You are on page 1of 6

UNIVERSITATEA OVIDIUS

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
PROGRAM MASTER: KINETOTERAPIE, RECUPERARE I Ș
REEDUCARE MOTRICĂ

Tratamentul de recuperare prin
programe kinetoterapeutice în gonartroză
Indruma!r S""n"#"$ :
Dr%D!$u Dan"&'
Sra(an Andr&&a Cr")"na

C!n)ana
*+,-
1
CUPRINS
Ca."!'u' I % Inr!du$&r&
1.1 Motivarea alegerii temei pag.1
Ca."!'u' II % Fundam&nar&a &!r&"$a a 'u$rar""
2.1. Gonartroza , boala artrozica a genunchiului
2.2
Ca."!'u' III% Or/an"0ar&a )" m&!d!'!/"a $&r$&ar""
3.1 Ipoteza cercetarii
3.2 copul !i !arcinile lucrarii
3.3 Metodele de cercetare
3." #rogramul kinetic
C!n$'u0""
1"2'"!/ra#"&

2
Ca."!'u' I % Inr!du$&r&

$iviliza%ia pe care o con!truim a!tăzi tinde !ă &acă via%a omului c't mai !edentară
(activitate &izică) *i lip!ită de cele mai mici e&orturi. olicitarea mu!culară e!te a!t&el
înlocuită cu !olicitarea p!ihică deci cu e&ort intelectual. ănătatea noa!tră e!te amenin%ată
de acea!tă boală a civiliza%iei moderne care !e traduce prin lip!a de mi*care *i !urmena+
neuro,p!ihic. Totu*i civiliza%ia în!eamnă *i poluare, care a!ociată cu lip!a de activitate
&izică, cu caren%e alimentare ce a&ectează grav !i!temul imunitar, oamenii contact'nd
a!t&el tot &elul de in&ec%ii.-iteza cre!cută în activită%ile pre!tate, o mai mare viteza de
depla!are, criza de timp, graba.
.v'nd în vedere cre*terea numărul bolnavilor cu gonartroză, lucrarea de &a%ă î*i
propune !ă încerce gă!irea unor noi modalită%i de aplicare precoce *i !i!tematică a
procedeelor *i mi+loacelor de recuperare prin care pacien%ii !ă,*i re!tabilea!că mai repede
capacitatea &unc%ională *i !ă a!igure reintegrarea !ocială *i, uneori, pro&e!ională. /e*i
e!te un !ubiect e0plorat, la!ă loc de cercetare *i de îmbunătă%ire a actualelor metode *i
procedee de tratament.
Tema alea!ă pentru acea!tă lucrare, de*i comună ca e0tindere ne obligă la o
conduită terapeutică *i de recuperare mai deo!ebită, de tot ce e!te cla!ic în recuperarea
gonartrozei, &iind vorba de v'r!tnici.
3
Ca."!'u' II % Fundam&nar&a &!r&"$a a 'u$rar""
*%,% G!narr!0a 3 2!a'a arr!0"$4 a /&nun$5"u'u"
Gonartroza e!te boala artrozică localizată la nivelul genunchiului care intere!ează
ini%ial &ie unul din compartimente (artroza &emuro,patelară 31,"23, artroza &emuro,
tibială "1,123), &ie ambele !ectoare (&emuro,patelo,tibial 11,223) uni !au bilateral.
4oala a&ectează cu predilec%ie &emeile (52,623), mai ale! după 12,72 de ani, a!ociind
&recvent !upraîncărcarea ponderală *i tulburări ale circula%iei de întoarcere.
 C'a)"#"$ar&a /!nar!0&'!r
$riteriul de cla!i&icare al gonartrozelor e!te cel etiologic, &olo!it în general pentru
di&eren%ierea artrozelor. .!t&el, gonartrozele !e cla!i&ică în 8
Gonartroze primare, care debutează în general între "2 *i 12 de ani, în !pecial la
&emei la menopauză, obeze *i cu varice la membrele in&erioare. 9eziunile artrozice !unt
bilaterale *i bene&iciază de tratamente con!ervatoare.
Gonartroze secundare, care debutează mai precoce, !unt în ma+oritatea cazurilor
unilaterale *i nece!ită &recvent interven%ii chirurgicale.
/intre cauzele incriminate în gonartrozele !ecundare !unt de men%ionat8
• Traumatismele (!echele de &racturi, lu0a%ii, entor!e, leziuni de meni!c) care
la!ă după ele leziuni *i dezechilibre o!teo,articulare *i cap!ulo,
ligamentare, &avoriz'nd apari%ia proce!ului degenerativ de tip artrozic. :
căzătură pe genunchi, la un t'năr, poate determina o condromalacie
rotuliană, reprezent'nd !tadiul precoce al artrozei &emuropatelare.
;umeroa!e gonartroze !unt !ecundare unei &racturi a !pinelor tibiale, unor
entor!e !au unor traumati!me !portive (&or%area genunchiului în varu! !au
în valgu! determină, de obicei, elonga%ia !au leziunea ligamentelor laterale
!au ligamentelor încruci*ate cu dezechilibrarea genunchiului).
"
Microtraumati!mele pro&e!ionale &avorizează de a!emenea leziunile
degenerative (gonartroza parchetarilor, dan!atorilor, !portivilor).
• Tulburările statice: deza0area a0ei &emurotibiale cu !olicitările în varu!
!au valgu! con!tituie un !tre! mecanic care poate ini%ia artroza<
gonartrozele !unt de patru ori mai &recvente la cei cu genu varum !au genu
valgum dec't la cei cu a0a &emurotibială normală. Gonartrozele pot &i de
a!emenea !ecundare unei deza0ări a aparatului rotulian (di!plazii
rotuliene, lu0a%ii *i !ublu0a%ii rotuliene)
• /intre factorii generali care &avorizează apari%ia leziunilor artrozice !unt
de re%inut8 tulburările endocrine (in!u&icien%a ovariană, menopauza),
tulburările metabolice (în !pecial obezitatea, care ac%ionează at't prin
alterarea cartila+ului articular, c't *i mecanic, prin !upraîncărcarea
ponderală *i hiperla0itatea ligamentară) *i unii &actori genetici ( o
&ragilitate genetică a cartila+elor articulare, la care !e adaugă di!plazii
rotuliene *i &emurotibiale).
 Stadializarea gonartrozei
Primul stadiu al gonartrozei !e caracterizează prin dureri la nivelul genunchiului,
de obicei la mer! prelungit !au urcatul cobor'tul !cărilor e0ce!iv, pozi%ii monotone
prelungite &ie în orto!tati!m, &ie în *ezut (!indrom rotulian). #oate avea o topogra&ie
variabilă localizată pro&und !au peri&eric, în di&eritele !ectoare ale genunchiului (antero,
intern, intern, e0tern, perirotulian) cu iradiere (de vecinătate !au la nivelul *oldului) !au
&ără iradiere.
În stadiul de evoluţie durerile !e inten!i&ică, at't la orto!tati!m c't *i la mer! *i !e
conturează elementele clinico,&unc%ionale obiective8 modi&icări de volum ale
genunchiului, cracmente, uneori reac%ie in&lamatorie !inovială de tip mecanic (*oc
rotulian prezent), !chi%e de &le0um, hipotonie cu hipotro&ie de cvadricep! *i in!tabilitatea
articulară. 9a palpare !e eviden%iază puncte dureroa!e de,a lungul ligamentelor *i
tendoanelor !olicitate, la nivelul rotulei, interliniului articular !au în &o!a poplitee.
Stadiul de gonartroză avansată e!te caracterizată de prezen%a durerilor accentuate,
aproape permanente, care dovede!c o decompen!are in&lamatorie importantă *i care
impun adoptarea unui &le0um de genunchi (ini%ial e!te reductibil, dar negli+at poate
1
deveni ireductibil), modi&icare de relie& *i de volum articular cu deteriorare marcată a
echilibrului grupelor mu!culare agoni!t,antagoni!te din +urul genunchiului, cu orto!tati!m
di&icil *i mer!ul modi&icat, &iind po!ibil cu a+utorul unor mi+loace tehnice de de!cărcare
(c'r+e, ba!ton, cadru de mer!).
7