You are on page 1of 2

Edge of Tomorrow

Τν θαινθαίξη απηό είλαη αλακθίβνιά έλα από ην πην θηλεκαηνγξαθηθά θαινθαίξηα ησλ
ηειεπηαίσλ εηώλ. Οη ηαηλίεο πνπ θπθινθόξεζαλ ήηαλ πνιιέο θαη κάιηζηα αξθεηέο εμ’
απηώλ γλώξηζαλ θαη κεγάιε εηζπξαθηηθή επηηπρία. Μπνξεί λα κελ έρσ πξνιάβεη λα
δσ όιεο ηηο θπθινθνξίεο ηνπ Απγνύζηνπ, αιιά κε ηα έσο ηώξα δεδνκέλα πηζηεύσ όηη
ην ‘’Edge of Tomorrow’’ είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηαηλίαο πνπ ζα
ζπκόκαζηε θαη κεηά ην θαινθαίξη!
Τν δπλαηό ζελάξην θαη ην αμηόινγν casting είλαη δύν κόλν από ηα θιεηδηά ηεο
επηηπρίαο ηνπ.
Τν ζελάξην ηεο ηαηλίαο βαζίδεηαη ζηελ θιαζζηθή ηδέα ηνπ ηαμηδηνύ κέζα ζηνλ ρξόλν.
Ο Tom Cruise, σο ινραγνο Bill Cage δεη μαλά θαη μαλά ηελ ίδηα εκέξα. Τελ
απνθξάδα εκέξα πνπ νη ελσκέλεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ αλζξώπσλ
απνβηβάδνληαη ζηελ Γαιιία γηα λα απνθξνύζνπλ ηελ απειαύλνπζα εμσγήηλε απεηιή.
Σε απηό ην ζεκείν ζπγρσξέζηε κε αιιά παξέιεηςα λα αλαθέξσ όηη θνκκάηη ηεο
βαζηθήο ηδέαο ηνπ ζελαξίνπ είλαη θαη ε εκπινθή εμσγήηλσλ πνιηηηζκώλ ζηα ηεο γεο
καο.
Σηνηρείν θιεηδί είλαη όηη ν πξσηαγσληζηήο καο γλσξίδεη εμ αξρήο ηελ αξλεηηθή έθβαζε
ηεο κάρεο, κηαο θαη έρεη δήζεη ηελ ελ ιόγσ εκέξα νπθ νιίγεο θνξέο. Ο ινραγνο Bill
Cage δεί μαλά θαη μαλά ηνλ όιεζξν ησλ δπλάκεσλ ησλ αλζξώπσλ κε κπνξώληαο λα
θάλεη νπζηαζηηθά ηίπνηα γηα λα ηνλ ζηακαηήζεη… κηαο θαη δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ
θαηάζηαζε ζε θαλέλαλ από ηνπο αλσηέξνπο ηνπ. Σην ζεκείν απηό, δειαδή ζε κηα
από ηηο αηέξκνλεο επαλαιήςεηο, έξρεηαη ζην πξνζθήλην σο άιιε από κεραλήο ζεόο,
ε ππνινραγόο Rita Vrataski, πνπ ζηελ ηαηλία ηελ ππνδύεηαη ε εζνπνηόο Emily Blunt.
Η ππνινραγόο ππόζρεηαη ζηνλ Bill λα ηνλ βνεζήζεη, εθκπζηεξεπόκελή ηνπ όηη θαη
απηή ζην παξειζόλ είρε κηα αλάινγε εκπεηξία.
Από δεκηνπξγίαο Holywood, έρνπκε θπξηνιεθηηθά βαξεζεί λα βιέπνπκε ηαηλίεο πνπ
πξαγκαηεύνληαη ηνλ δηαρξνληθό πόζν ηεο αλζξσπόηεηαο λα ζπάζεη ην θξάγκα ηνπ
ρξόλνπ γηα λα ηαμηδέςεη ζην παξειζόλ θαη ην κέιινλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη πνιύ
πηζαλόλ θάπνηνο λα πξνζπεξάζεη ηελ ελ ιόγσ ηαηλία, απνγνεηεπκέλνο πηζαλόλ από
ηελ πνηόηεηα ησλ ππνινίπσλ ηαηληώλ ηνπ είδνπο.
Απηό πνπ θάλεη όκσο ην‘’Edge of Tomorrow’’ λα μερσξίδεη είλαη όηη ην ζελάξην ηνπ
δελ βαζίδεηαη ζε θάπνην κπζηζηόξεκα, αιιά απνηειεί πηζηή κεηαθνξά ηνπ Ιαπσληθνύ
manga ‘’All You Need Is Kill’’. Πηζηεύσ πσο θηλήζεηο ζαλ θαη απηή ζα έπξεπε λα
επηβξαβεύνληαη από ην θνηλό, θαζώο ε παξαγσγή ζεβάζηεθε απόιπηα ην αξρηθό
πιηθό,
κεηαθέξνληαο
έλα
δύζθνιν
manga
ζηελ
κεγάιε
νζόλε.

Πέξα όκσο από απηά, κε εμέπιεμε επράξηζηα θαη ν Tom Cruise. Ο ελ ιόγσ εζνπνηόο
είρε λα επηδείμεη θάηη αμηόινγν γηα πνιύ θαηξό. Σε απηήλ ηελ ηαηλία θαηαθέξλεη λα
απνδώζεη ηέιεηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ινραγνύ Βηιι Καηγθε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ξόινο
είλαη θπξηνιεθηηθά θνκκέλνο θαη ξακκέλνο πάλσ ηνπ, κηαο θαη πεξηέρεη πνιιά

. πηζηεύσ όηη ην ‘’Edge of Tomorrow’’ ζα ζεκεηώζεη επηηπρία θαη δελ ζα γίλεη αθόκα κηα ‘’θαινθαηξηλή’’ ηαηληνύια. Κιείλνληαο. Η ππνινραγόο Rita Vrataski είλαη κηα δπλακηθή γπλαίθα πνπ δελ ηελ ελδηαθέξεη ε άπνςε ησλ πνιιώλ. Πξνζσπηθά ζεσξώ άηη ν ζπγθεθξηκέλνο ξόινο απνηειεί ηελ επίηνκε ησλ γπλαηθείσλ ξόισλ ζε ηαηλίεο δξάζεο θαη επηζηεκνληθήο θαληαζίαο .ζηνηρεία από ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. κηαο θαη έρεη απνδείμεη πνιιέο θνξέο ηελ αμία ηεο ζην παξειζόλ. Ειπίδσ ην παξάδεηγκα ηεο (όλνκα ζηνύληην) λα αθνινπζήζνπλ ζύληνκα θαη άιια ζηνύληην. αιιά απηή πνπ αλακθίβνιά θιέβεη ηελ παξάζηαζε είλαη ε Emily Blunt. Καη κπνξεί ν Tom Cruise λα είλαη ν πξσηαγσληζηήο.