You are on page 1of 2

Mt s lu trong vic trang tr phng ng tr em

Trong i sng hng ngy, cc gia nh bt u ch ti phng ng sinh ho!t ca tr" nh#, th$
nh%ng b!n c& bi$t cch bi tr' phng c(ng )ang *!i nh+ng tc ,ng - ./u , tt0 nh/t 1nh2 3i i$t
sau 4y s5 ch6 ra ),t s *%u trong phng ng ca tr" 7) ) b!n c& th8 tha) 9h:o;
Trang tr phng ng tr em
C th nhng lu khi trang tr phng ng tr em<
=; >h?ng n@n sA BCng ging ng ca ngi ln thay cho gi%ng tr" 7);;DiEu & s5 9h?ng hFp i
bG
H; Trnh hoIc gi:) ti a thi$t b1 iJn trong phng tr nhK) h!n ch$ tc h!i ca bLc .! iJn tA g4y
:nh h%Mng $n sLc 9h#7 cho tr";
N; Trn nh trong phng ca tr" ph:i bKng phOng 9h?ng n@n gP ghE *Pi *Q), g&c c!nh; R@n sA BCng
sSn )u trng s+a, hPng * hFp nh/t; Trnh .a iJc BTng )u ti; Di i trn nh, c& th8 p gU tV
nhi@n nh%ng 9h?ng %Fc tr7o cc P Wt c& hnh thT 9X Yui g4y p *Vc t4) * cho tr"
Z; R@n )ua cho tr" nh+ng P chSi c& tc BCng 9'ch th'ch sV sng t!o tr' t%Mng t%Fng< n, b,
.$p hnh bKng gU[ Tt nh/t n@n cho bG chSi nh+ng *o!i P chSi %Fc ch$ t!o t\ nguy@n *iJu tV
nhi@n 8 :) b:o sLc 9h#7 cho tr"
]; Trong phng ng ca tr 9h?ng n@n *p g%Sng hoIc tr7o Yu nhiEu chu?ng gi&, trnh 8 tr" b1
ph4n t4) B^n $n nh+ng t_n h!i E hJ thng thn 9inh;
`; ahng ca tr" ph:i %Fc :) b:o y nh sang, nh sang tV nhi@n
b; ahng ng ca tr" 9h?ng n@n trang tr' r%) r, phLc t!p; c n& s5 thu hdp 9h?ng gian ui chSi
trong phng;
e; fAa phng ca tr" 7) 9h?ng n@n thi$t 9$ i BiJn i phng J sinh;
g; 3an ngy, hy 9Go rh) cAa s_ *@n, trnh 8 rh) ch7 chn *uPng 9h?ng 9h' trong *nh nh sng
tV nhi@n t\ b@n ngoi; co ban @), hy 9Go rh) c(ng nh% &ng cAa phng 8 ch7 nh sng hn
%ng chi$u o, gip tr" ngon gi/c;
ii jng sau bi ny b!n s5 gip 'ch cho b!n trong cch trang tr phng ng tr em nhGk