You are on page 1of 4

I.

Pentru itemii de mai jos încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (4 p)
1. Câmpia Moldovei este o unitate de:
a. Munte;
b. Câmpie;
c. Podiş.
11. Fontana di Trevi este obiectiv turistic în:
a. Veneţia;
b. Pisa;
c. Roma.
2. Se varsă în Oceanul Arctic fluviile:
a. Peciora şi Dvina de Nord;
b. Vistula şi Rhon;
c. Peciora şi Volga.
12. Insulele Baleare aparţin:
a. Franţei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.
3. Din punct de vedere biogeografic, etajul subalpin este
alcătuit din:
a. diferite specii de ierburi, muşchi şi licheni;
b. tufişuri de ienupăr, jneapăn, afini, merişor cu
diverse asociaţii de ierburi;
c. ierburi xerofile.
13. Aeroportul Heathrow, unul din cele mai mari ale U.E.,
este localizat în:
a. Franţa;
b. Marea Britanie;
c. Olanda.
4. Cel mai mare producător de atutoturisme din Europa
este:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Marea Britanie.
14. Oraşele Gent, Antwerpen şi Brugge se găsesc pe
teritoriul:
a. Germaniei;
b. Olandei;
c. Belgiei.
5. Cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare din
România este:
a. Lotru-Ciunget;
b. Vidraru;
c. Stejaru-Bicaz.
15. Bazinul carbonifer Silezia se află pe teritoriul:
a. Marii Britanii
b. Ucrainei
c. Poloniei
6. În România se practică turism balneoclimateric în
staţiunile:
a. Băile Felix, Băile Olăneşti, Păltiniş;
b. Băile Govora, Băile Felix, Buşteni;
c. Sovata, Călimăneşti, Băile Felix.
16. Oraşe-capitală străbătute de Dunăre sunt:
a. Viena, Bratislava, Belgrad, Sofia;
b. Bratislava, Budapesta, Belgrad, Sarajevo;
c. Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad.
7. Porturi maritime sunt:
a. Rotterdam şi Galaţi;
b. Anvers şi Marsilia;
c. Constanţa şi Giurgiu
17. Cea mai mare parte din masa atmosferei (90 %) se află
cuprinsă în stratul atmosferic numit:
a. mezosferă;
b. stratosferă;
c. troposferă
8. Mediul care ocupă un spaţiu întins, ce se extinde din
estul României până în Câmpia Precaspică, este cel:
a. Temperat-continental;
b. Mediteranean;
c. Temperat-rece.
18. Solurile halomorfe (sărăturile) fac parte din categoria
solurilor:
a. zonale
b. azonale
c. intrazonale
9. Peisajul depresiunilor şi culoarelor de vale din Carpaţi se
remarcă prin:
a. Relief domol, culmi alungite, vegetaţie
predominant forestieră;
b. Culmi, văi şi platouri acoperite de vegetaţie
subalpină, grohotişuri, culoare de avalanşe;
c. Şesuri, râuri cu lunci şi terase, contact cu
versanţii marcat de glacisuri şi piemonturi, o vegetaţie
naturală redusă în favoarea culturilor agricole şi aşezărilor
umane.
19. Forţa de atracţie a Lunii şi a Soarelui este cauza
producerii:
a. valurilor
b. mareelor
c. curenţilor oceanici orizontali
10. În Bulgaria, energia nucleară este obţinută în centrala
de la:
a. Belene;
b. Cernobâl;
c. Koslodui.
20. Lacurile situate în rupturi ale scoarţei terestre sunt de
tip:
a. vulcanic
b. glaciar
c. tectonic
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Malta Macedonia Ucraina Letonia Rusia

II. Precizaţi denumirea unităţilor sau subunităţilor de relief notate pe hartă (A, B, C, D, E), a râurilor şi oraşelor
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). (2 p)























III. Reprezentarea grafică de mai jos prezintă rata mortalităţii în unele state europene. Pe baza acestui grafic
precizați (1 p)















IV. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare din punct de vedere biopedoclimatic între Câmpia de Vest şi Câmpia
Bărăganului. (2 p)
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se poate referi la oricare dintre elementele climatice (etaj climatic, temperaturi medii
anuale, precipitații medii anuale, vânturi, influenţe climatice), tipuri de vegetaţie, clase şi tipuri de soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ și nu separat.

1 punct oficiu

1. Denumirea statului cu cea mai
mica rată a mortalităţii şi valoarea
acesteia;
2. Denumirea statului cu cea mai
mare rată a mortalităţii şi valoarea
acesteia;
3. Care este statul cu cea mai mică
suprafață din cele 5?
4. Trei cauze care explică valorile
ridicate ale mortalităţii în statul
menţionat mai sus.

BAREM
I.
1 – c 8 – a 15 – c
2 – a 9 – c 16 – c
3 – b 10 – c 17 – c
4 - b 11 – c 18 – b
5 – a 12 – c 19 – b
6 – c 13 – b 20 - c
7 – b 14 – c
20 x 0,20 p = 4 puncte

II. A – Podişul Getic; B – Munţii Apuseni; C – Delta Dunării; D – Grupa Munţilor Parâng; E – Grupa Sudică a Carpaţilor
Orientali (Carpaţii Curburii);
0,20 p x 5 = 1 punct

1 – Piatra-Neamţ; 2 - Alba Iulia; 3 – Brăila; 4 – Târgu Jiu; 5 – Târgovişte; 6 – Moldova; 7 – Barcău; 8 – Ialomiţa; 9 –
Braţul Chilia; 10 – Someşul Mic;
0,10 p x 10 = 1 punct
Total subiect II = 2 puncte

III. 1.Macedonia, 6,0 ‰; Ucraina 15 ‰; 3 Malta; 4. îmbătrânirea populaţiei, declinul economic, poluarea
radioactivă.
0,25 p x 4 = 1 punct ( se pot atribui și fracții de punctaj pentru răspunsuri corecte dar incomplete)

IV.
- deosebiri:
 În Câmpia de Vest se resimt influenţe climatice oceanice şi submediteraneene pe când în Câmpia Bărăganului se
resimt influenţe climatice de ariditate;
 În Câmpia de Vest bat Vânturile de Vest pe când în Câmpia Bărăganului bate Crivăţul;
 În Câmpia de Vest cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 600 mm pe când în Câmpia Bărăganului
precipitaţiile medii sunt de 400-500 mm/an;
 În Câmpia de Vest predomină vegetaţia de silvostepă pe când în Câmpia Bărăganului vegetaţia este reprezentată
de stepă;
- asemănări:
 ambele unităţi de relief se încadrează etajului climatic de câmpie, cu temperaturi medii anuale de 10-11
o
C;
 în ambele unităţi de relief sunt soluri din clasa molisoluri, reprezentate de cernoziomuri.
0,66 p x 3 = 2 puncte (se pot atribui și fracții de punctaj pentru răspunsuri corecte dar incomplete)


1 punct OFICIU
TOTAL = 10 puncte