You are on page 1of 1

Model 1: 3

Kumpulan
Berbeza
Model 1: 3
Kumpulan
Berbeza
STRATEGI PENEMPATAN PELAJAR
PROFESIONALISME GURU
PENGLIBATAN IBU BAPA DAN
KOMUNITI
ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN
ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN
Iu Ind!"!du S#ra#e$!
Pen$a%aran dan
pembela%aran
Kemuda&an
dan
Praarana
Penempa#an
Mur!d
Pemul!&an
Penempa#an
Mur!d
Pemul!&an
Perbezaan
An#ara Ind!"!du
dan
Pen'eua!an
Perbezaan
An#ara Ind!"!du
dan
Pen'eua!an
Kean
Ke(a(a#an
Kepada
Ind!"!du
Kean
Ke(a(a#an
Kepada
Ind!"!du
Pen$a%aran
Ind!"!du
Pen$a%aran
Ind!"!du
Pen$a%aran
)umpulan
Pen$a%aran
)umpulan
Perun#u)an
)e*an$an
Perun#u)an
)e*an$an
Lo)a! dan
%en!
Lo)a! dan
%en!
Kemuda&an+
)emuda&an
Kemuda&an+
)emuda&an
Keber)eanan
Pro$ram
Pemul!&an K&a
ISU PENGURUSAN PROGRAM
PEMULIHAN KHAS
Keperluan
$uru
Pen!n$)a#an
pro,e!onal!me
So)on$an
pen$uruan
e)ola&
Kela'a)an
$uru
Kela'a)an
$uru
Mo#!"a! $uru
Mo#!"a! $uru
Ke#eramp!lan
$uru
Ke#eramp!lan
$uru
La#!&an aa
$uru
La#!&an aa
$uru
Kuru Dalam
Per)&!dma#an
Kuru Dalam
Per)&!dma#an
Pend!d!)an
-ara) -au&
Pend!d!)an
-ara) -au&
Ka%!an
Beraa)an
B!l!) Dar%a&
Ka%!an
Beraa)an
B!l!) Dar%a&
Ker%aama
Ker%aama
Kena!)an pan$)a#
Kena!)an pan$)a#
Pen$&ar$aan dan
pen$!)#!ra,an
Pen$&ar$aan dan
pen$!)#!ra,an
Keba%!)an
Keba%!)an
Ker%a berpau)an
Ker%a berpau)an
ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN
KEPELBAGAIAN KOMPETENSI
MURID
Model
Pen$uruan
Kela
Pemul!&an
K&a
Model
Pen$a%aran
Kumpulan
K&!dma#
.uru
Pendamp!n$
Model He*e##
Model He*e##
Model
Mon#eor!
Model
Mon#eor!
S#een
S#een
K!o)
K!o)
Model /:
Kumpulan
Ber)ema&!ran
Hamp!r Sama
Model /:
Kumpulan
Ber)ema&!ran
Hamp!r Sama
Pen$a%aran
Kopera#!, dan
Kolabora#!,
Pen$a%aran
Kopera#!, dan
Kolabora#!,
De,!n!! dan
Kepen#!n$an
De,!n!! dan
Kepen#!n$an
Kela'a)an
dan
Ke*!ba*aan
Kela'a)an
dan
Ke*!ba*aan
0ara
Pela)anaan
0ara
Pela)anaan
Impl!)a! #er&adap
mur!d
Impl!)a! #er&adap
mur!d
Pelabelan Pen$a!n$an
Impl!)a! #er&adap
!bu bapa
Impl!)a! #er&adap
!bu bapa
Impl!)a! #er&adap
$uru dan e)ola&
Impl!)a! #er&adap
$uru dan e)ola&
Perep! #er&adap
mur!d )ela
Perep! #er&adap
mur!d )ela
So)on$an dan
)er%aama
So)on$an dan
)er%aama
Maala&
pembela%aran
eba$a! a#u
)on#!num
Maala&
pembela%aran
eba$a! a#u
)on#!num
Kompe#en!
o!al
Pemben#u)an
!)ap
Kompe#en!
)end!r!
Keedaran
)end!r!
Keedaran
)end!r!
Pen$uruan
)end!r!
Pen$uruan
)end!r!
Mo#!"a!
)end!r!
Mo#!"a!
)end!r!
Keedaran
o!al
Keedaran
o!al
Kema&!ran
o!al
Kema&!ran
o!al
Memb!na
!)ap po!#!,
mur!d
Memb!na
!)ap po!#!,
mur!d
B!mb!n$an
ber#eruan
B!mb!n$an
ber#eruan
Ape) !bu bapa Peranan )omun!#!
Perep! #er&adap
e)ola&
Perep! #er&adap
e)ola&
Peluan$
ber!n#era)!
Peluan$
ber!n#era)!
Kolabora#!,
Kolabora#!,
Kean )epada mur!d
Kean )epada mur!d
So)on$an dan )er%aama
So)on$an dan )er%aama
Pen$&ar$aan #er&adap !bu bapa
Pen$&ar$aan #er&adap !bu bapa
In#er"en! a*al
In#er"en! a*al
Keedaran
Keedaran