You are on page 1of 9

SK PULAU TUBA, PULAU TUBA

07000 LANGKAWI,
KEDAH.
KERTAS CADANGAN PROGRAM IHYA RAMADHAN
Tarikh : 23 Julai 201
Hari : Ra!u
T"#$a% : D"&a' Al (a%u%%ah) SK Pulau Tu!a
A'*ura' : Pa'i%ia P"'+i+ika' I,la#) SK Pulau Tu!a
1.0 PENGENALAN
Pr-.ra# i'i +i*ala'ka' !"r%u*ua' u'%uk #"'."%"'.ahka' !"!"ra$a a,$"k
$"'%i'. /a'. !"rkai%a' +"'.a' $"#!"'%uka' *a%i +iri /a'. u'..ul +a' #a'%a$
u'%uk $ara $","r%a0 P"'.a'*ura' $r-.ra# i'i khu,u, u'%uk #"#a'%a$ka' la.i
,ila%urahi# a'%ara .uru +a' #uri+0
2.0 RASIONAL
2.1 M"'+"+ahka' $","r%a +"'.a' $"r,"+iaa' k"r-ha'ia' +a' *a%i +iri0
2.2 M"#!"'%uk ,ila%urahi# /a'. #a'%a$ a'%ara .uru +a' #uri+0
2.3 S"!a.ai $"r,"+iaa' #uri+ u'%uk #"'.ha+a$i $"$"rik,aaa'0

3.0 OBJEKTIF
3.1 M"la%ih $"r,"+iaa' k"%aha'a' #"'%al +a' 1i2ikal #uri+0
3.2 M"'.ua,ai $"'."%ahua' +a' k"#ahira' #"lalui $r-.ra# i'i0
4.0 BUTIR-BUTIR PROGRAM
4.1 Na#a Pr-.ra# : Ih/a Ra#a+ha'
4.2 Tarikh : 23 Julai 201
4.3 T"#$a% : D"&a' Al3(a%u%%ah
4.4 Ak%i4i%i3ak%i4i%i : 15 (a6aa' Yaa,i')
25 Kha%a# Al37ura'
35 S-la% Tara&ih
5 ("r!uka Pua,a
08 Ku#$ula' Sa,ara'
Muri+ Tahu' 9) SK Pulau Tu!a

5.0 NAMA AHLI JAWATAN KUASA
5.1 JAWATAN KUASA INDUK
P"'au'. : Hairu, Sall"h !i' Hari%h
:Guru (",ar) SK Pulau Tu!a5
P"'."ru,i : Ji,#a'i !i'%i Mu,%a1a
:P"'-l-'. Ka'a' 15
S"%iau,aha : Ah#a+ Na,rul !i' Ma*i+
:K"%ua Pa'i%ia P"'+i+ika' I,la#5
("'+ahari : Ma2urah !i'%i Ma'a1
5.2 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANAAN
P"'."ru,i : Ah#a+ Na,rul !i' Ma*i+
Nai! P"'."ru,i : Muha##a+ Akh/ar !i' I,#ail
S"%iau,aha : Muha#a+ I22a% !i' (a+rul
("'+ahari : M-h+ S/a2a'i A,lah !i' A!+ul Ha#i+
Ja&a%a' kua,a k"r*a
MAKANAN : N-r Suhai+a !i'%i A'i-r ;a#a'i
: Nurul Ja''ah !i'%i A!u S"#a'
SIARAYA : M-ha#a+ Ali1 !i' A!+ul <a%i1
: M-h+ A,ri !i' M-h+ S"'a1i
DOK=MENTASI : >ai2'ur Mai,/a !%0 A''ur Sa'i
: >a%i' Ha2&a'i !%0 O%h#a'
(=K= PROGRAM : Shair-l (ai2uri !i'%i Shari1
: M-h+ A2&a' !i' M-h+ Arha#
PERSIAPAN TEMPAT : Ha,'ulha+i !i' I!rahi#
: ;ai+i !i' A!u (akar
: M-h+ Ni2a# !i' I,hak
5.3 SASARAN PROGRAM
S"#ua .uru) ,%a1) &ari, %ahu' 9) +a' Muri+ Tahu' 9 SK Pulau Tu!a0
.0 TENTATIF PROGRAM
23?0@?201 :Ra!u5
M!"! A#$%&%$%
0800 $"%a'. K"ha+ira' P","r%a
0830 $"%a'. =6a$a' P"'."ru,i Ma*li, :=,% Na,rul5
088 $"%a'. (a6aa' ,urah Yaa,i' :=,% Na,rul5
0918 $"%a'. Kha%a# Al37ura' :=,% Na,rul5
0@00 $"%a'. Ta2kirah Ra#a+ha' :=,% Akh/ar5
0@30 #ala# P"r,"+iaa' Ma*li, ("r!uka Pua,a
0A00 #ala# S-la% Ma.hri! !"r*a#aah :=,% Akh/ar5
0A8 #ala# S-la% I,/a +a' T"ra&ih :=,% Akh/ar5
1018 #ala# ("r,urai
7.0 KEWANGAN
PENDAPATAN
BIL BUTIRAN ANGGARAN JUMLAH
10 Ku%i$a' /ura' $","r%a RM 110000 B 3C -ra'. RM 2C0000
20 Su#!a'.a' P"',/arah RM 180000 RM 180000
JUMLAH RM 4440.00
PERBELANJAAN
BIL BUTIRAN ANGGARAN JUMLAH
10 Pak"* :3 hari) 2 #ala#5
101 P"'.i'a$a'
102 K-, ak%i4i%i
103 K-, Maka'a'
10 K-, P"'.a'.ku%a'
+ari *"%i
RM 9C000 B 3C -ra'. RM 29C1000
20 K-, P"'.a'.ku%a' (a,
<uar +ari P"rli, k" <u#u%
RM 1000 B 3C -ra'. RM 18CC000
JUMLAH RM 42'0.00
A'..ara' k-, !"r,ih !a.i $r-.ra# DEk,$i+i,i Ka/akD ialah RM 42'0.00
(.0 PENUTUP
Dihara$ka' ,".ala ak%i4i%i /a'. +i#ua%ka' +i +ala# $r-.ra# i'i +a$a% +i*ala'ka'
+"'.a' ,"#$ur'a +a' ,"la#a% hi'..a k" akhir'/a0 S"#-.a ,"%ia$ ak%i4i%i /a'.
+i*ala'ka' aka' #"#!"ri !a'/ak #a'1aa% ,a#a a+a k"$a+a $a,uka' #ahu$u'
i'+i4i+u i%u ,"'+iri0 S"iri'. +"'.a' $r-1",,i-' k".urua' ak%i4i%i i'i +ihara$ka' +a$a%
#"#!"ri $"r,"+iaa' +ala# k"kua%a' *a%i +iri0 S"#-.a ,".ala -!*"k%i1 /a'.
+i%"%a$ka' aka' %"r6a$ai +"'.a' a+a'/a k-#i%#"' +ari ,"#ua $ihak0
PENGESAHAN KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
Sa/a %"lah !"r!i'6a'. +"'.a' *a&a%a' kua,a $r-.ra# i'i +a'
(ERSET=J=?TIDAK (ERSET=J= ,u$a/a $r-.ra# i'i +ilak,a'aka'


000000000000000000000000000000000000000
)AHMAD NASRUL B MAJID* TARIKH +
KP P"'+i+ika' I,la#)
Sk Pulau Tu!a) Pulau Tu!a
0@000 <a'.ka&i) K"+ah
KELULUSAN TUAN PENGARAH
Sa/a %"lah !"r!i'6a'. +"'.a' *a&a%a' kua,a $r-.ra# i'i +a'
(ERSET=J=?TIDAK (ERSET=J= ,u$a/a $r-.ra# i'i +ilak,a'aka'


000000000000000000000000000000000000000
)HAIRUS SALLEH B HARITH* TARIKH +
Guru (",ar)
Sk Pulau Tu!a) Pulau Tu!a
0@000 <a'.ka&i) K"+ah