You are on page 1of 41

ZBROJENIE NA PRZEBICIE

Przebicie przez ścinanie może powstać
na skutek działania obciążenia skupionego
lub reakcji na względnie małe pole A
load
będące częścią płyty lub fundamentu.
ELEMENTY PRACUJĄCE NA PRZEBICIE
Koncentracja obciążenia w obszarze
słupa powoduje powstanie wysokich
naprężeń ścinających, które nie mogą
być przeniesione przez tradycyjnie
zbrojone cienkie stropy.
Często stosowane lokalne lub
całościowe pogrubienie płyty
stropowej ogranicza możliwości
wykorzystania przestrzeni
pomieszczeń, komplikuje prace
zbrojarskie i szalunkowe,
co w efekcie zwiększa koszty budowy.
MECHANIZM ZNISZCZENIA NA SKUTEK PRZEBICIA
Mechanizm zniszczenia w wyniku przebicia płyty
obciążonej siłą skoncentrowaną na małej powierzchni prowadzi
do wytworzenia się powierzchni zniszczenia
w kształcie ostrosłupa lub stożka ściętego.
SPRAWDZENIE NA PRZEBICIE
Sprawdzenie na przebicie polega na
porównaniu występujących przy przebiciu
zastępczych naprężeń ścinających z
parametrami wytrzymałościowymi betonu.
SPRAWDZENIE NA PRZEBICIE - ZAŁOŻENIA
zastępcze naprężenia ścinające oblicza się na
podstawie działających obciążeń na obwodzie
kontrolnym utworzonym na powierzchni betonu,
powierzchnia ta jest równa iloczynowi długości obwodu
kontrolnego u i wymiaru odzwierciedlającego grubość
płyty.
obwód kontrolny u jest wyznaczany w odległości
zależnej od grubości płyty
właściwości wytrzymałościowe betonu przy przebiciu
zależą od klasy betonu i uwzględniają zróżnicowane
współczynniki korekcyjne wynikające z różnych efektów,
jak np. podłużnego zbrojenia płyty, właściwości
plastycznych betonu czy grubości płyty
MODEL ZNISZCZENIA NA PRZEBICIE
cot= 2
PODSTAWOWY OBWÓD KONTROLNY
podstawowy obwód kontrolny u
1
leży
w odległości 2d od pola obciążenia;
obwód kontrolny należy przyjmować tak, aby minimalizować jego
długość
PODSTAWOWY OBWÓD KONTROLNY
PODSTAWOWY OBWÓD KONTROLNY
PODSTAWOWY OBWÓD KONTROLNY
OBWÓD KONTROLNY W POBLIŻU KRAWĘDZI
PRZEKRÓJ KONTROLNY
Przekrojem kontrolnym jest przekrój mający wysokość d
rozciągający się wzdłuż obwodu kontrolnego.
Dalsze obwody kontrolne powinny mieć ten sam kształt
co podstawowy obwód kontrolny.
PRZEKRÓJ KONTROLNY
W płytach i fundamentach o zmiennej grubości
wysokość d można przyjąć na krawędzi obciążenia.
PRZEKRÓJ KONTROLNY
W płytach opartych na głowicach okrągłych gdy
PRZEKRÓJ KONTROLNY
Odległość przekroju kontrolnego od środka słupa r
count
(słup o przekroju okrągłym)
PRZEKRÓJ KONTROLNY
Odległość przekroju kontrolnego od środka słupa
r
count
dla słupa prostokątnego, gdy
PRZEKRÓJ KONTROLNY
Odległość przekroju kontrolnego od środka słupa r
count
(słup o przekroju okrągłym)
Należy sprawdzić przekroje kontrolne zarówno w głowicy, jak w płycie
PRZEKRÓJ KONTROLNY
słup o przekroju okrągłym
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
Sprawdzenie na ścinanie należy przeprowadzić:
• na obwodzie słupa;
• na podstawowym obwodzie kontrolnym u
1
.
Graniczne naprężenia styczne:
n
rd,c
n
rd,cs
n
rd,max
V
Ed
jest siłą przebijającą
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
SPRAWDZENIENA OBWODZIE SŁUPA
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
Jeżeli reakcja podpory przyłożona mimośrodowo:
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
Wewnętrzne słupy prostokątne obciążone mimośrodowo w obu kierunkach:
OBLICZANIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
Słup usytuowany przy krawędzi;
moment prostopadły do krawędzi
Słup narożny;
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
PŁYT I STÓP FUNDAMENTOWYCH BEZ ZBROJENIA
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
PŁYT I STÓP FUNDAMENTOWYCH BEZ ZBROJENIA
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
PŁYT FUNDAMENTOWYCH BEZ ZBROJENIA
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
FUNDAMENTÓW BEZ ZBROJENIA
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
FUNDAMENTÓW BEZ ZBROJENIA
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
FUNDAMENTÓW BEZ ZBROJENIA
Wokreślać podobnie jak W
1
dla obwodu u
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
ZE ZBROJENIEM
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
ZE ZBROJENIEM
NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
ZE ZBROJENIEM
ZBROJENIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
ZALECENIA
ZBROJENIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
ZBROJENIE NA ŚCINANIE PRZY PRZEBICIU
ZBROJENIE SYSTEMOWE NA PRZEBICIE
ZBROJENIE NA PRZEBICIE
Montaż elementów zbrojenia JDA
Dla stropów monolitycznych zaleca się montaż
elementów JDA od góry. Można je umieszczać
po zamontowaniu całego zbrojenia zginanego

Related Interests