1.Cele i zadania pl polityki zagranicznej:W 1997 Zgromadzenie Narodowe tzn.połączone izby sejmu i senatu uchwaliły konstytucję.

Wg niej sprawami zagranicznymi w naszym kraju zajmują się:prezydent,premier i minister spraw zagranicznych.Budzi to liczne kontrowersje i spory.Na zachodzie (zwłaszcza Wlk.Brytania i Niemcy) kwestie dotyczące spraw zagranicznych są w gestii premiera co nie powoduje różnicy zdań. Cele polityki zagranicznej:-państwo musi zapewnić nam bezpieczeństwo,-ma zapewnić wzrost siły państwa,-zapewnić wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Zadania polityki zagranicznej:-formułuje interes państwa,-realizuje interes państwa,kreuje wizerunek państwa na arenie międzynarodowej. Środki,które umożliwiają realizację celów i zadań polskiej polityki zagranicznej:*politycznoprawne:rozmowy,negocjacje,konsultacje;*militarne:wojna,interwencje zbrojne,siły zbrojne;*ekonomiczne:bogactwa mineralne,zakłady przemysłowe,handel zagraniczny;*psychospołeczne:wymiana naukowa,techniczna,kulturalna,informacyjna. 2.Funkcje polityki zagranicznej:-ochronna:zabezpieczeni podstawowych interesów państwa;-reprezentacyjna:reprezentowanie interesów państwa na zewnątrz;organizatorska:dostosowanie posiadanych środków do celów i zadań stawianych przez państwo;-integracyjna:oddziaływanie przez Polskę na różne struktury międzynarodowe;-informacyjna:kształtowanie naszego dobrego wizerunku w środowiskach międzynarodowych. Ministrowie po 1989:1)Krzysztof Skubiszewski;2)Andrzej Olechowski;3)Władysław Bartoszewski;4)Dariusz Rosati;5)Bronisław Geremek;6)Władysław Bartoszewski;7)Włodzimierz Cimoszewicz;8)Adam Rotfeld;9)Stefan Meller;10)Radosław Sikorski;11)Anna Fotyga;12)Radosław Sikorski. W latach 1945-56 polska polityka zagraniczna nie wykazywała żadnych oznak samodzielności (autonomii)-byliśmy wasalami Moskwy.W latach 1956-70 było podobnie,ale były pewne oznaki samodzielności,np.w 1957 ówczesny minister spraw zagranicznych Adam Rapacki ogłosił w Europie plan utworzenia strefy bezatomowej,miała obejmować Polskę,Czechosłowację i NRD.W latach 1970-80 Polska otworzyła się na zachód przez kupno licznych technologii i kredytów.W latach 1980-81 nastąpiło wielkie otwarcie na zachód,powstał pierwszy wielki związek zawodowy „Solidarność”.1981-88 nastąpiło zahamowanie polskiej demokracji,wprowadzono embargo i stan wojenny,Polska była izolowana na arenie międzynarodowej.1989-do chwili obecnej-demokratyczne przemiany,szerokie kontakty międzynarodowe,przystąpienie do UE i NATO. 1.W krajach demokratycznych istnieją 3 modele ustrojowe:-prezydencki;-mieszany;parlamentarno-gabinetowy. W ramach systemu parlamentarno-gabinetowego występują modele:-kanclerski (Niemcy);-parlamentarno-komitetowy(np.Szwajcaria)

Cechy systemu prezydenckiego:-nie ma podziału kompetencji prezydent-premier;prezydent to jednocześnie głowa państwa i premier;-prezyd.powołuje rząd,który tworzą sekretarze stanu;-prezyd.nie ma inicjatywy ustawodawczej;prezyd.odpowiada tylko za złamanie konstytucji. 2.Władza wykonawcza USA: USA liczą 50 stanów+1 dystrykt federalny Kolumbia.Poszczególne stany mają całkowitą autonomię,własne sądownictwo,władzę ustawodawczą i wykonawczą,konstytucję.Na czele każdego stanu stoi gubernator.Każdy obywatel USA ma podwójne obywatelstwoamerykańskie i tego stanu,w którym mieszka.Prezydentem można być 2 razy(wyjątek II wojna światowa-Roosevelt),kadencja trwa 4 lata. Wybory prezydenckie są dwustopniowe:wyborcy w każdym stanie wybierają najpierw kolegium elektorskie,każdy stan ma tylu elektorów ilu ma przedstawicieli w kongresie,ich liczba w sumie to 538.Kandydaci na elektorów z góry deklarują na kogo oddadzą swój głos (republikanin czy demokrata).Prezydentem w USA zostaje ten kandydat,który uzyska bezwzględną większość głosów elektorskich,czyli 270. Zadania prezydenta:-jest zwierzchnikiem sił zbrojnych;-szef rządu;-zwierzchnik administracji;-kieruje polityką zagraniczną;-co roku w styczniu wygłasza orędzie do narodu informując o największych problemach;-kieruje pracą rządu(=11 sekretarzy stanu) 3.Władza ustawodawcza i sądownicza. USTAWODAWCZA-reprezentowana przez kongres złożony z dwóch izb:niższej-Izby Reprezentantów(435 osób) i wyższejSenatu(100 osób,6 lat kadencji,po 2 z każdego stanu,co 2 lata zmieniana jest 1/3 liczby senatorów). Zadania kongresu:-inicjatywa ustawodawcza;-powołuje komisje stałe i specjalne;-zatwierdza (ratyfikuje) traktaty podpisane przez prezydenta;-może lub nie wypowiedzieć wojnę;-wyraża lub nie zgodę na wysłanie wojsk amerykańskich za granicę. SĄDOWNICZA-dwuistancyjna (jak w Polsce);istnieją też sądy szczególne-wojskowe,celne,podatkowe;90% wszystkich spraw sądowniczych odbywa się w poszczególnych stanach a tylko 10% przez sąd najwyższy. Sąd najwyższy orzeka o zgodności ustaw z konstytucją. 4.Konstytucja USA-pochodzi z roku 1787,składa się z wstępu,7 artykułów,20 poprawek. 1.Terroryzm to nie to samo co terror.Terror to bezprawne akty przemocy dokonywane przez przedstawicieli władzy państwowej lub przez przestępców,którym owa władza zapewnia bezkarność.Terroryzm-użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa.Celem terroryzmu jest zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych zadań.Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji,jednak najczęściej są one skierowane w niewielką część tej populacji.Terroryzm to termin pochodzenia greckiego i pierwotnie oznaczał drżeć,bać się,uciec,stchórzyć.Terroryzm to także sianie strachu i grozy. Kłopoty z określeniem co jest a co nie jest terroryzmem wynikają przede wszystkim stąd,że terroryzm jest ściśle powiązany z polityką.Do dzisiaj nierozstrzygnięte są pytania czy terroryzmem jest np.atakowanie polityków,skrytobójcze ataki na funkcjonariusza policji,straży granicznej,służby więziennej,czy terroryzm może być usprawiedliwiony-np.hiszpańska ETA dla mieszkańców kraju Basków jest organizacją narodowo-wyzwoleńczą a nie terrorystyczną bo walczy o wolność kraju

Basków,chce niepodległości;dla większości społ.hiszp.są to mordercy,terroryści zajmujący się zabijaniem i wyłudzaniem pieniędzy. Od 2001 USA zaproponowały światu walkę w skali globalnej z terroryzmem.Mnóstwo osób uważa,że Amerykanie wykorzystują tę walkę do swoich określonych celów,np.likwidacji opozycji w wielu krajach. 2.Rodzaje terroryzmu:a)polityczny-większość organizacji terrorystycznych uprawia ten terroryzm,ma on na celu zmienić ekipę rządzącą,system polityczny,wymusić wprowadzenie pewnych nowych rozwiązań prawnych lub oderwać część terytorium państwa i utworzyć własne;b)kryminalny-terroryści działają z pobudek niskich,materialnych-porwania dla okupu,niszczenie mienia,sabotaż,szantaż;c)indywidualny-ofiarą jest ściśle określona osoba,chodzi najczęściej o porwanie lub zabójstwo polityka lub biznesmena;d)zbiorowy-ofiarami są przypadkowe osoby,motywowany politycznie,jego przyczyny tkwią też w rozwoju techniki 3.Walka z terroryzmem:a)doraźna-mało skuteczna bo nie da się zwalczyć wszystkich terrorystów,w każdej chwili do organizacji mogą dołączyć nowi;b)polegająca na likwidacji przyczyn-długa,te przyczyny to niezadowolenie społeczne;poprawa sytuacji społeczeństwa lub w rejonie gdzie występuje terroryzm,zaspokajanie potrzeb ludzi,akceptowanie systemu wolności religijnej,unikanie manipulowania społeczeństwem Organizacje terrorystyczne:a)terroryzm islamski:-Al.-Kaida;-Hezbollah;-Brygady Męczenników;-Ruch Białej Róży;b)terroryzm lewicowy:-Czerwone Brygady(Sycylia);Świetlisty Szlak(Peru);c)terroryzm prawicowy:-Contras(Nikaragua);-Ku-KluxKlan(USA)d)etniczno-niepodległościowy:-ETA(Hiszpania);-IRA(Irlandia)