You are on page 1of 2

Kolegij: Monetarna politika

Asistent: Dajana Cvrlje, univ.spec.oec.
VJEŽBE 2

1. Kao financijski posrednici, banke prikupljaju sredstva u obliku ________________________
i plasiraju ih u obliku _____________________________________________________________.

2. Monetarne institucije su:
a. Institucije koje imaju sposobnost stvaranja i poništavanja novca
b. Institucije koje u aktivi bilance imaju potraživanje na ime novca
c. Institucije koje u pasivi bilance imaju obveze na ime emitiranog novca
d. Institucije koje vrše primarnu emisiju novca

3. Središnja banka kao davatelj posljednjeg utočišta može odobravati kredite bankama ili
obavljati otkup vrijednosnica i deviza iz portfelja banaka, čime djeluje u smjeru smanjenja
likvidnosti bankovnog i monetarnog sustava.
TOČNO NETOČNO
4. Središnja banka u funkciji fiskalnog agenta države:
a. Odobrava državi kredite, ukoliko je zakonom dozvoljeno
b. Kupuje vrijednosnice na primarnom i sekundarnom tržištu
c. Prima depozite države
d. Obavlja usluge platnog prometa

5. Ekonomska neovisnost banke ovisi o…


6. Politička neovisnost središnje banke očituje se u slobodi izbora konačnog cilja monetarne
politike.
TOČNO NETOČNO7. Temeljni cilj većine središnjih banaka je:
a. Maksimalna zaposlenost
b. Očuvanje stabilnosti cijena
c. Visoke stope gospodarskog rasta
d. Očuvanje stabilnosti financijskog sustava


8. Cilj poslovanja središnje banke je ostvarivanje profita.
TOČNO NETOČNO9. Kreditna sposobnost središnje banke je neograničena zato što …


10. Poslovne banke moraju prikupiti izvore sredstava u obliku ___________________________
________________________________________________ , a tek onda mogu formirati višak
likvidnosti iz kojeg ___________________________________________________________.

11. Poslovne banke obavljaju kratkoročne i dugoročne poslove, a središnja banka samo
kratkoročne poslove.
TOČNO NETOČNO12. U pasivi bilance središnje banke nalazi se ___________________________, koji uključuje
gotov novac u optjecaju te različite rezerve i depozite banaka.

13. Državne obveznice nalaze se u _________________________________ središnje banke, a u
__________________________________ bilance države.

14. Krajnji cilj HNB-a je ___________________________________________________________,
dok je indirektni cilj __________________________________________________________.

15. HNB _____________________odobravati kredite i izravno kupovati dužničke instrumente od
Republike Hrvatske, izvanproračunskih fondova RH i jedinica lokalne i regionalne
samouprave.
MOŽE NE MOŽE

16. Razlika između monetarnih i nemonetarnih institucija je…