You are on page 1of 28

TONGCl.

)C THONG KE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VltT NAM
CVC THONG ICEKHANH HOA D<)cl~p- TVdo - H~h phuc
-
~v ItiU:~G ,IN \/\ T,W Y EN THONC:' i
________ ~~.~~_ f<HA:\jHHCATINa HINH KINH TE xA HQI TiNH KHANH HOA
~(I:I£ iiS ll"- . "J [~r=": . .:. ~. ~1 NAM 2012
"'_ :~~ j 'J ~·J y ; : { n .J ! l1 / .Q .J .l..1 J _ . i
Nam 2012, kinh t€ ca nu6c g~p nhi€u kh6 khan, thach thuc trong b6i
canh suy thoai kinh t€th€ gi6i va khung hoang ng c6ng a Chau Au chua duqc
giai quy€t. Tru6c hinh hinh d6, Chinh phu da ban hanh Nghj quy€t s6
01 INQ -CP ngay 03 thang 01 nam 2012 "v€ nhUng giai phap chu y€u chi d~o
di~uhanh th1,1'chi~n k€ ho~ch phat tri€n kinh t€- xa h<)iva d1,1' toan ngan sach
Nha nu6c nam 2012" va Nghi quy€t s6 l3INQ -CP "v€ m<)ts6 giai phap thao
go kh6 khan cho san xu~t kinh doanh, h6 trq thj twa n g va thuc dfry d~u tu
phat tri€n". Tinh uy, UBND tinh tri€n khai thvc hi~ncac nghj quy€t cua Chinh
phu, c6 nhi€u bi~n phap chu d<)ngtich qrc d<)ngvien cac doanh nghi~p duy tri
vi~c lam, tang rnuc san xu~t, kinh doanh, xu~t kh§'u, ki~rn ch€ l~rnphat, darn
bao an sinh xa h(>i.D6ng thai rna r<)nglien k€t lien doanh v6i cac tinh trong
khu vgc va v6i cac nu6'c.... K€t qua thgc hi~n k€ ho~ch phat tri6n kinh t€ xa
h<)inarn 2012 ClJ th6 nhu sau:
I. SAN XUAT NONG, LAM NGHI~P vA THUY SAN:
Gia tri san xu~t (GTSX) n6ng, lamnghi~p va thuy sim(gia so sanh nam
1994) ca nam u6c dugc 2.881,4 ty d6ng tang 2,87% so nam 2011, trong d6
GTSX n6ng nghi~p 1.403,6 ty d6ng tang 2,85%, GTSX thuy san 1.435,8 tY
d6ng tang 2,66%.
* Thai ti€t thu~n lqi, rnua d€u a cac dia phuong, cac h6 chua tich du
nu6c, t~o di€u ki~n cho vi~c tang di~n tich gieo tr6ng va cham s6c cac lo~i cay
hang nam. T6ng di~n tich gieo tr6ng diy hang nam duqc 86.248 ha b~ng
1 05,82% KH, trong d6 cay luong thlJ c dugc 53.707 ha b~ng 108,41%, cay chM
b<)tc6 cu 6.788 ha b~ng 101,31%, cay thvc ph§.rn6.383 ha b~ng 90,78% va cay
c6ng nghi~p hang nam 18.503 ha b&ng101,48%. So v6i nam tw6c, t6ng di~n
tich gieo tr6ng cay hang namtang 2,52%, trong d6 cay luong th1,1'c tang 4,09%,
cay th1,1'Cph§.mtang 0,25%, diy c6ng nghi~p hang nam tang 1,88%, rieng diy
ch~t b<)tc6 cu giarn 4,81%. Nang su~t binh quan mN s6 cay tr6ng tang so nam
2011, trong d6 ng6 21,31 t~a tang 0,27 t?/ha; mia 518,53 t~a tang 75,45
Tin h hin h kin h dxa h(J i tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 1
t~a; rieng nang suftt Ilia 52,05 t~a giam 1,12t~a. San Im;mgnhi~u lo~i cay
tr6ng tang so nam 2011: san Im;mgmia 916,14 nghin tftn tang 19,92%, san
lUQ1lgngo 13.978 tftn tang 5,20%, san IUQ1lgIlia 244,15 nghin tftntang 1,24%
dua san luQ1lgluong thlJ c co h~t 258,13 nghin tftn tang 1,44%, trong do san
IUQ1lgIliatang chu y~u do di~ntich gieo tr6ng tang.
Tu dftuthang 10/2012 tren dia ban tinh dii xay ra dich IQ11tai xanh a 76
thon, 31 xii, 162 hQ chan nuoi cua thanh ph6 Nha Trang, thi xii Ninh Hoa,
huy~n Carn Uim va huy~n V~nNinh, cac dia phuO'ngdii tieu huy 1.565 con vai
tr~mgIUQ1lghon 93 tftn. Nha phat hi~nkip thai, phong ch6ng dich tich ClJ Ccila
nganh thli y, cac dia phuong va cac ban nganh trong tinh nen tu ngay 20/11 d~n
nay tren dia ban tinh khong phat sinh 6 dich maio Ngay 11/12/2012, UBND
tinh ban hanh Quy~t dinh s6 3072/QD-UBND cong b6 h~t dich HQi chUngr6i
lo~nsinh san va ho hftpa lQ1ltren dia ban tinh. Sau ngay 11/12/2012 chan nuoi
gia suc gia cftrndii tr6 l~i binh thuang, cac cO's6 chan nuoi yen tam ti~pU)cdftu
tu phat tri~n san xuftt, nhan rQng dan. Theo k~t qua di~u tra chan nuoi
01/10/2012, tofmtlnh co 4.627 con trau bfulg 90,73% KH, 71.221 con bo bfu1g
85,29%, 110.167 con lQ1l bfulg 84,29%, 2.546,7 nghin con gia cftm b~ng
109,77%. So vai thai di~m 01/10/2011 dan tn'iu giam 166 con; dan bo giarn
2.050 con, trong do giarn nhi~u nhftt la huy~n V~nNinh 855 con, huy~n Khanh
Vlnh 573 con, thanh ph6 Carn Ranh 396 con, huy~n Dien Khanh 309 con...;
dan gia cftrntang 230,14 nghin con, dan lQ11tang 1.686 con nhung sau do dii bi
dich tai xanh. Nganh Thu y dang ph6i hqp vai cac don vi chuc nang ti~p tl,lc
tang cua n g ki~rn tra, giarn sat ch?t che cac phuO'ng ti~n v?n chuy~n, di~mgi~t
rn6, cac cO'sa kinh doanh gia slic, gia drn, quan Himthuang xuyen d~n cong
tac tiemphong vacxin, v~sinh tieu dQcmoi trua n g chu6ng tr~i.
* Gia tri san xuftt lamnghi~p (gia so sanh ]994) nam 20] 2 duqc 42 1)'
d6ng tang 10,85% so nam 2011: khai thac g6 tron cila cac doanh nghi~p nha
n ua c dugc 13.039 m
3
tang 1,87%; tr6ng rung t?P trung dugc 1.132 ha tang
14,92% (982 ha rung san xuftt va 150ha rung phong hQ); cham soc rung tr6ng
dugc 713 ha giam 35,48%, trong do Cty TNHH MTV Lam san Khanh Hoa
cham soe dugc 200 ha, Cty lamnghi~p Tdm Huong 31 ha, BQL rung phong
hQ huy~n Carn Lam 311 ha, BQL rung phong hQ Khanh Son 122 ha. Day la
nam dftutien gia tri san xu§t lamnghi~p tang sau nhi~u nam lien tI,lcgiam sUt.
Trong nam, xay ra 4 Vl,lchay rung tr6ng vai di~n tich 23,2 ha, thi~t h~i 835
tri~u d6ng. Vi~c nguai dan tl,lt?P t6 chuc timki~rnky nam, xao tamphan, khai
Tin h hin h kin h dxii h(ji tin h Khimh Hoa n iim 201 2 - 2
thac qu~ng thi~c da: gay t6n th~t tai nguyen rimg 6nhi~u khu VVC.Tir ngay
01/01/2012 d~n ngay 12/1212012 Ivc luqng kiem lam da: phat hi~n 619 V\l vi
ph~m lu~t bao v~va phat trien rimg, xu ly 616 Vl},tich thu 916 m
3
g6 cac lo~i,
thu nQPngan sach 6.281,5 tri~u d6ng ti~nph~t va ti~nban lamsan tich thu.
* T6ng san luqng thuy san khai thac nuoi tr6ng u6'c nam 2012 duqc
93.943 t~n tang 5,45% so nam 2011 (thanh ph6 Nha Trang 40.022 t~n, thanh
ph6 Cam Ranh 23.516,5 t~n, thi xa: Ninh Hoa 16.351 t~, huy~n V~n Ninh
10.562,7 t~n, huy~n Cam Uim 3.219,7 t~n, huy~n Dien Khanh 144,1 t~n... ):
khai thac duqc 80.160 tin tang 6,63%, trong do 71.977 t~n ca tang 4,61%,
1.185 t~ntomtang 25,66% do thai ti~t thu~n lqi, cling v6'i vi~c thvc hi~n Quy~t
dinh s6 48/201O/QB-TTg ngay 13/712010 cua Thu tu6'ng Chinhphu "Quy dinh
mQt s6 chinh sach khuy€n khich, h6 trQ'khai thac, nu6i tr6ng thuy si'mva dich
Vl}khai thac hai san tren vimg bien Hoang Sa, Twa ng Sa va DKl"; m6 hinh t6
chuc khai thac - thu mua - dich V\l, tau mv- tau con bu6'c d~ucho hi~u qua nen
da: khuy~n khich ngu dan barn bien khai thac hai san xa ba; khai thac y~n sao
nam 2012 da:k~t thuc mila V\l v6'i san luqng duqc 3.302 kg tang 3,19%. Nu6i
tr6ng thuy san thu ho~ch duqc 13.783 t~n giam 0,91% so nam 2011, trong do
t6m hum 800 t~n tang 8,11%, ca 3.468 t~n giam 0,91%, tom thit 6.820 t~n
giam 4,17% do di~n tich nu6i ca, t6m yen vung d~mThuy Tri~u 6 thanh ph6
Cam Ranh bi 6 nhi€m himgiam san luqng. Tir d~u nam d~n ngay 30/11/2012,
Chi Cl}Cnu6i tr6ng thuy san Khanh Hoa da: ki~m dich du9'c 1.347,7 tri~u con
tom gi6ng xu~t ra ngoai tinh, thu phi va l~phi du9'c 564 tri~u d6ng, nQPngan
sach 56,4 tri~u d6ng.
II. sAN XUAT CONGNGm~p:
* Chi s6 san xu~t cong nghi~p (IIP) toan tinh nam 2012 tang 7,60% so
nam 2011: c6ng nghi~p khai khoang tang 4,10%, cong nghi~p ch~bi~n, ch~t~o
tang 7,69%, san xu~t va phan ph6i di~n, khi d6t, nu6'c nong, hO'inu6'c va di~u
hoa khong khi tang 7,74%, cung c~pnu6'c, ho~t dQngquan ly va xu ly rac thai,
nu6'c thai tang 4,55%. San xuftt c6ng nghi~p bi tac dQngcua khung hoang tai
chinh va suy gi3m kinh t~th~gi6'i, chi phi d~uVaGtang cao. Nh~m h6 tr9' cae
doanh nghi~p trong san xu~t kinh doanh, UBND tinh da: giao eho cac cO'quan
chuc nang trien khai thvc hi~n cac giai phap giup thao gO'kho khan cling nhu
t~o di€u ki~n d~cac doanh nghi~p ti~p c~n ngu6n v6n yay dugc thu~n 19i de
duy tri san xu~t kinh doanh va vi~c lamcho nguai laDdQng.
Tin h hin h kin h dxii h6i tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 3
Tinh theo gia so sanh 1994nhi~u doanh nghi~p co gia tIi san xu~t tang so
nam 2011 nhu: Cty c6 phftn d~t Tan Ti~n, T6ng cong ty Khanh Vi~t, Cty
TNHH nha may tau bi€n Huyndai Vinashin, Cty TNHH th1J cphftmSakura tang
tu 4,16% d~n 10,13%; Cty c6 phftn n ua c khoaug Khanh Hoa, Cty TNHH bia
SanMiguel, Cty c6 phftn D~i Thu~n, Cty c6 phftn thuy san Cam Ranh tang ill
11,10% d~n 18,59%; Cty c6 phftnDong A, Cty c6 phftn ch~bi~n lamsan Trftm
Huong, Cty TNHH nha n ua c MTV y~nsao Khanh Hoa, Cty TNHH MTV xu~t
khftu thuy san Khanh Hoa, Cty TNHH MTV Himsan Khanh Hoa, Cty c6 phftn
Di~n I1J cKhanh Hoa, Cty c6 phftn cat FiCo Cam Ranh, Cty TNHH Gallant
Ocean, Cty TNHH tr6ng va ch~bi~n diy nguyen li~u gi~y xu~t khftu Cat Phil,
Cty TNHH SamBo ISE, Cty TNHH lien doanh Sodex Toseco, Cty c6 phftn
duemg Khanh Hoa, Cty c6 phftn duemg Ninh Hoa, Cty c6 phftn d~t may Nha
Trang, Cty TNHH Hai Long, Cty TNHH thuy san Khanh Hoa, Cty TNHH
Long Sinh, Cty TNHH Tin Thinh, ... tang tren 20%; cac DN con l~i giam tu
3,09% d~n 50,24% do thi~u v6n san xu~t, san phftmt6n kho Ian... Theo k~t qua
di~u tra san xu~t cong nghi~p ca th€ a 8 huy~n, thi xa, thanh ph6, gia tri san
xu~t cong nghi~p (gia so sanh 1994) nam 2012 ua c du<)'c666,9 tY d6ng tang
6,37% so nam 2011, cac huy~n, thi xa, thanh ph6 d~u co GTSX tang: huy~n
Khanh Son tang 13,37%, huy~n Khaub VInh tang 12,09%, huy~n V~n Ninh
tang 10,68%, huy~n Cam Lam tang 9,58%, huy~n Dien Khanh tang 9,48%,
thanh ph6 Nha Trang tang 4,35%, thanh ph6 Cam Ranh tang 3,10% va thi xa
Ninh Hoa tang 1,67%.
Mot s6 san phftmchu y~u san xu~t tang kha so nam 2011 nhu: 131,19
nghin t~n duemg m~t cac 10~i tang 30,97%, 330 tri~u vien thu6c vien cac 10(;li
tang 22,32%, 8,51 tri~u cai qUftn£10may sgntang 14,15%, 3,59 tri~u m
2
vai Iva
thanh phftmtang 10,35%, 916,5 tri~u bao thu6c 1£1di~u tang 9,12%, 25,55 tri~u
met day khoa keo tang 6,34%, .... Ben c(;lnhd6, mot s6 san phftmgiammuc san
xu~t do tieu thv ch~mnhu: 19,55 tri~u lit bia cac 10(;ligiam 40%, 240,7 tri~u
vien g~chxay giam 18,11%, 44,38 tri~u lit n ua c khoang giam0,2%, ...
* V~cO's a v~t ch~t ky thu~t trong nam 2012, T6ng cong ty Khanh Vi~t
dftutu mua may in offset 6 mimtri gia 35tY d6ng; Cty c6 phftn d~t Nha Trang
dftuill may moc thi~t bi (may d~t kim, may danh 6ng, day chuy~n may cong
nghi~p) vai t6ng v6n dftutu 23 ty d6ng; Cty c6 phftn hai san Nha Trang dftuill
day chuy~n c~pdong IQF tri gia 2,5 ty d6ng; Cty c6 phftn di~n I1J cKhauh Hoa
dftutu cai t~o h~th6ng luai di~n va bi~n ap tren dia ban thanh ph6 Nha Trang
vai tlmg v6n dftu ill tren 40 ty d6ng; Cty TNHH nha nuac MTV Y ~n Sao
Tin h hin h kin h Ii xii hri tin h Khimh Hoa n a m 201 2 - 4
Khanh Hoa dua Nha may nu6'c giai khat cao cftpy~n sao Carn Thinh di vaG
ho~t dQng, cong suftt 15.000 san phflm/gia v5n dfiutu 1581)' d6ng; Cty c6 phfin
d~t may Nha Trang dua Nha may sqi 40.000 CQCdi VaGho~t dQng, cong suftt
4.200 tftnsqi/nam v6n dfiutu 328 ty d6ng...
So v6'i gia tri tai san c5 dinh toan nganh cong nghi~p cua tinh la 11.679
ty d6ng thi gia tri tai san c5 dinh m6'i tang trong nam chi co 1.630 tY d6ng
chi~m 13,96% cho thfty kha nang tang truemg san xuftt cong nghi~p cua tinh
nam2013 v~n chu yeu dlJ aVaGnang llJ Csan xu~t cu.
III. DAu TUxAY DljNG:
* Nam 2012, co 7 dlJ an dfiutu nu6'c ngoai v6'i t6ng v5n dfiutu 192,1
tri~u USD duqc cftpgifty chUngnh~n dfiuill nang s5 dlJ an dfiutu nu6'c ngoai
toan tinh len 87 dlJ an v6'i t6ng v6n dfiuill dang ky 1.228,8 tri~u USD, dfiutu
trong nu6'c co them 1.080 DN duqc cftpphep v6'i s5 v6n dang kY tang them
12.075 1)' d6ng. Ben C(,lnhd6, thang 9/2012 Chinh phu yeu cfiudUngthlJ c hi~n
dt;ran dfiutu xay dt;rngcang trung chuy€n qu5c t~Van Phong (giai do~n khai
cong) do T6ng cong ty hang hai Vi~t Nam lamchu dfiutu, thang 12/2012 BQL
khu kinh t€ Van Phong ban hanh quy€t dinh chfrmdill dt;ran dfiuill xay dlJ llg
Nha may xu ly ph€ thai Nix Ninh thuy thj xffNinh Hoa.
* T6ng v5n dfiutu phat tri€n toan xff hQi u6'c tht;rchi~n nam 2012 duqc
19.815,051)' d6ng tang 9,17% so nam 2011: v5n nha nu6'c tht;rchi~n 6.121,83
tY d6ng tang 6,72%, v5n ngoai nha nu6'c 13.242,32 ty d6ng tang 12,05%, v5n
dfiuill nu6'c ngoai 450,9 1)1d6ng giam 24,45%. UBND tinh dff chi d~o cac Sa
ban nganh lien quan tht;rchi~nvi~c ki€mtra giamsat tinh hinh tht;rchi~ndfiutu
va ti€n dQ giai ngan cua cac dlJ an thuQc ngu6n v5n nha nu6'c da duqc c~p
chUng nh~n dfiuill, d6ng thai chi d~o thu h6i gifry chung nh~n dfiutu cua cac
dlJ an khong tri€n khai dung thai gian quy djnh. Nha d6 vi~c tri€n khai cac dt;r
an tlr ngu6n v5n ngan sach nha nu6'c dff co chuy€n bi~ntich ClJ C,vi~c giam sat
dfiutu dff duqc cac chu dfiuill quan tamthlJ c hi~n, cung v6'i thai ti~t thu~ lqi,
nhi~u cong trinh va dlJ an dfiu ill thuQc cac nganh giao thong, thuy lqi, giao
d\lc, xay dlJ llg dan d\lng, cac chuang trinh m\lc tieu qu5c gia thuQCngu6n v5n
nha nu6'c da hoan thanh dua VaGsu d\lng.
Dfiutu b~ng ngu6n v5n ngan sach nha nu6'c do dja phuang quan ly duqc
2.555,64 ty d6ng b~ng 91,97% KH, tang 10,20% so nam 2011: v5n ngan sach
nha nu6'c cfrptinh 1.753,42 tY d6ng, v5n ngan sach nha mr6'c cfrphuy~n 525,85
Tin h hin h kin h dxii hl)i tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 5
ty d6ng vav6n ngan sach nha nu6c c~pxa 276,37 tY d6ng. V6i 88 cong trinh
khai cong m6i trong nam, du u6c se c6 90 cong trinh hoan thanh ban giao dua
vao su d\mg v6i t6ng v6n dftutu tren 466 tY d6ng; t~o nang h,rcm6i tang g6m:
36,09 km duang giao thong, 2.197 m
2
truang m~u giao, 1.200 ch6 ng6i/36
phong truang h9C, 400 m
2
nha da nang, 1.803 m
2
nha thi d§u th€ thao, 295 m
2
dai tua n g ni~m li~t sT, 1.321 m
2
nha lamvi~c, 159,1 m
2
hQi truang, 345 mke
ch~n s6ng, 945 m kenh muong nQi d6ng, 750 m
2
chQ', 1.108,2 m
2
trung tam
VHTT va nhi~u h~ng m\lc cong trinh khac. Ngu6n v6n ngoai nha nu6c c6
nhi~u cong trinh duQ'ckhai cong xay dlJ I1g:Nha may san xu§t sa - viscose do
Cong ty CP D~t may Nha Trang himchu dftutu, B~nh vi~n da khoa TamTri
Nha Trang do Cong ty C6 phftn BVDK Tam Tri Nha Trang lam chu dftutu,
khu cimkhoang bun TramTrung do Cong ty TNHH Ponagar lamchu dftutu...
IV. THU'ONG M~I, DJCH Vl), GIA CA:
* Ho~t dQng thuong m~i dich V\l tren dia ban phat tri€n 6n dinh, m~ng
lu6i thuong m~i ban Ieva dich V\l tieu dUngtren dia ban tinh duQ'Ccung c6va
ngay cang ma fQng v~qui mo kinh doanh, nhi€u chuang trinh khuy~n mai
gifnn gia lien tl)CduQ'ct6 chuc t~i cac doanh nghi~p, trung tam thuong m~i da
tac dQngd~n suc mua tren thi truang, g6p phftn dua t6ng muc ban hang h6a va
dich Vl) tieu dung tren dia ban tinh nam 2012 duQ'c 80.326,48 tY d6ng tang
19,50% so nam 2011, tfong d6 t6ng muc ban IeduQ'c44.195,61 tY d6ng tang
24,11%: thanh phftn kinh t~nha nu6c 5.070,15 tY d6ng giam 7,56%, kinh t~tu
nhan 15.962,39 tY d6ng tang 30,49%, kinh t~ca th€ 22.824,40 ty d6ng tang
28,49%, kinh t~t?P th€ 37,05 ty d6ng tang 82,13%, kinh t~c6 v6n dftutu nu6c
ngoai 301,62 ty d6ng g§p 2,79 Iftn; cac DN thuong m~i dich V\l nha nu6c duQ'c
17.250,28 ty d6ng tang 14,54%, trong d6 Cty c6phftnthuang m~i Sabeco Nam
Trung BQ tang 11,8%, Cty c6 phftn dich Vl)van h6a va quang cao Khanh Hoa
tang 40%, Cty TNHH MTV x6 s6 ki~n thi~t Khanh Hoa tang 17,6%, Cty c6
phftnKhoi Nguyen tang 13%, Cty xang dftuPhti Khanh tang 13,4%, Cty TNHH
thuong m~i Khatoco Khanh Hoa tang 14%, ... ; cac m?t hang ban ra chu y~u:
350.052 t§n xang dftutang 3,61%, 773,52 tri~u bao thu6c la di~u tang 1,68%.
Chi Cl)Cquan ly thi truang ph6i hQ'pv6i cac nganh chuc nang tang cuang cong
tac ki€mtra, ki€m soat thi truang, ch6ng buon l?u va buon ban hang c§m, hang
nh?p l?u, ch6ng ban hang gia, hang kern ch§t lUQ'llg;tich qrc ngan ch?n va xu
ly hanh vi san xu§t buon ban v?n chuy€n tang tm trai phep cac ch§t chay n6,
phao n6, ki€mtra ch(lt chevi~c niemy~t gia ban hang h6a va ban hang h6a theo
Tin h hin h kin h d xii h(ji tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 6
gia niem y~t, gop phftn 3n dinh phat tri~n san xu~t kinh doanh, binh 3n gia ca
tren thi truOng. £)ii th\fChi~n 6.500 1uQ'tki~mtra, phat hi~n 610 V\l vi ph:;tm, xu
1y560 V\l, thu nQPngan sach 3,1 t5' d6ng.
* Cac ho:;ttdQngdu J ich, dich V\l tren dia b~mtinh ti~pt\lCdugc duy tri va
phat tri~n, nhi€u ho:;ttdQngvan hoa, ngh~thu?t, th~thao dich V\l giai tri mang
nhi€u nQi dung phong phu, h~p dftn, da dap (mg t6t nhu cftu vui chO'i, tham
quan, nghi dU6ng cho nhan dan va khach du lich trong nhfrng ngay he va 1~,
T~t.... Cac doo vi du 1ichda d~utu nang c~ptang m6'i 11cO's a lUll tm, nang s6
cO's a kinh doanh khach s:;tndang ho:;ttdQngtren dia bfmtinh len 527 ca s a ; dil
dua cac tro chai m6'i 1:;t, h~p dftnva Khu du 1icht~mbun Tram Tr(mg cua Cong
ty 1NHH Ponagar vao ho:;tt d9ng ph\le V\l du khaeh. Cae doanh nghi~p co
doanh thu nam 2012 tang kha so nam 2011: Cty c6 phftn ThUO'llgm:;ti va Du
lich Vinpearl Land tang 34,4%, Cty c6 phftn ThUO'llgm:;ti Du 1ichNha Trang
tang 30,8%, Cty c6 phftn Y asaka Sai Gon - Nha Trang tang 24,93%, Cty c6
phftn Tan Vi~t tang 24,6%, Cty du 1ieh Long Phil tang 19,5%, Khach s:;tn
Novote1 Nha Trang tang 18%, ... da gop phftn nang doanh thu du lich toan tinh
1en2.568,37 tY d6ng tang 14,04% so nam 2011, khaeh lUll tm dugc 2.317,95
nghin 1 ugt nguo'i v6'i 5.224,24 nghin ngay khach tang 1ftn1uQ't1a6,33% va
13,57%, trong do 1uQ'tkhach qu6e t~va ngay khaeh qu6c t~tang 1ftn1uQ't1a
20,58% va 29,34%, tang cao so v6'i mirc tang chung cua ca nu6'c do thu hut
dugc s6 1ugng 100khach ti'rvling Vi~n dong (Lien Bang Nga) d~n du J ichva
nghi dong. £)a t3 chilc don dugc 34 chuy~n tau du l!eh bi~n v6'i 39.500 1uQ't
khaeh qu6c t~d~n tham quan thanh ph6 Nha Trang, nang 56 1uQ'tkhach d~n
tham quan nam 20121en 8,98 tri~u 1 ugt nguoi
* Nam 2012, kinh t~th~gi6'i 5UY giam, nhu cftunh?p kh~u cua nhi€u thi
trua n g, d?c bi~t la cac thi tfUOngIan nhu My, Chau Au giam; gia ca nhi€u m?t
hang xu~t kh~u giam ho?c khong tang so v6'i nam 2011 nhung nha th\fc hi~n
d6ng b9 va hi~u qua cac bi~n phap thao ga kh6 khan cho doanh nghi~p nh~t 1a
doanh nghi~p san xUfrtva kinh doanh hang xufrtkh~u da g6p ph~n dua t3ng kim
ng:;tchxu~t kh~u tren d:;tiban tinh Khanh Hoa d:;ttmire cao nh~t ti'r tru6'c d~n
nay: 1.124, 19tri~u USD vugt k~ho:;tehva tang 18,59% so nam2011, trong d6
xu~t kh~u dia phuO'llg 1.112,22 tri~u USD tang 18,56%: kinh t~nha nu6'c dia
phuO'llg63,81 tri~u USD tang 4,76%, kinh t~tu nhan 447,95 tri~u USD tang
3,21%, kinh t~t?P th~1.081,7 nghin USD tang 4,81%, kinh t~co v6n dftutu
nu6'c ngoai 599,37 tri~u USD tang 35,0%. Tang kha so nam 2011 v€ gia trj
Tin h hin h kin h Ii XQ ht5i tin h Khimh HOG n a m 201 2 - 7
xu~t khftuco: Cty TNHH Thinh Hung tang 82%, Cty TNHH thuy san Hai Long
tang 58,61%, Cty TNHH Nha may tau bi€n Hyundai VinaShin tang 43,28%,
Cty TNHH MTV xu~t khftuthuy san Khanh Hoa tang 41%, Cty TNHH Phillips
Seafoods Vi~t Nam tang 40,1%, Cty c6 ph~n XNK ca phe Intimex Nha Trang
tang 36,97%, Cty LD TNHH tr6ng va CB cay nguyen li~u Cat Phu tang
29,08%, Cty Cty TNHH Tin Thinh tang 22,43%, Cty c6 ph~n d~t may Nha
Trang tang 21,31%, T6ng Cty Khanh Vi~t tang 18,07%, ... Cac m~t hang chu
y~u xu~t di 87 qu6c gia vung lanh th6 duqc t~p trung vao cac thi tru<'mgChau
A 639,92 tri~u USD tang 79,1% so nam tma c, Chau Phi 8,9 tri~u USD tang
73%, Chau Bl;li Duong 25,44 tri~u USD tang 37,7%, Chau Au 226,4 tri~u USD
giam 22,1%, Chau My 194,72 tri~u USD giam 22,2%; v€ m~t hang xu~t khftu
co: 42.648 t~n ca phe tang 52,93%, 64.263 t~n hai san cac 10l;litang 13,82%,
28,11 tri~u USD san phftm g6 cac 10l;litang 23,]2%, 38,21 tri~u USD thgc
phftmch~bi~n khac tang 21,33%, 29,88 tri~uUSD hang thil cong my ngh~tang
5,02%, ]5 chi~c tau bi€n c6 trQngtai ill 37.000 t~n d~n 82.000 t~n/chi~c tang 6
chi~c tau; ben cl;lnhd6 mQt s6 doanh nghi~p con g~p kh6 khan v€ gia xu~t, thi
tru<mgtieu thvch~m, chi phi thue tau tang cao, cac khoan chi phi d~uvao tang
gia, thi~u don d?t hang nen anh huemg d~n cac m?t hang xu~t nhu: hang may
m?t 50, 19 tri~u USD giam 4,] 3%, cao su 340 tk giam 72,25%, hl;lt di€u
1.027,3 t~n giam 10,88%, cat 853,87 tri~u !fingiam 6,54%. Nh~p khftu ill 60
qu6c gia va lanh th6 duqc 603,83 tri~u USD giam 9,14% so nam tma c, trong
do nh~p khftu dia phuang duqc 602,60 tri~uUSD giam 7,81%: thanh ph~n kinh
t~nha n ua c dia phU011gduqc 93,07 tri~u USD tang 16,6%, kinh t~ill nhan
165,39 tri~u USD tang 12,61%, kinh t~c6 v6n d~u ill n ua c ngoai 344,14 tri~u
USD giam 19,4% vai cac m~t hang nh~p chil y~u g6m: 618,5 t~n xa , sqi d~t
g~p 2,61~n, 40,72 nghin t~nthily san nguyen li~utang 53,9%, 66,17 tri~u USD
hang nguyen ph\) li~u thu6c la tang 31,74%, 15,04 tri~u USD thuc an gia suc
tang 23,5%, 2, 1tri~u USD h6a ch~t cae lo?i tang 7,85%, 5.786,2 t~ngi~y giam
12,01%, 418,97 tri~u USD may m6c thi~t bi ph\) rung va hang h6a khac giam
21,89%, ...
Nam 2012, chi s6 gia tieu dung da tang ch~ml?i trong nhfrng thang cu6i
nam, the hi~n tinh kip thai va hi~u qua cua vi~c tri€n khai thgc hi~n Chi thi s6
25/CT-TTg ngay 26/9/2012 cila Thil tu6'ngChinh phil "V€vi~c tang cu<'mgcong
tac quan 1y, di€u h~mhva binh 6n gia". Chi s6 gia tieu dung thang 12/2012 tang
0,31% so thang tma c, trong d6 cac nhom hang h6a khac c6 chi s6 gia tang (]
Tin h hin h kin h dXQ hi}i tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 8
muc tir 0,05% d~n 0,78% 1 [ t: hang an va dich Vl.lan u6ng; may m~c, mil non,
gi~y dep; thi~t bi va d6 dung gia dinh; giao dl.lc; van hoa, giai trf va du l!ch;
hang hoa va dich Vl.Jkhac; rieng chi s6gia nha a , di~n, nuCrc, chAtd6t va VLXD
giam 0,22% do gia gas di~u chinh giam 12.000 d6ng/binh, gia thep xay dlJ Ilg,
xi mang giam tu 2% d~n 3%; giao thong giam 0,53%; chi s6 gia thu6c va dich
Vl.ly t~, d6 u6ng va thu6c la, buu chinh vien thong 6n dinh; chi s6gia vang tang
0,94%, chi s6 gia do la My tang 0,03%. So vCrithang 12/2011, chi s6 gia tieu
dung thang 12/2012 tang 8,45%, trong do chi s6 gia thu6c va dich Vl.Jy t~tang
57,63%; giao d1,lctang 23,20%; nha a , di~n, nuac, chAt d6t va VLXD tang
11,02%; hang hoa va dich Vl.lkhac tang 10,69%; chi s6 gia vang tang 4,94%,
chi s6 gia do la My giam 1,82%. f)~6n dinh gia ca hang hoa tren thi truOng
truac trong va sau t€t Nguyen dan Quy Iy', UBND tinh da t~mlrng ngan sach
t6ng c{'>ng33,8 tY d6ng cho 5dan vi vay vai lai suAt0% trong thai gian 3thang
d~kinh doanh cac m?t hang thi~t y~unhu: g~o, thit, trlrng, d~u an, duOng, b{'>t
ngQt... Day Ia nam thu 4 chuang trinh binh 6n gia duQ'ctri~n khai tren dia ban
tinh.
Gia ban Iebinh quan chung m{'>t s6m?t hang thang 12/2012: g~otengon
(Go cong) 17.086 d6ng/kg, n~pthuOng (h<;1t tron) 14.975 d6ng!k:g, thit bo 10<;1i I:
225.657 d6ng/kg, ga mai ta con s6ng 82.684 d6ng/kg, thit lQ'nn<;1c than 83.440
d6nglkg, trung vit 24.588 d6ng/10 qua, ca thu khuc gifra 186.976 d6ng/kg, d~u
an Iuong An 41.859 d6ng/lit, dUOngtr~ngk~t tinh Khanh Hoa san xuAt 18.785
d6ng/kg, b9t ngQt AJ INOMOIO 60.327 d6nglgoi, gas dun (binh 12 kg-
Shellgas) 470.004 d6nglbinh, yang 99,99% 4.706 nghin d6ng/chi, do la My
20.872 d6ng/USD.
V. V~N TAl - BUU CHiNH VULNTHONG:
* V?n tai dUOngb{'>,duang bi~n: doanh thu v~n tai b6c x€p nam 201 2
ua c duQ'c2.794,50 ty d6ng, v~n chuy~n hanh khach 32.444,1 nghin luQ't nguai,
luan chuy~n hanh khach 1.656,67 tri~u luQ't nguoikm, v~n tai hang hoa
22.643,5 nghin tAn, luan chuy~n hang hoa 2.129,54 tri~u tAn.kmtang ill 5,07%
d€n 18,02% so nam 2011; doanh thu v~ntai dUOngs~t duQ'C185,8 tY d6ng, v~n
chuy~n hanh khach duQ'c613,91 nghin nguai tang l~nluQ'tla 13,36% va 1,1%,
luan chuy~n 286,91 nghin luQ't nguai.km giam 1,3%, v~n chuy~n hang hoa
23.200 tAn, luan chuy~n hang hoa 29.335,79 nghin tAn.kmgiam l~n lu<;Y t la
10,3% va 5,3%; v~n chuy~n hanh khach ducmg hang khong cua Vietnam
Airlines don duQ'c 826,5 nghin lu<;Y t nguai len xu6ng san bay vai 3.580 l~nh~
Tin h hin h kin h dxii h(ji tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 9
cftt canh, doanh thu 234,4 tY d6ng tang 20,53%. Cac don vi v~n tai dlI d~utu
m6i dua vao ho?t dl)ng 15xe tail 100 tftnva 9 xe khach/152 gh~v&i t6ng v6n
d~u tu 12 tY d6ng; cac don vi giao thong dlI lam m6i duQ'c 25,1 km duOng,
nang cftpsua chfra duQ'c199,2 kmduOng, 0,3 kmc~utreo, 2 c~uva 2 c6ng v6i
t6ng s6ti~n la 262,6 tY d6ng.
Nganh giao thong thuOng xuyen ph6i hqp v6i cac nganh lien quan ki€m
tra tr~t tlJ v~ntai 6 cac b~nxe; xu 1)1cac lai xev~nchuy€n v~t li~ugay 0nhi~m
moi tmOng tren dUOngbl) va xe qua tai tn;mgtren cac tuy~n t1nhII)nh~mbao
v~k~t cftu h? t§ng giao thong c§u dUOngbl), xu ly nghiem cac vi ph?m Iftn
chi~mlong l~duemg va vi ph?IDlu~t khi tham gia giao thong. B~n nay tren dia
ban t1nhdlI co 6 tuy~n xe oto buyt nl)i thaM va 3tuy~n xe 0 to buyt lien huy~n,
10 hang taxi v6i 712 xe ho?t dl)ng gop ph:1ngiam un t~c giao thong, t?Odi~u
ki~n di l?i cho nhan dan nhung blIi d~u xe chua duQ'cd§u tu tuong xung. Tu
thang 10/2012 san bay Cam Ranh m6i ngay co them 3 chuy~n bay di
Vladivostok (Lien Bang Nga) va 3 chuy~n bay tu Vladivostok ch6 khach du
Ijch Nga d~n v6i Khanh Hoa. Tu ngay 0110112012 d~n ngay 14/12/2012 tren
dia bimt1nh dlI xay ra 135 V\l tai n?n giao thong (TNOT) dUOngbl) lamch~t
152ngmJ i, bi thuong 36 nguai; dia ban xay ra TNOT nhi~u nhftt la thi xli Ninh
Hoa (36 V\l, ch~t 37 nguai, bi thuO'ng9 nguai). So cung ky nam tm6c, s6 VI}
TNOT dUOngbl) giam 39 V\l, giam 55 nguai ch~t, giam 39 nguai bi thuong.
TNOT dUOngs~t xay ra 9v\llam ch~t 10nguoi
* B~n nay, toan tinh co 50 buu C\lC,82 dibmbuu di~n van hoa xli va 34
d?i ly buu di~n, dibm giao dich chuybn phat. T6ng s6 thue bao di~n tho?i phat
tribn m6i nam 2012 d?t 24.439 thue bao, nang t6ng s6 thue bao di~ntho?i tren
toan Hnhd~nnay la 236.242 thue bao: 150.067 thue bao c6 dinh va 86.175 thue
bao di dl)ng trii sau; 30.077 thue bao internet phM tribn m6i nang t6ng s6 thue
bao toan Hnh d~n nay la 121.696 thue bao. T6ng doanh thu buu chinh vi~n
thong nam 2012 la 921,5 ty d6ng giam 5,77% so nam 2011, phat hanh bao chi
dugc 46.619 nghin to' , cu6n, 46 nghin buu ki~n di co cu6c, tang l~n luqt la
11,68% va 6,98%.
VI. TAl CHiNH - NGAN HANG:
* Thu ngan sach nam 2012 duQ'c9.767,03 ty d6ng b~ng 109,61% KH,
trong do thu xuftt nh~p khau hai quan 3.202,67 tY d6ng b~ng 135,42% KH, thu
nl)i dia 6.564,36 tY d6ng bkg 100,28% KH. Nam 2012 san xuftt kinh doanh
cua cac doanh nghi~p g~p kho khan trong khau tieu th\l san pham nhftt la cac
Tin h hin h kin h ti xii h6i tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - 1 0
doanh nghi~p 006 va vira, nen mue san xuftt tang eh?m, co DN giam mue san
xuftt kinh doaOO;Chinh phu ban hanh nhi€u ehinh saeh mi€n, giam, giilnthwL.
nhung v6'i SlJ phftn dftueua cae DN va e6 g~ngn6 IlJ eeua nganh tai ehinh, thu€
nen cae khoan thu ehinh nhu thu tir DNNN dia phuang, DNNN trung ua n g, thu
ngoai qu6e doanh, thu ho~t dong x6 s6 ki€n thi€t, thu€ thu nh?P ea nhan, thu
ti€n ban nha va thue nha thuoe SHNN, thu ti€n eho thue m~t dftt, m~t nu6'etang
tir 13,44% d€n gftp 2,36 lful so nam tru6'e, dil gop ph~n dua thu noi dia len
6.564,36 ty d6ng tang 8,88% va vuqt mue k€ ho~eh. V6'i mue thu ngan saeh
nhu tren, tY l~dong vien tai ehinh nam 2012 d~t 20,48%. Chi ngan saeh
6.284,21 tY d6ng giam 7,21%sonamtm6'e, trong d6 chi d~utu phat tri~n duge
2.459,06 tY d6ng tang 1,34%, chi thuOngxuyen 3.794,79 tY d6ng tang 30,63%.
* M~ng lu6'i ho~t dong eua cae t6 ehue tin dl,lng(TCTD) dang ti€p tl,le
duge ma fong ea v€ s6 Iugng va qui mo ho~t dong. D€n nay tren dia ban tinh
e6 35 chi nhanh TCTD, 147 di~mgiao dieh, 239 may ATM dang ho~t dong.
ThlJ ehi~n cae giai phap v€ti€n t~, tin dl,lngngan hang nh~mthao go kh6 khan
eho doanh nghi~p theo Nghi quy€t s6 13/NQ-CP eua Chinh phu va Thong bao
s6 198/TB-NHNN eua Th6ng d6c NHNN, caeNHTM tren dia ban dil thlJ c hi~n
vi~e di€u ehinh giam lili suftt caekhoimeho yay ell xu6ng t6i da 15%/na m. Cae
chi nhanh t6 ehue tin dVngtren dia ban tinh dil e(J cftul~i thai h~ntra ng cho 76
doanh nghi~p v6'i s6 du ng 722,83 tY d6ng va 105khaeh hang ea nhan v6'i s6du
ng 46,63 tY d6ng duge e(J eftul~i thOi h~ntra ng va 81,4% du ng eho yay IInh
vlJ e san xu~t kinh doanh e6 lili su~t tir 15%/na m tr6' xu6ng. Lili su~t eho yay
ng~n h~n b~ng VND d6i vai cae d6i tugng Uti tien tir 12%-15%/na m d6i vai
cae IInh VlJ Cnong nghi~p nong thon, xu~t kh§u, cong nghi~p h6 trg, doanh
nghi~p vira va nh6; Iili su~t cho yay san xu~t kinh doanh thong thuang tir 13%-
16%/na m; lili su~t cho yay USD 6' muc 5,5%-8%/na m d6i vai ng~n h~n, 6%-
9%/na m d6i vai trung va dai h~n. Lili suftt huy dong ky h~n duai 1thang la
2%/nam; lili suftt ky h~n tir 1thang d€n 12thang la 9%/nam; d6i vai ky h~n lili
tren 12thang lili suftt giamtir 0,5%-1%/namva hi~n a muc la 9%-12%/na m; Iili
suftt huy dong USD ph6 bi~n tir 01 d~n 12thang la 2%/nam. Thu ti€n m~t qua
quy ngan hang nam 2012 ua c dugc 159.102 tY d6ng tang 7,09% so nam2011;
chi ti€n m~t 158.034 tY d6ng tang 7,17%. Ngu6n v6n huy dong cua eac t6 chuc
tin dl,lng d~n 17112/2012 d~t 30.508 tY d6ng tang 32,62% so cung ky nam
tma c; t6ng du ng cho yay eua cae t6 chuc tin dl,lngduge 21.159 ty d6ng tang
4,62%, chu y~u t?P trung v6n cho cac linh VlJ CUti tien: du ng eho yay VND
Tin h hin h kin h dxii h6i tin h Khimh Hoa n a m 201 2 - 1 1
17.394 tY 06ng tang 2,86%, dvnq cho vay b~ng ngo?i t~3.765 ty 06ng tang
13,61%.
VII. vAN HOA - XXHQI:
* M?ng lu6i truOng h9Cti€p t\lCphat tri€n oap (rngt6t han nhu c§u h9C
t~p cila nhful dan cac oia ban trong tinh. Rieng a 2huy~n mi~n nui Khanh San,
Khanh Vlnh oil thanh I~pva oua van ho?t ol)ng 5 truOng THCS, Ti€u h9C -
THCS va 1phful hi~u truOng trung h9Cph6 thong nen oil tich cvc thvc hi~n t6t
m\lCtieu oua truOng, I6p d€ng§ndan, giamh9Csinh b6 h9Cva timg bu6c nang
cao chAt ]uqng giao d\lc cho h9C sinh mi~n nui va cac vung dan tl)c thi€u s6.
K€t thuc nam h9C 2011-2012, ty I~h9c sinh hofmthanh chuang trinh ti€u h9C
Ia 99,95%; t6t nghi~p THCS d?t 99,2%, t6t nghi~p THPT 99,65%, b6 tUc
THPT 91,68%; thi h9Csinh gi6i qu6c gia d?t 26 giai.
So' Giao d\lc va Dao t?O Khanh Hoa ti€p 1\lc thvc hi~n Chi thi s6
33/2006/CT-TTg v€ ch6ng tieu cvc va b~nh thanh tich trong giao d\lCg~n v&i
cul)c v~n dl)ng "Hai khong" va dAym?nh cul)c v~n dl)ng "M6i th§y co giao Ia
t~mguang O<;toouc, tvh9C va sang t?O" va phong trao xay dlJ l1g"TruOng h9C
than thi~n - H9C sinh tich cvc". Quy mo phat tri€n giao d\lc d§u namh9C2012
- 2013, toan tinh co 61 truemg m§u giao tang 1truOng so o§u nam h9C2011 -
2012,325 truOng ph6 thong tang 1trua ng. So d§u namh9C2011 - 2012, s6h9C
sinh (HS) m§u giao 41.919 em tang 8,14%; ti€u h9C co 101.146 HS giam
0,04%; THCS co 71.661 HS giam 0,8%; THPT co 37.417 HS giam 2%. Toan
tinh ail co 121 truOng o?t chuAn qu6c gia, o?t ty l~24,2%, trong 00 co 22
trua ng m§mnon o<;tt ty I~12,5%,48 truOng ti€u h9c o?t tY I~25,5%,43 truOng
THCS o?t ty I~41,3%, 8 tW Ong THPT o?t tY I~25,8%; co 113 thu vi~n o?t
chuftn va 33 thu vi~n tien ti€n. Nam h9C nay toan nganh ail o§u tu ca sa v~t
ch~t ky thu~t then huang kien c6 hoa, 06ng bl) cho cong tac xay dvng, sua
chfra, mua s~mphuang ti~n, thi€t bi d<;tyh9CIa 193.537 tri~u 06ng, trong 00 ail
xay dvng 259 phong h9C, 55phong bl) mon, 2nha oa nang, 9van phong, 8thu
vi~n, 1nha cong V\l va tu sua, nang c~p40 h?ng ill\lCkhac.
* Nganh Y t€ ail chi d?o cac dan vi tang cUOngphong ch6ng b~nh dich
trong dip T€t Nham Thin va cac mua I€hl)i trong nam nh~mngan ngira dich
b~nh Ian nhanh trong cac dip l€ hl)i; d6ng thai tang cua ng cong tac phong
ch6ng b~nh viem nilo do nao mo c§u va b~nh dich Dong - Xuan. Ti€p 1\lcoftY
m<;tnhthl!c hi~n Chi thi 06/ 2007/ CT-BYT v~vi~c nang cao ch~t Iuqng kham,
Tin h hin h kin h Ii xii h{ ji tin h Khimh Hoa n a m 201 2 -1 2
chfra b~nh, thl,lc hi~n t61cong tac giao dl,lcnang cao y duc, quy ch~U'ngxu
trong b~nh vi~n; ti~ptl,lCdAuill, cung c6, mlng c~pd6ng b9 va phat tri~n cO's a
h:,ltAngh~th6ng kham chfra b~nh. Da:kham chfra b~nh cho 3.785,3 nghin Iuqt
ngmJ i giam 0,24% so namtru6c, di€utri nQi tru cho 200,28 nghin Iuqt nguai,
phfiu thu?t 21,77 nghin ca tang IAnluqt la 18,60% va 11,21%; 14.690 ca tieu
chay tang 10,71% (01 ca tUvong) ; 340 ca viemgan vi rut tang 30,27%; 743 ca
co bi~u hi~n r6i IO?ll tieu hoa sau khi an tang 4,35%. Ben C:,lnhcac IO:,lib~nh
truy€n nhi~mkhong co trua n g h9P m~cm6i nhu: cumA (H1N1), (H5Nl), dich
ta, dich h:,lch, thuang himvfinco m9t s6b~nh co nguy cO'tang cao ho~c xay ra
tren di~n r9ng thanh dich n hu: tay chan mi~ng 2.761 ca tang 37,84% so nam
tru6c, s6t xu~t huy~t (SXH) 4.327 ca g~p5,12 IAn(co 5ca tu vong). Trung tam
y t~Dl,l phong thua n g xuyen ki€m tra, tang cua n g truy€n thong v€ cong tac
phong ch6ng SXH, co bi~n phap xu ly kip thai khong d~dich b~nh lay Ian
nhi€u trong c9ng d6ng. Da thl,lchi~n tiem du li€u cho 20.772 tn~du6i 1tu6i,
tiem sai mlii 2 cho 20.616 tn~em 18thang tu6i, tiemphong b:,li li~t cho 19.058
tre em, tiem UV2+ cho 19.331 phl,l nfr co thai, tiem UV1 va UV2 cho 19.122
phv nfr 15-35. Cong tac phong ch6ng HIV/AIDS da: duqc cac dan vi di€u tri
tang cua n g qmln ly sinh ph§mxet nghi~mchu§n doan HIV, trong nam2012 da:
phM hi~n m6i 128 ca nhi~mHIV giam35,68%, nang t6ng s6 ngum nhi~md~n
nay len 2.952 nguai, trong do 1.657 nguai chuy~n sang giai dO:,lnAIDS, 1.054
nguai tUvong do AIDS. CO'So' V?tch~t ky thu?t, trang thi~t bi y t~da:duqc dAu
tu nang c~pnh~mma rQngcac hO:,ltdQngkham chfra b~nh; da:dua trung tamy
t~huy~n Cam Lam duqc dfruill dfry dli h~th6ng ky thu?t n hu: h~th6ng khi y
t~, may di€u hoa, thong tin lien l:,lc, xu ly nu6c thai, 10d6t ch~t thai r~n... v6i
1 00 gua n g b~nh van hO:,ltd9ng. S6 giuang b~nh/v:,ln dan da d:,ltmuc 26,66
giuong, s6 bac sy/v:,lndan d:,lt5,3 bac sy, 151 1~tr:,lmy t~co bac sy kham chfra
b~nh d:,lt 100%, tY 1~suy dinh duong cua tre em du6i 5 tu6i la 10,51%. V6i
vi~c HDND Hnhban himhnghi quy~t tang muc vi~n phi tt! ngay 01/8/2012, cac
cO's a y t~trong tinh dang n6 h;rcph~n d~uphl,lcVl,lnguai b~nh t6t han tru6c.
* Nganh Van hoa, Th~thao va Du lich ph6i hqp v6i cac nganh, doan th~
va cac dia phuang t6 chfrc cac hO:,ltd9ng van hoa, th€ thao va du lich vai chu
d€ "Mimg Dang - Mimg Xuan Nham Thin 2012", ky ni~m 82 nam thanh I?p
Dang C9ng simVi~t Nam 3/2, 37 nam ngay giai phong Hnh Khanh Hoa 2/4,
giai phong hoan toan mi€n Nam th6ng nh~t d~t nu6c 30/ 4 va Qu6c t~lao d9ng
Tin h hin h kin h ti xii hi)i tin h Kha n h Hoa n a m 201 2 - J 3
1/5, 67 nam Cachm~mg Thang Tamva Qu6c khanh 2/9.... Trung HimBi~n cinh
Hnhda t&chilc 1.584 bu&i chi~uphim phl,lcVl,ld6ng bao cac dan tQcmi~n nui,
hai dao, vung sau, vling xa va t~i thanh ph6 Nha Trang v6'i 319,2 nghin luqt
nguai xem; chi~u phim co doanh thu 500 bu&i v6'i 50 nghin luqt nguai xem,
Bao tang tinh t&chuc tri~nlamv~vanhoa Raglay va ti~ns a Slr Khanh Hoa; ph6i
hgp v6'i Bao tang My Thu~t Vi~t Namt&chuc tri~n lam''Tranh dful gian truy~n
th6ng Vi~t Nam" nh~mton vinh nhfrng gia tri van hoa tinh thfrncua cQngd6ng
cac dful t(>cVi~t Nam, hai doan ngh~thu~t da t&chuc cac ho~t dQngvan hoa-
van ngh~phvc VI)nhi~mvvchinh tri va nhan dan cac huy~n, thi xa, thanh ph6
v6i 258 bu&i, Doan ca mua nh~c Hai Dang tham gia Lien hoan ca mua nh~c
Tmln qu6c t~i Dak Lak d~t 4 huy chuang (02 yang va 02 b~c) va d~t giai b~c
toan doan, Nha hat Ngh~thu~t truy~n th6ng v~n duy tri t6t ho~t dQngbi~u di~n
ngh~thu~t truy~n th6ng duang ph6 phl,lcVl,lnhan dan dia phuang va du khach
v6i 80 bu&i; hmln thanh vi~c phl,lc dvng 02 va dan ca kjch va xay dvng 02
chuang trinh m6i, Thu vi~n tinh da xay m6i 20 tr~msach nang t&ngs6 len 74
tr~ma nhfrng vung sau, vimg xa va hai dao; luan chuy~n sach xu6ng ca sa 45
lfrnv6i 31.545 ban; t&ngs6 luQ'tsach, bao, t~p chi luan chuy~n 334.658 luqt;
phl)c Vl,l124.250 hrQ'tdQcgia.
V~th~thao, da t&chuc thanh cong L~hQi dua thuy~n Bu6m Evason Ana
Mandara - Nha Trang, lap t~p huan Huan luy~n vien th~19cb6ng da va l6p
b~ng A bong da toan qu6c 2012, lap t~p huan tr<;mgtai hang dfruqu6c gia do
Lien doan bong da qu6c t~giang d~y, lap lOC bong ban qu6c gia. Th~thao
phong trao c6 sg chuy~n bi~n ca v~luqng l~nv~chat, da t&chuc 750 giai th~
thao cac cap trong d6 co 20 giai cap tinh, 9 giai toan qu6c va tham gia 2 giai
qu6c t~d?t 22 huy chuang cac lo~i (07 Y ang, 01 b~c, 14d6ng), 1ki~ntuang, 5
VDV cap 1. Th~thaothanhtichcaodathamgia48giai th~thaotoanqu6cvaqu6ct~
a cac mon: Difu kinh, Qulin vgt, Bong ban, Karatedo, Taekwondo, Boxing, Vo v&
truy~n, Vovinam, Khieu vfi th~thao, Th~hinh, CU ~ Bong chuy~n,... d?t duqc 228
huy chuang cac lo~i (55Y ang, 71b~c, 102d6ng), 33ki~ tuang, 82VDV clp I. Nhu
v~y tir dfru nam d~n nay, th~thao Khanh Hoa d~t duqc 250 huy chuang (62
Y ang, 72b~c, 116 d6ng), 35ki~ntua n g, 87VDV cap 1. Rieng v~bong da, sau 8
nam tfl,l h~ng giai V-league, thang 12/2012 dQi bong da Khatoco Khanh Hoa da
duqc chuy~n nhuqng cho thanh ph6 Hai Phong.
* Sa Lao d(>ng- Thuang binh va Xa hQi xac nh~n khai trinh su dl;mglao
d(>ng 1.120 doanh nghi~p; thong bao dang ky thang bang luang 66 doanh
Tin h hin h kin h dxii hrJ itin h Kha n h Hoa n a m 201 2-1 4
nghi~p; ti€p nh?n thoa u&c lao dQngt?P th~56 doaOOnghi~p; bQ ph?n "MQt
cua" da ti€p nh?il va giao tni d:1y du, dung thai gian quy diOO1.737 h6 s a :
1.402 h6 sa IInhVl,ICIao dQng, tien Iuang, bao hi~mxa hQi; 136h6 So' 1100 Vl,IC
vi~c lam, an toan Iao dQng; 17h6 So' d~y nghe; I 82h6 So' nguai co congoCong
tac dao t~o ngh€ dU9Cquan tam. TOc'mtinh da t6 chuc dao t~o ngh€ cho 24.079
Iao dQngd~t 103% KH: dao t~o Cao d~ngngh€ 1.338lao dQng, Trung dlP nghe
2.962 Iao dQng, So' cftpnghe 11.273 lao dQngva d~y ngh€ thUO'ngxuyen 8.506
Iao dQng; xuftt kh~u Iao dQng khoang 400 nguai. Thl,Ichi~n Quy€t diM s6
1956/QD-TTg ngay 27/11/2009 cua Thu tua n g ChiOOPhu v€ vi~c phe duy~t
D e an "Dao t~o ngh€ cho lao dQngn6ng th6n d€n nam 2020"; toan tiOOda t6
chuc dao t~o nghe cho Iao dQngnong thon dU9C 123 lap v&i 3.844 hQc vien
t6ng kiOOphi h6 tr9 6,65 tY d6ng, trong do dao t~ongh€ Iao dQngnong thon t~i
cac huy~n dU9C79 lap v&i 2.312 hQcvien, kinh phi h6tr9 4,22 ty d6ng. S o' Lao
dQng- Thuang biOOva Xa hQi cftp 107 gifty phep lao dQng cho nguai nu&c
ngoai lamvi~c t~i Vi~t Nam va gia h~n04 gifty phep; cftp429 s6 lao dQngcho
14 dan vi. Tinh d€n ngay 17/11/2012, da co 5.513 lao dQng dang ky thit
nghi~p, quy€t dinh huang tr9 cip thftt nghi~p cho 5.424 Iao dQngv&i kinh phi
han 57tY d6ng. Trang dip IeT€t Tinh uy, UBND tinh da t6 chuc tham t?ng qua
cho cac d6i tUQ'ngchinh sach va qua cua Chu tich Nu&c; chi qua Ie, T€t, chi tr9
cip hang thang cho cac Ba m~Vi~t Nam aOOhung, cha, m~, V9, ch6ng li~t si ill
80 tu6i tra len, t6 chuc doan nguai co cong cua tinh di tham quan Thu d6 Ha
NQi va mQt s6 tinh mi€n B~c v&i s6 ti€n han 13tY d6ng; chi tril trQ' cftpcho
7.752 d6i tUQ'llgnguai c6 c6ng cach m~ng v&i kiOOphi 9,9 tY d6ng/thang; huy
dQngdong gop Quy "D e n an dap nghia" dU9C3,2 tY d6ng, da xay m&i 56 nha
va sua chfra 39 nha tinh nghia cho d6i tU'Q'llgchinh sach.
HDND tinh ban hanh nhieu nghi quy€t h6 tr9 giup dO'hQngheo, hQc?n
ngheo, d6ng bao dan tQcthi~u s6, hQgia dinh kh6 khan gop phfrnx6a d6i giam
ngheo. Da h6 tr9 nhan dip t€t Nguyen dan cho 20.006 hQ ngheo v&i muc
250.000 d6nglhQ theo Nghi quy€t 13/2011/NQ-HDND; h6 trQ' tien di~n cho
20.006 hQngheo v&i muc 30.000 d6ng/thang/hQ theo Quy€t dinh s6 2409/QD-
TTg; huang dfin cftpthe BHY T mi~n phi cho nguai ngheo va h6 tr9 mua the
BHY T cho nguai c?n ngheo theo Nghi quy€t 02/2011/NQ-HDND. Thl,Ichi~n
chinh sach mien, giam hQc phi va h6 tr9 chi phi hQc t?P theo Nghi dinh
49/2010/ND-CP, Thong tu 29/2010/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH, Nghi
quy€t s6 01/2010INQ-HDND va Nghi quy€t 07/201IINQ-HDND, toan tinh da
Tin h hin h kin h dxli h{ J itin h Khcmh Hoa n iirn 201 2 -1 5
giai quy€t c:1pbu h9C phi cho 4.518 h9C sinh, sinh vien va h6 trq chi phi h9C
t~pcho 66.686 h9Csinh, sinh vien v&i t6ng kinh phi 41 tY d6ng. Ty 1~h9 ngheo
then thai di€rn 01/0112012 toan tinh la 7,44% v&i 20.006 h9, tY 1~h9 c~nngheo
12,24% v&i 32.913 h9, tY 1~h9 thoat ngheo 1,96% v&i 4.985 h9; u&cthvc hi~n
d€n cu6i narn 2012 tY 1~h9 ngheo con 5,98% (vu9t chi tieu k~ho?ch la 6,5%).
Danh gia chung: Na m 201 2, kin h ti xii hi)i tin h Kha n h Hoa bj ta c di)n g
khon g thuqn tit s uy thoa i kin h ti thi gia i va khzin g hoa n g n (l con g Chdu Au
n hun g dU(lc Sl; fchi dgo kie n quyit tqp trun g cua Tin h zry, UBND tin h cimg va i
S1 : fphdn ddu cua h¢ th6n g chin h trj, n 6 hrc ca c doa n h n ghi¢p va n hdn ddn
tron g tin h n e n kin h ti xii hi)i cua tin h tdp tl,lCpha t tri~n , n hitu chi tie u kin h ti
ta n g kha s o n a m trua c: chi s6s a n xudt con g n ghi¢p ta n g 7,6%, t6n g muc ba n
Ie ha n g hoa va djch V?lxii hi)i 44.196 tY d6n g ta n g 24,11%, kim n ggch xudt
khdu 1.124,19 tri¢u USD ta n g 18,59%, doa n h thu du Ijch 2.568,37 tY d6n g ta n g
1 4,04%, kha ch qu6c ti va n ga y kha ch qu6c ti a in Kha n h Hoa ta n g Idn IU(lf lG
20,58% va 29,34%, s a n lw; rn g luon g thl; fcco hqt 258,13 n ghin tdn ta n g 1 ,44%,
thu n gdn s a ch 9.767,03 tY d6n g ta n g 17,36%, t6n g s a n phdm GD P (gia s o s a n h
1 994) ua c dU(lc 14.442,14 tY d6n g ta n g 8,5%; chi s6gia tie u dun g dii dU(lc
kiim chi 6' muc m6t con s 6: 8,45%... D a n g chu y la chi tie u thu n gdn s a ch dil
vU(lt muc ki hogch tron g tin h hin h kin h ti kho kha n , Chin h phu miin gidm,
giiin n hitu s a c thui; chi tie u gia trj kim n ggch xudt khdu, kha ch du Ijch din
Kha n h hoa vita vU(lt muc ki hogch vita ta n g ca o hon mZfCta n g cua ca n ua c (ca
n uvc xudt khdu ta n g 18,3%. kha ch qu6c ti ta n g 1 0.6%). Ca c hogt di)n g y ti,
va n hoa , gia o d?lCa a o tgo, pha t tha n h truytn hin h, la o t/ i)n g vi¢c la m ... tdp ttiC
co n hfmg chuy~n bdn ma i,' a n s in h xii hi)i, con g ta c dtn on da p n ghfa , h6 tr(l
n gwYi n ghe o va t/ 6n g ba o ddn ti)c thidu s6dU(lc n ha n ua c, ca c t6 chuc xii h6i
va ca c D N qua n ta m h6n ca c n a m trua c; con g ta c tuye n truytn xa y d?mg ba o
v¢ chu quytn bidn da o dU(lc ta n g cua n g; con g ta c xdy d?mg n on g thon ma i
dU(lc tridn kha i th?iChi¢n khdn truon g. Nhitu chi tie u vt xii hi)i hoa n tha n h ki
hogch: tY l¢ h6 n ghe o ca n 5,98%, ta i n gn gia o thon g duon g bi) (tit: n ga y
01 / 01 / 201 2 din n ga y 1 4/ 1 2/ 201 2) gia m 22,41% s o cun g kj; n a m truo,c. Tin h zry,
HD ND , UBND tin h co n hitu hogt t/ i)n g tich Cl; fCchu di)n g la m vi¢c va i Bi)
chin h trj vt dt e m philt tri~n kin h ti xii hi)i tin h Kha n h Hoa din n a m 2020; ta n g
cU' (yn gh9P ta c du Itch ddu tu va i ca c tin h mitn Trun g Ta y Nguye n va va i vimg
Kha ba rovs k, Vla divos tok (Lie n Ba n g Nga ); ba n ha n h n hitu n ghi quyh gop
Tin h hin h kin h dxii h{ Htin h Khimh HOG n iim 201 2 -1 6
phdn ca i ca ch himh chin h va a a m ba D a n s in h xii h6i. D Oi s 6n g cua n hiin diin
n hin chun g 6n a tn h, a o' i s 6n g cua i1 6n gba D ca c diin t6c thiiu s6a ut; 1 cca i thi~n .
An n in h chin h trt trQ t tl! a n toa n xii h6i a U9' cgifl' vfmg, qu6c phon g a ut; 1 cta n g
cuimg.
Ben ce;mhkSt qua d?t duQ'C,kho khan cua nSn kinh tS nam 2012 bQc IQ
r5 net trong 11nhV\ICsan xufrt cong nghi~p va dftutu xay dlJ ng: chi s6 san xuftt
cong nghi~p tit 111,4% nam 2011 dfi SlJ .txu6ng con 107,6% nam 2012, nhiSu
doanh nghi~p dang ho?t dQng cfun chimg; v6n dftu tu phat triSn toan xfi hQi
chi tang 9,17% so nam 2011, trong do v6n dftutu tit cac dvan co v6n dftutu
nu6c ngoai giam 24,45%. 2 du an co v6n dftu tu 100: xay dl,Illgcang trung
chuy~n qu6c tS Van Phong va xay dl,IllgNha may xu ly phS thai Nix Ninh
Thuy phai dimg thvc hi~n.
Bu6c sang nam 2013 - nam ban IS cua kS ho?ch 5 nam 2011 - 2015,
nh~n r5 kho khan thach thuc, quan tri~t chi d?o cua Chinh phu, co bi~n phap
chu dQngtfch cvc phM huy nhUng thanh tfch dfi d?t duQ'c, nhUng thS m?fih dfi
duQ'ckhai thac nhu: khai thac va ch~bi~n hai san, tr6ng rimg, xuftt khAu, du
lich, v~n mi, kiSm chS l?mphat, giamtai n?n giao thong, giam tY 1~hQngheo,
phftn dftutang truong kinh tS cao hon va kiSmchS l?m phM xu6ng thftp hon
nam 2012, dam bao an sinh xfi hQi, thao ga kho khan cho san xu~t kinh doanh,
h6 trQ' thi truOng, thu hut v6n dftutu, giai quySt nQ'xftu chile chiln kinh tS xfi
h9i Khanh Hoa se d?t kSt qua eao hon.
1. soLIEU KINH TE - xA HOI TiNH KHANH HoA
. .
uoeTHVe HI:E:NNA.M2012
D01l Kt lJ OCTH TH
%lJ OC TmjC HI:E;N
vi
HO~CH NAM NAM
NAM 2012 SOVOl
Hnh
2012 2012 2011
KH20l2 TH2011
A
B 1 2 3 4 5
A. cAc CHi TIEU TONG HQP
1. Dan s6 trung blnh n gum -
1.182.385 1.174.136 - 100,7U
- TY 1~tang t\f nhien
%0
- 9,7 9,7 - 100,OC
- TY 1~dful s6 thanh thl % - 44,5 44,5 - 100,OC
2. T&ngsan phftm GDP
* GDP (giGs o s a n h 1 994)
tj iJ 6n g 14.778 14.442,14 13.311,32 97,73 108,5U
- N6ng, Himnghi~p - thuy san "
1.781 1.769,25 1.736,62 99,34 101,88
- Cong nghi~p - xay dlJ Ilg " 6.571 6.228,40 5.857,88 94,79 106,33
- Dich Y \l du lich "
6.426 6.444,49
5.716,82 100,29 112,73
Trang d6: ThuS nh~p khiiu d§u trung chuySn " - 811,98 611,49 - 132,7(j
* GDP (gia hi?n himh)
tjil6n g 47.900 47.679,48 39.981,06 99,54 119,26
* Co' du GDP theo Imu V1[Ckinh t~ %
- N6ng, lamnghi~p - thUy san " 12,0 12,44 12,90 103,67 96,41
- C6ng nghi~p - xay dlJ I1g " 43,9 45,46 46,63 103,55 97,50
- Dich Y \l du lich " 44,1 42,10 40,47 95,46 104,02
Trong d6: ThuS nh?P khAud§utrung chuySn " - 5,84 4,80 - 121,67
3. van d§u trr phat tri~n toim xli hQi tri?u il6n g 21.800.000 19.815.057 18.150.915 90,89 109,17
4. GTSX cong nghi~p (gia so sanh 1994)
"
20.100.000 19.293.000 17.845.578 95,99 108,11
5. San IU'Q'ngIrrong th1[c co h~t
tfin
247.000 258.137 254.462 104,51 101,44
6. San Im,rugthuy san khai thac va nuOi tr6ng
tfill
100.380 93.943 89.087 93,59 105,4'<:
7. Di~n tich rirug tr6ng t~p trung ha 1.393 1.132
985 81,26 114,92
8. G6 khai thac (kin h dn M n urYc) m3 14.000 13.039 12.800 93,14 101,8
9. Gia trj xu~t khiiu tren dja ban Ilghill USD 950.000 1.124.199 947.933 118,34 118,5lJ
Tron g do: Xuftt khiiu dla phuong " 940.000 1.112.221 938.084 118,32 118,56
10. Gia tri nh~p kh§u tren dja ban n ghin USD 610.000 603.831 664.570 98,99 90,86
Tron g do: Nh?p khiiu dia phuong " 600.000 602.603 653.663
100,43
92,19
11. Doanh thu du Ijch tri?u iJ 6n g 2.500.000 2.568.371 2.252.114 102,73 114,04
12. Khach du Ijch quac t~ lup1 n gum
500.000 530.660 440.090 106,13 120,58
13. Ngay khach qu6c t~
1 1 £91 ng.khtich
1.350.000 1.482.326 1.146.039
109,80 129,34
14. Thu ngan sach tri?u il61 lg 8.911.000 9.767.032 8.322.278 109,61 117,3t
- Thun9i dia " 6.546.000 6.564.356 6.028.957 100,28 108,8~
- Thu xuAtnh?P khiiu hai quan
" 2.365.000 3.202.676
2.293.321
135,42 139,6-
15. Chi ngan sach
" 7.130.081 6.284.206 6.772.414 88,14 92,79
Tron g do: - Dc1utu pMt tri€n
" 2.980.904 2.459.067 2.426.375 82,49 101,3<;
- ThuOng xuyen " 3.266.132 3.794.791 2.905.065 116,19 130,63
A
B 1 2 3 4 5
B. cAc CHi TIEU NGANH KINH TE QUOC DAN
I. SAN XUAT NONG, LAM NGHI~P-THuY sAN
* Gia tri san xuat Nong, Lam nghi~p- ThUy san
tjilfmg 2.904 2.881,4 2.801,1 99,22 102,8
theo {!iaso sanh 1994)
Chia ra :
- Nong nghi~p
tj iJ 6n g 1 0408 1.403,6 1.364,7 99,69
102,8'
-Lam nghi~p " 46 42,0 37,9 91,30
110,8'
- Thuy san "
1.450 1.435,8 1.398,6 99,02
102,6~
1. SaD xuftt nong nghiep
* Di~n tich gieo tr6Dg cay himg Dam ha 81.504 86.248 84.132 105,82 102,52
(Tin h tirdJ u v¥ don g xua n 201 1 -201 2 -
- Cay IU'o'ngth\rc : ha 49.540 53.707 51.599 108,41 104,09
+Lua "
43.400 47.137 45.284 108,61 104,09
· Lua dong xuiin "
19.140 19.936 19.525 104,16 102,10
· Luahe thu "
18.195 19.123 18.722 105,10 102,14
· Luamua "
6.065 8.078 7.037 133,19 114,79
+Ngo " 6.140 6.570
6.315
107,00 104,04
- Cay chftt bgt co Cll : ha 6.700 6.788 7.131 101,31 95,19
+Khoai lang " 240 245 246 102,08 99,59
+SfuI "
60460 6.319 6.704 97,82 94,26
+Chill bQt khac " - 224 181 - 123,76
- Cay th1[Cph§m: ha 7.031
6.383 6.367 90,78 100,25
+Rau cac lo~i "
5.350
5.016 4.913 93,76 102,10
+D?u cac lo~i " 1.681 1.367 1.454
81,32 94,02
- Cay cong nghi~p hang nam : ha 18.233 18.503 18.161 101,48 101,88
Trong d6: +Mia " 17.283 17.714
17.242
102,49 102,74
+Thu6c la " - 250 375 - 66,67
+L~c " 230 343 336 149,13 102,08
- San Im;mg mgt s6 cay tr6ng: ta n
+Lua " 232.815 244.159 241.175 104,87 101,24
+Ngo " 13.871 13.978 13.287 100,77 105,20
+SfuI
" 112.551 117.959 120.622 104,80 97,79
+Mia
850.040 916.144 763.964 107,78 119,92
. .
+Thu6c la
- 322 450 - 71,56
. .
+L~c
518 672 659 129,73 101,97
. .
- S6lu<.mg gia suc gia dm co d~n 1/10/2012
+Trau con
5.100
4.627 4.793 90,73 96,54
+Bo
83.500
71.221
73.271 85,29 97,20 . .
+LQTI
. .
130.700
110.167 108.481
84,29 101,55
+Giadm n ghin con
2.320
2.546,7 2.316,56 109,77 109,93
A
B 1 2 3 4 5
- San hrQllgthit hoi xuftt chuAng:
ta n -
22.897 22.093
-
103,64
Trong do: +Trau
" -
208 203
-
102,46
+Bo
" - 3.563 3.398
-
104,86
+LQIl
" - 14.191 13.890
-
102,17
2. Lam nghiep
* San ph§m chii y~u
+G6tron khai thlie(kin h ti n ha n ua c) m3 14.000 13.039 12.800
93,14 101,87
+Song may khai thiic
ttin
-
46 51 -
90,20
+L6 0khai thae
n ghin ctiy - 765 816
- 93,75
+Rimg tr6ng t?P trung ha
1.393 1.132 985 81,26 114,92
+Rimg dugc cham soe ha 713 713 1.105 100,00 64,52
3. Thiiy san:
* San phiim chii y~u:
- San luQIlgthuy san khai thac
ttin 81.000 80.160
75.177 98,96 106,63
- San IUQIlgthuy san nuoi tr6ng
"
19.380 13.783 13.910 71,12 99,09
Trong do: +San lUQIlgtOmthit thu ho?-ch
"
- 6.820
7.117
- 95,83
+San lUQIlgt6mhUmthu ho?-eh
"
- 800 740 - 108,11
- San lUQIlgtomgi6ng san xuftt tri¢u con - 2.532
2.476
- 102,26
- San IUQIlgy~n SilOkhai thiic kg 3.260
3.302
3.200 101,29 103,19
* Di~n ticb m~t mro'c nuoi tom ha 4.360 4.116 3.798 94,40 108,37
II. SAN xuAT CONG NGHI~P
1. Chi sA san xuM cong nghiep % - 107,60 114,12 - 94,29
2. Gia tri san xuftt (gia s o s a n h 1 994) trifU d6n g 20.100.000 19.293.000 17.845.578 95,99 108,11
Chia theo thanh ph§n kinh t~:
- Kinh t~nM n u6c trung uon g . . 300.000 294.500 265.392 98,17 110,97
- Kinh t~nha n u6c dja phuong
"
4.888.000 5.265.500 4.693.245 107,72 112,19
- Kinh t~ngoai nha n u6c
"
9.000.000 7.769.000 7.132.090 86,32 108,93
- Kinh t~co v6n d~utu mr6c ngoai
"
5.912.000 5.964.000 5.754.851 100,88 103,63
3. San phiim cbii y~u:
- Da cM n ghin vie n - 8.972
9.490
- 94,54
- Cat xuih khftu n ghin m
3
- 689 701 98,29 -
- Xi mling cac lo?-i ttin 77.000 57.642 54.816 74,86 105,16
- G?-chxay n ghin vie n - 240.792 294.052 - 81,89
- Ngoi 19p " -
10.315 10.235 - 100,78
- G?-ch1Mcae IO<;li n ghin m
2
- 302 326 92,64 -
- Mu6i h<;lt n ghin ta n 50 41 40 82,66 103,33
- Thuy simdong l<;lnh ttin
62.000 61.105 58.547 98,56 104,37
-Nu6cm~m n ghin lit - 25.920 25.221 - 102,77
- DuOng cac lo?-i ta n - 131.185 100.163
- 130,97
- Bia cae IO<;li n ghin lit 19.000 19.546 32.574 102,87 60,00
A
B 1 2 3 4 5
- Nu&c khoang " -
44.381 44.468
- 99,80
- Nu&c da
ta n - 320.712
314.485 - 101,98
- Thu&c1<idi@u
n ghin ba o 872.000 916.553 839.962 105,11 109,12
- 891cac 10~i
ttin 14.650
11.099 10.751 75,76 103,24
- Vili I\Iathanh phfun n ghin m
2
3.594 3.257 - 110,35
- Qufut ao d~t kim
n ghin e a i - 3.504 3.944 - 88,84
- Day kh6a keo
n ghin m - 25.554 24.030 - 106,34
- QUfutao may sful n ghin ca i - 8.511
7.456
- 114,15
- Gic1ybia cac 10~i ta n -
24.494 26.132 - 93,73
- Trang incac lo~i trifu tra n g - 12.049 11.992 -
100,48
- Thu6c 6ng cac 10~i n ghin bn g - 3.542 2.923 - 121,18
- Thu&cvien cac 10~i n ghin vie n -
330.273 270.000 - 122,32
- Di~n pMt ra n ghin Kwh - 177.700 198.246 - 89,64
- Di~n thuang phfun n ghin Kwh 1.450.000 1.262.910 1.114.000 87,10 113,37
- Nu&c may san xuftt n ghin m
3
-
41.919 40.366 - 103,85
- Nu&c may tieu thv n ghin m
3
- 32.026 30.475
- 105,09
- Tau bi~n 82.000 tcin chile - 2 - -
- Timbi~n 60.000 tftn " - 2 - -
- Timbi~n 56.000 tftn " - 7 6 - 116,67
- Tau bi~n 37.000 tftn " - 4 3 - 133,33
III. DAU TUXAY DVNG
1. D~u trr
* D~u trr trong nrro-c
- S6 DN dugc cc1pphep m&i loa n h n ghi?~ - 1.080 847 - 127,51
- Tbng s6 v6n dang leY tang them tY d6n g - 12.075 6.104 - 197,82
* Dflu trr nrro-cngoai
- S6 dvan duqc cc1ppht\p dSn 31/12 dva n - 87 80 - 108,75
Trong do : S6 dIJ an duqc dip m&i
"
- 7 7 - 100,00
- Tbng v6n dftutu dang leY d@n31/12 n ghin USD - 1.228.800 834.730 - 147,21
Trong do: V&ndang kY tang them
"
- 192.100 29.170
- 658,55
2. Xay drmg
* VBn d~u tu' pMt tri~n toan xa hQi trifu da ng 21.800.000 19.815.057 18.150.915 90,89 109,17
Chia ra :
- VBn dAutrr thuQc nguan vBn Dha nrr6'c
" -
6.121.833 5.736.289 106,72 -
- VBn dAu trr ngoai nha nrro'c
" - 13.242.324 11.817.802 112,05 -
- VBn dAu trr tr\fc ti~p nu'o'c Dgoai
" - 450.900 596.824 75,55 -
* VBn dAu trr phat tri~n thu{)c ngullD vBn nha
"
2.778.678 2.555.649 2.319.098
91,97 110,20
nrro'c do dia ohumu> auan Iv:
A B 1 2 3 4 5
IV. THU"ONG M~I - DU qCH
1. Noi thrrollg:
* T6ng mirc ban himg hOa va doanh thu djch VI}
trifu iJimg
-
80.326.485 67.219.227
- 119,50
tieu dilng xii hQi
Tra n g d6 : Ban Ie " 44.000.000 44.195.608 35.610.224 100,44 124,11
*T6ng mITcban chia theo tbanh ph~n kinh t~:
- Kinh t€nM nUDc
"
- 17.681.839 16.800.147 - 105,25
- Kinh t€t?P th~ " - 37.048 20.342
- 182,12
- Kinh t€tu nhan, ca th~va h6n hqp
"
- 62.305.976 50.290.741 - 123,89
- Kinh t€co v6n dflutu nu&cngoai " -
301.622 107.997 - 279,29
* M~t hang ban ra chu y~u cua cac DNNN
- Thu6c la di€u n ghin ba o
-
773.524 760.709 - 101,68
- Xang dflucac lo~i ta n - 350.052 337.870 - 103,61
2. Xu§t nhap kh§u:
* T6ng gia trj xu§t kh§u tren dja ban Hnh: nghin USD 950.000 1.124.199 947.933 118,34
118,59
Tron g a o: Xuftt kh~u dia phuong
"
940.000 1.112.221 938.084 118,32 118,56
Xdt kh~u himg hOa
"
-
1.124.]99
946.063 - 118,83
* M~t hang xu§t cM y~u tren dja ban:
- Thuy san cac lo<;ti ta n - 64.260 56.460
- 113,82
- H<;tt diSu
"
-
1.027
1.153 - 89,12
- Ca pM
"
- 42.648,0 27.887 - 152,93
- Tau bi~n (tn,mgUii 82.000 tful) chiic - 2
- Tau biSn (tn;mgtai 60.000 t~n)
"
- 2
- Tau bi~n (trQngtai 56.000 t.1n)
"
- 7 6 - 1]6,67
- Timbi~n (trQngtai 37.000 tful)
"
- 4 3 - ]33,33
* T6ng gia trj hang nh~p tren dja bimHnh: nghin USD 610.000 603.83] 664.570 98,99 90,86
Tron g do: Nhijp kitlLU dja pllll"O' n g
"
600.000 602.602,5 653.663 ]00,43 92,19
* M~t bang nh~p chu y~u tren dja ban:
- ThUy san nguyen li~u ta n - 40.720 26.459
- ]53,90
- S~tthep ta n - 74.330 . . . - -
- Gi~y ta n
- 5.786 6.576
- 87,99
3. Du lich:
- T6ng doanh thu tri?u d6n g 2.500.000 2.568.37] 2.252.114
102,73 1]4,04
- Khach luu tn:i IUl;J1 n gum 2.350.000 2.317.950 2.180.008 98,64 106,33
Tron g a o: khtich qu6c d
"
500.000 530.660 440.090 106,13 120,58
- Ngay khach luu tr6 U(7t n g. kha d 5.264.000 5.224.246 4.600.097 99,24 113,57
Tra n g a o: n giiy khtich qu6c td
"
1.350.000 1.482.326
1.146.039 109,80 129,34
- Khach tham quan, du ljch IU(7t n guiri
- 8.989.124 8.367.672
- 107,43
A
B 1 2 3 4 5
V. V~N TAl - BUU CHINH VI:EN THONG
1. Van tai dtr()'J J gbO, dtri'rng thuy
- Doanh thu v?il tai b6c x~p tri¢u d6n g - 2.794.504 2.367.820
-
118,02
Trong do:
+V?il tai hang hoa . . -
1.405.400 1.173.776
- 119,73
+V?il trohanh khach " - 765.744 654.562
-
116,99
- Hanh khach v?il chuy~n n ghin l.n g
-
32.444 30.189
-
107,47
- Hanh khach 1uanchuy~n
n ghin ln g.km
- 1.656.675 1.428.703
- 115,96
- Hang hoa v?il chuySn n ghin tlm - 22.643 21.318
-
106,22
- Hang hoa Iuan chuy~n n ghin t.1 a n
- 2.129.536 2.026.824 - 105,07
- Kh6i 1m;mgb6c x€p qua cang bi€n n ghin ttin
- 2.578 3.745 - 68,83
2. Van tai dtri'rng sM
- Doanh thu tri¢u d6n g - 185.800 163.900 - 113,36
- Hanh khach luan chuy~n n ghin ln g.km
- 286.912 290.691 - 98,70
- Hang bOa1uiinchuy~n n ghin t.km
-
29.336
30.978 - 94,70
3. Van chuy~n dU'i)"ngkhong
- Doanh thu tri?u d6n g
-
234.400 194.474
- 120,53
- S6 lfuI hanh khach 1enxu6ng n ghin l.n g
-
827 907 - 91,12
4. Btru chinh vi~n thOng:
- Tlmg doanh thu tri¢u d6n g - 960.107 1.018.898
- 94,23
Tron g do: Doanh thu vi~nthOng . .
-
892.817 947.689 - 94,21
- So thue bao di~n tho?i co djnh dugc Hipd~t co
thue ba a - 150.067 183.034 81,99
dSn31/12
-
Tron g do: L~p d~t ma i
"
- 2.720 8.260
- 32,93
- S6 buu phAmchuySn pMt n ghin kg - 27,5 39,5 - 69,67
- S6 buu ki~n oi co cuac n ghin b.ki¢n - 46 43 - 106,98
- S6 ti€n chuy~n qua thu va di~n bue - 126.263 84.212
- 149,93
- S6 bao chi pMt hanh rghin t&,e u6n
- 46.619 41.744
- 111,68
VI. TAl CHINH - NGAN HANG
1. T~ng thu ngan sach nba ntro-c trifu n img 8.911.000 9.767.032 8.322.278 109,61 117,36
* Thu n{)i dja:
"
6.546.000 6.564.356 6.028.957 100,28 108,88
- Doanh nghi~p nha nuac trung U(mg
. . 250.000 316.889 247.382
126,76 128,10
- Doanh nghi~p nha nuac dja phuang
. . 3.196.200 3.300.483 2.909.531 103,26 113,44
- Doanh nghi~p co vimd~utu nuac ngoai
. . 380.000 226.019 321.839
59,48 70,23
- Thu ngoai qu6c doanh
. . 1.200.000 1.202.443 957.405 100,20 125,59
- L~phi truac b?
. . 169.360 136.965 ]47.063 80,87 93,13
- ThuS sir dVngd~t nong nghi~p
. . 800 744 765 93,00 97,25
A B 1 2 3 4 5
- Thu€ sir dl,lng d~t phi nong nghi~p
"
35.580 16.716 39.900 46,98 41,89
- Thu€ thu nh~p ca nhan
"
260.000 286.359 238.535 110,14 120,05
- Thu€ chuy~n quySn sir dl,lng d~t
"
- 72 210 - 34,29
- Thu thu€ bao v~moi trubng
"
176.000 154.288 147.679 87,66 104,48
- Thu x6 s6 ki€n thi€t
"
125.000 167.273 139.915 133,82 119,55
- Thu phi va I~phi
"
162.090 165.030 169.856 101,81 97,16
- Thu tiSn sir dl,lng d~t
"
400.000 285.812 3I 1.421 71,45 91,78
- Thu ti€n cho thue m?t d~t, m?t nuo-c
"
35.000 73.436
31.048 209,82 236,52
- Thu tiSn ban nha va thue nha thuQc SHNN
"
29.000 53.784 41.236 185,46 130,43
- Thu khac NS va thu ngan sach xii
"
126.970 178.043 325.172 140,22 54,75
* Thu XNK hai quan
"
2.365.000 3.202.676 2.293.321 135,42 139,65
2. Chi ngan sach dia phtrong tTifU il6n g 7.130.081 6.284.206 6.772.414 88,14 92,79
* Chi dAutrr phat tri~n:
"
2.980.904 2.459.067 2.426.375 82,49 101,35
Trong do: - D§u tu xay dlJ Ilgca bim
"
1.348.840 1.123.050 1.395.467
83,26 80,48
- D§u tu tir ngu6n v5n BS illVC tieu NSTW
"
398.048 199.829 187.270 50,20 106,71
* Chi thl!C hi~n cai cach ti~n Irrong
"
509.535 - - - -
* Chi tra nil v6n vay dliu trr
"
221.900 29.178 234.168 13,15 12,46
* Chi chuy~n nguan sang nam sau
"
- - 1.205.636
- -
* Chi b6 sung quy dl! trfr tai chinh
"
1.170 1.170 1.170
100,00 100,00
* DI! phOng ngan sach
"
150.440
- - - -
* Chi thrrong xuyen
"
3.266.132 3.794.791 2.905.065 116,19 130,63
- Chi trq gia trq cu6c
"
8.491 40.437
8.238 476,23 490,86
- Chi SlJ nghi~p kinh t€
"
343.402 396.998 332.842 115,61 119,28
- Chi SlJ nghi~p van xii
"
2.090.149 2.379.335 1.737.811 113,84 136,92
- Chi quan ly hanh chinh
"
572.889 689.832 574.270 120,41 120,12
- Chi qu6c phOngan ninh
"
97.842 126.715 100.724 129,5I 125,80
- Chi khac ngan sach
"
42.671 121.036
69.825 283,65 173,34
- Chi thlJ c hi~n cac CT illVC tieu qu6c gia
"
93.123 40.438 81.355
43,42 49,71
- Chi Qfiy thi dua khen thu&ng dphuy~n, dpxii
"
17.565
- -
- -
* Chi kbac
"
- -
3. T6ng thu ti~n mat tjilJ n g
- 159.102 148.557
- 107,10
4. T6ng chi ti~n mat
"
- 158.034 147.456
- 107,17
5. Ruy dong v6n
"
- 30.508 23.004 - 132,62
6. Drr nIY cho vay VND
"
- 17.394 16.911
- 102,86
7. Drr nIY cho vay USD
"
- 3.765 3.314
- 113,61
A B 1 2 3 4 5
VII. VAN HOA - XA HQI
1.Giao due
* M§u giao
- S6tru6ng tn rimg - 61 60 - 101,67
- S61&p liYp
-
1.514 1.363
- 111,08
- S6hQcsinh n guiri -
41.919
39.180
- 106,99
- Giao vien
"
-
2.169
2.154 - 100,70
* Ph6 thOng
- S6tru6ng tn rimg - 325 324 - 100,31
- S61&p liYp
-
6.634 6.615 - 100,29
- S6hQcsinh n guiri - 210.224 210.488
- 99,87
- Giao vien
"
- II .373 11.299
- 100,65
- Ti l~t6t nghi~p PITH % - 99,65 96,64 - 103,11
2. Y t~
- S6 IAn khamb~nh n ghin Ia n - 3.785 3.794 - 99,76
- S6 b~nh nhiinnQi trU n guiri - 200.287 168.877 - 118,60
- sf> b~nh vi~n ( nhfi nu6c) ca s tY - 13 13 - 100,00
- PhOngkhamda khoa
"
- IS IS - 100,00
- T~ Y texli phUOng
"
- 140 140 - 100,00
- Bac S1 n guiri - 630 616 - 102,27
- sf> giu6ng b~nh giuimg -
3.152
3.014 - 104,58
3. Van bOa nghe thuat
- S6f<;lPchieu bOnghi~n co N;lP - I 1 - 100,00
- sf> bu6i chieu bu6i - 2.084 2.094 - 99,52
- S6 luqt nguai xem n ghin .l.n g - 369 450 - 82,00
- Don vi ngh~thu~t Sa n vi - 2 2 - 100,00
- Luqt nguCri xem n ghin .l.n g - 510 450 - 113,33
- sf> bubi bi~u di~n bu6i - 258 224 - II5,18
- sf> thu vi~n thuvi¢n - 9 9 - 100,00
- S6 sach n ghin ba n - 520 482 - 107,88
4. Th~duc th~thao
- T6ng s6 huy chuong thanh tich cao huychua n g - 228 230 - 99,13
- Ki~n tuOng VD V - 33 34 - 97,06
- VDV dp 1
"
- 82 68
- 120,59
5. Doi s6ng nbaD daD
- Giu6ng b~nh/v<;lndan giuimg b¢n h - 26,66 25,67 - 103,86
- S6 di~ntho<;lic6 dinh/v<;llldan ili¢n thOl; 1 i - 1.269,19 1.558,88
- 81,42
- Giao vien ph6 th6ngiv<;lndan
gidovie n - 96,19 96,23 - 99,96
- GDP binh quan d§u nguai
tri¢u d6n g - 40,32 34,05 - 118,41
- Ty 1~dan s6thanh thi
% - 44,5 44,5 - 100,00
- Ti I~he? ngheo (theo chu~n qu6c gia m6i) %
6,5 5,98 7,4 92,00 80,38
2. CHi s6GIA TIEU DUNG, CHi s6GIA VANG,
? J: ,,.. _ ,
CHI SO GIA DO LA MY THANG 12/2012
CHi s6GIA THANG 1 2/ 201 2 SO VOl (%
Cungthang Thang 12
Thang tnro-c
nam trtro-c nam trtro-c
A 1 2 3
Chi sB gia tiell dung 108,45 108,45 100,31
I. Hang anva dich V\l anu6ng 101,89 101,89 100,78
Tron g tl6: 1-Luon g th/Jc 90,08 90,08 100,29
2- ThlfC ph6m 103,12 103,12 101,16
3-An u6n g n goa i gia tlin h 110,65 110,65 100,10
II. B6 u6ng va thu6c hi 104,05 105,05 100,00
III. May m~c, mil non, gi~y dep 109,73 109,73 100,42
IV. Nha &, di~n, n ua c, ch:1td6t va VLXD 111,02 111,02 99,78
V. ThiSt bi va d6 dung gia dinh 106,86 106,86 100,20
VI. Thu6c va dich V\ly tS 157,63 157,63 100,00
VII. Giao thong 106,80 106,80 99,47
VIII. BUll chinh viSnthong
100,00 100,00 100,00
IX. Giao d\lc 123,20 123,20 100,05
X. Van hoa, giiii tri va du lich 106,24 106,24 100,31
XI. Hang hoa va djch V\l khac
110,69 110,69 100,32
Chi sB ghi yang
104,94 104,94 100,94
Chi sA gia dofa My
98,18 98,18 100,03
3. GIA BAN LE HANG HoA
THANG 12/2012
DANH MVC HANG HoA DVT
TRANG THANG
STT
12/2012 12/2011
1 G~otethuOng (ML202) d/ kg 9.127
11.129
2 G~otengon (Go cong)
"
17.086 16.503
3 G~onSpthuOng
"
14.975 15.866
4 S~nturn
"
6.520 5.878
5 Thit lQ1l mong sfin
"
74.464
90.394
6 Thit bo b~p
"
197.761 167.757
7 Ga mai ta con s6ng 1,5kg/con
"
82.684 82.956
8 Tnmg vit lo~i vila tlfmg/ lO qua 24.588
27.425
9 D~uan TUOngAn 1lit d/ lit
41.859
42.991
10 D~uxanh h~t lo~i 1 tl6n g/ kg
27.456 30.454
11 D~unanh
"
20.078 17.559
12 D~uph\}nglo~i 1
"
46.633 44.731
13 Ca thu khuc giua
"
186.976 164.220
14 Mu6i h~t
"
2.371
2.371
15 Nua c m~mca com 15dQd~m tl6n g/ lit 18.746 18.643
16 BQtngQtAjinomoto goi 454g d6n g/ kg
60.327
59.167
17 Sua di;icco dUOnghi~u Ong Th9 tl6n g/ hop 18.500 17.500
18 Nua c khoang VIKODA 500ml d6n g/ lit
7.384
6.876
19 Bia hai W in - SanMiguel tl6n g/ lit 6.597 6.097
20 Thu6c hi W hite Horse Khanh Hoa d6n g/ ba o 18.000 17.000
21 DuOngtr~ng kSt tinh Khanh Hoa d6n g/ kg 18.785 20.990
22 Gifiy ke ngang 20 ta/t~p tl6n g/ t(lp 5.000 5.000
23 Vitamin B1-1OOmg,19100vien t1 6n g/ lOOvie n 5.685 5.685
24 Xi mang den PC40 Hoang Th~ch d6n g/ kg 1.603 1.660
25 G~chxay (g~ch6ng Tuynen) tl6n g/ vie n 724 750
26 D~uhoa d6n g/ lit
22.330
20.600
27 XangA92
"
23.610
21.210
28 Di~n sinh ho~t d6n g/ kwh 1.627 1.501
29 Gas dun (binh 12kg-Shellgas) d6n g/ kg 39.167 30.995
30 Nuacmay d i m
3
4.199 3.970
31 Vang 99,990/0 n ghin d6n g/ chi 4.706
4.484
32 DolaMy
dlUSD 20.872 21.262
, '7 A" -...,
4. GIA TRI SAN XUAT CONG NGHIEP NAM 2012
. .
Chia theo huy~n, thi, thanh ph6 va thanh ph~nkinh t~
Chia Ta :
ToAN
TINH
Thanh
Thanh
Huy~n Huy~n Huy~n Huy~n
ph5
ph5 Thjxa Huy~n
V~
Khanh Dien Khanh
NhaTrang
Carn NinhHoa CarnLam
Ninh Vinh Khanh San
Ranh
* Gili tri san xu§t cong ngbiep
19.293.000 8.619.718 695.801 5.068.247 2.953.240 128.355
64.518 1.752.194 10.927
(gia so sanb 1994)(tTi~udimg)
Cilia Ta :
+DN nha nuac 5.560.000
4.288.313 191.881 67.549 29.798
12.492 14.247 955.475 245
+Cty TNHH, Cty cb phiin,
7.079.582 3.800.883
381.8]6 339.46] 2.099.900
41.363 ]2.900 400.860
2.399
DNtunhfuJ
+Hgp me xii, ca thE
689.4]8
187.500 74.859 120.459 83.678 74.500
37.371
102.768 8.283
+DN co v5n d~utu n ua c ngoai 5.964.000 343.022 47.245 4.540.778 739.864 - - 293.09] -
* T6c dQpbat tri~n GTSX
CODgnghi~p Dam2012 so 108,11 104,50 143,01 105,78 114,03 108,43 106,98 113,73 109,39
nam 2011 (%)
Cilia Ta :
+DN nM n ua c 112,13 107,43 334,]4 133,10 96,]6 100,55 84,66 119,70 71,85
+Cty TNHH, Cty cb phiin,
109,10 103,79 113,] 1 121,57 118,94 107,53 ]25,33 10],82 104,12
DNtunhan
+Hgp me xli, ca th~ 107,2] 101,62 103,10 109,93 109,09 ] 10,39 112,61 ] 12,14 ] ]2,79
+DN co v6n d~utu n ua c ngoai ]03,63 83,56 249,24 104,35 103,24 - - 114,00 -