POVIJEST HALIFA

Dželaluddin cs-Sujuti
prijevod: Mustafa Prljača
naslov izvornika: •�\ �t
autor: J�1 J.JI J� il )\
izdanje:
�\ ):
Dželaluddin es-Suju ti
Povijest halfa
(prvih 30 godina hilafeta)
Riječ prevodioca
Knjiga "Povijest hal i fa" j ednog od najvećih musli manskih
autoriteta i z klasičnog perioda islama Dželaluddi na es-Sujutija
( 849-91 1 . hi džretska godi na) , portreti ra l i čnost svakog
pojedinog halife*- od Ebu Bekra es-Siddika, koji j e tu zadaću
vršio neposredno po preseljenju poslanika Muhammeda, a. s. ,
pa sve do Mustendžida, halife iz autorova vremena. Izuzetak

Halifa- dosl. nasljednik; riječ nastal a od glagola ' halefe' što znači: on
je do§ao iza (njega); on je zauzeo njegovo mjesto. Kako je taj izraz
naveden i u Kur'anu u značenju ' namjesnik', te kako je onaj koji je
rukovođenje ranom muslimanskom zajednicom preuzeo neposredno
po Vjerovjesnikovom, a. s. , preseljenju s ovoga svijeta takoder nazvan
tim imenom, to se taj naziv tako i ustalio medu musli mani ma.
Š
ta su
oni pod tim podrazumijevati , možda ponajbolje i l ustri ra sljedeći
primjer. Nai me, posredstvom Sufana b. Ebi '1-' Urdžaa (ci tat uzet i z
sadržaja ove knjige) bilježi se sljedeće: "Omer b. el-Hattab je rekao:
'Ja, Allaha mi , ne znam da li sam halifa ili kralj?! Ako sam kralj, onda
je to nešto golemo! ' Na to mu je neko od tu prisutnih rekao: 'Vodo
pravovjerni h, i zmedu tog dvoga je velika razlika! ' 'Kakva je medu
nji ma razlika?', upi tao je i onaj mu je rekao: 'Halita ne uzi ma ni šta
nepravedno i ni šta ne daje nepravedno, a ti si, Bogu hvala, takav.
Kralj tl ači ljude, od jednih oti ma i drugi ma daj e! "
5
Dželaluddin es-Sujuti, POVIJEST HALIFA
su one halife koje nisu imale l egitimitet za vršenje te funkcije
a koj e je Sujuti naznačio u uvodu ove svoje knjige.
Uz osnovne podatke o svakom halifi, date su i informacije
o najznačaj nijim događanj ima za njegova vremena, navedene
su istaknute l ičnosti koj e su bi l e nj egovi savremenici , te
naj značaj niji događaji koji su vezani za to vrij eme, tako da se
knjiga nadaje i kao svojevrsna hronika, pa se njezin naziv mogao
pogodno i tako prevesti .
Mi smo se opredij elili samo za prvi period, koj eg j e, prema
jednoj predaji, naznačio sam poslanik Muhammed, a. s. Naime,
u predaji koja se prenosi posredstvom Ebu Ubejde b. cl­
Džerraha, Božiji Poslanik - mir i blagoslovi Božiji neka su na
nj ! - rekao j e: "Početak vaše vjere bio je poslanstvo i milost,
potom će biti hi l afet i milost, a iza toga monarhija i despotizam! "
Hadis j e u kategoriji dobrih ( hasen ) hadisa.
U jednoj drugoj predaj i , koja se prenosi posredstvom
Sefi ne i koju bilježi Ahmed i bn Hanbel, kaže se: "Hi l afet će
trajati trideset godina, a nakon toga će biti monarhija ( mul k) ! "
Ovaj hadis zapravo bilježe svi autori "Sunena", a I bn
Hibban i neki drugi autoriteti ga uvrštavaju u kategoriju
vj erodostoj ni h predaj a.
U ti h trideset godina nakon Posl anika - mi r i bl agoslovi
Boži ji neka su na nj ! - bila su samo četverica hali fa i, nakratko,
Hasan, sin četvrtog halife Alije i bn Ebi Taliba.
Obilje podataka o tim halifama, o vremenu ustrojavanja
i društvenog uobličavanja vel ikog muslimanskog carstva nakon
ličnosti Božijega Poslanika, s. a. v. s. , o političkoj svijesti svakog
pojedinog aktera, o izazovima s kojima su se suočavali u svome
6
RJE
Ć
PRVODI OCA
vremenu i njihovim odgovorima na te izazove, pa i o stanju
duha oni h koji su emanet vj ere preuzel i neposredno od
Vjerovjesnika, a. s. , o njihovi m dilemama i nastojanj ima, ne
samo da će biti interesantno saznati vjerski obrazovanim licima,
već posiguro i širokom krugu čitateljstva sa naših prostora.
Koliko nam je poznato, ovim se i prvi puta kod nas na
jednom mjestu daje podroban pri kaz života i djelovanja onih
ljudi koji su bili na čelu rane muslimanske zajednice neposredno
poslije Vjerovjesnikova preseljenja s ovoga svijeta. U tom smislu,
ova knjiga će mnoga događanja iz toga perioda znatno približiti
našem čitateljstvu i, nadamo se, kroz portretiranje svakog
pojedinog aktera, ponuditi i odgovore na mnoge zapitanosti.
Č
injenica da su neke od ovih prvi h haJda ubijene ne
odražava pravo stanje duha toga vremena, niti stvarni izraz
tadašnjeg društvenog poretka, već sc, uz svu svoju tragičnost,
ipak mogu smatrati izdvoj eni m slučajevima ili čak - ma kako
to zvučal o paradoksal no! - posl j edicom moćne snage
prvobitnoga i sl ama, kad su se pod njegove skute sklanjali i
ljudi koji nisu bili u stanju proniknuti u njegovu bit i usvojiti
vrijednosti koje je proklamovao, i koji su svoji m postupcima
unosili smutnj u i zamagljivali jasno viđenje stvarnosti : izuzetna
snaga duha prvobi tnog isl ama višestruko je prevazilazila
dinamiku unutrašnje društvene izgradnje i admi nistrativnog
ustrojavanja Zajednice !
S druge strane, određeni postupci samih aktera - kako
oni koji su bili uvjetovani, tako i oni drugi - imali su izuzetno
snažnog odj eka i ostavljali dubokoga traga, s pozitivnim ili
negativnim posljedicama, u tkivu mlade muslimanske zajednice
koja j e izrastala kao samosvojan društveni obrazac, drukčij i
7
Dždaluddin es-Sujuti, POVIJEST HALIFA
od onih koji su ga okruživali i po sadržaju i po formi . U svakom
slučaj u, ti postupci bili su stanovit izraz svakoga od njih u svoj
ukupnosti nj i hove lj udske prirode, nji hove doraslosti zadaći
koju su vrši l i , te l ičnog im okruženj a.
Stoga bi , možda, trebalo štampati i preostali dio ove knjige
budući da bi se tako, u nekoj mjeri, mogli pratiti i uzročnici
koji su vodi l i prosperitetu, odnosno postepenom slabljenju i
nazadovanju kasnije muslimanske i mperije .
U svakom slučaj u, raduje nas što ovaj dio knjige - koji
tretira period za koji musl i mani pokazuju poseban i nteres -
možemo ponuditi našem či tateljstvu. Nadamo se da će ti me
biti popunjena j edna velika praznina i uči njen j oš jedan korak
na putu zaokruživanja znanja o sebi, svom duhovnom etimonu
i svojoj prošlosti .
Kako bi sadržaj knjige bio razumljiv i najširem čitateljstvu
u podnožj u teksta davali smo, makar u najelementarnijem
obl i ku, i poj ašnjenja neki h mjesta, izraza i l i sintagmi koje bi
na neke či taoce mogle djelovati zbunjujuće ili ih ostaviti u
nedoumi ci . I pri opredjeljivanju za najjednostavni ju, fonetsku
transkripciju arapskih naziva također smo vođeni pažnj om
.
prema najširem čitalačkom auditori j u.
Molimo dragoga Boga da primi naše djelo i da njegove
plodove uči ni obil ni m!
8
U Sarajevu, mjeseca redžeba
1424. h. g. /septembra 2003.
Musafa Prljača
POVIJEST HALIFA
Na početku prvo i zražavam zahvalu Allahu Koj i je obećao
pa Svoje obećanje ispunio, Koji j e zaprijetio pa oprostio, i
upućuj em sal at i sel am na našeg prvaka Muhammeda -
predvodnika ugl ednika, koji j e hal i fe uči nio poglavari ma, - i
na njegovu porodi cu, te na one koji su ga sl i jedi l i kroz život,
a koji su bili pl emeniti i vjeri . . .
Ovo je supti l na povijest u kojoj sam naveo biografje halifa,
- onih koji su predvodi li vjerike i rukovodi l i ummetom, - sve
od Ebu Be kra es - Si ddi ka, neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo, pa do ovoga našeg vremena, j ednog po jednog,
onim slijedom kako su se smjenjivali u vremenu. U biografji
svakoga od nj i h naveo sam i šta se neobičnoga zbilo za vrijeme
njegove vl adavi ne, te koji su imami i vel i kani ummeta bi l i
njegovi savremenici .
Motivi koji su me naveli da sačinim ovu knjigu jesu sljedeći :
Naime, poznavanje biografja istaknutih l i čnosti ummeta
jest nešto što je požel j no samo po sebi, a
k
od obrazovani h
ljudi ono j e j oš i omi l jeno. Tako su neki l judi sakupi l i veći broj
biografja u koj i ma su znamenite l i čnosti navel i i zmiješane, i
bez iznošenja detalja, budući da bi takvo što i ziskivalo isuviše
9
Džclaluddin es-Sujuti
široku obradu, te kao takvo bilo zamoro. Stoga sam ja svakoj
od kategorija posvetio posebnu knjigu kako bi ona na najbolji
nači n mogla biti od koristi svakome ko se naročito i nteresi ra
za dotičnu društvenu kategoriju, i kako bi najl akše mogao
pronaći ono što ga zani ma. Tako sam sačinio posebnu knj igu
o Božijim poslanicima - neka su na njih mir i bl agoslovi Boži j i !
- zati m knj i gu o ashabima, što j e sažetak "EI - I sabe" šejhu ' l ­
islama Ebu'l - Fadla b. Hadžera; zati m obi mnu knjigu o plejadi
mufessira, sažetu knjigu o generacijama hafi za, što j e ustvari
rezi me Zehebij evih "Tabekata"; potom vrlo vrijednu knjigu
o istaknuti m gramatičarima i l eksikolozi ma, kakva ranije nije
napisana; zatim knj igu o vrhunskim pravnici ma, značajnu
knji gu o generaci j ama Boži ji h mi l j eni ka ( evlija ), knj igu o
velikim stručnjaci ma za isl amsko nasljedno pravo, knjigu o
emi nentni m retoričari ma, knj i gu o publicisti ma, knji gu o
čitavim generacijama prepisivača, knjigu o arapskim pjesnicima,
čiji se izrazi uzi maju kao argumenti u arapskom jeziku . . .
Sve ove knjige obuhvatile su veći nu istaknutih l i čnosti
ummeta. Kod generaci ja pravnika zadovoljio sam se onim što
su drugi o tame napisal i , budući da toga ima u i zobilju, što u
ci j el osti zadovolj ava potrebe . Također sam se, što se ti če
i s t aknut i h učača Kur ' a na , zadovol j i o Ze hebi j evi m
"Tabekati ma", dok sl avne kadije ul aze u sastav onoga što sam
ranije napomenuo.
Prema tome, od svi h znameni t i h l i čnosti ostal e su
neobrađene još samo balite, uprkos činjenici da ljudi i maju veliku
želju što više znati upravo o nji ma. Iz tog razloga sam ovu
knjigu i posvetio toj kategoriji ljudi, no u njoj nisam naveo niti
jednoga od onih koji su se uzurpatorski proglašavali halitom i
lO
POVIJEST HALIFA
koji nikada nisu zadobili legitimitet, kakve su bile mnoge Alevije
1
i nekol icina Abbasija. Isto tako, nisam naveo ni koga od ubejdij­
skih halifa, budući da nji hovo predvodništvo nije valjano i z više
razloga. Pored ostalog, oni nisu ni Kurejšije, a Fatimijama su ih
prozvalc samo neuke mase. Njihov djed je, naime, medžusija
2
.
El-Kadi Abdu' l -Džebbar el -Basri kaže: "Djed egipatskih
halifa zvao se Sei d. Njegov otac je bio jevreji n, kovač, izrađivač
strijel a. " Ebu Bekr el -Bakillani kaže: "EI-K1.ddah, Ubejdul lahov
djed koji se naziva El - Mehdi, bio je medžusija, a Ubej dul l ah
je otišao u Maroko i tamo tvrdio da je Al e vi ja, premda ga ni ko
od rodoslovaca nije poznavao. Neuki l judi su ih prozvali
Fatimijama. "
Ibn Halkan kaže: "Većina znalaca predstavljeno porijeklo
El - Mehdija Ubejdul l aha, djeda egipatski h halifa, ne smatraju
vjerodostoj ni m. To je mišljenje bilo tako rasprostranjeno da
je El -Aziz Bi l l ahi b. ei -Mui zz, odmah na početku svoje vlasti,
kad se jednoga petka ispeo na mi nber, tamo našao komadić
papira na kojem su bili ispisani sljedeći stihovi :
Mi čusmo da porijeklo neznano
Kazuje s minbera nam, tu u džamiji!
Ako istinu o tome fto tvrdi! zbori! ti,
AJevi je - jedna od najprvih ekstremističkih sekti iz ranog perioda islama
koja se pozivala na četvrtog halif Aliju ibn Ebi Taliba u pogledu
kojeg je i znosila i neka neprihvatljiva stajališta. Potom su se tako
nazivali i oni koji su tvrdili da vode svoje porijeklo od Alije, te da i m
kao takvi ma pripada pravo na hilafet.
Medžusija - vatropoklonik; sljedbenik Zaratustre, velikog iranskog
autoriteta koji je živio sredinom zadnjeg mi lenija prije nove ere, za
koga se vjeruje da je bio vjerovjesni k.
l l
Džclaluddin es-Sujuti
Navedi nam predaka svojih sedam unazad!
Ako tvrdif da ovo fto rekoh nije istina,
Tad pokorno nam predstavi rodos/ov svoj!
Hajde, eto, ostavi rodos/ove neizrečene
I zađi sa nama u rodos/ov firoki!
Ta, do roda Benu Hafima
Ne može dosegnut pohota pohotnih!
El -Aziz je jedanput poslao pismo EI - Emevij u, vladaru
Endelusa, i u njemu ga puno i zvrijeđao i narugao mu se_ El ­
Emevi mu je odgovori o: "Ti si nas upoznao, pa si nam se
narugao, a da i mi možemo tebe upoznati , odgovorili bismo
ti ! " Taj odgovor je tako snažno djelovao na El -Aziza da mu
nije ostavio kuraži da uzvrati na njega. To j e, nai me, značilo:
Ti si vrlo sumnj i vog pori j ekl a. Pl eme i z koj eg potj ečeš,
nepoznato je !
Zchebi kaže: "Stručnjaci su saglasni u tome da Ubejdullah
ei - Mehdi nije Alevija. Najbolja potvrda toga jest ono što j e
rekao sam njegov unuk El - Mui zz, upravitelj Kaira, kad ga j e
I bn Tabatiba el -AJevi upitao o nj i hovu porij ekl u. On j e na to
potegao sabl j u i napola j e izvukao i z kori ca. "Ovo j e moje
.
porijekl o! ", rekao j e i potom sve e mire, i ostale koji su se tu
našli, obasuo zl atom. "A ovo mi je plemeniti rod! ", dodao j e.
Pored toga, najveći broj nj i h bi l i su raskol nici koji su i zišli
iz okvira islama. Neki od njih su javno psovali Božije poslanike,
drugi su dozvoljavali upotrebu alkohola, treći naređivali da sc
ničice pada pred njima . . . Naj bolji od njih je, eto, bio rafdija,
opaki i prezreni , koj i j e tražio ( samo! ) da se psuj u ashabi
Rožijega Poslanika - neka ih sve obujmi Allahovo zadovoljstvo!
1 2
POVJEST HALIFA
Ljudima poput njih se, dakle, ne može izraziti lojalnost i dati
im prisegu na vjernost. Njihovo vođstvo nije legiti mno.
Ebu Bekr el - Baki l l ani kaže: "El - Mehdi Ubejdul l ah bi o je
opaki ezoterist, prilježan u el i mi ni ranju islamskoga ummeta.
On je smaknuo ul emu i pravnike, kako bi mogao zavesti narod.
I njegovi potomci su slijedili taj put: dozvolili su alkohol i
razvrat, i proširili ratdijsko učenje".
3
Zehebi kaže: "EI -.ai m, sin Mehdijev, bio je gori od svoga
oca, raskol ni k, prokl etni k: javno je psovao Božije posl ani ke ! "
"Ubejdije su", kaže on, "i slamskom ummetu bili gori od
Tatara! "
Ebu Hasan ei -.abisi kaže: "Ubejdullah i njegovi potomci
su smaknuli četiri hi ljade učenjaka i pobožnjaka pri nastojanju
da i h odvrate od gaj enja poštovanja prema ashabi ma Boži jega
Posl anika. Oni su, međutim, izabrali smrt. Bi l o bi još i dobro
da je on bio samo rafi dija; on je bio raskol nik! "
El -Kadi ' ljad kaže: "Muhammed ei-Kajrevani el - Kejzani ,
istaknuti mal i kijski učenj ak, upi tan j e o onom koj eg su
Ubejdije - egipatske hal i fe - stavi le pred izbor: i l i da prihvati
nj i hovo učenj e, ili da se sa životom rastavi , pa je rekao:
"lzabraće smrt! Tu ni ko nema ni kakva opravdanja. U početku
sc, prije nego je istina o nji ma izišla na vidjel o, i moglo i mati
razumijevanja, ali je sada obavezno distanciranje od nj i h.
Ratidijsko učenje - učenje koje j e pretpostavljalo Aliju i bn E bi Tali ba
u vezi s preuzi manjem hilateta nakon poslanika Muhammeda, a. s.
Neke pristalice ovoga učenja išle su čak dotl e da su tvrdi l e da j e i sama
Objava trebala bi ti spuštena Aliji a ne Muhammedu, a. s. , te da je u
tom pogledu mel ek Džebrail napravio pogrdku!
13
Dželaluddin es-Sujuti
Strah ni kome ne može biti isprika, budući da je situacija takva
da se od l judi traži obesnaživanje šerijatskih propisa, što je
nedopustivo. Oni i sl amski pravni ci koji su ustali da i m se
suprotstave u tome, uči ni l i su to zato da musl i mani ne bi
ostali l i šeni
Š
erijatom predviđeni h kazneni h mjera, te da i h
oni na taj nači n ne bi odvratili od nj i hove vjere.''
J usuf er- Ru' ajni kaže : "Učenjaci Kajrevana su jedinstveni
u stavu da su Ubej di j e ravne otpadni ci ma od vj ere i
raskol ni ci ma, budući da su javno oponi rali
Š
erijatu. "
I bn Hal kan kaže : "Tvrdi l i su da su ovl adal i taj ni m
znanj i ma, da su i m dostupne Božanske Taj ne . Takve predaje
o nji ma su vrlo čuvene i naširoko rasprostranjene. Tako je El ­
Aziz, kad se jedanput i speo na mi nber, gore našao komadić
papira na kojem je pisal o:
S nepravdom i nasilem mi se pomirismo,
Al' ne i s nevjerstvo m i sa glupošću!
Ako ti je zbilja dato znanje nepoznatog,
Prozovi onog koji ispisa ovo grubofću!
Njemu je i neka žena poslala pi smo u kojem je, pored
ostalog, stajalo: "Tako ti Onoga Koji je jevreje uzdi gao Mišom
a kršćane Ibn Nesturom, i Koji je musl imane ponizio tobom,
jer bi ti i na� razmotrio ovu moju si tuaciju . . .
Jevrejin Miša je, naime, bio namjdteni k u Siriji , a kršćani n
I bn Nestur ovdj e, u Egiptu.
Potom, Ubej di j ama se počel a davati prisega uprkos
postojanju abbasijskog i mama, koji je vršio svoju dužnost, a
kojem je ranije izražena lojalnost i prisegnuto na vjernost.
Takvo što je, razumije se, nezakoni to jer i zražavanje lojalnosti
1 4
POVIJEST HALIFA
i pri sezanje na vj ernost dvoj i ci i mama istovremeno ni j e
legiti mno, a legiti mitet i ma prvi od nji h dvojice.
Zati m, postoji hadis u kojem stoji da će sc hi l afet, nakon
što ga preuzmu Abbasije, zadržati kod njih sve dok ga oni ne
predaju Isau, sinu Merj emi nu, i l i pak Mehdij u.
4
Prema tome,
onaj ko se progl asi hal ifom i pored f akti čkog pri sustva
zakonitog halife, taj j e nasi l ni k i buntovni k.
Iz svih ovih razloga j a ni sam spomenuo ni ti j ednoga
Ubejdi ju, a ni bilo koga od haridžija. Naveo sam samo one
halife za koje postoji saglasnost u pogledu ispravnosti, odnosno
l egal nosti nj i hova predvodni štva ( i mamct ) , tc koj i ma j e
izražena lojalnost. Na samom početku knjige dao sam nekoliko
poglavlja koja su vrlo važna za temu kojom se bavimo, a sva
ona neobična događanja i čudesna zbivanja koja sam navodio,
ustvari su samo sažetak Zehebijeve "Hronike", pa za te dijelove
on snosi odgovorost.
A jedi ni pravi pomagač jest Allah.
Zašto Posla nje nioga oddo
za svog naleda?
El - Bezzar u svom "Musnedu" kaže: "Kazivao nam je Abdu' l ­
Fettah b. Vcddah el - Kufi , pritom se pozivajući na Jahju b. el ­
Temana a on na lsrai l a, koji j e to preni o od Ebu' l - Jakzana, on
Mehdi ja ( EI - Mehdi ) - dosl . : onaj koj i j e upućen. Prema nekim
predaj ama, osoba koja će se u zadnj em vremenu poj aviti medu
musl i mani ma i popraviti im nji hovo nezavidno stanje u kojem će se
nalaziti.
1 5
Dželaluddin es-Sujuti
od Ebu Vai l a a ovaj od Huzejfe koji je rekao: "Ljudi su upi tal i :
' Boži j i Posl ani če, zar nećeš i menovati nekog ko će t e
naslijediti ? ! ' 'Ako bi h j a odredi o nekog ko će vas voditi -
odgovorio je Poslanik, - pa vi tom mom hal ifi nepokorni bi l i ,
tad bi ste bili žestoko kažnjeni ! "
Ovaj hadis bilježi El - Hakim u svom "Mustedreku", no
Ebu ' l - Jakzan, koji sc spominje u ni zu njegovih prenosilaca,
smatra se slabim prenosiocem_
Buhari ja i Muslim bilježe Omerove riječi koje j e i zrekao .
nakon što je smrtno i zboden; one glase: "Ako odredim nekoga
ko će me naslijediti , pa - uči nio je to i bolji od mene, ( tj . Ebu
Bekr), a ako to ne uči ni m, pa - nije to uči ni o ni bolji od mene
( tj . Božiji Poslanik, neka su na njega mir i bl agoslovi Božij i ) ! "
Ahmed, kao i Bej heki u svojoj knj i zi "Dcl ai l u ' n­
nubuvveh", bi lježe izjavu Amra b. Sufana, sa dobri m ( hase n)
¬
ni zovima prenosilaca; on kaže : "Kad sc Alija, na "Dan deve" ,
pojavio pred ljudima, rekao je: ' Ljudi ! AHabov Poslanik nam,
u pogledu vođenja ummeta, ni koga nije oporukom odredio,
pa smo mi smatrali da je najprimjerenije da ga naslijedi Ebu
Bekr. On je preuzeo tu dužnost i pravi l no postupao sve dok
nije završio svoj put . Ebu Bekr je, potom, smatrao uputnim
da za svoga nasljedni ka i menuje Omera, pa je i Omer preuzeo
1 6
"Dan deve" i l i "Bitka oko deve" - čuveni događaj koji se zbio 36.
godine po Hidžri , kad se četvrti halita Alija i bn Ebi Tal i h U Basri
sukobio sa svoj i m neistomišljenicima, među koj i ma je bilo i tako
istaknutih ashaba kakvi su Talha i Zubejr. Ovaj sukob poznat je pod
ovim nazivom stoga što se Poslanikova žena Aiša - neka je obuj mi
Allahovo zadovoljstvo! - pritom nalazila na devi, stavi viši se na stranu
Alij i ni h oponenata.
POVJEST HIFA
dužnost i pravilno posn1pao, tako da se vjera snažno učvrstila.
Zati m su neki l judi pohrlili za dunj al ukom, pa su se zbi l e neke
stvari o koj i ma će Allah presuditi ! "
El -Haki m u svom "Mustedreku" - što EI - Bejheki u svom
"Dclail u" uvrštava u kategori j u vjerodostoj ni h ( sahi h) predaja
- bilježi i zj avu Ebu Vai l a koji kaže : "Neki l judi su rekli Al iji :
' Zašto nam t i nekoga ne bi i menovao hai i tom? ' , našta j e on
odgovorio: ' Nije to uči ni o ni Božiji Posl ani k - neka su na
njega mi r i blagoslovi Božij i ! - pa neću ni j a! No, ako Allah
ljudima htjedne učiniti dobro, On će ih, poslije mene, okupiti
oko najboljeg od nj i h, onako kako ih je okupio oko najboljega
poslije Božije ga Poslanika! "
Zehebi kaže: "Rafi dije neosnovano tvrde da j e Poslanik
opor ukom odr edi o Al i j u , ne ka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! Huzcjl b.
Š
urahbil kaže : ' Zar Ebu Bek. nije
spletkario protiv Alije, oporu čenog od strane Božije g Poslanika
- neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - i zar nije žudio za
ti m da on bude oporučen za hal i f, pa mu se to izmaknulo? ! "
Ovo bi lježi Ibn Sa'ad i Bej heki u svom "Del ai l u".
Ibn Sa'ad bilježi i El-Hasanove riječi : "Alija j e rekao: 'Kada
je Božiji Poslanik - mi r i blagoslovi Boži ji neka su na nj ! -
presel i o, mi smo razmatrali situaciju u kojoj smo se našl i , pa
smo konstatirali da je Poslanik Ebu Beka proturio da predvodi
namaz, i tako smo sc saglasi l i da nas i u poslovima našeg
dunjal uka predvodi onaj s koj i m se Poslanik zadovoljio da nas
predvodi u našoj vjeri, te smo naprijed proturi l i Ebu Bekra! "
Buharija u svojoj "Hroni ci " bilježi : "Prenosi se od I bn
Džumhana, koji se poziva na Sefnu, da je Vjerovjesni k, neka
su na njega mir i bl agoslovi Božij i , j edanput rekao Ebu Bekru,
1 7
Džclaluddin es-Sujuti
Omeru i Osmanu: ' Ovo su halife koje će biti posl ije mene! "
Buharija dodaj e: "O tome, međuti m, ne postoji saglasnost,
budući da su sva trojica - i Omer, i Aija, i Osman - rekl i :
"Vjerovjesnik nije odredio ko će biti halifa poslije njega! "
O spomenutom hadisu koj i bilježi Ibn Hibban, a koji glasi :
"Kazivao nam je Ebu Ja'la, pozivajući se na Jahju el - Džumanija,
a ovaj na Hašredža, koji je citirao Se'ida b. Džumhana, a on
Sefnu koji je rekao: ' Pri l ikom zidanja svoje džamije, Božiji
Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - u zdanje je
stavio jedan kamen a onda rekao Ebu Bekru: - Stavi ti svoj
kamen pored ovoga moga! - Potom se obratio Omeru: - Ti
svoj kamen stavi ovdj e, uz Ebu Bekrov! - , rekao mu je, dok je
od Osmana zatražio da svoj kamen stavi pored Omerovog.
Zatim je rekao: - Ovo su halife koje će biti poslije mene! "
Ebu Zur'a kaže: "Niz prenosilaca ovoga hadisa potpuno
je vjerodostoj an. "
Hadis bilježi i El - Hakim u svom "Mustedreku", dok ga
El - Bej heki u "Del ail u" uvrštava u kategoriju vj erodostoj nih
predaja, a registrirali su ga i neki drugi stručnjaci i z ove oblasti .
Po meni, ne postoji nikakvo nesuglasje između ovoga hadisa
i izj ave Omera i Alije u kojoj se naglašava "da (Vjerovjesnik)
nije odredio ko će poslije njega biti hali fa". Nji h dvoj ica su,
naime, ovim željeli kazati da Božiji Poslanik - mir i blagoslovi
Božiji neka su na nj ! - kad je bio na samrti, nije ni koga posebno
imenovao za halifu, dok je ona natuknica izrečena mnogo ranije
i ona je u istoj ravni kao i Poslani kov iskaz u jednom drugom
hadisu: "Držite se moga sunneta i sunneta halifa koji će pravilno
voditi ummet poslije mene! ", koji bilježi EI - Hakim u predaji
od El - Irbada b. Sati j e, i kao što je njegov naputak: "Povodite
1 8
POVIJEST HALfA
se za dvojicom ( koji će doći ) poslije mene - Ebu Bekrom i
Omerom! ", kao i svi drugi hadisi koj i se dotiču pitanja hi lafeta.
Ia su od Kuejšija i hilafet je ko njih
Ebu Davud et-Tajalisi u svom "Musnedu" kaže: "Kazivao nam
je Scki n b. Abdulaziz, pozivaj ući se na Sejj ara b. Selamu, a
ovaj na Ebu Berzu, da je Vjerovj esni k - neka su na njega mi r i
bl agoslovi Božiji ! - rekao: ' I mami će biti od Kurej šij a, sve dok
budu sudili pravedno, dok budu obećanja ispunjavali i dok
budu mi lostivi prema oni ma koji mi lost budu traži li ! "
Ovaj hadis bi lježe i i mam Ahmed i Ebu Ja' l a u svoj i m
"Musnedima", t e Taberani .
Tirmizi kaže: "Kazivao nam j e Ahmed b. Meni ' , pozivaj ući
se na Zejda b. el - Habbaba, ovaj na Muaviju b. Saliha a on na
E bu Merj ema el - Ensarija, koji prenosi E bu Hurejrine riječi :
"Božiji Poslani k - mi r i blagoslovi Boži j i neka s u na nj ! - je
rekao: 'Vlast pripada Kurej šijama, sudstvo Ensarijama
6
a ezan
Abesi nci ma! "
Ni z prenosilaca ovog hadisa je vjerodostoj an ( sahi h) .
I mam Ahmed u svom "Musnedu" kaže: "Kazivao nam je
El-Rakim b. Nafi ' , pozivajući se na Ismaila b. Ajjaša, on na
Damdama b. Zur' u, on na
Š
urejha, on na Kesira b. Murru a on
na Utbu b. Abdana, da j e Vjerovjesnik - mir i blagoslovi Božiji
neka su na nj ! - rekao: ' Hi lafet pripada Kurejšijama, sudstvo
Ensarijama a pozivanje ljudi u vjeru ( da'va) Abesinci ma! "
Ensarije - dosl. "Pomagači"; domici l no medinsko stanovništvo koje
je naj pri j e pr i hvati lo i slam a potom pruži lo utoči š te pr vi m
19
Dždaluddin es-Sujuti
Svi prenosioci ovog hadisa potpuno su pouzdani .
El - Bezzar kaže: " Kazivao nam j e I brahi m b. Hani ' ,
pozivaj ući se na El - Fejda b. cl - Fadla, ovaj na Mi 'sera, on na
Sclemu b. Kuhejla, on na Ebu Sadika, on na Rebi'u b. Madžida
a on na Aliju b. Ebi Taliba, da je Poslanik, neka su na njega
mir i blagoslovi Božij i , rekao: 'Vladari će biti Kurejšije- dobri
će vladati dobri ma, a loši loši ma! "
Perod hlaet u islau
I mam Ahmed kaže: "Kazivao nam je Behz, pozivajući se na
Ham mada b. Selemu a on na Seida b. Džumhana, koji je citirao
Sefnu: "Ja sam čuo Božijcga Poslanika - mir i bl agoslovi Božiji
neka su na nj ! - kad je rekao: "Hilafet će trajati trideset godina,
a nakon toga će biti monarhija (mul k) ! "
Ovaj hadis bilježe svi autori "Sunena", a I bn Hi b ban i
neki drugi autoriteti ga uvrštavaju u kategoriju vjerodostojni h
predaja.
Znalci vele: " U tih trideset godina nakon Poslani ka - mir
i blagoslovi Božiji neka su na nj ! - bila su samo četverica hali fa
· i , nakratko, Hasan. "
El - Bezzar kaže: "Kazivao nam j e Muhammed b. Sekin,
pozivajući se na Jahju b. Hassana, ovaj na Jahju b. Hamzu, on
20
musl i mani ma i Poslaniku, a.s., koji su, usljed tortura koje su trpjeli
zbog svoje nove vjere, morali napustiti svoj zavičaj Mekku, i presel i ti
se kod nji h u Medinu, uglavnom bez ikakvih sredstava za život. Sve
što su i mal i Ensarijc su tim pridošlicama, svojoj braći po vjeri nazvanim
Muhadžiri, stavili na raspolaganje i s nj i ma to ravnopravno dijel i l i .
POVIJEST HALIFA
na Mekhula, on na Ebu Sa'lebu a on na Ebu Ubejdu b. el ­
Džerraha, koji je rekao: "Božiji Poslanik - mi r i blagoslovi
Božiji neka su na nj ! - rekao je: ' Početak vaše vjere bio je
poslanstvo i mi lost, potom će biti hi l afet i mi lost, a i za toga
monarhija i despotizam! "
Hadis j e u kategoriji dobrih ( hasen) hadi sa.
Abdul lah b. Ahmed kaže: "Kazi vao nam j e Muhammed
b. Ebu Bekr el -Makdisi, pozi vajući se na Jezida b. Zeri ' a, on
na I bn Avna, on na
Š
'abija, on na Džabira b. Semuru koji j e
navodi o Posl ani kove ri j eči : "Musl i mani će bi ti snažni i
pomognuti protiv oni h koji se budu dizali protiv nji h, dok i h
bude vodilo dvanaest hal i fa, svi od Kurejši ja! "
Hadis bilježe Buharija, Musl i m i ostal i , i i ma više ni zova
prenosilaca, kao i više verzij a. U nekim verzijama stoj i : "Stanje
islama ( muslimana) će biti dobro . . . ", a u drugi ma: "Muslimani
će napredovati . . . ", i obj e ove varijante prenosi Ahmed, dok
kod Muslima nalazi mo verziju : "Musli mani će ići naprijed sve
dok njima bude vladalo dvanaest ljudi ! ", te drugu varijantu,
takoder kod njega: "Ovo se neće rasturiti sve dok ne prođe
toliko vremena da se i zreda dvanaest hali fa! " Kod M usli ma
nalazimo i treću verziju ovog hadisa: "Islam će bi ti snažan i
imun, sve tamo do dvanaest halifa! "
Jedna verzija se nalazi kod El -Bezzara i glasi : "Vlast moga
ummeta će opstojati sve dok se ne i zreda dvanaest hal i fa, sve
Kurej ši ja! "
U verzij i koja se nalazi kod Ebu Davuda i ma i dodatak: "l
kad se ( Poslani k) vratio kući , došli su mu Kurejšije i pitali ga:
'A šta će biti nakon toga? ' ' Nakon toga će biti rasulo ( herdž) ! ' ,
odgovorio j e on. U drugoj verziji , takoder kod njega, stoj i :
21
Dželaluddin es-Sujuti
"Ova će vjera opstojati sve dok vam se ne i zreda dvanaest
halifa, oko koj i h će biti okupljen či tav ummet ! "
Kod Ahmeda i El - Bez
i
ara nalazimo predaju s a dobri m
( hasen) ni zom prenosi l aca, koja se prenosi od Ibn Mes'uda,
koji je upi tan: "Kol i ko će ovaj ummct i mati halifa? ", na šta je
on odgovorio: "Mi smo o tome pitali Božijega Poslanika, neka
su na njega mi r i blagoslovi Božij i , pa nam j e on odgovorio:
' Bi t će i h dvanaest, kol i ko j e bi l o i j evrej ski h pogl avara
( nukaba' ) ! "
El - Kadi ' l j ad kaže : "Možda se ovi m i nj i ma sl i čni m
hadisima hoće kazati to da će oni , nji h dvanaest, bi ti halife u
vremenu kad će hi lafet biti snažan, kad će islam biti j ak i kad
će se vlast sprovoditi u skladu s
Š
erijatom, te kad će sav um met
biti lojalan onome ko bude vršio dužnost halif Situacija je
već bil a takva - nai me, kad je sav ummet bio okupljen oko
jednog halife -sve dok se nije uzdrmala vlast Umejevića, kad
je među nji ma došlo do sukoba za vrijeme vladavi ne El -Vel i da
b. Jezida, koji je trajao sve do uspostave abbasijske države,
kad su ih konačno dokrajčit i . "
v
¯
Sejhu' l - islam Ibn Hadžer, u svom komentaru El -Buharija,
kaže: "Ovo ' Ij adovo mišljenje je nešto najljepše što je kazano o
dotičnom hadisu, i ja ga preferiram. Potporu tome daje sintagma
koja se nalazi u nekim također vjerodostojnim verzijama hadisa,
koja glasi : "Oko svakoga od njih okupit će se sav ummet". Pod
ovo
.
m "okupljenošću" podrazumijeva se njihovo povinovanje
njemu. Ono što se je već zbilo jest da se je ummet okupio oko
22
Š
ej hu 'l -islam - titula najvišeg vjerskog autoriteta u musl i manskoj
državi.
POVIJEST HALIFA
E bu Bekra, zati m Omera, zatim Osmana, pa Alije do momenta
kad je na Sitnu stvorena paralelna vlast, kojom prilikom se i
Muavija prozvao hal i fom. Nešto i za toga, kod mi rovnog
sporazuma sa Hasanom, ummet se ponovo okupio oko Muavije,
a zatim i oko njegovog sina J ezida. Husein, međuti m, nije došao
na red za vlast, jer je prije toga ubijen.
Tako j e, s a smrću Jezida, došlo do razdora koji j e potrajao
sve dok se ummet nije ponovo okupio oko Abdul melika b.
Mervana, nakon ubistva Ibnu ' z- Zubejra. Posli je njega, to se
jedi nstvo zadržalo i s četvericom njegovih sinova: EI -Vel i dom,
Sul ej manom, Jezi dom i Hi šamom, kao i s Omerom b.
Abdul azizom, koji j e vršio dužnost hal i fe između dvoj i ce od
njih - između Sulejmana i Jezida. To su sedmerica koja su
vladala nakon četverice pravopostupaj ući h ( hul efa' rašidun) .
Dvanaesti j e bio El - Vel id b. Jezid b. Abdul mel i k. Njemu j e
ummet izrazio svoju lojalnost nakon smrti nj egovog amidže
Hišama, i on je tako vladao oko četiri godi ne. Potom su ustali
protiv njega i ubili ga, i onda se posvuda raširi l a smutnja.
Situacija se od tada promij eni l a, tako da se ummet vi še ni je
uspio okupiti oko nekog halife.
Jezid b. el -Velid, koji se digao protiv svog amidžića El ­
Velida b. Jezida, nije vladao dugo. Prije njegove smrti protiv
njega se pobunio amidžić njegovog oca Mervan b. Muhammed
b. Mervan, a nakon Jezidove smrti vlast j e preuzeo njegov brat
I brahi m, koj eg je ubio Mervan. Potom su se Abbasije pobunile
protiv Mervana, i to j e trajalo sve do njegova smaknuća.
Poslije njega prvi abbasijski halifa bio j e Es- Sefah, no
kako je protiv njega bilo mnogo pobuna, ni njegova vladavina
nije trajala dugo. Vlast je nakon njega preuzeo nj egov brat
23
Dželaluddin cs-Sujuti
EI -Mensur i njegova je vladavina trajala dugo, međuti m, kako
su Ende) usom zavladali Mervani je, to se kraj nji zapad odvojio
od njega. Vlast Mervanija se trijumfalno održavala kod nji h,
da bi se nedugo zatim i oni prozvali hal i fama. Stanje se do te
mjere pogoršalo da je od hi l afeta ostalo samo i me, nakon što
sc, za vrijeme vladavine potomaka Abdul mel ika b. Mcrvana,
halifno i me spominjalo na hutbama u čitavoj zemlji koja je
bila pod vlašću muslimana, istočno i zapadno, desno i lijevo.
U cijelom tom prostranstvu niko ni)e preuzimao ni djelić vlasti,
osim sa halifi nom zapoviješću.
Si tuaci j a se t ako drasti čno pogoršal a da j e samo u
Endel usu, u petom stoljeću, bilo šest ljudi koji su se prozvali
halifama, a osim nj i h tu je bio i Ubejdija, vladar Egipta i
Abbasija u Bagdadu, koji su bili samostalni u odnosu na alevijc
i haridžije koji su se u različitim područjima smatrali hal i fama! "
"Pri l azeći probl emu s ovog aspekta", kaže on, "onda
Poslani kove riječi : ' Nakon toga će biti rasul o! ', upućuju na to
da će doći do navel i ko raši reni h ubistava, što će biti rezultat
svakojakih smutnj i , i da će to trajati i sve više dobijati na
i ntenzitetu. I tako je bi lo! "
Neki kažu: "Ovi m s e hoće naznačiti da će u ukupnom
trajanju islama, dakle sve do Smaka svijeta, biti svega dvanaest
halifa koji će postupati po pravdi i isti ni , i da se oni ne moraju
pojaviti u slijedu, jedan za drugi m. Ovo potvrđuje hadis koji
je zabilježio Musedded u svom "Vel i kom musnedu", a koji se
prenosi od Ebu ' 1 - Hul da. Hadis glasi : "Ovaj ummct neće
stradati sve dok se u njemu ne pojavi dvanaest hal i fa koji će
raditi po Uputi i Isti nitoj Vjeri , od kojih će dvoj ica biti i z
porodice Muhammeda ( mi r i blagoslovi Boži j i neka s u na nj ) ! "
24
POVIJEST HALIFA
Prema ovoj predaji, Posl anikove riječi : "Nakon toga će
biti rasulo! ", znače da će tada nastupiti svakojake smutnje i
iskušenja koja će označiti neRosrednu bl i zi nu Smaka svijeta,
h
kao što je npr. pojava Dedžala i sve ono ostalo što će uslijediti
nakon toga! "
Prema tome, ako stvar posmatramo na ovaj nači n, onda
su se od ti h dvanaest halifa do sada pojavi l i : četverica prvi h
halifa, Hasan, Muavija, Ibnu ' z- Zubejr, Omer b. Abdul azi z ­
dakle osmerica - , a moguće i m je pridodati još i El - Muhtedija,
od abbasijskih halifa, jer je on među njima bio poput Omera
b. Abdul aziza medu Umejevi ći ma, kao i El - Zahi ra, zbog
njegove pravednosti . Ostalo je, prema ovakvom razumijevanju
stvari , da sc pojave još dvoji ca od koj i h će jedan biti El -Mehdi ,
budući da će on potjecati i z porodice Muhammeda - mi r i
bl agoslovi Božiji neka su na nj !
Hadisi u kojima je upozoravano
na hilafet Umejevića
9
Tirmizi kaže: "K' zivao nam je Muhammed b. Gilan, pozivajući
se na Ebu Davuda et-Tajalisija, a on na El- !asima b. el - Fadla
Dedžal - Kršć. Antihrist, najveći varalica u lj udskoj vrsti u njezinoj
ukupnosti, koji će se, prema nekim tradicijskim izvorima, pojaviti pred
Smak svijeta, kad će se proglasiti Bogom. Budući će, kako sc naglašava,
činiti nešto što je svojstveno samo Bogu, većina ljudi će i povjerovati
da je on, doista, Bog!
U mej evi ći ( Omcj cvi ći ) - prva musl i manska vladarska di nasti j a.
Ustanovio j u j e Muavija, si n Ebu Sufjanov, čime se završio period
"hi lafeta koji će biti na tragu poslanstva", kako ga je defnirao sam
25
Džclaluddin cs-Sujuti
el -Medenija, koji je navodio riječi Jusufa b. Sa'ada: ' Kada je
Hasan, sin Aliji n, i zrazio svoju lojalnost Muaviji i prisegnuo
mu na vjerost, prišao mu je jedan čovjek i rekao mu: - Ocrni
ti l ica vjernička! - Ne kori me, Bog ti se smilovao! - odgovorio
mu je on. - Vjerovjesni k, neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i , sanjao je Umejeviće na svome mi nberu, pa ga je to
okaharilo, i tada je objavlj eno: Mi smo tebi Kevser dali . . . ( El ­
Kevser) , i objavljeno j e: Mi smo njega objavili u Noći odluke, a
znaš li ti šta je to Noć odluke ?! Noć odluke je bolja od hiljadu
mjeseci! ( El - Kadr, l - 3) , u koj i ma će posl i je tebe vladati
Umejevi ći , Muhammede ! "
El -Kasi m kaže: "Mi smo brojali i zbilja - bilo j e tačno
hi ljadu mjeseci , ni više ni manje od toga! "
Tirmizi kaže: "Ovaj hadis j e neobičan ( gari b) , i poznat
nam je samo od Kasi ma. On je, doduše, potpuno pouzdan
čovjek, no nije poznato ko mu je še j h. "
Hadis bilježi i El - Hakim u svom "Mustedreku", kao i
Ibn Džcrir u svom tefsiru. El -Hafiz Ebu ' 1 -Hadžadž (el -Mizzi )
za njega kaže : Nepoznat, a istog mišljenja je i I bn Kesir.
Ibn Džerir u svom tefsiru kaže: "Ja sam kazivao, pozivajući
se na Mu ham meda b. ( el - Hasana) Zi balu, koji se pozivao na
Abdu ' 1 -Muhejmi na b. Abbasa b. Sehla, a on na svoga oca
koji je to prenosio od njegova djeda, koji je rekao: "Božiji
Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - sanjao je
26
Posl anik, a. s. , u jednom svom iskazu. Taj period, prema tome, završio
se predajom hil ateta Muaviji od strane, Hasana, si na Alijina, koji je
vladao ndto više od šest mjeseci, čime je započeo period "monarhije".
Tako proizlazi da j e naznačeni period trajao ukupno trideset godi na.
POVJEST HALI FA
potomke EI - Hakema b. Ebi ' I - '
A
sa kako skaču na nj egov
minber poput maj muna, pa ga je to toliko okaharilo da se do
svoje smrti više nije slatko nasmijao! Allah je o tome objavi o:
Ono što smo ti pokazali u snu učinili smo iskušenjem za ljude!
( El - I sra' . 60)
Ni z prenosilaca ove predaje je sl ab, međuti m, potvrđuju
je druge predaje koje prenose Abdul l ah b. Omer, Ja' l a b.
Murre, EI -Husejn b. Ali i drugi , i j a sam ih sve naveo s njihovim
cjelokupnim ni zovi ma prenosi l aca, u svojoj knjizi "Kitabu't­
tefsir ve' l - musned", tc ukazao na nj i h u knjizi "Esbabu' n­
nuztt l ".
Hadisi u kojima se navješćivao
haet Abbasija
10
EI - Bezzar kaže: "Kazivao nam je Jahja b. Ja'la b. Mensur, koji
se pozivao na Ebu Bekra b. Ebi
Š
ejbu, on na Muhammeda b.
Abdurrahmana el -Amirija a on na Suhejla, kojem je njegov
otac prenio riječi Ebu Hurejre, gdje stoj i : "Božiji Posl ani k -
neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao je Abbasu: ' U
vašoj lozi j e poslanstvo i vladarenj e! "
Međutim, El-Amiri ( koji se nalazi u nizu prenosilaca ovoga
hadisa, op. prev. ) je slab, a hadis bilježi Ebu Nu'aj m u knji zi
"Del ai l u' n-nubuvveh", zatim I bn Adijj u "El - Kami l u" i I bn
Asakir, s razl i či ti m ni zovima prenosilaca koji idu preko I bn
Ebi Fi dejka.
l ü
Abbû5ije - druga musl i manska dinastija koja potječe od El-Abbasa,
Poslani kovog amidže.
27
Dželaluddin es-Suj uti
Ti rmi zi kaže : " Kazi vao nam j e I brahi m b. Sei d el ­
Dževheri, pozivajući se na Abdulvehhaba b. Ataa, koji j e citirao
Sevra b. Jezi da, on Mekhula a on Keriba koji je prenosio riječi
Ibn Abbasa - neka ga obujmi Alahovo zadovoljstvo! - : "Božij i
Posl ani k - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao j e
Abbasu: ' Kada osvane ponedj eljak, dođi kod mene sa svojim
sinom da za vas uputim dovu koja će koristiti i tebi i tvome
si nu! ' Kad j e osvanulo to j utro, mi smo poranili kod njega i
on nas je prekrio jednim prekrivačem, a zatim izgovorio: ' Bože
moj , Ti oprosti Abbasu i njegovom si nu i vidljivi m i nevidljivim
oprostom i ne ostavi u tome ni jednog grij eha. Bože moj , Ti
ga sačuvaj u njegovu potomku! "
Tirmizi hadis bilježi u ovakvoj formi u svom "Džami ' u",
dok Rezin el - Abderi na kraju j oš dodaj e: "l uči ni da se hi lafet
zadrži u njegovi m potomci ma! "
Moje j e mišljenje da j e ovaj, kao i hadis koji mu j e pretho­
dio, nešto najvjerodostojnije što j e zabilježeno o ovoj temi .
Taberani kaže: "Kazivao nam je Ahmed b. Muhammed
b. Jahja b. Hamza, pozivaj ući se na Ishaka, koji je ci tirao
I brahi ma b. Ebu ' n- Nadra, on Jezida b. Rebi ' u, on Ebu ei ­
Eš'ara a on Sevbana - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo!
- koji j e rekao: ' Boži j i Poslani k, neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i , rekao j e: Sanjao sam Mervanove potomke kako se
međusobno smjenjuju na mom minberu, pa me je to okaharilo,
a sanj ao sam i Abbasove potomke kako se međusobno
smjenjuju na mom mi nberu, pa me je to obradoval o! "
Ebu Nu'ajm u knjizi "El - Hi l -j e" kaže: "Kazivao nam je
Muhammed b. el - Muzaffer, pozivajući se na Omera b. el ­
Hasana b. Alija, on na Abdullaha b. Ahmeda b. Ubejda, on
28
POVIJEST HIFA
na Muhammeda b. Sal i ha ei -Adevija, on na Ibn Dž'afera et­
Temi mija, on na Abdul azi za b. Abdussameda ei -Amijja, koji
mu j e rekao: ' Obavijestio me je Al i b. Zej d b. Džud' an,
prenoseći od Seida b. Musejjeba a on od Ebu Hurejre - neka
ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - koji j e rekao: "Jedanput
je Boži j i Poslanik - mi r i blagoslovi Boži j i neka su na nj ! -
negdje pošao, pa ga je u putu susreo Abbas. ' Hoćeš li da te
obraduj em, Ebu' l -Fadle? ! ' , upitao ga je Poslani k. ' Dakako da
hoću, Božiji Posl aniče ! ' , odgovorio mu j e on. 'All ah j e ovo
započeo sa mnom', rekao je Posl ani k, ' a okončat će ga s tvojim
potomstvom! "
Međuti m, ni z prenosilaca ovog hadisa j e slab ( dai f.
Postoji i jedan hadis koji se prenosi od Alij e, ali j e njegov
niz prenosilaca još slabiji od ovoga. Bi lježi ga I bn Asakir u
predaji koja ide preko Muhammeda b. Junusa el - Kudej mi ja ­
koji je poznat kao čovjek koji je i zmišljao hadise - , pa dalje,
preko I brahima b. Seida el - Eškara, zati m Halif, Ebu Hašima
i Muhammeda b. el - Hanefje, pa od Alije - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo. Tu stoji da je Božiji Posl anik - mi r i
bl agoslovi Božiji neka su na nj ! - rekao Abbasu: "All ah je ovo
započeo sa mnom, a završit će ga sa tvojim potomkom! "
I ma, također, i hadis koji se prenosi od I bn Abbasa, a koji
bilježi EI -Hati b u svojoj "Hi stori j i ", koji glasi : "Sa vama je
ovo započeto, i sa vama će se završiti ! "
Mi ćemo ovu predaju navesti , s kompl etni m ni zom
prenosilaca, kad budemo razmatrali biografju El -Muhtedija
Bi l l ahi , a hadis se nalazi i u predaji Ammara b. }asira, što
također bilježi El - Hati b.
29
Dželaluddin es-Sujuti
U "El -Hi l -j i " stoj i : " Kazivao nam je Muhammed b. el ­
Muzaffer, pozivajući se na N asra b. Muhammeda, on na Alija
b. Ahmeda es-Sevaka, on na Omera b. Rašida, on na Abdullaha
b. Muhammeda b. Sal i ha, koji j e citirao svog oca a on Amra
b. Di nara, koji je prenosio od Džabira b. Abdullaha - neka ga
obuj mi All ahovo zadovoljstvo! - koji je rekao: "Božiji Posiani k,
neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i , rekao j e: " Od
potomaka Abbasovih će biti vladari koji će biti emi ri moga
ummeta. S njima će Allah osnažiti islam! "
Međutim, jedan od prenosilaca ovog hadisa - Omer b.
Rašid - j e slab prenosilac.
Ebu Nu' aj m u knj i zi "Ed- Delai l " kaže: "Kazivao nam je
El - Hasan b. Ishak b. I brahi m b. Zej d, pozivajući se na El ­
Muntesira b. Nasra b. el -Muntesira, a on na A11mcda b. Rašida
b. Husej ma koji je rekao: ' Kazivao nam je moj amidža Seid b.
Husej m, prenoseći od Hanzal e, on od Tavusa a on od I bn
Abbasa - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - koji je rekao:
' Ummu' l - Fadl - neka je obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo! -
kazivala mi j e: - Kad sam jedanput prolazila pored Vjerovjesnika
- mir i bl agoslovi Božiji neka su na nj ! - on mi je rekao: 'Ti si
noseća sa dječakom, pa kad ga rodiš, dođi mi sa nji m! ' I doista,
kad sam ga rodila, otišla sam sa nj i m kod Vjerovjesnika i on
mu je na desno uho proučio ezan a na lijevo i kamet, svojom
mu plj uvačkom premazao usne i nadj enuo mu i mc Abdul lah.
Zati m je rekao: ' Nosi rodočelni ka hal i fa! ' Ja sam to ispričala
Abbasu ( koji je uživao u lijepoj odjeći , i on se odmah lijepo
obukao i otišao kod Vjerovjesnika, a on je, kad ga je ugledao,
ustao i poljubio ga u čel o) , a on ga j e onda upitao za ono što
sam mu ja kazala, i Posl anik mu j e rekao: 'Tako je, kako ti je
30
POVIJEST HALIFA
ispričala! On je hal i fja ( tj . od njega će bi ti hali fe) , od koj i h će
bi ti i krvoloka i sasvim ispravni h ( mehdi ) , i od koj i h će biti i
onaj koji će klanjati sa I saom, si nom Merj emi ni m, mi r neka j e
na njega! "
Ed- Dej l emi , u knj i zi "Musnedu Fi rdevs", kaže: "Kazivao
nam je Abdevs b. Abdullah Ketaba, pozivajući se na El- Husejna
b. Fethavej ha, on na Abdul l aha b. Ahmeda b. Jakuba el ­
Mekarrija, on na El-Abbasa b. Al ija en- Nesaij a, on na Jahju b.
Ja' l u er- Razi ja, on na Sehla b. Temama, on na El - Harisa b.
Š
i bl a, on na Ummu ' n-Nu' man koja j e prenosila od Aiše -
neka je obujmi Al lahovo zadovolj stvo! - a ona od Božijega
Poslani ka - mi r i blagoslovi Boži j i neka su na nj ! - koji je rekao:
' Zastavu će i mati potomci Abbasovi , i ona neće ispasti i z
njihovih ruku sve dok budu podupirali pravdu ( hakk) ! "
Ed- Darekutni u svom "EI - Efradu" kaže: "Kazivao nam
j e Abdul lah b. Abdussamed b. ei - Muhtedi , pozivajući se na
Muhammeda b. Haruna es- Sa' di j a a on na Ahmeda b.
I brahima ei -Ensarija, koj i j e prenosio ono što j e čuo od Jakuba
b. Sulejmana el - Haši mi ja, nai me : '
Č
uo sam El - Mensura kako
kaže: ' Kazivao mi je moj otac, pozivajući se na moga djeda
koji je prenosio od Ibn Abbasa - neka ga obujmi Allahovo
zadovoljstvo! - da je Vjerovjesni k - mir i blagoslovi Boži j i neka
su na nj ! - rekao Abbasu: - Kad tvoji potomci budu nastanjivali
cre nastambe, kad budu oblači l i cru odjeću i kad nj i hove
pristalice budu stanovnici Horasana, tada će hi l afet stalno biti
u nj i hovi m rukama, sve dok ga ne predaj u lsau, si nu
Merjemi nu! "
Ahmed b . I brahi m, međuti m, ni j e ni kakav autoritet, a i
šejh mu je nepoznat. Hadis j e, prema tome, slab a I bn Dževzi
3 1
Dželaluddin es-Sujuri
ga čak navodi kao i zmi šl jena. No on ima svoju potvrdu u
jednom drugom hadisu koji bilježi Taberani u svom "Kcbiru",
u predaji od Ahmeda b. Davuda el -Mekkija, koji prenosi od
Muhammeda b. I smaila b. Avnija en- Ncjlija, on od El - Harisa
b. Muavije b. el - Harisa, on od svoga oca a on od svoga djeda,
on od svoje majke a ona od U mmi Selem e - neka j e obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - da je Božij i Posl ani k rekao: "Hi lafet
će biti kod potomaka moga amidže, rođenog brata moga oca,
sve dok ga oni ne predaju Mesi hu ! "
Ovaj hadi s bi l j eži i Ed - Dej l emi , s drugi m ni zom
prcnosilaca, koji također i de preko Ummi Scleme.
El -Ukajli u svojoj knjizi "Ed-Du' afa' " kaže: "Kazivao nam
je A11med b. Muhammed en- Nasibi, pozivajući sc na I brahima
b. cl - Mustemi rra el - Aruki j a, on na Ahmeda b. Seida ei ­
Džubejrija, on na Abdulaziza b. el - Bekkara b. Abdulaziza b.
E bi Bekera, koji j e prenosio od svoga oca, a on od svoga djeda
Ebu Bekere - neka ga obuj mi Al lahovo zadovoljstvo! - koji je
navodi o Posl ani kove rij eči : "Od svakog dana Umejevića
potomci ma Abbasovim slijede dva dana, a od svakog mjeseca
- dva mjeseca! "
Ibn Dževzi ovaj hadis svrstava u i zmišljene hadise, a razlog
tome vi di u El - Bekkaru . Međuti m, takav nj egov stav j e
neosnovan budući da El - Bekkar ni kada nije osumnjičen za
laž, odnosno i zmišlj anje hadisa.
Š
taviše, I bn Adijj za njega
kaže: "On je jedan od mnogih slabih prcnosilaca od kojih se
hadisi bilježe! " Zatim je dodao: "Nadam se da bi on mogao
biti pouzdan. Ta, života mi moga, smisao ovoga hadisa nije
daleko od istine ! Naime, period u koj em je abbasijska država
bi l a moćna i efkasna u svi m područj ima, istočno i zapadno,
32
POVIJEST HALifA
sa i zuzetkom kraj njeg zapada, trajao j e od sto trideset i neke
godi ne, pa do dvije stoti ne i šezdeset i neke, kad je na vlast
došao El -Muktedir, za vrijeme čije vladavine je nestalo poretka,
a čitav zapadni dio se otrgnuo od njegove vlasti i svu mu državu
zahvatili neredi i smutnj e, što se nastavilo i poslije njega, kako
ćemo to vidjeti kasnij e . Gordost i sjaj nji hove države i nj i hove
vlasti trajao je sto šezdeset i nekol i ko godi na - dvostruko više
nego sjaj Umejevića, koj i su vladali devedeset i dvij e godi ne,
od čega j e devet godi na vlast pripadala I bn Zubejru, tako da
je čisto nji hova vlast traj ala nešto više od osamdeset i tri godi ne,
što odgovara periodu od hilj adu mjeseci ! "
Ja sam ovome hadisu pronašao nešto što ga potvrđuje .
Ez-Zubejr b. Bekkar u knj i zi "EI - Muvefekijat" kaže: "Kazivao
nam je Ali b. Sal i h, prenoseći to od moga djeda Abdullaha b.
Mus' aba, a on od svoga oca, koji j e t o preni o od I bn Abbasa
- neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - koji j e rekao Muavij i :
' Za svaki dan vaše vladavi ne, mi ćemo i mati dva dana, za svaki
t njesec dva mjeseca, i za svaku godi nu dvije godi ne ! "
Ez-Zubejr u ovoj knj i zi još kaže: "Kzivao nam j e Ali b.
ei -Mugi ra, prenoseći od I bnu ' 1 - Kel bi ja, on od svoga oca, on
od Ebu Sal i ha a on od Ibn Abbasa - neka ga obujmi Allahovo
zadovol j stvo! - sl j edeće: ' Crne zastave pri padaj u nama,
Porodici Posl ani kovoj, i nji hovo stradanje može doći samo i z
pravca zapada! "
I bn Asaki r u "Tari hu Demešk" kaže: "I zvijestio nas j e
Ebu'I - Kasi m b. Bennan, pozivaj ući se na Ebu Ai ja b.
Š
azana,
on na Dža'fera b. Muhammeda el -Vasitija, on na Muhammeda
b. Junusa ei - Kudejmija, on na Abdul l aha b. Sivara ei -Anberi ja,
on na Ebu' I - Ešhuba Dža'fera b. Hajjana, on na Ebu Redžaa
33
Džclaluddin cs-Sujuti
el -Ataridija a on na Abdul laha b. el - Abbasa, koji je prenosio
od svojega oca - neka ga obuj mi Al lahovo zadovol jstvo! - koji
kaže da mu j e Božiji Poslanik, neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i , j edanput rekao: ' Bože moj , pomozi Abbasa i njegovo
potomstvo! ' , što je ponovio tri puta, a potom rekao: 'Amidža,
jesi l i znao da će EI -Mehdi biti od tvoga potomstva, da će mu
biti pružena Božija potpora, da će on biti zadovoljan i da će
se nj i me biti zadovolj no? ! "
El - Kudej mi j e, međuti m, čovjek koji je i zmišljao hadise.
Ibn Sa'ad u svome djelu "Et-Tabekat" kaže: "Kazivao nam
je Ibn Omer, pozivajući se na Omera b. Ukbeta el -Lcjsija, koji
je prenosio od
Š
u'beta, Ibn Abbasova roba, a on od I bn Abbasa
- neka ga obuj mi All ahova milost! - koji je rekao: 'Abbas je
jedanput sve potomke Abdulmuttaliba sakupio kod sebe, a Alija
je kod njega imao počasno mjesto, kao niko drugi . Abbas je
tada rekao: - Bratiću! Ja sam nešto razmišljao, pa nisam htio
donijeti konačnu odluku prije nego se s tobom posavjetujem! -
' O čemu se radi ? ' , upitao je Alija. - Kako bi bilo - , rekao je on,
- da ti odeš kod Božijega Poslanika, neka su na njega mir i bla­
goslovi Božiji , i da ga pitaš kome će poslije njega pripasti vlast.
Naime, ako će pripasti nama, mi je u tom slučaj u, Allaha mi ,
nećemo prepustiti nikome sve dok i jedan od nas bude živ, a
ako će pripasti nekome drugom, onda je mi nikada nećemo
tražiti za sebe! - 'Amidža! ' , rekao mu je na to Alija, 'zar to može
pripasti ikome drugom doli tebi ? ! Zar vam to iko osporava? ! "
34
X
4 4
POVEST HALJFA
Dej lemi u svom "Musnedu' l -Firdevs" kaže: "Kazivao nam
je Ebu Mensur b. Hajrun, pozivajući se na Ahmeda b. Al ija,
on na Bi šrij a b. Abdul l aha er-Rumi j a, on na Ebu Bekra
Muhammeda b. Dža'fera el -Famija - koji j e poznat kao Gander
- , koj i je rekao: ' Pred Ebu
Š
akirom Meserrom b. Abdullahom
j e pročitano: ' Kazivao nam je El - Hasan b. Jezid, pozivajući se
na I bn Mubareka, on na El - E' ameša, on na Ibrahi ma b.
Dž'afera el - Ensarija a on na Enesa b. Mal i ka koj i j e prenosio
Poslanikove riječi : - Kd Allah odluči nekoga stvoriti za hi lafet,
On mu tjeme nj egovo potare Svojom Desnicom
1 1
! "
Meserra, zbog kojeg se ovaj hadis n e može prihvatiti, j e
čovj ek koj i j e kod znalaca odbačen ( metruk) , no isti se hadis
prenosi i od Ebu Hurejre, a Dejlemi ga bilježi s tri različita
niza prenosilaca, od koj i h jedan ide preko Ibn Ebi Zi'ba, drugi
preko Saliha, Tev'emina štićenika, a treći preko Ebu Hurejre
- neka i h sve obuj mi Allahovo zadovoljstvo! Bi lj eži ga, također,
i EI - Hakim u svom "Mustedreku", u predaji od Ibn Abbasa.
O Poslakovoj bu koju su halife naljedivale
jeda o drgoga, sve do njenoga kaja
Es-Selef bilježi u svome djelu "Et-Tavrijjat", s nizom prenosilaca
koji ide do El -Asme'ija, posredstvom Ebu Amra b. el -Alia, da
je Božiji Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božiji ! -
kad mu j e Ka' b b. Zuhej r - neka ga obuj mi Al l ahovo
l ¡
"Svoj om Desni com" - metafori čna predodžba; ti m i zrazom u
arapskom jeziku se označava moć, vlast, bolja strana i sl . ; jednom
riječj u: nešto što je blagoslovljeno.
35
Dželaluddin es-Sujuti
zadovoljstvo! - spjevao svoju kasidu "Banet su'ad", bacio mu
svoju burdu koj u j e imao na sebi, pa je Muavija - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - za vrijeme svoje vladavine pisao Ka'bu:
' Hajde, prodaj mi Poslanikovu burdu - dat ću ti za nju deset
hiljada dirhcma! ' Ka'b je, meduti m, to odbio, no kad je on
umro, Muavija je njegovim potomcima poslao dvadeset hiljada
dirhema i tako tu burdu otkupio od nj i h. Mnogi je svijet kazivao
da je ona kasnije bila i kod abbasijsk.i h hal ifa.
Medutim, Zehebi u svom "Tari hu" kaže: "
Š
to se tiče burde
koja se nalazi kod abbasijskih halifa, Junus b. Bekir kaže, pozi­
vajući se na I bn Ishaka u njegovu kazivanju o bici na Tebuku,
da je nju Božiji Poslanik - neka su na njega mir i bl agoslovi
Božij i ! - dao stanovnicima Ejle zajedno s dokumentom koji im
je napisao kao garanciju da će biti siguri , te da ju je od njih
kupio Ebu'I -Abbas es-Seffah za tri stotine dinara!
Ja držim da je burda koju je kupio Muavij a izgubljena
prilikom pada umejevićke države . "
I mam Al1med b. Hanbel bilježi u svojoj knjizi "Ez-Zuhd",
prenoseći to od Urveta b. ez- Zubejra - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - "da j e Boži j i Poslanik - mir i blagoslovi
Božiji neka su na nj ! - izlazio pred delegacij e u jemenskom
ogrtaču čija je dužina bila četiri l akta a ši ri na dva l akta i jedan
pedal j . Taj se ogrtač kod halifa pohabao, pa su ga oni držali
smotana s odjećom koja se oblačila samo za bajrame! Među
prenosioci ma ove predaje nalazi se i I bn Lehi ' a.
Ta sc j e burda doista nalazila kod halifa i oni su j e jedni
od drugih nasljedivali i stavljali j e na svoja ramena prilikom
procesija, sjedeći i j ašući . Njom j e bio ogrnut i EI -Muktedir
kada je ubij en, pa sc tako Poslanikova burda namočila krvl ju.
36
POVIJEST HALFA
Vjerujem da je ona i zgubl jena pri l i kom i nvazije Tatara, a svi
mi pripadamo Bogu i svi ćemo se Njemu vratiti ! "
O detaljima koji se naa razauti po raznim
biografskim djelima a koji bi na jednom mjestu
bili efektiji i svrsishodniji
I bnu '1- Dževzi kaže: "Es-Sul i navodi da je čuo gdje ljudi govore
'kako svaki šesti vl adar bude svrgnut' ! - "pa me je to ponukalo
da podrobnije razmisl i m o tome", kaže on, "i ustanovio sam
da je to vrlo čudno! Eto vidite, na čelu je najprije bio naš
Vjerovjesnik - neka su na njega mir i bl agoslovi Božiji ! - a nakon
njega je na vlast došao Ebu Bekr, zatim Omer, Osman, Alija pa
Hasan - i on je svrgnut! Zatim je bio Muavija, pa Jezid b. Muavi­
ja, Muavija b. Jezid, Mervan, Abdul mcl i k b. Mervan pa I bnu
'z- Zubejr - i on j e svrgnut! Zatim je bio EI -Vel i d, pa Sul ejman,
Omer b. Abdul azi z, Jezid, Hišam, pa El - Velid - i on je svrgnut!
Potom se Umejevićima vlast više nije uspravi l a i nju je preuzeo
Es-Seffah, zatim EI -Mensur, EI -Mehdi , El -Hadi , Er- Rešid, pa
El - Emi n - i on je svrgnut! Zatim je došao El -Me' mun, pa EI­
Mu'tesim, El-Vasik, EI-Mutevekki l , El -Muntesir, pa EI-Muste'in
- i on je svrgnut! Zati m je bio El - Mu'tezz, pa EI-Mehdi , El­
Mu'temid, EI -Mu'tedid, EI -Mustekf, pa El-Muktedir, koji j e
dva puta svrgavan a potom ubij en! Zatim je došao El - !hi r, pa
Er- Radi , El - Mutteki , El -Mustekf, El-Muti ' , pa Et-Ta'i - i on j e
svrgnut! Zati m j e bio El - Kadir, pa El - Kai m, EI - Muktedi, EI ­
Mustazhir, EI -Musteršid, pa Er-Rašid - i on je svrgnut! "
Zehebi kaže: "Ovo što on navodi i ma više nedostataka.
Jedan je nedostatak taj što on kaže : 'Abdul mel i k pa I bnu ' z-
37
Dželaluddin es-Sujuti
Zubej r' , što ni j e t ačno! I bnu ' z- Zubej r je peti hal ifa, a
Abdul mel i k je bio nakon njega, i l i su pak oboj ica - peti ! ; i l i je
jedan od nj i h hal i fa a drugi napasni k ( hari dž), budući da je
l bnu ' z- Zubej r prvi dobio legiti mi tet i data mu prisega na
vj erost . Hi l afet Abdul mel i ka je postao pravosnažan tek od
momenta kad je ubi j en Ibnu ' z-Zubejr!
Drugi j e nedostatak što nije ubrajao i Jezi da en- Nakisa i
njegova brata I brahi ma koji je svrgnut, kao ni Mervana. Da
su i oni ubroj ani , El -Emi n bi u tom sl učaju bi o deveti ! "
Međuti m, mi smo već ranije rekli da se Mervan ne ubraja u
bali te, budući je on uzurpator, baš kao što je to i Muavija b. Je­
zid. Naime, l bnu 'z- Zubejru je prisegnuto na vjerost, či me je
on zadobio legitimitet, nakon Jezi dove smrti , dok se u
Š
amu
Muavija digao protiv toga. Prema tome, nji h dvojica se tretiraju
kao jedan. Hilafet se nije upotpunio ni Ibrahi mu, koji je bio
poslije Jezida en- Nakisa, budući da su ga jedni priznali za hal i f,
a drugi nisu; treći su ga zval i emirom ali ne i hal i fom, i on se na
tom položaju zadržao svega četrdeset, odnosno sedamdeset da­
na. Na ovaj način Mervan cl - Hi mar bi bio šesti, j er je on dvana­
esti halifa računajući od Muavije, a El - Emi n šesti nakon njega.
Potom, svrgavanje se ne ograničava samo na svakog šestog,
j er je svrgnut i El -Mu'tezz, ali i El - Kahi r, El - Mutteki i El­
Mustekfi .
Ovdj e, međut i m, po mome mi šlj enj u, nema kol i zi j e,
budući se hoće kazati kako je svaki šesti po pravilu bi o svrgavan,
što ne isključuje mogućnost da bude svrgnut i neki koji nije
šesti .
Još se, kao dodatak na ono što je naveo El -Dževzi, kaže :
" Nakon Er- Raši da na vl ast j e došao El - Muktdl , pa El -
38
POVIJEST HALFA
Mustendžid, zatim El - Mustedi ' u, En-Nasir, Ez-Zahir, te El­
Mustensir, koji je po redu šesti a nije svrgnut, potom El ­
Musta'sim: njega su ubi l i Tatari i s nj i m se završava država halifa.
Hi lafet j e nakon njega bi o prekinut tri i po godi ne, kad ga j e
ponovo uspostavio EI - Mustansir. To, meduti m, nije bilo duga
vijeka. Njemu je lojalnost i zražena u Egiptu i on j e krenuo za
I rak, no u putu j e naišao na Tatare pa je i on ubij en, te jednu
godinu nakon njega nije bilo hilafeta. Potom je hil afet uspostav­
ljen u Egi ptu, gdj e je prvi halifa bio EI - Haki m, zatim EI ­
Mustekfi , EI -Vasik, EI - Haki m, EI -Mu' tedid, pa El -Mutevekki l ,
šesti po redu - i on j e svrgnut! Potom je vlast preuzeo EI ­
Mu'tesi m, al i j e i on svrgnut nakon samo dvadeset i pet dana.
Zatim se ponovo vratio EI - Mutevekkil, al i je opet svrgnut.
Nakon nj ega l oj al nost j e i zražena El - Vasi ku, zati m
.
EI ­
Mu'tesi mu, koji j e svrgnut, pa j e ponovo vraćen EI - Mutevekkil
koji je ovoga puta vladao sve do svoje smrti , zatim El -Muste'i n,
pa EI -Mu' tedid, EI - Mustekfi , pa El -Ki m koji j e šesti po redu
od El -Mu'tesima prvog i drugog - i on je smijenj en! Zatim je
došao EI - Mustendžid, sadašnji halifa, koji j e pedeset i prvi
abbasijski halifa.
Kuioziteti
l . Za Abbasije se kaže da oni i maju svoj početak, svoju
sredi nu i svoj kraj . Početak i m je El-Mensur, sredi na El ­
Me' mun a kraj EI - Mu'tedi d.
2. Sve abbasijske balite jesu djeca ropki nja, osi m Es-Seffaha,
EI -Mehdija i El -Emi na.
39
Dželaluddin cs-Sujuti
3. Od svih halifa jedini je Hašimija, kojeg j e rodila Hašimijka,
bi o Al i j a b. Ebi Tal i b - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - te njegov sin Hasan i El - Emi n; barem tako
tvrdi Es-Sul i .
4. Od svih halifa samo su nj i h dvoj i ca i mal i i me Alija: Alija
b. Ebi Tal i b i Alija el - Muktef.
5. Zehebi kaže: "Kod hal i fa preovladavaju j edi nstvena i mena
i onih koji se spomi nj u samo dva puta j e vrl o malo, dok j e
mnogo i mena koj a se ponavl j aj u vi še puta, kao npr.
Abdul l ah, Ahmed, Muhammed . . .
| 2
40
Potom, svi nadi mci hali fa ( el kab) su bili j edi nstveni sve
do El - Musta' si ma, poslj ednj eg i račkog hal i fe. Nakon
nj ega, nadi mci egipatskih hali su se često ponavljali, kao
što je npr. EI -Mustensir, El -Mustekt, EI -Vasik, EI -Hakim,
El -Mu'tedi d, El - Mutevekki l , El -Musta'si m, El - Muste'i n,
El - K1i m, El - Mustendži d. Svaki od ovi h nadimaka se opet
ponovio samo jedanput, izuzev nadi mka EI -Mustekt i El ­
Mu'tedid, koji su se ponovili još po dva puta; njih su nosila
troj i ca abbasijskih hali f.
Potom, nijedan abbasijski halifa nije sebi uzi mao nadi mak
niti jednog ubejdijskog halife, osi m El-Kaima, El - Hakima,
Ez-Zahira i El -Mustensira, dok su se nadi mci El -Mehdi i
EI -Mensur nal azi l i kod Abbasija i prije stupanja na scenu
Ubejdi j a.
Neki su zapazili da se ni j edan halifa, ali ni monarh, nije
prozvao EI - Kahir
1 2
, a da j e bio uspješan! "
EI - Kahi r - dosl . : koji sve potčinjava i nadvladava; Moćni , jedno od
Allahovih 'Lijepih I mena' .
POVJJEST HALFA
Mi pri mjećuj emo da je isti sl učaj i s nadi mci ma: El ­
Mustckf i El -Muste'i n
1
4
- sa svakim od njih su se prozvala
po dvoj ica abbasijskih hali fa, pa su dvoj ica od nj i h svrgnuti,
a dvoj i ca protjerani !
Najblagoslovl jeni ji i najbl agotvorniji nadimak oni ma koji
su sebi uzi mal i nadimke bio je - El -Mu' tedi d.
1 5
6. Ze he bi tvrdi da s u samo dvoj ica halifa vlast preuzela nakon
vladavine svoj i h brati ća; to su: EI - Muktefi , nakon Rašida,
i El -Mustensir, nakon El -Mu'tesi ma.
7. On još kaže: "Hi lafet su držala po troj ica braće od trojice
halifa. To su Rešidovi si novi : El -Emi n, El - Me' mun i El ­
Mu' tesi m; El - Mutevekki l ovi si novi : EI - Mustcmi r, El ­
Mu' tezz i El - Mu'temi d, te El -Muktedi rovi si novi : Er­
Radi , EI - Muktetl i El -Muti ' u".
8. Također kaže: "Abdul mel i k j e jedini halifa čijih je četverica
sinovl držalo hi l afet. On u tome nema takmaca, i zuzev
među monarsi ma".
9.
I +
| 5
Mi , međut i m, zapažamo da j e među hal i fama, od
Vjerovjesni ka pa naovamo, bi l o j oš takvi h. Takav j e sl učaj
s četveri com El - Mutevekki l Muhammedovi h si nova,
odnosno peteri com. To su: El - Muste' i n, EI - Mu'tedid, EI ­
Mustekfi, El - Kai m i sadašnji halifa ( hal i fetu' l - asri ) El ­
Mustendžid.
Od svi h hal i fa, samo su dvojica nj i h to bi l a za života
nj ihovi h otaca. To su: Ebu Bekr es-Siddik i Ebu Bekr et-
EI - Mustekti · k. je samodovol j an.
El - Muste' i n - k. traži pomoć.
EI -Mu' tedid - osnažen, ojačan.
41
Dzel�luddin es-Sujuti
Ta' i b. el - Muti ' . Kod ovog potonjeg se otac parali zirao,
pa se sam odrekao hi l afeta u korist svoga si na.
l O. Učenj aci kažu: "Prvi koji j e preuzeo hi lafet a njegov otac
bio živ, bio je Ebu Bekr. Uz to, on je i prvi koji je odredio
nekoga ko će preuzeti hi lafet nakon njega, prvi je počeo
uzimati iz državne blagajne ( Bejtu' l - mal ) i prvi j e koji je
Mu sh af nazvao tim i menom".
I ó
42
Prvi koji je sebe nazvao "vođom pravovjerni h" ( emiru ' 1 -
mu' mi ni n), bio je Omer b. el - Hattab, dok je prvi koji je
uzeo bi ser, koji j e počeo računati vrijeme od Hi džre, koji
je naredio da sc kanja teravi h- namaz, koji je osnovao vladu
i koji i � neko područje proglasio zabranj eni m ( hama ' 1 -
hi ma) , bio Osman. On je i prvi koji je darivao zemljišne
posjede, tj . koji je to omasovio, i prvi j e dodao još jedan
ezan kod džuma- namaza, te prvi koji je počeo davati
mujezi ni ma platu, koji j e zamuckivao pri l i kom držanja
hutbe i koji je i menovao upravnika policije ( sahi bu 'š­
šurta) .
Prvi koji j e odredio prestolonasljednika za svoga života
bio j e Muavij a i on j e prvi koji j e u svoju sl užbu primio
evnuhe.
Prvi kome su donošene glave bio je Abdullah b. ez-Zubejr,
a prvi ko je stavio svoje i me na kovani novac bio je
Abdul mel i k b. Mervan. Prvi ko je zabranio da ga se zove
njegovim i menom bio je El -Vel i d b. Abdul mel i k. On je i
prvi koji je kod Abbasija uveo nadi mke ( elkab ) .
Tj . isključio ga iz opće upotrebe.
POVIJEST HALIFA
Ibn Fadl ul l ah kaže: "Neki tvrde da su i Umejevići i mal i
nadi mke, slične oni m kod Abbasovi ća. "
Neki historičari doista navode da j e Muavijin nadimak
bio "En- N asir bi di ni l l ahi ", da j e J ezidov nadimak " El ­
Mustensir" a nadimak njegova sina Muavije "Er- Radžih
i l e' l -hakk"; da j e Mervanov nadimak bio "El - Mu'temi n
bi l l ahi " a nadi mak Abdul me l i ka " El - Muveffe k bi
emrillahi" a nadimak njegova sina El-Velida "EI -Muntekim
hi l l ahi "; da je nadi mak Omera b. Abdulaziza bio "El ­
Ma'sum bi l l ahi "; nadimak Jczida b. Abdul mel i ka "El ­
Kadir bi sun' i l l ahi " a nadi mak Jczida b. en- Nakisa "Eš­
Š
akir l i en' umi l l ahi ".
l l . Prvi kod kojeg se razbilo jedinstvo u držvi bio j e Es-Seffah
a prvi hal i fa koji je sebi bl iskima učinio zvjezdoznance
( astrologe) i postupao po onome što su nalagale zvijezde,
bio je El - Mensur. On j e i prvi hal i fa koj i j e u sl užbe
postavio svoje robove i dao i m prednost nad Arapi ma.
Prvi halifa koji j e naredio da se, kao odgovor njegovi m
neistomišlj eni ci ma pi šu knjige, bi o j e El -Mehdi .
Prvi halifa ispred kojeg su išli ljudi sa sabljama i metal ni m
ši pkama, bi o j e El - Hadi . Prvi koj i se na otvorenom
prostoru ( fi' l - mejdan) igrao palicom, bi o j e Er- Rešid. Prvi
ko se zvao i pisao kao halifa pod svoj i m nadimkom za
vrijeme svoje vladavi ne, bio je El -Emi n a prvi koji je u
vladu ( divan) uveo Turke, bio je El -Mu'tesi m. Prvi ko j e
nemusl i manima naredio da promijene svoju odjeću, bio
j e El -Mutevekkil . Prvi čije su ubistvo uredili Turci, bio j e
El -Mutevekl , i na taj način s e obistinio Poslanikov hadis,
kojeg j e zabilježio Taberani sa dobrim ( džejj i d) ni zom
43
Dželaluddin es-Sujuti
prenosilaca, od Ibn Mes'uda koji j e rekao: "Božiji Poslanik
- neka su na njega mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao j e:
' Pusti te Turke, ukoli ko oni vas puste, jer prvi koji će mome
ummttu uzurpirati njegovu vlast i ono što mu j e Allah
podario, bi t će potomci Kanture! "
Prvi koji j e u praksu uveo nošenje ši rokih rukava i mal i h
kapa, bio j e EI - Muste' i n. Prvi koji j e uveo u običaj j ahanje
s nakitom od zlata, bio j e EI -Mu'tezz. Prvi halita koj i j e
savladan, koj i j e onemogućen da nastavi vrši ti svoj u
funkciju i čije su i ngerencije prenijete na drugoga, bio j e
EI - Mu' terni d, a prvi koj i je hi l afet preuzeo j oš kao di jete
bio je EI - Muktcdir.
1 2. Posl j ednj i hal i fa koj i j e l i čno upravl j ao voj skom i
fnansijama bio je Er- Radi . On je ujedno i posljednji halit:l
koji j e imao ispisanu poezij u, i poslj ednji koji je držao
hutbe i ljude predvodio u namazu. Uz to, on j e i posljednji
halifa koji je priređivao si jela za svoje prisne prij atelje i on
je poslj ednji či j i su rashodi i prihodi , darovi , posl uga,
isplate, ri zni ce, j el a i pi ća, njegovi komiteti i vratari , te sve
ostalo, bilo uređeno na način kako je to bilo u prvobitnom
hi l afetu. On j e i posljednji halita koji j e putovao u odj eći
kakvu su oblačile ranije hal i fe.
1 3. Prvi kod kojeg s e nadimak ponovio, bio j e El - Mustensir,
koji je na vlast došao poslije EI - Mu' tesima.
1 4. U Askerijevom "Evailu" stoj i : "Prvi hali fa koj i je na tu
dužnost stupio za života svoje majke, bio j e Osman b. Afan
- neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - zatim je to bio
EI - Hadi , pa Er-Rešid, potom El - Emi n, El -Mutevekkil, El ­
Muntesir, El-Muste' i n, El - Mu' tezz, EI - Mu'tedid, El- Muti ' ,
44
POVIJEST HALIFA
dok nijedan nije preuzeo hilafet za života svoga oca, s
izuzetkom Ebu Bekra es-Siddika i Et-Tai 'a".
l S . Es-Suli kaže: "Ni j e nam poznato da je i jedna žena rodila
dvojicu halifa, osim Vel lade, majke El -Vel ida i Sulejmana,
dvoj ice Abdul mel i kovi h si nova, te
Š
ahi ne, majke Jezida
en- Nakisa i Ibrahi ma, El -Vel i dovi h sinova, i Haj zurane,
majke EI - Hadija i Er- Rešida".
Mi nj i ma dodaj emo još i majku El -Abbasa i Hamze, i
majku Davuda i Sulejmana, djece EI - Mutevekkila Drugog.
1 6. Napomena: Ubejdi j a, koji su sebe nazi val i hal i fama,
ukupno j e bi l o četraest: troj ica u Maroku - EI -Mehdi ,
EI - Kaim i EI - Mensur - , i jedanaest u Egiptu - EI - Mu' i zz,
El-Aziz, El - Haki m, Ez- Zahi r, El -Mustemi r, EI - Musta' l i ,
El -Amir, El - Hafz, Ez- Zafr, El - Faiz i EI -Adid.
Početak nji hove vladavine bio je dvije stotine devedeset i
neke godi ne, a kraj pet stotina šezdeset i sedme.
Zehebi kaže: " Bi l a j e to ustvari j evrejsko- mani hejska
država, a ne al evi j ska i bati ni j ska ( ezoteri čna ) , i ne
fatimijska. Nj i h j e bi l o četrnaest otpadni ka a ne hal i fa
( mutehall i fen la mustahl i fen) . "
17. Napomena: One Emevije koje s u se nazivale halifama u
Maroku bili su mnogo bolj i od Ubejdija u pogledu islama,
odnosa prema Poslanikovoj tradiciji, pravednosti, kao i
po vrl i nama, učenosti, zalagnju na Božijem putu i voj ni m
pohodi ma. Nj i h j e bi o vel i ki broj, a u Ende! usu ih j e bilo
čak šesterica koji su se istovremeno nazivali halifama.
1 8 . Napomena: O biografj ama hal i fa pisalo j e više rani j i h
učenjaka. Neka od ti h dj el a su: "Tarihu'l - hulefa' " Nafavija
45
Džclaluddin es-Sujuri
en- Nahvija, koje se sastoji od dva toma i koje tretira period
do El - Khi ra; zati m Sul i j ev "El - Evrak" koj i se bavi
isključivo Abbasijama, sve do njegova vremena, i ja sam
ga i mao prili ku iščitati; potom Dževzijev "Tari hu hul efai
Beni ' l -Abbas", kojeg sam također i mao priliku pregledati
a koj i se završava sa vl adavi nom En- Nasi ra; zati m
"Tari hu' l - hul efa"' autora Ebu' l - Fadla Ahmeda b. Ebi
Tahi ra el - Muru zi j a, publ ici ste i j ednog od vel i kana
pjesničke rij eči , umro 280. godi ne, te "Tari hu hul efai
Beni 'l -Abbas", čiji je autor El - Emi r Ebu Musa Harun b.
Muhammed cl -Abbasi .
1 9. Napomena: El - Hatib bilježi u svom "Tari hu", sa svoji m
ni zom pre nosi l aca koj i i de preko Mu hammeda b.
Ubadeta, koji kaže: "Nijedan hal i fa nije znao čitav Kur'an
napamet, osi m Osmana b. Mfana i El -Me' muna! "
Mi , međut i m, drži mo da ovakvo reduci ranj e n i j e
dopušteno. Naime, hafz Kur'ana je bio i Ebu Bekr es­
Siddik - neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - što je
nedvosmisleno registrirala vjerodostoj na predaja i što je
ekspl i ci tno istaknul a č itava skupi na autori teta, među
koj i ma i Nevevi u svom "T eh zibu". Zati m, Kur'an j e
napamet znao i Al i j a - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - i jedna predaja kaže da ga je on čitava
naučio nakon smrti Vjerovjesnika, neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i .
20. Napomena: I bnu ' s- Sa' i kaže : " J a sam prisustvovao
izražavanju lojalnosti - davanju prisege na vjernost - halif
Ez-Zahiru. On je sjedio na otvoru l učnoga svoda, u bijeloj
odjeći . Na sebi j e i mao šal i bio j e ogrnut Poslanikovom
46
POVI JEST HALIFA
burdom. Ispred njega je na minberu stajao vezir, a ispod
njega, na stubištu, osoblje rezidencije, dok je on od ljudi
primao i zražaje lojal nosti i prisegu na vjernost . Tekst
prisege je glasio: Prisežem na vjernost našem prvaku i
zaštitniku, prcdvodniku kojem su sc obavezni pokoravati
svi ljudi, Ebu Nasru Muhammedu ez- Zahiru Bicmril l ah,
prema Allahovoj knjizi, prema sunnetu Njegova Poslanika
i prema osobnom naporu vođe pravovjerni h. Naglašavam
da nema drugog halifc osi m njega! "
47
POVJEST HAL FA
EBU BEKR ES-SIDDIK
I me Ebu Bekra es-Siddika, halife Božijega Poslanika - neka
su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - jest: Abdullah b. Ebi
Kuhafa Osman b. Amir b. Amr b. Ka' b b. Sa'ad b. Tej m b.
Murre b. Ka'b b. Lu'ej b. Gal i b ci - Kurcši et-Tej mi . U svojoj
porodičnoj lozi s Božijim Posl ani kom susreće se u Murri .
Nevevi u svom "Tehzibu" kaže: "Ono kako smo mi naveli
- tj . da je Ebu Bekrovo i me Abdul l ah - sasvim j e ispravno i
općepoznato j e, premda i ma i mišljenja da je njegovo i me Atik.
Međutim, isti na j e ono što tvrde svi učenjaci a oni kažu da j e
Atik njegov nadimak, a ne i i me. Ovaj j e nadimak, kako to stoji
u jednom hadisu koji bilježi Tirmizi, on dobio zbog toga što se
oslobodio od vatre. Po nekima, on je taj nadimak dobio zbog
ljepote i fnoće svojega lica. Ovo je mišljenje Mus'aba b. ez­
Zubcjra, EI - Lejsa b. Sa'ada i još jedne grupe ljudi . Treći opet
drže da j e tim nadimkom nazvan stoga što u svoj oj parodi čnoj
lozi nije i mao ni čega čemu bi se moglo prigovori ti . "
Mus'ab b. ez-Zubejr i još neki drugi kažu: "Ummet j e,
međuti m, potpuno jedinstven kad j e u pitanju njegov nadi mak
" Es-Siddi k"
1 7
, budući j e on odmah na početku povjerovao
I 7
Es-Siddik - onaj koji uvijek potvrđuje i sti nu; istinol jubivi .
49
Džclaluddin es-Sujuti
Božijem Poslaniku - neka su na njega mir i bl agoslovi Božiji !
- da se uvijek i u svemu držao istine i da od njega nije zabilježen
niti j edan sl učaj neozbi l j nosti i koleblj ivosti, u bi l o kojoj
situacij i . On je u islamu i mao veći broj istaknutih stajališta.
Primjera za to j e mnogo, a neka od nj i h su: poznati dogadaj
sa nj i m nakon Noći Poslanikova noćnog putovanja ( Lejletu' l ­
isra) , njegova nepokolebljivost u tome, te odgovor koji j e dao
poricatel ji ma; zati m njegova hidžra s Božij i m Poslani kom -
mir i blagoslovi Božiji neka su na nj ! - kojom prilikom je ostavio
svoju porodicu i svoju dj ecu i striktno se držao Posl anika, kako
u samoj Peći ni , tako i tokom či tavog puta; potom njegove
riječi na Dan Bedra i na Dan Hudejbije, kad je drugima situacija
bila nejasna u vezi s odlaganjem ul aska u Mekku; zatim njegov
plač onda kad je Božiji Posl ani k - mi r i blagoslovi Boži ji neka
su na nj ! - rekao: - Allah j e jednog čovj eka stavio pred izbor
i zmedu ovoga svijeta i ahireta ( pa je on i zabrao ahi ret ! ) ; zatim
nj egova prisebnost i postoj anost pri l i kom smrti Rožij ega
Poslanika - neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - kad je
stao pred ljude, održao im govor i umi rio ih; potom njegov
postupak kad sc nametnuo probl em pri sege na vjernost
( bej 'at), kojom prilikom j e i zriči to slijedio i nteres musli mana;
zatim njegova pažnja ( i ustrajnost) u vezi s upućivanjem vojske
Usame b. Zejda u
Š
am, kojom prili kom je pokazao kraj nj u
odlučnost; zatim njegov vojni pohod protiv otpadnika od vjere,
kad je u vezi s ti m žestoko debatirao sa ashabi ma, pritom i m
navodeći argumente koje oni ni su bi l i u stanju pobiti , pa j e
tako Al l ah i nji hova srca zagrijao za ispravnu odluku - da se
silom obračunaj u s otpadni ci ma; potom opremanje vojske za
Š
am s ci l jem zauzimanja tog područja i njegova materijalna
50
POVIJEST HALIFA
potpora te vojske. Konačno, ono naj l j epše i najistaknutije što
je uči ni o j est to što je Omera - neka ga obujmi Allahovo
zadovoljstvo! - muslimanima odredio za halif ( kad j e u njemu
prepoznao čovj eka dostoj na da vodi ummet , kad ga j e
muslimanima oporu čio za to, pa onda u mm et prepustio Allahu
u amanet. Bog Uzvišeni j e tako taj hi l afet uči ni o naj ljepšim i
Omer je - koji je u tom smislu jedno od Ebu Bekrovih dobri h
djela i j edan od nj egovih veli čanstveni h gestova - stvorio
odl i čne pretpostavke za razvoj i ši renj e i sl ama, i znut ra
maksi mal no osnažio vj eru, pa se on smatra i konkretizacijom
obećanja Allaha Uzvišenoga, po koj em će On islam uzdići i
učiniti ga moćnij i m od svih drugih vj era.
Vrl i ne, odlučne geste i lijepe osobine koje su krasi le Ebu
Bekra tako su brojne da ih nije moguće sve ni pobroj ati ".
Ovo s u bi l e Nevevijeve riječi a mi s a svoje strane j oš
dodajemo: Stoga smo odlučili dati malo više prostora biografji
Ebu Bekra es-Siddika i navesti mnogo toga vezanog za njega
što nam j e bilo dostupno. Sve to podi jel i l i smo po odj elj ci ma.
O imenu i na Ebu Bek
Mi smo već nešto natuknuli o tome. Ibn Kesir kaže: "Jedinstve­
no je mišljenje da j e njegovo pravo i me: Abdullah b. Osman.
Postoji samo jedna varijanta, koju prenosi Ibn Sa'ad od Ibn
Siri na, po kojoj j e njegovo ime Ati k. Međutim, isti na j e da j e
to njegov nadi mak, i ne postoji saglasnost o tome kad ga j e
Î ð
dobio i koj i m povodom. Prema jednima, nadimak Atik , dobio
¡8
Š
to pored ostalog znači i lijep.
S l
Džclaluddin cs· Sujuti
je zbog ljepote svoga l i ca. Ovog su mišljenja El - Lejs b. Sa'ad,
Ahmed b. Hanbel , I bn Me' i n i drugi . Ebu Nu' aj m el -Fadl b.
Deki n kaže: "Taj nadi mak j e on dobio zato što je prednjačio
u dobru, što j e odvajkada činio samo dobro" .
Po drugima, on j e taj nadi mak dobio zbog čistoće svoje
porodi čne l i ni j e; tj . u njegovu porijeklu sc ne može naći ništa
čemu bi sc moglo prigovori ti . Neki opet kažu: "To mu je
p
i
·vobi tno i mc, a Abdullahom j e nazvan kasnije".
Taberani bilježi predaju od EI - Kasi ma b. Muhammeda
koji je o Ebu Bekrovu i menu upitao hzr. Aišu. "I me mu je
Abdul l ah", odgovori l a je ona. Kad j oj je on rekao da neki
ljudi tvrde da mu j e ime Atik, ona je rekl a: "Ebu Kuhafe
20
je
i mao tri sina i dao im je i mena: Atik, Mu' ti k i Mu' ajti k".
Ibn Mendeh i I bn Asakir bilježe predaju od Muse b. Tal hc
koji kaže: "Ja sam upitao Ebu Talhu zbog čega je Ebu Bckr
nazvan Atikom, pa mi je rekao: "Njegovoj majci sc nije dalo u
tome da joj poživi si n, pa kad je njega rodi l a, okrenul a se
prema K'abi i rekla: "Bože moj , ovo je zdanje oslobođeno od
smrti , pa daruj to i meni ! "
Taberani bi l j eži i predaju od I bn Abbasa koji kaže :
"Prozvan je Ati kom zbog ljepote njegova lica" .
I bn Asakir bilježi predaju od hazreti Aišc - neka je obuj mi
Allahovo zadovoljstvo! - koja kaže: "Ebu Bekrovo i me, koje
su mu dali njegovi ukućani, jest Abdullah, međuti m nadvladalo
ga je i mc Ati k! "

Ì0
Naime, osnovno značenje riječi atik ( atiq) jest: davni, drevni , pa bi u
ovom slučaju ono značilo: drevni dobročinitel j .
Tj. Ebu Bckrov otac.
POVIJ EST HALIFA
U drugoj verziji ove predaje stoj i : "Međuti m, Vjerovjesnik
ga j e nazvao Ati kom! "
Ebu Ja' l a bilježi u svome "Musnedu", kao i I bn Sa'ad i
EI - Haki m, koj i t o uvršt ava u kat egori j u potpu no
vjerodostoj ni h predaja od hazreti Aiše koja kaže: "Allaha mi
sam jedanput bi l a u svojoj kući , a Božiji Poslanik se sa svoj i m
ashabi ma nalazio u dvori štu, tako da j e i zmeđu mene i njih
bio samo jedan zastor, kad je naišao Ebu Bekr, a Vjerovjesnik
je rekao: "Ko želi da vidi onoga ko j e osl obođen od Vatre
( ati k mi ne' n- nar), neka pogleda u Ebu Bekra! " Njegovo i me,
međuti m, koje su mu dal i njegovi ukućani , jest Abdullah, al i
ga je i mc Ati k nadvladal o. "
Et-Ti rmizi i El - Hakim također bilježe od hazreti Aiše da
j e Ebu Bekr jedanput došao kod Božijega Posl ani ka - neka su
na njega mir i blagoslovi Boži j i ! - pa mu je on rekao: "Ebu
Bckre, ti si Allahov oslobođeni k ( ati k) od vatre! ", i on je od
tada prozvan Atikom.
EI - Bezzar i Et-Taberani bi lj eže predaju od Abdullaha b.
ez- Zubejra, sa dobrim ni zom prenosilaca, u kojoj on kaže :
"Ebu Bekrovo i mc je bilo Abdul l ah, pa mu je Božiji Posl ani k
jedanput rekao: 'Ti si Allahov oslobođeni k od vatre ! ' , i od
tada je on prozvan Atikom! "
Š
to se tiče njegova nadimka ' Es-Siddik' ( Istinoljubivi ) ,
neki tvrde da ga je dobio još u predislamskom periodu, zbog
svoje velike iskrenosti i kraj nje privrženosti isti ni . Ovo mišljenje
bi lježi Ibn Mesedi . Drugi smatraju da je tako prozvan stoga
što je odmah vjerovao u sve ono što je govorio Božiji Posl anik
- neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i !
53
Dželaluddin es-Sujuti
Ibn Ishak, pozivajući se na Hasana Basrija i Katadcta, kaže:
"On se najprije ti m nadi mkom pročuo ujutro, nakon one noći
kad se zbio isra' . "
2 1
El - Hakim u svom "Mustedreku" bilježi predaj u od Aišc ­
ne ka j e obuj mi Al l ahovo zadovol j stvo ! - koj a kaže :
"I dolopoklonici su došli kod Ebu Bekra i rekli mu: '
Š
ta i maš
kazati za svoga prij atel j a - on tvrdi da je noćas prebačen do
Hrama u Jerusalcmu! ? ' 'Zar zbilja tako kaže ? ! ' , upitao je on,
pa kad su mu rekl i da j e doista tako, rekao je: ' I stinu kaže ! Ja
nj emu vjerujem nešto što j e mnogo veće od toga: vjeruj em da
mu sc kazuje s nebesa, sjutra i svcčcri ! ' Tako j e prozvan
"Siddikom" .
Ni z prenosilaca ove predaje je dobar ( džej j i d) , a postoje i
drugi ni zovi l judi koji ga prenose, a koji i du preko Enesa i
Ebu Hurcjre, koje podupiru Ibn Asakir i Ummu Hani ' , što
bilježi Taberani .
Se' i d b. Mensur u svom "Sunenu" kaže: "Kazivao nam j e
Ebu Ma'šer, pozivaj ući se na Vehba, štićeni ka Ebu Hurejre,
sljedeće : ' Kad se Boži ji Posl ani k - neka su na njega mi r i
blagoslovi Božij i ! - vraćao sa svog noćnog putovanj a i bio u
području Zu Tuva'a, rekao j e: 'Dži bri l e, moj narod mi neće
vjerovati ! ? ' , Džibril mu j e odgovorio: 'Povjcrovaće ti Ebu Bc kr,
jer on je isti nolj ubi v ( es-Siddi k) ! "
Ovo bilježi Taberani u svom "Evsatu", posredno se, preko
Ebu Vehba, pozivajući na Ebu Hurcj ru .
7l
54
El - Isra' - čuveno Poslanikovo, a. s. , noćno putovanje od Mekke do
Jerusalcma, koje se dogodilo godinu dana prije Hi džre, odakle j e,
dal je, uzdignut na nebo ( mi 'radž) .
POVI J EST HALIFA
El - Hakim u svom "Mustedreku" bilježi predaju od En­
Ni zal a b. Sebure koj i kaže : "Mi smo rekl i Al i j i : 'Vođo
pravovj erni h, reci nam nešto o E bu Bekru ! ', i on nam je
odgovorio: 'To j e čovj ek kojeg je Sam Bog, j ezi kom meleka
Džibri l a, nazvao I sti nol jubi vi m ( es-Siddik) , kao i j ezi kom
Muhammeda. On j e Boži jega Poslanika - mir i blagoslovi Boži j i
neka su na nj ! - zamjenj ivao u predvođen j u namaza - tako ga
je Posl ani k odredio da nas vodi u vjeri , pa smo ga i mi odredili
da nas vodi u ovosvj etskim poslovima! "
Ni z prenosi laca ove predaje j e dobar ( džejjid ) .
Ed- Darekutni i EI - Hakim bilježe predaju od Ebu Jahje
koji kaže: "Nebrojeno puta sam čuo Aliju kako s mi nbera kaže:
'Allah j e, jezikom Svoga Vjerovjesnika, Ebu Bekra prozvao
Siddikom! "
Taberani bi l j eži , s a dobri m, vj erodostoj ni m ni zom
prenosi laca, predaju od Hakima b. Sa'ada koji kaže: "Al lah j e,
zbilja, Ebu Bekru sa neba spustio i me Si ddi k, a ti m imenom
je nazvan i u onom hadisu o Uhudu : ' Mi ruj ! Na tebi je
Vjerovjesni k, Siddik i dvoj i ca šehida! "
Ebu Bekrova majka je kćerka amidže njegova oca. I mc
joj j e: Selma bi nt Sahr b. Amir b. K'ab, a i mal a je nadi mak
"Ummu' l - hajr" ( Majka dobra) . Tako kaže Ez- Zuhri a bi lježi
I bn Asakir.
O Ebu Bekvu renu i otju
Ebu Bckr je rođen dvije godine i nekoli ko mjeseci nakon
rođenja Vjerovjesnika - neka su na njega mir i blagoslovi Boži j i !
- a umro j e sa šezdeset i tri godi ne.
55
Dždaluddin cs-Sujuti
Ibn Kesir kaže: "Ono što bilježi Hali ta b. ei - Hajjat od
Jezida b. el - Esama, da je Vjerovjesnik jedanput upi tao Ebu
Bekra: ' Jesam l i ja stari j i i l i si ti ? ' , pa mu je on odgovorio: 'Ti
si stariji, a ja i mam više godina od tebe ! ' , nije potpuno tradirana
predaja i k tome je vrlo čudna. Općepoznato je, nai me, upravo
suprotno, a o tome postoji i vjerodostojna predaja od El­
Abbasa. "
Odrastao je u Mekki koju ni kada nije napuštao, i zuzev
zbog trgovačkih poslova. Među svoj i m narodom bio je vrlo
i mućan čovjek, s dosljednom ljudskošću, poznat po svome
dobroči nstvu, moralno superioran . I bnu' I - Deganna mu je
jedanput rekao: "Ti, zbilja, strogo paziš na rodbi nske veze,
uvi jek istinu govoriš, učiniš da i onaj koji ništa nema nešto
zaradi ( nosiš nemoćnoga) , nađeš se pri ruci kad vrijeme donese
kakvu nevolju sa sobom, i l ijepo pri maš gosta! "
Nevevi kaže : " Pri j e pojave i sl ama bi o j e j edan od
kurejšijski h prvaka kojeg se konsultiralo pri svakoj važnijoj
odl uci , vrlo omi l jen među njima i najveći znalac svega onoga
što je bilo u dodi ru s nji ma. Kad se pojavio islam, on je islamu
sve drugo podredio, prigrlivši ga svim svoj i m bi ćem. "
Ez- Zubej r b. Bekkar i I bn Asaki r bi l j eže predaj u od
Ma' ruta b. Harbuza koji kaže: "Ebu Bekr es-Si ddi k - neka ga
obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - jedan je od deseterice Kurejšija
koji su bi l i podj ednako cijenjeni kako u periodu prije islama,
tako i u samom islamu . Njemu su povjeravana pitanja krvarine
i dugova. Nai me, kako Kurejšije nisu i male svoga kralja kao
i nstituciju vlasti , svako je pleme posjedovalo neki od obl i ka
javne uprave i ta uprava je povjeravana pl emi ćkom prvaku.
Napri mjer, pl eme Bcnu Haši m je bilo zaduženo za napajanje
56
POVI J EST HALFA
(sikaj a) i prehranu ( rifda) hodočasnika i pridošl ica, što znači
da su spomenuti mogli jesti i pi ti samo nji hovu hranu i piće.
Za vratarsku službu, zastavu i Skupštinu bilo je zaduženo pleme
Benu Abdi ' d- dar, što j e znači l o da se u Ka'bu moglo ući samo
s njihovim dopuštenjem. Kad bi Kurejšije pobole svoju ratnu
zastavu, to bi i m obavezno uradio neko i z Bcnu Abdi 'd-dara,
a kad bi se sakupili zarad kakva ugovora, odnosno zarad prekida
kakva rani jeg dogovora, zboro mjesto za to bi obavezno bila
zgrada Skupštine i odl uke bi sc donosile isključivo u njoj . . . , a
ta zgrada je bila pod upravom Benu Abdi 'd-dara. "
Ebu Bek je još i prije islama
bio najneporočniji čovjek
Ibn Asakir od Aišc bi l j eži potpuno vjerodostoj nu predaju u
kojoj ona kaže: "Ebu Bekr se, Al l aha mi , ni kada ni j e bavio
poezijom, ni prije islama niti u islamu, a on i Osman su sc bi li
kloni l i alkohola još pri je pojave islama! "
Ebu Nu'aj m također bilježi, s a dobrim nizom pre nosil aca,
Aišine ri ječi : " Ebu Bekr j e, još prije i sl ama, samome sebi
zabranio alkohol ! "
I bn Asakir bi l ježi riječi Abdullaha b. cz-Zubcjra koji kaže:
"Ebu Bekr ni kada nij e spjevao ni kakve stihove ! "
I bn Asakir također bilježi riječi E bu ' l -Al i je cr- Rij ahija koji
kaže: "Ebu Bekr es-Siddik je jedanput pred grupom ashaba
Božijega Posl ani ka - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i !
- upi tan da l i j e pri je i sl ama pi o al kohol . ' Bože sačuvaj ! ' ,
odgovorio j e, pa kad je upitan zbog čega to nij e či ni o, rekao
57
Džclaluddin es-Sujuti
j e: '
Č
uvao sam svoju čast i svoje ljudsko dostojanstvo, j er onaj
ko pije alkohol, postupno gubi i jedno i drugo! ' Kad je Božiji
Posl ani k čuo za to, rekao je: 'Pravo j e rekao Ebu Bekr! Pravo
je rekao! "
Ova predaja, međuti m, nije u cijelosti tradirana a neobična
j e kako po svome sadržaju tako i po prenosioci ma.
O Ebu Bekvu izgledu
I bn Sa'ad bilježi predaju od Aiše - neka je obujmi Al lahovo
zadovoljstvo! - koj a kaže da ju je jedanput jedan čovjek zamolio
da im opiše Ebu Bekra. Ona mu j e odgovori l a: "Bio je čovjek
bij ele puti , mršav, suhi h obraza, pognut. Nij e dopuštao da
mu košulja ne prekrije bedra. I mao je mršavo l i ce, upale oči,
ispupčeno čel o, bez malja na prsti ma. Eto, takav j e bio! "
Od Aše s e također bilježi da se Ebu Bekr farbao knom i
kal i nom, a Enes kazuj e: "Kad je Božiji Poslani k - neka su na
njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - došao u Međi nu, od svih
njegovih ashaba samo j e Ebu Bekr i mao sijedu kosu. Nedugo
zati m premazao ju je kn om i kali nom. "
O Ebu Bekvu prvatju islama
Et-Ti rmizi i Ibn Hi bban u svom "Sahi hu" bilježe riječi Ebu
Se' ida el - Hudri j a koj i kaže: "Ebu Bekr j e rekao: 'Zar ga j a
ni sam i najdostoj ni j i ? ! ' , tj hil afeta. 'Zar j a ni sam prvi pri mio
isl am? Zar nisam bio sapu tnik toga i toga? ! Zar nisam prijatelj
toga i toga? ! "
58
POVIJEST HALIFA
Ibn Asakir bi l ježi , preko El- Harisa, riječi hazreti Al i je -
neka ga obuj mi All ahovo zadovoljstvo! - koj i je rekao: "Prvi
muškarac koji je pri mi o islam bio je E bu Be kr. "
Ibn Ebi Hajseme bilježi, s potpuno vjerodostoj ni m ni zom
prenosilaca, riječi Zejda b. Erkama koji kaže: "Prvi koji j e
klanjao sa Vjerovj esni kom - neka su na nj ega mi r i blagoslovi
Boži j i ! - bio je E bu Bekr es-Siddi k. "
Ibn Sa'ad bilježi predaju od Ebu Ervija ed- Devsija, ashaba
Božijega Posl ani ka, koji kaže: "Prvi koji j e pri mi o islam bio j e
E bu Be kr es-Siddi k. "
Veliki Et-Taberani, kao i Abdullah b. Al1med u svojoj knjizi
"Zevaidu ' z-zuhd ", bilježe
Š
a'bij eve riječi ; on kaže: " U pitao
sam I bn Abbasa ko je prvi primio islam, i on mi je rekao: ' Ebu
Bekr es-Siddi k. Zar nisi čuo kako Hassan kaže:
Kad sjetiš se tuge brata mog pouzdanog
Ti sjeti se brata svog} Ehu Bekra}
l onog što učini on!
Najboljeg bića ljudskog}
Najčestitijega i najpravičnijeg od svih}
Izuzev Vjerovjesnika!
Najpouzadanijeg kad mu se povjeri nešto}
Drugoga} odmah iza «Mnogo hvaljenog»}
I prvog koji povjerova poslanicima!
Ebu Nu'aj m bilježi predaju od Furata b. es-Sai ba koji kaže:
"Upitao sam Mejmuna b. Mehrana koji je od dvoj ice kod nj i h
bolji - Ebu Bekr i l i Omer. On j e na t o zadrhtao tako da mu j e
štap ispao i z ruke. 'Nisam mislio', rekao j e, 'da ću doživjeti
vrijeme u kojem će se njih dvojica stavljati u istu ravan! Biljuri
59
Džclaluddin cs-Sujuri
nji hovi Allahu pripadaj u; oni su bili glava islama! ' ' Pa j e li islam
prvi primio Ebu Bekr, ili j e to bio Alija? ' , upitao sam. 'Allaha
mi ' , odgovorio je, ' Ebu Bekr je povjerovao u Vjerovj esnika -
neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - još za vrijeme Behire
lsposnika, kad je onda prolazio pored njega. Jedino se ne zna
pouzdano da li j e prvi povjerovao on ili Hatidža, prije nego ju
je udao za njega. Sve je to bilo prije nego je Alija i rođen! "
On još kaže: "On j e općenito prvi, i od ashaba i od tabiina,
i od svi h ostal i h, koji je pri mi o islam! Neki tvrde da su znalci
u vezi s tim potpuno jedi nstveni ! "
Postoji i mišljenje da j e Al ija bio prvi koji j e primio islam,
dok drugi smatraj u da j e to bila Hatidža. Medu svim ti m
mi šl jenji ma najrazumni je j e, i najvjerovatnije, ono po kojem
je Ebu Bckr bio prvi muškarac koji j e pri mi o islam, Alija prvo
dijete koje je to uči ni l o, a Hatidža prva žena. Prvi koji j e javno
i zrekao ovo mišljenje bio j e imam Ebu Hani fe - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - i j a ga bilježim od njega.
Ibn Ebi
Š
ej ba i Ibn Asakir bilježe predaju od Salima b.
Ebi ' l - Dža'da, koji kaže: "Ja sam upitao Muhammeda b. el ­
Handi j u: ' Je l i Ebu Bekr bi o prvi koji j e pri mio islam? ' , i on
mi j e odgovorio da nij e. ' Pa čime j e to onda postigao tako
visoke stupnjeve' , upi tao sam ja, 'i sve druge nadvisio, pa se
samo on spominj e? ! ' ' Bio j e naj uzorijeg islama', odgovorio
je on, 'od trenutka kad ga je pri mi o, pa sve do smrti mu! "
I bn Asakir, sa dobrim nizom prenosilaca, bilježi predaju
od Muhammeda b. Sa'ada b. Ebi Vekkasa, koji kaže da je on je­
danput upitao svog oca Sa'ada da li je Ebu Bekr bio prvi od njih
koji je primio islam, pa mu je on rekao: "Ne, nij e. Prije njega je
islam primilo više od pet osoba, no njegov islam je bio najljepši ! "
60
POVIJEST HALFA
Ibn Kesir kaže : "Nedvojbeno j e da su njegovi ukućani -
žena mu Hatidža, šti ćeni k mu Zej d, Zejdova žena Ej men,
Al i j a i Vereka, povjerovali prije svih drugi h. "
I bn Asakir bilježi predaj u od Ise b. Zejda koji kaže: " Ebu
Bekr es-Siddi k je kazivao: ' Jedanput sam sj edio u predvorju
Ka' be, a tu je sjedio i Zej d b. Amr b. Nufej l , kad j e pored
njega naišao Umejje b. Ebi es-Salt. ' Kako si osvanuo, tragaoče
za svakim dobrom? ' , upi tao j e Ze jda. ' Dobro' , odgovorio je
on. ' Jesi l i štogod pronašao? ' , upitao ga je, i kad mu j e rekao
da ni j e, on mu je izdekl amovao:
Sllaka vjera na Danju sudnjem -
hopast će /iti.
Sem one koju Bog o/jaJJi -
U stvarnosti!
'A taj očekivani vjerovjesni k', upi tao j e, ' hoće li biti od
nas i l i od vas ? '
' Ja do tada' , kaže Ebu Bekr, ' nisam bio čuo ni za kakva
vjerovjesnika koj i se iščekuje i koji treba bi ti od Boga poslan.
Stoga sam, nakon toga, odmah otišao do Vereke b. Nofel a,
koj i je i nače bio vrl o potišten, zagledan u nebo. Zaustavio
sam ga i ispričao mu sve što sam bio čuo, našta mi je on rekao:
'Da, bratiću moj . Mi smo ljudi knjige i znanja, no vjerovjesni k
koji se iščekuje bi t će od temeljnog arapskog roda. Ja dobro
poznajem rodoslovlje Arapa - upravo je tvoje pl eme, brati ću,
temeljni arapski rod! ' 'Ai dža', upitao sam ga, 'a šta će taj
vj erovj es ni k govori ti ? ' ' Govori će ono što nj emu bude
kazivano', rekao j e on, 's ti m da ni kome nasilje neće či ni ti ,
niti će dopuštati da se ono drugome či ni ; neće trpjeti tlačitelj e! '
61
Dždaluddin es-Sujuti
'Tako sam j a, či m se pojavio Božiji Poslani k - neka su na
njega mir i bl agoslovi Božij i ! - odmah povjerovao u njega i
bezrezervno ga prihvatio_ "
Ibn Ishak kaže: "Pričao mi je Muhammed b. Abdurrahman
b. Abdullah b. el - Husaj n et-Temi mi , da je Božiji Poslanik -
neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao: ' Koga god
sam pozvao u islam, svako se uvijao, kolebao i oklijevao, osim
Ebu Bekra - on se nimalo nije kolebao i istog časa j e prihvatio
islam! "
Bcj heki kaže : "To j e stoga �to j e on gledao znakove
poslanstva Božijega Posl ani ka - neka su na nj mir i bl agoslovi
Božij i ! - i slušao o nj i hovi m mani festacijama jo� prije nego što
j e on počeo pozivati u islam, pa kad ga j e pozvao, on j e istoga
časa prihvatio islam, budući j e već ranije i mao pri l i ku o njemu
razmišljati i iskristalizirati o njemu svoj vlasti ti stav! "
Bejheki zatim navodi predaju od Ebu Mejsere koji kaže
da j e Boži j i Posl ani k, kad bi se pojavio na nekom mjestu, čuo
gdje ga neko doziva po i menu, pa kad bi takvo što čuo, dao bi
se u bi j eg, što j e povjerio Ebu Bekru koji mu je još prije islama
bio prisan prijatelj .
Ebu Nu' aj m i Ibn Asakir bilježe predaju od Ibn Abbasa
koji kaže: "Božiji Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i ! - kazivao j e: ' Ni s ki m nisam razgovarao o islamu a da
me nije najprije odbio i odbacio moje riječi , i zuzev Ibn Ebi
Kuhafe 22; njemu ništa ni sam rekao a da on to nije pri hvatio i
ravnao se po tome ! "
¿¿
Dosl . : "sin Ebu Kuhafe", tj . Ebu Bekr.
62
POVIJEST HALIFA
Buhari bi l j eži sl j edeći Ebu ' d- Derdaov iskaz: " Boži j i
Poslanik je rekao: ' Hoćete l i već j edanput ostaviti na mi ru
moga prijatelj a? ! Hoćete l i ostaviti na miru moga prijatelj a? !
Ta ja sam svi ma vama govori o: ' Ja sam vam od Boga upućeni
poslani k! ' , pa ste svi vi rekl i : ' Lažeš! ' , a jedini j e Ebu Bekr
rekao: ' Isti nu veliš! "
O Ebu Bekvom drženju s Poslanikom
i njegovom akivnom sudjelovanju
u mnogim odsudnim događajima
Izvrsni poznavaoci pri l i ka kažu da se Ebu Bekr ni kada nije
odvajao od Božij ega Posl ani ka - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - sve od trenutka kad je primio islam pa sve
do Vjerovj esnikove smrti . Uvijek je bio uz njega, kako u mjestu
boravka, tako i na putovanj u, osim kad bi mu Vjerovjesni k
dopustio da ode obaviti hadž, odnosno kad bi krenuo u kakav
voj ni pohod. Tako j e on bio svjedok svih događanj a. On j e s
Vjerovjesnikom uči nio hidžru, ostavivši pritom svoju porodi cu
i čeljad, pretpostavljajući i m Al l aha i Njegova Poslanika - neka
su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! Bi o je Posl ani kov pratilac
u Peći ni , o čemu j e Bog Uzvišeni rekao: Drugi od dvojice kad
bijahu u pećini, i kad on reče drugu svojemu: <<Ne boj se, Alah
je sa nama! » (Tevba, 40. )
Ebu Bekr je na mnogi m mjestima bio od vel i ke pomoći
Božijem Poslaniku - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i ! - i o
njemu su zabilježena l ijepa predanja sa javne scene . On j e,
naprimj er, ostao postojan u bi ci na Uhudu i na Hunej nu - u
63
Dželaluddin es-Sujuti
situacijama kad su se mnogi bi l i dali u bijeg, o čemu ćemo
nešto više kazati kad budemo govorili o njegovoj hrabrosti .
Ibn Asakir bi l ježi riječi Ebu Hurej re, koji kaže : "U bici
na Bedru meleki su pri međusobnom susretu govori li : 'Vidjeste
li u kol i bi Es-Siddika s Boži ji m Poslanikom! ? "
Ebu Ja' l a, El - Hakim i Ahmed bil ježe Alij ine riječi : "Božiji
Poslani k - neka su na njega mir i bl agoslovi Boži j i ! - u bici Ì
Bedru je rekao meni i Ebu Bckru: 'S jedni m od vas je Džibri l ,
a s drugim Mi kail ! "
Ibn Asakir bil ježi predaju od Ibn Si ri 1 1a, koji kaže da je
Abdurrahman, sin Ebu Bekt·ov, u bici na Bedru bio na strani
idol opoklonika, pa kad je kasnije pri mi o i sl am, rekao je svom
ocu : 'U bici na Bedru ti si meni bio na meti , pa tc j a nisam
htio ubiti, već sam se okrenuo na drugu stranu ! ' , našta mu je
on odgovori o: ' Da si se ti meni našao na meti, j a sc od tebe ne
bi h okrenuo! "
O Ehu Bekvoj hrabrosti; o tome
d je on bio najhrabrji ahab
El - Bczzar u svom " Musnedu" bilježi da je Al i ja jedanput
upi t ao: " Reci t e mi ko je naj hrabri j i čovj e k! ? " "Ti si
najhrabrij i ! ", odgovori l i su prisutni . "
Š
to se mene tiče", rekao
je on, "ja ni kome nisam izišao na megdan, a da mu se za nešta
nisam sveti o! No, recite mi ko je naj hrabriji čovjek? ! " "Ne
znamo! ", odgovori l i su oni . " Deder nam ti reci ko je taj ! ? "
"To j e E bu Be kr! ", rekao j e Alija i nastavi o: "Kad je bila bitka
na Bedru, mi smo Božijem Poslaniku - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - bi l i sači ni l i jednu kolibu od pruća, a onda
64
POVI J EST HALFA
smo pitali ko će ostati tu sa nji m, kako se na njega ne bi obrušio
ko od idolopoklonika. Tako mi Boga, ni ko se nakon toga ni
od nas nije primakao, a da nije vidio Ebu Bekra kako stoji
i znad Poslanika sa svojom isukanom sabljom, i niko nije pošao
prema Posl aniku, a da mu on nije krenuo u susret. Naj hrabriji
čovjek je E bu Bekr! "
Alija je još kazivao: "J a sam bio svjedok kad su Kurejšije
spopale Boži jega Posl ani ka - neka su na njega mir i bl agoslovi
Boži j i ! - i kad su ga neki grubo gurali a drugi silovito drmusal i
derući se na njega: 'Ti si, znači, onaj koji od naši h bogova
hoće načiniti jednoga Boga! ! ' Od nas se, All aha mi , ni ko nije
tamo pri micao, osi m Ebu Bekra - on je neke od nj i h udarao,
neke gurao a neke drmusao. ' Prokl ctnici ! ' , govorio im j e. ' Zar
ćete ubiti čovjeka samo zato što govori : - Moj Gospodar je
All ah! ? "
Al ija j e tada podigao ogrtač koji j e nosio na sebi i tako
zapl akao da su mu se suze sl ijevale u bradu!
' Recite mi ' , nastavio j e, ' Bogom vas dragim zakl i nj em, da
, j je bol ji onaj vjeri k u porodici faraonovoj , i l i naš Ebu Bekr? ! '
Ljudi su šutjel i , a Al ija j e nastavio:
' Zašto mi ne odgovori te ? ! Pa, tako mi Boga, samo jedan
sat Ebu Bekra bolji je od hi lj ade sati nekoga poput onog
vjerika u porodici faraonovoj , jer j e onaj tajio svoje vjerovanje,
a ovaj ga j e javno pokazivao! "
EI - Buhari bil ježi predaju od Urveta b. ez- Zubejra koji
kaže: "Upitao sam Abdul l aha b. Amra b. el - 'Asa šta je najgore
što su idol opoklonici uči ni l i Božijem Poslaniku - neka su na
njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - i on mi je rekao: ' Ja sam vidio
65
Dželaluddin cs-Sujuti
Ukbeta b. Ebi Mu'ajta kad je prišao Vjerovjesniku, dok se on
nalazio u namazu, i kad mu j e ogrtač omotao oko vrata i snažno
ga stegnuo nji me. Utom je prišao Ebu Bekr i odgurnuo ga od
njega. ' Zar ćete ubiti čovj eka' , rekao mu j e, 'samo zato što
kaže: - Moj Gospodar j e Allah! A dolazi vam s jasnim dokazima
od Gospodara vašeg! "
El - Hejsem b. Kul ej b u svom "Musnedu" bilježi Ebu
Bekrove riječi : "U bici na Uhudu svi su se l judi bili razbj ežali
od Boži jega Poslanika - neka su na njega mir i blagoslovi Boži j i !
- i j a sam bi o prvi koji se vratio! "
Cjelovit tekst hadisa koji se nalazi u njegovu "Musnedu"
navest ćemo na drugom, odgovaraj ućem mjestu.
Ibn Asakir bilježi predaju od Aiše - neka je obujmi Allahovo
zadovoljstvo! - koja kaže: "Jedanput su se sakupi l i svi ashabi
Božijega Poslanika - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - a
bilo ih je ukupno trideset i osam, i Ebu Bekr je uporno navaljivao
na Poslanika da im dopusti da se pojave u javnosti. 'Malo nas
j e, Ebu Bekre! ' , odgovarao je Poslanik, no Ebu Bekr je toliko
bio uporan da j e Poslanik izišao u javnost a muslimani se razišli
na sve strane Harema, svaki sa svojom porodicom. Ebu Bekr j e
ustao da govori ljudima, i on j e bio prvi govorik koji j e pozivao
Allahu i Njegovu Poslaniku. Na to su se idolopoklonici digli na
Ebu Bekra, ali i na sve ostale, pa su tom prilikom bili dobro
premlaćcni ", o čemu će biti više govora kad budemo govorili o
Omcru.
I bn Asakr bilježi predaj u od Alije koji kaže: "
Č
i m je primio
islam, E bu Bekr ga j e odmah ispovijedao javno i javno pozivao
Allahu i Njegovu Poslaniku - neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i ! "
66
POVJEST HALIFA
Kako je Ebu Bek tšio svoj
imetak na Božijega Posla;
on je bio najdžljiviji ashab
Bog Uzvišeni kaže: A od nje će daleko biti onaj koji se bude
Allaha bojao, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi
se očistio! ( El - Lejl , 1 7- 1 8 ) i tako, sve do kraja ove sure. Ibnu
' 1 - Dževzi kaže: "Svi su saglasni u tome da j e ovo objavljeno u
vezi s Ebu Bekrom. "
Ahmed bilježi predaju od Ebu Hurejre koji kaže: "Božiji
Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao j e:
' Ni kad mi ni jedan i metak ni j e bi o tako od koristi kako mi je
to bio i metak Ebu Bekra! ' Ebu Bekr j e na te njegove riječi
zaplakao, i rekao: 'A zar j a i moj i metak služimo nekome
drugome sem tebi , Boži j i Poslani če? ! "
Sličan hadis bilježi i Ebu Ja'l a od hazreti Aše.
Ibn Kesir kaže: "Ovaj hadis se prenosi posredstvom više
osoba - posredstvom Alije, I bn Abbasa, Enesa, Džabira b.
Abdul l aha i Ebu Se' i da el - Hudri ja - neka i h sve obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - dok ga El-Hatib bilježi od Ebu Se'i da
el -Musejjeba kao nepotpuno tradirana ( murse! ), i u ovoj verziji
ima dodatak: ' Božiji Posl ani k se prema Ebu Bekrovoj i movi ni
odnosio jednako kao i prema svojoj ! "
I bn Asakir bilježi , preko više nizova prenosilaca, predaju
od Aiše i od Urveta b. ez- Zubejra "da je Ebu Bekr - neka ga
obujmi Allahovo zadovoljstvo! - u momentu kad je primio
islam kod sebe imao četrdeset hiljada di nara, odnosno četrdeset
hi ljada dirhema, pa ih je sve potrošio na Božijega Poslanika -
neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! "
67
Džclaluddin es-Sujuti
Ebu Seid el -E'arabi bilježi izjavu Ibn Omera, koji je rekao:
"Kad je Ebu Bekr pri mio islam, u svojoj kući je i mao četrdeset
hi ljada dirhema, a kad je čineći hi džru pošao za Mcdi nu, imao
je manje od pet hi ljada - sve je bio potrošio otkupljujući
robovi ma slobodu i materijalno pomažući islam! "
I bn Asakir bilježi predaju od hazreti Aiše koja kaže da je
Ebu Bekr otkupi o sl obodu sedmeri ci l j udi - svi su bi l i
podvrgnuti mučenju zbog svog islama.
Ibn
Š
ahin bilježi u svome "Sunnetu", El - Begavi u svom
tefsiru, te Ibn Asakir, predaju od Ibn Omera koji kaže: "Bio
sam kod Vjerovjesnika - neka su na njega mi r i bl agoslovi
Božiji ! - kad se kod njega nalazio Ebu Bekr cs-Siddik, koji je
na sebi i mao nekakav vuneni ogrtač, drvcetom skopčan na
prsi ma. Utom se spustio mel ek Džibril i rekao: 'Zašto to,
Muhammede, vidim Ebu Bekra da je svoj ogrtač skopčao
drvcetom? ! ' 'Sav svoj i metak je, Džibri l e, potrošio na mene
još prije oslobođenja Mekke ! ' , odgovorio je Vjerovjesni k.
'Allah njemu upućuje selam' , nastavio je Dži bril, ' i rekao mi
je da ga upitam da li je u tom svom siromaštvu zadovoljan
svoj i m Gospodarom, i l i je srdit na Njega? ! ' 'Zar da budem
srdit na svoga Gospodara? ! ' , rekao je na to Ebu Bekr. ' Ja sam,
bogme, zadovoljan svojim Gospodarom! Ja sam zadovoljan
svojim Gospodarom! Ja sam zadovoljan svojim Gospodarom! "
Ova predaja je, međuti m, čudna ( gari b), a ni z njenih
prenosilaca izrazito slab ( daif džidden) .
Sl i čnu predaju bilježi i Ebu Nu' aj m od Ebu Hurejre i Ibn
Mesuda, ali su i ovi ni zovi prenosi l aca također slabi .
Ibn Asakir nešto sl ično bilježi u hadisu koji prenosi Ibn
Abbas.
68
POVIJEST HLIFA
I El - Hati b bi l ježi predaju od I bn Abbasa - neka ga obujmi
Al l ahovo zadovoljstvo! - s također neodrživi m ni zom prenosi ­
laca, u kojoj Vjerovjesnik - neka su na nj mi r i blagoslovi Boži j i !
- kaže: "Sišao mi je Dži bri l , a na sebi j e i mao grubu odjeću,
skopčanu drvcetom. Kd sam ga upi tao šta mu je to, odgovorio
j e: ' Bog Uzvi šeni je naredio mel eki ma da se tako skopčaju na
nebesima, kako se Ebu Bekr skopčao na Zemlj i ! "'
I bn Kcsi r kaže: "Ovo je potpuno nepoznato, i da ovu
predaju, kao i onu prije nje, ne rabi vel i ki broj l judi , naj bolje
bi bi l o kl oni ti i h sc ! "
Ebu Davud i Ti rmi zi bi l ježe predaju od Omera b. ei ­
Hattaba koji kaže: "Jedanput nam je Božiji Posl anik - neka su
na njega mir i bl agoslovi Božij i ! - naredio da podijel i mo sadaku
i kod mene se upravo tada zadesilo nešto sredstava, te sam pomis­
lio: ' Eh, ovoga puta ću preteći Ebu Bekra! Ja l' sad ja l' nikad! ' ,
pa sam polovicu tih sredstava i zdvojio i donio kod Poslanika.
'Šta si ostavio za svoju porodicu? ' , upitao me je on. ' Isto toliko',
odgovorio sam. Utom je došao Ebu Bekr i donio sve što je
i mao. Kad je i njega Posl anik upitao šta j e on ostavio svojoj
porodi ci , on je odgovorio: 'Ostavio sam i m Al l aha i Njegova
Poslanika! ' Tada sam rekao: ' Ni kad ga ni u čemu neću preteći ! "
Ti rmi zi za ovaj hadis kaže da j e dobar i vjerodostoj an.
Ebu Nu' aj m u svojoj "El - Hi l - j i " bi l j eži predaju od El ­
Hasana ei - Basrija koji kaže: "Ebu Bekr j e jedanput došao kod
Vjerovjesni ka - neka su na njega mi r i blagoslovi Božiji ! - i
tajno mu predao svoju sadaku. ' Božiji Posl ani če' , rekao mu j e
pritom, 'Al l ahu duguj em da se ponovo vratim ovome! ' Zatim
je stigao Omer sa svojom sadakom i uručio j e javno. ' Bužiji
69
Dželaluddin cs-Sujuti
Posl ani če' , rekao je on, 'evo moje sadake. Ta, računam na
svoj povratak All ahu! '
' Razl i ka i zmeđu vaši h sadaka' , rekao i m j e Posl ani k,
'jednaka j e razl i ci u vaši m riječi ma! "
Ni z prenosilaca ovog hadisa je dobar, no nije u potpunosti
tradi ran.
Ti rmi zi bi lježi predaju od Ebu Hurejre, koji kaže: "Božiji
Posl ani k - neka su na njega mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao j e:
' Ni ko nam ni je uči ni o ni kakvo dobro, a da mu mi ni smo
pri mjereno uzvrati l i , osi m Ebu Bekra! Njemu smo ostali dužni
za dobroči nstvo i to će njemu nadoknaditi Al l ah na Danu
sudnjem! I nijedan mi i metak nije bio tako od koristi , kao što
je to bio i metak Ebu Bekra! "
El - Bezzar bi l j eži Ebu Bekrove riječi : "Došao sam kod
Vjerovj esni ka - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - sa Ebu
Kuhafom i on mi je rekao: ' Zašto starca nisi ostavio, pa da j a
prvi odem do njega? ! ' ' Prvo on treba doći kod tebe! ' , rekao
sam ja, a on je uzvratio: 'Mi pazimo na njega zbog dobročinstva
njegova si na prema nama! "
Ibn Asakir bi l ježi predaju od Ibn Abbasa koji kaže: "Božiji
Posl ani k - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao j e:
' Kod mene nema većeg dobroči ni tel ja od Ebu Bekra: on me
izjednačavao sa sobom i svojom i movi nom, i oženio me svojom
kćerkom! "
70
O Ebu Bekovu znaju; o tome d je
on bio naznaniji i najumniji ahab
POVIJEST HALIFA
Nevevi u svom "Tehzi bu" kaže, i ja prenosi m iz njegova
rukopisa, sljedeće: "Naši autoriteti, kao dokaz da je posjedovao
i zni mno vel i ko znanje, navode njegove rij eči koje se nalaze
zabilježene i kod Buharije i kod Musl i ma, gdje on kaže: 'Tako
mi Boga, ja ću se, siguro, silom obračunati s onima koji namaz
budu tretirali drukčije od zekata! Tako mi Boga, ako mi uskrate
i jednu povczicu koju su daval i Boži jem Posl ani kL1 - neka su
na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - ja ću se zbog nje s njima
si l om obračunati ! "
Šejh Ebu Ishak, kao prilog tvrdnji da j e Ebu Bekr bio
najznani ji ashab, u svom "Tabekatu" navodi ovaj i još neke
druge hadi se. Nai me, kod pojave ovoga probl ema svi su se
ashabi sustegnul i od izricanja presude, osim Ebu Bekra. Kad
im ga j e on obrazl ožio, postalo i m je sasvi m j asno da je njegov
stav sasvim ispravan i umjestan, pa su mu se svi prikloni l i .
Zabilježeno je da j e I bn Omer upitan ko je u vri jeme
Božijega Posl ani ka - neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i !
- izdavao l j udi ma fetve 23, pa j e odgovorio: "E bu Be kr i Omer
- neka i h obuj mi All ahovo zadovol jstvo! Ni j e mi poznato da
j e fetve izdavao i neko drugi, osim njih dvoj i ce. "
Buhari j a i Musl i m bi l j eže predaju od Ebu Se' ida ei ­
Hudrija, koji kaže: "Božij i Posl ani k - neka su na njega mi r i
blagoslovi Božij i ! - držao je l j udi ma govor i i zmeđu ostalog
rekao: 'Al l ah, bl agoslovljen i uzvišen je On, jednom je čovj eku
Fetva - pravna deciziva; šerijatsko rješenje nekog konkretnog problema.
71
Džclaluddin es-Sujuti
dao da se opredi j el i i zmeđu ovoga svijeta i onog što se nalazi
kod Njega, pa je taj čovjek odabrao ono što se nalazi kod
Al l aha Uzvišenog! ' Na te njegove riječi Ebu Bekr je počeo
pl akati govoreći : ' Mi bismo te rado otkupi l i naši m očevima i
naši m majkama! ' Nama je bi l o čudno zašto on plače dok Božiji
Posl ani k govori o nekom čovjeku kojeg je Bog stavio pred
i zbor. Ispostavi l o se da je taj čovjek ustvari bio sam Poslanik,
a Ebu Bekr j e tako pokazao da j e naj znanij i od nas ! "
Boži ji Posl ani k - neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i !
- rekao j e: "Čovj ek koj i se naj i zdašnije druži o sa mnom i
materijalno mc pomagao, bio je Ebu Bekr, i da sam osi m moga
Gospodara i koga drugog uzi mao sebi za prijatelja prisna, uzeo
bih si Ebu Bekra! No, ostaje naše bratstvo u i sl amu i uzajamna
l jubav kroz njega. A, nijedna praznina neće ostati nepopunjena
osi m one koju za sobom ostavi Ebu Bekr! " ( Završen navod
od Nevevij a) .
I bn Kcsi r kaže: "Es-Si ddi k - neka ga obuj mi Allahovo
zadovoljstvo! - od svih ashaba je najčešće uči o Kur'an, tj .
najbolje ga je poznavao, pa je Boži ji Posl ani k - neka su na
njega mi r i blagoslovi Božij i ! - i z tog razloga i određivao njega
da u namazu, umjesto njega, predvodi ljude, u skl adu sa svoj im
riječi ma: ' Ljude u namazu će predvoditi onaj ko najviše uči
Božiju knjigu! "
Ti rmi zi bi lj eži predaju od Aiše - neka j e obuj mi Allahovo
zadovoljstvo! - koja kaže : "Boži ji Posl ani k - neka su na nj mi r
i bl agoslovi Boži ji ! - rekao je: ' Lj udi ma među koj i ma sc nalazi
Ebu Bekr ne pri l i či da ih u namazu predvodi i ko drugi osim
njega ! "
72
POVIJ EST HALFA
Pored toga što je najbolje poznavao Kur'an, Ebu Bekr je
naj bolje poznavao i sunnet. Kad god su mu se ashabi obrati l i ,
što ni j e bi o rijedak sl učaj, on i h je uvijek zasjeni o prenošenjem
Vjcrovjesni kovc prakse ( sunnet) koju je on upamtio i koju bi,
kad bi to bi l o potrebno, i znova aktuel i zi rao, a koja nj i ma ni je
bi l a poznata. Takvo što mu j e, dakako, bi l o moguće budući
da se uvijek nal azio uz Boži j ega Posl ani ka - od samog početka
njegova posl anstva, pa sve do smrti mu.
Uz to, Ebu Bekr je bi o i jedan od naj i ntel i gcntni j i h i
naj l uci dni j i h l j udi . To što se posredstvom njega prenosi vrlo
mali broj hadisa razlog je či njeni ca da je živio kratko posl i je
Vjerovjesni ka. U protivnom, da je poživio duže, od njega bi
sc si gurno preni o vel i ki broj hadisa i , bez sumnj e, ni ti jedan
od tih hadisa ne bi bio izostavljen. Međuti m, oni koji su živj el i
sa nj im nisu i mal i ni kakve potrebe da prenose hadise od njega,
budući da su i sami bili sudionici toga. Izuzetak je bi l o samo
ono što oni nisu nalazili kod sebe.
Ebu' l - Kasi m ei - Begavi bi l j eži predaju od Mej muna b.
Mchrana koj i kaze: " Ebu Bekr j e, kad bi kod njega došl i
paričari , prakti ci rao najprije vidjeti šta u vezi s nji hovom
parnicom stoji u Kur'anu, pa ako bi tu našao rješenje, presudio
bi po njemu. Ako rješenje ne bi našao u Kur'anu, a u vezi s
ti m mu bi l a poznata praksa Božijega Posl ani ka - neka su na
njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - on bi postupio po njoj . Ukol i ko
mu, međuti m, takvo što ne bi bilo poznato, u tom sl učaju bi
se raspitivao među musl i mani ma. 'Došl i su mi paričari koji
se spore oko toga i toga .. . ' , i zl agao bi im doti čni problem, 'pa
je li vam poznato da l i je Božiji Posl ani k - neka su na njega
mi r i bl agoslovi Božiji ! - i zrekao o tome kakav sud? '
73
Dželaluddin es-Sujuti
Dešavalo se da se kod njega sakupi veći broj l judi , pa svaki
od nji h ispriča kako je Posl ani k presudio u sl i čni m slučajevi ma.
Ebu Bekr bi tada govorio: 'Hvala All ahu koji je učinio da
među nama i ma onih koji su nam upamtil i postupke našeg
Vjerovj esni ka! '
Kad ni tako ne bi našao odgovor u praksi Boži j ega
Posl ani ka, sakupio bi čel ne l jude i ugl edni ke, pa nji h pitao za
mišl jenje i ako bi se oni usaglasi l i i zauzel i jedi nstven stav, on
bi postupio po njemu. Takvu praksu je posl ije njega nastavio i
Omer, koji kad ne bi našao rješenje ni u Kur'anu ni u sunnetu,
razviđao bi da l i je Ebu Bekr u tome i mao kakvu presudu, pa
ako bi je imao presuđivao bi po njegovoj presudi, u protivnom
bi i on sazivao musl i manske ugl edni ke i prihvatao mišljenje
oko kojeg bi se oni usaglasi l i . "
Ebu Bekr e s - Si ddi k - neka ga obuj mi Al l a hovo
zadovoljstvo! - uz sve to bio je i naj bolji poznavalac arapske
genealogije općenito, a kurejšijske posebno. I bn Ishak bilježi
predaju od Ja'kuba b. ' Utbeta koji je govorio kako je jedan
starac Ensarija kazivao: "Džubejr b. Mut' i m je bio jedan od
oni h koji su najbol je poznaval i rodoslovlje ne samo među
Kurejšijama, već i među svim drugim Aapi ma; i on je govorio:
'Svo rodosl ovlje sam preuzeo od Ebu Bekra es-Siddi ka; on je
bio najbolji poznavalac arapskog rodoslovlja ! "
Ebu Bekr j e bio i vrhunski znal ac u tumačenju snova, a
snove je tumačio još za života Božijega Posl ani ka - neka su na
njega mi r i bl agoslovi Božij i ! Najveći autoritet u ovoj znanosti,
po jednoglasnoj ocjeni stručnjaka, Muhammed b. Si ri n, za
njega je rekao: "Ebu Bekr je, nakon Vjerovjesnika, bio najbolji
tumač snova u či tavom ummetu ! "
74
POVIJEST HALIFA
Ovu njegovu i zj avu zabil ježio je I bn Sa'ad.
Ed-Dejl emi u svom djel u "Musnedu' I - Fi rdevs", kao i I bn
Asakir, bi l ježe predaju od Semure koji kaže: "Boži ji Poslani k
- neka su na njega mi r i bl agoslovi Božiji ! - rekao j e: ' Meni je
naređeno da tumači m snove i da tome poduči m Ebu Bekra ! "
I bn Kesi r kaže: "Ebu Bekr j e bio jedan od najrječi ti ji h
l judi i izvanredan govori k. Ez- Zubejr b. Bekkar j e rekao:
'Čuo sam neke znake kako kažu: ' Najvrsni ji govori ci među
ashabi ma Božijeg Posl ani ka - neka su na nj mir i bl agoslovi
Boži j i ! - bi l i su Ebu Bckr es-Siddi k i Alija b. Ebi Tal i b - neka
i h obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! "
Mi ćemo kasnije, u hadisu koji prenosi Es-Seki fa, nai ći na
Omerove riječi : "Bi o j e čovj ek koji je najbolje znao za Boga i
koji je najviše strepi o pred Nj i m! " Sve to, kao i nj egovo
tumačenje snova, te ponešto o njegovu govori štvq, mi smo
sakupi l i na jednom mjestu i i zdvoj i l i u posebno poglavl j e.
Ono što jasno upućuje na to da je Ebu Bekr bio najznani ji
ashab, jest mi rovni sporazum na Hudej bi j i , kad se Omer
obratio Boži jem Posl aniku u vezi s ti m sporazumom, kad je
rekao: "Zašto dopuštamo da se našoj vjeri nanosi sramota? ! ",
te kad mu j e Vjerovjesni k odgovorio na to. Potom, kad je
otišao kod Ebu Bekra i upitao ga i sto ono što j e upi tao i
Posl anika on mu je odgovorio doslovno onako kako mu j e
odgovorio i Posl ani k, od ri ječi do ri ječi ! To j e zabi l j eži o
Buhari ja i j oš neki drugi autoriteti .
Od svi h ashaba Ebu Bekr je i mao naispravni je mi šljenje i
najsavršeni j i um. Temmam er- Rzi bi l ježi u svom "Fevaidu",
kao i I bn Asakir, predaju od Abdul l aha b. Amra b. el - 'Asa,
75
Džclaluddin cs-Sujuti
koji kaže: "Čuo sam Božijega Posl ani ka - neka su na njega
mir i bl agoslovi Božij i ! - kako kaže: ' Došao mi je Dži bril i
rekao mi : 'Al l ah ti naređuje da se posavjctuješ sa Ebu Bekrom! "
Et-Taberani , Ebu Nu' ajm i drugi bilježe predaju od Muaza
b. Džebel a u kojoj stoji "da je Vjerovjesni k - neka su na njega
mir i blagoslovi Boži j i ! - kad je odlučio Muaza poslati u Jemen,
o tome se posavjetovao s neki m svojim ashabima, medu kojima
su bi l i i Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Tal ha, Zubcj r i Uscjd
b. Hudajr. Oni su se, svaki pojedinačno, izjasni l i o tome, i
nakon toga je Posl anik upitao: 'Šta ti mi sl i š, Muaze? ' ' Misl i m' ,
rekao sam ja, 'onako kako je rekao Ebu Bekr! ' Na to j e Poslanik
rekao: ' Al l ah na Svome nebu ne voli da Ebu Bckr pogriješi ! "
I bn Ebi Usame ovo prenosi u drugoj verziji u svom
"Musned u": "Al l ah ne voli na nebu da E bu Be kr pogriješi na
Zemlji ! " Et-Tabcrani u svom "Evsatu" bil ježi predaju od Schl a
b. Sa'ada es-Sa'idija koji kaže : "Božiji Posl ani k - neka su na
njega mi r i bl agoslovi Boži j i ! - rekao je: 'All ah ne voli da Ebu
Bc kr pogriješi ! "
Svi prenosioci ovog hadisa su pouzdani .
» 4
Nevevi u svom "Tchzi bu" kaže: "Ebu Bekr es-Siddik je
jedan od onih ashaba koji su čitav Kur'an naučil i napamet. "
Ovo navodi i grupa drugih učenjaka, medu nj i ma i I bn
Kesir u svom tcfsi ru. Što se pak tiče hadisa koji se prenosi od
Enesa, u koj em on kaže: "Za vrijeme Božijega Posl anika -
neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - cjelokupan Kur'an
su bila sakupi l a četverica", tu sc misli na četvericu Ensarija,
76
POVIJEST HALFA
kako sam to objasni o u knji zi ' El - !tkan", dok ono što bi l ježi
Ibn Ebi Davud od Eš-Š' abi ja, koji kaže: "Ebu Bekr cs-Si ddi k
- neka ga obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! - i umro je a Kur'an
još ni je bio u ci j el osti sakupl jen! ", mora bi ti odbačeno i l i
shvaćeno tako da Kur'an još ni je bio sabran u jednu knj i žnu
zbirku ( mushaf i po redosl ijedu koji je sači ni o Osman.
O tome da je Ebu Bek najbolji
i najodabriji ahab
Pripadnici Ehl u sunneta
24
su jedi nstveni u tome da je naj bol ji
čovj ek - posl i je Boži jcga Posl ani ka - neka su na njega mi r i
bl agoslovi Božij i ! - Ebu Bekr, zatim Omer, zati m Osman,
zati m Al ija, zati m ostali od one deseteri ce, zati m preostali
učesni ci Bedra, zat i m preostal i učesni ci Uhuda, pa ostal i
2b
sudionici Bej 'ata , a zati m ostal i ashabi . Jedinstven stav o
svemu ovome prenosi Ebu Mensur ci - Bagdadi .
El - Buhari od I bn Omera bi l ježi sljedeće: "Mi smo j oš za
života Božijega Posl ani ka - neka su na njega mir i bl agoslovi
Božij i ! - među l j udi ma bi ral i najboljega, pa smo govori l i : 'To
25
Tj . sljedbenici Poslanikovog životnog obrasca; pripadnici glavne struje
islama.
Bej'at - dosl. prisezanje na vjernost. Ovdje se mi sl i na one musl i mane
koji su se Poslaniku, a. s. , obavezali na vjernost već u ranom periodu
njegove poslaničke misije, u mjestu Hudejbija, nedaleko od Mekke.
Tom prilikom se oko 1 500 muslimana, pod jednim drvetom obavezalo
da će prije poginuti nego uzmaći pred teškoćama. Taj čin registriran
j e u Kur' anu. V. 1 8 . ajet sure El-Feth.
77
Dželaluddin cs-Sujuti
je Ebu Bekr, pa Omer ( b. ei - Hattab) , pa Osman ( b. Affan,
neka ga obujmi Al l ahovo zadovoljstvo) ! "
Taberani u svom "Kebi ru" još dodaj e: "Za to j e saznao
Vjerovjesni k - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - i nije to
osudi o. "
I bn Asakir bi l ježi predaju od I bn Omera, koji kaže: "Mi
smo j oš za života Božij ega Posl ani ka - neka su na njega mi r i
bl agosl ovi Božij i ! - daval i prednost Ebu Bekru, Omeru,
Osmanu i Ali j i ".
I bn Asakir bil ježi i sljedeći Ebu Hurejri n iskaz: "Mi , ashabi
Boži jega Poslanika, bivajući u vel ikim skupinama smo govoril i :
' Naj bolji l judi ovoga ummeta, posl ij e Vjerovj esnika, j esu: Ebu
Bekr, zati m Omer, zatim Osman . . . ! ' , i tu bismo zastaj al i ! "
Tirmizi bi l ježi predaju od Džabira b. Abdull aha koji kaže:
"Omer j e rekao Ebu Bekru: 'Ti, naj bol j i čovj eče, posl i je
Božije ga Posl ani ka - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! ' ,
a Ebu Bekr mu j e na to uzvrati o: ' Kad već tako kažeš, onda
neka znaš da sam ja čuo Vjerovjesni ka kad j e rekao: 'Sunce
nije obasjalo čovj eka boljeg od Omera! "
EI - Buhari bi lj eži predaju od Muhammeda, sina Al i je b.
Ebi Taliba, koji kaže: " Upitao sam svog oca ko j e, posl ije
Božijega Posl ani ka, naj bol j i čovjek, i on mi j e rekao: 'Ebu
Bekr' . ' Pa onda? ', upitao sam i on j e rekao: 'Omer', a j a sam
se pobojao da neće reći : Osman. 'A zatim si ti ? ! ' , upitao sam,
a on je rekao: ' Ja sam samo jedan od musl i mana! "
Amed i drugi autoriteti bil ježe predaju od Alije koji kaže:
" Naj bol j i di o u mmet a, osi m nj egova Vj e rovj e s ni ka,
predstavljaju E bu Be kr i Omer! "
78
POVIJEST HFA
Zehebi kaže : "Ovaj Al i j i n i skaz preni j et je potpuno
vjerodostoj no ( mutevati r), a Bog prokleo rafdije
26
- kako su
samo neuki ! "
Et-Ti rmizi i El -Hakim bi lježe predaju od Omera b. ei ­
Hattaba koji kaže: "Ebu Bekr je bi o naš prvak, najbolji od nas
i najdraži Vjerovjesni ku - neka su na njega mir i blagoslovi
Božiji ! "
Ibn Asakir prenosi od Abdurrahmana b . Ebi Lejle koji
kaže da se Omer jedanput ispeo na minber i s minbera rekao:
"Najbolji čovjek ovoga ummeta, poslije njegova Vjerovjesnika,
jest Ebu Bekr i ko ustvrdi drukčije, taj je klevetnik ( muferi ) i
na njega će se odnositi propisi koji se odnose na klevetnika! "
Ibn Asakir još bi lježi predaju od Ibn Ebi Lejle koji kaže:
"Alija je rekao: ' Ko god ustvrdi da sam j a bolji od Ebu Bekra
i Omera, ja ću ga bičevati , onako kako se bičuje klevetni k! "
Abdurrahman b. Humejd bilježi u svom "Musnedu" -
što či ni i Ebu Nu'aj m i još neki autoriteti - s više ni zova
prenosilaca, predaju od E bu 'd-Derdaa ( koji kaže) "da je Boži j i
Poslanik - neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao:
'Niti je sunce izašlo, ni ti je zašlo ponad nekoga boljeg od Ebu
Bekra, osi m ako je bio vjerovjesni k! "
U drugoj verzij i ove predaj e s e kaže : "Ponad nekog
musl i mana bol jeg od Ebu Bekra, osi m vjerovj es ni ka i
posl ani ka! "
Prenosi se također i hadis od Džabira koji glasi : "Sunce
se nije pojavilo ni ponad jedni m od vas bolji m od njega! "

Rafidije - jedna ekstremistička skupina koja se vrlo rano pojavila u
islamu i koja je izražavala pretjeranu naklonost Aliji ibn Ebi Tal i bu.
79
Džclaluddin cs-Sujuri
Taberani i j oš neki autoriteti bi l ježe ovaj hadis koji i ma još
neke verzije i ni zove prenosi l aca, što ga uvrštava u kategoriju
potpuno vjerodostoj ni h ( sahi h) , odnosno dobri h ( hasen)
hadisa. I bn Kesi r sugerira da bi ga trebalo tretirati kao potpuno
vjerodostoj na ( s ahi h) .
Taberani bi l ježi predaju od Sel eme b. ei - Ekve'a koji kaže:
"Božiji Posl ani k - neka su na njega mi r i blagoslovi Boži ji ! -
rekao j e: "Ebu Bekr es-Si ddi k je najbol j i čovjek, i zuzi majući
vjerovjesnike! " U "El - Evsatu" je zabilježena predaja od Sa'ada
b. Zurare koji kaže: "Božiji Posl ani k - neka su na njega mir i
bl agoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Duh svetosti , Dži bri l , me je
obavijesti o: ' Najbolj i dio tvoga ummeta, osim tebe, j e Ebu
Bekr� "
Buharija i Musl i m bi lj eže predaj u od Amra b. el - 'Asa koji
kaže: "Jedanput sam upitao Boži jega Posl ani ka ko mu je od
l judi naj draži . 'Aiša' , odgovorio je on. 'A od muškaraca? ! ' ,
upi tao sam. ' Od muškaraca njen otac ! ' , odgovori o j e. 'A
zati m? ' ' Zati m Omer b. el - Hattab! ' , kazao j e. "
U verziji ovoga hadisa koja se prenosi od Enesa, Ibn
Omera i Ibn Abbasa, nema ovog posljednjeg: "Zatim Omer
b. ci - Hattab! "
Et- Ti rmi zi , En- Nesai i EI - Haki m bi l j eže predaju od
Abdul l aha b. Šeki ka koji kaže: "Ja sam upitao Aišu koji je
ashab Božijega Posl ani ka - neka su na njega mir i bl agoslovi
Božij i ! - bio Posl ani ku najdraži , i ona mi je rekl a: ' Ebu Bekr' .
'A zati m? ' , upitao sam i ona mi je rekl a: ' Omer' . 'A zati m? ' ,
pi tao sam i ona mi je rekl a: ' Ubejde b. ei - Džerrah! "
Et-Ti rmi zi i j oš neki autoriteti bi l ježe predaju od Enesa
koji kaže: "Božiji Poslani k - neka su na njega mir i bl agoslovi
80
POVIJ EST HALIFA
Božij i ! - rekao je Ebu Bekru i Omcru: ' Ova dvoj i ca su prvaci
među muževima džennetskih stanovni ka, kako od ranij i h, tako
i od kasni ji h pokolj enj a, i zuzi majući vjerovjesni ke i posl ani ke ! "
Sl i čan hadis prenosi se i od Al i j e!
Na ovu temu se isto prenosi i od Ibn Abbasa, I bn Omera,
Ebu Se'i da el - Hudrija i Džabi ra b. Abdul l aha.
Et- Taberani u svom "El - Evsatu " bi l j eži predaj u od
Ammara b. }asi ra koji kaže: " Ko ustvrdi da j e bi l o koji ashab
Božij ega Posl ani ka - neka su na njega mi r i blagoslovi Boži j i !
- bol j i od Ebu Bekra i Omera, taj s e j e podrugnuo i
Muhadžiri ma i Ensari jama! "
I bn Sc'i d bi l ježi predaju od Ez- Zuhri ja koji kaže : "Boži ji
Posl ani k - neka su na nj ega mi r i bl agoslovi Boži j i ! - jedanput
je upitao Hassana b. Sabi ta da l i j e i zrekao kakve sti hove o
Ebu Bekru, pa kad mu je rekao da jeste, on mu je rekao:
"Haj de, i zrecituj i h; da čujem! '
Hassan j e tada i zreci tovao:
I drugi od dvojice
U pećini uzdinutoj
Kad kružafe neprijatelj oko nje
Nakon fto se na brdo ispe on.
Bjefe miljenik Poslanika Božijeg
I svi ljudi znadofe
Da mu med) ljudima
Ravna ne bjefe!
Vjerovj esni k se na to tako nasmi jao da su mu se mogli
vidjeti očnjaci . ' Dobro si rekao, Hassane', kazao mu je. ' Baš
je tako kako si rekao! "
8 1
Džebluddin cs-Sujuti
4
» 4
Ahmed i Tirmi zi bil ježe od Enesa b. Mal i ka njegove riječi :
"Božiji Posl ani k - neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! -
rekao j e: ' Naj mi l osti vi j i di o moga ummeta prema mom
ummetu jest Ebu Bekr, a najžešći kad se radi o Boži j em
propisu, je Omer; najistinitiji sti d od svi h i ma Osman, a propise
o dozvol j enom i zabranj enom najbol je poznaje Muaz b.
Džebel ; nasljedno pravo najbolje zna Zej d b. Sabit a Kur'an
naj vi še či ta Ubej b. Ka' b. Svaki ummet je i mao svoga
povjereni ka (emi n) , a povjereni k ovoga um meta je E bu Ubejde
b. ci - Džerrah! "
Ebu Ja'l a ovaj hadis bi l ježi od I bn Omera i u ovoj verziji
se nalazi i dodatak, koji glasi : 'A najbolji sudija čitavog ummeta
jest Al ija! '
U verziji koju bi l ježi Ed- Dej l emi u svom "Musnedu' I ­
Fi rdevs"- u od Šeddada b. Evsa stoji dodatak: ' Ebu Zerr je
najveći asketa moga um meta i najiskreniji j e u tome, Ebu '1-
Derda' je najpobožni ji i najbogobojazniji u mom ummetu,
dok j e Muavi j a b. Ebi Sufj an naj bl aži čovj ek ummeta i
najdarežl ji vi ji ! "
Kad j e naš uči telj , vel i ki znal ac, EI - Kafi dži , upitan o ovi m
preferenci jama, tj . da l i su one u suprotnosti s onim pređašnj i m,
on j e rekao da tu nema ni kakva nesugl asj a.
82
»
Ñ Ñ
POVIJ EST HALI FA
Kur' anski ajeti u kojima se izriče pohvala Ebu Beku,
koji potvrđuju neke negove riječi i koji su na neki
način vezani za njega
Neka znaš da sam ja kod neki h l judi vidio knjigu sa i meni ma
oni h u vezi s koj i m je nešto objavljeno u Kur'anu. Međuti m,
kako je to bi o si rov i nedovol jno iscrpan materijal , ja sam
osobno o tome sači ni o jednu obi mnu i dobro uređenu knjigu,
iscrpnu i detaljnu, pa ću ovdje i z nje prenijeti si že onoga što
se odnosi na Ebu Bckra es-Si ddi ka - neka ga obuj mi Al lahovo
zadovo! jstv o!
Uzvišeni Bog kaže: A s njim samo drug njegov bi, i njih
dva bijahu u pećini, i kad je on 1'ekao drugu svojemu: «Ne
strahuj! Doista, s nama je Allah!» Pa je Allah podario Svoju
sigurnost njemu. ( Et-Tevbc, 40)
Svi su musli mani saglasni u tome da je "drug" koji se
spomi nje u ajctu Ebu Bekr, o čemu će kasnije bi ti više govora
od samog Ebu Bekra.
I bn Ebi Hati m bi l ježi još i predaju od Ibn Mes'uda koji
kaže da je Ebu Bckr kupio Bil al a od Umejje b. Halefa i Ubejja
b. Hal efa, pl ativši im za njega j ednu burdu i deset oka, te ga
tako oslobodio ropstva. Ti m povodom All ah je objavi o: Tako
mi noći kada zakrije, i dana kada se očituje, i Onoga Koji muško
i žensko stvara! Zbilja, vaš je trud različit! ( EI - Lej l , l -4) , tj .
trud Ebu Bekra s jedne, i Umejje i Ubejja s druge strane.
I bn Džerir bilježi predaju od Ami ra b. Abdul l aha b. ez­
Zubej ra koj i kaže: "Ebu Bekr je j oš u Mekki otkuplji vao
slobodu oni ma koji bi prešl i na i sl am, pa bi tako pl aćao za
nemoćne i žene, na šta mu je njegov otac rekao: 'Vidi m, si ne,
83
Dželaluddin es-Sujuti
ti otkupljuješ slobodu sl abašni ma - zašto to ne uči ni š snažni m
muškarci ma koji bi mogli pristati uz tebe, štititi tc i tjerati od
tebe neugodnosti ? ! ' 'Al i , oče' , odgovorio mu je Ebu Bekr, 'ja
teži m za oni m što i ma kod Al l aha! ' Neki i z moje porodice su
mi kazi val i da se aj eti iz sure EI - Lej l : Pa, ko udjeljuje i
bogobojazan pritom je, i drži istinitim ono najljepše - njemu
ćemo mi ćinjenje dobrih djela lakšati!, takoder odnose na Ebu
Bekra. "
I bn Ebi Hati m i El -Taberani bi l ježe predaju od Urveta
koji kaže da je Ebu Bekr otkupio slobodu sedmcrici ljudi koji
su, svi do jednoga, bi l i mučeni zbog svog vjerovanja u Al l aha.
O njemu je objavlj eno: A onaj ko se Allaha bojao bude, od nje
daleko bit će, onaj koji bude imetka svoga darivao, da bi se oćistio,
ne smatrajući pritom da mu je iko dužan blagodat kakvu ili
nadoknadu, već samo da bi naklonost svoga Gospodara Svevišnjeg
zaslužio, i taj će, zbilja, zadovoljan biti! ( El - Lej l , 1 7- 20)
EI - Bezzar bi l ježi predaju od Abdul l aha b. ez- Zubejra koji
kaže: "Aj et: Ne smatrajući pritom da mu je iko dužan blagodat
kakvu . . . , objavljen je u vezi s Ebu Bekrom es-Si ddi kom - neka
ga Al l ahova mi lost obuj mi ! "
El -Bubati bilježi predaju od Aiše - neka je obujmi Al lahovo
zadovolj stvo! - koj a kaže: "Ebu Bckr ni kada nije prekršio svoju
zakl etvu, sve dok Al l ah nije objavio mogućnost iskupl jenja za
takvo što! "
El - Bczzar i I bn Asakir bi l ježe predaju od Usejda b. Safana
- koji je i mao pri l i ku vidjeti Posl ani ka - koji kaže: A onaj ko
donosi Istinu ( E z- Zumer, 33 ) _ to je Muhammed, a onaj ko
vjeruje u nju ( nastavak aj eta, op. prev. ) , to j e Ebu Bekr cs­
Siddi k! "
84
POVIJ EST HALFA
Ibn Asakir kaže: "Predaja zbil ja kaže: bi '1 - hakki ( za razliku
od Kur'ana gdje j e, po mi šl jenju komentatora, baš u značenju :
Isti na, upotrijebl jena riječ sidk, ( što doslovno znači : iskrenost,
istinitost - op. prev. ) , pa je moguće da je to bi o Al i j i n kiraet! "
El - Haki m bi l j eži predaju od I bn Abbasa, koji kaže da je
aj et: l M svemu se savjetuj s njima! (Al u ' I mran, 1 59) , objavljen
u vezi s Ebu Bekrom i Omerom.
I bn Ebi Hati m bilježi predaju od I bn Šeuzeba, koj i kaže:
"Ajet: A onome ko se bude pred svojim Gospodarom bojao stajanja
- pripadaju bašče dvije! ( Er- Rahman, 46 ) , objavljen je u vezi s
Ebu Bekrom - neka ga obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo! "
Ova predaja i ma i druge ni zove prenosil aca i j a sam i h sve
naveo u knji zi "Povodi objave ".
Et- Tabcrani bi l ježi u svome "Evsatu" predaj u od Ibn
Omera i Ibn Abbasa, koji kažu da se Boži je ri ječi : I vjernici
dobri ( Et-Tahri m, 4 ), odnose na E bu Bekra i Omera.
Abdul l ah b. Ebi Humejd u svom tefsi ru bi l ježi predaju
od Mudžahida koji kaže: "Kad je objavljen ajet: Allah i NjegoJJi
meleki blagosiljaju Vjerovjesnika ( EI - Al1Zab, 56 ), Ebu Bekr je
rekao: ' Božiji Poslani če, Al l ah tebi ni kada ni je podario kakvo
dobro, a da u tome i mi nismo učestvoval i ! ? ' Ti m povodom je
objavl jeno: On vas blagosilja, i Njegovi meleki. ( EI - Al1Zab, 43)
I bn Asakir bi l ježi predaju od Al i je b. el -H use jna koji kaže
da se ajet: Iz grudi njihovih mržnju ćemo odagnati, oni će kao
prijatelji, jedni prema drugima okrenuti, na divanima sjediti
( El - Hi džr, 47) , odnosi na Ebu Bekra, Omera i Alij u.
Ibn Asaki r bi l ježi predaju od I bn Abbasa koji kaže : "O
Ebu Bekru es-Si ddi ku je objavlj eno: A čovjeku smo oporućili
85
Džclaluddin cs-Sujuti
da dobroćinstvo ćini roditeljima. Majka ga njegova tegobno nosi
i tegobno rada! A njegovo nofenje i njegovo dojenje trideset
mjeseci traje. Pa kad zrelost soju dostine, on rekne: - Gospodaru
mo;� dopusti meni da Ti zahvalim na Tvojoj blagodati, koju si
darovao meni i roditeljima mojim i da dobro radim pomozi
mi, s kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti ućini dobrim!
Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam predan Tebi!' To su oni od
kojih ćemo dobra djela koja su ćini/i primiti, i preko nevaljalih
djela njihovih prijeći, med' stanovnicima dženneta oni će biti!
Obećanje koje je njima dato istinito je!" ( El -Ahkaf, 1 5- 1 6)
Ibn Asakir bi l ježi i predaju od Ibn Ujejneta koji kaže:
"All ah j e ukorio sve musl imane u vezi s Božiji m Posl ani kom -
neka su na njega mi r i blagoslovi Božiji ! - i zuzev Ebu Bekra;
on je j edi ni i zuzet od ukora! " Zati m j e prouči o: A ako vi
Poslanika pomoći nećete pa, Allah ga je već pomogao onda kad
su ga nevjernici nagnali da bježi, a s njim samo drug njegov bi,
i njih dva bijahu u pećini! " ( Et-Tevba, 40)
Hadisi u kojima se ističe Ebu Bekovo odličje
i gdje se on spominje zajedno s Omerom,
pored onoga što smo naveli ranije
I Buharija i Musl i m bi l ježe predaju od Ebu Hurej re, koji kaže:
"Čuo sam Božije ga Poslanika - neka su na njega mi r i blagoslovi
Božij i ! - kad je rekao: ' Jedan je pastir bio među svoj i m stadom
kad je i znenada nasruo vuk i uhvatio j ednu ovcu. Pastir je
pošao za nj i m, a vuk se okrenuo prema njemu i rekao mu: - A
ko će je čuvati na Danu sudnjem, kad joj ne bude bi l o drugog
pastira sem mene ? ! -
86
POVIJ EST HALIFA
I dok je jedan čovjek tjerao kravu natovarenu teretom,
ona mu sc okrenul a i počel a mu govoriti . - Ja ni sam stvorena
za ovo! - rekl a mu j e. - Ja sam stvorena za oranj e! - ' Sl ava neka
je Bogu! ' , rekl i su l judi na to. ' Zar krava da govori ! ? ' ' Ja u to
vjerujem! ' , odgovorio je Vjerovjesni k - neka su na njega mi r i
bl agoslovi Božij i ! ' l Ebu Bekr i Omer! ' , a tu ni je bi lo ni Ebu
Bekra ni Omera! ", tj . nji h dvojice nije bilo tu među prisutnima,
a on i m je potvrdio vjerovanje u to. Možda stoga što i m je
i man bi o potpun! ?
Tirmizi bi l ježi predaju od Ebu Scida ci - Hudrija koji kaže:
"Božiji Posl ani k - neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! -
rekao j e: 'Svaki j e vjerovj esni k i mao dvoj i cu pomoćni ka
(vezirani ) od stanovnika nebesa i dvoj icu od stanovnika Zemlje.
Moji pomoćnici od stanovnika nebesa jesu Džibril i Mi kai l, a
od stanovni ka Zeml j e: Ebu Bekr i Omer ! "
Autori "Sunena", i još neki drugi , bil ježe predaju od Se'ida
b. Zej da, koji kaže: "Ja sam čuo Božij ega Posl anika - neka je
na njega mi r i bl agoslov Božij i ! - kad j e rekao: ' Ebu Bekr će u
Džennet, i Omer će u Džennet, i Osman će u Džennet, i Al ija
će u Džennet . . . ! ' , i tako j e i menovao svu deseteri cu! "
Tirmizi bi lježi predaju od Ebu Se'i da, koji kaže : "Božiji
Poslani k - neka su na njega mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao j e:
'Stanovnike gorj i h stupnjeva oni koji su ispod nj i h doista će
vidjeti onako kako vi vidite zvijezdu visoko gore na nebu! Od
ti h su i E bu Bekr i Omer! "
Taberani ovu predaju bi l ježi od Džabira b. Semure i od
Ebu Hurejre.
Et- Ti rmi zi bilježi od Enesa koji kaže da je Boži ji Posl anik
- neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - "ponekad dolazio
87
Džclaluddin es-Sujuri
kod svojih ashaba, bilo Muhadžira ili Ensarija, kad bi oni bili
u sj edećem položaj u. Među nji ma su znali biti i Ebu Bekr i
Omer, i ni ko od nj i h ne bi dizao svoj pogled prema Posl aniku,
osi m Ebu Bekra i Omera - samo bi nj i h dvojica gledali u njega,
i on bi gledao u njih, i smiješi l i bi mu sc, i on bi se smiješio
nj i ma! "
Et-Tirmizi i EI - Hakim bilježe predaju od Ibn Omera, u
kojoj stoji da je Boži j i Posl ani k - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - "i zašao jednoga dana i ušao u džamij u, a s
njim su bi l i Ebu Bekr i Omer - jedan mu s desne , a drugi s
lijeve strane - , i on ih je držao za ruke . ' Ovako ćemo biti i
proživi jeni na Kijametskom danu ! ' , rekao j e".
Ovu predaju bilježi i Et-Taberani u svom "Evsatu", od
Ebu Hurej re.
Et-Ti rmizi i EI - Hakim bilježe predaju od I bn Omera, koji
kaže: "Božiji Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božijt !
- rekao j e: ' Ja ću biti prvi iznad kojeg će se zemlja raspuknuti - ,
a zati m će to biti Ebu Bekr, pa Omer! "
Et- Ti rmi zi i El - Haki m ( koj i to uvrštava u kategori ju
potpuno vjerodostoj ni h hadisa) bilježe predaju od Abdul laha
b. Hantaba, u kojoj stoji da je Vjerovjesni k - neka su na njega
mir i bl agoslovi Boži j i ! - jedanput ugledao E bu Bckra i Omera,
pa je rekao: "Ova dvoj ica jesu sluh i vid! "
Ovu predaju bilježi i Et-Ta be rani od I bn Omera i Ibn
Amra.
El - Bezzar i El - Hakim bi lježe predaju od Ebu Erve cd­
Devsija, koj i kaže: "Sjedi o sam kod Vjerovjesni ka - neka su na
?7
Tj. otvoriti 5L kabur na Dan proživljenja.
88
POVIJ EST HALIFA
njega mir i blagoslovi Božij i ! · kad su naišli Ebu Bekr i Omer.
Vjerovjesnik je rekao: ' Hvala Allahu koji me je potpomogao
vama dvoj icom! "
Ova predaj a zabi l j ežena j e i od EI - Beraa b. Azi ba, i
Taberani je bi l j eži u svom "Evsatu" .
Ebu Ja' l a bi lj eži predaju od Ammara b. J asira, koji kaže :
"Božiji Posl ani k - neka su na njega mir i blagoslovi Boži j i ! -
rekao j e: ' Dođe mi maločas Džibri l , pa mu ja rekoh da mi
pri ča o vrl i nama Omera b. el - Hattaba. - Mogao bi h ti -
odgovorio mi j e, - o Omcrovim vrlinama kazivati onoliko dugo
koliko je Nuh proboravio među svojim narodom, i opet ti i h
sve ne bi h ispričao! A Omer je ( samo) j edno od Ebu Bekrovih
dobročinstava! "
Ahmed bilježi predaju od Abdurrahmana b . Ganema u
kojoj stoji da je Boži ji Posl ani k · neka su na njega mi r i
blagoslovi Božij i ! - rekao Ebu Bekru i Oment : "Kad biste vas
dvojica zauzel i jedi nstven stav, ja vam ne bi h proturječio! "
Ovu predaju bi l j eži i Taberani , od El -Beraa b. Azi ba.
I bn Sa'ad bilježi predaj u od I bn Omera u kojoj stoji da j e
on, na pitanje ko j e za vrijeme Božijega Posl anika - neka su na
njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - izdavao fetve, odgovorio: " Ebu
Bekr i Omer. Nije mi poznato da j e to činio i ko drugi osim
nj i h" .
On također bilježi i predaju od El-Kasima b. Muhammeda,
koji kaže : "Za života Božijega Poslanika · neka su na njega
mir i blagoslovi Božij i ! - fetve su i zdaval i : Ebu Bckr, Omer,
Osman i Alij a. "
89
Dželaluddin cs-Sujuti
Taberani bi l ježi predaju od I bn Mesuda - neka ga obuj mi
Allahovo zadovoljstvo! - u kojoj stoji da j e Božiji Posl anik -
neka su na nj ega mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao: "Svaki
vjerovjesni k je međ' svojim ummetom i mao elitu ( hassa), a
el i tu međ' moj i m ashabima či ne E bu Be kr i Omer. "
I bn Asaki r bi l j eži predaju od Al i j e koj i kaže : " Boži ji
Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao je:
' Neka se All ah smi l uje Ebu Bekru - on mc j e oženio svojom
kćerkom, on me odvezao do staništa moje hi džre, i on je
otkupio slobodu Bil al u! Neka se Allah smi l uje O meru - on
govori isti nu, pa makar bila i gorka; istina ga je ostavila bez
ijedna prisna prijatel j a! Neka se Al lah smi l uje Osmanu - njega
se meleki stide! Neka se Allah smi l uj e Al i ji - Bože moj , Ti
uči ni da isti na uvijek bude uz njega! "
Taberani bi l j eži predaju od Sehl a, koji kaže : " Kad se
Vjerovjesni k - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - vratio s
Oproštajnog hadža, ispeo se na mi nber, te i zrekao zahvalu
Allahu i Njemu pri mjerenu pohval u, a zati m rekao: 'O ljudi !
Ebu Bekr prema meni zbilja nikada nije ružno postupio, pa
priznajte mu to! O lj udi ! Ja sam zadovoljan nj i me, i Omerom,
i Osmanom, i Al i jom, i Tal hom, i Zubejrom, i Sa'adom, i
Abdurrahmanom b. Avfom, i prvi m Muhadži ri ma - pa
priznajte i m to! "
Abdul l ah b . Aluned, u svojoj knj i zi "Zevaidu'z- zuhd",
bilježi predaju od I bn Ebi Hazima, koji kaže: "Jedan čovj ek
je došao kod Alije b. ei - Husejna i upitao ga kakvo su mjesto
kod Božijega Poslani ka zauzimali Ebu Bekr i Omer. 'Onakvo
kakvo zauzimaju i sada! ' , odgovorio je on. "
90
POVIJEST HALIFA
Ibn Sa'ad bilježi predaju od Bistama b. Muslima, koji kaže:
"Boži ji Posl anik - neka su na njega mir i blagoslovi Boži j i ! -
rekao je Ebu Bekru i Omeru: ' Neka se poslije mene ni ko ne
i menuje zapovjedni kom nad vama dvojicom! "
Ibn Asakir bi l j eži predaju od Enesa, koja s e prenosi od
samoga Posl ani ka ( merfu' an) , u kojoj stoj i : "Lj ubav prema
E bu Bekru i O meru j est i man, a mrziti i h j e ku fr! "
On također bilježi i predaju od Ibn Mesuda, koji kaže:
"Lj ubav prema Ebu Bekru i Omeru, i lijep odnos prema nji ma,
spadaju u sunnet ! ", a od Enesa bi l ježi predaju koja se prenosi
od samog Poslanika, koja glasi : "Ja svom ummetu, u njegovoj
l j ubavi prema Ebu Bekru i Oment, zbilja žel i m ono što mu
žel i m i u ri ječima La i l ahe i llallah! "
Hadisi koji govore samo o Ebu Bekovoj
prdnosti, pord onih koji su već navedeni
Dvoj ica visokih autoriteta - Buharija i Muslim - bilježe predaju
od Ebu Hurejre, koji kaže: "
Ć
uo sam Božijega Poslanika -
neka su na nj mi r i bl agoslovi Božiji ! - kad je rekao: ' Onaj ko
par nečega potroši na Boži j em putu, bi t će pozvan sa
džennetskih vrata: - O robe Božij i , evo dobra! - Pa ko bude
od revnosni h kl an jača (ch l u 's-salah ), bit će pozvan s nam aski h
vrata; ko bude od boraca na Božijem putu, bit će pozvan s
džihadskih vrata; ko bude od oni h koji su sadaku udj eljival i ,
pozvaće ga sa vrata sadake, a ko bude od revnosni h postača,
bit će pozvan sa vrata koja se Re j jan zovu ! ' Ebu Bekr ga je
upitao: '
Š
ta se mora učiniti da bi se bilo pozvano sa svih ti h
vrata? Ta, zbi l j a, da li će i ko i bi ti pozvan sa svih njih? ! ' ' Hoće ! ' ,
91
Dželaluddin es-Sujuti
odgovorio je Posl ani k. 'I ja se nadam da ćeš i ti, Ebu Bekre,
biti j edan od ti h! "
Ebu Davud i EI - Hakim ( koji to uvrštava u kategoriju
potpuno vjerodostoj ni h predaj a) bi l j eže predaj u od Ebu
Hurejrc - neka ga obujmi Allahova mi l ost i zadovoljstvo! -
koji kaže: "Božiji Poslanik - neka su na njega mir i bl agoslovi
Boži j i ! - rekao j e: ' Ebu Bekre, zbilja ćeš ti biti prvi od moga
ummcta koji će ući u Džennet ! "
Dvojica visokih autoriteta - Buharija i Musl i m - bilježe
predaju od Ebu Sc'ida - neka ga obuj mi Al lahova mi lost i
zadovoljstvo! - koji kaže : "Božiji Poslani k - neka su na njega
mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Onaj ko mi j e od ljudi
najviše valjao svoj i m druženjem sa mnom i svoj i m i metkom,
jest Ebu Bekr, i da sam ikoga, osim svoga Gospodara, uzi mao
sebi za prijatelja, doista bi h za prijatelja uzeo Ebu Bekra! No,
ostaje bratstvo po islamu! "
Ovaj hadis se prenosi i od Ibn Abbasa, Ibn Zubcjra, Ibn
Mesuda, Džunduba b. Abdul laha, EI - Beraa, K'aba b. Malika,
Džabira b. Abdul l aha, Enesa, Ebu Vaki da ci -Lejsija, Ebu '1 -
Muallija, Aiše, Ebu Hurcjre i I bn Omera - neka i h sve obujmi
Allahova mi lost i zadovoljstvo! - i svi ni zovi prcnosilaca koji
idu preko nj i h navedeni su kod mutevati /
H
predaj a.
Buharija bi l j eži predaju od Ebu' d- Derdaa, koj i kaže :
"Sj edi o sam kod Vjerovj esni ka - neka su na nj ega mi r i
bl agoslovi Božij i ! - kad - dođe Ebu Bekr i nazva selam, tc
odmah započe govoriti : ' I zmeđu mene i Omera b. ei - Hattaba
28
Y2
Mutevarir predaje - predaje koje prenosi tako veliki broj ljudi da ne
postoji na naj manj a sumnja u nj i hovu vjerodostojnost.
POVI J EST HALI FA
je izbila nesuglasica, pa sam ja požurio prema nj emu, pa sc
pokajao i zamolio ga da mi oprosti , no on je odbio to uči niti
i ja sam, evo, došao tebi ! ' 'Al lah će tebi oprostiti , Ebu Bekrc ! ' ,
rekao mu je Posl ani k i to ponovio tri puta. Utom se i Omer
pokajao, tc otišao do Ebu Bek·ove kuće pa, kako ga tamo ni je
našao, i on je došao kod Vjerovjesnika - neka su na njega mir
i bl agoslovi Božij i ! Ugl edavši ga, Vj erovj esni kovo l i ce je
problijedilo od gnjeva, tako da j e to kod Ebu Bekra i zazvalo
sažaljenje. Kleknuo je na koljena i rekao: ' Božiji Posl ani če,
Allaha mi sam j a bio više nepravedan prema nj emu, nego on
prema meni ! ' , što je ponovio dva puta .
.
Na to je Poslanik rekao:
' Zbilja, Allah je mene poslao vama, pa ste svi vi rekl i : Lažeš! ,
a samo j e Ebu Bekr rekao: I stinu govoriš ! , i pomogao mc
sobom i i metkom svoj i m, pa hoćete l i mi ostaviti moga
prijatelj a! ? ' Ponovio j e to dva puta, i nakon toga Ebu Bekr
više nikada nije bio uznemiren! "
Sličnu predaju bi l ježi i I bn Adijj od I bn Omera. U ovoj
verziji predaje stoj i : "Na to je Božiji Poslanik - neka su na
nj ega mi r i bl agosl ovi Boži j i ! - rekao: ' Ne moj te me
uznemi ravati u mom prijatelj u, jer - mene j e Allah poslao s
uputom i vjerom isti ni tom, pa ste svi vi govori l i : Lažeš! , a
samo je Ebu Bekr govori o: I stinu zboriš! I , samo da ga Allah
nije nazvao sahibom
29
, j a bih ga zbilja sebi uzeo za prijatelja!
No, ostaje bratstvo po islamu! "
Tj u 40. ajeru sure Et-Tcvba: "Ako ga vi ne pomognete - pa pomogao
ga je Al l ah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisil i l i da ode, kad je 5
nj i m bio samo drug ( sahib) njegov . . . "
93
Džclaluddin es-Sujuti
Ibn Asakir bilježi od EI - Mikdama njegove rij eči : "Ukajl
b. Ebi Talib i Ebu Bekr su se porječkali među sobom, i Ebu
Bekr se, osjećaj ući nel agodu zbog njegove rodbinske veze s
Poslanikom, okrenuo od njega, premda je bio vrstan poznava­
lac arapske genealogije . No, potužio se j e Vjerovj esni ku, pa je
on ustao pred l j udi ma i rekao i m: ' Hoćete l i mi već jednom
ostaviti moga prij atel ja? ! Zar sc vi možete porediti sa nj i m? !
Tako mi Boga, nema ni j ednoga od vas a da se nad vrati ma
njegove kuće ne nalazi tamna sjenka, osi m vrata Ebu Bekrovi h!
Nad njegovim vrati ma j e svjetlo! Tako mi Boga, kad ste svi vi
govori l i : Lažeš! , j edi ni j e Ebu Bekr govorio: I stinu zboriš!
Dok ste mi vi uskraćivali svoju i movi nu, on j u j e obi lato trošio
na mene, i dok ste me vi ponižavali, on me je pomagao i slijedio
me! "
EI -Buhari bilježi predaju od Ibn Omera - neka i h obojicu
obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Božiji Poslanik ­
neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Ko i z
oholosti bude puštao da mu se odjeća vuče po zemlj i , njega
Al ah na Sudnjem danu neće ni pogledati ! ' Ebu Bekr j e na to
rekao: ' Jedna strana i moje odjeće bude opuštena, osi m kad
baš vodim računa o tome ! ? ' Božiji Posl ani k mu je odgovorio:
'Ti to, ( Ebu Bekre) , zbilja ne či ni š iz oholosti ! "
Musl i m bilježi predaju od Ebu Hurejre - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Božiji Poslani k - neka su
na njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Ko je od vas j utros
osvanuo kao postač? ' , i j avio se Ebu Bckr. 'A ko je od vas
danas ispratio dženazu? , upitao je Posl ani k i opet se j avio
Ebu Bekr. ' A ko j e nahranio siromaha?' , pi tao j e dalje Poslanik
i ponovo se j avio Ebu Bekr. ' A ko j e posjetio bolesnika? ' , pitao
94
POV1)EST HALIFA
j e Poslani k, no i tada se j avio Ebu Bekr! Poslani k je rekao:
' Kad se sve to nađe kod j ednog čovjeka, taj čovj ek ulazi u
Džennet ! "
Ovaj hadis sc prenosi i od Enesa b. Mal i ka i Abdurrahma­
na, sina Ebu Bekrova. Od Enesa ga bilježi Bejheki u svom
"El - Asl u", i u nj egovoj verziji hadis se završava rij eči ma:
" . . . obavezan ti j e Džennet! ", dok ga od Abdurrahmana bilježi
El - Bezzar, i u ovoj verziji hadis glasi : "Božiji Poslanik - neka
su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - klanjao je sabah- namaz,
Û potom se l icem okrenuo prema svoj im ashabima i upi tao i h:
' Ko j e od vas jutros osvanuo kao postač? ' Omer j e odgovori o:
' Boži j i Posl aniče, j a nisam legao s nijetom da posti m, pa tako
nisam ni osvanuo kao postač' , dok je Ebu Bekr rekao: 'Ali ja
sam sinoć legao s namjerom da danas posti m, pa sam eto i
osvanuo kao postač . ' 'A je li neko od vas danas obišao
bolesni ka? ' , upi tao je Posl ani k, a Omer j e rekao: ' Boži j i
Posl aniče, još s e nismo ni razmi l i l i , pa kako ćemo obići kojeg
bolesnika! ? ' Ebu Bekr j e, međuti m, rekao: ' J a sam čuo da j e
moj brat Abdurrahman b. Avf nešto slab, pa sam idući ovamo
svratio do njega da vi di m kako je osvanuo! ' ' Je li neko od vas
danas nahranio siromaha?' , upitao j e Poslani k, a Omer j e rekao:
'Pa tek smo klanjali ( sabah- namaz) Božiji Poslaniče, pa ćemo
se tek sada razmi l i ti ! ? " No, Ebu Bekr j e rekao: ' Ja sam, ul azeći
u džamij u, vidio nekog prosjaka, pa kako j e Abdurrahman u
ruci držao krišku ječmena hljeba, ja sam je uzeo od njega i
dao je tom prosjaku! ' 'Ebu Bekrc, ti sc raduj Džennetu! ' , rekao
j e Boži ji Poslani k, te kazao i nešto utješno za Omera. Omer j e
tvrdio da nikad nije uči ni o nikakvo dobro djelo a da ga Ebu
Bekr u tome ni je pretekao. "
95
Džclaluddin es-Sujuti
Ebu Ja'l a bilježi predaj u od I bn Mesuda - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - koji kaže: " Ja sam klanjao u džamiji,
i utom j e unutra ušao Božiji Posl anik - neka su na njega mi r i
blagoslovi Božij i ! - sa Ebu Bekrom i Omerom. Vidjevši mene
kako upućujem dovu, on reče: ' Išći , dat će ti se ! ' Zatim je
dodao: ' Ko želi Kur'an učiti svježe i sočno, neka ga uči onako
kao I bn Ummi Abd! ' Ja sam sc potom vratio svojoj kući, a
nedugo zati m kod mene je došao Ebu Bekr, da me obraduje
( onim što je za mene rekao Boži j i Posl anik) , a malo zatim eto
ti i Omera pa, kad vidje da ga je Ebu Be kr pretekao i da se već
vraća od mene, reče: 'Ti, zbilja, uvijek preti češ u dobru ! "
Ahmed, sa dobrim ni zom prenosi laca, bilježi predaju od
Rebi'e cl - Eslemija - neka ga obujmi Al lahovo zadovoljstvo! -
koji kaže: "Ebu Bekr i ja smo sc nešto porječkali, pa mi je on
rekao jednu ružnu riječ, no odmah se je pokajao i rekao mi :
' Rebi 'a, uzvrati i ti meni sličnom riječj u, pa nek' tako bude
primjerena odmazda! '
Kako sam j a t o odbio uči ni ti , on mi j e rekao: ' Bogme ćeš
reći , i l i ću ti j a za vrat svezati Božijega Poslanika - neka su na
njega mir i blagoslovi Božij i ! ' Ja sam i dalje odbijao to uči ni ti ,
i on se - neka ga Allahovo zadovoljstvo obuj mi ! - zbilja zaputio
Božijem Poslani ku, a za nj i m sam pošao i ja. Neki l j udi iz
pl emena Esl em su mi prišli i rekli : ' Neka se Bog smi l uje Ebu
Bekru! Kako će Božijega Poslanika nahuškati na tebe, a on je
tebi rekao to što j e rekao! ? ' '
Š
ta je vama? ' , rekao sam i m. 'Znate
l i vi ko j e on? ! To j e Ebu Bekr es-Siddik, drugi od dvoj ice,
sijeda brada muslimanska! Dobro pazite da se ne okrene i ne
vidi vas kako mc podržavate protiv njega, pa da sc naljuti i
takav ode do Božijega Poslani ka - neka su na njega mi r i
96
POVIJEST HAL FA
bl agoslovi Božij i ! - pa se i on naljuti zbog te njegove l jutnje,
a onda se i Al l ah rasrdi zbog srdžbe nj i h dvoj i ce, i tako
propadne Rcbi ' a! ' ' Pa šta nam savj etuješ? ' , upitali su oni i j a
sam i m rekao da se vrate.
Ebu Bekr je išao dalje i ja sam ga sada pratio sam. Došavši
kod Božijega Posl anika - neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i ! - ispričao mu je sve kako je i bi l o, i on je pogledao
prema meni i upitao me : ' Rebi 'a, šta si to učinio Es-Siddi ku? ! '
' Božiji Posl aniče' , odgovorio sam ja, 'bilo j e tako i tako, i on
mi j e rekao nešto ružno a potom je tražio da i ja njemu kažem
nešto slično, pa da to bude pri mjerena odmazda. J a sam to,
međuti m, odbi o. ' ' Jakako! ' , rekao je na to Posl ani k. 'I nemoj
to učiniti, no reci : Allah je tebi već oprostio, Ebu Bekre! ' 'Allah
ti oprostio, Ebu Bekre! ' , rekao sam. ( El - Hasan kaže: " Ebu
Bekr - neka ga obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo! - tada se okrenuo
i otišao - plačući ! ") .
Tirmizi bilježi predaju od Ibn Omera - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - i uvrštava j e u kategoriju dobrih
predaja, u kojoj stoji da j e Boži j i Posl ani k - neka su na njega
mir i blagoslovi Božij i ! - rekao Ebu Bekru: "Ti si moj drug na
džennetskom poj i l u, i moj drug i z pećine! "
Abdul l a h b . Ahme d - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - bilježi sljedeće : "Božiji Posl ani k - neka su na
njega mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Ebu Bekr j e moj
drug i prijatelj iz peći ne ! "
Niz prenosilaca ove predaje j e dobar.
El -Bej heki bi lježi predaju od Huzejfe - neka ga obujmi
Alahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Božiji Poslani k - neka su
97
Oželaluddin es-Sujuti
na njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao je: 'U Džennetu i ma
jedna vrsta ptica koje su poput horasanskih deva. ' ' E, one su
zbilja dražesne, Boži j i Poslani če! ' , rekao je Ebu Bek, a Poslanik
je dodao: ' Još je dražesni ji onaj koji ih bude jeo, a ti ćeš biti
jedan od nj i h! "
Ovaj hadis prenosi se i od Enesa.
Ebu Ja'la bilježi predaju od Ebu Hurejre - neka ga obujmi
All ahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Božiji Poslani k - neka su
na njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Kad sam uzdignut
na nebo, nisam prošao ni kroz jednu sferu, a da na njoj ni sam
našao svoje ime : Muhammed Resul ul l ah, i da Ebu Bekr nije
bio iza mene ! "
Niz prenosilaca ovog hadisa j e slab, međuti m on se prenosi
i od I bn Abbasa, I bn Omera, Enesa, Ebu Se'ida, Ebu 'd­
Derdaa - neka ih sve obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - također
sa slabim ni zovi ma prenosi laca, no koji jedni druge podupi ru.
Ibn Ebi Hati m i Ebu Nu' aj m bilježe predaju od Se' ida b.
Džubejra - neka ga obujmi All ahovo zadovoljstvo! - koji kaže:
"J a sam kod Vjerovjesnika - neka su na njega mir i bl agoslovi
Božij i ! - proučio: O smirena dufo . . ', a Ebu Bekr je rekao: ' Božiji
Poslaniče, ovo je baš lijepo! ' 'To će tebi kazati melek kad budeš
umirao! ' , rekao mu je Posl ani k. "
I bn Ebi Hati m bilježi predaju od Amira b. Abdul laha b.
ez- Zubejra - neka ga obujmi All ahovo zadovoljstvo! - koji
kaže : "Kad je objavl j en ajet : I da smo mi njima propisati:
poubijajte se! . . . ( En- Ni sa' 66) , Ebu Bekr je rekao: ' Božij i
Posl aniče, da si ti meni naredio da se ubijem, ja bih to i uči nio! '
' Isti nu kažeš! ' , rekao mu j e Posl ani k. "
98
POVJEST HALIFA
Ebu' l - Kasi m el - Begavi bi l ježi sljedeće: "Kazivao nam j e
Davud b. Omer, a nj i ma Abduldžebbar b. el -Verd, koji se
pozivao na I bn Ebi Mul ej ku, koji j e rekao: ' Božiji Poslanik ­
neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - i njegovi ashabi
naišli su na jednu vodu, i Poslanik j e rekao: 'Nek' plivaju dvoj ica
po dvoj i ca! ' Kad su svi otplival i , ostali su samo Boži ji Posl ani k
i Ebu Bekr, pa su i nj i h dvojica zaplivala i Poslanik j e išao
napri j ed. 'Da sam ikoga sebi uzeo za prijatel ja', rekao j e, 'do
susreta sa Allahom, za prijatel ja bih uzeo Ebu Bckra! On mi
j e, međuti m, drug! "
Prenosioce ovog hadisa j e redom unatrag pratio Veki ' ,
sve do Abduldžebbara b. el -Verda, što j e zabil ježio I bn Asakir.
Abdul džebbar j e pouzdan prenosi lac hadisa, a šejh mu je bi o
I bn Ebi Mulej ka, i mam. Međuti m, hadi s i ma preki nut ni z
prenosi l aca i u kategorij i je vrlo neobi čni h hadi sa ( gari b
džidden) . No, postoji i njegova druga verzija koja se prenosi
od I bn Abbasa, s nepreki nuti m nizom prenosilaca, i nju bilježe:
Tabcrani u svom "Kebi r"-u i I bn
Š
ahi n u svom "Sunnetu" .
Ibn Ebi 'd- Dunja bilježi u svom djelu "Mekarimu'l -ahlak",
kao i I bn Asakr, preko Sadeke b. Mejmuna el -Kurešija, sljedeći
iskaz Sulejmana b. Jesara: "Božij i Poslanik - neka su na njega
mir i blagoslovi Božiji ! - rekao j e: 'Dobro djelo i ma tri stotine i
šezdeset svojstava, pa kada Allah nekome namjeri kakvo dobro,
On učini da se jedno od tih svojstava na-đe u njemu pa da ga,
na osnovu toga, uvede u Džennet! ' ' Božiji Poslaniče', upitao
ga je Ebu Bekr, ' i ma li u meni išta od toga?' 'Da', odgovorio
mu je Poslani k. ' U tebi se nalazi sve to! "
Ibn Asakir također bilježi predaju od Sadeke ei -Kurešija, sa
jednim drugim ni zom prenosilaca, koju on prenosi od nekog
99
Džclaluddin cs-Sujuri
čovjeka, koji kaže: "Božiji Posl anik - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - rekao je: "Dobro djelo i ma tri stotine i
šezdeset svojstava", na šta je Ebu Bekr upitao: ' Imam li ja, Boži ji
Posl aniče, šta od toga?' 'Sva ta svojstva su se našla pri tebi ! ' ,
odgovorio je Poslani k. ' Pa neka ti je prijatno, Ebu Bekre! "
I bn Asakir bilježi predaju koja ide preko Mudžmc'a b.
Jakuba ci - Ensari ja, od nj egova oca koji kaže : " Krug oko
Vjerovjesni ka - neka su na njega mir i blagoslovi Boži j i ! - zbi lja
se znao spoj i ti , pa bi i zgledao poput ogrl ice, i jedino je mjesto
na kojem je sjedio Ebu Bekr ostajalo upražnjeno. Niko nije
htio sjesti na to mjesto, pa kad bi došao Ebu Bckr, on bi tu
sjeo a Vjerovjesnik - neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i !
- l i cem bi s c okrenuo prema njemu i nj emu s e govorom
obraćao, dok bi ostali slušal i ! "
Ibn Asakir bilježi i predaju od Enesa - neka ga obuj mi
Al l ahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Vjerovj esnik - neka su na
njega mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao je: ' Lj ubav i zahvalnost
prema Ebu Bekru dužnost j e či tavom mom ummetu! "
Sl ičan hadis on bilježi i od Sehla b. Sa'ada.
Od Aiše - neka je obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - bilježi
predaju u kojoj stoji da je Božiji Posl ani k - neka su na njega
mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao: "Svi ljudi će polagati račun,
osi m E bu Bekra! "
1 00
Št su o Ehu Bek rk ashabi
i pre genercije muslimaa
POVI J EST HALIFA
El -Buhari bilježi predaju od Džabira - neka ga obujmi Allahovo
zadovoljstvo! - koji kaže : "Omer b. el - Hattab je rekao: ' Ebu
Be kr je naš prvak ( sej j i duna) ! "
El -Bej heki u svom djelu "
Š
i ' abu'l-iman" bilježi predaju od
Omera - neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - koji kaže:
"Kad bi se na jedan tas stavio Ebu Bekrov i man a na drugi iman
svih drugih ljudi na Zemlj i , Ebu Bekl·ov iman bi pretegnuo! "
I bn Ebi Hajseme, te Abdul l ah b. Ahmed u svom djelu
"Zevaidu 'z-zuhd", bilježe predaju od Omera - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - koji kaže : "Ebu Bekr j e zbilja bio
istaknut prestižni k! "
Omer kaže: "Uistinu bih volio biti ( makar) malja na prsima
Ebu Bckra! " Ovo bilježi Musedded u svom "Musncdu".
Omer j e još rekao: "Volio bi h biti u Džennetu, tamo gdje
se može vidjeti Ebu Bekr! " Ovu predaju bilježi I bn Ebi ed­
Dunja i I bn Asakir.
Omer kaže: "Zadah Ebu Bckra je bio ugodniji i ljepši od
mirisa miska! " Ovu predaju je zabilježio Ebu Nu' aj m, a I bn
Asakir bilježi predaj u od Al ije koji kaže da j e ušao kod Ebu
Bekra dok je on mrtav ležao prchiven ćefinom ( musedždžen) ,
tc da j e tad rekao: "Od svih koji su otišli pred Alaha sa knjigom
svoji h djela, najdraži mi je ovaj pohiveni ! "
Ibn Asakir bilježi predaj u od Abdurrahmana b. Ebi Bekra
u kojoj on kaže : "Vj erovj esni k - neka su na njega mi r i
blagoslovi Božiji ! - rekao j e: ' Omer b. cl - Hattab mi je pričao
1 0 1
Dželaluddin cs-Sujuti
da mu ni kada nije pošlo za rukom da u kakvu dobru pretekne
E bu Bekra ! "
Taberani u svom "Evsat"- u bilježi predaju od Alije, koji
kaže: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ni kad sc
nismo potekli oko kakva dobročinstva, a da nas u tome nije
pretekao E bu Be kr! "
Taberani u istom djel u bilježi i predaju od Džuhajfeta, koji
kaže: "Alija je rekao: ' Najbolji ljudi poslije Božijega Poslanika,
neka su na njega mir i blagoslovi Boži ji , jesu Ebu Bekr i Omer
i stoga se ljubav prema meni i mržnja prema Ebu Rekru i Omeru
ne mogu naći istovremeno u vjerikovom srcu! "
Taberani u svom "Kebi ru" bilježi predaju od I bn Omera,
koji kaže: "Trojica ljudi i z pl emena Kurejš su uči ni l a da to
pl eme bude cijenj eno, da bude poznato po lij epom ponašanj u
i bl agosti - ako ti šta reknu, neće ti slagati , a ako ti nji ma šta
kažeš, neće ti reći da lažeš; to su: Ebu Bekr es-Siddik, Ebu
Ubejde b. el - Džerrah i Osman b. Mfan. "
I bn Sa'ad bilježi predaju od I brahi ma en- Neha'i ja, koji
kaže: " Ebu Bekra su, zbog njegove samilosti i mi lostivosti,
zvali ' EI - Evvah' ( Samilosni ) . "
I bn Asakir bilježi predaju od Er- Rebi ' a b. Enesa, koji kaže:
"Još u Prvoj Knjizi j e zapisano: ' Postupci Ebu Bekra es-Siddika
su poput kapljica vode - gdje god da padnu, od koristi su! "
I bn Asakir bi l ježi i sljedeće riječi Er- Rebi ' e b. Enesa:
"Razmatrali smo drugove ostalih vjerovjesni ka i nismo našli
da j e i jedan od nj i h i mao takvog druga kakav j e bio E bu Bekr
es-Si ddi k! "
1 02
POVI JEST HALFA
I bn Asakir bilježi i predaju od Zuhrija, koji kaže: "Jedna
od Ebu Bekrovi odl i ka j est i ta da on ni kada, ni j ednog
trenutka, nije posumnjao u Boga! "
I bn Asakir bilježi i predaju od Zubej ra b. Bekkara; on
kaže: "
Č
uo sam kako neki znalci kažu: ' Najvrsniji govornici
među ashabi ma Božij ega Poslanika - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - bili su Ebu Bekr es-Siddik i Al ija b. Ebi
Tal i b, neka i h oboji cu obujmi Allahovo zadovoljstvo! "
I bn Asakir bilježi i predaju od Ebu Husajna, koji kaže: "U
čitavoj ljudskoj vrsti , izuzimajući vjerovjesnike i posl anike, bolji
čovjek od Ebu Bekra nije rođen! Kad j e došlo do onog odmet­
ništva od vjere, on je postupio poput kakva vjerovjesnika! ''
X 4
Ed- Dej nuri bilježi u svom djel u " El - Mudžalesa" - što je
uči ni o i Ibn Asakir - predaj u od
Š
a' bi j a, koj i kaže: "Bog
Uzvišeni je Ebu Bekra i zdvoj i o od drugi h l j udi s četi ri
karakteristike: nazvao ga je 'siddikom' , kako nije nazvao ni koga
osim nj ega, zati m je Ebu Bekr bio Poslani kov drug u peći ni ,
potom njegov saputni k prilikom hidžre i konačno - Poslanik
je zatražio od njega da predvodi namaz u prisustvu svih drugih
muslimana! "
Ibn Ebi Davud u svojoj knjizi "El -Mesahir' bilježi predaj u
od Džafera, koji kaže: "Ebu Bekr je mogao čuti Džibrilovo
obraćanje Vjerovjesniku, samo što ga nije vidio! "
El- Hakim bilježi predaju od I bn Musejjeba, koji kaže: "Ebu
Bekr je kod Vjerovjesnika - neka su na njega mi r i bl agoslovi
Boži j i ! - bio poput premijera: on ga je u svemu konsultirao. Uz
1 03
Dželaluddin es-Sujuti
to, Ebu Bek je bio odmah uz njega u islamu, isto je tako bio u
peći ni , i u Posl ani kovu čadoru u bici na Bedru, i pored njega je
i sahranj en. Božiji Poslanik - neka su na njega mir i bl agoslovi
Božiji - ni koga nije proturao ispred njega ! "
Hadisi i ajeti koji aludiraju na njegov hilafet;
št su o tome rk imami
Ti rmi zi i El - Haki m bi lježe predaj u od Huzej fe - neka ga
obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Božiji Poslani k ­
neka su na njega mi r i bl agoslovi Boži ji - rekao j e: 'Slijedite
dvojicu koji će biti poslije mene: Ebu Bekra i Omera ! "
Ti rmi zi ovu predaju uvrštava u kategoriju dobrih ( hasen) ,
dok je El - Haki m smatra potpuno vjerodostojnom (sahi h) .
Et-Taberani bilježi ovu predaju od Ebu ' d- Derda-a, a El ­
Raki m j oš i od I bn Mesuda - neka ga obuj mi All ahovo
zadovoljstvo!
Ebu' l - Kasi m cl -Begavi bi lježi , s dobrim ( hasen) ni zom
prenosilaca, predaju od Abdul l aha b. Omera koji kaže: "Ja
sam čuo Boži je ga Posl ani ka - neka su na njega mir i bl agoslovi
Božij i ! - kako kaže: ' Iza mene će biti dvanaest halifa; Ebu
Bekr će bi ti kratko! "
Postoji konsenzus kada j e u pitanju vjerodostojnost prvog
di jela ovoga hadisa i broj ni su ni zovi njegovi h prenosilaca, što
smo mi pojasni l i već na početku ove knjige. U jednoj od verzija,
koja se nal azi u zbi rkama Buharije i Musl i ma, stoji da j e
Posl ani k - neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - pred
svoju smrt održao govor i tom pri l i kom rekao: "Jednog je
1 04
POVIJ EST HALIFA
čovj eka Al l aha stavio pred i zbor . . . " , završivši to ri j eči ma:
"Si guro neće ostati ni ti j edna prazni na, a da neće bi ti
popunjena, osi m one koja ostane i za Ebu Bckra! "
U drugoj verzi j i , koju također bilježe nj i h dvojica, kaže
se: "Neka u ovoj džamiji nipošto ne ostane ni jedna šuplj i na,
osi m one ( koja ostane ) iza Ebu Bckra! "
Učenj aci kažu: "To j e aluzija na hi lafet, budući da će on s
tog mjesta istupati naprijed da musl i mane predvodi u namazu,
što podupire i predaja koja se bilježi od Enesa - neka ga obujmi
Allahovo zadovolj stvo! - koja gl asi : ' Popunj avajte sve ove
istaknute praznine u džami ji , osim one iza Ebu Bekra ! "
Ovu predaju bilježi I bn Adijj, a u verziji koja ide preko
Aiše - neka je obujmi Allahovo zadovoljstvo! - bilježi je i Tirmizi
i ostali . Verzija od I b n Abbasa nalazi sc u knj i zi "Zevaidu ' 1 -
musned", verziju od Muavije b. E bi Sufana je zabilježio Et­
Taberani, a Enesovu verziju je zabilježio EI - Bezzar.
Buhari j a i Musl i m bi l j eže i predaj u od Džubej ra b.
Mut'ima - neka ga obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! - koji se
pozivao na svoga oca, koji je rekao: " Jedna žena j e došla kod
Božijega Posl ani ka, neka su na njega mir i bl agoslovi Boži j i ,
pa j oj j e on rekao da ponovo dođe kod njega. 'Ako dođem pa
te ne zateknem? ! ' , upitala j e ona, misleći pritom na njegovu
smrt . 'Ako me ne zatckneš', odgovorio joj je Poslanik, 'u tom
slučaju otiđi kod Ebu Bekra ! "
EI - Hakim j e zabilježio predaju od Enesa - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - i uvrstio j e u kategoriju vjerodostojni h
(sahi h) , u kojoj on kaže: "Mene j e pl eme Benu' I - Mustalik
poslalo do Božijega Poslanika, neka su na njega mi r i blagoslovi
Božij i , da ga upitam kome će oni , nakon njega, davati svoj
1 05
Dželaluddin cs-Sujuti
zekat. Ja sam otišao i to ga upitao, i on mi je rekao: ' Davat će
ga Ebu Bekru! "
I bn Asakir bilježi predaju od Ibn Abbasa - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - koji kaže: "Jedna žena j e došla kod
Vjerovjesnika da ga upita za nešto, pa joj je on rekao da mu
dođe drugi put. 'Ako dođem pa tc ne nađem? ' , upitala je ona,
'jer i tebe može smrt zadesi ti ? ! ' ' U tom slučaju, otiđi kod
E bu Bckra' , rekao joj j e Vjerovjesni k, 'jer, posl ije mene će on
biti hal i fa! "
Musl i m bi l ježi predaju od Aiše - neka j e obuj mi Allahovo
zadovolj stvo! - koja kaže: "Boži j i Posl ani k mi je u svojoj
(smrtnoj ) bolesti rekao: 'Zovni mi svoga oca ( Ebu Bekra) i
svoga brata, pa da napišem oporuku - ta ja se boj i m da kod
nekoga ne proradi aspiracija, pa da rekne : ' Ja i mam prioritet! ' ,
a Al l ah i vjerici svakoga drugog odbijaj u, osi m E bu Bekra! "
Ovu predaj u Ahmed i drugi autori teti bi l j eže preko
mnogi h ni zova ljudi, i svi započinju od nje. U nekim verzijama
ona kaže : "Meni je Vjerovj esni k, neka su na njega mir i
bl agoslovi Božij i , rekao u svojoj bolesti u kojoj će umrijeti :
' Zovni mi Abdurrahmana, sina Ebu Bekrova, da za Ebu Bekra
napišem oporuku _ kako sc ni ko poslije mene ne bi protivio
njegovu i zboru! ' Malo zati m je rekao: ' Ne zovi ga! Ta, Bože
sačuvaj od toga da se vjernici ne slože oko E bu Bckra! "
Musl i m bilježi predaju od Aiše - neka j e obuj mi All ahovo
zadovolj stvo! - koja kaže da je jedanput upitana: "Da j e ikoga
određivao da poslije njega bude halifa, koga bi Boži j i Poslanik
odredio za to? " "Ebu Bekra", odgovorila j e ona. "A koga bi
Tj . da ga pisanim dokumentom i menujem svoj i m nasljednikom.
1 06
POVIJ EST HALIFA
odredi o posl i je Ebu Bekra? " "Omera", rekla je ona. "A
potom?" "Potom Ebu Ubejdu el - Džerraha! ", kazala j e.
I Musl i m i Buharija bi l ježe predaju od Ebu Muse el ­
Eš'arija - neka ga obuj mi AJlahovo zadovoljstvo! - koji kaže:
"Kad se kod Vjerovj esnika - neka su na njega mi r i bl agoslovi
Božiji ! - bolest bi l a već sasvim pogoršala, on je tada rekao:
' Recite Ebu Beku neka on predvodi ljude u namazu! ' Božiji
Poslaniče' , kazala je na to Ai š a, 'on ima nježno srce, pa ako
stane na tvoje mjesto, neće izdržati ' . 'Ama, reci Ebu Bekru
neka i mami ljudi ma! ' , rekao je Poslanik i po drugi put, a ona
je isto ponovila. ' Reci E bu Bekru neka imami ljudi ma' , ponovio
je on i treći put. 'Ta s vama ženama je i Jusuf i mao nepri l i ka! '
Zatim mu j e Poslanik osobno to rekao, i Ebu Bekr j e tako
imamio l judi ma još za života Vjerovjesnikova. "
Ovaj hadi s j e apsol utno vjerodostoj an ( mutevati r) , a
prenosi se preko broj ni h prenosi l aca: Aiše, I bn Mesuda, Ibn
Abbasa, I bn Omera, Abdul l aha b. Zem'e, Ebu Se' i da, Al ije b.
Ebi Tali ba i Hafse - neka j e obuj mi All ahovo zadovoljstvo! - i
ja sam ni zove nji hovih prenosilaca u cijelosti naveo kad sam
pisao o ovoj kategoriji hadisa.
U jednoj od varijanti , koja se prenosi od hazreti Aiše -
neka je obuj mi All ahovo zadovoljstvo! - stoj i : "Ja sam, u vezi
s ti m, oponirala Božijem Poslaniku - mir i blagoslov neka j e
na nj ega! - i to sam či ni l a samo zato što mi ni j e ni naumpalo
da bi ljudi ikada mogli podnijeti da i m na njegovo mjesto
stane neko drugi. Držala sam da će ljudi prezreti svakoga ko
bi zauzeo njegovo mjesto, pa sam htjela da Poslani k takvog
nečeg poštedi E bu Bekra! "
1 07
D7elaluddin es-Sujuti
U verziji koja se prenosi preko Ibn Zem'e - neka ga obujmi
Allahova milost! - stoji "da im je Vjerovjesnik - neka su na
njega mi r i blagoslovi Božij i ! - naredio da klanjaju namaz,
dok je Ebu Bekr bio odsutan. Tako je pred ljude istupio i
i mamio i m Omer, na šta je Vjerovj esni k rekao: ' Ne, ne, ne!
Al lah i musl i mani ne prihvataj u ni koga drugog osim Ebu
Bekra! Neka Ebu Bekr imami l judi ma! "
U verziji od Ibn Omera stoj i : '' Omer j e donio tekbi r, pa
kada je to čuo Vjerovjesnik, neka su na njega mir i bl agoslovi
Božiji, provirio je i srdito rekao: 'Ta, gdje j e I bn Ebi Kuhafa
( tj . Ebu Bekr) ? ! "
Učenjaci kažu: "Ovaj hadis nedvosmi sleno upućuje na to
da je Ebu Bekr bi o apsol utno naj bol j i ashab, da j e bi o
naj ?asl užni j i za hi l afet i naj dostoj ni j i da l j udi ma bude
pred vodni k. "
El - Eš'ari kaže: "Iz činjenice da je Vjerovjesni k - neka su
na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - zatražio od Ebu Bekra da
on ljude predvodi u namazu, u prisustvu i Muhadžira i Ensarija,
i majući u vidu njegove riječi : ' Lj ude u namazu će predvoditi
onaj ko najviše poznaje Božiju knjigu", nužno se razumije da
j e E bu Be kr bio i najbolji poznavalac Kur'ana! "
Ovo s u i sami ashabi uzimali kao argument za to da je
Ebu Bekr najdostoj niji hi lafeta. Među takvi ma je bio i Omer,
o čemu će ši re biti riječi u poglavlju o i zražavanju lojalnosti,
te Alija.
I bn Asaki r od Omera bilježi predaj u u kojoj on kaže :
"Vjerovjesnik - neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! -
zatražio je da Ebu Bekr ljude predvodi u namazu, a tu sam
bio prisutan i ja, nisam odsustvovao, ni ti je pri meni bila kakva
1 08
POVIJEST HALIFA
bolest! Tako smo mi prihvati l i ( čovj eka) za naše ovosvjetske
poslove ( onog) kojeg nam je Vjerovj esnik - neka su na njega
mi r i blagoslovi Božij i ! - odabrao za naše vjerske poslove ! "
Učenj aci kažu: " Ebu Bekr j e bi o poznat po svoj i m
rukovodni m sposobnostima ( ehl ijjetu ' 1 -i mameh) j oš za života
Vjerovjesnika - neka su na njega mir i blagoslovi Božiji ! "
Ahmed, Ebu Davud i još neki drugi autoriteti bilježe
predaju od Sehla b. Sa'ada, koji kaže: "I zmeđu pripadnika
pl emena Benu 'Amr b. 'Avf došlo je do oružanog sukoba, pa
kada je za to čuo Vjerovjesnik - neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i ! - on je nakon podne-namaza otišao do nj i h kako bi ih
izmirio. Tom pri l i kom je rekao: ' Bilale, ako nastupi vri jeme
( slijedećeg) namaza a ja se ne vrati m, reci Ebu Bckru neka on
s ljudima obavi namaz! ' ( I doista) kad je nastupilo vrijeme
ikindija- namaza, Bi l al j e proučio ezan, a potom od Ebu Bekra
zatražio da klanja kao i mam, i on je to uči ni o. "
E bu Bekr eš-
Š
afi ' i , u svom dj el u "El - Gi l anijj at", t e Ibn
Asakir, bilježe predaju od Hafse - neka j e obuj mi Allahovo
zadovoljstvo! - koja kaže da je rekla Vj erovjesniku - neka su
na njega mir i bl agoslovi Božij i ! - : "Ti, kada sc razboliš, Ehu
Bekra promi češ naprijed! " , na šta je on odgovori o: "Ne
promičem ga naprijed j a, već Al lah! "
Ed- Darekutni bi lj eži u svom "Efradu", kao i Hatib i I bn
Asaki r, pr edaj u od Al i j e - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - koji kaže: "Vjerovjesni k - neka su na njega mi r
i blagoslovi Božij i ! - jedanput mi j e rekao: 'Tri puta sam molio
Al laha da tebe promakne naprij ed, no On mi j e to odbio!
Nije želio ni koga drugoga doli Ebu Bekra! "
1 09
Džebluddin es-Sujuti
Ibn Sa'ad bilježi predaju od El - Hasana, koji kaže : "Ebu
Bekr je rekao: ' Boži ji Poslaniče, ja stalno sanjam kako idem sa
mnoštvom l j udi ! ? ' 'Siguro ćeš ljude voditi nekim putem! ' ,
odgovorio mu j e Posl ani k. 'l sanjam kako mi na prsima i maju
dvije znamenke ? ! ' , upitao je Ebu Bckr. 'To će ti, znači , trajati
dvije godine ! ' , odgovorio j e Posl ani k. "
I bn Asakir bilježi predaju od Ebu Bekere, koji kaže: "Ja
sam došao kod Omera, a pred nj i m bijahu neki l judi koji su
jeli, i on je pogledao nekog čovjeka koj i je bio negdje na začelju,
i upi tao ga: '
Š
ta si našao u knjigama koje si dosad pročitao?'
' Da će nasljednik Vjerovjesnikov' , odgovorio j e dotični , ' biti
njegov vjeri prijatelj ( siddik) ! "
Ibn Asakir bi lježi predaju od Muhammeda b. cz- Zubejra,
koji kaže: "Mene j e Omer b. Abdulaziz poslao Hasanu Basriji
da ga upitam o nekim stvari ma, i ja sam mu rekao: ' Hajde,
riješi mc dileme koja tišti ljude: j e li zbilja Vjerovjesni k - neka
je na njega mi r i blagoslov Božij i ! - Ebu Bekra odredio za
svoga naslj edni ka? ! ' Hasan se na to ispravio u svom sjedećem
položaj u, i upitao mc: 'A zar on 3 1 sumnja u to? ! Neću pustiti
da tc to i dalje tišti ! Tako mi Al laha, osi m kojeg drugog boga
nema, on ga je odredio za svoga nasljednika! Ta on j e, zbilj a,
bio najsvjcsniji All aha, najviše o Njemu vodio računa i isuviše
Ga sc boj ao a da bi umro ne i mcnuj ući nj ega da vodi
muslimane! "
Ibn Adijj bilježi predaju od Ebu Bckra b. Ajjaša, koji kaže:
"Er- Rešid me je upitao: 'Ebu Bekre, kako su ljudi Ebu Bekra
cs-Siddika izabrali za halif? ' 'Vođo pravovjerih ', odgovorio
3I
Tj . Omer b. Abdulaziz.
I J O
POVIJ EST HALIFA
sam mu, 'niko se o tome nije izjašnjavao: ni Allah, ni Njegov
Poslanik, niti vjerici ! ' 'Ti mi samo još poveća moju nedoumi ­
cu! ' , rekao mi j e, i ja sam mu odgovorio: 'Vođo pravovjerih,
Vjerovjesnik - neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - osam
je dana bio bolestan, pa je kod njega ušao Bilal i upitao ga ko će
ljude predvodi ti u namazu. ' Reci Ebu Bekru neka on klanja
kao imam! ' , odgovorio mu j e Poslanik, i tako j e Ebu Bekr
ljudima imamio osam dana, a objava je i dalje stizala. Božiji
Posl anik - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - nije se
izjašnjavao zbog toga što j e to Allah prešućivao, a šutjeli su i
vjerici zbog neizjašnjavanja Božijega Poslanika! ' To se njega
lijepo doj milo, i on mi je rekao: 'Allah te blagoslovi o! "
Neki učenjaci uporište za Ebu Bekrov hi l afet nalaze u
samim kur' anski m aj et i ma. Tako El - Bej heki bi lj eži rij eči
Hasana Basrij e, a u vezi s ajetom: O vi koji vjerujete, onaj od
vas koji se od svoje vjere odmetne - pa, Allah će dovesti drugi
narod koji će On voljeti, i koji će voljeti Njega! ( El - Maide, 54)
On kaže: "Ovdje j e, Allaha mi , riječ o Ebu Bekru i njegovi m
ashabima, j er kada su se neki Arapi odmetnul i , Ebu Bekr i
njegovi ashabi su povel i rat protiv nji h, sve dok ih ponovo
nisu vratili u islam! "
Junus b. Bekir bilježi predaju od Ktade, koji je rekao:
"Nakon Vjerovj esni kove smrti neki Arapi su se odmetnul i od
islama . . . ", te je nastavio pričati o tome kako je protiv nj i h Ebu
Bekr poveo rat, da bi na kraju zaključio: "I mi smo otvoreno
govorili da se ovaj ajet ( tj . pa će Allah dovesti drugi narod koji
će On voljeti i koji će voljeti Njega!), odnosi na Ebu Bekra i
njegove ashabe! "
I l l
Dželaluddin es-Sujuti
Ibn Ebi Hati m bilježi od Džuvejbira njegove rij eči u vezi
s kur'anskim ajetom: Reci onim Arapima koji su od borbe
izostali: - Vi ćete biti pozvani da se borite P1'otiv vrlo moćno._qa
naroda . . . ! ( El - Feth, 1 6) On kaže: "Tu se misli na pleme Benu
Hani fa", dok Ibn Ebi Hati m i I bn Kute j be smatraju da ovaj
ajet predstavlja potvrdu hilafeta Ebu Bekra es-Siddi ka, budući
da je on bio taj koji je pozvao na borbu protiv nj i h.
Vel i ki autoritet Ebu' l - Hasan el - Eš'ari kaže: "Ja sam čuo
Ebu' I -Abbasa b.
Š
urej ha kada je rekao: ' ( Ukazivanje na) hilafet
Ebu Bekra cs-Siddika u Kur'anu se nalazi upravo u ovom ajetu.
Naime, učenjaci su saglasni u tome da, nakon objavljivanja
ovoga aj eta, nije bilo niti jedne borbe u koju su oni pozvani
osi m onog poziva koji im j e, kao i svi ma ostal i ma, uputio Ebu
Bekr kada i h j e pozvao u borbu protiv otpadni ka ( od islama)
i protiv onih koj i su odbijali davati zekat ! ' On kaže : 'To
nedvojbeno upućuje na to da će nužno doći do Ebu Bekrova
hi l afeta te, sl j cdstveno tome, da mu je obavezno i skazati
pokorost ! Al l ah ovdje navješćuje da će svaki onaj koji tako
ne postupi , biti i zložen bolnoj patnj i . "
I bn Kesir kaže: '
'
Neki su riječ narod ( kaum) ovdje tumačili
kao da se on odnosi na Perzi j ance, odnosno Bi zanti j ce,
međuti m Ebu Bekr es-Si ddi k j e bio taj koji je protiv nj i h
spremio vojsku, i oni su svoj konačan slom doživjeli od Omera
i Osmana, koji se tretiraju Ebu Bekrovim izdanci ma. Uzvišeni
Bog j e rekao: Allah obećava da će one medu vama koji budu
vjerovali i dobra djela činili siurno namjesnicima na zemlji
postaviti! ( En- Nur, 5 5 ) I bn Kesir kaže: "Ovaj ajet potpuno
odgovara E bu Be krovu hilafetu! "
1 1 2
POVIJEST HALIFA
El -Hatib bilježi predaju od Ebu Bekra b. Ajjaša, koji kaže:
"
Č
injenica da će Ebu Bekr es-Siddik biti halifa ( nasljedni k u
upravi ) Božijcga Poslanika - neka su na njega mir i blagoslovi
Božiji ! - nalazi sc u samom Kur'anu. Naime, Bog Uzvišeni kaže:
I siromašnim muhadžirima . . . , i to završava riječi ma: To su oni
iskreni! ( El - Hašr, 8) Prema tome, onaj koga Al l ah nazove
iskrenim (sadi k) , taj posiguro nije lažac, a oni su govori l i : '0
halifo Božijcga Poslani ka! " Ibn Kcsir kaže : "Lijepa derivacija! "
EI - Bejhcki navodi Za'feranija koji kaže: "Ja sam čuo
Š
afiju
kad je rekao: 'Svi su bili saglasni s hil afetom Ebu Bckra cs­
Siddi ka. Nai me, l j udi su nakon smrti Boži j ega Posl anika - neka
je na njega mir i blagoslov Božij i ! - morali nekoga i zabrati , pa
kako pod kapom nebeskom nisu mogli pronaći boljega od
E bu Bekra, svi su nj emu dali svoj pristanak! "
"Lav sunncta"
31
je u svoj im "Fadaili ma" zabilježio predaju
od Muavije b. Kun·e, koj i kaže: "Ashabi Božijega Poslanika -
neka je na njega mir i blagoslov Božij i ! - ni kada nisu i mali
dileme da je Ebu Bekr halifa Boži jega Poslanika, i oni ga nikako
drukčije nisu ni zvali doli Poslanikov halifa; a oni se ni kada
nisu složili oko nečeg pogrešnog ili lažnog! "
El -H akim bilježi predaju od I bn Mesu da - neka ga obujmi
All ahovo zadovoljstvo! - i uvrštava je u kategoriju potpuno
vjerodostoj nih predaja (sahi h) , koji kaže: "Ono što muslimani
smatraju dobrim/lijepi m, to j e i kod Al laha dobro/l ijepo, a
što musli mani smatraju lošim/ružnim, to je i kod Allaha loše/
ružno! A svi ashabi su bili j edi nstveni u tome da se za hal i fu
izabere Ebu Bekr! "
Autor vjerovatno mi sl i na svog uiitelja I bn Hadžera el ·Askal anija.
1 1 3
Dželaluddin es-Sujuti
EI - Hakim također bilježi predaju od Murre et-Tajjiba -
koju Zehebi uvrštava u kategoriju potpuno vjerodostoj ni h
(sahi h) - koji kaže: "Ebu Sufan b. Harb je došao kod Alije i
upitao ga: ' Kako to da ovako značaj na stvar dopadne najmalo­
broj ni j em i najskromni j em Kurejši j i ? ! ' - tj . Ebu Bekru -
' Bogami , samo da sam htio, ja sam protiv njega mogao dići
konj i cu i lj udstvo! ' Na to mu j e Alija odgovorio: ' Koliko god
si dugo izražavao svoje neprijatelj stvo prema islamu i muslima­
nima, Ebu Sut}ane, njemu to ništa nije šteti l o. Mi smo smatrali
da je Ebu Bekr dostojan hi l afeta! "
O prsezju na vjerost Ebu Beku
Buharija i Muslim prenose da je Omer b. el - Hattab - neka ga
obuj mi Al lahovo zadovoljstvo! - po povratku s hadža ljudima
održao govor i tom pril i kom rekao: "
Č
uo sam da je neko
rekao: 'Allaha mi, kad bi umro Omer, j a bih i zrazio lojal nost
i zakletvu na vjerost dao tome i tome ! ' Neka ni koga nipošto
nešto ne zavede pa da kaže: ' Lojal nost Ebu Bekru je izražena
stihijski, pa j e opet zaživj el a! ' To je, nai me, doista bi lo tako,
ali ju je Allah sačuvao od loših posljedica! Medu vama danas
nema nikoga pred kim bi ljudi tako pognuli svoje vratove, kao
što j e to bio slučaj s Ebu Bckrom! Kad j e premi nuo Božiji
Poslanik - neka su na nj ega mir i blagoslovi Božij i ! - Ebu Bekr
j e bio najbolji od nas, a Alija, Zubejr i ostali koji su bili sa
njima zadržali su se u Fatimi noj kući a s nama nisu bile ni
Ensarije, koji su se, svi do jednoga, sastali u šatoru Benu Sa'ade.
Muhadžiri su se okupili oko Ebu Bekra i j a sam njemu tada
1 1 4
POVIJ EST HALI FA
rekao: ' Hajdemo kod naše braće Ensa1ija! ' , i krenuli smo prema
njima, na čelu ostal i h lj udi .
U putu su nas susrel a dva dobra čovjeka i oni su nas
izvijestili o svemu što se tamo zbivalo. Najprije su nas upitali
kuda idemo, pa kad smo rekli da žel i mo kod naše braće
Ensatija, rekli su nam: 'Možda i m sc ne biste trebali približavati
- završite s ti m! ' ' Ne, Boga mi ! ' , rekao sam ja, ' nego ćemo im
otići ! ' I tako smo nastavi l i , dok nismo došli do šatora Bcnu
Sa'adc.
Oni su bili svi na okupu, i mi smo sc i znenadili kad smo
među njima ugledali nekakva umotana čovjeka i kad smo upitali
ko je on, rekli su nam: 'Sa'ad b. Ubada! ' '
Š
ta mu je? ! ' , upitao
sam ja i oni su nam rekli da je bolestan. Kad smo posjedali ,
jedan nji hov govorik je i zgovorio šehadet islama i i zrekao
Al lahu primjerenu pohval u, a onda rekao: 'Mi smo Allahovi
pomagači ( ensarul l ah ) i basti on smo i sl ama, a vi ste, o
Muhadžiri , grupa koja nama pripada; vi ste dio nas. No, s
vaše strane sc j avlja želja da vi nas istrgnete iz našeg kori jena i
da nas cl i mi nirate iz ovoga! '
Kad je on završio, htio sam j a govoriti , i već sam bio smislio
šta ću kazati, i to sam najprije htio predočiti Ebu Bekru, budući
sam se j a pomalo sustezao pred nj i m, jer je on bio blaži ali i
autoritativniji od mene, no on mi je rekao: ' Polahko, Omere! ',
i j a ga nisam hti o l j uti ti , pa sam pusti o njega da govori .
Uostalom, bio je učeniji od mene. On, Allaha mi , nije i zostavio
nijednu riječ koja se meni u moj oj pripremi bila dopala, a da
j e, u svoj onoj svojoj jednostavnosti , ni j e izrekao, i l i našao j oš
i bolju od nj e, i tako sve dokle j e govori o! '
Š
to se tiče sveg
1 1 5
Džclaluddin cs-Sujuti
onog dobra koje ste vi i zrekl i o sebi ' , govorio je on, 'vi ste ga
zbilja i dostoj ni , no sve to će Arapi prepoznati samo u ovoj
zaj ednici Kurejšija - oni su stub njihova porijekla i prve su
domaći nske kuće među nj i ma! Stoga ću ja biti zadovoljan ako
vi svoju lojalnost i zrazite i prisegu na vjerost dadnete jednom
od ove dvoj ice! ' , pa je uzeo moju ruku i ruku Ebu Ubejde b.
el - Džerraha, koji je sj edi o tu među nama.
Od svega što j e do tada rekao, meni se jedi no to nije
dopal o, i ja sam, Allaha mi, više volio da budem priveden i
pogubl j en, a da me to ne pri bl i ži grij ehu, već da stanem na
čelo l judi među koj i ma se nal azi Ebu Bckr!
Neko od Ensarija je rekao: 'Stupić sam za češanje i pal mica
ograđena!
33
Kurejšij e, neka bude jedan zapovjedni k od nas, a
jedan od vas ! ' Zati m je nastala hal abuka i tonovi su se povisi! i ,
i j a sam sc pobojao razdora. 'Ebu Bekt·e, pruži mi ruku! ' ,
rekao sam, i kad ju je pružio, izrazio sam mu svoju lojal nost i
dao mu svoju prisegu na vjerost ! Potom su to uči ni l i i
Muhadžiri, a onda i Ensarij e! Od svega onoga čemu smo bili
prisutni , najbol ja stvar koju smo uradi l i bi l a je prisezanjc na
vjerost E bu Bekru ! Strahovali smo: ako se oni ne sl ože s
nama i uopće ne dođe do prisege, da oni nakon nas ne sprovedu
svoj u pri segu . U tom sl učaj u mi bi smo bi l i dovedeni u
nezavi dan položaj - i l i bismo moral i izraziti prisegu nekome s
ki m ne bismo bili zadovolj ni , i l i bismo se tome usproti vi l i , i u
tom bi sl učaj u došlo do nereda! "
En-Ncsai , Ebu Ja' l a i El - Haki m bilježe predaju od I bn
Mesuda, koji kaže : "Kada j e Božiji Poslanik - neka su na njega
Mctati>ra u značenju: j a i mam solomonsko rjdcnj c!
1 1 6
POVIJ EST HALI I-A
mi r i blagoslovi Božij i ! - premi nuo, Ensarije su rekl e: ' Neka
jedan vođa bude od nas, a jedan od vas ! ' Utom je kod nj i h
došao Omer b. e l - Hattab - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - pa i m je rekao: ' Zar vi , Ensarij e, ne znate da j e
Boži j i Poslani k naredi o Ebu Bekru da predvodi l j ude u
namazu? ! Pa zar bi neki od vas hti o biti ispred Ebu Bekra? ! '
' Bože sačuvaj , da mi budemo ispred njega! ' , odgovori li su
oni . "
El - Haki m ovu predaju uvrštava u kategoriju potpuno
vjerodostoj ni h ( sahi h) .
I bn Sa' ad, EI - Hakim i EI - Bej heki bilježe predaj u od Ebu
Se'i da el - Hudrij a, koji kaže: "Božiji Posl ani k je premi nuo i
ljudi su se sakupili u kući Sa'ada b. Ubade, a medu nji ma su
bili i Ebu Bekr i Omer. Najprije su nastupi l i govorici iz reda
Ensarija, i jedan od njih je rekao: "O Muhadžiri ! Božiji Posl anik
- neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - uvijek je kad bi
nekome od vas povjerio kakav odgovoran zadatak, odredio
da s nj i m bude i neko od nas, pa smo mi mišljenja da bi i sada
na čelo trebalo i zabrati dvoj i cu l j udi - jednoga od nas i j ednog
od vas ! ' Zati m su se, na toj postavci , redal i govornici Ensari ja,
jedan za drugi m, dok se nije di gao Zejd b. Sabi t. 'Znate l i ' ,
rekao je on, 'da je i sam Boži ji Posl ani k - neka su na njega mi r
i blagoslovi Boži j i ! - bio jedan od Mubadžira, pa ( neka) i njegov
halitajnasljedni k ( bude) od nj i h! Mi smo bili pomagači ( ensar)
Božijega Posl ani ka, pa budi mo tako pomagači i njegovom
halitl ! '
Zati m j e za ruku uzeo Ebu Bckra, i rekao: 'Ovo vam je
bal i fa! ' Potom je svoju lojalnost Ebu Bekru i zrazio Omer, a
potom i svi Muhadži ri i Ensarij e . Ebu Bekr se, nakon toga,
1 1 7
Dželaluddin cs-Sujuti
ispeo na minber i pogledom prešao preko lica svih tu prisutnih.
Vidjevši da tu nema Zubej ra, poslao je po njega, a onda mu
rekao: 'Tečiću Božijega Posl ani ka, vj eri prijatelju njegov, zar
žel i š pocijepati musl i mane? ! ' ' Bez grdnje, hal i fo Božij ega
Poslanika! ' , odgovorio mu je on, prišao mu i izrazio mu svoju
lojalnost. Ebu Bekr je zati m ponovo pogledao po ljudi ma, pa
vidjevši da nedostaje i Ali ja, poslao je i po njega, pa kad j e
došao, upitao ga j e: 'Amidžiću Božijega Poslanika, o njegov
zete, zar hoćeš pocijepati musl i mane ? ! ' ' Bez grdnj e, halifo
Božije ga Poslani ka! ' , rekao mu je i on i i zrazio mu svoju
loj alnost ".
I bn I shak u svom "
Ž
ivotopi su" kaže: "Kazivao mi je Ez­
Zuhri , koji kaže da je njemu Enes i bn Mal ik i spričao sljedeće:
' Ebu Bekr je, dan nakon što mu j e u šatoru iskazana lojalnost
i i zražena mu prisega na vjernost, sjeo na mi nbcr a Omer je
ustao i počeo govoriti prije njega. Kad j e izrazio zahvalu Allahu
i izrekao Njemu pri mjerenu pohval u, rekao j e: 'Al lah vas je
sj edi ni o oko najboljega od vas, druga Božijega Posl anika,
"drugog od dvoj ice" kad su bi l i u peći ni , pa ustanite i i zrazite
mu svoju lojal nost! '
Ljudi su tada Ebu Bekru akl amativno izrazili lojalnost
( bej ' atu' l - ' ammeh) , n
'
akon one lojal nosti koja mu je izražena
u šatoru.
Zatim je govorio Ebu Bekr. On j e, nakon što sc zahvalio
Al lahu i i zrekao Njemu pri mjerenu pohval u, rekao: 'O ljudi !
Ja sam odreden da vas vodi m ( vul l i jtu alejkum) , a j a nisam
najbol ji od vas. Stoga, ako ja budem dobro radio, vi me
pomozi te a ako budem l oše postupao, vi me spri ječi te !
Iskrenost je povjerenje a l až je izdaj a. Sl abi među vama kod
1 1 8
POVIJ EST HALIFA
mene je snažan i j a ću mu, ako Bog da, osi gurati da uživa
svoje pravo; j aki među vama je slab i j a ću, ako Rog da, od
njega uzeti ono što je on dužan dati ! Nikada jedan narod nije
napustio borbu i zalaganje na Božijem putu a da ga Allah nije
odveo u poniženje, i ni kada se u nekom narodu nije raširio
razvrat a da taj narod Al l ah ni j e zapl j usnuo svakakvi m
nevol jama! Budi te mi pokorni sve dok j a budem pokoran
Al ahu i Njegovu Poslani ku, a ako ja budem nepokoran Al lahu
i Njegovu Poslani ku, onda mi se niste dužni pokoravati ! Sada
pristupite namazu, Bog vam se smi lovao! "
Musa b. ' Ukbe u svom dj el u "El - Megazi" bilježi predaj u
od Abdurrah mana b. Avfa, koj u El - Haki m uvrštava u
kategoriju vjerodostoj ni h (sahi h) predaj a, u kojoj on kaže:
"Ebu Bekr je držao govor, pa je rekao: 'Tako mi Bog-a, j a
nikad nisam poželio i mati vlast, ni u jednom danu i ni u jednoj
noći , niti sam mario za njom, i ni kada je od Boga nisam iskao,
niti javno niti u taj nosti, no pobojao sam se smutnj e. Međuti m,
j a u ovoj vlasti ne znam za rahatluk - povjereno mi je pregolemo
breme, za koje ja nemam snage ni moći , osi m Al l ahova
snaženj a! '
Al i j a i Zubejr s u kazal i : 'Mi smo se naljutili samo stoga
što smo i zostavljeni i z konsultaci ja, ali mi držimo da je Ebu
Bekr najdostoj niji hi l afeta. Ta, on je drug Poslanikov i z peći ne
i mi smo potpuno svjesni njegove kvalitete i časnosti : njemu
je Božiji Poslani k - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! -
još za svoga života, naređivao da l jude predvodi u namazu! "
I bn Sa'ad bilježi predaju od I brahi ma et-Temi mija koji
kaže : " Kada je Boži j i Posl ani k - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - premi nuo Omer j e otišao kod Ebu Ubejde
1 1 9
Džclaluddin cs-Sujuti
b. el - Džerraha i rekao mu: ' Pruži ruku, da ti prisegnem na
vj erost, budući da si ti povj ereni k ovoga ummeta, kako sc o
tebi i zrazio sam Vjerovjesnik - neka su na njega mi r i bl agoslovi
Božij i ! ' Ubejdc mu je nato rekao: 'Ni kada te, Omere, ne vidjeh
nerazborita, od dana kada si primio i sl am, no vidi sada: zar
ćeš meni prisczati na vjerost, dok je među vama Siddik, "drugi
od dvojice"? ! "
Ibn Sa'ad također bi lježi predaju od Muhammeda, koji
kaže da je Ebu Bekr rekao Omeru : " Pruži mi svoju ruku, da ti
prisegnem na vjerost ! ", na šta je njemu Omer rekao: "Pa, ti
si bolji od mene ! " "Ti si jači od mene ! ", rekao mu je E
Bckr i to još jednom ponovio. "Uz tvoju prednost, eto ti i
moje snage ! ", rekao mu je Omer i i zrazio mu svoju prisegu.
Ahmed bilježi predaju od Humejda b. Abdurrahmana b.
Avta, koji kaže: "Kad j e Božiji Poslanik - neka su na njega mir i
blagoslovi Božiji ! - preselio Ebu Bekr se nalazio u Medi ni, medu
jednom grupom ljudi . ( Kad je saznao za njegovo preseljenje,
op. prev. ) , odmah je došao kod njega, pa mu je otkrio l i ce i
poljubio ga. ' Zalog su ti moji i otac i mati , Posl aniče! Kako si
samo lijep, i u životu i u smrti ! Tako mi Gospodara Kabe, umrije
Muhammed! " - pa je naveo čitav događaj -, a zatim j e rekao:
"Onda su se Ebu Bekr i Omer zaputili prema onima koji su sc
bili sakupili , sjetu jući usput jedan drugoga. Kad su stigli, govorio
je Ebu Bekr i nije izostavio ništa što je objavljeno u vezi s
Ensarijama, i l i što je o njima rekao Božiji Poslanik - neka su na
njega mir i blagoslovi 1ožiji ! - a da to nije spomenuo. Zatim je
kazao: 'Vi dobro znate da je Božiji Poslanik - neka su na njega
mir i bl agoslovi Božiji ! - rekao: ' Kada bi svi ljudi išli jednom
dol i nom, a drugom dolinom išle samo Ensarije, ja bih pošao
1 20
POVIJEST HAL fA
dolinom Ensarija! Ti , Sa'adc, dobro znaš da je Boži ji Poslanik ­
neka su na njega mir i blagoslovi Božiji ! - rekao, dok si i ti tu
sjedio: ' Kurejšije trebaju preuzeti vođstvo, pa će dobri ljudi
slijediti svog dobrog čovjeka, a pokvareni će slijediti pokvare­
njaka! ' Sa'ad mu je na to odgovori o: 'Tako j e! Mi ćemo biti
pomoćnici ( vuzera' ) , a vi upravnici ( umera' ) ! "
I bn Asakir bilježi predaju od Ebu Se' ida ei -Hudrija, koji
kaže: "Kada je Ebu Bekru i zražena lojal nost i i zrečena mu
prisega na vjerost, on je kod nekih ljudi zapazio clemente
rezerviranosti , pa je na to rekao: '
Š
ta j e vama? ! Zar ja nemam
najveće pravo na ovo? ! Zar ja nisam prvi primio isl am? Zar
.
 
.
,
,
.
k
.
d b
.
. l
l "
sam, zar msam
.
. . , 1 ta o Je ugo na rapo svoJe zas uge.
Ahmed bilježi predaju od Raf'a ct-Taija, koji kaže: "Ebu
Bckr mi je pričao o tome kako je njemu i zražena lojalnost, šta
su mu rekl e Ensarijc, šta je rekao Omer . . . 'Pa su mi na koncu
izrekl i prisegu na vj erost' , rekao j e, 'i ja sam to prihvatio od
nj i h; pobojao sam se da ne dođe do smutnje, koja bi mogla
biti uzrokom da se l j udi odmetnu od islama! "
I bn Ishak bi l ježi predaju, koju j e i I bn Abid registrirao u
svom "Mcgazi j u", takoder od Rafi ' a ct-Taija, koji kaže da je
on upi tao Ebu Bekra: "
Š
ta je tebe opredijel i l o da prihvatiš
upravu ( hi lafet) nad ljudima, kad si meni zabranio da budem
upravi telj makar i dvoj i ci l j udi ? ! " "Ni sam i mao i zbora",
odgovorio j e on. "Pobojao sam se da se ummct Muhammedov
ne podi j el i na frakcije! "
Ahmed bilježi predaju od Kajsa b. Ebi Hazima, koji kaže:
"Jedan mjesec nakon Posl ani kova preseljenja na ahiret, ja sam
sjedio kod E bu Bekra es-Siddika . . . ", pa je ispričao či tav taj
događaj , "kad se oglasil o: Svi na zborni namaz! Ljudi su se
1 2 1
Dželaluddin cs-Sujuti
tako sakupi l i , i on se ispeo na mi nber, pa je rekao: ' Ljudi ! Ja
bih zaista volio da je neko drugi na mome mjestu! Ta, ako
biste vi mene vrednovali ( doslovno, op. prcv. ) po sun netu vašeg
Vjerovjesnika, ja takvo što ne bih izdržao: pa, on je bio zaštićen
od šejtana, i njemu je sp uš tana Objava sa Neba! "
Ibn Sa'ad bilježi predaju od Hasana Basrijc, koji kaže: "
Č
:im
je Ebu Bckru data prisega na vjernost, on je ustao i održao
govor. Rekao j e: 'Prijeđimo na stvar! Uprava je eto povjerena
meni, premda joj ja nisam rad, i tako mi Boga, doista bi mi bilo
draže da je sada neko drugi u mojoj pozi ciji ! Vi mc, dakle, oba­
vezaste da ja prema vama postupam isto onako kako je postupao
i sam Vjerovjesnik - neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - a
ja to neću biti u stanju. Ta, Vjerovjesnik je bio čovjek kojeg je
Bog počastio Objavom i njome ga potpuno zaštitio, a ja sam
obični ljudski stvor i ni u čemu nisam bolji od bilo koga od vas.
Stoga stalno motrite na mene, pa ako vidite da ja postupam
pravedno, vi mc slijedite u tome, a ako primijeti te da sam pošao
ukrivo, ispravite me! Dobro znajte da ja i mam jednog šejtana
koji me izluđuje, pa kad me vidite srdita, izbjegavajte me, kako
takav ne bi djelovao na vas, na vaša osjećanja i na vaše ponašanje! "
Ibn Se'id i El - Hatib bilježe Malikove riječi koje on prenosi
od ' Urveta, koji kaže: "Kad je Ebu Bekru povjerena uprava,
on je ljudima održao govor. Najprije je zahvalio Bogu i izrekao
Njemu primjerenu pohval u, a potom rekao: ' Pri jeđimo na
stvar! Meni je eto povjerena uprava nad vama, premda ja nisam
najbolji od vas . No, objavljen je Kur'an a mnoge propise
(sunen) je ustanovio i sam Vjerovjesni k - neka su na njega mir
i bl agoslovi Božij i ! - i mi smo nji ma podučeni , pa smo i h
nauči l i . O l judi , znajte da je pobožnost ( et-tuka) vrhunac
1 22
POVI) EST HALFA
i ntel i gencije i pameti a da je pokvarenost i razvrat ( fudžur)
najveća sl abost i najopakija bolest. Znajte da j e najjači od vas
kod mene sl ab sve dok od njega ne uzmem obavezu koju je
on dužan ispuni ti , a da je najslabiji kod vas kod mene jak sve
dok mu ne osiguram ostvarenj e njegova prava! O ljudi ! Ja
sam samo čovjek koji slijedi ( drugoga, op. pre v. ) , a nisam
slijeđeni . Stoga, ako budem doslovno slijedio pravi put, vi me
pomozite u tome, a ako skrenem vi mc ispravite ! Eto tol iko.
Mol i m Boga da oprosti i meni i vama! "
Mal i k kaže: "Ni ko i ne može biti hal i fa ni kada, osim pod
ovim uvjetom! "
EI - Hakim u svom "Mustedreku" bi lježi predaju od Ebu
Hurejre - neka ga obuj mi All ahovo zadovolj stvo! - koji kaže :
"Kd je Božiji Posl ani k - mi r i bl agoslov Božiji neka je na
njega! - premi nuo sva se j e Mekka uznemi ri l a, pa kad je to
čuo Ebu Kuhafa, upitao je o čemu se radi . ' Preminuo je Božiji
Posl ani k' , rečeno mu je. ' Krupna stvar! ' , rekao je on na to. 'A
ko je poslije njega preuzeo upravu? ' 'Tvoj si n' , rekli su mu, a
on je upitao: ' Jesu li se s ti m saglasili pripadni ci Abdu Menafa
i Benu' l - Mugire? ' Kad su mu odgovoril i potvrdno, on je rekao:
' Nema toga koji će spustiti ono što su oni podi gl i , ni ti ko će
podići ono što su oni spusti l i ! "
El -Vaki di bi l j eži , preko razl i či ti h ni zova prenosi l aca,
predaju od Ai še, Ibn Omera, Se' i da b. el - Musejjeba i drugih ­
neka i h sve obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! - u kojoj se kaže da
je Ebu Bekru i zražena lojal nost i data mu prisega na vjerost
nakon presel j enj a na drugi svijet Božijega Posl ani ka - neka su
na njega mir i blagoslovi Božij i ! - u ponedjel jak, dvanaeste
noći mjeseca rebi u' l -evel a, jedanaeste godi ne po Hidžri .
1 23
Dželaluddin cs-Sujuti
Et- Taberani u svom "Evsatu" bi l j eži predaju od I bn
Omera, koji ka:e: "Ebu Bekr es-Siddik ni kada ni je sjeo na
mi nber, na mjesto na koj em je sj edio Boži ji Poslani k - neka su
na njega mi r i blagoslovi Boži j i ! - sve dok on ni je presel io na
drugi svi jet, a tako i Omer: ni kada nije sjeo na mjesto na kojem
je sjedio Ebu Bekr, sve dok Ebu Bekr nij e presel i o. Ni Osman
nije sjeo na mjesto na kojem je sj edio Omer, sve dok je on bio
v
.
l "
ZI V . . . .
Zivanja za vrijeme Ebu Bekova hafeta
Za vri j eme nj egove vl adavi ne zbi l i su se sl jedeći znaca)l 1 1
događaj i : odaslata je vojska na čelu s Usamom, poduzet je
oružani pohod protiv otpadni ka od islama, zati m pohod protiv
Musejleme ei - Kezzaba i pristupilo se skuplj anju Kur'ana.
El -Ismaili bilježi od Omera b. ei - Hattaba sljedeće: "Nakon
smrti Božijega Posl ani ka - neka su na njega mir i blagoslovi
Božiji ! - jedan dio Arapa se odmetnuo od islama. Oni su rekl i :
' Mi ćemo obavljati namaz, no nećemo davati zekat! ' J a sam,
u vezi s tim, otišao kod Ebu Bekra i rekao mu: '0, halifo
Boži jega Poslanika, nastoj ljude vezati za sebe i s njima postupaj
blago, j er su oni na ni vou divljih životi nj a! ' ' Ja sam očekivao
da ćeš ti meni pomoći ' , rekao mi je on, ' a ti mi dolaziš da mi
kažeš kako mc ostavljaš na cjedilu! ? Prije islama si bio silan a
sad si u islamu popustlji v! Hajde, eto, reci mi či me da ih vežem
za sebe? Poezijom koja pobuđuje snažna osjećanja ili kakvim
i z mi š l j e n i m s i hi r om? Kamo pust e s reće ! Nema vi še
Vjerovjesni ka, i s Objavom j e završeno. Tako mi Boga, ja ću
se protiv nj i h bori ti dok u ruci budem mogao držati sablju,
1 24
POVIJ EST HALIFA
ako mi od zekata uskrate makar i jedan konopčić! ' Omer kaže:
' l ja sam vidio da je on, u pogledu toga, usrdni j i i tvrđi od
mene, te da j e naj bol je osjećao stvari koj e su se, mnogi ma od
onih do koj ih sam j a naročito držao kad sam i zabran za hal i f,
či nile beznačaj ni m! "
Ebu ' l - Kasi m ei - Begavi, t e Ebu Bekr cš-
Š
af' i u svom
"Fevaidu" i I bn Asakir, od Aiše - neka je obuj mi Al lahovo
zadovol j stvo! - bi l j eže sl j edeće: " Nakon smrti Boži j ega
Posl ani ka - neka su na nj ega mi r i bl agosl ovi Boži j i ! -
licemjerstvo je podiglo glavu i mnogi su se Arapi odmetnul i
od i sl ama, dok su sc Ensarije i zdvojile i držale se po strani . Da
j e ono što je zadesilo moga oca poklopi l o visoke pl ani ne,
podrobilo bi i h! A, ni kada se ni su u nečemu razi šli a da moj
otac nije i mao rj ešenje i odgovor na to. Kad su bili u di l emi , i
kad su pital i : ' Gdje da se ukopa Vjerovjesni k? ' - ni kod koga
nismo nalazili ni kakva znanja o tome. Tada je Ebu Bekr rekao:
' Ja sam čuo Boži jega Posl ani ka - neka su na njega mi r i
blagoslovi Božij i ! - kako kaže: "Svaki je vjerovjesni k ukopan
na onom mjestu na koj em j e preselio na Ahiret ! " I razišli su se
u pogledu njegova nasljedstva i ni kod koga nisu našli znanja
o tome, pa j e opet Ebu Bekr rekao: ' Ja sam čuo Božijega
Posl ani ka - neka su na nj mi r i bl agoslovi Boži j i ! - kako kaže:
"Mi , vjerovjesni ci , se ne naslj eđuj emo - ono što ostane i za nas
j e sadaka! "
( EI -Asme' i kaže : "I zraz hejd znači : lomljenje kosti j u, a
išri(bab znači : di zanje glave")
Neki učenjaci kažu : "Bi l o j e t o prvo nesuglasje koje se
dogodi l o među ashabi ma - neka ih sve obuj mi All ahovo
zadovoljstvo! Jedni su govoril i : ' Ukopat ćemo ga u Mekki , u
1 25
Dželaluddin cs-Sujuti
njegovom rodnom mjestu! ' Drugi su rekl i : ' Ne, nego ćemo
ga ukopati u nj egovoj džamiji ! ' Treći su bili mišljenja da ga
treba ukopati u mezarl uci ma El - Beki ' , dok su četvrti smatrali
da bi to trebalo uči niti u Jerusal cmu, koji je ukopno mjesto
veći ne vjerovjesni ka! Tako je to trajalo sve dok im Ebu Bekr
nije rekao ono što je znao! "
I bn Zi ndževejh kaže: "To j e jedi nstvena odlika Ebu Bekra
es-Siddika, i ona ga i zdvaja i zmeđu svi h Muhadžira i Ensari ja.
Na kraju su sc oni svi saglasi l i sa ti m! "
El - Bejhcki i I bn Asakir od Ebu Hurejre bilježe sljedeće:
"Tako mi Onoga osim Kojeg drugog boga nema, da halifa
nije bio Ebu Bekr, Allah ne bi bio ni obožavan! " Zati m je to
ponovio još jednom, pa još jednom, pa mu je rečeno: "Zaboga,
Ebu Hurejre! ? " "Božiji Posl ani k - neka su na njega mi r i
bl agoslovi Božij i ! - j e", kazao je on, "sa sedam stoti na ljudi
Usamu b. Zejda uputio u Siri j u, pa kad je bio u Zu Hašebu,
Vjerovjesni k je preselio na Ahiret a oko Medinc su se mnogi
Arapi odmetnul i od islama.
Ashabi Božijcga Posl ani ka su sc sakupili kod njega i rekli
mu : 'Vrati ih nazad - idu prema Bizanti jci ma a ovdje, oko
Medi ne, Arapi sc odmeću ! ' 'Tako mi Onoga osi m Koj eg
drugog boga nema' , kazao je on, ' kad bi psi za noge vukli
same Vjerovjesni kove supruge, j a ne bi h vratio vojsku koju je
poslao Božiji Posl ani k - mi r neka je na nj - ni ti bih razvio
bajrak razdora! ' Tako je ustrajao na tome da Usamc nastavi
pohod, i pored kojeg god pl emena je on prošao - a ono
razmišljalo o tome da se odmetne od islama - pripadnici tog
plemena su rekl i : ' Bogme, da oni nisu odveć jaki , ne bi ovol i ka
vojska odlazila od nj i h! No, sačekat ćemo dok se sukobe s
1 26
POVIJEST HALIFA
Bizantijci ma! ' Meduti m, kad su se sukobi l i s Bizantij ci ma, oni
su i m nani jel i poraz, mnoge od nj i h pobi l i i ži vi i zdravi se
vrati l i nazad! To je i mal o vel i kog utj ecaj a pa su mnogi ,
zahvalj ujući tome, učvrstili svoj isl am! "
El - Bejheki od Drveta bilježi sljedeće: "Božiji Posl anik -
neka su na njega mi r i bl agoslovi Božij i ! - u svojoj smrtnoj
bolesti je s
t
ao govori ti : ' Pošaljite Usameovu vojsku! ' , pa je
Usame nastavio ići . Kad j e stigao do Džurfa
3
4
, njegova žena
Fatima bint Kaj s, mu je poruči l a da ne žuri 'jer j e Božiji
Poslani k na samrti ! ' , i nije mnogo prošlo a Poslanik je presel i o.
Ć
i m j e Usame to saznao, obratio se je Ebu Bekru . ' Mene je
Boži j i Poslanik poslao', kazao je, 'kad situacija nije bila ovakva,
i j a se pl ašim da se Arapi neće vratiti u nevjerstvo. Ako to
učine, oni su prvi na koje treba udari ti , a ako to ne uči ne, ja
bih potom nastavio put ? ! Ta, sa mnom su najbolj i , najel i tni ji
l judi ! "
Tada j e Ebu Bekr l judi ma održao govor. Rekao j e : ' Bi l o
bi mi draže da me ščepaju ptice grablj ivice, već da promi jeni m
odl uku Božijega Poslanika - neka su na njega mi r i blagoslovi
Boži j i ! '
Zatim j e naredio da Usame nastavi pohod. "
Zehebi kaže: "Kada se vijest o Vjerovj esni kovoj smrti
proši ri l a po okolni m područj i ma, mnoga arapska plemena su
se odmetnula od islama, odbi l i su davati zekat, i Ebu Bekr es­
Siddik je bio rezolutan u tome da će protiv njih dignuti oružje.
Omer i j oš neki l judi su mu sugerirali da odustane od toga, no
34
Mjesto nedaleko od Medine.
1 27
Džclaluddin es-Sujuti
on je bio kategoričan. 'Tako mi Al laha', rekao je, 'da mi uskrate
samo jednu uzi cu, i l i tek rođeno jare, koje su davali Božijem
Posl ani ku, j a bi h na nj i h, zbog toga, di gao oružj e! ' ' Kako ćeš
ratovati protiv nj i h' , upitao je Omer, ' kad je Boži ji Poslani k -
neka su na njega mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao: "Naređeno
mi j e da se borim protiv ljudi sve dotle dok oni ne posvjedočc
da: nema drugog boga osi m Allaha, i da j e Muhammed Njegov
posl ani k! Ko to posvjedoči , od mene je zaštitio svoj život i
svoj i metak, i zuzi majući one obaveze koje su vezane za nj i h, a
račun će polagati pred Allahom! " ' J a ću, Allaha mi , zbilja
ratovati protiv svakog ko bude pravio razl i ku i zmeđu namaza
i zckata', odgovorio je Ebu Bekr, ' jer j e zekat obaveza koja
proistječe i z i metka a, eto, Posl ani k j e rekao: "i zuzi maj ući one
obaveze koje su vezane za nj i h! "
Omer kaže: 'Tako mi j e, Al laha mi , bilo jasno da ga je
Allah nadahnuo za borbu protiv nj i h, i j a sam znao da je u
pravu ! " ( Predaju bi l ježi Buharija, Muslim i dr. )
Od Urveta se prenosi sljedeće: "Ebu Bekr je krenuo s
Muhadžiri ma i Ensari jama, pa kad je stigao u Nak' u, koja sc
nalazi u pravcu Nedžda, bedui ni su sc razbježali sa svojom
djecom i ženama, i ljudi su sc obrati l i Ebu Bekru. 'Ti se vrati
nazad, u Medi nu' , kazali su mu, ' neka i ma ko bri nuti o djeci
i ženama, i nekog drugog odredi da vodi vojsku! '
I nsistirali su n a tome, sve dok on ni j e popustio i vratio se
nazad. Na čel o vojske postavi o je Hal i da b. Vel i da i tom
prilikom mu rekao: 'Ako prihvate islam i pristanu davati zckat,
onda neka sc od vas vrati svako ko se htjedne vratiti ! '
Tako sc Ebu Bekr vratio u Mcdi nu. "
l 2R
POVJEST HALIFA
Ed- Darekutni bilježi od I bn Omera sljedeće: " Kad se
pojavio Ebu Bekr i uspravio se na svojoj devi , prišao j e Al ija b.
Ebi Tal i b i životi nj u uzeo za povodac. ' Kuda ćeš, hal i fo
Božijega Posl ani ka? ' , upitao j e. ' Rekao bih ti samo ono što ti
je rekao i Božiji Posl ani k - neka su na njega mir i blagoslovi
Božij i ! - u Bici na Uhudu: "Protresi malo svoju sablj u, nemoj
nas razočarati i vrati sc u Medinu jer, Al laha mi, ako se u tebe
razočara mo, islam se više nikada neće dovesti u red! "
Od Hanzale b . Al ija el - Lejsij a se prenosi da j e Ebu Bekr,
kad je Halida postavio na čel o vojske, izdao mu naredbu da
upotrijebi oružje za pet stvari , pa i u slučaj u nedostatka samo
jedne od njih; to su: posvjedočenje da nema drugog boga
osim Allaha i da je Muhammed Njegov posl anik, zati m namaz,
zekat, post mjeseca ramazana i hadž. Halid je sa svoji m ljudima
krenuo u mjesecu džumade' l - ahire, i oružje je potegao protiv
plemena Benu Esed i Gatafan. Neke od njih je pobio a neke
zarobio, dok su se ostala pl emena vrati l a islamu. U ovom
mkobu su, na strani ashaba, pogi nul i : Ukkaše b. Muhsin i
Sabit b. Akrem.
Te godi ne, u mjesecu ramazan u, umrl a j e Fati ma, kćerka
Božijega Posl anika, j edna od najodabranij i h žena cijel oga
svijeta. Bilo joj je dvadeset i četiri godi ne.
Zehebi kaže: "Božij em Posl aniku - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - samo je od nj e ostalo potomstvo, dok su
potomci nj egove kćerke Zej nebe izumrli . Tako tvrdi Zubejr
b. Bckkar. Mjesec dana prije nje umrla je Ummu Ej men, a u
mjesecu ševalu umro je i Abdul l ah, sin E bu Bekra es-Siddika. "
Halid j e, zati m, s vojskom krenuo prema Jemami , s ciljem
da napadne Musej l emu el - Kezzaba. Bilo je to negdje s kraja
1 29
Dželaluddin es-Sujuti
godine. Kad su se dvije strane sukobile, opsada je trajala danima
i EI - Kezzab j e na koncu ubij en. Božije prokletstvo neka je na
njega! Ubio ga j e Vahšij j , onaj isti čovjek koji je ubio Hamzu.
U tom sukobu život je izgubilo više ashaba: Ebu Huzejfe
b. Utbe, Sal i m - Ebu Huzejfn rob,
Š
udža' b. Vehb, Zejd b.
ei - Hattab, Abdul lah b. Seh! , Mal i k b. Amr, Tufej l b. Amr ed­
Devsi , Jezi d b. Kajs, Amir b. el -Bekir, Abdullah b. Mahrema,
Saib b. Osman b. Maz' un, 'Abbad b. Bišr, Ma' n b. Adijj , Sabit
b. Kajs b.
Š
emmas, Ebu Dudžana Semmak b. Harb i mnogi
drugi - ukupno nj i h sedamdeset.
Kad je Musej lema ubi jen, i mao je sto i pedeset godi na.
Rođen j e prije Abdul l aha, oca Božijega Posl anika - mi r i
bl agoslovi Božiji neka su na nj !
Ebu Bekr je dvanaeste godine Alaa b. ei - Hadremi ja poslao
u Bahrcj n, čiji su se stanovnici bili odmetnuli od islama, i dvije
strane su se sukobile u Dževasiju. Pobjeda je pripala muslima­
nima. U Oman j e poslao !krimu b. Ebi Džehl a, također zbog
onih koji su se odmetnuli od islama, i i z istog razloga je Muha­
džira b. Ebi Umejju uputio u Nudžejr. Na neka odmetnuta
plemena j e poslao Zejjada b. Lubejda el -Ensarija, a te godine
j e umro Ebu' I - '
A
s b. er- Rebi ' , muž Vjerovjesnikove kćerke
Zcj nebe, zatim Sa' b b. Džessama el - Lejsi i Ebu Mersed ei ­
Ganevi. U toj godi ni j e Ebu Bekr es-Siddik - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - nakon što je rat s otpadnicima od
islama priveo kraj u, Halida b. el - Velida poslao u područje
Basre, gdje j e napao Eblu i osvoj io j e. Uz to, on je, što ratom
a što mirnom predajom, osvojio i mnoge gradove koje je u
I raku držao perzijski kisra. Te je godine Ebu Bekr es-Siddik
otišao obaviti hadž, pa kad se vratio, s vojskom je u
Š
am poslao
1 30
POVI J EST HALIFA
Amra b. el - '
A
sa i tada je došlo do Bitke u Edžnadej nu
3
5
,
mjeseca džumade' l - ula, trinaeste godi ne po Hidžri , u kojoj
su muslimani izvojevali pobj edu. Ebu Bekr je tom radosnom
viješću obradovan dok je proživlj avao svoje posljednje trenutke
ovosvjetskog života, a u toj bici je poginuo i ! krima b. Ebi
Džehl , zatim Hi šam b. ei - '
A
s i dr.
Te godi ne je bi l a i Bi tka u Merdžu Si fru, u kojoj je
idolopoklonicima nanijet težak poraz, i u kojoj j e pogi nuo
Fadl b. el - Abbas, s nekolicinom drugih l judi .
Saupljaje Kur'aa
Buhari od Zejda b. Sabita bilježi sljedeće: "Nakon pogi bije
onih ljudi u Jemami, Ebu Bekr me j e pozvao sebi i j a sam kod
njega zatekao Omera. ' Došao mi je Omer', kazao je E bu Bekr,
'i rekao mi : "U bici u Jemami izginulo je mnogo ljudi i j a,
zbilj a, strahujem da i na drugi m mjestima ne i zgine vel i ki broj
onih koji Kur'an znaju napamet pa da se tako ne i zgubi i
mnogo Kur'ana. Jedino rješenje jest da Kur'an sakupe na jedno
mjesto i ja sam, doista, mišlj enj a da bi ga trebalo sakupiti ! " 'l
ja sam' , kaže Ebu Bekr, 'rekao Omeru: "Kako bi h mogao
učiniti nešto što nije učini o Boži ji Poslani k? ! " 'Allaha mi j e
dobro da se t o učini ! ' , kazao j e on i toliko bio uporan u tome,
da j e Al ah i mene učinio skl onim nečem takvom! Sad i j a, kao
i Omer, misli m da bi to trebalo uči niti ! "
Zejd kaže: "Omer j e sj edio kod njega i nije progovarao ni
riječi . Ebu Bekr j e nastavio: 'Ti s i razborit momak, i mi i mamo
Edžnadejn - mjesto M Palesti ni .
1 3 1
Dželaluddin es-Sujuti
puno povjerenje u tebe; ti si pisao Objavu i Božijem Poslaniku
- stoga, sakupi sav Kur'an, nek bude na jednom mjestu! '
Al l aha mi , da mi j e stavi o u zadatak da neko brdo
premjestim na drugo mjesto, to mi ni malo ne bi bilo teže od
sakupljanja Kur'ana koje mi j e stavio u obavezu!
' K.1.ko možete uči ni ti nešto' , upitao sam i h, 'što Vjero­
vj esnik nije uči nio? ! '
'To j e, Boga mi , dobro da s e uči ni ! ' , kazao j e E bu Be kr, a
ja sam to i dalje dovodio u pi tanje, dok Allah i mene nije
učinio sklonim nji hovu mi šl jenju! Potom sam sakupio sve
dijelove Kur'ana, koji su se nalazi l i ispisani na pergamenti ma,
plećni m i repnim kostima, odnosno koje su ljudi nosili u svoj im
prsi ma. Tako sam dva ajeta i z sure Tevbe našao samo kod
Huzej me b. Sabita, i ni kod koga drugoga; to su aj eti : Došao
vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke
udariti, jedva čeka da Pravi m Putem pođete, a prema
vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci:
<Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam
u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenog!» (Tevba, 1 28-
1 29)
Stranice na koj i ma j e bio sakuplj en kompletan Kur'an,
nalazile su se kod Ebu Bekra sve do njegove smrti , zati m kod
Omera, dok je bio živ, a potom kod Hafse, kćerke Omerove -
neka je Allah obujmi Svoj i m Zadovoljstvom! "
Ebu Ja'la bilježi Alij i nu izjavu u kojoj on kaže: "Najveću
nagradu za mushafe će i mati Ebu Bekr, jer je on prvi koji j e
kompletan Kur'an stavio među dvije korice! "
1 32
POVI J EST HALIFA
O onome što je Ebu Bek pri učio
Ebu Bekr je prvi primio i sl am, prvi je sakupio Kur'an i prvi je
tu zbirku nazvao mushafom, o čemu j e ranije bilo rij eči , i prvi
je ponio ti tul u hal i fe.
Ahmed bilježi izjavu Ebu Bekra b. Ebi Mulejke u kojoj on
kaže: "Neko j e Ebu Bekru rekao: ' 0, Allahov halifo! ' , našta je
on rekao: 'Ja sam hali fa Vjerovjesnikov, i tim sam zadovoljan! "
Ebu Bekr j e i prvi halifa koji j e preuzeo hil afet dok mu je
otac još bio živ i prvi je hali fa kome su njegovi podanici odredili
platu!
Buharija od Aišc - neka je obujmi Allahovo zadovoljstvo!
- bilježi sljedeće : "Kad je Ebu Bekr preuzeo hilafet, rekao j e:
'Moj narod dobro znade da je moje zanimanje bi l o više nego
dovolj no za izdržavanje moje porodice. Međuti m, kako sam
se posvetio rukovođenjem Zaj ednicom, porodica Ebu Bekra
se hrani državnom i movi nom, ali zato privrj eđuje musl i ma­
nima! "
Ebu Sa'ad bi lježi od Ataa b. es-Saiba sljedeće: "Kad je
Ebu Bekru izražena prisega na vjerost, on je sljedećeg j utra
i zašao noseći preko ruke više ogrtača. I šao je prema pijaci .
Omer ga je upi tao gdje je to krenuo i on mu je rekao da ide
na piJacu.
'
Š
ta ćeš t i na pijaci ? ! ' , začudi o se Omer. 'Ta, i menovan si
vladarem musl i mana! ? '
' A či me ću hrani ti svoju porodicu? ' , upitao j e Ebu Bekr, i
Omer je rekao: ' Haj de, E bu Ubejde će ti isplatiti ! ' , i nj i h
dvojica su otišli do Ebu Ubejde .
1 33
Dželaluddin es-Sujuti
' Jednom Muhadžiru, koji nije ni najimućniji a niti nosi
najbolju odjeću, isplatit ćeš sredstva za izdržavanje', kazao
mu je Ebu Bckr. ' Neka se uzme u obzir i ljetnja i zimska odjeća,
pa kad ja nešto iznosam, to ću vratiti i uzeti drugo! '
Oni su odredili da mu dnevno sljedovanje bude vrijednost
pola ovce a od odjeće: koliko je dovolj no da sc pokrije glava i
tijelo" .
Ibn Sa'ad od Mej muna bilježi sljedeće: "Kad j e Ebu Bekr
preuzeo hilafet, odredili su da mu primanja budu dvije hi ljade,
no on je rekao: ' Povećajte mi pri manja, jer ja imam brojnu
čeljad a onemogućili ste me da se bavim trgovinom! ' , i oni su
mu povećali na pet hi ljada. "
Taberani u svom "Musnedu" bilježi predaju od Hasana,
sina Alije b. Ebi Tal iba, u kojoj on kaže : "Kad je Ebu Bckr bio
na samrti , rekao je: 'Aša, znaš onu devu muzaru od koje smo
pili ml ijeko, i onaj veli ki čanak u kojem smo kuhali, i kadifu
koju smo oblačili - mi smo sve to koristili samo onda kad smo
preuzeli rukovođenje musl imanima. Zato, kad j a umrem, ti
to sve predaj Omeru! ' Kad je umro, ona je, zbilja, sve to poslala
Omeru, i Omer je rekao: ' Nek ti se Allah smiluje, Ebu Bekre
- onome iza sebe navalio si vel i ki teret! "
Ibn Ebi Dunj a bilježi izjavu Ebu Bekra b. Hafsa u kojoj
on kaže : "Ebu Bckr je na samrti rekao Ai ši : ' Kćeri , kad smo
preuzeli upravu nad muslimanima, nismo sebi uzeli ni di nare
ni dirheme, no j el i smo od nj i hove krupno samljevcne hrane,
i na sebe oblačili od njihove grube odjeće. Od onog što pripada
muslimanima kod nas nije ostalo ništa drugo doli ovaj abesinski
rob, ovaj dromedar (d evac) za vodu i ova pohabana kadifa.
Kad j a umrem, t i t o sve pošalji Omeru! "
1 34
POVIJEST HALIFA
Ebu Bekr je bio prvi koji je ustanovio državnu blagaj nu.
I bn Sa'ad bilježi od Sehla b. Ebi Hajseme, i od j oš nekih
l judi, da je E bu Bekr u Sunhu i mao državnu blagaj nu, pa kako
tu blagajnu ni ko nije čuvao, neki ljudi su mu sugerirali da
odredi nekog ko će paziti na nj u. "Zaklj učana je! ", rekao j e.
On je tol i ko di jel i o i z t e bl agaj ne da j u j e znao potpuno
isprazniti . Kasnije, kad se j e preselio u Medi nu, prenio je i tu
blagajnu i držao je u svojoj kući . Kad bi mu pristigla materijalna
sredstva, on bi ih, u jedanaki m dijelovi ma, dijelio siromasi ma.
Od ti h sredstava je kupovao i deve, konje i oružje i sve to
određivao da se koristi u borbi na Boži j em Putu. Kupovao je
i platno od kadife koje su prodavali bedui ni i potom to platno
raspoređivao na medinske udovice. Kad je Ebu Bekr preselio
na drugi svijet, Omer je, nakon njegova ukopa, pozvao ljude
u koje se i malo opće povjerenj e i zaj edno s nj i ma ušao u
državnu blagaj nu koju je ustanovio Ebu Bekr. Među ti m
ljudima bi l i su i Abdurrahman b. Avf i Osman b. Mtan, i kad
su otvoril i blagaj nu, u njoj ni su našli baš ništa, ni di nara ni
dirhema ! "
Ova predaja čini neodrživim stav El - Askerija, koji on i znosi
u svom "Evailu" - naime, da je državnu blagajnu prvi ustanovio
Omer, a da je Vjerovjesnik, kao ni Ebu Bekr, nisu i mal i . Ja
sam taj stav opovrgao još ranije, u svojoj knjizi koju sam napisao
o prvim muslimanima. Kasnije sam zapazio da je tom pitanju
El-Askeri posvetio malo više pažnje, na drugom mjestu u svojoj
knjizi, i da je tamo konstati rao kako je "prvi koji je vodio
državnu blagaj nu, bio Ebu Ubejde b. el - Džerrah, za vrij eme
E bu Bekra! "
1 35
Dždaluddin es-Sujuti
Od naši h vel i kana EI - Haki m kaže: "Prvi koji je dobio
nadimak u islamu bio je Ebu Bekr. Bio j e to njegov nadimak:
EI - Atik. "
4
4 4
Buharija i Musl i m bi l j eže sl j edeću Džabirovu i zj avu:
"Vjerovjesnik - neka su na njega mir i blagoslovi Boži j i ! - rekao
mi j e: ' Kad bi mi stigla materi jal na sredstva iz Bahrejna, tebi
bih dao toliko i toli ko! ' , pa kad su ta sredstva i z Bahrej na
doista stigla - a Vjerovjesni k je već bio preselio na Ahiret -
Ebu Bekr je kazao: ' Ko je kod Vj erovjesni ka i mao kakav dug,
alatku i l i nešto sl ično, neka nam se javi ! ' J a sam otišao i ispričao
mu šta mi je kazao Božiji Poslanik - neka su na njega mir i
blagoslovi Božij i ! - i on mi je rekao: ' Uzmi to! ' Ja sam uzeo
dio koji mi j e Posl ani k obećao i ustanovio da se radi o i znosu
od pet stoti na. Ebu Bekr mi je dao hi ljadu i pet stotina! "
4
4 4
Nekoliko detalja o Ebu Bekovoj
blagosti i skomosti
I bn Asakir od Unejse bilježi sljedeće : "Ebu Bekr je bio kod
nas, tri godi ne prije nego će postati hal i fa a zati m nam je došao
i godi nu dana nakon što je preuzeo tu dužnost. Tom prilikom
su mu služavke i z našeg kvarta dogonile svoje ovec i koze i -
on i m i h je muzao! "
1 36
POVJEST HALIFA
Ahmed, u svojoj knj i zi Zuhd, bi l j eži od Mej muna b.
Mehrana sljedeće: "Jedan čovjek j e došao kod Ebu Bekra i
rekao mu: ' Es-selamu alejke, hal ifo Božijega Poslanika! ' , našta
mu je on kazao: 'Samo sam jedan od svi h njih koji će biti ! "
Ibn Asakir, od svoga oca Ebu Saliha el - Gifari ja, bilježi
"da je Omer b. el - Hattab redovno noću odlazio kod jedne
slijepe starice, koja j e živj el a na rubnom dijelu Medine, nosio
joj vodu i obavljao joj šta joj je trebalo. Potom j e, došavši kod
nj e, zapazio da je neko dolazio prije njega i uredio joj šta je
htjela. Više puta j e nastojao kod nje doći ranije, kako ga dotični
ne bi pretekao, pa kad mu to nije pošlo za rukom, potrudio se
da ga uprati, kad - bio je to Ebu Bckr, koji je tada bio hali fa!
'Ti si , dakle, taj ! ? ' , rekao j e Omer".
E bu Nu ' aj m - i j oš neki dr ugi - bi l j e ži i zj avu
Abdurrahmana ei - Asbehanija u kojoj on kaže: "Ebu Bekr sc
jedanput nalazio na mi nberu Božijega Poslani ka - neka su na
nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - kad mu j e došao Hasan, si n Ali j i n.
'Siđi sa mjesta mog babe ! ' , rekao mu j e, i E bu Bekr mu j e
kazao: ' Pravo kažeš - to j e mjesto tvog babe ! ' Zatim ga j e
posadio u svoje krilo i zaplakao.
'To mu, tako mi Allaha, ja nisam rekao! ' , kazao je Alija.
' Znam da nisi ! ' , odgovorio je E bu Be kr. ' Nisam, Al laha
mi, ni mislio da jesi ! "
4
4 4
I bn Sa' ad od I bn Omera bi lježi sljedeće: "Božiji Poslanik
- neka su na njega mir i blagoslovi Božij i ! - odredio j e Ebu
Bekra da predvodi lj ude na hadž - pril i kom prvog obavljanja
1 37
Džclaluddin es-Sujuti
hadža u islamu, dok je sam Posl ani k hadž obavio naredne
godi ne. Kasnije, kad j e Poslanik preselio na drugi svijet a za
hal i f izabran Ebu Bekr, za predvodnika hadžija je određen
Omer b. ei - Hattab dok je Ebu Bekr hadž obavio naredne
godine, a kad je i Ebu Bekr preselio i za halif izabran Omer,
on j e za predvodnika hadži ja odredio Abdurrahmana b. Avfa.
Omer j e svake godine obavljao hadž, sve dok ni j e preselio.
Kad j e hi l afet preuzeo Osman, i on je za predvodnika hadžija
odredio Abdurrahmana b. Avfa. "
P
4 4
O Ebu Bekvoj blesti, smri, oprci
i o njegovu imenovaju Omer za ha
Sejf i EI - Haki m od Ibn Omera bi lježe sljedeće: "Uzrok Ebu
Bekrove smrti bila je smrt Božije ga Poslanika - od Poslanikove
smrti njegovo tijelo je sve malo po malo kopni l o, dok tako
nije i umro! "
I bn Sa'ad i El -Haki m bilježe, s potpuno vjerodostoj nim
( sahih) ni zom prenosilaca, predaju od Ibn
Š
i haba u kojoj on
kaže "da su Ebu Bekr i El - Haris b. Kelda jel i mesnu kašu
kojom j e neko bio počastio Ebu Bekra. U neka doba El - Haris
je uzvi knuo: 'Stani, hali fo Božijega Poslanika - u kašu je metnut
otrov godišnjak! Ti i ja ćemo, eto, umrijeti u istom danu! '
Ebu Bekr j e odustao od j el a, n o nj i h su dvojica od tada
zbi l ja počela pobolijevati sve dok ni su, godinu dana nakon
toga, umrl i u jednom danu! "
1 38
POVJEST HALIFA
El - Haki m od
Š
a' bija bilježi sljedeće: "
Š
ta da očekujemo
od ovog prezrenog dunjaluka kad su na njemu otrovani i Boži ji
Poslani k i Ebu Bekr! ? "
EI -Vakidi i EI - Haki m bilježe predaju od Aiše - neka je
obuj mi Al lahovo zadovoljstvo! - u kojoj ona kaže: "Prvi znak
bol esti kod Ebu Bekra poj avi o se kad se je okupao, u
ponedjel jak, sedmog džumade' l -ahire, u danu koji je bio vrlo
hladan. Dobio j e groznicu tako da petnaest dana uopće nije
i zlazio u džamij u. Umro je u utorak navečer, osam dana prije
isteka tog džumade' l -ahire, trinaeste godi ne po Hi džri . I mao
je šezdeset i tri godi ne . "
I bn Sa'ad i I bn Ebi ' d-Dunj a bilježe sljedeću izjavu Ebu
Sefera: "Kad je Ebu Bekr bio u svojoj smrtnoj bolesti, ljudi su
došli kod njega i rekli mu: ' Hali fo Božijega Poslanika, hoćeš
da pozovemo l i ječni ka da te pregleda? ' ' Li j ečni k me je već
pregledao! ' , odgovorio je on. '
Š
ta ti je rekao? ' , upitali su.
' Rekao mi j e: ' , kazao je on, "J a či ni m ono što J a hoću! "
El -Vakidi bilj eži , preko razl i či ti h ni zova prenosilaca, da j e
Ebu Be kr, kad j e već sasvi m bi o onemoćao, pozvao
Abdurrahmana b. Avfa i rekao mu: "Kazuj mi o Omeru b. el ­
Hattabu! " ' Pitaš me o onome što ti znaš bolje od mene ! ' ,
odgovorio j e on. 'Svejedno, kazuj ! ' , rekao j e E bu Be kr. 'Omer
je, All aha mi', kazao j e Abdurrahman, 'bolji nego što i misliš! '
Zatim j e Ebu Bekr pozvao Osmana b. Affana, pa isto
upitao i nj ega.
' Ti nama kazuj o njemu! ' , rekao j e Osman.
' Reci ti meni ! ' , tražio je Ebu Bekr i Osman je rekao: ' Bože
moj , ono što ja znam o njemu jest da mu je ono što ne iskazuje
bolje od onoga što iskazuje i da mu među nama nema ravnoga! '
1 39
Dželaluddin cs-Sujuti
Pored nj i h dvoj ice Ebu Bekr je konsultirao još i Se'ida b.
Zejda, Usejda b. el - Hudajra i j oš neke Muhadžire i Ensarije.
Usej d j e rekao: ' Misl i m da j e on najbolje rješenje poslije tebe:
zadovolj an je oni m či me je Al lah zadovoljan a srdi se zbog
onog što Allah ne vol i ; ono što ne iskazuje kod njega je bolje
od onog što iskazuj e. Niko hi l afet neće shvatiti ozbiljnije od
njega! "
Neki ashabi su došli kod njega i jedan od njih mu je rekao:
"
Š
ta ćeš reći svome Gospodaru kada te upi ta o tome što si
nam Omera ostavio za halifu - ti, tebi je dobro poznata njegova
pri j e kost? ! "
" J e l i me to plašiš Allahom? ! ", rekao j e E bu Be kr. "Reći
ću Mu: Bože moj , za halifu sam im ostavio Tvoje najbolje
čeljade! " Eto, pa prenesi i ostal i ma ovo što sam ti rekao! "
Zati m j e pozvao Osmana i rekao mu: "Piši : U i me Allaha,
Mi l ostivog, Svemi l osnog. Ovo je oporuka Ebu Bekra b. Ebi
Kuhafe u njegovi m posljednjim trenuci ma na ovom svij etu,
pri njegovu odlasku s njega, te u njegovim prvi m ahiretskim
trenucima, pri nj egovu ulasku u njega, gdje će i svaki nevjerik
povjerovati , gdje će razvratni k biti suočen s Istinom i gdje će
svaki l ažac progovoriti istinom:
Za hal i f vam, nakon moga odlaska, određujem Omera
b. el - Hattaba, pa ga slušajte i budite mu pokorni ! On je uvijek
bio hitar da Allahu, Njegovu Posl ani ku, svojoj vjeri , i meni i
vama, uči ni kakvo dobro, pa, ako bude pravedan - to je ono
što ja i mislim i znam o nj emu, a ako bude drukči ji pa - svako
će dobiti ono što je zasl uži o! Ja sam ovim žel i o samo dobro,
no šta je iza - nije mi poznato, a oni koji nasilje budu či ni l i ,
1 40
POVIJEST HALIFA
oni će dobro znati u šta će se strovali ti ! Neka je na vas mir
Božij i , i mi lost i bl agoslovi Njegovi ! "
Potom je zatražio to što je bilo napisano i n a to stavio
pečat, a onda je rekao Osmanu da ode s tim opečaćeni m
dokumentom. Ljudi su ubrzo Omen1 dal i svoju prisegu na
vjerost i izrazi l i svoje zadovoljstvo što će i m on bi ti halifa.
Nakon toga, Ebu Bekr je pozvao Omera i nasamo ostao s
njim i dao mu neke preporuke, pa je i Omer otišao od njega.
Utom je Ebu Bekr podigao ruke i rekao: "Bože moj , ovi m
sam želio samo to da njima bude dobro. Bojao sam se da neće
zapasti u kakvo iskušenje, pa sam im za vladara odredio onog
kojeg Ti poznaješ bolje od mene. Trudio sam se da nađem za
njih najbolje rješenje, pa sam i m odredio najboljeg od nj i h,
najsnažnijeg, onog koji će najviše paziti šta i m je najispravnij e.
Meni je, evo, stigla Tvoja odredba, pa me zamijeni s nj i hova
čela! Oni su Tvoji robovi i Ti s nji ma radiš ono što hoćeš, pa
- učini da i m ljudi i z vlasti budu dobri, a Omera uči ni da bude
jedan od Tvoj i h pravopostupaj ući h hal i fa! Neka i njemu
njegovi podanici budu dobri ! "
Ibn Sa' ad i El - Haki m od Ibn Mesuda bilježe sljedeće:
"Ovo troje su bi l i najpronicljiviji : Ebu Bekr, kad je Omera
odredio za hal i f, zatim ona djevojka kad je svom ocu rekl a:
Unajmi gar, te vladar Egipta, kad je u J u sufu prepoznao
vrijednost pa svojoj ženi rekao: Učini mu lijepim boravifte kod
nas! ( Jusuf, 2 1 )
Misli se na kćerku
Š
uajba, a. s. , kad je svom ocu za Musaa, a. s. , rekla:
"O oče moj . . . , uzmi ga u naj am, najbolje je da unajm iš snažna i
pouzdana! " ( El - Kasas, 26)
1 41
Dželaluddin cs-Sujuti
I bn Aakir bilježi izjavu Jesara b. Hamze u kojoj on kaže:
"Kad je Ebu Bekr bio već sasvim onemoćao kroz j edno okno
je pogledao na ljude i upitao i h: ' Ljudi, ja sam ostavio oporuku,
pa hoćete li je prihvatiti ? ' ' Hoćemo! ' , rekli su oni . ' Prihvatamo
j e, halito Božijega Poslanika! ' Na to je Alija ustao i kazao:
' Prihvatit ćemo samo ako to bude Omer! ' ' Upravo i jest
Omer! ' , rekao je E bu Bekr. "
Ahmed bilježi sljedeću Aišinu izjavu: "Kad se Ebu Bekru
smrt prikuči l a, on je upitao: ' Koji je danas dan? ' , pa su mu
rekli da je ponedjeljak. ' Da hoću noćas umrijeti ' , rekao je, 'pa
da me sutra ne dočekate živog, jer najdraži bi mi bili oni dani
i noći koji su naj bl i ži Božijem Poslani ku ! "
Mal i k bilježi od Aiše - neka j e obujmi Al lahovo zado­
voljstvo - da je njoj Ebu Bekr bio poklonio svoje dvije parcele
- Džudad Išrin i Sika - koje su se nalazile u šumi , pa kad mu se
smrt prikučila, rekao joj j e: ' Kćeri, ja sam, Allaha mi , najviše
volio da mi ti budeš imućna, no bilo bi mi draže da sada,
nakon moje smrti , budeš siromašna! Ja sam tebi bio dodijelio
Džudad I šri n i Siku, pa da si ti njih obnavljala i bri nul a se o
njima, one bi ti i ostale. Ovako, i te parcele će potpasti pod
onu i movi nu koja će se podijeliti nasljednicima. To su tvoja
dva brata i dvije sestre, pa ga među sobom podijelite prema
Allahovoj Knj i zi ! ' ' Oče', kazala je ona, 'da je tako i tako, ja
bih se tih parcela odrekla. Uredu, tu je Esma a koja j e druga? ! '
' Ona u stomaku Haridžine kćerke ! ' , odgovorio j e . 'Mislim da
je djevojčica! "
Ovu i zjavu zabilježio je i Ibn Sa'ad i kod njega na kraju sto­
j i : "Ona u stomaku Haridžine kćerke. Nešto mi govori da je
1 42
POVIJEST HIFA
djevoj či ca ! " Zati m je preporučio da se prema njoj l i j epo
postupa, i - rođena j e U mm Kul sum! "
Ibn Sa'ad bilježi od Urve "da j e Ebu Bekr oporukom
izdvojio petinu svog i metka. Naglasio je: "I z mog imetka neka
se uzme onoliko koliko Allah uzima od muslimanskog plijena! "
On također od U rve, samo preko drugog niza prenosilaca,
bilježi predaju u kojoj stoji da je Ebu Bekr rekao: "Više volim
oporukom ostaviti petinu nego četvrtinu, a rađe bih ostavio i
četvrtinu nego treći nu, j er - ko oporuči trećinu svog i metka,
taj nije ništa ni ostavio! "
Se' i d b. Mensur u svom "Sunenu" bil ježi i zj avu Ed­
Dahhaka u kojoj on kaže "da su Ebu Bekr i Aija oporukom
izdvoj ili petinu svog imetka i namijenili ga onoj svojoj rodbini
koja nije mogla imati učešća u nasljeđivanju nji hove ostavštine".
Abdul l ah b. Ahmed, u svom dj el u "Zevaidu' z- zuhd",
bilježi Aišinu i zj avu u kojoj ona kaže: "Tako mi Allaha, Ebu
Bekr iza sebe nij e ostavio niti jednog di nara i l i dirhema! "
Ibn Sa'ad, i j oš neki drugi autori, od Aiše bilježe sljedeće:
"Kad je Ebu Bekr bio na samrti, j a sam recitirala sljedeće
stihove:
Života mi tvog, bogatstvo nifta pomoći čovjeku neće
Kad hropac smrtni ti dode i tjeskoba pritisne grudi!
Nato je on otkrio svoje lice i rekao mi : Nije tako! Reci
ovako: ((Smrtne muke će zbilja doći - to je nefto od ćega ne možef
pobjeći! ( Kaf, 1 9) . Vidiš ove moje dvije košul je: operite i h i u
nj i h me umotajte, jer je nova odjeća potrebnija živom čovjeku,
nego mrtvom! "
1 43
Dželaluddin es-Sujuti
Ebu Ja' l a bi lježi sljedeću Aiši nu i zjavu: "Ja sam ušl a kod
Ebu Bekra kad je već bio počeo umirati, pa sam rekl a:
Onaj čijih je suza uvijek bilo obilno
U jednom će trenu ispustit dufu!
'Nemoj tako govoriti ' , rekao je on, 'već reci : Smrtne muke
će zbilja doći - to je nešto od ćega ne možeš pobjeći! Zatim je
upi tao: ' U koj e m danu je u mro Boži j i Posl ani k ? ' ' U
ponedjelj ak' , kazal a sam. ' l j a bi h volio umrijeti danas do
mraka! ' , rekao je i tc noći , uoči utorka je i presel i o. Ukopan je
pri je no što je sva n u o novi dan! "
Abdul l ah b. Ahmed, u svom dj el u "Zevaidu' z- zuhd",
bilježi izj avu Bekra b. Abdullaha ci -Muzcni j a; on kaže : "Kd
j e E bu Bekr bio u smrtnoj bolesti, Aiša je sj edi l a pored njegove
gl ave i recitirala:
Svako ko devu ima jedanput će je i dovesti
A svako ko grabi i sam će ugrabljen biti!
Ebu Bekr je razumi o šta ona govori, pa joj je rekao: "Nije
tako, kćeri, već j e onako kako je All ah rekao: Smrtne muke će
zbilja doći . . .
Al1med od Aše bilježi izjavu u kojoj ona kaže da j e, kad
je Ebu Bekr bio u smrtnoj bolesti, pred nj i m recitirala sti hove :
I bijel je on, i njegovim se licem oblaku išće kifa
]etimska majka, zaftita udovica!
'To ti je Boži ji Poslanik - neka su na nj ega mi r i blagoslovi
Božij i ! ' , rekao joj j e Ebu Bekr. "
Abdul l ah b. Ahmed, u svom "Zevai du' z-zuhdu", bi lježi
sljedeću i zjavu Ubade b. Kajsa: "Kad je Ebu Bekr bio u svojoj
1 44
POVIJEST HALI FA
smrtnoj bolesti, rekao je Aiši : 'Operi mi ove moje dvije košulje
i u njih me u motaj , jer je tvoj otac jedan od dvoji ce: ili će biti
obučen u naj ljepše odijel o, ili će biti zgrabljen na najgori
nači n! "
I bn Ebi Dunja bi lježi od I bn Ebi Mulejke "da j e Ebu
Bekr oporučio da ga ogasul i njegova žena Esma bint Umejs a
da joj u tome pomaže njegov si n Abdurrahman".
I bn Sa'ad bi lježi od Se'ida b. el - Musejjeba "da j e Omer ­
neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - Ebu Bekru klanjao
dženazu između Poslanikova kabura i min bera, te da je pritom
četiri puta donio tekbi r".
Od Urveta i El - Kasi ma b. Muhammeda se bilježi da j e
Ebu Bekr ostavio u amanet Ai ši da bude ukopan pored
Božijega Posl anika, pa kad je premi nuo, tu mu je i iskopan
mezar tako da mu je glava došla kod Poslanikova ramena, a
kabur mu je prislonjen uz Poslani kov kabur.
Od Ibn Omera se bi lježi sljedeće: "U Ebu Bekrov mezar
su sišl i : Omer, Tal ha, Osman i Abdurrahman, sin E bu Bekrov. "
Preko mnogih ni zova prenosi laca bilježi se da je E bu Bekr
sahranjen noću.
Od Ibn el - Musejjeba se bilježi da j e, kad je Ebu Bekr
preselio, sva Mekka bila potresena, pa je Ebu Kuhafa upitao
šta se to zbilo. "Umro ti je sin! ", kazali su mu. "Velika šteta! . . . ",
rekao j e. "Ko j e, poslije njega, preuzeo hil afet? " Kad su mu
rekli da je hi lafet preuzeo Omer, samo je prozbori o: "Njegov
vjerni prijatelj ".
Od Mudžahida se bilježi da se Ebu Kuhafa dijela nasljed­
stva koji je njega slijedio od Ebu Bekra odrekao u korist Ebu
1 45
Dželaluddin cs-Sujuti
Bekrova si na. Nakon Ebu Bekrove smrti Ebu Kuhafa je živio
j oš šest mj eseci i nekol i ko dana. Umro je u mj esecu
muharremu, četraeste godine po Hidžri . Bi lo mu j e devedeset
i sedam godi na.
Učenj aci kažu: "Niko ni j e preuzeo hi l afet još za života
svog oca osim Ebu Bekr, i ni kod jednog halifc otac nije bio
živ i poslije njegove smrti , osim kod Ebu Bekra! "
EI - Haki m od Ibn Omera bilježi sljedeće: "Ebu Bekr je
vladao dvije godine i sedam mjeseci ".
I bn Asakir u svojoj "Hroni ci " bi lj eži predaju od EI ­
Asme'ija u kojoj on kaže: "Haffafb. Nedi ba es-Sulemi j e, žaleći
Ebu Bekra, izrekao sljedeće stihove :
1 46
Nema živog da misli da ostati će vječno,
jer ovaj svijet sav u sebi smrtnost nosi.
Vlast med' ljudima bez naknade se daje
s uvjetom jednim: da vrfi se korektno.
Č
ovjek se trudi, i motrioca ima svog,
oplakuje ga oko i vatrom glava plamti -
orone, ubijen W svladan na kraju bude on.
Ako Blizanci zelen ne bi poškropi/i vodom,
ta, Ehu Bekr bi mu kifni oblak bio tad'!
Za vrijeme njega - Allaha mi mojega! -
ne bješe toga koji mogafe nekome strgnut
ogrtač njegov ili plašt.
I ko god pok ufa nekog da u tefkoći bt
za vakta mu njegova pronać'
taj će se - nego fta? - u praznu zemlju izdvojit'!
POVIJEST HALI FA
Haisi koji se prnose o Ebu Bek
Nevevi u svom "Tehzi bu" kaže : " Es- Siddik od Božijega
Poslanika - neka su na nj mi r i bl agoslovi Boži ji! - prenosi 1 42
hadisa. Razlog što on prenosi tako mali broj hadisa, i pored
njegova ranog i intenzivnog druženja s Vjerovjesnikom, nalazi
se u nj egovoj ranoj smrti . On je, naime, preselio prije ekspanzije
hadisa i vel i kog i nteresa koji su za slušanjem, pamćenjem i
sakupl j anj cm hadi sa pokazal i tabi i ni ( druga generaci j a
musli mana) . "
J a, meduti m, kažem sl j edeće : Omer - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - u ranije navedenoj predaj i o davanju
prisege, navodi da Ebu Bekr nije izostavio ništa što je bilo
objavlj eno o Ensarijama, ili što j e Božiji Poslanik - neka su na
njega mir i blagoslovi Božij i ! - rekao o njima a da to nije
ispričao. To je i najbolji dokaz da j e on mnogo toga upamtio
od Poslanikova sunncta i da je njegovo poznavanje Kur'ana
bilo dosta široko. Od njega su hadise prenosi l i : Omer (b. el ­
Hattab ) , Osman ( b. Affan) , Al ij a, I bn Avf, I bn Mes' ud,
Huzejfe, Ibn Omer, Ibnu'z-Zubejr, I bn Amr, Ibn Abbas, Enes,
Zejd b. Sabit, El - Bera b. Azib, Ebu Hurejre, Ukbe b. el - Haris,
Ebu Bekrov sin Abdurrahman, Zejd b. Erkam, Abdul lah b.
Mugaffel , Ukbe b. Amir el - Džuheni, I mran b. Husaj n, Ebu
Berza el - Eslemi, Ebu Se'id ci - Hudri , Ebu Musa el - Eš' ari , Ebu
Tufejl el - Lejsi, Džabir b. Abdul l ah, Bilal , Ebu Bekrova kćerka
Aiša i njegova kćerka Esma .
. I z reda druge generacije muslimana ( tabi ' un) od njega su
hadise prenosil i : Esl em, Omerov rob, zatim Vasit el - Bedželi i
mnogi drugi .
147
Dželaluddin cs-Sujuti
Držim uputni m da ovdje navedem sve hadise koje on
prenosi od Vjerovjesnika, na jedan koncizan nači n, te da poslije
svakog hadisa kažem i ko ga j e zabilježio, dok ću sve te hadise,
ako Bog da, sa svim nizovi ma nj i hovih prenosilaca, posebno
tretirati u zbirci "Musned".
H adis br. l : Radi se o hadisu u kojem se govori o Hidžri.
Bi lježe ga: Buharij a, Muslim i dr.
Hadis br. 2: Riječ je o hadisu o moru koji glasi : "Nj egova
je voda čista a sve iz njega što ugi ne - dozvoljeno je jesti ! "
( Ed- Darekutni )
Hadis br. 3: "Mi svak čisti usta, i drag je Bogu! " (Ahmed)
Hadis br. 4: "Božiji Poslanik - neka su na njega mi r i
bl agosl ovi Božij i ! - j eo je pl ećku i potom j e kl anjao, ne
promijenivši abdest! " ( EI - Bezzar i Ebu Ja' l a)
Hadis br. 5 : "Nemojte ni pošto abdesti ti (tj . mi j enj ati
abdest, op. prev. ) zbog nekog j el a koje ste jeli a čije vam j e
jedenje dopušteno! " ( EI - Bezzar)
Hadis br. 6: "Božiji Poslanik - neka su na njega mir i
bl agoslovi Boži j i ! - zabrani o je udaranj e oni h koji su u
namazu! " ( Ebu Ja'l a i EI - Bezzar)
Hadis br. 7: "Posljednji namaz koji je Vjerovj esnik klanjao
za mnom on je klanjao u jednodijel noj odjeći (f sevbin vahid) ! "
( Ebu Ja'l a)
Hadi s br. 8: "Ko želi Kur'an učiti tačno onako kako je i
objavljen, neka ga uči na način kako to či ni Ibn Ummi Abd! "
( Ahmed)
Hadis br. 9: Hadis u kojem stoji "da je on rekao Božijem
Poslaniku - neka su na nj ega mi r i blagoslovi Božij i ! - : "Nauči
1 48
POVIJEST HALIFA
me jednu dovu koju ću upućivati u namazu! " "Uči ovo: Bože
moj , ja sam sebi mnogo nasilje uči ni o, a grijehe ni ko osim
Tebe ne oprašta, pa Ti meni oprosti Svoj i m oprostom, i smiluj
mi se - ti, Ti si , zbilja, Opraštač veli ki , Mi lostivi ! ", kazao mu
je Vjerovjesnik". ( Buharija i Musl i m)
Hadis br. l O: "Ko klanja sabah- namaz, on j e u Allahovoj
zaštiti pa - nemojte iskušavati Allahovu i zrečenu rij eč, j er - ko
ubije takvoga čovjeka, njega će Allah tražiti sve dotle dok ga
naglavačke ne strovali u Vatru ! " ( I bn Madže )
Hadis br. l l : "Ni jedan vjerovjesnik nije preselio na A11iret
a da ga prije toga neko i z njegova ummeta nije predvodio u
namazu! " ( EI - Bezzar)
Hadi s br. 1 2 : "Nema ni j ednog čovj eka koj i nešto
pogri ješi , pa potom l ijepo uzme abdest, te klanja dva rekata i
Al laha zamol i za oprost, a da mu Allah neće i oprostiti ! "
( Ahmed, autori četiri Sunena i I bn Hi bban)
Hadis br. 1 3: "Al lah je svakom vjerovjesniku uzeo dušu
upravo na mjestu na kojem j e on volio da bude i sahranj en ! "
(Tirmizi )
H adis br. 14: "Allah je prokleo jevreje i kršćane - oni su
mezarove svoj i h vjerovjesni ka uzi mal i za bogomolje ! " ( Ebu
Ja'la)
Hadi s br. 1 5 : "Umrloga, zbog pl ača ži voga za nji m,
zapahnjuje vrel i na! " ( Ebu Ja'la)
Hadis br. 1 6: "
Č
uvajte se Vatre pa makar i s pola datule ­
ona će ispraviti ono što se skrivilo, odagnat će ono što umre u
čovj eku usl j ed neči j eg r užnog postupka i gl adnom će
pridonijeti sitosti ! " ( Ebu Ja' l a)
1 49
Džclaluddin cs·Sujuti
Hadis br. 1 7: To je onaj dugi hadis o strogim obavezama
razl i či ti h oblika davanja, koji bilježi Buhari i dr.
Hadis br. 1 8 : Hadis koji se prenosi od Ibn Ebi Mul ej ke, u
koj em on kaže : " Ebu Bekru es-Si ddi ku je jedanput ispao
povodac i on je devu nastavio udarati rukom. Kad su ga upitali
zašto njima nije rekao da mu taj povodac dohvate sa zemlj e,
on j e rekao: "Moj voljeni - Božiji Posl anik - neka su na njega
mir i blagoslovi Boži j i ! - naredio mi j e da ništa ne tražim od
ljudi ! " ( Ahmed)
Hadi s br. 1 9: "Božij i Posl ani k - neka su na nj mi r i
blagoslovi Božij i ! - naredio je Esmi , kćerki Umejsovoj, kad je
bi l a u babi nama nakon što je rodi l a Muhammeda, sina Ebu
Bekrova, da se okupa i da svečano i zgovara La ilahe il/allah! "
( El - Bezzar, Taberani )
Hadis br. 20: "Božij i Posl ani i k - neka su na nj mi r i
bl agoslovi Božij i ! - upi tan je koji je hadž najbol ji , pa je rekao:
"Masovni i bučni ! " ( Tirmizi i Ibn Madže)
Hadis br. 2 1 : To je hadis u kojem stoji "da je on polj ubio
Cri kamen i rekao: "Da nisam vidio Boži jega Poslanika kako
te ljubi , ja te ni kada ne bi h poljubio! " ( Darekutni )
Hadis br. 22: "Božiji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi
Boži j i ! - stanovnicima Mekke je poslao proglas u kojem je stajalo:
Nakon ove godine, hadž više neće obaviti ni jedan mnogobožac,
niti će tavafoko K'be moći či ni ti nag čovjek! " (Ahmed)
Hadis br. 23: "Prostor između moje kuće i moga min bera,
jedan je od džennetskih perivoja; moj se mi nber nalazi na
jednom od ul aza u Džennet! " ( Ebu Ja' l a)
1 50
POVIJEST HALIFA
Hadis br. 24: To je onaj dugi hadis u kojem se govori o
tome kako se Božiji Poslanik - neka su na nj mir i bl agoslovi
Božij i ! - zaputio prema kući Ebu' l - Hejsema ibn et-Tejhana;
prenosi ga Ebu Ja'la.
H adis br. 25: "Zlato za zlato, istom mjerom, a srebro za
srebro - istom mjerom! Onaj ko bude dodavao na to, i onaj
koji bude tražio da mu se doda na to, bit će u Vatri ! " ( Ebu
Ja'la i El -Bezzar)
Hadis br. 26: "Prokletnik je onaj koji vjeriku nanosi kakvu
štetu i l i koji mu kakvu i ntrigu pravi ! " ( Tirmi zi )
Hadis br. 27: "U Džennet neće unići škrtac, prepreden
varalica, izdajica i zli bogataš, dok će prvi uni ći u Džennet
potči njen čovjek, ukoliko bude pokoran Bogu i pokoran svome
gospodaru ! "
Hadis br. 28: "Pravo naslijeđa ( el - vel a' ) pripada onome
ko te oslobodi ropstva! " ( Dija' Makdisi u svom djel u "El ­
Muhtara")
Hadis br. 29: "Mi ( Boži ji poslani ci ) se ne nasljeđujemo.
Sve što ostavimo i za sebe - sadaka j e! " ( Buhari )
Hadi s br. 30: "Kad Al l ah nekog vjerovjesni ka daruje
kakvim i zvorom živežni h prinosa ( at'amehu tu'meten) , pa
potom tog vjerovjesni ka uzme k Sebi , to ostaje oni ma poslije
njega! " ( Ebu Davud)
Hadis br. 3 1 : "Ne vjeruje u Allaha onaj ko s e odrekne
svoga porijekla, makar ono i ne bilo cijenj eno! " ( El - Bezzar)
Hadis br. 32: "Ti i ono što ti posjeduješ - sve to pripada
tvome ocu! " Ebu Bekr kaže: "Pod tim je mislio na izdržavanje
oca. " ( Bej heki )
1 5 1
Džclaluddin es-Sujuti
Hadi s br. 33: "Onaj koji svoj e noge bude prašio na
Boži jem putu - Bog će mu njegove noge zaštititi od Vatre! "
( El - Bezzar)
Hadis br. 34: "Naređeno mi je da se borim protiv l j udi . . . "
i td. ( Bu hari, Musl i m i dr. )
Hadis br. 35: "Divan l i je rob Božiji i privrženi k svojoj
fami l ij i - Hal i d b. el -Vel i d, jedna od All ahovih sablji koju je
On i sukao protiv nevj eri ka i l i cemjera! " ( Ahmed)
Hadi s br. 36: "Sunce ni j e obasj al o bol j eg čovjeka od
Omera! " (Tirmizi )
Hadis br. 37: "Ko preuzme rukovođenje musl imanskom
zajednicom, pa im nekoga za upravitelja odredi protekcijom,
na njega će se spustiti Allahovo prokletstvo i Allah od njega
neće primiti ni kakvo dobročinstvo ( l a sarfen vc la adlen) , sve
dok ga ne uvede u Džehennem, a ko nekome nešto dadne iz
Allahove zabrani, taj je na nepravedan način povrijedio Al lahovu
zabran i njega će stići Allahovo prokletstvo! " ( Alm1ed)
Hadis br. 38: To je hadis koji govori o Mai zovu sl učaju
'
17
i njegovu kamenovanj u; prenosi ga Ahmed.
Hadis br. 39: "Ne ustrajava ( u grij ehu) onaj koji Boga
mol i za oprost pa makar se na taj gri jeh navraćao i sedamdeset
puta na dan! " (Ti rmi zi )
37
1 52
Maiz b. Mnlik ci -Eslemi · ashab Boži jega Posl:mi b, s. a. w. s. , kojem je
izrečena bzna kamenovanja i za kojeg je Vjerovjesnik, s. a. w. s. , rekao:
"Pokajao sc takvim pokajanj em da bi ono prcteglo pokajanje či tave
skupine l j udi iz moga ummeta1 " Još je rekao: "Išćite od Boga oprost
grijeha Maizu! "
POVIJEST HALIFA
Hadis br. 40: To je hadis u kojem stoji "da se je Posl ani k
- neka su na nj mi r i bl agoslovi Božiji ! - kad se je radilo o
pitanjima ratovanja, savjetovao s musl i mani ma". (Taberani )
Hadis br. 4 1 : To je hadis: "Kad je objavlj eno: Ko uči ni
kakav grij eh, bit će kažnj en za nj . . . i td. ; bilježe ga: Ti rmizi,
I bn Hi bban i dr.
Hadis br. 42: "Vi učite ajet: "0, vi koji vjerujete, bri nite
se o sebi ! " . . . itd. ; bilj eže ga: Ahmed, četverica autora Sunena
i I bn Hi bban.
Hadis br. 43: "
Š
ta ti misli š o dvojici s koj i m je treći -
AJ l ah? ! " ( Buhari i Musl i m)
Hadis br. 44: "Bože moj , oružjem i pošašću! " ( Ebu Ja' l a)
Hadis br. 45 : "Osijedi l a me j e sura Hud . . . ! " ( Darekutni
u svom djelu "EI - ' I Iel ")
l
Hadis br. 46: "
Š
irk ( neki , bi lo koj i , obl i k mnogoboštva,
op. p rev. ) je u mom ummctu manje zamjetljiv od mravljeg
hoda . . . ! " ( Ebu Ja' la i dr. )
Hadis br. 47: "Ja sam rekao: "Božiji Poslaniče, nauči mc
nečemu što ću izgovarati i kad osvanem i kad omrkncm . . . ! "
( Hejsem b. Kulejb u svom "Musnedu", dok sc isti hadis kod
Tirmizija i drugi h nalazi prenesen posredstvom Ebu Hurejre)
Hadis br. 48: "
Š
to češće i zgovarajte La ilahe illallah i
či nite istigfar, jer I bl is je rekao: "Ja upropastih ljude grijesima,
a oni mene upropastiše s La ilahe illallah i istigfarom!
38
Kad
sam to vi di o, odlučio sam ih upropaštavati tako što ću i h
38
Istigtar - isbn je od Boga oprost grijeha; izgovarati riječi: Estagfrullah
(Allaha molim za oprost svojih gtijeha) !
1 53
Dželaluddin cs·Sujuti
navoditi da slijede porive a da budu uvjereni da postupaju
ispravno! " ( Ebu Ja' l a)
Hadis br. 49: " Kad j e objavljeno: "Nemojte svoje glasove
di zati i znad glasa Vjerovjesnikova! ", ja sam rekao: "Allaha mi ,
Božiji Posl aniče, j a ću ti se odsada obraćati samo kao oronuli
starac u noći bez mjeseči ne ! " ( El - Bezzar)
Hadis br. 50: "Svakom je olakšana ono za šta je stvoren! "
Hadi s br. 5 1 : " Ko hoti mi čno nešto sl aže na mene, i l i
opovrgne nešto što sam j a naredio, neka sebi rezervi ra kuću u
Džehennemu! " ( Ebu Ja' l a)
Hadis br. 52: "Spas i sigurost i sl ama su u . . . "; O La ilahe
illallah! " ( A11med i dr. )
Hadis br. 53: "I zi đi i glasno reci l j udi ma: ko posvjedoči
da nema drugog boga osim All aha, siguran mu je Džennet! ",
i j a sam i zišao pa me j e susreo Omer . . . ! " ( Ebu Ja'l a. Ovaj
hadis j e, međuti m, upamćen od Ebu Hurejre i vrlo je neobično
- ga rib džidden - da se prenosi i od E bu Bekra! )
Hadis br. 54: "Dvije vrste ljudi iz moga ummeta neće
uni ći u Džennet - murdžije i kaderij e! "
39
( Darekutni u svom
djelu "EI - ' I lel ")
Hadis br. 55: "I šći te od Boga zdravlj e! " (Mmed, Nesai i
I bn Madžc. Hadis i ma više ni zova prenosilaea i svi započi nju
s E bu Bekrom)
.W
1 54
Murdžije i kade rije - pripadnici vjerovanja da čovjek ne gubi vrijednost
svoga vjerovanja ma kakve grijehe činio, odnosno u drugom slučaju
( kaderij e) da čovjek posjeduje apsolutnu slobodnu volju i da može
činiti šta mu je volja, bez ikakvog Božijeg upliva.
POVIJEST HLI FA
Hadis br. 56: "Kad bi Boži ji Poslanik - neka su na nj mir
i blagoslovi Boži j i ! - nešto naumi o, rekao bi: Bože moj ,
opredijeli me za ono što j e dobro, Ti mi izaberi ! " (Tirmizi ) .
Hadis br. 57: "Dova za rasterećenje od duga j e: Bože
moj , Ti koji otklanjaš brige . . . ! " itd. ( El - Bezzar i El - Hakim)
Hadis br. 58: "Svakom ti jel u, koje uzraste i z i movine
stečene na nepošten način, Vatra je najprimjerenija! " U drugoj
verziji ovaj hadis glasi : "Neće unići u Džennet tijelo koje se
hranilo haramom! " ( Ebu Ja'l a)
Hadis br. 59: "Nema ni jednog djel i ća tijela a da se ne
žali na pokvarenost jezika! " ( Ebu Ja' l a)
Hadis br. 60: "Srednje noći mjeseca ša'bana Allah se spušta
i oprašta grijehe svi m ljudima, osi m nevjerni ku i onome čije
srce bude ispunjeno zlobom! " ( Darekutni )
H adis br. 6 1 : "Ded žal će se pojaviti na istoku, u jednoj
zemlji koja se zove H0asan, i za nj i m će ići narodi čija su lica
poput kožom obloženi h štitova! " (Tirmizi i Ibn Madže)
Hadis br. 62: "Dato mi je da sedamdeset hiljada uđe u
Džennet bez polaganja računa! " ( A11med)
Hadis br. 63: To j e onaj dugi hadis koj i govori o šefa'atu
i o tome kako mnoštvo ljudi pristaje za vjerovjesnicima, jednim
za drugi m; bilježi ga Ahmed.
Hadis br. 64: "Kad bi svi ljudi išli jednim putem a Ensarije
drugi m, ja bih pošao putem koj i m idu Ensarij e! " (Ahmed)
Hadis br. 65: "Kurejšije će biti nosioci vlasti ( vulatu haze'l ­
emri ) , pa će oni dobri od nj i h pristajati uz one dobre, dok će
pokvarenjaci pristajati uz pokvarenj ake! " (Ahmed)
1 55
Dželaluddin es-Sujuti
Hadi s br. 66: "Boži j i Posl ani k - neka su na HJ mi r i
bl agoslovi Božij i ! - pred svoj u smrt je posebno upozorio na
pažnju prema Ensarijama; rekao je: "Uvažite sve od onoga od
njih koji bude či ni o dobro a onome od nj i h koji bude či nio
šta rlžno prijeđite preko tog njegovog postupka! " ( EI - Bezzar,
Taberani )
Hadis br. 67: "Ja znam jednu zemlju koja se zove Oman
- jednu njenu stranu zapljuskuje more - u njoj živi jedna grupa
Arapa i kad bi nj i ma došao moj i zaslanik, oni ga ne bi gađali
strij el ama i kamenjem! " (Ahmed, Ebu Ja' l a) .
Hadis br. 68 : To je h adis u koj em stoji da je E bu Be kr
jedanput naišao pored Hasana, koji se igrao
.
s .dječaci ma, pa
ga je di gao sebi za vrat i rekao: "Onaj koj i je nal i k na
Vjerovjesnika hoće da bude nal i k i na Alij u! " ( Bi lježi ga Bu hari;
I bn Kesir kaže: "I ma status merfuc hadisa
40
jer svoje uporište
i ma u njegovim riječi ma: "Hasan je ličio na Vjerovjesni ka! " ) .
Hadis br. 69: "Vjerovj esnik - neka s u na nj mir i bl agoslovi
Božij i ! - obilazio je Ej menovu maj ku". ( Musli m)
Hadis br. 70: To j e hadis koji govori u pogubljenju onog
kradljivca koji se i po peti put vratio krađi. ( Ebu J a' l a i Dej l emi )
Hadis br. 7 1 : To j e hadis koji govori o Uhudu. (Tajalisi i
Taberani )
Hadis br. 72: "Bijah jedanput s Božijim Posl anikom - neka
su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - i u jednom trenutku vidjeh
ga kako nešto tjera od sebe, a ja ništa nisam vidio. "
Š
ta to
4lI
1 56
Tj . hadisa koji se s nepreki nuti m prijenosnim nizom prenosi od samog
Vjerovjesnika, a. s.
POVIJ EST HALIFA
tjeraš, Božij i Poslani če? ", upitao sam. "Dunj al uk! ", rekao j e.
"Ispružio mi se i j a mu rekoh: "Bj eži od mene ! ", a on mi
odgovori : "I h, t i me onda nećeš ni dostići ! " ( El - Bezzar. Ovaj
hadis bilježi i I bn Kesir u "Musnedu's-siddiku" i svrstava ga u
kategoriju me1u( hadisa. Medutim, promakli su mu neki drugi
hadisi koje ćemo mi pridodati, či me će se nami ri ti broj hadisa
koje navodi Ncvevi ) .
Hadis br. 73: " Ubi j te đavola ( qi rd) , ma ko t o bi o! "
(Taberani u svom c'El - Evsatu" )
Hadis br. 74: "Vodite računa o tome koja ćete staništa
nastanjivati , u kojoj ćete zemlji živjeti i koj i m ćete putem ići ! "
( Dejlcmi )
Hadis br. 75: "
Č
esto donosite sala vat na mene, jer je Allah
jednog meleka zadužio za moj kabur i kad god neko i z moga
ummcta na mene donese salavat, taj će mi melek reći : Taj i taj
je ovoga trenutka donio salavat na tebe! " ( Dej lemi )
Hadis br. 76: "Džuma do džume j e iskupljenje za ono
što je izmedu nj i h, a iskupljenje j e i kupanje petkom! " ( Hadis
bilježi El- Ukajli u svom djel u "Ed- Du'afa")
Hadis br. 77: "Vrel i na Džehennema će za moj ummet
bi ti kao banj a! " ( Taberani )
Hadi s br. 78: "
Č
uvajte sc l aži , j er j e l až dal eko od
vjerovanj a ! " ( I bn La u svom djelu "Mckari mu'l - ahl ak")
Hadi s br. 79: "Obraduj Džennetom svakoga ko j e
učestvovao u Bi ci na Bedru! " ( Darekutni u svom djel u "El ­
Efrad" )
Hadis br. 80: "Vjera j e Allahova teška zastava - ko j e taj
ko j u j e u stanju nositi ? ! " ( Dejlemi )
1 57
Džclaluddin es-Sujuti
H adis br. 8 1 : "Sura J asi n se zove i Hranljiva U ni verzal ka
( mu'amma mut'ima! " ( Dejlemi i Bej heki u svom "Eš-
Š
u'abu")
Hadis br. 82: "Pravedan i skrušen vladar j e sjena Božija i
Njegovo koplje na Zemlji - njemu se svake noći i dana u nebo
podigne djelo šezdeseterice sasvim iskreni h ljudi ( siddik) ! "
( Ebu eš-
Š
ej h, El - Ukaj l i u svom djelu " Ed- Du'afa", t e I bn
Hi bban u knjizi "Es-Sevab")
Hadis br. 83: "Musa j e upitao svoga Gospodara: ' Kakva
je nagrada onome koji utješi nekoga ko je i zgubio svoje dijete? '
Njegov Gospodar mu j e odgovori o: ' Ja ću ga smjestiti u Svoj
hlad"' . ( I bn
Š
ahin u svom dj el u "Et-Tergi b" i Dejl emi )
Hadis br. 84: "Bože moj , osnaži islam Omerom b. el ­
Hattabom! " ( Taberani u svom "El - Evsatu")
Hadis br. 85: "Nijedna lovina nije ul ovljena, nijedna biljka
nije potkresana i nijedna žila nije iščupana, osi m zbog njezina
pomanjkanja tespiha (slavljenja Boga) ! " ( Ibn Rahevej h u svom
"Musnedu")
Hadis br. 86: "Da vam j a nisam poslan kao poslanik, bio
bi vam poslan Omer! " ( Dejl emi )
Hadis br. 87: " Kad bi stanovni ci Dženneta trgoval i ,
trgovali bi pl atnom! " ( Ebu Ja'l a)
Hadis br. 88: "Ko istupi pozivaj ući narod sebi , ili nekome
drugome, a ljudi već i maju onoga ko ih vodi ( i mam) , na njega
će se spustiti prokletstvo Boga, mel eka i svih l judi pa - ubijte
takvoga! " ( Dej l emi u svome "Tari hu" )
Hadis br. 89: "Ko od mene pribilježi kakvo znanje i l i hadis,
njemu će se pisati nagrada sve dok to znanje i l i taj hadis budu
trajali ! " ( El - Hakim u svom "Tarihu")
1 58
POVIJEST HALIFA
Hadis br. 90: "Ko bosonog bude hodio u pokornosti
Bogu, Allah ga na Sudnjem danu neće ni pitati za ono što mu
je bila stroga dužnost či niti ! " (Taberani u svom "EI - Evsatu" )
Hadis br. 9 1 : "Ko bi vol i o da ga Allah svoj i m hl adom
zaštiti džehennemskog ključanja i smjesti ga u Svoj hl ad, neka
ne bude osoran prema vj ernici ma, već neka prema nj i ma bude
milostiv! " ( Ibn Lal u svom djel u Mekarimu)l-ahlak, Ebu eš­
Š
ejh i Ibn Hibban u svom "Es-Sevabu")
Hadis br. 92: "Ko ujutro nanijeti biti u pokornosti Allahu,
Allah će mu taj njegov dan upisati u nagradu, makar i kakav
grijeh poči nio! " ( De j l emi )
Hadis br. 93: "Ni kada jedan narod ne napusti dži had a
da Bog taj narod ne uvede u svakojake patnj e! " (Taberani u
svom "EI - Evsatu")
Hadis br. 94: " U Džennet neće unići onaj koji potvara
ljude! " ( Dejl emi, no ne navodi njegove prenosioce)
Hadis br. 95: "Nemojte nipošto potcjenjivati ni jednoga
m usli mana, jer j e mali musliman kod Allaha veliki ! " ( Dejlemi )
Hadis br. 96: "Uzvi šeni Allah kaže: 'Ako hoćete Moju
milost, budite mi l ostivi prema Moj im stvorenj ima! ' " ( Ebu eš­
Š
ejh, Ibn Hibban i Dej l emi )
Hadis br. 97: "Ja sam upitao Vjerovjesnika - neka su na nj
mir i bl agoslovi Boži j i ! - o ogrtaču ( tj . kolika mu smij e biti
dužina, op. prev. ) i on me uzeo za potkoljenicu. ' Povećaj mi ,
Boži j i Poslaniče! ' , kazao sam j a i on me j e uzeo za donj i dio
potkolj enice. 'Povećaj još, Božiji Poslaničc! ' , kazao sam ja i
on je rekao: 'Nema ni kakva dobra u onom što bi bilo ni že od
toga! ' ' Onda sam propao, Boži ji Poslaniče! ', kazao sam j a i
1 59
Dželaluddin es-Sujuti
on je rekao: 'Ebu Bekre, postupaj u duhu toga, pri bližno, i
bi t ćeš spašen! "' ( Ebu Nu'ajm u svojoj "El - Hi l - j i ")
Hadi s br_ 98: "Moja ruka i Al i j i na ruka su j ednake u
pogledu pravednosti ! " ( Dejlemi i I bn Asakir)
Hadis br. 99: "Nemojte zanemarivati traženje utočišta
od šej tana, jer i ako vi njega ne vidite, on nije nemaran prema
vama! " ( Dej l emi , no ne navodi njegove prenosioce)
Hadis br. 1 00: "Ko u i me Boga sagradi džami j u, njemu
će Alah sagraditi kuću u Džennetu! " (Tabcrani u "El- Evsatu")
Hadis br. l O l : "Ko poj ede nešto od zel eni koja i ma
neugodan mi ris neka se nipošto ne pri miče džamij i ! " (Taberani
u "EI - Evsatu")
Hadis br. l 02: To j e hadis koji govori o di zanju ruku pri
početnom tekbiru u namazu, zati m pri pregibanju u namazu
( ruku' ) , spuštanju na sedždu i ustajanju na drugi reka t. Bi lježi
ga Bejhcki u svom "Sunenu".
H adi s br. l 03: "Vjerovj esni k - neka su na nj mi r i
blagoslovi Božij i ! - j ednu devu poklonio je Ebu Džehel u! "
( Isma'i l i u svom "Mu' džemu")
Hadis br. 1 04: "Gledanje u Aliju j e ibadet! " ( I bn Asaki r)
Ebu Be.vo tmaenje Ku'aa
Ebu' I - Kasi m el - Bcgavi od Ibn Ebi Mulejke bilj eži sljedeće:
"Ebu Bekr je upitan o jednom ajetu, pa je rekao: "Koja li bi
me zemlja pri mi l a u sebe, i koje li bi me nebo htj elo natkri l i ti ,
kad bi h o Al l ahovoj knji zi rekao nešto što Allah nije hti o
kazati ? ! "
1 60
POVIJEST HALI FA
E bu Ubejde od Ibrahi ma et-Tej mija bilježi sljedeće: "E bu
Bekr je upi tan o 3 1 . ajetu sure 'Abese: ve fakiheten ve ebba ( i
voće i pi ća), pa j e rekao: "Koje l i bi me nebo htjelo natkri l i ti ,
i koja l i bi me zeml j a htjela nositi , ako bi h o Al ahovoj knjizi
rekao ono što ne znam? ! "
EI - Bej heki i dr. bilježe da j e Ebu Bekr upitan o ke/ali
(daljnjoj rodbini ) , pa je rekao: "Reći ću o njoj ono što ja misli m,
pa ako bude ispravno, to j e od Al laha, a ako bude pogrešno,
to je od mene i od šej tana; j a mislim da je dalj nja rodbi na sve
osim djeteta i roditelj a! " Kasnije je Omer, kad j e postao hali fa,
rekao: "Mene j e, zbilja, stid odbaciti nešto što je rekao Ebu
Bekr! "
Ebu Nu'ajm u svojoj '' El -Hi l -j i " bilježi riječi El - Esveda
b. Hilala; on kaže: "Ebu Bekr je upitao svoje l jude: "Kako vi
razumijete ova dva aj eta: Oni koji govore: «Gospodar naš je
Allah, pa poslije ostanu pri tome! ( Fussi l et, 30) i : Oni koji
vjeruju i soje vjerovanje ne pomiješaju s nasiljem . . . ( El - En ' am,
�: 2 )?" "Pa potom ustraju u tome", odgovori l i su oni , "i ne
budu griješili i svoje vjerovanje ne pomij ešaju ni s kakvom
pogreškom". "Dali ste i m drugi smi sao", kazao je Ebu Bekr.
"Značenje ajeta je sljedeće: Koj i reknu: Gospodar naš je Allah,
pa ostanu pri tome i više ne iskažu sklonost ni prema kakvom
drugom bogu osi m Njega, i svoje vjerovanje ne pomi ješaju sa
ši rkom (višeboštvom) . "
I bn Džeri r od Amira b. Sa'ada ei - Bedželija bi lj eži rij eči
koje on prenosi od Ebu Bckra a u vezi s kur'anskim aj ctom:
One koji čine dobra djela čeka lijepa nagrada, i više od toga!
( J unus, 26 ); on je rekao: "To više od toga jest gledanje u Lice
Boga uzvišenoga! "
1 61
Dželaluddin cs-Sujuti
Ibn Džerir bi l j eži šta je još Ebu Bekr rekao u vezi s
kur'anskim aj etom: Oni koji govore: <<Gospodar naš je Allah»,
pa poslije ostanu pri tome! ( Fussilet, 30); rekao j e: "Mnogi
ljudi reknu: moj Gospodar j e Allah. Međutim, samo onaj koji
s tim i umre ostao j e pri tome! "
Št se sve, s pouzdanim prnosioima,
prnosi od Ebu Beka es-Siddia:
njegova riječ, prsuda, govor, dova . . .
El - Lalekai u svojoj "Sunni " od Ibn Omera bilježi sljedeće:
"Jedan je čovjek došao kod Ebu Bckra i upitao ga: 'Smatraš li
ti da je i bl ud nešto što j e sudbi nski određeno? ' Kad j e
odgovorio potvrdno, dotični je rekao: ' Eto, Al l ah ga j e i meni
dosudio, pa kako će me onda kazniti zbog toga? ! ' ' Jakako,
sine smrdljive robinje! ' , kazao mu je Ebu Bekr. 'Samo da ovdje
i ma koga, ja bih mu sad naredio da ti stuca tvoj nos ! "'
Ibn Ebi
Š
ejba u svom "Musannef" bilježi predaju od
lbnu' z- Zubejra, koji kaže da je Ebu Bekr, držeći jedanput
ljudima govor, rekao i ovo: "0, ljudi, stidite se Allaha! Tako
mi Onoga u čijoj je ruci moj a duša, ja kada odem u zahod svo
vrijeme budem pokrivene glave iz stida od Al laha! "
Abdurrezzak u svom "Musannef" bilježi od Amra b.
Di nara sljedeće: "Ebu Bekr j e rekao: 'Stidite se Boga! Allaha
mi, j a i kada uđem u zahod svoja leđa prisl onem uz zid iz
stida od Njega! ' "
Ebu Davud u svom "Sunenu" bilježi od Ebu Abdullaha
es-Sanabihija sljedeće: "Ja sam klanjao akšam- namaz iza Ebu
162
POVJEST HALIFA
Bekra es-Siddika i on j e, na prvom reka t poslije Fatihe proučio
jednu kratku sum, a na drugom rekatu je prouči o: Gospodaru
naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad Si nas već Pravim
Putem naputio . . . ( Al u ' Imran, 8)
Ibn E bi Hajseme i Ibn Aakr o Ibn Ujejne bilježe sljedeće:
"Ebu Bckr je, kad bi nekome i zražavao saučešće, govorio: 'Sa
saučešćem nema žalosti, a od žaljenja nema kotisti . Smrt je lakša
od onog što joj je prethodilo a teža je od onog što iza nje
slijedi . Sjetite se samo gubitka Vjerovjesnika - mir i blagoslovi
Božiji neka su na nj ! - i vaša će žalost biti manja, a Allah će vam
vašu nagradu još povećati ! ' "
Ibn Ebi
Š
ejba i Darekutni bilježe od Salima b. Ubejda -
koji je bio ashab - sl jedeće: "Ebu Bekr es-Siddik mi je znao
reći : ' Probudi me prije sabaha, da klanjam noćni namaz! "'
Od Ebu Kilabe i Ebu ' s-Sefera se bilježi sljedeće: "Ebu
Bekr es-Siddi k je govorio: "Zatvorite vrata, da noć provedemo
u namazu! "
Bejheki i Ebu Bekr b. Zejjad en- Nejsaburi u svom djelu
"Zejjadat" od Huzejfe b. Usejda bilježe sljedeće: "Gledao sam
i Ebu Bekra i Omera - šta sve žrtvuj u! ", pokušavajući sl ijediti
njihove postupke.
Ebu Davud od Ibn Abbasa bilježi sljedeće: "Ja sam svjedok
da je Ebu Bekr es-Siddik rekao: "Slobodno jedite one ribe
koje nađete da mrtve plutaj u površinom vode! "
Š
afi ja u svojoj knj i zi "EI - Umm" bilježi da Ebu Bekr nij e
bi o sklon prodaji mesa uživo.
Buhari bilježi da j e Ebu Bekr stavio djeda i oca u istu
ravan, tj . u pogledu nasljedstva.
1 63
Džclaluddin es-Sujuri
Ibn Ebi
Š
ejbe u svom "Musannefu" bilježi, posredstvom
Ataa, sl jedeću Ebu Bekrovu i zj avu: "Dj ed ima status oca
ukoliko nema pravoga oca, a i sinovac i ma status sina, u slučaju
kad nema pravoga si na! "
Od El - Ksima se bilježi da je kod Ebu Bekra doveden
jedan čovjek koj eg se njegov otac odrekao; Ebu Bekr je rekao:
"Udari se po glavi , jer ti j e u glavi šejtan! "
Od I bn Ebi Mal i ka sc bi lježi sljedeće: "Ebu Bckr j e, kad
bi kome klanjao dženazu, običavao reći : Bože dragi , evo ovog
Tvog roba je ostavila i njegova čeljad, i i metak, i fami lija mu,
a grijeh j e, bogme, gol em a Ti si Opraštač, Mi lostivi ! "
Se'id b. Mensur u svom "Sunenu" bilježi od Omera da je
Ebu Bekr dosudio Asi ma, sina Omera b. el - Hattaba, njegovoj
maj ci ; nakon toga j e rekao Omeru: " Nj en mi ri s, nj eno
mirisanje i nj ena nježnost bolji su mu od tebe ! "
Bej heki od Kajsa b. Ebi Hazima bilježi sljedeće: "Jedan
čovjek je došao kod Ebu Bekra i rekao mu: 'Moj otac mi hoće
uzeti svu moju i movi nu, da meni ništa ne ostane! ' 'Tebi od
nj egove i movi ne pri pada samo onol i ko kol i ko ti može
zadovoljiti tvoje osnovne potrebe! ' , rekao j e Ebu Bekr njegovu
ocu, na šta mu je ovaj uzvratio riječi ma: ' 0, halifo Božijega
Poslanika, zar Božiji Poslanik nije rekao: "l ti i tvoj i metak
pripadate tvom ocu! ? " ' Da' , rekao je Ebu Bekr, 'tako je rekao,
no pod ti m je mislio na to da je sin dužan materijalno pomagati
svog oca! "
Ahmed bilježi predaju od Amra b.
Š
u'ajba, koji od svog
oca, a on opet od svoga, prenosi da ni Ebu Bekr ni Omer nisu
davali pogubiti slobodna čovjeka za ubijenog roba.
1 64
POVIJEST HALIFA
Buhari bi lj eži i zj avu Ibn Ebi Mulejke, koji je od svoga
djeda pripovijedao da je jedan čovjek ugrizao drugog čovjeka
za ruku, pa mu je ovaj poremeti o sj ekutić; Ebu Bekr je to
tako i ostavi o, smatrajući da je na taj način račun među nj i ma
poravna t !
I bn Ebi
Š
ej be i Bejheki bi l ježe od l krime predaju u kojoj
se kaže da je Ebu Bekr, za uni štenu školjku uha odredio kaznu
u visi ni od petnaest deva. "Nedostatak ušne škol jke", kazao
je, "skriva kosa i turban! "
Bej heki , i još neki autori, bilježe od Ebu ' I mrana el ­
Dževnija da je Ebu Bekr opremi o vojsku za
Š
am i na njeno
čelo postavio Jezida b. Ebi Sut)ana. Neposredno pred polazak,
rekao je Jezidu: "Stavljam ti u dužnost deset stvari : nemojte
ubijati žene, djecu i oronule starce, nemoj sjeći voće, ni pošto
nemoj rušiti ono što su ljudi sagradili, i neka ne bude zaklana
niti jedna ovca ni deva, osim onome kome i pripada; ni slučajno
nemoj da bi gdje potopio kakvu palmu ili je zapalio; ne idi
brutal no, i ne budi kukavica! "
Ahmed, Ebu Davud i Nesai od Ebu Berze ei - Eslemija
bi lježe sljedeće: "Ebu Bekr sc silno naljutio na nekog čovj eka,
tako da mu j e ljutnja dostigla kraj nji stepen. ' Halifo Božijega
Posl ani ka', rekao sam mu j a, 'daj ga pogubiti ! ' ' Jao tebi ! ' ,
kazao j e on. 'Na to niko, nakon Božijega Poslanika - neka su
na nj mir i blagoslovi Božij i ! - nema pravo! "
Sej f, u svojoj knj i zi "EI - Futuh", od svojih šej hova prenosi
da su EI - Muhadžiru b. Ebi Umejji - koji je u Bici na Jemami
bio komandant vojske - prijavlj ene dvije pjevačice. Jedna je
pjeval a pjesme u kojima se vrijeđao Vjerovjesnik, i on je naredio
1 65
Džclaluddin cs-Sujuti
da joj se odsiječe ruka i iščupa joj se sj ekuti ć. Druga se u svojoj
pjesmi podrugivala musl i mani ma, pa je i njoj odredio istu
kaznu. Potom mu j e Ebu Bekr poslao pismo u kojem je stajalo:
"
Č
uo sam šta si uči ni o sa ženom koj a je vri j eđal a
Vj erovjesni ka - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - i da ti
nisi već izrekao kaznu, ja bi h ti naredio da je dadneš pogubiti,
j er predviđena kazna za ono što se uči ni vjerovjesnicima nije
poput ostal i h kazni . Ko od muslimana uči ni nešto takvo, taj
će biti smatran otpadnikom, a ako to uči ni neko s ki m postoji
ugovor o mi ru i nenapadanj u, za nj će se smatrati da je
i znevjerio dogovor, te se protiv njega može povesti rat.
Onu drugu, onu koja se rugal a muslimanima - ako je
tvrdila da je u islamu - trebalo je preventivno kazniti i javno je
sankci oni rati , no bez žešćeg kažnj avanj a, a ako je bi l a
nemuslimanka, pa - pobogu, mnogoboštvo koje j oj tol criraš
mnogo je gore i pogubnije od toga! Da sam ti ja ranije dao
uputstva u vezi s ovi m stvari ma, ti bi sada i mao neprilika! U
svakom slučaj u, drži se umj erenosti i strogo vodi računa o
tome da ne kažnj avaš ljude pretjerano strogim kaznama, j er j e
nešto takvo i odbojno i grješno, osi m u slučaju pravičnog
poravnanja ( k is as) ! "
Mal i k i Darekutni bilježe izjavu Safjje, kćerke Ebu Ubejde,
u kojoj ona kaže "da j e jedan čovjek i mao spol ni odnos s
nevinom djevoj kom, pa kad je to i sam priznao, Ebu Bekr je
naredio da ga bi ču ju, a potom ga je prognao u Fedek".
Ebu Ja'la od Muhammeda b. Hatiba bilježi sljedeće: "Pred
Ebu Bekra je doveden jedan čovjek koji je bio nešto ukrao, a
obje su mu noge bile odsječene. Ne znam šta bi h ti ja imao
drugo", kazao mu je E bu Bekr, "doli ono što ti je presudio
1 66
POVJEST HALFA
Božiji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - kad j e
naredio da budeš pogubljen. On je tebe najbolje poznavao! "
Zatim j e izdao naredbu, i dotični j e pogubljen. "
Mal i k bilježi i zjavu El - Kasi ma b. Muhammeda u kojoj
stoji "da je iz Jemena došao jedan čovjek odsječene ruke.
Ć
i m
j e pristigao otišao j e kod Ebu Bekra i požalio mu se kako ga j e
namj esni k Jemena nepravedno osudi o. Kako j e di o noći
provodio u namazu, Ebu Bekr j e govori o: "Oca mi tvoga,
tvoja noć ne nal i kuje noći kradl j ivca! " Utom su otkri li da
nedostaje nakit Esme bint Umejs, Ebu Bekrove žene, i dotični
čovjek se zajedno sa nj i ma dao u potragu za ti m nakitom.
Govorio j e: "Bože, Gospodaru, Ti ščepaj onog koji pokrade
čeljad ove dobre kuće! " Nakit su, na koncu, pronašli kod
jednog zlatara i on j e tvrdio da mu ga j e donio onaj čovjek
odsj ečene ruke. Kasnije j e to on i sam priznao, ili je neko
drugi posvjedočio protiv njega, pa j e Ebu Bekr naredio da ga
privedu, te mu je odsječena i l i jeva ruka. "Boga mi dragog",
govorio j e Ebu Bekr, "teže mi j e pala dova koju je on upućivao
protiv samoga sebe, nego to što je ukrao! "
Darekutni bilježi od Enesa da j e Ebu Bekr "naredio da se
odsiječe ruka koja je ukrala štit čija je vrijednost bila (samo)
pet dirhema! "
Ebu Nu'ajm u svom djelu "El -Hi l -j e" od Ebu Saliha bilježi
sljedeće: "Kad su, za Ebu Bekrova hi lafeta, i z Jemena došli
neki ljudi i čuli učenje Kur'ana, stali su plakati . "l mi smo bili
isti ovakvi ", kazao je E bu Bekr, "no srca su kasnije ogrubljal a".
Ebu Nu'ajm kaže: "Tj . ojačala su i smirila se u spoznaji Boga
Uzvišenog! "
1 67
Dželaluddin .s-Sujuti
Buhari od Ibn Omera bi l j eži sl j edeće : "Ebu Bekr j e
govorio: 'Tražite Muhammeda - mir neka je na nj ! - u njegovoj
porodici ! "
Ebu Ubejd u svom " El - Gari bu" bi l j eži sljedeće Ebu
Bekrove rij eči : "Blago onom ko j e umro na samom početku
islama, prije nego su se pokrenul e smutnje ! "
Ć
etverica autora hadiskih zbirki i Malik, od Kubejsa bilježe
sljedeće: "Kod Ebu Rekra je došla njegova nena, i od njega
tražila svoj dio nasljedstva. ' Po Boži joj knj i zi ' , kazao joj je on,
'tebi ne pripada ni šta, a ne znam da te nešto sljeduje ni po
sunnetu Allahova Vjerovj esnika - neka su na nj mir i blagoslovi
Boži j i ! - no ti idi kući a ja ću se još raspitati kod ljudi-! ' Zatim
se počeo raspitivati i Mugira b.
Š
u' be mu je rekao: ' J a sam bio
prisutan kad je Boži j i Poslani k - neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - neni dodijelio šesti nu ! ' 'Je li s tobom bio još neko? ' ,
upitao je Ebu Bekr. Na to je ustao Muhammed b. Meslema i
rekao isto što i Mu gira, te je tako i E bu Be kr svojoj neni izmirio
šesti nu ostavštine. "
Malik i Darekutni od El - Kasi ma b. Muhammeda bilježe
sljedeće: "Kod Ebu Bekra su došle dvije nene - majkine i očeve
matere - i od nj tražile svoj dio ostavšti ne, i on je miraz dodijelio
majkinoj maj ci . Na to mu je Abdurrahman b. Sehl el - Ensari ­
učesnik Bi tke na Bedru i bli zak rođak plemena Benu Harisa -
rekao: "Halifo Božijega Poslanika, dodijelio si onoj koja, da
je njezi na kćerka umrla, ni šta iza nje ne bi naslijedi l a! " Ebu
Be kr je potom taj mi raz podij el i o na nji h dvije ! "
Abdurrezzak u svom "Musannefu" od Aiše - neka j e
obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! - bilježi slučaj Rifaove žene,
koju j e on pustio pa se ona nakon njega udala za Abdurrahmana
1 68
POVIJEST HALIFA
b. Zubejra. No, kako ovaj ni j e bio kadar s njom spol no općiti,
ona se htjela ponovo vratiti Rifai . Međuti m, Božij i Posl ani k -
neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i ! - rekao joj j e: "Ne možeš
mu se vrati ti , sve dok ne osjetiš sj eme ovog čovjeka, i dok on
ne osjeti tvoj se kret! "
Ova se mjera nalazi u "Sahi hu", a Abdurrezzak još dodaj e:
"Ona j e tako i dalje ostala kod njega i nakon nekog vremena
j e ponovo došl a kod Posl ani ka i kazala mu da je s njom polno
općio, ali joj on ni nakog toga nije dopustio da se vrati svom
prvom mužu. Rekao j e: ' Bože, ako i dalje u njoj bude rasla
želja da se vrati Rifai , neka j oj ponovni brak s njim ne bude
dosuđen! '
Ona se kasnije istim povodom obraćala i Ebu Bekru i
Omeru - za vrijeme nji hova hi l afeta - ali joj ni jedan od nj i h to
nije dopustio! "
Bejheki od Ukbe b. Amira bilježi sljedeće: "Amr b. el - '
A
s
i
Š
urhabil b. Hasena su me poslali kao glasnika Ebu Bekru, s
odsječenom glavom šamskog patrijarha Benana. Međutim, kad
sam ja došao kod njega, on j e to osudi o. ' Halifo Božijega
Poslanika' , kazao sam j a, 'pa i oni to či ne s nama! ? ' ' 0, pa zar
se njih dvojica povode za Perzij anci ma i Bi zantijcima? ! ' , rekao
j e on. 'Meni ne treba donositi nikakvu glavu; dovoljno j e pismo
i poruka! "
Buhari od Kajsa b. Ebi Hazima bilježi sljedeće: " Ebu Bekr
je došao kod neke žene po i menu Zej neba, iz plemena Ahmes,
pa kad je vidio da ne govori, upi tao je šta joj j e. 'Kako je otišla
na hadž, zašutjela j e! ' , kazali su mu. 'Govori ! ' , rekao joj je on.
'Ta, nešto takvo nije dopušteno, tako su radi l i ljudi prije isla­
ma! '
Z
ena j e tada progovori l a i upitala ga ko j e on. 'Muhadžir
1 69
Džclaluddin es-Sujuti
sam' , rekao j e. 'Od koj i h si Muhadžira? ' , pitala je dalje ona.
' Od Kurejšija', odgovorio je Ebu Bekr. 'Od koj i h Kurejšija? ' ,
upital a j e. ' Mnogo pitaš' , kazao j oj j e. ' Ja sam Ebu Bekr! ' .
' Reci mi onda' , kazala j e ona, 'od čega zavisi naš opstanak na
ovom dobru koje nam je Bog poslao nakon onoga neznaboš­
tva? ' ' Bi t ćete u tom dobru' , kazao j e on, 'sve dok vam vode
budu kako treba! ' ' Kakve vođe? ' , pitala j e. ' Zar tvoj narod' ,
upitao j e on nj u, ' nije i mao glavešine i ugledne ljude koji su
i m zapovijedali pa oni slušali nji hove zapovijedi ? ! ' ' Da, imao
j e ! ' , kazala je ona. ' Eto, to su te vođe ! ' , rekao je Ebu Bekr. "
Buhari od Aiše - neka je obujmi Allahovo zadovoljstvo! -
bi l ježi sljedeće: "Ebu Bekr je i mao jednog momka koji mu je
ubirao dažbi ne, pa je i on od toga ponekad jeo. Tako je taj
momak jedanput donio nešto za jel o i Ebu Bekr je j eo. ' Znaš
šta je ovo? ' , upi tao ga je on. Kad je Ebu Bekr upi tao šta je, on
mu j e rekao: 'Ja sam jednom čovjeku nešto gatao prije islama
- premda ne znam gatati, samo sam ga varao - i eto, on mc je
susreo i dao mi to što si sad j eo! ' Ebu Bekr je istog časa stavio
prst u usta i povratio sve što j e bi lo u njemu! "
Ahmed u svom "Zuhdu" od Ibn Sirina bi lježi sljedeće:
"Ne znam ni jednoga koji j e hoti mi čno povratio hranu koju
je bio pojeo, osim E bu Bekra! - i onda je ispričao slučaj . "
En-Nesai bilježi od Esl ema da j e Omer jedanput vidio
Ebu Bekra kako govori svome jeziku: "Ti si, dakl e, taj od
koga mi ovise moji plodovi ! "
Ebu Ubejd u svom "Garibu" bilježi kako je Ebu Bekr
naišao pored Abdurrahmana b. Avfa dok se ovaj prepirao sa
svoj i m komšijom. "Nemoj vikati na svoga komši j u", rekao
mu j e, "jer će drugi ljudi otići od tebe, a on će ostati ! "
1 70
POVIJEST HALFA
Ibn Asakir od Musaa b. Ukbe bilježi da je Ebu Bekr držao
govor i tom pri l i kom rekao: "Sva zahvala pripada Allahu,
Gospodaru svi h svj etova! Samo Njemu zahvalj ujem i samo
od Njega pomoć traži m! Mol i mo ga za lijep prijem u onome
što dolazi poslije smrti , jer konac moga života j e blizu, a i
vašega. Svj edoči m da nema drugog boga osi m Al l aha,
Jedinoga, Kojem nema sudruga, i svjedoči m da j e Muhammed
Njegov rob i Njegov posl ani k. On ga j e poslao s Istinom, da
nam donese radosnu vijest, i da opomene; kao osvj etljavujuću
svjetiljku ga j e poslao, da opomene onoga ko bude živ, i da se
obisti ni riječ o nevjeri ci ma i zrečena.
Onaj ko se bude pokoravao Al l ahu i Njegovu Posl ani ku,
taj će biti upućen, a onaj ko i m bude neposluh iskazivao skrenut
će u očitu zabl udu. Savjetujem vam da se boj i te Boga i da se
držite Božijih propisa koje vam j e stavio u dužnost i ti me vas
uputio na Pravi Put. Ono što u sebi sažima svu islamsku uputu,
nakon Kcl i me- i
Š
ehadeta, jest to da slušate i pokoravate sc
onome ko vam bude na čel u, jer onaj ko se bude pokoravao
Bogu i ko se bude pokoravao oni ma koji budu traži l i da se
čini dobro, a da se suzbija zlo - taj će biti uspješan i izvršit će
svoju dužnost.
Konite se povođenja za strastima, jer će uspjeti samo onaj
koji sc sačuva strasti , pohlepe i srditosti; i dobro vodite računa
o tome da ne budete hvalisavi - d, čime da se hvališe onaj koji
je stvoren od zemnog praha, koji će se ponovo tamo vratiti i
kojeg će i zjesti crvi ; koji je danas živ a sutra mrtav! ? Neka to
znate svakoga dana, i svakog časa - a čuvajte se dove onoga
kome je uči nj ena nepravda! - i sebe računajte među umrle!
1 71
Dželaluddin es-Sujuti
Budite strplj ivi, jer svako djel o postiže se strplj ivošću. I
budite oprezni , jer je opreznost od koristi, i radite jer - djelo
se pri ma!
Č
uvajte se Božije kazne na koju vas je Bog upozorio
i pohrl i te k onome za šta j e On rekao da j e Njegova milost.
Shvatite i razumite, bojte sc Boga i vodite računa o sebi - eto,
Bog vam j e pojasnio uzroke propasti onih koji su živjeli prije
vas, kao i uzroke spasa onih koji su se spasi l i .
Bog vam je u Svojoj Knjizi takoder pojasnio šta vam je
sve dopustio a šta zabranio, koja dj el a voli a koja ne vol i ; ja tu,
ni vama ni sebi, ni šta ne mogu učini ti - neka nam je Bog na
pomoći ! Nema ni snage ni moći, osim kod Njega! Znajte da
ćete svome Gospodaru iskazati pokornost samo onim dj elima
koja iskreno posvetite Nj emu, i da ćete tako sačuvati svoju
sreću i sebi osigurati zavidan položaj . Sve ono što dobrovoljno
pokl onite svojoj vjeri, neka vam to bude nafila koja će vas
čekati - tako ćete ostati vjerni dobrim precima svoj i m.
Ispl atite nadni cu i kad ste u oskudi ci , kad i vama samima
treba. Zati m, o, Allahovi robovi , razmisl ite o svojoj braći i
svoj i m prijatelj i ma koji su otišli s ovoga svi j eta - oni su s
t
igli
na ono što su ranije dal i od sebe, i sada su, nakon svoje smrti ,
na tome : u sreći i l i nesreći . Al l ah, zbi l j a, nema sudruga i
i zmedu Nj ega i bi l o koj e g Nj egovog stvorenj a nema
rodbi nske veze zarad koje bi mu darovao neko dobro, i l i od
njega otkl oni o kakvu teškoću. Takvo nešto postiže se samo
ti me da mu se bude pokoro, da se i zvršavaj u Njegove
zapovijedi . Ta, ni kakva dobra nema u ma kakvu dobru ako
iza njega sl i jedi Vatra, niti i ma i kakva zl a u ma kakvu zlu ako
iza njega slijedi Džennet!
1 72
POVJEST HALIFA
Eto, toliko. Allaha moli m za oprost i meni i vama. Salavat
donesite na vašeg Vj erovj esni ka. Mi r neka je na nj ega, i
blagoslovi i milost Božija! "
EI - Haki m i Bej heki od Abdullaha b. Haki ma bilježe
sljedeće: "Nama j e Ebu Bekr es-Siddik držao govor, pa je
najprije i zrazio zahvalu Allahu i Njemu pri mjerenu pohvalu, a
zatim j e rekao: 'Savj etuj em vam da se bojite Boga, da mu
izričete Njemu doličnu pohvalu i da svoje nadanje pomiješate
sa strahom, j er Bog Uzvišeni j e izrekao pohvalu Zekerijahu i
njegovoj čeljadi, pa je rekao: Oni su se trudili da što više dobra
učine i molili su nam se u nadi i strahu i bili su prema nama
ponizni! ( EI - Enbija', 90)
Potom znajte, o, Allahovi robovi , da je Bog vas založio za
svoje pravo i da j e za to od vas uzeo čvrstu obavezu - On je od
vas otkupio ono što j e neznatno i kratkotraj no za ono što j e
obilno i što vječno traj e! Vi , eto, kod sebe i mate Božiju Knjigu
čije svjetlo nikada neće utrnuti i čija se čudesa neće nikada
potrošiti : stoga se obasjavajte svjetlom te Knjige i uputstva za
život uzimajte i z nje; i majte kod sebe njenoga svjetla - trebat će
vam u Danu tmine! Ta, Bog vas j e i stvorio zato da Mu ibadet
činite i za svakoga od vas je obavezao Plemenite Pisare koji
znaju sve šta vi radite! I znajte, o, Allahovi robovi , da vi i dolazite
i odlazite s ovoga svijeta prema tačno određenom vremenu koje
vama nije poznato. Ako ste u stanju da sav svoj život provedete
u bogougodnim djelima, postupite tako; no, to nećete moći,
osim s dopustom Božij i m. Nastojte što prije uči niti svako Bogu
drago djelo prije nego vam istekne vaše životno vrijeme i vrati
vas vašim najružnijim djelima! A, eto, neki ljudi misle da će
smrt stići samo druge a zaboravljaju da će to zadesiti i njih - vi
1 73
Džclaluddin �s-Sujuti
nemojte biti takvi ! Brzo, zato, brzo - pa, akobogda, spas! Ta,
za vama je nečujan tragač koji začas završi posao! "
Ibn Ebi ' d-Dunj a, zati m Ahmed u svome "Zuhdu" i Ebu
Nu' aj m u svojoj "Hi l -j i ", bilj eže izjavu J ah je b. Ebi Kesira u
kojoj on kaže da je Ebu Bekr u svojoj hutbi rekao: "0, gdje
su sada prekrasne l j epote , gdj e l i ca zadi vl j ena svoj om
ml adošću! ? Gdj e su kraljevi koj i sagradiše či tave gradove i
nji hove utvrde, gdje pobjednici u bitkama! ? Svi su se raspal i ,
sve i h je skršila vrij eme, i svi su otišli u tmi ne kaburske ! Brzo,
zato, brzo - pa, akobogda, spas ! "
Ahmed u svome "Zuhdu" od Selmana bilježi sljedeće:
"Ja sam došao kod Ebu Bekra i rekao mu: ' Oporuči mi nešto! '
'Selmane' , kazao mi j e on. ' Boj se Al l aha! Neka znaš da će biti
velikih osvajanja i ja, zbilja, ne znam kakav će tvoj udio biti u
njima - ja ti ništa od toga neću dati , ni u tebe ni na tebe ! - ali
znaj da onaj ko klanja pet vakata namaza ujutro ustaje i navečer
liježe pod Allahovom zaštitom. Zato nipošto nemoj da bi ubio
nekoga ko je u Allahovoj zaštiti pa da t, u Allahovom zabranu,
napraviš prekršaj zbog koj eg bi te On mogao nagl avačke
strovali ti u Vatru! "
Od Ebu Bekra - neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! ­
bilježi se slijedeće: "Dobri ljudi će sve malo po malo nestajati,
i na kraju će ostati samo pljeva, poput one od datule i ječma,
za koju Bog uopće neće mariti ! "
Se'i d b. Mensur u svom "Sunenu" bi lježi i zjavu Muavije
b. Kurre; on kaže da je Ebu Bekr običavao u dovi reći : "Bože
moj , uči ni da najbolji dio moga života bude onaj posljednj i ,
da moje naj bolje djelo bude ono s koj i m ću završiti sva svoja
djela i da mi najbolji dan bude dan u koj em ću Tebe susresti ! "
1 74
POVIJEST HALIFA
Ahmed u svom "Sunenu" od El - Hasana bil ježi sljedeće:
"
Č
uo sam da je Ebu Bekr običavao u dovi reći : ' Bože moj ,
mol i m tc za ono što će mi biti od koristi na kraju moga puta!
Bože moj , daj neka mi posljednje dobro koje ćeš mi dati budu:
Tvoje zadovoljstvo i naj gornji stepeni Bašča uživanj a! "
Od 'Arfedže s e bilježi sl ijedeće: "Ebu Bekr j e rekao: ' Ko
može da plače, neka plače, a ko ne može - neka se potrudi da
izgleda kao da pl ače! "
Od ' Uzre se bilježi "da j e Ebu Bekr rekao: ' Dva crvenaća
upropastiše žene: zlato i šafran! "
Od Muslima b. Jesara se bilježi da j e Ebu Bekr rekao:
"Musl iman će, zbil ja, za svašta i mati nagradu, pa i kad se
nogom ubode na kamenčić, i kad mu pukne kaiš na obući , i
kad izgubi novac koji mu je bio u novčani ku, pa se prepadne
za nj , a potom ga nađe u svojoj postavi ! "
Od Mej muna b. Nehrana se bilježi sljedeće: "Ebu Bekru
je donesen j edan gavran i zni mno vel i ki h kri l a. On ga j e
prevruo i rekao: 'Sve što s e ulovi, i svaka grana koja s e potkreše
nekom drvetu, desi se samo zbog pomanj kanj a nj i hova
veličanja Boga ( tesbih) ! "
Buhari u svom " Edebu" i Abdullah b. Ahmed u svom
"Zevaidu'z-zuhdu" bilježe od Sanabihija da je on čuo Ebu
Bekra kako kaže: "Dova čovjeka koju on uputi za svoga brata
po Bogu - biva uslišana! "
Abdullah u svom "Zevaidu'z-zuhdu" bilježi izjavu Ubejde
b. Umejra, koju on prenosi od pjesnika Lebida; on kaže: "Ja
sam došao kod Ebu Bekra i rekao mu: 'Zar nije sve, osim
Boga, lažno? ! ' 'Tačno', kazao je on. ' A svaki užitak ode u
1 75
Dželaluddin es-Sujuti
prazno? ! ' , nastavio sam ja i on mi je rekao: ' Ni je tačno! Kod
Allaha i ma užitak koji je neprolazan! ' Kad sam otišao, Ebu
Bekr je rekao: ' Pjesnik j e, možebit, izrekao jednu mudrost! ? "
O Ebu Bekovim rječima koje
odažavaju njegov veliki st o Boga
Ebu A11med cl - Raki m od Muaza b. Džebcla bilježi sljedeće:
"Ebu Bekr je pošao obaviti nuždu i u hladu drveta je ugledao
grl icu, pa je duboko uzdahnuo. ' Blago tebi , ptico! ' , rekao j e.
' Hraniš sc od drveta, sklanjaš se u njegov hlad i ideš prema
kraju na koj em te ne čeka polaganje računa! Da j e, bogdom,
tako i s Ebu Bekrom! "
Ibn Asakir od El -Asme'ija bilježi slijedeće: "Kad bi neko
pohval io Ebu Bekra, on bi rekao: ' Bože, Ti mene bolje
poznaješ od mene, a opet - ja sebe bolje znadem od nji h.
Zato me, moj Bože, učini bolj i m no što oni mi sl e da sam, i
oprosti mi ono što oni ne znaju . . . I nemoj me teretiti za ono
što oni govore o meni ! "
Ahmed u svom "Zuhdu" od Ebu ' Imrana el - Dževnija
bilježi sljedeće: "Ebu Bekr es-Siddik je rekao: ' Nekad bih,
zbilja, volio biti samo dlaka na boku nekog vjeri ka! "
Ahmed, također u svom "Zuhdu", od Mudžahida bilježi
sljedeće: "Ibn Zubejr je, kad bi stupio u namaz, usljed vel i ke
skrušenosti i zgledao kao stablj ika! A kazivali su mi da je takav
bio i Ebu Bekr! "
Od El - Hasana se bilježi slijedeće : "Ebu Bekr j e rekao:
'Al laha mi , volio bih da sam ja ovo drvo - da jedu njegove
plodove, i da ga posijeku! "
1 76
POVI J EST HALIFA
Od Katade se bilježi sljedeće : "
Č
uo sam da j e Ebu Bckr
rekao: 'Volio bi h da sam zelena trava, da me stoka popase! "
Od Damre b. Hubcjba se bilježi sljedeće: "Ebu Bekrov sin
je bio na samrti i pogled je sve upravljao prema jednom jastuku.
Kad je preminuo, ljudi su rekli Ebu Bekru: 'Sve je nešto pogledao
u jedan j astuk! ' Onda su ga odmaknul i od tog jastuka i pod
njim našli pet-šest di nara. Na to j e Ebu Bekr udario rukom o
ruku i rekao: 'Svi smo mi Allahovi , i svi ćemo se Njemu vratiti !
Hej , ti - ne mislim da ti je koža dovol j no široka za nj ih! "
Od Sabita ci - Bunanija se bilj eži da j e Ebu Bekr često
navodio sljedeće stihove:
Ti voljenog tješiš sve dok ga ne uspraviš1
a on sve priiel.kuje da ti umreš umjesto njega!
I bn Sa' ad od I bn Si ri na bi l j eži sl j edeć e : " Posl i j e
Poslanikove smrti ni ko se, kao Ebu Bekr, nije tol i ko plašio
nečeg što ne zna, a nakon Ebu )ekra ni ko se toga nije plašio
više od Omera! Ebu Bekr se tako suočio s jedni m problemom
čije rj ešenje nije mogao pronaći ni u Kur'anu ni u praksi
Boži jega Poslanika. Onda je odl učio: ' Postupit ću po vlastitom
nahođenju, kako držim da je naj bolje, pa ako rješenje bude
ispravno - od Allaha j e, a ako bude pogrešno - od mene j e i j a
za t o od Boga mol i m oprost! "
O Ebu Bekv tumačnju snova
Se'id b. Mensur od Se'ida b. ei -Musejjeba bilježi sljedeće: "Aiša
- neka je obujmi Alahovo zadovoljstvo! - sanjala je kao da su
joj u kuću pala tri mjeseca, i taj san j e ispričala Ebu Bekru, koji
1 77
Dždaluddin es-Sujuti
je ponajbolje umi o tumačiti snove. 'Ako ti je san isti ni t' , kazao
joj je on, 'onda će u tvojoj kući biti pokopana tri najbolja
ljudska bića na Zemlj i ! ' Ksni j e, kad j e premi nuo Poslanik -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao joj j e: ' Eto, Aiša,
ovo ti je najbolji mjesec! "
On također bi lj eži - od Omera b.
Š
urahbila - sljedeće:
"Božiji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao
je : 'Sanjao sam kako za mnom ide cro stado a potom, za
nj i m, i bijelo stado, tako da se u njemu cro stado više nije ni
primjećivalo! ? ' Na to mu je Ebu Bekr rekao: ' Božiji Poslaniče,
cro stado si mbol i zi ra Arape koji će islam primi ti u velikom
broj u, dok bi jel o stado predstavlja ne-Arape koji će islam
pri mi ti u tako vel i kom broju da se Arapi među tim mnoštvom
neće ni pri mjeći vati ! ' 'Tako mi je to j utros protumači o i
melek! ' , kazao je Poslani k. "
On j e, isto tako, on Ibn Ebi Lejle zabil ježi o sljedeće:
"Božiji Poslanik - neka su na. nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao
je: 'Sanjao sam da se nal azim na jednom bunaru i iz njega
grabim vodu, pa mi na vodu dođe cro stado a potom i stado
boje zemlj e! ' ' Hoćeš li da ti protumačim taj san? ' , kazao je
Ebu Bekr", i protumačio ga na malopređašnji nači n.
I bn Sa' ad od Muhammeda b. Si ri na bi l j eži sl jedeće :
"Izuzimaj ući Vjerovjesni ka, snove j e, među či tavi m islamskim
ummetom, naj bolje umio tumačiti Ebu Bekr! "
Ibn Sa'ad od Ibn
Š
i haba bi lj eži slijedeće: "Božiji Poslanik
- neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - sanjao j e jedan san, pa
ga je ispričao Ebu Bekru. 'Sanjao sam', rekao je, ' kako se ti i
ja natječemo ko će se ispeti na veću visinu, i ja sam ti umakao
za dvije i po stepenice ! ? ' ' Boži j i Poslaniče' , kazao je E bu Bekr,
1 78
POVIJEST HALIFA
'kad Allah tebe uzme Sebi, u Svoju milost i oprost, ja ću poslije
tebe živjeti još dvije i po godi ne ! "
Abdurrezzak u svom "Musannefu" bi l ježi i zj avu Ebu
Kilabe u kojoj on kaže da j e jedan čovj ek rekao Ebu Bekru:
"Sanjao sam da mokri m krv! ", našta mu j e on odgovorio: "Ti
prilaziš svojoj ženi i kad ona ima svoje mjesečno pranj e; zato
se pokaj i više to nemoj či ni ti ! "
4
4 4
Bejheki u svom "Del ai l u" od Abdullaha b. Burejde bilježi
sljedeće: "Boži j i Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i !
- poslao j e jedan voj ni odred, u koj em s u bi l i i Ebu Bekr i
Omer, i za zapovj ednika i menovao Amra b. el - '
A
sa. Kad su
došli do mjesta na koj em se predviđala borba, Amr je izdao
naredbu da ni ko ne smije paliti vatru, što je u Omeru izazvalo
ljutnju i on j e već bio namjeri o otići do njega. Meduti m, Ebu
Bekr mu j e to brani o. 'Nije njega Božiji Poslanik tek tako tebi
odredio za komandanta! ' , rekao mu j e. 'Amr j e vrlo vješt
ratni k! ' Te njegove rij eči su smi ri l e Omera, i on se povukao. "
Bej heki , posredstvom Ebu Ma' šera, odnosno neki h
njegovih šejhova, bilježi da j e Božiji Poslanik - mi r i bl agoslovi
Božiji neka su na nj ! - rekao: "Ja ponekad na čel o vojnog
odreda postavim čovjeka - mada među borci ma i ma i bolj i h
od njega - stoga što on i ma budnije oko i što bolje vlada
tehni kom ratovanj a! "
4
4 4
1 79
[žclaluddin cs-Sujuri
Halifa b. Hajjat, Ahmed b. Hanbel i Ibn Asakir od Jezida
b. el - Esamma bilježe sljedeće: "Vjerovjesnik - mir i bl agoslovi
Božiji neka su na nj ! - upitao je Ebu Bekra: ' Jesam li stariji ja i l i
ti ? ' 'Ti si stariji i časniji ' , odgovorio mu j e on, ' al i j a i mam više
godi na! ' Ova predaja ima prekinut niz pre nosilaca i spada u red
vrlo neobi čni h (arib džidden) , i pod pretpostavkom da je
istinita, upućivala bi na veliku Ebu Bckrovu lucidnost i vanrednu
etičnost. Ovaj odgovor je, meduti m, poznat kao Abbasov, a
zabilježeno je da ga je dao i Se'id b. Jerbu' . Taberani ga bilježi
u sljedećoj varij anti: "Božiji Poslanik - mir i bl agoslovi Božiji
neka su na nj ! - j e njega upi tao: ' Koji j e od nas starij i ? ' , i on mu
je odgovorio: 'Ti si i stariji i bolji od mene, a j a sam vremešniji ! "
Ebu Nu'aj m bilježi kako j e Ebu Bekru jednom pril ikom
rečeno: "Halito Boži jega Poslanika, zbog čega ti učesnike Bitke
na Bedru ne i menuješ namjesnicima nekih područj a? " "Vidite,
j a sam svjestan nji hova značaj a", kazao j e on, "ali ne bi h ih
htio uprljati dunjal ukom! "
Ahmed u svom "Zuhdu" od Ismai l a b. Muhammeda
bilježi da j e E bu Bekr vršio neku djelidbu, pa j e svakom čovjeku
dodijelio jednaku kol i či nu. 'U istu ravan stavljaš učesnike Bedra
i ostale l jude? ! ' , rekao mu je Omer. ' Materi jal na dobra su
dostava' , kazao je E bu Be kr, 'a naj bolja dostava je ona koja je
najobilnija; no, prednost učesnika bitke na Bedru j e u kvaliteti
koju su oni tamo zaradi li ! "
4
4 4
Ahmed u svom "Zuhdu" od Ebu Bekra b. Hafsa bilježi
sljedeće: "
Č
uo sam da j e Ebu Bekr ljeti postio a zimi mrsi o! "
1 80
POVI J EST HALIFA
Ibn Sa'ad bilježi sljedeću izjavu Hajjana b. Saiga: "Na Ebu
Be krovu prstenu je bilo u gravi rano: Divan li je moćnik Allah! "
Kuriozitet: Taberani od Musaa b. Ukbe bilježi sljedeće:
"Poznat nam je samo j edan slučaj da su čak četiri pokoljenj a
iz j edne porodice bi l i Vjerovj esni kovi savremenici . Te četiri
osobe su: Ebu Kuhafe, zati m njegov sin Ehu Bekr es-Siddik,
potom E bu Bekrov sin Abdurrahman a onda i Abdurrahmanov
sin Ebu Ati k, čije je pravo ime bilo Muhammed! "
I bn Mendeh i Ibn Asakir od Aiše - neka je obujmi All ahovo
zadovoljstvo! - bilježe sljedeće: "Ebu Bekrov otac je jedini
otac nekog Muhadžira koji je primio islam! "
Kuriozitet: Ibn Sa'ad i Bezzar, s a dobrim ( hasen) ni zom
prenosi l aca, od Enesa bi l j eže sl jedeće : "Najstari j i ashabi
Božijega Posl ani ka - mi r i bl agoslovi Božiji neka su na nj ! -
bili su: Ebu Bckr es-Si ddi k i Suhejl b. Amr b. Bejda' ! "
Kuriozitet: Bej heki u svom "Del ai l u" od Esme, kćerke
Ebu Bekrovc, bilježi sl jedeće: "Kd j e oslobađana Mekka, E bu
Kuhafi na kćerka je i zašl a napolje - a oko vrata j e i mala jednu
srebrnu ogrl icu - pa j e na nju naišla konjica i neko joj j e tu
ogrlicu strgnuo s vrata.
Č
i m j e Vjerovjesnik - mi r i blagoslovi
Božiji neka su na nj ! - ušao u Hram, Ebu Bckr je ustao i rekao:
' Preklinjem Allahom i islamom da se vrati ogrlica moje sestre! ' ,
ali mu na to ni ko nije odgovori o. On je to zati m ponovio i
drugi put, i opet sc ni ko ni je j avi o. Potom se okrenuo svojoj
sestri i rekao joj : 'Trebala si, sestro, bolje čuvati svoju ogrl i cu,
jer je danas povj erenja među ljudima malo! "
Kuriozitet: Ja sam osobno vidio rukopis Hafza Zehebija
i u njemu pročitao sljedeće: "Lj udi koji su bili naj istaknutiji u
nečemu u svom vremenu jesu sljedeći : Ebu Be kr u rodosl ovlj u,
1 8 1
Dželaluddin es-Sujuti
Omer b. cl - Hattab u strogom pridržavanju Božijih propisa,
Osman b. Affan u stidu, Alija ll sudstvu, Ubejj b. Ka'b l učenju
Kur'ana, Zcjd b. Sabit u nasljednom pravu, Ebu Ubejde b. el ­
Džerrah u pouzdanosti, I bn Abbas u tumačenju Kur'ana, Ebu
Zerr u čistoti jezika, Hal i d b. el - Vel i d u hrabrosti, El - Hasan
el - Basri u vazu, Vehb b. Munebbeh u naracij i , I bn Si ri n u
tumačenju snova, Naf' u učenju Kur' ana, Ebu Hani fe u
šcrijatskom pravu, I bn I shak u poznavanju voj ni h pohoda,
Mukatil u egzegezi , El - Kel bi u kur'anskim kazivanji ma, El ­
Hal i ! u metri ci , Fudajl b. ' Ijad u či njenju i badcta, Si bevejh u
gramati ci , Malik u nauci ,
Š
afja u razumijevanju hadisa, Ebu
Ubcjde u grotekstnosti ma, Ali b. ei - Mudejni u poznavanju
bolesti , Jahja b. Me' i n u poznavanju l judi , Ebu Temmam u
poeziji, Ahmed b. Hanbel u poznavanju Poslani kove prakse,
Buharija u kri ti čkoj obradi hadi sa, Džunejd u tesavvufll ,
Muhammed b. Nasr el - Mervezi l poznavanju nesuglasja, El ­
Džebani u poznavanju mu' tezi l ijskog pravca, El - Eš' ari u
apologeti ci , Muhammcd b. Zekerijja er-Razi u medici ni , Ebu
Ma'šcr u astrologiji , I brahi m el - Kermani u tumačenju snova,
I bn Nebata u govori štvu, Ebu ' 1 - Feredž el - Asbehani l
pol emi ci , Ebu ' l - Ksim et-Tabcrani u poznavanju porodi čni h
stabala, I bn Hazm u egzoteri zmu, Ebu ' l -Hasan cl - Bekri u
i zmišljoti nama, El - Hariri u mekamatima (vrsta umj etničke
proze) , I bn Mendeh u obi l ju putovanja, El - Mutenebbi u
poezij i , El- Mosuli u pjevanj u, Es-Sul i u šahu, El - Hatib el ­
Bagdadi ll brzi ni či tanja, Ali b. Hilal u krasnopisu, 'Ata es­
Sul ej mi u boj aznosti, El - Kadi el -Fadil u stil isti ci , El - Asme' i u
k
u
rioziteti ma, Eš'ab u pohlepnosti , Ma'bed u pjevanju, I bn
Si na u fi lozofij i ".
1 82
POVI JEST HALIFA
OMER IBNU ' L-HATTAB
Omer b. el - Hattab b. Nufejl b. Abdu ' 1 - ' Uzza b. Rejjah
b. Kirt b. Rezzah b. 'Adijj b. Ka' b b. Lu'ej , vođa pravovjeri h,
otac Hafsin, Kurejšija, Adewijj, El -Far6k.
Islam je primio šeste godine poslanstva, kad mu j e - prema
Zehebiju - bi l o dvadest i sedam godina. Nevevi kaže: "Omer

j e rođen trinaest godina poslije ' Godi ne sl ona' i spadao j e u
kurejšij sku aristokracij u. Pri j e i sl ama bio je nj i hov gl avni
pregovarač. Kad bi među njima izbio sukob, i l i kad bi oni s
nekim ušli u sukob, njega su upućivali kao svog izasl anika, tj .
predstavnika. Isto su činili i kad bi ih neko i zazvao na nadmeta­
nje u slavi i hval i .
+l
"Godina slona" - tako j e nazvana stoga što j e u svom pohodu na
Ka bu jemenski vladar Ebreha sobom vodio i jednog velikog slona. Po
tom velikom događaju, kada j e, prema tradiciji , Bog Svojom izravnom
i ntervenci j om, predstavi j enom u napadu jata ptica na one koj i su bi l i
namjerili srušiti "Boži ju kuću", tj . Kabu, onemogućio pristup Kabi,
kada je napadače uništio kamenjem koje su tc ptice bacale na nji h,
Arapi su računali vrijeme. Bil o j e to, prema većini historičara, 571 .
godine n. e. , kad je rođen poslanik Muhammcd, a. s.
1 83
Dželaluddin cs-Sujuti
Isl am je pri mio vrlo rano - nakon četrdeset muškaraca i
jedanaest žena. Neki tvrde da je islam primio nakon trideset i
devet muškaraca i dvadeset i tri žene, a prema drugi ma: nakon
četrdeset i pet muškaraca i j edanaest žena. Bi l o kako bilo, on
je islam primio odmah s njegova početka, tako da je to islamu
u Mekki bilo vel i ko poj ačanj e, čemu su se musli mani silno
obradoval i .
Prema tome, Omer j e jedan od prvi h muslimana, jedan je
od deseteri ce koj i ma je potvrđe n Džennet , j edan od
pravopostupaj ući h hal i fa ( el - hul efu' r- raši dln) , jedan od
Posl ani kove tazbi ne i j edan je od i staknuti h učenj aka i
pobožnjaka prve generacije musl i mana.
Zabilježeno je pet stotina trideset i devet hadisa koje j e
prenio od Vjerovj esnika - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i !
Hadise od njega prenose: Osman b. 'Affan, 'Ali b. Ebi Tal i b,
Tal ha b. ' Ubejdullah, Sa'ad b. Ebi Vekkas, 'Abdurrahman b.
Avt� Ibn Mesud, Ebu Zerr, Amr b. Absa i njegov si n 'Abdullah,
Ibn 'Abbas, Ibnu' z-Zubejr, Enes, Ebu Hurejre, 'Amr b. ci­
'
A
s, Ebu Musa ei - Eš'ari, El - Bera b. •
A
zib, Ebu Sc'id ei - Hudri
i mnogi, mnogi drugi , kako ashabi tako i ostali - neka i h sve
obuj mi AJ i ahovo zadovoljstvo!
Sada ćemo, u nekol i ko sažeti h poglavl j a, navesti one
naj bitnije clemente i z njegove biografje.
4
4 4
Ti rmizi bilježi od Ibn Omera "da je Vjerovjesnik - neka
su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao: 'Moj Bože, osnaži
1 84
POVIJEST HALFA
islam onim koji Ti je draži od ove dvoj ice ljudi : Omerom b.
ei - Hattabom, i l i Ebu Džchlom b. Hišamom! "
Isti hadis bilježi i Taberani , posredstvom I bn Mcsuda i
Enesa · neka ih oboj i cu obuj mi Allahovo zadovoljstvo!
EI - Hakim bilježi od Ibn Abbasa "da je Vjerovjesnik - neka
su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - rekao: ' Moj Bože, osnaži
islam specijalno Omerom b. ei - Hattabom! "
Ovaj hadis bilježi i Taberani u svom "Evsatu" posredstvom
Ebu Bekra es-Siddi ka, a u "Kebint " posredstvom Sevbana.
Ahmed od Omera bi l j eži sl j edeće : "Pošao sam da se
suprotstavim Božijem Poslaniku · neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - no on je uspio prije unići u mesdžid, te sam ja stao
i za njega. On je započeo učiti suru EI - Hakka i ja sam se stao
čuditi ljepoti i skladu kur'anskih riječi . Mislio sam: ovaj j e,
zbilja, pravi pjesnik, baš kako govore Kurej šije! Utom j e on
prouči o: Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom
Poslaniku, a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne
Pjentjete! ( EI - Hakka, 40-41 ) Tako j e svo moje srce prožeo
islam! "
Ibn Ebi
Š
ejba od Džabira bilježi sljedeće: "Omer j e ovako
pri čao o svom prelasku na isl am: ' Moju sestru su j edne večeri
uhvatili porođaj ni bolovi pa sam ja izišao iz kuće i ušao pod
pokrov Kabe . Utom j e došao Vjerovj esni k · neka su na nj mi r
i blagoslovi Boži j i ! · umotan u dva gruba šal a, i ušao u Hidžr.
42
Tu je dugo ostao u namazu i j a sam tada čuo nešto što ni kad
ranije nisam čuo. Kad j e on izišao odatl e, j a sam krenuo za
Hidžr · poluogr;deno krilo, neposredno uz Kbu.
1 85
Džclaluddin cs-Sujuti
nj i m i on je upi tao: "Ko je to? " "Omer", rekao sam. "Eh,
Omere", kazao j e on, "ne puštaš me ni noću ni danj u! " Ja se
tu pobojah da me neće prokleti, te rekoh: "Svjedočim da nema
drugog boga osi m Allaha i da si ti Boži ji poslani k! " "O mere",
rekao mi j e on, "nemoj to obznanj ivati ! " "Tako mi Onoga
koji te s Isti nom poslao", rekao sam, "ja ću to pokazati javno
baš onako kako sam j avno pokazivao i mnogoboštvo! "
I bn Sa' ad, Ebu Ja' l a, El - Haki m, t c Bej heki u svom
"Del ai l u", bi lj eže od Enesa - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - sljedeće: "Omer je krenuo, opasan sabljom,
pa ga je susreo jedan čovjek i z plemena Benu Zuhra i upitao
ga: ' Kuda s i to nau mi o, Ome re ? ' ' Hoću da ubi j em
Muhammeda! ' , rekao j e on. 'Ako ubiješ Muhammeda', kazao
mu je ovaj , 'kako ćeš biti siguran od Benu Hašima i Benu
Zuhre? ! ' '
Č
i ni se da si i ti postao sabejac
43
? ! ' , kazao j e Omer.
' Hoćeš li da ti kažem šta se dogodi l o? ' , upitao je onaj . 'Tvoj
zet i sestra su postali sabejci - napustil i su tvoju vjeru! '
Omer j e tako krenuo dalje i otišao kod njih dvoga kod
koj i h se u tom času nalazio i Habbab koji se, čuvši da dolazi
Omer, pritajio u kući . Ušavši u kuću, Omer j e upi tao: 'Kakvo
je to bogoštovlje? ' , a oni su bili učili suru Ta- Ha. 'Ništa drugo',
kazali su oni, 'do običan razgovor nas dvoga! ' ' Da, možda,
niste postali sabejci ? ! ' , upi tao j e on i njegov zet je rekao:
' Omere, šta ako se istina nalazi negdje drugdj e, izvan tvoje
vjere? ! ' , naš ta je Omer skočio prema njemu i bacio ga sebi
pod noge. Njegova je sestra pritrčala da brani svoga muža, no
on ju je tako snažno udario rukom da joj j e l ice oblila krv!
Sabejac - vatropoklonik; pogrdan naziv za prve muslimane.
1 86
POVI J EST HALFA
Tada mu je ona, onako srdita, rekl a: ' Da, istina se nalazi i zvan
tvoje vjere. Ja svjedoči m da nema drugog boga osim Allaha i
da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik! ' ' Dajte mi
list koji i mate kod sebe! ' , kazao je Omer. ' Daj te, da vidim šta
tu piše! '
Omer j e, nai me, znao čitati . Njegova sestra j e rekla: 'Al i ,
t i si nečist a Kur'an smiju dotaknuti samo oni čisti ! Hajde,
stoga, okupaj se i l i abdest uzmi ! ' On sc onda abdestio, uzeo
list i počeo čitati suru Ta- Ha. Kad je došao do ajeta: Ja sam,
uistinu, Allah, drugog boga osim Mene nema; zato se samo Meni
klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!, rekao
j e: ' Recite mi gdje je Muhammed! ? '
Kad j e čuo šta j e rekao Omer, Habbab j e ušao kod nji h i
rekao: ' Raduj se, Omere! Mi sl i m da je ovo postvarenje dove
koju je Boži ji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i !
- u četvrtak navečer uputio za tebe; rekao j e: Bože moj , osnaži
islam Omerom b. ei -Hattabom ili Amrom b. Hišamom! "
Božiji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! - u
to vrijeme nalazio se u donjem dijelu jedne kuće, u dnu Safe,
i Omer je krenuo pravo tamo. Pred vrati m te kuće stajali su :
Hamza, Tal ha i još neki l judi , i Hamza je rekao: ' Eto Omera.
Ao mu Allah bude želio dobro, pri hvatit će islam, a ako ne,
bit će nam ga lahko ubiti ! '
Vjerovjesni k - neka s u na nj mi r i blagoslovi Boži j i ! -
nalazio se unutra i upravo tada primao Objavu. Nakon toga je
i zišao i prišao Omeru . Uzeo ga je za pojas i remen od sablje,
i rekao mu: ' Omere, ti se, izgleda, nećeš okaniti sve dok Allah
i tebi ne najavi poniženje i kaznu, kakve je najavio Vel idu b.
ei -Mugiri ! ? ' , našta je Omer kazao: 'Svjedoči m da nema drugog
1 87
Dželaluddin es-Sujuti
boga osim Alaha i svjedočim da si ti Allahov rob i Njegov
posl ani k! "
Bezzar i Taberani, zati m Ebu Nu'ajm u svojoj "Hi l -j i " i
Bej heki u svom "Del ai l u", od Eslema bi lježe sljedeće : "Omer
nam j e ovako ispričao: 'Ja sam bio naj žešći protivnik Božijega
Poslanika - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! Tako sam
jedanput bio na putu iz Mekke - a dan je bio iznimno vruć, s
vrelom podnevskom pripekom - kad me je susreo jedan čovjek
i rekao mi : "
Č
udan si ti, Ibnu' I - Hattabe: tvrdiš da si ovo i
ono a sabejstvo ti proklijalo usred tvoje kuće ! "
"Na šta misli š? ! ", upitao sam i on mi j e rekao: "Pa, sestra
ti je postala sabejka! "
Ja sam smjesta krenuo nazad, bezmjerna bijesan, i zalupao
na njena vrata.
"Ko je? ", upitali su i j a sam rekao: "Omer".
Oni su se rastrkali i stali se kamufirati, tako da su zaboravili
jedan l ist Kur'ana koji su upravo bili či tal i . Utom j e moja sestra
prišla i otvorila mi vrata.
' Nesretnice' , rekao sam joj , ' nisi valjda postala sabejka! ? '
Tako sam j e nečim što mi j e bilo u ruci i udario po glavi i
njoj je potekla krv; počel a je pl akati .
' I bne' l - Hattab' , rekla mi j e, ' či ni što ti je volja - ja sam
prihvati la islam! '
J a sam onda ušao u kuću i sjeo na krevet i tako mi j e
pogled pao na l ist Kur'ana.
'
Š
ta j e to? ' , upitao sam. ' Daj mi to! '
' Nisi ga dostojan' , kazala je ona. 'Ti se ne čistiš od džunup­
l uka, a ovo j e knjiga koju smiju dotaknuti samo oni čisti ! '
1 88
POVIJEST HALIFA
Tu sam se zadržao kod nje dok mi ona nije dala onaj list,
pa kad sam ga razmotao, vidio sam - na njemu piše: U ime
Al laha, Mi lostivog, Svemi l osnog! Tako sam, kad god sam
naišao na neko Allahovo ime, osjetio strah, te sam list baci o.
Onda sam sc mal o presabrao i ponovo ga uzeo; čitao sam:
Allaha slavi ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Opet
sam osjetio strah, no nastavio sam či tati sve dok nisam došao
do rij eči : Koji vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika. Tada sam
rekao: "Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha . . . ". Oni
su pohrl i l i prema meni , govoreći : ' Muštuluk! Boži ji Poslanik
je u ponedjeljak uputio dovu Bogu; rekao j e: "Moj Bože,
osnaži islam onim od ove dvojice koji Ti j e mi l ij i : Ebu Džchlom
b. Hi šamom i li Omerom b. el - Hattabom! "
Onda su mi kazali da sc Vjerovj esni k - neka su na nj mi r i
blagoslovi Božij i ! - nalazi u jednoj kući , u donjem dijelu Safe
i ja sam otišao tamo i pokucao na vrata.
' Ko j e? ' , upitali su i j a sam rekao: ' Omer b. el - Hattab! '
Kako i m j e moje neprijateljstvo prema Božijem Poslaniku
- neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - bilo odveć poznato,
niko se od njih nije usuđivao otvoriti mi vrata, sve dok Poslanik
nije rekao: ' Otvorite mu! ' Potom su me dvojica ljudi uzela za
mišice i tako me odvela do Božijega Poslani ka.
' Pustite ga! ' , rekao je on i uhvati o me za krajeve moje
košulje. Privukavši me sebi, rekao mi j e: ' Pri mi islam, l bne' I ­
Hattab! Bože, uputi ga! '
J a sam tada i zgovorio šehadet i musl i mani su tako glasno
izgovorili tekbir da se to svuda uokolo razlegla po Mekki ,
premda su se bi l i sastali taj no. Ja ni sam htio gledati kako neko
1 89
Džclaluddin cs-Sujuti
biva izložen stalnom maltretiranju a da to i j a ne iskusi m, da
se to i mene ne dotakne. Stoga sam odmah otišao kod svoga
dajdže, Ebu Džehla b. Hi šama, koji je bio ugledan čovjek, i
pokucao mu na vrata.
' Ko j e? ' , upitao je on i ja sam mu rekao: ' l bnu' I - Hattab.
Primio sam islam! '
' Ni si , valjda? ! ' , kazao j e on i zalupio mi vrata.
' Ovo ni j e ni šta ! ' , pomi sl i o sam ja i oti šao do jednog
kurejšcvićkog vel i kaša. Pozvao sam ga i on j e izišao preda mc,
pa kad sam i njemu rekao ono što sam rekao svom dajdži , i on
se vratio u kuću zalupivši vrati ma.
' Ovo nije ništa! ' , pomislio sam. ' Musli mane tuku a ja sam,
evo, toga pošteđen! '
Onda me jedan čovj ek upi tao: '
Ž
eliš l i da se vijest o tvome
islamu pročuj e? ' , i kad sam odgovorio da žel i m, on mi je rekao:
' Kad lj udi posjedaju u Hidžru, ti priđi tome i tome - jednom
koji ni šta nije mogao zadržati u sebi - i reci mu "u povjerenju"
da si prihvatio islam. Taj čovjek malo o čemu može šutjeti ! '
J a sam tako otišao tamo, a l judi se bijahu već sakupili u
Hidžru, i onome "u povjerenju" rekao da sam prešao na islam!
' Zbilja si to uči ni o? ! ' , upi tao je on i kad sam mu potvrdio, on
je vi knuo: ' I bnu' l - Hattab pri mi o i sl am! ' Oni su onda svi
nahrul i prema meni i mi smo se počeli tući - svi se bijahu
sjati l i na mene.
' Kakva je to gungul a? ' , upitao je moj dajdža.
' Omer j e postao sabejac! ' , kazali su oni i on se onda ispeo
na Hidžr i svoj i m rukavom im stavio do znanja da on pod svoju
zaštitu uzima svoga sestrića. Tako su se sustegnuli od mene, no
1 90
POVI J EST HALIFA
ja nisam mogao gledati da se ijedan musliman suoči s kakvom
torturom a da to i ja ne iskusi m. ' Ovo na šta ja nailazim nije
ništa! ' , mislio sam, te otišao kod svoga daj d že i rekao mu: ' Neću
tvoju zaštitu ! ' Nakon toga neprestano sam bi o i zl ožen
torturama, sve dok Allah nije islam učinio snažni m! "
E bu Nu 'aj m u svom "Del ai! u", t e Ibn Asakir, bilj eže od
Ibn Abbasa - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - sljedeće:
"Upitao sam Omera zbog čega j e prozvan Farukom ¿ i on mi
j e ovako rekao: ' Hamza j e tri dana prije mene primio islam, i
ja sam bio ušao u Harem i vidio kako E bu Džchl žureći prilazi
Vjerovj csni ku i kako ga počinje grditi i vrijeđati. Neko j e to
prenio Hamzi i on j e odmah dohvatio svoj luk i došao u
Harem. Zašao je u krug Kurejšija u kojem se nalazio i Ebu
Džchl . Tu se, baš ispred njega naslonio na l uk i pogl ed upro u
nj , tako da je Ebu Džehl u njegovom pogledu prepoznao zl o.
'
Š
ta j e tebi , Ebu Ammara? ' , upitao ga je, našta j e on
podigao l uk i nj i me ga tako udario po obrazu da ga j e rasjekao.
Ebu Džehl u je potekla krv i Kurej šij e su, priboj avaj ući se još
većeg zla, prišle da ih i zmi re.
Božiji Poslani k - neka s u na nj mir i blagoslovi Božij i ! -
krio se u kući Erkama ei -Mahzumija i Hamza j e otišao tamo i
pri mio islam.
Tri dana nakon toga ja sam bio negdje pošao i u putu sam
naišao na j ednog čovjeka iz pl emena Mahzum.
' Jesi li i t i napustio vjeru svojih predaka', upitao sam ga, ' i
pošao za Muhammedom? '
Faruk ( El - Faruq) - dos! . onaj koji razlučuje nešto od nečega.
1 91
Dželaluddin es-Sujuri
'Ako i jesam', kazao j e on, 'pa učinio j e to i neko ko ti je
bliži od mene ! '
'A ko to? ! ' , upitao sam, i on mi j e rekao: 'Tvoja sestra i
zet! ! '
Ja sam i z ti h stopa krenuo k nj i ma i kod nj i h našao
zaključana vrata. Kako sam bio čuo neko mrmoljenjc i znutra,
kad su mi otvorili vrata i kad sam ušao, upitao sam: '
Š
ta je to?
Š
ta sam to čuo kod vas? '
' Ništa nisi čuo! ' , kazali su oni . Tako j e naš razgovor
postajao sve oštriji dok ja svoga zeta nisam uhvatio za glavu i
udario ga tako da mu je počela teći krv. Utom mi je prišla
moj a sestra i uzel a mene za glavu. ' Da, čuo si to što si čuo',
rekla je, 'pa eto, šta hoćeš sad? '
Vidjevši krv, j a sam se malo zastidio, tc sam sjeo i rekao
i m: ' Daj te mi tu knjigu! '
'To j e knjiga koju smiju dotaknuti samo oni koji su čisti ! ' ,
kazala je moja sestra. 'Ako si iskren, onda ustani i operi se! '
Ustao sam i oprao se, pa sc vratio i opet sjeo. Oni su mi
zatim izvadili jedan list i ja sam na njemu pročitao: U ime Boga,
Milostivog, Svemi losnog! '
Č
ista i lijepa i mena! ' , rekao sam i
nastavio čitati: Ta-Ha. Mi tebi ne objavljujemo Kur'an da bi ti
nesretan bio . . . , sve do riječi : Njemu pripadaju imena najljepša.
To je na meni ostavilo snažan doj am; rekao sam: 'Zar
Kurej šije od ovog bježe ? ! '
Zati m sam upitao gdje se nalazi Božiji Posl ani k - neka su
na nj mir i blagoslovi Boži j i ! 'U Erkamovoj kući ' , rekla je
moja sestra i ja sam otišao tamo i pokucao na vrata. Oni su sc
svi sakupili na j edno mjesto i kad ih j e Hamza upitao šta im j e,
1 92
POVI J EST HALFA
kazali su: ' Omer! ' ' Neka je Omer! ' , rekao je on. ' Otvorite
mu! Ako nam pristupi, prihvatit ćemo ga a ako se okrene protiv
nas, ubit ćemo ga! '
To je čuo i Božiji Poslanik - neka su na nj mi r i bl agoslovi
Božij i ! - pa je i on izišao, i Omer je tu izgovorio šehadet. Oni
koji su se nalazili tu u toj kući tako su glasno i zgovorili tekbir,
da su i h mogli čuti i oni napolju!
' Božiji Posl aniče', rekao sam ja, ' zar nismo mi na Istini ? ! '
'Jesmo! ' , kazao j e on i j a sam upitao: '
Č
emu onda skrivanj e? ! '
Zati m smo i zišli napolj e, u dva reda poredani . U jednom
sam bio ja, a u drugome Han1Za. Tako smo ušl i u Harem.
Kad su ugledali mene i Hamzu Kurejšije su se tako okaharile
kao ni kad pri j e. Tada me Božiji Poslanik - neka su na nj mir i
bl agoslovi Boži j i ! - nazvao ' Farukom' . "
Razlog j e, dakle, bio taj što j e Omer j avno pokazao svoj
islam i što je povukao oštru l i niju i zmeđu Istine i zablude.
Ibn Sa'ad od Zekvana bil ježi sljedeće: "Upitao sam Aišu
Lo je Omera nazvao ' Farukom' , i ona mi je rekl a: 'Vjerovjesnik
- neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! "
I bn Madže i Hakim od I bn Abbasa - neka ga obujmi
Allahovo zadovoljstvo! - bilježe sljedeće: "Kad je Omer primio
islam, došao j e Dži bril i rekao: "Muhammede, Omerovom
islamu su se obradovali ( i ) stanovnici nebesa! "
El - Be zzar i Haki m ( koj i t o svrstava u kategori j u
vjerodostoj ni h, sahih, predaja) bilježe od I bn Abbasa sljedeće:
"Kad je Omer pri mio islam, mnogobošci su rekl i : ' Oni su se
sada izjednačili sa nama! ' All ah je tada objavio: O, Vferovfesniče,
dovolfan ti fe Allah i vfernici kofi te slifede!" ( EI - Enfal , 64)
1 93
Džclaluddin cs-Sujuti
Buhari ja od Ibn Mesuda - neka ga obuj mi Al lahovo
zadovoljstvo! - bilježi sljedeće: "Otkako je Omer pri mio islam,
mi smo otada uvijek bili jaki ! "
I bn Sa'ad i Taberani bilježe i zjavu Ibn Mesuda - neka ga
obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo! - : "Omerov i sl am bio je
pobjeda, nj egova hi džra bi l a j e pomoć a nj egovo vršenje
hi lafeta milost. Ja pamtim vrijeme kad nismo smjeli klanjati
prema K'abi ; tako j e bilo sve dok Omer nije prešao na islam,
pa kad j e on postao musl i man, on im se tako snažno suprotsta­
vio da su nas konačno pustili da klanj amo! "
I bn Sa'ad i Hakim od Huzejfe bilježe sljedeće: "Kad j e na
islam prešao Omer, islam je bio poput dolazećeg čovjeka koji
se samo sve više pribl i žavao, a kad je ubi j en Omer, islam je
postao poput odl azećeg čovj eka koj i sc samo više i više
udaljavao! "
Taberani od I bn Abbasa - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - bilježi sljedeće: "Prvi koji je j avno pokazao
svoj islam bio je Omer b. ei - Hattab! "
Ni z pre nosilaca ovog ha disa j e dobar, vjerodostojan ( sahih
hasen) .
I bn Sa'ad od Suhejba bi l ježi slj edeće: "
Č
i m j e Omer
primio islam, on ga je odmah javno obznanio i počeo otvoreno
pozivati k njemu. Mi smo onda u halkama posjedali oko Ka'be
i oko nje či ni l i tava/
5
; osjećali smo se ravni m oni ma koji su se
osoro odnosili prema nama i dijelom smo im uzvraćali istom
mjerom s kojom su nas oni napadal i ! "
1 94
Tavaf · obilaženje oko Kabe, jedan od hadžskih propisa koji je bio
poznat i Arapima prije islama.
POVIJEST HALFA
I bn Sa'ad od Eslema, Omerovog roba, bilježi sljedeće:
"Omer je islam pri mi o u mjesecu zu' l - hidždže, šeste godi ne
poslanstva. Bi l o mu j e dvadeset i šest godi na. "
Omerva hda
I bn Asakir od Alije bilježi sljedeće: "Ne znam ni koga ko hidžru
nije učinio taj no, i zuzev Omera b. el - Hattaba. Kad je on
naumio učiniti hidžru, opasao j e sabl j u, stavio na rame l uk i u
ruci ponio bunt strijela. Tako je otišao do Ka' be u či j em
predvorju su bi l i sve sami kurejševićki prvaci, sedam puta učinio
ta vaJ kod Me kami I brahima kanjao dva rekata a onda prišao
Kurejšijama, svakoj halli pojedinačno, i rekao i m: ' Nakazni h
li l i ca! Ko žel i da ga njegova majka oplakuj e, da mu dijete
siroče ostane, a žena udovica, neka iziđe preda me iza ove
tamo doline! ' Niko, međutim, nije pošao za nj i m! "
El - Bera - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - bilježi
sljedeće: "Prvi muhadžir koji nam j e došao bio je Mus'ab b.
Umejr, zatim I bn Ummi Mektum, pa Omer b. el - Hattab s
dvadesetericom j ahača. Mi smo ga upitali : '
Š
ta je s Božij i m
Poslanikom?' ' I de za mnom! ' , kazao j e i nedugo i za toga stigao
j e i Vjerovjesnik - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - u
društvu Ebu Bekra - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! "
Mekami I brahim - dos! . : mjesto Ibrahi mova stajanja; mjesto na kojem
je stajao poslanik I brahim, tragovi l brahi movih stopala vidljivo
otisnutih u kamenu; obilježje uz koje se klanja jedan poseban namaz
u sastavu ukupni h hadžskih zaduženja.
1 95
Dželaluddin es-Sujuti
Nevevi kaže: "Omer je bio s Boži ji m Posl ani kom - neka
su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - u svi m njegovim borbama.
Također je bi o jedan od oni h koj i su s Posl ani kom ostal i
postoj ani u Bi ci na Uhudu! "
Hadisi koji govor o Omer, mimo onih
koje smo naveli pri iznošenju podataa
iz životopisa Ebu Beka es-Siddika
Buharija i Musl i m od Ebu Hurej re - neka ga obujmi All ahovo
zadovoljstvo! - bi lj eže sljedeće: "Vjerovj esni k - neka su na nj
mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao je: 'Jedanput sam sebe sanjao
u Džennetu, kad pored nekog dvorca bijaše neka žena, uzi ma
abdest. "
Ć
i j i j e ovo dvorac? ! ", upitah j a i oni mi rekoše da je
Omerov. Tu mi je, Omere, naumpala tvoja l j ubomora, pa sam
se okrenuo i otišao! " Omer je na to zaplakao. "Zar da budem
ljubomoran na tebe, Božiji Posl ani če? ! ", kazao j e. "
Buharija i Musl i m bi lježe predaju od Ibn Omera u kojoj
stoji da je Božiji Poslanik - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božiji !
- rekao: "Sanjao sam kako pi jem ml ijeko, tako da sam vidio da
mi curi iz nokti j u, a onda ga dadoh i Omeru! " ' Kako to
tumači š, Boži j i Posl ani če? ' , upi tal i su ga i on je rekao:
' Znanj e' ! "
Buharij a i Musl i m bi lj eže od Ebu Se'ida el - Hudrija - neka
ga obuj mi Al l ahovo zadovolj stvo! - sl j edeće : "
Ć
uo sam
Vjerovjesni ka - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - kad je
rekao: 'Sanjao sam kako se preda me i zlažu neki ljudi koji su
na sebi i mal i košulje. Kod neki h su one bile do prsa a kod
1 96
POVI J EST HALIFA
nekih ispod toga. Kad mi je pokazan Omer, njegova košulja
j e bila tako dugačka da j u j e vukao po zemlj i ! ' 'Kako si to
protumačio, Boži ji Poslani če? ' , upitali su ga i on j e rekao:
'Vjera' ! "
Buhari j a i Musl i m od Sa' ada b. Ebi Vekkasa bi l j eže
sljedeće: "Vjerovj esni k - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i !
- rekao j e: "0, I bne' I - Hattab! Tako mi Onoga u čijoj j e ruci
moja duša, šejtan te ni kada nij e vidio da ideš j edni m klancem
a da on nije pošao drugi m! "
Buharija od Ebu Hurej re bilježi sljedeće : "Vj erovj esni k -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao j e: "U narodima
koji su bili prije vas bilo j e ljudi koj i ma su otkrivane suštine
pojavnosti ( muhaddesun) , pa ako u mome ummetu bude i
jedan takav, bi t će to Omer! "
Ovdje se misli na posebno nadahnute ljude ( mul hemtm) .
Tirmizi od I bn Omera bilježi da j e Vjerovjesni k - neka su
na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao: "Al lah j e uči ni o da se
istina nađe i na Omerovom j eziku i na njegovom srcu! "
I bn Omer kaže: "Ni kada se nije desi lo da s u svi drugi
govori l i jedno, a Omer drugo, a da Objava nije potvrdila ono
što je govorio Omer! "
Tirmizi bilježi predaju od Ukbe b. Amira - koju Hakim
uvrštava u kategorij u vjerodostoj ni h (sahi h) predaja - u kojoj
se kaže: "Vjerovjesni k - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i !
- rekao j e: ' Kada bi poslije mene bio j oš j edan vjerovjesni k,
bio bi to Omer b. ei - Hattab! "
Ovaj hadis bi lj eži i Taberani preko Ebu Se'i da ei - Hudrija
i !smeta b. Mal i ka. I bn Asakir ga bi lježi od Ibn Omera.
1 97
Dželaluddin es-Sujuti
Tirmizi bilježi sljedeću predaju od Aiše: "Vjerovjesnik -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Zbilja sam
gledao kako še j tani - i dži nni i ljudi - bježe od Omera! "
I bn Madže i Hakim od Ubejja b. Ka'ba bilježe sljedeće:
"Vjerovjesni k - neka su na nj mir i bl agoslovi Božiji ! - rekao
j e: ' Prvi kome će Bog prići bi t će Omer; njega će prvog
pozdravi ti , prvog njega uzeti za ruku i uvesti ga u Džennet! "
I bn Madže i Hakim od Ebu Zerra bilježe sljedeće: "
Č
uo
sam Vjerovjesnika - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! - kad
je rekao: 'Allah je uči ni o da se isti na nađe i na Omerovom
jezi ku, i u srcu njegovu! "
Ovaj hadis bi lježi i Taberani preko Omera b. el - Hattaba,
Bi l ala, Muavije b. Ebi Sufjana i Aiše - neka ih sve obujmi
Al ahovo zadovoljstvo! - dok ga Ibn Asakir bilježi od I bn
Omera.
I bn Meni' u svom "Musnedu" od Alije - neka ga obuj mi
Al l ahovo zadovol j stvo! - bi l j eži sl j edeće : " Mi , ashabi
Muhammedovi, ni smo i mali ni malo dvojbe da Omerovim
j ezi kom zbori anđeoski el emenat ( sekinet ) ! "
Bezzar od I bn Omera bilježi sljedeće: "Vjerovjesnik - neka
su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao je: "Omer je svjetiljka
stanovnika Dženneta! "
I bn Asakir ovaj hadis bilježi od Ebu Hurejre i S'aba b.
Džessame.
Bezzar bilježi predaju od Kudame b. Maz'una, koju on
prenosi od svoga amidže Osmana b. Maz' una, koj i kaže:
"Vjerovjesni k - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao
j e: 'Ovo je zatvarač svake smutnje! " - i rukom pokazao na
1 98
POVIJEST HALFA
Omera. 'Sve dok se on nalazi među vama, i zmeđu vas i svakih
smutnj i bit će jedna vrata čvrsto zaključana! "
Taberani u svom " Evsatu" od Ibn Abbasa bilježi sljedeće:
"Vjerovj esniku - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - došao
j e Dži bril i rekao mu: ' Prenesi selam Oment i reci mu da j e
njegova srdžba čast a da j e njegovo zadovoljstvo neči m -
presuda! "
Ibn Asakir od Aiše - neka j e obujmi Allahovo zadovoljstvo!
- bilježi da je Vjerovj esni k - neka su na nj mi r i blagoslovi
Boži j i ! - rekao: "
Š
ejtan strahuje od Omera! "
Ahmed, posredstvom Burejde, bi lj eži da j e Vjerovj esni k ­
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao: "
Š
ejtan, zbilja,
strahuje od tebe, Omere ! "
Ibn Asakir, posredstvom Ibn Abbasa, bi l ježi slj edeće:
"Vjerovjesnik - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao
j e: 'Na nebu nema ni j ednog mel eka koji ne poštuje Omera,
kao što ni na Zemlji nema šej tana koji ga se ne plaši ! "
Taberani u svom " Evsatu" bilježi sljedeću Ebu Hurej ri nu
izjavu: "Vjerovjesni k - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! -
rekao j e: "Allah se općenito diči svima onima koji su na Arefatu,
a Omerom se diči posebno! "
Sl ičan hadis zabilježen j e i u "Kebiru" od Ibn Abbasa.
Taberani i Dej l emi od Fadla b. Abbasa bilježe sljedeće:
"Vjerovj esnik - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao
j e: ' Poslije mene će Istina biti s Omerom, gdje god on bude ! "
Buharija i Muslim od Ibn Omera i Ebu Hurejre - neka i h
oboj i cu obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - bi l j eže slj edeće :
"Vjerovjesnik - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - rekao
1 99
Dželaluddin es-Sujuti
j e: 'Sanjao sam da se nalazim na jednom bunaru, gdje je bila
jedna kofa, i da sam i z bunara zahvaćao onoliko koliko je Allah
htio, a onda j e kofu preuzeo E bu Bekr i njome zahvatio jednom
ili dvaput i u tom njegovom zahvaćanju bilo je neke slabosti,
Allah mu oprostio! Potom je došao Omer ( b. el - Hattab) , pa
j e on stao vaditi vodu, a pritom kofa u njegovoj ruci poprimi
velike razmjere. Nisam vidio ni jednog genijalca da to čini
tako vješto kao on. Tako je napojio sve ljude, nakon čega su
oni polijegali po odmorištu! "
Nevevi u svom "Tehzibu" kaže : "Učenj aci misle da j e to
bi l a al uzi j a na Ebu Bekrov i Omerov hi l afet; na znatno
proširenje prostora i sl ama i na domi naci ju i sl ama u vrijeme
Omerove uprave. "
Taberani bilježi sljedeću Sudejsinu i zj avu: "Vjerovjesnik
- neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao je: 'Od kako je
Omer primio islam, šejtan ga ni kada nije susreo a da sc nije
strovalio naglavačke ! "
Ovaj hadis bilježi i Darekutni u svom "Efradu" posred­
stvom Sudejse i Hafse.
Taberani od Ubejja b. K'aba bilježi sljedeće: "Vjerovjesnik
- neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao j e: "Džibril mi
j e rekao: ' Kd Omer umre, či tav će islam pl akati za nji m! "
Ta be rani u svom " Evsatu" bilježi sljedeću i zjavu E bu
Se'ida el- H udri ja: "Vjerovjesni k - neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - rekao j e: ' Ko naljuti Omera mene je naljutio, a ko
Omera zavoli mene je zavol i o! Allah se općenito diči svim
oni ma koji se u arefatskoj noći nađu na Arefatu, a Omerom se
di či posebno. Al l ah nije poslao ni j ednog vjerovj esni ka a da u
200
POVI J EST HLIFA
njegovom narodu nije bilo oni h koj i ma su otkrivane sušti ne
pojavnosti ( muhaddesun ) , pa ako u mom um metu bude i jedan
takav, bit će to Omer ! ' 'Al l ahov
;
erovjesni če' , upital i su
prisutni , 'šta znači biti muhaddes? ' ' Znači to da njegovi m
jezikom govore mel eki ! ' , kazao je Poslanik".
Ni z prenosilaca ovog hadisa j e dobar ( hasen) .
Št su ashabi i pri muslma rk o Omer
Ebu Bekr es-Siddi k - neka ga obujmi Al ahovo zadovoljstvo! -
kaže: "Meni na svijetu nema dražega čovjeka od Omera! "
Ovo bilježi Ibn Asakir.
Ebu Bekru j e, u njegovoj smrtnoj bolesti , neko rekao:
"
Š
ta ćeš kazati svome Gospodaru što si Omera i menovao
hal i fom? ! " " Kazat ću mu: ", rekao j e, "Za hal i fu sam i m
i menovao najboljeg od nji h! "
Ovo bilježi I bn Sa'ad.
Alija - neka ga obujmi Al lahovo zadovoljstvo! - kaže: "Kad
se dobri ljudi spomenu - Omer nj i h sve znatno nadvisuje ! Mi
nismo isk.jučivali mogućnost da Omcrovim jezi kom govori
anđeoski el emenat ( sekinet) ! "
Ovu izjavu bilježi Taberani u svom " Evsatu".
I bn Omer - neka ga obujmi All ahovo zadovoljstvo! - kaže:
"Od kako je Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i !
- presel i o na drugi svijet, nisam vidio ni koga ni oštrijeg ni
pl cmenitijeg od Omera! "
47
Dos!.: onaj kome se nešto govori, sugerira.
201
Dželaluddin es-Sujuti
Ovo bilježi Ibn Sa'ad.
Ibn Mesud - neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - kaže:
"Kad bi se Omerovo znanje stavilo na jedan tas, a znanje svih
živih ljudi na Zemlji na drugi, pretegnulo bi Omerovo znanj e.
Ljudi su vjerovali da je s nj i m otišlo devet desetina znanj a! "
Ovo bilježi Taberani u svom "Kebi ru", te Haki m.
Huzcjfc - neka ga obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! - kaže:
"Kao da je svo lj udsko znanje bi l o ol i čeno u Omerovom
domu! " On još kaže: "Tako mi Boga, ne znam niti jednog
čovjeka koji se u pogledu onoga što Bog nalaže nije obazirao
baš ni na či j i prigovor, osim Omera ! "
Aiša - neka j e obujmi Allahovo zadovoljstvo! - spomenuvši
Omera rekla je : "Pl ijeni o j e, Allaha mi , kao niko drugi ! "
Muavija - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - kaže :
"Ebu Bekr nije želio ovaj svijet, pa ni on nije htio njega. Omera
j e, međuti m, ovaj svijet htio, no on nije htio njega. Mi smo
se, pak, sasvim zagl i bi l i u nj emu! "
Ovo bi l j eži Zubej r b. Bekkar u svom dj el u " EI ­
Muveffekijat" .
Džabir - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - kaže:
"Alija je ušao kod Omera, koji j e ležao umotan u smrtnoj
odj eći , i rekao: " Neka te obuj mi mi l ost Boži j a ! Nakon
Vj erovj esni ka - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - najviše
bih volio stati pred Boga s djel i ma ovog pokrivenog! "
Ovo bilježi Haki m.
Ibn Mesud - neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo! -
kaže: "Kad se spomenu dobri l judi - Omer i h sve nadvisuje!
202
POVIJEST HALFA
Omer j e od svih nas najbolje poznavao All ahovu knji gu i
najbolje je razumijevao Allahovu vjeru! "
Ovo bi l ježe Taberani i Haki m.
Kad su I bn Abbasa upitali o Ebu Bekru, rekao j e: "Bi o j e
sav poput j ednog dobra! ", a kad j e upitan o Omeru, rekao j e:
"Bio je poput oprezne ptice koja misli da j oj j e na svakom
putu postavljena zamka! " Za Aliju je rekao: "Pun odlučnosti ,
nepokol eblj ivosti , znanja i smjelosti ! "
Ovo j e zabil j eženo u djelu "Tujurijjat".
Taberani od Umejra b. Rebi'e bilježi kako j e Omer b. ei -
Hattab jedanput upitao Ka'ba el -Al1bara kakvim ga on vidi .
"Vidim te poput željeznog roga! ", rekao mu je Ka' b.
"A šta ti j e taj željezni rog? ! ", upitao j e Omer.
"Oštar vladar", kazao je Ka' b, "koji se ne obazire ni na
čiji prigovor kad je posrijedi neki Boži j i propi s".
"A zati m? ", upitao je Omer.
"Zatim će", rekao j e Ka'b, "posl ije tebe doći hal i fa kojeg
će ubi ti jedna nasi l na skupi na! " "A zati m? ", upitao je Omer.
"Zati m će biti nesreće! ", rekao j e.
Ahmed, Bezzar i Taberani od Ibn Mesuda - neka ga
obujmi Allahovo zadovoljstvo! - bilježe sljedeće: "Omer u četiri
slučaja ima prednost u odnosu na druge:
a) kad se raspravljalo o zarobljeni ci ma s Bedra, on je
tražio da se pogube i Allah j e objavio: I da odluka već
nije izrečena . . . ( El - Enfal , 68) ;
b) u pogledu hi džaba: on j e od Vjerovj esni kovi h žena
tražio da se pokrij u, na šta mu je Zej neba rekla:
203
Dželaluddin es-Sujuti
"Okani nas se, I bne' l - Hattab, ta Objava sil azi kod
nas, u našim kućama! " Iza toga All ah je objavi o: Pa
kada od njih budete nešto tražili . . . ( El -Al1Zab, 53) ;
L ) po Vjerovjesni kovoj dovi : "Moj Bože, ojačaj islam
Omerom! " i
d) po svom stavu u pogledu Ebu Bekra: on j e bio prvi
koji ga je pri znao za hali f! "
I bn Asakir od Mudžahida bilježi sljedeće: "Mi smo pričali
da su za vrijeme Omerove uprave šej tani bili okovani i da su,
nakon što je on ubijen, pušteni na slobodu! "
On od Salima b. Abdul l aha bilježi ovo: "Kako Ebu Musa
ne bijaše ništa čuo za Omera, otišao je kod jedne žene u čijoj
se nutrini nalazio šejtan ¿ pa je nju upitao znade l i šta o Om eru.
'Sačeka j dok mi dođe moj šejtan! ' , rekla je ona, pa kad je on
došao, upitala ga je za Omera i on joj je rekao: 'Ostavio sam
ga umotana u neku odjeću, hrani deve koje su date na i mc
zekata. Ni jedan šejtan ne ugleda tog čovjeka a da se ne strovali
na nos. Mel ek se nalazi i zmeđu njegovih očiju a Duh Svetosti
govori njegovim jezikom! "
4
4 4
Suf}an es-Sevri kaže: "Griješi onaj koji smatra da je Alija
bio preći za hilafet od E bu Bekra i Omera. I ne samo to - onaj
koji iznosi takvu tvrdnju ti me i mputira grijeh i Ebu Bckru, i
O meru, i Muhadžiri ma, i Ensarij ama! "
48
Tj . dži nn.
204
POVI J EST HALFA
Š
urej k kaže: "Niko u kome i ma dobra ne stavlja Aliju
ispred E bu Bekra i Omera! "
Ebu Osame kaže: "Znate l i vi ko j e Ebu Bekr, ko j e Omer? !
Njih dvoj i ca - to su otac i majka islama! "
Dž' afer es-Sadik kaže: "Ja nemam ništa s oni m ko Ebu
Bekra i Omera ne spomi nje samo po dobru! "
Omerove pudost s Objavom
Neki tvrde da takvih slučajeva i ma više od dvadeset.
I bn Mi rdevejh bilježi sljedeću Mudžahidovu i zjavu : "Omer
je pokatkad zauzimao određen stav kojega bi potom Kur'an
verifcirao! "
Ibn Asakir od Alije bilježi sljedeće: "U Kur'anu, zbilja,
ima i Omerovih stavova! "
On, također, s nepreki nuti m ni zom prenosilaca, bilježi
sljedeću I bn Omerovu i zj avu: "Ni kada se nij e dogodilo da su
svi drugi zastupali jedno, a Omer drugo stajalište o nečemu a
da Kur'an nije potvrdio ono što j e zastupao Omer! "
Buharij a i Musl i m bilježe Omerovu i zjavu: "Moje riječi
su u tri slučaja bile podudarne s Objavom moga Gospodara:
l . Ja sam rekao: "Boži j i Poslaniče, zašto ne bismo mjesto
na kojem je stajao I brahi m ( Mekamu I brahi m) uzeli
kao prostor na koj em ćemo klanjati ? ! ", pa je objavl j e­
no: Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude
prostor iza koga ćete namaz obavljati! ( El - Be kare, 1 2 5)
2. Rekao sam: "Božiji Poslaniče, kod tvoji h žena dolaze
kako čestiti , tako i oni drugi ljudi, pa drži m da bi bilo
205
Oždaluddin cs-Sujuti
uputno da im rekneš da se pokrij u! ", i ti m povodom
je objavljen ajet koji m se ženama naređuje pokrivanj e.
3. Sve Vjerovjesnikove žene s u pokazivale ljubomoru i
ja sam im rekao: "Ako vas on pusti, Gospodar njegov
će mu dati umjesto vas bolj i h žena od vas ! ", pa je
tako i objavljeno ( Et-Tahri m, 5 ) ! "
Musl i m bilježi sljedeću Omerovu izjavu: "Moje mišljenje
sc tri put podudarila s Objavom moga Gospodara: u vezi s
hidžabom, u vezi sa zaroblj enicima s Bedra i u pogledu mjesta
na kojem je stajao Ibrahi m! "
U ovom se had isu navodi i četvrti sl učaj .
Nevevi u svom "Tcbzi bu" kaže: "Kur'an je verifi cirao
njegov stav u pogledu zarobljenika s Bedra, u pogledu hidžaba,
mjesta na kojem je stajao Ibrahi m, te u pogl edu zabrane
alkohola". On navodi i peti slučaj , naznačen u hadisu koji se
nalazi u "Sunenu" i u Hakimovom "Mustedreku", u kojem
stoji da je Omer rekao: "Moj Bože, izreci nam jasan propis o
al kohol u! ", pa je Allah objavio njegovu zabranu.
Ibn Ebi Hatim u svom komentaru Kur'ana navodi sljedeću
Enesovu i zjavu: "Omer"j e rekao: ' Moje su se riječi četiri puta
podudarile s Objavom moga Gospodara. Tako sam, kad je
obj avl j en aj et : Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo ( El ­
Mu' mi nun, 1 2) , rekao: "Pa, neka j e uzvišen Allah, najljepši
stvoritelj ! ", i te su riječi i objavlj ene ! "
U ovom hadisu naveden j e i šesti slučaj . Hadis, i nače, ima
i drugi ni z prenosilaca, koji i de preko Ibn Abbasa, i ja sam ga
naveo u tefsiru "El - Musned".
206
POVIJEST HALIFA
U knj i zi "Odlike dvojice i mama" ( Fadail u ' 1 -i mamej n)
E bu Abdullaha
Š
ejbanija stoj i : "Omerove riječi s u se podudarile
s Objavom njegova Gospodara na dvadeset i jednom mjestu".
Pritom j e navedeno ovih šest sl učajeva.
Sedmi slučaj bio je u vezi s Abdul lahom b. Ubejjom, što
se od Omera bilježi vjerodostoj nom predajom. On kaže: "Kada
je umro Abdullah b. Ubejj Božiji Posl ani k - neka su na nj mir
i blagoslovi Božij i ! - pozvan j e da mu klanja dženazu i j a sam
mu prišao, stao pred njega i rekao mu: 'Zar ćeš klanjati dženazu
Allahovu neprijatelju, sinu Ubejjevu, koji je tom i tom prilikom
to i to rekao? ! ' Tako mi Boga, malo iza toga objavljeno je: I
nijednom od njih, kad umre, nemoj klanjati dženazu . . . ! ( Et­
Tevba, 84)
Osmi sl učaj je ajet: Pitaju te o Pinu . . . ( El - Bekare, 2 1 9)
Deveti sl učaj j e ajet: O, vi koji Jjerujete, ne približavajte se
namazu dok ste u pijanom stanju! ( En- Nisa', 43). Ova dva
ajeta su istovrsna s ajetom iz sure El -Maide, pa se mogu tretirati
jednim slučaj em. Treći ajet je naveden u prethodnom hadisu.
Deseti sl učaj : Nakon što je Božiji Posl anik - neka su na nj
mir i blagoslovi Božij i ! - bio učestao moliti se z� oprost grijeha
nekim ljudima, Omer je rekao: "Isto im j e! " Allah j e potom
objavi o: Isto im je, molio ti oprosta za njih ili ne molio . . . ! ( El ­
Munafi k{m, 6)
Ovo bilježi Taberani od I bn Abbasa.
Jedanaesti slučaj : Kd je Božiji Poslanik - neka su na nj
mir i blagoslovi Božiji ! - konsultirao ashabe u vezi s izlaskom
na Bedr, Omer j e sugeri rao i zlazak. Tada j e objavl jeno: Kad
te je Gospodar toj s praJom iz doma tvoga izveo . . . ( El - Enfal , 5 )
207
Dželaluddin es-Sujuti
Dvanaesti slučaj : Kad se Poslanik - neka su na nj nm 1
blagoslovi Božij i ! - savjetovao sa svoj i m ashabima u pogledu
potvore na njegovu ženu Aišu, Omer ga je upitao: "Ko te je
oženio njome, Božiji Poslani če? " "All ah", rekao je on. "Pa zar
misliš", kazao je Omer, "da bi te Allah u njoj prevario? ! Uzvišen
neka si Ti, to je velika potvora! " Tako je potom i objavljeno.
Tri naesti slučaj se odnosi na post kad se Omer probudio
pred zoru i i mao odnos sa svojom ženom, što je u početku
islama bilo zabranj eno. I za toga je objavljeno: DozvolJava vam
se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama . . .
( El - Bekare, 1 87)
Ovo bilježi Ahmed u svom "Musnedu".
Ć
etraesti slučaj vezan j e za ajet: Ko je neprijatelj Džibrilu . . .
. Ovaj slučaj bilježi I bn Džerir i drugi , s razl ičitim verzijama. U
ovom smislu najprihvatljivija je ona verzija koju je zabilježio
Ibn Ebi Hatim od Abdurrahmana b. Ebi Lejl e, u kojoj stoji da
je neki jevrejin susreo Omera i rekao mu: "Onaj Džibril kojeg
spominje vaš Poslanik naš j e neprijatelj ! " Omer mu j e na to
rekao: " Ko j e nepri j atel j Al l ahu i mel eki ma Nj egovi m i
poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mi kailu - pa, Allah je, doista,
neprijatelj onima koji neće da vjeruju! " ( El- Bekare, 98) . Iste
ove Omerove riječi su potom spuštene kao Objava!
Petnaesti slučaj odnosi se na ajet: I tako mi Gospodara tvoga,
oni neće biti vjernici dok za sudi ju u sporovima medusobni m tebe
ne prihvate . . . ( En- Nisa', 65 ) . Taj događaj bilježe Ibn Ebi Hatim
i Ibn Mirdevejh od E bu 'l- Esveda, koj i kaže: "Dvojica su ljudi
imali nekakav spor kod Vjerovjesni ka - neka su na nj mir i
blagoslovi Božij i ! - pa je on presudio među njima. Na to je onaj
208
POVIJ EST HALFA
kojem presuda nije išla u prilog rekao: ' Hajdemo kod Omera
b. ci - Hattaba! ' , te su otišli kod njega.
Onaj je rekao: "Božiji Posl ani k - mir i bl agoslovi Božiji
neka su na nj ! - u našem sporu presudio je u moju korist, a
onda je ovaj rekao: ' Hajdemo kod Omera! ' ' Je l i , zbilja, tako
bi l o? ! ' , upi tao je Omer i ovaj drugi je potvrdio da jeste .
'Sačekajte tu, sad ću j a! ' , kazao je Omer i ubrzo došao sa
sabljom u ruci te onoga koji je rekao da dođu kod njega
sasjekao, dok se onaj drugi okrenuo i otišao lod Božijega
Posl anika. ' Božiji Poslaniče' , rekao mu je, ' Omer je, Boga mi ,
ubio onoga koji j e bio sa mnom! ' ' Ni sam vjerovao da će se
Omer usudi ti ubiti vjeri ka! ' , kazao je Poslani k. Potom je
objavljeno: I tako mi Gospodara tvoga oni neće biti JJjernici . . . .
Na taj nači n ubistvo onoga čovjeka uči njeno je opravdani m a
Omer nije osuđen zbog njega. Ovu predaju podupire i jedna
druga predaja koju sam naveo u tefsiru "El - Musned".
Š
esnaesti slučaj vezan j e za traženje dopusta pri ul asku u
kuću. Naime, njegov momak je ušao kod njega dok je on
spavao, pa je rekao: "Moj Bože, zabrani ulaženje ! " Nakon
toga objavljen je ajet koji regulira ul aženjc u tuđe kuće.
Sedamnaesti slučaj j esu njegove riječi o jevrej i ma: "Oni
su narod sklon potvorama ! "
Osamnaesti sl učaj vezan j e za ajet : Bit ć e ih mnogo od
naroda drevnih) a mnogo i od kasnijih! ( EI - Vak.i 'a, 39-40) . Ovaj
događaj bilježi Ibn Asakir u svojoj "Hronici " od Džabira b.
Abdullaha, što j e bilo i povod objavi ajeta.

Tj . bez prethodno dobi jenog dopuštenj a.
209
Dželaluddin cs-Suj uti
Devetnaesti slučaj odnosi se na izuzimanje iz Objave ajeta
koji je bio objavlj en: A ako bl ud počine starac i starica . . . !
Dvadeseti slučaj : Omer j e, kada je Ebu Sufjan upitao: "I ma
li toga i toga? ", rekao: "Ni kada mu nećemo odgovori ti ! ", što
je ponovio i Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i !
Taj događaj bilježi Ahmed u svom "Musnedu".
Ovome se može dodati i ono što bilježi Osman b. Se'id
ed-Darimi u svojoj kn ji zi "Odgovor džehmi j jama", posredstvom
Ibn
Š
i haba i Salima b. Abdullaha. Tu stoji da je K'abu ' 1 -Ahbar
rekao: "Teško vladaru Zemlje od Vladara nebesa! ", na šta je
Omer dodao: "Osim onoga koji sam sa sobom obračun svodi ! "
"Tako mi Onoga u čijoj j e ruci moja duša", rekao j e K'abu '1-
Ahbar, "te se rij eči · nalaze u Tevratu! Zbi l ja sam i h tamo
pročitao! " Na te njegove riječi Omer je pao na sedždu.
U Ibn Adijjevom "Kami l u" zabilježena je jedna predaja
od Abdul l aha b. Nafi' a - koji se, i nače, uvrštava u red slabih
( da 'i prenosi laca - gdje on navodi svog oca koji j e o O meru
ispričao sljedeće: "Učeći ezan, Bilal je izgovarao: Ešhedu en
la i l ahe il l al l ah, Haj j e alessal ah! , i Omer mu je rekao: "Reci
prije toga: Ešhedu enne Muhammeden resul ul l ah! " Na to je
Vjerovjesnik rekao Bi l al u: "Reci onako kako j e rekao Omer! "
O Om
.


50
ervrm  erameta
Bej heki i Ebu Nu' aj m, svaki u svom dj el u " Del ai l u ' n­
nubuvveh", zati m El - Lalek ai u svom "
Š
erhu ' s-sunneh",
50
2 1 0
Kerameti - naročite odlike koje Bog podaruje nekim Svoj i m vjernim
robovi ma.
POVIJEST HAL FA
Dirakuli u "Fcvaidu", Ibnu ' 1 -A'rabi u "Keramatu ' 1 -evlija" i
El- Hatib u " Ruvatu ' l -Malik" bilježe sljedeću izjavu koju Nafi'
prenosi od Ibn Omera: "Omer je otpremi o jednu vojsku i na
njeno čelo postavio čovjeka po i menu Sari ja. Tako je Omer
jedanput držao govor i i znenada stao vikati : 'Sarija, brdu! '
Tako j e viknuo tri puta i kasni je, kad j e stigao glasonoša te
vojske, Omer ga je upi tao kako su prošli . 'Vođo pravovj erni h' ,
kazao je on, ' bi l i smo već poraženi kad smo začul i neki glas
koji je tri puta vi knuo: "Sarija, brdu! " Mi smo zati m svoja
leđa okrenul i brdu i Allah je njima nanio poraz! ' Neko je tada
rekao Omeru : ' Pa, ti si, Omcrc, tako vi kao! "
Brdo kod kojeg s e Sari j a tada nalazio zove sc Bcnhaund i
nalazi sc na ncarapskom područj u. Ibn Hadžer u svojoj "Isabi"
kaže da j e niz prenosilaca ove predaje - dobar ( hasen) .
Ibn Mirdevejh bilježi, posredstvom Mejmuna b. Mchrana,
sljedeću Ibn Omerovu izjavu: "Omer j e jednoga petka držao
džumansku hutbu, pa je u jednom trenutku odstupio od teme
i povikao: 'Sari ja, brdu! Ko vuka gaj i , nasilje či ni ! ' Na to su se
ljudi zgledali među sobom i Alija i m je rekao: 'Sigurno će se
objelodaniti ovo što je rekao! ' Kd je Omer završio, ljudi su
ga upitali o tome i on je rekao: ' U trenutku mi je odnekud
nadošlo da mnogobošci nanose poraz našoj braći, koji bijahu
prolazili pored j ednog brda, pa - ukoliko bi prišli tom brdu,
i mali bi neprijatelja samo sa j edne strane, a ako bi prošli dalj e,
nastradali bi . Tako mi se otrgnula ono što tvrdite da ste čul i ! "
Mjesec dana iza toga došao j e glasonoša i ispričao kako su
oni toga dana čul i Omerov glas, "pa smo prišli brdu", rekao
je, "i Allah nam je tako dao pobjedu! "
2 1 1
Dždaluddin es-Sujuti
Ebu Nu'ajm u svom "Dclai l u" bilježi sljedeću izjavu Amra
b_ el - Harisa: "Omer ( b_ ei - Hattab) je, stojeći na mi nberu i
držeći nam džumansku hutbu, u jednom trenutku prekinuo
govor i dvaput ili tri put viknuo: '$arija, brdu! ' , a onda se
ponovo vratio svome govoru_ Neki od tu prisutni h su rekli :
' Poludio j e! Zbilja je skrenuo s pameti ! ' Abdurrahman b. Avf,
koji nije sumnjao u Omerovu razboritost, prišao mu je i rekao:
'Nemam ri ječi za one koji su počel i govoriti da si skrenuo s
pameti , no sam si i m dao povoda za to! Dok si držao govor,
iznenada si stao vikati : "Sarija, brdu! " O čemu j e, dakle, riječ? ! '
' Bogami , nisam mogao time vladati ! ' , kazao j e Omer_ 'Vidio
sam i h kako se bore kod jednog brda i kako im neprijatelj
prilazi i sprijeda i straga, pa se ni sam mogao suzdržati da ne
reknem: "$arija, brdu! ", kako bi prišli brdu ! '
Kasnije j e došao Sari j i n izasl ani k noseći sljedeću poruku:
"Neprijatelj nas je napao u petak i mi smo s nj i m zametnuli
borbu, a kad j e bilo vrij eme džuma- namaza ( i Sunce prešlo na
drugu polovicu neba) , čuli smo kako j e neko dva puta viknuo:
'Sari ja, brdu! ' , pa smo prišli brdu. Od tog trenutka mi smo
preuzeli i ni cijativu i i mali je sve dok i h Allah nij e porazio i
poubijao i h! "
Oni koji su ga objedival i , govori li su: ' Pustite čovjeka,
vidite da je udaren! "
Ebu ' l - Kasi m b . Bišran u svom djelu "Fevaid", posred­
stvom Muse b_ Ukbeta i Naf'a, bi lježi sljedeću Ibn Omerovu
izjavu: "Omer b. el - Hattab je jednog čovjeka upitao kako se
zove i on mu je rekao: ' Džemre (
Ž
eravi ca)' - '
Č
iji si si n? ' , pitao
ga je dalje Omer i on je rekao: ' Ibn
Š
i habov (Si na buktinj e) ' _
' Od kojeg pl emena? ' , pitao j e Omer i on je rekao: 'Od Hurke
2 1 2
POVIJEST HALIFA
( plamen) ' . ' Gdje ti se nal azi kuća?' 'U Harri ( vul kanske tle) ' .
' U kojem dijelu? ' ' U Plameni ku! ' ' Idi svoj i ma' , rekao j e Omer.
' I zgorješe ti ! '
Č
ovjek sc, zbi lja, vratio nazad i zatekao svoje - bijahu
pogorjel i ! "
Sličnu predaju bi lježi Mal i k u svom "Muvetta' u" posred­
stvom Jahje b. Se' ida, a bilježi je i I bn Durcjd u djelu "EI ­
Ahbaru ' l - mensura", zatim Kelbi u svom "Džami 'u" i drugi .
Ebu 'š-
Š
ejh u svojoj knjizi "EI - 'Azameh" bi lježi sljedeće:
"Kazivao nam je Ebu 't-Taj j i b a njima je kazivao Ali b. Davud,
njima Abdul fcttah b. Sal i h, njima Abdul l ah b. Sal i h, njima
I bn Lchi ' a, navodeći riječi Kajsa b. ci - Hadždžadža koj i je slušao
sljedeće kazi vanj e:
"Kad je osvojen Egipat tamošnje je stanovništvo, na jedan
dan u jednom nji hovom mjesecu, došlo kod Amra b. ei -'
A
sa i
reklo mu: 'Vladaru, ovaj naš Nil ima jedan svoj adet i hoće teći
samo ako se on obavi ! ' 'O čemu se radi ?' , upitao je Amr. 'Kad
prođe jedanaest noći ovoga mjeseca', rekl i su, 'mi nađemo jednu
mladu djevoj ku, lijepo ptivolimo njene roditelje da nam je dadnu
i obučemo je u najljepše haljine, stavimo na nj u najljepši nakit,
i bacimo je u Nil ! ' 'Takvo nešto je u islamu nezamislivo! ' , kazao
je Amr. ' Islam poništava ono što je ranije bilo! '
Oni su tako postupili po njegovom naputku ali - Nil tada
ni malo ne nadođe, i stanovnici odmah počeše razmišlj ati o
selidbi . Kd je Amr sve to vidio, pismeno se, u vezi s ti m,
obratio Omcru b. ei - Hattabu i on mu je u svom odgovoru
napisao sljedeće: ' Pravo si im ono rekao: islam, zbilja, poništava
sve što je bilo prije njega! '
2 1 3
Dželaluddin es-Sujuti
U pismo koje je poslao Amru, Omer je metnuo i jednu
cedulj icu, i poručio mu: 'Ovu ceduljicu koju ti šalj em unutar
ovoga pisma, baci u Nil ! '
Dobivši Omerovo pismo, Amr j e uzeo onu ceduljicu i
otvorio j e; na njoj je pisalo: Od roba Božijega, Omera b. ei ­
Hattaba, vođe pravovjerni h, rijeci Nil u Egiptu: Rijeko, ako
nadolaziš svojom voljom nemoj više nadolaziti , a ako time
upravlja Allah, onda ja mol i m Jedi noga i Si lnoga da uči ni da
opet nadođeš!
Amr je potom tu ceduljicu bacio u Ni l , dan prij e Raspeća,
i oni su ujutro osvanul i , kad - Al lah je dao da Nil samo te noći
nadođe za šesnaest lakata! Tako je Allah Egi pćanima trajno
doki nuo nji hov rani ji običaj ! "
I bn Asakir bi lježi sljedeću izjavu Tarika b.
Š
i haba: "Jedan
čovjek je Omeru nešto govorio i pritom mu ponešto lagao,
pa kad god bi on takvo što rekao, Omer je govorio: 'To zadrži !
To zadrži ! ' 'Sve što sam ti ispričao, istina j e' , kazao mu je na
kraju taj čovjek, 'i zuzev onoga što si mi rekao da zadrži m! "
El-Hasan kaže: "Ako j e i ko raspoznavao l až koja mu je
govorena, raspoznavao j u j e Omer b. ei - Hattab! "
Bej heki u svom "Del ai l u" bi l ježi sljedeću i zj avu Ebu
Hudbe ei - Humsi ja: "Do Omera je stigla vijest da su I račani
kamenjem gađali svoga namjesnika, pa je i zišao srdit i kad je
stupio u namaz, pri obavljanju namaza je napravio propust.
Nakon završenog namaza j e rekao: 'Moj Bože, oni su meni
napravili zbrku, pa napravi i Ti njima zbrku: daj da i m za
namjesni ka dođe ml adi ć i z plemena Sekaf koji će se prema
njima odnositi na predislamski nači n: neće slušati šta mu govore
čestiti ljudi, niti će ikome od njih oprostiti kakav nevaljal' či n! "
2 1 4
POVIJ EST HALFA
"Misli m", kaže E bu H udba, "da je aludirao na Hadždža­
dža! "
Ebu Lehi'a, međuti m, kaže: "Hadždžadž nije tada rođen! "
Crtice iz Omerova života
Ibn Sa'ad bilježi sljedeću i zjavu Ahnefa b. Kaj sa: "Sjedili smo
pred Omerovi m vrati ma kad je tuda prošla jedna ml ada
djevoj ka. Neki su rekl i : ' Ropki nja vođe pravovj eri h! ' ' Nije
ona ropkinja vođe pravovjerni h! ' , kazao j e on. 'Takvo što
njemu nije dopušteno; ta djevojka spada u Allahovu i movi nu! '
' A šta j e vođi pravovjeri h dopušteno od Allahove i movi ne? ' ,
upitali smo mi . ' Omera od Allahove i movi ne sljeduju samo
dvoje halj i ne' , kazao je, 'jedne zi mske i jedne ljetnje; zati m
odjeća za hadž i umru, te sredstva za i zdržavanje nj ega i
njegove porodice u visini srednje i mućna čovjeka iz plemena
Kurejš. U svemu drugome sam kao i svi drugi musl i mani ! "
Huzejme b. Sabit kaže: "Kada bi Omer imenovao nekoga
namjesnikom, on bi mu to nai menovanje potvrdio i pismeno.
Pritom bi mu postavio i uvjete: da neće jahati tovarog konja,
da neće jesti masno meso, da neće nositi prefi njenu odjeću i
da svoja vrata neće zatvarati pred oni ma koji budu imali kakvih
potreba, ta da će, ako nešto od toga prekrši , ponijeti sankcije! "
! krima b. Halid, u z još neke druge, kaže: "Hafsa, Abdullah
i drugi ukućani su sc obratili Omcru i rekli mu: ' Bi lo bi dobro
da jedeš malo bolju hranu - bio bi snažniji u promicanju Istine! '
' Da l i svi tako mislite? ' , upi tao j e, i oni s u rekl i da misle.
' Razumijem šta mi želite reći ' , kazao je Omer, ' međuti m, j a
2 1 5
Dželaluddin es-Sujuti
sam svoj a dva prijatel j a ostavio na j ednom putu, pa ako
napusti m nji hov put neću doći do nji hove kuće ! "
! kri ma još kaže: "Lj ude j e zadesila vel ika suša i Omer te
godine nije pojeo ništa ni masno ni skupo! "
Ibn Mulej ka kaže: "Utbe b. Ferkad j e spomenuo Omeru
kako jede slabu hranu, pa mu j e Omer rekao: ' Hej , zar da poje­
dem svoja dobra na ovome svijetu, zar da u njima ovdje uživam! "
Hasan kaže: "Omer j e jedanput ušao kod svoga sina Asima
i zatekao ga kako jede meso. '
Š
ta je to? ! ' , upitao ga je i on mu
j e rekao: ' Poželjeli smo ga ! ' ' Pa, zar sve ono što poželiš i
pojedeš? ! ' , kazao je Omer. '
Č
ovjeku je dovoljno rasipnosti da
jede samo ono što vol i ! "
Eslem kaže: "Omer j e rekao: ' I h, da mi j e sad svježe ribe ! ' ,
i j a sam - kaže on - uzeo njegovu devu i polahko krenuo. I šao
sam četiri sata u jednom pravcu i isto toliko nazad. Kupio sam
korpu svježih ri ba, pa kad sam ih donio otišao sam do deve i
okupao j e. Utom je došao Omer. ' Idi ti , da ja pregledam
devu ! ' , rekao j e i stao j e razgledati . ' Zaboravio si joj oprati
ovaj znoj ispod ušij u! ' , kazao j e. '
Z
ivotinja se namučila zbog
Omerova hi ra! Ne, Boga mi , Omer ti neće okusiti te korpe! "
Katade kaže: "Omer j e - a bio j e hal i fa! - nosio jednu
vunenu džubu koja j e dijelom bila zakrpana kožom. Išao je
trgovi ma i o ramenu nosio bič koji m je prevaspitavao nevaljalce.
Kad bi našao kakvo oporeno predivo ili košpi ce, uzi mao i h j e
i ubacivao i h ljudima u kuće, da i h iskoriste ! "
Enes kaže: "Na Omerovoj košulji sam, među plcćkama
mu, vidio četiri zakrpe ! "
2 1 6
POVI J EST HALFA
Ebu Osman el - Nehdi kaže: "Na Omeru sam vidio ogrtač
zakrplj en kožom! "
Abdullah b . Ami r b . Rebi ' a kaže: "Obavio sam s Omerom
hadž - ni gdje nije razapeo ni kakav šator, samo bi na drvo bacio
kakav haljetak ili prosti rk u i sebi tako pravio hl ad! "
Abdullah b. ' Isa kaže : "Na Omerovom licu s u se od pl ača
mogle nazrijeti dvije crne pruge ! "
b 1
Hasan kaže: "Omer bi u svome virdu znao naići na neki
ajet koji bi ga srušio; potom bi taj ajet danima ponavljao! "
Enes kaže: "Jednom sam ušao u neku bašču, pa sam čuo
Omera kako s druge strane - j er i zmedu nas bijaše jedan zid -
govori : ' Omer ibnu ' 1 - Hattab, voda pravovj eri h - bah, bah!
Bogme, I bne' I - Hattab, i l i ćeš se zbilj ski bojati Boga, i l i će te
Bog, posiguro, kazniti ? ! "
Abdullah b. Amir b. Rebi 'a kaže: "Vidio sam Omera kako
sa zemlje podiže slamku i reče: ' Eh, da sam ja ova slamka, da
bogdom nisam bio ništa, da me moja mati ni rodi l a nij e! "
Abdullah b. Omer b. Hafs kaže: "Omer je jednom sebi
za vrat stavio neku mješi nu i tako je nosao, pa kad su ga upitali
zašto to či ni , rekao je: ' Zadivio me moj ego, pa ga naumi h
mal o uni zi ti ! "
Muhammed b. Sirin kaže: "Omeru je došao njegov zet i
od njega zatražio da mu dadne nešto sredstava iz državne
Vird - odredeni kur'anski stavci koj e neka osoba uči svakodnevno u
svrhu svog duhovnog snaženj a; dnevna zadaća koju neko sam sebi
uzme u obavezu, ili to od njega zatraži njegov uči tel j . Vird se može
sastojati i od i zabrani h Posl ani kovi h dova i l i dova koje su se
iskristalizirale kroz muslimansku praksu.
2 1 7
Džclaluddin es-Sujuti
blagaj ne (Be j tu ' l - mal ), i Omer ga je za to dobro ukorio_ ' Hoćeš
da ja Allaha susretnem kao nevjeran vladar? ! ' , rekao mu je i
onda mu, iz vlastitoga i metka, dao deset hi ljada dirhema! "
Neha'i kaže: "Omer se, i kad j e bio halifa, bavio trgovi nom! "
Enes kaže : "One godi ne kad j e bila vel i ka suša Omeru j e
od ulj a počeo krčati stomak - budući je sebi bi o uskratio maslo
- pa ga je on pritisnuo prstom i rekao: ' Eto, nemamo ni čega
drugoga, sve dok ljudi ne prežive ovu nevolj u ! "
Sufan b_ Ujejne kaže: "Omer b_ el-Hattab j e rekao: 'Najdra­
ži mi je onaj čovjek koj i mi ukaže na neki moj nedostatak! "
Eslem kaže: "Vidio sam kako Omer b_ el - Hattab uze konja
za jedno a sebe za drugo uho i kako onda skoči konju na leđa! "
I bn Omer kaže: "Nisam ni kada vidio Omera da se naljutio
pa se potom pred nj i m spomenuo Allah, i l i se on pobojao da
mu neko ne odgovori kur'anski m ajetom, a da nije odustao
od onoga što je bio naumi o! "
Bi l al je upitao Eslema: "Kako vi doživljavate Omera? "
"Kao najboljega čovjeka! ", rekao j e. "Al i , kada se nalj uti , onda
je to nešto golemo! " Bi l al mu j e na to rekao: "Kad bih se ja
našao kod njega kad se za nešto nalj uti , proučio bih nešto iz
Kur'ana i njegova bi srdžba mi nul a! "
El -Ahves b. Haki m prenosi sljedeću i zjavu svoga oca:
"Pred Omera je i zneseno meso sa maslom i on j e odbio to
tako jest i . 'l jedno i drugo se može odvojeno koristiti kao
smok! ' , rekao j e. "
Sva ova predanja zabilježio je I bn Sa'ad. On, također, od
El - Hasana bilježi sljedeće: "Omer je rekao: ' Isto mi j e: i l i da
sam popravim stanje naroda, i l i da narodu promijenim vladara! "
21 8
POVIJEST HALFA
O Omervom fzičkom izgledu
Ibn Sa'ad i Haki m bilježe od Zerra sljedeće: "Na bajram sam
i zišao zajedno sa stanovni ci ma Medine i vidio sam Omera:
ide bosonog, šej h, proćclav, tamnosmeđ, nezgrapan, tako visok
da je odozgor gledao na ljude, kao da je bio jahač. "
Vaki di kaže: "Ne znamo da j e Omer bio tamnosmeđ. Do­
duše, moguće da ga j e vidio one godine kad j e bila vel i ka suša,
jer se boja Omerova tijela, usljed jedenja ul ja, tad bi l a pomije­
nil a! "
I bn Sa'ad bi lježi Ibn Omerov opis Omera: "
Č
ovjek bijele
puti, s i zraženi m crveni l om, visok, proćel av i sij ed. "
On još bilježi izjavu Ubejde b. U mejra, koji kaže : "Omer
j e svoj om visinom nadvisivao sve druge ljude".
Od Seleme b. el - Ekvc' a on bilježi sljedeće: "Omer j e bio
čovjek koji se jednako služio i desnom i l ijevom rukom! "
Ibn Asakir bi lježi sljedeću izjavu Ebu Rcdžaa el - 'Ataridija:
"Omer je bio čovjek visoka stasa, krupan, i zrazito ćelav, bijele
puti s naglašeni m crveni l om, suhonj avi h obraza, vel i kog
prednjeg dijela brade, riđe sa strana. "
U I bn Asaki rovom "Tari hu ", s razl i či ti m ni zovi ma
prenosilaca zabilježeno j e da j e majka Omera b. el - Hattaba
bila: Hat1tema bi nt Hišam b. el -Mugira, sestra Ebu Džehla b.
Hišama. Ebu Džchl j e, dakl e, bi o Omcrov dajdža! "
O Omervom hlaetu
Omer j e hi l afet preuzeo po Ebu Bekrovu nal ogu, mJeseca
džumade ' l -ahire, trinaeste godi ne po Hidžri .
2 1 9
Džclaluddin es-Sujuti
Zuhri kaže : "Omer je hi lafet preuzeo na dan kada je Ebu
Bekr preselio na drugi svijet; bio je to utorak, kad j e od mjeseca
džumade ' l - ahire bilo ostalo još osam dana. "
Ovo bilježi Haki m.
Dužnost hal i fe vrši o j e na naj bol ji mogući nači n. Za
vri j eme njegove uprave područje islama se izuzetno proširi l o.
Č
etrnaeste godi ne osvojen je Damask, nešto mi rni m putem a
nešto voj ni m pritiskom, zati m Hi ms i Bal bck mi ri m putem
tc Basra i Ebl a voj nom si l om. Te je godi ne, kako tvrdi El ­
Askeri u svom "Evai l u", Omer naredio da sc teravih- namaz
i ma klanj ati zajedni čki .
Petnaeste godi ne či tav j e Jordan osvoj en vojnom silom, s
i zuzetkom Tiberije koja j e uzeta mi ri m putem. Te godine
bila je i Bi tka na Jermuku i u K1.disijj i .
Ibn Džerir kaže: "Te se godine i Sa'ad opredijelio za Kufu
kao metropol u, i te je godi ne Omer i zdao naredbu da se i z
državne bl agaj ne izdržavaju nezbri nute starice, te ustrojio
vladarcva vijeća i nagradio one koj i su odmah na početku
pri mi l i islam (sabiqa) . "
Š
esnaeste godi ne osvojen j e Ehvaz i Ktesifon, gdje j e Sa'ad,
u kisrinoj palači , obavio džuma- namaz, što je i prva džuma
koja je klanjana u I raku. Bi lo je to u mjesecu saferu, kad je
došl o i do bi tke kod Džel ul e u kojoj je nanesen poraz
Jezdedžerdu, si nu kisri nu, koji se nakon toga povukao u Rejj .
Ove je godine osvojen i Tekri t, i u ovoj godi ni je i Omer
krenuo i osvoji o Jerusal em, te u Džabiji održao svoj čuveni
govor. Ove godi ne j e:osvoj en i Ki nnesrin - voj nom si l om, dok
su Halep, Antakij a i Hieropolis uzeti mi ri m putem, a Serudž
220
POVIJEST HALIFA
silom. U ovoj godini j e i Krkisija mi ri m putem potpala pod
musli mansku vlast a u mjesecu rebiu ' 1 - evvelu ove godine j e,
na Al i ji nu sugesti ju, odlučeno da se Hi džra uzme kao polazna
tačka za računanje muslimanskog kalendara.
Sedamnaeste godine Omer je izvršio proširenje Poslani­
kove džamij e. Ove godine j e u Hidžazu vladala vel i ka suša pa
je stoga nazvana "godinom pepel a", i Omer j e posredstvom
Abbasa tada učio kišnu dovu.
I bn Sa'ad bilježi predaju od Nejjara el - Eslcmija u kojoj
stoji da je Omer, pošavši na učenje te kišne dove, na sebe
stavio burdu Božijcga Poslanika - neka su na nj mir i blagoslovi
Božiji ! On, također, bilježi sljedeću I bn Avnovu izjavu: "Omer
j e uzeo Abbasovu ruku, podigao j e uvis i počeo učiti : ' Bože
moj , obraćamo Ti sc preko amidže Tvoga Vj erovjesnika -
otkloni od nas ovu sušu, i daj nam kišu! ' Nisu se stigli ni razići
a počela je padati kiša, i nebo im danima nij e prestajala kišiti . "
U ovoj godi ni j e, mi ri m putem, osvoj en i Ehvaz.
Osamnaeste godi ne mi rni m putem j e uzet Džundisabur,
dok j e Hul van osvojen vojnom silom. U ovoj godi ni se pojavila
epidemija u Amevasu, osvojeni su, voj nom si l om, Ruha i
Sumejsat, zatim Harran, Nasi bi n i grupa ostrva - neki tvrde
da su ova potonja mjesta uzeta mi ri m putem - te Mosul i
njegova okolica, također voj nom silom.
Devetnaeste godi ne voj nom silom osvojena j e Cezarej a.
Dvadesete godi ne osvoj en j e Egi pat, voj nom si l om,
premda i ma i mišljenja da j e Egipat uzet mi ri m putem s
izuzetkom Aleksandrije koja je osvojena si lom. 'Ali b. Rebbah
kaže: "Sav je M agreb osvojen voj nom silom. " Ove j e godine
221
Dželaluddin es-Sujuti
osvojen i Tustur, u njoj je svoj kraj doživio bizantijski car i
ove godi ne j e Omer protjerao jevreje iz Haj bera i Nedžrana i
podijelio Hajber i Vadu' l - kura.
Dvadeset prve godine voj no j e osvoj ena Aleksandrija i
Nehavcnd, nakon čega nearapi više nisu bi l i monoli tni . Zatim
j e osvoj ena Burka i j oš neka mjesta.
Dvadeset druge godine voj no j e osvoj en Azerbejdžan -
i ako i ma i mišl jenja da je on uzet mi ri m putem - zati m
Di never, također voj no, te Hemezan, l i bijski Tripolis, Rej j ,
Asker i K. wmes.
Dvadeset treće godine osvojena su pl ani nska područj a:
Kerman, Sidžistan i Mekran, te Isfahan i njegova okol ica. Na
kraju ove godi ne, tek što se bio vratio s hadža, ubijen je halifa
Omer - neka ga obujmi All ahovo zadovoljstvo! - i tako na
onaj svijet preselio kao šehid.
Se'i d b. ei - Musejjeb kaže: "Vraćajući sc sa Mine u Mekku,
Omer j e zaustavio devu u mekkanskoj dol i ni Ebtah, legao na
leđa i podigavši ruke prema nebu, rekao: ' Moj Bože, pritisnule
su me godi ne, snaga mi je oslabila a podanici mi se raširili na
sve strane - uzmi me stoga Sebi , ali kao onoga ko ni koga nije
obespravio i koji ni prema kome nije nepravedan bio! ' Mjesec
zu ' 1 - hidže se nije ni završio, a on je ubi jen! "
Ovo bi lj eži Haki m.
Ebu Sal i h es-Semman kaže: "Ka' bu ' 1 -Ahbar j e rekao
Omeru: ' Ja sam tebe u Tevratu prepoznao - ti ćeš biti ubijen;
preselit ćeš kao šehi d! ' ' Kako ću presel i ti na taj način' , rekao
j e Omer, ' kad se , kako vi di š , nal azi m na Arabi j skom
poluotoku! ? "
222
POVIJEST HALIFA
Esl cm kaže : "Omer j e rekao: ' Bože moj , podari mi
šehidsku smrt - smrt na Tvome putu - i daj da na ahiret preseli m
u mjestu Tvoga Poslani ka! "
Ovo bilježi Buhari ja.
Ma' dan b. Ebi Talha kaže: "Omer j e držao govor, pa j e
rekao: 'Sanjao sam kao da me pijevac kl jucnu jednom i l i dva
puta i ne vi di m da bi to moglo biti nešto drugo dol i to da mi
se pri makl a smrt. Neki ljudi već traže od mene da odredim
onoga ko će me zamij eniti na mjestu hali fe, međuti m, Alah
neće dati da se izgubi Njegova vjera i Njegov hi lafet. Tako,
ako ja brzo presel i m, neka se raspravi pitanje hi l afeta i neka
halifa bude izabran između one šesterice s koj i ma j e Božiji
Poslanik - mi r i blagoslovi Božiji neka su na nj ! - bio zadovoljan
sve do svoje smrti !
Ovo bilježi Haki m.
Zuhri kaže: "Omer nije dopuštao da punolj etan zarob­
ljenik uđe u Medi nu. Međuti m, Mugira b.
Š
u'be, tadašnj i upra­
vitelj Kufe, uputio je Omeru jedan dopis koj i m ga je obavijestio
da kod njega i ma jedan ml adi ć, vičan mnogi m zanatski m
vješti nama, te od njega zatražio da tog ml adi ća pusti da uđe u
Medi nu. 'Vičan j e mnogim poslovi ma' , poručio j e, 'koj i će
l judi ma mnogostruko koristiti : on je kovač, klesar, tesar . . . ! '
Tako mu j e Omer odobrio da ga može poslati u Medi nu.
Međuti m, kako mu je Mu gira bio odredio stotinu dirhema
mjesečnog poreza ( harač) , to se on, čim j e došao, Omeru
požalio na visi nu tog poreza. 'Porez ti nije preveli k' , rekao
mu je Omer i on se srdito okrenuo i otišao gunđaj ući . Nekoliko
večeri kasnije Omer ga je pozvao k sebi i rekao mu: '
Č
i ni mi
223
Dželaluddin es-Sujuti
se da su mi kazali da si negdje rekao kako bi , da hoćeš, mogao
napraviti ml i n koji bi mogao mlj eti pokretan vjetrom? ' Nato
se on namršteno okrenuo prema Omcru i rekao mu: ' Ja ću
tebi napraviti takav mlin da će ljudi pričati o njemu! ' Kad je
otišao, Omer j e svoj i m prijateljima rekao: ' Onaj rob mi maločas
izreče prijetnj u! '
Ebu Lu'l ue
52
j e, ubrzo nakon toga, napravio dvokraki
bodež, s drškom u �redi ni , i pred kraj noći sc sakrio u jedan
džamijski kut. Tu je ostao sve dok se nije pojavio Omer i počeo
buditi lj ude na sabah-namaz. Kad se njemu približio, on ga je
tri puta ubo oni m bodcžom. "
Ovu predaju bilježi I bn Sa'ad.
Amr b. Mejmun el - Ensari kaže : " Ebu Lu' l ue, Mugirin
rob, Omera je ubo jednim dvokraki m bodežom. Pored Omera
on je ubo još dvanaest ljudi , od koj i h su šcsterica i umrla.
Utom j e j edan l račanin na njega bacio neku halj i nku, pa kad
sc Lu'l ue zapleo u nj u, ubio je i samog sebe! "
Ebu R' kaže: "Ebu Lu'lue, Mugirin rob, pravio je mlinove
i Mugira mu je na ime kirije, uzimao četi ri dirhcma na dan.
Kad se susreo s Omerom, rekao mu j e: 'Vođo pravovjerih,
Mu gira mi uzima previsoku kiriju - porazgovaraj malo sa nji m! '
' Lijepo se odnosi prema svome gospodaru! ' , kazao mu j e Omer,
naumivši o tome porazgovarati s Mugirom. Lu'lue se, međutim,
rasrdio. 'Sve ljude dohvaća njegova pravednost' , kazao je, 'osim
mene! ' Onda je potajno počeo smišljati nači n kako da ga ubije.
Uzeo je jedan bodež, dobro ga naoštrio i na njega stavio otrova,
pa kad je Omer govorio: ' Poravnajte safove! ' , on j e, prije nego
I me dotičnog roba.
224
POVIJEST HALIFA
je Omer i zrekao tekbir, stao u red i za njega i onim ga nožem
ubo u plećku i u pas, i Omer je pao.
Pored Omera, on je ubo još trinaest ljudi, od kojih su
šesterica i umrl a. Omer je potom prenesen kod svoji h ukućana,
a Sunce samo što nije bilo izišlo, pa je Abdurrahman b. Avf s
ljudima klanjao sabah- namaz proučivši dvije naj kraće sure.
Omeru je dato da se napije soka od datula i on ga se napio, no
sok mu je izišao na ranu, ali se nije jasno raspoznavao. Zatim su
mu dali da pije mlijeka, ali mu je i mlijeko i zišlo na ranu! 'Ne
boj sc', kazali su mu, 'neće ti biti nikakve štete! ' 'Ako u ubistvu
ima neke štete' , rekao je on, 'onda znajte da sam ubijen! '
Ljudi su ga tada počeli hval i ti ; govorili s u mu: Bi o si takav
i takav, takav i takav. 'Allaha mi ' , kazao je on, 'volio bih da
sam s ovoga svijeta otišao onako kao da nisam ni bio na njemu:
da nemam ni šta ni za sebe, ni protiv sebe, te da mi moje
druženje s Boži jim Poslanikom - neka su na nj mir i blagoslovi
Božiji ! - bude nepomućeno! '
Kad mu je pohvalu izrekao Ibn Abbas, Omer je rekao:
' Da imam zl ata kol i ka je čitava Zemlja, svog bih ga dao i z
bojazni od ovog što sl ijedi ! To, eto, ostavljam da se razmotri,
ali da se ne prijeđe ova šestorka: Osman, Alija, Tal ha, Zubejr,
Abdurrahman b. Avf i Sa'ad! '
Suhejbu j e naredio da ljude predvodi u namazu, a imena
ove šesterice je ponovio tri puta. "
Ovo bilježi Haki m.
I bn Abbas kaže: "Ebu Lu'lue je bio vatropokloni k. "
A b. Mejmun kaže: "Omer je rekao: 'Hvala Bogu kad
nije dopustio da preseli m od ruke čovjeka koji tvrdi da je u isla-
225
Dždaluddin es-Sujuti
mu! ' Zatim je svom sinu rekao: 'Abdullah, vidi koliko imam
duga! ' Oni su sabrali sav njegov dug - iznosio je oko osamdeset
i šest hiljada! ' Ako se dug može izmiriti iz i metka Omerove
porodice' , rekao j e, 'onda ga izmiri i z tog imetka; ako pak ne
dotekne, onda preostali dio potraži u plemenu Benu Adijj , a
ako se ni odatle ne mogne izmiriti, potraži među Kurejšijama!
Sada otiđi do Aše, maj ke pravovjernih, i reci joj : 'Omer te moli
da dopustiš da bude ukopan s dvoj icom svoj i h bliskih prijatelj a! '
Kad j e Abdullah te njegove riječi prenio Aiši, ona je rekla:
'To sam mjesto bila naumi l a sebi , ali danas Omeru dajem
prednost nad sobom! '
' Dopustil a j e! ' , rekao je Abdullah po povratku i Omer je
Bogu izrazio zahval u. 'Vođo pravovj eri h ' , rekli su mu neki
l judi, 'oporuči nekoga ko će poslije tebe preuzeti hilafet ! ' 'Ne
vidi m' , kazao je on, 'da j e za tu ulogu i ko priličniji od onih s
koj i ma j e Vjerovjesni k - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i !
- bi o zadovol j an do kraj a svoga života! ' Zati m i h j e, sve
šesteri cu, i me novao. ' Neka među nj i ma bude i moj si n
Abdullah' , dodao j e, ' no on s ti m neće i mati ništa. Ako, dakle,
za halif izaberete Sa'ada, on j e toga dostoj an, a ako se ne
opredijelite za njega, neka se onaj ko postane halifa njime
potpomogne, j er j a njega nisam smijenio niti zbog njegove
nesposobnosti , ni ti zbog pronevjere . ' Potom j e nastavio:
' Onome ko nakon mene preuzme hi l afet oporučuj em
bogobojaznost; oporučujem mu da naročito pazi Muhadžire
i Ensarije, da l ijepo postupa sa stanovništvom . . . ', itd.
Kad je premi nuo, mi smo ga iznijeli napolje i njegov sin
Abdull ah j e nazvao sel am i rekao: 'Omer traži dozvolu da
226
POVIJEST HALIFA
uđe! ' ' Uvedite ga! ' , rekla je Aiša, pa je unesen i položen pored
dvojice svoji h bliskih prijatelj a.
Nakon što j e s ukopam sve bilo završeno, ljudi su se vratili
nazad i ona se grupa sabrala na jedno mjesto. Abdurrahman
b. Avf j e rekao: ' Hajde, svedite kandidate na trojicu! ' Zubejr
j e odmah rekao: 'Ja se povlačim u korist Alije! ' , a Sa'ad: ' Ja
odustajem u korist Abdurrahmana! ' Tal ha j e rekao: ' Ja sebe
isključuj em u korist Osmana! '
Potom su se sastala ova trojica, i Abdurrahman j e rekao:
'J a ne žel i m preuzeti hi lafet, no hoće li se i jedan od vas dvoj ice
povući, pa da hilafet predamo onom drugom? Hajde, neka se
svaki od vas, pred Bogom i islamom, u sebi obaveže da će se
opredijeliti za onoga kojeg on smatra priličnijim i da će pritom
strogo voditi računa o dobrobiti ummeta? '
Dvojica šejhova, Alija i Osman, su šutj el i . Abdurrahman
je rekao: ' Prepustite to, onda, meni a Bog mi j e j amac da ću
izabrati priličnijcga! ? '
Kad su obojica pristali na to, Abdurrahman se osamio sa
Alij om. 'Ti si, kao što znaš' kazao mu j e, 'odmah na početku
primio islam, i blizak si rod Vjerovjesnika - neka su na nj mir
i blagoslovi Božij i ! - tako ti Boga, hoćeš li, ako vl ast predam
tebi, do kraja biti pravedan? I hoćeš l i , ako vlast predam onome
drugom, doista slušati njegove naredbe i pokoran mu biti ? '
Dobivši Alijinu saglasnost, osamio s e i s Osmanom i to
isto mu rekao, i kad su se obojica s tim saglasila on j e prisegnuo
Osmanu, a potom j e to učinio i Alij a.
U Ahmedovom "Musnedu" zabi l j ežena j e sl j edeća
Omerova izj ava: "Kada mi stigne konac moga života, ako Ebu
227
Dželaluddin es-Sujuti
Ubejde b. el - Džerrah tada bude živ, njega ću i menovati svojim
nasljedni kom, pa ako me Gospodar moj upita zbog čega sam
tako postupio, reći ću Mu: '
Č
uo sam Vjerovj esnika - neka su
na nj mir i blagoslovi Božij i ! - kad je rekao: 'Svaki je vjerovjesnik
imao povjerenika; moj povjereni k je Ubejde b. el -Džerrah! '
Ako me pak smrt zatekne a Ebu Ubejde ne bude više među
živima, za nasljednika ću i menovati Muaza b. Džebela, i ako
me Gospodar moj upi ta zbog čega sam to uči ni o, reći ću Mu:
'Zato što sam čuo Vjerovjesnika - neka su na nj mi r i blagoslovi
Božij i ! - kako kaže: ' On će na Sudnjem danu biti proživljen sa
učenjaci ma, kao nji hov najbolji dio! "
Međutim, obojica njih umrli su za vrijeme njegova hilafcta.
U "Musnedu" je također zabilježena predaja od Ebu lf'a
u kojoj stoji da je Omeru, prije nego će umrijeti, rečeno da bi
trebao odrediti nekoga ko će poslije njega preuzeti dužnost
halife. On je na to, kaže ova predaja, rekao: "Kod svojih sam
ashaba opazio nedoli čnu žudnju za tim položaj em, no da je
poživio jedan od dvoj ice ljudi - Sali m, Ebu Huzej fn rob i l i
Ebu Ubej de b. el - Džerrah - upravu bi h prepustio nj emu, i
bio bi h sasvim siguran u nj ! "
Napad na Omera dogodio se u srij edu, četiri dana prije
isteka mjeseca zu' l - hi dže. Ukopan je u nedjelj u, na samom
početku svetog mjeseca muharrema. Bi l o mu je šezdeset i tri
godi ne. Neki kažu da je i mao šezdeset i šest godi na, drugi
šezdeset i jednu, treći šezdeset, što El- Vakidi smatra naj bl i ži m
isti ni . Ima i mi šl jenja da mu j e tada bi l o pedeset i devet godina,
odnosno pedeset i četiri ili pedeset i pet.
Dženazu mu j e klanjao Suhejb u unutrašnjosti džamije.
228
POVIJEST HALIFA
Muzeni u svom "Tehzibu" kaže: "Na Omerovom prstenu
bilo j e u gravirano: 'Smrt ti j e dovoljan savj etni k, O mere ! "
Taberani od Tarika b.
Š
i haba bilježi sljedeće: "Na dan
kad j e ubijen Omer Umm Ejmen j e rekla: ' I slam je danas
postao krhak! "
Abdurrahman b. Jesar j e zabilježio: "Bi o sam prisutan kad
je Omer b. el-Hattab umro - tada je došlo do pomračenja Sunca! "
Svi prenosioci ove predaje su pouzdani .
U čemu je sve Omer bio pri
EI -Askeri kaže: "On j e prvi koji je prozvan vođom pravovjerih
( emiru )l-mu )m inin) , prvi koji j e događaje počeo bilježiti od
Hidžre, prvi koji j e ustanovio državnu bl agaj nu, prvi koji j e
uveo u praksu noćno bdijenje uz mjesec ramazan, prvi koji j e
noću izvidao opće stanje naroda, prvi koji j e sankci oni rao čin
izvrgavanja nekoga rugl u, prvi koji j e konzumi ranje alkohola
kaznio sa osamdeset udaraca, prvi koji je zabranio privremeni
brak ( el-mutca), prvi koji j e zabranio prodaju robinja koje su
imale malu djecu, prvi koji j e uveo jednoobrazno klanjanje
dženaza-namaza s četiri tekbira, prvi koji j e ustanovio hal i fn
kabinet ( divan), prvi koji j e pokrenuo voj na osvaj anja i koji je
izvršio popis stanovništva, prvi koji je, preko l uke I la, u Medinu
dopremi o hranu iz Egipta, prvi koji j e u islamu zekat zadržao
u državnoj blagaj ni , prvi koji j e preuzeo materijalno izdržavanje
siromašni h starica, prvi koji j e počeo ubirati i zekat na konj e,
prvi koj i j e i zrekao si ntagmu : ' Al l ah ti ži vot produži o! '
( Etalellahu beqaek) - rekao j e to Alij i , prvi koji j e rekao: 'Allah
te podržao! ' ( Ejjedekcllah ), što j e također kazao Alij i ", i td.
229
Dždaluddin cs-Sujuti
Nevevi u svom "Tehzi bu" kaže: "On je bio prvi koji j e
prakt i ci rao nosi ti bi č - tako I bn Sa' ad bi l j eži u svom
"Tabekatu"; on kaže: ' Lj udi su, nakon njega, govori l i : - Zbi lja
j e Omerov bič bio strašniji od vaše sablj e! - Omer j e bio prvi
koji je u većim mjesti ma postavio kadije i prvi koji je osnovao
vel i ke centre: Kufu, Basru, Džeziru,
Š
am, Kairo i Mosul . "
Ibn Asakir od Ismaila b. Zijada bilježi sljedeće: "Al ij a j e
j ednoga ramazana obi šao džami je, pa kad j e vi di o da su
osvijetljene, rekao j e: 'Neka Alah Omeru osvijetli njegov mezar
ovako kako je on osvijetlio naše džamij e ! "
Ibn Sa'ad kaže: "Omer j e osnovao brašnaru. U nju j e
pohranjivao brašno, gri z, datul e, grožđicc i druge namirice .
Odatle j e pomagao onoga ko bi ostao bez neophodnih putnih
sredstava. Pored puta između Mekke i Medi ne postavio j e
slična zdanja u koji ma j e bi lo ostavljano ono što j e neophodno
putni ku koji bi u putu mogao ostati bez hrane; on je porušio
Poslani kovu džamij u, dodao joj nove elemente, proširio je i
šlj unkom prekrio njeno tlo; on je jevreje iz Hidžaza preselio u
Š
am, a stanovnike Nedžrana u Kufu; on je mjesto na kojem je
stajao Ibrahi m ( Mekamu Ibrahim) odmaknuo tamo gdje se i
danas nalazi . Prije toga ono je bilo neposredno uz Kabu. "
O nekm Omervim
izjavaa i pstpima
El -Askeri bilježi u svom "Evai l u", Taberi u "Kebiru" te Hakim,
posredstvom I bn
Š
i haba, da je Omer b. Abdul azi z upitao E bu
Bekra b. Sulejmana b. Ebi Hasmu zašto j e za vrijeme Ebu
Bekra pisano: 'Od hal i fe Božije ga Posl anika . . . . ', a zati m je
230
POVIJEST HAUFA
Omer prvobitno pisao: ' Od halife E bu Bekra . . . ' - ko j e, dakle,
prvi počeo pisati : ' Od vođe pravovjernih . . . ' ? On mu j e, bilježe
oni, na to odgovorio: "Pričala mi je
Š
i t - žena Muhadžirka ­
da je E bu Bekr pisao: ' Od halife Božije ga Poslanika . . . ', a Omer:
'Od halife halife Božije ga Poslanika . . . ' . Tako j e to bilo sve
dok Omer nije od namjesnika I raka zatražio da mu pošalje
dvojicu jakih ljudi , da ih upita o Iraku i njegovom stanovništvu.
On mu je poslao Leblda b. Rebi' u i Adijja b. Hati ma i kad su
njih dvojica došli u Medinu, ušli su u džamiju i tu našl i Amra
b. el -
A
sa. ' Možemo li ući kod vođe pravovjeri h? ! ' , upi tali su
ga i on i m je rekao: 'Vas dvoj ica mu, eto, dadoste pravi naziv! '
Zatim j e ušao kod Omera i rekao mu: 'Mir neka j e na tebe,
vođo pravovj eri h! ' ' Otkud ti sad to? ! ' , upi tao j e Omer.
' Bogami ćeš mi kazati o čemu se radi ! ' Amr mu je ispričao o
dolasku one dvoj i ce, rekavši mu: 'Ti si , zbilja, vođa a mi
vjerici ! ' Od tada se u službenim aktima tako i počel o pisati ".
Nevevi u svom "Tehzi bu" kaže : "Omera s u 'vođom
pravovjernih' prvi nazvali Adijj b. Hatim i Lebid b. Rebl 'a,
kad su iz Iraka došli kod njega. Neki tvrde da ga j e tako prvi
nazvao Mugira b.
Š
u' be, a neki kažu da j e Omer jednom rekao:
"Vi ste pravovjerni , a ja sam vaš vođa! ", pa j e tako i prozvan
vođom pravovjernih. Prije toga j e nazivan: hali fa halife Božije ga
Poslanika, pa su od te si ntagme odustali zbog njene nezgrap­
nosti ".
Ibn Asakir od Muavije b. Kurre bilježi sljedeće: "Ebu Bekr
je pisao: Od Ebu Bekra, halif Božijega Poslanika . . . , pa kad j e
Omer postao halifa, ljudi su htjel i da se rekne : halifa halife
Božijega Poslanika. Omer je prigovorio da je to nezgrapno i
oni su rekli : ' Nije nezgrapno! Mi smo te izabrali da nam budeš
231
Džclaluddin cs-Sujuti
vođa, i ti si nam vođa! ' 'Tako i jest ! ' , kazao je Omer. 'Vi ste
pravovjerni a ja sam vaš vođa! ' Potom se počeo i potpisivati
kao "vođa pravovj erni h ( emiru )l-mu )mini n) . "
Buharija u svom "Tari hu" bilježi sljedeću i zjavu I bnu' I ­
Musejjeba: "Prvi koji j e počeo pisati datume bi o je Omer b.
el -Hattab. S tom praksom j e započeo dvije i po godine nakon
što je postao halifa, šesnaeste godine po Hidžri , na Alij i nu
sugestij u! "
Seidl u svoj i m "Tuj jurati ma" s vjerodostoj ni m nizom
prenosilaca ( sahih) bilježi i zj avu Omerovoga sina; on kaže da
je Omer bio naumio zapisati sve i zreke Božijega Poslanika
(sunen) , ie da je u vezi s tim čitav mjesec dana molio Boga da
ga naputi da li da to uči ni . Jednoga jutra se probudio s već
zrelom odlukom u sebi . "Sjetio sam se jednog ranijeg naroda",
rekao je. "Oni su tako napisali knjigu, pa su se prihvati li te
knjige, a zanemarili Božiju objavu! "
Ibn Sa'ad od
Š
eddada bilježi sljedeće: "Kad se Omer ispeo
na minber, prvo što je rekao bilo j e: ' Bože moj , ja sam plahovit
pa učini da budem blaži ; slab sam, pa me učini snažni m; škrt
sam, pa me učini darežljivi m! "
Ibn Sa'ad, Se'id b. Mensur i još neki autori s razl ičitim
nizovi ma prenosilaca bilježe suedeće Omerove riječi : "Ja sam
se prema Allahovom i metku
'
, postavio kao prema i metku
siročeta: ako ne budem potreban, neću ni uzimati od njega, a
ako budem potreban uzet ću onoliko kol i ko mi je neophodno;
ako postanem i mućni j i , namirit ću ono što sam uzeo! "
hJ
Tj . prema državnoj kasi.
232
POVIJEST HALIFA
Ibn Sa'ad bilježi predaju od Ibn Omera u kojoj stoji "da
je Omer b. el - Hattab kad bi bio u kakvoj oskudici , odlazio
kod državnog blagaj ni ka i od njega posuđivao. Ponekad to ne
bi mogao vrati ti , pa je državni blagaj ni k dolazio kod njega
7ahtijevajući da mu se dug vrati i Omer se pred njim na različite
nači ne dovijao. Nekad bi mu odmah i davao to što je tražio i
tako podmirivao dug".
I bn Sa' ad bi l j eži od Beraa b. Ma' rura "da j e Omer
jedanput i zišao i prišao mi nberu, žaleći se na neku bol , pa mu
j e tu neko spomenuo med, kojega se jedan galon nalazio u
državnoj blagaj ni . 'Ako mi dopuštate, uzet ću ga', rekao j e, ' u
protivnom, taj mi j e med haram! ' , i oni su mu dopusti l i ".
On takoder, posredstvom Salima b. Abdul laha, bilježi "da
je Omer svoju ruku zavlačio u ranu na devini m leđima. ' Bojim
se da ću biti pitan i za ovo što sc nalazi u tebi ! ' , govorio j e".
Od I bn Omera on bilježi sljedeće: "Kad bi Omer naumio
ljudima nešto zabraniti najpri je bi istupi o pred svojom čelj adi .
' Nemojte ni slučaj no da neko od vas uradi ovakvo nešto! Ako
to neko od vas uči ni , tome će kazna biti dvostruka! "
Preneseno je s većim broj em ni zova prenosilaca da je Omer
b. ei - Hattab jedne večeri i zi šao u obilazak Medine - što je,
i nače, često či ni o - pa j e čuo neku Arapkinju kako iza zatvore­
nih vrata svoje kuće deklamuj e:
O, odulji se ova noć, s putujućim zvijezdama svojim,
i mene razdi1·e tuga: nema mi dragoga moga da se
irucam sa njim!
Allaha mi, da nije straha od kazne Mu Njegove,
Sad bi se s kreveta ovog dizao njegov bok!
233
Džclaluddin cs-Sujuti
Ali, plafim se onog ko prati mi saki mojgest,
z dufe nam zaduženog, pisara, vremenskom umoru
nepodložnog.
Strah od Gospodara moga i stid od Njega priječe me.
Stoga ću muža svoga počastit, da postine soje stepene!
Nakon toga odmah je vojskovođama poručio da ni ko od
kuće ne odsustvuje duže o četiri mjeseca! "
I bn Sa'ad bilježi, posredstvom Zazana, Sel manovu izjavu;
on kaže da ga je Omer jednom upitao: "Da li sam ja kralj i l i
hal i fa? " "Ako bi s musl i manske zeml je uzeo makar j edan
di rhem", rekao mu je Sei man, "i l i više ili manje od toga, i
metnuo ga tamo gdje mu nije mjesto, bio bi kralj a ne halifa! "
Omer je i z toga uzeo pouku . "
On također, od Sufjana b. Ebi ' 1 - ' Urdžia bilježi sljedeće:
"Omer b. cl - Hattab je rekao: 'Ja, Al laha mi , ne znam da li
sam halifa i l i kralj ? ! Ako sam kralj, onda j e to nešto gol emo! '
Na to mu j e neko od tu prisutnih rekao: 'Vođo pravovjeri h,
i zmeđu tog dvoga j e vel i ka razl i ka! ' ' Kakva je među nji ma
razl i ka? ' , upitao je i onaj mu je rekao: 'Hal i fa ne uzima ništa
nepravedno i ni šta ne daje nepravedno, a ti si, Bogu hvala,
takav. Kralj tlači ljude, od jedni h otima i drugima daje! ' Omer
j e na to zašutio. "
Od I bn Mesuda - neka ga obuj mi Allahovo zadovoljstvo!
- , on bilježi sljedeće: "Omer je uzjahao konja i pritom mu je
odjeća skliznula s bedra, pa su stanovnici Nedžrana na njegovu
bedru ugledali ml adež. ' Ovo je onaj ' , rekli su, 'kojega naša
knjiga spominje da će nas protjerati i z naše zemlj e! "
234
POVIJEST HALI FA
On od Sa'ada el - Harija bilježi kako je Ka'b ei-Ahbar rekao
Omeru: "Tebe Božija knjiga opisuje kako stojiš pred j edni m
džehennemskim otvorom i l j udi ma ne dopuštaš da upadnu u
nj , pa kad ti umreš, oni će jednako tamo prodirati , sve do
Smaka svijeta! "
Od Ebu M' ašera bilježi sljedeće : "Naši šejhovi su nam
pripovijedali kako je Omer govorio: ' Islam 'može ostati stabilan
i prosperitetan samo sa strogošću bez nasilj a, i s blagošću bez
nemoći ! "
I bn Ebi
Š
ejba u svom "Musannefu" od Hukej ma b.
Umejra bilježi sljedeće: "Omer b. ei - Hattab j e poslao ovakvu
poruku: ' Neka komandant, bilo cijele vojske bilo čete, ne
izvršava kaznu bičevanja ni nad j edni m poči niocem odgovara­
j ućeg prijestupa sve dok ne ugledate Ed- Derb
5
4
, kako dotič­
noga šejtanski bijes ne bi naveo da prijeđe na stranu nevjer­
ni ka! "
Ibn Ebi Hitim u svom komentaru Kur'ana bilježi sljedeću
Š
'abijevu izjavu: "Bizantijski car je Omeru b. ei -Hattabu poslao
pismo u kojem je pisalo: 'Stigli su mi od tebe moji izasl anici .
Oni tvrde da tamo kod vas i ma neko drvo koje ne može
zamijeni ti ni kakvo drugo drvo. Najprije, kažu oni, i zraste
poput plave udovice ( bot. Knautia arvensis), zatim se raspukne
poput bisera, onda se zazel eni pa bude kao zelen smaragd,
potom pocrveni pa bude poput crvena merdžana, zati m zrije
i kada sazrije bude poput najbolje paluze koju je ikad neko
pojeo, potom se osuši, pa onome kod kuće služi za odbranu,
Ed-Derb - prijevoj na planini Taurus.
235
Dželaluddin es-Sujuti
a onome na putu kao dodatna oprema. Ako su mi , dakle, moji
izaslanici kazali isti nu, onda takvo drvo može biti samo rajsko! ? '
Omer mu j e na ovo odgovorio: 'Od roba Božijega, Omera,
vođe pravovj eri h. Caru, vladaru bizantijskom. Tvoji su ti
izaslanici istinu kazal i . Takvo se drvo zbilja nalazi kod nas, i
to je ono drvo koje je Bog uči ni o da izraste ponad Merjeme,
kad j e rodila svoga si na I saa. Stoga sc boj Boga i pored Njega
ne uzi maj Isaa za drugog boga, jer "kod Boga je Isa poput
Adema, kojeg j e On od zemlje stvori o! "
I bn Sa'ad od Omerova sina bilježi i zjavu u kojoj stoji "da
j e Omer pismeno obavezao svoje namjesnike, među koj ima j e
bio i Sa' ad b. Ebi Vckkas, da popi šu svu i movi nu kojom
raspol ažu. Potom im j e tu imovinu podi jel i o na dvi je polovice:
jednu je uzeo u državnu kasu, a drugu dao nj i ma ! "
On od
Š
' abija bilježi "da j e Omer, pri i menovanju nekog
namj esni ka, prakti ci rao i zvršiti popis njegove cj el okupne
i movi ne".
Od Ebu Umame b. Sehl a b. Hunej fa bi l ježi sljedeće:
"Omer j edno vrijeme ni šta ni je uzi mao i z državne kase, tako
da ga j e zahvatila nei mašti na. Tada je pozvao ashabe Božijega
Posl ani ka - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - da sc s
nj i ma posavj etuje u vezi s ti m. 'Sav sam se predao ovome
posl u' , rekao im j e, 'pa, šta mislite da bih mogao uzeti i z
državne kase? ' ' Ručak i večeru! ' , rekao j e Al i j a i Omer j e to
prihvatio. "
Od Omcrova sina on bilježi "da j e Omer, obavljajući hadž
23. godine po Hidžri , potrošio šesnaest di nara, pa j e rekao:
'Abdul l ah, rasipno se odnosimo prema i movi ni ! "
236
POVIJEST HALIFA
Abdurrezzak u svom "Musannef" od Katade i
Š
'abija
bilježi sljedeće: "Omer je došao kod jedne žene i ona mu je
rekl a: ' Moj muž noću bdije, a danju posti ' . ' Lijepa pohval a za
muža', kazao joj j e Omer. K'ab b. Sevvar mu j e na to rekao:
' Pa, ona ti se tuži ! ' ' Kako? ! ' , upitao je Omer, i on mu je rekao:
'
Ž
el i ti reći da joj nj en muž uskraćuje sebe, da ga je želj na
i mati ! ' ' E, kad si to već tako razumi o', kazao mu je Omer,
'onda i presudi među njima! ' ' Evo ovako, vođo pravovjerih: ' ,
rekao je, ' Bog je nj emu dopustio da može i mati četiri žene.
Prema tome, od svaka četiri dana nj u sljeduje jedan dan, a od
svake četiri noći - jedna noć ! "
Od Ibn Džcrira bilježi sljedeće: "Kazivao mi j e jedan
čovjek, u kojega ja imam puno povj erenje, da je Omer prilikom
jednog svog obilaska grada, čuo neku ženu kako govori :
O, odulji Je ova noć i tamom iJpuni Je wa.
U mene tugu unese - nidje dragog mi prijatelja da
milujem ga ja!
I da nije Jtraha od Boga - na koga nalik ništa nije -
Sad bi Je krilo njegovo dizalo sa kre11eta ovoga!
'
Š
ta je tebi , ženo? ! ' , upi tao j u je Omer i ona mu je rekl a:
' Moga si muža prije mjesec dana poslao u vojsku, pa sam ga
mnogo poželj ela! ' ' Jesi l i to naumi l a nešto ružno uči ni ti ? ' ,
upitao j e. ' Bože sačuvaj ! ' , kazala j e žena. ' Onda s e pritrpi ' ,
rekao j e Omer. 'Tvome će mužu odmah biti poslana pošta! '
Tako j e i poslao po tog čovjeka a onda j e otišao do Hafse i
rekao joj : ' Upitat ću te nešto što me jako opteretilo, pa me
riješi te brige: koliko žena može izdržati bez muža? ' Na to j e
ona pogela glavu i zastidjela se. 'Allah se ne stidi istine! ' , rekao
237
Dželaluddin es-Sujuti
je on i ona je rukom pokazala: tri mjeseca, najviše četiri . Omer
je tada i zdao pismenu zapovijed da se vojska od svojih kuća
ne smije držati duže od četiri mjeseca. "
Od Džabira b. Abdullaha bilježi izjavu u kojoj on kaže
kako je jedanput došao kod Omera da mu se požali na neke
postupke svoji h žena, i kako mu je Omer rekao: ' l ja se s tim
suočavam! Ponekad je poželim imati, a ona mi rekne: 'Ti u
obilazak grada odlaziš samo zato da bi gledao djevojke tog i
tog plemena! ' Na to mu je Abdullah b. Mes'ud rekao: 'Zar nisi
čuo da se i I brahim - mir neka je na nj ! - Bogu požalio na
Sarinu narav, pa mu je rečeno: - Pa, ona je stvorena od rebra! -
Tako sc i Ibrahim pomirio s tim da je ona takva kakva je, pa je
reagirao samo ako sc radilo o povredi nekog vjerskog propisa! "
Od I krime b. Halida bilježi sljedeće: "Kod Omera je ušao
j edan nj egov si n; bio je obučen u l i j epo odi j el o i i šao
samodopadljivo, pa ga je Omer pucnuo bičem tako da je
bri znuo u plač. ' Zašto ga udari ? ! ' , upitala je Hafsa. 'Vidio
sam ga zadivlj ena sobom' , rekao j e, 'pa sam ga, u njegovim
vlasti tim očima, htio malo uniziti ! "
Od Ma' mera, posredstvom Lcjsa b. Ebi Sulej ma, bilježi
da je Omer b. ci -Hattab rekao: "Nemojte davati i me Hakem
( sudac) , niti Ebu' I - Hakem (sučev otac) , jer j e Allah Sudac.
Isto tako, nemojte put zvati stazom ( si kkeh) ! "
Bej heki u svom djel u "
Š
u' abu' l - i man" bilježi sljedeću
Dahhakovu i zj avu: "Ebu Bekr je rekao: ' Boga mi bih ponekad
vol io da sam drvo, tu pored puta, pa da pored mene naiđe
devac i otkine me sebi za zalogaj , sažvače me i proguta, i izbaci
me kao balegu! Da uopće, dakl e, nisam l j udsko biće! ' - našta
je Omer rekao: 'Da sam, bogdom, ja bio ovan moje čeljadi pa
238
POVIJEST HALIFA
da me tove po svom nahođenju i kad budem najljepšega izgleda
da im dođe neko i m mnogo drag, da mu zakolju ovna pa me
dijelom uprže a dijel om ispeku, i da me tako cijelog poj edu;
da, dakl e, nisam ni bi o lj udsko biće! "
Ibn Asakir od Bah terija bilježi sljedeće: "Omer j e jedanput
stajao na mi nberu i držao govor, pa mu j e prišao Husej n, sin
Alijin - Allah bio zadovoljan njime! - i rekao mu: 'Siđi s minbera
moga babe! ' 'S minbera tvoga a ne s mi nbera moga babe ! ?
Ko ti je to rekao? ' Tada j e ustao Alija i rekao: ' Ni ko mu to,
Allaha mi , nije rekao. Dat ću j a tebi, varal ico! ' ' Nećeš ti ništa
dati sinu moga brata! ' , kazao j e Omer. 'On j e rekao istinu:
ovo j e mi nber njegovog babe ! "
Niz prenosilaca ove predaje j e potpuno pouzdan ( sahi h) .
Hatib u svom djelu "Edebu'r-ravi" bilježi Malikovu izjavu,
kojoj posreduju Ibn
Š
i hab, Ebu Sel ema b. Abdurrahman i
Se'id b. ei - Musejjeb; tu stoji "da su se Omer b. el - Hattab i
Osman b. Affan znali tako sukobiti u mi šlj enj u o nekom
pitanj u, da bi onaj ko bi i h posmatrao pomislio da se ni kada
neće usaglasiti . Međuti m, oni su se uvijek rastaj ali na naj bol ji
i najljepši nači n! "
Ibn Sa'ad od El - Hasana bilježi sljedeće: "U prvoj hutbi
koju j e održao Omer je, nakon što j e i zrazio zahvalu Bogu,
rekao: ' Eto, vi ste meni dati kao kušnja, a ja vama! Na ovo
sam vam mjesto došao nakon dvojice svoj i h bliskih prijatelja,
pa ko bude ovdje sa mnom, lično ću se s njim suočavati, a ko
ode u neko drugo mjesto dat ću mu snažne i pouzdane l j ude.
Ko bude či nio dobro, j a ću mu uzvratit još ljepši m, a ko bude
činio zlo toga ću sankcionirati . Neka Allah oprosti i meni i
vama!
,,
239
Džclaluddin es-Sujuti
On od Džubejra b. Huvejrisa bilježi da je Omer - neka ga
obujmi Allahovo zadovoljstvo! - konsultirao musl i mane u vezi
s ustrojavanjem državne administracije ( tedvi nu' d-divan) , pa
mu je Alija rekao: "Jednom godišnje podijeli sav ukupljeni
pri hod. Ništa nemoj ostavit i ! " Osman j e rekao: "Vi di m, radi
se o velikom kapi tal u kojega će ljudi dobijati , pa ako ne budu
registrirani tako da se tačno zna ko j e od njih šta uzeo a ko
nije, boj i m se da će se stvar iskomplicirati ! " Velid b. Hišam b.
ei -Muglra j e rekao: "Vođo pravovj erni h, j a sam bio u
Š
amu i
vidio sam da tamošnji vladari i maju državnu administraciju i
da regrutiraju vojsku, pa uči ni tako i ti ! " Omer je prihvatio
njegovo mišljenje i pozvao Ukaj l a b. Ebi Taliba, Mahzemu b.
Nofel a i Džubej ra b. Mut' i ma - sva trojica bij ahu Kurejševići
- te im rekao: ' Ubi l j eži te sve l j ude pre ma mj estu koj e
zauzimaj u! '
Oni su tako počel i bi l j eži ti ; započel i s u s l j udi ma i z
pl emena Benu Hašim, iza nji h su stavili Ebu Bekra i njegovu
fami l ij u, potom Omera i njegove - dakle, prema redoslijedu
hi l afeta. Kad je to Omer ugl edao, rekao j e : ' Započni te s
Vjerovjesnikovom rodbi nom, od one najbliže pa dalje i dalj e.
Tako ćete Omera staviti na ono mjesto na koje ga j e stavio
Allah! "
Od Se'ida b. el - Musejjeba bilježi sljedeće: "Omer j e taj
popi s ( devvene ' l - di van) , i zvršio u mjesecu muharremu,
dvadesete godine po Hidžri . "
Od El - Hasana bi lj eži ovo: "Omer j e Huzej fi uputi o
pismenu zapovijed da l j udi ma podij el i materij alna dobra koja
ih sl jeduj u, i Huzej fe mu je odgovorio: 'Već sam to učinio, i
mnogo toga mi je preostal o! ' Na to mu je Omer odgovorio:
240
POVJEST HALI FA
'To je nji hov i metak - Allah ga je dao nj i ma. U njemu nema
ništa ni za Omera ni za Omerovu porodicu. Prema tome, sve
što j e preostalo razdijeli medu nj i ma ! "
Ibn Sa'ad od Džubejra b. Mut'ima bilježi sljedeće: "Omer
je stajao na arefatskom brdu kad j e čuo nekog čovjeka kako
viče : ' 0, Allahov halifo! ' Jedan drugi čovj ek ga je čuo - a njih
dvojica se bijahu ne podnosi l i među sobom - pa mu j e rekao:
' Bog ti usta razvalio, dabogda! ' Ja sam mu prišao i povi šeni m
tonom ga ukorio za te njegove rij eči . Slij edećeg dana stajao
sam s Omerom na Akabi, gdje· j e bacao kamenčiće, kad se
i znenada na nas sručilo kamenje i Omeru ozlijedila glavu. Ja
sam odmah pošao prema mjestu odakle je kamenje došl o.
Tamo sam, sa brda, čuo nekoga kako mi govori : 'Je l i ti j asno,
Gospodara ti K'abe : Omer tu, od danas, više ni kada neće
stajati ! ' Kad, bij aše to isti onaj čovjek koji j e prethodnoga dana
vi kao na nas, što me j e veoma ražestilo! "
On od Aiše - neka j e obujmi Allahovo zadovol jstvo! -
bilježi sljedeće: "Kad je Omer bio na posljednjem hadžu, kojeg
je obavio sa nama, ženama Boži jega Poslanika - mi r i blagoslovi
Boži ji neka su na nj ! - j a sam, či m smo sišli s Arefata, dok sam
prolazila kroz EI -Muhassab
55
, čula jednog čovjeka kako sa svoje
deve pita: 'Gdje j e bio Omer, vođa pravovj eri h? ' Drugi čovjek
mu je odgovarao: 'Ovdje je bio, vođa pravovj eri h' . Zati m j e
svoju devu natjerao da klekne i povišeni m gl asom stao recitirati :
55
Mir na tebe od imama.
Ruka Božija nek blagoslovi
tu rasječenu kožu.
EI -Muhassab - mjesro na kojem hadžije na Mi ni bacaju kamenčiće.
241
Dtclaluddin e�-Sujuti
He;� ko bi mogao uzjahati
na dva nojeva krila)
i shvatit: ono što jučer bijaše
da preteča je samo!
Izvršio si propise i otišao)
ali nesreće ostadoše
u sojim ogrtačima -
nerazdvojne od tebe!
Taj jahač odatle nije krenuo dalje i ni ko nije znao ko je
on. Govori l i smo da je dži n. Kad se Omer vratio s tog hadža,
i zboden je nožem i umro! "
Abdurrahman b. Ebezi prenosi sljedeću Omerovu izjavu:
"Islam će se, u prvome redu, prepuštati brizi učesnicima Bitke
na Bedru, sve dok i jedan od nj i h bude ži v, zati m učesnicima
Bi tke na Uhudu, dok bude i jednoga od njih, itd. U tome
nema mjesta onome koji j e islam primio tek po oslobođenju
Mekke, kao što nema mjesta ni njegovome djetetu; općeni to,
oni koji su muslimani postali nakon osvojenja Mekke ne mogu
u tome i mati nikakva učešća! "
Od Neha'ij a se bi lježi da j e jedan čovjek rekao Omeru:
"Zašto ne bi za svoga nasl j edni ka i menovao svoga si na
Abdullaha? " "Bog te u bio! ", kazao mu j e Omer. "Tako mi
Boga, ni si to rekao i z čiste namj ere! Zar da za svoga nasljednika
i menuj em nekoga ko ni svoju ženu ne umi j e pustiti ! ? "
Od
Š
eddada b. Evsa se bilježi sljedeća K'abova izjava: "Kod
Benu Israi lićana je bio jedan vladar: ni kad ga nismo spomenuli
a da nismo spomenul i i Omera, ni ti smo spomenul i Omera a
da nismo spomenuli i njega. Uz tog vladara bio je i vjerovjesnik
242
POVIJEST HALIFA
koj emu je spuštana Objava. Tako j e tom Vjerovjesniku - neka
su na njega mir i bl agoslovi Boži j i ! - Bog objavio da mu rekne:
'Ostavi svoju oporuku, napiši mi svoj testament, jer ćeš najdalje
za tri dana umrijeti ! ' Vjerovjesnik je vl adara obavijestio o tome
i kad j e bio treći dan vladar j e pao i zmeđu nekog zida i ležaja,
pa kad j e došao pred svoga Gospodara, rekao Mu j e: ' Bože
moj , Ti znaš da sam ja bio pravedan u vršenju vlasti, da sam,
kad bi sc stvari i skompl icirale, uvij ek slijedio Tvoju Uputu, da
sam bio takav i takav, da sam radio to i to . . . Stoga Te mol i m
da mi produžiš život dok moje dijete ne poodraste i dok moj
narod ne postane broj nij i ! ' Bog je potom objavio dotičnom
vjcrovjesniku da mu j e vladar rekao to i to - a govorio j e isti nu!
- pa da će mu, stoga, dati da poživi j oš petnaest godina, tamam
onoliko kol i ko j e potrebno da mu dijete poodraste i da mu se
narod umnoži ! "
Kad j e Omer izboden, K'ab je rekao: 'Kad bi i Omer svoga
Gospodara zamolio, On bi ga, siguro, još poživio! ' Te su
njegove riječi prenesene Omeru i on je rekao: ' Bože moj , uzmi
Ti mene Sebi , a da ne budem ni propali ni pokuđeni ! "
Od Sulejmana b. Jesara se bilježi da su dži ni j aukali za
Omerom.
Hakim bilježi sljedeću i zj avu Mal i ka b. Dinara: "Kada j e
ubijen Omer, odozgor sa Te bale 5
6
čuo se glas:
5b
Nek' plače za. islamom svako k'o plakat' može,
jer uskoro će oni na tle bačeni biti, a vrijeme još nije
za to.
Tebala - planina M Tihami .
243
Dželaluddin cs·Sujuti
Dunja/uk okrenu leda1 ode dobro njegovo;
om1znu ga svako ko čvrsto vjerovafe u obećanje Božije!
Ibn Ebi ' d-Dunja bilježi sljedeću izjavu Jahje b. Ebi Rašida
cl - Basrij a: "Omer je svome sinu rekao: ' Budite umj ereni kad
me budete opremali u smrtno odijel o, j er ako kod Al laha
budem i mao dobra, On će mi to zamijeni ti nečim bolj i m, a
ako ne budem toga i mao On će mi i ovo začas strgnuti sa
mene! Budite, također, umjereni kad mi budete kopali mezar,
jer ako kod Allaha budem i mao dobra, On će mi mezar moj
proširiti za domet mog očinjeg vida, a ako ne budem toga
i mao, On će mezar pritisnuti na me tako da će mi se rebra
moj a ispreturati ! Neka moju dženazu ne prati ni jedna žena i
nemojte mi pripisivati dobročinstva koji h nisam imao, jer Allah
mene zna ponaj bolje ! Kad me budete nosili prema kaburu,
idite brzo, jer ako kod Allaha budem imao dobra, odnijet ćete
me tamo gdje će mi biti bolje, a ako ne budem toga i mao,
svoja ramena ćete osloboditi najgoreg tereta kojeg ste i kad
ponijeli na nji ma! "
4
4 4
I bn Asakir bilježi Ibn Abbasovu i zjavu u kojoj stoji da je
El -Abbas rekao: "Nakon Omcrove smrti či tavu godi nu dana
sam molio Boga da ga usnij em, i nakon godi nu dana sam ga
usni o: vi di o sam ga kako briše znoj sa svoga čel a. 'Vodo
pravovj eri h' , kazao sam mu, 'zalog su ti moji i otac i mati -
šta ti j e? ! ' ' Upravo sam završio s polaganjem računa! ' , rekao
j e. ' Omerov se tron zamalo ne sruši - samo da ne susretoh
Mi lostivog, Samilosnog! "
244
POVIJEST HIFA
On, također, od Zcjda b. Eslema bilježi i zj avu u kojoj sc
kaže "da je Abdullah b. Am r b. el - '
A
s usni o Omera, pa ga je u
snu upi tao: '
Š
ta si uradi o? ' ' Kol i ko i ma kako sam vas
napustio? ' , upi tao j e on. ' Dvanaest godi na' , rekao je. ' Eto',
kazao mu j e, 'tek sad sam sc riješio polaganja računa! "
Ibn Sa'ad bilježi sljedeću i zj avu Salima, si na Omcrovog
sina Abdul l aha: "
Č
uo sam j ednog Ensariju kako kaže : 'Molio
sam Boga da usnijem Omera i nakon deset godi na sam ga
usnio: briše znoj sa čela! '
Š
ta si uradio, vođo pravovj cri h? ' ,
upitao sam ga, i on mi je rekao: 'Tek sad sam se riješio i, da ne
bješe milosti Gospodara moga, propao bih! "
Halim od
Š
'abija bilježi sljedeće: "
A
tika, kćerka Zejda b.
Amra b. Nufcjla j e, ntgujući za Omerom, izrekla sljedeće stihove:
O, oko moje, obilnu tugu. i jecaj ti li;�
neumorno plači za vodom stamenim!
Usud mi zadade bol: !čepa konjanika učenog
u danu koji nemira i grdnje bijaše pun.
Njega, zaftitnika vjere, pomagača JJjećitog,
utoćifta svakog jadnog, žalosnog.
He;� reci onima u tefkoći, u nevolji koji su:
(Umrite, smrt nas evo smrtnim pićem napoji!
Ashai koji su ul z
vrjeme Omerva hafeta
Za vri jeme dok j e Omer bio halifa, umrli su sljedeći istaknui
ashabi : Utbe b. Gazevan, Al a' b. Hadrcmi , Kajs b. Seken, Ebu
Kuhafa, otac Ebu Bckra es-Siddika, Sa'ad b. Ubada, Suhcjl b.
Amr, muj ezi n Ibn Umm Mcktum, Ajj aš b. Ebi Rebl ' a,
245
Dželaluddin es-Sujuti
Abdurrahman, brat Zubejra b. Avvama, Kajs b. Ebi Sa'sa'a,
jedan od sakupljača Kur'ana, Nofel b. Haris b. Abdul muttalib
i njegov brat Ebu Sufan, Marija, majka sejjida I brahi ma, Ebu
Ubejde b. el - Džerrah, Muaz b. Džebel , Jezid b. Ebi Sufan,
Š
urahbil b. Hasena, Fadl b. Abbas, Ebu Džundub b. Suhej l ,
Ebu Mal i k el - Eš'ari, Safan b. Mu' attal, Ubejj b. K'ab, mujezin
Bilal, Usejd b. Hudajr, El- Bera' b. Malik, brat Enesov, Zejneba
bint Džahš, !jad b. Ganem, Ebu el - Hejsem b. et-Tej han, Halid
b. ei -Velid, Džan1d, prvak plemena Abdu' l - Kaj s, Nu'man b.
Mukarri n, Katade b. Nu' man, El -Akre' b. Habis, Sevda bint
Zem'a, Uvej m b. Sa' ade, Gilan Sekafi , Ebu Mi hdžen Sekat i
mnogi, mnogi drugi ashabi - neka ih sve obujmi All ahovo
zadovoljstvo!
246
POVIJEST HLIFA
OSMAN IBN AFFAN
Osman b. Mfan b. Ebi ' 1 - '
A
s b. Umejje b. Abdu'š-
Š
ems
b. Abd Menaf b. Kusajj b. Kilab b. Murre b. K'ab b. Lu'ej b.
Galib, Kurejšija, Umejcvić ( Mekkanac a potom Medi njani n) ,
Ebu Amr. Zvali su ga j oš i : Ebu Abdul l ah i Ebu Lej l a.
Rođen j e šeste godi ne po "Godi ni slona". I slam j e pri mi o
vrlo rano. Jedan j e od onih koje j e "bliski prijatel j" ( tj . Poslanik,
op. prev. ) pozvao u islam. Dvaput j e či ni o hidžru: prvi put u
Abesi niju a drugi put u Medi nu.
Još prije poslanstva oženio j e Rukaj j u, kćerku Božijega
Poslanika, koja mu j e umrla jedne večeri dok se odvijala bitka
na Bedru. Njena bolest j e i bi la razlog zbog kojeg je, po
odobrenju Božijega Posl ani ka - neka su na nj mir i blagoslovi
Božiji ! - izostao i z te bitke no on se, stoga, ipak ubraja u
nj ene učesni ke, te mu j e obećana i nagrada i sve druge
prinadležnosti kao i ostalim učesnicima bitke.
Onoga dana kad su u Medi ni ukopali Rukajju stigao j e
glasnik da su musl i mani na Bedru i zvojevali pobj edu. Božiji
Posl anik - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - potom ga je
oženio Rukaj j i nom sestrom Umm Kulsum koja mu j e umrla
devete godine po Hidžri .
247
Dždaluddin cs-Sujuti
Učenjaci kažu: Ne zna sc da je iko drugi osim njega oženio
dvije Vjerovj esni kove kćerke . Stoga je i nazvan: Zu 'n-nurejn
( i malac dviju svj etlosti ) . Uz to, on je i j edan od najprvih
musl i mana, prvi j e muhadži r, jedan j e od deseterice onih
koj i ma j e zagarantiran Džennet, jedan od šcsterice s koji ma je
Božiji Posl ani k - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - do
zadnj i h trenutaka svoga života bio zadovolj an i jedan je od
onih ashaba koji su čitav Kur'an sabrali na jedno mjesto.
Š
taviše,
I bn Abbad kaže : "On j e, uz Me' muna, j edi ni hal ita koji je
Kur'an sabrao u jednu zbirku. "
Ibn Sa'ad kaže: "Božiji Posl ani k - neka su na nj mir i
bl agoslovi Božij i ! - i menovao ga j e upravitel j em Mcdi ne
pri l i kom njegova voj nog pohoda na Zatu'r- Rika' i na pleme
Gatafan. "
Od njega se prenosi stotinu četrdeset i šest hadisa Boži jega
Poslanika - mir i blagoslovi Božiji neka su na nj ! Prenose i h:
Zejd b. Hal i d el - Džuheni , I bn Zubejr, Saib b. Jezi d, Enes i bn
Malik, Zejd b. Sabit, Sel ema b. Ekvc' , Ebu Umama el - Bahi l i ,
Ibn Abbas, Ibn Omer, Abdullah b. Mugaffel , Ebu Katade,
Ebu Hurej re i mnogi drugi ashabi - neka i h sve obuj mi
Allahovo zadovol jstvo  Osima ashaba, od njega hadise prenose
�  
i mnogi tabi i ni , medu koj i ma su i : Eban b. Osman,
Ubej dul l ah b. Adijj , Hamrin i dr.
Ibn Sa'ad bilježi sljedeću izjavu Abdurrahmana b. Hatiba:
"Nisam vidio da j e i jedan ashab Božijega Poslanika · neka su
57
248
Tj . l j udi i z druge musli manske generacije, koji nisu ži vj el i u vremenu
Božijega Poslanika, a. s.
POVIJEST HALIFA
na nj mir i blagoslovi Božij i ! - govorio savršeni je i lj epše od
Osmana b. Affana, međuti m, plašio se govora! "
Od Muhammeda b. Sinna bilježi sljedeće: "Od svih ashaba
vjerske obrede je najbolje poznavao Osman, zatim I bn Omer. "
Bejheki u svom "Sunenu" bilježi sljedeću izjavu Abdull aha
b. Omera b. Ebana el - Dž'afja: "Moj dajdža Husejn ei - Dž' af
me je upitao: ' Znadeš li ti zbog čega je Osman nazvan Zu 'n­
nurejnom ( i maocem dviju svjetlosti ) ? ' Kad sam mu rekao da
ne znam, on mi j e kazao: ' Od kako je Bog stvorio Adema pa
sve do Smaka svijeta niko, sem Osmana, nije oženi o dvij e
kćerke nekog vjerovjesnika. Eto, zbog toga mu je dat nadimak
Zu 'n-nurejn! "!
Ebu Nu'ajm od Hasana bilježi sljedeće: "Osman j e dobio
nadimak Zu 'n-nurejn zato što ne znamo da je iko drugi sem
njega vrata svoje kuće zatvorio za dvj ema kćerkama jednog
vjerovjesni ka! "
Hajscma u svom djel u "Fadai l u's-sahabe", te Ibn Asakir,
bilježe da je Alija b. Ebi Talib upi tan o Osmanu, pa je rekao:
'On j e čovj ek kojega u nebeskom društvu zovu Zu'n-nurejn
( i malac dviju svjetlosti ) , j er j e bio zet Božijega Posl ani ka -
neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - od dvije njegove kćerke! "
El - Malini bilježi, sa slabim nizom prei1osilaca, sljedeću
izjavu Sehla b. Sa'ada: "Osman j e nazvan Zu'n-nurejnom jer
će u Džennetu ići s jednoga mjesta na drugo a dvije će mu
l ampe svijetliti; eto, iz tog razloga mu j e dat ovaj nadimak. "
Osman j e prije islama nazivan Ebu Amrom pa kad mu j e
u islamu Rukajja rodila si na Abdullaha, nazivan je po nj emu,
tj . Ebu Abdul l ah.
249
Dželaluddin es-Sujuti
Majka mu je Erva bint Kurejz b. Rebl'a b. Hubejb b.
Abd
Š
ems i bn Abd Menaf. Nj ena je majka: Umm Haki m
Bejda' bint Abdu' l - Muttalib b. Hišam, bliznakinja oca Božijega
Poslanika - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i ! Prema tome,
Osmanova majka j e kćerka Vjerovjesnikove tetke po ocu.
I bn l shak kaže: "Bio je jedan od prvi h musli mana. Islam
je pri mio odmah poslije Ebu Bekra, Alije i Ze jda b. H arise".
Ibn Asakir bilježi, s različitim ni zovi ma prenosilaca, "da
Osman bijaše srednjega rasta, ni visok ni ni zak, lijepoga l ica,
bijele puti s istaknuti m obrisima crveni l a. Po l icu i mađaše
pj egi ce poput oni h kod bogi nj a, guste brade, krupni h
zglobova, širokih ramena, debel i h nogu, dugi h ruku, s kosom
koja mu prekrivaše mišice, bunjave glave, ćelav, s prel ijepim
zubi ma. Njegova bujna kosa sa zadnje strane glave padaše mu
ispod ušnih školjki , ofarbana u mjedovi nu; zube bijaše optočio
zlatom".
Ibn Asakir bilježi sljedeću izjavu Abdul l aha b. Hazma el ­
Mazinija: "Vidio sam Osmana b. Affana: ni koga ljepšeg nisam
vidio od njega, ni ženu ni muškarca! "
Od Musaa b. Talhe se bilježi sljedeće: "Osman b. Mfan je
bio najljepši čovj ek. "
Ibn Asakir bi lj eži sljedeću i zjavu U same b. Zejda: "Božiji
Posl anik - neka su na nj mi r i blagoslovi Boži j i ! - poslao mc da
Osmanovoj kući odnesem jednu zdjelu mesa, pa kad sam ušao
kod nj i h zatekao sam Rukaj j u - neka je obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - u sjedećem položaj u. Tako sam čas gledao u
njeno lice a čas u lice Osmanova, i kad sam se vratio nazad,
Božiji Poslani k - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i ! - upi tao
250
POVIJEST HALIFA
me: ' Jesi li ul azio kod njih? ' Kad sam rekao da jesam, upitao
me je: 'Jesi l i igdje vidio ljepši bračni par? ' ' Nisam, Božiji
Poslani če! ' , rekao sam. "
Ibn Sa'ad od Muhammeda b. I brahi ma b. el - Harisa et­
Tej mija bilježi sljedeće: "Kd je Osman b. AtTan pri mio islam,
nj egov amidža Hakem b. Ebi ' 1 - '
A
s ga j e svezao u konop.
' Zar da se odrekneš vjere svojih predaka', kazao mu j e, 'i pri miš
novu vjeru? ! Bogami te neću pustiti sve dok se toga ne okaniš! '
' Ja se, Boga mi , toga neću ni kada okaniti', rekao mu j e Osman,
'i ovu vjeru nikada neću ostaviti ! ' Vidjevši takvu njegovu
odlučnost Hakem ga je, ne i maj ući kuda, pustio! "
Ebu Ja'la od Enesa bilježi sljedeće: "Prvi koji j e sa svojom
porodicom učinio hi dzru u Abesiniju bio j e Osman b. Affan.
' Bog bio s nji ma! ' , kazao j e tom pri l ikom Božiji Posl ani k -
neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - ' Nakon Luta, Osman j e
prvi koji j e sa svojom čelj adi uči ni o hi džru Al l ahu! "
I bn Adi jj od Aiše - neka j e obuj mi Alahovo zadovoljstvo!
- bilježi sljedeće: "Kd je Vjerovjesni k - neka su na nj mir i
blagoslovi Boži j i ! - (za Osmana, op. p rev. ) u davao svoju kćerku
U mm Kul sum, rekao joj j e: 'Tvoj muž najviše l i či na pretka ti
I brahi ma, i oca ti Muhammeda! "
Haisi koji govor o Osmaovim oa
osim oni koje smo raije spomenuli
Buharija i Muslim bilježe izjavu Aiše - neka j e obujmi Allahovo
zadovoljstvo! - u kojoj stoji da je Božiji Poslanik - neka su na
nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - pokrio otkrivene dijelove svoga
251
Dželaluddin cs-Sujuti
tijela kada je kod njega ušao Osman. 'Kako da se ne stidi m
čovjeka kojega se stide i mel eki ! ? ' , kazao j e.
Buharija bilježi od Ebu Abdurrahmana es-Sulemija "da
i h j e Osman, već sasvim iscrpljen i i znemogao, pogledao i
rekao: 'Tako vam Boga - a ne zakl i nj em ni koga drugog doli
ashabe Božijega Posl anika - vi znate da je Božiji Poslanik -
neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - rekao: "Onaj ko opremi
slabo opremljenu vojsku, i mat će Džennet ! ", i znate da sam ja
takvu vojsku opremio; isto tako znate da j e Božiji Poslanik
rekao: "Onaj ko iskopa bunar Rumu, imat će Džennet! ", i
znate da sam ja iskopao taj bunar! ' Oni su mu potvrdi l i da je
to što kaže potpuno tačno".
Tirmizi bilježi sljedeću izjavu Abdurrahmana b. Habbaba:
"Bio sam prisutan kada je Vjerovjesnik - neka su na nj mir i
bl agosl ovi Boži j i ! - podsti cao l j ude da opreme sl abo
opreml j enu vojsku. Tada je Osman b. Mfan rekao: ' Božiji
Posl ani če, ja ću u ime Boga od sebe dati stotinu deva, s
nji hovim pokrovcima i samari ma! ' Poslanik je zatim nastavio
podsticati l j ude da daju za vojsku, i Osman j e rekao: ' Božiji
Poslaniče, ja u i me Boga daj em dvije stotine deva, zajedno s
pokrovci ma i samari ma ! ' Posl ani k j e i dalje podsticao na
davanje, i Osman j e rekao: ' Božij i Poslaniče, u ime Boga j a
daj em tri stotine deva, s pokrovcima i samarima ! ' Tada j e
Poslanik, silazeći sa mjesta s koj eg j e govorio, rekao: ' Nakon
ovoga što je uradio, Osman više nema ni kakve obaveze! "
Tirmizi bilježi od Enesa a Haki m od Abdurrahmana b.
Semure - i on tu njegovu izj avu uvrštava u red vjerodostoj ni h
predaja ( sahih) - sljedeće: "Pri opremanju j edne voj ne, Osman
j e Božijem Poslaniku - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! -
252
POVIJEST HAL FA
donio hiljadu di nara. Te j e novce istresao u kri l o Posl ani ku i
on i h j e stao prevrtati u rakama, govoreći : ' Nakon ovoga,
Osmanu neće biti štete šta god da uradi ! ' , i to je ponovio još
j ednom! "
Ti rmi zi od Enesa bilježi sljedeće: "Kada j e Boži j i Poslani k
- neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - zatražio da se obavi
prisega na vjerost ( Bej ' atu 'r-ridvan) , njegov i zasl ani k onima
u Mekki bio j e Osman b. Affan; on j e tamo od njih primio
prisegu na vjerost. Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - tada je rekao: 'Osman b. Mfan zbilja radi za Al laha i
Njegova Poslanika! ' i pritom j ednom svoj om rukom udario
po drugoj . Ruka Božij ega Poslanika - neka su na nj mir i
blagoslovi Božij i ! - tako je Osmanu bila bolj a nego što su
nj i ma bi l e nji hove ruke! "
Tirmizi od I bn Omera bilježi sljedeće: "Božiji Poslanik -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - jednom j e spomenuo
neku smutnj u pa je, pokazuj ući na Osmana, rekao: 'Tom
prilikom će on biti nepravedno ubi j en! "
Tirmizi, Ibn Madže i Hakim - koji to uvrštava u kategoriju
vj erodostoj ni h predaja - od Murre b. Ka' ba bilježe sljedeće:
"
Č
uo sam Vjerovj esnika - neka su na nj mi r i blagoslovi Boži j i !
- kako spominje neku pometnju koja će se uskoro desiti i utom
j e naišao neki čovjek sav umotan u svoj u odj eću. ' Evo, ovaj će
pri toj pometnji biti na pravoj strani ! ' , rekao j e Posl ani k. Ja
sam prišao dotičnome kad - to bijaše Osman b. Affan! Potom
sam se l i cem okrenuo prema Boži jem Posl ani ku i upitao ga:
'Je l i ovaj ? ! ' 'Taj ! ' , kazao je on. "
Tirmizi i Hakim bilježe od Aiše - neka j e obuj mi All ahovo
zadovol j stvo! - "da je Vjerovjesni k - neka su na nj mi r i
253
Dželaluddin es-Sujuti
blagoslovi Boži j i ! - jednom pri l ikom rekao: ' Osmane, moguće
je da će tebi Allah skrojiti j ednu košulj u, pa ako ti l icemjeri
zatraže da tu košul ju skineš sa sebe, ti je nemoj skinuti sve
dok se ne susretneš sa mnom! "
Tinnizi bilj eži da j e Osman, kada su se u nj egovoj kući
zbivali oni dramatični događaj i , rekao: "Meni j e Vjerovj esnik
- neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - nešto povjerio i ja ću
do kraja ostati pri tome ! "
Hakim bilježi sljedeću i zjavu Ebu Hurejre: "Osman je
dva puta od Vjerovjesni ka - neka su na nj mir i blagoslovi
Božiji ! - kupio Džennet: kada je iskopao bunar Rumu i kada
je opremio slabo opreml jenu vojsku! "
Ibn Asakir, posredstvom Ebu Hurej re - neka ga obujmi
Al l ahovo zadovol jstvo! - bi l j eži sl j edeće ri j eči Boži j ega
Poslanika: "Od svih moji h ashaba Osman mi je po ćudoređu
naj bl i ži ! "
Taberani od !smeta b. Malika bilježi sljedeće: "Kada j e
umrla Osmanova žena, kćerka Božijega Poslanika - neka su
na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - Poslanik je rekao: 'Oženite
Osmana! Da ja imam i treću kćerku, i nj u bih dao za njega -
opet po Boži joj objavi ! "
Ibn Asakir bilježi sljedeću Al i ji nu i zjavu: "
Č
uo sam kad j e
Vjerovj esnik - neka su na nj mi r i blagoslovi Boži j i ! - rekao
Osmanu: ' Da i mam četrdeset kćeri , sve bi h i h, j ednu za
drugom, udavao za tebe; sve do posljednj e! "
Ibn Asakir od Zejda b . Sabita bilježi sljedeće: "
Č
uo sam
Vjerovjesni ka - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - kad je
rekao: 'Svratio mi je Osman, baš kad se kod mene nalazio
254
POVIJ EST HALIFA
jedan melek. I melek je rekao: "
Š
ehi d. Njegov će ga narod
ubiti ! Mi , meleki, se njega stidimo! "
E bu } ' al a bilježi od I bn Omera "da j e Vjerovjesnik - neka
su na nj mir i blagoslovi Boži j i ! - rekao: 'Mel eki se, zbilja,
stide Osmana kao što se stide i Allaha i Njegova Poslani ka! "
I bn Asakir bilježi kako j e jedanput pred Hasanom neko
spomenuo Osmanov stid, pa je rekao: "Osman je, zbilja, bio
takav da se kupao unutra u svojoj kući, i za zatvorenih vrata,
pa kad bi odložio svoju odjeću kako bi se polio vodom, njegov
mu stid nije dopuštao da ispravi kičmu! "
O Osmaovom haet
Za halif j e priznat nakon što su protekle tri noći od Omerova
ukopa. Zabil ježeno je da su se ljudi tih dana okupljali oko
Abdurrahmana b. Avfa i njega pitali za savjet i mišlj enj e, te da
niti jedan od oni h do čijeg se mišljenja držalo nije nikoga
nalazio ravnim Osmanu. Tako j e Abdurrahman, kad j e sjeo
da izrazi svoju prisegu novome halifi , nakon i zricanja zahvale
i pohvale Bogu, rekao: "Zapazio sam da l judi ne prihvaćaju
ni koga drugoga osim Osmana! "
Ovu predaju bilježi I bn Asakir posredstvom Mesvera b.
Mahreme, dok u drugoj verziji stoj i : "Sad prijeđimo na stvar.
Alija, ja sam, zbilja, dobro razvidio raspoloženje ljudi i vidio
sam da oni ne žele nikog drugog osi m Osmana. Stoga, ne
dopusti da tobom ovlada strast! " Potom j e uzeo Osmana za
ruku i rekao: ' Priznajem te za halif i daj em ti svoju prisegu
na vjernost, po Al l ahovom zakonu, po sunnetu Njegova
Posl anika i po sun netu dvoj ice halifa koji su bili poslije njega. '
255
Dželaluddin es-Sujuti
Tako mu je Abdurrahman izrazio svoju lojalnost, a onda su to
uči ni l i i Muhadžiri i Ensarije . "
Ibn Sa'ad bilježi sljedeću Enesovu i zjavu: "Sat prije nego
će umrijeti Omer je poslao po Ebu Tal hu el - Ensarija i rekao
mu: ' Budi među oni h pedeset Ensarija koji će biti s drugim
ashabi ma, čl anovi ma konsultativnog vijeća, jer ja mi sl i m da će
se oni sastati u nekoj kući . Tamo gdje sc budu sastali ti sa
svoji m l judi ma stani na ulazna vrata i ni koga i m ne puštaj
unutra. Također, nemoj ni nj i h pustiti da prođe više od tri
dana a da nekoga ne i zaberu za vl adara! "
U Ahmedovom "Musncdu" zabilježena je sljedeća Ebu
Vailova i zjava: "Upitao sam Abdurrahmana b. Avfa: ' K.'lko
ste vi , pored Al ije, za halifu izabrali Osmana? ! ' 'Ah, šta ja tu
mogu! ' , kazao j e. ' Ja sam se najprije obratio Alij i . Rekao sam
mu: ' Priscgnut ću ti po Alahovu zakonu, po sun netu Njegova
Poslanika, onako kako je to bilo i s Ebu Bekrom i Omerom! ? ' ,
i on mi j e na to rekao: ' Kol i ko budem u stanju! ' , a kad sam to
isto i zložio Osmanu, Osman je rekao: ' Da, tako neka bude! "
Prenosi se da je Abdurrahman nasamu upitao Osmana:
"Ako ne bi h tebe izabrao za hal ifu, koga bi mi ti preporuči o?"
i on mu j e rekao da bi mu preporučio Al i ju, a kad j e to isto
upitao Al ij u, Aija mu je rekao da bi mu preporučio Osmana.
Potom je pozvao Zubejra, pa i nj emu postavio isto pitanj e, i
Zubejr mu je rekao: "Alija i l i Osman". Zatim Sa'ada: "Koga
bi mi ti preporučio", upitao ga j e, "i zuzi majući tebe i mene? ! "
"Osmana", kazao j e. Abdurrahman j e zati m konsul tirao i sve
druge ugl edni ke, pa je ustanovio da je veći na nj i h sklona
Osmanu.
256
POVIJEST HLI FA
Ibn Sa'ad i Haki m bilježe riječi I bn Mesuda - neka ga
obuj mi Al l ahovo zadovol jstvo! - koje j e i zrekao nakon
Osmanova i zbora za hal i fu: "I zabrasmo najboljeg koji ostade;
ne imadosmo nikakve dvoj be ! "
Te godi ne njegove vladavine ponovo j e osvojen Rej j ,
nakon što je prethodno bi o izgubljen. U toj godi ni je ljudi ma
često udarala krv na nos tako da je čak i nazvana 'godinom
krvarenja i z nosa' ! I sam Osman je toliko krvario da nije mogao
otići na hadž već je za vodiča i menovao drugu osobu. Ove
godine su osvojene i mnoge bizantijske utvrde i te godine je
Osman za upravitelja Kufe i menovao Sa'ada b. Ebi Vekkasa,
nakon što je s tog položaja smijenio Mugiru.
Dvadeset i pete godine Osman je s položaja upravitelja
Kufe smijenio i Sa'ada i na njegovo mjesto postavio Velida b.
' Ukbu b. Ebi Mu'ajta, ashaba, i nače Osmanova brata po majci,
za šta je dobio prvi prigovor, budući j e na upravljačka mjesta
počeo protcži rati svoju rodbi nu . Prenosi se da je Vel i d
j edanput, u pijanom stanju, s ljudima klanjao četiri rekata
sabah-namaza, i da se kad je završio okrenuo i upitao: "Hoćete
l i da vam nastavi m? ! "
Dvadeset i šeste godi ne Osman j e i zvršio dogradnju
harema u Mekki, kupi o okol noga zemljišta i proširio područje
harema. Te godine je osvojen Sabu/
8

Dvadeset i sedme godine Muavija je poveo vojsku na Kipar,
ukrcavši se na lađe. S nj ima je bio i Ubade b. Samit i njegova
žena U mm Haram, Ensarijka, kćerka Mi l hanova, koja je tamo
58
Sabur - mjesto u Iranu.
257
Dždaluddin cs-Sujuti
pala sa svoje jahaće životinje i tako presel i l a kao šehid. Nju j e,
nai me, sam Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i !
- upoznao s ti m da će biti ta vojska, pa joj j e uputio dovu
Bogu da i ona bude među nji ma. Ona je tako i ukopana tamo
na Kipru.
Ove godine osvojen je i Eredžan i Drabdžercd
"9
i te godine
je Osman smi jenio Amra b. el - '
A
sa, namjesnika Egipta, i na
njegovo mjesto i menovao Abdul l aha b. Sa'ada b. Ebi Serha
koji je pokrenuo voj nu na Mriku osvojivši sve dokle je stigao,
i brda i dol i ne . Svaki voj ni k koji je učestvovao u tome dobio
je tom pri l i kom hi ljadu dinara, a neki kažu i tri hi ljade di nara.
Ove godi ne je osvojen i Endel us.
Zanimljivost: Muavija je j oš kod Omera b. el - Hattaba upor­
no tražio da se s vojskom krene na Kipar, da sc zaplovi morem,
pa je Omer pismeno zatražio od Amra b. el - '
A
sa da mu opiše
kako izgleda more i plovidba nji me. Amr mu je odgovorio:
"Vidio sam ogromno stvorenje kojeg jaše malo stvorenje. Kda
miruje cijepa ti srce a kad se pokrene zapanji razum. Um se tu
još više osjeti sićušnim i, općenito, i ma mnogo negativnosti .
Oni na njemu su baš poput crva na drvcetu: ako sc nagne, on
se utopi, a ako se sačuva od toga, na smrt se preplaši ! "
Kd j e Omer pročitao te njegove riječi , poslao j e Muaviji
sljedeću poruku: "Allaha mi, ja na takvo što ni kada neću popeti
ni ti jednoga musli mana! "
Ibn Džerir kaže: "Tako je Muavija s vojskom krenuo na
Kipar tek za vrijeme Osmanove vladavi ne. Tamošnje stanov-
Mjesta u Iranu.
258
POVIJEST HALIFA
ništva je s njim postiglo mirovni sporazum, pristavši na plaćanje
dži zje . "
Dvadeset i devete godine vojno je osvojen Istahr
60
, a pod
musli mansku upravu je potpala i Fesa
61
i još neka mjesta. Ove
godine Osman je izvršio dograđivanje i proširivanje i džamije
u Medi ni . Sve je to ozidao klesanim kamenom a kameni su
bili i stupovi, dok j e krov bio od ti kovi ne. U duži nu ju je
pružio stoti nu i šezdeset lakata a u širinu stoti nu i pedeset .
Tridesete godi ne osvojen je Džur
62
i široka prostranstva
područja Horasan, mi rovni m sporazumom je i Nejsabur
potpao pod musli mansku vlast - premda i ma i mišljenja da je
on uzet silom - zatim Tus i Serahs
6
3
, također mi ri m putem,
kao i Merv i Bejhek. Osvajanjem ovih prostrani h područja
kod Osmana se, na ime harača, počelo slivati si l no blago koje
mu je sa svi h strana pristizalo tako da je osnovao mnoge
državne ri znice. Pri hodi su postali tako obi l ni da j e naređivao
da se za određen

g čovjeka isplati po stotinu hi lj ada kesa
64
, O
četiri hi l jade oka
6'
u svakoj kesi .
Trideset i prve godi ne umro j e Ebu Sufj an b. Harb,
Muavijin otac, te Hakem b. Ebi el - '
A
s, Osmanov amidža.
Tri deset i druge godi ne umro j e Abbas b. Abdu ' l ­
Muttal ib, Poslanikov amidža, i dženazu mu j e klanjao Osman.
ðl
ó2
ó3
ó5
Istahr - prijestonica perzijske dinastije Sasanida.
Fesa - mjesto u I ranu.
Džu - mjesto u Iranu.
Područje u Horasanu, I ran.
Jedna kesa: 7. 000 zlatnih dinara.
Jedna oka: 320 grama.
259
Dželaluddin cs-Sujuti
Te je godi ne umro i Abdurrahman b. Avf, j edan od prve
deseterice muslimana, koji je jedanput na ime sadake dao iznos
od četrdeset hi ljada i kompletnu karavanu koja je upravo bila
pristigla i z
Š
ama. U toj godi ni preselio je i Abdul l ah b. Mesud
ei - Huzel i , j edan od četverice najistaknutijih učača Kur'ana i
jedan od najprvih muslimana, čuven medu ashabima po svome
znanj u. I ste te godi ne umro je i Ebu Derda ei - Hazredži, veliki
mudrac i pobožnjak, kojega j e Muavija i menovao kadijom
grada Damaska, zati m Ebu Zerr Džundub b. Džunada ci­
Gi fari , poznat po svojoj iskrenosti, te Zcjd b. Abdul lah b. Abd
Rabbeh el - Ensari , koji je usnio formu ezana.
Trideset i treće godine umro j e Mi kdad b. ei - Esved, na
svome i manju u Džurfu, odakle je prenesen u Mcdi nu. Ove
godine je Abdul lah b. Sa'ad b. Ebi Serh s vojskom pošao na
Abesi nij u.
Trideset i četvrte godine stanovnici Kute su smijenil i Se'ida
b. el - '
A
sa i umjesto njega izabrali Ebu Musu ei - Eš'arija.
Trideset i pete godine ubijen je Osman.
Zuhri kaže: "Osman je dužnost hal i fe vrši o dvanaest
godine i prvih šest godina na njegovu vladavinu ni ko nije imao
nikakva prigovora. Kurcjšije su ga voljele više nego Omera b.
ei - Hattaba, koji j e prema nji ma bi o strog, j er kad je on postao
hal i fa on se prema nji ma pokazao bl agodari m i pri sni m.
Kasnije sc, međuti m, udaljio od nji h i u drugih šest godina
svoje vladavine na visoke državne položaje postavljao je svoju
rodbi nu i svoje ukućane. Tako je Mervanu prepustio afričku
petinu i općeni to je obil ato darivao svoje rođake i ukućane.
Rodbi nske veze, koje je Bog naredio da se čuvaju, on je ovako
protumači o: ' Ebu Bek i Omer su se odrekli onoga što im je
260
POVJEST HALIFA
pripadalo od toga. Ja to, međutim, uzimam i dijel i m svojoj
rodbi ni ! ' Narod mu to nije davao za pravo. "
Ovo bilježi Ibn Sa'ad.
Ibn Asakir, posredstvom drugog niza prenosilaca, također
od Zuhrija bilježi sljedeće: "Upitao sam Se'ida b. ei - Muscjjeba:
' Hoćeš l i mi kazati kako je došlo do Osmanova ubistva, kako
se on ponašao a kako narod i zašto su sc ashabi Božijega
Poslanika - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - distancirali
od njega? ' Odgovorio mi je: 'Osman je ubijen nepravedno i
onaj koji ga je ubio je nasi l ni k. Međuti m, oni koji su sc od
njega distanciral i , i mali su razloga za to! ' ' Kako je došlo do
toga? ' , upitao sam i on mi je rekao: ' Kada je Osman preuzeo
hi lafet jedna grupa ashaba nije bila s tim saglasna, jer j e Osman
bio suviše odan svojoj fami l ij i . Tako je on dvanaest godi na bio
na vlasti pri čemu j e vrlo često na državne položaje postavljao
ljude iz pl emena Benu Umejje ( Omejevići ) koji nisu bili i z
reda ashaba Božije ga Posl ani ka - neka su na nj mi r i blagoslovi
Božiji ! - i ti njegovi namjesnici su se ponašali nepri l i čno što je
nailazilo na osudu Muhammedovih, a. s. , ashaba. Osmanu su
za te nji hove postupke upućeni ozbilj ni prigovori , no i pored
toga on ih nije smjenjivao. Bi l o je to trideset i pete godi ne.
Zadnji h šest godi na svoje vladavi ne on j e na državne
funkcije isključivo postavljao svoje bl i že rođake, mimo i koga
drugog i pritom od nji h tražio da imaju Boga na umu. Tako
je za namjesnika Egipta i menovao Abdul laha b. Ebi Serha,
koji j e na tom položaju ostao dugi ni z godi na, pa su mu se
Egipćani došl i žal i ti na njega i na zul ume koje i m je či ni o.
Još pri j e toga Osman se nekorektno bi o poni o prema
Abdullahu b. Mesudu, Ebu Zcrru i Ammaru b. J asi ru. Naime,
261
Dželaluddin es-Sujuti
ljudi iz plemena Benu Huzejl i Benu Zuhra u svoji m su srcima
nosili veliko razočarenje zbog stanja u koje je bačen Ibn Mesud,
dok su pripadni ci Bcnu Gitara i nji hovi h saveznika čak bili
bijesni zbog situacije u koju je doveden Ebu Zerr, noseći u
svoji m srcima vel i ku srdžbu, a zbog odnosa prema Ammaru
b. ]asiru pripadni ci Benu Mahzuma su otvoreno i zrazi li svoj
prijezir prema Osmanu.
Predstavni ci egipatskog stanovništva došl i su se žaliti na
I bn Ebi Serha, nakon čega mu je Osman uputi o jedno
upozoravaj uće pi smo. I bn Ebi Serh je, međuti m, odbi o
sprovesti ono što mu je Osman bio naložio.
Š
taviše, neke od
onih ljudi koji su se išli žaliti na njega dao je pogubiti, što je
rezultiralo ti me da se iz Egipta zaputil o sedam stotina ljudi
koji su došli u Poslanikovu džamiju koristeći namaska vremena
kako bi se ashabima Božijega Poslanika - neka su na nj mir i
blagoslovi Boži ji ! - požal i l i na ono što im či ni I bn Ebi Scrh!
Na to je Tal ha b. Abdul l ah skočio i oštro se obratio Osmanu,
dok mu je Aiša - neka je Allahovo zadovoljstvo obuj mi ! -
poslala sljedeću poruku: "Kako to da ne pristaješ smijeniti
čovjeka čiju smjenu od tebe traže ashabi Muhammedovi ? ! Ta,
dotični j e ubio jednog nj i hovog čovjeka, stoga im ispuni
nji hovo pravo koje i maju kod tvog namjesnika! "
Kod njega je ušao i Aija b. Ebi Tal i b i rekao mu: 'Sve što
ovi l judi traže jest to da jednog čovjeka zamijeniš drugi m, a
tvrde i da im je dužan krvari nu. Stoga smijeni tog čovjeka i
pokreni istragu, pa ako se utvrdi da je doti čni zbilja pogriješio,
osiguraj i m nji hovo pravo kod njega! '
' Hajde, eto' , kazao je on, 'vi recite kojeg čovjeka hoćete
da postavim umjesto njega! '
262
POVIJEST HALIFA
Oni su rekli da bi na tom mjestu željeli vidjeti Muhammeda,
sina Ebu Bekrova, i Osman mu je napisao postavljenje koji m ga
je i menovao namjesnikom Egipta. Oni su nakon toga krenul i
nazad u Egipat. Sa njima je pošlo i nekoliko Muhadžira i Ensa.t ija
kako bi razvidili situaciju između egipatskog stanovništva i I bn
E bi Serha. Put Egipta krenuo je i Muhammed sa svojim ljudi ma
i kad se već bio udaljio tri dana hoda od Medine pred njih je
odnekud bahnuo jedan crn ml adić koji je silovito tjerao svog
devca, kao neko ko j e u potj eri i l i za ki m i de potjera, i
Muhammcdovi ashabi su ga upital i : '
Š
ta je s tobom?
Š
ta ti je?
Kao da si bjegunac i l i juri š bjegunca? ! ' ' Ja sam momak vođe
pravovjerih! ' , kazao je on. '
Š
alje mc namjesniku Egipta' . Jedan
od njih mu je rekao: 'Ovo je namjesnik Egipta! ? ' , na šta mu je
on odgovorio: ' Nije on onaj kome ja idem! '
Kad j e s tim upoznat Muhammed, si n Ebu Bekrov, on j e
odmah za nji m poslao jednog čovjeka koji ga j e susti gao i
doveo kod njega. '
Č
i ji si ti , ustvari , momak? ! ' , upitao ga je
Muhammed i on je jedanput odgovarao da je momak vođe
pravovjeri h a drugi put da je Mervanov, sve dok ga jedan od
prisutnih nije prepoznao kao Osmanova momka. Tada ga je
Muhammcd upitao: 'Kome su te uputi l i ?' ' Namjesniku Egipta',
kazao je. '
Š
ta mu nosi š ? ' , pi tao ga je dal je Muhammed.
' Poruku' , kazao j e. ' Imaš l i j e napisanu? ' , upitao ga je i on j e
rekao da nema. Oni su ga tada svega pretresli no kod njega
nisu pronašli nikakva pi sma. Međuti m, kako je uza se i mao i
jednu kožnu zdjelu koja sc već bil a sasvim sasuši l a, osjeti l i su
da u njoj i ma nešto, pa su je dobro pretresli kako bi to nešto
ispalo iz nje i, kako ono nije ispadalo, rastrgnuli su zdjel i i
unutra našli pismo koje je Osman slao Ibn Ebi Serhu.
263
Dželaluddin es-Sujuti
Muhammed je potom sakupio kod sebe Muhadžire,
Ensarije i ostale koji su i šl i sa nji m i u njihovu prisustvu otvorio
pismo. U pismu je staj al o: "Kada kod tebe dođe Muhammed
i s nj i m taj i taj , taj i taj, smi sl i kakvo l ukavstvo i smakni i h, a
njegovo postavlj enje uništi . Svoje dužnosti nastavi vršiti i dalje,
sve dok ti od mene ne stigne kakva depeša. Sve one koji mi se
dođu žaliti na tebe baci u tamnicu i zadrži ih tamo dok ti u
pogledu nj i h ne stigne uputstvo od mene, ako Bog da".
Kad su pročitali pismo, svi su u sebi osjetil i strah, pa su
odl učil i vratiti se u Međi nu. Pismo je Muhammed ovjerio
prstenom svakog od oni h koji su bili sa njim i dao ga jednom
od nji h. Kad su stigli u Medi nu, pozvali su Tal hu, Zubejra,
Al ij u, Sa'ada i ostale Poslani kove ashabe koji su se tu nalazi l i ,
i u njihovu prisustvu razmotali pismo te ga, upoznavši i h s ti m
kako su došli do njega, pred njima proči tal i . Tako u Medini
više nije bilo nikoga ko nije bio bijesan na Osmana. Bijes onih
koji su se još ranije rasrdi l i na njega zbog Ibn Mesuda, Ebu
Zerra ( ei - Gifari j a) i Ammara b. J asira, time je postao naročito
izražen.
Ashabi Muhammedovi - mi r i blagoslovi Božiji neka su
- na nj ! - povukli su se u svoje kuće, skrhani sadržajem pisma,
dok je svijeti na, trideset i pete godi ne, nahrnula na Osmana,
opkolivši ga sa svih strana. Muhammed, sin Ebu Bekrov, doveo
mu je pl eme Tej m i još neke ljude iz drugih plemena, pa kad
je Alija vidio šta se događa, pozvao je Tal hu, Zubejra, Sa'ada,
Ammara i neke druge ashabe, sve učesnike Bitke na Bedru, i s
njima otišao kod Osmana, zajedno s oni m pismom, ml adićem
i devcem.
264
POVIJEST HALIFA
' Je li ovo tvoj momak? ' , upitao ga je i on je rekao da jeste.
'A i devac je tvoj ? ' , upitao je i Osman je i to potvrdi o. ' Prema
tome' , kazao je Al i ja, ' i ovo pismo si ti napisao! ? ' ' Ne ! ' , rekao
je Osman i zakleo se Bogom da to on ni je učinio, ' niti sam
naredio da se to učini ' , kazao je, ' niti sam uopće znao za njega! '
'Al i , pečat koj i m j e pismo opečaćeno j e tvoj ? ! ' , upitao j e Alija
i Osman je potvrdio da je pečat zbilja njegov. ' Pa, kako j e tvoj
momak mogao poći s tvoji m devcem' , nastavio je Alija, ' noseći
pismo s tvoji m pečatom? ! ' Osman se jednako kleo: 'To pismo
ja nisam napisao, ni ti sam naredio da ga ko napiše; i ni kad
ovoga momka ja nisam poslao put Egipta! '
Š
to se tiče samog rukopisa, bilo j e jasno da j e on Mervanov,
no sumnjal i su da je i Osman upl eten u to. Stoga su traži l i da
i m dovede Mervana, koji se nal azi o tu u njegovoj kući , al i j e
on to odbijao.
Potom su ashabi Muhammedaovi ljuti napustili Osmanovu
kuću, noseći u sebi sumnj u u njega i istovremeno znaj ući da
sc on ni kada ne bi lažno zakl eo. Neki su govori l i : ' Osman u
naši m srcima neće biti čist sve dok nam ne isporuči Mervana
da ga ispitamo i dok se ne i zvede na čistac situacija oko pi sma.
Ta, kako se može naredi ti neopravdano ubi stvo j ednog
Muhammedova as haba? ! Prema tome, ako se ispostavi da j e
pismo napisao Osman, smijenit ćemo ga s položaja hali fe, a
ako se pokaže da ga j e, u Osmanova i me, napisao Mervan,
razmotrit ćemo šta ćemo uraditi s Mervanom! '
Tako su se povukli u svoje kuće a Osman ni kako nije
pristajao da i m isporuči Mervana, pl ašeći se da ne bude ubij en.
Onda j e svijetina opkol i l a Osmanovu kuću, uskraćujući mu
vodu. Nakon nekog vremena Osman j e izišao i s gorjeg dijela
265
Dždaluddin cs-Sujuti
kuće upitao: ' Je li među vama Alija? ' Kad su rekli da ni je,
upitao je da l i je tu Sa'ad, pa kad su rekli da nije ni on tu,
Osman je zašutio. Zati m je upitao: ' Hoće l i neko otići do
Al i je i zamoliti ga da nam donese vode! ' To je sti glo do Al ije
i on mu je poslao tri mješi ne pune vode i tek što su te mješine
bil e donesene, nekol i ko sl uga plemena Benu Hašim i Benu
Umejje je zbog nji h zadobilo rane prije nego su stigle do
Osmana.
Utom je Al i ji javljeno da j e Osman i zložen opasnosti da
bude ubijen.
' Mi smo od njega traži l i da nam isporuči Mervana' , kazao
je on, 'al i Osmanove ubistvo ne dolazi u obzi r! ' Zatim je
Hasanu i Husej nu rekao: ' Uzmi te svoje sablje i idite tamo!
Stanite pred Osmanova vrata i ni koga k njemu ne upuštajte!
I Zubejr je tamo poslao svoga sina, i Tal ha svoga, i brojni
drugi ashabi Božijega Poslanika - neka su na nj mir i bl agoslovi
Božij i ! - tamo su posl al i svoje si nove kako bi onemogući l i
svijetinu da prodre do Osmana, i kako bi od njega i zdejstvovali
i sporuku Mervana. Kad je svij eti na to opazi l a, počel i su
strijel ama gađati Osmanova vrata tako da je Hasan, si n Al iji n,
tu obliven krvl ju, dok je jedna strijela pogodila i Mervana,
unutra u kući . Tu je još ranj en Muhammed, sin Tal hi n i
Š
edž
Kanber, Alijin rob.
Muhammed, si n Ebu Bekrov, utom se pobojao da se
pripadnici plemena Benu Haši m, usljed onoga što se događalo
s Hasanom i Husej nom, neće razjariti što bi moglo dovesti
do pometnje (tneh). Stoga je dvoji cu ljudi uzeo za ruke i
rekao i m: 'Ako dođu l judi i z pl emena Benu Hiši m i na l i cu
Hasanovu ugledaju krv, svi jeti na će biti rastjerana i naš će plan
266
POVJEST HALIFA
propasti . Pođite stoga sa mnom! Prcbacimo se gore do njega
i ubijmo ga, pazeći da nas ni ko ne opazi ! '
Tako sc Muhammcd, s tom dvojicom svoj i h l judi , i z kuće
jednog Ensarije prebacio u Osmanovu kuću, i ni ko i h od onih
koji su štitili Osmana nije opazio, budući da su se svi koji su
stajali uz njega nalazili gore, na kućama. Unutra je s Osmanom
bila i njegova žena, pa j e Muhammed svoji m l judi ma rekao da
ostanu u drugoj sobi , pa kad on uhvati Osmana da tada udu,
navale na njega i ubi ju ga.
Muhammed je ušao sam i Osmana uhvatio za bradu, na
šta mu je Osman rekao: ' Boga mi , da te vi di tvoj otac mnogo
bi ga pogodi lo to kako postupaš prema meni ! '
Muhammedova ruka j e na to klonul a, no u tom času su
unutra upala ona dvoj ica, nasrnul i na Osmana i ubi l i ga. Potom
su se dali u bijeg, istim oni m putem koj i m su i došl i .
Osmanova žena j e vri snul a al i , budući da je Ì kući bi l a
vel i ka gungul a, njen vrisak ni ko ni je čuo. Potom se i spel a do
svijetine i viknul a: 'Voda pravovjerni h je ubijen! '
Ljudi su na t o ušl i unutra i našli ga zaklana.
Kad su za to čuli Al ija, Tal ha, Zubejr, Sa'ad i drugi ashabi
koji su se nalazili u Medi ni , odmah su pošli tamo, raspamećeni
viješću koju su čul i . Kada su ušl i kod Osmana, zatekli su ga
ubi j ena. ' Mi pripadamo Allahu i Njemu se vraćamo! ' , rekli
su. Zatim se Alija obratio dvoji ci svoj i h si nova. ' Kako je voda
pravovj eri h mogao bi ti u bi j en pored vas dvoj i ce pred
njegovi m vratima? ! , upitao j e i Hasana ošamario a Husej na
udari o u prsa, te i zgrdi o Muhammeda, si na Tal hi nog i
Abdul l aha, sina Zubej rovog. Onda j e, tako srdit, napustio to
267
Dželaluddin es-Sujuti
mjesto i otišao svojoj kući i lj udi su odmah počeli hi tati k
njemu. ' Hoćemo tebe za hal i f' , govori l i su . 'Pruži ruku! Ta,
mora postojati neki voda! ' ' To ni j e u vašoj nadl ežnosti ' ,
odgovorio je Al ij a. ' 0 tome će odl učiti učesnici Bedra! Hal ifa
će biti onaj koga oni izaberu! ' Njemu su tako došli svi učesnici
Bedra, svi do jednoga, i rekl i mu: 'Ne vidimo da je i ko pri ličniji
za halif od tebe. Prema tome, pruži nam svoju ruku, da te
priznamo za halifu ! '
Tako su mu i zrazi l i svoju lojal nost, dok j e Mervan, u
međuvremenu, pobjegao sa svoji m si nom. Alija je odmah
otišao kod Osmanove žene i upitao je ko je ubio Osmana.
' Ne znam' , kazala j e ona. ' Kod njega su upala dvojica ljudi,
meni nepoznati h, a sa njima je bio i Muhammed, sin Ebu
Bekrov! '
Tako j e Al i j i i ostal i ma i spri čal a kako j e postu pi o
Muhammed i Alija je odmah poslao po njega, te ga upitao šta
on ima kazati na ono što je ispričala Osmanova žena. ' Ništa
ni je slagal a! ' , rekao j e. ' Ja j esam, zbil ja, ušao kod njega s
namjerom da ga ubij em, no on mi je spomenuo moga oca i ja
sam ustuknuo, pokajavši se Bogu Uzvišenome. Allaha mi , niti
sam ga ja ubio, niti sam ga držao! ' ' Pravo govori ' , rekla je
Osmanova žena, ' samo, on j e bi o taj koji j e doveo onu
dvojicu! "
Ibn Asakir od Kinane, Safji nog roba, i od još nekih ljudi ,
bi lježi sljedeće: "Osmana je ubi o jedan pl avokosi Egipćanin
po imenu Hammar".
Ahmed bilježi sljedeću izjavu Muglre b.
Š
u' beta: "Ja sam
ušao kod Osmana, dok je još bio onako skoljen sa svih strana,
i rekao mu: 'Ti si voda ovoga naroda i evo, kako vidiš, događa
268
POVIJEST HLIFA
ti se ovo. Predl ažem da i zabereš j ednu od sl i j edeće tri
mogućnosti :
l . da pođeš i silom se obračunaš sa nji ma; i maš za to i
snage i sredstava. U z to, i pravda je na tvojoj strani a
na njihovoj strani je laž;
2. mi t i možemo načiniti i zlaz mi mo ovoga pred koj i m
sc oni nal aze: možeš, dakle, tuda proći , uzjahati svoju
devu i otići u Mekku. Sve dok budeš u Mekki , ovi ti
neće smjeti ništa uči ni ti ;
3. da odeš u
Š
am, jer s u ovi ovdje ugl avnom odatl e, a
tamo je i Muavija! '
'
Š
to se tiče prvog prijedloga', odgovorio j e Osman, 'tj .
da sc silom obračunam s ovi ma, to ne dolazi u obzi r: ne žel i m
biti prvi halifa iza Božijega Poslanika - neka su na nj mi r i
bl agoslovi Božij i ! - koji je prolio krv u njegovu ummetu.
Š
to
se tiče odlaska u Mekku, ni to ne dolazi u obzir, jer sam čuo
Božijega Poslanika - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! -
kad je rekao: " U Mekki će biti ukopan jedan čovjek iz plemena
Kurejš na kojega će se sručiti polovina kazne čitavog svijeta! ",
pa ne bi h j a hti o bi t i taj čovj ek. I treći prij edl og mi j e
neprihvatljiv, tj . da odem u
Š
am: ni kada ne bih ostavio mjesto
u koje sam hidžru uči ni o, niti bih napustio bl i zi nu Božijega
Poslanika - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! "
Ibn Asakir od Ebu Sevra ei -Fehmija bilježi sljedeće: "Ušao
sam kod Osmana, dok je još bio opkoljen svijeti nom; on je
govori o: ' Kod svoga Gospodara sam pohranio deset stvari :
četvrti sam primi o islam, opremi o sam neopremljenu vojsku,
Boži ji Poslanik - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - oženio
269
Dželaluddin es-Sujuti
me svojom kćerkom, pa kad je ta umrla, oženio me drugom;
ni kada ni sam zapjevao, ni kad i mao pustu želju ( temenneftu ) ,
nikad svojom desnom rukom nisam dotaknuo polni organ,
od kako sam tom rukom Božijem Posl ani ku - neka su na nj
mir i blagoslovi Božij i ! - i zrazio svoju vjerost; ni kada mi, od
kako sam primio isl am, nij e promakao ni jedan petak a da u
njemu nisam oslobodio nekog roba, i zuzev ako bi mc nešto
spriječil o da to uči ni m u tom danu, no u takvim slučajevima
sam to činio kasni je, i ni kad nisam poči ni o bludnu radnju, ni
prije islama ni u islamu, niti sam ikada išta ukrao, ni prije islama
ni u isl amu. Uz sve to, još za života Božijega Poslanika - neka
su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - sakupio sam čitav Kur'an! "
Ubistvo Osmanova desilo s e u sredi ni dana tešrika,
66
trideset i pete godine po Hi džri . Prema neki m mišljenj i ma, to
se dogodilo u petak, osamnaestog zu'l - hi džeta, te je ukopan
uoči subote, između akšama i j acije, na lokaciji po i menu
Hušu. -l-kevkeb, u EI - Bek:i ' u, i on je prvi koji j e tu ukopan.
Neki tvrde da je ubijen u četvrtak, odnosno u ponedjeljak,
kad je od mjeseca zu' l -hidžeta bilo ostalo još šest dana. Kad je
ubijen i mao j e osamdeset i dvije godi ne. Neki kažu: osamdeset
i j ednu, neki : osamdeset i četiri , neki : osamdeset i šest, neki :
osamdeset i devet, dok neki tvrde da je i mao puni h devedeset
godi na. Katade kaže : "Dženazu mu j e klanjao Zubejr, koji ga
j e, po njegovoj žel ji, i ukopao"_
I bn Adi jj i Ibn Asakir nepreki nutom ( merfu � predajom
bil ježe hadis u koj em se kaže: "Allah i ma j ednu sablju koja će
270
Dani tešrika - četiri dana Kurban-bajrama, od zore 9. zu '1- hidždžeta,
dana stajanja na Arefatu, do poslijepodneva četvrtog dana od toga.
POVJEST HALIFA
se nalaziti u svoj i m koricama sve dok Osman bude živ, pa kad
on bude ubijen ta će se sablj a i sukati i nikad više neće biti
vraćena u korice, sve do Smaka svijeta! "
Ovaj hadis, međutim, prenosi samo jedan čovj ek: Amr b.
Paid i mnogi ga ne priznaj u.
I bn Asakir od Jezlda b. Ebi Hubejba bilježi sljedeće: "
Ć
uo
sam da su svi oni koji su se tada di gl i na Osmana - poludi l i ! "
Od Huzejfe se bilježi sljedeće: "Prva velika smutnja (tna)
bi l a je ubistvo Osmanovo, dok će posl j ednj a bi ti pojava
Dedžal a. I, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće
umrijeti ni j edan čovjek, koji u svom srcu bude osjećao i malo
radosti zbog Osmanova ubistva a da neće krenuti za Dedžalom,
ako ga dočeka. Ako ga pak takav i ne dočeka, povjerovat će Ì
njega u svome kaburu! "
Od I bn Abbasa se bilježi sljedeće: "Da l judi nisu zatraži l i
osvetu za Osmanovu krv, bi l i bi i z neba gađani kamenjem! "
O
d Hasana se bi lježi sljedeće: " U trenutku kad j e Osman
ubij en, Alija se nalazio na svom i manj u, pa kad je čuo šta se
desilo, rekao j e: ' Bože moj , to nije bil a moja želja i u tome
nema moga udjel a! "
Haki m bi lj eži sl jedeću i zj avu Kajsa b. Abbada, koju
uvrštava u red vjerodostojni h ( sahih) predaj a: "
Ć
uo sam Aliju
kako za vrijeme Bi tke kod deve govori : ' Bože moj , j a ništa
nemam s Osmanovim ubistvom. Toga dana kada j e Osman
ubijen moj se um bijaše sasvim smeo i j a tu či njeni cu ne mogoh
prihvatiti . Potom dođoše da me proglase hal ifom, i ja im rekoh:
'Tako mi Boga, stid me je, zbilja, biti hal ifom oni ma koji ubiše
Osmana; stid me je Boga pristati bi ti hal i fa dok Osman još ni
271
Dželaluddin es-Sujuti
ukopan nije! ' , pa se oni raziđoše. Kad oni ponovo dodoše
moliti me da se prihvatim hi lafeta, ja im rekoh: ' Bože moj ,
osjećam strah od onog čemu bi h u susret išao! ' , a onda se u
meni prelomi i ja pristadoh, pa kad mi rekoše : 'Vodo pravo­
vjernih ! ' , to kao da mi rascijepi srce i ja tad rekoh: ' Bože moj,
uzmi od mene i podaj Osmanu, samo da zadovoljan budeš ! "
I bn Asakir bilježi sljedeću i zjavu E bu Hu ld e el -Hunejfija:
"
Č
uo sam Aliju kako govori : 'Omejevići tvrde da sam ja ubio
Osmana. Nisam, tako mi Allaha, osi m kojeg drugog boga
nema, niti sam ga ja ubio, niti sam u tome i mao i kakva udjela.
Ja sam branio da se to uči ni , no oni me nisu slušal i ! "
Od Semure se bilježi sljedeće: " Islam j e bio u utvrđenoj
utvrdi i oni su, time što su ubi l i Osmana, isl amu nači ni l i
pukoti nu koj a se neće zapušiti sve do Smaka svijeta. Takoder,
hil afet se nalazio medu Medinjanima i oni su ga izmjesti l i -
on se tamo više ni kada neće vratiti ! "
Od Muhammeda b. Sirina se bilježi sljedeće: "Ni u jednom
vojnom pohodu, ni ti općeni to kod vojske, nije se i zgubio
nijedan šaren konj dok nije ubi jen Osman. Takoder, sve dok
Osman nije ubijen, nije bilo neslaganja u pogledu viđenja
mlađaka, a ni kada se na nebu nije vidj el o ovo crveni lo dok
nije ubijen Husej n! "
Abdurrezzak u svom "Musannef" bilježi sljedeću izjavu
Humejda b. Hi l al a: "Abdul l ah b. Sel am je odlazio kod onih
koji su bi l i skol i l i Osmana i govorio im: ' Nemojte da biste ga
ubil i , jer tako mi Allaha, ako ga neki od vas ubi je, taj će Allaha
susresti sakat, bez ruke. Eto, Allahova sablja j e još uvijek u
koricama i , ako ga ubijete, Allah će je izvući i sa vas je nikada
više neće vratiti u korice! Znajte da ni kada nije neki vjerovjesnik
272
POVJEST HIFA
ubijen a da nije ubijeno još sedamdeset hiljada ljudi prije nego
bi se opet složi l i , i da nikada nije ubijen vjerovjesnikov nasljed­
ni k a da nije ubijeno trideset i pet hi ljada ljudi prije nego bi
ponovo postigl i slogu! "
I bn Asakir bilježi sljedeću i zjavu Abdurrahmana b. Mchdija:
"Za Osmana sc vežu dvije osobenosti , koji h nije bilo ni kod
Ebu Bckra, ni kod Omera - neka i h, obojicu, obuj mi Al lahovo
zadovoljstvo! - : on se obuzdavao do posljednjeg trenutka, sve
dok nije ubijen, i objedinio je ljude oko jednoga mushafa! "
Haki m od
Š
a'bi ja bi l ježi sljedeće : "Nisam čuo ljepšu
žalopojku za Osmanom od one koju je spjevao K'ab b. Malik,
u kojoj se kaže:
Pa ne htjede nifta poduzeti
već vrata svoja zaključa, znajuć' posiurno
da Bog nemaran nije,
da vidi .ta se tu zbiva.
Onima u kući reče:
«Ne ubijajte ih, nek' Allah oprost svoj dadne
svakome ko napast ne bude htio!"
I vidjeh: kako Allah na njih
neprijateljsto prosu, i mržnju
nakon fto svi jedno tijelo bijahu!
I vidjeh: kako ljudima od tad'
ba. poput vjetra brzoga,
svako dobro okrenu leda!
X
X 4
273
Dželaluddin es-Sujuti
Ibn Sa' ad bi l ježi sljedeću i zj avu Musaa, si na Tal hi na:
"Vidio sam Osmana kako i zlazi jednoga petka, a na njemu
dvije žute hal jinke, i kako sjeda na mi nber, pa mujezin poče
učiti czan a on jednako govori , pitajući ljude za cijene i za
želje i m! "
Od Abdul l aha Rumija se bilježi sljedeće: "Osman j e sam
sobom uzi mao abdest za noćni namaz, pa mu je neko rekao
da bi mogao zatražiti da mu to pripremi neko od posluge.
' Nipošto! ' , odgovorio j e Osman. ' Noć j e nji hova, neka se
odmore ll njoj ! "
Ibn Asakir bilježi sljedeću izjavu Amra, sina Osmana b.
Mfana: "Na Osmanovom prstenu bilo je u gravirano: 'Vjerujem
u Onoga koji je sve stvori o, i svemu obl ik dao! "
Ebu Nu'aj m u svom "Delai l u" bilježi Ibn Omerovu izjavu
l kojoj kaže da je Džehdžah ei -Gi fari jedanput prišao Osmanu,
dok je on sa mi nbera držao govor, pa mu iz ruke istrgnuo
štap i prelomio ga preko svog kol jena. "Nije prošla ni godina
dana", kaže on, "nakon sto je to uči ni o a Al l ah mu je u tu
nogu dao gangrenu od koje je i umro! "
U čemu j e sve Osm bio pri
Askeri u svom "Evai l u" kaže: "Osman je prvi koji je počeo
darivati zeml jišne posjede ( feu d l eno), prvi koji je pod zaštitu
stavio određena ispasišta, prvi koji je počeo tiho i zgovarati
tekbir, prvi koji je izgl ačao Poslanikovu džamiju, prvi koji je
naredio da se uči prvi ezan u džuma- namazu, prvi koji je
mujezi ni ma odredio pl atu, prvi koji je i mao izraženu tremu
274
POVI J EST HALIFA
kad je držao nastupnu hutbu ( Ibn Sa'ad bilježi da je tom
prilikom rekao: "Ljudi , prvi nastup je težak, no bit će još dana,
pa ako poživi m hutba će vam biti držana kako valja. Ja ranije
nisam držao govore, ali Al lah će me već podučiti ! " ) , prvi koji
je pri klanjanju bajram- namaza hutbu stavio ispred namaza,
prvi koji je ljudi ma prepustio i zdvajanje svog zckata, prvi koji
je preuzeo hi l afct j oš za života svoje maj ke, prvi koj i je
imenovao komandi ra pol i ci je i prvi koj i j e u džami ji sebi
postavio ložu i z bojazni da sc i njemu ne dogodi ono što sc
dogodilo Omeru. "
Askcri dal j e kaže : "On j e prvi hal i fa za vrij eme či j e
vladavine j e nastao razdor medu musl i mani ma, u smislu da su
jedni druge počel i smatrati grješnicima, sve zbog odredeni h
stvari zbog koji h su ga počeli prezi rati . Prije toga musli mani
su se razi l azi l i samo u pogledu rješenja nekih pitanja pravne
naravi , no jedni druge nisu etiketirati grješni ci ma. "
Ovome bi s e još moglo dodati i to da je Osman prvi i z
ovoga ummeta koji je hi džru uči ni o Allahu s a svom svojom
čeljadi , kako je to već ranije navedeno, i prvi koji je obj edinio
musl i mane oko jedi nstvenog učenja Kur'ana.
Ibn Asakir bilježi sljedeću izjavu Hakima b. 'Abbada b.
Hunejfa: "Prva negativnost koja se pojavila u Medi ni , a koja
je došla s materijal ni m obiljem, kad su l judi bi l i postali odveć
gojazni, bilo je gol ubarstvo i kuglanje, pa kad je Osman, osme
godine svoje vladavine, za namjesnika Medine postavio jednog
čovjeka iz pl emena Benu Lejs, taj čovjek je to zabranio, te
naredio da se svi čunj evi u kuglanju i maj u polomiti . "
275
Dzelaluddin es-Sujuti
Koje su istakute lčnost umle
za vrijeme Osmaova hilafeta
Za vrijeme Osmanova hi l afeta umrle su sljedeće istaknute
l i čnosti : Suraka b. Malik b. Dža'šem, Džcbbar b. Sahr, Hatib
b. Ebi Bclte'a, Ajjad b. Zuhejr, Ebu Usejd Sa'adi , Evs b. Samit,
Haris b. Nofel , Abdul lah b. Huzafa, Zejd b. Haridža koji je
progovorio nakon smrti , pjesni k Lebi , EI - Musejjeb, otac
Se' i dov, Muaz b. Amr b. Džam(t h, Ma' bed b. el -Abbas,
Muajkib b. Ebi Fatima ed- Dcvsi, Ebu Lu baba b. Abdulmunzir,
Nu'aj m b. Mesud ci - Ešdž'ai i broj ni drugi ashabi .
I z reda oni h koji nisu bili ashabi umrla su dvojica pjesnika:
Hatia i Ebu Zu'ejb ci - Huzel i .
276
POVJEST HALIFA
ALIJA IBN EBI TALIB
Alija b. Ebi Talib - neka ga obujmi All ahovo zadovoljstvo!
- Ebu Talibovo i me je Abdu Menaf - b. Abdu ' 1 - Muttalib -
Muttali bovo i me je
Š
ejba - b. Hašim - čije je i me 'Amr - b.
'Abd Menif - čije je i me Mugira - b. Kusajj - čije j e i me Zejd
- b. Ki lab b. Murre b. K'ab b. Luej b. Gal i b b. Fi l1r b. Mal i k b.
Nadr b. Kinana, E bu ' l - Hasan i, kako ga je nazvao Vjerovjesnik
- neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - Ebu Turab.
Majka mu j e Fati ma, kćerka Eseda b. Hašima. Ona je prva
Hašimijka koja je rodi l a jednog Hašimiju a koja j e pri mi l a
islam i uči ni l a hi džru.
Alija - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - jedan je
od deseterice oni h koji ma je zajamčen Džennet, pobratim
Božijega Poslanika - neka su na nj mir i bl agoslovi Božij i ! - i
njegov zet, muž Fati me, najuglednije žene na svi jetu, jedan
od najprvih musli mana, jedan od Božijih znalaca ( rebbani ) ,
slavni h junaka, čuveni h asketa, priznatih govorika; jedan od
oni h koji su sakupi l i Kur' an i či tavog ga i zl oži l i pred
Vjerovjesni kom - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - a
pred kim su kasnije svoje Kur'ane izlagali Ebu' l - Esved ed­
Dudi , Ebu Abdurrahman es-Sulemi i Abdurrahman b. Ebi
277
Dželaluddin es-Sujuti
Lej l a; prvi je hal i fa iz pl emena Bcnu Hašim, otac dvojice
Poslanikovih unuka, vrlo rano primio islam.
Š
taviše, I bn Abbas,
Enes, Zejd b. Erkam, Sel man ei - Farisi i mnogi drugi tvrde da
je on bio i prvi koji je pri mi o isl am, za što po neki m postoji i
konsenzus .
Ebu Ja' l a bi l ježi sljedeću Aliji nu izjavu : "Poslanstvo je
Božijem Posl ani ku - neka su na nj mi r i blagoslovi Božiji ! -
započeto u ponedjel jak a ja sam već u srijedu primio islam! "
Tada j e i mao deset godi na. Neki kažu: devet, neki : osam
a neki tvrde da je bio još i mladi . El - Hasan b. Zejd b. cl ­
Hasan kaže: "Budući da j e bi o tako mlad, nikada ni j e obožavao
kipove! "
To bilježi Ibn Sa'ad.
Kada j e Boži ji Poslanik - neka su na nj mi r i bl agoslovi
Boži j i ! - učinio hi džru u Medi nu njemu je naredio da još neko
vrijeme ostane u Mekki kako bi vrati o povj erene stvari i
oporuke koje su bi l e ostavljene kod Posl anika, te da potom
dođe kod njega, što je i uči ni o.
S Božiji m Posl ani kom - neka su na nj mi r i blagoslovi
Boži ji ! - učestvovao je u Bi ci na Bedru, Uhudu i svim drugim
bitkama izuzi majući onu na Tebuku, kad ga je Vjerovjesnik
ostavio da ga mijenja u upravljanju Medinom. U svim tim
bitkama pokazao je vanredna j unaštva i u mnogim slučajevima
Vjerovjesnik je upravo njemu davao zastavu.
Se' i d b. ei - Musejjeb kaže: "U Bi ci na Uhudu Alija j e
zadobio šesnaest rana! "
U hadiski m zbirkama Buharije i Musl ima stoji zabilježeno
"da je Božiji Posl ani k - neka su na nj mi r i blagoslovi Božiji ! -
278
POVIJEST HAL FA
u boju na Hajberu njemu predao zastavu saopćivši pritom da
će se to utvrđenje njime osvojiti ".
Č
uvene s u situacije u kojima j e do izražaja dolazila njegova
hrabrost, kao što su i broj na svjedočanstva o njegovom viteštvu
u bojevima.
Al ija je bio šej h, gojazan, ćel av, maljav, oni zak, krupnog
stomaka, iznimno bujne brade koja se sa strana bijaše rascvala
bjelinom poput pamuka i i mao je i zrazito zagasitu smeđu put.
Džabir b. Abdul lah kaže: "Pri l i kom boja na Hajberu Alija
je sebi na leđa stavio jedna vrata preko koj i h su se musli mani
penjali i tako osvoji l i to utvrđenje. Oni su kasnije ta vrata vukli
i za to i m je trebalo četrdeset ljudi ! "
Ovo bilježi Ibn Asakir.
Ibn Is hak u svom "Me gazi j u", tc Ibn Asakir, od Ibn Raf'a
bilježe da je Alija kod jednog utvrđenja - tj . Hajbera - "uzeo
jedna vrata i njima se zaklanjao, neprestano ih držao u ruci i
jednako se borio sve dok nam Bog nije dao pobjedu; tek tada
ih je bacio. Potom smo nas osmerica pokušavali ta vrata samo
prevruti , no ni prevruti ih nismo mogl i ! "
Buharija u svom "Edebu" bi lježi sljedeću i zj avu Sehl a b.
Sa' ada: "Al i j a j e naj vi še vol i o da ga zovu Ebu Tudb
( Prašnjavko ), i uvi jek bi se nasmijao kad bi ga neko tako
oslovio. Tim imenom nazvao ga je Vjerovjesni k - neka su na
nj mir i bl agoslovi Božij i ! Nai me, on se jedanput bio nešto
naljutio na Fati mu, pa je i zišao iz kuće i legao uz džamijski
zid. Utom je došao Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi
Boži ji ! - a Al ijina leda bijahu sva prekrivena prašinom - pa mu
j e prišao i stao mu skidati prašinu s l eda, govoreći : ' Hajde,
Prašnjavko, sjedi ! "
279
Dželaluddin es-Sujuti
Bilježi se pet stoti na osamdeset i šest hadisa koje on prenosi
od Vjerovjesnika - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! -
Od njega hadise prenose njegova trojica sinova - Hasan,
Husejn i Muhammed b. el - Hanefjja, zati m Ibn Mesud, I bn
Omer, Ibn Abbas, Ibn Zubejr, Ebu Musa, Ebu Se'i d, Zejd b.
Erkam, Džabir b. Abdul l ah, Ebu Umama, Ebu Hurejre i
mnogi drugi ashabi i tabi i ni - neka i h sve obujmi Al lahovo
zadovoljstvo!
Hadisi koji govor o
njegovim oa
I mam Alm1ed b. Hanbcl kaže : "Ni o jednom ashabu Božijeg
Posl ani ka - neka su na nj mir i blagosl ovi Boži ji ! - ni j e
preneseno toliko odl i ka kao o Aliji - neka ga obuj mi Allahovo
zadovoljstvo! "
Ovo bilježi Haki m.
Buharija i Musl i m bil ježe sljedeću izjavu Sa'ada b. Ebi
Vekkasa: "Prilikom pohoda na Tebuk Božiji Poslanik - neka
su na nj mir i blagoslovi Boži j i ! - za upravitelja Mcdine odredio
· je Aliju b. Ebi Talib:, našta mu je on rekao: ' Božiji Poslaniče,
ostavljaš mc među ženama i djecom! ? ' 'Zar ne želiš', kazao
mu je tom pri l i kom Posl anik, 'da mi budeš ono što je Harun
bio Musau, s tim da posl i je mene više nema vjerovjesnika? ! "
Ovo bilježe Ahmed i Bezzar posredstvom Ebu Se'ida ei ­
Hudrija, a Tabcrani preko Esme bi n Kajs, Umm Scl ctne,
Habcšije b. Džunade, I bn Omera, Ibn Abbasa, Džabira b.
Semure, Beraa b. Aziba i Zejda b. Erkama.
280
POVJEST HALIFA
Njih dvojica isto tako bil ježe od Sehl a b. Sa'ada "da je
Božiji Poslanik - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - u
boju na Haj beru rekao: 'Sutra ću zastavu dati jednom čovjeku
preko kojeg će nam Bog dati pobjedu . Taj čovjek voli Al l aha
i Njegova Poslanika, a i njega voli Al lah i Njegov Poslani k! "
Tu noć ljudi su provel i ćitajući o tome kome bi Posl anik sutra
mogao dati zastavu.
Č
i m su osvanul i , odmah su s ranoga j utra
pohrl i l i Posl aniku, svaki se potajno nadajući da bi to mogao
biti upravo on. ' Gdje je Alija b. Ebi Tal i b? ' , upitao je Posl anik
i oni su mu rekli da se nešto žali na oči . ' Pošaljite po njega! ' ,
kazao je i ljudi su otišli po njega, pa mu je Poslanik malo
pljucnuo u oči i uputio dovu za njega od čega je odmah
ozdravio, kao da mu ništa nije ni bilo. Zati m je njemu dao
zasta vu ! "
Ovaj hadis bilježi Taberani posredstvom Ibn Omera, Alije,
Ibn Ebi Lejl e, l mrana b. Husajna, dok ga El - Bezzar bilježi
posredstvom Ibn Abbasa.
Muslim bilježi sljedeću izjavu Sa'ada b. Ebi Vekkasa: "Kad
je objavljen ajet: Hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše,
i žene naše i žene vafe, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno
pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore
prizvati! ( Al u ' I mran, 6 1 ) , Boži ji Poslanik - neka su na nj mi r
i bl agoslovi Boži ji ! - pozvao je Al ij u, Fati mu, Hasana i Husejna
i rekao: ' Bože, ovo su moja čel jad! "
Tirmizi bilježi - od Ebu Surejha i l i od Zejda b. Erkama -
sljedeće Vjerovjesni kove riječi : "Kome sam j a bio autoritet
( mevla ), tome j e autoritet i Al ij a! "
Ovu Poslani kovu i zjavu Ahmed bilježi posredstvom Alije,
Ebu Ejjuba d- Ensarija, Zejda b. Erkama, Amra zi Murre i
28 1
Dželaluddin es-Sujuti
Ebu Ja' laa od Ebu Hurejre, Taberani od Ibn Omera, Mal i ka
b. Huvejrisa, Habcšija b. Džunade, Džerira, Sa'ada b. Ebi
Vekkasa, E bu Se' i da el - H udri j a i Enesa, a Bezzar posredstvom
Ibn Abbasa, Ammare i Burejde. Veći na tih predaja sadrži i
dodatak: "Bože, Ti budi prijatel j onome ko njemu bude
prijatelj a neprijatelj budi onome ko se neprijateljski ponese
prema njemu! "
Ahmed bil ježi i Ebu Tufejl ovu izjavu: "Trideset i pete
godi ne (po Hidžri ) Alija j e sazvao ljude na jedan otvoren
prostor i rekao i m: ' Zakl i nj em Bogom svakog muslimana da
óÎ
rekne šta je čuo onomad, u Gadiru kad je Božiji Poslanik -
neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - ustao i govorio; šta je
i zmeđu ostaloga rekao? ! ' Tada mu je prišlo trideset ljudi i
potvrdi l o mu da je Boži j i Posl ani k - neka su na nj mi r i
blagoslovi Božij i ! - tamo rekao: ' Kome sam ja autoritet, njemu
j e autoritet i Al ija. Bože, Ti budi prijatelj onome ko njemu
bude prijatel j, a neprijatelj budi onome ko se neprijateljski
ponese prema njemu! "
Tirmizi bi l ježi sl jedeću Burejdi nu i zjavu, koju Hakim
uvrštava u potpuno vjerodostojne ( sahih): "Božiji Poslanik -
. neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao j e: ' Bog mi j e
naredio da vol i m četiri osobe, obavijestivši me da i h i On voli ! '
' Kaži nam, Boži j i Posl ani če, koje su to osobe! ', zatražili su
ó7
282
Gadir ( Hum) - mjesto koje se nalazi prema Medini, iz pravca Mekke.
Naime, u tom mjestu je Božiji Poslanik, a. s. , kada 5L vraćao sa svog
"Oproštajnog hadža" l O. godine po Hidžri, praćen hiljadama vjernika,
nakon što su mu sc neki ljudi potužili na Alij u, uzeo Aliju za ruku, i
održao govor o njemu.
POVIJEST HALI FA
prisutni i on je rekao: ' Jedan od nji h je Ali ja! ' - i to je ponovio
tri puta - 'zatim Ebu Zerr, Mi kdad i Sel man! "
Tirmizi, Nesai i Ibn Mad že od Habešija b. Džunade bilježe
sljedeće : "Božiji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i !
- rekao je: 'Alija je od mene, a ja sam od Alije ! "
Tirmizi bilježi Ibn Omerovu i zjavu: "Božiji Posl anik -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - vršio je brati mljenje
među svoji m ashabima i utom je došao Al ija, očiju punih suza.
' Boži j i Poslaniče' , kazao je, 'sobom si pobrati mio svoje ashabe
a mene ni s ki m ne pobrati mi ? ! ' 'Ti si moj pobratim, i na
ovom i na budućem svijetu! ' , rekao mu je Posl ani k. "
Musl i m bi l j eži Al i j i nu i zj avu: "Tako mi Onoga koj i
sjemenku raspučuje i živo stvara, Vjerovjesnik koji ni čitao ni
pisao nije, povjerio mi je da će me voljeti samo vjerik, a da će
mc mrziti samo licemjer! "
Tirmizi bilježi sljedeću i zjavu Ebu Se'ida el - Hudrija: "Mi
smo licemjere raspoznavali po tome što su oni mrzi l i Alij u! "
El - Bezzar, kao i Taberani u svom "Evsatu", bilježe i zj avu
Džabira b. Abdul l aha - a isto to Tirmizi i Hakim bilježe od
Alije - u kojoj se kaže: "Božiji Poslanik - neka su na nj mir i
blagoslovi Božiji ! - rekao j e: 'Ja sam grad znanja a Al ija je
vrata tog grada! "
Ovaj h adis spada u kategoriju has en ( dobar) ha disa a ne u
sahih ( potpuno vjerodostoj an) kako tvrdi Haki m, ni ti u
kategoriju izmišljeni h hadisa kako smatra veći broj učenjaka,
među koj i ma i Ibn Dževzi i Nevevi . Ja sam ga temel j i to
el aborirao u svoj i m komentari ma i zmišljenih hadisa.
283
Dželaluddin es-Sujuti
Hakim bilježi sljedeću Aliji nu izjavu koju uvrštava u red
potpuno vjerodostojni h: "Božiji Poslanik - neka su na nj mir i
blagoslovi Božij i ! - slao mc je u Jemen i ja sam mu rekao: 'Božiji
Poslaniče, šalješ me tamo da im budem sudac a ja ovako mlad i
uz to nevičan sudstvu! ? ' Na to mi je on na prsa stavio svoju
ruku i kazao: ' Bože, uputi njegovo srce i jezi k mu uči ni
postojanim! ' i , tako mi Onoga koji sjemenku raspučujc, nakon
toga ja nikad ne posumnjah u presudu među dvjema stranama! "
I bn Sa'ad bi lježi Al ij i nu izjavu u kojoj on kaže da ga je
neko upi tao: "Kako to da od svih ashaba baš ti prenosiš
ponajviše hadisa Boži jega Posl ani ka? ! " "K1d bih ga ja nešto
pitao, on bi mi uvijek odgovori o", kazao je Alija, "a kad bih ja
šutio, on bi prvi započinjao govor! "
On također bilježi Ebu Hurejrine rij eči : "Omer b. el ­
Hattab je rekao: 'Al ija j e među nama najbolji sudac! "
Hakim bi lježi sljedeću Ibn Mesudovu izjavu: "Mi smo
govorili da se od svih ljudi u Medi ni u sudstvo najbolje razumije
Alij a. "
I bn Sa' ad bi l j eži I bn Abbasove rij eči : " Kad bi nam
pouzdan čovjek prenosio neka Al i ji na pravna rješenja, mi ne
bismo dalje ni tragali za drugim rješenjem! ", a od Se'ida b. cl­
Musejjeba bilježi sljedeće: "Omer b. el - Hattab sc utjecao Bogu
od kakve zamršene pravne situacije u razrješavanju koje i Al ija
ne bi uzeo učešća! "
Od njega s e također bilježi i sljedeće: "Ni ko od ashaba
ni je govori o: ' Pitajte me! ' , osim Al ij e! "
I bn Asaki r bi l j eži I bn Mesudovu i zj avu : " Naj bol j i
poznavalac šerijatskog nasljednog prava i najvični j i sudac u
čitavoj Medi ni jest Alija b. E bi Tali b! "
284
POVIJEST HALIFA
On također bi lježi da je neko kod Aiše - neka je obujmi
All ahovo zadovoljstvo! - spomenuo Aliju, pa je rekl a: "Od
svih preostali h on najbolje poznaje praksu Božije ga Poslanika! "
Mesruk kaže : "Znanje ashaba Božijega Poslanika - neka
su na nj mir i bl agoslovi Boži j i ! - svoj j e vrhunski izraz dostiglo
u Omeru, Alij i , I bn Mesudu i Abdul l ahu - neka sve njih obujmi
Allahovo zadovoljstvo! "
Abdul l ah b. Ajjaš b. Ebi Rebl'a kaže: "Alija j e posjedovao
čitavo gorje znanja, u porodici je bio širokogrud, ponajprvi je
primio isl am, najviše je vremena proveo s Boži jim Poslanikom
- neka su na nj mir i bl agoslovi Božiji ! - i zvrsno je poznavao i
razumijevao Poslanikovu praksu i bio i zni mno srčan u borbi i
vrlo darežljiv u pogledu i metka! "
Taberani bilježi u svom "Evsatu" - isti na s a slabim ni zom
prenosilaca - sljedeću izjav Džabira b. Abdullaha: "Vjerovjesnik
- neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! - rekao je: ' Ljudi potječu
od mnogih stabala, a ja i Aija smo od jednog stabla! "
Taberani i I bn Ebi Hatim bilježe Ibn Abbasove riječi : "Bog
nije objavio ni jedan ajet koji započinje riječima: O, vi koji
vjerujete . . . , a da Alija nije bio prvi u tome, najistaknutiji član te
skupi ne. Allah je na više mjesta ukorio ashabe Muhammedove,
ali je Aija uvijek spomenut samo u kontekstu dobra! "
I bn Asakir od I bn Abbasa bilježi sljedeće: "Ni o kome u
Kur'anu nije objavljeno tol i ko koliko je objavljeno o Aliji ! " i :
" O Aliji j e objavljeno tri stotine ajeta! "
El - Bezzar bilježi Sa'adove riječi : "Vjerovjesnik - neka su
na nj mir i blagoslovi Božiji ! - rekao je Al ij i : 'U ovoj džamiji
ni kome nije dozvoljeno polucirati osim meni i tebi ! "
285
Dželaluddin es-Sujuti
Taberani i Hakim bilježe sljedeću izjavu Umm Sel eme:
"Kd bi Boži ji Posl ani k bi o l jut, samo je Al ija i mao kuraži
obratiti mu se! "
Ovu nj enu i zj avu Haki m uvrštava u red potpuno
vjerodostoj ni h (sahih) predaj a.
Taberani i Haki m bilježe od Ibn Mesuda da j e Vjerovjesnik
- neka su na nj mir i blagoslovi Boži ji ! - rekao: "l samo gledanje
u Aliju je i badet! "
Ni z prenosilaca ove predaje j e dobar ( hasen) i nji h dvojica
je još bilježe i posredstvom l 1nrana b. Husaj na, dok je Ibn
Asakir bilježi preko Ebu Rekra es-Siddika, Osmana b. Affana,
Mu'aza b
.
Džebela, Enesa, Sevbana, Džabira b. Abdul laha i
Aiše - neka sve nji h obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo!
Taberani u svom "Evsatu" bilježi sljedeću I bn Abbasovu
izjavu: "Alija je i mao osamnaest odlika koje više ni ko od ovog
ummeta neće imati ! "
Ebu Ja' l a bilježi izjavu Ebu Hurejre: "Omer b. cl - Hattab
je rekao: 'Aliji su data tri dara i ja bih više volio da je makar
jedan od nj i h dat i meni već da mi se dalo najbolje blago! '
Kad j e upitan koji s u to darovi , rekao j e: 'To što j e oženio
Posl ani kovu kćerku Fati mu, što mu j e u ovoj džamiji dopušte­
no ono što meni nije i što mu je predata zastava u boju na
Hajberu! "
Sl i čnu predaju bil ježi i Ahmed od Ibn Omera, s vjerodos­
toj ni m ( sahih) nizom prenosilaca.
Ahmed i Ebu Ja'la vjerodostojnom predajom bilježe Alijine
riječi : "Od kako mi je Božiji Poslanik - neka su na nj mir i
blagoslovi Božiji ! - pri boju na Hajberu, kad je meni predao
286
POVIJEST HALIFA
zastavu - rukom potrao lice i zapijucnuo mi oči , ja nikad više
nisam dobio upalu oka, niti me je više ikada glava zaboljel a! "
Ebu Ja'l a i El - Bezzar bilježe sljedeću izjavu Sa'ada b. Ebi
Vekkasa: "Božiji Poslanik - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i !
- rekao j e: ' Ko uznemirava AJi j u, taj uznemi rava i mene ! "
Tabcrani , s vjerodostoj ni m ( sahih) ni zom prenosilaca,
posredstvom Umm Seleme bi lježi Poslani kove riječi : "Onaj
ko voli Ali ju voli i mene, a ko mene voli taj voli i Al l aha! Onaj
ko Aliju mrzi taj i mene mrzi, a ko mene mrzi taj mrzi i Allaha! "
Ahmed bilježi izjavu Umm Sel eme; ona kaže da je čul a
Vjerovjesnika - neka su na nj 111i r i blagoslovi Božij i ! - kad j e
rekao: "Onaj ko hul i na Alij u, taj hul i i na mene! "
Također vjerodostoj nom predaj om Ahmed i Haki m,
posredstvom si na Ebu Se' i da ei - Hudri j a, bi l j eže kako j e
Vjerovjesnik - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao
Aliji : "Ti ćeš se, zbilja, boriti za Kur'an onako kako sam se j a
borio za njegovo objavljivanje! "
El - Bezzar, Ebu Ja'la i Hakim bilježe sljedeću Alijinu izjavu:
"Božiji Poslanik - neka su na nj mi r i blagoslovi Božiji ! - pozvao
me jednom i rekao mi : ' (Ali ja) ti pri sebi i maš nešto isaovsko
- njega su jevreji toliko prezirali da su mu i majku potvori l i ,
dok su ga kršćani prihvatili s takvom ljubavlju da su ga uzdigl i
na položaj koji mu ne pripada! ' Prema tome, dvije vrste l judi
će u pogledu mene nastradati : oni koji me budu pretjerano
vel ičal i, više nego što to zaslužujem, i oni koji me budu mrzi l i
pa ih mržnja prema meni navede da o meni izmišljaju potvore! "
Taberani u svom " Evsat u" i "Sagi ru" bi l j eži Umm
Sel emi ne riječi : "
Ć
ul a sam Vjerovjesni ka - neka su na nj mi r i
287
Dždaluddin es-Sujuti
blagoslovi Božij i ! - kad je rekao: 'Alija je uz Kur'an, a Kur'an
je uz Aliju - neće se razdvoji ti sve dok ne dođu na moj Havd! "
Ahmed i Hakim vjerodostojnom predajom bilježe i zjavu
Ammara b. Jasira; on kaže da je Vjerovjesni k - neka su na nj
mir i blagoslovi Boži ji ! - rekao Alij i : "Dva su najveća nesretnika:
onaj iz naroda Semud koji je preklao Devu i onaj koji će tebe,
Alija, udariti po ovome - tj . po tjemenu - tako da će ti se od
toga ovo - tj . brada - natopiti ( krvlju) ! "
Ovo se prenosi od Alije, Suhejba, Džabira b. Semure i
drugi h.
Haki m bi l ježi sljedeću i zj avu Ebu Sc' i da ei - Hudrija i
uvrštava je u red potpuno vjerodostoj ni h: "Ljudi su se nešto
potužili na Al i ju, našta je Božiji Posl ani k - neka su na nj mir i
bl agoslovi Božij i ! - ustao i održao nam govor. ' Nemojte se
žal iti na Al ij u' , rekao je tom pril i kom, 'jer je on najoporiji
čovjek u pogledu Bića Božijega, odnosno na Božijem putu! "
Psezanje Aji i rvoj događaja
Ibn Sa'ad kaže: "Alija je priznat za hal i f u Medi ni slijedećeg
dana nakon Osmanova ubistva. Priznal i su ga svi ashabi koji
su se tu nal azi l i . Ipak, neki tvrde da su Tal ha i Zubejr to učinil i
pod pritiskom, mimo svoje volje, nakon čega su otišli za Mekku
kod Aiše, odakle su zajedno otputovali za Basru zahtijevajući
kaznu za vi novnike Osmanova ubistva. Kad je za to saznat
Alija krenuo je za Irak i u Basri se sukobio s Tal hom, Zubejrom,
Aišom i oni ma koji su bi l i uz nji h. Bi l a je to ' Bitka oko deve'
koja sc odigrala u mjesecu džumade' l -ahi re 36. godi ne po
288
POVIJEST HALFA
Hidžri . Tu su pogi nul i Talha, Zubejr i mnogi drugi ljudi , tako
da je broj poginul i h dostigao trinaest hi lj ada.
Al ija se u Basri zadržao petnaest večeri a potom otišao u
Kufu. Nedugo iza toga na njega je pošao Muavija, si n Ebu
Sufanov, s vojskom iz
Š
ama, pa kad je Alija saznao za taj njegov
pohod, krenuo mu je u susret. Susrel i su se u Sifinu, u mjesecu
saferu 37. godine i borba i zmeđu nj i h je trajala danima. Oni
iz
Š
ama su potom podigli Mushafe i stali pozivati onome čemu
ti Mushaf pozivaju - što bijaše samo varka koju je smisl i o
Amr b. el - '
A
s - i to je borce desti mul i rale i oni su jedni druge
počel i pozivati na mi r.
Tako su imenovali dvojicu prcsuditelja: Alija je i menovao
Ebu Musu el - Eš'arija a Muavija Amra b. el -'
A
sa. Njih su dvojica
sači ni l a jedan dokumenat koji je predviđao da se po isteku
godine nađu u Erzuhu i da tada razmotre sređivanje situacije
u zajednici ( um met) .
Vojske su se tako razdvoji l e i Muavija se vratio u
Š
am a
Alija u Kuf. Na to su se neki iz njegova tabora pobunili protiv
njega - haridžije - naglašavajući da "ne može biti drugog
presuditelja osim Boga" i izdvoj i l i se u Herevrau. Al ija j e k
nji ma poslao Ibn Abbasa koji je s nji ma vodio oštru polemi ku
i uvjeravanja i to je rezultiralo ti me da su se mnogi od nji h
povrati l i , dok su drugi ustrajali u svoj i m stavovima i oti šl i u
Nehrevan, tako se ispriječivši na putu.
Potom je Alija otišao tamo i tu, u Nehrevanu, obračunao
sc s njima ubivši pritom i Zu's-Sedj u. Bi l o j e to 38. godi ne,
godi ne u kojoj j e, u mjesecu šabanu, bio dogovoreni susret
kad su se u Ezruhu našli Sa'ad b. Ebi Vekkas, Ibn Omer i
broj ni drugi ashabi . Amr se i tu posl uži o l ukavstvom, pustivši
289
07daluddin es-Sujuti
Ebu Musu ei - Eš'arija da govori prvi . Ebu Musa je u svom
obraćanju stavio van snage Alijin i zbor za halifu a kad je riječ
uzeo Amr on je potvrdio Muaviji hil afet i prisegnuo mu na
vjerost, što je među prisutnima dovelo do raskol a. Time je
Alija došao u kontlikt i sa svojim l judi ma. Bi o je ogorčen do
te mjere da je sebi grizao prste i govori o: ' Zar meni neposluh
a Muaviji pokorost ! ? '
I za toga trojica haridžija - Abdurrahman b. Muldžem ei ­
Muradi , Berk b. Abdul l ah et-Temi mi i Amr b. Bukejr et­
Temi mi - izdvoji l i su se i otišli u Mekku gdje su se dogovori l i
i čvrsto obavezali da će ubi ti svu troj icu: Al i ju b. Ebi Taliba,
Muaviju b. Ebi Sufjana i Amra b. el - '
A
sa i ljude konačno
osloboditi nji hova pritiska. Ibn Mul džem se obavezao da će
ubiti Alij u, Berk da će završiti s Muavijom a Amr b. Bukejr da
će dokrajčiti Amra b. el - '
A
sa. Dogovori l i su se da će to učiniti
iste večeri - jedanaeste ili sedamnaeste večeri ramazana - i svaki
je pošao tamo gdje se nalazila njegova meta. Ibn Mul džem je
došao u Kufu kod svoji h haridžija, no ni kome nije otkrivao
njihove namjere, tj . šta kani učiniti u noći uoči petka, 1 7.
ramazana 40. godi ne po Hidžri .
Kad se probudio u rano j utro Al ija je svom sinu Hasanu
ispričao: "Sanjah noćas Božijega Poslanika - neka su na nj mir
i blagoslovi Božij i ! ; rekoh mu u snu: ' Božiji Poslaniče, ja od
tvoji h sljedbenika vidj eh mnogo muke i neprijateljstva! ' , a on
mi na to kaza: ' Prokuni i h! ' , te ja i zgovori h: ' Bože, zamijeni
mi ih bolji m od njih a nji ma mene zamij eni gorim od mene ! "
Utom j e ušao Aliji n mujezin I bn Zebbah i rekao: "Vrijeme je
namazu! ", i Alija je izišao i glasno dozivao: "Ljudi , namaz!
Namaz! " Tada je pred njega iskočio I bn Muldžem i udario ga
290
POVJEST HAUFA
sabl j om, rasj ekavši mu čel o sve do tj emena, tako da j e
posjekotina došla do mozga. Na to su se ljudi sa svih strana
bacili na njega, pa je uhvaćen i svezan. Alija je poživio još
petak i subotu. Umro je u noći uoči nedj elje a ogasul i l i su ga
Hasan, Husejn i Abdul l ah b. Džafer. Ukopan je noću, u
vladarskoj rezidenciji u Ku f a dženazu mu je klanjao si n Hasan.
Ibn Mul džemu su odsječeni ekstremi teti , stavljen je u
jednu korpu i spaljen. "
Tako j e t o zabilježio I bn Sa'ad i dobro je što je sva ta
događanja tako rezi mi rao, tj . što nije naširoko raspredao o
njima kako su to či ni l i neki drugi , što je sasvim primjeren
pristup budući da je Božiji Poslanik - neka su na nj mir i
blagoslovi Božij i ! - rekao: "Kada se spomenu moji ashabi ,
budite suzdržani ! ", i : "Moj i m ashabima je dovoljno to što će
biti ubijani ! "
U "Mustedreku" j e zabi l ježena sljedeća Sudijeva i zj ava:
"Abdurrahman b. Mul džem ei - Muradi bio j e zal jubl jen u
jednu haridžijku po i menu Ktam koju je potom i oženio,
davši joj na ime mehra tri hi l jade dirhema. Nakon Aliji nog
ubistva Firezdek je o tome spjevao sljedeće stihove:
Ni međ/ Arapima ni med' strancima
ne vidjeh mehra kao Kitamina,
da dade ga neki dobrostiv muž!
Tri hiljade, rob i robinja
i udarac sablom rezajućom.
Pa nit) mehra većeg od Alije -
ma kako velik bio -
nit' niskosti niske kao Ibn Muidžemove!
291
D:elaluddin es-Sujuti
Ebu Bckr b. Ajjaš kaže : "Al i ji n mezar ni j e bio ni či m
obi l ježen kako ga haridžije ne bi otkopale ! "
Š
urejk kaže: "Aliju j e njegov si n Hasan prenio u Međinu",
dok Muberred prenosi sl j edeću i zj avu Muhammeda b.
Hubcjba: "Prvi koji j e i z jednog mczara prenesen u drugi bio
je Alija - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! "
Ibn Asakir bilježi sljedeće riječi Se'ida b. Abdul aziza: "Kad
je ubi j en Al i j a b. Ebi Tal i b - neka ga obuj mi Al l ahovo
zadovoljstvo! - oni su ponijeli njegovo tijelo kako bi ga ukopali
pored Božijeg Poslanika - neka su na nj mir i bl agoslovi Boži j i !
Međuti m, u putu i m j e jedne večeri pobjegla deva koja je nosila
njegovo tijelo i ni ko nije znao gdje je otišla; nigdje je nisu
mogli pronaći ! Zato I račani i kažu da je Alija u oblaci ma! "
Neki tvrde da j e deva otišla u područje pl emena Taj , te da
su ga oni uzeli i pokopali .
Kad je ubijen Alija je imao šezdeset i tri godi ne. Neki
kažu: šezdeset i četiri , neki: šezdeset i pet, neki : pedeset sedam
a neki : pedeset i osam.
I mao je devetnaest odreda vojske .
Neka izviješća o Aiji, njegovim
prosudbaa i izjavaa
Se'id b. Mensur u svom "Sunenu" kaže: "Kazivao nam je
Hušej m, koji kaže da je njima kazivao Hadžadž kojem j e jedan
šej h i z Fezare ispričao da je čuo Al iju kad je rekao: ' Hvala
Bogu koji je učinio da nas naš neprijatelj pita za vjerski problem
s kojim se suočio! Muavija mi je poslao pismeni upit u pogledu
292
POVI J EST HALIFA
dvospolca kod koj eg ni jedan spol ni j e pretežan ( muškcl ) .
Odgovorio sam mu da ga uvrsti u nasljednike na temel ju
njegova mokraćovoda! '
Ova sc Alijina i zjava od Hušejma bi lj eži i posredstvom
Mugire i
Š
a'bija.
Ibn Asakir od Hasana bil ježi sljedeće: "Kad j e Al ija stigao
u Basru prišli su mu Ibnu'l - Kevva i Kajs b. Abbad i upitali ga:
'Hoćeš li nam objasniti ovaj tvoj put koji si poduzeo predvodeći
ummet koji ratuje među sobom - da li ti je to povjerio Božiji
Poslani k - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! Reci nam, ti si
pouzdan čovjek, povjerljiv u pogledu onoga što si čuo! '
'To da j e Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - meni povjerio hi l afet, ne stoj i ! ' , odgovorio im j e.
'Tako mi Boga, ako sam već bi o prvi koji mu j e povjerovao, ta
neću biti i prvi koji će na njega slagati ! A da sam u tom smislu
imao i kakvu oporuku od Vjerovjesni ka, ja ne bih pustio onu
dvoji cu iz Benu Tejma b. Murre
6
8
i Omera b. el -Hattaba da
stanu na njegov mi nber, već bih ih ubi o svojom rukom makar
ne imao ništa drugo do ovu svoju burdu! Božiji Posl anik,
međuti m, nije naprasno ubijen, ni ti je umro i znenada, već je
danima i noćima bolovao. Dolazio mu j e mujezi n i pozivao
ga na namaz a on je od Ebu Bekra tražio da on predvodi ljude
u namazu, premda j e vidio gdje sc ja nalazi m. Jedna njegova
žena ga je čak htjela odvratiti od E bu Bekra, ali je on ustrajavao
u tome i, štaviše, naljutio se na to. 'Vi ste i Jusufa zavodi l e' ,
rekao j e. 'Ta recite Ebu Bekru neka predvodi ljude u namazu! '
ó8
Tj. Ebu Rekra i Osmana.
293
Dželaluddin ts-Sujuti
Kad je Allah svoga Poslanika uzeo k Sebi, mi smo razvidjeli
našu situaciju pa smo za naše ovosvjetske poslove izabrali onoga
koga nam je All ahov Vjerovjesni k smatrao najpri kladnijim za
naše vjerske poslove! Namaz je tako bio srž islama, princ vjere,
njen oslonac. Stoga smo za hal ifu i izabrali Ebu Bekra, i on je
bio dostojan tog položaja, i ni ko se od nas nije sporio oko
njega, nismo bi l i jedni protiv drugih i njegova čistost je bila
nepretrgnuta. Ja sam prema Ebu Bekru i spuni o sve svoje
obaveze, bio mu odan i kao njegov voj ni k s nji m išao u boj .
Prihvatao sam sve što mi je davao i išao u boj kad god je to
zatražio od mene; svoji m bičem pred njim sprovodio šerijatske
kazne.
Kad j e on umro hi l atct j e preuzeo Omer. On sc držao
puta svog prethodnika i svega što je on činio, pa smo mi priznali
Omera i ni ko se od nas nije sporio oko njega, nismo bili jedni
protiv drugih i njegova čistost bi l a je nepretrgnuta. I prema
Omeru sam i spunio sve svoj e obaveze, bio mu odan i s
njegovom vojskom s nji m išao u boj . Prihvatao sam od njega
sve što mi je davao, išao u boj kad je to tražio od mene i
svoj i m bičem pred nji m sprovodio šerijatske kazne.
Kad je on premi nuo, j a sam u sebi pomisl io na svoje
srodstvo s Posl ani kom, na svoj zavidan status, na to da sam ja
prije drugih pri mio islam. Držao sam da se ni ko sa mnom ne
može mjeriti , ali Omer se bojao da onaj koj i dođe poslije njega
neće uraditi nešto pogrešno zbog čega bi on posljedice mogao
trpjeti i u svom kaburu, pa je sebe i svoj porod isključio iz
toga. Da je hi l afet bio njegova žudnja, on bi istaknuo svoga
potomka, no on se hi lafeta odrekao u korist šesterice Kurejšija,
među koj i ma sam bio i ja.
294
POVIJEST HALIFA
Kad se ta grupa sastala ja sam mislio da se neće sa mnom
ravnati , i Abdurrahman b. Awfje od nas uzeo j amstvo da ćemo
slušati i pokoravati sc onome od nas kojemu Allah prepusti
bi l afet. Potom je uzeo ruku Osmana b. Affana i svojom rukom
udario po njoj . J a sam razmotrio svoje stanje pa sam našao da
mi poslušnost preteže pred tim da se meni bude poslušno, pa
j e moje j amstvo posl ušnosti dato drugome . Tako smo
prisegnul i na vjernost Osmanu i ja sam prema njemu ispunio
sve svoje obaveze, bio mu odan i s nj i m, u njegovoj vojsci ,
išao u boj . Prihvatao sam ono što mi je davao i išao u boj kad
god je to traži o od mene; svoj i m bi čem pred nj i m sam
sprovodio šerijatske kazne.
Kad je on nastradao, ja sam promislio o sebi i vidio da su
dvojica halita - koji su hi lafet preuzeli na temelju namaza za
koji ih je bio zadužio Božiji Poslanik - neka su na nj mir i
blagoslovi Boži j i ! - otišla, te da je nastradao i ovaj kojemu je
dato jamstvo. Tako su mene priznal i za hal if stanovnici dvaju
harema i stanovnici gradova u koji ma se ti haremi nalaze, a
potom se na hi latet polakomio onaj ko meni nije ravan, čije
rodbinstvo nije poput moga, ni znanje poput moga, niti je
rano primio i sl am, kako sam to ja učinio . . . Prema tome, i mao
sam veće pravo na hi lafet od njega! "
Ebu Nu' ajm u svom "Del ai l u" bi l j eži sl jedeću izjavu
Džafera b. Muhammeda koju on prenosi od svoga oca: "Al iji
su se obrati l a dvojica l judi koji su se nešto sporili i on je sjeo
nasred jednog zida. ' Zid će se srušiti ! ' , kazao je jedan od njih
i Alija je rekao: ' Ne beri brigu! Allah je dovoljan čuvar! ' Potom
je razriješio njihov spor i ustao. Utom se zid srušio! "
295
Džclaluddin es-Sujuti
U "Tujj urati ma" j e, s navedeni m ni zom prenosi l aca,
zabi lježena sljedeća izjava Džafera b. Muhammeda koju on
prenosi od svoga oca: "Jedan je čovjek rekao Niji b. Ebi Tal ibu:
'
Č
ujemo kako na hutbi kažeš: Bože, uči ni nas dobri m onako
kako si dobri m učinio i upućene, pravopostupajućc halife! -
pa ko su oni ? ! ' Njegove su se oči na to natopi l e suzama i on je
rekao: 'To su moji dragi : Ebu Bekr i Omer, dvojica i mama
Upute, dvoj i ca šejhova i sl ama, dvoj i ca Kurejši ja, dvoj ica
najvećih autoriteta poslije Božije ga Poslanika - mir i blagoslovi
Božiji neka su na nj ! Ko njih dvojicu bude sl ijedio, sačuvan će
biti, ko njihovim stopama bude kroči o, pravi m će putem ići,
ko se njih bude držao, taj će u Boži joj parti ji biti ! "
Abdurrezzak bi lježi sljedeću izjavu Hadžera ci - Midrija:
"Al ija b. Ebi Tal i b me jedanput upitao: ' Kako ćeš se ponijeti
kad od tebe bude traženo da me prokl i nj eš? ! ' 'A zar će to biti
traženo od mene? ! ', upitao sam i on je rekao da hoće. ' Pa
kako ću postupiti ? ' , upitao sam. Odgovorio j e: ' Proklinji mc,
ali me se nemoj odricati ! '
I zbilja, Muhammed b. J usuf, brat Hadžadžov - koji je
bio namjesnik Jemena - zatražio je od mene proklinjanje Nije
· i ja sam rekao: ' Namjesni k j e zatražio od mene da prokl i njem
Ni ju pa - prokl i nji te ga, Bog ga prokleo! ' To je samo jedan
čovjek razumio! "
Taberani u svom "Evsatu" i Ebu Nu'aj m u svom "Delailu"
bilježe Zazanovu izjavu "da je Nija kazivao jedan hadis pa
mu je jedan čovjek rekao da ne govori isti nu. 'Ako misliš da
sam lažov' , rekao mu je on, ' hoćeš l i da Nlahu uputim dovu
protiv tebe! ? ' Dotični je rekao da hoće, i on je to učinio.
Nedugo zati m, taj čovjek je oslijepi o! "
296
POVJEST HALIFA
Od Zerra b. Hubejša bilježi sljedeće: "Dvojica ljudi sjel i
su da j edu - jedan je i mao pet a drugi tri somunčića - pa kad
su jelo stavil i preda se, naišao je neki čovjek i nazvao im sel am.
' Hajde, bujrum! ' , kazali su oni . 'Sjedi i jedi sa nama! '
Č
ovjek
je tako sjeo i jeo sa nj i ma - zaj edni čki su j el i oni h osam
somunčića i kad su završi l i sa jelom, onaj j e ustao i i zvadio im
osam dirhema. ' Ovo vam je za ono što sam vam pojeo! ' , rekao
je i njih dvojica su se stali parničiti . Onaj koji je i mao pet
somunčića rekao j e: ' Meni pripada pet a tebi tri dirhema! ',
dok j e onaj koji je i mao tri somunčića govori o: ' Ne sl ažem se !
Mi sl i m da bismo dirheme trebali podijeliti po pola! '
Na koncu su otišli do vode pravovjcri h, Al ije, i ispričali
mu svoj sl učaj . Alija j e onome koji je imao tri somunčića rekao:
'Tvoj ti je prijatelj, eto, predložio ono - njegovog hljeba bi l o
je više nego tvoga, stoga se zadovolji s ta tri dirhema! ' 'Allaha
mi , zadovol ji t ću sc samo onim kako je po pravdi ! ' , kazao je
ovaj . 'Ako ćeš već po pravdi ' , rekao mu je Al ija, 'onda tebe
sljeduje samo jedan di rhem, a njega sedam! ' 'Subhanallah! ' ,
uzviknuo je on i Alija je rekao: 'To je tako! ' 'Objasni mi kako
je to tako po pravdi ' , zatražio je čovjek, 'da bih to mogao i
prihvatiti ! ' 'To ti je ovako: ' , rekao je Alija, ' zar osam somuna
nemaju ukupno dvadeset i četiri treći ne? ! Vas trojica ste i h sve
poj el i tako da se ne zna ko je pojeo više, a ko manje - stoga se
morate tretirati ravnopravno. Prema tome, ti si pojeo osam
trećina, s ti m da je tvoga udjela bilo devet trećina. Tvoj prijatelj
pojeo je osam trećina, a njegov udio bio j e petnaest treći na,
od koj i h j e on pojeo osam, dok j e oni h njegovi h sedam
preostalih trećina pojeo onaj koji vam j e dao dirhemc. Dakl e,
od tvoji h devet trećina on j e pojeo samo jednu trećinu, pa ti
297
Dželaluddin cs-Sujuti
tako dolazi jedan dirhem za jednu tvoju treći nu; tvoga prijatelja
pak sljeduje sedam! ' 'Sada sam zadovoljan! ' , rekao je na to
dotični čovjek" .
Ebu
Š
ejba u svom "Musannefu" bilježi sljedeću Ataovu
izjavu: "Pred Al iju je doveden jedan čovjek za kojeg su dvojica
ljudi posvjedoči l a da je nešto ukrao. Na to je Alija stao govoriti
o ljudski m stvari ma i navoditi čime se sve prijeti za l ažno
svj edočenj e . 'Ako bi mi bio doveden neko ko je l ažno
svjedočio, ja bi h mu uči ni o to i to, to i to . . . ' , rekao j e i potom
poslao po onu dvojicu svjedoka
·
, pa kako ih ni gdje nije bilo,
optuženoga je oslobodio optužbe! "
Abdurrezzak u svom "Musannef" kaže: "Kazivao nam
je Sevr, pozivaj ući se na Sul ej mana eš-
Š
ejbanija a on na jednog
čovjeka koji je kazivao kako je pred Aliju doveden neki čovjek
kojega je drugi teretio. 'Ovaj tvrdi ' , govorio je, 'da je u snu
i mao spol ni odnos sa mojom majkom! ' ' I zvedi ga na sunce' ,
rekao mu j e Alija, 'pa mu istuci njegovu sjenu! "
I bn Asakir, posredstvom Džafera b. Muhammeda, te
njegova oca, bilježi da je prsten Alije b. Ebi Taliba bio srebren
i da je u njemu bilo ugravirano: "Divan li je moćnik All ah! "
On, takoder, od Amra, si na Osmana b. Mfana, bilježi da
je gravura na Al i j i nom prstenu gl asi l a: "Sva vlast pripada
Al l ahu! "
Od EI - Medainija bilježi sljedeće: "Kad j e Alija ušao u Kuf
kod njega je došao jedan arapski mudrac i rekao mu: ' Al aha
mi, vodo pravovjeri h, ti ukrasi hi l afet ali ne i hi l afet tebe; ti
njega uzdi že a on tebe ne ! Više hi lafet trebaše tebe nego ti
njega! "
298
POVIJEST HALFA
Od vel i kog broja l judi bi l ježi da je Alija znao pomesti
državni magaci n ( Be j tu ' l - mal ) i potom u njemu klanjati s
nadom da mu to bude svjedočanstvo da u njemu nije zadržao
ni malo i movine koja pripada musli mani ma.
Ebu' l - Kasi m cz- Zudžadži u svoji m "Di ktati ma" ( El ­
Etmtli ) kaže sljedeće: "Kazivao nam j e Ebu Džafer Muhammed
b. Rustem et- Taberi , pozi vaj ući sc na Ebu Hari ma es­
Sidžistanija, on na Jakuba b. Ishaka el - Hadremija, on na Sc'ida
i bn Selluma el - Bahilija, on na svoga oca, on na svoga oca a on
na Ebu' l - Esveda ed- Duel ija - ili je rekao: Od moga pradjeda
Ebu' l - Esveda, koji je prenosio od svoga oca! - : "Ušao sam
kod vođe pravovj eri h i zatekao ga: oborene glave utonuo u
misl i . 'O čemu to razmišljaš, vođo pravovj eri h? ' , upitao sam
ga; rekao j e: 'Ovdje sam kod vas zapazio mnoge nepravi l nosti
u govoru pa sam naumio napisati knjigu o pravi l i ma arapskoga
jezika! ' 'Ako bi to učinio' , rekao sam mu, 'ti me bi nas ponovo
vratio u život i među nama bi taj jezik opstao! '
Kad sam mu, tri dana kasni je, ponovo došao on j e preda
me spustio jednu stranicu na kojoj je pisalo: "U ime All aha,
Mi lostivog, Svemilosnog! Riječ može biti i menica, glagol ili
čestica. I meni ca je ono što nešto i menuje, glagol govori o
zbivanju tog i menovanog dok čestica i zražava jedan smisao
koji nije ni i menica ni glagol ". Zati m je rekao: ' Nastavi dalje
u tom pravcu i unesi nove el emente koji ti se učine prikladni m!
Ebu' l - Esvede, znaj da i ma troje: ono što j e izraženo jasno
(zahi r), ono što sc podrazumijeva ( mudmer) i ono što nije ni
jedno ni drugo i stručnjaci se među sobom razlikuju upravo u
poznavanju toga što nije ni j edno ni drugo! '
299
Džclaluddin es-Sujuti
Ebu' l - Esved kaže: " l ja sam sakupio puno toga i to mu
predočio. Među tim bile su i čestice koje zahtijevaju akuzativ,
i ja sam bio naveo: inne, enne, lejte, le(alle, keenne no ne i
lakirme. 'Zašto si nju i zostavio? ' , upi tao je on i ja sam rekao:
' Nisam mi slio da i ona spada u tu grupu ! ' ' Dakako da spada',
kazao je on. ' Uvrsti je među nji h! "
I bn Asakir od Rebi'e b. Nadžida bilježi sljedeće: "Alija je
rekao: ' Među l judi ma budi te poput pčele među pticama.
Nema, naime, nijedne ptice a da ne ide za tim da pčeli ne
naudi , no kad bi ptice znale kakav berićet pčel a nosi u svojoj
nutri ni , one se ne bi tako odnosile prema njoj ! Budite s ljudima
svoj i m jezicima i tijelima, ali sa njima ne budite i svoji m djelima
i srci ma, jer čovjeku pripada samo ono što sam uradi, a na
Sudnjem danu će biti s oni m koga je vol i o! "
Od Alije bilježi njegovu izjavu: "Mnogo više računa vodite
o tome da vaše djelo bude pri mljeno kod Boga, nego o samom
djelu jer s bogobojaznošću djela ne može biti malo. Ta, kako
može biti neznatno djelo koje Bog pri mi ! "
Od Jahje b. Dž'adeta bilježi sljedeće: "Alija i bn Ebi Tal i b
je rekao: ' 0 vi koji nosite ( u svoji m glavama) Kur'an, postupajte
po njemu, jer učen je onaj ko i ma znanje i potom radi po tom
svom znanj u, tako da mu je znanje sukladno djel u, jer doći će
ljudi koji će i mati znanje no ono i m neće prelaziti nji hove
jezike ( teraqi hi m); ono što budu skrivali u sebi bit će oprečna
onome što pokazuju a postupci nji hovi bit će u konfrontaciji
s oni m što znaj u. Sjedati će u halke samo da bi se međusobno
nadmetali u tome koliko znaju. To će dostići takav stupanj da
će se predavač srditi na svoga slušatelja ako bude slušao i nekog
300
POVIJEST HALFA
drugog, tako da će ga zbog toga i zanemari ti . To su oni čija
djela s ti h nji hovi h skupova neće biti uzdizana Bogu! "
Od Alije bilježi njegovu izjavu: "Božija podrška ( tevfi q)
j e najbolji vodi č, l ijepo ponašanje j e naj bolji prati l ac, razum je
najbolji prijatel j , lijep odgoj je naj bol ji mi raz a nema teže
samoće od samodopadljivosti ! "
Od El - Harisa bilježi sljedeće : "Jedan čovjek je došao kod
Alije i rekao mu: ' Objasni mi šta je to sudbina ( kader) ! ' 'To je
put prekriven tamom' , kazao je Al ija, 'stoga, ne idi nj i me ! '
'Objasni mi šta j e to sudbina! ' , nastavio j e doti čni . 'To je
duboko more' , rekao je Alija, 'i ne zaranjaj u njega! ' 'Objasni
mi šta je to sudbi na! ' , nastavio je onaj . 'To je Božija taj na' ,
rekao je Alija, 'koju j e On skrio od tebe, pa je ne pipka j ! '
'Objasni mi šta j e to sudbi na! ' , bio j e uporan onaj . '
Č
ovječe! ',
rekao mu je Alija. ' Da li te je Bog stvorio zato što je to On
htio, i l i zato što si to htio ti ? ! ' ' Pa, zato što je to htio On! ' ,
kazao j e onaj . ' Pa eto' , rekao mu j e Alija, ' On te i upregao u
ono što je On hti o! "
Od Al ije bilježi njegovu izjavu: "Svaka nedaća i ma svoj
kraj . Kad nekog zadesi kakva nedaća on će se, svakako, i naći
u njoj . Stoga se razuman čovjek, kad ga sustigne kakva zla
kob, treba smi riti uz nju dok joj njezino vrijeme ne istekne,
jer otkloniti je prije isteka njezina roka znači samo još povećati
joj gorčinu! "
On, također, bi lježi da j e Alija upi tan o darežljivosti . "To
je da čovjek nešto dadne prije nego mu to bude zatraženo",
odogovorio j e. "Ako bi to pak dao nakon što mu bude zatra­
ženo u tom sl učaju radilo bi se samo o sramu i ljubaznosti ! "
301
Dželaluddin es-Sujuti
On od Alije bilježi kako mu je jednom došao neki čovjek
- o kojem je on ranije bio obaviješten - pa ga stao hvaliti tako
da je prevršio mjeru. "Nisam baš takav kakvim me ti predstavi",
rekao mu je Alija, "ali sam iznad one predstave kakvu o meni
nosiš u sebi ! "
Također od Alije bilježi sljedeće: "Posljedica grijeha jest
slabost u i zvršavanju vjerskih dužnosti , oskudica u i mal aštvu i
pomanjkanje slasti ! " "0 kakvom pomanjkanju slasti je riječ? ! ",
neko ga je upitao i on je rekao: "Ni kada ne postigne kakav
hal al užitak a da mu ga nešto ne pomuti ! "
Od Al ije ibn Rebi ' e bilježi da j e jedan čovjek - koji je
i nače mrzi o Aliju - rekao Al ij i : "Al l ah tc učvrsti o! ", našta mu
je Al i ja rekao: "Tebi u prsima! "
Od
Š
'abija bilježi sljedeće: "Ebu Bekr je ponekad skladao
stihove, i Omer, i Osman, dok je Alija pjesni štvu bio vični ji od
nj i h sve troj i ce! "
Od Nebita ei - Ešdža'ija bilježi sljedeće: "Alija i bn Ebi Tal i b
- neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - i zrekao je sti hove:
302
Kad srca očaj zahvati i prsa !iroka tjeskobna budu,
kad gorčine se nastane i siurnost osjete,
kad korijen svoj puste nesreće tu na sojim mjestima,
kad rasterećenju svjetla ne vidi,
ni nade da učinit !ta je moguće,
tada, i pored beznađa ti tvojega, dođe ti spas -
u njemu Onaj Koji je blizu, Koji odaziva se na zov!
I sve nesreće, kad do vrhunca svoga dospiju,
za rasterećenje brzo se vežu!
POVJEST HALFA
Od
Š
'abija bilježi sljedeće : "Alija i bn Ebi Tal i b je jednom
čovjeku, čiji mu drug nije bio po volji , rekao:
Ne drtži se s nezna/icom, tefko ti se, a i njemu!
Kol'ko ih je unifilo plemenitogkad se sa njim pob7'atimi!
Ć
ovjek se po drugom mjeri, po onome sa kim hodi,
Jer jedno je drugom srodno, sve njihovo tako zbori!
Cipela je slična drugo;� kad s' na noga m' ona sp ari,
I srce je isto tako, kad se s drugim srcem sjari!
Od Muberreda bilježi sljedeće : "Na sablji Al ije ibn Ebi
Tal i ba - neka ga obuj mi Al l ahovo zadovoljstvo! - bi l o j e
nap1sano:
Strepe nad ovim svijetom razbirući ga s bunilo m,
dok tebi čistoća njegova pomijefana je s mutni/om,
Ipak, budući da već bijafe razdijelen,
ne postioše ga sojom pameću,
već s mjerom koja im se odredi.
Koliko samo učenih ima - pamet im ne pomaže,
koliko glupih - dunja/uk do bife svojom prosto! ću!
Da je posrijedi snaga ja l' nadmoć kakva,
sokoli bi raznijeli svu nafaku vrapčiju!
Od Hamze b. Hubejba ez-Zijjata bilježi sljedeće: "Alija
ibn Ebi Tal i b je govorio:
Ne otkrivaj svoju tajnu nikome sem sebi,
jer savjetnik savjetnika svog ima!
Ta, vidio sam: sitne dufe nijednu
kožu ne ostavljaju čitavu!
303
Dželaluddin es-Sujuti
Od Ukbeta b. Ebi 's-Sahbaa bilježi sljedeće: "Kad je Ibn
Muldžem udario Aliju kod njega je ušao njegov sin Hasan i
zatekao ga uplakana. 'Si ne', rekao mu j e, 'zapamti od mene
dvije četvorke! ' ' Koje su to, oče? ' , upitao je on i Alija mu je
rekao: ' Najveće bogatstvo j est razum a najveće si romaštvo
glupost; najgora samotinja je samodopadljivost, a najplemenitija
ljubaznost je lijepo ponašanje! ' 'A druga četvorka? ! ' , upitao je
Hasan. ' Nipošto se nemoj družiti s glupakom, jer on ti želi
učiniti dobro a pravi ti štetu; nemoj se družiti ni s l ažovom, jer
on ti pribl i žava ono što j e daleko a udaljava ti ono što je blizu;
ni kad se nemoj družiti s tvrdicom, jer on će ti uskratiti nešto
što ti bude prijeko potrebno i nemoj se družiti s pokvaren jakom,
jer on će te prodati za beznačajnu svotu ! "
Ibn Asakir bil ježi od Al ije kako mu j e došao jedan jevrej i n
i upitao ga: "Kada je nastao naš Gospodar? ! ", naš ta se lice
Alijino izobl i či l o. "Nije Ga, znači, bil o pa onda postao? ! ",
rekao j e. "On je bio a nikakvog drugog bivstva nije bilo, postoji
a da mi ne znamo kako postoji , a nema ni početka ni kraja; svi
krajevi došli su do svoga svršetka mi mo Njega; On je svih
krajeva kraj ! " Na to je dotični jevrej i n pri mio isl am!
Ed- Di radž u svom poznatom " Odj el j ku " bi l j eži , s
nepoznatim nizom prenosilaca, sljedeći Mejserin iskaz kojeg je
on prenosio od kadije
Š
urejha: "Kad je pošao prema Siffi nu,
Alija j e negdje izgubio svoj štit, pa kad je sukob bio završen i
on sc vratio u Kuf ugledao je taj štit u ruci nekog jevrejina.
'
Š
ti t j e moj ! ' , rekao mu je. 'Nisam ga ni prodao ni poklonio! '
'
Š
tit je moj ' , kazao je jevreji n, 'u mojoj ruci ! ' ' Hajdemo kod
kadije! ' , rekao je Alija, tc istupio naprijed i sjeo kod
Š
urcjha.
' Da mi parničar nije jevreji n' , rekao je, 'sjeo bi h sa njim u istu
304
POVIJEST HALIFA
ravan! Međuti m, čuo sam Vjerovjesnika - neka su na nj mir i
blagoslovi Božiji ! - kad je rekao: "Učinite i h donj i m, onako
kako ih je donji m učinio Allah! " ' Reci, vođo pravovjeri h! ' ,
rekao je
Š
urejh i on je rekao: ' Da, štit koji se nalazi u ruci ovoga
jevreji na je moj - nisam ga ni prodao ni pokloni o! ' '
Š
ta kažeš ti ,
jevrejinu? ' , upitao je potom jevreji na i on je rekao: '
Š
tit je moj
i u mojoj je ruci ! ' ' I maš li ti kakav dokaz, vođo pravovjeri h? ! ' ,
upitao je
Š
urejh i Alija je rekao: ' I mam: Kanber i Hasan će
potvrditi da je štit moj ! ' ' Nije dopušteno da sin svjedoči u korist
svog oca? ' , rekao je
Š
urejh i Alija je rekao: 'Kako da ne bude
dopustivo svjedočenje čovjeka koji će biti stanovnik Dženneta? !
J a sam čuo kad je Vjerovjesnik - neka su na nj mi r i blagoslovi
Božij i ! - rekao: "Hasan i Husejn će biti uglednici džennetskih
mladića! " 'Vođo pravovjerih', rekao je na to jevreji n, 'pusti
me njegovom Presudi tel ju koji mu j e već tako presudi o -
svjedočim da je to istina, i svjedočim da nema drugog boga
sem Allaha, i svjedoči m da je Muhammed Božiji poslanik, i
svjedočim da je ovaj štit tvoj štit! "
Š
to s e tiče Aliji ni h izjava koje s e odnose na kur'anske
stavke, njih ima mnogo i mi smo i m vel i koga prostora dali u
našoj knj i zi "Tefsi r", gdje smo naveli i sve ni zove prenosil aca
tih izjava. Ibn Sa'ad bilježi sljedeću Alij i nu i zj avu: "Tako mi
Boga, nije objavljen ni j edan ajet a da ja ne znam u vezi s či m
j e objavljen, gdje j e objavljen i na koga se odnosi . Gospodar
moj je meni podario poi majuće srce i vispren, iskren j ezi k! "
I bn Sa'ad, ali i drugi autori, bilježe sljedeću izjavu Ebu't­
Tufejl a: "Alija je rekao: ' Pitajte me o Allahovoj knji zi , j er nema
nijednog ajeta a da ja ne znam je l i objavljen noću ili danju, u
ravnici i l i na brdu! "
305
Džclaluddin es-Sujuti
Ibn Ebi Davud od Muhammeda b. Sirina bilježi sljedeće:
"Kada je Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! -
umro Alija je oduljio s davanjem ptisege Ebu Bekru, pa ga je
utom susreo Ebu Bekr i upitao ga: ' Da ti , koji m slučajem, nisi
za to da ja budem na čelu zajednice? ! ' ' Po volji mi je to', kazao
je on, 'no obavezao sam se da neću obući svoj ogrtač, izuzev za
namaz, dok na jedno mjesto ne sakupim čitav Kur' an! '
Tako s u tvrdili da ga j e on pisao onako kako j e objavljivan.
Muhammed kaže: 'Da je ta njegova knjiga pronađena, tu bi
se našlo mnogo znanje! "
X
4 4
Izbr iz njegovi njemu svojstvenih,
jezgrovitih i konciznh iska
Al i ja - neka ga obujmi Al l ahovo zadovoljstvo! - rekao j e:
"Tjeskoba u grudima ( el - hazem) - to je ružno mišljenje! "
Ovo bi lježe Ebu' š-
Š
ejh i Ibn Hi bban.
"Bl i žnji je onaj ", kaže on, "koga pri bli ži ljubav, makar
rodbinski bio i daleko, a dalek je onaj koga udalji mržnja,
makar po krvi bio blizak rod. Nema tješnje veze od one između
ruke i tijela, no kad se ruka pokvari , ona se tada odsijeca i kad
bude odsj ečena - odvaja se! "
Ovo bilježi Ebu Nu'aj m.
Još j e rekao: "Pri hvatite od mene petero: Neka se nijedan
od vas ne plaši baš ni čega sem svoga grijeha, neka teži samo
za svoji m Gospodarom, neka se onaj koji ne zna ne stidi da
306
POVIJEST HALIFA
nauči i neka se onaj koji ne zna, ako bude upi tan o nečemu
što ne zna, ne stidi reći : "To Bog zna! " Strpljivost j e u odnosu
na iman poput glave u odnosu na tijelo: ako nestane strpljivosti,
nestat će i i mana; ako ode glava, ode i tijelo! "
Ovo bil ježi Se' id b. Mensur u svom "Sunenu".
Još j e rekao: "Poznavalac vj ere ( faki h) je svaki
.
šerijatski
pravnik koji ljude ne ostavlja bez nade u Allahovu milost, koji
im ne iznalazi olakšice u iskazivanju neposl uha Bogu, koji im
ne ulijeva sigurnost od Božije kazne i koji ne ostavlja Kur'an iz
odbojnosti prema njemu, priklanjajući se nečemu drugom, jer
nema nekog dobra u ibadetu u kojem nema zanja, u znanju koje
ne prati razumijevanje, niti u učenju Kur'ana bez razmišljanja! "
Ovo bilježi I bnu' d-Dari' u svom "Fadail u' l - Kur'an" .
Još kaže: "Najugodnije mi je, kad mc neko upita o nečemu
što ne znam, kazati : ' Bog zna! " Ovo bilježi Ibn Asakir.
Još kaže : " Ko žel i da se l j udi prema nj emu odnose
pravedno, taj neka i nj i ma želi ono što želi sebi ! " Ovo bilježi
Ibn Asakir.
Još je rekao: "Sedmero je od šejtana: prekomjera srdžba,
prekomj ero ki hanje , prekomjerno zijevanj e, povraćanje,
krvarenje i z nosa, sašaptavanje i san kod či njenja zikra! "
Još j e rekao: "Jedi te nar s njegovim mesnatim plodovi ma
jer on ojačava žel udac ! " Ovo bi lježi H akim u svom "Tari hu".
Još je rekao: "Doći će vrijeme u kojem će vjerni k biti
poniženiji od robinje! "
Ovo bilježi Se'i d b. Mcnsur.
Ebu' l - Esved ed-Ducl i je, tugujući za Alijom - neka ga
obujmi Allahovo zadovoljstvo! - spjevao sljedeće stihove:
307
Dželaluddin cs-Sujuti
308
Oko moje - he;� šta ti je! - pomozi nam u plakanju,
Zar nam vodu pravovjernih oplakivat ti ne želiš?!
I U mm Kulsum za njim plaće stanjem sojim,
kad ugleda smrt njegova da je, bogme, pouzdana!
Hej ti, reci haridžijam' ma gdje bili,
nek oko im zavidničko nikad radost ne osjeti!
Zar hol da nam s ramazana zadadoste,
u najboljem od svih naske, sviju skupa?!
Ubili ste najboljega ko uzjaha životinju i ukroti,
ko zaplovi ladom našom,
ko obućom prekri noge, obuče se,
ko čitafe ajete nam koji stalno obrću se!
Svako dobro u njem nade svoje mjesto,
k'o i ljubav spram Resula Gospodara našeg S tskog.
Kure;Jije na S1Jim strana m' saznadoše,
da ti vjerom i porijeklom najbolji si!
Kad s' okrene! licu oca Husejnova,
ti tad vidiš Mjesec puni, nad nama se sav nadnio!
Do ubistva mi bijasmo svi u dobru,
i gledasmo medu sobom Poslaničkog !tićenika:
pravdu kroji bez imalo kolebanja -
med neprijatelji m i med svojim, jednaka bi!
Od svog znanja golemoga ne zataji ništa nama,
ne bijaše kao neki od oholih lica naših.
Ljudi bjehu ko pospani kad ostaše bez svog AlJe,
zbunJeni tam' u gradu nam slave naše!
No, ne likuJ MuaviJa ibni Sahre,
jer sljedeći halif opet bit će od nas!
4
4 4
POVIJEST HALFA
Koje su istakute ličnosti
umle za vrjeme njegova hilafeta
Za vrij eme Al ij i na hi l afeta, što prirodnom smrću, što na
bojnome polj u, umrle su sljedeće istaknute l i čnosti : Huzejfe
b. el - Je man, Zubejr b. Avam, Tal ha, Zubejr, Zejd b. Si han,
Sel man ei - Farisi, Hi nd b. Ebi Hal a, Uvejs ei - Karcni , Habba
b. ei - Erett, Ammar b. Jasir, Sehl b. Hunejf, Suhejb er- Rumi ,
Ebu Bekrov si n Muhammed, Temi m ed- Dari , Havvat b.
Džubejr,
Š
urahbil b. es-Semt, Ebu' I - Mejsera el - Bedri, Safvan
b. Assal, Amr b. Anbcsa, Hišam b. Hakim, Vjerovjesni kov
rob Ebu Raf' i mnogi drugi .
309
POVJEST HALIFA
HASAN, SIN ALIJE B. EBI TALIBA
Hasan b. Al i b. Ebi Tal i b - neka ga obujmi Al l ahovo
zadovoljstvo! - otac Muhammedov, unuk Božijega Poslani ka
- mi r i blagoslovi Božiji neka su na nj ! - njegov mjezi mac
( rej hanet) i posljednji hal i fa kojeg je on naznači o.
Ibn Sa'ad od l 1nrana b. Sulejmana bilježi sljedeće: "Hasan
i Husejn - to su imena stanovnika Dženneta. Arapi ih prije
islama nisu nadijeval i ! "
Hasan je rođen sredi nom mjeseca ramazana, treće godine
po Hidžri i posredstvom njega prenosi se više Vjerovjesnikovi h
hadisa. Hadise od njega prenose : Aiša - neka je obuj mi
Al l ahovo zadovol j stvo! - i broj ni prenosi oci i z druge
musl imanske generaci j e, među koji ma su: njegov si n Hasan,
Ebu' l - Havra Rcbi 'a b. Si nan,
Š
'abi , Ebu Vai l i I bn Si ri n.
Fizički je veoma nal i kovao Vjerovjesniku - neka s u na nj
mir i blagoslovi Božij i ! - koji mu je osobno nadjenuo i me
Hasan i sedmoga dana za nj zaklao akiku
6
9
, ošišao ga i naredio
óº
Akika - svečano nadijcvanje imena novorođenčetu, kad se preporučuje
obavljanje radnji koje se ovdje navode. Prema nekim predajama,
Vjerovjesnik, a. s. , tom prilikom je zaklao dva ovna.
3 1 1
Džclaluddin �s-Sujuti
da se za težinu njegove kose podi jel i srebra. Bio je peti pod
Posl ani kovi m pokrivačem ( Ehl u' l - kisa) .
70
Ebu Ahmed el -Askeri kaže: "I me Hasan nije bilo poznato
prije islama! "
El - Mufeddal kaže: "Al l ah j e zakl oni o i mena Hasan i
Husej n, sve dok Vjerovjesnik - neka su na nj mi r i bl agoslovi
Božij i ! - ti m i meni ma ni je nazvao svoje unuke ! "
Buhari j a bi l j e ž i s l j edeću Enesovu i zj avu : " Ni ko
Vjerovjcsniku - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - nije bio
sl i čniji od Hasana, sina Al ijinog! "
Buharija i Musl i m od Beraa bil ježe sljedeće: "Vidio sam
Vj erovjesnika - neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - kako na
vratu nosi Hasana (si na Alij i na) i govori : ' Bože moj , ja ga,
zbilja, vol i m pa vol i ga i Ti ! "
Buharija od Ebu Bckere bil ježi : "
Ć
uo sam Vjerovjesnika
- neka su na nj mir i blagoslovi Božij i ! - kad je s mi nbera, na
kojem se uz njega nalazio i Hasan, koji je čas gledao u ljude a
čas u njega, rekao: ' Ovaj moj si n je vel i kan ( sejj i d) - mislim da
će Allah njime izmiriti dvije skupine muslimana! "
70
3 1 2
Ehl u' l - kisa - dosl . : "oni pod pokrivačem" . Nai me, Musl i m bilježi
sljedeću izjavu Sa'ada b. Ebi Vekkasa: " K;d je objavljen ajet: Hodite,
pozl'at ćemo sinove r1afe i sinove Paše, i žene nale i žer1c vafc, a doći ćemo
i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i AllahOJ>o prokletstvo na one koji
neistinu govore prizvati! (Alu ' Im ran, 61 ) , Boži j i Poslanik - neka su
na nj mir i blagoslovi Božiji ! - pozvao je Ali ju, Fati mu, H;sana i
Husejna i rekao: 'Bože, ovo su moja čeljad1 " Prema nekim drugim
predajama, Vjerovjesnik, a. s. , uzeo je jedno platno i navedenu četvorku
pozvao da uđu pod njega, i onda rekao: "Bože, ovo su moja čeljad! "
Odatle sintagma: oni pod pokrivačem.
POVJEST HALI FA
Buharija od Ibn Omera bilježi sljedeće: "Vjerovjesnik -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božiji ! - rekao j e: ' Nji h dvoji ca
su moji ovosvjetski mjezimci ! ' , tj . Hasan i H use j n. "
Tirmizi i Hakim bi lježe od Ebu Se'ida ei - Hudri ja: "Boži j i
Poslanik - neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - rekao j e:
' Hasan i Husejn su prvaci džennetski h mladića! "
Tirmizi od Usame b. Zejda bi l ježi sljedeće : "Vidio sam
Vjerovj esni ka - neka su na nj mir i blagoslovi Božiji ! - na
njegovim bedrima bijahu Hasan i Husej n, a on govori : 'Ovo
su moji sinovi , sinovi moje kćerke. Bože moj, ja ih zbi lja voli m,
pa vol i i h i Ti , i voli one koj i njih vole ! "
Od Enesa bi l ježi : "Vjerovjesni k - neka su na nj mi r i
blagoslovi Boži ji ! - upitan je ko mu je od ukućana najdraži ;
rekao j e: ' Hasan i Husej n! "
EI - Hakim od Ibn Abbasa bilježi sljedeće: "Prilazio nam
j e Vjerovjesni k - neka su na nj mi r i bl agoslovi Božij i ! - noseći
na vratu Hasana. Utom j e naišao jedan čovjek i rekao: 'Di vnu
li si jahal i cu uzjahao, dijete! ' i Vjerovjesnik je na to rekao: ' I
on j e divan jahač! "
I bn Sa' ad od Abdul l aha b. Zubej ra bi l j eži sl j edeće :
"Vjerovjcsniku je od njegovih čeljadi najviše l ičio i bio mu
najdraži Hasan, sin Alij i n. Ja sam gledao kako mu on pri l azi,
dok Vjerovjesnik bijaše na sedždi, i kako mu se penje za vrat -
i l i je rekao: na leđa! - a on ga ne htjede spustiti odatle sve dok
sam ne siđe! I gledao sam ga, dok bijaše na rukuu
71
, kako mu se
Hasan provlači izmedu nogu i izlazi na drugu stranu! "
7l
Ruku' - pregib, jedn:t od obaveznih radnji muslimanske molite -
namaza.
3 1 3
Dželaluddin es-Sujuti
I bn Sa' ad bi l j eži s l j edeću i zj avu Ebu Se l e me b .
Abdurrahmana: "Vjerovjesnik - neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - plazio je jezi k Hasanu, sinu Alijinu, pa kad bi dijete
ugledalo crveni l o njegova jezika, s ushitom bi se nasmijalo! "
El - Hakim od Zuhejra b. el - Erkama bilježi : "Hasan, sin
Alij i n, ustao je da drži govor i j edan i z pl emena Ezdu Šenua je
ustao i rekao: 'Svjedočim da sam vidio Vjerovjesnika - neka su
na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - kad je ovoga stavio u svoj ogrtač
i rekao: "Ko mene vol i , neka voli i njega! Neka to prisutni
prenese odsutno me! ' , i da nije časnosti Božije ga Poslanika -
neka su na nj mi r i blagoslovi Božij i ! - ja to nikome ne bih
rekao! "
Hasan - neka ga obujmi Allahovo zadovoljstvo! - imao je
brojne vrli ne, bio je gospostven i blag, staložen, dostojanstven i
čedan, darežljiv, drag; mrzio je smutnje i sablju; mnogo puta se
ženio; samo jednoga čovjeka znao je nagraditi stotinom hi ljada!
El - Haki m od Abdul l aha b. Ubejda b. Umej ra bi l ježi
sljedeće: "Hasan je dvadeset i pet puta pješice obavio hadž,
premda su s njim vođene rasne kobi l e! "
Ibn Sa'ad bil ježi sljedeći iskaz Umejra b. Ishaka: "Ni ko
· kod mene nije govorio tako da sam žel io da ne prestane sem
Hasana, sina Aliji na. Nikada od njega nisam čuo ružnu riječ
osim jedanput . Nai me, između Hasana i Amra, sina Osmanova,
bi l o je neke razmirice u vezi s jedni m zemljištem pa je Hasan
tom pri l i kom iznio nešto što Amru nije bilo po vol j i . Hasan je
na to rekao: 'Sve što dol azi od nas, njemu ne valj a! ' To je
nešto najružnije što sam čuo od njega! "
I bn Sa'ad od Umejra b. Ishaka bilježi sljedeću izjavu:
"Vladar nam je bio Mervan i on je svakoga petka s minbera
31 4
POVIJEST HALIFA
hulio na Aliju. Hasan je sve to slušao i ni na koji način nije
uzvraćao i Mervan je potom k njemu poslao j ednog čovjeka,
da mu rekne: 'Ja o Al iji, o Alij i , o Al i ji , i o tebi , a ti kao mazga
- upitaju je ko ti je otac a ona rekne: Majka mi je kobila! '
Hasan j e na to dotičnome rekao: ' Otiđi mu i ovako mu reci :
Ne žel i m ti izbrisati ništa od onog što govoriš time što ću
huliti na tebe, međutim srest ćemo se kod Al laha, pa ako budeš
govorio isti nu Al lah će te nagraditi za tvoju iskrenost, a ako
budeš lagao, pa - Al lah je osvetni k žešći ! "
Ibn Sa'ad od Zurejka b. Sevvara bilježi sljedeće : "Hasan i
Mervan su razmij eni l i neke neugodne riječi , pa mu je Mervan
prišao i grubo sc ponio prema njemu - dok je Hasan samo
šutio - i Mervan se utom svojom desnom rukom useknuo.
' Pobogu' , rekao mu j e na to Hasan, ' zar ne znaš da je desna
ruka za lice, a lijeva za sploni organ; teško tebi ! ' , i Mervan je
na to zašuti o! "
Ibn Sa'ad od Eš'asa b. Sevvara, koji se pozivao na jednog
čovjeka, bilježi sljedeće: "Jedan čovjek sjeo je kod Hasana i
on mu je rekao: 'Sjeo si kod mene upravo kad ja hoću da idem
- ako dopusti š? ! "
Ibn Sa'ad od Alije b. Zejda b. Džud'ana bilježi : "Hasan
j e dvaput iz svoje i movi ne i zdvajao za borbu na Božijem putu
( li l lahi ) , a triput je tako poJavio svoj i metak - jednu bi obuću
dao a drugu zadržao, jednu bi pregršt dao, a drugu zadržao! "
Ibn Sa'ad od Alije b. el - Husej na bilježi sljedeće: "Hasan
se često razvodio od žena i nijednu nije ostavio a da ga ona
nije voljel a! Vjenčao se s devedeset žena! "
Ibn Sa'ad, posredstvom Džafera b. Muhammeda bil ježi
sljedeću izjavu njegovog oca: "Hasan se ženio i razvodio do
3 1 5
Džclaluddin es-Sujuti
te mjere da sam se pobojao da nam po svi m pl emenima ne
ostavi u naslijede neprijateljstvo! "
I bn Sa'ad, takoder posredstvom Džafera i njegova oca,
bilježi i ovo: "Al ija je rekao: ' 0 stanovnici Kufe, nemojte svoje
kćeri udavati za Hasana, jer on l ahko pušta žene ! ' Jedan iz
Hemedana je na to rekao: ' Mi ćemo ga, bogme, ženiti pa će
on onu kojom bude zadovoljan zadržati, a onu koja mu se ne
svidi - pustiti ! "
Ibn Sa'ad od Abdul l aha b. Hasana bilježi sljedeće: "Hasan
je često sa ženama zasnivao bračnu vezu, no malo koja se kod
njega zadržala. Rijetke su bile one koje je ženio da ga nisu
zavoljcle i žarko l jubil e! "
I bn Asakir od Džuvejri j e, sina Esminog, bilježi sljedeću
i zj avu: "Kada je Hasan umro, Mervan je na njegovoj dženazi
zaplakao, pa mu je Husejn rekao: ' Zar to plačeš za njim, a
onako si ga provoci rao! ? ' '
Č
i ni o sam to nekome ko je bio
čvršći od ovoga! ' , rekao je Mervan i pritom rukom pokazao
prema brdu! "
Ibn Asakir od El -Muberreda bilježi: "Hasanu, sinu Alijinu,
neko j e rekao: ' Ebu Zerr govori : "Meni j e siromaštvo draže
· od bogatstva, i bolest mi je draža od zdravlja! " ' Bog neka se
smi l uj e Ebu Zerru! ' , rekao j e on na to. 'Ja pak kažem: Ko se
osloni na ono što mu je Allahov izabrao, držeći da je to za nj
i naj ljepši odabir, taj neće željeti da se nađe negdje drugdje,
i zvan mu tog Allahovog i zbora. To j e granica pristajanja uz
ono što donosi sudbina! "
Hasan je hi lafet preuzeo nakon ubistva njegovog oca kad
su mu stanovnici Kufe izrazili svoju lojalnost. U Kuf je tako
ostao šest mjeseci i nekoliko dana, kad j e prema njemu krenuo
3 1 6
POVIJ EST HALIFA
Muavija - pa šta Bog dadne ! - i Hasan mu je poslao poruku da
će mu prepustiti hi lafet pod uvjetom da ga ponovo preuzme
nakon njega, da nikoga od stanovnika M edine, Hi džaza i Iraka
ne tereti za bilo šta što se dogodilo za vrijeme njegovog oca, te
da izmiri sva njegova dugovanja. Muavija mu je na te njegove
uvjete odgovotio pozitivno i tako je postignut sporazum. Time
se pokazala Vjerovjesnikova - neka su na nj mir i blagoslovi Boži j i !
- mudžiza sadržana u njegovim liječima: "Allah će njime izmiriti
dvije skupine musli mana! ", budući je Mu aviji prepustio hi lafet.
To njegovo odstupanje s položaja hi l afeta, koji je i najviši
položaj, El - Bel ki ni uzi ma kao dokaz da je dozvoljeno povla­
čenje sa fnkcija.
Hasan se s tog položaja povukao 4 1 . godi ne, u mjesecu
rebi u' l -evvel u, odnosno rebi u' l -ahi ru, odnosno džumade' l ­
ul au. Njegove pristalice su mu govori l e: "Bruka vjernika! ",
na šta je on uzvraćao riječi ma: " Bolje bruka nego muka!
Jedan čovjek mu je rekao: "Mi r neka je na tebe, o ti koji
ponizi vjeri ke! " "Nisam ja ponizio vjeri ke", rekao mu je
on, "nego nisam htio da ginete zbog vlasti ! "
Potom j e napustio Kuf i otišao za Medi nu, gdje se i
nastanio.
El- Hakim od Džubejra b. Nufejra bilježi sljedeće: "Rekao
sam Hasanu: ' Ljudi govore da žudiš za hi l afetom! ? ' i on mi je
na to odgovori o: ' Najbolje arapske glave bile su u mojoj ruci ,
spremne da se bore protiv svakog onoga protiv koga bi h ja
zaratovao i da u mi ru budu s oni ma s kojima bi h se ja mi ri o, i
ja sam to ostavio nastojeći posti ći Al l ahovo zadovoljstvo i
7J
Dost . : "El -'ar hajrun mi ne' n-nar! " ( Bruka je bolja od Vatre ! )
3 1 7
Dždaluddin es-Sujuri
zaustaviti prolijevanje krvi ummeta Muhammedova - neka su
na nj mir i blagoslovi Božij i ! Zar da sada to nastoj i m ponovo
preuzeti s tupoglavcima stanovnika Hidžaza! ? "
Hasan - neka ga obujmi Al lahovo zadovoljstvo! - otrovan
je u Medi ni : otrovala ga je njegova žena Dž'ada bint el - Eš'as
b. Kajs na nagovor Jezida, sina Muavij inog, koji joj je obećao
da će je on oženiti, pa je tako postupila po njegovom nagovoru.
Kad je Hasan umro, ona je Jezidu poslala poruku tražeći od
njega da ispuni obećanje koje joj je dao. On joj je, međuti m,
odgovorio: "Mi te nismo željeli ni za Hasana, pa kako da te
žel i mo za sebe ! "
Hasan je umro 49. godine po Hidžri , po nekima 5. rebiu'l­
cvvela 50. godi ne, odnosno - po drugima - 5 1 . godi ne. Njegov
brat se navraćao da mu kaže ko ga j e otrovao, no to nije učinio.
Rekao je: "Allah je veći osvetnik ukoliko je to onaj ko mislim
da jeste. Međutim, Allaha mi, niko s moje strane neće biti
ubijen nevi n! "
Ibn Sa'ad od Imrana b. Abdullaha b. Talhe bilježi sljedeće:
"Hasan je sanjao kao da mu i zmeđu očiju piše: Kulhuvallahu
ehad, i njegovi ukućani su se obradovali tom njegovom snu,
te ga ispričali Se'idu i bnu' l - Musejjebu. On je na to rekao:
'Ako mu je san istinit, nije mu ostalo još puno života! ' Zbilja,
umro je samo nekoliko dana iza toga! "
Bejheki i Ibn Asakir, posredstvom Ebu'I -Munzira Hišama
b. Muhammeda, koji se pozivao na svoga oca, bilježe sljedeće:
" Hasan, sin Al ijin, zapao je u oskudicu. On je, naime, godišnje
dobivao stotinu hiljada, pa mu je Muavija taj i znos jedne godine
obustavio, tc je tako zapao u izrazitu oskudicu. 'Tako sam' ,
kaže on, 'zatražio da mi donesu divit pa da Muaviji napišem
3 1 8
POVIJEST HALFA
pismo, da ga podsjetim na sebe, no skanjivao sam sc da to
uči ni m. Utom sam sanjao Božijcga Poslanika - neka su na nj
mir i blagoslovi Božiji ! - i on mc upitao: "Kako si, Hasanc?" i ja
sam rekao da sam dobro, te mu se požalio na kašnjenje prihoda.
'Zar si tražio divit' , upitao me on, 'da pišeš stvorenju poput
tebe, da njega podsjećaš na sebe? ! ' 'Jesam, Božiji Poslaniče! ' ,
rekao sam ja. 'No, kako da postupi m? ' ' Reci : ' , kazao je, ' Bože
moj , ubaci u moje srce pouzdanje u Tebe i prekini mi pouzdanje
u svakog mi mo Tebe, tako da se ne obraćam ni kome sem Tebi !
Bože moj, naknadi mi ono u čemu je meni ponestalo snage, u
čemu je moje djelo nedostatno, što nije dosegla moja želja, do
čega nije doprla moja molba, što nije prešlo preko jezika moga,
i daj mi pouzdanje (jeki n) kakvo nikome nisi dao, ni prije ni
kasnij e, o Gospodaru svih svjetova! '
'Al laha mi ' , kaže on, ' nisam na tome ustrajao ni jednu
sedmicu, a Muavija mi je poslao milion i pet stoti na! ' ' Hvala
Allahu' , rekao sam, ' Koji ne zaboravlja onoga ko Ga spomene,
Koji ne ostavlja u beznađu onoga ko mu se obrati dovo m! '
Utom sam usnio Vjerovjesnika - neka su na nj mir i blagoslovi
Božij i ! - ' Hasane, kako si ?' , upitao me i ja sam rekao: ' Dobro
sam, Boži ji Poslaniče! ' , te mi ispričao šta mi se desilo. 'Sinčiću' ,
kazao je, 'tako to bude onome ko se pouzda u Stvoritelja a ne
stvorenoga! "
U "Tujjuratima" j e zabilježena sljedeća i zj ava Sul ejma b.
Isaa, kufanskog učača Kur'ana: "Kad se Hasanu smrt bi l a već
sasvim pri maknula on je osjetio strah, pa mu je Husejn rekao:
'Otkuda taj strah, brate? ! Ta, ideš kod Božije ga Poslanika -
neka su na nj mir i bl agoslovi Božiji ! - i kod Alij e, kod svoji h
očeva; kod Hadidže i Fatime, svoj i m matera; kod Kasi ma i
3 1 9
Dželaluddin es-Sujuti
Tahira, svojih tečića, kod Hamze i Džafera, svoji h amidža . . . ! '
' Brate' , rekao mu j e Hasan, ' ul azi m u jednu zonu Al laha
uzvišenoga - u nešto slično ranije nisam zalazio, i vidim neka
Božija stvorenja kakva nikada ranije nisam vi di o! "
I bn Abdi ' l - Berr kaže: "Posredstvom više osoba nam j e
preneseno da je na samrti rekao svom bratu: ' Brate, tvoj otac
nadao se da će on preuzeti hi l afct pa ga je Allah odvratio od
njega, davši ga Ebu Bekru. Potom ga je i drugi put iščekivao
pa j e, umjesto njemu, pripao Omeru; zati m j e, dok je trajalo
vijećanje, bio siguran da ga neće mi moi ći , no i tada mu je
i zmakao i otišao Osmanu. Tek kad je Osman ubij en, lojalnost
j e izražena Alij i . Potom smo se razdijel i l i do te mjere da je
isukana i sablja i ja za nju nisam bio pripravan. Al laha mi, ne
mi sl i m da će Al lah u nama objedi niti i poslanstvo i hi lafet i ,
zbilja, ne znam zašto su tc kufanski prostaci najpri je željeli za
halifu a onda tc odatle protjeral i ! No, ja sam zamolio Aišu -
neka j e obuj mi Allahovo zadovoljstvo! - da mc ukopaju s
Božij i m Posl ani kom - neka su na nj mi r i blagoslovi Božiji ! - i
ona se saglasila sa ti m, pa kada umrem, ti to zatraži od nje,
premda mi sl i m da će te neki u trme spriječiti . Ako, dakl e, oni
to učine, u tom slučaju nemoj i nsistirati na tome! "
Kada je umro, Husejn je otišao do 'majke vjerika' Aiše -
neka je obujmi Allahovo zadovoljstvo! - i ona je rekla: "Svakako,
to je čast ! ", no Mervan ih je spriječio da to i sprovedu. Huscjn
i njegovi ljudi na to su uzeli oružje, ali ga je Ebu Hurcjre odvratio
od toga. Tako je Hasan pokopan u El - Beki'u
73
, pored svoje
majke - neka je obuj mi Allahovo zadovoljstvo!
73
320
El -Beki' - čuveni mezarluci u neposrednoj bl i zi ni Poslanikove džamije
u Medi ni .
Dželaluddin es-Sujuti (849-91 1. H. )
Puno i me mu j e Abdurrahman i bn Ebi Bekr i bn
Muhammed i bn Sabikuddin el - Hudajri Dželaluddin es-Sujuti .
Rođen je početkom redžeba 849. /1 445 . godine u Kairu.
Njegov otac, Ebu Bekr i bn Fahruddin Osman ei -Hudajri es­
Sujuti bio je također istaknuti učenjak, međutim umro je vrlo
rano - kad mu je bilo svega 48 godina. Tako je Dželaluddin es­
Sujuti još kao mali ostao siroče; prema neki m izvorima, tada je
imao svega pet i po godi na. Prijatelji njegovoga oca, mnogi
učenjaci, bri nuli su se o njemu i starali se o njegovom odgoj u.
Za samo Dželaluddi novo rođenje veže se j edna anegdota.
Naime, njegov otac je zamolio njegovu majku da mu donese
jednu knjigu, i kad je ona otišla u biblioteku da donese traženu
knjigu, tamo su je snašl i porođajni bolovi i ona se tu porodi l a.
Stoga su novorođenče u porodici nazvali "Ibnu' l - kutub", tj .
si n knjiga, što se kasnije pokazalo sasvim opravdani m, budući
da je za sobom ostavio pet stotina djela iz razli či ti h naučni h
oblasti !
Dželaluddin es-Sujuti svoje obrazovanje je započeo vrlo
rano. Sa nepuni h osam godina naučio je napamet čitav Kur'an,
nakon čega je počeo napamet učiti i razna klasična islamska
321
Džclaluddin es-Sujuti, POVIJ EST HAlIFA
djel a: fi khska djela "Umdetu' l -ahkam" Ibn Kudame, zatim
komentar tog djel a i z pera I bn Dekika, potom Nevevijev
"Mi nhadž", I bn Mal i kovu "Ei fj u" i dr.
Svoje obrazovanje stjecao je pred broj ni m učenjacima
svoga vremena, među koji ma je bio i čuveni hafi z Ibn Hadžer
ei -Askalani , koji mu je bio i uzor u hadiskoj nauci . Ipak,
naj duže je učio pred šejhom Muhj i ddinom ei - Kafdži jem,
prijateljem svog oca, pred koj i m je proveo puni h četrnaest
godina izučavajući tefsi r, akaid, arapski jezik i druge naučne
discipl i ne.
Dželaluddin es-Suj u ti je bi o izuzetno talentovan, nadaren
i vrijedan učenik, ali je i mao i vanredno dobre učitelje, što mu
je pomoglo da vrlo brzo postane "hodajuća enci klopedija".
Za vrijeme jednog svog boravka u Mekki, kako navodi u nekim
svoji m spisima, pi o je Zemzem-vodu i pritom mol io Boga da
u hadiskoj nauci dostigne stepen svog učitelja Ibn Hadžera
el -Askal anija, jednog od najvećih hadiskih učenjaka općeni to
i slavnog komentatora Buharijeve zbirke hadisa. Ta dova mu
je očigledno bila pri mljena kod Boga: Es-Sujuti je sve do danas
ostao, uz Askali nija i Nevevija, najcj enjeni ji komentator hadisa
.
i hadiskih zbirki .
Prema vlastitom priznanju, znao je 200 hi lj ada hadisa
napamet, "te da i h je mogao naći i više, i nj i h bi naučio! "
Naj poznatija djela i z hadisa s u mu "El - Džami ' u's-sagir" i
"Ted ribu 'r-ravi ".
Bi o j e temel ji t i u pravni m znanostima i već u ranoj
ml adosti od vodeći h pravni ka je dobio dozvolu da može
samostalno izdavati pravne decizive ( fetve) , dok je u zrel i m
godinama bio mudžtehi d u pravom smi sl u te riječi .
322
DZELALUDDIN ES-SU}UTI
I u područj u kur'anske egzegeze i kur'anskih znanosti
također je ostavio nei zbrisivog traga, tako da su njegova djela
i danas nezaobilazna u i ol e ozbilj ni jem bavlj enju tom oblašću.
Najznačaj nija dj el a i z područja tefsira s u mu: "El - Itkan f
ul u mi ' l - Kur' an", " Mutešabi hu ' l - Kur' an" , "Tabekatu ' 1 -
mufessiri n", "Eifjjetu ' 1 - kira'ati ' l -ašere".
U nekol i ko navrata pisao j e različite verzije tcfsira, a ono
što mi danas poznaj emo i najčešće či tamo j e najkraća verzija
koja je, kao takva, ukonponovana u dobro poznati "Tcfsiru' I ­
Dželalej n".
Iz područja arapskog j ezika i njegovih znanosti napisao
j e na desetine djel a.
Njegovo pero ostavilo j e dubokog traga i u historij skim
studijama - napisao j e oko pedeset djela i z ove oblasti, među
koj i ma j e naročito istaknuto djel o "Povijest hal i fa" koj e, evo,
i mamo pri l iku či tati i u našem jezi ku, makar ne u i ntegralnom
obl i ku. To djelo napisao j e u kasnijoj fazi svoga bavlj enj a
historijskim istraživanji ma.
Džcl al uddi n es-Suj uti umro j e 9 1 1 . /1 505 . godi ne .
Dvadeset zadnj i h godina svoga života proveo j e u osami ,
povučen od svijeta i isklj učen i z događanja u društvu. Neki to
pripisuju njegovoj naklonosti sufzmu, budući j e bio i j edan
od sufijskih šejhova. Taj period svoga života proveo j e u pisanj u,
i zučavanju i i badetu, nakon što j e prethodno napustio sve
ovosvj etske položaje na koj i ma sc nalazio . . .
N. Čanić
323
Sadržaj
Rječ prevodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
POVIJEST HALIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zašto Poslanik nije ni koga odredio
za svog nasljednika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
I mami su od Kurejšija i hi lafct je kod njih . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
Period hi lafeta u islamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hadisi u koji ma je upozoravano
na hi lafet Umejevića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hadisi u koji ma se navješćivao
hilafet Abbasija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
O Poslanikovoj burdi koju s u halife nasljedivale
jedan od drugoga, sve do njenoga kraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
O detaljima koji s e nalaze razasuti po raznim
biografskim djel i ma a koji bi na jednom mjestu
bili efektni j i i svrsishodniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kurioziteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
EBU BEKR ES-SIDDIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
O imenu i nadimku E bu Bekra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S l
O Ebu Bekrovu rođenju i odrastanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
325
Džel3luddin es-Sujuti, POVIJEST HIFA
326
Ebu Bekr j e još i prije islama
bio najneporočniji čovj ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
O E bu Be krovu izgledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
O E bu Bekrovu prihvatanju islama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
O Ebu Bekrovom druženj u s Poslanikom
i njegovom aktivnom sudj el ovanju
u mnogim odsudnim događaj i ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
O Ebu Bekrovoj hrabrosti; o tome
da je on bio najhrabriji ash a b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kako j e Ebu Bekr trošio svoj
i metak na Božijega Poslanika;
on je bio najdarežljiviji ash a b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
O Ebu Bekrovu znanj u; o tome da je on bio
naj znani ji i naj umniji ashab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
O tome da j e Ebu Bekr najbolji
i najodabraniji ashab · - · - · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 77
Kur'anski ajeti u koj ima se izriče pohvala
Ebu Bekru, koji potvrđuju neke njegove
riječi i koji su na neki nači n vezani za njega . . . . . . . . . . . . . . . 83
Hadisi u koj ima se ističe Ebu Bekrovo odličje
i gdje se on spominje zajedno s Omerom,
pored onoga što smo naveli ranije · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 86
Hadisi koji govore samo o Ebu Bekrovoj
prednosti, pored oni h koji su već navedeni . . . . . . . . . . . . . . . 91
Š
ta s u o Ebu Bekru rekl i ashabi
i prve generacije muslimana . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O l
Hadisi i ajeti koji aludiraju na njegov hi lafet;
šta su o tome rekli i mami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · · · · - 1 04
O prisezanju na vjernost Ebu Bekru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4
SAD
R
AJ
Zbivanja za vrijeme E bu Bekrova hil afcta . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24
Sakupljanje Kur'ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1
O onome što je Ebu Bekr prvi učinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33
Nekoliko detalja o Ebu Bekrovoj
blagosti i skromnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 36
O Ebu Bekrovoj bolesti, smrti, oporuci
i o njegovu imenovanju Omera za halif . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 38
Hadisi koji se prenose od Ebu Bekra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 47
Ebu Bckrovo tumačenje Kur'ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60
Š
ta se sve, s pouzdanim prenosiocima,
prenosi od Ebu Bekra es-Siddika:
njegova riječ, presuda, govor, dova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 62
O Ebu Bekrovim riječima koje
odražavaju njegov veliki strah od Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76
O E bu Bekrovu tumačenju snova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 77
OMER I BNU ' L-HATAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 83
Omerova hidžra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Hadisi koji govore o Omeru, mimo onih
koje smo naveli pri iznošenju podataka
iz životopisa E bu Bekra es-Siddika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 96
Š
ta su ash abi i prvi muslimani rekli o O meru . . . . . . . . . . 20 l
Om erov e podudarnosti s Objavom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
O Omerovim kerametima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0
Crtice iz Omerova života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5
O Omerovom fi zičkom izgledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 19
O Omerovom hilafetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9
U čemu j e sve Omer bio prvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
O neki m Omerovim izjavama i postupcima . . . . . . . . . . . . . 230
Ash abi koji s u umrli za vrijeme Omerova hi lafeta . . . . 245
327
Džebluddin cs-Sujuri, POVIJEST HALFA
OSMAN IBN AFFAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Hadisi koji govore o Osmanovim odli kama,
osim oni h koje smo ranije spomenul i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
O Osmanovom hi lafetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
U čemu j e sve Osman bi o prvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Koje su istaknute ličnosti umrle
za vrijeme Osmanova hilafeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
ALIJA IBN EBI T ALIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
H adis i koji govore o njegovim odlikama . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Prisezanje Aliji i razvoj događaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Neka izviješća o Alij i , njegovim
prosudbama i izjavama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
I zbor i z njegovih njemu svojstveni h,
jezgrovitih i konci zni h iskaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Koje su istaknute l i čnosti
umrl e za vrijeme njegova hi lafeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
HASAN, SIN ALIJE B. EBI TALIBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1
Dželaluddin es-Suj uti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
328