You are on page 1of 2

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Guru
Panduan Pelajar
Pengenalan
Tajuk Pembelajaran
Tajuk 1 Sistem Pernomboran
1.0 Sinopsis
1.1 Hasil Pembelajaran
1.2 Kerangka Konsep
1.3 Sisem Penomboran !"al
1.# Sisem Penomboran Hindu$!rab
1.% Sisem Penomboran &ain
Tajuk 2 ' Teori !sas (ombor
2.0 Sinopsis
2.1 Hasil Pembelajaran
2.2 Kerangka Konsep
2.3 Sisem (ombor
Tajuk 3' (ombor !sli
3.0 Sinopsis
3.1 Hasil Pembelajaran
3.2 Kerangka Konsep
3.3 (ombor Perdana
3.# Teorem !sas !rimeik
3.% (ombor )odular
3.* +ekreasi (ombor
Tajuk # ' Nombor Nisbah
#.1 Sinopsis
KANDUNGAN
MUKA SURAT
#.2 ,iri$-iri !sas
#.3 Kardinalii (ombor (isbah
#.# (ombor (isbah Kompleks dan Pe-ahan
.ererusan /,oninued Fra-ions0
#.% Pen1elesaian )asalah
Tajuk % ' Nombor Bukan Nisbah
%.1 Sinopsis
%.2 ,iri$-iri !sas
• %.3 Pun-a kuasa dua dan Surd
o Hukum hasil darab
o Hukum hasil bahagi
%.# Pen1elesaian masalah
.ibliografi
Panel Penulis )odul
2kon )odul
ii