC povoljno, Jer kako JC bilo objasnjeno prije, vazno je da su vagina i penis kompatibilni. Na prirnjer, zena s dubokom vaginom ce trebati dugi penis za s~vrSeni sklad. :lena s sirokom vaginom ce zahtijevati debeli pems.

Postoji nekoliko fizickih znacajki, na temelju kojih se maze naslutiti duljina i oblik penisa. Ti zakljucci su u 90% slucajeva tocni.

1. lyluskarac s dugim nos om i dugim prstima imat ce dugi pel1ls.

2. Ako su mu prsti kratki, imat ce kratki penis.

3. Ako mu je nos dug, a prsti kratki ili nos kratak a prsti dugi, imat ce penis srednje duzine.

4. Ako je vrh nosa debeo, imat cc debeli penis. (Tanki vrhovi ukazuju na tanje penise),

182

5. Palac je oblikovan poput penisa, Ako je palac oblikovan popnt gljive, penis ce imati siroku glaVlt i usko tijelo. Aim jc palac trokutastog oblika, penis ce takoder biti trokutast, (Penis oblikovan poput gljive se smatra najboljim jet" se najvise svida zeni.)

o

Stika 68. Palcevi U obliku »gljive« i »olovke«

6. Ako muskarac ima debele, siroke usne, imat ce veliki penis. h. analize lica se moze dobiti, vise nego dva puta toliko zakljueaka 0 naravi i velicini vaginc zene. Oni su takoder tocni u 90% slucajeva.

I. Ako zcna ima mala usta i kratke prstc, imat cc malu lu~tku vaginu. (Ako prsti ne odgovaraju tom opisu, promatrajte samo usta).

2. Ako irna velike, debele usne, njezina vagina ce biti siroka i dcbcla.

3. Ako ima duboko usadene 06, vagina ce joj biti duboka.

4. Zen a s tankim kapcima, takodcr ccimati duboku vaginu.

183

Slika 69. Tanki kapci

5. Aka su njeni kapci deb eli i mesnati, imati ce kratku vaginu. Cim mesnatiji kapci, tim kraca vagina.

Slika 70. Debeli kapci

184

6. Ako zena ima izboccne 06, vagina ce joj biti jos kraca. ( Mnogi muskarci biraju icnu s kratkom vaginom za svoje viastito zadovoljstvo. Oni prolaze kroz drugu barijeru iIi uterus. ~uskarc~ ~matra;u .da je to divllO,. ali je to veorna stetno za zenu. (Vidi poglavlje, ZENA; Vagtna.)

S1ika 71. Izbocene oci

7. Kratkovidna zena ce imati duboku vaginu. Cim je kratkovidnija, tim ce vagina biti dublja.

8. Ako ima velike, vodcnaste oci, imat ce veliku, vodenastu vaginu, Njcna vagina, kao i njene oci, lako luce tekucinu, (Cim vece oci, tim ;c veta vagina.)

9. Zena s velikim ustima i tankirn usnama imat ce usku (malu) i dugacku (duboku) vaginu.

10. Naskubljcne, izbocenc usne ili izbocene kostana struktura ukazuju na elasticnu vaginu. Ona moze biti velika ili mala, ali bit cc veoma vlazna, topla i meka, Ona takoder vibrira i drhti i mnogi muskarci je smatraju najboljom, Taoisti je nazivaju »vagina koja govori«.

185

Slika 72. Izbocene usne i kostana struktura

11. Tvrda zena, bez emocija (nikada ne place) imat ce tvrdu i

suhu vaginu. . y' .., • k . l'

12. Ako ima uske obraze 1 celjusti, imat ce malu IS nv jenu

vaginu. Ako je sarno malo iskrivljena, n~c~ biti J?roblcma. Jv,Iedutim, ako jc krivina znatna, trc?at ce )oJ d~lg 1 taoak. ~~ms. 13. Ako ima usko cdo i plosnati nos, Irna5 ~e kr~tk~ ~ siroku vaginu. (Vanjski dio ce biti plosnat, unutrasnjost ce biti veoma

siroka, ali kratka.) . . .

14. Ako ima izbocene jabucice, zvane »kostl. UdOVICC«, imat ce veoma duboku vaginu i snaznu spolnu zelju. Smatra se ~la je to veoma nepozeljno, jer ta vrsta zena moze seksualno IScrpiti iii proidrijcti svog partnera.

186

l:)

Slika 73. Visoke jabucice ili »kosti udovice«

15. Ako ima jamicu, tada ima veorna kratku vaginu, vjerojatno vaginu s d va prstena,

Muskarci i zene dijele nekoliko znacajki u analizi lica.

1. Linije u uglu oka ukazuju da osoba ima jake scksualne sklonosti i da joj se je lako pribliziti, Veci broj linija i duboko urezane linije povecavaju tu sklonost. (Vidi sliku 74.) Osoba bez linija u tom podrucju ima veoma slabi ili nikakvi seksualni poticaj.

2. Duboke linije kraj usta ukazuju na jaku seksualnu ielju. (

187

Vidi sliku 75.)

3. Osoba s dugom, snaznom bradorn ima takoder snazne spolne poticaje.

Slika 74. Linije u .vanjskom uglu oka

Slika 75. Dubokc linije sa svake strane usta

188

Slika 76. J aka brad a

Intenzitet seksualnih sklonosti OVISl 0 tome koliko je tih znacajki spojeno i kako su izrazene. Naravno, te znacajke mogu biti i nesto izmijenjene drugim obiljezjima osobnosti.

Zabrane

Prema taoistickoj seksologiji srnatra se da nije nikako mudroupustati se u spolni odnos u nekim odredenim okolnostimao postoje razdoblja tokom kojih bi spolni odnos mogao biti opasan za zdravlje i blagostanje. Ta razdoblja se smatraju tako vaznima da S1I poznata kao Zabrane.

189

Razumijcvanjc tih Zabrana se mozc naci u ~aoistic~\.om konccptu cnergetske ravnoreze. Za taoista.' zdr~v~).c zna~.l potpunu energetsku ravnotczu unutar organa. 1 meridijana lIJC.la. I~ad~ se scksualna aktivnost pravilno vodi, ona vcorna stimulira 1 ispunjava encrgijom, Medutim, ona ccnrralizira zi\:~)tnu cn.~rgiju u genitalnom podrucju, izvlaceci je jz ostalih dijelova tijclao U r~lznim slucajevima, u koje se ukljucuju bolesti i umor, seksualna aktivnost moze jos vise iscrpiri tijdo koje vee i tako pati od porcmecaja cnergetske ravnotcze.

OSi111 toga, spolni Gin ostavlja d()ti.~nu o.sobu vC~)11~a otvo.l:enom i ranjivom za univerzalne energlJe koje postuJe izvan nje .. la, u ncposrednoj okolini i koje potjccu iz izvora izvan nase

planetc. , . . .

Uzimanjc energije iz svcmira ~~107.e bIt.i od. vcltl,-~ konsyt!.

Medutim, koji puta vanjska cncrgrja mozc unau negauvan uci-

nak i uzrokovati porcmecaj ravnoteze unutar tijc~a. .

Slijedi popis taoistickih zabrana. Seksualna aktivnost Je za branjena u slijedccim situacijarna:

1, Kada je doticna osoba pijana. Ona jc tach vee prcnadrazeua

i dodatni podraZaji od seksa mogu sk(~diti, tijclu, ....

2. Kada sc doticna osoba nalazi pod utjecajern droga til lijckova, Ako je osoba uzcla stimulativnc droge, time se jc porcrnctila ravnoteza i scksualna aktivnost bi bila srcrna. Ako jc osoba bolesna i uzima lijckovc, ti lijckovi stvaraju drug! porcmecaj ravnoteze lIZ onaj kojcga jc izazvala bolest.

3. Kada jc doticna osoba krajnjc umorna. Tokom spolne aktivnosti, gcnitalije sc ispunjavaju encrgijorn na racun ostalih dijelova tijela. Ako yam je razina cncrgijc vee nisku, spolna aktivnost ce yam je jos vise sniziti, uzimajuci energiju iz podrucja potrebnih za odrzavanje organa i stanica,

4. Kada jc doticna osoba ozbiljno bolesna. Scksualna aktivnost je zabranjena zbog istih razloga kao i gore.

5. Kada doticna osoba pari od vcnericne bolesti iIi hepatitisa. Ti PC?rcmceaji SC,l1:ogu prcnijeti spolni~!l opcenj~lll:.~~da tijck~ boluje od hepatitisa, trcba mu en~rglJa da se 17.~IJCCl. Jetr~. 1 zucn! mjchur su tach vcoma slab!, a seks oduzuna cnerglJu

procesu lijecenja. .. ,.

6. Nakon operacijc. Cckajte 90 dana nakon ope1'aclJc III dodc dok sc bolcsnik potpuno nc o1'o1'avi. Seks oduzima energiju

190

proccsu izlijecenja.

7. Nakon tretrnana akupunkturom. Svaka akupunktura je uravnotezcnje organa. Spolna aktivnost mijcnja tu ravnotezu, a seks unutar 24 sata od tretmana, porustiti cc dekte trctrnana. 8. Tokom trudnoce. Spolno opccnje mozc ozlijediti iIi uznemiriti bebu, koja 111i1'11o zivi u majcinoj utrobi. Ucinak na bebu je poput zemljotresa. Na zalost, vecina Ijudi ne obracaju

paznju na to i ncke bebc izlaze na.svijc~.s !nv?d~'ic~ma od U?~raca 1'enisom: To ~noz.e ~lz:okov~t1 o~bdJ~11 ZIVC~111 l?or~mecaJ:

Zato, dopustite mi da IZJaVll1l da Je bmw t presuano izbjcgavari spolni cin harem tri 1'~)s_ljc(~nja t_njc~cca truduocc. Bra~ni par bi takoder trebao apstnurati prVl m)cscc nakon rodcnja, dok se majcino tijelo ne iscijeli i prilagodi. . y. • 9, Za vrijcme menstruacije. Spolno opcenje mozc lz~:vatl upalu uterusa, prenoscci bakterijc, l?Osto j~. uterus _u to Vr~)el:1e pop_ut osjetljive i otvorene rane imp zahtijeva uvjcte za lSCJe~

IjcllJC. . .

10. Kada je doricna osoba srdita. Srdzba ubrzava otkucaje srca, uzrokuje tesko disanje i stvara toksine u tijelu, uzrokujuci porcmccaj ravnoteze.

It. Nakon kupanja, tusiranja iii uranjanja U vrucu kadu. Vruca voda stimulira tijclo. Scks ce uzrokovati daljnju stimulaciju 5tO ce se odraz.iti kao prenadrazeno tijelo izbaceno iz ravnotcze. Cekajte 30 minuta prije nego zapocnete spolni odnos.

12. Nakon jela, Seksualna aktivnost oduzirna energiju probavnom procesu u zelucu. Cekajte 30 minuta prije nego zapocnete sa seksom da sprijecite :I.cluealle problcme nastale zbog

ncdovoljnc probave i hijatus hc~·nijc. . . .

13. Ncposrcdno nakon mokrenja. l~cl1ls lH~ako lDogao premjeti mikroorganizme iz urina u vagl~1tl. OS.I.m toga,. pcms t~kom mokrenja dobija drugu vrstu sum ulacije. CekaJte 10 nunuta prije ncgo pocnctc spolno opciti. .. .. . 14. Dok citate, 06 su »prozori duse«, encrglJa se uvijek ~_ub~ kroz 06. Jos vise cncrgije xc gubi seksom. Topogotovo vrijedi za muskarce. Trcba voditi ljubav sa zatvorenim oCima, zadrhvajue! unutrasnje iariStc.

15. Kod putovanja autol11, vlak0111 iIi ayionom,

191

16. U svetirn mjestima (hramovi, crkve, groblja, svete planine itd.) Prema taoistima, duhovi koji nastanjuju ta mjesta, postaju Ijubomorni ako sc to dogodi. Naravno to je praznovjerje, u koje ne morate vjerovati. Medutim, posro mozete birati, zasto riskirati?

17. Tokom bitke za vrijerne rata. Tada je okolna energija veoma kaoticna i neuravnotezena, Ako spolno opcite u tim prilikama, izlazete se toj kaoticnoj cnergiji.

18. Za vrijeme uragana ili drugc jake oluje. Energija jc u to vrijeme u kaosu i ta kaoticna energija rnoze uci u tijelo i poremetiti ravnotezu,

19. Za vrijeme zernljotresa, pomracenja sunca i rnjeseca iii za vrijeme naglc promjene vremcna (temperatura ili vjetar), Kaoticna energija koja sc stvorila moze ncgativno utjecati na zivcani sustav.

20. Za vrijeme punog mjeseca - to je doba visoke energije i prevclike stimulacije - ili mladog mjeseca - dab a niske energiJe.

21. Kod zalaza sunea. Energija u atmosferi je snizena i yin kod zalaza sunca iii oko 6 sad popodne, Kada sunce zalazi, yang energija iii izvor iivota najednom nestaje.

22. Za vrijeme Ijetnog i zimskog solsticija. U to vrijeme 1'0- stoji kaoticna energija jet se elektromagnetsko polje zernlje mijenja. (Ekvinociji nisu stetni posto tada nema vecih promjena u energctskom polju zemlje.

192

Ciklus yang

Od 12 u ponce do 12 u podne

Ciklus yin

Od 12 u podne do 12 u ponoc

Slika 77. Yin-yang cnergija tokom razlicitih doba dana

Eugenika

Taoisti kaztl: ako je nctko roden s [izickirn ili dusevnim defektorn za to su odgovorni njegovi roditelji, Oni su stvorili problem nepazljivim zacecem. Ako par plan ira dijerc, onda jc apsolumo neophodno cia budu veoma pazljivi za vrijerne zaceca i tokom trudnocc kako hi hili sigumi u potpuno zdravlje djeteta, Da hi sc osiguralo zdravlje djeteta, treba se drzati odredenih pravila,

193

1. Nemojte zaceti dijcte, ako je jcdan od roditelja pijan ili alkoholicar u vrijeme zaceca. Dijete zaceto u tim okolnostima ce biti rodeno sa smctnjama jetre sto ce stvoriti zivcane smetnje i dusevne problernc.

2. Ncmojte zaceti dijete kad jc jcdan od roditelja veoma umoran. Dijete ce uvijek biti slabo i boleZljivo s malo otpornosti prema bolestima,

3. Nemojte zaceti dijete tokom bit~(C u ratu, jer ce inac~ dijete biti hiperaktivno i zesto!(e naravi. To se takoder odno~l 11a razne vrste bitaka, kao sto JC borba za vlast, poslovna politika u korporaciji, veliki prcokret iIi trvenje U obitelji ili cak i

napregnuta borba za obicno prezivljenje. . . .

4. Nemojte zaceti dijete za vrijeme uragana ili dru1ph zcsto-

kih oluja, jer ce ono imati slabu otpornost na bole~tl. .

5. Nemojte zaceti dijete za vrijeme zalaza sunca, Jer ce mace dijete imati slab vid,

6. Nemojte zaceti dijete kad je jedan od roditelja pod utjecajem droga ili lijekova, inace ce dijete imati zivcan~ i dusevn~ srnctnje. Tu je uldjuceno uzimanje lijekova za kron~c:lC bolesti k~o sto su hepatitis i dijabetes. To pravilo se odnosi I na puse-

n'Odgovomost je roditelja da sc osiguraju kal.w .bi slijedeca generacija bila snazna. i. zdrava i osigurala zdravlje l,uds~e ~~se. Zacece djeteta jc ozbiljna stvar koju treba dobro prornisliti. S obzirom na svu malol,' etn~ck~. delinkvenciju i pr<;,blcmc i teskoce s mladima, mog 0 bi biti da su mnoge od tih problema stvorili roditelji koji nisu bili svjesni informacija kao sto su ove. Kako moze covjecanstvo kao grupa biti snazno, ako su pojedinci koji ga Cine slabi. Medutim, oni ne ,:zim~jt: u obzir cinjenicu da krivo zaceta djeca, necc dobro prihvacati odgoj.

Biti roditelj jcstc i uvij~k ce bitiv~)Zb~lj?a stvar. Lil~di .sc ne mogu samo razmnoh;rau poput zlvo:~n~a s malo III nU!lalo obzira prema r~zultatl1na. Danas P?c~:Jcmo. spo~navatl. da rnoramo preuzetl odgovornost za svoJ.e zivote 1 ~voJU. okollll~l, a sigurno nista nije toliko vazno, kohko. nasa ~Jcca 1 z(~:~vlJC buducih generacija. Pravila gore nabrojana rusu zamisljena same kao korisni savjeti. To su konkretne cinjenice, koje su taoisti istrazivali tisucama godina.

194

Osim gornjih razmatranja, postoie jos nekoliko temeljnih uvjcta od vclikc vaznosti za zacece zdravog djeteta. Bitno je da roditelji jedu dobru hranu, cia su zdravi, cia misle pozitivno i cia iive u mimoj atmostcri. Vazno jc takoder da se dobro slazu.

Kad osjetc da je doslo vrijcme za zacece, naprijc im trcba kupka koja opusta, a zatim trebaju stvoriti za scbe ugodni i mimi ugO(taj: ugodna sobna temperatura, jedna iii dvije zapa~ ljene svijcce, mirisljavi stapic iii malo miomirisa, umirujuca glazba u pozadini. Zatim, .'30 minuta nakonkupke mogu poceti s vodenjern ljubavi.

Biranje spola djeteta

Slijedcce tehnike su provjerene i 90°/') djelotvornc da se dobije dijcte icljcnog spola,

ZA CE(E MUSKOG DJETET A. Spolno opcenje treba biti kratko, a ejakulacija sc treba dogoditi brzo, prije nego li fena dobije orgazam. Muskarac mora izvuci penis napola, to(110 prijc ejakulacije. (Muskarci koji uvijek irnaju prcuranjcnc ejakulacije, (cSee ce stvarati musku djccu. Drugirn rijecim, ako jt scksualna sposobnost muskarca slabija od sposobnosti njegovc zene, on ce uvijck imati musku djecu. Ako jc muskarac jaci, bracni par cc cesto imati zcnsku djecu.)

ZACECE ZENSKOG DJE'fE'fA. Spolno opcenje treba biti produljeno i zena treba imati mnogo orgazama. Muskarac treba prodrijeti duboko koliko rnoze i tada cjakulirati.

Teorija izbora spola

Odlucujuci cinioci u toj teoriji jesu: 1) zena ima II cerviksu i utcrusu rekucinc visoke kiselosti. Njih neutraliziraju, alkalicne tckucine tokom orgazrna i 2) premda je spcrmij koji nosi

195

muski kromozom sporiji od onoga koji nosi zenski, on laksc prczivljava kisele uvjete u cerviksu nego li spermij koji nosi zenski kromozorn.

Kada se bira spol djeteta, trebaju se uzeti U obzir gornje znacajke, Da bi zaceo musko dijete, muskarac mora ejakulirati veoma brzo, dok je koncentracija kiselina u sekretima j,cne visoka. Brza ejakulacija, dok je penctracija jos prilicno plitka, produljuje razrnak koji sperrnij mora proci, Posto »zenski spermiji« plivaju brze od muskih, oni ce doci u dodir i neutralizirati jakc,kiselt sekrete prije muskih spermija, Posta »zenski sperrniji« ugibaju u tom dodiru, sanse da »rnuski spermij« oplodi jajasce, postaju vece. Da hi zaceo zensko dijete, muskarae mora provesti zcnu kroz mnogo orgazama prijc ejakulacije i uz duboku penetraciju. Posto orgazmi uzrokuju stvaranje alkalnih sekreta koji neutraliziraju kiseline, sanse da »zanski spermij« oplodi jajasce se povecavaju, Posto duboka penetracija skracuje udaljenost koju »zenski sperrniji« trebaju proci, sanse za zacece djevojcice se povecavaju.

Muskarac maze postati sterilan ako uzme suvise kisele hrane, koja moze ubiti veliki broj sperrnija. Slicno i zena, koja jede suvise kisele hrane, lucit ce tako mnogo kiseline da nece rnoci zaceti, Visoke razine kiselosti i kod muskaraca i kod zena mogu nastati i zbog plitkog disanja koje ne donosi dovoljno kisika da bi se neutralizirala kiselost krvi. Kupka s alkalnom otopinorn moze pomoci kod zaceca, narocito zaceca djevojcice.

Roditelji ne hi smjeli biti vise skloni jednom spolu na stetu drugoga. Treba traziti ravnotezu i uzeti u obzir kozmicke posljedice prioriteta jednog od spolova. Svaki poremecaj ravnoteze yina i yanga moze uzrokovati vcliku nevolju. Opcenito se smatra da veci broj muskaraca moze uzrokovati pojavu nasilja, klasnih napetosti itd. Takoder- se smatra da i veci broj zena moze izazvati mnogo problema.

Slika 78. Slijedeca stranica: taoisticka amajlija koja sluii za podsjecanje na zdravu trudnocu

196

197

IVe DIO

f&4lli sse = em: :s;, ::~

BES RAJ E MUDROSTI

11

DODACI

Napredna vjezba Jelen

Napredni oblik vjezbe Jelen se tradicionalno koristi za meditaciju. U toj istinski alkernijskoj praksi, energija se preobraZava ili se dize s nize na finiju razinu. Tjelesna energija je povecana, dok svih sedam ;'IJijezda ne rade punim kapacitetom. To sc postize osjccanjem postupnog kretanja encrgijc kroz sedam zIijczda. Najprije ona ulazi u spolne zlijezde, gdje vrsi kruzne, spiralne pokrete, a tada ide gore kroz preostalih sest zIijezda pokretima slicnim kotacu.

Okretanje slicno kotacu koje se dogac1a u svakoj zlijezdi sluzi za punjenje energijom onezlijezde u kojoj se one dogaoa, a osim toga i za prctvaranjc encrgijc u energiju viseg reda

201