You are on page 1of 24

ba@j

@ bm bi@ba@
@a@bvna@ba@@O a@

@
ya@a@a i
@ bzj L pba@pba@b b@L paba@a@bi b a@
L@@a@@@a@ L@bi@a@b a@ oc L bzj
a@ea@@oc@L pbja@pba@ba@ba@zaa@vbi@mc
L@ja@a@a@g@ba ()a@ub@ ba@i xd@L@@i@b@b
n a paa@@@L@pbb@a ib@aa@j@ea@c@bi@b@ou
a@@b@L a@na@ac @nc@@L @ya@@
@ba@@L@ac ia@@pa c@@pbz@g zna
@i@a@bmm@ L g@a@b L@@@g@na@b@L a@@a
@L bi z@a@ a@ ah bna@@ba@om@L la@m
@N@ar@jn@a@u@b@@a
LLL i@bc
bic L ba@aa@@a@aa@kyb@b@bbnc@L b@b h
ba@ i b@ bb a bc@@bvna@ba@@a@ba
ba@v@b@a@@@b@bu@ibn@a@j @j@yc@g@kn a
@@ a@byc@@@L iua@@@bm@a @mb@ky @L @
@@ b ba@a@c L@a@bi@g@ba@b@c ag@@ c
N@a@a@@m@@ba @na L@ @bm@bzj a
ja@sj fl@@_ @ba@b@i@ea@@ fl a @laa@b@
a@_@@ba@n@bib@a@b @@@b@ @a
.
--

bfi a@ba@i b@L@a@@ @lbi bbna@ba@


@ m b @@vm@b@L aa@n@@i@n@b@L a@ba
@N@ni@@bb@na@aa
g @ba@ja@lbj@b@aa@@r@g@a@c@@uby@bc b
@b ajn@@b@b@c@bjjyc @ba@a@j bj@i@b @a
@j bbc@@@u bbi@a@bg @m@a@ @au@a
@@b@ @a@a bv L@bj @@bm@a @bdna L@ba
@bm@a @a@i ba@ba@b@@c@a b@@g u@bg@L@v@QSTS
@N@ jz e@@ba@|mba@@b @a @L

bvna@m@by

()

H@a b @l@ @ia I


.
--

ya@a@a i
N@a @@b @a@a@L a
LLL ()c@@
ic@bn@@an@L @b@@bic@b@L mbi@a @@a
N@aa@@ia
@ j@ @L y@yau bg@oy@by@@od@L ib@
@@a@na@@ai@kn@c @@ @jvc@b@L@a bna a@ka
N@o@b@o@bc @a b L@@b@oc@@L ba@@
@m@mc@g@L@ibu@@j@od@ g@@@ji@b@ic
@a@ky@a b@o@c@g L bnj ba@nd@L@bnjjyc na@y
N a
@i bna@@@bc@@c @c L@ayc @@c@c@kyc@g
ana I Z bm@@ n@L mby@@@g@a@@c@@b@b bbna
m@@c i dic@h L ()H@bbg@n@bua I Z@bm@ L ()H@a@bi
@bbg@@ ba@ua@@kyc@jyc@@b@ m@c@uc@i L@@bm@c@kz@b
@N@na@@n@bbg@L @a@
@b@g @@bjj @c a uc@L@a@@ i@b@m@c@@c@g
h L@@ba@@@di@u@L @pa@@bbc@@a@j wna@
@ja@a@@g@b@a@ L @b @bji@qdn c @@L@@q a@ba


.
.
.
--

N ba@a@bna@a
a@g@ L@m@i@by@m@q@L p @g@@@@ba by@m
a@bna @L @pa@g@aa@ni@@p@na@aa
@ b@_ bi@a@b@_@pu@fl@L ba @y@L ua@y@g@a
@@g n@@@k@ b@L@@@@zna i@b@k@b@ac@_ bb@
@b@h L u@@@@bib@@km@ @L wva@a@@a
b@i@jz L mby@i bu@L i@bu@@@a@ba@@y@
N@a@ja@pb bj@L a@pa@
@a@ @@L ba@@bi g@n ny@b a g @a @yc@
ba@a@ na@@a@bnbi@@g g m@@L a@@a i@L kz@ba
@ b@@@c@ a@g@a@a@a@c@b@@L a@@
@na@a@a@a@g@a c L a@ja@ j a@L bg@a
L@@pbja @dm@b@c@pbja L@@c@u@c@@b@fl@nm@@jm
i@L@ @@g@n@b @c@ba@@@@dm@@h@b bc
@N a@@@ c@@ @L@c@@
ba@c@h@ c@n@b @b@c fl h@L b@ac@c
ba@a@ u@ajm@c@ b @@L @b@@@@@g@bubnya
b a@a@h L@@a@a@@@|@c@@b@ L@ba
N a@@a@lbi@|n@L@a @a@y@a@@i@L a
@L @a@a@ a@L a@@a@Z@ @jc @lja a@bc
@ka@i@ba@a@g@a@u@@ba@a@m@@ja@L@ja@a@

--

Z @ @n@szja@b@@bva ()@ina g@Z @a@aa

l@@i@bn@

bi@p @pb

ab L@a@i@@rzjm@c @nc L@@b@@c @a@g


g a@a@@a@g@L i@a@nc@a@q@L a@g@a L@
N u@ c@k@i@n@L a@
@o b@ibna@ L @ n@g@@y@h@L@@knc@c@kyc@g
L@@a @L ba@la@l@ou@ L@bna@a@wa
@N g@ana@ q@L @a

bvna ba

.
--

ya@a@a i
c@L mbi@mb@c@L@ma@c @c@dc L nc L@bzj c
N jz@e@@@b L a@la@b@@na@ @
a @ib ()@ a@b@sic@L ba@ba@a@L ba@a@m@g
m@ b@L c@@b@g@aufl@fl bjy L bflvfl@av L@@by@b@@bb a@
ba@a@@ba@@b i@L mb @y@L jy@
N i@@ac@b
nb c@L ni@@e@@c@c@nc n L@znm@b@m@b@i
|a @c@@L@a@@ia@@la@@b@ L i@@@b
@@L @pbjri@nq@a@a pb@@ L@a ji ()waa
@ c@ a bu@L ba @@y@L@bm bi@@L n
@ mby@wc@a bmc@@k@a@L@ba@c@b@@nb@m
@ ac b@L@@@ab@b@()@ac@@bi@|@b@biz@ba@bna@b
ja@q @L m@@ba@() ob@ L@abna b@a@b@L @i
@L @@@b L@b@ @d@ c@@ja@mc@ou@L @@
@@@bi@q@c a@t@o@ny@v@a@L@b la@ab
N@ba@j@k@@L b@
b@ojqc@@L m @@bn@b@@a@a@bjam@b@xq@c@b
@ja@kma@c bmjq@L@a@b@bbna L@a @@c L@bdi
bi ba@pbqba@@o@L bu@b@pbjba@@ojc@ L ja
.
.
.
.
--

oibq@aa@b@@za@@bja@@@@ny@sjm@@L b@bzu
i@L@va@bia g@@o@b@L@l@@o@ @ p@b@L bma
@c@b@@y@b @b@c@ bi@@@b@g@L a @a
@c@bm@bjm@a@dc@L pna@b@pbjbi@ L@o b@l@idm
bj@b@b b@aa@a@a@ @c@L k@@@ba@i
N ibjyc@
@Z od b@qyc@a@bc@a g@a
@a@L b a@a@ bm@bjm@a@c@@kbq@@l@
@@b@a@a@bj ojm@@bja@ b@@L k@@ja@br@@bby
L@@ bbu@ba bm@bjm@ci@L bra@ja@y@@L bya
@g@@bra@@@@bi@@ja@i@c b@ag@na@@@L mda@ @c
@ c@@b@b L@a@a@b@a@nm@c bya@na@@|
@ba d k@@@L a a@g@ja@@b@na@c@b L@
m@c g@c@@L @@i x@b@@b@kaa@|a@aa@
kbu@ @pb L@@a@@bni@a@@@m@b@a y@a@ a
@N a@@ia
bfi @c@d ac@@L bna@d bhi@ba bm@bzj a
@L @@kna@ka L@@bia@ub@@a bnbi@L bm@bjm@i@
@@fl i@@@@L bzna@@au@@lar@c@b@i@b@b@ag@ny
@a@ a@|aa@ja@@@L@ba@m@@a@a@wa
@@xc@g@ja@b szja@ai @ L ba@a@ka@b
@@bc@L@b@aa@@L@a@|@a@ bg@a@a@h L@a
--

c@L @njm@@a@ @ba@c @na@baa@@@ g


@ _ a@@a _@ba@@yaa
m@b@b L@bm@bia@b L@@m@taa@b@m@aa g
xaa@@bm L@la@@p@kb@L bbm@bu @|j@L@aa la
oby@ @@bj@L bva@bi@ ia@a@a@ ()wjq@i@bra
@a q L@a @g@mbd@g@bc@p@@bi@ah@L@n@oa nya
@c@@pc@ b a@ L@@ba b@na@@@g v@ny@L a
N i@k@@@@o
c a@@@b@L ny@z@bn@@c@@ba b@c@bu@@
ba@@ u@@@ a b@@u@@h@_ aa @fl fl bn
m@@a@ana @L b @a @c@@bg @ ba@@b
a@@m@L aa k @a@@b@@@L g@y@ @d@L a
@a szja@ @ba @@L @a@@na@bna
b a c@@ba@d L@a@@c@j @g@@b@L bg@a
N a@g@dvm@c@a@@bb@b pbba
@da@md@bc@@L a@bjma@@@m c@b@bna@l o@ Z iau
L @@a pba@ i o@b@@ @@ua@@@@ na@a@ba
@bi@ a@g@L aa a@a@b@c@@g L@bmbn@ @@i
@a@@L @@a @b@@b@b@m@@b@ba @ag@L a@
@sz@a@m@ag@L@g@@ana@@u L bfi a ac@a
@ a@a@@ ba@m@@ba ag@g bna@n@g
.
--

aa@wva@bg @L @@b@ba@m@ L@aa jm@@L ba


@L pba@g@u L@pbja@ bvy@@lbm b g @znm@na@a
@N a@k
@na ag@L@b b@kaa@@@@@c@d@@a@g sy
si b ja@nna@L bia@y@pr@b@@g@a a@@@u
u@@g L @@i@ba @d@ b a ac@@bc@L zaa@a
L a@m@z@da@m@@ b@@g L aa @
@i zn@@bv@a@a@j i@@@bn@u@@aia b@b
@N@a ba@a@a@g@bub@
@L a@ja@q@ @na @L bna@ba@bzj ja@a@@b
L@@ai@g@bbg@ba @@L ba@m@@bna@b@aa y@bi@
@@i@ @I@n@@j@zn c@@i@L a i@bn@@@g
i@L@@n@a@m@@a bc@b@L ()H i@@y@@b
N@ba@m@ i@ @L jma@@g@bbi@@@L bqc@@bbna
bja@ @ bi@bna@na L@a ja@m@bna @@c@ac@
ny L@jb@a@c c@@b b j@b@bna @na L@a
@@g L@@b@@c@b@a @ a@a@a@@r
@@njm@a c L@ba @a@@@xag @a@@L b
di jb L i @g jm@b@ a@ba@L@njm@bnm@na@a@h@L xb
@bi@@a@ba@L @c@@a@an@L ja@mahi@bnbi@
a@L ba b@y@@@@ai@L ia@a a@a L ba@
.
--

m@b ba@L ua@a @ba@a@pba@b @


N ba@ka@@a@a@pbba
pb@ b @ia@a@bna y@@bna u@c@a@@c@
Z@a b@b@g@b@L a@
@bjm@b@n@bg@ba@ @g@@ja@c@@b@@@
@m@a@b@pjq@@ba@j@c @b@L@a@w @a@lbjbi
b bu @g lbn@u@ @a@@g sy@L@@ba@m@b bc
@lc@@na@a@@@c@j@L b@@b@@b L@a@pba
N@a a@ba@@c @g@ a
@ka@@@b di@@@b@@ba@ahi@g@mdn@@a@ba@
@@c @jb@a@ma@a@L@@a@@@m@y@a@a ai@L@a
N b@na@j@
@ m@i L@bb@@a@bz@i@nm@@c @a@ba
@am bb@m ja@pan@pm @L@bbi@na@@@bb@bbi@bn
@@@b g@L@a@a na@a@b @b @@@@L bj
@ c@c ob@ b@m@bc@ r@b@@ob g
bi@qdnm@ @i@pd b@c@@@ c@@c@ai@c@a
a@ @L u@ a@@L ba@@bu@@ba a@@a
@

ja@a@b b L i b j@@@i@c@@L@n a@y@yaa


@a@a@@fl c@ @ sy@@a@a@i@@bb @i@@
@N nya@nj @i
@@L na@@szj@@bb@@@@u ag@g @km@b@c@ja@flfl c@@
- -

@bi@g@@ a@a@@ja@pb@@szj@ay@bm@@bc ah
@a@ c@ ni@@n@ L @lbm@c@@@L @lbm@ a
bz@@L na@a@bjna@kaa@m@@a b@@@L ba
@ L ba@a@@@c@@a@wva@m@ b L@ba a@ac
h@L |a@a@k@c@i L@aa@@i@@b@sy@@a@j@a@ c
by@L@@o g @bz@L@zna@szja@a@@@c@@ a
bg@i@@m@c@i bm b by@L au@L@@by@L
@a@ i@ bi@b@g L@a@g@@@@@@L ba
@a@a@a@@c@L@ya@a@a@b@c@@ wj@L a @
N a L@aya@bu@g n@@na
a@c @a@@n ba@b@a@ @c@b@@
y@@@L @a@@avna@ja a@a a@c@ L@a
@L an@@L@@@an@ L vbn@ona@c@na @@L ba
@@L @bi @b b@k@@L b@@@b@@@ya@a@h
@@@rj@L a@@amb@L@a@ ab L@a@@yj@@maa
i@b I aa@a @@L@ad@na@i@L@m@a@wq@L a
@oia a@bc I L ()H@i@y@@g n@a@ @ya@c@ba@
@ @@L @a@c@@ L ()H @b b@@a @@u
N@aa ac@L a@ L m@a@b
a@a @c@@x @L @@c@L@@c@pbjqg @a@i@@b@@
@a@_@i@j b@c _@@i@u@b@@ua@L@@b@c@au
.
.
- -

@ubi bma@@mdn@@b@h@_@mdn@@c@_ ubi@bma@mdn@c@@


@L ba@ bi@@c@c@x@c@ @_@ ma@c@@c _ b@
c @x@L@ba jm@@@@a@@njmi@z@c@@@
@a@@mdn@@@L bma@@i@@b@@a@b@@rybja@a@b@
a ba@bc@@c@jyb@n a@a@wa@@ba@a@jm@g
@ L@n@b@b@@i @va@@L a@@n@L b @b
N bja@b@@a
@ a b@@@@i@j a L@bzj kuaa@pa@@@ai@ a@ub
u@mdn@ b@L@ba@a@u@@b@b@@u@mdn@a@a L paua
a@a@ua@c a a@b c c@u@@c@o@y@u ma
ba@ b@L@i @a@ag@om@b@@e b@u@mdn@@b L@zna
@b @ c@@za@i@y@b@g aa@@a@@ s@@@b@
ba@@L@paua@b@@a@lbc@@L b@njm@@@@n
N@a
@@ @@L ba@y@@a@u@@a @bc@a@c@ob b
bzj@i u L @@b@@@@b@u@@ @b@@a@a@a
@ m@bg@bm@a u@@ob@b@@L z@@i@b@@ b v
a c@b c @L b@@na@@@bb@na@@@L g@ou
@@ by by@uc@@c@@@ba@|a@b@r@a@r@L ba
A bj c L@bfl k bibz@c@b@k @c@L @c@L @c@L@c@by@uc
@@ c@b@@L b@@a@ua@kbu@ u@bm@bjm@ a@um
L@@b@@b@@byb@a@@@b@@b@j b@ii@bg@g@yc
- -

@a@aa@bbi@c@ A@@ c@c@L @@cic@c@L b@@c


c@by@u@ L ()H b@ a @am@g@I Z@bm@b@A @@na
@bjyb @m@nibq@@n@@c@b@a@q@@@@bj b@@L @b
@ @nm@ a@L@ba pb@@@@@a@k @L na@ai
@c@@ n@@@bm@bjm@a@pa@@a@nb@@@L ja@pb
@b@@ib@ c@a@@L ba@@@b@@c@@L |a@@n@ b@
j@b m L@u@ @@@@@@b@@bd@L u@i@
@N bq@@i@@aa@L a@ba@@ma
m@a@sjm@c@nm na@L a@pa@a@by@g@ja@@j@b@
a@ b pa@@a c@n@b@@b@c@m@L m@a@i
@ a c@n@b @L qb@@a ja @zb@
@lb yaa@a @@b@@@e @@n a y@aa@ba
oa@@a@x@@bia@a@@@c@a@ba@@@ @I
a@ I L ()H nm@c@@a @a@i@@a@@oa@x
@l@ja paba l@@@L m@c@@ @L m@n@g@b
@b@@ @@ p@i@@@L nm@c@@ @L a@a
@g@lc@@c@ a@ L ()H zm d@@ L m@n@g@
N@aa@@@@@bma@kuaa@u@@a@a
a@g@bai@ba@@@byg@yc@bi@@c@ ja@ g sy
@ b by@b@bj@b@bru@@bz@b@bzj @ L bzj

.
.
.
- -

@yc@@L b@ b@L a@pba@@b@b@L b@xb @b L bma


@a@ba@@fl b@@n@b@g@b@@i@nm@c@a@n@@L@b@@bi
N@bmam @ @@L@bb@@bb@@a bb@L bmbn@L bi
ba@@ a@ L@i@n@c@y@@@b@b@ja@@b@@
@b@a@b L bi@c@L@by@fi@d@@bbru@@bu@|c@b@L u@@
@aa@ @ g@L@pbb@c@c b baa@m@m@na@@b
a@@@ @c I@pbba@@g@a@y@b@ na@bjna@ra
N ()H@b@@ bi@ I L ()H ja
a a@ac@aj@g@bja@b L@@by@a@pabi@n@bg@na@z
bjm@@a@d@ b g@L pbbv@@a@b@c@ @y@ @L bj
L ()H@ba@ d@a c@b@@ I Z d@@b@a@L@y@bm
d@a c@b @ I L ()H@ba@@d@a c@b@@ I
a yc@b L@a y@b@z@na@y@@u@ L ()H ba
@@bm bjm@la@i@i@flfl @L @a z@kn@L@i@ona b@ii@b
@ b@@L@@@@a@a@@u@@@L bia@a@@c
L@i c @h@L@u@ jm@@ L@a aa@jbi@bna@km
@c na@i@ a@a@c@@@@L bm@bzj i@@i@
@ @@L bm@bjm@a @xa@@r@@L@ba@@pbna

.
.
.
.
.
- -

N ()H@a @@bibic@bj@bjyc@aa I Z@bm


@L by ic@ia@L a@ia@L y@a@L @i j@L ia xc
@@a @by i @@ @ja@L@ ia@L a@ic@L aa
bjyc@aa I Z ai @ c@@ @@a @ja@omc II Z b
ayc@ag@ab@@L j@a@@ g bc@Z b L H@@a @@bibic@bj
@ N HH@y@b@@ay@ag L zna b@
ja@L a@ic@L by@ic@ia@L@a@ia L@iba L aa@j@xc
occ Z b@@a @y@u@d " Z@@b@@@a @zja@ic @
L @Z b@_@j@abc@L H@@a @@bibic@bj@bjyc@aa I Z@bm@
N " y@b@ ay@ag@L zna b@ ayc@ag@ab@
aa I " Z@@a @y@@L ba k ja@a@ic@xc
N " a@@@bc @L@j@a@ g bc@Z b@L H@bj bjyc
bu@L bm@bjm@bi b @ba@a@@a@m@n@b@
N @a@@ L a@@ a@kuaa@bi
i q@an c@@ a@@bn@na@kna@bm@@
@ g@kna@m@j |z@c@@@ na@u@ @nzja@a@ua
c@ L@b@@bjn@@@@L y@km@ a@b L g@oj
@ m@ i ba@L@ba r@ rc@c@qa@g@k b@b@L ojn
@sybj@@b@ zna@di@@a@mdn@zz@@a@g@@u@b@b@L kna
@@@@@L bi@@di b@@@bi@va@m@c@@ny@ @y
@ g@b L b@@@bm@a b@ kn@@bc@bg
.
- -

@am@b fl s @L @ib@@@a@@@L b b
@N b@b@@n@bye@i @m@ i@L@la
@b @a@a@@L@@b@a@y@@a@ai@@a a c@@
@L ba@a@@ba@a@na @_@b@ba@m@ @a@o
g@L@a@@i@bu@b@@jm@@a@@@ia @b j@@aa@a@c
ajb@ a@@md@ @@ua@@@@c@ja@@ m@@a c@bbu@c
@N i
@@L@a@n@@my@on@a@n@@bnua@ua@
@| a@g@ na@b@@ra@a@a@b @@@@bu
c @@L ana@paba@nvn@ob a @ L t
N ba@aa@@ra@jna@@@@bjna
c@orja@c @@c@j@a@ba@b b b@c@@a@
m@a@i@dm@c@b@@pa@c@L bac@@@@@a@b
bj@b@bg L a@c@@ @c@@@ a L ac@
a@b L @@@i@@@c@L@b@bi bm@c@L i@ba
a@ b a@c @ba g @@L@bu@@ny@flr@fl c a@c@
b@@L bna@bb@@zna@a@@ba@c@@@a@ @L b
@L ()H@na@k@ a g@anm@@mb@a@a j @amb@I@Z bm
N@bna@ui@n@b@a@L nb@a@
@bva@a@a@a@b@c@c@@a@ba@u@@bc@
@c@@ac@ @ba@u c@@sy@a@@g@u@c@b L@a
.
- -

@L @ba@c@ab@la@L bb ib@bac@c@L@@ba@a b b@n


ob@m big@@@c@g@|z@@@a@ c@@a@@bd
@b b c@L @@b@y@@di@c@L b c@i@bmby m@c bjb@m
zza@nibra@a pbby@m L@v @a@ua@k@g@
ba@c@bm di m@od@bva@ bc@L dna@ia@b@b na@ba
@ o g@@@L@au@@@d@b@@@di@L a@g@a@@m
@a@@@@c@@@@@@au@i@jy L@by @@L
a@bc@L bva@ @@@ba@b@a@@@dm @L aja
@ y@@c@L a@ aa@ mba@@ajna@c@nbj@@@
@b g@g@b bzn@b@b@la@@a@b@ L b@@@b@c@L a
n c@ bi@ba@b@L@ ama@a@@a@g s@L m
@ @L g@bna@i@ g j@L g@bzn@@bm@ byc@c@
N b bjna @b @i@ia@a@bj@c@b@
@@a bac@ja@o@c@a@@@u@@@L ia@a@ba@a@a
@@c@@L la@g@yba@ a@j@mbi@@a@b@ny@a
@@wnm@bnua@c@c@@bi@b@L @a b@@ @@@ c@@g@Z m
@a@c@@L ni@ea@@c@L @la@@a@@@c
z@bi@ob@ia@a@@a@@pbju@c@@bnua@
@ yba@b@ @ba@@a@b@@L a@a@b @yna
@ n@bc@b@L vy@@ob@@c@u@bna@jnm@q@L a
ca@@b c@la@b @L bic@bc v @@L bzc@
@g@o@b pa@@a@L mb@@a@ua@@L @ab
- -

@@c@g@@@@@L @a@@ui@@@@c@a@a@c L
@ b@ @ a@@ @b@i@c@@bm@@
L paa@bya@bi@@b@i ka@j@i@a j@@i@a@c@c@L baa
@N ba@va@L ba@a@L ba@a@@L aa@bjya
@a g@ob@b@bbg@ob@ny@a@b@@jm@c p
b@L @ba@na@ya@bg @L@@a yba@@L
@L@b@ @@a@b@g bi@L@bnua@bna@ia@a@a
@ojqc@na@ag@a@@b @L ba@a@c@m@ob@la@ c@
@na@h@@L a@c@a@@@ic@b@@ na@@b@@@u
j @b@ab h@L@a bi @ a@a@@an@c@g
@ma@@@L y i@@c@ yc@m c@b@d@L bie@@b@b@
b ny@L@@b@@b@a @ai@@a@a@c@ab c@@a
@L @@@m y@ @ a@L a@@c@@g@@@n @
@@@L b@a@bm@b @@a@@ L n@ny@a@@o
@ @@xbn@bnua@b@bhi @h@L di ba@bm@@c@m
c@ a A@a@bbi@ja@@na@a@@@di@ L
c@@i@ozjd@L@a m@@km@a@ja@@@@@a
@ba@aa@m@ @@ba@aa@m@o@L@z@bbg a
@L@bc @@ ny@bn@@dm@a@kna@@m@L bj@b
@na @b@h L pava@c@@ @a @@v@
N a@c @bnua

- -

a@L@ bbna@a i bbm bna@b@@ba@kna@ob@b


@kna@b@bm@ a@@| b @anya @L@va@bg @@ea
ba a@@v@ lbn@g@@|@c@@ g@L b@@ba@ba
g ba m @a@na@b i@L a@pba@l@@l@c@
bna L @@ea@@c bibn@ @L@ba@@b@ sy@g@aa@a
i@L@bnua@@bna@@a@bi@b@@@@L b@c
a@ a@a@c@bic@L@a@bi@ oi@na@ba @@a
@n@b@m@ @@bc@bbc@i L kz@@yba@@va@ea@ @L a
L@ja@a@ac @ @L @b L @@ba@ba@
N a@@y@c@@bi@@bi@@ a
@@c av@ba@@@ q y@@buc@bb@c@ L@nyb@@bd
aa@aa@aa@aa@bva@c@a@a@@L n a
@bj@ba@c@@b@vb@L@vc @nb@ba@o@@a
b@bna@a@ c@bm b@@ @la@c@@L c@lbi@@
a@lbj@a @A i@@L av @b @b@ja@b i@ bac
a L an L@@abna g@r@@i amd@ q@ab@b ba@n@L n
@@c@bva @ic@@b L@ba@@va@bg@L bvg bg@@ba@u@b
@

N b@c@@c@c@i@@@L a@nm@a@i@m@b

@pna@na@b@ba bna@b b i@bnm@@ea@bm


bg@ L@a@lbn@a@adi @a@a @L a@ai
a@m@@L a@a@aa@a@m@na@a@bnbi@bbi@kb
@ bnua @la@@@a@@@@a@@ a@@@L ja
- -

n@ag L@a@aba@ba z@ @| @i@m i@L bna


@jm @L uba@@ba@ba@@@L aa@@ba@@@wnm@
n@@@c@b@L@ @rc@@@j@@bn@di@c@h y@na
@n @bna@m@g@m@@@b@vb@@L a@bna @ba@
@ @bu@@g@m@ @bc@L @@a@a@@L bi
N lb@@@lby @L bi
@@@ba@ a@@@b@ @a @ja@sj@ fl@L a bc
@ _ i@m
@L@va bg@ b @L ea@i @ @a @c@ Z@ iav
@ay nc@@a@@L@bm@a@ja@azn@@@a a@ibzc
@a a@bna d ac@@L a c@md@ny@bmc@i@bc
bc@@ba@@ n b L@@c@@na i@mc@a@a@di@
@N @@c@ a@zna@@n
b @j@@au@L a@bmg@L c@L L@@@a g sy
@i @ i@|n@@@L a@ a@fly@na@@ n@ba a@
@g@xbn@@@@bi@b@b@@L i@i@m@na@ba@g @ny@a@a
@N bi
di@z@@bu@@a@m@ @c@o@@L b c@bic@c@bc
N ()H@ sj ny@i@b@b I@Z bm@b@@L a

.
- -

@ @@L u@ @y @a h@L@bzj i@c@L a c@bbn


@L u@@@m@@L @u@@@m@@c@b L@ba@n
N@ba@a@i@@@ @ab@@i
N@@g@@c @b jm

@ @a@

@ bvna ba@

- -

@bc@b @i b@bc@@a @lbna@a@@b@b i@bz@b


a b@z@c bjjyc L n @b aa@@L @@b ba@a@@bi@L b
@ ba@a@ba@ b b@L@bm@a b@g@bni@m@c@bu@lbna

ya@a@a i
N a @@b @a@a@L a
LLL i@mbi@a @@a
a@pc@ag L@ om@a@o@|ja@a@pc@ag@ba@a@h
L ()H@yc@ nbi@a I@Z bm@b@L yc@@a@o@a@om@ya
b @aa@L @@@b@ ab@a@@bg@a@c@g
g@@d g@ba@@@ u@@a g@a@a L@d @ j
m@c@L@j@@i@b@n m@ bi b @@i@@@@nm di
a@L bm@bi@ba@j@@b@bg@L a@bg@@@@ @L b
@N a L a i@@a@L a@

@ bvna ba@

.
- -

@ nm
@b@a@@@c@bm@bjm@a u@bg@L@ a@lbna@a j
@a @a@b g@a L @bm@a @a@i nb@nb
@o b@L@a bibn L@@a@a@@a@lbn@ba@@i @j b@b@fm
@j b @a b@g@L a@@@c @@@i@a@a @ja
@na@m@a@i@a@g@a@@c bm@a d@L ba@i@
Z@bm@b L@n@jba@L lfa@ua@g@L @@g L@bia@iafi@ldna
@i @@a@@@n@@@@m@i@ae@a ama@ae@a@bd I
@n@a ama@ae@a@bd I Z@@bc@@bm@b@b@L@()H@y@@a@@
bd@a a b@am@@m@b@j a g a ama@@o@b@
a@lbzc@a@lbzc@ba@lbzc@n@ ba@@c@c
N a@a @()H@ba
@a@L@a@ba@a@@ba@a@@@bm@a dc@a
N a jma

@@bvna@m@by
ba@a@b L a@@@big@ad@r@@lbna@a@@
N aa@a@a@kyb@ba@ba

.
.
- -