You are on page 1of 3

Contract de împrumut/Loan agreement

Încheiat astăzi /concluded today ......12.2012
La/in Galati
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE/CONTRACTING PARTIES
1.1. ............................., cetatean ....., nascut la data de ......., in localitatea ............, domiciliat in
Romania, localitatea ......................jud. Galati, identificat .......... seria .... nr.................., eliberata
de ................ Galati la data de ......................, cod numeric ersonal .................... , !n calitate de
împrumuttor "i
1.2. SC !!!!!.. SRL, ersoana juridica romana, cu sediul in ####., str.
###.nr###.., ##., inre$istrata la Re$istrul %omertului sub nr. &1'/###.., a(and cod
fiscal R)####., rerezentata de administrator, ###### !n calitate de împrumutat
au con(enit să !ncheie rezentul contract de !mrumut cu resectarea art. "#$%& "#'( Cod c)*)+, a
"i a următoarelor clauze*.
II. O,IECT-L CONTRACT-L-I/O,.ECT O/ T0E CONTRACT
2.1. Îmrumutătorul acordă !mrumutatului un !mrumut !n suma de ..... lei

, e o erioada
de ...........ani, sumă e care imrumutatul o (a rimi rin transfer bancar in contul deschis
la ..................
2.2. Îmrumutul se acordă fara dobanda..
III. O,LIGAŢIILE PĂRŢILOR/
+.1. Împrumutătorul se obli$ă*
a, să redea !mrumutatului, sumele de bani care fac obiectul rezentului contract-
+.2. )bli$a.iile împrumutatului sunt următoarele*
a) să restituie inte$ral la scaden.ă sumele imrumutate, in contul bancar al
!mrumutătorului-
b) imprumutatul va restititui imprumutul in transe , in functie de posibilitatile
fnanciare ale societatii, dar nu mai tarziu de ......ani de la data acordarii
imprumutului;
I1. 2-RATA CONTRACT-L-
/.1. Îmrumutul se acordă e un termen de ....... ani, !nce0nd cu data semnării rezentului
contract.
/.2. La e1irarea termenului re(ăzut la ct. /.1, ăr.ile ot con(eni relun$irea lui rin act
adi.ional.
1
.
1. RESTIT-IREA I3PR-3-T-L-I/ LOAN REI3,-RS3ENT
$.# 2mrumutatul se obli$a sa restituie sumele imrumutate in termen de ....ani,in functie de
osibilitatile financiare ale comaniei.
.
$." 2mrumutul se restituie in lei in contul 2mrumutatorului deschis la .................... sau in euro la
cursul de schimb anuntat de 34R in ziua latii in acelasi cont sau in alt cont notificat de
imrumutator.

$.4. 2n caz de nelata la scadenta a sumelor datorate 2mrumutatorul isi rezer(a dretul de a solicita
lata inte$rala a datoriei, fara somatie de lata sau chemare in judecata.
1I. NOTI/ICĂRILE 5NTRE PĂRŢI
5.1. 2n acce.iunea ăr.ilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este (alabil !ndelinită dacă (a fi transmisă la adresa re(ăzut !n artea introducti(ă a rezentului
contract.
5.2. În cazul !n care notificarea se face e cale o"tală, ea (a fi transmisă rin scrisoare reco6
mandată, cu confirmare de rimire 78.R., "i se consideră rimită de destinatar la data
men.ionată de oficiul o"tal rimitor e această confirmare.
5.+. 9acă notificarea se trimite rin telefa1, ea se consideră rimită !n rima zi lucrătoare duă cea
!n care a fost e1ediată.
5./. 4otificările (erbale nu se iau !n considerare de nici una dintre ăr.i, dacă nu sunt confirmate
rin intermediul uneia dintre modalită.ile re(ăzute la alineatele recedente.
1II. SOL-ŢIONAREA LITIGIILOR
'.1. :ăr.ile au con(enit ca toate ne!n.ele$erile ri(ind (aliditatea rezentului contract sau rezultate
din interretarea, e1ecutarea ori !ncetarea acestuia să fie rezol(ate e cale amiabilă.
'.2. 2n cazul !n care rezol(area e(entualelor liti$ii nu este osibilă e cale amiabilă, ăr.ile se (or
adresa instan.elor judecătore"ti.
1III. CLA-6E /INALE
;.1. <odificarea rezentului contract se face numai rin act adi.ional !ncheiat !ntre ăr.ile con6
tractante.
;.2. :rezentul contract rerezintă (oin.a ăr.ilor "i !nlătură orice altă !n.ele$ere (erbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară !ncheierii lui.
2
;.+. :rezentul contract s6a !ncheiat !ntr6un număr de trei e1emlare..
Î<:R=<=>?>)R Î<:R=<=>8>
+