You are on page 1of 167

desapmnak, aki megtantott jtszani

Vargha Balzs
Jtkkoktl
Minerva, Budapest 1967
A rajzokat
Ills rpd
ksztette
A fedlterv
Kpes Erzsbet
munkja
Vargha alzs
A k!adsrt felel Keresztes "!bor !gazgat#
$elel%s szerkeszt%& Katona "amsn
'(szak! vezet%& K!rl) Ern%
'(szak! szerkeszt%& *r+ ,da) -ajos
tszik a g!erek, a kisma"ska, a szn#sz, a muzsikus, a sakkoz$, a krt!s, a l$versen!%ogad$,
a t&zsdei spekulns'
tszik a k(nn!elm) a t)zzel, a vakmer& az #let#vel'
tszik a m#rleg n!elve, a *sanzsn+ an!ag szne'
*tszik (reg ,(ld-nk %iatal sugarval a .apnak+ / 0et&%i vers#1en'
tszik a len! a leg#nn!el, *mint ma"ska szokott az eg#rrel+ / g! #nekli 2und 31ig#l a
4etemrehvs1an'
let-nknek nin"s ol!an szakasza, a t(rt#nelemnek ol!an kora, a tudomn!nak, m)v#szetnek
ol!an ga, a trsas#lelnek ol!an alkalma, amel!1en ne jutna sz$hoz valamil!en m$don a
jt#k'
.in"s ol!an jelens#ge a term#szetnek #s az em1eri "iviliz"i$nak, amel!1&l ne lehetne
jt#kot "sinlni' 5a nem is #ppen trsasjt#kot, legal11 sz$jt#kot'
Majd ha letelik ez az #vszzad, s a t(rt#n#szek nekiltnak, hog! portr#t rajzoljanak r$la, sok
ms %ontos vonsa mellett arr$l sem %eledkezhetnek meg, hog! a jt#kok szzada volt' 3
jt#kszerek#, amel!ek %antasztikus 1&s#ggel #s vltozatossggal rasztjk el a vilgot, de m#g
ink11 az intellektulis jt#kok#'
3 r#ge11i korok k(lt&i, muzsikusai, tud$sai is 1ele%elejtkeztek n#ha a jt#k1a, de ink11 "sak
pihen#s-l, *igazi+ munkjuk1$l ellopott $rk1an' 6 az iskolaker-l& dik rossz
lelkiismeret#vel'
2orunk1an / szeretn#nk hinni / "s(kken a 1e"s-lete a nag!k#p) komol!sgnak, a jt#k
r%ol!ama viszont emelkedik' Mindenekel&tt a matematikusoknl' t#kok adtak (tletet eg!
sereg igen %ontos matematikai t#tel, s&t elm#leti rendszer kialaktshoz' 6 a matematika
t#telei1&l 7j jt#k(tletek sz-lettek'
3 matematikai jt#kok adtak (szt(nz#st ms%ajta intellektulis jt#kok kigondolsra,
tov11%ejleszt#s#re' 3 n!elv#szek a szavakkal jtszanak, a pszi"hol$gusok a tesztekkel, a
k#pz&m)v#szek #s zen#szek a te"hnika knlta 7j e%%ektusokkal8
9z a k(n!v nem vllalkozik arra, hog! rendszer1e %oglalja az intellektulis jt#kok j #s r#gi
term#s#t' :sak (tleteket akar adni azoknak, akik szeretnek jtszani s a jt#kokon t(prengeni'
3 %ejezetek1en emltett szerz&k(n kv-l sok (tletet k(sz(nhetek az intellektulis jt#kok
legsikerese11 n#pszer)st&j#nek, Martin ;ardnernek'
Rmek s agyrmek
Kosztolnyi s a felnttek
./sember! s k!sg)ermek! kedvtels ez+ A feln%ttek !s tudnak fel%le0 de 1elfelejtettk20 mert
nem akartak0 nem mertek r emlkezn!+ 3em engedl)eztk maguknak0 hog) esz4kbe jusson+
"5lont5l des volt az emlke+ Elt!ltottk f4l4kt%l s lelk4kt%l0 nem hallottk meg t6bb0 nem
vettk szre+7
Kosztoln)! *ezs% rta ezt 3 rmek varzslata 8m( 8!kkben+ 'egh6kkent%+ 9sakug)an
!l)en t!lalom0 !l)en tabu zrja el a feln%tteket0 a 8!v!l!zlt ember!sget a rmek varzslatt#l:
Els% p!llanatra taln ellentmondannk Kosztoln)!nak+ ;!szen a versek kultusza a rmek
kultusza !s+ A versekbe foglalt rmekkel ped!g n!n8s semm! konfl!ktusa a feln%tteknek+
;azdnak rend4letlen(l
-g) hve0 oh mag)ar<
6l8s%d az s majdan srod !s0
'el) pol s eltakar+
A nag) v!lgon e kv(l
3!n8sen szmodra hel)<
ldjon vag) verjen sors keze&
Itt lned0 halnod kell+
9l%elejtette<e, brk! !s ezeket a rmeket: Megtiltja<e magnak0 hog) eszbe jussanak:
Azoknak a verseknek a rme!ben0 amel)eket a k6lt%k megrtak0 n!n8s semm! szg)elln!val#0
semm! feszl)ez%+ Kosztoln)! n)!lvnval#an msr#l beszl+ *e m!r%l:
Hogy szletnek a rmek?
Az % fejben sz4ntelen4l termettek rmek+ =zmtalanszor megt6rtnt vele0 hog) k!mondtk eg)
sz#t0 s % azonnal .hallotta7 r a rmet+ .>r6klaksra7 err%l az a rm ? ke8skerm ? jutott
eszbe0 hog) .6l6k raksra7+ = eg) p!llanat alatt ksz volt a ktsoros vers!ke&
r sok embert 6l6k raksra0
'gsem teszek szert 6r6klaksra+
Ag)nak rmalkot# munkja alvs k6zben sem sz4netelt&
9zt a rmet lmodtam,
@ABB+ IV+ @C+
A szobmat mla h!ttel
berakattam mala8h!ttal+
=lmom1an hallottam
"apasztalom ?
papasztalom+
/ azt szokta meg0 nek! az volt termszetes0 hog) jjel s nappal0 lomban s bren0
beszlgets vag) olvass k6zben eg)Deg) sz#hoz 6nkntelen4l hozzkap8solta a rmet+ /t a
szavak ? akr k!mondva0 akr lerva ? arra !ngereltk0 hog) jtsszon vel4k0 rmeljen rjuk+
A rmels tilalma
'eglep%dve szlelte azonban ? mutatja az el%bb! !dzet ?0 hog) msoknak0 a 8!v!leknek0 a
.feln%ttek7Dnek nem g) forog az esz4k kereke+ 3ek!k Velen"#r&l nem az jut esz4kbe0 hog)
szelen"e, lelen"e, kemen"e vag) meden"e, hanem az0 hog) d#zsepalota0 =zent 'rk tr0
s#hajok hdja0 #lomkamrk0 laguna0 gondola vag) Erdon)0 Agrd s =zkesfehrvr+ A
leng!el sz#hoz nem a keng!elt vag) rendjelt kap8soljk0 hanem Vars$t, 2rakk$t, Visztult'
Az emberek t6bbsge teht 8sak eg)flekppen tudja 6sszef(zn! a szavakat& #rtelmesen,
tartalmuk0 jelents4k szer!nt+ /0 Kosztoln)!0 ktfle m#don trstotta a szavakat& az rtelmes
mellett #rtelmetlen-l !s0 vag)!s hangzs szer!nt+ 'ert ? valljuk be ? Velen8nek n!n8s k4l6n6s
k6ze azokhoz a dolgokhoz0 amel)eknek mag!ar neve 6ssze8seng vele+
A szavak 6ssze8sengst m!nt vletlenszer(0 rtelmetlen kap8solatot a feln%ttek nem vesz!k
f!g)elembe0 ha8sak nem versben tallkoznak vele+ A g)erekek azonban f!g)elnek a rokon
hangzsra0 6r4lnek0 ha !l)et tallnak0 s szzszor !s kpesek el!smtelgetn!+ Eg)!k fajtja a
g)erekek sokfle jtkos rmelsnek a nv8s5fol#&
kos0
mkos
fekete nadrgosF
G#ska0
toj#skaF stb+
Il)eneket eg)mst#l !s tanulnak a g)erekek0 de magukt#l !s k!tallnak brm!kor+
;a a g)erekek tudnak magukt#l rmeln!0 a feln%ttek v!szont nem0 akkor a feln%ttek valam!kor
elfelejtettk0 abbahag)tk+ *e m!kor s m!rt:
."5lont5l des volt az emlke7 ? Kosztoln)!nak ez a mag)arzata m!ntha snttana+ Am!
des0 kellemes0 azt nem szoktk elt!ltan! magukt#l az emberek+ 3ehz volna !l)en k6z6s
aszkz!ssel g)an5stan! a feln%tteket+ Inkbb valam! szg)enrzet vlthatja k! ezt a bels%
t!lalmat+
A p!8! g)erek0 m!kor beszln! tanul0 6sszetveszt! a hasonl# hangzs5 szavakat+ .An)u0 ha van
papagj0 akkor ug)e van mamagj !s:7 ;n)szor k!nevet!k0 k!javtjk a feln%ttek a k!sg)erek
bjos sz#tvesztse!t+ ,engeteg szg)enkezs rn jut el az ember od!g0 hog) rtelmesen
k4l6nbsget tud tenn! az 6ssze8seng%0 elvthet% szavak k6z6tt+ A feln%ttek adnak arra0 hog)
rendet tudnak rakn! a fogalmak0 szavak k6z6tt+ = ha vletlen4l esz4kbe 6tlene !s eg)Deg) rm0
eg)Deg) rtelmetlen kap8solat0 g)orsan elhessent!k+
Ezek szer!nt kt prtra szakad az ember!sg& eg)!k oldalon vannak a g)erekek s a k6lt%k0
ms!kon a .feln%ttek7+
Az a krds !s benne rejl!k Kosztoln)! mondata!ban& mel)!k a termszetes0 egszsges
magatarts: Vajon a k6lt% sz4ntelen rmel% kedve nem foglalkozs! rtalomDe: ;tha
t6rvn)szer( velejr#ja kult5rnknak0 hog) ezt a g)erekkor! jtkot abbahag)ja0 elfelejt! az
ember m!kor feln%: Ahog) a feln%ttek nem 4lnek le berregn! aut#bussz vltozva0 vag) nem
6lt6ztetnek hajas babt0 5g) nem mondogatnak spontn rmeket sem+
*e az !s lehet0 hog) a rmek t!lalma 8!v!l!z8!#s rtalom0 s a feln%ttek !s boldogabbak
volnnak0 ha erezhetnk0 lvezhetnk a maguk tallta rmek g)6n)6r(sgt+ ;a nem !ndtott !s
v!lgboldogt# mozgalmat Kosztoln)! a rmels szabadsgrt0 de verse!nek t4nd6kl%
rmelsvel !s 6r6met akart szerezn! szegn) .feln%tteknek7+
Egy pszi!ol"giai ksrlet
A llektan! ksrletek meger%st!k Kosztoln)!nak azt a tapasztalatt0 hog) az emberek nag)
t6bbsgnek ag)a nem jr r a rmelsre0 rmk!tallsra+ G# fl vszzada !smer!k a
sz#asszo8!8!#s ksrleteket a psz!8hol#gusok+ A ksrlet! szeml)eknek hv# sz#kat mondanak0
s ezekre r kell feleln!4k azt a sz#t0 am! legel%sz6r esz4kbe jut+ 3ag)szm5 !l)en ksrletb%l az
t(nt k!0 hog) az emberek a legr!tkbb esetben mondanak ol)an sz#t0 amel) e hv# sz#
tartalmt#l f4ggetlen0 s 8sak hangzs szer!nt kap8sol#d!k hozz+
Ezer feln%ttnek mondtk eg) ksrletsorozatban ezt a sz#t& t)' Az ezer k6z4l @HCDan ezt
feleltk r& "#rna, @IJDan ezt& sz7r' A t6bb! vlaszok !s hasonl#an0 tartalom szer!nt
kap8sol#dtak a hv# sz#hoz+ @IK heg!es, @BI varr, @CL varrs, IB a"#l, KH szerszm' A
r!tkbb0 k4l6nlegesebb vlaszok !s !l)en tpus5ak voltak+ 6za1$t s hziasszon!t mondtak0 ak!k
a t(vel bn# szeml)re gondoltak0 v#rt s orvost, ak!k az !njek8!#s t(re0 hmz#st, ak!k a
kz!munkra+ *e az ezer vlaszad# k6z4l eg)etleneg) sem akadt0 ak! a t) hangzst f!g)elve
ezt felelte volna& %) vag) h)'
A llektan kutat#! sokfle k6vetkeztetst vonnak le az !l)en asszo8!8!#s ksrletekb%l+ A m!
szmunkra most eg)etlen k6vetkeztets ad#d!k& !gaza van Kosztoln)!nak0 a feln%tteknek vag)
esz4kbe sem jut rmel% sz# a k!mondott hv# sz#ra0 vag) ha esz4kbe jut !s0 elhrtjk+
;og) a rm enn)!re h!n)z!k a ksrlet! eredmn)ekb%l0 ez megfontolsra ksztet+
r a ksrlet! szeml)ekt%l azt kr!k0 hog) m!nden t6prengs0 vlogats nlk4l mondjk k! a
sz#t0 amel) legel%sz6r esz4kbe jut a hv# sz#r#l0 teht ltsz#lag teljesen szabadon kap8soljk
eg)!k sz#hoz a ms!kat0 mgsem beszlhet4nk !tt teljesen szabad fogalomtrstsr#l+ 'r az
els% ksrletez%k megf!g)eltk ? t6bb m!nt 6tven vvel ezel%tt ?0 hog) az emberek !l)enkor
6sszeszed!k magukat0 s ol)an vlaszt akarnak adn! a hv# sz#ra0 am!l)et rzs4k szer!nt vrnak
t%l4k0 teht rtelmeset+ A rmel% sz# v!szont !l)en hel)zetben b%d4letes rtelmetlensg+
Kpzelj4k el0 hog) a fehr k6pen)es0 stopper#rs psz!8hol#gus k!mondja a hv# sz#t& t), s
valak! nem azt felel! nek!0 hog) heg)es0 sz5r#s vag) fn)es0 hanem azt& t-t)' Ebb%l az eg)
vlaszb#l sejtenk0 hog) .nem komplett70 s tutalnk msfajta lelk! v!zsglatra+
Velen"#re szelen"e, leng!elre rendjel ? ezek g)an5s vlaszok lennnek az !l)en sza1ad
asszo8!8!#s ksrletben+ Mrtelmesnek 8sak az a vlasz szmt0 amel) tartalm! kap8solatban van
a hv# sz#val+ A legtvolabb! log!kus kap8solatba hozhat# tartalm! vlasz !s szalonkpesebb a
laborat#r!um! asztal mellett0 m!nt a legkzenfekv%bb t!szta rm+
3em 8soda ht0 ha a rmt!lalom0 amel)r%l Kosztoln)! beszl0 !l)en hel)zetben mg
fokozottabban m(k6d!k+
A sz#asszo8!8!#s m#dszert rg#ta hasznljk rend%rsg! vallatsoknl !s+ A hv# sz#k k6z
ol)an sz#kat kevernek0 amel)ek az elk6vetett b(ntettel kap8solhat#k 6ssze0 pldul a
g)!lkossg sznhel)e0 eszk6ze stb+ A g)an5stottat megf!g)el!k0 hog) a kr!t!kus sz#knl hog)an
v!selked!k0 m!t vlaszol rjuk+ Az !l)en psz!8hol#g!a! vallatsnl al!gha rnk javra a
g)an5stottnak0 ha puskra %ruska, m#regre %#reg feleletet adna+
El%fordul az asszo8!8!#s ksrletekben0 hog) a felelet rmel a hv# sz#ra+ *e az !l)en vlaszt
a psz!8hol#gusok rossznak0 fel4letesnek tartjk0 s nem !s nag)on mltatjk alaposabb
elemzsre+ =zer!nt4k az 6ssze8seng%0 de fogalm!lag nem kap8sol#d# vlasz lelk!
fog)atkossgra vall+
Rmasszoii"s #tk
"udomsom szer!nt mg nem vgeztek hasonl# ksrleteket a rmel%kszsg v!zsglatra+
"6bbfle ksrletet vag) ? mondjuk ? jtkot el tudnk kpzeln!+
;a a hv# sz#k nem rtelmes mag)ar sz#k0 hanem nonszensz hangsorok0 megvan a
val#szn(sge0 hog) rtelmes #s rmel% sz#k !s lesznek a vlaszok k6z6tt+ Nersze lehetnek
emellett rtelmetlen0 de nem rmel%0 rtelmetlen s rmel%0 vag) rtelmes s nem rmel% sz#k !s+
A hv# sz#kat 5g) kellene 6sszevlogatn! eg) !smeretlen n)elvb%l0 vag) mestersgesen
konstruln!0 hog) a mag)ar hangzssal t6bbDkevsb megeg)ezzenek+
Eg) ms!k fajta jtkban k! lehetne mondan!0 hog) rmeket vrunk felelet4l rtelmes mag)ar
szavakra+ A hv# sz#kat ehhez a jtkhoz 5g) kellene 6sszevlogatn!0 hog) eg) rsz4kre
k6nn)en knlkozzk a rm OhromDjromDkromDvrom0 hatrDbatrD8satrDtatrP0 ms rsz4kre
nehezebben Ot6p6rt)(0 krokod!l0 vanl!aP+ K6nn)en tallnakDe rmet0 vag) 8sak t6bb
msodper8es t6prengs utn: ;og) vltoznak a feleletekben a t!szta rmek0 asszonn8ok s az
egszen halvn) 6ssze8sengsek: Eg)ez!kDe a vlaszul adott sz# a hv# sz# r!tmusval:
El%fordulDe !l)en esetben !s0 hog) nem rmel%0 de tartalm!lag kap8sol#d# vlaszt adnak:
Vg4l a harmad!k jtk& rmes verset olvasunk fel0 de a rmel% sz# el%tt megllunk0 s t!ppet
kr4nk0 hog) m! lehet !tt a rm+ Il)en jtkhoz legalkalmasabbak Aran) Gnos ep!kus verse!0
pldul 3 $ka (rd(ge' Aran) rme!nek eg) rsze ol)an termszetesen k6vetkez!k a sor vgn0
hog) sz!nte lehetetlen r nem talln!+ *e a r!tkbb0 ravaszabb rmel% sz#k hel)ett sok mst !s
mondanak !l)enkor a megkrdezettek+ 3ha egszen rossz rmeket !s+
$ikor okoz za%art a rm?
;a eg) feln%ttnek spontn eszbe jut eg) rm0 !g)eksz!k elfelejten!+ A versbel! rm v!szont nem
zavarja+ '!b%l ered ez a kett%ssg:
A versbel! rmnek rtelmet0 tartalmat0 funk8!#t ad a sz6veg 6sszef4ggse0 log!kja+ A k#bor
rmek v!szont0 amel)ek eg) hv# sz#ra 6nkntelen4l felb!zseregnek ag)unkban0 m!ndenkppen
k!4tnek a log!kus asszo8!8!#k rendjb%l+ Versen kv4l0 6nmagban !gen!s !lletlen0 szemrmetlen
a szavaknak az a tulajdonsga0 hog) hasonltanak eg)mshoz0 hog) rsban s hangzsban
eg)arnt 6sszetveszthet%k+
? El#r!a ? nekl!k az ang)alok a nag)szalonta! betlehemes jtkban+ Az 6reg psztor azt
mondja r&
? ;allod pajts0 gomol)a+ 3em bnnm0 ha eg)Dkett% a subm al gurulna+
Ak! a gl#r!ra azt h!sz!0 hog) gomol)a0 az vag) nag)ot hall0 vag) !gen tjkozatlan+ Ak! ad
arra0 hog) se s4ketnek0 se m(veletlennek ne tartsk0 az nem .hallhatja flre70 nem keverhet!
6ssze a szavakat+
;l$ria ? gomol!a> ez !s rm+ A betlehemes jtk 6reg psztora eg)enes %se ;a8seknek0 a
kabar nag) flrert%jnek0 ak!nek m!nden ponje kt hasonl# hangzs5 sz# fel8serlsb%l
bomlott k!+ ,mre p4l m!nden v!880 amel)ben 6sszetveszt!k a szezont a fazonnal0 az alleg#r!t
a f!lag#r!val0 Kossuthot a vas5ttal+
3orml!s embernek eszbe se juthat0 hog) ezeknek a sz#knak k6z4k van eg)mshoz0 mert
mr azzal !s a ha8seksg g)an5jba keveredne++ *e a vers az ms+
Als#n)ken megp4lt a vas5t0
'egj6tt rajta Ear!bald!0 Kossuth+
Am! pr#zban megtalkodott h4l)esg ? versben szp lehet+
A magyar nyel% &t%eszt#e
rn) "ams szellemes humoreszket rt k4lf6ld! !smer%sr%l0 ak! mag)arul kezdett tanuln!0 de
remn)t vesztve abbahag)ta0 mert nem tudott rendet teremten! szava!nk k6z6tt&
szert
szeret
szert tett
szeretet
szeretett
szerettet
szeretetet
szert tetetett
szeretettet
szerettetett
szeretetet tettet
szeretetet tettetett
? Eg) ht!g tartott ? mondta az !degen ? 8sak amg megfejtettem ezeketF 'ag)arul
megtanuln!: 3o0 ne trfljanak0 ura!m+
Ned!g ezek nem !s rmel% sz#k+ >ssze8seng% sz#k0 ragok0 kpz%k0 jelek jrtak kajn tn8ot
rn) "ams mag)arul tanul# !smer%snek szeme el%tt+ =%t ? valljuk be ? ez a sorozat m!nket
!s zavarba hoz+ Mrten! rtj4k m!ndeg)!ket Oesetleg r6v!d t6prengs utnP+ *e pr#bljuk 8sak
hangosan0 g)orsan vg!gmondan! a szertt%l a szeretetet tettetett!g+ eleakadunk0 nem !s
eg)szer0 mg a vgre r4nk+ Ned!g a m! szavunk m!nd0 mag)ar sz#k0 meg !s rtj4k %ket+
3e tessk erre azt feleln!0 hog) a srga 1(gre g(r1e 1(gre vag) a k#t p#k k#t sz#p k#k k#pet
t#p elmondsba !s m!ndenk!nek beleb!8sakl!k a n)elve+ 'ert a szeretetet tettetett nem az a fajta
sz6veg0 m!nt az !smert n)elvg)6tr%k+ A srga 1(gre g(r1e 1(gr#t azrt nem lehet g)orsan0
sokszor vg!gmondan!0 mert mssalhangz#!t k4l6nb6z% m#don kpezz4k0 s !d%be tel!k0 mg
szjunkat0 n)elv4nket hozz tudjuk !gaztan! az eg)ms utn k6vetkez% hangokhoz+ *e azt0
hog) tetetetete vag) tettetettetettetette, vag) tetettetetettetetette / akrhn)szor k!mondhatjuk
megakads nlk4l+ A szeretetet tettetett att#l lesz n)elvg)6tr%v0 hog) f!g)eln! s szmoln! kell
k6zben az eg)mshoz !gen hasonlt# sz#tagokat+ ;n)szor mondtam mr0 s hn)szor kell
mg mondanom0 ha ppen ezt az rtelmet akarom k!fejezn!0 s nem azt0 hog) szert tetettet?
=znszek s rd!#bemond#k tudjk0 hog) ezt a sz#t& %eleleventette, al!g lehet k!mondan!
tveds0 .bak!7 nlk4l+ ;a ped!g nag)on !s f!g)el az ember k!ejts k6zben0 hog) ne tvessze el0
akkor k!es!k a beszd r!tmusb#l0 s rezn! lehet hangjn az er%ltetst+
Mit&l 1i"saklik meg a n!elv-nk? Mit&l ugrl a szem-nk?
A psz!8hol#gusok tudnak arr#l0 hog) !smtl%d% hangD vag) bet(komb!n8!#k 4zemzavart
okoznak a beszl% vag) olvas# ag)ban+ ,ans8hburg Nl mag)ar psz!8hol#gus f!g)elte meg0 s
!gazolta ksrletekkel a homogn ele!nek zavar# hatst+ A n)omda! sajt#h!bkr#l !s k!mutatta0
hog) s(r(bben bukkannak fel !l)en !smtl%dseknl+
'!ndenk! !smer! a hanglemezeknek azt a h!bjt0 hog) az tszakadt barzdnl ug)anazt a
nhn) hangot !smtl!k+ Aggodalmaskod# lemeztulajdonosok nha a zenem( h!telesen
!smtl%d% hangja!nl !s felkapjk a fej4ket& 8sak nem romlott el a lemez: ;a szabad
,ans8hburg Nl okfejtst !l)en p#r!asn mag)arzn!& a %eleleventette k!mondsnl !s az az
aggl)unk tmad0 hog) mr t6bbsz6r mondtuk a kelletnl0 s bolond lemezjtsz# m#djra
!smtelj4k feleslegesen valamel)!k sz#tagot+
'eren J"zsef s a !olly(oo)i estly
? ;ulljon le a pel ? mondta az anekdota szer!nt $eren8 G#zsef eg) szoboravatson+ = m!kor a
szrn)segd f!noman odas5gta& .lepel, felsg70 a 8sszr !nger4lten felelte& .le0 azt mr
mondtam7+
A rmel% sz#k okozta zavar !s ol)asfle0 m!nt a homogn elemek0 ha nem pontosan ug)anaz
!s+
K!sg)erekkorunkban0 m!kor beszln! tanultunk0 sokszor mondtunk ol)an butuska mondatot0
m!nt %felsge a szoboravatson+ *e aztn megtanultuk0 hog) a hasonl#an hangz# vag) teljesen
eg)forma0 de ms jelent#s) sz#kkal v!g)zn! kell0 ha nem akarjuk0 hog) k!nevessenek+
-eszDe !tt elg terem elmondan!0 hog) a szavaknak 6sszetveszthet%sge menn)! flrertst0
trft0 8s5fol#dst0 jtkot terem?
Qme0 m!l)en kellemetlen0 ha pr#za! sz6vegben0 tanulmn)ban rmmel 8seng k! a mondat+
*e m!rt !s knos:
'ert eg) tanulmn) r#jt#l azt vrja az olvas#0 hog) ttele!t eg)rtelm(en0 flrerthetetlen4l
fejtse k!+ Az eg)rtelm( megfogalmazsra eg)ed4l alkalmas eszk6ze!nknek0 a szavaknak
v!szont g)akor! fog)atkossga0 hog) ktrtelm(ek+ Rg)anaz a hangalak0 ug)anaz a bet(sor
ktD0 hromD0 ng)fle jelentst fejezhet k!+ Ezt a szg)ent pr#zban0 rtekezsben m!ndenron
leplezn!0 t!tkoln! kell+
Nr#zban a rmel% szavak ppol)an gal!bt okozhatnak0 m!nt !skolban az eg) osztl)ba jr#
!kerprok+ A vers persze ms0 az az !krek pardja+
's hasonlattal& holl)Sood! el%kel% estl)eken nem az a legnag)obb botrn)0 ha frakkos urak
rszegen beleugrlnak a meden8be0 hanem az0 ha kt v!lgsztrnak ug)anazt a modellt szlltja
Nr!zsb#l a *!orD8g0 s %k m!t sem sejtve0 eg)forma ruhban jelennek meg+ Kt n% eg)forma
ruhban0 kt k4l6nb6z% sz# eg)forma hangalakkal ? ez az !gaz! botrn)+
*a%arok a sza%ak t+lzat+an
Kpzelj4nk el eg) nag) tblzatot az b8 bet(!nek 6sszes lehetsges hrombet(s
komb!n8!#!b#l+ A tblzat eg)!k sorban pldul 8supa rDral vgz%d% sz#k volnnak&
A, , , 9,F
FT, V, U, U=,
Ebben a sorban vannak ol)an sz#k0 amel)eknek ktfle jelentse !s van a mag)ar n)elvben0
vannak ol)anok0 amel)eknek eg) jelentse van0 s vannak rtelmetlen bet(8soportok0
amel)eknek n!n8s jelents4k+
Kett%s jelents(0 ktrtelm( 8soportok&
, K, 3V, ", V, U,
Eg)rtelm(ek Olegalbb!s nag)jb#lP&
9, EV, G, ', N, =, =U,
Mrtelmetlenek a magnhangz#val kezd%d%k mind, meg a 9=, *U, *U=, $, s g)
tovbb+
;at ktrtelm(+
;t eg)rtelm(+
;uszoneg) rtelmetlen+
Elg rosszul gazdlkod!k n)elv4nk a bet(vltozatokkal+ 'g huszoneg)et parlagon hag)0
hatot ktszeresen !s lefoglal0 f6l!dzve a flrerts veszl)t+
Wl)an n)elvben0 amel)et nem a t6rtnelm! fejl%ds szeszl)e alaktana k!0 hanem tudatos
elgondols0 nem lehetne t(rn! !l)en rendetlensget+ Eg) tervszer(en konstrult n)elv
felhasznlna m!nden lehetsges0 k!mondhat# bet(komb!n8!#t a ktD0 hromD0 ng)bet(s
sz#khoz0 s ezltal mell%zhetn a hossz5 szavakat amel)eknek hasznlata ksz rf!zets+ =
termszetesen nem t(rn0 hog) eg)Deg) bet(sornak t6bbfle jelentse leg)en+
Att#l tartok0 hog) az !l)en k6r4ltek!nt%en megrendszabl)ozott sz#k!n8s elv!selhetetlen volna+
Kell az a k!s rendetlensg0 az !ttDott felbukkan# ktrtelm(sg0 a tveds lehet%sge+ ldsos
hats5 !ngerl%an)ag ez0 amel) nem hag)ja ag)unkat elren)h4ln!+
A tranz!sztorokban felhasznlt flvezet%k an)agt el%sz6r t6kletesen megt!szttjk0 de aztn
szenn)ez%an)agot kevernek bele0 pontos adagolsban+ A mestersges szenn)ezs hel)enknt
megbontja a zrt kr!stl)rendszert0 s ett%l a k!s rendetlensgt%l kapja meg kvnt elektromos
tulajdonsga!t a tranz!sztor+
A ktrtelm(sg0 a szavak k6zt! thalls zavarokat okozhat ug)an0 de g)araptja a n)elv
lehet%sge!t+ 3em8sak a rmelst alapozza meg0 hanem merszebb gondolat! ugrsokra !s
8sbt+ Mppen a rmes versek b!zon)tjk0 hog) a vletlenszer( hangkap8solatok m6g6tt
ln)eges tartalm! 6sszef4ggsek !s rejt%zhetnek+
Rmek a fizikak,ny%+en
A st!l!szt!kak6n)vek nem szoktk elemezn!0 !ndokoln!0 eg)szer(en k!mondjk a szabl)t&
pr#zban ker4ln! kell a szavak 6ssze8sengst+ ;a eg) tanulmn)r# szrevesz!0 hog) eg)
mondata akaratlanul rmet rejt0 ms sz#t tesz valamel)!k hel)be0 tfogalmazza a mondatot0
hog) ezt a zavart k!ker4lje+ 'egesett mr tud#sokkal0 hog) olvas#!k f!g)elmeztettk a
sz6veg4kben lappang# versre+ X!ll!am XheSell f!z!kus 9lementar! 4reatise on Me"hani"s
8m(0 @J@ADben megjelent k6n)vben volt eg) meghatrozs&
."here !s no for8e0 hoSever great0 8an stret8h a 8ord0 hoSever f!ne0 !nto a hor!zontal l!ne0
Sh!8h !s a88uratel) stra!ght+7
O3!n8s ol)an er%0 brm!l)en nag) !s0 amel) vzsz!ntes !rn)ban t6kletesen eg)enesre k! tudna
feszten! eg) zs!n#rt0 brm!l)en f!nom !s a zs!n#r+P
arta! f!g)elmeztettk XheSellt0 hog) ez a mondata szabl)os ng)soros versszak0 6lelkez%
rmekkel&
"here !s no for8e0 hoSever great0
9an stret8h a 8ord0 hoSever f!ne0
Into a hor!zontal l!ne0
Xh!8h !s a88uratel) stra!ght+
A tud#st megrendtette ez a k6zls+ ;!szen % soha letben nem rt verset0 s most rs4t!k0
hog) t!tkos k6lt%+ K6n)vnek msod!k k!adsban k6n)6rtelen4l elrontotta a verset+
'egrtj4k az angol f!z!kus szg)enkezst+ A rg! mag)ar d!kn#ta !s tank6n)vbel! f!z!ka!
def!n8!# volt eredet!leg&
'!nden vzbe mrtott test Ok!sang)alomP
A s5l)b#l ann)!t veszt Ok!sang)alomP
Amenn)! az ltala
K!szortott vz s5l)a Ok!sang)alomP
Kpzelj4k el a tank6n)vszerz%t0 m!kor d!kja! ezzel a n#tval adnak nek! szerendot+
A makma
Nr#zban t!los a rm+ K!vtel a makma, a kelet! eredet( rmes pr#za+ *eht a makmt nem !s
pr#znak halljuk0 hanem versnek+ ;og) a .sorok7 nem szabl)osak0 n!n8s k6t6tt
sz#tagszmuk0 r!tmusuk0 az taln mg zesebb0 frappnsabb tesz! a makma rme!t+ Nldul
Aran) Gnos makmjban0 3 poloskban&
.? ;azja m(velt Eur#pa0 ? szerelmes a 8!v!l!z8!#ba< ? s mg honn marad a tbor t6rzse0 ?
m!nd!g elbb n)omul el%6rse ? szrazon 5g)0 m!nt vzen t< nek! talltk fel a g%zmas!nt& ?
n)ugat fel%l keletre vndorol0 ? bksen h#dt0 mg nem !s porolF7
'#ra $eren8 rmel% mes! sem pr#za! m(vek0 mg 8sak nem !s makmk0 hanem szabl)os
versek+ *e a verssorok a pr#za m#djn vannak rva&
.*!derg% k!rl)nak de m!nden h!ba0 n)6gve gub#z!k be farkasb%r bundba+
? $(tsetek0 mert megvesz az !sten h!dege0 jaj mr az ajkam !s 8sak 5g) kk4l bele+7
A pr#za rmelsnek sz!gor5 t!lalmn ezek a k!vtelek sem ejtenek 8sorbt+
A rm ,r),ge nem alszik
3em !s 8sak az rott pr#zra ll ez a t!lalom0 hanem a k6znap! beszdre !s+
"rsalgs k6zben !s !ngerkednek vel4nk a hasonl# hangzs5 vag) eg)forma sz#k+
ujtogatnak0 hog) partner4nknek rmben felelj4nk0 szava!t sz#jtkkal k!8savarjuk+ Vag)
bemutatkozsnl a k4l6nleges nvre 8s5fos rmet vgjunk v!ssza+ *e nem lehet0 nem szabad0 el
kell hessenten! az ag)unkban felv!llan# 6tletet+
? Vanda vag)ok+
? Ms 6veg+
Ebben a bemutatkozs! sz#jtkban !s rm rejt%zk6d!k&
Vanda
randa+
*e k! mern ezt mondan! eg) fr!ss!ben bemutatott Vanda nev( h6lg)nek: 'g az a vlasz !s
elkpzelhetetlen& .Ellenkez%leg0 g)6n)6r(+7
.3em engedl)eztk maguknak0 hog) esz4kbe jusson7 ? eg)re jobban k!t(n!k Kosztoln)!
!gaza+
A rm0 ez a botrn)okoz#0 ag)unkb#l k!pattant veszedelmes mokfut# 8sak akkor szeld4l
meg0 ha a vers log!ka! hl#ja fogja k6zre+ Rg)anaz a rm0 amel) pr#za! mondatba tvedve vag)
beszlgetsbe belesz%ve knos felt(nst keltene0 versbe foglalva tapsot arat+
Hangyafszek a k,lt agy+an
$orr0 gerjed elmmre m!nt hang)a fszekre
sok 5j vers0 m!nt sok hang)a0 F
alass! l!nt nem a rmekr%l rta ug)an0 hog) n)4zs6gnek a fejben0 m!nt a hang)k a
fszekben0 de bzvst rthetj4k 5g) !s+ ;!szen % volt az0 ak! eg) leng)el 8!tersln)nak !l)en
8suda rmf4zrrel udvarolt&
-eng)el szp Usuzsanna vervn 8!terjt
Ms mondvn utna g)6n)6r( n#tjt
Eszem vesztve0 eltvesztve0 szerelmben s!ll)esztve0
$elgerjesztve s bresztve0 sz(vemet elrekesztve0
els% t(zzel emsztve+
;ang)k rezsegnek a k6lt% fejben< nem !s lehetne ennl tall#bban k!fejezn! az 6tletek
n)4zsgst0 a rmeknek0 r!tmusnak0 kpeknek !zgatott ten)szett+
*e most 8sak a rmekr%l beszl4nk0 a rmhang)kr#l+
-om+!oz %arrt ka+t
Vannak versek0 amel)ek azrt sz4letnek meg0 hog) eg) k4l6nleges rm6tlet0 amel) mr
korbban ott motoszklt a k6lt% fejben0 t6rvn)es hel)et kapjon+ ;og) a vers
kn)szerzubbon)a fken tartsa az %r4lt rmet+
Aran) eg)szer azt rta eg)!k versnek mag)arzata mell a marg#ra& .Eondoltam fent+7
Ezzel a f!g)elmeztetssel nem t6r%dve mg!s megko8kztatom !tt azt a feltevst0 hog) 5o"
erat in votis 8m( versb%l ez az !zgalmas rm sz4letett meg els%nek& kast#l!/kakast#j' A
mag)ar k6ltszetnek taln legmerszebb rme+ A sz#tagkett%zs hun8ut jtkossga0 a palota s
kun)h# tvolsgnak tvelse eg)arnt megh6kkent%+ *e g) magban mg 8sak ag)rm+
Aran)t O? gondoltam fent ?P nem hag)ta n)ugodn! ez az 6ssze8sengs0 mg verset nem
kertett k6r0 mgped!g ehhez az els% sz#prhoz mlt# brav5ros rmelssel+ -egalbb!s
elkezdte rn!0 de nem fejezte be+ "aln nem szentsgt6rs azt mondan!0 hog) nem tudta
befejezn!0 nem tudott eleget tenn! az alaprm d!ktlta k6vetelmn)nek+
5o" erat in votis
Ez volt vg)am netovbbja0
;og) ne lg)ek senk! bbja<
K6telessg vamp)rDvdja
3e hljon m!nd!g velem&
Eondolm0 majd eg) k!s b!rtok
Vtelre pnzt szortok0
Wtt elD(ltetek0 s elD!rtok<
Yj er%rt0 mvelem+
A 8satb#l0 br n)omorral0
$lDkzlb0 de p g)omorral
;azatrn! ? g)%zelem+
= brha nem lesz rajta kastl)0
Ken)erben sem kakastj<
=%t kopasz n)r0 zord havas tl
"6bb m!nt tavasz s zefr&
=emm! lgvr& semm! brnd0
'! a jelenb%l tovbb rnt0
= (zve tarka szp sz!vrvn)t
'!nd!g a j6v%be srZ
oldog az0 k!t a maDhozta
>r6mt%l meg nem foszta
=e a holnap0 sem a hr+
3zn! ? oh0 m!nt eg)kor rgen
Am! szp van f6ld6n0 gen<
oldog els% g)ermeksgem
Wtthonos v!dke!t<
? ? ? ? ? ? ?
G#zsef Att!la s Ill)s E)ula eg)msnak adott fel rmsorozatot0 am!re szonettet kellett 8s!nln!+
$odor Andrsnak @A[[Dben0 lg!r!ad# alatt rt verse0 el%re g)rtott rmekkel+
@iri
Ahog) jszolban kr%dz!k a tehn
s knos b%gsvel nag)okat mar belm0
5g) kr%dz a sul!n d!r!nk a vn kuka
b%g a tantsr#l a barom0 a buta+
\0 te vastagb%r( kajn r!no8rosz0
azt vrod tn mg eg) "omm) !de8loz0
mg eg) lg!akna !skoldba tall0
s m!nket a p!n8ben learat a hall:
= lesz ol)an a E!m!0 m!nt eg) tl galuska0
romja alatt feksz!k a jeles0 a lusta0
alsz!k m!nd 6r6kre0 m!nt sok k!s babuska0
hallgat ott a s5gs0 nem sz#l ott a puska+
Wtt hever megtpve maga a Va8ul!k0
de ezt ltva *!r!nk mg m!nd!g vajud!k0
nem f5rja k! lelkt eme hall ugrs0
\ tempora mores0 # rul# G5dsZ
tok s5jtsa vllt0 rajt leg)en beke8se
mzssDs5l)0 pofja suv!8kos fekete0
ha sul!ra gondol a gaz szedte vette
hajmereszt% kpek g)6t6rjk hel) ette+
-eg)en svbDhonban kansz0 vag) tehensz0
ha eg)szer a tantssal !s feketz0
b(nh%dj6n b(nrt0 rgja k! a pensz0
rgja k! a pensz mg a sron t5l !s0
hadd tanuljon vgre % !s a vn bugr!s+
Hogy szletnek a rmek?
3haDnha rajtakaphatjuk Aran) Gnost0 am!kor ppen eszbe jut eg) k#sza rm vag) eg) egsz
rmf4zr+ *e 8sak r!tkn0 mert legapr#bb versforg8sa! !s remekm(vek0 amel)ekben ml)
gondolat0 szeml)es !ndulat hatja t a jtsz! formt+
Mi vag!ok #n?
'! vag)ok n: =enk! Nl0
Eg) fj# gp0 mel) p!pl+
K! se lehet szaktan! ezt a mester! rmet a keserves b6l8s valloms sz6vetb%l+ '!ndjrt
kszen sz4letett meg ez az ep!gramma a hossz5 szr5 p!pa keser( f4stjben+
Eg)!k g5n)os ep!grammjnak azonban pontosan !smerj4k a rmhv# szavt+ 3 g(r(g(k
nevel#szet#r%l sz#lt az el%ads az Akadm!n0 3ag)kp(0 4res el%ads+ Aran) Gnos0 a f%t!tkr
kn)telen volt ezt !s elszenvedn!0 de k6zben v!gasztalsul f!rkln! kezdett eg) paprszeletre&
Gaj0 b!z ez a nevelszet
9sak p!ano nevel szet0
Qr#jnak neve lsz etD
t%l nem nag)ra nevelszett+
Az vszmot nevel0 sed
'!ndent0 m! nem neA, elszed+
=z#megszakts0 !degen sz# a rmben0 k4l6nb6z% n)elvtan! alakok ? m!ndezt az el%ads
8mnek eg) szava hvta el% rendre+ A nevel#szet sz# azrt !s !ngerelte Aran)t0 mert az !l)en
n)elv5jtsz( sz#k akkor ? @JLC k6r4l ? mr elavultnak0 #sd!nak szmtottak+
Amikor a k,lt kiszll a %ers+l
Kosztoln)! :sa"si rmek sorozata0 amel)b%l mr az el%bb !s !dztem0 pldatra a
kn)szerkpzetknt megsz4let% rmeknek+
A 51or7s tr#%a Aran) 5o" erat in votisnak Os eg)szersm!nd Noe 5oll$jnakP
versformjban rmel az els% v!lghbor5ban sokat emlegetett nevekre+
51or7s tr#%a
$elsz#ltom amaz 5r!
embert0 k! a ramaz5r!
alkalmb#l a maz5r!
mo8sarakt#l elszaladt&
m!velhog) nem mal8!a0
hog) mostan mr Eal8!a
tjn jr a m!l8!a0
rjon K+ *+ nv alatt+
r a monogramjt !s szerepeltet! a k6lt%0 !gazban pp5g) n!n8s jelen ebben a versben0 m!nt
ahog) amaz 7ri em1er !s puszta rmf!k8!#+ =z# s!n8s !tt ol)an szeml)es !ndulatr#l0 m!nt Aran)
nevelszet rme!ben+ .onszensz az egsz vers!ke0 emelt f%vel vllalt kptelensg+ *e mg
m!nd!g t5lsgosan ksz0 befejezett vers ahhoz0 hog) a rm els%sz4l6ttsgben b!zon)osak
lehetnnk+ Azt sem tudhatjuk0 hog) mel)!k kt sz# 6ssze8sengse hangzott legel%sz6r0 mel)!k
h5zta magval a t6bb! rmet+
Net%f! hasonl# szabadasszo8!8!#s rmekkel jelz! ,res"o<ritornell em4 ellenllhatatlan
humor50 d!kos versben0 hog) k!lp a sz!tu8!#b#l+ =em szerelmet vallan!0 sem meghaln! nem
akar0 8sak zsongl%rk6d!k&
'!hel)t megp!llantottalak0 men)e8ske0
ordm alatt ez a k!s h5sdarab
Rgrln! kezdett0 m!nt sz!kln a ke8ske+
Az#ta mellem fol)ton g% katlan0
= a lng m!nd!g tovbb0 tovbb harapF
9sak te ne volnl ol) megg)ujthatalanZ
Kebled fehrl% m!nt az alabastrom0
*e b5m s6tt0 m!nt holm! #8ska klastrom0
= 8sak a hall lesz d5lt sz!vemre flastrom+
'!nl t6kletesebb hangzs5 eg) rm0 annl veszl)esebb0 annl f!nomabban k! kell
eg)ens5l)ozn!0 nehog) f6lbortsa a verset+ A t5lsgosan t6kletes rmek szerepk6rt eleve
k!jel6l! humoros hatsuk+
.t sz"tag az egsz %ers
Veg)4nk szem4g)re eg) teljesen pu8r rmet Kosztoln)! :sa"si rmei k6z4l&
5olnap (sszed&l e 17s vilg
Atlasz&
han)atlaszZ
Ez az apr#sg v!lgosan feltrja a jtkos rm sz4letsnek bels% me8han!zmust+ 3tlasz ? ez
volt a hv$ sz$, amel) !ngereln! kezdte a k6lt% ag)t0 mag)ar !gealakra emlkeztet%
vgz%dsvel+ Ennek az !degen eredet( sz#nak hromfle jelentse !s van n)elv4nkben+ '!nt
tulajdonnv a f6ldet hordoz# m!tol#g!a! #r!st jelent!+ '!nt k6znv a trkpf4zetet s a nehz
sel)met Oam!re "6r6k l!nt n)ergelte srga lovt Aran) balladjbanP+ Atlasz ? han!atlasz ? az
!ge0 amel)et a hv# sz# k!vltott0 el !s d6nt6tte0 hog) mel)!k jelents !ll!k !de& a tulajdonnv+ Ms
sajtsgosan m!ndjrt el%v!llant a rm rtelme !s& a v!lgot !d%tlen !d%k #ta tart# #r!snak
m!nden oka megvan0 hog) elfradjon0 leroskadjon+ A 8m n)!lvnval#an 8sak azutn ksz4lt a
ktsoros vershez+ $ellengz%s0 !ron!kus 8m& 5olnap (sszed&l e 17s vilg' 3ag) 8m a k!s
rm6tlethez+
A k,lt s a )ilettns
Ingerl% hanghatsb#l sz4letett rmet mr Kosztoln)! d!kkorb#l !s !smer4nk&
Kossuth -ajos lete meglehet%sen monoton+
=z4letett 'onokon+
-ehetsges0 hog) hallotta Kosztoln)! akkor!ban gr#f U!8h) Eznak0 a flkar5
zongoram(vsznek s d!lettns k6lt%nek hasonl# szerkezet(0 de komol)an gondolt rmt&
;aldokolva felk!lt a szegn) k!s vndor&
Vgre meglttam Net%f!t0 keresztneve =ndor+
OAz rzelmes ballada eg) k!sf!5r#l sz#lt0 ak! 5trakelt h!deg tlben0 hog) tallkozzk Net%f!vel+
Ezt a rmet sznta 8sattan#nak a k6lt%+P
A d!lettns fejben ? 5g) ltsz!k ? ms hang)afaj b!zsereg+ ,m6tlete tr!v!l!s0 s ha radsul
komol)an !s vesz!0 megh6kkent% zlstelensg lesz az eredmn)+
/etfi tm#a 0 Kosztolnyi %ltozatai
Edd!g leg!nkbb ol)an rmekr%l beszlt4nk0 amel)ek spontn v!llannak fel+ Aran) Gnos
nevel#szet sorozata azonban msfle rmel%!ngerb%l sz4letett+ A k6lt% tudatosan k!fa8sarta a
hv# sz#ban rejl% 6sszes rmlehet%sget0 t6rvn)est s t6rvn)telent0 egszen a legboh#bb0
t6bb n)elv( vltozatok!g+
Kosztoln)! !s rt !l)en ag)prsel% rmf4zrt& az 9ml#kezet sorozatot+ Erre a k6lt%! jtkra
nem puszta hv# sz#0 hanem hv# vers adott !ndtkot0 Net%f! ng)soros fantz!akpe a ,elh&k
8!klusb#l&
EmlkezetZ
"e 6sszet6rt haj#nk eg) deszkaszla0
'!t a hullm s a szl v!szl)a
A tengerpartra vetF
'!nt a zeneszerz%k eg) nag) el%dj4k dallamra0 5g) rt Kosztoln)! var!8!#kat Net%f!
9ml#kezetre+ Net%f! emlkezetre+
9ml#kezet
O-lektan! meghatrozsP
Emlkezet0
most azt h!szed0 volt0 most meg azt h!szed0 hog)
nem ltezett+
OEz taln !nkbb b6l8selet!P
Emlkezet0
tebenned l s van0 de hog)ha meghalsz0
elvsz veled+
O,egn)es s brndosP
Emlkezet0
led%lt tan)k0 romok s rg! srok
mell vezet+
OAlzatos0 szomor5 fohszkodsP
Emlkezet0
rokkant bart0 n)5jtsd a v!lgtalannak
szent flkezed+
]
Emlkezet0
k6nn)ekt%l zott0 rg elt(nt bet(k6n
eg) kezet+
]
Emlkezet0
hajszolsz a m5ltba s ott moh# futsom
megfkezed+
]
Emlkezet0
m!t abbahag)tam0 a 8s#kot0 a munkt
elvgezed+
]
Emlkezet0
jaj0 megszaktom e fj#Dbolondos
n)elvszetet+
*e nem szaktotta meg a sort& hrmat mg hozzrt Badarok 8mmel&
Emlkezet&
szraz ka8sot kvnok n magamnak0
nem lDkezet+
Emlkezet&
\ 6zerda s .!ugat, m!l)en k!t(n%
szemlk ezek+
Emlkezet&
t!tkos0 m!nt d!nn)e0 a f6l nem szegett s
nem lkezett+
Jtk s szen%e)s
Ms ab!ts0 a hangok0 szavak0 rmek ms!k mgusa: alass! hang)afszek hasonlatt % 5jm#d!0
!zgatottabb vltozatban mondta k!&
$n) fn) de rettenetes
lngol# bet(k transzparensek
m!nt a szg)en fn)e bennem
rng rng az ember! h5s
m!ll!# sok m!ll!#
*/ szmon kv-l maradtakB CDion /+
#h versekkel zsong# pokolDlz
zs5folt ag)am azel%tt
m!nden vers eg) szent ajt# volt
templomokba de most
be8suk#dtak a templomok s n az ut8n
meztelen leragadva futnkF
EVerssor az ut"azaj1anF
.Versekkel zsong# pokolDlz7 ? ez a hajszolt rzken)sg t!szta ellentte a Kosztoln)!
jellemezte .feln%ttsg7Dnek+ A k6lt% mg er%nek erejvel sem tudn elhallgattatn! a bels%
poklot+
.Versekkel zsong# pokolDlz7 ? alass! hang)afszknek v!sszhangjt dmon! fokozsban
hallhatjuk !tt+ ;og) 8sakug)an rokon a kt kp0 azt eg) ms!k ab!tsDvers !s meger%st!0 a
Geng& l#g!pokol'
'esszebb eg) lgvonatban lobog#
en)ves pntl!ka leng& a lg)fog#<
rajt elfogott leg)eknek tze!
s hall!g tart# knjuk zenget!+
"e hallod s m!ntha verg%d% sajt
lelked s6tt zengst halland<
szrn)t ver!0 hallos 8s6pp fogol)0
s r6p4l a $6ld0 a zeng% lg)pokol+
3e h!dd n)jas olvas#0 hog) tged akarnak a k6lt%k sz#rakoztatn!0 m!kor jtsz! rmeket
8s!l!ngeltetnek0 kongatnak0 pattantanak+ A versekkel !zz# pokol bug)ra!ba p!llantanak bele
ol)ankor0 elsz6rn)edve+
A rd!# dzsesszzenje !ngerelte ab!tsot a Hmek sznpardjra+ "eht nem hv# sz$, hanem
hv# zaj'
A vers elhrtja0 elnmtja0 de parado^ m#don meg !s sz#laltatja az !degest% gpzent&
;zunk !s a dombon 4l0
m!nt ak! templomban 4l0
s m!ntha g)ert)t tartana
n)5l az jbe ajtaja
vkon) rsn a sugr ?
dombon 4l s muzs!kl
? azaz benne rd!#d ?
bezeng! a rg!#t
!gaz hog) nem templom!
hanggal0 hanem london!
dzsesszekkelF
? ? ? ? ? ? ?
Urd el0 desZ Gmborabb
zene zeng a lomb alatt+
;allgassatok0 vrosokZ
okra!nk jobb k#rusok+
;ag)jtok a t48sk6ket0
hadd zengjk t5l dzsesszteketZ
=zeretnm a london!
rd!#ba mondan!&
.*zs!ggek0 8s!tt eg) per8re0 8s!ttZ
V!lgszm k6vetkez!k+
Nr!zs0 -ondon0 3azart0
Ass!s! s "!szart0
ar8elona0 'e^!ko0
eg) a programm& t48s6ksz#Z7
O'e^!k# ? ez a nv rg#ta !ngerl! a tn8dalok sz6vegr#!nak fantz!jt+ *e %k %ekszik $Dval
szoktak rmeln! r0 nem t-"s(ksz$<val'P
1zr2ny34 +orz2alom
ab!ts verse! megg)%znek arr#l0 hog) a rmjtk menn)!re nem jtk de eg) lpssel sem
v!sznek benn4nket k6zelebb annak megfejtshez hog) a .8!v!lek7 hog) esnek rmksrtsbe0 s
hog)an #vjk meg t%le feln%tt! mlt#sgukat+ Kar!nth) m(ve! t6bbet elrulnak err%l+ Igaz0 % !s
k6lt% volt Ok6lt% !s voltP0 de a maga nevben rt versekben al!g bzott valam!t a rmekre+
trabban rmelt verspar#d!!ban0 de leg!zgalmasabbak pr#zba rejtett rme!+
/ sem "ivil persze0 h!szen Kosztoln)!val eg)4tt szakmn)ba 8s!nltk a sokfle rmD s
sz#jtkot+ *e Kar!nth) 8sa8ska rme! Olehet hog) 8sak a tlals formja m!attP k6zelebb llnak
a k6znap! rmrmkpekhez0 m!nt Kosztoln)! vers!k!+
Kar!nth) rejtett rme! ag)af5rt sz#jtkok0 pr#za! sz6vegbe beleszerkesztve+
A G(ld hall 8m( rmf!lmpar#d!b#l&
.;orr megll0 a f6ldre nz+ 1'! az0 8olonel:2 13zze0 'abel0 rdekes rovar+2 1'! az:2 1Ez
krem eg) r!tka kamerun! n)(Dfajta0 egszen sz%r6s0 az !s a neve& sz&r<n!)I2 K6zben esn! kezd
a h#0 ;orr feje behavaz#d!k0 m!ntha %sz lenne+ Nrem!er pln+ 1-tja 'abel ezt a vakondt5rst:
Ez eg) borzflesgnek a t5rsa+2 1=z#val borzDg):1 1Wl)asfle& mondjuk0 1orz<alom'27
=z6rn)(
sz%rDn)(F
borzalom& borzDalom+
Ezek !s rmek+ =z6rn)( rmek+ ;a valak! trsasgban !l)en k!8savart sz#jtkokkal hozakod!k
el%0 ag)onverssel fen)eget!k+ Kar!nth) az !l)en rm6tlete!t sem hag)ta krba veszn!0 megtallta
a hel)4ket+ Akr8sak a
balhtvd
balht vd
vag) az
Ass!s! O=zent $eren8P
azt h!sz! O'olnr $eren8P
sz#jtknak+
Karint!y4 5,r,smarty s J"zsef Attila
.;!szen akkor maga nem sp!r!t!szta0 hanem eg) k6z6nsges sp!r!p!szkos+7 OKar!nth)& 3 %ene
8m( 'olnr $eren8Dpar#d!jb#l+P
Els% formjban ez !s rm volt0 mgped!g a verstan meghatrozsa szer!nt tiszta rm&
t!szta
sp!r!t!sztaF
Qg) magban jelentktelen 8sa8skasg+ *e par#d!ban0 spiripiszkosknt k!t(n% tallat+
Az olvas# boldogan !smer r& .h!szen ezt mr n !s k!talltamZ7 K!tallta0 8sak restellte
k!mondan!+ Ahhoz nem kell Kar!nth)nak lenn! valak!nek0 hog) !l)en badar rmek eszbe
jussanak+ *e hog) le merje rn!0 s el tudja fogadtatn! a maga hel)n0 ahhoz tehetsg s btorsg
kellett+
Eg)bknt a tiszta/spiritiszta rmpr 8s6ppet sem kptelenebb0 m!nt a mag!ar?takar'
'!ndkett%ben megvan az a rejtl)es0 vag) ha 5g) tetsz!k !rra8!onl!s t4nemn)0 hog) kt sz#
hasonlt0 ped!g semm! k6z4k eg)mshoz+ =%t a tiszta?spiritiszta, m!nt t!szta rm0 taln mg
m!nd!g termszetesebb0 magt#l rtet%d%bb0 m!nt a hangok tvolabb! rokonsgb#l tmadt
mag!ar/takar rm+
;a k!sg)erekknt mulatnnk0 sz#rakoznnk 6ssze8seng% szavakkal0 az rtelm4kre nem !s
f!g)elve0 val#szn(leg t6bbre be8s4lnnk az els%t0 m!nt a msod!kat+
$eln%tt esz4nk nem elgsz!k meg a hangok r!tmusval0 muzs!kjval+ 'egszoktuk0 hog) a
sz#nak rtelme0 jelentse van0 a rmnek hel)e van a sz6veg 6sszef4ggsben+ A tiszta?
spiritiszta rm ebben az eredet! formjban !s0 ahog) Kar!nth)nak az eszben motoszklt0
!nkbb sz#jtk0 m!nt rm+ *e azrt el tudnnk kpzeln! komol) tmj5 versben !s+
4an<tani ? ez !s sz#jtk volt el%sz6r OKar!nth) szer!nt eltvedt nger sz# ez a mag)ar
sz#k!n8sben0 a naplemente ped!g olaszP+ G#zsef Att!la taln nem !s tudta0 hog) Kar!nth)t#l
k6l8s6nz!0 de ez nem !s ln)eges0 h!szen a szerepe0 hangulata0 s5l)a teljesen megvltozott
azzal0 hog) a 6z-let#snapomra 8m( vers befejez% rme lett&
Mn egsz npemet fogom
nem k6zp!skols fokon
tanD
tan!Z
"anDtan! ? m!ndadd!g 8sa8ska 6tlet volt0 mg eg) trag!kusan trflkoz# vers vrker!ngsbe
bele nem ker4lt+
Mag!ar?takar> 6nmagban ez sem kevsb 8sa8ska rm0 m!nt a tan<tani' 9s5fol# r!gmusba !s
bele!llene&
k!takar
betakar
a mag)ar
ha akar megvakar
*e a hel!#n, a 6z$zatban a trfnak mg az rn)ka sem fr hozz&
-g) hve rend4letlen4l
;azdnak0 oh mag)ar&
Ez ltet%d0 s ha elbukl0
;antjval ez takar+
A k6ltszetnek eg)!k 8sodja0 hog) a rmet0 ezt a n)elv6lt6get% fatt)5t megfeg)elmez!0
beavatja a szent varzslatba+
5a) rmek a nyel% )zs6ngel+en
7lyan4 mint a rm4 )e mgsem rm
Az el%z% fejezetben ol)asfle def!n8!#ra jutottunk0 hog) a rm& rtelm! fesz4ltsg azonosan
vag) hasonl#an hangz# szavak k6zt+
Ebb%l k6vetkez!k0 hog) rmek nem8sak versekben vannak+ *e az !s k6vetkez!k0 hog) am! a
verssorok vgn 6ssze8seng0 az nem m!nd!g rm+
Eg) malj! t6rzs g) nekelt a gor!llr#l0 a krr#l&
,ohan az gakon vg!g a kr+
E)4m6l8s6t ragad0 rohan a kr+
Ide fut0 oda fut0 futkos a kr+
A ngukon a kr+
A rambutnon a kr+
=ebambuszon a kr+
;an!langbambuszon a kr+
A k6vr bambuszon a kr+
'ost leka8s!nt a kr+
'ost elrohan a kr+
,ohan az gakon vg!g a kr+
El%re les a kr+
A zsenge rambutn alatt a kr+
'ost v!8sort a kr+
'!ndeg)!k fn a kr+
El%re les a kr+
"n8ra ksz4l a kr+
=4nd!szn# t4ske a krn+
'eglep% a vers szemlletessge+ ;ajland#k volnnk azt h!nn!0 hog) ez a gor!lla leth( lersa+
Ned!g nem ler#0 brzol# vers0 hanem tn8os szertarts ksr%neke+ Az utols# kt sor azt !s
elrulja0 hog) nem a gor!llr#l sz#l0 hanem a gor!llt megjelent% tn8osokr#l0 ak!k az azonosan
vgz%d%0 !zgatott r!tmus5 sorok zenjt%l beleltk magukat a kr mozgsba0 tvltoztak
krv+
=zavak0 verssorok !smtlse az eur#pa! k6ltszetben k!alakult fogalmak szer!nt nem ad rmet0
mert nem kap8sol#d!k benne 6ssze kt rtelem0 kt jelents+ 'sfajta varzslat ez0 m!nt a rmek
varzslata+ Uene! jelleg( !smtls0 amel) az nekeseket rv4letbe0 transzba b(v6l!+
Az %s! kult5rk !rodalmb#l Opldul a b!bl!b#lP0 a npk6ltszetb%l s modern k6lt%k
m4ve!b%l szmtalan vltozatt !smerj4k az !l)en b(v6lsnekDbjolsnak+
A rm sokkal f!atalabb tallmn)0 5jabb eszk6z a k6ltszetben0 m!nt az azonos elemek
!smtlse+ Mvezredeken t rmtelen volt a k6ltszet+ Az #kor! g6r6g s lat!n !d%mrtkes
verselst t6kletes rendszerr fejlesztettk0 de rmre nem volt sz4ksg benne+ Mszrevtlen4l
8s5sztak bele a rmek az !d%mrtkes versbe0 pldul Verg!l!us he^ameterje!be0 m!nt pot!ka!
szabl)okkal nem szentestett dszt%elemek+ A t6rvn)es0 k6vetkezetes rmels a lat!n
k6ltszet han)atlsa !dejn terjedt el0 de a klassz!kus hag)omn)ok t!sztel%! mg akkor !s
beteges 8!frasgnak0 bomls! termknek tartottk+
Re#tett rmek a fra"k sr#+an
;a a pot!ka nem vett !s r#la tudomst0 a rm0 azaz b!zon)os szavak ktrtelm(sge eleve
megvolt a n)elvekben+ = ez a fur8sasg nem !s maradt szrevtlen+
Az eg)!ptom! h!erogl!fk s a t6bb! rg! kprs megfejtse dertett fn)t a verst%l f4ggetlen
rmels %st6rtnetre+
'!el%tt a hangokat jelz% bet(jelek k!alakultak0 az rs !gazban rajzols volt0 az
eg)!ptom!aknl pp5g)0 m!nt az #kor! Kelet ms npe!nl0 vag) Amer!ka s a 8sendesD#8en!
sz!getv!lg %slak#!nl+
A kprsnak azonban szoros hatrt szabott az0 hog) nem m!nden sz#t lehet eg)szer(en
brzoln!+ "rg)at s 8selekvst j#l tudtak rajzoln!+ A hz0 fa0 kors#0 madr0 4ls0 evs0 srs
brzolsra k!alakultak az lland# jelek+ *e elvont fogalmakat 8sak 5g) rhattak le0 hog)
valam!l)en m#don 6sszef4ggsbe hoztk %ket konkrt0 lerajzolhat# dolgokkal+
Az eg)!ptom!ak fondorlatos m#dokat talltak k!0 hog) az elvont fogalmakat !s szemlltetn!
tudjk+ Eg)!k m#dszer4k volt a sz#jtk+ '!vel kpes brzolssal f4gg6tt 6ssze0
kprejtvn)nek !s mondhatjuk+
;a eg) 5jsg rejtvn)rovatban eg) kettvgott sz6g eg)!k felt ltjuk lerajzolva0 nem nehz
k!talln!0 hog) megfejtse& %#lszeg' '!nden kprejtvn) a szavak ktrtelm(sgn alapul0 mert
ha 8sak eg) jelentse volna a rajznak0 nem volna m!t k!talln!+
Rg)ang) hasznltk a ktrtelm(sget a h!erogl!f!kus rsban+ 3em trfa volt ez0 nem
rejtvn)0 hanem elvont fogalmak konkret!zlsnak 6tletes m#dja+ Az eg)!ptom! kpr#knak
eg) szempontb#l k6nn)ebb volt a dolguk0 m!nt a ma! rejtvn)szerkeszt%knek0 %k ug)an!s 8sak
a sz#k mssalhangz#!t vettk f!g)elembe+ A rmelsben kan8sal rmnek nevezz4k azt a formt0
amel)et alkalmaztak+ ;a mag)ar sz6veget akarnnk h!erogl!fban lerajzoln! az eg)!ptom! elvek
szer!nt0 akkor az er#n! vag) az arn! elvont fogalmt eg) aran! brzolsval fejezhetnnk k!0
az r s n! mssalhangz#k azonossga alapjn+
A rg! eg)!ptom! n)elvben a %e"ske s a j$ eg)forma sz#nak szmtott0 mert m!nd a kett%nek
A s r volt a mssalhangz#ja+ A fe8ske kpe a h!erogl!fk k6zt fe8skt !s jelentett s j#t !s+ Az
olvas#nak a sz6veg 6sszef4ggsb%l kellett k!talln!a0 hog) a sz# eredet! jelentst jelz!De a
fe8ske rajza a kprsban0 vag) a hangzs szer!nt! ms!k rtelmt+
A h5svtDsz!get! bennsz4l6ttek feledsbe ment0 de ut#lag megfejtett kprsban a kag)l#
kpe !mdsgot !s jelenthetett0 mert a kag)l# s az !ma eg)arnt pure a n)elv4kben+
3mel)!k kprs! rendszer tovbbfejlesztette a sz#jtkos m#dszert+ Eg) hosszabb sz#t
felbontottak kt j#l brzolhat# sz#ra+ '!ntha a mag)arban a hall$ sz#t eg) hal s eg) l#
rajzval rnnk le0 vag) eg) drmban a h%s szenvedl)es felk!ltst& Mar a 17 ? eg) marabu
rajza jelezn a sz6vegben+
A "4ndrvsr 8m( g)ereklap k6z6lt valam!kor0 @ABC k6r4l !l)en h!erogl!fkkal tarktott
leveleket+ O-sd a BK+ oldalon+P
A kpjeles rs olvas#jnak0 akr #eg)!ptom! tud#s0 akr ma! rejtvn)fejt%0 szndkosan 6ssze
kell 8serln!e kt jelentst+ $lre kell rten!e eg)Deg) kpet0 hog) a sz6veget hel)esen rtse
meg+
866s a non l6en)o
"eljes formjban g) sz#l ez a trfs lat!n monds& :anis a non "anendo, lu"us a non lurendo'
A mag)ar fordts nem adhatja v!ssza a v!88et& azrt kut)a0 mert nem nekel0 azrt berek0 mert
nem fn)l!k+ *e lehetne hasonl#t 8s!nln! mag)ar szavakra !s& azrt %ej, mert nem %ejik, azrt
t)z, mert nem t)zik, azrt %)z, mert nem %)zik, azrt vr, mert nem vrjk, azrt szn, mert nem
sznjk, azrt sejt, mert nem sejtik, azrt szerelem, mert nem szerelik'
A lu"us a non lu"endo az alaptalan sz#mag)arzatokat0 sz#fejtseket 8s5folta+
'!nden np hag)omn)ban megtalljuk annak az emlke!t0 hog) az embereket !zgatta a
szavak0 nevek hasonl#sga0 s megpr#bltak mag)arzatot keresn! r+ 3mel)!k %s! mag)arzat
nag)on megg)%z%en hangzott0 de a ks%bb! n)elvtudomn) ezekr%l !s majdnem k!vtel nlk4l
k!mutatta0 hog) tves n)omon jrtak+
A b!bl!a els% k6n)vben0 a teremts t6rtnetben !s j# nhn) nvmag)arzatot tallunk+
'ag)ar fordtsban termszetesen nem !llenek 5g) 6ssze a sz#k0 m!nt az eredet! hber
sz6vegben0 de a fogalmazsb#l g) !s k!t(n!k0 hog) a mondabel! els% emberek nevt pr#bljk
rtelmezn! az !l)en mondatok&
.3evezte vala ped!g dm % felesgt Mvnak0 m!velhog) m!nden l% embernek an)ja volna+7
.3evez annak nevt =thnek& mert adott 5g)mond nnekem az Isten ms magot belrt0 k!t
meg6le Ka!n+7
.Ms nevez azt 3onak0 ezt mondvn& Ez v!gasztal meg m!nket a m! fradsgunkban0 s kz!
munknkban val# n)omor5sgunkban e f6ld6n0 mel)et megtkozott az Yr+7
A b!bl!ba belefoglalt teremtst6rtnetek na!v npmondk maradvn)a!0 nvmag)arzata!k !s
rg! sz#bel! hag)omn)b#l szrmazhatnak+ 3em !s vrhatjuk t%l4k0 hog) hel)es n)omon
keressk a nevek eredett+
*e ug)ang) s ug)an!l)en tvesen fejtegettk a nevek eredett az #kor legnag)obb tud#sa!0
pldul maga Nlat#n !s+
A 2ratalosz 8m( plat#n! d!al#gusban =z#kratsz k!fejt! az 6r6k6s alv!lg! szenvedsre tlt
"antalosz nevnek eredett+ 3em kell a g6r6g nevek h!teles et!mol#g!jt !smern! ahhoz0 hog)
ennek a kett%s mag)arzatnak tves voltt fel!smerj4k&
.;og) a "antalosz val#d! s termszetes nv0 m!ndenk! belthatja0 ha !gazak azok a
t6rtnetek0 amel)eket "antaloszr#l meslnek0 az a sok szeren8stlensg0 am! mg letben rte0
s am! vg4l !s orszgt romlsba v!tte0 meg aztn halla utn a k%nek a le1eg#se Otantale!aP a
feje felett0 am! ol) k4l6n6s m#don emlkeztet a nevre+ =%t 5g) ltsz!k0 m!ntha valak! !gen
szeren"s#tlennek OtalantatosznakP akarta volna nevezn!0 de aztn ezt a szndkt elrejtve0 a
"antalosz nevet adta nek!+ Yg) ltsz!k teht0 hog) hre alapjn a szeren8stlensg adta nek! ezt
a nevet+7
jos mag)arzat0 ha szabad g) mondanom+ Kt dolgot !s k!fejez eszer!nt "antalosz neve0 a
feje felett f4gg% k% lebegst0 s az alv!lgban sn)l%d% szeren8stlensgt+ *e a
szeren8stlensget 8sak tap!ntatosan0 a hangokat elferdtve mondja k!0 nehog) megsrtse
szegn)t+
=z#kratsz szer!nt val#d!nak0 termszetesnek kell lenn! a nvnek0 k! kell fejezn!e a szeml)
legfontosabb tulajdonsgt+
*e ppen !tt van a nvmag)arzatok s sz#fejtsek 8sapdja0 amel) vg4l !s a lu"us a non
lu"endo 8!n!kus b6l8sessghez vezetett+ 'ert0 ha s!ker4lt !s a szeml) vag) a trg) nevt eg)
!smert sz# jelentsvel kap8solatba hozn!0 mg m!nd!g rejtl) maradt0 hog) az a sz# m!rt
ppen azt jelent!0 am!t jelent0 s hog) ug)anazok a hangok m!rt hordoznak ms sz#ban egszen
ms rtelmet+
Rm s sz"fe#ts
9st! *emeter0 az els% mag)ar versel%0 ak! k6vetkezetesen rmelt0 a k6lt%! sz#fejtsnek !s jeles
pldjt adta a 0ann$nia megv#tel#r%l sz#l# nekben&
rpd juta mag)ar nppel0
Kelem f6ldn a *unn elkelnek0
Az 9sekn %k 8seknek0
Az "tmben elDfeltetnek+
Mrden %k sokat rtnek0
=zzhalomnl megszllnak0
Az her8eggel megvvnak+
9st! *emeter felmondja a ma! 'VDmenetrendet& azrt !s jeg)z! meg m!ndenk! ezt a kedves
rszt0 ak! eg)szer !s olvasta a 0ann$nia megv#tel#r%l sz#l# neket+ A Kelenf6ldr%l !ndul#
vonatok utasa! honfoglal#k lova!nak dobogst hallhatjk a kerekek zajban+ Kelenf6ld6n
elkelnek0 Mrden rtnek ? 8supa rmes et!mol#g!a+ 9sekn %k 8seknek ? ez eg) k!ss
taln)os+ =em azt nem tudjuk0 hol lehetett uda alatt 9seke nev( hel)0 sem arr#l n!n8s
fogalmunk0 hog) m!t 8s!nltak rpd v!tze!0 am!kor "sek#nek'
A megalapozatlan sz#mag)arzatok pp5g) hangzs utn jutnak eszbe az embernek0 m!nt a
rmek+ *e ms a hasznuk0 a formjuk+ 9st! *emeter ktszeresen !s rtkest! az 6ssze8sengst&
hel)nvmag)arzata!b#l versbel! dsz0 all!ter8!# vl!k+
;a nem versbe ker4l bele a sz#mag)arz# 6tlet0 megmarad tudkos et!mol#g!nak+ A mag)ar
n)elvszet t6rtnetben *ankovszk) Eergel) szerzett magnak ktes hrnevet azzal0 hog)
sz!nte az egsz mag)ar sz#k!n8set !degen szavakb#l eredeztette0 azon az alapon0 hog) a
hangzsnak s az rtelemnek rokonsgt vlte felfedezn!+ @JBB?BHDban jelent meg terjedelmes
sz#fejt% sz#tra0 Mag!ari"ae linguae leDi"on "riti"o<et!mologi"um 8mmel+ V+ $erd!nnd
8sszr ol)an nag)ra be8s4lte a hebehurg)a m(vet0 hog) aran)rmet veretett *ankovszk)
rdeme!nek megjutalmazsra+
*ankovszk)nak s nhn) k6vet%jnek et!molog!zlsa ann)!ra bosszantotta Aran) Gnost0
hog) par#d!t rt r#luk Jj n!elv#szet 8mmel+ A humoreszk ttele& be lehet b!zon)tan!
brmel)!k mag)ar sz# nmet eredett0 hangzs alapjn+
,alka nmet ,alke' "udjuk0 hog) a %alka 8sak a vadsz n)elvben fordul el%& kop#0 falka stb+
;ajdan s#l)omb#l tartottak falkkat0 s eg) sereg ,alk#ra v!ttk t a madr fajnevt+
5aj nmet 5eu' A f(0 mel)b%l a szna lesz0 a mez% haja, !nnen v!ttk t az emberf%re+
5aj nmet 5aar' =el)ptett a mag)ar0 az rDet nem tudvn k!mondan!0 jDnek ejtette+
Mag!ar nmet Mager' zs!b#l sovn)an j6ttek be+ !zon)tja ezt a nmet hunger, ungar !s&
hungern'
9m1er nmet 9nt1ehren, a koplalst#l+
9szem nmet 9ssen' Kult5rsz# lvn 8sak ms nemzett%l vehettk t+
2ost(k nmet 2auer s ste"ker' ,gj bag#t bel%le0 azutn dugd zsebre+
.adrg nmet .othro"k' 'ert a mag)ar paraszt 8sak kn)telensgb%l h5zza f6l+
Bajusz, nmet Beissen' 3e n)5lj hozz0 mert harap$s'
= mg ezeknl !s nag)obb abszurdum Aran) g5n)os sz#fejt% sorozatban&
:sik$s nmet 4s"hikos"h'
;ul!s nmet ;ollas"h%leis"h, mert azzal l+
Az !l)en 6tletek k!tallsnak !s hasonl# a me8han!zmusa m!nt a rmalkotsnak0 vag) a
szavakat hangzs alapjn komb!nl# trsasjtkoknak+ Ahog) a rmeket hallotta Aran)0 5g)
hallotta ezeket a sz#jtkokat+
A *ankovszk)Dfle et!mol#gusoknak mlt# trsa! voltak azok a mag)ar hazaf!ak0 ak!k
nemzet! buzg#sgukban !degen neveknek adtak mag)ar rtelmezst+
Az #kor hres embere! m!nd mag)arok voltak dmt#l kezdve0 ak! d m almt0 va ped!g
ev#' 4iglat<0ilezr bab!l#n!a! k!rl) t#glt Os%t hajd5sg! n)elvjrsban tgltP pazarol, tudn!!ll!k
a nag) ptkezse!hez+ .a1ukodonozor ? ne 1olondozzon az 7r, 3risztotel#sz / 5arisn!s 4$t
Cll#s'
A %uror et!mologi"usnak, a sz#fejt% %r4letnek ezek a sz6rn)sz4l6tte! ug)anol)an
nevetsgesek0 m!nt a mag)ar t6rtnelm! alakokr#l 8s!nlt ellen sz#fejtsek0 amel)et ug)an8sak
Aran) 8s5folt k!&
=lmos nmet 3llKmars"hI E sz#val hajtotta befel a 8!gn) nemzetsget+
4akson! ? nmet 4aDen' 'ert j#l megta^lta a nmeteket+
=rpd, nmet 2arpathen' Ez nem !s ember volt0 hanem heg)0 m!nt az 3tlas, 8sak a
m)thol#g!a tette a mag)arok vezrv+
9emzetk,zi rmek
;a valak! komol)an pr#blja 6ssze!llesztgetn!0 kap8solatba hozn! a rmel% mag)ar s !degen
sz#kat n)elvszet! !smeretek nlk4l0 nevetsgess tesz! magt+ *e jtknak0 ahog) Aran) Gnos
mulatott vele0 !gen alkalmas ez !s+
=e szer!0 se szma a mag)ar s !degen n)elvek rmel% szava!b#l k!fundlt sz#jtkoknak+
A fran8!nak lapos Ola po8heP a zsebe0 lapul Ola pouleP a t)5kja0 lbon sz%r Ola bonne soeurP a
kedves n%vre+ A nmeteknek vzen Od!e X!eseP a rtje0 hj Odas ;euP a sznja0 mg!s rossz
Odas ,ossP a lova+ Ezek hag)omn)os trfk+ -ehetne g)araptan! a szmukat0 ha nem !s
korltlanul+ A nmeteknl vgzetes a fatl OfatalP0 n)jas a hold, zetlen a sl Os8halP0 k4l6n6s a
part OapartP0 heves a k7t OakutP0 %r4lt a toll' Az oroszlnuk l%ve Oder -6SeP0 az %r4k vrt Oder
XartP0 a 8sapatuk sr Od!e =8harP0 a szelet4kbe szeg ment Odas =egmentP s g) tovbb+
A legrdekesebb k6z6s szavak0 amel)eknek hangalakjuk !s eg)ez!k0 jelents4k !s azonos a kt
n)elvben0 8sak ppen az eredet4knek n!n8s semm! k6ze eg)mshoz+ Il)en a
%i7
sz#0 amel)et a romnok s a mag)arok eg)formn megrtenek0 s ug)an5g) rtenek+ A romn
s mag)ar f!5 mgsem k6z6s eredet(0 a m!enk f!nnugor 6r6ksg0 a romnok a lat!n f!l!us sz#
szrmazka+
A mag)ar
juh
az angolokkal k6z6s szavunk0 de 8sak hangzs szer!nt+ /k g) rjk& eSe+
'ag)ar s !degen sz#k rmelsb%l vers !s sz4lethet!k+ $elems vers0 m!nt am!l)en ez a
mag)ar?nmet ktsoros&
Ltols$ Me1eAohl
A szerelm4nknek vge tn
Es hat m!r aber Xeh getan+
$agyar ne%ek a nagy%ilg+an
;a messz! orszgok trkpt nzz4k0 bele4tk6z!k a szem4nk eg)Deg) mag)ar0 vag)!s mag)arul
!s rtelmezhet% nvbe+ =zeren8se0 hog) a szz6tven vvel ezel%tt! n)elvsz hazaf!ak nem sokat
vettek szre ezek k6z4l0 mert beb!zon)tottk volna0 hog) rpd apnk mr 'ar8o Nolo el%tt
k6rbeutazta a v!lgot0 megjrta Amer!kt0 \8en!t0 KeletDzs!t+
;og) a f!nnek lakta Karl!ban 2eretDt# s 2anDt# van0 ez lep meg legkevsb0 br ezeknek a
nevt sem 5g) rt!k az ott lak#k0 ahog) m!+
A svdeknek van eg) .!ak#r nev(0 a norvgeknek ped!g eg) 5amar nev( vrosuk+ O5amar a
neve eg) !rak! t#nak !s+P Minden nev( vros van 3metorszgban0 s%t az Amer!ka! Eg)es4lt
llamokban t6bb !s+ Angl!ban van eg) 4he 0aplan nev( k!k6t%0 evvel 9sokona! !s trflkozott
mr eg) lakodalmas versben+
Wrleans mellett $ran8!aorszgban 0ata!Dnak hvnak eg) k!svrost0 ham!statlan mag)ar
nemes! rsm#ddal+
A mag)ar Borjdnak0 span)olorszg! prja Borja vrosa+ =z!ntn span)ol a k6lt%! nev(
=lmod$vr' @ong$ olasz vros nevt =tendhal regn)h%se0 $abr!8e del *ongo !s v!sel!+ A
regn) eg) rsze !tt jtsz#d!k0 a 9omoDt# partjn+
Az Adr!a!Dtengerben Nthoni sz!getnek nem egszen pontos a mag)ar hel)esrsa+ 3morg$s
g6r6g sz!get nevt 8sak !l)en rsm#ddal rtj4k meg& a morg#s+ Madaras heg) Krta sz!getn
van+ Barka a g6r6g flsz!get eg)!k tja+ 4ilos k!s sz!get K!szs!a partja mellett+
Bors !rn! vros+ A Banda s a Banka nv Ind!ban s Indonz!ban eg)arnt !smeretes+ Az
!nd!a! Banka a sz!ntn !smer%s nev( Bihar orszgban van+ ;e1e n)rsg! falut tkereszteltk
lak#! nhn) vvel ezel%tt0 de eg) !ndonz!a! sz!get ma !s v!sel! ezt a nevet+ A legends hr( al!
sz!gett%l keletre van Mom1ok sz!gete+ \8en!ban 3pamama s 3pataki neve a
legmag)arosabb 8sengs(+
Knban van 2apu s Hima vros0 s termszetesen :s(ng nev( vros !s+ A GapnDtenger
partjn szovjet ter4leten van a meglep% nev( Baross heg)+ A japnoknl g)akor! a 5irad$ nv0
nem8sak ;!ros!ma van0 hanem 5irado<sima !s+
nos eg) me^!k#! vros+ Kanadban van 2ellett fok0 s eg) kanada! vros nevt g) rjk&
9stevan'
4am1ura afr!ka! vros neve al!gha rokon a mag)ar tamburval+
Ausztrl!ban !s lehetne talln! mag)aros hangzs5 f6ldrajz! nevet+
'!nl rszletesebb trkpet nzeget4nk tvol! orszgokr#l0 annl val#szn(bb0 hog) .mag)ar7
nvre bukkanunk+ K! tall el%bb0 vag) k! tall t6bbet ? ebb%l ll a jtk+
'er)e for)tsok
A 'ag)ar =ajt# 8m(0 8sben k!adott nap!lap @JHB+ okt#ber @BDn pr!zs! tud#stst k6z6lt a
Eeant nev( #r!s lghaj# felszllsr#l+
.'!d%n a legfels% felh%rtegen !s tr6p4ltek0 a g6mb megrend4lt0 k!ss oldalt hajolt0 de ? g)
lltjk legalbb az utaz#k ? eg)!k6k sem !jedt meg+ El%httk Eodardot0 a tapasztalt lghaj#st+
1$el0 fel< ol) magasra akarunk szlln! m!nt -e!ter Gakab+27
A tud#sts olvas#! kutatn! kezdtk0 hog) k! lehetett ez a -e!ter Gakab0 a leveg% megh#dt#ja+
Il)en nev( lghaj#sr#l nem tudott a szak!rodalom+ *e a nmet sz6veg0 amel)b%l a tud#stst
fordtottk0 megoldotta a rejtl)t+ ako1Ks Meiter szerepelt benne0 vag)!s a b!bl!abel! Gkob
ltrja+
A kortrsak tudn! vltk0 hog) -e!ter Gakab nem 5jsgr#! flrertsb%l sz4letett0 hanem ga!
Adolf szntszndkkal rta bele a tud#stsba ezt a z6ldsget0 hog) az 5jsg szerkeszt%jt0
Ereguss gostot megtrflja+
A trfa ol)an k!t(n%en s!ker4lt0 hog) az#ta !s -e!ter Gakabnak ? vag) lejterjakabnak ? nevez!k
a fordt#! bakl6vst+
A lejterjakabban !s valam! ktrtelm(sg0 flrevezet% 6ssze8sengs0 teht rm !n8selked!k a
fordt#val+
-at!nul tanul# d!kok hajdanban sokat !dzgettk a klassz!kus verssorok klassz!kus tves
fordtsa!t+ Verg!l!us 3eneisnek kezd% szava! pldul g) hangzottak&
$eg)vert s mrget a kut)nak+
Az eredet!nek ? Arma v!rum_ue 8ano ? k6z!smert a fordtsa& $eg)vert s v!tzt neklek+ = a
n)elvtan! szabl)okat !smerve nem !s lehetne flrerten!+ =em a v!rus Omrges nedvP f%nvnek
n!n8s virum alakja0 sem a "anis Okut)aP f%nvnek "ano alakja+ A virum 8sak ezt jelenthet!&
v!tzt0 s a "ano ezt& neklek+ *e ak! jratlan a lat!n dekl!n8!#kban s konjug8!#kban0 azt
zavarba lehet hozn! a ms!k megoldssal0 mg ha tudja !s a hel)es rtelmet+
A flrertett klassz!kus !dzetek eg) rsze taln 8sakug)an 6nkntelen sz4letett meg0 eg)Deg)
g)6trelmes lat!n#rn+ *e a kur!#zumg)(jtemn)ekben s trfs lapokban olvashat#
tvfordtsok nag) rszt j# lat!n!stk konstrultk mulatsgul+
rk! el%llthat m(v! 5ton0 jtkb#l !l)en lejterjakabokat+
'! a k4l6nbsg a .vzen a rtje0 hj a sznja7 forma sz#jtkok s a lejterjakab trfk k6zt:
Az eg)!kben a kt n)elv eg)Deg) szava rmel eg)mssal O;eu?hjP0 s ebb%l tmad a jelents
fur8sa v!ll#dzsa+
A lejterjakab veszl)e akkor fen)eget0 m!kor az eredet! n)elvben van a ktrtelm(sg0
6sszetveszthet% kt vag) t6bb vltozat0 s a fordt# a h!bsat vlasztja+
;og) ksz4l ht a mestersges lejterjakab: Vlasztok eg) rmprt brmel)!k n)elvben0 s
flrertve fordtom le eg) ms!k n)elvre+ Nldul mag)arr#l ms n)elvekre&
seregl) Ofran8!ulP Vive lKarm#eB
perjel Olat!nulP "orpus deli"tiB
vendgfogad# Onmet4lP Gahnarzt Ode ez mr t5l ag)af5rtP+
Rmes sz"#tkok
*e m!rt kell a fordts0 ha maga a sz#jtk0 a ktrtelm(sg mr megvan a mag)ar n)elvben:
Igaz0 hog) az !degen n)elv( fordts lesebben megmutatja a sz#jtk kptelensgt+ *e ak!
nem rt! azt az !degen n)elvet0 annak megoldatlan rejtvn) marad a ktn)elv( jtk+
A rmen alapul# sz#jtkok eg) rsznek azt a k6z6s 8met adhatnnk& =zemelvn)ek a
Mehetetlen leDikonb#l+
Bandita ? Andr!ska0 sel)ptve+
9l&sz(r / bajusz+
Mappang ? ha kevs az el%f!zet%je+
Melkes-l ? annak0 ak! a pokolba jut+
Mend-l ? ha lever! a v!har+
0rtol$ ? !krek mamja+
0sztor$ra ? a nap+
6za1adalom ? 9sk! szalmja+
Rg)an8sak a ktrtelm(sg a forrsa a %ur"sa ? nem %ur"sa sz#jtkoknak !s&
,ur"sa, ha eg) n% nem n%<
ha eg) asszon) uralkod!k<
ha a komorna v!dm<
ha a m#szros h5st rul<
ha n!n8s vag)on+
.em %ur"sa, ha a %elesg nem egszsges0
ha a k!s ma8k# bo8skorban jr+
A %ur"sa / nem %ur"sa jtkot nem8sak rmel% sz#kkal jtszhatjuk0 hanem sz#kpekkel0
sz#lsokkal !s+
,ur"sa, ha valak! a prbaj ellen kardoskod!k0
ha a fogorvos ujjat h5z valak!vel0
ha kt kakas farkasszemet nz+
.em %ur"sa, ha a tmr 8serbenhag)0
ha a pk leken)erez0
ha a kov8s 4t! a vasat+
Ezekben a mondatokban ? akr a %ur"sa, akr a nem %ur"sa sorozatba tartoznak ? ms a
fur8sasg0 m!nt az el%bb!ekben+
3em a hangzs vletlen eg)ezse kap8solja 6ssze szokatlan m#don a kt jelentst Om!nt pl+
bo8skor ? bo8s korP+ Itt a sz# szer!nt! rtelmezs bukkan el%0 a sz#kpnek vag) sz#lsnak
fl!gDmedd!g mr elhoml)osodott eredet! formja+
Re#t%ny+e re#tett rmek
=ebest)n Ebor0 az anagrammk s versjtkok ks%bb! ag)af5rt mestere0 huszon6t ves
korban adta k! els% lra! versesk6tett0 4u1a, az #g& #s oktat$ szerelem 8mmel+ A k6n)v
hetvenheted!k verse 8supn eg)etlen sorb#l ll0 s ez az eg) sor !s 8supa magnos bet(b%l& 6z r
1 m k v, $ 1 sz n n! i e p v'
;og) ez valam! rejtvn)0 azt a vers 8me !s elrulja+ Hejtett vers a "s$kr$l' Azt sem nehz
k!talln!0 hog) a bet(nknt rt sz6veg elejnek valam! k6ze lehet a szerelemhez+ *e ha a szerz%
nem adna kul8sot a rejtvn)hez0 eg) !de!g mg el lehetne t6prengen! rajta+
A kul8s ez& .'!nden bet(t a maga termszet! hangzsba vvn0 !l)en he^ameter lesz bel%le&
9 szerelem kv#, $ eK leszen enn!i ep#v#'7
Ennek a k!s szerelm! rejtvn)nek nem8sak azrt van k6ze a rmekhez0 mert a kv# s az ep#v#
halvn)an 6ssze8seng a he^ameterben+ Az egsz sor kett%s megolds5& 6sszef4ggstelen
s!lab!zls !s0 s Oann)!raDamenn)!reP rtelmes mondat !s+ ;a a bet(jtk szabl)a! nem k6tnk
meg ol)an szorosan a felhasznlhat# szavak szmt0 meg !s 4tk6zhetnnk a vers!ke
otrombasgn+ .Kedvesnek 8s#kjt a feketekvhoz hasonltja a k6lt%F7 ? mondhatn eg)
pedns versmag)arz#+ Ned!g =ebest)n Ebor nem akar !tt semm!t semm!hez hasonltan!0 8sak
jtszan! akar a bet(k rtelmesDrtelmetlen k!ejtsvel+ =!ker4lt !s nek! 6sszeg)aluln! eg)
pratlan kur!#zumot0 bet(rejtvn)Dhe^ametert+
K4l6n6sen akkor fogjuk mltn)oln! ezt az eredmn)t0 ha keres4nk hasonl#an lerhat#
mag)ar szavakat+
'!vel a legt6bb mssalhangz#t az elbe tett e hanggal ejtj4k k!0 teht termszetes0 hog) eDvel
fog kezd%dn! a legt6bb !l)en sz#&
eszem0 eszel0 eszes0 esem0 eres0 elesz!0 elemel0 Emese0 elesemF
3hn) mssalhangz#t # hang segtsgvel szoktunk hangoztatn!0 ezrt a lehetsges esetek
k6zt kellemetlen4l sok az !l)en b!rtokos forma& bkd0 hz0 68sd0 ebd0 en)v0 6v0 ez0
azF s hamar vge !s szakad a s!lab!zlhat# mag)ar sz#k!n8snek+
3em8sak =ebest)n Ebor szerelmes verssora kett%s megolds5+ '!ndenfle bet(rejtvn)
ezen alapul+ A szoksos bet(rejtvn)ekben !s el%fordul az !l)en s!lab!zl# megfejts0 s ezenkv4l
!s sok ms jel0 forma0 f!gura0 tr4kk m#dosthatja0 bon)olthatja az eg)es bet(k k!mondst0 de
vg4l !s a jelek d!ktlta t6redkes hang8soportok 6sszellnak rtelmes sz6vegg0 el%t(n!k a
ms!k0 rejtett jelents+
3zz4k a leg!smertebbet&
=okflekppen el lehetne kezden! ennek a rejtvn)nek az olvasst0 de tudjuk0 hog) eg)
k!vtelvel m!ndeg)!k zskut8a&
nag) oDban esF
nag) Dban esF
es oDban fent0 es Dban lentF
Dban esDen0 oDban esF
Ezekb%l a pr#blgatsokb#l legfeljebb !l)en #rtelmes sz#k ad#dnak0 m!nt e s$1an vag) essen'
A t6rtvonal megoldsa legt6bbsz6r per a bet(rejtvn)ekben+
o per Dban es es
==Dek ltogatsa az Wperban: Az Npera mr a hel)es megolds fel mutat0 8sak mg azt a
tr4kk6t kell szrevenn!0 hog) a megfejts a nag)obb bet(kbe bert k!sbet(kkel kezd%d!k0 s
hog) ezekre !s rvn)es a t6rtvonal0 a per'
Ksz a megfejts& 9speres az Nper1an, amel) val#ban rmel a bet( szer!nt! olvasssal& es
per es az o per <1an'
et(rejtvn)eket megfejten! nem ol)an nehz0 m!nt az avatatlanok gondoljk+ Ak! sohasem
tesz ann)! er%fesztst0 hog) nhn) bet(rejtvn) fogst vg!ggondolja0 az m!nd!g borzadll)al
fogja tlapozn! az 5jsgok rejtvn)rovatt+
3em8sak fejten!0 konstruln! !s k6nn)(+ Eg)etlen 6tletb%l tzvel telnek k! a rejtvn)ek+ ;a
hasonl#k !s eg)mshoz0 magukban !s meglljk a hel)4ket+
Nldul a szmnvvel komb!nlt bet(rejtvn)ek+ 3em szmjegg)el0 szmnvvel+ Wl)an
szavakat0 amel)ekben szmnv rejl!k0 ezen az alapon rhatunk t rejtvn)be+
IN"W' ` Eg)!ptom
-V -V ` ktel)
UE" UE" UE" UE" ` ng)zet
-E" -E" -E" -E" -E" ` 6tlet
V3V V3V V3V V3V V3V V3V ` hatvn)
$/ $/ $/ $/ $/ $/ $/ ` htf%
= ha fol)tatjuk a sort0 ol)an rejtvn)t !s elkpzelhet4nk0 amel)ben ezerszer rtk eg)ms
mell& mester vag) j$%)'
A szmmal komb!nlt rejtvn)ek pld! k6z4l a n#g!zet, az ezermester s az ezerj$%) a
legg)6ngbb0 mert a szmnv0 am!re a rejtvn)t ptett4k0 a megfejtsben !s szmnvknt
szerepel+ "eht ug)an5g) nem ad j# rejtvn)t0 m!nt ahog) a valaDvala vag) a nakDnek !smtlse
sem ad !gaz! rmet+ A h#t%& sz# !s szmnevet rejt0 de mr homl)osabban !smerj4k fel benne+ Az
9g!iptom rejtvn)ben v!szont valam! fura v!sszafel szmol# mond#ka sejl!k f6l&
6t !ptom0
ng) !ptom0
hrom !ptom0
kt !ptom0 Eg)!ptom+
-ehetsges0 hog) g)ermekkorunkban m!ndn)jan k!talltuk ezt0 8sak k6zben elfelejtett4k+
3em8sak ol)an eg)szer( lehet a bet(rejtvn)0 m!nt am!l)en pldkat edd!g felhoztunk+ '!nl
t6bbet rt4nk bele hallgat#lagosan a bet(kpbe0 annl nehezebb lesz megfejten!&
ez ? ezt m!nden jel el odarthetem0 anlk4l0 hog) k4l6n jel6lnm
r ` er0 teht&
r ` ez er ` ezer+
Rg)an!l)en szerepe lehet az %Dnek
z ` % z ` %z
O;og) eg) mssalhangz# mell odateszem a rejtvn)ben a k!ejtst segt% magnhangz#t0
vag) nem0 az teljesen tetszsemre van bzva+P
QmDmel&
a ` !m a ? !ma
e ` !m e ` me+
'g ravaszabb0 ha a nem<et rtj4k oda+
rmel)!k bet(0 az sDet k!vve ` nem es ` nemes+
rmel)!k bet(0 az 4Dt k!vve& nem 4+ "eht 4resen hag)ott bet(testtel ` fehr nem 4 `
fehrnem(+
A nemmel komb!nlt bet(rejtvn)ek hamar eljuttatnak az abszurdum!g0 a megfejthetetlen
vltozatok t6meg!g+ A megfejthetetlen rejtvn)nek legfeljebb eg) vltozatban van
ltjogosultsga& eg)szer m!ndenk!t be lehet ugratn! vele+
A bet(rejtvn)ek jel6ls! m#dja eg)magban !s ol)an 5tveszt%0 amel)et most nem jrhatunk
vg!g+ A bet(k rsm#djnak0 mretnek0 hel)zetnek0 sznnek0 rajzols! k4l6nlegessgnek
majdnem m!nden vltozatt rtelmezn! lehet rejtvn)szer(en0 be lehet !lleszten! valam!l)en
megoldsba+
*e a bet(rejtvn) megfejtse majdnem m!nden esetben hasonltan! fog az alaptpushoz0
=ebest)n Ebor eg)soros vershez& t6redkes0 6nmagban rtelmetlen hangkap8solatok
moza!kjb#l ll 6ssze az rtelem+
A bet(rejtvn) s a kprejtvn) k6z6tt n!n8s sz!gor5an k!jel6lhet% hatrvonal< tolvad0 t5sz!k
eg)!k forma a ms!kba+ ;a eg) vastag vonal50 n)omtatott = bet( lngot vet0 ez bet(rejtvn) !s0
kprejtvn) !s+ 'egfejtse& feketesg+
A kprejtvn) !s ktrtelm(sget rejt0 ezt mr lttuk a fe8ske h!erogl!f!kus brjnl+
A kprejtvn) szerkeszt%je ? akr8sak a h!erogl!fkat rajzol# rnok ? azt a jelentst brzolja
a kett% k6z4l0 amel)!k k6nn)ebben Ovag) eg)ltalnP brzolhat#+
lg) OrovarP ? ezt le lehet rajzoln!0
lg) O!gealakP ? ezt nem lehet lerajzoln!0
vajon OtejtermkenP ? lehet0
vajon Okrd%sz#P ? nem lehet0
haj Oa fejemenP ? lehet0
hajZ Os#hajtsP ? nem lehet+
Van ol)an ktrtelm( sz# !s0 amel)nek eg)!k jelentst sem lehet brzoln! h!erogl!f!kusan&
kr O8sapsP0
kr Oholl# hangjaP+
*e ol)an !s van0 amel)nek kt vag) t6bb jelentse !s j#l rajzolhat# az eg)!ptom!ak
m#dszervel&
ll O!geP0
ll Of%nvP0
lp O!geP0
lp Of%nv0 testrszP0
lp Of%nv0 mhb6l8s%P0
dob O!geP0
dob Of%nvP+
A kt vag) hrom lerajzolhat# vltozat k6z4l mel)!k fog szerepeln! a rajzon: Amel)!knek a
jelentse nem !ll!k bele a megfejtsbe+
Ezt a kpletet0 m!nt eg) bet(rejtvn) rszlett0 g) olvashatjuk& pergs+ ;a a do1perg#st
akarom megfejtsnek0 !nkbb eg) dob# f!gurt0 vag) eg) dob# kezet rajzolok a t6rtvonal f6l0
m!nt eg) dobot+
;a v!szont ezt akarom kprejtvn)ben elrejten!& do1l, akkor a dob OhangszerP kpe
alkalmasabb0 m!nt a dobs h!erogl!fja+ A kprejtvn)ek szoksos m#dszervel ez a rejtvn)
eg) do1 #s eg) ll kpb%l ll0 de az ut#bb!nl eg) ferde eg)enes levg eg) szeletet+ Ez a
.hel)esrs! metszs7 jelz!0 hog) a megfejts nem kt @Dlel r#d!k0 8sak egg)el+
Az brzolt trg)ak elvgsa el%lDhtul s a kprejtvn)te8hn!ka nhn) ms fogsa
elhoml)osthatja t6bbDkevsb0 hog) a jtk !tt !s az eg)alak50 de ktflekppen rthet%
hangsorok k6r4l fol)!k+
Nldul eg) htra fektetett egr kpe0 s utna eg) 3 ? a kprejtvn)Dolvass szabl)a! szer!nt
g) olvasand#& rgen+ 3em halljuk ug)an0 hog) a kp s a megfejts rmel0 de azrt ott rejt%z!k
a rm+ Az egr kpnek megfordtsa azt rta el%0 hog) a megfejtsben az egr hangsort meg
kell fordtan!+ -erva el%t(n!k a t4k6rrm& egrDrgeOnP+
Kp s megfejts szerepet 8serlhetnek0 ha a ktrtelm( k!fejezs m!ndkt jelentse j#l
rajzolhat#+ A kprejtvn)rs tr4kkje! persze kap8solatba hozhatnak ol)an sz#kat !s0
amel)eknek 8sak nhn) bet(je k6z6s+ Nldul& eg) borz0 htul elvgva ` bor< eg) boros4veg0
utna z bet( ` borz+
A kt vltozat eg)forma k6nn)(0 s%t rejtvn)nek !nkbb eg)4g)(+ *e az !l)en
megfordtsnak0 vannak ag)af5rtabb vltozata! !s+
A orsszem Gank# @JAADes vfol)amban jelent meg ez a kprejtvn)& eg) ln) bottal kerget
eg) kut)t+ A kp bal oldaln h!n)jel mutatja0 hog) valam!t el kell hag)n! a megfejts elejr%l+
'!vel a kpen e1et -t a ln!, megfejtse ez lesz& bet(taln)+ Vag)!s kptaln)0 amel)nek
bet(taln) a megfejtse+
ab!ts '!hl) fordtott eg)et a rejtvn)en& lerajzolt eg) E bet(t+ Ez a rejtvn)+ '! a
megfejtse: Ebet 4t a ln)+ OEratzer G#zsef tovbbfejlesztsvel& nag) ebet 4t a ln)+P
,ejtvn)nek megfejthetetlen+ -og!ka! jtknak k!t(n%+
Kansal rmek
A nmetben0 angolban0 hberben s mg j# nhn) ms n)elvben vannak ol)an sz#k0
amel)eknek 8sak mssalhangz#! lland#ak0 magnhangz#!k a k4l6nb6z% formkban
k!8serl%dnek+ O3met4l& s!ngen0 sang ` nekeln!0 nekelt+ Angolul& tooth0 teeth ` fog0 fogak+P
A mag)ar n)elvben t6bbn)!re a ragokban vltoztatjk alakjukat !l)en m#don a magnhangz#k
ODhoz0 Dhez0 Dh6zP0 a sz#t6vekben r!tkn Ot#0 tavakP+ ;a eg) sz# magnhangz#!t talaktom0 a
jelentse !s megvltoz!k&
barka harag
brka h!r!g
b!rka horog
orka h6r6g
burka
Ezek !s rmek0 kan"sal rmek+
Aran) Gnos kan8sal rme a 4in$di redivivus 8m( par#d!b#l&
,6ttent% hadakban k! forogtl akkort&
*5dolsz ma! napsg omn!buszt0 f!akkert<
Kosztoln)! 4r#%s ujjg!akorlata Oa :sa"si rmek 8!klusbanP ln8ot f(z 8supa kan8sal
rmb%l&
Krdezd az jt%l0 hog) en)m leendjDe0
s toppanj be hozzm eg)szer majd0 ha lang) a
n)r0 letem t4ndr!0 rg! rendje0
p!llre lelkemnek0 tart#Dgerendje0
s ldott zavarja0 n)ugtat# kalandja0
k!t%l a lrma erd%k t!szta 8sendje
s szp a f6rtelem0 s a f6ld varang)a0
val#0 mel) a vg)at f6l4lmulandja0
8s#kt#l0 lmokt#l duzzad# keleng)e0
brndDb5zb#l f6lrakott kalang)a0
hog) g)(jtenk veled0 eg)etleneg) te0
szorgalmasan dolgozva0 m!nt a hang)a+
K4l6n6sen akkor rezz4k a rm kan8salsgt0 ha magas magnhangz#kra ml)ek rmelnek0
m!nt ebben a versben !s+
ga! Adolf szz vvel ezel%tt! hres g)erekverse k!eg)enest! a kan8sal rmeket0 s ebb%l
kedves kptelensgek tmadnak&
'!s!k j# k!s f!5 volt0
K!s k6n)vb%l m!nd!g tan#lt+
*e m nzztek a 'ar8!t0
'!nd!g vgott fura ar8!t+
Gaj0 hog) nz a neveletlen0
=zeme 5g) g m!nt eg) ketlen+
= ha nem kap meleg t6p6rt(t0
'!nt a mala80 v!st0 6rd(t+
=zende '!s! h!jja& j6szte0
A tlamban t6kkp6szte+
Komol) versben 8sak !ttDott bukkan el% kan8sal rm+ "rfs versekben sem nag)on g)akor!+
3)elv4nk k!aknzatlan rmels! lehet%sge!t mutatja be ez a kan8salrmDsorozat+ Az alapsz#&
elmosogat'
A-'A = AE" E-'E0 = MEE"
A-'A=EW" E-'M= IEM"
A-'W= A E" E-'M= TE\" O;ug#tP
A-'= EA" M- 'I=I: ER"+ Omag)ar?nmetP
A-'=V E+D" I-'A =YEA"
-'A =EEQ" \-0 '= ME/"
-D'I=WE" \-'W= EEE"
-'W= TEE" \-'W= IE"
-'W= A E\" >- 'A =YE\"
E- '= MEE" >- 'E=TEM"
E-0 'E=EE" R-'I =QDE"
,adsul kt lat!n n)elv( vltozat&
A-'I= EEE" Okeg)eseknek hjval vanP
R-'W= AEI" Osz!lfkat mozgatP
"aln ez a sorozat felbtortja a rmjtkok barta!t0 hog) megadott0 hromDng) sz#tagos
sz#ra megpr#bljanak kan8sal rmeket kszten!+ Esetleg m!ndjrt trfs versbe szerkesztve+
1an)a rm
A pldasz#bel! sanda mszros mshova s5jt0 m!nt ahova nz+ ;asonl# ehhez a kan8sal rm
eg)!k vlfaja0 a sanda rm0 mert egszen ms sz#val fejez! be a verssort0 m!nt am!t a rmhv#
sz# alapjn vrunk+ *e ez a vrt0 s%t el%re k!tallt norml!s rm !s benne foglaltat!k a sanda
rmben0 k!mondatlanul+ Ez a rejtett rm sokszor ol)an !s0 am!t ajnlatosabb k! nem mondan!+ ;a
azt mondtuk0 hog) a rmekben ktrtelm(sg bujkl0 !tt aztn val#d!0 vaskos ktrtelm(sgek
akadnak0 akr a hajdan! d!kversels0 akr az 5jabb kabark6ltszet pajkos dala!ban+
Engedelmet krek az olvas#t#l0 hog) ennek a nag) rmels! hag)omn)nak 8sak az
rtatlanabb darabja!b#l !dzek !tt+
Vsrhel)nek vag)on eg) k!s vDvDvra0
Att#l nem !s !gen messze KlDKlD
Klr!s g)6ng) a n)akba0
=zp b5zaf% markba+
A vrosba lak!k eg) k!s mDmDmgnes0
;a kvnod nevt tudn!0 gDgD
gasDbogas ott az 5t0
K6zepben eg) k!s k5t+
*dap!nk legkedvesebb sanda versnek az a k4l6nlegessge0 hog) a flbehag)ott0
elhallgatott szavakat nem !s lehet0 de nem !s sz4ksges k!talln!+
Az 5jdon5j pol8!t ha akarod0 4h4h40
E v!lgnak prakt!kjt ha kvnod0 4h4h40
*e v!g)zva kell sz#llanod0 tradar!da0 d!dadum0
=okat flben kell harapnod0 netalmtm 4h4h4+
Ak! nem tud levet 8sapn! m!nden m#don0 4h4h40
$els% pol8ra nem tud hgn!0 hanem % 8sak 4h4h4+
3em j# mostan ppaszemmel0 tradar!da d!dadum0
;anem nha 8sak flszemmel0 ujja!d k6zt0 4h4h4+
Asszon)ok !s felhjoznak0 noha r6v!d 4h4h40
Rra!kon uralkodnak0 m!ntha mr %k 4h4h40
*e ha tudnd mel) balhsok0 tradar!da d!dadum0
4szke nag)ravg)#dsok g) kevss 4h4h4+
Az % n)elvek0 m!nt eg) posta0 soha n)ugtok 4h4h4
=z!vek ped!g m!nt a rosta0 semm! t!tkot 4h4h40
'!nden rabbal tromb!tlnak0 tradar!da d!dadum0
Gobb ak! teht magval0 nem sz#lok mr 4h4h4+
Ahog) Aran) Gnos 0zmn lovagja msfel kan)artja a k!rl) el%tt az !ndulatos k!fakadst0
az !s sanda rmre emlkeztet0 br a kr!t!kus sz# nem a rmre0 nem a verssor vgre es!k+
este kura f!Fzetsrt ltn! a vendgetZ
'ag)ar ember nem tesz! azt0 tudjaDe f6lsgedZ
;asonl# ehhez a rg! kedves slger sz#8savarsa&
Mn teve0
Mn teve0
Mn teveled ol) vgan lek
= m!nt h4l)e0
'!nt h4l)e0
'!nt h( jeg)esed elvennlekF
A kabar sanda rme! k!hal#ban vannak+ *e jtkos sanda rm ma !s terem eg)nhn)+
=z4ksge van almra:
G6jj6n el a K6rtrre+
Ez mr t6bb a kellet!nl0
'enn)!t vrtam a 3)ugat!nl+
A 8saposunk gonosz0 kajn0
Ned!g sokat n)er a p!n+
'g nem t6lt6tt 6t n)arat f6nn0
= mr!s ol)an t!szteletlen+
Az embernek nem lehet szemet hunn!a0
;og) m!t m(vel a Nann#n!a f!lmst5d!#+
Vg4l eg) sanda rm a ,o)al szll# nhn) vvel ezel%tt! vesztegzrjra&
'egtudta vgre Nest !s0
'! az a fekete h!ml%+
Keskermek
A ke8skermeket sokan 6sszetveszt!k a knrmekkel+ Val#szn(leg ennek a r!gmusnak
!smeretlen szerz%jt okolhatjuk rte&
Wl)anok a ke8skermek0
'!nt m!kor a ke8ske r& mek+
Ez ug)an!s nem ke8skerm0 hanem knrm+ *e mg knrmnek !s elg g)arl#+
A ke8skermnek !gen szoros szabl)a van+ *upla rm0 rendszer!nt ktszer kt sz#tagos0
amel)ben a kezd% mssalhangz#k fel8serl%dnek+ Nldul
kukta baja
bukta kaja+
Elmletben nag)on k6nn)( ke8skermet konstruln!& 8sak kt rmpr kell hozz0 amel)ek
ug)anazzal a kt mssalhangz#val kezd%dnek&
kukta ? bukta
kaja ? baja+
;a ezt a ng) sz#t ms sorrendbe szedem0 keresztbe prostom 6ssze %ket0 kszen van a
ke8skerm+ A kezd%bet(k keresztbe ugratsa adhatta a nevt ennek a ravasz rmfajtnak+
A keresztez% szerkezet s a ke8skerm !rnt! t!tkos vonz#dsunk nha knos n)elvbotlsokban
bukkan fel+ A rd!#bemond#k legends 1akizsainak nag) rsze t!tkos ke8skerm+ Az %splda&
a "semete rengett!)je Oa remete 8sengett)(je hel)ettP+ Kar!nth) $eren8 pld!b#l& 8!zd r
hugn)< 9!mbalm! "#th Ida tarjnoz!k+ -eg5jabb bak!0 az @AHLDes termsb%l& sok sz$ hel)ett
szok s$'
;a rparan8solnnak a bemond#ra& g)rtson ke8skermet0 taln fl #ra alatt sem tudna eg)et
k!!zzadn!+ *e a m!krofon el%tt a sz6vegben lappang# halvn) ke8skermDlehet%sg !s elg arra0
hog) beugorjon a n)elvbotls+ 3e felejts4k el0 hog) a 1aki s a ke8skerm k6z6tt rejtett
et!mol#g!a! rokonsg van Obak!zn! ` bakot l%n!P+
A ke8skermek nag) rsze 4dt%en rtelmetlen+
B7za "sr1a ? ez a k!fejezs arn)lag rtelmesen hangz!k+ Ke8skermes prja azonban
egszen ms fogalomk6rbe ugr!k t& "s7z a 1r1a' "ermszetesen a ke8skerm els% fele
szorosan megszabja a ms!kat+ =z!mpla rmet t6bbflt !s mondhatunk eg) adott sz#ra Og6rbe0
t6rpe0 k6rbe0 t6rve ? hog) Aran)t#l veg)4k a pldtP0 a ke8skerm azonban nem var!lhat#0
eg)ed! darab+
9g! an!$s siralma
9saldunkban f% veszl) ez0
;og) engem a v% feszl)ez+
2rimi
Eol)#t t6lt a km a trba
= nem veszett a tma krba+
$kvnsg
;albartok0
Rgorjon a balha rtok+
Cnt#s j$zansgra
Ker4ld a ko8smk szut)kos bjt0
3e szopogasd a but)kos szjt+
A ke8skermnek nem kell felttlen4l ng) sz#ra terjedn!+ Eg)etlen sz#pr !s megfelelhet a
kpletnek0 ha a bet(k keresztben hel)et 8serlnek benne+
Il)en rtelemben ke8skermnek lehet mondan! Kosztoln)! nhn) :sa"si rmt&
A bankra rten)ereltem0
s magam telen)ertem+
A parazolt0
mel) ann)! fn)t elpazarolt+
3euralg!a:
3em szabad
eluralgn!a+
Az elem! ke8skerm kt sz#0 amel)ekben ugr#san 8serl%dnek a bet(k+ Nldul&
korhol ? horkol
or8sa ? 8sorba
aktot ? oktat
barom ? rabom
bukj a ? l)ukba
vaj a ? java
Ktszer ng) bet(nl nem lehet r6v!debb az !l)en elem! ke8skerm sem0 mert hrom bet(s
sz#b#l legfeljebb g) tudunk eg) bet(t k!ugratn!& br ? br Okemn)kalapP0 tr ? tr Ova8akP+
A ke8skerm t5lsgosan nehz forma0 nem alkalmas arra0 hog) trsasjtk vag) versen)
formjban jtsszuk+ *e van eg) jtk0 am!re rdemes kszenltben tartan! nhn) ke8skermet+
Az 3merik1$l j(tt-nk jtkban a mestersget bemutat# kt jtkos k6z4l kell vlasztan! a
k!tall#nak+ 'el)!k kell: ? krd!k+ Il)enkor ke8skermet szoks mondan!&
b%g% n)aka vag) n)6g% baka
pont)os kofa vag) kont)os pofa
boros prka vag) poros brka
ka8r fe8ske vag) fa8r ke8ske
danka s!rl) vag) sanda k!rl)
Rmlnok
;asonlt eg) k!8s!t a ke8skermhez ez a jtk0 hog) eg) sz#t !smtelgetve ms!k sz#t hallunk k!
bel%le+ Nldul rtatlan sz#b#l srt% sz# hangz!k&
vajtolvajtolvajtolvajF
hamarhamarhamarhamarhaF
rombarombarombarombaromF
Qg) lesz a 2ar"sib#l "sikar, a %i"k$b#l k$%i", a ka"s$b#l "s$ka, a halomb#l lomha'
'!ntha kt sor tgla lenne eg)msra rakva0 a falraks szoksos m#djn&
hamar hamar hamar hamar
marha marha marha
*e kt ol)an sz#ln8ot !s eg)ms mell hel)ezhet4nk0 amel)ekben nem ug)anaz a sz#
!smtl%d!k0 hanem m!nden kap8sol#ds ms sz#ra vlt t+ Il)en pros sz#ln8 formjban
rhatjuk fel Aran) Gnos hres kprejtvn)nek eg) rszt !s&
== KA9=A NA"K\ V-VWE
==KA 9=ANA" K\V-VWE
;a a patk$ utn nem akarjuk befejezn! ezt a ln8ot0 akkor ms sz#t kell a vl)og hel)re rn!+
Nldul&
NA"K\ =UA\ ,AK= =A,R
K\=UA \,A K=A ,R;A
;a a vgtelensg!g nem lehet !s fol)tatn! a sort0 elg messz!re eljuthatnnk+ = brm!kor
bezrhatjuk a k6rt0 v!sszakap8solva 5jra a k!!ndul# sz#taghoz+ A fent! sorhoz mr 8sak enn)!t
kell hozztenn!&
;A'I= KANA
,R;A 'I=KA NA"K\
? s !smt a patk#hoz jutunk el+ A bezr#d# sz#ln8ot k6rbe !s rhatjuk+ Ennek az 6nmagba
v!sszatr% vgtelen rmln8nak 8sak eg)etlen h!bja van& n!n8s rtelmes 6sszef4ggs szava!
k6z6tt+ Il)et edd!g mg nem 8s!nltak0 de m!rt ne s!ker4lne valak!nek+
Ktrtelm3 sz,%egek
;a eg)fol)tban rom fel Aran) Gnos kprejtvn)nek szava!t0 ktrtelm( sz6veget kapok0
amel)nek megoldsa att#l f4gg0 hog)an tagolom szavakra+
==KA9=ANA"K\V-VWE
*e ktrtelm( lehet eg) sz6veg akkor !s0 ha szavakra van tagolva0 8sak a k6zpontozs
h!n)z!k+
*ekos m(veltsg( ddap!nk g)akran mondogattk& C1is redi1is8 ;bor5ba !ndul#
katonknak adott j#slat kezd%d6tt ezekkel a szavakkal+ A teljes mondat&
Ib!s red!b!s non mor!er!s !n bello+ ;a a vessz%t a non el tessz4k0 azt jelent!& elmg)0
v!sszaj6ssz0 nem halsz meg a hbor5ban+ *e ha a vessz% a non utn van& elmg)0 nem j6ssz
v!ssza0 meghalsz a hbor5ban+ A j#s persze nem mondta meg0 hog) hova ker4lnek az rsjelek a
j#slatban0 g) szava m!ndenkppen beteljesedett+ Eg) mag)ar j#sn% azt !s megtehet!0 hog)
rsba adja vlaszt0 amel) eg)szerre igen s nem'
A ms!k sokat emlegetett ktrtelm( mondatot llt#lag Gnos rsek mondta @K@BDban0 m!kor
az 6sszeesk4v% mag)ar urak megkrdeztk t%le0 hog) meg6ljkDe Eertrud!s k!rl)nt+
Vlasza g) hangzott lat!nul& ,eg!nam o88!dere nol!te t!mere bonum est s! omnes 8onsenser!nt
ego non 8ontrad!8o+
A kt megfejtst g) fordtottk le0 elg nehzkes stlusban&
A k!rl)nt meg6ln!Z 3em kell flnetek+ G# lesz0 ha m!ndenk! beleeg)ez!k+ Mn nem ellenzem+
A k!rl)nt meg6ln! nem kell+ $lnetek j# lesz+ ;a m!ndenk! beleeg)ez!k0 n nem+ Ellenzem+
A 6zentivn#ji lom1an a m(kedvel% !parosok prol#gusnak !s a k6zpontozssal g)(l!k meg
a baja+ Aran) Gnos nag)szer( fordtsban ppol)an t!sztn f6l!smerhet% a ktfle megolds0
m!nt =hakespeare eredet! sz6vegben&
If Se offend0 !t !s S!th our good S!ll+
"hat )ou should th!nk0 Se 8ome not to offend0
ut S!th good S!ll+ "o shoS our s!mple sk!ll0
"hat !s the true beg!nn!ng of our end+
9ons!der0 then0 Se 8ome but !n desp!te+
Xe do not 8ome as m!nd!ng to 8ontent )ou0
Wur true !ntent !s+ All for )our del!ght0
Xe are not here+ "hat )ou should here repent )ou0
"he a8tors are at handF
;a nem tetsz4nk0 n!n8s ms kvnatunk+
3e vld0 uram0 hog) j6tt4nk srten!0
9sak k!mutatn!+ G# akaratunk
Ezen vg8llal fogjuk kezden!+
"ek!ntse f6nsg0 hog) 8lunk elrve0
'agas tetszse lvn jutalom0
Az nem sok+ Am!t tehet4nk kedvre0
3em tessz4k+ Azrt0 hog) szllja unalom+
Kszen a jtsz#k<F
Az effajta ktrtelm(sgek mr 8sak egszen tvol! rokonsgot tartanak a rmekkel+ A kt
megoldst !tt t!sztn a n)elvtan s a log!ka k4l6nb6ztet! meg+
:sasi pasi %agy a )efinilt knrm
;og) menn)!re ag)rmm fajulhat a rmels0 azt a tz vvel ezel%tt! 8sa8s!pa8s! jrvn)
m!ndennl jobban b!zon)totta+ A npszer( rejtvn)5jsgban0 a $4lesben jelentek meg
akkor!ban hetenknt a def!n!lt rmsorozatok+ A d!vat elm5lt0 de brm!kor v!sszatrhet0 rdemes
ht el6lr%l kezden! ennek a k4l6n6s jtknak az !smertetst+
3ha! 9z!bor Gnos bartunk volt a 8sa8s!pa8s! szellem! at)ja s legfurfangosabb mestere+ /
alkotta meg a jtkszabl)okat0 s az #spldkat+
'!nden 8sa8s!pa8s! hrom rszb%l ll& def!n8!#0 kezd%bet(k s megfejts+
*ef!n8!#& 3ag) k6lt%nk hozztartoz#!+
Kezd%bet(k& 9s ? ,
'egfejts& 9sokona! rokona!+
A kezd%bet(k azonosak !s lehetnek&
"enger! hal0 ajkad br!t had!haj#+
A ? A
Angolna0 szd angol naszd+
Ez eg)5ttal arra !s plda0 hog) a rm akrm!l)en kptelensg lehet0 az a f%0 hog) a
kptelensget eg)rtelm(en def!n!ln! tudjuk+ A megfejts fantaszt!kus kpzetkap8solsa!val
ellenttben a def!n8!# m!nd!g egzakt0 s%t szndkosan szraz+ Kedl)es trflkozsnak0
sejtelmes 8lzsnak n!n8s hel)e a def!n8!#ban+ A pon a megfejtsben 8sattanjon+
A 8sa8s!pa8s! nem8sak fortl)os rmzsongl%r6k sz#rakozsa0 hanem brk!0 ak! rszn eg)
neg)ed#rt0 hog) ag)t k!ss megtornztassa+
Az alapfok5 8sa8s!pa8s!Dg)akorlat megfejtse!nek eg)!k fele valam!l)en szm+
!zon)os szm5 jog! eset E ? T eg) 4g)+ !zon)os szm5 fekv%hel) E ? eg) g)+ !zon)os
szm5 mez% K ? , kt rt+
!zon)os szm5 !ga ; ? G hrom jrom+
!zon)os szm5 rovar 3 ? @ ng) lg)+
!zon)os szm5 k6zlekeds! vonal > ? Y 6t 5t+
!zon)os szm5 rg! s5l)mrtk ; ? @ hat lat+
!zon)os szm5 fogads! 6sszeg ; ? " ht tt+
!zon)os szm5 llvn) 3) ? N n)ol8 pol8+
!zon)os szm5 madr " ? 9s tz 8sz
!zon)os szm5 zomn8 =z ? ' szz mz+
!zon)os szm5 p4let =z ? ; szz hz+
!zon)os szm5 h%emelkeds =z ? @ szz lz+
!zon)os szm5 lgnem( an)ag =z ? E szz gz0
Fde mg lehetne fol)tatn!+
"estrszekkel taln valam!vel nehezebb a jtk+
"estrsz bmul K ? 3 kz nz+
$mb%l val# testrsz , ? K rz kz+
$mb%l val# testrsz V ? ; vas has+
$mb%l val# testrsz M ? A r8 ar8+
9supn testrsz 9s ? 3) 8sak n)ak+
"estrsz rosszul rz! magt ' ? $ mj fj+
"estrsz jr @ ? @ lp lp+
"agadom0 hog) testrsz 3 ? =z nem szem+
"estrsz zsrban p!rul $ ? = f4l s4l+
"estrsz rdekl%d!k " ? K trd krd+
"estrsz befejezse E ? V gge vge+
"estrszt !rn)t K ? V kezet vezet+
3ehezebbek&
@+ Vas5t! halvendgl% a romn f%vrosban ? 9s
K+ An)#sod surran a msodosztl)5 vas5t! ko8s!ban $ ? 3
B+ =zmos !ntzmn)be 6nvdelm! eszk6z juttat el = ?
[+ 3%nem( sz4l6ttem0 a hal tengerbe fojt V ? V
I+ Eg) b!zon)os bartom nem enged a kordra " ? N
H+ 3p! g)4m6l8s tart#ztat e napon N ? '
L+ Az %r4ltek orvosa ? fjdalom ? tvoz!k E ? E
J+ A sr#fg)rb#l a leveg%be ker4l% fmrsze8skkt%l htrltatva trn!ngez!k 9s ? U
A megoldsokat a k6n)v vgn k6z6lj4k+
A 8sa8s!pa8s! jtkot !rodalmrok talltk k!0 s nag)on meg voltak elgedve magukkal0 ha
eg)Deg) ag)af5rt ng)D6tsz#tagost s!ker4lt 6sszemesterkedn!4k+ *e akkor j6ttek a
matemat!kusok0 s beb!zon)tottk0 hog) ezeknl a szeld !rodalmrrmeknl sokkal hosszabb
8sa8s!pa8s!kra !s kpes a mag)ar n)elv+
Kalmr -szl# professzor eg)!k szp tallmn)a&
;a tgul a Kata latt!8el lba
hatg5 lakat alatt! 8ellba
OA habgum! hel)esrst ? mondja Kalmr -szl# ? m!0 mag)arok elrontottuk0 h!teles
rsm#dja& latt!8el+P
Az edd!g! 8s58sot 9sszr kos matemat!kaprofesszor tartja ezzel a 8sa8s!pa8s!val&
uszon hatalmas orvadsz kalaposan t!k8savart dug asztalba0 s badar lma&
;uszonhat alma sorvad0 szka lapos0 ant!k 8savart dugaszt a lbasba darl ma+
*ef!n8!#&
Vadak engedl) nlk4l! elejtsvel foglalkoz#0 nag) termet( eg)n trsasgpko8s!n fedett
f%vel egzot!kus fb#l ksz4lt gpelemet rejt a tulajdont kpez% b5tordarabba0 m!k6zben azt az
ostobasgot lmodja0 hog) kt tu8at s mg kt g)4m6l8s letereje 8s6kken0 s p!n8ebogr
8sekl) vastagsg50 rgen ksz4lt0 hajltott0 pala8kzrsra szolgl# alkalmatossgot aprt
gppel e napon az edn)be+
9onszensz s k,ltszet
adar0 8sa8ska0 kptelen ? m!l)en jelz% !llene legjobban a k6ltszetnek eg)!k nag) m5lt50
megbe8s4lt gra0 a nonszenszre? Eg)!k mag)ar k!fejezs sem j#0 mert lebe8s4l% sznezet4k
van+ = k! mern ma mr a nonszenszet lenzn!:
Voltak rtart!bb vszzadok0 m!kor a k6lt%k nem engedhettek meg maguknak jtkos
boh#sgokat0 m!kor a badarsgokat 8sak a g)erekszobba engedtk be ? vag) mg oda se+
;og) az ut#bb! szz vben megn%tt a be8s4lete az abszurd k6ltszetnek0 abban taln V!kt#r!a
k!rl)n%nek !s rsze volt+ Yg) tartja a sz#beszd0 hog) a k!rl)n%nek nag)on megtetszett
-eS!s 9arroll k6n)ve0 az 3li"e "sodaorszg1an, s megparan8solta0 hog) a szerz%nek m!nden
k6n)vt szerezzk meg nek!+ El !s hoztk m!ndet0 8supa matemat!ka! tank6n)vet+ 'ert a
boh#sgok mestere 8!v!lben az o^ford! kollg!um pedns0 bogaras matemat!katanra volt0
t!sztelend% 9harles -utS!dge *odgson+
A nonszensz 5jabb h#dtsa !rn)totta a f!g)elmet a kptelensgek %st6rtnetre+ K!der4lt0
hog) a legmegh6kkent%bb modern n)elv! 6tleteknek0 sz#g)6trseknek0 halandzsknak !s volt
mr valam! el%zmn)4k vag) a npk6ltszetben0 vag) a rg! korok k6lt%! jtka!ban+ ajos
volna eld6nten!0 hog) a nonszensz 5jabb bajnoka! !smertkDe el%futra!kat0 hog) tud#s
b5vrkodssal g)(jt6ttkDe 6ssze jtk6tlete!ket0 vag) 5jra k!talltk azt0 am!t az #kor vag) a
barokk k6lt%! mr eg)szer k!talltak+
Akrhog) t6rtnt !s0 a nonszensz 5j v!rgkora azt b!zon)tja0 hog) a k4l6nfle k6lt%! jtkok0
amel)ek vszzadokon t az !rodalom per!fr!jn teng%dtek0 szerves rsze! kult5rnknak0 s
m!ndenkppen megrdeml!k a f!g)elmet+
A k6ltszet nag)on komol) s nag)on komol)talan mestersg+ A k6lt% pr#fta s poj8a eg)
szeml)ben+ A legszentebb versekben !s tn8r!tmusra lpnek a szavak0 bukfen8et vetnek a
metafork0 6sszeka8s!ntanak a rmek+ 3!n8s k6ltszet jtk nlk4l+
Igaz! szp verset 8sak k6lt%k rnak+ A remekm(vek sz4letsnek t!tkt szzadokon t
fejtegethet!k0 mag)arzhatjk az okosok0 sohasem jrhatnak a vgre+ A nag) alkotsokra
flve0 t!sztelettel p!llantunk fel m!0 k6zrend4 olvas#k+ *e m!kor jtszan! kezdenek a k6lt%k0
k6zelebb engednek benn4nket a t!tkokhoz+ =%t jtkra hvnak m!nden versbartot0 g)ereket0
feln%ttet+ A nonszensz k6ltszet V!dm parkjba brk! belphet0 ha soha nem jutott !s eszbe0
hog) verset rjon+
Ndi pro%anum vulgus et ar"eo / ;orat!us hres b4szke verssort g) mondhatnnk ma!
mag)arul& 9!v!l a pl)r#lZ A nag) k6ltszet sz4ksgszer( ar!sztokrat!zmusnak
ellenttekppen ott van a k6lt%! jtkok szvl)es demokrat!zmusa+
Nersze az sem m!ndeg)0 hog) k6lt% jtsz!kDe vag) verskedvel% 8!v!l+ A nag)ok kezben az
apr# semm!sgek !s remekk vlhatnak+ Az eg)szer( jtkos 6r6mt azonban nem zavarja az0
hog) % nem az ut#kornak jtsz!k+
Vers s jtk t6bb vezredes kap8solatr#l tud#s rtekezseket rtak mr0 gazdag pldatrral+
'! !tt 8sak r6v!d szemlt tarthatunk0 m!nd!g els%sorban a mag)ar k6ltszetre s a tovbb
jtszhat# jtkokra f!g)elve+
A nonszensz lpsi
*3rza%ar %agy ;6o)li+et
A k6z!smert szekreterjtkban a rsztvev%k ol)an verset rnak0 amel)nek sora! f4ggetlenek
eg)mst#l0 8sak a rm kap8solja %ket 6ssze+ '!vel a jtkos tudja el%re0 hog) mulatsgos lesz a
vgeredmn)0 abba az eg) sorba0 amell)el % jrul hozz a kollektv alkotshoz0 beleadja
rendszer!nt a maga trfjt0 bolondos 6tlett+ *e ha a sorokat eg)enknt komol) t#nusban
fogalmaznk meg0 a szekreter vers akkor !s nevetsgesen 8sapongana sorr#l sorra0 s%t esetleg
hatsosabb volna a humora0 m!nt az !smtl%d% s vg4l mr fraszt# j#pofasgok+
A hajdan! d!kok szerettk az 6sszev!ssza verseket0 s szekreter jtk nlk4l !s rtak !l)eneket
G)rzavar vag) Ouodli1et 8mmel+
A _uodl!bet ? 5jabb sz#val& eg)veleg ? nem8sak !rodalm! m(faj volt< zene! s kpz%m(vszet!
_uodl!beteket !s szerkesztettek a t!zenn)ol8ad!k s t!zenk!len8ed!k szzad m(vsze!+ Az volt az
elv0 hog) meglep%0 6ssze nem !ll% darabok ker4ljenek eg)ms mell+ A _uodl!bet kp pldul
5g) ksz4lt0 hog) rmba0 4veg al prseltek bl! belp%jeg)et0 madrtollat0 bank#t0 hajf4rt6t0
rn)kpet0 orvos! re8eptet0 hmzett szalagot0 jtkkrt)t0 boros4veg v!n)ettjt0 prselt
v!rgot0 lepkt0 meg tudom!snm!t+
Eg) kprma al nem frt be sokfle holm!0 akrm!l)en j# rzkkel vlogattk !s 6ssze+ A
_uodl!bet versek r#jnak btrabban sz6kdellhetett a kpzelete+
Eg) debre8en! kz!ratos d!kg)(jtemn) G)rzavar 8m( verse g) kezd%d6tt&
'!nden embernek volt apja e v!lgon+
\lomb#l 6nt6tt 8sz 4l a megg)fa gon0
,othadt hahotja eg) baktat# mjnak
'szkl h#na alatt a p!r8s! lapl)nak0
Kt garas ra pr!n8 ;essenD;omburg szja0
'eg van aran)ozva a tl kar!mja+
olond verset rn! !gen nag) mestersg0
*e azt elolvasn! mg nag)obb embersgZF
Ez a boh#sg nem nag)on rg!0 szz6tven ves s!n8s0 de d!kszerz%je eg) kerek vszzaddal
megel%zte a sz4rreal!sta k6lt%ket fantaszt!kus kpe!vel+
A mag)ar npk6ltszetb%l !s !smert 4-"s(klakodalomnak legrg!bb0 j# hromszz ves
vltozata trfs all!ter8!#kb#l s rokon hangzs5 sz#kb#l kever! a z(rzavart0 m!kor elsorolja0
hog) a lakodalom eg)!k vendge0 a varj5 k!ket lopott meg&
Az vasvr! nag) gmnek gerbl)t ellopta0
Az b!har! bagol)nak !smt eg) som botjt0
Az r#knak rokkjt0 az szarknak nag) sarjt0
Na8s!rta palstjt0 szajk#nak sarkant)5jt0
Az kakuknak kalnjt0 az f(rnek % f5r5jt+
A meskben g)akor!bb0 mondhatnnk megszokottabb a nonszensz0 m!nt a npdalokban+ A
mesben m!nden megt6rtnhet0 am! a val#sgban lehetetlen+ *e a mesk f% tpusa! mgsem
hasonltanak a boh# _uodl!bethez0 mert a 8sodkat komol)an vesz!k+ A j#k s rosszak letDhall
har8ban a kptelensgek nem lehetnek humoros hats5ak+ A _uodl!betDz(rzavar prjt a trfs
s 8sal! meskben talljuk meg+
Az 3pm lakodalma 8m( szkel) npmesben eg) 4g)es legn)ke mondja el sz4letse el%tt!
h!hetetlen kalandja!t+
.E88er 8sak azon veszem szre magamot0 hog) ht apm hzasodn! akar0 s an)mot meg
akarja venn!+
Azt mondja nekem apm&
? Er!gg) a malomba0 s %rless a lakodalomra ken)rnek val#tZ
? ,ajta szegnZ ? kapom n nag)f!r!ssen magamot0 m!nt eme k6nn)( f!8k#0 keresek eg)
talvet%t0 felv!szek a h!jjuba hrom tar!sn)t0 s megt%t6k k!len8 surg)t ol)an dalnok! b5zval0
m!nt a makk0 s m!nd a k!len8et e88erre vllamra b!llentem0 s k!v!szem a szekrre+ K!vezetem az
6kr6k6t0 s be akarom fogn!0 de ht eg)!k sem tanl a rg! hel)!re0 fogom a 8sst h#8sb#l0 a
h#8sost 8sb#l0 s 5g) j#l tanl+
Nr#blom a jrompl8t0 s ht nem tanl a hel)!re< dugom eg)!k hel)ett a lapt n)el!t0 ms!k
hel)ett a k6t%rudat0 s 5g) j#l van a dolog+7
*e v!g)zzunk0 nem m!nden nonszensz a npk6ltszetben0 am!t eg)rt( log!knkkal annak
gondolnnk+
.K!ment a hz az ablakon0 benne maradt a gazdasszon7 ? ezt a k6z!smert kptelen dalt
3ag)szalontn tall#s krdsnek adjk fel0 s g) fejt!k meg& vz0 hl#0 hal+
A tall#s krdsknt elmondott z(rzavart eg)szer!ben rendbe rakja a megfejts+
.36vekedett eg) ktg5 fa0 a ktg5 fa tetej!be eg) n)#8!88s hord#0 a n)#8!88s hord#
tetej!be eg) 8s!ga0 a 8s!ga tetej!be eg) 6rl% malom0 az %rl% malom tetej!be kt olajos kanta0 a
kt olajos kanta tetej!be kt 8s!llag0 a kt 8s!llag tetej!be sk mez%0 a sk mez% tetej!be s(r(
erd%0 8s!k#k laknak benne+7 Ez a badar 8sudafa m!ndadd!g 6sszef4ggstelen kpek halmaza0
mg nem tudom0 hog) ezek eg)4tt eg) embert brzolnak+
A d!kosDnp!es kptelensgek hel)et kaptak a k6ltszetben !s0 br elg szern) hel)et+
Aran) Gnos !smerte0 be8s4lte ezt a hag)omn)t+ A Buda hallban0 a hun k!rl) udvarban
g) nekel az udvar! bolond&
orj5 n)ertst0 ura!mZ Kergettem0
3)5l k6h6g%s lmt ag)on !s 4t6ttem0
Verb rn)kba szalma n)!lat l%ttem0
Vn fa 8s!korgssal tarsol)t tel! sz6dtemF
Ez a nonszensz eg) eg)kor5 npk6lts! g)(jtemn)b%l ker4lt t a Buda hallba majdnem
vltozatlanul0 br !nkbb kollg!um! trfnak rezz4k0 m!nt np! sz6vegnek+ A hun k!rl)
udvarba taln barbrabb humor !llenk0 de Aran)nak nem volt kedve0 hog) !l)et maga talljon
k!0 hasznlta ht azt0 am!t tallt+
Xe6res =ndor Marionett 8m( verse sz!ntn a rg! d!kok versjtka!ra utal ? mr a
mott#jval !s+ *e t6bbet ad a hag)omn)nl0 t6bb sznb%l kever! k! a z(rzavart0 m!nt el%de!+ A
nonszenszet majdnem tfordtja h!het% letkpbe0 majd eg) 5j bukfen88el meg!nt hel)relltja a
kptelen v!lgrendet+
Marionett
B(m1(l a v"i toron! s a %k %-t!(r#szve legelnek8
O,g! mag)ar d!kDhe^ameterP
;(v6s fol)os#n toron)#ra szalad&
.Ks% van0 aludn!0 8seldekZ
ontstok szp0 er%s kont)otokat
s hadd jrjon a fogkeftekZ7
;og) hallja Irnke0 a kar8s5 lad!k0
mr peng a 8!p%je 8satja<
de ,#zs!ka mg k!8s!t haboz!k0
mert karddal kerget! at)ja+
=z6szkn les!k g) m6g4l0 asztal al#l
ut#da!0 n)ol8 zab!g)ermek+
9s6nd van0 8sak a hz! gor!lla dalol
s a fk f4t)6rszve legelnek+
=okfle korb#l0 sokfle hel)r%l !dzt4k pld!nkat+ Eg) fontos k6z6s vons kap8solja 6ssze
%ket& k4l6nDk4l6n m!nden szavuk rtelmes0 a rendetlensg0 a trfs z(rzavar 8sak a fogalmak0
kpek 6sszekap8solsb#l ad#d!k+
=zarka rep4l a "!szn0
ajt# forog a sarkn0
h#tt ember feksz!k a htn0
kut)a 4l a farkn+
A np! tall#s krds megfejtse& .'!nden sor magbab !gaz7+ A _uodl!bet tpus5 jtkokban !s
valahog) g) van& m!nden elem4k rtelmes 6nmagban0 de eg)4tt mg!s rtelmetlen+
Halan)zsa
A kptelensg msod!k fokn rtelmetlen sz#k keverednek rtelmes sz#k k6z+ A nonszensz
ett%l absztraktabb lesz0 mert az rtelmetlen sz#khoz nem kap8sol#d!k szemlletes kpzet+ A
pir"si lapl! h$na alatt mszkl$ mj rothadt hahotjt el tudjuk kpzeln!0 k!s hjn le !s
tudnnk rajzoln!0 a halandzst mr nem+ -egfeljebb 5g)0 hog) valam! hasonl# hangzs5 !smert
sz#hoz trstjuk+
A halandzsa 5j fogalom0 Kar!nth) $r!g)es tette k6zk!n88s+ *e a n)elv! jtk az rtelmetlen
szavakkal sokkal rg!bb0 m!nt ez a szakk!fejezs0 amel)0 ha j#l sejtem0 maga !s halandzsa sz#+
;alandzsa a npdalokban a dallamos hangzs50 de rtelmetlen refrnek sokfle fajtja&
romt!rr! rat!tom t!rromF
l!p!tajtom a z!m!zom!zaj lat!tajtomF
;alandzsaknt szerepelnek az !l)en npdal refrnekbe belekevert szlovk0 szerb0 romn0
nmet0 8!gn) szavak0 akr8sak a mag)ar szavak a szomszd npek dala!ban+
;alandzsa a rg! g)erekjtkok0 k!szmol# mond#kk sok fur8sa szava&
9!n8!dlom0 8!mborlom
frj asszon) frja0
medve zsuzsla
jlom0 bjlom0
pestre zrom
ha sur! kalsut)F
vag)&
9!kken 8akkon0 fl#ren 8akkon0
8ng 8ene pv#0 drga ment! smekk0
horvt! 8ukor!nda0 8ukor!nda0 smekk+
'! az rtelme az !l)en verseknek: Az0 hog) nekl!k0 jtsszk %ket a g)erekek+ ;og) az eg)es
szavak honnan ker4ltek0 m!l)en mag)ar vag) !degen sz#b#l torzultak el0 az a tudomn)t
rdekl!0 a jtsz#kat nem+
A rg! k6ltszetben !s hel)et kapott a halandzsba _uodl!betszer( versek mellett+ Irodalm!
8s5fol#dsokba0 par#d!kba0 pamfletekbe kevertek halandzsa szavakat+ Ezzel jeleztk0 hog)
k!8s5folt r#trsuk sz#hasznlatt rtelmetlennek tartjk+
A n)elv5jtst tmad# hrhedt r6p!rat0 a Mondolat ezzel a bolond verssel 8s5folta Kaz!n8z)t s
hve!t&
=zp n)elvb%vts& npsgedelem s evevts0
=zzszaka0 m(v6delem0 s vetemn)edelem+
A gob#8s0 !fjon8ok0 a ren8e0 k6r6n8e0 vadon8ok0
Ms a trsadalom0 k6n)ve8s0 uralkodalom+
"etsz!8esg0 hadrsz0 tb!rsz mr a h!deg !s rz
N4sp6ksgedelem ? rossz falat0 el se n)elem+
Az a k4l6n6s0 hog) ez a vad halandzsa sz#r#l sz#ra megrthet%0 h!szen a Mondolathoz
mellkelt sz#tr meg !s mag)arzza&
evevts ? !d%sts
gob#8s ? gol)#b!s
hadrsz ? verbungos
k6r6n8e ? kurrens Ok6r6z%levlP
tb!rsz ? n#tr!us
Ms a trsadalom, amel)et a pamflet szerkeszt%je sz!ntn halandzsa sz#nak tartott: A sz#tr
szer!nt koll#giumot jelent+
A Mondolat #ta m!nden korszakban akadtak halandzsa k6lt%k s m!nd!g rtak rjuk halandzsa
par#d!t+ 3ha aztn megesett0 hog) az eredet! vers halandzsbb volt a par#d!nl+
Aran) Gnos s =zsz Krol) k6z6s er%vel !l)en szeld halandzst szerkesztett -!szn)a)
Klmn .!ri #j 8m( versre&
=4l4l4
4l4l4
K#t)onf!tt)
=!p!r!tt)
Ned!g -!szn)a)0 a fran8!a lr!kusok hangutnz# verse!n felbtorodva0 mr a t!szta zene!
versels abszurdum!g jutott el+
'l)hang5
R0 u0 u0
=0 s0 s0
=z0 sz0 sz0
Kr!kkrakkrak
cuak_uak_uakF
Ezen az jszaka! sz!mf#n!n lett volna mg parod!zln!val#+
A modern halandzsa sz4letsr%l Kar!nth) $r!g)es hag)ott rnk h!teles tud#stst0 amel) m!nt
llektan! s szemant!ka! adalk !s f!g)elmet rdemel&
.Ezt a dolgot a kvhzban szleltem+
Eg) 5r 4lt le mellm0 j# modor50 szern) f!atalember+ '!ndenfle dologr#l beszlgett4nk+
3hn) per8re megakadt a trsalgs+ Eg)szerre megsz#lal az n 5j !smer%s6m&
? o8snatot krek ? mondja szern)en ? 6nnek !s !de a p!n8rhez k!szera mra n!n0 hozzm:
? Nardon ? mondom0 s k6zelebb hajolok ? nem rtem+
Rdvar!asan meg!smtl!&
? Azt krdezem0 hog) a p!n8r 6nnek !s k!szera mra0 s m!nd!g:
Elp!rulok eg) keveset+ Ejn)e0 m! van az n f4lemmel0 hog) nem hallom0 m!t mond ez az
ember: Ned!g n)!lvn rtelmesen beszl+ Ner8n)! sz4net utn teht g) sz#lok&
? o8ssson meg0 krem0 ol)an sz6rn)( zaj van ebben a kvhzban+ Igazn restellem0 de
most sem rtettem0 am!t mondott+
Ismer%s6m zavarba j6nn! ltsz!k+ Krd%leg nz rm0 m!ntha g)anakodnk0 hog) ugratom+
Aztn k!8s!t szg)enkezve !smtl!0 hangosabban&
? 9sak azt akartam tudn!0 hog) a p!n8r ebben a kvhzban !s k!szera mra bvatag0 ha
lehet+
'! t6rtnt velem: A f4le!m z5gnak: Eg) p!llanatra t8!kz!k ag)amon a rmes gondolat0 hog)
taln meg%r4ltem+7
A humoreszk 8sattan#jaknt k!der4l0 hog) a j# modor5 f!atalember zsen!l!s tarhs0 ak! a
mondatokba belezavarodott 4g)feleket megvgja 6t koronra+
A halandzsa jtkok sorban termszetesen a halandzsa rs az els%+ ;alandzst rn! eg) kor
vag) eg) r# modorban0 megadott tmr#l Oamel) maga !s halandzsa lehetP+
K! tudja elemezn! a klassz!kus halandzsa sz6vegeket:
A p%0 ha engeml) k!mr0
*e m!ndegeg)0 ha v!ldagrF
'!l)en sz#fajba sorolnnk ezeket a szavakat: '!l)en mondatrszknt szerepelnek a halandzsa
mondatban:
Xe6res =ndor Bar1r dal 8mmel rt eg) pros verset& kpzelt eredet!t s kpzelt fordtst+
*zs gulbe rr k!esre
j n! musztasz emo
j n! mank4tvantasz emo
adde n! maruva batoZ jamanZ
Wle dzsuro nann! he
ole 8s!lambo bb! he
ole buglo !n!ng!0 he
l4nlel dj! heZ jamanZ
V pudd shukomo !kede
v j!mla gulmo buglav! ele
v lel! gulmo n! dede
v odda dzsrumo heZ jamanZ
A kpzelt mag)ar fordtst a 'egoldsok k6zt adjuk+ Qg) azok az olvas#k0 ak!k nem !smertk0
jtszhatnak0 ksrletezhetnek ezzel a barbr verssel+ Nr#bljk .megrten!7 a tmjt0
hangulatt0 el%sz6r nmn olvasva+ Aztn hangosan !s olvassk el+ "6bbet mondDe g)0 m!ntha
8sak szemmel k6vet!k a sorokat: Nr#bljk 6sszelltan! ? mg m!nd!g 8sak az .eredet!7 vers
alapjn ? ennek a kpzelt n)elvnek nhn) n)elvtan! szabl)t+ 9sak ezutn olvassk el a
.fordtst7+ ;asonltDe a megfejts4nkh6z: '!l)en 5j szabl)okkal tudjk k!egszten! a barbr
n)elvtant a mag)ar vers alapjn:
Ak! mr !smerte m!nd a kt verset0 az ug)anezt a ksrletet vg!g8s!nlhatja0 trsasgban vag)
g)erekkel0 g)erek8soporttal+
Val#szn(leg az fog k!der4ln!0 hog) a halandzsa ltsz#lagos rtelmetlensgben sok rtelem
van+
A matemat!ka! log!kban j# hasznt vesz!k az ol)an mondatoknak0 amel)eknek tartalma
badarsg0 a kap8solat azonban0 amel)et k!fejeznek0 t6kletesen log!kus s v!tathatatlan+
Il)en halandzsa k6vetkeztetsek&
;a a UDsugr pr!togn0
akkor a UDsugr g#z!st okoz+
"eht&
;a a UDsugr nem okoz g#z!st0
akkor a UDsugr nem pr!togn+
Oltalnosabb megfogalmazsbanP&
Am! pr!togn0 az g#z!st okoz+
"eht&
Am! nem okoz g#z!st0 az nem pr!togn+
Nr!togn0 g#z!s ? ol)an szavak0 amel)ekr%l rezz4k ug)an0 hog) badarsgok0 de ug)an5g)
lehetnnek val#d! szakk!fejezsek !s< az Dogn s D#z!s sz#vgz%dsek j#l !smertek akr a
km!ban0 akr a b!ol#g!ban+ Az okoz sz# arra utal0 hog) a UDsugr b!ol#g!a! hatsr#l lehet !tt
sz#& n6vn)!0 llat! vag) ember! szervezetekben okozott rtalomr#l+
Ezerfle szakma0 szaktudomn) szzezer m(szava ? k! !smerhetn m!ndet: Ahog) a p!8!
g)ereknek m!nden sz# halandzsa0 am!t a feln%ttek a feje f6l6tt mondanak eg)msnak0 ug)ang)
a h!teles szakk!fejezsek !s rtelmetlenek m!nden beavatatlannak+
;og) a fent! k6vetkeztetsekben a szakk!fejezsek jtkos badarsgokDe0 vag) esetleg eg)
spe8!l!s tudomn)g r!tka szava!0 az teljesen k6z6mb6s a k6vetkeztets hel)essge
szempontjb#l+
3em k6nn)( megszoknunk azt a gondolatot0 hog) a halandzsa tengernek 8s6ppn)!
.rtelmes7 sz!getn l4nk+ 3em8sak azrt0 mert an)an)elv4nket0 a mag)art a f6ld lakossgnak
8sak ng)tzezred rsze beszl!+ Az l% s hag)omn)os mag)ar sz#k!n8s nag)obb!k rsze a
mag)ar an)an)elv(ek szmra !s halandzsa+
Xe6res =ndor& Bolond Cst$k 8m( elbeszlsb%l !dzek& .Feg)4tt volt az egsz j#bart!
g)4lekezet+ A nag)kalap5 erdszn ppen ruht pr#blt0 s a f!nomlelk4 g)epmesterrel
tan8skozott0 hog) vajon a ruha rekezuros leg)enDe0 h4pp6kkel s sz!lupl!zott pomp4r6kkel0
vag) ped!g jobb lesz gruffolva s a l!mpop#nl vg!ghol8erozva+7
A mag)ar n)elven beszl%k t6bbsge ug)an!l)en halandzsnak venne eg) val#sgos ruhr#l
fol)tatott val#sgos beszlgetst !s+ Eruffols n!n8s0 de van raffols0 pomp4r n!n8s0 de van
pompon ? s g) tovbb+ O3em akarok a v!88mag)arzs b(nbe esn!0 ezrt a kt utols#
szakk!fejezs0 a limpopo s a v#gighol"erozs et!mol#g!a! mag)arzatt az ut#kor f!lol#gusa!ra
hag)om+P
;n) sz#t rt4nk meg a tjsz#tr vag) eg) szaksz#tr eg) lapjr#l: ;n) sz#t rt4nk meg
serd4l% g)ermeke!nk spe8!l!s sz#k!n8sb%l:
3em fol)tatom+
A szaka)k szln
A 8supa nonszensz szavakb#l ll# mondat mg m!nd!g mag)ar mondat lehet0 lltmnn)al0
alann)al0 szabl)osan kpzett0 ragozott sz#alakokkal+ A halandzsa k6vetkez% fokn mr
megsz(n!k a n)elv! 6sszef4ggs< a jelek m!nden k6z6ssget megtagadnak szomszda!kkal+
ab!ts '!hl) g) med!tlt r#gpe el%tt&
.'ost eleresztem ujja!mat az r#gp b!llent)(!n s nzem0 m!t rnak: =zaladjatok0 k!s 8s!k#k0
szaladjatokZ Az alaktalan mrvn)t6mbben szobrok rejt%znekF a legszebb szobrokF m!nden
szoborF 8sak k! kell fejten!+ Qg) rejt! magba az r#gp b!llent)(zete !s a leg8sodlatosabb
k6ltemn)eket ? v!g)zzatok t! 8sodlatos ujjak0 m!8soda sorrendben 4t!tek le %ket+
\h m!l)en nag)0 k4l6n6s0 veszedelmes dolgok b5jhatnak !tt ? menn)! felel%ssg van rajtatok0
t! k6nn)elm( ujjakZ 9sak eg) 8sekl)ke sorrendk4l6nbsg0 s am!t lertok0 tn eg)
megbotrnkoztat# trgr sz# leszF vag) taln az a sz#F a t!los varzssz#0 amel) megadja a
-t Kul8snak rejtl)t+ 'ost f!g)elemZ ezt a bet(t !tt k! kell hag)n!0 mert k4l6nben az egsz
rtelem megvltoz!k az egsz rtelem ostoba lesz vag) h6kkent% vag) nevetsgesF '! lenne0
ha eg)szer egszen szabadon eresztenlek benneteket:F
Wh0 b!zonn)al semm! ? 8sak rtelmetlensg0 megzavart bet(k futkossa+
/s! k6lt%! brnd0 hog) a bet(k komb!n8!#jb#l el%bukkanhat eg)szer a nag) !gazsg+
Rg)an8sak %s! tapasztalat0 hog) a bet(k vletlen komb!n8!#jb#l rtelmetlen sz6vegek
ker4lnek k!+
A k6lt% r!adalmra f!g)elj4nk0 a vszjelzsre0 hog) az r#gp megbokrosodhat& .'!t rejtesz
magadban0 te sz6rn)( gpe8ske0 am! nem es!k az Msznek 5tjba+7
;a 8sak eg)etlen sorral melln)5l a gpr# vag) a gpszed%0 vad jelhalmaz lesz az rtelmes
sz6vegb%l+
EUE, "R-IN3
d e d f Z g W ? > h ;
;a eg) sorral el8s5sznak az ujjak az r#gpen0 m! lesz az ezer tul!pnb#lZ
Az r#gp s a szed%gp oltotta bele a rettegst az r#kba0 hog) am!t lertak0 elveszthet!
rtelmt+ Kosztoln)! rja eg) vallomsban0 hog) jszaka0 mg verst n)omtatjk0 felDal jr a
n)omda el%tt0 a verssorokat mormolva+ .'!nl t6bbet mondogatom0 annl !nkbb elfog a
rm4let0 hog) az egsznek semm!0 de semm! rtelme s!n8s+ 5orror va"uiI $lelmek flelme& az
(rt%l0 a semm!t%l+ 3em hog) ezt s azt nem rt!k majd0 !tt s ott0 de hog) a sz#k makran8osan
megbokrosodtak0 megvltoztak0 m!nt a fasorok nag) f6ldrengsek alkalmval0 s a t6bb!
embereknek0 ak!k most ol) !degeneknek rmlenek0 eg)ltaln nem jelent!k azt0 am!t nekem
jelentettek+ -ehet0 hog) azt olvassk 1nat s azt rt!k "AppADA!' Mn ped!g erre az !ng# talajra
ptettem m!ndenemet+7
Is!dore Isou0 a dada!sta mozgalom eg)!k alapt#ja azzal b4szklkedett0 hog) elpuszttotta a
sz#t0 s a bet(t tette a k6lt%! k!fejezs eg)etlen eszk6zv+ 3em !s a bet(t0 hanem az l% hangot+
Az b8 azonban szegn)es volt Isou hangk6ltemn)e!nek lersra0 ezrt a nag)bet(s g6r6g
b8t hasznlta fel a spe8!l!s hangok lersra+
Qme a kul8s Isou hangverse!nek el%adshoz&
A er%s belgzs0
er%s k!lgzs0
i sz!szegs a fogak k6zt0
j h6rgs0
E morgs Om!nt a kut)a0 m!kor ugatn! ksz4lP0
; rekedt l!hegs a torokb#l0
k s#haj Oszjb#l0 orrb#l s torokb#l eg)szerreP0
K horkols0
l gargal!zls Oa leveg% rezegtetse a n)elv s a szjpadls k6z6ttP0
' n)6gs0
3 8sukls0
W k6hents0 k6h6gs0
m t4sszents0
N 8sett!nts n)elvvel0
n patt!nts ajakkal0
" berregs Om!ntha aut#t utnoznaP0
V k6ps Op6hDpuahDpt!uP0
o lrms 8s#k0
p s!ma0 dallamtalan f4tt)ents+
Isou hangl!stja !gen mrtktart#0 mondhatnnk konzervatv0 mert 8sak a hag)omn)os
hangkpz% szerveket vonja be az el%adsba+ =em a fog8sattogtatst0 sem az ujjak 8sett!ntst0
sem a lbdobbantst nem vesz! szmtsba+
A jelmag)arzat alapjn nem lesz nehz el%adn! Isou& 6r eg! ln! 8m( hangverst+
' dngoun0 m d!ahl khna qou
hsn qoun qnhl!anhl ' pna !ou
vgaqn set ! oufZ saq !af
fln plt ! 8loufZ mglaq vaf
l o lr qhq 8nn vq!
snoub!d! q pnn mq!
A gohr qhqhq gnn gq
klnb!d! j blqglqhlq
; mam! 8hou a sprl
s8am! gou 8la 8trl
gueZ el qnhq nq K grqn
Khlogb!d! n v! bqn8q 8rqn
8n8n ff vs8h gln !F
gu rgn ss ou8h 8len dF
8haqg gna p8a h!
k sn8a grd kr d!+
3em lehet tagadn!0 hog) a hangversek k!fejez!k a 8mben megadott tmt+ 9o8teau verse0 a
:sillagok zen#je hatrozottan megk4l6nb6ztethet% a ln) srst#l+
Az utols# lpst 9hr!st!an 'orgenstern tette meg+ A 5al #ji #neke, amel)et =zab# -%r!n8
kongen!l!s fordtsban k6zl6k0 k6lt%! jtk a semm!vel0 hangvers0 hang nlk4l&
-y3#tsnk f6rsa sza%akat
A n)elv5jts v!rgkorban sokan belemelegedtek a sz#faragsba0 eg)reDmsra javasoltak 5j
sz#kat az !degen szakk!fejezsek hel)ett+ Eg) lelkes n)elv5jt# azt tan8solta0 hog) a rad!ust
Oam!t ma a k6r sugarnak nevez4nkP0 k4ll%nek nevezzk0 mert a kerk k4ll%je !s rad!us+ Ms a
d!ameter Otmr%P: Az a k4ll% duplja0 leg)en ht k4k4ll%+
A k4k4ll% nem vlt be mrtan! szaksz#nak0 feledsbe ment az eg)n6vet!zkppel Od!fferen8!lP0
k6retnn)el Oell!psz!sP s hatlaponn)al Oko8kaP eg)4tt+
=zvdert% sz# ez a 2-k-ll& nem8sak a mrtanban0 hanem ? Erdl) nevezetes fol)#8skjaknt
? a f6ldrajzban !s+ Gtkos sz#0 meg!smtl! els% kt hangjt0 akr8sak a Kukut)!n0 a n4n4ke0 a
papagj vag) a p!p!tr+ 9supa trfs hangzs5 sz#+
*e m!rt nem rezz4k trfsnak a tetemet: 9sak komor jelentse m!att0 am! mg a tetemesre
!s hat+ OA tetem eg)bknt 8sak 5jabban kapta ezt a jelentst0 a rg! mag)ar n)elvben mg az
l% 8sont volt a tetem0 s a holt 8sont a holttetem+P
;n) !l)en duplz# sz#t !smer4nk: A k6zkelet( !degen sz#kkal0 !degen nevekkel eg)4tt elg
sokat+
;angutnz#k0 hangfest%k& bb!80 b!b!r8s#k0 8sa8sa8sa0 8se8sebe8se0 8se8sem%0 8s!8s!ja0
8su8sujgat0 8s48s4l0 d6d6lle0 hehersz!k0 hehezet0 kukul0 kukur!kul0 mumus0 n)en)ere0
pepe8sel0 totojz!k0 tutul0 zs!zs!k+
Komol)ak& bbskod!k0 fafarags0 ggsz0 kakas0 lelet Olelen80 lelemn) stb+P0 l!l!om0 nnm0
szeszes0 sz#sz#l#0 sz6sz6s0 tataroz+
Igek6t%sek& bebeszl0 k!ksr0 leleplez stb+
Idegen szrmazkok& anansz0 8se8sen80 f!f!ka0 kakadu0 kaka#0 kokott0 mamal!ga0 m!m!ka
Om!m!kr! stb+P0 papagj0 papa)a Oegzot!kus g)4m6l8sP0 v!v!szek8!#+
;el)nevek& *udujka O'!skol8onP0 K!k!nda0 K4k4ll%0 =asad0 "atabn)a0 "tn)+
K4lf6ld! hel)nevek& Arart0 *odona0 'ama!a0 3!n!ve0 Nopo8atepetl+
Idegen szeml)nevek& Akak!jev!8s Akak! OEogol elbeszlsnek h%seP0 Atat4rk OKemlP0
abajevszk!j0 *!d!er0 Eagar!n0 Napagena s Napageno0 Napandreu0 Nopov!8sF
"6bb !s van0 m!nt amenn)!t kapsb#l 6sszeszedtem+
;rom hangot !smtelnek& antant0 arbara0 berber0 bonbon0 b4lb4l0 9!n8!nnatt!0 $anfan!0
furfurol OlakkP0 hathat#s0 knkn0 k6rk6r6s0 p!mp!mpr0 "artarosz0 testes0 tettet+
3g)et& ber!ber!0 gur!Dgur!0 ,oda ,oda+
Az !smtls a sz# vgn van& 9arrara0 $errara0 k!n!n0 matat0 ukelele OhangszerP+
Elejn0 vgn !smtls& ss0 baba0 9e8e0 8se8se0 etet0 6t6t s az 6sszes kett%z6tt be8env a
!b!t%l a Uoz#!g+ Abszol5t g)%ztes ebben a kateg#r!ban a dlDamer!ka! "!t!8a8a t#+
Ismtls a sz# k6zepn& balalajka+
Ms g) tovbb+
Kpzelt k,zmon)sok4 tall"s kr)sek4 szll"igk
;vel& 2erti -nnep#l! 8m( szndarabjnak fordt#ja0 Abod) la nhn) 5j mag)ar
k6zmondssal 6rvendeztette meg a k6z6nsget+ Az eg)!k& Ak! !ng)r szemez p!t)kt0 annak
pudvs retek a bre+
Ebb%l az 6tletb%l !s k!tel!k eg) jtk+ Koholjunk k6zmondsokat az !smertebb tpusokra&
3em m!ndF
K! m!nek nemF
Fb#l nem leszF
K6nn)ebbF m!ntF
Ak!nek+0+ annakF
Add!gF mgF
K! m!ntF 5g)F
;a eg)F
Akrm!l)enF
's!k vltozat& megadnak kt sz#t0 amel)eknek ltsz#lag nem sok k6z4k van eg)mshoz&
ezekb%l kell a jtkosoknak lk6zmondst faragn!+
A np! tall#s krdsek eg)es tpusa!ra !s alkothatunk 5jakat+ -egtermken)ebb a Mi"soda
tpus O'!8soda kor a legdesebb: ? A 8ukor+ '!8soda a legh5z#sabb: ? A va8kor+P 'erszebb
kpzel%er% kell a .ekem ol!an tpushoz O3ekem ol)an k!s 8s!k#m van0 akrhov !s meg)ek0
m!nden4tt utnam n)ert+ ? =arkant)5+ 3ekem ol)an k!sln)om van0 hog) m!nden hznl
pofonver!k+ ? =z!taP+
;alad# jtkosok k6lthetnek lszll#!gket0 ml) rtelm( b6l8sessgeket =hakespeare0
Eoethe0 V6r6smart)0 Net%f!0 Aran)0 G#ka!0 '!kszth0 Ad)0 G#zsef Att!la stlusban+ *e nem kell
ragaszkodn! a klassz!kusokhoz+ 9s!nlhatunk szll#!gket bestseller szerz%k0 pon)var#k0
tan4g)! szerz%k s vezr8!kkr#k modorban !s+
1z"egyenletek
Erts) -szl# n)elvtud#s0 a 6zavak, "sodlatos szavak 8m( televz!#s vetlked% vezet%je nag)
s!kerrel mutatta be ezt az 5j jtkot+ =z#def!n8!#k s matemat!ka! jelek komb!n8!#jb#l ll a
megoldand# problma+
A def!n8!#k feloldsa s a k!jel6lt m(veletek elvgzse utn az eg)enl%sgjel kt oldaln
azonos bet(kb%l ll# szavaknak kell lln!+ A bet(k a megfejtsben eg) vag) t6bb sz#t
alkothatnak+
Eg)szer( sz#eg)enlet 6sszeadssal&
9som# h heg)es szerszm ` fedelesszrn)5 rovar
'egfejtse& bog h r ` bogr+
K!vonssal&
"ejes edn) ? tejtermk ` heg)es szerszm+
'egfejtse& sajtr ? sajt ` r+
"6bbsz6r6s m(veletek&
A szorzs ol)an sz#kat !s jelezhet0 amel)ek k4l6nb6z% bet(kb%l llnak0 de k6z6s a
def!n8!#juk&
B s szeml)es nvms ` paran8solja0 hog) k!t6ltsk+
;rmas sz#eg)enlet !s lehetsges&
1zellemi pingpong
E+ ;+ Eombr!8h m(vszett6rtnsz professzor tallta k! ezt a vgtelen4l eg)szer( jtkot+
Azon a felttelezsen alapul a jtk0 hog) a v!lg m!nden jelensgt szt lehet vlogatn! kt
8soportba& pingbe s pongba+
Eg) elefnt s eg) ma8ska k6z4l mel)!k a p!ng s mel)!k a pong: Akrk!t megkrdez4nk0 azt
fogja mondan!0 hog) a ma8ska a ping, az elefnt a pong' *e ha ma8skt s egeret krdez4nk:
Akkor mr a ma8ska !nkbb pong lesz s az egr ping'
A jtk akkor vl!k !gazn jtkk0 ha sokfle fogalomprra kr4nk vlaszt+ Esetleg rdemes
fel !s jeg)ezn!0 hog) mel)!k krdsnl hog)an oszlott meg a jtkosok vlemn)e+
V!llm s menn)d6rgs+ $or!nt s f!llr+ "ej s bor+ ;!deg s meleg+ $ehr s fekete+ 9!trom s
naran8s+ *!szkosz s gerel)+ 'ozart s eethoven+ Vers s pr#za+ Nlusz s mnusz+ $s( s
kefe+ ;romsz6g s k6r+ 3ap s ;old+ N6rk6lt s p!sk#ta+ *ebre8en s N8s+
3em8sak pros fogalmakkal jtszhatunk+ A szmok k6z4l ? eg)t%l tz!g ? mel)!k a p!ng0
mel)!k a pong: A sznek k6z4l: A bet(k k6z4l: A mondatrszek k6z4l: A tantrg)ak k6z4l: Az
orszgok k6z4l: A nemzetek k6z4l: A m(vszet! gak k6z4l: A hangsor hangja! k6z4l: Az
aut#mrkk k6z4l: A te^t!lan)agok k6z4l:
;a mr sokfle fogalommal edzett4k p!ngpongkszsg4nket0 azon !s rdemes elgondolkozn!0
hog) m!t%l lesz valam! ping #s m!t%l pong?
A hanghats a legn)!lvnval#bb+ A hangok k6z4l az i termszetesen p!ng0 az o pong+ *e
nem8sak a hangzsuk0 hanem a bet(kp4k !s ezt sugallja+ Am! kesken)0 kar8s50 az m!nd p!ng0
am! testes0 g6mb6l)(0 az pong+ K4l6n6s0 hog) a bet(k0 hangok eg) rsznl eg)4ttesen hat a
hangzs s a bet(forma+ A 1, a d, az m, az s 8supa pong bet( s pong hang+ Az %, a j, a t, a z
p!ng+ A 8 mr fur8sbb0 mert kpe pong lenne0 de a k!ejtse t!szta p!ng+ Ms m!l)en a p, az n, a g,
a h? Ebben mr nem fognak megeg)ezn! a vlemn)ek+ ;anghats szer!nt sokszor kapunk
eg)rtelm( vlaszt+ A fuvola p!ng0 a dob pong+ A heged( p!ng0 a b%g% pong+ A 8seng% p!ng0 a
harang pong+ A szoprn p!ng0 az alt s a basszus pong+ A tenor termszetesen p!ng+ Ms g)
tovbb+
*e ug)ang) v!lgos a vlasz a lthat#0 tap!nthat#0 zlelhet%0 szagolhat# tulajdonsgok eg)
rszre+ Am! fn)es0 s!ma0 lnk0 kesken)0 k6nn)(0 skos0 savan)50 h!deg0 r!tka0 g)ors0 az p!ng0
am! az ellentte0 az pong+
'!nt sok jtkot0 ezt !s meg lehet fordtan!+ Vlasszunk k! eg)etlen dolgot0 eg)etlen valamit, s
fontoljuk meg0 hog) a legk4l6nb6z%bb fogalomprokban mel)!khez osztannk be+
Nldul a fn)es0 s!ma0 lnk0 kesken)0 k6nn)(0 skos0 savan)50 h!deg0 r!tka0 g)ors ? ezek a
.szemmel lthat#an7 ping tulajdonsgok r!llenekDe m!nd a alatonra: Vag) nmel)!knek
!nkbb az ellenkez%je !llene r:
Az rzkletes tulajdonsgok ter4letr%l elkalandozhatunk ms tjakra !s+ ,okonszenves vag)
ellenszenves0 fukar vag) b%kez(0 k!8s!n)es vag) nag)vonal50 sz!gor5 vag) elnz%0 keg)etlen
vag) szeld0 g%g6s vag) alzatos az tlet4nkre bo8stott valam!:
3e h!gg)4k0 hog) ez valam! abszurd jtk+ A k6lt%! n)elvben0 s%t a k6zbeszdben !s
szmtalanszor tulajdontanak ember!0 erk6l8s! sajtsgokat lettelen trg)aknak+ = ug)an5g)
trg)! tulajdonsgokkal jellemeznek ember! vonsokat+ A 1-szke br8ek s a szeld v!rgok
emlegetsn pp5g) nem 4tk6z4nk meg0 m!nt ha valak!t k&szv)nek vag) vajszv)nek
neveznek+
$ilyen szn3 az <?
Eoethe rja az Ctliai utazsban0 hog) az eg)es hangok rtelmnek s hangulatnak n)omozsa
a leg!zgalmasabb jtk0 a n)elvrzket hallatlanul fejleszt!+ / azonban 8sak legb!zalmasabb
barta!nak mer! bevallan!0 hog) !l)esm!vel foglalkoz!k0 mert att#l tart0 hog) bolondnak nznk+
Eoethe kortrsa! szabl)os v!tt fol)tattak arr#l0 hog) a magnhangz#k m!l)en szneket s
m!l)en rzseket fejeznek k!+ =8hlegel ? =hakespeare nmet fordt#ja ? az hangot p!rosnak
mondta0 Ga8ob Er!mm ? a meseg)(jt% testvrek eg)!ke ? fehrnek+ 'allarm az Dt
8!n#berp!rosnak rezte0 V!8tor ;ugo fn)l% fehrnek+ ,!mbaud v!szont g) sz#ltja meg a
magnhangz#kat nevezetes szonnettjben&
=zurok Z h# MZ r%t IZ z6ld TZ kk WZ ? 8sak eg)szer
lehessek t!tkotok m!nd elbeszln! btorZ
Az hangnak ezek a sznvltozata! ? a h#fehrt%l a szurokfeket!g ? benn4nket !s
felbtortanak0 hog) m! !s benevezz4nk a magnhangz#k jtkba+
'r 8sak azrt !s0 mert a k6zvlemn)kutats m#dszere alkalmasnak ltsz!k ol)an krdsek
eld6ntsre0 amel)ekre az r#k k4l6nDk4l6n !gen eltr% vlaszokat adtak+
$#nag) Ivn n)elvtud#s majdnem szz embert krdezett meg0 hog) b!zon)os tulajdonsgok
kt megadott hang k6z4l mel)!kre !llenek+
Az ! s u k6z6tt t!zenkt tulajdonsg alapjn kellett vlasztan!+ K6z6lj4k a vlaszok
6sszestst+ A zr#jelbe tett szm azt jelent!0 hog) az: a szavazatok hn) szzalkt kapta&
k!sebb OJJP0 k6vrebb OKP0 f4rgbb OA[P0 tompbb OJP0 szomor5bb OJP0 kedvesebb OJKP0 s6ttebb
OBP0 er%sebb OKCP0 kemn)ebb OL@P0 szebb OJBP0 keser(bb O@[P0 4reges OBP+
'ssalhangz#k tulajdonsga!&
vereked%s r OAAP @ O@P
p6r6g r OJJP @ O@KP
frf! r OA@P @ OAP
puhbb r OKBP @ OLLP
nedvesebb t OJP t) OAKP
nedvesebb d O@JP g) OJKP
nedvesebb s OIBP sz O[LP
fol)!k t O[P s OAHP
desebb k OKCP m OJCP
desebb k O@@P @ OJHP t OBP
kemn)ebb k OAKP @ OJP
lesebb s OBBP sz OHLP
kemn)ebb k OAKP @ OJP
lesebb s OBBP sz OHLP
Az utols# krdst 5g) tettk fel0 hog) kt szn k6z4l s kt hang k6z4l vlaszthattak a
ksrlet! szeml)ek+ A v6r6s s a z6ldesbarna k6z4l mel)!k !ll!k a k hanghoz0 mal)!k az rDhez: ?
ez volt a krds+
A vlaszok !tt !s tek!ntl)es t6bbsggel fejeztk k! a k6zvlemn)t& a kDt @Jd tartotta
v6r6snek0 JKd z6ldesbarnnak+ "eht a t6bbsg szer!nt a k z6ldesbarna0 az r v6r6s+ Illet%leg
ink11 z6ldesbarna s ink11 v6r6s+
$#nag) Ivn ksrlete!nek nem az volt a 8ljuk0 hog) !gazat adjanak a hangok sznr%l
v!tatkoz# r#k valamel)!knek+ "eht szabad a jtk& szavaztassuk meg bart! k6r4nket0 m!l)en
szn( az 0 m!l)en szneket0 !llatokat0 f!z!ka! vag) erk6l8s! tulajdonsgokat kap8solnak a
hangokhoz+
A %ers#tkok els magyar mestere
Az Wrszgos =z8hn)! K6n)vtr kz!rattrban %r!znek eg) 0oesis ludens Ojtkos k6ltszetP
8m( k6tetet+ -epsn)! Istvn0 a ppa! g!mnz!um tanra @LCC k6r4l k4l6nb6z% versjtkokat
jeg)zett bele+ A 8mlap tan5sga szer!nt a tud#s .professzor a jtkok eg) rszt k4l6nb6z%
szerz%kt%l g)(jt6tte 6ssze0 ms rszt .fradsggal s !zzadsggal7 maga komponlta+
'!ndenfle versjtk magtallhat# ebben a k6tetben0 am! a barokk korban Eur#paDszerte
d!vatozott0 az anagrammt#l a kpvers!g+ =ajnos0 m!nden jtk lat!n n)elv(0 de azrt g) !s
be8ses emlke ez a g)(jtemn) a kor verskult5rjnak+
Rg)anez a k6tet k4l6n6s m!d%n a ,k#8z!Dszabadsghar8 k6ltszetnek !s eg)!k fontos
forrsa lett+ Azokra a lapokra ug)an!s0 amel)eket -epsn)! tanr 5r 4resen hag)ott a mg
k!#kumlland# jtkok szmra0 msok rtak mag)ar n)elv( verseket0 @LCBDt#l kezdve+ ;og) a
jtkos versg)(jtemn) hog)an ker4lt !degen kzre0 azt nem tudjuk+ *e taln a .,5t puszt!
vadnak a tborhel)eknek7 kezdet( vers adja a kul8sot a k6tet sorshoz0 amel) eg) katonnak
men& d!khoz sz#l+
@LCBDban bolnn0 @LCBDban mr E)ulafehrvrt0 Erdl)ben rtak verseket a g)(jtemn)be&
nvnap! k6sz6nt%ket0 kuru8 v!tzek halott! b58s5ztat#!t+
-epsn)! Istvn !degen kzre ker4lt g)(jtemn)t a kuru8 k6ltszet kutat#! t6bbsz6r6sen
!smertettk+ '! most az eredet! versan)agb#l0 a jtkokb#l !dz4nk nhn)at0 annak
bemutatsra0 hog) ktszzhetven vvel ezel%tt m!l)en vltozata! ltek nlunk a pot!
jtkoknak+
:armen antitheti"um
OEllenttes fogalmakb#l szerkesztett versP
-e^ e^le^0 lu^ atra0 v!a !nv!a0 serva potestas+
Irre_u!eta _u!es0 et malef!da f!des+
"urp!s honor0 p!etas_ue fero^0 od!osa voluptas0
Na^ d!s8ors0 status mob!l!s0 aegra salus+
@es"riptio Meretri"is
OAz 6r6mln) lersa0 8supa sz#jtkb#lP
=unt o8ul! s8opul!0 fa8!es a8!es 'eretr!8!s
$rons effrons0 pes pus0 funera sunt femora0
Ws8ula sp!8ula0 _u!d jo8us est fo8us !gnea l!t!s0
Na^ fa^0 mel fel0 sors mors0 talamus tumulus+
:armen monos!lla1i"um
OEg)sz#tagos szavakb#l rt versP
N!^ fa^0 fe^0 le^0 lu^0 ne^0 n!^0 pa^0 du^ _uo_ue =t)^ str)^0
Et re^0 et gre^0 et 8ru^ habet !sta 8ru8em+
:armen ma"rologi"um
O;ossz5 szavakb#l rt versP
Nerturbabantur 9onstant!nopol!tam
Innumerab!l!bus soll!8!tud!n!bus
:armen 0rotei"um
O$el8serlhet% szavak verseP
,e^0 du^0 sol0 lu^0 le^0 fons0 spes0 pa^0 mons0 petra 9hr!stus+
O-epsn)! Istvn odarta a vers utn0 hog) a tz sz#t B HKJ JCC fle sorrendben lehet
8sereberln!+P
:armen aePuivo"um
O;asonl# hangzs5 szavakP
$!l!a sub t!l!a te^!t subt!l!a f!la
cu!d fa8!es fa8!es Vener!s ad Vener!s ante
3e pereas per eas0 ne sedeas sed eas+
0aromeon
O'rges vers az asszon)okr#l ? 8supa ' bet(velP
'ors 'ul!er 'ala 'ulta 'anet 'ordendo 'ar!tos
'ulta 'olesta 'ovet 'embrum 'embrata 'al!gna
'ul8endo 'entes 'ulget 'arsup!a 'opsa
'enstrua 'agnan!mo 'orsus 'emorata 'ar!to
'enda8!!s 'anat 'ult!s 'ens 'ar8!a 'orbos
')trata !n 'ultum 'alu 'em!nere 'arones
'agnan!ma 'entem 'em!n!t 'a8ulara 'eretr!^
'!r!f!8!s 'etr!s 'em!ne 'aro 'ente 'alarum
'ansvetam 'atrem 'ordt '!seranda 'al!gn!s
'!r!f!8ae 'ensae 'usto '!s8enda 'alagam
'unera '!^ta 'ovens 'entem 'ea 'embra 'emord!t
'ortales 'ort!s 'emores 'ortem 'ed!temurF
'embra '!n!stra 'ovens 'ul!er 'emorab!le 'embrum
'er8atur 'entes 'amm!s 'embrum_ue 'olestat
'!lleno 'ulso 'ala 'ausola 'ente 'ovendo
'embrorum 'utat '!8tus '!nu!t_ue 'ar!t!sF
Os g) tovbbP
.otarikon
O;romszoros hall& a verssorok elejn0 k6zepn s vgnP
'ors s#let !nnumer!s 'orb!s abrumpere v!ta'
Wmn!a mors rostr W devorat !psa suW
,e^0 pr!n8eps0 sap!ens0 se0 ,uo stultus0 m!ser0 aege,
=!s _u!8um_ue 8el! = pulv!s et umbra sumu=
.otarikon, 3ndreas nev#re
Andreas An!mos Ala8res Adjun^!t Ad Artes
3am 3!t!das 3)mphas 3ere!a 3um!na 3o8te
*e^ter *um_ue *!e *!le^!t *en!_ue *ona
,!te ,efert ,osea et ,edolent!a ,!te ,eportat
Euterpe Eraten Elep!re Ergo E^8ole Earum
Ardor Adhu8 Ardens s! Ardet velut Ars!t Abamn!s
=ed =uper! =oph!ae =vav!ss!ma =erta =e8undet
:armen "orrolarium
OIII+ $erd!nnd k!rl) hallra0 @HIL+P
$E,t sua aev!_ue d!es fatum a8 horam mor!en*I
3A3_u! 8ad!t patulus _uod 8ern!t v!vere mun*R=
Wv!a et heul fera mors !llustr!a stemmata rumpI"
.#hn! n#vvltozat az anagrammaversek1&l
Erasmus ? eras mus Oegr voltlP
Albertus ? ter albus Ohromszor fehrP
=aul re^ ? lu^ eras Ofn) voltlP
:armen 6!mphonia"um
OKtsz#lam5 versP
Q alak1an kett#gaz$ vers
5rom heDameter, %-gg&legesen (sszeolvasand$ szavak1$l
'ars Nan Nluto 9eres -!ber 3eptunus Apollo
Arma 3emus aratrum =egetes 'era $lum!na 9ordas
9aptat amat dat mult!pl!8at fund!t reg!t aptat
:u1us
OVzsz!ntesen !s0 f4gg%legesen !s olvashat# versng)zetP
$erd!nandus praestans prae8larae glor!a st!rp!s
Nraestans v!rtut!s momentum 8and!da prolet
Nrae8larae momentum ardens fa^ rel!g!on!s
Elor!a 8and!da fa^ non obs8uranda salut!s
=t!rp!s proles rel!g!one salut!s am!8a
Kp%ersek
Az #kor kutat#! azt g)antjk0 hog) a kpversek a vallsos kultuszban g)6kereznek+ Wltrokat0
fogadalm! trg)akat0 szerszmokat0 feg)vereket telertak a rg!ek varzserej( sz6vegekkel0
versekkel+ A sorok k6vettk a trg) formjt0 k!t6lt6ttk egsz fel4lett+ = m!kor a vers
sz6vege elvlt a trg)t#l0 pldul pap!rusz teker8sre r#dott t0 akkor !s megtartotta sajtsgos
formjt+
A ks%! g6r6g psztor! k6ltszet antol#g!jban nhn) szp pldja maradt fenn a
kpversnek& oltr0 tojs0 lepke0 pnsp s brd formban rt vers+
Ezek k6z4l a legltvn)osabbat0 =!m!as brd formj5 verst mutatjuk be+
A g6r6g versjtkok 6tlete!t a kelet! npek !s tvettk s tovbbfejlesztettk+ Az !tt bemutatott
perzsa kpversnek szmunkra rthetetlen sz6vege 8sodlatos ft r le0 amel)nek ga! heg)n
k4l6nb6z% v!rgok n)lnak& l!l!om0 jzm!n0 !bol)a0 r#zsa s tul!pn0 a v!rgokkal szemk6zt!
gakon ped!g madarak 4lnek& gerle0 pa8s!rta0 f4lem4le0 papagj s galamb+ '!ndez a vers
sz6vegb%l t(n!k k!+ A fa t6rzsre rt vers 6nll# ep!gramma0 kelet! nvvel 1ejt' OEz a m(faj
alass! l!nt k6ltszetb%l !smer%s0 % !s lefordtott nhn) t6r6k 1ejtet+P Az gakra rt versek
6nmagukban 8sonkk0 8sak a k6zps% bejt hozzjuk 8satlakoz# eg)es szava!val eg)beolvasva
adnak teljes verssort+
Nubl!l!us Wptat!anus Norf)r!us ks%! lat!n k6lt% :armen "an"ellatumnak0 azaz r8sos
versnek m!nden sora eg)Deg) .rendes7 he^ameter0 de a verssorok k!emelt bet(! 5j
verssorokat0 s ezek eg)4tt eg) fabrt adnak+ Norf)r!us t6bb! r8sos verse orgont0
psztorspot0 evez%s haj#t brzol+
A k6zpkorban0 majd a barokk stlus v!rgzsa !dejn szmtalan vltozata sz4letett a
kall!gramoknak0 az rott0 majd n)omtatott kpverseknek+
Kt szp pldt mutatunk be&
-epsn)! Istvn GnosDnap! k6sz6nt% verst0 amel)en a napsugarak 8s58sra rt bet(k adjk k!
eg)beolvasva a j#kvnsgot0 s Gohann -eonhard $r!s8h ma8k# formban n)omtatott verst
erl!nr%l+
A vers tmja s az brzolt kp m!nd!g jtkos kap8solatban van eg)mssal+ A nvnap!
k6sz6nt%kben szoksos fordulat& felv!rradt a szeren8ss nap+ erl!n nevben ped!g a nmet
eer ` medve sz# rejl!k+
A jtkos barokk kpverseket a huszad!k szzadban Apoll!na!re 5jtotta fel+ 'a! mag)ar
pldra !s h!vatkozhatunk+ 3ag) -szl#& 2ereszt az els& szerelemre 8m( verse !s kpvers+
A kall!gramok ktezer ves m5ltjban sok az 4g)eskeds0 k4l6n8k6ds0 de az !gaz! k6ltszet
!s hel)et kapott benne+ 3!n8s okunk0 hog) ezt a jtkot k!tagadjuk az !rodalomb#l+
=k,r#tkok
Alie a tkr,n t&li %ilg+an
.? ;a j#l !def!g)elsz0 9!8am!8a0 s nem jrtatod a szdat0 elmondok neked m!ndent a
"4k6rhzr#l+ A "4k6rhzban van eg) szoba0 az0 am!t ltsz a t4k6rben+ Mppen ol)an m!nt a m!
szobnk0 8sak m!nden fordtva ll benne+ '!ndent ltok a t4k6rben0 ha f6lllok a szkre+ 9sak
azt a p!8! rszt nem ltom0 a kandall# prkn)a m6g6tt+ Gaj0 ha azt !s lthatnm eg)szer0 azt a
p!8!kt+ Vajon ott beg)5jtanakDe tlen a kandall#ba: Ezt mg nem tudom b!ztosan+ Igaz0 ha a
m! t(z4nk f4st6l0 akkor odat !s f4st van0 de ez be8saps !s lehet0 hog) azt h!g)jem0 ott !s
beg)5jtottak+ A k6n)vek ott !s ppen ol)anok0 de az rs fordtva van rajtuk+ "udom0 mert
odatartottam eg) k6n)vet a t4k6rh6z0 s akkor abban a szobban !s odatartottk+
'!t gondolsz0 9!8am!8a0 hog) lnek ott a "4k6rhzban: Vajon adnnakDe neked ott !s tejet:
Vag) a t4k6rDtejet nem !s lehet meg!nn!: Ms a fol)os#0 9!8am!8a: Eg) p!8!kt be tudok
kuku8skln! a "4k6rhz fol)os#jra0 ha egszen k!n)!tom az ajt#t+ Egszen ol)an az !s0 m!nt a
m! fol)os#nk0 de mg!s tudja az ember0 hog) az ott egszen ms+ Gaj0 9!8am!8a0 ol)an j# volna
tmenn! a "4k6rhzba+ 9sodlatos lehet odat+ Mondjuk, hog) t tudunk menn!+ 'ondjuk0
hog) az 4veg ol)an puha m!nt eg) ft)ol+ ;a akarom0 ol)an lesz az 4veg0 m!nt a k6d0 s egsz
k6nn)en t lehet menn! rajta+7
Ezt mondta Al!8e0 -eS!s 9arrol regn)nek k!sln)h%se0 s mr ott !s volt a t4kr6n t5l!
v!lgban+ $6lvett eg) t4k6rk6n)vet a t4k6rszobban0 s ezt a verset ltta benne+
9sak bmulta Al!8e a fur8sa rst0 de aztn eszbe jutott0 hog) a t4k6rrst oda kell tartan! a
t4k6rszoba t4krhez0 hog) rendes rs leg)en bel%le+ A t4k6rben ezt olvasta&
6zajk$hukk!
Volt eg) br!ll%s0 a 8suszbug#
E!mbelt s glt tvleng!be0
'!den m!m!8re purrog#0
'#mja !ng!be+
OXe6res =ndor fordtsaP
;a nem tudunk !s tmenn! Al!8e utn a t4kr6n t5l! v!lgba0 kukkantsunk be k!8s!t a t4kr6zs
jtka!ba+
$it for)t meg a tk,r?
Uavarba ejt% krds& ha a t4k6r balr#l jobbra megfordtja a kpet0 m!rt nem fordtja meg
fel4lr%l lefel !s:
'!ndennapos tapasztalatunk 8sakug)an azt mutatja0 hog) a t4k6r k6vetkezetlen 6nmaghoz+
*e0 ha eg) k!8s!t jobban odaf!g)el4nk0 be kell ltnunk0 hog) ez a tapasztalatunk elg fel4letes+
'ert h!ba tartunk oda a t4k6rh6z eg) rst vzsz!ntes hel)ett f4gg%legesen0 akkor !s 8sak
t4k6rrst ltunk+ ;a kezet fogok valak!vel0 az & jobb keze az #n bal oldalamr#l k6zelt a jobb
kezemhez+ "4k6rkpemmel nem foghatok g) kezet0 mert ug)anarr#l az oldalr#l0 jobbr#l
n)5jtja a kezt0 ha jobbomat n)5jtom fel+ = ha lefekszem a t4k6r el0 akkor !s ug)an5g)
v!selked!k a t4k6rkpem+
"eht a t4k6r k6vetkezetesen v!selked!k+ ;a valam! h!ba van0 az nem a t4k6r h!bja0 hanem az
n szemlletem+
*e ht mel)!k !s a t4k6rkpem jobb keze: ;a velem szemben ll# ms!k embernek nznm a
t4k6rkpemet0 akkor a bal kezem fel%l lev% kezt tartanm jobbnak+ *e ha a jobb kezemet az
4veghez r!ntem0 a t4k6rkpem jobb oldalon lev% keze k6zelt a kezemhez+ "eht a
t4k6rkpnek ez a jobb keze+
Az tltsz# 4veglap !s t4kr6z0 megfelel% v!lgts mellett+ Eondoljunk vg!g eg) ksrletet+
"4kr6z% 4veglap el%tt llok0 ltom a t4k6rkpemet+ Az 4veglap m6g6tt ott ll az
!kertestvrem0 alakja pontosan eg)berajzol#d!k a t4k6rkpemmel+ 'egkrem az
!kertestvremet0 hog) pontosan utnozza mozdulata!mat+ 3)5jtom fel a jobb kezemet+ / !s
n)5jtja az 4veglap m6g6tt+ A t4k6rkpem !s n)5jtja a jobb kezt+ ;rom kz k6zelt
eg)mshoz+ *e az !kertestvrem jobb keze bal oldalr#l n)5l!k oda0 a t4k6rkpem jobb
oldalr#l+
"eht mg!s megfordtotta a t4k6r a kpet: 3em0 az !kertestvrem fordult meg hozzm
kpest0 m!kor az 4veg ms!k oldaln szembellt velem+ Ms ha most arra krem0 hog) forduljon
az 4veglap ms!k oldaln 5g)0 ahog) n llok: Akkor mg bon)olultabb lesz a hel)zet0 mert % a
htt fordtja felm0 a t4k6rkpem v!szont tovbbra !s szembefordul velem+ "eht a t4k6r mg!s
megfordtotta valahog) a kpet+
;a a szabadban llok0 vzsz!ntesen el%ttem tartva eg) t4kr6t0 ltom benne az eget0 a felh%ket0
a fkat le%el# %ordtva, s azt kpzelhetem0 hog) a vgtelen gben lpegetek+ Eg) tavasz! t#8sa
!s ug)anezt jtssza velem+
$ordtDe ht a t4k6r0 vag) nem fordt:
;a)dnnak van eg) knonja0 amel)nek eg)!k sz#lama t4k6rkpe a ms!knak+ tltsz# paprra
rt kottb#l hatan 5g) nekelhet!k a knont0 hog) hrman a papr eg)!k oldaln0 hrman a
ms!k oldaln llnak+
;a ezt az tltsz# kottt magam el tartom0 s 5g) llok vele a t4k6r el0 m!t ltok: Rg)anazt
a sz#lamot ltom a papron !s0 m!nt a t4k6rben+ = ha az tltsz# paprra fel van rva n)omtatott
bet(kkel ;a)dn neve0 akkor vag) rendesen ltom a papron !s0 a t4k6rben !s0 vag) ped!g
t4k6rrssal a papron !s s a t4k6rben !s+
$ordtDe ht a t4k6r0 vag) nem fordt:
A t6kletesen les!mtott alumn!um f#l!a j#l t4kr6z+ Il)en f#l!ra n)omtatn! !s szoktak0 ha
pldul 8somagol#an)agnak hasznljk+ Kpzelj4k el0 hog) eg) !l)en lap benne van a
n)omdagpben+ A n)om#formn termszetesen .t4k6rrssal7 van rajta a sz6veg+ A
n)om#forma t4k6rkpe ltsz!k a f#l!ban0 ahog) k6zelt a fel4lethez+ Aztn odan)om#d!k0 s
ott marad a f#l!n a n)oma ennek a t4k6rkpnek0 amel) az el%bb mg 8sak ltsz#lagos kp
volt+ *e ez a n)omtats0 akr8sak eg) p!llanattal el%bb a t4k6rkp0 rendes0 olvashat# rs0 nem
ol)an m!nt a n)om#forma t4k6rrsa+
$ordtDe ht a t4k6r0 vag) nem fordt:
'r ktezer6tszz vvel ezel%tt !s v!tatkoztak a t4k6rr%l+ Nlat#n d!al#gusban "!ma!osz
elmondja0 hog) a sk t4k6rben a bal jobbnak ltsz!k+ V!szont a flhenger alak50 f4gg%legesen
ll# t4k6rben a jobb jobbnak0 a bal balnak ltsz!k+ Ez a g6rbe t4k6r0 ha vzsz!ntesen lltjuk0
feje tetejre fordtja azt0 ak! belenz+
"!ma!osz hengeres t4kre elg t6kletlen szerszm az !l)en megf!g)elsre0 akkor !s0 ha nem
meghajltott fmb%l kszt!k Om!nt Nlat#n !dejbenP0 hanem fon8sorozott 4vegb%l+ Azrt
t6kletlen0 mert torzt0 s 8sak b!zon)os tvolsgb#l mutat fel!smerhet% kpet+ *e kt skt4k6r0
ha pontosan derksz6gben lltjk %ket eg)mshoz0 kpes erre a 8sodra& jobbot s balt 5g)
t4kr6z0 m!ntha kpmsom nem t4k6rkp volna0 hanem eg) velem szemben ll# ms!k ember+
1za%ak a tk,r+en
!nn!
ez a sz# t4k6rrssal !s
!nn!
legfeljebb az n bet(k formja eg) k!8s!t fur8sa lesz a t4k6rben+
dob
ez a t4k6rben !s h!btlanul
dob0
ha n)omtatott k!sbet(vel van rva+ *e a
dobod0
br v!sszafel olvasva sz!ntn dobod0 a t4k6rben mskppen fordul meg0
bodob
lesz bel%le+
a ballada
ha ezt t4k6rbe nzve olvasom0 eg) k!8s!t fur8sa ug)an0 de t6kletesen olvashat#&
A bet(k formjn meg a sz#k6z6k elosztsn kv4l n!n8s semm! k4l6n6s a t4k6rkpn+ *e
mr a
pad t4k6rkpben olvasva&
;a v!szont a paprt fordtom fejjel lefel0 sz!ntn padnak olvasom0 Obr ez sem lesz t6kletesP+
A bet(k megfordtsnak fur8sa jtkval Aran) Gnos versben0 a .ag!idat "ign!okban !s
tallkozhatunk
3e feledj4k !mmr =4s4t0 ak! szpen
"ud vsn! bet(ket0 8mert a pe8sten&
9merbe oroszlnt hromDng) fark5nak0
'etsz! a p bet(t0 megfordtva PDnak+
A bet(k legt6bbje 5g) k!fordul0 eltorzul t4k6rrsban vag) fejjel lefel fordtva0 hog) ak!nek
n!n8s g)akorlata0 8sak nag) er%fesztssel tudja az !l)en .fordtott7 sz6veget elolvasn!+
A nag)bet(k k6z4l 8sak az A0 ;0 I0 '0 W0 >0 "0 R0 V0 t s V tartja meg eredet! formjt0 ha
t4k6rben nzz4k+ ;a ezekb%l a bet(kb%l ol)an sz#t lltunk 6ssze0 amel)nek bet(!
sz!mmetr!kusan hel)ezkednek el0 a sz# a t4k6rben !s vltozatlanul olvashat# lesz0 8sak az els%
bet(b%l lesz az utols#+
R;R
A'A
'I'I' Oa ohmletb%lP
"AVA"
"W'W" O"om =aS)ertP
*e a
">;>">'>"
mr nem j#0 mert a t4k6rben ">'>">;>" ltok+
Ezeknek a sz#knak a t4k6rpr#bjt ktflekppen !s meg8s!nlhatjuk+ tltsz# paprra rva0
vag) t4k6r el%tt magunk el tartva+
*e a t4k6r0 a papr s a szemem msflekppen !s elhel)ezkedhet+ ;a leteszem a paprt az
asztalra0 s eg) k!s zseb t4kr6t lltok a sz6veg mell0 ug)an8sak vltozatlanul olvashat#k ezek
a sz#k a t4k6rben+ -ehet a t4k6r a sor elejn0 a sor vgn0 s%t akr a sz# k6zepn !s+
*e ha a bet(k sorval prhuzamosan lltom a t4kr6t0 akkor elroml!k a kp0 fejjel lefel
fordulnak a bet(k Olm0 a t4k6r nem8sak jobbr#l balra fordtja meg a kpetP+
A nag)bet(knek eg) ms!k 8soportja v!szont a k6z6nsges t4k6rrssal megfordul0 de a sorral
prhuzamosan tartott t4k6rben nem&
0 90 *0 E0 K
Ezek a bet(k f4gg%leges !rn)ban megfordthat#k0 teht a t4k6r nem fordtja meg %ket+ Yg)
!s mondhatjuk& vzsz!ntes a sz!mmetr!atengel)4k+
A f4gg%leges sz!mmetr!atengel)( bet(k vltozatlanok maradnak az eg)!k fajta t4kr6zsnl0 a
vzsz!ntes sz!mmetr!atengel)(ek a ms!k fajtnl+ A kett%s sz!mmetr!atengel)( bet(k ped!g& ;0
I0 W m!ndkt t4kr6zsnl mozdthatatlanok maradnak+
Eratzer G#zsef trfja0 hog) az albb! kt sz6veg k6z4l a bekeretezettet nem lehet elolvasn!
t4k6rben0 8sak a keretezetlent&
W;\9WK I*EEE ;I*EE
A,"I="K IU'A A9M-
A keret persze 8sak h#kuszp#kusz0 a t4k6r nem eszer!nt vlogat a bet(k k6zt+ A E bet( nem
teljesen sz!mmetr!kus ug)an0 de sz# k6zben nem t(n!k f6l ez a k!s k4l6nbsg+
A balkezeseknek ltalban hajlamuk van a t4k6rrshoz+ alkezes g)erek0 m!kor tanuln! kezd!
a bet(ket0 sokszor rja %ket megfordtva+ 3mel)!k balkezes eg)szerre tud rn! a kt kezvel&
jobbal rendesen0 ballal ug)anazt t4kr6zve+
;a pldul g) lerjuk az almt sz#t s t4k6rkpt0
akkor ez olvashat#& tmla almt+ Ktoldalas zsebt4k6rrel nzve ezt az rott sz6veget0 ug)anazt
olvashatjuk0 akr az elejre tessz4k a t4kr6t0 akr a k6zepre Ojobbr#l vag) balr#l nzveP0 akr
a vgre+
$it t6) mg a tk,r?
'!kor a j# prs f4rd%szobban a t4k6r !s elhoml)osodott0 lljunk el0 s az ujjunkkal t6r6lj4k
le eg) k!s ter4leten a prt+ 36velj4k ezt a szabad rszt0 de 8sak add!g0 mg az egsz fej4nk el
nem fr benne+ Ms most nzz4k meg0 mekkora ez a t4kr6z% fel4let+ Mrthetetlen4l k!8s!0 al!g
magasabb tz 8ent!mternl+ Ekkora kar!kn a kezemet mg t tudnm dugn!0 de a fejemet
soha+ Ms mg!s tfr rajta a fejem kpe0 a jobb f4lemt%l a bal f4lem!g0 a fejem b5bjt#l az
llam!g+
;a eg) paprlapon vgok ekkora n)lst0 s ketten nzz4k eg)mst kt oldalr#l0 akkor !s ltjuk
eg)ms ar8t+ "eht ez nem8sak a t4k6r trfja+
Kevsb meglep%0 hog) abban a t4k6rben0 amel) fele ol)an magas0 m!nt n0 tet%t%l talp!g
lthatom magamat+ K6nn)en el !s tudom kpzeln! azt az eg)szer( opt!ka! smt0 amel) a
t4kr6zsnek ezt a sajtsgt megmag)arzza+
'regoli sza%ak
Elkpzelem annak a k6zpkor! szerzetesnek a r!adalmt0 ak! eg) legenda sz6vegben megllt
ennl a sz#nl& sanatas Omegg)#g)tottakatP0 s 6nkntelen4l megfordtva olvasta k!& satanas
OstnP+ ;og) vethette szegn) a keresztet0 hog) el(zze az !n8selked% ksrt%t+
A rg! alk!m!stk0 ten)rj#sok0 asztrol#gusok s ms v!lg8sal#k frenet!kus hatst keltettek
eg)Deg) vratlan sz#fordtssal+
9sak a k6zpkor babons npe h!tt a sz#m!szt!kban: Valljuk be0 m! !s h!sz4nk benne0 ha nem
k#kler0 hanem k6lt% beszl r#la+ Nldul ab!ts '!hl)&
9g!%ajta kult7ra
A fradt0 modern fajhoz tartozol
s mr nem !s tudsz a dolgokra gondoln!+
=z#k zsonganak0 a dolgokat eltakarjk+
=z#k delr!uma n)(g6z%0 n)4zs6g%+
Gtszanak0 6sszefog#znak
benned0
8!kznak0 t(nnek0
bukfen8eznek0 s ol)kor megllnak fejen
s mr m!nd megforgatod 6nkn)telen&
.Kult5raZ7
.A r5t lukZ7
'!8soda sz!mbolumZ
umZ umZ
]
A dolgokra gondoln!& rdemes:
A dolgok mennekF mennekF
magukt#l+
Ahog) mg)0 mg) te !s az ut8n0
hadverte0 8ltalan flangroz#0
rokkant zsebbel0 s agg)al0
mel)ben a sz#k forognak0
s am!t ltsz0 8supa sz#+
.3)akkend%k!rl)Z7
;og) k!ablZ
-ngbet(kkelZ
*e n)omban aztn mr ms!k k!abl&
.Nnztr+7
= .,tz np7 lesz0 am!nt fejtet%re ll+
.Nnztr7 s .rtz np7& van rtelem ebben:
=emm!+
*e m!nd!g lehet
beletenn!
k6lt% m#djn0 k! rmet 6sszef(z+ ?
;!sz m!nden 6sszef4gg0
manap k!vlt0
m!kor elgrdot s Ind!t
eg)etlen vashl# k6t6z!
? s benne tged !s& m!t tehetsz ellene: ?
kt vletlen sz# nem ostobbb
m!nt e v!lg
vasakkalDf(z6tt s g)!lkos vletlene+
]
;t 8sak flangrozz0 te v!lgDszegn)e0
8s6rgetve vgan 4res
zsebe!d hel)ett zs5folt ag)adban
a szavak apr#pnztZ
Yj szavakat0 avult szavakatZ
s bolond szavakat0 f4letlengombZ
Eg)!k ann)!t r0 m!nt a ms!k+
Eg)!k odav!sz0 m!nt a ms!k+
Gtk+
.Kt jZ7
j0 jZ
\h =z#Z jajgass0 abajgass0 k!abljZ
A szavak fordtsa sohasem versen)ezhet a rmekkel0 sem m!nt jtk0 sem m!nt k6lt%! eszk6z+
*e a n)elvnek ezek a f4letlen gombja! !s elrulnak valam!t a n)elv t!tka!b#l+
Ahog) a hasonl# hangzs5 szavak arra ksztetnek0 hog) jelents4k kap8solatn t6prengj4nk0
5g) a megfordtva rtelmet ad# szavakba !s hajland#k vag)unk belerten! valam!t+
Ned!g !gazn n!n8s abban semm! ml)ebb rtelem0 hog) nmel)!k meg)nk neve
megfordthat#&
8s ? 8sb
aran)a ? an)a rab
Vas ? sav
=omog) ? g)omos
Eg) bet( betoldsval&
Uala ? falaz
O;ajd5 neve nem fordthat# meg g)0 de ha a sz#tagja!t fel8serlem0 duhaj lesz bel%le+
Veszprm neve ug)ang) meg8serlve& pr#m vesz'P
3hn) 8msz# a megfordthat# mag)ar szavak soha el nem ksztend% sz#trnak els%
lapja!r#l&
abrak ? karba
adnom ? monda
aknsz ? sznka
akta ? atka
alap ? pala
angol ? l#gna
annak ? kanna
aran) ? n)ara
azs5r ? r5zsa
KtD0 hromD0 ng)D0 6tD s t6bb bet(s pt%ko8kk knlkoznak0 hog) hosszabb
megfordthat# k!fejezsekk !llessz4k %ket 6ssze+ = ha mr 6sszellt az !l)en k!fejezs0 nem
nehz megmag)arzn!0 ahog) ab!ts a kult7ra fordtst+
A rg! !smert fordtmn)ok k6z4l ktsgtelen4l ezek a legmegg)%z%bbek&
er%szakos ? sok a sz%re
goromba rab morog
k!t(n% v%t rokonok orrt6v6n 4t!k+
Elfogadhat# sz#kap8solatok&
lzt0 r0 kr!t!zl<
8#km#kom k#8<
kl e 8s%8selk+
3m! mag)arzatot kvnnak&
;ol!$m ttmol!og ? mondja a pe8hes tekejtkos+
4an"s? $, 1o"snat ? az 4g)fl0 ak! eltvesztette a hzszmot+
2u"s#1ere 1e"suk ? mert zr#ra van+
,rad a r% ? az an)ag k!fradsnak eg)!k esete+
Rse men& ? %&nemes & ? az ar!sztokr8!a eredete0 pest! szlengben+
Maza kansz ? szn a kazal ? eg) gondatlan llatgondoz#r#l+
2an dari kiradnak ? hasonl# tmak6rb%l+
@&re, 1"si, "s1er&d ? t5l koros az udvarl#+
Vita le, relatv ? E!nste!n elmlete v!tathatatlan+
Rr#m h#tr#t #rt#km#r& ? svd bankjeg)0 6sszehajtva+
Rz is sz& ? leporell# kpesk6n)vb%l+
A leghosszabb0 de legrtelmetlenebb&
Sl1a ra1 do1l, de kenguru r7g neked lo1od1a, ra1l$'
@AKKDben megjelent eg) k!s f4zet0 !l)en 8mmel&
BJC v!sszafordthat# mondat+ =z#rakoztatsul s mulattatsul az !fj5sgnak s a feln%ttek
k6z4l a sz#jtkok s a der(s letfelfogskedvel%!nek+ K!gondolta& -p! Nl+
Ezt a megfordthat# lnevet *oln)!DKov8s Alajos vlasztotta+ Eg) ks%bb! hradsb#l azt !s
tudjuk0 hog) v!sszafordthat# mondata!nak szmt @ICCDra n6velte0 de ezek sajnos0 k!adatlanul
maradtak+
A jtkos kedv( n)elvtud#s t!szteletre !dzek nhn)at k!gondolsa!b#l&
A fasor! pap pap!rosa fa+
Ah0 tn ntha:
Aludj 6reg Eer% E)ulaZ
A rmm ra+
A tlamba bab0 malta+
9sak a mama maka8s+
9spalak5 kalap8s+
Ed!t nem ment !de+
Elek0 nosza0 haszon kellDe:
Mletem Etel+
Er%szakos kannak sok a sz%re+
Ezeknek tejet ken keze+
Eza0 kk az g+
G0 de remek e meredl)Z
Keg) elms sem leg)ek:
Kos eledele sok+
'g g a ggm+
'eg ne lssl engem+
3latok az az ak# taln:
>n az a n%:
>n0 "erz0 rett n%+
=!etsz te !s:
"e mez% neveled eleven %zemet+
"e pk0 lttl kpet:
Rk%ersek
A rkversnek !s az a tr4kkje0 hog) v!sszafel olvasva rtelme va!n+ *e nem bet(nknt0 hanem
szavanknt kell a sz6veget megfordtan!0 A mag)ar sz#rend szabl)a! nem!gen enged!k meg az
!l)en jtkot+ A lat!n n)elv azonban alkalmas megfordthat# versek szerkesztsre+ 'ag)ar
k6lt%k !s lat!nul rtak rkverseket+
9sokona! d!kk6r! rkversnek bevezet%jt mag)ar vltozatban rjuk !de&
Wlvasd rkversem vg!g szves t4relemmel0
Wlvasd vg!g0 mert g) 8supa j#ra akadsz+
=korp!# legjobban tud sz5rn! a farka heg)vel0
Wlvasd v!sszafel0 g) 8supa rosszakarat+
O'urak6z) E)ula fordtsaP
'agt a verset azonban lat!nul kell !dzn4nk0 mert ktrtelm(sgt a mag)ar fordts nem
tudja tolm8soln!+
Az eredet! j#kvnsg&
Egreg!um 8aput ho8 dev!tent funera bust!
"r!st!an non 'usae< mors fera0 non p!a sors+
-aet!t!am t!b! non lu8tus dent 3um!na 9oel!
Wpt!ma< dent plausus0 non t!b! tr!st!t!am+
A fordtott sz6vegben 5g) tagol#dnak a sorok0 hog) meg!nt he^ameter leg)en az els%0
pentameter a msod!k&
=ors p!a0 non fera mors& 'usae0 non tr!st!a bust!
$unera dev!tent ho8 8aput egreg!um+
"r!st!t!am t!b!0 non plausus dent opt!ma 9oel!0
3um!na dent lu8tus0 non t!b! laet!t!am+
=k,r#tk szmokkal
Qrjuk le a szmjeg)eket eg) sorba0 ADt%l CD!g+ rjuk al a t4k6rkpt0 s vonjuk k! bel%le&
?AJLHI[BK@C
?C@KB[IHLJA
?ALIBCJH[K@
A k4l6nbsgben ug)anaz a tz szmjeg) szerepel+
Ms ha elhag)om a CDt0 5g) rom le a szmjeg)eket: Akkor !s !l)en k4l6n6s eredmn)t kapok&
?AJLHI[BK@
?@KB[IHLJA
?JH[@ALIBK
3)ol8 szmjeg)( szmsor !s van ? de 8sak eg)etleneg) ?0 amell)el meg lehet 8s!nln! ezt a
jtkot&
?AJLI[K@C
?C@K[ILJA
?ALICJ[K@
3g)jeg)( szmsor&
?LH[@
?@[HL
?H@L[
;romjeg)(&
?AI[
?[IA
?[AI
3g)D s hromjeg)( megolds s!n8s t6bb ezenkv4l+
;a eg) t6bb jeg)( szm jeg)e!t megfordtom0 s a nag)obb szmb#l k!vonom a k!sebbet0 a
k4l6nbsg m!nd!g k!len88el oszthat# szm lesz+
'orgat!at" kpek
GanusDar8a van ennek a dolognak ? szoktuk mondan! ?0 a r#ma!ak ktar850 m5ltba s j6v%be
nz% !stenszobra!ra utalva+ *e azt kevesen tudjk0 hog) a fej4k tetejre fordthat# rajzok
jtkt !s !smertk a r#ma!ak+ 3em rajzban0 hanem kerm!ban+ Az a_u!n8um! satsok sorn !s
talltak ol)an 8serppoharat0 amel)en ktrtelm(0 f6lfordtva !s rtelmes emberar8 volt+
$urfangos rajzol#k egsz kpsorozatokat0 t6rtneteket talltak k!0 fej4k tetejre fordthat#
f!gurkkal0 ak!k a fordtsban meg8serl%dnek+ emutatok eg) !l)en rajzos t6rtnetet
szzadunk elejr%l+ =zerepl%!& a k!s -ovek!ss k!sasszon) s az 6reg 'uffaro+
>3%,s ngyzetek 0 +et3k+l
Az #kor s a k6zpkor emlke! k6zt szmtalanszor felbukkan eg) k4l6n6s bet(ng)zet&
= A " W ,
A , E N W
" E 3 E "
W N E , A
, W " A =
Izlandt#l Et!#p!!g sok hel)en megtalltk rg! templomok s laksok falba vsve0
8serpedn)ekre0 fmamulettekre0 pogn) s keresztn) keg)trg)akra rva+ 'g
szzadunkban !s el%fordult0 hog) babons span)ol0 nmet parasztok ezzel a b(v6s ng)zettel
vdekeztek a gonosz lelkek rtalma! ellen+ Veszett kut)a vag) mrges kg)# harapsa ellen j#
orvossgnak tartottk pldul a vajas ken)eret0 ha ezek a szavak voltak a vajba rva+
;og) m!l)en elterjedt babons h!edelem f(z%d6tt a sator arepoDformulhoz0 annak legkesebb
b!zon)tka eg)!k szsz her8egsg @L[BDban k!adott rendelete& m!nden hzban !l)en fel!rat5
tn)rokat kell tartan!0 s ha t(z 4t k!0 eg)et a lngok k6z dobn!+
A b(v6s bet(ng)zet 8supa megfordthat# sz#b#l ll+ 6t !l)en sz# fon#d!k 6ssze benne+ A
vzat a "E3E" sz# adja0 amel) megfordtva !s ug)ang) olvashat#0 ezt egszt! k! a ="W,0
amel) megfordtva ,W"A= s az WNE,A0 amel) megfordtva A,ENW+
Ez a formula0 m!nt szava!b#l !s ltsz!k0 lat!n eredet(+ 6ator ` vet%0 opera T m(vek0 rotas `
kerekeket0 tenet ` tart+ Ms az arepo? Annak n!n8s rtelme0 ez a sz# 8sak az opera fordtottja+
Nr#bltak ug)an r mag)arzatokat talln!0 pldul az egsz sz6veget 5g) eg)beolvasn!0 hog)
az arep#t szeml)nvnek vettk0 de m!ndez er%ltetett pr#blkozsnak b!zon)ult+ Val#szn(0
hog) a hajdan!0 nvtelen felfedez% nem tudta mskpp teljess tenn! a b(v6s ng)zetet0 m!nt az
opera sz#val0 amel) megfordtva a rejtl)es arep$v lett+ *e ez az eg) rthetetlen sz# a ng)
rtelmes mellett 8sak n6velte a formula tek!ntl)t0 mert ebbe lehetett a legt6bb jelentst
belekpzeln!+
A ng)zetet ng)flekppen lehet vg!golvasn!0 mert a bet(k a kt tl#ra t4kr6zve
sz!mmetr!kusak+ A bal fels% sorb#l k!!ndulva balr#l jobbra0 soronknt+ Rg)an!nnen kezdve
fel4lr%l lefel oszloponknt+ A jobb als# sarokt#l kezdve jobbr#l balra soronknt f6lfel
haladva+ Rg)an!nnen k!!ndulva alulr#l f6lfel0 oszloponknt balra haladva+ '!nd a ng)
olvasssal ug)anazt a bet(sort kapjuk0 amel) g) eg)4tt !s megfordthat#0 vag)!s v!sszafel
olvasva ug)anaz&
=A"W, A,ENW "E3E" WNE,A ,W"A=
;a az olvasst a jobb fels% vag) a bal als# sarokban kezdj4k0 akkor a szavak sorrendje ms
lesz0 de ug)ang) megfordthat# sor alakul&
,W"A= WNE,A "E3E" A,ENW =A"W,
Az 6t sz#ban 8sak hrom magnhangz# fordul el%& a0 e s o+ Elhel)ezkeds4k a ng)zetben
sz!mmetr!kus0 m!ndeg)!k ng)szer szerepel+ A sokszoros megfordthat#sgot ppen a
magnhangz#knak ez a sz!gor5 rendje b!ztostja+ A mssalhangz#k elhel)ezsben mr van eg)
k!s zavar0 az r ug)an!s sz4ksgtelen4l szerepel ng) hel)en+ A ng)szeres el%forduls 8sak a t
szmra k6telez%+ ;a az r eg)!k el%fordulst ? a stor vgn s a rotas elejn ? adottnak
vessz4k0 akkor a ms!k hel)re ms!k mssalhangz#t !s tehetnnk0 bDt0 8Dt stb+ anlk4l0 hog) a
formula mrtan! rendje megbomlana+ Nersze akkor az WNEA vag) WNE9A sz# !s ppen ol)an
rtelmetlen volna0 m!nt az AENW0 A9ENW0 vag) a hag)omn)os formban az A,ENW+
A t!zenn)ol8ad!k szzad vgr%l !smeretes eg) ms!k hasonl# formula0 amel) a pokollal
ka8rkod!k+ =zava!b#l !l)enfle jelents alakul& =tn0 nag)on szeresd ln)a!dat Oa
boszorkn)okat:P+
= A " A 3
A * A ' A
" A A "
A ' A * A
3 A " A =
A megfordtsok ug)anol)an szabl)szer(ek ebben !s0 m!nt a =A"W,Dformban0 de a
magnhangz#k hrmast !tt 8supa a bet( vltja fel0 s az 6t sz# k6z4l kett%t 8sak er%ltetve
lehetne rtelmezn!0 vag) mg 5g) sem+
]
Aran) -szl# @JJK n)arn sz#ba hozta apja el%tt a =A"W,DA,ENW bet(ng)zetet+ Aran)
Gnos msnap azzal fogadta&
.>rd6g v!g)e a problm!dat< feltettem magamban0 hog) 8s!nlok eg) sator arep#t mag)arul0
s egszen belefjdult a fejem+7
*e elksz4lt&
" A K A ,
A * W ' A
K W 3 W K
A ' W * A
, A K A "
A mag)ar .fordts7 pontosan megfelel a k6vetelmn)eknek0 8sak ppen a magnhangz#k
hasznlatban tr el0 !llet%leg tmenet a =A"W,D s a =A"A3Dforma k6z6tt+
Rg)an8sak k!gondolta Aran) Gnos ekkor eg) ms!k lat!n formula mag)ar megfelel%jt+ A
' R " R =
* E * I "
3 W ' E 3
, W , I =
bet(!t krt)amutatvn)hoz lltottk 6ssze+ 'ag)arul
" E = A =
@ M @ E K
A M ,
K W " W ,
OA mutatvn) a k6vetkez%& h5sz r6m!krt)t tesz4nk eg) 8som#ba0 5g)hog) m!ndeg)!k
f!gurb#l kett%Dkett% leg)en+ A nz% k!vlaszt eg)et a tz f!gura k6z4l0 de nem mondja meg0
hog) mel)!ket+ Akkor k!rakjuk a krt)kat a bet(formula szer!nt0 5g)0 hog) azonos bet(knek
azonos f!gurk feleljenek meg+ Nldul Aran) formulja szer!nt az eg)!k szt a bal fels% sarokba
tessz4k0 a ms!kat az als# sor k6zepre+ A kt k!rl)t az els% sor msod!k hel)re s a msod!k
sor neg)ed!k hel)re+ '!vel m!nden bet(pr ms s ms elhel)ezs(0 teht a krt)k k!raksa
utn 8sak azt kell a nz%nek megmondan!a0 hog) mel)!k eg) vag) kt sorban ltja a gondolt
lapot0 ebb%l k! lehet talln!0 hog) mel)!k volt az+P
Aran) Gnos "AKA, ? A*W'A formulja eg)bknt fel4l !s m5lja a lat!n eredet!t0 mert
m!nden szava rtelmes+ ;asonl# t6kletes bet(ng)zetet al!gha lehet mag)ar sz#kb#l
6sszelltan!+ *e ha pldul megengedj4k a ragozst0 akkor k!j6het ms megolds+ '!nt ez !s&
' E = M K
E U E K M
= E , E =
M K E U E
K M = E '
Ez b!zon) nem valam! elegns0 a neg)ed!k sor rg!es !gealakja Ovag) krd% formjaP
k4l6n6sen fjdalmas+ Az olvas#k taln jobbat !s fognak szerkeszten!+
]
'sfajta0 8sak eg) tl#ra sz!mmetr!kus vltozata a bet(ng)zetnek&
\ , A
, K
A K I
3g)bet(s szavakb#l&
N , A
" W K
, W 3 "
A K " A
>tbet(s6kb%l&
V M " E K
M E E " /
" E ; E ,
E " E " I
K / , I =
A bet(k szmt termszetesen n6veln! lehet htre0 n)ol8ra0 k!len8re !s+
Il)en sz!sztma szer!nt nem8sak bet(ng)zetet0 hanem bet(ko8kt !s 6ssze lehet lltan!+
,ajzban nehezen lehetne brzoln! az egsz ko8kt eg) darabban0 8sak rtegekre bontva tudjuk
ttek!nten!+
A ng)bet(s angol bet(ko8ka ng) metszete&

=z#szedet&
8ube ` ko8ka0
ugl) ` 8s5n)a0
blue ` kk0
e)es ` szemek0
glue ` en)v0
lull ` d5dol0
)elp ` ugat0
ulus `:0
else ` ms0
sped ` s!ettetett+
'ag)arul !s lehet bet(ko8kt k!gondoln!&
Eg) k!s t6kletestssel taln azt !s el lehetne rn!0 hog) a mag)ar bet(ko8ka m!nden szava
v!sszafel olvasva !s rtelmet adjon+ K!s hjn mr ez a vltozat !s megfelel ennek a ma^!ml!s
!gn)nek Oamel)r%l az angolban sz# s!n8sP&
Ered ? dere0 ,#ma ? amor0 emr ? rme0 daru ? urad0 '!ra ? a rm0 arat ? tara0 ,ta ? a tar0
utas ? satu+
Wf!r0 a legends aran)term% orszg0 h!ba0 megfordthatatlan+
Anagramma#tkok
Az egsz v!lg!rodalom 8supa anagramma ? mondtk a bet(8serl% jtk apostola! ?0 h!szen
m!nden !rodalm! m( az b8 bet(!nek komb!n8!#!b#l ll+
Az anagramma ellensge! v!szont nevetsges0 g)ermeteg !d%t6ltsnek vltk a bet(k
8sereberjt+ $abr!8!us t!zenn)ol8ad!k szzad! nmet k6lt% szer!nt az anagrammat!sta
sz5n)ogszrn)b#l k6t leg)ez%t0 hog) a nag)urak !zzadt homlokra szelet 8sapjon vele+
Azok a versfarag#k0 ak!k k!rl)ok nevnek anagramm!b#l h#dol# verseket mesterkedtek0 s a
d5s honorr!um b!rtokban nag) k6lt%nek h!ttk magukat0 8sakug)an sznalmas alakja! az
!rodalom per!fr!jnak+
Az anagramma nem k6lt%! m(faj0 hanem jtk0 amel)et az #kort#l kezdve m!nden korban
lelkesen g)akoroltak+ 'egjelens! formja !gen sokfle& t!tkosrs0 lnv0 8s5fnv0 j#slat0
rejtvn) s szmtalan trfa alapja lehet az anagramma+
,#ma nevb%l hat lat!n anagramma tel!k k!&
,W'A
A'W, OszerelemP
A,'W Ofeg)verkezemP
'A,W OVerg!l!us ms!k neveP
W,A' Ok6n)6r6gjekP
,A'W OggalP
'ag)arban !s sokflekppen megforgathatunk eg)Deg) alkalmas ng)bet(s sz#t&
E'I,
E ,I'
I',E
Q,E'
'E,I
'I,E
,E'I
,Q'E
OA remi ? d6ntetlen jtszma a sakkban& rme ? Aran) Gnos mg g) mondta0 ma !nkbb a
rmje vltozatot hasznlnnk+P
'!nl hosszabb eg) sz# vag) mondat0 annl t6bb anagramma tel!k k! bel%le+ "6bb rtelmes s
mg t6bb rtelmetlen+
;5szDhuszon6t bet(s mondatokb#l t6bb ezres sorozatokat anagrammztak 6ssze rr%
!dej4kben k6zpkor! szerzetesek+ Az rtelmes szavakb#l ll# vltozatokat rtelmes
mondatokba rendeztk0 versbe foglaltk0 k#de^be rtk+ Eg)Deg) frappns vltozatot
mrvn)ba vstek+
A vltozatokat szaport# ag)prselsnl t6bbre be8s4lj4k a h!rtelen 6tletb%l k!pattan#
bet(8serket0 am!l)en a szm(z6tt er8sn)! '!kl#s anagrammja volt+
'!kes Kelemen rt r#la az els%0 ,odost#r#l keltezett levelben0 @LKC+ pr+ K[Dn+
.Mdes nnm0 ha nem mondanm !s0 hog) !de rkezt4nk0 8sak arr#l meg4smer! ked0 hog)
honnt datlom levelemet+ Elg a0 hog) az Isten szeren8ssen !de hozott m!ndn)junkat+ Ms
m!hent !de rkezett er8sn)! 5r0 m!ndjrt anagrammt 8s!nlt a vros nevb%l0 s eb j6tt k!
bel%le& Wstorod+ Ez !gen hozz !ll!k a bujdos#khoz+7
Qme0 az anagramma !s0 akr8sak a rm vag) a sz#fordts0 akkor hat !gazn0 ha k!mondja az
!gazat0 ha a bet(k kap8solathoz az rtelmet !s hozzadja+
E)6ng)6s! Istvn0 a t!zenheted!k szzad hres ep!kusa tap!ntatb#l lt anagrammval0 m!kor
Kemn) Gnos fejedelem szerelmt0 Bar"sain#t 9ensabr!a nven emlegette&
Yr! asszon)0 hvom ezt 9ensabr!nak0
Ak!t srtvn n)!la szerelem jnak0
Wrvosolsra attul vett knjnak
'!nd 8sak Kemn) Gnost #hajtja magnak+
=zz vvel ks%bb E)6ng)6s! Gnos0 a jtkos torda! pota rt !fj5korban anagramma
verseket0 h6lg)ek nvnapjra+ 3hn) 6tlete&
=UA";',I =,A
Q, AU = '=,A ;A"
',I= ",;UA=
KW-W=VAA,I =,A
V,W=I A-AK ,\=A
AG"AI "=E,ENE= ',IA
Q'E E="E, =AG" N,GA
*e aztn ? rja E)6ng)6s! Gnos ? elolvasott eg) b6l8s d!sszert8!#t0 amel) k!kelt az
anagrammk ellen0 s lemondott az !l)en jtkokr#l+
;og) a sokszor le8sep4lt anagramma ma !s letkpes jtk0 azt a rd!#s s televz!#s
vetlked%k eredmn)e b!zon)tja+ A rd!# 4iszn innen @unn t7l jtksorozatnak rendez%!
elmultak0 m!kor anagrammafeladatukra szzval rkeztek be a vltozatok+ /k legfeljebb
n)ol8Dtz megoldsra szmtottak el%z%leg+
'EEVEI VE"M-KE*/
ebb%l a t!zen6t bet(b%l kellett teljes anagrammt kszten!+ Eg)!k hallgat# azon melegben
t6bb m!nt 6tvenet ksztett+ 9sak nhn)at !dzek a sorozatb#l&
'eg)e tl! kedve %+
/ kedvel! e meg)t+
Eg)!k tved% elme+
Ele!m k%v teg)ed+
Ed!tke %vele meg)+
/ ket emel ? v!g)ed+
Ede v!g)e %kelmt+
"el! 6vem keg)ed+
'eg)De: ? v%d!k Etel+
Mlve t6m!De keg)ed:
Qm keg)ed l% vet+
Elme keg)e vd! %t+
/ e keg)elmet vd!+
>ltemDe eg)!k ved:
El%de!m eg) vtke+
Eg)De %0 m!t kedvel:
Eg)!k vd% elemet+
K! medvt l%0 eg)eDe:
"zbet(s0 teht nehezebb feladatra ? Eg)ed 'r!a tanrn% nevre ? szz anagrammt
ksztettek eg) g!mnaz!sta osztl) tanul#!+ Az egsz sorozatot nem rhatom !de0 8sak azt
akarom szemlltetn! nhn) pldval0 hog) eg)!k anagrammb#l hog)an sz4let!k apr#
vltoztatssal ms!k0 harmad!k+
g)a!m dere ? dere!m g)a
eg)ed! arm ? eg)ed! ram ? eg)ed! rma
eg)ed O!geP ra!m ? eg)ed Of%nvP !mraZ
!dea meg) r ? !dera meg)
Ad) ege! rm ? Ad) ege ? rm+
Ak! eg)szer !s megpr#blt anagrammt szerkeszten!0 tudja0 hog) fejben ez majdnem
lehetetlen+ A bet(k ugrlnak0 m!nt a bolhk0 nem tudjuk szmon tartan!0 mel)!ket hasznltuk
fel0 mel)!ket nem+ Qrsban sem k6nn)( anagrammzn!0 akr a lert alapsz#t nzegetj4k0 akr
rn! kezdj4k a komb!n8!#kat+
A bet(8serhez 8serlhet% bet(k kellenek+ Naprdarabkk0 kartonlapok+
Val#szn(0 hog) az anagramma #kor! bajnoka! !s rj6ttek erre0 s faD0 8serpD0 az el%kel%bbek
elefnt8sont lapo8skkat tologatva talltk k! sorozata!kat+
A trsas anagrammaksztst bet(r6m!nek nevez!k+
Ktfle felszerelst szoktak hasznln! hozz& krt)alapokat0 vag) kregpaprb#l0 fb#l0
m(an)agb#l ksz4lt k!s ng)zetlapokat+
Akrm!b%l ksz4l a jtkszer0 az eg)es bet(k szmt az el%fordulsuk g)akor!sga hatrozza
meg+
A lapok megoszlsa&
@C darab E s A
J darab "
H darab 30 @
I darab I0 K0 W0 =
[ darab 0 M0 '0 ,
B darab E0 U
K darab 0 *0 ;0 >0 V0 V
@ darab 90 $0 G0 N0 R0 T
;ossz5 s r6v!d !0 o0 60 u0 4 k6z6tt nem tesz4nk k4l6nbsget0 mert ez 8sak nehezten a
jtkot+
Kt vag) ng) dzs#ker !s tartoz!k a sorozathoz+ Ezeken eg) 8s!llag van0 s brmel)!k bet(t
hel)ettesthet!k a k!rakott sz#ban+ =zmolsban h5sz pontot r a dzs#ker+
A hag)omn)os bet(r6m! lapja!t szmokkal !s meg szoktk jel6ln!+ Ennek a szmnak nem a
szavakban k!rakott0 hanem a kzben maradt0 felhasznlatlan lapoknl van 8sak szerep4k+
'!nden bet(lapra az a szm van felrva0 ahn) darab van bel%le a kszletben+ Az EDn s ADn @CD
es s g) tovbb+ A szm a jobb als# sarokba ker4l0 apr# szmjeg)ekkel+ A krt)alapok bal fels%
sarkba !s fel szoktk rn! k!s bet(vel a bet(t0 akr8sak a r6m!krt)nl a szmD vag) bet(jelet0
hog) kzben tartva !s ttek!nthesse a jtkos a lapja!t+ A k!rakott lapok 6sszeolvassra
szolglnak a k6zpre rott nag)mret(0 vastag vonal5 bet(k+
A bet(ng)zetekhez k!s llvn)okat !s lehet kszten!0 hog) a jtkosok ne lssk eg)ms
lapja!t+
A ktfle felszerelssel ug)anazokat a vltozatokat lehet jtszan!+
A jtkosok kapnak H?@C lapot0 s megpr#blnak m!nl hosszabb sz#t k!rakn! bel%le+ A lapok
eg) rsze lefordtva marad0 ezekb%l lehet 8serln!0 m!nt a r6m!ben+ Ak! az 6sszes k!osztott lapot
felhasznlja a k!rakott sz#ban Okrt)a szakk!fejezssel& handr6m!t 8s!nlP0 az nag) pontel%n)t
szerez0 mert ezzel vge van eg) jtszmnak0 s a t6bb! jtkos h!bapontokat kap az 6sszes
megmaradt lap szmrtke alapjn+
A jtk menetnek rszlete!ben megeg)ezhetnek a jtkosok+ A r6m! pldjra megszabhatjk0
hog) menn)! a legkevesebb lap Ohrom vag) ng)P0 amenn)!vel meg lehet kezden! a szavak
lerakst+ Rg)an8sak meg kell hatrozn!0 hog) ak! mr belpett a jtkba eg) lerakott sz#val0
hog)an 8serlhet k! lapokat az asztalon lev% szavakban0 hog)an vonhat 6ssze szavakat0 vag)
8serlhet! k! valamel)!k letett sz#ban a felhasznlt dzs#kert a megfelel% bet(re+ Az a jtkos0
ak! sorra ker4l0 letehet eg) vag) t6bb sz#t a kezben lev% lapokb#l0 vag) 5j komb!n8!#t rakhat
k! az asztalon lev% lapokat !s felhasznlva0 vag) ped!g ? ha ms lehet%sge n!n8s ? letesz eg)
f6l6sleges lapot0 s felvesz eg)et a letakart lapok k6z4l+
'!ndezeket az apr#lkos szabl)okat feleslegess tette Kar!nth) $eren8nek s barta!nak ?
Vas Istvnnak s =znt# N!rosknak ? 5jtsa0 amel) forradalmastotta a bet(r6m!t+ tadom a
sz#t Kar!nth)nak+
.'!ndenk! h5z ht kartont0 s ezekb%l kell rtelmes szavakat k!rakn!0 mennl hosszabbakat0
mert ng)zetesen szmtanak0 a htbet(s neg)venk!len8et0 a hatos harm!n8hatot s g) tovbb+
A mr felhasznlt kartonok hel)ett m!nden fordul#ban 5jakat kapunk0 hog) meg!nt httel
jtszhassunk0 amg a doboz k! nem 4r4l+
3em !s gondolnnk0 m!8soda m#ka ez0 ha az ember k!ss belej6tt+ $ura0 meglep% sz#sz6rn)ek
bukkannak fel0 mersz0 eg)n! kpzsek0 buja raghalmazok0 h!sz m!ndenk! szeretn megl%n! a
hatost vag) a hetest0 de persze meg kell vden!e pl)am(vt0 m!nt eg) kand!dtus! v!tn0 teht
tudn!a kell ol) hel)zetet mondan!0 mel)ben szava elhangozhatna+
A legborsosabb sz#s4tetek 6sszettelb%l ad#dnak0 am!re a bet(r6m!ben tg lehet%sg n)l!k&
ktsgbeesett elmebukfen8ekre s vad eg)berntsokraDragasztsokra0 mel)ek a n)elv5jts
leghresebb 8s!nlmn)a!t !s megszg)ent!k ? 8sak leg)en elfogadhat# !ndokls+ Qg)
rtes4lt4nk r#la0 hog) az a g)ermek0 ak! kptelen k!mondan! az !gket& igekukaB s am!kppen
vannak t)5kperek0 lehetnek l$perek !s Om!ndkett% htbet(s0 teht neg)venk!len8et rP+ Ahog)an
t(zkrt s jgkrt0 5g) szenvedhet valak! haskrt, nevezetesen ha fj a hasa& !deje !s0 hog) az
llam! !ztost# k!terjessze m(k6dst a krosodsok emez esete!re+ Eg) rg!0 pat!ns0 szpen
k!szvott p!pa n)!lvn $"si1uk Om!nt az #bor0 #v0 #vrosP0 s ahog) a pl!nknak szeszfoka0 a
tejnek b!zon)ra r$%oka van0 aszer!nt menn)! r# n)erhet% bel%le0 eg) vgjtknak ped!g
1j%oka ? mert ezt !s k!rakta eg)!k4nk0 !gaz0 dzs#kere !s volt+ "ovbb& ha Amer!kban a
tenger!t a kukor!8a6vezetben O9orn eltP termeszt!k0 akkor ms kont!nenseknek lehet 1ors(ve,
de eg) 4g)es k!sln)nak !s0 ak! borsszemeket f(z6tt 6ssze a derekn< ak!nek v!szont #nb#l
ksztettek m(vgtagot0 az termszetesen $nt#rd)8 3emrg0 m!kor Vaskkal jtszottunk0
ele!nte vonakodtak elfogadn! a t)mam$ s rtet) szavakat0 ut#bb azonban maguk !s el!smertk
e merev llspont vdhetetlensgt+ =znt# N!r! eg) msnap elk4ld6tt levelez%lapon meg !s
6r6ktette sz4l6tte!nket& a t)mam$ kont)os0 ppaszemes0 stoppol#Dfoldoz# an)#ka0 k6tn)n
j#kora t(prnval0 a hatlb5 rtet) ped!g hullmok htn0 lad!kon s!et fuldokl# tet4trsa!
segtsgre0 mersz evez%8sapsokkal t6r el%re az rban+7
Az anagrammajtk ms!k formjban m!ndenk! ug)anazokat a bet(ket kapja0 s ezekb%l kell
vag) m!nl hosszabb0 vag) m!nl t6bb sz#t 6sszelltan!a+
A 6zavak, "sodlatos szavak televz!#s n)elv! vetlked% rsztvev%!nek a k6vetkez% bet(kb%l
kellett a lehet% leghosszabb sz#t k!rakn!uk&
A E I K @ N = " U
"zbet(s vltozatok&
NI"E=U-KA
NI=UK-"ADE
=UIKE-AN"
NI=UKE"-A
E-=INKU"A
E-NI=UKb"A
;a nem teljesen gn8stalanok !s ezek a megoldsok0 mozgkon)0 jtkos fantz!ra vallanak+
;a az a feladat0 hog) m!nl t6bb rszanagrammt 8s!nljunk0 akkor !s mltn)oln! lehet a
mersz komb!n8!#kat+
A verb sz# 6t bet(jnek anagrammalehet%sge!r%l !s Kar!nth) $eren8 avatott elemzst
!dzem&
.A ver#1b%l m!ndenekel%tt nhn) eg)bet(s sz# alkothat#& az e mutat# nvms0 tovbb a 1'
Obe8sesP0 r' OrendesP s v' OvoltP r6v!dtsek ? az ut#bb!ak f%leg nvtblkon lthat#k& 2n)+ r+
eg)etem! tanr10 2v+ k#rhz! f%orvos1+ Ktbet(sek& e1, #v, 1e, aztn 1r' Obr#P0 ev'
Oevangl!kusP s v1' Ovgrehajt# b!zottsgP0 no meg persze az #r, am!0 noha n)elv4nkben
szmos jelentse van ? lsd az Mrtelmez% =z#tr t!zenhat rtelmezstZ ? !tt 8sak eg)nek
szmt+ 'ost k6vetkeznek a mur!sabb dolgok& 1#r, m akkor j# b!rtokos raggal a 1#re !s0 v#r,
v#re, r#v, r#ve, #rv, #rve, s%t v#r1e Ofag)P s r#v1e OrP& ezek m!nd 6sszellthat#k a ver#1
bet(!b%l0 tessk k!pr#bln!0 s termszetesen az #ve, #vre, #v1e, #rv1e, e1# Oez a tn)r az ebP0
#r1e Orbe adott !njek8!#P !s+ A ver j#0 de mr a ver#, ev# fle k!halt m5lt !d%ket nem fogadjuk
el0 a 1#, 1#ver ObeverP s hasonl# tjn)elv! alakokat se0 mert akkor sosem volna vge+ Igen
szp azonban a 1e#r, am! lehet !ge !s ObeDrP0 8saldnv !s OerP0 de azrt 8sak eg)szer
rvn)es0 aztn az #1er, a 1r# Oa kalap vagn)os elnevezseP meg a re1, vag)!s rabb!0 pldul
K!ss G#zsefnl0 a nag)apjr#l sz#l# versben& 2=e don0 se von0 se pn0 se s!r ? 8sak reb10 s
akkor b!rtokos esetben !s& re1#' >t6s tel!tallat a v#re1, s%t az e1v#r Okut)avrP0 azonkv4l a
r6v!d ppa! bulla0 a 1r#ve, mag)arosan0 ahog) az Idegen =zavak Kz!sz#trban !s szerepel+
Vgs% !zzadmn)ok& a V#1er vezetknv0 van0 ak! g) rja0 v!ta esetn a szorongatott jtkos a
telefonk6n)vvel !s b!zon)thatja0 s ha mr el%ker4lt0 megtalln! benne a Ve#r nevet !s0 tovbb
az e1r#v, vag)!s ahol ebeket szlltanak t0 m!nt eg)kor a lovakat a 8sepel! -#rv k6zsgnl0 s
a r#ve1, az a k6z!smert kut)afajta0 mel)et a rvek %rzsre ten)sztenek ? lm 8sak0 m! m!nden
bele nem fr abba a sz4rke k!s verbbeZ7
3em Kar!nth) $eren8 az els% reformer a v!lgt6rtnelemben0 ak! a maga btorsgt#l
megrettenve megllt fl5ton+ tran k4zd a nonszensz sz#6sszettelek joga!rt0 de a np! s
rg! sz#alakoknak nem !rgalmaz+ Ned!g azoknak !s van hel)4k a nap alatt0 nem8sak a tud#s
publ!k8!#kban0 hanem a bet(jtkokban !s+ A b!zon)ts persze nem ol)an eg)szer(0 mert nem
m!nden hzban akad a k6n)vespol8on n)elvt6rtnet! sz#tr meg tjsz#tr+ *e ez nem lehet
akadl)a eg) talpraesett rg! vag) tjn)elv! sz#alak elfogadsnak+ =%t0 ha nag)lelk(ek a
jtkosok0 eg) fr!ss!ben k!tallt np!es nonszensz formt !s honorlhatnak+
9yel%i #tkok
Hogyan lesz a %z+l #g?
Ebben a jtkban g) lesz&
VQU0 VQE0 VME0 GME+
A pldb#l m!ndjrt megfogalmazhatjuk a jtk szabl)a!t+ Eg) megadott hrombet(s sz#nak
lpsr%l lpsre megvltoztatjuk eg)Deg) bet(jt0 s !l) m#don 8supa rtelmes sz# sorn t
eljutunk a ms!k megadott sz#hoz+ ,endszer!nt 8sak ol)an hrombet(s sz#k szerepelhetnek0
amel)ekben a magnhangz#t kt eg)szer( mssalhangz# fogja k6zre+ 'egk6nn)t! a jtkot0
ha 6sszetett mssalhangz#k Og)0 sz stb+P hasznlatt !s elfogadjuk+
Ezeket a feltteleket f!g)elembe vve n!n8s ol)an hrombet(s sz#0 amel)b%l el ne lehetne jutn!
a ms!k!g ? r6v!debb vag) hosszabb sorozaton t+ Igaz0 hog)ha el!ndul az ember a megadott
sz#b#l0 s nem tudja m!ndjrt megk6zelten! a 8lt0 5g) rz!0 hog) zskut8ba jutott+ *e
valamerre m!nd!g tovbb lehet menn!0 ha eg)el%re tvolabb jutottam !s a vg8lt#l+ 'eges!k0
hog) a hromb#l eg)et mr elrtem0 de a vltoztatsok sorn 5jra fel kell adnom s ms
!rn)ban keresn! a megoldst+ "eljes zskut8a n!n8s0 mert a k6zpmagnhangz#s hrombet(s
mag)ar sz#kat legalbb ktflekppen t lehet alaktan! eg)Deg) bet( 8serjvel 5g)0 hog)
rtelmes sz# j6jj6n k!+ Azrt kell legalbb kt vltoztats! lehet%sg0 mert g) !lleszked!k bele
m!nden sz# a sorozatba+ Az el%bb! pldban a VME sz#t a VQE el%zte meg0 lett bel%le GME+ *e
a VME sz# msflekppen !s be!lleszthet%&
VM, ? VME ? ,ME< VM3 ? VME ? VQE< 'ME ? VME DVM"+
Vannak ol)an sz#k0 amel)eket sokkal t6bb m#don lehet kap8soln!0 A ', sz#b#l pldul az
els% bet( megvltoztatsval lehet&
G,0 K,0 N,0 =,0 ",0 U,+
A k6zps% bet(t vltoztatva& 'A,0 'E,+ A harmad!k bet( 8serjvel& 'G0 'K0 '=0
'V0 'U+ Ez edd!g t!zenhrom lehet%sg0 ped!g az , vg(ek sora nem volt teljes0 s az
6sszetett mssalhangz#kkal sem szmoltunk+
Azok a szavak0 amel)ekben kt r!tkbb mssalhangz# fog k6zre T vag) > hangot0 kevesebb
vltozatot knlnak+ *e a legr!tkbb hangokb#l !s eg)szer(en eljuthatunk a
legk6z6nsgesebbek!g+ Vannak a ',Dhoz hasonl#0 j#l kap8sol#d# szavak0 amel)ek ol)an
szerepet kapnak ebben a jtkban0 m!nt a mozdon)fordt# a pl)audvaron& t6bb !rn)ba !s el
lehet !ndtan! a sz#t0 ha eg)szer od!g eljutottunk+
A jtk menete a legeg)szer(bb0 akr fejben0 akr papron fol)!k+ Az eg)!k jtkos mond kt
hrombet(s sz#t+ Amel)!k jtkos el%bb kszen van0 az megmondja a megoldst+ Ak! ennl
r6v!debbet tud0 mg jelentkezhet vele+ Ak! a legr6v!debb sorozatot mondta0 az adja fel a
k6vetkez% krdst+ ;a rsban jtszunk0 akkor megvrhatjuk0 mg m!ndenk! elksz4l a
megoldssal0 8sak aztn hasonltjuk 6ssze a sorozatokat+
=znesebb a jtk0 ha a megadott kt sz# k6zt rtelm! kap8solat vag) ellentt van0 m!nt az
els% pldban+ 's !l)en pldk+ ;og)an lesz a KMUDb%l -:
KMU ? ,MU ? ,U ? -U ? -+
;og)an vl!k a W, VQUDz:
W, ? , ? V, ? VU ? VQU+
;og)an jutunk el V9Dr#l '\,Dra:
V9 ? V, ? ', ? '\,+
;a nem trsasjtkot jtszunk0 hanem eg)n! fejt6r%t0 akkor tgthatunk a sz!gor5
szabl)okon+ "6bb bet(s szavakkal vag) magnhangz#Dmssalhangz# 8servel nehezebb a
jtk+
Qme0 nhn) szp sorozat+ OAzrt rtuk f4gg%legesen0 mert g) k6nn)ebb ttek!nten!+P
R6G
=U
=\
U\
=U\
=I\
=Q,
=,
=-
"-
4M
@NMB
EW'
E>'
">'
">'G
">,G
",G
V,G
VEG
VEV
VAEV
;AEV
59;Q
MJM4
'Y-\
$Y-\
$A-\
$AK\
AK\
RK\
RKG
>KG
->KG
->KI
->VI
->V/
UVR
,adsul mg eg) t6bb lp8s%s (rhaj#s sorozat& hog)an juthatunk el a $>-*Dr%l a ;W-*D
ba0 onnan a 'A,=Dra0 onnan a VMEA 8s!llagra:
,UM@
$A-*
$A-"
$W-"
;W-"
5NM@
5NM@
;W,*
'W,*
'A,*
M3H6
M3H6
'A,\
'AK\
AK\
AKA
MKA
VMKA
V;3
1z"ln
Az els% jtkos mond eg) tetszs szer!nt! sz#t+ ;romsz#tagos sz#nl ne leg)en hosszabb+ A
msod!k jtkos el!smtl! az els% sz#t0 s mond utna eg) ms!kat+ A harmad!k meg!nt
megtoldja eg) sz#val a ln8ot+ A vezet% feljeg)z! az elhangzott szavakat0 de 5g)0 hog) a
jtkosok ne lssanak bele a paprjba+
Ak! nem tudja h!btlanul elmondan! az elhangzott szavakat0 k!es!k+ A t6bb!ek fol)tatjk a
jtkot+ Ak! h!bzott0 annak az 5jonnan mondott szava sem rvn)es0 ha vletlen4l k!mondta !s+
A k6vetkez% 5g) fol)tatja a ln8ot0 m!ntha % k6vetkeznk a k!esett hel)ett+
Eg) jtkos t6bbsz6r !s sorra ker4lhet+ =%t akadhat ol)an g)%ztes0 ak! eg)ed4l marad a
porondon0 s mg eg) sz#val megtoldja a ln8ot+
A n)ol8ad!k sz# k6r4l0 s%t esetleg mr korbban !s0 megkezd%d!k a t6meges k!ess+ Az els%0
sz#rvn)os k!essek oka rendszer!nt a f!g)elmetlensg+ !zon)os hatron t5l azonban mr a
legt6bb jtkos emlkezete 8s%d6t mond0 8sak nhn)an jutnak tovbb+
Amg a soron lev% jtkos beszl0 a t6bb!ek nma 8s6ndben hallgatnak+ A h!bt nem szabad
jelezn!0 sem sz#val0 sem ar8jtkkal+ 9sak a vezet% jelezhet!0 hog) h!ba volt a sorban0 de ha %
megsz#lal0 a jtkos mr el !s vrzett+ Azt sem lehet megengedn!0 hog) valak! 5jra elkezdje a
sort0 ha eg)szer beles4lt+ Ak! nem tudja els%re s eg)fol)tban vg!gmondan! ? menthetetlen4l
k!esett+
A jtkot k4l6nb6z%kppen var!lhatjuk+ 'egkvnhatjuk pldul0 hog) a jtkosok
b8rend szer!nt k6vetkez% kezd%bet(kkel mondjanak szavakat+ Ez nm!leg megnehezt! a
ln8 fol)tatst0 v!szont megk6nn)t! a mr elhangzott szavak !smtlst0 mert 8sak arra kell
emlkezn!0 hog) ? mondjuk ? mel)!k volt az eDvel kezd%d% sz#+
E)akorlatlanabb 8soporttal ezt a formt kezdj4k el+ G# jtkosoknl k6nn)en megeshet0 hog)
az egsz b8t vg!gmondjk+
's!k vltozat0 hog) az 5jonnan mondott sz#nak eg) b!zon)os tmak6r6n bel4l kell maradn!+
Nldul& hres ember0 f6ldrajz! nv0 !degen eredet( sz#0 llat0 n6vn) stb+ Ez !s segt! nm!leg az
emlkezetet0 de nem ann)!ra0 m!nt az b8rend+
'6rsa ,sszea)s
=zmtan#rn azt tanultuk0 hog) 6sszeadn! 8sak eg)nem( menn)!sgeket lehet+ Kt kanl meg
hrom kanl0 az 6t kanl+ *e kt kanl meg hrom v!lla 6sszeadhatatlan0 k4l6nnem(
menn)!sgek+
Igaz ez: =zmtanban !gaz0 de a jtkban nem+ Kt kanl meg hrom v!lla0 az 6t ev&eszk(z'
rm!l)en k4l6nnem( menn)!sget 6sszeadhatunk0 ha ltalnosabb fogalm! 8soportba soroljuk
be+
Il)enfajta 6sszeadsb#l hossz5 sorozatot llthatunk 6ssze+ Az eg)!k jtkos mond eg)
kezd%sz#t+ Nldul& eg) l!ba+
A k6vetkez% fol)tatja& meg eg) ka8sa0 az kt hz! vz!szrn)as+
A harmad!k jtkos most vlaszts el%tt ll+ Vag) eg) vad vz!szrn)ast mond0 pldul gmet0
vag) eg) hz!0 de nem vz!szrn)ast0 pldul pul)kt+
'aradjunk ennl&
Fmeg eg) pul)ka0 az hrom hz!szrn)as+
Fmeg eg) kut)a0 az ng) hz!llat+
Fmeg eg) zs!rf0 az 6t meleg vr( ger!n8es llat+
Fmeg eg) g)k0 az hat szrazf6ld! ger!n8es llat+
Fmeg eg) 8suka0 az ht ger!n8es llat+
Fmeg eg) kag)l#0 az n)ol8 llat+
Fmeg eg) ak8fa0 az k!len8 l%ln)+
Fmeg eg) fl tgla0 az tz kzzelfoghat# dolog OkonkrtumP+
Fmeg a g)vasg0 az t!zeneg) fogalom+
Vge van a sornak:
*ehog) van0 8sak az edd!g k6vetett termszettudomn)! 8soportokat elhag)va0 t kell
ugranunk n)elvtan! sz#fajokra&
Fmeg p!ros0 az t!zenkt nvsz#+
Fmeg 5sz!k0 az t!zenhrom sz#+
Rg)e0 !tt mr 8sakug)an vge van: 3ag)jb#l vge0 de azrt mg lehet 8s(rn!D8savarn!+
Nldul& meg a 0 az t!zenng) jel' ORg)an!s szava!nk eg)Deg) fogalomnak a beszdben
hasznlt jele!0 s g) a t!zenhrom n)elv! jelhez hozzadhatunk eg) szmtan! jelet+P
Kezdj4k el6lr%l0 ms!k sz#val+ 3hn) kezd%6tlet& zsebkend%0 a .-g) j# m!ndhall!g7 8!m4
regn)0 h#pehel)0 lmpafn) stb+
A sorozat el%bbDut#bb belefut ug)anazokba az ltalnos 8soportokba+ Mppen az adja a jtk
rdekessgt0 hog) ele!nte a lehet% legk!sebb lpsekkel haladva0 m!nl hosszabbra n)5jtsuk a
sort+
Agyon+%tett mon)at
3)elvtan#rk 6r6k pldja a t%mondatra&
A kut)a ugat+
Ned!g ez a mondat soha mshol nem hangz!k el0 8sak n)elvtan#rn+ 'ert ha a falus! udvaron
ugatn! kezd a kut)a0 akkor nem azt mondjk bent a szobban&
? A kut)a ugat+
;anem !l)esm!t&
? 3zd mr meg0 k! az+
? 9sak nem vendg j6tt:
? 3)!ss ajt#t Kat! nn!nek+
*e a jtkunkhoz megfelel ez a sokat !dzett t%mondat !s& A kut)a ugat+
A jtkosoknak az a feladatuk0 hog) ehhez a mondathoz 5jabb s 5jabb mondatrszeket
teg)enek hozz+ A mondat g) eg)re b%vebb s 8!frbb lesz0 mert m!ndenk! el!smtl! azt !s0 am!t
az el%tte sz#l#k hozztettek+ "eht nem8sak a fogalmazs! kszsget0 hanem az emlkezetet !s
pr#bra tesz! a jtk+
Nldul&
? Az udvaron a kut)a ugat+
? Az udvaron a fekete kut)a ugat+
? Az udvaron a fekete kut)a elkeseredetten ugat+
? A sros udvaron a fekete kut)a elkeseredetten ugat+
? A sros udvaron a fekete kut)a elkeseredetten ugatja a holdat+
Qg) tovbb0 vgk!mer4ls!g+
3em !s az a nehz0 heg) mg eg) jelz%t0 hatroz#t0 trg)at adjunk hozz0 hanem0 heg)
pontosan vg!gmondjuk m!ndazt0 am!t az el%tt4nk sz#l#k beletoldottak a mondatba+
5erssorr"l %erssorra
Az els% jtkos mond eg) !smert verssort+ Nldul&
Itt sz4lettem n ezen a tjon
ONet%f!& 6z-l&%(ldemP
A k6vetkez%nek ol)an verssort kell mondan!0 amel)ben ennek a sornak eg)!k szava el%fordul+
n mg %sz!nte ember voltam
OG#zsef Att!la& MamaP
A harmad!knak ol)an sort kell mondan!a0 amel)!kben ennek a verssornak eg)!k szava fordul
el%+ *e ez nem lehet az a sz#0 amel) mr !smtl%d6tt+ 3em mondhatjuk teht ezt&
Vere8ke hres 5tjn j6ttem #n
OAd)& ;$g #s Mag$g %ia vag!ok #nP
*e mondhat sok ms verssort a t6bb! szavakkal&
M#g n)lnak a v6lg)ben a kert! v!rgok
ONet%f!& 6zeptem1er v#g#nP
Ez volt m az em1er, ha kellett a gton
OAran)& 4oldiP
3em k6nn)(0 de ak!k sok verset !smernek0 !gen j#l sz#rakozhatnak vele+ "6bbflekppen
megk6nn)thetj4k a jtkosok dolgt+ A szavak nem8sak ug)anabban a formban fordulhatnak
el%0 hanem msfle ragokkal0 kpz%kkel+ A verssorokhoz hozzvehetj4k a dalokat0
k6zmondsokat !s+ = ha mg g) sem meg)& nem8sak eg)etlen verssorb#l0 hanem egsz
versszakb#l vlaszthatjuk k! az !smtl%d% sz#t+
Elre#tett k,zmon)s
Eg) jtkos k!meg) a szobb#l+ A t6bb!ek megllapodnak eg) k6zmondsban0 s ennek szava!t
felosztjk eg)ms k6zt+ Az 4ls rendje szer!nt m!ndenk! j#l megjeg)ez eg) sz#t+
A k!k4ld6tt jtkost behvjk+ K! kell talln!a0 hog) m! volt a k6zmonds0 mgped!g 5g)0 hog)
krdseket tesz fel sorban a jtkosoknak+ A krdezett eg) mondatban felel 5g)0 hog) az %r
es% sz# szerepeljen a feleletben+
Az ltalnosan !smert k6zmondsok szma elg k!8s!+ A krdez%nek teht arra kell f!g)eln!e0
hog) a feleletben hol bukkan k! ol)an sz#0 amel) valamel)!k k6zmondsb#l !smer%s+ ;a
pldul a heted!k megkrdezett jtkos t7zokot emlt feleletben0 elg nag) a val#szn(sge0
hog) a feladott k6zmonds ez volt& Gobb ma eg) verb0 m!nt holnap eg) t5zok+ Val#szn(0 de
nem b!ztos+ 'ert kajn jtkosok megtesz!k azt !s0 hog) a val#ban elrejtett sz# mell mg
nhn) 8sal!sz#t !s belekevernek a vlaszukba0 !smer%s k6zmondsokb#l+
Itt !s rvn)es termszetesen a trsasjtkoknak az a szabl)a0 hog) a k!tall# dolgt nem !ll!k
nag)on megnehezten!0 sem nag)on megk6nn)ten!+ Ak!re nag)on k6z6nsges0 k6nn)en
elrejthet% sz# esett0 az egszen r6v!d vlaszt adjon+ Ak!nek v!szont nag)on szembet(n% sz#t
kell elrejten!e0 az sokfel kan)argathatja a felelet4l adott eg) mondatot0 s rejthet bele gondosan
6sszevlogatott 8sal!szavakat+
K6z!smert versek0 dalok kezd%sort !s elrejthetj4k hasonl# m#don+
Ha egy +et3t meg%ltoztatok?
.A k!sln)om szp0 de ha eg) bet(jt megvltoztatom0 feszl)ez% lesz0 ha eg) ms!kat0 akkor
bevonalkzott lesz+7
Ebb%l a fur8sa def!n8!#b#l nem nehz k!talln!0 hog) a k!sln) 8s!nos ? knos ? 8skos+
.Van eg) egzot!kus llatom+ ;a eg) bet(jt megvltoztatom0 fadoboz lesz0 ha eg) ms!kat0
h6lg) lesz bel%le+7
A megfejts& lma ? lda ? dma+
.Van eg) h!nt#m+ ;a eg) bet(jt megvltoztatom0 kelet! bolt lesz bel%le0 ha eg) ms!kat0
kelet! np+7
A megfejts& batr0 bazr0 tatr+
A jtkosoknak 6t per8 alatt kell k!talln!uk m!nl t6bb !l)en tformlhat# sz#t+ >tlete!ket
feljeg)z!k+ '!kor letelt az 6t per80 elkezd!k felolvasn!+ Ak! el%sz6r fejt! meg az els% krdst0 az
felolvashat eg)et a maga krdse!b%l ? s g) tovbb+ Val#szn(0 hog) az lesz a bajnok a
megfejtsben !s0 ak! 4g)es volt a k!tallsban+ Qg) k6r4lbel4l eg)!d%ben fog)nak el a felrt
szavak0 mert a j# megfejt%k sorra felolvashatjk0 !lletve elmondhatjk a maguk krdse!t0
def!n8!#!t+
;a hrmas vltozattal nem jut elg sz# a jtkosoknak0 en)hthet4nk a szabl)on&
megelgedhet4nk kt k4l6nb6z% formval !s+ Il)eneket !gazn b%ven lehet talln! a mag)ar
sz#k!n8sben+
A def!n8!#t aszer!nt vltoztathatjuk0 hog) az alapsz# f%nv0 mellknv0 !ge vag) ms sz#faj+
;a trfs !s a def!n8!#0 pontosnak kell lenn!e0 nehog) a krdez% flrevezesse a t6bb!eket+
Az elrejtett sz# akr ktD vag) hrombet(s !s lehet+ ,6v!d sz# megoldsra nha nehezebb
rj6nn!0 m!nt a hosszabbra+ A ktD vag) hrombet(s sz#t ug)an!s g)6keresebben
megvltoztatja eg) bet( 8serje0 m!nt a hosszabb sz#kat+
=itkosrs
A t!tkosrsnak nag) t6rtnelm! m5ltja van+ Az els% pldt Nlutarkhosz g6r6g t6rtnetr#nl
talljuk0 ak! a sprta!ak t!tkos 4zenetvltst f!g)elte meg+ -e !s rja ezt a m#dszert0 a
k6vetkez%kppen& kesken) pergamen8skot tekertek 8savarvonalban eg) henger alak5 r5dra0 s
g) rtk le az 4zenetet a bot hosszban0 prhuzamos sorokba+ Ezutn levettk a botr#l a
pergament0 s g) v!tte el a futr+ Az 6sszetartoz# bet(k termszetesen eltol#dtak a 8savarvonal
mentn+ Az 4zenetet 8sak az tudta elolvasn!0 ak!nek ug)anol)an mret( r5dja volt0 erre
rtekerte a szalagot0 s ekkor a bet(k 5jra termszetes sorrendj4kben hel)ezkedtek el+
Eg) ms!k #kor! m#dja a t!tkos 4zenetek eljuttatsnak a g6r6g?perzsa hbor5hoz f(z%d!k0 s
llt#lag a perzsa udvar eg)!k embere tallta k!+ A hag)omn) szer!nt veje a g6r6g6k k6zt lt0
s % azzal bzta meg0 hog) sztson lzadst a g6r6g hadseregben+ '!ndenesetre k!8s!t fura
eljrst vlasztott a .sz!gor5an b!zalmas7 !rat eljuttatsra+ -egh(sgesebb rabszolgja hajt
leborotvltatta0 s ennek fejb%rre rta fel kvnsgt+ Am!kor a rabszolga haja 5jra k!n%tt0
elk4ldte %t vejhez+ A h(sges szolgnak !tt 8sak ann)!t kellett mondan!a0 hog) borotvljk le a
hajt+
A t6rtnelem fol)amn a kmek g)akran hasznltak hasonl# m#dszereket0 s az !rodalomban !s
g)akran olvashatunk !l)esm!t+ Eondoljunk 8sak '!kszth& 6zent 0#ter esern!&je 8+ regn)re0
ahol a szabadsghar8 alatt esern)%be rejtve v!sz!k a hreket+ *e mg az els% v!lghbor5 alatt !s
el%fordult0 hog) a kmek rrtk b%r4kre veg)t!ntval a k6zvettend% jelentst+
A rg! g6r6g6k azonban mr komol)abb m#dszereket !s !smertek0 !l)en a szmrs+
>et3 !elyett szm
A t!tkosrs eg)!k elgg eg)szer( m#dszere0 am!kor a bet(ket szmok hel)ettest!k0 rjuk az
b8 BH bet(jt H oszlopba 5g)0 hog) a bet(k ng)zetet alkossanak&
@ K B [ I H
@ a e ! n s v
K j n) sz S
B b f k o t ^
[ 8 g @ 6 t) )
I 8s g) l) p u z
H d h m r 4 zs
'!nden bet(t eg) ktjeg)( szm jelez0 a sor s az oszlop szmb#l alkotva+ Az els% hel)en a
sor szma van+ A g bet(nek pldul [K0 az sDnek @I felel meg+ ;a pl+ ezt rjuk&
HKDB[D[BD@[D@@DI[ @@ KIDB[DBBDB[DBIDBI HKD@KDIBD@KD@[
azt jelent!& holnap a szokott hel)en+
'g nehezten! lehet a megfejtst azzal0 hog) a szavakat sztt6rdelj4k+ Az el%bb! 4zenet
pldul g) !s rhat#&
HKDB[D[B @[D@@DI[D@@DKI B[DBBDB[ BIDBIDHKD@K IBD@KD@[+
>et3 !elyett #el
A t!tkosrs eg) ms!k0 elgg pr!m!tv m#dszere0 hog) az eg)es bet(k hel)ett k6nn)en
megjeg)ezhet% s eg)szer(en lerajzolhat# jeleket hasznlunk0 rjuk le az b8t g) @
'egjeg)ezz4k0 hog) ennl a m#dszernl eltek!nt4nk az kezetekt%l0 teht pldul hel)ett eDt0
4 hel)ett uDt runk stb+
A megfelel% bet(t ekkor rajzval hel)ettestj4k+ Nldul
$ hel)ett
E hel)ett
R hel)ett
U hel)ett
Nldul& forradalom&
vag)
szerkeszt%&
>et3 !elyett +et3
-ehet a bet(t magval a bet(vel !s hel)ettesten!0 vag)!s 5g) szerkeszten! meg az 4zenetet0
hog) a bet( 6nmagt jelent!0 8sak a sorrendben van a tr4kk+ 3zz4nk eg) eg)szer( pldt0 ezt
a nevet& Kosztoln)! *ezs%+ Qrjuk a bet(ket kt oszlopban eg)ms al0 g)&
K 3
W V
= I
U *
" E
W U
@ =
/
A hel)es sz6veget fel4lr%l lefel olvasva kapjuk+ ;a mrmost a sorban eg)ms utn k6vetkez%
bet(ket rjuk eg)ms mell0 s a sz#k6z6ket tetszs szer!nt! hel)re tessz4k0 g)&
K3WV= IU*" EWU-= /0 akkor a jelents mr sokkal nehezebben bogozhat# k!+
'g nehezebb tesz! a megfejtst0 ha ug)anezt [s[Des ng)zet alakjban rjuk&
K " 3 E
W W V U
= @ I =
U * /
s a szavakat g) 8soportostjuk&
K"3 EWWV U= -I=U */Z
Ebben a pldban a rejtett sz# ppen @H bet(b%l ll0 ezrt hasznltunk [s[Des ng)zetet+
"ermszetesen brm!l)en bet(szm5 4zenet felrhat#0 ha nem !s ng)zet0 de tglalap alakban+
3zz4nk eg) kmjelentst&
Vr%rsg hez!k tmadn!+
Az 4zenet K@ bet(b%l ll+ Ezt Hs[Des tglalapp formlhatjuk0 s a k!marad# 4res hel)ekre t0
V0 tDet rhatunk&
V , M I ' I
= ; K A t
, M E " * V
/ E U 3 t
A szavakat azutn 8soportostjuk0 pldul g)&
V,M I'I =;K At, ME"* V/ EU 3tZ
Ezt a m#dszert meg !s lehet nehezten!+
@+ 'egllapodunk partner4nkkel eg) vszmban+ -ehet%leg ol)at vlasszunk0 am! k6z!smert0
s g) j#l megjeg)ezhet%+ G#0 ha a szmjeg)ek k4l6nb6znek eg)mst#l0 s elgg eltrnek a
termszetes sorrendt%l+ ;a pldul a ,k#8z!Dfle szabadsghar8 meg!ndulsnak vt0 @LCBDat
vlasztjuk0 s ezt az 4zenetet akarjuk k6zvetten!&
Ellensg holnap tmad
akkor a k6vetkez%kppen jrunk el+ $elrjuk az 4zenetet [ oszlopba s I sorba0 megszmozzuk
az oszlopokat0 s a szmok al a kul8sszmot rjuk&
@ K B [
@ L C B
E = @
@ M 3 '
@ E A A
E ; N *
3 W " t
Az @LCBDas szmban a szmok termszetes sorrendje& C@BL+ 9serlj4k fel az oszlopokat e
szer!nt+ Qg) a k6vetkez%t kapjuk&
C @ B L
@ E =
3 @ ' M
A @ A E
N E * ;
" 3 t W
Ismt szavakba szedve0 pldul g)&
-E =3- 'MA -AENE *;" 3tWZ
Ak!nek az 4zenet sz#l0 az tudja0 m! a kul8sszm0 s azt !s0 hog) I sorba s ng) oszlopba kell a
szavakat felrn!a+
K+ ;osszabb 4zenet k6zlsre azonban nem alkalmas a fent! m#dszer+ Il)enkor kul8sszm
hel)ett jobb kul8ssz#t vlasztan!+ A kul8ssz#nak lehet%leg hossz5nak kell lenn!e0 s elg sok
k4l6nb6z% bet(b%l lln!a+ 3zz4k pldul ezt a tzbet(s sz#t&
b ! r o d a @ m u k
Ebben n!n8senek azonos bet(k+ =zmozzuk meg a bet(ket
b ! r o d a @ m u k
@ K B [ I H L J A @C
'ost rjuk b8sorrendbe a bet(ket0 s rjuk aljuk az eredet! szmokat&
a b d ! k @ m o r u
H @ I K @C L J [ B A
Ez lesz a kul8ssz#nak megfelel% kul8sszm+ 3zz4k0 hog)an tovbbthatjuk ennek
segtsgvel a k6vetkez% ? IC bet(b%l ll# ? 4zenetet& ellensg holnap tmad0 ksz4ljetek er%s
t(zhar8ra szakon+
Az 4zenetet most I sorra s @C oszlopra bontjuk&
@ K B [ I H L J A @C
E = @ M G E u 9 U
@ M 3 ' = E , U , A
@ E A A U " / ; A K
E ; N * T E = A M W
3 W " K @ K " , = 3
Az oszlopok sorrendjt a megadott kul8sszm szer!nt fel8serlj4k&
H @ I K @C L J [ B A
G E M = U E u @ 9
E @ = M A , U ' 3 ,
" @ U E K / ; A A A
E E T ; W = A * N M
K 3 @ W 3 " , K " =
Az 4zenetet sztszedj4k a vzsz!ntes sorok szer!nt&
GEM= UET -9E- =MA, U'3 ," -UEK /;AA AEE T;W= A*NM K3-W 3", K"=Z
Az !smert kul8ssz# s k6vetkez%leg az !smert kul8sszm segtsgvel k6nn)( az oszlopokat
hel)es sorrendbe rakn!+
5ltoz" szmok
-ttuk0 hog) k6nn)( m!nden bet(t ktjeg)( szmmal hel)ettesten!+ Ez eg)szer(en
megjeg)ezhet% m#dszer0 de htrn)a !s van0 nag)on k6nn)( megfejten!+ 'egneheztj4k
azonban a megfejtst0 ha a m#dszert k!ss bon)oltjuk+
Qrjuk le az b8 BH bet(jt @K oszlopba s B sorba&
@ K B [ I H L J A @C @@ @K
A H B a b 8 8s d e f g g) h
J I K ! j k @ l) m n n) o 6 p r
L [ @ s sz t t) u 4 v S ^ ) z zs
A sorok mellett a bal oldalon hrom szm van+ Rg)anazt a bet(t teht hromflekppen lehet
ktjeg)( szmmal jel6ln!+ Nldul& BL0 HL0 AL !s e bet(t jelent+ ;a ezt rjuk&
KBDBLDL@@DAHDHLDIHDBJDJJDALD[@@DHJD[@ Okezdemn)ezsP0 a sz#ban el%fordul# hrom e
bet(t BLDtel0 HLDtel s ALDtel jel6lt4k+ A kt z bet(t L@@Dg)el s [@@Dg)el0 a kt bet(t ped!g
BJD8al s HJD8al+
1n)or $tys titkosrsa
Ifj5korunk eg)!k kedven8 olvasmn)a Verne& 6ndor Mt!s 8m( regn)e volt+ =okan
emlkeznek a rostl)ra0 vag) taln maguk !s megpr#bltk0 hog) !l)et ksztsenek+ Azok
szmra0 ak!k mr elfelejtettk0 vag) nem !s olvastk0 fel!dzz4k =ndor 't)s emlkt+
Ez a gazdag mag)ar f%5r a szabadsghar8 buksa utn 6sszeesk4vst szervez az osztrk
eln)oms ellen+ Az 6sszeesk4v%k 8sak t!tkosrs segtsgvel levelezhetnek0 s =ndor 't)s
e levelezs lebon)oltsra0 vag)!s a rejtjeles rs megfejtsre tallta k! a rostl)t+
=ndor 't)s t!tkosrsa !s azok k6z tartoz!k0 amel)ben m!nden bet( megtartja a maga
b8 szer!nt! jelentst+ 9sakhog) a soron k6vetkez% bet(ket eg) rostl) 4res ko8k! tesz!k
lthat#v+ Az rst teht 8sak az tudja megfejten!0 ak!nek b!rtokban van a rostl)+
Verne regn)ben eg) gonosztev% banda ellopja az eg)!k rejtjeles s4rg6n)t0 s megszerz! a
rostl)t !s+ Ennek segtsgvel azutn =rkn)0 a banda eg)!k tagja meg !s fejt! a tv!ratot+
.A rostl) eg)szer(0 hat 8ent!mteres0 ng)zet alak50 kemn)papr lap volt0 BH
eg)ng)zet8ent!mteres eg)enl% !domra osztva+ A harm!n8hat ng)zet sakktblaszer(en0
vzsz!ntes s f4gg%leges !rn)ban hel)ezkedett el eg)ms mellett s eg)ms f6l6tt+ A
harm!n8hat ng)zet k6z4l huszonht 1tele2 volt0 k!len8 ped!g 14res2+ 's sz#val& e k!len8
ng)zet hel)n tl)ukasztottk a kemn)paprt0 k!vgtk a k!len8 ng)zet hel)t+7
=rkn) lemsolja a rostl)t0 s megjeg)z! azt a hel)et0 ahol eg) t!ntval rajzolt k!s kereszt
ltsz!k+ 'ajd hozzfogtak a megfejtshez+
.Az 4res ko8kk ? m!nt ez n)omban k!v!lglott ? ol)an lelemn)es rendben hel)ezkedtek el a
rostl)on0 hog)ha ng)szer eg)ms utn eg)Deg) neg)edfordulatot vgeztek vele0 az 4res
ko8kk eg)Deg) tele ko8ka hel)re ker4ltek0 5g) azonban0 hog) eg)Deg) 4res ko8ka sohasem
jutott ktszer ug)anarra a pontra+
'!ndjrt k!v!lgl!k0 hog) m!t jelent ez a rendszer+ ;a valak! 4res paprlapra hel)ez! a rostl)t0
s a k!vgott ng)zetekbe @Dt%l AD!g berja a szmjeg)eket0 aztn neg)edfordulattal elmozdtja
a rostl)t0 s az 4res ng)zetek alatt lthat# t!szta paprra @CDt%l @JD!g berja a szmsort0 5jabb
neg)edfordulat utn meg!smtl! ezt @ADt%l KLD!g0 vg4l a harmad!k neg)edfordulat utn KJDt#l
BHD!g0 akkor a rostl) felemelse utn azt tapasztalja0 hog) a rostl) beosztsnak megfelel%
alakzatban harm!n8hat szmjeg) hel)ezked!k el a harm!n8hat k!s ng)zet hel)n+7
A s4rg6n) hrom hatDhat soros bet(8soportb#l llott+
El%sz6r !s a hat els% sz#t kellett megfejten!+ Evgb%l =rkn) 5g) rta le a szavakat eg) 4res
paprdarabra0 hog) az eg)es bet(k a rostl) eg)Deg) ko8kjnak feleljenek meg+
Az els% 8soport bet(! teht g) hel)ezkedtek el&
.A rostl)t azutn r!llesztette erre az alakzatra 5g)0 hog) a k!s kereszttel megjel6lt oldal fel4l
volt+ A k!len8 4res ko8ka alatt k!len8 bet( vlt lthat#v0 mg a t6bb! KLDet eltakarta a rostl)
KL ko8kja+
=rkn) most balr#l jobbra neg)eddel elfordtotta a rostl)t 5g)0 hog) az az oldal0 amel) az
!mnt fel4l volt0 most jobb kz fel%l esett+ A rostl) !l)en hel)zetben az albb! bet(k jelentek
meg a n)!tott ablakokban&&
A harmad!k fordulatra !smt ms bet(k vltak lthat#kk0 =rkn) m!ndezeket gondosan
feljeg)ezteF7
Ezzel a m#dszerrel dolgoztak tovbb0 mg az 6sszes bet(k el% nem t(ntek a rostl) ablaka!
m6g4l+ Az g) kapott bet(ket a megfelel% sorrendben eg)ms mell rtk0 de ltsz#lag
rtelmetlen sz6veget kaptak+ Arra azonban 8sakhamar rj6tt a gonosztev% banda0 hog)
fordtva0 vag)!s az utols# bet(t%l kezdve kell a sz6veget elolvasn!+ Qg) azutn ezt olvastk&
.'!nden kszen ll+ Az >n "r!esztb%l rkez% legels% jelre azonnal nag) t6megek kelnek fel
'ag)arorszg f4ggetlensgrt+ t,UA;+7
Nr#bljunk meg =ndor 't)s n)omn eg) rostll)al megfejthet% t!tkos 4zenetet kszten!Z
A rostl) ksztsnl kt dolgot kell b!ztostanunk& a rostl) ng)szer! elfordtsval m!nden
bet( el%t(n!k eg)szer< m!nden bet( 8sak eg)szer jelen!k meg+
3zz4k a k6vetkez% H[ bet(s 4zenetet& ;olnap dlutn ng)kor a Kossuth moz!nl vrlak+
Nontos lg)+ A f!lm j#+ Istvn+
Ennek az 4zenetnek az elhel)ezshez JsJDas hl#zatra van sz4ksg+
Kszts4nk kt teljesen eg)msra !ll%0 eg)forma n)ol8szor n)ol8as hl#zatot+ Az eg)!k lesz a
rostl)0 a ms!kba ker4lnek majd a bet(k+ '!vel a rostl) ng)szer! elforgatsval m!nd a H[
bet(nek sorra kell ker4ln! eg)szer s 8sak eg)szer0 s m!nden hel)zetben ann)! bet( t(n!k el%0
ahn) ablak van a rostl)on0 m!nd!g a bet(k szmnak neg)edrsze ? jelen esetben @H ?
ablaknak kell lenn! a rostl)on+
Gel6lj4k meg eg) k!s kereszttel0 hog) mel)!k a r8s fels% oldala+
Az els% ablakot tetszs szer!nt vlaszthatjuk meg+ -eg)en ez a msod!k sor harmad!k
ko8kjban0 !de rjuk az @ szmot+ ;a g) kezdj4k0 akkor mr b!ztos0 hog) az els% sorban nem
lehet ablak0 h!szen a leolvass fel4lr%l lefel s balr#l jobbra halad+ '!el%tt 5jabb ablakot
vgunk0 ne feledkezz4nk meg a ng)szer! k6r4lforgatsr#l0 a szmok bersr#l s az ablaknak
fel nem hasznlhat# hel)ek megjel6lsr%l+ A k6vetkez% ablakokat mr nem vghatjuk k!
tetszs szer!nt& nem ker4lhet ablak ol)an hel)re0 ahol mr valam!l)en szm van+
Vghatunk pldul a harmad!k sorban kt0 a neg)ed!kben ng)0 az 6t6d!kben hrom0 a
hatod!kban kt0 a heted!kben kt s a n)ol8ad!kban kt ablakot+
A rostl) segtsgvel azutn elkszthetj4k a szmozst0 s a megfelel% szmok hel)re rjuk
a bet(ket&
[A BB IC I@ @L IK @J B[ M 3 E V V A K
BI IB @ @A I[ KC BH K@ @ $ ; W I , V A
K BL KK II IH B IL BJ W K @ ' @ G ,
BA [ I KB H [C L [@ @ 3 A W N A * K
J [K A [B IJ [[ [I @C M N @ W W 3 " R
@@ K[ [H KI KH IA @K [L " = W = R I W
HC @B H@ KL HK [J KJ @[ = 3 " " V @ ; 3
@I HB KA H[ BC B@ @H BK M ' 3 W U E I
;a a rostl)t k!vgjuk0 megg)%z%dhet4nk arr#l0 hog) a kvnt 4zenetet rtuk le+
;a 5g) akarjuk a =ndor 't)sDfle t!tkosrst elkszten!0 hog) avatatlan eg)ltalban ne
fejthesse meg0 mert nem k4ld6zz4k el eg)msnak a t!tok kul8st& a rostl)t0 akkor ne sajnljuk
a 8sekl) fradsgot eg) eg)szer( matemat!ka! meggondolst#l+
Ismeretes0 hog) m!ndennap! let4nkben a tzes szmrendszert hasznljuk+ Ez azt jelent!0
hog)ha pl+ azt rom LJBK0 ez L darab ezrest0 J darab szzast0 B darab tzest s K darab eg)est
jelent+ '!vel @CCC ` @C
B
0 @CC `@C
K
0 @C ` @C
@
` @C
C
+
LJBK ` Ls@C
B
h Js@C
K
h Bs@C
@
hKs@C
C
+
*e nem8sak a @C lehet valamel) szmrendszer alapja0 hanem ms szm !s+ Az ut#bb! !d%ben
az elektron!kus szmt#gpek m!att nag) fontossga van a kettes szmrendszernek+ Ebben a
rendszerben 8sak kt szmjeg) van& C s @+ Ezzel m!nden szmot le lehet rn!0 8sak persze
sokkal hosszabbak lesznek a szmok0 m!nt a tzes szmrendszer esetben+
A CDt s az @Det termszetesen a kettes szmrendszerben !s ug)ang) rjuk+ K ` @sK
@
h CsK
C
+ A K
hatvn)a!t elhag)va Oppen 5g)0 ahog) azt a tzes szmrendszer esetn 8s!nljukP0 K ` @C+
B ` @sK
@
h @sK
C
` @@
[ ` @sK
K
h CsK
@
h CsK
C
` @CC
I ` @sK
K
h CsK
@
h @sK
C
` @C@
H ` @sK
K
h @sK
@
h CsK
C
` @@C
L ` @sK
K
h @sK
@
h @sK
C
` @@@
J ` @sK
B
h CsK
K
h CsK
@
h CsK
C
` @CCC
A ` @sK
B
h CsK
K
h CsK
@
h @sK
C
` @CC@
@C ` @sK
B
h CsK
K
h @sK
@
h CsK
C
` @C@C
s g) tovbb+
"rj4nk v!ssza a rostl)ra+ Gel6lj4k az ablakokat @Dg)el0 a k! nem l)ukasztott hel)eket CDval+
Akkor a m! r8sunk sora!t g) lehet lern!&
C C C C C C C C ` C
C C @ C C C C C ` BK
@ C C C C @ C C ` @BK
C @ @ C @ C @ C ` @CH
@ C @ C C C C @ ` @H@
@ C C C C C @ C ` @BC
C @ C C C C C @ ` HI
@ C C C C C @ C ` @BC
A jobb oldal! szmok 5g) keletkeztek0 hog) a bal oldal! sorokat kettes szmrendszerbel!
szmoknak fogtuk fel0 s k!szmtottuk az rtk4ket tzes szmrendszerben+
3em kell teht rostl)t k4lden! eg)msnak0 elg a kul8sszmokat megtv!ratozn! a
partnernek0 ak! maga kszthet! el a rostl)t0 s az 4zenet elolvassa utn meg !s semm!sthet!+
A !res kt+et3s +
Az 4zenet elrejtsnek teljesen eg)n! m#djt tulajdontjk $ran8!s a8on O@IH@?@HKHP angol
f!loz#fusnak+ Ennek a t!tkosrsnak az a k4l6n6s rdekessge0 hog) n)omtatott sz6vegben0
k6n)vben van elrejtve+ A t!tokba termszetesen a n)omdszt !s be kellett avatn!0 mert ln)eges
volt0 hog) ktfle bet(tpust hasznljon a n)omshoz0 de a ktfle bet(nek ol) kevss volt
szabad eltrn!e eg)mst#l0 hog) avatatlan szem ne veg)e szre a k4l6nbsget+ A a8onDfle
b8 m!nd6ssze kt bet(b%l0 aDb#l s 1Db%l llott0 ezekb%l 6t6s 8soportokat alkotott0 s az aDk
s 1Dk szma s hel)e hatrozta meg a bet(ket0 g)&
a aaaaa g aabba n abbaa t baaba
b aaaab h aabbb o abbab uv baabb
8 aaaba !j abaaa p abbba S babaa
d aaabb k abaab _ abbbb ^ babab
e aabaa @ ababa r baaaa ) babba
f aabab m ababb s baaab z babbb
3)omtatsban az a bet(ket vkon)an szedett bet(0 a 1 bet(ket k!ss vastagabban szedett bet(
jel6lte+ A n)omtatott sz6veg els% 6t bet(je jelentette az els% 6t6s rejtjeles bet(8soportot0 a
msod!k a msod!kat s g) tovbb+ ;uszon6t bet(s sz6veg g) m!nd6ssze 6t rejtjeles bet(t
tartalmazhatott+ A a8onDfle sz6vegben ez az angol mondat volt& .=!len8e !s the virtue o%
fools7+
A bet(kb%l 6t6s 8soportokat formlunk0 s a d(lt bet(ket 1Dnek0 a t6bb!t aDnak vessz4k&
=I-E. 9EI=" ;EVC, "L9W, $NN-=
aaaab aaaaa aaaba abbab abbaa
b a 8 o n
A a8onDkutat#k a rejtjeles rst megfejtve0 arra a k6vetkeztetsre jutottak0 hog) a k6n)vet
a8on rta0 de ezt 8sak !l)en m#don akarta meg6r6kten! az ut#kor szmra+
A titokzatos zenet
@A[I mr8!usban elfogtak eg) !zgatottan v!selked% frf!t udapesten+ Azzal g)an5stottk0
hog) a nmeteknek kmked!k+ A frf! konokul tagadott0 am!kor azonban tkutattk a holm!jt0
eg) ltsz#lag rtatlan levelet talltak nla0 ppen ezt ksz4lt feladn!+
A levl sz6vege a k6vetkez% volt&
Kedves =ndorZ
Elk4ld6m neked annak az !ndul#nak els% sort0 amel)et komponltam+ A szovjet hadsereg0
m!nt tudod0 benn4nket mr felszabadtott+ tkelt a nevetsges 8sapdkon0 s%t a *unn !s+
,emlem nemsokra vge lesz a hbor5nak0 s az !dn !smt a alaton mellett n)aralhatunk+
"egnap este fel eg)ed4l voltam !tthon0 nztem az ut8t0 s reztem0 hog) szvembe raml!k a
hla s a j#kedv0 akkor vetettem paprra ezt az eg)szer( dalt+ Qme a kotta&
$ogadd szvesen0 szeretettel k4ld6m+ A v!szontlts!g 6lel bartod
Nter
A n)omoz# szeren8sre rtett a zenhez0 s megllaptotta0 hog) a kottasor zene!leg teljesen
rtelmetlen+ Ekkor mr b!ztos volt0 hog) nem g)%zelm! !ndul#t0 hanem eg) elrejtett 4zenet
kul8st tallta meg+
A kottasor a k6vetkez% hangokb#l ll&
h0 a0 a0 d0 b0 f0 a
h az els% hang0 a levlben az els% hDval kezd%d% sz#& hadsereg' Ezutn a k6vetkez!k a
kottban0 a levlben a EFDval kezd%d% k6vetkez% sz#& tkeltB ha g) tovbb v!zsgljuk a kotta
hangja!t s a levl megfelel% szava!t0 a k6vetkez% kmjelentst kapjuk&
hadsereg tkelt a @unn, Balaton %el# ramlik'
$agyar r"k titkosrsai
alass! l!nt @IJJ+ mr8!us LDn levelet rt rokonnak s b!zalmas bartjnak0 Kap) =ndornak+
Kn)es tmkr#l !s rt ebben a levlben& Erdl)be k4ld6tt k6vetr%l0 hzassg! terve!r%l0
vgvr! t!sztsgekr%l+ A legflt%sebb nhn) sz#t t!tkosrssal rta bele a levl mondata!ba+
$eren8 urammalF megbkllek us_b ^_8bu_b0 ^v ^v mz amsm tmzbm_fh0 m!rthog) az
'bpfmg Ifma h_^_)_h)_b !8)hm aumh _su_h ^_) _fn_b!b^+
Azokat a t!tkosrsokat a legk6nn)ebb megfejten!0 amel)ekben eg)Deg) jel m!nd!g
ug)anazokat a bet(ket jel6l!+ alass! t!tkosrsa !s !l)en+ A rejtett sz6vegrszekben a P fordul
el% legg)akrabban0 b!ztosra vehetj4k0 hog) ez az e bet(nek felel meg+ Rtna az m s a h
k6vetkez!k0 sz!ntn felt(n% g)akor!sggal+ Eg)!k4k a t lesz0 a ms!k a' ;a a rejtett bet(k !s
b8rendben k6vetkeznek0 akkor az m jelent! az aDt s a h a tDt+ Ez a hrom bet( mr
elegend% tmpontot ad0 hog) lerjuk alass! t!tkosrsnak b8jt0 s megfejthetj4k a rejtett
sz6vegrszeket+ Az b8 bet(!t kettvgta alass!0 s eg)ms al rakta+ A z bet( pr nlk4l
maradt0 ez a rejtett sz6vegben !s zDt jelent+ O-sd a 'egfejtseket+P
Aran) Gnos a g)orsrst hasznlta t!tkosrsnak+
@J[L+ szeptember LDn rt gratull# levelet Net%f! hzassgk6tsre+ Az esk4v%t szeptember
JDn tartottk Kolt#n+ 3ag)szalontr#l j# pr nap!g v!tte a levelet a postako8s!+ Erre Aran) !s
szmtott0 mert ezzel kezdte&
.;ol van az a Kolt#: Valahol az !sten hta megett: K! v!sz! oda 3ag)Dn)r#l az n
levelemet: Ej0 m!ndeg)Z az n dolgom a levlrs0 a t6bb! a posta dolga s az !sten!
gondv!sels+7
A posta s a gondv!sels megtette a magt0 Net%f! megkapta a levelet0 s olvashatta a
j#kvnsgokat0 a mellkelt verset Oa ,alusi mulatsgotP s a g)orsrsos !ntelmet a vers vgn0
amel) k6r4lbel4l g) hangzott&
.'g eg)szer az !sten ldjon meg des =ndorom+ Intlek0 krlek s oktatlakF nem8sak a k!s
men)e8sk vag)0 hanem a haz !s+7
A g)orsrst *obross) Istvnnak @J[IDben megjelent tank6n)vb%l tanulta Aran)+ = n)!lvn
beszltek a g)orsrsr#l0 m!kor Net%f! =zalontn jrt0 mert k4l6nben nem jutott volna eszbe0
hog) g) rjon toldalkot a levlhez+
Erdon)! Eza hag)atkban talltak eg) kz!ratos t!bet! n)elvtant+ -egalbb!s ezt a 8met
rta a f4zet els% lapjra& 4i1etan grammar' A 8met k6r4lvev% bon)odalmas jelek azonban sem
a t!bet! rshoz nem hasonltanak0 sem semm!l)en ms rsrendszer jele!hez+
Erdon)! t!tkosrshoz nem adott kul8sot a bet(g)akor!sg m#dszere+ Wl)an sokfle jelet
hasznlt0 ol)an bon)olult komb!n8!#kban0 hog) a megfejts! ksrletek sok!g 8s%d6t
mondtak+ Vg4l -szl# Gnos fogott hozz k!bet(zshez0 hatalmas ksz4lettel+ =zer!nte
Erdon)! utols# ve!ben az emberekt%l elrekesztett magn)ossgban szellemekkel
trsalkod#!t jszaknknt0 s m!szt!kus beszlgetse!t r6gztette t!tkos f4zetben+ Il)en
mondatfoszln)okat s!ker4lt k!s!lab!zln!a a jelek t6megb%l& .,eggel szellem leszelZ '! leszel0
llek: =zellemmel kellemes+ =zmolok szemmel+ =zmok0 szmok+ Mjszakk+7 Yg) hatnak
ezek a szavak0 m!ntha a szellemn)elv tank6n)vnek monoton g)akorlata! lennnek+
Amg nem s!ker4lt a megfejts0 add!g volt valam! remn)0 hog) a rejtl)es f4zet fontos
megn)!latkozsokat tartalmaz0 Erdon)! legfltettebb t!tka!t+ Ez a remn) sztfoszlott0 a t!tkos
f4zet elvesztette rdekessgt+ ;a8sak nem s!ker4l eg)szer ms m#dszerrel ms megoldst
talln! a jelek z(rzavaros halmazra+
Xe6res =ndor a g)erekkorban k!alaktott t!tkosrsDrendszereket ma !s hasznlja jtkb#l+
Eg)!k rendszernek kul8st s pldasz6vegt az % kzrsban k6zl6m&
=+ls #tkok
1k s tr
;romD0 ng)D0 hatsz6g( vag) k6r alak5 mez%kre osztott tblk+ =zmok0 sznek0 jelek0
6sszek6t% vonalak+ A tbln kav!8sok0 babszemek0 pnzdarabok0 sk!domok0 mrtan! testek0
bbuk0 f!gurk+ A f!gurkon szmok0 sznek0 jelek+
A sznnel0 formval0 szmokkal0 jelekkel megk4l6nb6ztetett f!gurk geometr!a! kap8solatban
vannak eg)mssal+ A tbln valam!l)en m!nta rajzol#d!k k! bel%l4k+
Kt0 hrom vag) t6bb jtkos 4l a tbla mellett+ Rg)anazokat a f!gurkat0 ug)anazt a m!ntt
ltjk+ Ms mgsem ug)anazt ltjk+
3!n8s takart lap0 n!n8s t!tok0 m!nt a dom!n#D vag) krt)ajtkokban+ 3)lt a jtk0 m!ndenk!
lt m!ndent+ Ms mgsem lt m!ndenk! m!ndent+ ;a m!nden jtkos ug)anazt a m!ntt ltn bele
a f!gurkba0 akkor m!nden jtszma d6ntetlenre vgz%dne0 senk! sem lenne g)%ztes+ Ned!g a
jtkban valak!nek g)%zn! kell+ Az g)%z0 ak! t6bbet lt0 jobban lt0 hel)esebben komb!nl+
Ebben a kt brban eg)Deg) nag)on !smer%s jel rejt%z!k0 mgsem k6nn)( %ket megtalln!+
A m!nta0 amel)et ltnak0 nem eg)szer( geometr!a! bra+ '!nden lpsnl vltoz!k0 s a
jtkosoknak a vltozsokat0 a szabl)ok szer!nt lehetsges lpseket !s bele kell ltn! a
m!ntba+
;a eg) vltozatlan m!ntt nznek t6bben0 akkor !s mst vesznek szre0 f!g)elnek meg benne+
'g jobban k4l6nb6z!k a ltott kp0 ha a m!nta d!nam!kus0 m!nt a tbln a f!gurk hel)zete+
A m!nta vltozsa!t a jtkosokt#l f4ggetlen tn)ez% !s !rn)thatn0 pldul a ko8kadobs
vletlene+ *e az !gaz! tbls jtkokban a jtkosok szndka0 elkpzelse0 stratg!ja szer!nt
vltoz!k a f!gurk hel)zete+ $elvltva lpnek0 g) a tbln lthat# m!nta a szndkok
6sszefon#dsb#l alakul k!+ '!nden jtkos magnak komb!nl0 de eg)!k terve sem
rvn)es4lhet a ms!k tervt%l f4ggetlen4l+ '!nden lps m#dostja a hel)zetet0 teht
sz4ksgszer(en m#dostja a ms!k vag) a t6bb! jtkos elgondolst+
-ehet0 hog) az eg)!k jtkos ol)an f6ln)be ker4l a jtszma eg) hel)zetben0 hog) att#l fogva
megszabhatja a t6bb!ek lpse!t0 rjuk kn)szerthet! akaratt+ *e akkor mr a jtk elvesztette
rdekessgt+ A v!adal mszrlss fajult+ Add!g jtk a jtk0 amedd!g az ellenflnek !s .van
dobsa7+
A fol)ton vltoz# hel)zetben 8sak az lthat t6bb lpsre el%re0 ak! az ellenfl hel)ett !s
gondolkoz!k0 ak! nem8sak a maga legjobb lpst keres! meg0 hanem az ellenfl legjobb lpst
!s+ *e semm! b!ztostk s!n8s arra0 hog) az ellenfl a knlkoz# legjobbat fogja lpn!+ -ehet0
hog) azt szre sem vesz!0 s eg) g)6ngbb lpst tesz+
*e b!zon)os0 hog) .g)6ngbb7 a lpse0 m!nt az0 am!t ellenfele k!gondolt: 3em b!zon)os+
-ehet0 hog) ppen ezzel fordtja sajt javra a jtszmt+ 'ert am!t az eg)!k jtkos az ellenfele
szmra k!komb!nl0 az a lps az % stratg!jba !ll!k bele0 nem az ellenflbe+ = val#szn(0
hog) a ms!k rendszerben0 az ellenfl stratg!jban egszen ms rtke van az eg)es
lpseknek0 az eg)es hel)zeteknek+
'!nden jtknak megvan a maga stratg!ja0 de eg)!k k6t6ttebb0 ms!k vltozkon)abb0
aszer!nt0 hog) a jtk menetnek hn)fle vltozata lehetsges+ Eg)szer(bb0 kevesebb elemb%l
ll# jtk n)er%szabl)t eg) mondatban !s le lehet rn!+ *e az !l)en jtk !nkbb a beugrat#
tr4kk6kh6z hasonlt0 m!nt az !gaz! jtkokhoz+ A tbls jtkok k!rl)a Ovag) k!rl)n%je:P0 a
sakk ol)an mrhetetlen sok vltozatot tesz lehet%v0 hog) stratg!a! elve!t 8sak egszen
ltalnosan lehet megfogalmazn!0 s m!nden jtszma0 amel)et j# jtkosok fol)tattak0 k4l6n
elemzst rdemel+
A sakkal ez a k6n)v nem foglalkoz!k0 az k4l6n sport Ovag) m(vszet0 vag) tudomn) ? ahog)
tetsz!kP+ A t6bb! jtk !s0 amel)et !tt !smertet4nk0 8sak mutat#ba kpv!sel! a rg! s 5j0 eg)szer(
s ag)af5rt jtkok hatalmas vlasztkt+
A %a)sz s a ny&l
Eg)!k0 kevsb rdekes vltozatt sakktbln jtsszk0 de 8sak a fekete mez%k6n+ 3g) v!lgos
g)aloggal jtsz!k az eg)!k jtkos0 eg) feketvel a ms!k+ A v!lgosak a vadszok0 a s6tt a
n)5l+ A v!lgos jtkos a tblnak %fel es% szln a ng) fekete mez%re hel)ez! el f!gur!t+ A
s6tt a mg 4resen ll# huszonn)ol8 mez% brmel)!kre tehet! a magt+ A vadsznak az a
8lja0 hog) beszortsa a n)ulat0 teht hog) a s6tt jtkos ne tudjon lpn!+ Az % 8lja v!szont az0
hog) a vadszok sorfala m6g ker4lj6n0 megmenek4lj6n+
$elvltva lpnek0 m!nden lps a sakkbel! g)alog 4t%lpsnek felel meg0 teht az tl#san
szomszdos fekete mez%re lehet hel)ezn! a f!gurt+ Ann)! a k4l6nbsg0 hog) a vadsz f!gur!
8sak el%re haladhatnak0 a n)5l v!szont tl#san m!nden !rn)ba lphet+
'!utn a n)5l elhel)ezte f!gurjt0 a vadsz az els% lps+ A vadsznak nem szabad ol)an rst
hag)n! a sorfalon0 amel)en a n)5l tlphet0 mert v!sszafel mr nem tudja kergetn!+ A sorfal
azonban nem maradhat vg!g eg)enes vonalban0 mert a n)5l m!ndenkppen !g)eksz!k
akadl)ozn! a vadszok mozgst+ A vadsz !l)enkor derksz6g alakban vonultatja fel f!gur!t0
hog) aztn a htul marad# eg) f!gurval bet6mhesse a rst0 a menek4ln! pr#bl# n)5l el
llhasson+ Ez m!nd!g s!ker4lhet nek!+ A n)5l 8sak akkor sz6khet meg0 ha a vadszok jtkosa
h!bt k6vet el+
Ezrt ez a jtk nem !s nag)on rdekes0 legfeljebb arra j#0 hog) el%tanulmn) leg)en az !gaz!
beszort# jtkhoz+
$ran8!a katonajtknak nevez! ezt a szellemesebb vltozatot a szak!rodalom0 mert a
hag)omn) szer!nt fran8!k sz#rakoztak vele az @JLCeL@Des porosz hbor5 !dejn+ OA hbor5t
el !s vesztettk+P
A jtktbla0 amel)et eg)szer(en lerajzolhatunk pap!rosra0 t!zeneg) pontb#l s az ezeket
6sszek6t% eg)enesekb%l ll+ K!len8 pont a t!zeneg)b%l ng)zet alakban hel)ezked!k el0 ezeket
szmokkal jel6lj4k+ Ezen a ng)zeten kv4l van mg kt pont0 a tbla kt 8s58sa0 amel)eket AD
val s Dvel jel6l4nk+
A f!gurkkal a pontokat 6sszek6t% hl#zat mentn lehet lpn!0 teht el%re0 oldalt s tl#san
valamel)!k szomszdos pontra+ Itt !s rvn)es az a szabl)0 hog) a vadsz nem lphet htrafel0
jobbra vag) balra azonban szabad lpn!e+
Az eredet! szabl)ok szer!nt a n)5l az ID6s mez%re hel)ez! f!gurjt a jtszma kezdetn0 a
vadsz ped!g az ADra0 az @Desre s a BDasra+ Az els% lps ennl a jtknl !s a vadsz+
A vadsz akkor n)ert0 ha a n)5l nem tud lpn!+ ;rom ol)an pont van0 ahol a vadsz hrom
f!gurja be tudja szortan! a n)ulat0 a 0 a [Des s a HDos+ OA sakktbln jtszott vltozatban !s
ktflekppen lehet n)ern! a vadsznak& az eg)!k oldals# mez%n szortja be a n)ulat vag) a
tblnak az !ndul# vonallal szemben lev% szln+P r ennek a fran8!a vadsz?n)5l jtknak
sokkal bon)olultabbak a lpskomb!n8!#!0 m!nt a sakktbls jtknak0 a vadsz !tt !s el%n)ben
van+ A n)5lnak m!nden lpsre lehet s!keres ellenlpse+ r ezt az el%n)t teljesen nem
korr!glja0 a jtkot mg!s sznesebb tesz! az a m#dosts0 hog) a n)5l a tbla brmel)!k
pontjt elfoglalhatja a jtszma kezdetn0 k!vve az ADt0 mert ezzel mr!s a vadszok vonala
m6g ker4lne+
'! lesz ennek a szabl)nak megfelel%en a jtkosok takt!kja:
A n)5l nem kezdhet a 0 a [Des vag) a HDos mez%n0 mert akkor a vadsz mr az els% lpssel
beszorthatja+
'!l)en felllts juttatja g)%zelemhez a vadszt0 ha a n)5l a t6bb! szmok eg)!kt vlasztja az
!ndulsnl:
Egyszemlyes #tk 0 ktfle szn3 fig6r%al
Kt ng)zetet0 amel)ek eg)enknt k!len8 mez%b%l llnak0 5g) !lleszt4nk 6ssze0 hog) eg)
sarokmez% k6z6s leg)en+ Ez a jtktbla+ El lehet kszten! fb#l0 hengeres l)ukakba
be!lleszthet% f!gurkkal+ *e megfelel a paprra rajzolt jtktbla !s0 ktfle szn(0 brm!l)en
f!gurkkal+ A t!zenht mez%t megszmozzuk0 hog) jobban tjkoz#dhassunk a tbln+ A
jtktr eg)!k felnek szmozsa eg)t%l k!len8!g halad0 a ms!k fele k!len8t%l t!zenht!g+
A jtszma elejn a k!len8es mez% 4res0 az eg)!k oldalon a v!lgos f!gurk foglaljk el a
mez%ket0 a ms!k oldalon a s6ttek+ A megengedett lpsek& eg) lps a szomszdos mez%re
Otl#san nem szabadP vag) ugrs a szomszdos f!gurn t a rajta t5l lev% 4res mez%re O@
alakban nem szabad ugran!P+ Kett%s ugrs termszetesen nem lehet0 mert a tbln m!nd!g 8sak
eg) mez% 4res+
Az a feladat0 hog) a v!lgos s s6tt f!gurk 8serljenek hel)et0 s a jtszma vgn meg!nt a
k!len8es mez% leg)en 4res+
A lpseket annak a f!gurnak hel)szmval jel6lj4k0 amel)!k az 4res mez%re lp+ Az els%
lps teht n)ol8fle lehet+ Eg)szer( lps a HDos vag) JDas v!lgos0 a @CDes vag) @KDes s6tt
f!gurval0 !lletve ugrs a BDas vag) LDes v!lgossal s a @@Des vag) @ID6s s6tttel+
Annl szebb a megolds0 m!nl kevesebb lpssel 8serl%dnek k! a f!gurk+
Az edd!g legr6v!debben s!ker4lt ? [H lpses ? jtszmt a 'egoldsok k6zt adjuk+
Hromforintos fog"ska
Ketten jtsszk a bemutatott tbln+ Az eg)!k jtkos f!gurja eg) ktfor!ntos0 a ms!k eg)
eg)for!ntos+ A ktfor!ntos k!!ndul#pontja a kettes szm5 k6r0 az eg)for!ntos a t!zen6t6s
szm5+ A ktfor!ntos kezd0 felvltva lpnek0 m!nt a legt6bb pros jtkban+ A vonalak mentn
lehet lpn!0 m!nd!g 8sak az eg)!k szomszdos pontra+ A ktfor!ntos teht az els% lpssel az
eg)es0 hrmas0 hetes vag) n)ol8as pontra juthat el+
A ktfor!ntos kerget! az eg)for!ntos jtkost+ Az elfogs nag)on eg)szer(& r kell lpn! arra a
pontra0 amel)en az eg)for!ntos van0 s ezzel vge !s a jtszmnak+ '!vel !l)en k6nn)( a kerget%
g)%zelme0 mg eg) k!k6ts van& hatod!k lpsvel be kell fejezn!e a jtkot0 heted!k lpse mr
n!n8s+ ;a add!g nem fogta el az eg)for!ntost akkor vesztett+
A g)%zelmes stratg!a roppant eg)szer(0 de ha ezt nem tudja a ktfor!ntos jtkosa0 akkor
soha nem foghatja el az eg)for!ntost+
;a a ktfor!ntos eg)enesen r akar t6rn! az ellenflre0 teht a hetes vag) n)ol8as pontra lp0
mr le !s mondhat a g)%zelemr%l+ Yg) jr0 m!nt a trfabel! vadsz0 ak! akkor l%tt "ikkbe0 m!kor
a n)5l ppen "akkba ugrott+ ;og) m! !tt a 8!kk0 s m! !tt a 8akk0 azt m!ndjrt megltjuk0 ha a
jtktbla ka8skar!ng#s 5tja!t eg)szer(bb brba rajzoljuk t+ Ezt n)ugodtan megtehetj4k0
mert0 ha a jtkban 8sak a vonalak 8som#pontja!ra lehet lpn!0 akkor a pontokat 6sszek6t%
vonalak alakja nem szmt0 8sak az eg)es pontok kap8sol#dsa+ Az eg)szer(stett jtktbla
!l)en lenne+ 3em8sak az 5tvonalakat eg)enestett4k k!0 hanem meg !s k4l6nb6ztett4k azokat a
pontokat0 amel)eket pratlan szm5 lpssel rhet el a kt jtkos Ofekete pontokP s
amel)eket pros szm5 lpssel Osz4rke pontokP+ Qg) mg !nkbb szembet(n!k0 hog) a hetes
vag) n)ol8as mez%re m!l)en veszl)es rlpn!e a ktfor!ntosnak+ 'ert akkor a lpsek g)
fogjk vltogatn! eg)mst&
a ktfor!ntos feketre lp0
az eg)for!ntos feketre lp0
a ktfor!ntos sz4rkre lp0
az eg)for!ntos sz4rkre lp0F
s g) tovbb+
A ktfor!ntos 8sak akkor lphet k! ebb%l a b(v6s k6rb%l0 ha lpst vlthat+ Eg)etlen m#dja van
r0 ha eg)szer feketr%l feketre lp0 teht vag) az eg)esr%l a hrmasra0 vag) a hrmasr#l az
eg)esre+ Az eg)szer(stett tbln ez a lps n)!lvnval#0 az eredet!n azonban el van leplezve+ K!
gondolna arra0 hog) a g)%zelemhez k6r4l kell kar!Dkzn! a tbla szln0 majdnem eg) teljes
k6r6n+ Ned!g a szabl)ok szer!nt ez !s ug)anol)an szabl)os lps0 m!nt brmel)!k ms!k0 mert
az eg)es s hrmas pontot vonal k6t! 6ssze0 teht szomsz#dok' A szomszdsgot persze jobban
szre lehet venn! a k!eg)enestett tbln+ ;a a ktfor!ntos jtkosa megtesz! ezt a lpst0
feketr%l feketre0 akkor mr el sem tveszthet! a jtkot0 felttlen4l be fogja rn! az
eg)for!ntost+
Hromsz,gszoliter
"z eg)for!ntost rakjunk k! hromsz6g alakban+ =zmozzuk meg a hel)eket& a fels% 8s58s
leg)en az eg)es0 az alapvonalon a jobb szls% hel) a tzes+
Veg)4k el valamel)!ket a tz pnzdarab k6z4l0 mert eg) 4res hel)re van sz4ksg4nk0 hog)
elkezdhess4k a jtkot+
A jtk a szoliter vag) t-skejt#k eg)!k vltozata lesz+ A for!ntosokat sorra le kell venn! a
tblr#l 5g)0 hog) tugorjuk %ket eg) ms!k for!ntossal+ A jtszma vgn 8sak az utols#
for!ntos maradhat fenn+
Az ugrsok prhuzamosak a hromsz6g valamel)!k oldalval+ '!vel jobbra !s0 balra !s lehet
ugran! a hrom oldal mentn0 teht hatfle !rn)5 ugrs lehetsges+ "ermszetesen 8sak a tz
megszmozott hel) eg)!kre lehet ugran!0 a hromsz6g6n kv4l lev% pontra nem+ ;a az 4res
hel)ek megfelel%en hel)ezkednek el0 pros vag) sorozatos ugrs !s lehetsges0 s ez !s 8sak eg)
lpsnek szmt+
Eg) pnzdarabot mr a jtszma elejn levesz4nk0 eg) ped!g megmarad az utols# lps utn+
'!nd6ssze n)ol8 eg)for!ntost kell tugrssal elt4ntetn4nk+ "eht a leghosszabb jtszma n)ol8
lpsb%l ll0 ha a feladat eg)ltaln megoldhat#+
"6bbDkevesebb pr#blgats utn tallunk n)ol8D0 htD vag) hatlpses megoldst+ ;a pldul
a jtszma elejn a kettes szm5 pnzt vessz4k le Oa msod!k sorban a bal oldal!tP0 akkor a
feladatot hat lpsben elvgezhetj4k&
@+ L?K
K+ A?L
B+ @?[
[+ L?K
I+ H?[0 [?@0 @?H OsorozatP
H+ @C?B
Az 6tlpses vltozatot a 'egoldsok k6zt tallja meg az olvas#+
= ha mg eg) sorral0 6t eg)for!ntossal megtoldjuk a hromsz6get: Akkor k!len8 lps a
lehetsges legjobb megolds+ =%t a mg eg) sorral nag)obb0 huszoneg) for!ntosb#l ll#
hromsz6get !s el lehet fog)asztan! k!len8 lpsben+ A 'egoldsok k6zt bemutatjuk+
A hromsz6get tetszs szer!nt lehet mg n6veln!+
=a+l6t
"6bbfle nven volt !smeretes ez a jtk0 taln mr !d%szmtsunk 6t6d!k szzadt#l kezdve+
$ur8sa neve! voltak& tafl0 hnefatafl0 taSlbSrdd0 de m!ndeg)!k ol)asm!t jelent0 m!nt a leg5jabb
neve0 amel)et a 8mbe rtunk& tbls jtk+ =kand!nv!ban !smertk legkorbban0 onnan
szrmazott t Angl!ba0 Xalesbe+
-!nn0 a n6vn)tan hres svd kutat#ja0 @LBKDben -appf6ld6n jrt0 !tt rta be napl#jba a
tablutnak0 a lappok kedves jtknak szabl)a!t+
K!len8szer k!len8 mez%b%l ll# ng)zet a tablut tblja+ A tblba talpas kereszt van rajzolva0
amel) huszon6t mez%re terjed k!+ A fennmarad# 6tvenhat mez% ng) k4l6nll# ter4letet alkot+
A talpas keresztet alkot# mez%k6n hel)ezkednek el !ndulskor a jtkf!gurk+ Az eg)!k
jtkos a vd%0 a ms!k a tmad#+ A tmads 8lja a tbla k6zps% mez%je0 a vr+ Ezen ll a
vd%jtkos f%f!gurja0 a k!rl)+ 3g) !rn)ban ktDkt katona ll mellette+ A kereszt t6bb!
rszt0 a v!rgdsszel megjel6lt ng)szer ng) mez%t foglaljk el a tmad# jtkos f!gur!+
A vd%f!gurk v!lgos0 a tmad#k s6tt szn(ek+ ;a a sakkDkszlet f!gur!val jtszunk0 akkor
a vd%k k!rl)a lehet a v!lgos k!rl)0 a katon! v!lgos g)alogok0 a tmad# embere! ped!g az
6sszes s6tt bbuk+ A s6ttek k6zt azonban n!n8s k4l6nbsg0 m!ndn)jan k6zlegn)nek
szmtanak+
A f!gurk eg)fle m#don mozoghatnak a tbln0 s ebb%l a szempontb#l a v!lgos k!rl) sem
k!vtel+ 'ozgsuk ol)an0 m!nt a sakkjtk bst)j& 4resen ll# mez%k6n tetszs szer!nt! utat
tehetnek meg a tbla valamel)!k oldalval prhuzamosan+
A vr ng)zetn 8sak a v!lgos k!rl)nak szabad meglln!+ *e ha 4resen ll a vr0 akkor
brmel)!k s6tt vag) v!lgos f!gura thaladhat rajta+
A jtkosok levehet!k az ellenflnek azt a f!gurjt0 amel)et beszortottak0 vag)!s kt oldalr#l
a maguk f!gurjval fogtak k6zre+ =zeren8ss lpssel akr hrom ellensges f!gurt !s le lehet
venn! a tblr#l+
;a a k!rl)t ? a vd%k fejt ? beszortjk0 vge a jtknak+ A k!rl) leg)%zshez azonban
nem elg0 ha 8sak kt oldalr#l fogjk k6zre+ 3g) ellensges f!gurnak kell k6r4lvenn!+ ;a
azonban a k!rl) a vr mellett! ng) mez% valamel)!kn ll0 akkor leg)%zshez az !s elg0 ha
hrom oldalr#l fogjk k6zre0 a neg)ed!k oldal a vr fala+ A k!rl) sorsa akkor !s
megpe8stel%dhet0 ha a vrban ll0 hrom oldalr#l ellensges f!gurval k6r4lvve0 s a neg)ed!k
oldalr#l mg sajt katonja vdelmez!+ Il)en hel)zetben ug)an!s az ellensg levehet! az utols#
vd%katont0 ha a t5ls# oldalon mell lp+ Ezutn a k!rl) mr nem menek4lhet el0 mert akr a
vrban marad0 akr a szomszd mez%re lp0 vesztes hel)zetben van+
A vd% akkor n)er! meg a jtszmt0 ha k!rl)a a vrat elhag)va eljut valamel)!k !rn)ban a
tbla hatr!g+ ;a a vd%jtkos lpsvel szabad 5t n)l!k a k!rl) el%tt a tbla szl!g0 az
eredet! lapp szabl)ok szer!nt k6teles f!g)elmeztetn! a tmad#t+ ,8s! ? mondja !l)enkor a
vd%+ ;a kt !rn)ban !s megn)l!k az 5tja0 akkor azt mondja& tuj8su+ *e ez a monds mr a
sakkjtk mattjnak felel meg0 mert eg) lpssel kt utat nem tud elreteszeln! a tmad#+
A tablutnak n!n8s k4l6n6sebb takt!kja+ A vd%jtkos k!rl)a0 ha eg) k!8s!t s!ker4l
k!szabaduln!a sajt katon! szortsb#l0 elg k6nn)en elrhet! a hatrt+ Ezrt a jtk szabl)a!t
ajnlatos 5g) m#dostan!0 hog) a k!rl) legfeljebb ng) mez%t lphessen eg)Deg) alkalommal+
Qg) nehezebben n)erhet egrutat+
'"k6sz
=+ =a8kson tallta k! ezt az rdekes tbls jtkot0 amel)nek az a ln)eges 5jdonsga0 hog) a
f!gurk ? sznes korongok ? eg)msra halmoz#dnak0 s az !l)en t6bbsz6r6s f!gurk hat#sugara
!s megn%+ A paprD vag) m(an)ag korongok k6nn)en el8s5sznak0 a bel%l4k rakott oszlopok
eld%lnek+ ;a mgneses korongokkal jtszunk0 stab!l oszlopokat mozgathatunk a tbln+ Az
ezermesterboltokban kaphat# mgneses ferr!tkorongok j#l hasznlhat#k a f#kuszhoz+
;arm!n8hat korongra van sz4ksg+ "!zenn)ol8at vkon) zomn8festkrteggel vonhatunk be0
vag) Epok!ttal sznes m(an)ag lemezt ragaszthatunk a kt oldalukra+ A mgnes hatst ez nem
zavarja+
A f#kusz tblja 6tvenkt ng)zet alak5 mez%b%l ll# ter4let0 ol)an sakktbla0 amel)nek
sarka!r#l hromDhrom mez%t levettek+ A mez%k szn szer!nt! megk4l6nb6ztetse felesleges+
A f!gurk fellltsa szempontjb#l jobb0 ha 5g) rtelmezz4k a tbla formjt0 hog)
harm!n8hatos ng)zet van k6zpen0 s ehhez 8satlakoz!k ng) oldalon ng)Dng) mez%+
Indulsnl a f!gurk a harm!n8hat mez%t foglaljk el+ Eg)el%re eg)esvel hel)ezz4k el %ket+
A ktfle ? mondjuk& fekete s fehr ? f!gura pronknt van a tbln+ Az els% sorban kt
fekete0 kt fehr0 kt fekete0 a k6vetkez%ben kt fehr0 kt fekete0 kt fehr s g) tovbb+
Valamel)!k szn tulajdonosa kezd! a jtszmt+
'!nt mondtuk0 a f!gurk eg)msra halmoz#dsa ad jogot nag)obb mozgsra0 t6bb mez%n
thatol# lpsekre+ Indulsnl azonban mg 8sak a szomszdos mez%re lphetnek a f!gurk+
tl#s lps ebben a jtkban n!n8s+
A harm!n8hatos ng)zet belsejben elhel)ezett f!gurkat hrom ellensges s eg) sajt f!gura
vesz! k6r4l+ A ng) sarokf!gurnak eg) ellensg s eg) bart a szomszdja+ A szls% sorok
f!gur!t v!szont eg) 4res mez%0 eg) bart s kt ellenfl vesz! k6r4l+ ;a !l)en szls% f!gurval
!ndul a kezd% jtkos0 akkor hromfle lehet%sg k6z4l vlaszthat& vag) 4res mez%re lp0 vag)
ellenflre0 vag) a magra hel)ez! a f!gurjt+ "eht az els% lps utn mr megt6rtnhet0 hog)
eg) kettes oszlop van a tbln0 s ezzel az oszloppal az !ndul# jtkos mr kett%s lpst tehet0
m!kor 5jra rker4l a sor+ Az oszlop ? kettes vag) ennl nag)obb ? annak a jtkosnak a
hatalma alatt van0 ak!nek a f!gurja legfel4l van0 tek!ntet nlk4l arra0 hog) ez alatt k4l6nb6z%
szn( f!gurk halmoz#dhatnak fel+ Ebb%l a szabl)b#l az !s k6vetkez!k0 hog) el%n)6sebb ele!nte
ms!k szn( f!gurra rtelepedn!0 mert g) eg) ellensges f!gurt k!kap8soltunk a jtkb#l+
Ks%bb mr ms szempontok !s befol)soljk a lpseket+
Az oszlopok mozgst nem gtolja az0 hog) a k6zbees% mez%k 4resekDe0 !lletve vanDe rajtuk
eg) vag) t6bb f!gura+ '!nden oszlop ann)! mez%t lphet0 ahn) f!gurb#l ll0 de eg)szerre 8sak
eg) !rn)ba+ ;a a jtkos el%n)6snek tallja0 r6v!debb utat !s megtehet0 de akkor az oszlop
tetejr%l 8sak ann)! f!gurt emel le0 ahn) mez%t akar lpn!0 a t6bb! f!gurt otthag)ja+ A
maradk ahhoz a jtkoshoz tartoz!k0 ak!nek a szne f6l4l van+
'gneses korongokkal nem volna te8hn!ka! akadl)a annak sem0 hog) az oszlopok
korltlanul n%jenek0 s a vgjtkban mr felh%kar8ol#k 8satrozzanak eg)mssal+ A jtk
szabl)a! szer!nt azonban az oszlop legfeljebb 6t f!gurb#l llhat+ ;a eg) lpssel 6tnl t6bb
f!gura halmoz#dnk eg)msra0 akkor 8sak a fels% 6t6t hag)jk meg a tbln0 a t6bb!t levesz!k+
A levett ellensges f!gurk fogsgba ker4lnek0 k!esnek a jtkb#l0 sajt f!gur!t ped!g
tartalkknt flretehet! a jtkos+ El%fordulhat0 hog) eg)etlen lpsre 6t f!gurt vesznek le a
tblr#l0 mert eg) 6t6s toron) ol)an mez%re lp0 ahol mr eg) ms!k 6t6s toron) ll+ Az 6t6n
fel4l!0 pontosabban az 6t fels% f!gurn aluli f!gurk levtele a megtett lps k6vetkezmn)e0
teht nem szmt k4l6n lpsnek+
"artalkba tett f!gur!t eg)enknt 5jra forgalomba hozhatja a jtkos+ rmel)!k mez%re
elhel)ezhet!0 teht oszlopot !s alkothat vag) n6velhet vele+ *e eg)Deg) f!gura felraksa k4l6n
lps0 utna meg!nt az ellenfl van soron0
A jtszmnak akkor van vge0 ha az eg)!k jtkos k!fog)ott a f!gur!b#l0 teht n!n8s tartalka0
s a tbln lev% f!gurk vag) oszlopok k6z4l eg)!ken sem az % szne ltsz!k+
A menek4ls ? a nag) oszlopoknak a t6bb! f!gurt#l val# elsz!getelse ? nem j# takt!ka a
f#kuszjtkban+ "madn! kell0 megh#dtan! az ellensg f!gur!t+
1znserl #tk
A legt6bb tbls jtkban k4l6n f!gurkkal jtszanak a jtkosok+ A malomban0 sakkban0
halmban s sok ms pros vag) t6bb rsztvev%vel fol)# jtkban a f!gurkat sznek szer!nt
osztjk meg eg)ms k6zt+
Van azonban ol)an jtk !s0 amel)ben k6z6sek a f!gurk0 m!ndkt jtkos eg)forma szabl)ok
szer!nt hasznlhatja %ket+ A szn8serl% jtkban a jtklapok kt oldala k4l6nb6z% szn(+ Eg)!k
szn az eg)!k jtkos0 ms!k a ms!k+ A jtkosoknak teht m#djuk van arra0 hog) sajt
szn4kre fordtsk a f!gurkat+ A jtkhoz a sakkoz#kt#l krj4k k6l8s6n a tblt0 de ha k4l6n
tblt 8s!nlunk magunknak0 akkor f6l6sleges a v!lgos s s6tt ng)zeteket megk4l6nb6ztetn!
rajta+
;atvanng) ng)zetet kell k!vgnunk ktfle szn( kemn)paprb#l0 ezek a jtklapok+ A
sakktbla ng)zete!nl j#val k!sebbek leg)enek< flakkora az oldaluk0 teht neg)edakkora a
ter4let4k+
A jtk 5g) kezd%d!k0 hog) a sakktbla ng) k6zps% ng)zetre ng) f!gurt tesz4nk+
tl#san hel)ezz4k el a kt sznt0 v!lgost a s6tt mell0 s6ttet a v!lgos mell0 hog) azonos
szn( f!gura ne ker4lj6n k6zvetlen4l eg)ms mell+
A tbla mellett marad mg hatvan f!gura+
Ezek teht k6z6sek a kt jtkos k6zt+ A jtkosok felvltva tesznek0 s m!ndeg)!k 5g)
hel)ez! el a f!gurjt0 hog) az % sznt mutassa+
*e nem elg 8sak letennem a sajt sznemet0 hanem ug)anakkor a sznemre kell fordtanom
eg) vag) t6bb ol)an f!gurt0 amel) jelenleg az ellenfl sznt mutatja+ 'gped!g azokat az
ellensges f!gurkat h#dthatom meg g)0 amel)ek az 5jonnan letett s eg) rgebben ott lev%
f!gura k(z# esnek0 eg) eg)enes vonalban+
Eg)enes vonalakon a tbla szlvel s az tl#kkal prhuzamos sorokat rtj4k+ '!kor teht
leteszem a f!gurkat a jtkmez%re0 eg)szerre t6bb !rn)ban !s meg kell f!g)elnem0 hog) hn)
ellensges f!gura ker4lt az n kt f!gurm k6z+ Ig)ekszem a f!gurmat ol)an hel)re tenn!0 ahol
a legnag)obb zskmn) grkez!k+ A szabl) az0 hog) 8sak eg) !rn)ban fordthatom meg az
ellensges f!gurkat0 s ott !s 8sak az n legk6zelebb! f!gurm!g+ Am! azon t5l van a k!vlasztott
!rn)ban0 ahhoz mr nem n)5lhatok+
;a a sakktbla k6zepn k!vlasztok eg) mez%t0 n)ol8 !rn)ban !ndulhatok el r#la& jobbra0
balra0 f6l0 le ? m!nd!g mer%legesen0 a jtkmez% szle fel ? s ng)fel az tl#k !rn)ban+ OA
trkpen val# tjkoz#ds m!ntjra azt !s mondhatom& szakra0 szakkeletre0 keletre0
dlkeletre stb+0 a ng) f%D s a ng) mellkgtj fel+P
A tbla szln lev% ng)zetekb%l azonban mr 8sak 6t !rn) vezet& kett% a tbla szlnl0 kett%
tl#san s eg) mer%legesen+ Kt tl#s s eg) mer%leges !rn) !tt mr 8sak az 4res paprra
mutat+ A tbla sarkb#l ped!g mr 8sak hrom !rn) vezet& kett% a tbla szln0 eg) ped!g a
k6zepe fel tl#san+
-egnag)obb zskmn) a n)ol8szor n)ol8 ng)zetb%l ll# sakktbln hat f!gura megfordtsa0
de ez elg r!tka+ -egg)akor!bb a kettes0 hrmas fordts+
A ng)szer hat oldalng)zet s a ng) sarokng)zet azrt fontos a jtkban0 mert elfoglalsuk
er%st! a jtkos hel)zett+ A tbla k6zepn lev% f!gurt ug)an!s ng)flekppen lehet
k6zrefogn!0 az oldalng)zeten lev%t 8sak eg)flekppen0 a sarokng)zetet ped!g sehog) sem+ A
ng) sarokng)zet vg!g az marad0 ak! legel%sz6r elfoglalta+ A t6bb! ng)zeten ng)szer0
6tsz6r !s sznt vlthat az odatett f!gura0 ha k4l6nb6z% !rn)b#l0 k!sebb vag) nag)obb
tvolsgr#l k6zrefogjk+
Az rtkes oldals# s sarokhel)et termszetesen nem lehet m!ndjrt a jtk elejn elfoglaln!+
'!vel a f!gurt 8sak ol)an ng)zetre tehetj4k0 ahol m!ndjrt fordtan! !s lehet legalbb eg)et0 a
letett f!gurk mezeje 8sak fokozatosan terjed k!jjebb0 a k6zpr%l az oldalakra0 onnan ped!g a
sarkokra+
Mppen az lesz a jtk eg)!k fogsa0 hog) az ellenfelet tvoltartsuk az oldals# mez%kt%l0
k4l6n6sen ped!g a sarkokt#l+ Az oldalmez%kkel k6zvetlen4l szomszdos sor veszl)es z#na+
Ide nem szabad !d% el%tt k!merszkedn!0 mert ak! !de lp0 aran)h!dat pt az ellenflnek a
g)%zelemhez+ 'g ha p!llanatn)!lag 5g) ltsz!k !s0 hog) ezt a sort a ms!k jtkos nem tudja
felhasznln! az oldalsor elrsre0 a k6vetkez% lpsben mr megtallhatja a m#djt+ 'g
veszl)esebb a sarokng)zettel szomszdos hrom mez%+ =z!nte azt mondhatnnk0 hog) !de
tilos rakn!0 ha a tbla megtelse a jtszma vge fel nem szortan r a jtkosokat arra0 hog)
ezeket !s elfoglaljk0 s g) az ellen%#lnek ajndkozzk a sarkot+ *e m!nl ks%bben jut valak!
a sarokng)zet b!rtokba0 annl kevesebb hasznt vesz!+ Ak! a jtk elejn foglalja el a sarkot0
8saknem k!pusztthatja ellenfelt+ Az utols# lpseknl a sarokpontra tmaszkodva mr
legfeljebb eg)Dkt sort fordthat a maga sznre+
Az oldalng)zeteket okkalDm#ddal v!ssza lehet mg h#dtan!0 de ott meg arra kell v!g)zn!0
nehog) 8s6b6rb%l v6d6rbe ess4nk0 nehog) az oldalvonalat vdve sarkot ajndkozzunk az
ellensgnek+ "erjeszkedn!0 el%rehaladn! ug)an!s 8sak azon a rszen lehet0 ahol ellensges f!gura
ll a szlen+ Az n szls% f!gurm az ellenflnek felvonuls! 5t0 de nekem hatrsoromp#0 elzrja
az el%rehaladsomat+ Amg az ellenfl nem bol)gatja meg f!gur!mat0 add!g ott nekem n!n8s
keresn!val#m+ Ezt fel lehet s fel !s kell hasznln! a jtk sorn a ms!k jtkos
terjeszkedsnek megakadl)ozsra+ 3em az szokott g)%zn! ebben a fordt#s jtkban0 ak!
eg) lpsre ng)etD6t6t szerez0 hanem az0 ak! el%retek!nt0 s !dejben elfoglalja a b!ztos
hel)eket+
A jtszma vgn0 teht0 ha a tbla megtelt0 megszmoljuk az eredmn)t+ =oronknt haladjunk0
akkor nem vthetj4k el0 mskpp azonban k6nn)en eltved szem4nk a tarkll# tbln+
Az eredmn)t 5g) kapjuk meg0 m!nt a kosrlabdaDmrk%zsek pontarn)t&
BH&KJ0 [C&K[0 BB&B@
A kt szm 6sszege termszetesen m!nd!g H[+
*e jtszhatDe az eg)!k jtkos ol)an j#l0 a ms!k ol)an rosszul0 hog) a tbla mg a jtszma
befejezse el%tt eg)szn(re vltoz!k: Il)en jtszma !s elkpzelhet%+ E)akorlatban al!gha fordul
el%0 de meg lehet konstruln!+
;a pldul a jtkot nem 5g) kezd!k0 hog) !ndulsnl tl#san hel)ez!k el a kt jtkos ktDkt
f!gurjt0 hanem kett%tDkett%t eg)ms mell0 akkor az !ndul# v!lgos jtkos a k!len8ed!k
lpsre megfordthatja az utols# s6tt f!gurt !s+ "ermszetesen 8sak akkor0 ha a s6tt !s
megfelel%kppen lp+
A lpsek jel6lshez szmozzuk meg a tbla mez%!t soronknt0 a bal fels% sarokt#l el!ndulva+
A jobb als# sarokmez% lesz g) a H[Des szm5+ Az !ndulsnl a kt v!lgos f!gura a KJDas s BHD
os mez%n lesz0 a kt s6tt a KADes s BLDes mez%n+ A v!lgos el%sz6r a KKDes mez%re lp0 s
megfordtja a KADes mez% s6tt f!gurjt+ A t6bb! lps&
v!lgos s6tt
BI
[B K@
KC KL
@A [[
[I
? a s6ttnek n!n8s t6bb f!gurja0 n!n8s t6bb lpse+
;a t6bb jtszmt jtszunk eg)fol)tban0 akkor nem a pontarn)t jeg)ezz4k f6l0 hanem a kt
szm k4l6nbsgt rjuk a g)%ztes mell+ Ez ppen elg a g)%zelem nag)sgnak jellemzsre+
;a bajnoksgot jtszunk0 akkor a g)%ztes pontszmokat adjuk 6ssze< g) tudjuk meg0 k! a
leger%sebb jtkos+
Nr#bljuk k! a nag)obb hatsfok5 vltozatot !s& az 5jonnan letett f!gura k6r4l minden
irn!1an megfordthatjuk a k6zrefogott f!gurkat+
A sok fordtgats k!ss hosszadalmas0 de 6r6m nzn!0 hog) vltogatjk szn4ket a f!gurk
hatalmas ter4leteken+
A fekete sarok
X!ll!am @+ la8k amer!ka! mrn6k tallmn)a ez a jtk0 r#la neveztk el Amer!kban
la8knek0 vag)!s ,eket#nek' A fekete sznnek az a szerep jut a jtkban0 hog) a tbla jobb als#
sarkban lev% fekete ng)zetet kell a jtkosoknak elrn!4k0 a szemk6zt! sarokb#l k!!ndulva+
A jtkot k!sebb vag) nag)obb ng)zet alak5 tbln lehet jtszan!+ A lpseknek s a
jtkosok takt!kjnak ttek!ntsre elegend% a ng)szer ng) mez%b%l ll# tbla< de lehet
6t6s0 hatos0 hetes vag) n)ol8as !s+ Ennl nag)obb tbla mr ellapostja a k4zdelmet a kt
jtkos k6z6tt+ ;og) pros vag) pratlan oldal5 ng)zeten jtsszk0 az meghatrozza a jtk
menett0 s%t b!zon)os fok!g a g)%zelem eshet%sgt !s0 m!nt ltn! fogjuk+
A jtkosok f!gurkat hel)eznek el a tbln0 vag) eg)szer(en lerajzoljk a f!gurk brjt a
ng)zethl#s paprra+ Ktfle bra van& a kereszt O6sszeadsjelP s a kett%s k6rv+ A kereszt a
mez% ktDkt szemben lev% oldalt k6t! 6ssze0 a pros k6rv ktDkt szomszdos oldalt+ ;a a
kereszt mell eg) ms!k keresztet tesznek0 eg)enes vonalban vezet!k tovbb a vonalat+ ;a a
ms!k f!gurt tesz!k mell0 akkor k!len8ven fokkal elfordtjk jobb vag) bal fel+ A kereszt kt
vonala vag) a kt k6rv k6z4l 8sak az eg)!k v!sz! tovbb a f%vonalat0 a f!gura ms!k vonala
eg)el%re kv4l marad a jtkon+ *e 5jabb f!gurk elhel)ezse ezeket a t6redkvonalakat !s
bekap8solhatja a f%vonal menetbe+ Il) m#don hurkok !s keletkezhetnek+
A jtkosok felvltva hel)eznek el eg)Deg) f!gurt+ A tblra ker4l% 5j lapnak a k6zvetlen4l
el%tte letett f!gura vonalt kell fol)tatn!a+ Qg) eg) 6sszef4gg% f%vonal alakul k!+
A f%vonal nem rhet! el a tbla szlt0 nem futhat zskut8ba+ Ak!nek lpsvel a hatrhoz r a
vonal0 az elvesztette a jtszmt+ Ez nem8sak a k6zvetlen4l letett lapra vonatkoz!k+ Az el%z%leg
letett lapok t6redkvonala! ug)an!s belekap8sol#dhatnak a f%vonalba+ = ha ez a 8satlakoz#
vonal zskut8ba vezet0 akkor sem fol)tat#dhat a jtszma0 teht az utols# lapot letev% jtkos
vesztett+ Az brn eg) ng)szer ng)es ng)zetben fol)tatott0 teht !gen eg)szer( jtszma els%
k!len8 lpst mutatjuk be+ A t!zed!k lpssel a msod!k jtkos elvesztette a part!t0 mert brm!t
tesz0 zskut8ba futtatja a f%vonalat+
Ak! v!szont lapjt a jobb als# sarokban lev% fekete mez%re tudja tenn!0 az megn)erte a
jtszmt+
A fekete sarok jtknak van n)er% stratg!ja0 amel) eg)!k jtkosnak el%n)t b!ztost+ *e ez
a stratg!a nem egszen eg)szer(0 s a jtszma k!menetele att#l !s f4gg0 hn) mez%b%l ll a
tbla+ ;a a mez%k szma pratlan OKI0 [AP0 akkor a n)!t# jtkos g)%zhet+ ;a pros O@H0 BH0
H[P0 akkor a ms!k+ Nersze m!ndeg)!k 8sak akkor0 ha j#l alkalmazza a stratg!t+ ;a a mez%k
szma pratlan Oteht a fekete sarkot leszmtva prosP0 akkor az els% jtkosnak kpzeletben
le kell fedn!e a tblt dom!n#kkal+ '!ndeg)0 hog) a dom!n#k hog) llnak0 8sak az a fontos0
hog) m!nden kt szomszdos mez% ? a bal fels% sarokb#l k!!ndulva ? 6sszetartozzk+ Az els%
jtkosnak arra kell f!g)eln!e0 hog) az % lpse s az ellenfl rk6vetkez% lpse ug)anarra a
kpzelt dom!n#ra ker4lj6n+ Ezt m!nd!g be lehet tartan!0 mert ? m!nt lttuk ? a jtkost#l f4gg0
hog) a f%vonalat mel)!k mez%h6z vezet!+ A msod!k jtkos teht ? esetleg anlk4l0 hog) tudn
? m!nd!g eg) dom!n# ms!k ng)zetre tesz! lapjt0 s 5j dom!n# hatrhoz vezet! a f%vonalat+
*e esetleg nem 5j dom!n# hatrhoz0 hanem a tbla hatrhoz0 am! eg)enl% a vesztssel+ A
sarokban lev% fekete mez% 5j ter4letnek szmt0 br 8sak fl dom!n#+ "eht0 ha az els% jtkos
vg!g betartotta a dom!n#szabl)t0 akkor erre a mez%re a msod!k jtkos nem lphet0 8sak %+
;a pros szm5 mez%b%l ll a tbla0 a stratg!a ug)anezen az elven alapul0 de alkalmazsa
bon)olultabb eg) fokkal+ Il)enkor a msod!k jtkos ker4l n)er% hel)zetbe+ A kpzelt
dom!n#kkal 5g) kell befedn!e a tblt0 hog) a bal fels% sarkot0 az !ndul# mez%t !s k!hag)ja0
nem8sak a jobb als# fekete mez%t+
9sak az a b6kken%0 hog) pros szm5 mez%b%l ll# ng)zetet nem lehet lefedn! dom!n#kkal0
ha a kt tl#san szemben lev% sarokmez%t k!hag)om+ Eg)szer( beltn!0 hog) m!rt nem+ ;a
sakktblnak kpzelj4k a tblt0 akkor a kt sarokmez% ug)anol)an szn( vag) fekete
m!ndkett%0 vag) fehr+ A kt szomszdos mez%t lefed% dom!n#nak v!szont m!nd!g eg) fehr s
eg) fekete mez%t kell lefedn!e+ "eht akrhog) fordtom a dom!n#kat0 vg4l mg!s k!marad kt
ms!k eg)es mez%0 eg)mst#l elszaktva+ ;a a kt sarokmez% fekete a sakktbln0 akkor ez a
kt k!marad# mez% fehr lesz s megfordtva+
A dom!n#kkal val# lefedsnl teht ezzel a kt mez%vel !s szmoln! kell+ Azt mr tudjuk a
pratlan szm5 mez% stratg!jb#l0 hog) a dom!n#k elhel)ezse tetszs szer!nt! lehet+ "eht
ezt a kt t6redk mez%t !s k4l6nb6z% hel)ekre kpzelhetem+ -egjobb0 ha a jtszma elejn
elvetj4k a gondjt0 mert akkor mr az !smert rend szer!nt haladhatunk a bedom!n#zott
mez%k6n+
'!nt mondottuk0 ez a stratg!a a pros szm5 tblra vonatkoz!k0 s a msod!k jtkost
juttatja g)%zelemhez+
Eondoljuk vg!g a jtk megn)!tst+
Az els% jtkos a bal fels% sarokba tesz! lapjt0 az !nduls !nnen k6telez%+ Az els% lps mg
nem hatrozza meg a f%vonalat< a msod!k jtkos tetszs szer!nt hel)ezhet! el lapjt0 akr a
f4gg%legesen0 akr a vzsz!ntesen k6vetkez% szomszdos mez%re+ "eg)4k fel0 hog) a
f4gg%leges !rn)t vlasztja0 s lapjt az !ndul# mez% alatt lev% mez%re tesz!+ A msod!k jtkos
kt lehet%sg k6z4l vlaszthat0 vag) tovbbvezet! a f%vonalat f4gg%leges !rn)ban eg)
kereszttel0 vag) jobb fel fordtja eg) k6rvvel+ Oal fel nem fordthatja0 mert azzal elvesztette
volna a jtszmt+P "eg)4k fel0 hog) jobb fel fordtja0 s ezzel k! !s jel6l! a mez%t0 amel)re az
els% jtkosnak tenn!e kell+ Az els% jtkos most hrom !rn)ba vezethet! a f%vonalat& jobbra0
f6l vag) le+ A hrom szomszdos ng)zet brmel)!kre vezet! a f%vonalat0 a letett lap t6redk
vonala ms!k kt szomszd ng)zet fel fog mutatn!+ '!vel ez a hrom mez% a sakktbla
sznezse szer!nt ellenttes szn( m!nt a vg8l0 a jobb als# mez%0 teht brmel)!k kett%t
tek!nthetem t6redk mez%nek+ Annl a mez%nl0 amel)re a f%vonal vezet0 elkezdhetem a
dom!n#beosztst0 a ms!k kett% ped!g megmarad t6redk mez%nek+ Qg) k6zvetlen4l az !nduls
utn k!alakul a msod!k jtkos szmra a kedvez% hel)zet+ A hrom mr befedett mez%t0 a kt
t6redk mez%t s a fekete sarkot ? teht 6sszesen hat mez%t ? leszmtva a tbla fennmarad#
rszt befedhet! kpzelt dom!n#!val0 s vg!gv!het! a g)%ztes stratg!t+
Ha)ren)
A Buda halla neg)ed!k nekben arr#l r Aran) Gnos0 hog)an tantotta0 rendezte hadseregt
Etele0 a hunok k!rl)a+
;ada!t frasztja0 t6r! a mez%ben0
*l! napon 5g)0 m!nt v!haros !d%ben0
/ maga legt6bbet z!k0 all0 frad0
;ossz5 sovn) b6jtben szomju !n)e szrad+
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
K4rtsz#val egsz nap g)ors rendre kapatja&
K!k! szabott hel)t m!nt n)!l odahag)ja0
= v!ssza meg!nt fusson eg) b!zon)os jelre<
Uavaros bomlsb#l rend leg)en eg)szerre+
K4rt6ltet!& .nemreZ7 akkor a np oszl!k0
;t nag) egsz t6rzsbe0 neme szer!nt0 foszl!k<
K4rt6ltet!& .hadraZ7 ? ekkor az eg)fle
$eg)ver k4l6n !ndul maga tett hel)re+
'!nt olaj a vzt%l0 br 6sszeveg)tnk0
Elvl0 maga trst felkeres! m!ndg&
Yg) Etel !s brm!nt seregt zavarja0
;el)re legottan g)(l0 m!hel)est akarja+
= m!nt eleg)es krt)t 8suda szemfn)veszt%
's rendbe varzsol0 ha le8sap a vessz%&
Etele azonkp hada! forgst0
Keze !ntsvel !ntz! varzst+
'!nden hun v!tznek ktfle beosztsa van& t6rzse s feg)verneme szer!nt+ Az eg)!k k4rtjelre
a t6rzsek g)4lekeztek0 a ms!kra0 ms rend szer!nt0 a k4l6nfle feg)vernemek&
=ereg ott seregb%l 8sapatonk!nt vl!k0
*rdavet%t0 jszt k4l6n eg)bell!t0
-ovagot k4l6n 8sap kaszs szekerekt%l0
VrDbakol# eszk6zt msfle szerekt%l+
Gtsszuk el Etele hadg)akorlatt+ A jtkf!gurk lesznek a katonk+
*e hog)an tudom eg) jtkf!gurn jelezn! a ktfle beosztst0 azt0 hog) valamel)!k t6rzsbe s
valamel)!k feg)vernembe !s tartoz!k: 3em ol)an nehz+ Nldul k4l6nb6z% sznnel s formval+
-eg)enek a f!gurk hromsz6g0 ng)zet s k6r alak5ak0 srgk0 z6ldek s p!rosak+ "eht
k!len8fle f!gura lesz&
p!ros hromsz6g0 p!ros ng)zet0 p!ros k6r0
z6ld hromsz6g0 z6ld ng)zet0 z6ld k6r0
srga hromsz6g0 srga ng)zet0 srga k6r+
'ost mr 8sak a hadg)akorlat mezejt0 a g)akorl#teret kell k!jel6ln4nk0 s ahhoz mrten
meghatroznunk0 hog) eg)Deg) fajta f!gurb#l hn) darab leg)en+
Az 6tsz6r 6t6s ng)zet alkalmasnak grkez!k+ ;uszon6t ng)zetb%l ll+ ;a ezek k6z4l eg)et
4resen hag)unk0 huszonng) mez%n hromszor n)ol8 f!gura fr el+ Az 4res mez% ped!g arra
lesz j#0 hog) !de lpj4nk t eg) f!gurval0 annak a hel)re meg!nt eg) ms!kkal s g) tovbb+
"eht sznek s alakzatok szer!nt !s J?J f!gura kell+ A k6vetkez%kppen osztjuk be&
srga z6ld p!ros
ng)zet K B B
k6r B K B
hromsz6g B B K
Kezd%dhet a jtk+ Gobban mondva0 az els% jtk0 mert ezzel a felszerelssel hromflekppen
!s jtszhatunk+
A 6orakoz$ az els%+
Az eg)!k jtkos feladata az lesz0 hog) formk szer!nt rendezze el a f!gurkat0 a ms!k ped!g
sznek szer!nt sorakoztassa fel %ket+
Az els% jtkos Oak! majd formk szer!nt jtsz!kP felrakja ellenfele szmra a f!gurkat a
jtktbla ng)zete!re0 tetszs szer!nt! sorrendben+ Az !s r van bzva0 hog) mel)!k ng)zetet
hag)ja 4resen+ "ermszetesen 5g) hel)ez! el a f!gurkat0 hog) azonos szn(ek ne ker4ljenek
eg)ms mell< ez megk6nn)ten a ms!k jtkos rendezkedst+
Az g) elhel)ezett f!gurkat kell a szn szer!nt rendez% jtkosnak t8soportostan!a+ Az els%
ugrssal az 4res mez%re hel)ez! t az eg)!k srga f!gurt+ / vlaszthatja k!0 hog) mel)!ket0
8sak az a fontos0 hog) srga leg)en+ Az g) meg4resed% mez%re aztn ttehet! az eg)!k z(ld
f!gurt0 ennek a hel)re ped!g valamel)!k pirosat'
Add!g lpeget g) ez a jtkos0 mg s!ker4lt nek! a huszonng) f!gurt sznek szer!nt
6sszef4gg% 8soportokba rendezn!e+ A szneknek ezt a rendjt a k6vetkez% lpsekben !s be kell
tartan!a+ =rgaDz6ldDp!ros0 srgaDz6ldDp!ros0 m!nd!g ez lesz lpse!nek eg)msutnja+
3em ol)an eg)szer( elrn!0 hog) a hrom szn eg)Deg) 6sszef4gg% 8soportot alkosson+
'!nd!g azt kell f!g)eln!0 hog) az 4resen marad# mez%re m!l)en szn( f!gura %og ker-lni, mert
ha erre nem v!g)zunk0 akkor taln ppen a k!alakul# p!ros 8soport k6zepre kell eg) oda nem
!ll% srga f!gurt thel)ezn!+ "eht m!nden lpsnl mr a k6vetkez%re !s gondolnunk kell0
msk4l6nben ppen 6sszezavarjuk a katonk rendjt0 ahel)ett0 hog) rendeznnk+
Az 6sszef4gg% 8soportot 5g) kell rten4nk0 hog) azok a ng)zetek0 amel)eken azonos szn(
f!gurk vannak0 oldalukkal r!ntkezzenek+ Ez az 6sszef4gg% ter4let lehet !gen bon)olult
formj50 8sak szakads ne leg)en benne+ tl#s szomszdsgban lev% f!gurk nem szmtanak
6sszef4gg%nek+
A szneket elrendez% jtkos lpse!t szmoln! kell+ ;rmasval !s lehet szmoln! a sznek
!smtl%dse szer!nt+ tlagosan h5szDharm!n8 lpsre s!ker4l a rendezs+
;a kszen van a sznek szer!nt! hadrend0 akkor kezd munkba az els% jtkos0 ak! a formkat
rendez!+ 'ost mr nem kell 5jonnan felrakn!a a f!gurkat& ellenfele vgs% llsb#l !ndulhat el+
Nersze a sznek szer!nt! elrendezs nem jelent! felttlen4l azt0 hog) a formk szer!nt teljes a
rendetlensg+ -esznek nhol azonos formk eg)ms mellett0 ez esetleg el%n)6s lehet a msod!k
jtkosnak+
=zmra nem a sznek0 hanem a formk sorrendje k6telez%& n#g!zet, k(r, hromsz(g' A
sznekkel nem t6r%d!k0 nek! a ng)zeteket0 k6r6ket0 hromsz6geket kell 6sszef4gg%
8sapatokba rendezn!e+
Az els% fordul#t az n)erte meg0 ak! kevesebb lpssel hajtotta vgre feladatt+ A jtk tetszs
szer!nt! szm5 fordul#b#l ll+ Az els% felraks utn fol)amatosan lehet tovbb jtszan!0 nem8sak
kt jtkosnak0 hanem t6bbnek !s+
Ennek a jtknak megvan az az el%n)e0 hog) ellenfl nlk4l0 t4relemjtkknt !s lehet
fol)tatn!+
A sorakoz#ban az a 8l0 hog) a lpsek szmt h5sz al szortsam0 s brm!l)en hel)zetb%l
vghez tudjam v!nn! a rendezst+
*e a jtknak ez az el%n)e eg)5ttal h!bja !s0 mert ha ketten jtsszk0 akkor n!n8s meg a
k6zvetlen k4zdelem az ellenfelek k6zt+
A ms!k vltozat k!!ndul# llst 5g) kell megszerkeszten4nk0 hog) se azonos szn(0 se
azonos formj5 f!gurk ne ker4ljenek eg)ms mell+
Ebben a jtkban !s a sznekkel jtsz!k az eg)!k0 a formkkal a ms!k jtkos+ Az a 8l0 hog)
az azonos szn(0 !lletve azonos formj5 f!gurk 6sszef4gg% 8soportot alkossanak+ *e nem kell
m!nd a hrom 8soportot elrendezn!0 8sak valamel)!ket a hrom k6z4l+ $elvltva lpnek a
jtkosok most mr m!nden megk6t6ttsg nlk4l+ Az 4resen maradt ng)zetre azt a f!gurt
hel)ez!k0 amel)!ket akarjk0 nem kell magukat sem a sznek0 sem a formk sorrendjhez
tartan!uk+
'!k6zben a jtkos a maga 8lja fel t6r0 eg)ben htrltatja ellenfelt+ =ajt rendjnek
er%stse k6zben megbontja az ellenfl alakuln! kezd% 8soportja!t+
A jtk f% szabl)a0 hog) nem szabad eg)!k sznre vag) eg)!k formra korltozn! a har8ot+
'!ndhrom szn s m!ndhrom forma alakulst lland#an szemmel kell tartanunk0 mert
sohasem tudhatjuk0 hog) mel)!k ker4l g)%ztes hel)zetbe0 6sszef4gg% 8soportba+
'!vel ped!g a f!gurk k6z6sek0 j# megf!g)el%kpessg kell a had!hel)zet ttek!ntshez+
Ak! sznek szer!nt jtsz!k0 az eg) k!ss el%n)ben van0 mert a sznek szembet(n%bbek0
rulkod#bbak0 m!nt a formk+ Yg) lesz !gazsgos a jtk0 ha m!nden fordul# utn szerepet
8serlnek a jtkosok+
A jtk takt!kjhoz az !s hozztartoz!k0 hog) az ellenfl rendezkedst nem kell az els%
lpst%l fogva akadl)ozn!+ ;add lssam0 hova akarja rendezn! 8soportja!t0 hog) aztn n !s
aszer!nt t(zzem k! 8soportja!m g)(jt%hel)t+ ;a pldul a p!ros hromsz6gek eg)ms mellett
vannak0 akkor az eg)!k jtkos odag)(jthet! mellj4k a t6bb! p!ros f!gurt !s0 a ms!k ped!g a
tbla ms!k rszn fol)tathatja a rendezst a t6bb! hromsz(ggel'
'!kor mr kezd k!alakuln! a hrom 8soportb#l az eg)!k szn vag) eg)!k forma0 akkor !ndul
meg a ksheg)!g men% har80 a vgs% rendez%ds megakadl)ozsra+
A megtett lpst megbnn!0 v!sszavonn! nem lehet+ =okszor azon fordul meg a g)%zelem0
hog) az eg)!k jtkos elveszt! ttek!ntst a tbla f6l6tt0 s mg a maga g)%zelmr%l brndoz!k0
enged! k!bontakozn! az ellenfl valamel)!k 8soportjt+
A harmad!k jtk eg)szer(bb+
A k6zps% ng)zet 4resen marad a tbln+ Valam! jelet tesz4nk bele0 amel) sem sznben0 sem
formban nem eg)ez!k a jtkf!gurkkal+
9sak azrt kell jel0 hog) a k6zps% ng)zet ne zavarja 4ressgvel a jtkosokat+
A jtkosok felvltva hel)eznek a tblra eg)Deg) tetszs szer!nt! f!gurt+ Az eg)!k jtkosnak
az a 8lja0 hog) a sznek m!nl kevesebb0 a formk m!nl t6bb 8soportban leg)enek a jtszma
vgn a tbln+ Ellenfele ennek fordtottjra t6reksz!k+ A srga f!gura mell srgt rak az eg)!k
jtkos0 de ng)zet mell lehet%leg k6rt tesz s g) tovbb+
A megtelt tbln megszmoljk a 8soportokat sznek0 majd formk szer!nt+ Az n)ert0 ak!
kevesebb 8soportba rendezte a f!gurkat+
A k6zpen 4resen marad# ng)zet nem8sak arra j#0 hog) a huszonng) f!gura !s megt6ltse a
huszon6t6s tblt0 hanem sz!getet !s alkot+ Ezt a sz!getet fokozatosan k6r4l6lel!k a f!gurk< g)
eg)!k jtkosnak s!n8s m#djban0 hog) nag)obb 6sszef4gg% 8soportokat ptsen r+
'ost0 hog) m!nd a hrom vltozatban !smerj4k a jtkot0 jobban megrtj4k0 hog) m! az az
elv, amel) a sznes f!gurk hadrendjt hasonl#v tesz! a nag) hun k!rl) hadg)akorlathoz+
'sfle beosztsban !s elkpzelhetj4k a sznek s formk vltogatst+ Veg)4k pldul
neg)ed!knek a hatsz6g alakot s a kk sznt+ "!zenhat k4l6nb6z% f!gurnk lesz g)0 s
k!rakhatjuk %ket eg) ng)szer ng)es tblra& vzsz!ntesen az eg)ez% formkat0 f4gg%legesen
az eg)ez% szneket+
"4relemjtk& rendezz4k el a f!gurkat 5g)0 hog) se vzsz!ntesen0 se f4gg%legesen0 se tl#san
ne ker4lj6n eg) sorba se eg)enl% szn0 se eg)enl% forma+
K6nn)en belthatjuk0 hog) !tt voltakppen 8sak eg!%ajta rendezsre van sz4ksg+ ;a ug)an!s
a szneket !s0 a formkat !s eg)Deg) szmmal jel6l6m meg0 akkor elegend%0 ha @0 K0 B0 [Des
szmmal oldom meg a feladatot0 s a szmok hel)be eg)szer(en behel)ettestem a megfelel%
sznt s formt+ Ezzel a k!s furfanggal mr a fele munkt megtakartottam+
'ost kezdj4nk hozz a megoldshoz+
Az els% sor 8sak ez lehet&
@ K B [
A msod!k sorban az eg)es 8sak a harmad!k vag) neg)ed!k hel)re ker4lhet0 mert az els%
hel)en f4gg%legesen0 a msod!k hel)en tl#san adna !smtl%dst+ ;a a msod!k sorban
harmad!k hel)re0 a harmad!kban neg)ed!k hel)re teszem az eg)est0 akkor mr a neg)ed!k
sorban 8sak msod!k hel)re ker4lhet&
@ K B [
@
@
@
A ketteseket k6nn)( 5g) elhel)ezn!0 hog) sehol se leg)en !smtl%ds&
@ K B [
@ K
K @
K @
A hrmasok elhel)ezsnl arra kell 4g)eln!0 hog) m!ndkt tl# vonalban leg)en eg)Deg)0
teht a harmad!k sor msod!k hel)n s a neg)ed!k sor utols# hel)n+ A msod!k sorban teht
8sak az els% hel)re ker4lhet a hrmas&
@ K B [
B @ K
B K @
K @ B
A hrom 4res hel)re berhatom a ng)eseket& 8sakug)an nem ker4lt eg)forma szm eg)
vonalba+
Ezt a megoldst 8sak00t kell rn!7 sznekre s formkra+ Ez az elrendezs nag)jb#l megfelel
a feltteleknek0 de a sznt s formt nem vltogattuk benne& m!nden hromsz6g p!ros0 m!nden
ng)zet srga s g) tovbb+ K4l6nb6z% szn( s formj5 f!gurkkal 8sak akkor rakhatnnk k! a
tblt0 ha a sznek msfle rend szer!nt elgtenk k! a szabl)t0 m!nt a formk+ Van eg) ms!k
megolds !s0 amel)et szmjeg)ekkel g) fejezhet4nk k!&
@ K B [
[ B K @
K @ [ B
B [ @ K
-tjuk0 hog) a vzsz!ntes sorok !tt !s ug)anazok0 m!nt az el%z% megoldsban0 8sak a
sorrendj4k ms& a msod!kb#l neg)ed!k lett0 a harmad!kb#l msod!k0 a neg)ed!kb%l harmad!k+
Alkalmazzuk ezt az 5jabb megoldst a formkra0 az el%z%t a sznekre+ Qg) mr vltogatva
ker4lnek 6ssze a sznek a formkkal0 m!nden komb!n8!# el%fordul+
5n)orl" kokk a sakkt+ln
>t ko8ka kell ehhez a t4relemjtkhoz s eg) sakktbla0 amel)nek mez%! pontosan akkork0
m!nt a ko8kk+ *e felszerels nlk4l !s vg!ggondolhatjuk a problmt+
'!nd az 6t ko8ka eg)!k lapjra rjunk eg) A bet(t+ 's bet(t0 szmjeg)et vag) jelet !s
rhatunk r0 8sak az a ln)eges0 hog) eg)rtelm(en meghatrozzon eg) !rn)t a ko8ka lapjn+
Az A bet(t eg) emberf!gura semat!kus brjnak !s tek!nthetj4k0 amel)en v!lgosan ltsz!k0
hog) m!kor ll a lbn s m!kor fejjel f6lfel+
Az 6t ko8kt lltsuk fel a tbla bal fels% sarkban0 kereszt alakban+ A sarokng)zet teht ?
m!nt az brn !s ltsz!k ? 4resen marad+ Az 6t ko8knak a megjel6lt oldala leg)en fel4l0 talpn
ll# A bet(vel+ A ko8knak ez a hel)zete ? f4ggetlen4l att#l0 hog) a sakktbla mel)!k mez%jre
hel)ezt4k ? huszonng) lehetsges eset k6z4l az eg)!k0 mert hat lapja k6z4l brmel)!k lehet
f6l4l0 s m!nd a hat esetben ng)flekppen fordulhat+
Kezdj4k mozgatn! a ko8kkat a sakktbln+ 3em 8s5sztatssal0 hanem b!llentessl+ Eg)Deg)
lps 5g) t6rtn!k0 hog) valamel)!k szomszdos 4res mez%re tb!llentj4k a ko8kt ACvDos
fordtssal+ Eg) !l)en lps utn a ko8knak mr nem a bet(jeles lapja lesz f6l4l+ Azt !s k6nn)en
elgondolhatjuk0 hog) eg) vag) t6bb !l)en b!llentessl a huszonng) lehetsges hel)zet
brmel)!ke ltrej6het+ ;a a mez%knek ug)anazon a sorn tesz4nk meg ng) lpst eg)ms
utn0 akkor a bet(jeles lap ker4l 5jra fel4lre0 ll# hel)zet( A bet(vel+ *e ha eg) lpst
f4gg%legesen tesz4nk0 eg)et vzsz!ntesen0 majd hrmat meg!nt f4gg%legesen0 akkor mr fekv%
hel)zetbe ker4l az A a fels% lapon+
Az a krds& lehetsgesDe !l)en b!llentett lpsekkel 5g) rendezn! az 6t ko8kt a tbla tetszs
szer!nt! rszn0 hog) a ko8kk eg) sorban lljanak0 k6zvetlen4l eg)ms mellett0 s m!ndeg)!ken
az A bet( leg)en fel4l0 mgped!g a k!!ndul# hel)zetben:
A krdsre a 'egoldsokban adjuk meg a vlaszt+ *e hog) k6nn)ebb leg)en a felelet0
elemezz4k k!ss a ko8ka hel)zetnek vltozsa!t+ Kpzelj4k el0 hog) a ko8ka eg)!k 8s58sban
6sszefut# hrom lapot eg)forma szn(re festj4k0 a ms!k hrom lapot ped!g fehren hag)juk+
Qg) az eg)mssal szemk6zt! lapok eltr% szn(ek lesznek+ $!g)elj4k meg a ktfle szn( ko8ka
v!selkedst lpsek k6zben+ A tbln ll# ko8knak ltalban hrom lapjt szoktuk ltn!+ "6bb
lapjt semm!kppen nem ltjuk eg)szerre0 kevesebbet Oeg)et vag) kett%tP 8sak k!vteles
esetben+ ;rom lthat# lap ? ez a ko8ka ltalnos kpe+ A sznezett ko8ka ng)flekppen
mutathatja felnk hromDhrom lapjt+ Vag) hrom sznes lapja nz rnk0 vag) kett%0 vag) eg)0
vag) eg) sem+ Eg)Deg) tb!llentssel a felnk es% festett lapok szma egg)el n6veksz!k vag)
8s6kken+ *e 8sak egg)el vltozhat+ ;a teht pros szm5 sznezett lapot ltunk Oa CDt !s
prosnak vveP0 akkor eg) b!llents utn pratlan lesz a rnk nz% sznezett lapok szma+
1tor#tk
Ehhez a jtkhoz ol)an tetraderek kellenek0 amel)eknek lapja! k4l6nb6z% szn(ek+ A
tetradert ng) szabl)os hromsz6glap hatrolja+ A ng) lapot ng)fle sznnel festj4k be+
El%sz6r kartonlapra rajzoljuk r a tetrader hl#zatt0 aztn fess4k k!0 vg4l ragasszuk 6ssze
a megfelel% oldalakat+ *e ragaszt# nlk4l !s 6sszellthatjuk a tetradert0 ha a ragaszt#hoz val#
.f4lek7 hel)ett hrom teljes hromsz6get hag)unk0 s ezeket bel4lre dugjuk+
A tetrader lapja!t ktfle sorrendben sznezhetj4k k!+ "etradere!nk k6z4l 6t6t az eg)!k
sorrendben0 hatot a ms!kban sznez4nk+ Ezt a hl#zatok ksztsnl k6nn)en f!g)elemmel
ksrhetj4k+ ;a k6zpen van ? mondjuk ? a kk szn0 akkor a k6r4l6tte lev% sznek az
#ramutat# jrsa !rn)ban g) hel)ezkednek el& p!ros0 srga0 z6ld vag) p!ros0 z6ld0 srga+
"!zeneg) k!s sznes stort kszt4nk+ A jtktbla huszonng) k!s hromsz6gre felosztott
hatsz6g+ A hromsz6gek fele fehr0 fele fekete+ A jtk 8sak a fehr mez%k6n fol)!k0 ezeken
llnak a f!gurk+
;rom0 esetleg kt jtkos vehet rszt a jtkban+
A jtkosok le4lnek a tbla eg)Deg) oldalhoz0 ahonnan j#l lehet ltn! a fehr mez%k6n ll#
f!gurk hel)zett+
A t!zeneg) storf!gurt f6ldobjk a leveg%be0 s ahog) leestek0 ol)an hel)zetben ker4lnek a
tbla v!lgos mez%!re+ A jtkosok 8sak a felj4k es% lapot ltjk m!nden tetraderb%l0 s ha nem
kelnek fel a hel)4kr%l0 nem !s ltjk0 hog) a kt szomszdjuk fel m!l)en szn( oldalak
fordulnak One felejts4k el0 hog) a strak sznezs! sorrendje k4l6nb6z%P+
'!ndeg)!k jtkos megszmolja0 hog) az %fel es%0 az % hel)r%l lthat# t!zeneg)
tetraderoldalon mel)!k szn fordul el% a legt6bbsz6r+ Ez lesz az % szne+ A hrom jtkos meg
!s mondja hangosan a szmols eredmn)t0 vag)!s a sajt sznt+ 3em val#szn(0 hog) a
szmols alapjn kt jtkos ug)anazt a sznt kapja+ V!szont eg) szn gazdtlan marad0 mert a
ng) sznb%l 8sak hrmat vlasztanak k!+
'!nden jtkosnak az a 8lja0 hog) a felje es% oldalakr#l elt-ntesse a sajt sznt+ Az n)er0
ak! els%nek oldja meg ezt a feladatot+
A lps 5g) t6rtn!k0 hog) az 4resen hag)ott mez%re b!llent!k t az eg)!k szomszdos f!gurt0
mgped!g kt b!llentssel+ Eg) b!llents es!k a k6zvetlen4l szomszdos s6tt mez%re0 a ms!k
az 4res v!lgos mez%re+ Az g) szabadd lett v!lgos mez%re ug)an!l)en m#don b!llent t eg)
ms!k strat a soron k6vetkez% jtkos+
'ondtuk mr0 hog) a jtkosok 8sak a felj4k es% oldalakat lthatjk+ *e b!llentsnl
megf!g)elhet!k s megjeg)ezhet!k0 hog) m!l)en szn fordult az ellenfl fel0 s ebb%l arra !s
k6vetkeztethetnek0 hog) el%n)6s voltDe nek! a b!llents0 vag) rontotta a hel)zett+ A b!llents
utn az eg)!k szomszdom ppen azt a sznt fogja ltn!0 amel)et az el%bb n lttam+ Az !s
b!llents k6zben der4l k!0 hog) mel) strak vannak eg)forma sorrendben sznezve+ A ktfle
sznezs( tetradert k4l6nb6z% m#don kell tb!llenten!0 hog) eg) b!zon)os szn a kvnt
hel)zetbe ker4lj6n+ Azrt kell szmon tartanunk a sznek rendjt0 hog) lehet%leg ol)an sznt
juttassunk a kt ellenflnek0 amel)et nek! kell elt4ntetn!+
;a eg) jtkos elrte 8ljt0 befejez%d6tt a jtszma+
Hol a ngyzet?
Kt jtkos felvltva rak eg)Deg) megk4l6nb6ztethet% f!gurt eg) ng)zet alak50 ng)zetekre
beosztott tblra+ Az n)er0 ak!nek s!ker4l ng) f!gurjt 5g) elhel)ezn!0 hog) eg) ng)zet
sarka!t alkossk+
A jtkot hatszor hat mez%b%l ll# tbln lehet legjobban jtszan!+
;n)fle lehet%sg van ezen a tbln arra0 hog) ng) f!gura eg) ng)zetet alkosson:
=okkal t6bb0 m!nt gondolnnk+
3g) szomszdos mez% alkotja a lehet% legk!sebb ng)zetet+ A teljes tblt k!len8 !l)en
ng)zetre lehet felosztan!+ *e a k!rakhat# legk!sebb ng)zetek szma ennl t6bb0 mert ms
8soportostsban !s 6sszeker4lhetnek a mez%k+ A ng) sarokmez% 8sak eg) !l)en ng)zetben
vehet rszt+ A tbla szln lev%k kett%ben0 a bels% mez%k ped!g ng)ben+ A k!rakhat# k!s
ng)zetek szma KI+
Wl)an ng)zetet0 amel)nek hrom eg)sg az oldala0 @HDot lehet k!rakn!+ '!rt: 'ert m!nden
bels% mez% eg)Deg) !l)en ng)zetnek a k6zepre es!k+
3g) eg)sgn)! ng)zetet k!len8et lehet k!rakn!+
>t eg)sgn)!t ng)et+ ;at eg)sgn)!t 8sak eg)et+
9supa ng)zetszm j6n k!0 mert a ng)zetek elhel)ezkedse m!nden !rn)ban sz!mmetr!kus+
*e ezzel mg nem jrtunk vgre a problmnak0 mert 8sak ol)an ng)zetekr%l beszlt4nk0
amel)eknek oldala! prhuzamosak a tblval+
tl#san ll# ng)zetek !s alakulhatnak a tbln+ Ezeknek a ng)zeteknek az oldalt mr nem
adhatjuk meg ug)anol)an eg)sgekben0 m!nt az edd!g!ekt+ ;a tl#san szomszdos ng) mez%
alkot !l)en ng)zetet0 akkor eg) teljes mez% es!k a k6zepre+ "eht !l)enb%l !s t!zenhatot lehet
k!rakn!0 mert m!nden bels% mez% eshet k6zpre+ Az eg) fokkal nag)obb tl#s ng)zet k6zepre
6t mez% es!k+ Il)en ng)zet ng) lesz+ Ennl !s nag)obb tl#s ng)zet azonban mr nem fr r a
tblra+
Vgezt4nk: 3em0 mert ol)an ng)zeteket !s k! lehet alaktan! a tbln0 amel)ek ferdn llnak0
de oldala!k nem [IvDos sz6get zrnak be a tbla oldalval+
"!zenn)ol8 ng)zet lehetsges0 amel)nek 8s58sa! a sakkb#l !smert eg)szer( l#ugrsn)!ra
vannak eg)mst#l+ A ng)zetszmok hatalma !tt sem t6r!k meg+ A k!len8b%l azrt lesz
t!zenn)ol80 mert ktfle sz6gben rakhat#k k! a l#ugrsos ng)zetek+
;a a l#ugrs @ bet(jnek szrt eg) eg)sggel meghosszabbtjuk0 akkor nag)obb ng)zeteket
kapunk0 6sszesen n)ol8at+ ;a mg eg) eg)sggel hosszabb szrat vesz4nk0 de az @ ms!k szra
mg m!nd!g kt eg)sg0 akkor kt nag) ng)zetet kapunk+ A kt ng)zet 8s58sa! a tbla
sarokng)zete mellett! mez%k lesznek+
'ost mr 8sak eg)etlen vltozat van htra& a ng)zet 8s58sa! ol)an nag) l#ugrsra vannak
eg)mst#l0 amel)nek eg)!k szra hrom0 ms!k szra ng) eg)sg+ Il)en ng)zet 8sak eg) van+
=zmoljuk 6ssze& @CI ng)zetet tudunk k!rakn!+
Azrt kellett vg!gnzn! az 6sszes lehet%sget0 mert a jtkban0 m!nt mondtuk0 eg)etleneg)
ng)zet 8s58sa!nak k!raksa g)%zelemre juttatja az eg)!k jtkost+ A g)%zelem elrshez s
megakadl)ozshoz eg)arnt sz4ksges0 hog) m!nden vltozatot !smerj4nk+
Ezt a jtkot szupermalomnak !s nevezhetnnk+ 'g a malomjtkban a tbla eg)Deg) pontja
legfeljebb kt malomhoz tartozhat0 !tt a tbla 8s58sa!val szomszdos n)ol8 mez% m!ndeg)!ke
htfle komb!n8!#ban alkothat ng)zetet+ "eht t6bbsz6r6sen f!g)eln! kell m!nden mez%re0
m!nden alakuln! ksz4l% ng)zetre+
*e meg lehetDe eg)ltaln akadl)ozn! a g)%zelmet: Vg!g lehetDe vezetn! a jtszmt anlk4l0
hog) eg)!k jtkos !s g)%ztes llst rne el: 's fogalmazsban& k! lehetDe t6lten! a harm!n8hat
mez%t @J?@J k4l6nb6z% szn( f!gurval 5g)0 hog) a @CI lehetsges ng)zet k6z4l eg)!knek a
8s58sa!n se leg)en ng) eg)enl% szn( f!gura+ Van !l)en d6ntetlen hel)zet+ A n)llal megjel6lt
ng) mez%n a kt szn ms elhel)ezsben !s lehet0 ez mr nem befol)solja az eredmn)t+
Ezen a d6ntetlen tbln sok rdekes szabl)ossgot0 rszsz!mmetr!t f!g)elhet4nk meg+ *e az
eg)!k szn f!gur!nak elhel)ezse nem teljes t4kre a ms!knak+ Ebb%l !s ltsz!k0 hog) az ellenfl
g)%zelmnek megakadl)ozshoz nem elg a t4k6rjtk takt!kja0 teht az0 hog) a msod!k
jtkos m!nd!g a ms!k fltbla megfelel% mez%jre teg)e k6vetkez% f!gurjt+
H&sz pont 0 !6szonegy ngyzet
Az bra kereszt alakban elhel)ezett h5sz pontjt ng)zetek sarokpontja!nak tek!ntj4k+ A
ng)zetek lehetnek k4l6nb6z% hel)zet(ek0 8sak az a ln)eges0 hog) m!nd a ng) sarkuk
szerepeljen a h5sz pont k6z6tt+ "eht pldul az a ng)zet0 amel)nek hrom sarkt az @Des0 ID
6s s LDes pont alkotja0 nem j6het szmtsba+
A legk!sebb ng)zetekb%l k!len8 van& @ K B [0 I H @@ @K0 H L @K @B s g) tovbb+
A k6vetkez% nag)sg5b#l ng)& B H J @B0 [ L A @[F
3g) mg nag)obb& B A @K @J0 [ H @I @LF
Vg4l ng) egszen nag)& @ @C @@ KC0 K I @H @AF
'el)!k hat pontot kell elvenn4nk a h5szb#l0 hog) a huszoneg) ng)zet k6z4l eg) se maradjon
meg:
;n) megoldsa lehetsges a feladatnak:
@tkeresztezs nlkl
evezet%4l pr#bljunk megoldan! eg) feladatot+ ;rom hz s hrom k5t van eg) udvaron+
;og) kell az utakat elhel)ezn!0 hog) m!ndeg)!k hzb#l el lehessen jutn! m!ndeg)!k k5thoz0 de
az utak sehol se keresztezzk eg)mst:
$elelet& sk1an, az udvar f6ldjn nem lehet megoldan! a feladatot+ 9sak ha eg) hel)en ol)an
fel4ljr#t ptennek0 m!nt a vas5tllomsokon+ OA modern k6zlekedsben !s aluljr#kkal0
fel4ljr#kkal k4sz6b6l!k k! a veszl)es keresztezseket0 nem8sak vasutaknl0 hanem kt aut#5t
metszspontjnl !s+P
'ost lssuk a jtkot+ Eg) darab paprra felrjuk a szmokat eg)t%l h5sz!g0 de nem
sorrendben0 hanem 6sszekeverve0 az egsz paprlapon elsz#rva+ Az els% jtkos 6sszek6t!
vonallal az eg)est s a kettest+ A k6vetkez% a kettest s a hrmast+ A vonalaknak nem szabad
keresztezn!4k eg)mst+ ;a a jtkosok a legeg)szer(bb m#don h5zzk meg a vonalat0 akkor !s
5g) behl#zzk a paprt0 hog) el%bbDut#bb elzrjk az utat a soron lev% szm el%l+ ;a eg)
jtkos nem tud a k6vetkez% szmhoz vonalat h5zn!0 kereshet eg) nag)obb szmot0 ahov
5tkeresztezs nlk4l el tud jutn!0 de ann)! rossz pontot kap0 ahn) szmot k!hag)ott a
szmsorb#l+ Nldul0 ha a tzesb%l 8sak a t!zen6t6sh6z tud eljutn!0 akkor ng) rossz pontot kap+
Ak! vgkpp megakad0 teht eg)etlen k6vetkez% szmhoz sem tud eljutn!0 az h5sz rossz pontot
kap+
A jtkosok kan)arg#s vonalakat !s h5zhatnak0 k6r4lrajzolhatjk a ks%bb k6vetkez%
szmokat0 de nem keresztezhet!k sajt vonalukat sem0 teht hurkot nem rajzolhatnak+ Qg) a
papron kesken) tjr#k keletkeznek0 s a k6vetkez% jtkos heg)es 8eruzval s 4g)es kzzel
mg eljuthat azokhoz a szmokhoz0 amel)ek n!n8senek teljesen elzrva+
's!k vltozata a jtknak& nem szmjeg)eket runk0 hanem h5sz k6rt0 sz!ntn sztsz#rva a
papron+ A soron k6vetkez% jtkosnak m!nd!g ktDkt k6rt kell 6sszek6tn!e0 szabad vlaszts
szer!nt+ A jtknak akkor van vge0 m!kor mr n!n8s kt 6sszek6thet% k6r0 m!ndeg)!k el van
zrva a t6bb!t%l+
-nsols
A jtktbla ng)zet alak5 paprlap+ ;atvan pontot jel6lt4nk meg rajta& harm!n8at fekete0
harm!n8at fehr k6rrel+ A jtk sorn a kt jtkos ezeket a pontokat k6t! 6ssze vzsz!ntes s
f4gg%leges eg)enesekkel+ A jtkosok nem szemben 4lnek eg)mssal0 hanem a tbla
szomszdos oldala!nl+ Az eg)!k jtkos0 ak! a tbla als# oldalnl 4l0 a fekete pontokat fogja
6sszek6tn!0 a bal oldalon 4l% a fehr pontokat+ Az eg)!k fekete 8eruzt hasznl0 a ms!k
p!rosat0 hog) a vonalakat meg lehessen k4l6nb6ztetn!+ $elvltva h5znak eg)Deg) vonalat0 s az a
8l0 hog) valamel)!k4k 6sszef4gg% vonallal k6sse 6ssze az el%tte lev% !ndul# sort a t5ls#
oldallal+ Az 6sszef4gg% vonal akrm!l)en bon)olult0 zegzugos lehet0 de sehol sem keresztezhet
mr megh5zott vonalat+
;a semm! nem llna az !ndul# jtkos 5tjban0 6t lpsre0 6t rszb%l ll# eg)enessel elrn a
szemben lev% oldalt+ *e az ellenfele nem hag)ja0 5tjban ll0 s arra kn)szert!0 hog) az eg)enes
vonalat megt6rje0 s%t !de!glenesen meg !s szaktsa0 abban a remn)ben0 hog) az elsz#rt
vonaldarabkkat ks%bb eg)esthet!+
;og) hov h5zzk a jtkosok az eg)es vonalakat0 az teljesen rjuk van bzva+
"ulajdonkppen a fekete 8eruzt hasznl# jtkos !s 6sszek6thetne kt fehr pontot0 a ms!k
meg kt fekett0 de nem lenne rdemes+ K6nn)en megrthetj4k0 hog) m!rt+ Ak!nek a jobb
oldal! fehr sort kell 6sszek6tn! valam!l)en m#don a bal oldal! fehr sorral0 az a fekete pontok
k6zt lev% vonalat sohasem tudn belekap8soln! a sajt hl#zatba+ *e gn"solni, htrltatn! !s
8sak 5g) tudja hatsosan a fekete jtkost0 ha a fehr pontok k6z h5zott vonallal zrja el az
5tjt+
K6zbevet% krds& vajon n!n8sDe ebben a jtkban d6ntetlen: 3!n8s+ ;!ba keveredtek 6ssze
a zegzugos vonalak0 m!ndadd!g van esl) a n)ersre0 mg az ellenfl ltre nem hozta a teljes
6sszek6ttetst a tbla kt szle k6zt+
-erajzoltuk eg) befejezett jtk brjt+ A fekete vonalakat 6sszef4gg% eg)enesekkel0 a
p!rosakat pontozott vonalakkal jel6lt4k+ A vonalak szmozsa azt jelz!0 hog) hn)ad!k
lpsknt ker4ltek a tblra+ ;a f!g)elmesen k6vetj4k a szmozs szer!nt a jtk menett0
lthatjuk0 hog) m!ndkt jtkos m!l)en sokfle m#don !g)eksz!k elrn! a kett%s 8lt& az ellenfl
gn8solst s sajt vonala!nak 6sszek6tst+
Ebben a jtkban !gen sokfle vltozat lehetsges0 akrhn) jtszmt vg!g8s!nlunk0 eg)!k
sem hasonlt a ms!khoz+ Eg)Deg) jtszma fol)amn !s m!nd!g vltoz!k a hel)zet0 m!nden
lpsnl az egsz tblt t kell tek!nten!0 hog) az ellenfl terve!re k6vetkeztess4nk0 s el%re
vdekezhess4nk ellene+
HeA
N!et ;e!n dn mrn6k0 sok 5j geometr!a! s matemat!ka! jtk k!tall#ja konstrulta ezt az !gen
szellemes0 !gen eg)szer( tbls jtkot+
A tbla hatsz6gekb%l ll# ng)sz6g0 m!ntha eg) lpb%l0 a mhek b6l8s%rendszerb%l vgtk
volna k!+ ;atsz6gekb%l nem lehet ng)zetet k!rakn!0 8sak rombuszt0 s annak sem eg)enes az
oldala0 hanem 8s!pks+ Ennek a hatsz6gtblnak m!nden oldala eg)enl% szm5 hatsz6gb%l ll0 a
szomszdos hatsz6geknek eg)Deg) oldaluk k6z6s+
A tbla eg)!k tl#ja ug)an8sak enn)! s ug)ang) r!ntkez% hatsz6gb%l ll0 teht ppen akkora0
m!nt a ng) oldal+ A ms!k0 hosszabb!k tl# hatsz6ge! azonban nem r!ntkeznek eg)mssal+
"eht0 ha m!nd!g szomszdos mez%re lpve akarnnk thaladn! a tbln0 a hosszabb tl#
mentn 8sak 8!k8akkban haladhatnnk0 s ktszer ann)! lpsben tehetnnk meg az utat0 m!nt a
ms!k tl# mentn+
A he^jtkot k4l6nb6z% mret( tbln lehet jtszan!+ A stratg!a meg!smersre elegend% a
hatszor hatos vag) mg k!sebb tbla+ E)akorlott jtkosok t!zeneg)szer t!zeneg)es tbln
jtszhatjk+
A tbla kt0 eg)mssal szemben ll# oldalt feketnek0 a ms!k kett%t fehrnek nevezz4k+ A
jtkosok k6z4l !s az eg)!k fekete0 a ms!k fehr+ $elvltva rakjk le f!gur!kat Ovag) rajzoljk
jele!ketP a hatsz6glet( mez%kre+ A jtkosok brmel)!k mez%re tehetnek0 amel)!k mg n!n8s
elfoglalva+ Az oldalak megnevezse nem jelent! azt0 hog) !ndul# sort0 starthel)et jel6lnek k!+
A jtkosok 8lja0 hog) a maguk kt oldalt az elfoglalt mez%k 6sszef4gg% ln8val k6ssk
6ssze+ Ez termszetesen 8sak az eg)!k flnek s!ker4lhet+ Ak!nek 6sszef4gg% 5tja van ?
akrm!l)en kan)arg#s !s ?0 az megn)erte a jtszmt+ A g)%ztes jtkos ln8a t6bb t6redkb%l ll
6ssze a jtszma vgre+ A jtkosok !g)ekeznek k6zbelpn!0 az ellenfl alakul# ln8t
megszaktan!0 a maguk elszaktott rsze!t ped!g ker4l% 5ton 6sszekap8soln!+ ;a
ng)zethl#zatos tbln az eg)!k jtkos kt f!gurja k6z6tt van az ellenfl0 a szakadst 8sak
hrom mez% elfoglalsval lehet 6sszek6tn!+ ;atsz6ges hl#zaton azonban kt lps !s elg az
6sszekap8solshoz+ *e nem8sak ezrt rdekes a jtk menete0 hanem azrt !s0 mert a hatsz6ges
hl#zat ttek!ntse nehezebb0 m!nt a tbls jtkokban megszokott ng)zetes hl#zat+
A he^jtk elmlett t6bben !s fejtegettk0 s rdekes elemzst adtak a n)ers! esl)ekr%l+
A levezets abb#l !ndul k!0 hog) a jtkban m!ndenkppen g)%zn!e kell valamel)!k jtkosnak+
;a ng)zetekb%l ll# tbln jtszannk hasonl# jtkot0 akkor lehetsges volna d6ntetlen
jtszma0 mgped!g !gen sok+ Il)en d6ntetlen jtszma vghel)zetnek tek!nthetj4k a sakktbla
s6tt s v!lgos mez%!t+ *e a hatsz6ges tbla mez%!t nem lehet 5g) lefoglaln! kt sznnel0 feleD
fele arn)ban0 hog) a szemben lev% oldalak k6z4l eg)!k pr se leg)en 6sszek6tve+
Az esl)ek ? k4l6n6sen nag)obb tbln ? k!eg)enlt%dnek+
A he^jtk eg) ms!k vltozatban fordtott feladatuk van a jtkosoknak& arra kell
kn)szerten!4k ellenfel4ket0 hog) megszaktatlan ln8ot alkosson kt oldalvonala k6z6tt+
Nr#bljunk k! nhn) kezd% lpst m!n!ml!s mret( tbln0 az eredet! feladat0 a kt oldal
6sszek6tse szempontjb#l+ 3g) mez%b%l ll# tbln ktsgtelen az !ndul# jtkos el%n)e0
mert a kt k!jel6lt oldalt kt m#don !s 6sszek6thet! kt mez% elfoglalsval+ A r6v!debb!k tl#t
kpez% kt mez% k6z4l kell eg)et elfoglaln!a0 s a msod!k lpsre n)ert+ K!len8 mez%b%l ll#
tbln a k6zpen lev% mez%t kell elfoglaln!a az !ndul# jtkosnak+ "!zenhat mez%b%l ll# tbln
a r6v!debb tl# valamel)!k mez%jt+
*e a g)%zelemnek ms 5tja! !s vannak+ ;rom he^feladvn)t k6zl6k !tt+ '!ndhromban a
fekete jtkos volt az !ndul#+ Az els%ben teht a fehr van soron0 a ms!k kett%ben a fekete+ '!
lesz a legkedvez%bb lps: O'egoldsok a KJK+ lapon+P
1zalta
A jtk neve0 a salta lat!n sz#b#l ered0 azt jelent!& ugorj+ '!nt sok ms lat!n sz#0 ez !s szerepel
nhn) k6z!smert k!fejezsben+ Ebb%l ered pldul a hallugrs olasz neve& szalt# mortle+
K6z!smert lat!n k6zmonds& 5i" Hhodus, hi" saltaI Itt van ,odosz0 !tt ugorjZ Azaz& b!zon)tsd
tettel szava!dat+ A!sz#posz eg)!k mesjben ug)an!s azzal krked!k valak!0 hog) eg)szer nag)ot
ugrott ,odosz sz!getn0 s ezt tan5kkal kvnja b!zon)tan!+ Erre azt felel!k nek!& Itt van
,odosz0 !tt ugorjZ
A szaltban rendszer!nt az n)er0 ak! az ellenfelet m!nl g)akrabban r tudja kn)szerten! a
maga f!gurjnak tugrlsra+ Az ugrats szaltaI k!ltssal t6rtn!k+ *e haladjunk 8sak
sorjban+
A jtktbla @Ks@K ng)zetb%l ll0 a sakktblhoz hasonl#an sznezve+ 9sak a fehr
ng)zeteken jtszunk0 a s6ttek m!ndvg!g 4resek maradnak+ '!ndkt jtkosnak @J0
napokkal0 holdakkal s 8s!llagokkal kestett korongja van+ Nersze a dszts eg)5ttal szmozs
!s& eg)0 kett%0 hrom0 ng)0 6t0 hat nap ? s g) tovbb+ Az eg)!k jtkos korongja!n v!lgos
rajzok vannak s6tt alapon0 a ms!kn s6tt rajzok v!lgos alapon+
A jtk kezdetn fellltjk a f!gurkat hrom sorban+ A jtkos el%tt lev% sorba ker4lnek a
napok0 balr#l jobbra haladva0 n6vekv% szmmal+ A k6vetkez% sorba ker4lnek a holdas0 majd a
8s!llagos korongok+ A f!gurk teht a sarkosan r!ntkez% ng)zeteken vannak+ Az ellenfl a
f!gur!t %fel%le nzve0 ug)anabban a rendben lltja fel0 #n%el&lem n#zve azon1an meg%ordtva'
"eht az n hatos korongja!m s az ellenfl hatos korongja! tl#san llnak eg)mssal szemben+
Ezt a jtkban !s k! kell hasznln!& ellenfel4nknek ug)an!s tl#san kell vezetn!e a szls%
f!gurkat a 8lba0 s ezt k4l6nfle eszk6z6kkel meg lehet akadl)ozn!+
A f!gurkkal a k6vetkez%kppen lphet4nk&
@+ tl#san tlphet4nk a szomszdos fehr ng)zetre+ ONersze 8sak akkor0 ha az 4res+P
K+ tugorhatjuk a sajt f!gurnkat0 ha a szomszdos mez%n ll0 s a rajta t5l lev% mez% 4res+
Kt eg)ms mellett! f!gurt nem lehet tugran!+ *e lehet sorozatosan vag) akr 8!k8akkban !s
ugran!0 ha m!nden msod!k mez% 4res+ Ezeket az ugrsokat szabad elhatrozsb#l tehet! a
jtkos+
B+ Van azonban kn)szer( ugrs !s0 m!kor az ellenfelet szaltaI k!ltssal k6telezz4k0 hog) oda
ugorjk0 ahova m! akarjuk+ 6zaltt 8sak akkor k!lthatunk0 ha a legutols# lps4nkkel eg)
tugorhat# f!gurt hel)ezt4nk az % eg)!k f!gurja el+ A kn)szerugrs nem felttlen4l 8sak
annak az eg) f!gurnak tugrsb#l ll+ ;a fol)tatn! lehet0 akkor kell is' Ak! nag) f6ln)ben
van ellenfele f6l6tt0 az sorozatosan ugrltathatja0 s arra szorthatja0 hog) f!gur!t a
legkedvez%tlenebb hel)ekre futtassa be& eg)est a hatos hel)re s megfordtva+ A legknosabb
dolog a jtk vgn eg)enknt! lpsekkel hel)revnszorogn! az !l)en f!gurkkal0 amel)ek az
el%bb ol) g)ors ugrsokkal futottak be a h!bs hel)ekre+
A jtszma k6zepn a kt jtkos f!gur! er%sen 6sszekeverednek a tbln0 sorozatos
szaltzsokra adva alkalmat+ A vge fel elvl!k eg)mst#l a kt 8sapat0 s most mr a
rendezsben futnak versen)t eg)mssal+ Az a jtkos g)%z0 ak!nek el%bb s!ker4l 6sszes f!gur!t
az ellenfl k!!nduls! oldaln az eredet! felllsban elrendezn!e+ A jobban ll# jtkosnak !s van
hel)rev!nn! val# f!gurja0 de ellenfelt t!zen6tDh5sz lpssel !s megel%zhet!+
Geg)ezz4k f6l0 hog) a vesztes hn) lpssel maradt el+
Bgrat"
Ketten jtsszk eg) kettvgott sakktbln+ Ezt nem kell sz# szer!nt venn!+ '!nd6ssze arr#l
van sz#0 hog) jtkunk tblja ol)an sakktblhoz hasonlt0 amel)et a kt szemben lev% sarok
k6z6tt 8!k8akkos vonallal elvgtunk+ ;a eg)enes vonallal vgnnk t a sakktblt tl#s
!rn)ban0 akkor kett kellene vgnunk n)ol8 mez%t+ Az tl# vonalba es% n)ol8 mez% azonban
mg teljes egszben rajta van az ugrat# tbljn0 teht nem harm!n8kt ng)zetb%l ll Oenn)!
lenne hatvanng) feleP0 hanem harm!n8hatb#l+
A mez%ket ug)an5g) jel6lhetj4k0 m!nt a sakktbln& A@0 @0 9@F ;@< AK0 K0 9KF EK s
g) tovbb+ A legfels% sorban mr 8sak eg)etlen ng)zet van& AJ+
A jtk sorn m!nden mez%be eg)Deg) f!gura ker4l0 teht 6sszesen harm!n8hat f!gurra van
sz4ksg& fele s6tt0 fele v!lgos+ K!vghatjuk a f!gurkat ktfle sznes kemn)paprb#l !s+ *e
babszemmel0 kukor!8aszemmel0 feles srgabors#szemmel0 patentkapo88sal0 k!s gombbal s sok
m!ndennel lehet jtszan!0 am! ppen kznl van+
A kt jtkos nem szemk6zt 4l eg)mssal0 hanem az asztal kt szomszdos oldalnl
hel)ezked!k el+ ;a a lp8s%zetes tblt eg)enl% szr5 derksz6g( hromsz6gnek tek!ntj4k0
akkor a kt befog#ja lesz a kt jtkos !ndul# sora+
El%sz6r az eg)!k0 aztn a ms!k jtkos hel)ez el eg) f!gurt0 g) lpnek felvltva+ A letett
f!gurk hel)4k6n maradnak0 nem kell vel4k tovbblpn! a jtk fol)amn0 a jtk nevben lev%
ugrats !s 8sak kpletes+ A jtkosok mg!s el%rehaladnak0 mert fol)tatjk a megkezdett
sorokat0 az !ndul# sorra mer%leges !rn)ban+ "eht a kt jtkos eg)msra mer%leges !rn)ban
vonultatja f6l f!gur!t+
3zz4k most a jtktblt az eg)!k rsztvev% szemsz6gb%l0 ak!nek A@0 AK0 AB0F AL0 AJ az
!ndul# sora+ / az !ndul# sort#l elkezdve n)ol8 f!gurt hel)ezhetne el az eg)es sorban0 hetet a
kettesben0 a n)ol8asban ped!g eg)etleneg)et+ Az AJDas mez%be hbortatlanul odatehet! azt az
eg) f!gurt0 mert ez az % !ndul# sorba es!k0 az ellenfl !ndul# sort#l v!szont eg)el%re
elrhetetlen tvolsgban van+
A f!gurk elhel)ezsnek ug)an!s az a f% szabl)a0 hog) az !ndul# sort#l kezdve 8sak
6sszef4gg% sorokban szabad lerakn! %ket+ ;og) az !ndul# sornak mel)!k mez%jn kezd!0 s
aztn ott fol)tatjaDe0 vag) eg) k6vetkez% sort kezd meg0 az teljesen a jtkos tetszsre van
bzva+
A kt !rn)b#l megkezdett sorok hamarosan 6ssze4tk6znek eg)mssal+ A kt jtkos 5tvonala
ug)an!s keresztez! eg)mst+ Arra a ng)zetre0 ahol mr az ellenfl f!gurja ll0 nem lehet tenn!0
8sak azt tugorva lehet a sort fol)tatn!+ ;a az eg)!k jtkos pldul elfoglalta az A@Des mez%t0
akkor a ms!k 8sak ezt a mez%t tugorva kezdhet! meg a szls% sort+
G#l meggondolja azonban0 hog) tugorjonDe eg) ellensges f!gurt0 mert m!nden ugrs
h!bapontnak szmt+ Az vesztett0 ak! a jtk fol)amn t6bbsz6r volt kn)telen tugorn! az
ellenfl f!gurjt+
Ezt a jtk vgn k6nn)( 6sszeszmoln!+ ;a eg) lpssel kt vag) hrom f!gurt ugrott t0
akkor kt0 !lletve hrom rossz pontot szerzett+
Eg) jtszma vgs% llsa pldul !l)en Oa v!lgos szn !ndul# sora a f4gg%leges0 a s6tt a
vzsz!ntesP+ A v!lgos0 balr#l jobbra haladva0 tugrott az els% sorban hrom s6tt f!gurt0 a
msod!k sorban eg)et0 a harmad!kban kett%t0 a neg)ed!kben hrmat0 az 6t6d!kben eg)et0 a
hatod!kban kett%t+ Qg) 6sszesen @K rossz pontot szerzett+ A s6tt0 a vzsz!ntes !ndul# sorb#l
f6lfel haladva tugrott az A sorban kt v!lgos f!gurt0 a sorban eg)et0 a * sorban !s eg)et0
az E sorban kett%t0 az $ sorban eg)et0 6sszesen L rossz pontot szerzett+ A jtszmt teht a s6tt
n)erte L&@K arn)ban+
A jtk vgs% llsb#l 8sak az der4l k!0 hog) k! hn)szor ugrott+ Azt nem mutatja a tbla0
hog) az eg)es ng)zeteket m!l)en sorrendben t6lt6ttk be a jtkosok+ *e azrt g) !s
megllapthatunk eg)etDmst a jtkosok takt!kjr#l az !tt lthat# vgeredmn) alapjn+
A vesztes v!lgos jtkos a jtszma elejn azzal !g)ekezett b!ztostan! hel)zett0 hog) a KDes
vonalon vg!grakta a f!gurkat+ *e amg azt az eg) sort az utols# ng)zet!g elfoglalta0
elvesztegette lpse!t0 s ezalatt a s6tt jtkos a t6bb! sorban elfoglalta a legrtkesebb
hel)eket+ A v!lgos g) 8sak nag) ldozat rn0 kettes ugrssal tudta kezden! az 5tjt a BDas0 [D
es s HDos sorban0 s ezzel mr a jtk elejn hat rossz pontot szerzett+
A jtk sorn m!nd!g a p!llanatn)! stratg!a! hel)zet alapjn kell eld6nten!e a jtkosnak0 hog)
a tbla mel)!k pontjra teg)e le f!gurjt+ A har8 el%sz6r az A 9 * @D0 KD0 BD0 [Des mez%k6n
fol)!k+ Itt d%l el0 hog) mel)!k jtkos tudja a ms!kat k!sebb ter4letre szortan!+ Az E$E;0
!lletve ID0 HD0 LD0 JDas mez%k alkotjk a kt jtkos tartalkter4lett+ ;a mr az A?* s @?[Des
mez%k k6zt lev% t!zenhat mez% betel%ben van0 akkor m!ndkt jtkos azt f!g)el!0 hog) tartalk
ter4lete!k hog)an arn)lanak eg)mshoz+ 'g kettes0 hrmas ugrst ko8kztatva !s rdemes
bet6rn!e az ellenfl 4res mez%!re0 ha fog)tn van a sajt ter4lete+ '!nl jobban megtel!k a tbla0
annl nag)obb veszl)ben van az0 ak!t az ellenfele beszortott0 ak!nek kevs a tartalk mez%je+
A kora! k!t6rs mg g)%zelemre !s segthet0 mert hromDng) mez%t !s el lehet esetleg foglaln!
az ellenfl tartalkb#l+ *e az utols# lpseknl0 m!kor mr az ellenfl kn)szert r az
ugrsokra0 m!ndjrt el !s zrja az utat a betolakod# el%tt+
A jtk els% felben d%l el0 hog) k! tudja elvgn! a ms!k jtkos 5tjt+ Az els% lpsre pldul
nem rdemes az A@Dre tenn! az !ndul# jtkosnak0 mert ellenfele @Den0 !lletve AKDn m!ndjrt
elllja az 5tjt+ =okkal hasznosabb a @0 !lletve AK kezds+ Erre v!szont nem AB vag) 9@ a
felelet0 hanem A[ vag) *@0 mert 8sak a neg)ed!k oszlopon lehet elbe ker4ln! a msod!k
oszlopot megkezd% ellenflnek+
Az !ndul# jtkosnak eg) k!s el%n)t b!ztost0 hog) % kezdhet! meg a msod!k oszlopot0 ezrt a
jtszmkat m!nd!g prosval kell jtszan!+ Kt jtszma pontszmnak 6sszege d6nt! el0 hog) k!
volt az er%sebb+
=ok fortl)a van mg az ugrat#jtknak0 de ezek mr az eg)n! jtkstlushoz tartoznak0
m!ndenk! a maga zlse szer!nt dolgozhatja k! takt!kjt+
=ekns+ka#tk
Il)en tbln kell jtszan!+ A ng) lba0 feje s farka 8sak dsz+ A jtk a tekn%sbka htn fol)!k+
K4l6n6s m!nta hl#zza be a tekn%s htt+ ;romD0 6tD s htoldal5 sk!domokb#l ll0
amel)eknek oldala! hrmas 8som#pontokba futnak 6ssze+
A 8som#pontokban 4res kar!kk vannak0 a sk!domokban ped!g hrmas0 6t6s vag) hetes
szm0 aszer!nt0 hog) mel)!knek hn) oldala van+
Kt jtkos mr! 6ssze erejt+ Az eg)!knek v!lgos0 a ms!knak s6tt f!gur! vannak+
A k!sebb0 k6r alak5 f!gurk arra val#k0 hog) a jtkosok elfoglaljk vel4k az eg)es
8som#pontokat+ A nag)obbak0 a ng)zet alak5ak ped!g eg)Deg) megh#dtott ter4let jelzsre
szolglnak+
A jtknak az a menete0 hog) a kt jtkos felvltva letesz eg)Deg) k!s k6rt valamel)!k
8som#pontra+ =zabadon vlaszthatjk meg0 hog) mel)!kre+
A jtk vgs% 8lja0 hog) az eg)!k jtkos elfoglalja a sk!domok t6bbsgt+ Eg) mez%t 8sak
akkor foglalt el0 ha az azt k6r4lvev% 8som#pontok t6bbsgre a sajt f!gur!t rakta+ A hrmas
mez% megh#dtshoz elegend% kt pontjnak elfoglalsa0 az 6t6shez hrom0 a heteshez
ng)+ Az elfoglalt mez%re le lehet tenn! a ng)zet alak5 f!gurt0 ez nem szmt k4l6n lpsnek0
8sak a tjkoz#dsban segt+
;a eg) mez% mr el van foglalva0 akkor nem rdemes rte har8oln!0 vag)!s 5jabb f!gurkat
tenn! szabad 8s58sa!ra0 hanem 5j0 szabad ter4let utn kell nzn!+ *e m!nden mez% szomszdos
mg legalbb hrommal0 teht a jtkosok t6bb vasat !s tarthatnak eg)szerre a t(zben0 m!kor
eg)Deg) 8som#pontra letesz!k f!gurjukat+ ;a az ellenfelem mr elfoglalt eg) mez%t0 akkor sem
b!ztos0 hog) krba vesztek az !de lerakott f!gur!m ? a szomszd mez%t mg megh#dthatom
ug)anezekkel a f!gurkkal+
A jtk akkor rt vget0 ha a jtkosok m!nden mez%t elfoglaltak+ A 8som#pontok k6z4l
maradhat eg)Dkett% 4resen0 ha a hozzjuk tartoz# mez%k6n mr eld%lt a har8+
A jtk vgn meg kell szmoln!0 hog) k! foglalt el nag)obb ter4letet+ 3em a megh#dtott
mez%k szma d6nt! el a har8ot0 hanem a belj4k rt szmok 6sszege+ A szmols eg)szer(&
tzesvel kell haladn!0 vag) kt 6t6st0 vag) eg) hrmast s eg) hetest adva 6ssze eg)szerre+
;a m!nd a ketten j#l jtszottak0 a kt eredmn) k6z6tt 8sak ktDhrom pont lesz a k4l6nbsg+
'el!karol"2#tk
$elh%kar8ol#nk nag)on ol8s# lesz& 8sak kartonpapr s hungaro8ell kell a felptshez+
Ez a jtk !gen alkalmas arra0 hog) a trbel!sget0 a mrtan! testek tulajdonsga!t
meg!smerj4k+
'!el%tt a jtk elksztsvel meg!smerked4nk0 fejts4nk meg eg) tall#s krdst+
VanDe ol)an test0 amel) eg)!k oldalr#l nzve hromsz6gnek0 ms!k oldalr#l ng)sz6gnek0
fel4lnzetben ped!g k6rnek ltsz!k: 'skppen fogalmazva& pontosan tfr eg) hromsz6g0
eg) ng)sz6g s eg) k6r alak5 n)lson+
A megolds sokkal eg)szer(bb0 m!nt gondolnnk+
A henger ol)an test0 amel) fel4lnzetben k6r0 oldalnzetben tglalap vag) ppen ng)zet+
Ezzel mr k6zelebb jutottunk a krds megfejtshez+ ;a eg) hengerb%l kt ferde skkal
lemetszek kt eg)enl% darabot 5g)0 hog) a fels% k6rlapb#l 8sak eg) l lesz0 az alaplap ped!g
r!ntetlen marad0 akkor mr meg !s kaptam azt a testet0 amel) a hromfle n)lson ppen tfr+
Il)en lesz ez a fur8sa test+
-ssunk most eg) nehezebb feladatot+ Kpzelj4nk el eg) ol)an testet0 amel)nek a hrom
nzete E0 ; s " bet(+ Il)en test !s van+
A felh%kar8ol#Djtkot ol)an f!gurkkal jtsszuk0 amel)ek k4l6nb6z% oldalr#l nzve msDms
formt mutatnak+ A jtktbla mez%!n ol)an n)lsok !s vannak0 amel)ek megfelelnek a f!gurk
eg)Deg) nzetnek0 vet4letnek+ -ssuk el%bb a jtkf!gurkat+
;ungaro8ellb%l borotvapengvel vgjunk k! ko8kkat+ 3)ol8 ko8ka kell a jtkhoz+
A ko8kkon k4l6nb6z% bevgsokat tesz4nk0 amel)ek az eg)szer( ko8kt bon)olult mrtan!
testt vltoztatjk+ A bevgsok rendjt jobban ttek!nthetj4k0 ha az els% ko8kn tussal
megh5zzuk a vonalak !rn)t+
"eg)4k le a m!ntako8kt0 s a ng) f4gg%legesen ll# #l#t fess4k be tussal+ Aztn b!llents4k
egg)el jobbra0 s a most f4gg%legesen ll# lapok k6zepre rajzoljunk eg)Deg) f4gg%leges
vonalat+ 'ost b!llents4nk eg)et f6lfel0 hog) !smt eg) ms!k oldala ker4lj6n f6l4lre0 s az g)
f4gg%leges hel)zetbe ker4lt lapokra h5zzunk kt f4gg%leges vonalat 5g)0 hog) a lapot hrom
eg)enl% svra osszuk+
Az g) megjel6lt hel)ekre ker4lnek a bevgsok+ El%sz6r levgjuk a ng) megjel6lt lt0
lehet%leg pontos f4gg%leges vgsokkal+ A ko8ka mg ezzel nem vesztette el ko8ka jellegt0 de
fel4lnzetben mr nem ng)zetet0 hanem n)ol8sz6glet( !domot mutat+
Az oldalfelez% vonalak mentn ktDkt ferde0 eg)msra mer%leges bevgst tesz4nk< a ko8ka
g) fel4lnzetben ol)an lesz0 m!nt az brn az els% m!nta+ 'ost tfordtjuk 5g)0 hog)
fel4lnzetben mg p ng)zetet mutasson0 s megtessz4k a kett%s bevgsokat az bra
harmad!k m!ntja szer!nt+
A ko8kra most mr al!g !smer4nk r+ ;a letessz4k0 megll brmel)!k lapjn0 de a vgsok
6sszev!ssza szntottk a fel4lett+ ;a rnz4nk0 nem !s tudjuk eg)k6nn)en megllaptan!0 hog)
fel4lnzetben a msodik m!ntt mutatn0 bal fel%l nzve a harmadikat, jobb fel%l nzve az
els&t' A bevagdalt hungaro8ell ko8ka eg)es nzete! 5g) !llenek a jtkmez% megfelel% rajz5
n)lsba0 m!nt kul8s a zrba+ *e ahog) m!nden zr 8sak a maga kul8sformjval n)!that#0
ppen 5g) a f!gurnak m!ndeg)!k oldala !s 8sak eg)Deg) m!ntba !ll!k bele0 a ms!k kett%n
fennakad+
Kszts4nk hasonl# m#don n!ol" hungaro8ell ko8kt+ 3g)et fess4nk be tussal feketre+ ;a
t6bben akarunk jtszan!0 akkor ktDkt f!gurt fess4nk be msDms sznre+
A jtkmez% felh%kar8ol# formj5 lesz+ Ennek a 8s58sra kell feljutnunk+ Az g)%z0 ak! eg)!k
f!gurjval elr! a felh%kar8ol# 8s58st+ A jtkmez%t er%s paprlemezb%l0 rtegelt lemezb%l
vag) alumn!umb#l kszts4k0 lombf(rsszel vgjuk k! a n)lsokat+
El%bb rajzoljuk r a felh%kar8ol#Dtblra a bevgsoknak megfelel% m!ntkat0 azutn vgjuk
k! %ket+ ,nzsre !s megllapthatjuk0 hog) a hrom k4l6nb6z% m!nta m!l)en rend szer!nt
vltogatja eg)mst& ferdn vannak eg) sorban az azonos m!ntk+ A m!nta szer!nt k!vgott tblt
eg) 4res doboz f6l szerelj4k0 hog) a f!gurkat a n)lson val#ban be lehessen ejten!+
A f!gurkat az alapvonalon hel)ezz4k el< !tt mg n!n8senek m!ntk0 teht nem fen)eget!
eg)!ket sem az a veszl)0 hog) belepott)an a 8sapdba+ ;a ketten jtszunk0 akkor a v!lgos s
s6tt f!gurkat pronknt rakjuk eg)ms mell+ ;a ng) jtkos vesz rszt a jtkban0 akkor az
!ndul# sor kt oldaln azonos sorrendben hel)ezz4k el a ng) sznt+ A jtkosok szabadon
vlaszthatjk k!0 hog) eg)Deg) f!gurjukat m!l)en hel)zetben tesz!k le az !ndul# sorra+
A ko8kkkal nem lp4nk0 hanem tb!llentj4k %ket az eg)!k szomszdos mez%re+ A b!llentessl
msDms m!ntj5 lap ker4l fel4lre0 g) a f!gurkat lland#an az a veszedelem fen)eget!0 hog)
beleesnek valamel)!k n)lsba+ Azt a f!gurt0 amel)!k eg) n)lson t a dobozba esett0
k!vessz4k0 s 5jra az !ndul# sorra hel)ezz4k+
"ermszetesen eg) jtkos sem b!llent! a f!gurt veszl)es mez%re a sajt j#szntb#l+ *e
azrt van a ms!k jtkos0 hog) bel6kje a 8sapdba ellenfele f!gurjt+ ;a a szomszdos ko8ka
el van foglalva0 tovbb lehet r#la b!llenten! a f!gurt0 mgped!g abba az !rn)ba0 amerre
akarjuk+ >tven szzalkos a val#szn(sg0 hog) a b!llentssel az ellenfelet az !ndul# sorra
k4ldj4k v!ssza+
A jtk kezdetn nag) a t4lekeds0 sorra esnek bele a f!gurk a 8sapdkba+ 3hn)an aztn
k!vlnak a mez%n)b%l0 s el%reszaladnak+ Az egrutat n)ert f!gurt nehz utolrn!0 mert % !s s
4ld6z%je !s 8sak lpsenknt haladhat el%re+ Az 4ld6z6tt k! !s vlaszthatja az alkalmas
p!llanatot0 am!kor % tudja 8sapdba ejten! felzrk#z# 4ld6z%jt+
A felh%kar8ol# heg)nl azonban mr legt6bbsz6r megtorpan az el%reugrat# jtkos0 m!el%tt
mg befutna a .8leg)enesbe7+ Itt mr nem ko8kztathat& k! kell el%re szmtan!a0 hog) a
f!gurja nem es!kDe bele a hrom utols# 8sapda eg)!kbe+ ;a ez a veszl) fen)eget!0 akkor
!nkbb v!sszafordul0 s ker4l% utat tesz a f!gurval0 hog) kedvez%bben k6zelthesse meg a 8lt+
Ezalatt ped!g az ellenfl k6nn)en utolrhet!+
Az els% befut# utn mg fol)tatn! kell a jtszmt m!ndadd!g0 amg az utols# el%tt! jtkos be
nem rkez!k+
1zomsz)#tk
A jtkot k!len8szer k!len8 ng)zetb%l ll# tbln jtsszk0 ketten0 hrman vag) ng)en+
A tbla a jtszma kezdetn 4res+ A jtszma befejezse utn pldul !l)en lehet a tbla kpe+
*e msforma !s lehet& a vltozatok szma rengeteg+
'! t6rtnt a jtszma fol)amn0 amg g) benpes4lt a tbla: Ms m!rt van vge a jtknak0
m!kor a tbla mg szemmel lthat#an n!n8s tele:
A jtkosok sorjban letakarnak eg)etDeg)et az 4res ng)zetek k6z4l0 megfelel% nag)sg5
s6tt ng)zetlapo8skkkal+ Eg)forma szn( lapo8skkat hasznlnak0 mert 8sak a lapok hel)zete
fontos a jtk sorn+
"etszs szer!nt takarhatjk le a tbln brmel)!k ng)zetet0 k!vve azokat0 amel)eknek a
szomszdsgban mr van eg) letakart ng)zet+ A letakart ng)zetek mell teht mr nem lehet
lapo8skt tenn!+
Nldul0 ha az els% ng) lps utn a hel)zet ol)an0 am!l)et az bra mutat0 akkor az 6t6d!k
lpsre le lehet takarn! brmel)!k ng)zetet0 k!vve a 8s!llaggal jelzetteket+
Az egsz tbla J@ ng)zetb%l ll+ Ebb%l edd!g le van takarva [0 letakars! t!lalom alatt van @[+
J@ ? [ ? @[ ` HB< enn)! ng)zet k6z4l vlaszthat0 ak! most van soron+
A lefeds add!g fol)!k0 amg egszen el nem fog)tak azok az 4res ng)zetek0 amel)ek mg
eg)etlen letakart ng)zettel sem hatrosak+
'ost fordtsuk f!g)elm4nket a jtszma vgn 4resen maradt ng)zetekre+
'!ndeg)!knek a szomszdsgban van legalbb eg) letakart ng)zet0 de nmel)!knek kett%0
hrom0 s%t ng) !s+ ;a volna ol)an 4res ng)zet0 amel)nek n!n8s legalbb eg) letakart
szomszdja0 akkor a jtszma mg nem fejez%d6tt volna be+
Gel6lj4k meg az 4resen maradt ng)zeteket szmokkal aszer!nt0 hog) mel)!k 4resen maradt
ng)zetnek hn) lefedett szomszdja van+
Il)en lesz a tbla a jel6ls vgrehajtsa utn&
Az els% tbln eg)szomszdos 4res ng)zet van KL
ktszomszdos 4res ng)zet van @L
hromszomszdos 4res ng)zet van A
ng)szomszdos 4res ng)zet van @
A msod!k tbln eg)szomszdos 4res ng)zet van KJ
ktszomszdos 4res ng)zet van KI
hromszomszdos 4res ng)zet van K
ng)szomszdos 4res ng)zet van @
A harmad!k tbln eg)szomszdos 4res ng)zet van K@
ktszomszdos 4res ng)zet van K[
hromszomszdos 4res ng)zet van I
ng)szomszdos 4res ng)zet van B
A neg)ed!k tbln eg)szomszdos 4res ng)zet van BH
ktszomszdos 4res ng)zet van @J
hromszomszdos 4res ng)zet van B
ng)szomszdos 4res ng)zet van ?
A ng) tbla szer!nt vgz%d% ng) fordul# eg) teljes jtszma0 amel)et 3, B, : s @ jtkos a
k6vetkez%kppen jtszott le&
3 jtkos az els% fordul#ban a ng)szomszdos 4res mez%kre jtszott0 azaz arra t6rekedett0
hog) a fordul# vgn !l)enb%l m!nl t6bb leg)en+ A msod!k fordul#ban a hromszomszdos0 a
harmad!kban a ktszomszdos0 az utols#0 neg)ed!k fordul#ban az eg)szomszdos 4res
ng)zetekre jtszott 3' Eszer!nt
az els% fordul#ban n)ert @ pontot
a msod!k fordul#ban n)ert K pontot
a harmad!k fordul#ban n)ert K[ pontot
a neg)ed!k fordul#ban n)ert BH pontot
6sszesen HB pontot
B jtkos sorban a hromD0 ktD0 eg)D0 ng)szomszdos 4res mez%kre jtszott0 n)ert A0 KI0
K@0 C ` II pontot+
: jtkos a ktD0 eg)D0 ng)D0 hromszomszdos mez%kkel n)ert @L0 KJ0 B0 B ` I@ pontot+
@ jtkos az eg)D0 ng)D0 hromD0 ktszomszdos mez%kkel n)ert KL0 @0 I0 @J ` I@ pontot+
A jtszmt teht 3 n)erte meg0 msod!k B, harmad!k s neg)ed!k holtversen)ben 9 s @'
A jtkot jtszhatja kt vag) hrom jtkos !s0 kt0 !lletve hrom fordul#val0 m!nd!g 5g)0 hog)
a n)ers! esl)ek eg)formk leg)enek+ "eht0 ha kt jtkos k6z4l az eg)!k az els% fordul#ban
az eg)szomszdos0 a msod!kban a ktszomszdos mez%kre jtsz!k0 akkor a ms!k jtkos
el%sz6r a ktszomszdos0 msodszor az eg)szomszdos mez%kre jtsz!k+ *e jtszhatunk az
eg)D s hromszomszdos0 eg)D s ng)szomszdos0 ktD s hromD0 ktD s ng)D0 hromD s
ng)szomszdos mez%kre0 el%zetes megllapods szer!nt+ A hatfle vltozat k6z4l
m!ndeg)!knek ms jellege vanZ
;rom jtkos vltozata!& @0 K0 B< @0 K0 [< @0 B0 [ vag) K0 B0 [+
;a kt vag) hrom jtkos jtsz!k0 akkor azok az 4resen maradt ng)zetek0 amel)ekre eg)!k
jtkos sem jtszott0 az eredmn)be nem szmtanak+ '!ntha ott sem volnnak+
Kt jtkos mg a k6vetkez% m#don !s jtszhatja a jtkot+
Az eg)!knek az a 8lja0 hog) az eg)D Ovag) ktD0 hromD0 ng)DP szomszdos mez%b%l a
jtszma vgn m!nl t6bb leg)en< mg a ms!k jtkos 8supn az0 hog) ug)anebb%l min#l
kevese11 leg!en, tek!ntet nlk4l arra0 hog) eg)bknt hn)szomszdos mez%k alakultak k!+ Ez
a jtk ktfordul#s0 hog) az esl)ek k!eg)enlt%djenek+
.#hn! taktikai 7tmutats a jt#kosoknak'
@+ 3em szabad a p!llanatn)! pontel%n)rt felldoznunk a ks%bb! lehet%sgeket0 hanem arra
kell t6rekedn4nk0 hog) az adott hel)zetet felhasznlva0 b!ztostsuk az grkez% pontokat+ ;a
pl+ az a jtkos van soron0 ak!nek a ktszomszdos ng)zetek szmtanak pontot0 akkor
el%n)6sebb nek! az aDval jelzett mez%t letakarn!0 m!nt a 1<vel jelzettet0 !nert azzal pontot
b!ztost magnak+
K+ *e ha a .ng)es7 brhol vag) a .hrmas7 a tbla szln0 vag) a .kettes7 a tbla sarkban
tud az H szmnak megfelel% hel)zetet teremten!0 ezt m!nd!g meg kell tenn!e0 mert azt mr az
ellenfelek nem ronthatjk el+ Itt a kettesnek el%n)6s az a mez%re0 a hrmasnak a H0 a ng)esnek
a 8 vag) a d mez%re tenn!+
B+ "ermszetesen arra kell t6rekedn4nk0 hog) eg) h5zssal t6bb el%n)6s hel)zetet
b!ztostsunk magunknak+ "eht az bra szer!nt! hel)eken a .hrmas7 jtkos legb6l8sebben
tesz!0 ha az e mez%t takarja le0 mert ezzel kt pontot b!ztost magnak0 s eg)5ttal a .ng)es7
ellenflnek kt remn)sgt tesz! t6nkre+
;a a hel)zet jtk k6zben val# ttek!ntst meg akarjuk k6nn)ten!0 akkor eg) j# nag) tbln
s a megfelel% lefed%lapokon kv4l sz4ksg4nk van mg sok apr# f!gurra0 amel)b%l ng) !s
kn)elmesen elfr eg) mez%n+ '!kor eg) mez%t letakarok0 ug)anakkor a ng) Otbla szln
hrom0 sarkon ktP szomszdos mez%re teszek le eg)Deg) k!s f!gurt0 akr volt mr rajta0 akr
nem+ Qg) lland#an ellen%r!zhetem0 hog) Op!llanatn)!lagP hn) eg)D0 ktD0 hromD vag)
ng)szomszdos0 vag) mg szomszdtalan Oteht mg letakarhat#P 4res mez% van a tbln+ Ez
a jel6ls! m#dszer megk6nn)t! az 6sszeszmolst !s a jtszma vgn+
:sipke
A szomszdjtkhoz hasonl# felszerelssel jtszhatjuk a 8s!pkejtkot !s+ Ketten jtsszk+
$elvltva letakarnak eg)Deg) 4res ng)zetet 5g)0 hog) a mr letakart ng)zetekkel szomszdos
ng)zetre t!los tenn!+ Az eg)!k jtkosnak az a 8lja0 hog) a jtk vgn letakart ng)zetek
m!nl kevesebb 8soportra oszoljanak0 vag)!s a .8s!pke7 m!nl kevesebb darabra leg)en
szaktva+ A ms!k jtkos v!szont arra t6reksz!k0 hog) a letakart ng)zetek m!nl t6bb
8soportra oszoljanak0 teht a .8s!pke7 m!nl t6bb darabra leg)en szaktva+ Eg) 8soportnak
szmtanak a sarokkal 6sszef4gg% ng)zetek+
A jtkot kt fordul#ban jtsszk0 hog) az esl)ek k!eg)enlt%djenek+ A msod!k fordul#ban a
jtkosok szerepet s h5zs! sorrendet 8serlnek+ Ezt a jtkot ? ug)an5g)0 m!nt a szomszd
jtkot ? lehet tbla nlk4l0 ng)zetes Oko8ksP paproson !s jtszan!+ Il)enkor letakars hel)ett
nhn) ferde vonssal bern)aljuk az !llet% ng)zetet+
A 8s!pkt ajnlatos nag)obb0 akr KCsKCDas tbln jtszan!+ A jtk nem vl!k unalmass0 mert
a .8s!pketp%7 m!nd!g n)omban van a .8s!pkever%7Dnek0 hog) megh!5stsa t6rekvst+ A
8s!pkever% v!szont a 8s!pketp% szndka!t !g)eksz!k megakadl)ozn!+ A 8s!pkever% azonban
nem akkor k6vet j# takt!kt0 ha k6zvetlen4l sarokkal eg)ms mell rakosgatja le lapja!t0 hanem
akkor0 ha !g)eksz!k nag)obb ter4letet 5g) behl#zn!0 hog)ha a ng)zetek sakktblaszer(en
vltakozva v!lgosak?s6ttek volnnak0 akkor azon a ter4leten lehet%leg 8supa eg)szn( ?
v!lgos vag) s6tt ? mez% leg)en letakarva+ Ezeket tudn!!ll!k ks%bb 6ssze lehet k6tn! eg)
8s!pkedarabb0 mg a k4l6nb6z% szn(eket soha+
Nlda eg) KCsKCDas 8s!pkejtk vgllsra az el%z% lapon+
A 8s!pke @A darabra van szaktvaZ
A jtk vge fel meglehet%sen nehz rtalln! a mg szabad ng)zetekre+ =oronknt kell
vg!gmenn! a tbln+ Az utols# lpsek mr rendszer!nt kn)szerlpsek+ A jtk el%bb eld%lt0
akkor0 am!kor mg vlogatn! lehetett a ng)zetekben+ 'ost mr 8sak a sorrendben lehet
vlogatn!0 de ez nem befol)solja a jtk k!menetelt+ 'egjeg)zend%& az utols# nhn) lps
rendszer!nt 6sszek6t% lps& a 8s!pkeszaggat# !s kn)telen a 8s!pkever%nek segten!0 mert
msforma lps n!n8s+ ;a a lehetsges lpst nem tudja0 vag) nem akarja megtalln!0 a
8s!pkever% megmutatja nek!+
Az a jtkos n)ert a kt fordul# alapjn0 ak! m!nt 8s!pketp% nag)obb szmot rt el+
=,m#k a rst
"4relemjtk0 eg)szer( felszerelssel+ 3em kell hozz ms0 m!nt ng) darab ng)zet alak50
k!len8szer k!len8 8ent!mteres kartonlap+ A kartonlapokra t!zenhat0 eg)enknt eg)
ng)zet8ent!mteres ng)zetet rajzolunk0 a lap szlt%l s eg)mst#l eg)arnt eg)Deg)
8ent!mter tvolsgra+
A ng)zetek hromneg)ed rszt k!vgjuk oll#val0 teht m!nden lapb#l t!zenkett%t+ Az eg)es
lapokon ms s ms ng)zetek maradnak meg0 a @LA+ oldalon lthat# bra szer!nt+ 3g) !l)en
lapot kell k!vgn!0 s eg)msra hel)ezn!+
;a most a ng) lapot eg)msra tessz4k0 a k!vgott ng)zetek eg) rszt elf6d!k az eg)mst
takar# lapok+ *e akrhog) forgatjuk a lapokat0 hrom0 ng)0 s%t nha hat rs !s szabadon
marad+ 9supn eg)etleneg) ol)an hel)zete van a ng) lapnak0 amel)ben a k!vgatlanul hag)ott
ng)zetek m!ndenhol takarjk a rseket+ Eg)Deg) lapon ng) ng)zetet hag)tunk meg
k!vgatlanul+ Qg) 6sszesen t!zenhat hel) van0 teht m!nden rst eg)szeresen takarnak g) a
lapok+
'!hel)t az eg)!k lapot neg)edfordulattal elfordtom0 mr !smt 6sszezavarod!k ez az arn)os
eloszts0 s a rsek eg) rsze lthat#v vl!k+
;a a lapok kt oldala megk4l6nb6ztethet%0 s nem kell az tfordtott hel)zeteket !s
pr#blgatn!0 akkor a ng) ng)zetlapnak H[ fle k4l6nb6z% elforgatsa lehetsges+ Ezek k6z4l
kell eltallnunk az eg)etlen hel)es megoldst+
;a nem jel6lj4k meg0 hog) mel)!k a lapok szneDv!sszja0 akkor mr ln)egesen nehezebb a
megolds+ >tsz6r 6t6s0 hatszor hatos ng)zettel a lehetsges vltozatok szma rohamosan
emelked!k0 k4l6n6sen akkor0 ha ennek megfelel%en a lapok szmt !s n6velj4k+
A nag)obb lapokra mr nem mutatunk pldt0 de a kszts4k m#djt elrulhatjuk+ =okkal
eg)szer(bb0 m!nt els% p!llanatra gondoln az ember+ Eg) m!ntalapot kell rajzoln! az 6sszes
ng)zetekkel+ ;a pldul 6t darab 6tsz6r 6t6s ng)zetlapot akarunk kszten!0 akkor a
m!ntalap ng)zete!be berajzolunk 6t eg)es0 6t kettes0 6t hrmas0 6t ng)es s 6t 6t6s szmot+ A
szmokat arn)osan0 de nem szabl)osan0 nem sz!mmetr!kusan osztjuk el a m!ntalapon+ Az els%
lapon megjel6lj4k az eg!es szmoknak megfelel% hel)eket0 s a t6bb!t k!vgjuk+ A msod!k
lapb#l 8sak a kettes szmoknak megfelel% hel)ek maradnak meg s g) tovbb+
Kszthet4nk hatsz6glet( lapokat !s0 kerek rsekkel+ Ezeknl nem ng)0 hanem hat elfordts!
lehet%sg van0 teht mg eg) fokkal nehezebb lesz a jtk+
3em8sak t4relemjtkknt jtszhatjuk0 hanem versen)szer(en !s+ '!nden rsztvev% eg)
sorozatot kap a kezbe azonos elforgatsban+ K! tallja meg el%sz6r azt az elforgats!
hel)zetet0 amel)ben eg)!k rs sem ltsz!k:
Kokzs
3g)zethl#s Oko8ksP paprra rajzolunk eg) t!zen6tsz6r t!zen6t6s ng)zetet+ Kett%D6t jtkos
jtssza0 m!ndeg)!knl 8eruza van+ A jtkosok sorra megh5znak a ng)zethl#n eg)Deg)
vonalat0 a k!s ng)zeteknek eg)Deg) oldalt+ OA nag) ng)zet belsejben 6sszesen @JC !l)en
vonalkt kell megh5zn!+ ;a a jtkmez% hatrvonala nem lenne el%re megrajzolva0 hanem azt !s
eg)enknt h5zogatnnk meg0 akkor 6sszesen KKC vonaldarabot kellene megrajzoln!+P
Ak! ol)an ng)zetet vesz szre0 amel)nek hrom oldala mr meg van h5zva0 az a neg)ed!k
oldalt megh5zhatja0 s belerhatja a maga jelt+ '!nden jtkos ms jelet vlaszt& pont0 k6r0 t0
U stb+ *e ha a ng)zetet bezr# vonal megh5zsval a szomszdos ng)zet !s beDzrhat#v
vlt0 akkor mg ug)anaz a jtkos b!rtokba vehet!0 s g) ln8szer(en tovbb h#dthat0
m!ndadd!g0 mg eg)Deg) vonallal eg) ng)zetet be tud zrn!+
A jtk elejn 8sak elnzsb%l ad#dhat eg)Deg) beh5zhat# ng)zet+ Ks%bb azonban ann)!ra
megtel!k a jtkmez%0 hog) a legf!g)elmesebb keresssel sem lehet szabad vonalat talln!&
akrhov h5z az eg)!k jtkos0 adnia kell eg) vag) t6bb ng)zetet az utna k6vetkez%
jtkosnak+
A jtknak ebben a szakaszban kell j# ttek!ntst szerezn! a hel)zetr%l0 s k!szmtan!0 hog)
hol s menn)!t adjunk a k6vetkez% jtkosnak+ Ak!nek g)akorlata van mr a jtkban0 az fejben
vg!g tudja gondoln!0 hog) eg)Deg) h5zsnak m!l)en k6vetkezmn)e lesz0 a beh5zhat#
ng)zetek ln8a medd!g terjed+
*e nem8sak eg)szer( szmolssal kell eld6nten!0 hog) mel)!k h5zs a legkedvez%bb+ Arra !s
gondoln! kell0 hog) a jtk vgn rohamosan n% az eg) jtkos ltal beh5zhat# ter4let+ El%sz6r
eg)esDkettes0 nhn) lps m5lva mr ng)esDhatos0 azutn mr tzesDh5szasDneg)venes
ter4letek k6vetkeznek+ "eht nem8sak azt kell nznem0 hog) most m!t adok0 hanem azt !s0
hog) legk6zelebb sorra ker4lve m!t kapok0 s azutn m!t kell adnom+
Ak! j# takt!kval jtsz!k0 5g) !rn)thatja a .vgjtk7 menett0 hog) a legjobb zskmn)t0 a
legnag)obb beh5zhat# ter4letet kapja+ ;og)an:
A vonalak megh5zogatsa sorn a jtkmez%n zegzugos %ol!os$k s [?H?J ng)zetb%l ll#
kamrk alakulnak k!+ A kamrk lehetnek zrtak vag) n)!tottak0 a fol)os#k azonban m!nd!g
n)!tottak+ $6lttlen4l kt kamrnak kell lenn! a fol)os# vgn0 mert k4l6nben mr az egsz
fol)os# beh5zogathat# lett volna+
A zrt kamrk hamar elfog)nak0 a jtkmez%n vg4l 8sak eg)Dkt fol)os# van0 a kt vg4k6n
k!sebbDnag)obb kamrkkal+ Az a 8lom0 hog) a legnag)obb fol)os# beh5zogatsa ker4lj6n
rm0 s ezt el%re k!szmtva el !s rhetem+ ;a ug)an!s a legnag)obb fol)os# mellett mg van eg)
k!sebb fol)os#0 akkor t%lem f4gg0 hog) ezen a k!sebb fol)os#n kt vag) hrom jtkos
osztozzk+ ;a a fol)os# valamel)!k pontjn h5zok vonalat0 akkor a k6vetkez% jtkos 8sak
magt a fol)os#t h5zogathatja be+ ;a azonban az eg)!k kamrnl kezdem a h5zst0 akkor a
k6vetkez% jtkos lesz a kamra s a hozz 8satlakoz# fol)os#0 egszen a ms!k kamra
hatr!g+ Ez az eg) lpsk4l6nbsg elegend% lehet ahhoz0 hog) magamnak szerezzem meg a
legnag)obb fol)os# beh5zogatst0 akr ketten0 akr t6bben jtszunk+ 'egeshet teht0 hog)ha
t6bbet adok az utnam k6vetkez%nek Okamrt s k!s fol)os#tP0 akkor kapom n a legt6bbet Oa
legnag)obb fol)os#tP+ A jtk kezdetn gp!esen0 g)orsan fol)!k a vonalak h5zsa+ A
vgjtkban azonban rdemes t6prengen! s k!semtan! a legkedvez%bb lpst+
Ci%i)e et impera
OWszd meg s uralkodjZP
Eg) darab ko8ks papr a har8mez%+ A katonkat 8eruzval rajzoljuk r+ 3em8sak kt ellenfl
jtszhatja0 hanem ng)0 6t vag) akr tz !s+ Akkora 8satateret kell k!jel6ln!0 hog) m!ndann)!an
elfrjenek rajta+
Kt jtkos rszre elegend% eg) JsJDas vag) @Cs@CDes ng)zet+ *e rdekesebb a jtk0 ha
nem eg)szer( ng)zetet rajzolunk0 hanem eg) bon)olultabb0 ng)level( l#herre emlkeztet%
brt+ ;a ketten jtsszk0 akkor I?I ng)zet tmr%j( leg)en a l#here eg)Deg) levele0 ha 6ten0
hatan0 akkor @Cs@CDes nag)sg5t rajzoljunk+
'!ndeg)!k jtkos vlaszt magnak eg) jelet& k6rt0 szorzsjelet0 ' bet(t0 n)ol8ast0 k!nek m!
tetsz!k+ '!nden jtkos arra t6reksz!k0 hog) az ltala elfoglalt ng)zetek lehet%leg 6sszef4gg%
ter4letet alkossanak+
$elvltva belerjk eg)Deg) ng)zetbe a jel4ket+ Az els% jtkos szabadon vlaszthatja meg a
hel)et0 ahova a jelet rja0 a t6bb!ek mr 8sak ol)an ng)zetbe rhatnak0 amel) szomszdos a
bert ter4lettel+ Akkor szmt 6sszef4gg%nek a ter4let0 ha eg)!k ng)zet a ms!kkal legalbb
eg) oldalon 6sszer+ =arkosan r!ntkez% ng)zetek mr nem szmtanak 6sszef4gg%nek+ Az
brn lthat# ter4leten a k6r jel( jtkos mez%! eg) darabban vannak0 az ' jel( jtkos hrom
darabban+
A k6r6s jtkos j#l takt!kzott0 s!ker4lt hrom hel)en !s elzrn!a az utat ellenfele el%l+ '!nl
t6bben jtszanak0 annl nag)obb a veszl)0 hog) valamel)!ket bekert!k0 5j ter4let kezdsre
kn)szert!k+
A jtkosok arra t6rekednek0 hog) m!nl nag)obb tartalkter4letre teg)enek szert0 teht ol)an
4res ng)zete!k leg)enek0 amel)eket %k mr k6r4lkertettek+ ;a az el%rehalads 5tjt elzrjk
valak! el%l0 az mg sok!g lhet tartalka!b#l+ El%relt# jtkos azonban nem l! f6l hamar
tartalkter4lett0 hanem !g)eksz!k a szabad trre0 ahol 5j tartalkng)zeteket kerthet k6r4l+ Itt
vrja meg0 hog) ellenfele! sajt tartalka!kb#l k!fog)va0 az % ter4letre kn)szer4ljenek+
'!nd!g a jtk p!llanatn)! llsa0 a szabad ter4letek s a bekertett tartalkok arn)a szabja
meg0 hog) mel)!k lps az el%n)6sebb+ A jtk els% szakaszban0 m!kor mg nag) 4res
ter4letek vannak0 rdemes k!t6rn! a szabadabb rszre0 hog) el%n)6sebb hel)zetbe jussunk+ *e a
vgjtkban0 m!kor mr 8sak eg)es ng)zetek llnak szabadon0 m!nden 5j kezds rontja a
g)%zelem lehet%sgt+
Kt vag) hrom jtkos k4zdelmben megszokott fogs0 hog) a jtkos nag)obb
tartalkter4lett ktDkt ng)zetb%l ll# .ketre8ekre7 osztja+
>t !l)en ketre8 ? ha a vgjtkban s!ker4l meg%r!zn! ? b!ztos g)%zelem+ Az ellenfelek el%bbD
ut#bb k!fog)nak a szabad ter4letekb%l+ Kn)telenek valamel)!k 4res mez%re lpn!+ A tartalkok
tulajdonosa r6gt6n ott terem0 s az ellenfl jele mell odatesz! a maga jelt0 .bezrja a ketre8et7+
'!ntha azt mondan& nag)on 6r4l6k0 szveskedjk bestln! a k6vetkez% ketre8be+
A jtk utols# lpse! rendszer!nt sokat vltoztatnak az add!g k!alakult hel)zeten+ Ekkor t(n!k
k! szmokban !s a nag) k4l6nbsg a j# s a g)6nge jtkosok k6zt+
;a ng)nl t6bben jtsszk0 elker4lhetetlen4l prtok0 rdeksz6vetsgek alakulnak a jtkosok
k6z6tt+ ;a az eg)!k jtkos t5lsgosan j#l ll0 nag) bekertett ter4lete! vannak0 akkor kett%nek0
hromnak !s eszbe jut0 hog) be kellene t6rn! a k!aknzatlan ter4letekre+ ;a eg)!d%ben t6rnek
be ketten0 hrman0 a megtmadott nem tud vdekezn!0 nem tudja az ellensg ltal megszllt
ter4letet elsz!geteln!0 s az !s megeshet0 hog) gazdagb#l szegnn) lesz0 s nhn) lps m5lva
kn)telen 5j ter4letet keresn!+
A be8s4letes jtk megkvnja0 hog) ne leg)en tart#s megllapods eg)es jtkosok k6z6tt0
hanem a tmadst0 vdekezst s ellentmadst m!ndeg)!k jtkos trsukkal szemben eg)forma
er%vel fol)tassk+ Vag) ped!g ? ha pros szm5 jtkos van ? sz6vetkezzenek az egsz jtk
!dejre kettesvel0 hrmasval+ A sz6vetsgesek k4l6nDk4l6n jelet hasznlnak0 ter4lete!k k4l6n
szmtanak bele a k6z6s vgeredmn)be+ ;a pldul bet(s s szmjeles 8soport k4zd
eg)mssal0 akkor !l)enformn szmtjk k! a vgeredmn)t&
Az eg)es jel(nek H ter4lete volt
a kettesnek B
a hrmasnak A
@J
Az a jel(nek J ter4lete volt
a 1 jel(nek L
a " jel(nek @C
KI
"eht a szmjeles prt f6ln)esen g)%z6tt+
A )i%i)e for)tott#a
,g! jtkosszoks0 hog) az ember elgondolja& m! lenne0 ha megfordtannk a
jtkszabl)okat+ Ahog) a sakkhoz k!talltk a fran8!a sakkot ? amel)ben a 8l a f!gurk g)ors
k!4ttetse ?0 ug)an5g) meg lehetne fordtan! az el%bb tanult jtkot !s+
Wtt az volt a 8l0 hog) ng)zete!m m!nl kevesebb darabra szakadjanak0 hog) m!nl nag)obb
6sszef4gg% ter4letet h#dthassak meg+ Ennek fordtottja& arra t6rekszem0 hog) m!nl t6bb
darabb#l lljon az elfoglalt ter4let+ Ehhez azonban m#dostan! kell a szabl)okat+ A .d!v!d7D
ben brk! 5j ter4letet kezdhetett Opersze 8sak az add!g bert ter4let szomszdsgbanP0 ha
vllalta az ezzel jr# ko8kzatot Omert h!szen a jtkosok arra t6rekedtek eg)bknt0 hog) ne
kelljen elszakadn!uk az add!g megh#dtott ter4let4kt%lP+
Ebben a jtkban m!ndenk! k6teles a sajt ter4lete mell tenn! az 5j jeleket0 amedd!g 8sak
tudja+ ;a ezt nem k6tnnk k!0 akkor m!ndenk! m!nden lpsre 5j hel)et keresne0 s a
vgeredmn) ltalnos d6ntetlen lenne+
"eht 8sak akkor kereshet a jtkos 5j hazt0 ha a t6bb!ek teljesen bekertettk a ter4lett0 ha
mr sehol sem tudja a jelet a sajt ter4lete mell rn!+ '!ndenk! arra fog teht t6rekedn!0 hog)
bekerttesse0 beszorttassa sajt magt+
=z4ksgesDe !tt !s az a szabl)0 hog) a jtkosnak akkor !s a t6bb!ek ter4lete mellett kell
hel)et foglaln!a0 ha 5j ter4letet kezd: K!mondan! nem sz4ksges0 de hallgat#lagosan mg!s
rvn)es4l+ =enk! sem lesz ol)an jmbor0 hog) k!haj#zzk a .n)lt tengerre70 az 4res ter4letre0
h!szen ott senk! se kerthet! be+ Itt ped!g az a 8l0 hog) m!nl el%bb bekertsk+
'g eg) m#dostan! val# van0 ha a .d!v!de7 fordtottjt jtsszuk& a jtktbla+ =em a ng)zet0
sem a ng)level( l#here alak nem alkalmas jtktr+ Wl)an formj5 ter4letet kell rajzolnunk0
amel)ben !gen k6nn)en megszorthatjk eg)mst a jtkosok+
-egjobb a 8!k8akkos ter4let+ Il)en a jtk tblja0 a kezd%pont0 a legkedvez%bb s a
legveszl)esebb pont megjel6lsvel+ Gtk k6zben termszetesen nem alkalmazunk
bet(jeleket+
A jtkosok az eg)!k vgn kezd!k+ '!vel a kezd% lps eg) k!s el%n)t ad0 rdemes k!sorsoln!0
hog) k! kezdjen+
A bert ter4let 5g) halad0 rad el%re0 m!nt valam! fol)#+ Ak! szorosabb hel)re tud ker4ln!0 azt
hamarabb elzrjk+
A j# hel)ezkeds el%n)e azonban nem tart 6r6kk0 8sak a jtkmez% msod!k kan)arod#j!g+
'!nd!g az a jtkos remlhet!0 hog) beszortjk0 ak! a k-ls& vonalon van+ *e a k4ls% vonalb#l a
k6vetkez% kan)arban mr bels% vonal lesz+ Wtt ped!g v!g)zn! kell0 mert eg)szerre azt vessz4k
szre0 hog) a t6bb! jtkos elmaradt0 s futunk a .n)lt tenger7 fel+
A jtkmez% rajzn KDval jel6lt4k meg a kezds hel)t+ ADval a legjobb hel)et0 ahol egszen
b!zon)osan beszortjk a jtkost0 Dvel ped!g a legveszl)esebbet0 ahonnan k6nn)en
k!szaladhat+
Ezt a jtkot ng)en vag) ng)nl t6bben jtszhatjk legjobban+ Ennl kevesebbnek nem
rdemes hozzfogn!0 mert nehezen vag) eg)ltaln nem szortjk be a jtkosokat0 a jtk
eg)hang5 lesz0 az eredmn) ped!g d6ntetlen+
'egpr#blhatunk msfajta jtktervet kszten! ehhez a kt jtkhoz+ ;tha s!ker4l mg jobb
megoldst0 kedvez%bb formt talln!Z
$ankola
,g! arab jtk0 amel) a jtkosokt#l g)ors szmolst s ttek!nt%Dkpessget kvn+
Eredet!leg deszkatbln jtszottk0 amel)be ktszer hat kerek ml)edst f5rtak+ ,ajzolt
jtktbln !s lehet jtszan!0 de 8sak ol)an jtkf!gurkkal0 amel)ek nem gurulnak el+
Ketten jtsszk+ '!ndkt jtkosnak harm!n8hat f!gurja van a jtk kezdetn+ A tbla kt
oldaln lev% hatDhat ml)eds k4l6n meg van szmozva0 az eg)!k sor @Des szm5 hel)vel
szemben van a ms!k sor HDos szm5 hel)e+ A kt jtkos szemben 4l eg)mssal0 s az el%tte
lev% sor ml)edse!be O!lletve a tblra rajzolt k6r6kbeP hatDhat jtkf!gurt rak+ A f!gurk
teljesen eg)enl%k0 sem szn4k0 sem formjuk nem k4l6nb6ztet! meg %ket+ O-ehet
paprkorongokkal0 babszemekkel0 kav!8sokkal stb+ jtszan!+P A f!gurk a jtk sorn lland#an
8serl%dnek0 eg)!k oldalr#l a ms!kra ker4lnek0 g) a megk4l6nb6ztets 8sak zavarn a jtk
menett+
Az !ndulsnl ko8kadobssal d6nt!k el0 hog) k! lp el%sz6r+ Eg) lps voltakppen t6bb lpst
jelent+ Az !ndul# jtkos ug)an!s k!vesz! sajt sornak eg)!k0 szabadon k!vlasztott hel)b%l a
hat f!gurt0 s ezeket elosztja a maga s az ellenfl hel)e! k6zt+ Az eloszts k6telez% m#dja& az
elosztand# f!gurkb#l a sajt0 sorszm szer!nt k6vetkez% k6re!be tesz eg)etDeg)et0 egszen a
sajt sornak HDos szm!g0 majd a mg kezben lev% f!gurkat az ellenfl k6re!be tesz!0
sorszm szer!nt0 az @Dnl kezdve+ '!nden hel)re 8sak eg)Deg) f!gurt tehet+
;a pldul a sajt KDes hel)n lev% hat f!gurt osztja szt0 akkor el%sz6r a sajt BDas0 [Des0 ID
6s s HDos hel)t0 s ezutn az ellenfl @Des s KDes hel)t n6vel! eg)Deg) f!gurval+
Az els% lps0 !lletve lpssor vgn eszer!nt !l)en lesz a hel)zet&
"eht az eg)!k jtkos sorban kt hel)en0 a ms!k jtkos sorban ng) hel)en pratlan
szm5 f!gura van+ Ezt azrt kell megf!g)eln!0 mert az egsz jtk a pros s pratlan szmokon
fordul meg+
Az 3 jtkos ? a f!5 ? a sajt sorban k!4rthet! azt a hel)et0 amel)en az & l#p#se
k6vetkeztben pros lett a f!gurk szma+ Az g) megszerzett f!gurk k!ker4lnek a jtkb#l0 s
vglegesen az % n)eresgt jelent!k+ ;a kt vag) t6bb eg!ms melletti hel)en lett pros a
f!gurk szma a lps sorn0 ezeket !s k!4rthet! a jtkos+
3em8sak arra kell t6rekedn4nk0 hog) sajt sorunkban pros szmot rj4nk el+ Rg)anezt kell
elrn4nk az ellenfl sorban !s+ A pros szm5 8som#kat ug)an!s nem tudja pross vltoztatn!
k6vetkez% lpse sorn0 mert h!szen m!nden hel)en 8sak egg)el szabad n6veln! a f!gurk
szmt+
$ol)tatva az el%bb! pldt& ha B jtkos az els% hel)en lev% ht f!gurt osztja szt0 akkor a
k6vetkez% hel)zet alakul k!&
B jtkos k!4rthet! a msod!k hel)et0 mert ott az % lpse sorn n)ol8ra n%tt a f!gurk szma+
3Dt azonban ezzel a lpsvel hatalmas el%n)h6z juttatta0 mert % a k6vetkez% lpsre az els%
hel)en lev% ht f!gura sztosztsval m!nden hel)en pros szmot r el0 s eg) lpsre
harm!n8ng) f!gurt zskmn)ol+ Ms g) tovbb+
A jtk add!g fol)!k0 mg a f!gurk egszen el nem fog)nak+ Ak! a jtk sorn t6bb f!gurt
szerzett meg0 az lesz a g)%ztes+
A mankolajtknak ez az alapformja0 amel)et !tt lertunk+ =zmos ms vltozata !s van0
bon)olultabb szabl)okkal+ A lert m#don fol)# jtszma elg r6v!d0 nhn) lps utn mr nem
lehet megakadl)ozn! a f!gurk rohamos levtelt+ Eg) ms!k vltozat szer!nt a lps ltal
pross vlt 8som#val eg)4tt le lehet venn! a ms!k jtkos szemben lev% 8som#jt !s+ Nldul0
ha az n KDes 8som#m pros lett0 levehetem vele eg)4tt az ellenfl ID6s 8som#jt !s+
Rg)anakkor azonban az ellenfl k6teles p#toln! a levett f!gurkat a sajt tartalkb#l+ A jtk
kezdetn m!ndenk! kap k!len8 tartalk f!gurt a harm!n8haton fel4l+ Ez a tartalk a levett
f!gurkkal hamar megn6vekedhet0 de el !s fog)hat+ Ak!nek n!n8s t6bb tartalka0 nem tudja
p#toln! a levett f!gurkat0 elvesztette a jtszmt+
/aprsata
'!nden jtkos kap eg) darab paprt0 s felrajzolja r 8sapatt+ K6r jelz! a vezrt0 utna
f4gg%leges vonalak a k6zlegn)eket+ '!ndenk! ann)! k6zlegn)t rajzol magnak0 amenn)!t
akar0 de h5sznl t6bbet nem rdemes0 mert az 8sak lasstja a jtkot0 de a n)ers esl)e!t nem
n6vel!+
'!kor a 8sapatok kszen llnak0 ko8kadobssal llaptjk meg0 hog) m! lesz a kul8sszm+ Kt
ko8kadobs 6sszegb%l kapjk meg a vgzetes szmot0 amel) eld6nt! a katonk sorst+
Az els% jtkos szmoln! kezd a sajt 8sapatn0 a vezrt%l kezdve+ ;a pldul ht a
kul8sszm0 a heted!k katonjt m!nt elesettet th5zza+ A n)ol8ad!k katonnl 5jra kezd! a
szmolst eg)t%l+ Qg) a t!zenneg)ed!k katonja sz!ntn eles!k+ *e hog)ha 8sak t!zenhrom
katonja van0 akkor a k6vetkez% hetes szm mr a szomszdos jtkos8sapatt r!0 mgped!g
ppen a vezrt+
Ak!nek a vezrt r! el a szm0 az k!esett a jtkb#l egsz 8sapatval+ Az n)er0 ak!nek a
8sapata0 !lletve vezre legtovbb brja magt+
A ko8kadobssal teljesen a vletlenre bzzuk a 8sapatok sorst0 s ez tulajdonkppen mr a
jtk kezdetn eld%l+ 9sak persze nem lehet m!ndjrt ttek!nten!0 hog) a kul8sszm az eg)ms
utn k6vetkez% fordul#kban hog)an fogja eltalln! a vezreket0 h!szen az eg)es vezrek utn
k6vetkez% katonk szma !s 8s6kken m!nden fordul# sorn+
;a pldul ng)en jtszanak0 s !l)en 8sapatokat lltanak fel&
@+ C @ @ @ @ O[P
K+ C @ @ @ @ @ @ @ @ @ OAP
B+ C @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ O@[P
[+ C @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ O@CP ? s hrom lesz a ko8kadobssal megllaptott kul8sszm0 akkor
a kt els% vezr s az 6sszes katona el%bb es!k el0 m!nt a harmad!k s neg)ed!k jtkos vezre+
"essk k!pr#bln!+
Hotelports
Ebben a jtkban az n)er0 ak! legjobban eszben tudja tartan! az eg)t%l neg)ven!g terjed%
szmokat+
A hotelportsnak m!nd!g tudn!a kell0 hog) mel)!k szoba foglalt0 mel)!k szabad mg+ 3ek!
persze k6nn)(0 mert ott van el%tte a k!mutats0 s ha nem j#l emlksz!k0 megnzhet!+ *e a
hotelportsjtk rsztvev%! m!nden segtsg0 rs0 jeg)zet nlk4l kell0 hog) emlkezzenek a
k!adott s szabad szobk szmra+
Vlasztan! kell eg) jtkvezet%t+ Napr s 8eruza van a kezben0 s 5g) foglal hel)et0 hog) a
jtkosok ne p!llanthassanak bele feljeg)zse!be+ A paprjra r vannak rva a szmok0 eg)t%l
neg)ven!g+
A portsjel6ltek sorban foglaljk le a szobkat a vendgek rszre0 vag)!s szmokat
mondanak eg)t%l neg)ven!g+ A vezet% bekar!kzza az elfoglalt szmokat+
Ele!nte vgan meg) a jtk0 m!ndenk! tud szabad szobt0 vag)!s add!g el nem hangzott szmot
mondan!+
*e am!kor KI?BC szoba k! van mr adva0 s 8sak a maradk k6zt lehet vlogatn!0 eg)re
nehezebb lesz a dolguk+ Ak! rossz0 mr elfoglalt szmot mond0 rossz pontot kap0 s%t k! !s
maradhat a jtkb#l+ Eszer!nt vag) az g)%z0 ak!nek legkevesebb rossz pontja van0 vag) az0 ak!
mell%l m!ndenk! k!esett mr+ A jtk add!g fol)!k0 mg van szabad szm a jtkvezet% paprjn+
*e van ennek a jtknak eg) h!bja+ ;a a jtkosok 6sszebeszlnek0 s fol)amatosan mondjk
a szmsort eg)t%l kezdve0 akkor n!n8s tveds! lehet%sg0 de n!n8s benne semm! rdekessg
sem+ Qg) 8sak elrontjk a jtkot0 s ez senk!nek sem rdeke+
A jtk sorn m!ndenk! 5g) kezd! mondan! a szmokat0 hog) valam!l)en rendszert gondol k!
magnak+ -efoglalja az 6ttel oszthat# szmokat vag) azokat0 amel)ekben hetes van stb+ A
jtkosok k4l6nb6z% rendszere! azonban hamarosan 6sszekuszl#dnak0 s ak! 8sak a maga
szmra f!g)el0 a t6bb!ekre nem0 az el%bbDut#bb bakot @H+
;a a 8eruzval0 paprral vezetett jtszmk sorn megszerett4k a hotel portsjtkot0
elkszthetj4k a hozz val# jtkszert+
Eg) KCs[H 8ent!mteres deszkalapnak 8s!nljunk talpat+ ,ajzoljuk r a deszkra a szmokat&
ng) sorban tzetDtzet+ A szmok k6zepbe vag) tetejbe 4ss4nk eg)Deg) sz6get+ ;a tudunk
szerezn! kerek0 fel4l k!l)ukasztott alumn!um lapo8skkat0 akkor a szmjeg)ek tetejbe ker4l a
sz6g0 mert g) tudjuk a szmokat eltakarn!+ ;a azonban ktf!llresek a fed%lapo8skk0 akkor a
szmok k6zepbe kell vern! a sz6get+
A jtk 5g) kezd%d!k0 hog) a vezet% lefed! a neg)ven szmot+ "ermszetesen 5g) kell
elhel)ezkedn!e0 hog) a jtk fol)amn a rsztvev%k ne p!llanthassanak a tblra+
A jtkosok sorban krn! kezd!k a szmokat+ A jtkvezet% tadja nek!k a fed%lapot0 amel)en
termszetesen n!n8s rajta a mondott szm+ Ak! ol)an szmot mond0 amel) mr el%fordult
eg)szer0 az nem kap semm!t+ A jtkvezet% g)orsabban adogathat0 m!nt a paprD8eruzs
vltozatban0 mert a tblra nzve eg) p!llanat alatt ltja0 hog) megvanDe a krt lap vag) n!n8s+
A tvedsre !s kevesebb g) a lehet%sg+
Az n)er! a jtszmt0 ak! a legt6bb fed%lapot szerezte meg+ '!nden tveszts ann)!t jelent0
m!ntha a jtkos eg) fordul#b#l k!maradt volna+ Az kapja teht a legt6bb fed%lapot0 ak! a
legkevesebbet vag) eg)et sem tved+ Az utols# szm ker4l el% legnehezebben0 nha 6ten0
heten0 tzen !s mellfognak0 mg valak!nek s!ker4l megkapn!a+
>a+szem%ersenyek
aP 0ros vag! pratlan
Ketten jtsszk+ A jtk kezdetn m!ndkett%j4k zsebben tzDtz babszem van+ '!ndketten
k!vesznek valamenn)!t a babszemek k6z4l0 s a markukban tartjk+ Az els% jtkos megpr#blja
k!talln!0 hog) kett%j4k kezben lev% babszemek 6sszesen pros vag) pratlan szmot adnakDe+
;a eltallta0 kap eg) babszemet0 ha nem0 akkor % ad eg)et+ 'sodszorra a msod!k jtkos
tallgat el%sz6r+
Ebben a jtkban a g)%zelem ltsz#lag teljesen a vletlenen m5l!k+ Ned!g nem t!szta
szeren8sejtk+ !zon)os !d% utn kezd4nk rj6nn! az ellenfl jtkm#djra0 megf!g)elj4k0 hog)
m!l)en szabl)ossg van eldugsa!ban s tallgatsa!ban+ 9sak az a b6kken%0 hog) az ellenfl
ug)ang) k!tanulmn)ozza a m! jtkm#dunkat0 s aszer!nt vltoztat % !s takt!kjn+ Ak! k!fog) a
tz babszemb%l0 az vesztett+
3em8sak ketten0 hanem hrman0 esetleg ng)en !s jtszhatjk0 5g)hog) k6rben haladva
m!ndenk! m!ndenk!vel 6sszeker4lj6n+ A szmols eg)szer(stse rdekben ne veg)4nk a
kez4nkbe t6bb babszemet0 8sak eg)et0 vag) eg)et sem+ A pros vag) pratlan eld6ntshez ez
!s elg+
bP Menn!i az (sszeg?
Rg)anennek a jtknak sokkal ravaszabb0 mulatsgosabb vltozata+ A jtkosok nem
eg)szer(en prosDpratlant tallgatnak0 hanem megpr#bljk eltalln!0 hog) a kezekben
6sszesen hn) babszem van+
Ketten vag) t6bben jtszhatjk+ >tnl t6bbnek nem rdemes0 mert akkor mr nehz lesz
f!g)elemmel ksrn! a jtk menett+ 9sak nullt0 eg)et vag) kett%t lehet dugn!+ $elvltva0
!llet%leg eg)ms utn kezd!k a tallgatst+ Azrt kell vltogatn! a kezdst0 mert az els% jtkos
eg) k!8s!t htrn)ban van+
*e a htrn) nem felttlen4l rvn)es4l+ ;a pldul hrman jtszanak0 akkor a babszemek
6sszege htfle szm lehet& C0 @0 K0 B0 [0 I0 H+
;a m!ndenk! 4resen hag)ta a kezt0 akkor nulla az 6sszeg0 ha m!ndenk! kett%t vett a kezbe0
akkor hat+ Ez a kt szls%sg nem t5lsgosan g)akor! a jtszmk sorn0 de ha valak! els%re
eltallja a ma^!mumot vag) a nullt0 dupla pontszmot kap+
;a az el%sz6r megsz#lal# jtkos nem szmt erre a dupla pontra0 vag)!s nem reml!0 hog)
m!ndenk! nullt0 !lletve kett%t dugott0 akkor valamel)!k k6zps% szmot mondja+ A mondsa
persze att#l !s f4gg0 hog) nek! hn) babszem van a kezben+ ;a kett%t dugott0 akkor !nkbb
ng)et vag) 6t6t t!ppel0 ha eg) s!n8s a kezben0 akkor kett%t0 hrmat mond+
-ehet0 hog) mr els%re eltallta+ Akkor a t6bb!ek akrmenn)!t t!ppelnek0 a hel)es szm0 m!nt
mondan! szoktk0 .k! van tallva7+ Ez persze 8sak a vgn der4l k!0 m!kor mr m!ndenk!
mondott valamenn)!t+ A mr k!mondott szmot nem lehet ug)anabban a fordul#ban mg
eg)szer mondan!+
Az els% jtkos0 m!kor a nla lev% babszemek szmhoz kpest mondja az 6sszeget0
tjkoztatst !s ad a t6bb! jtkosnak+ Az els% s msod!k jtkos t!ppje eg)4ttesen mg!nkbb
el!gaztja a harmad!kat+ ;a m!ndenk! sszer(en jtszott0 az utols# megsz#lal# mr majdnem
teljes b!ztonsggal t!ppelhet+ K!vve persze azt a nem r!tka esetet0 hog) mr el%tte k!talltk a
hel)es szmot+
A pontozs 8sak j#pontokkal t6rtn!k+ A k!tall# eg) pontot kap+ ;a ng)en vag) t6bben
jtszanak0 akkor abban !s megllapodhatnak0 hog) az els% jtkos m!nd!g dupla pontot kap0 ha
% tallja el az 6sszeget0 teht a k6zbees% szmoknl !s+
Ebben a jtkban a takt!knak kt ga van& a szmols s az ellenfelek takt!kjnak
megf!g)else+
Vannak esetek0 am!kor t!sztn a szmols alapjn b!ztos tallatot rhet4nk el+
Nldul& hrman jtszanak0 az els% jtkos kett%t mond0 a msod!k eg)et+ A harmad!k jtkos
kezben n!n8s eg) babszem sem+ 'ajdnem teljes b!ztonsggal mondhat nullt+ ;a v!szont kett%
van a kezben0 s el%tte ug)anez hangzott el0 akkor % 8sak hrmat mondhat+ -ehet0 hog) az els%
jtkosnl van eg)0 s g) a harmad!k jtkos n)ert0 de val#szn(bb0 hog) az els% ebben az
esetben k!tallta a hel)es 6sszeget0 a kett%t+
$!g)elmetlensgb%l el%fordulhatnak h!bs mondsok !s+ Nldul valak! 4res kzzel a
ma^!mumot t!ppel!0 vag) nullt mond eg) babszemmel a kezben+ Az !l)en h!bk a t6bb!ek
szmolst !s megzavarjk+
A jtkosok az els% mondst#l az utols#!g lland#an f!g)elnek0 s fejben szmolnak+ Igen
rdekes megf!g)eln!0 hog)an m#dosul az eg)es t!ppek n)omn a magunk elkpzelse0 hog)an
ltunk sz!nte bele a zrt 6kl6kbe+ A hosszas meggondolsra persze nem hag) !d%t a jtk
lend4lete+
'edd!g fol)tatjuk a jtkot: El%re megszabott pontszm!g& tz vag) h5sz pont!g+ ;a valak!
ezt elrte0 vge a fordul#nak0 5j szmols kezd%d!k+ Az eredmn) szmontartsnak
legeg)szer(bb m#dja& eg) v paprt beosztunk ann)! mez%re0 ahn) jtkos van0 s rrjuk a
jtkosok kezd%bet(jt+ abszem b%ven van m!ndenk! zsebben& ak! pontot n)ert0 a
kezd%bet(jhez odatesz eg) Ovag) ktP szemet+ Qg) m!nd!g szem el%tt van az asztalon az
eredmn)tbla0 s nem kell 8eruzval !rkln!+
Aki nagyo++ szmot gon)ol4 az nyert
;a m!nden megk6ts nlk4l pr#blunk m!nl nag)obb szmot mondan!0 abb#l nem lesz jtk+ A
matemat!kusok sok fradsgot megtakartanak0 m!kor nag)on nag) szmot akarnak rn!0 mert
eg)szer(en felrjk a nullkat a @C hatvn)aknt+ Ahn) nulla ? ann)! fok5 hatvn)0 @ CCC CCC
` @C
H
stb+
*e m! nem azon akarunk versen)ezn!0 hog) k! tud nag)obb hatvn)t felrn!+
;atrt kell szabn! a szrn)al# kpzeletnek+ 3e rjuk fel a =zahara homokszeme!nek0 a tenger
molekul!nak szmt0 ne bontsuk fel a fn)vet m!ll!mterekre+ 'aradjunk az eg)szer(0
htk6znap! szmoknl+
-eg)en ? mondjuk ? 6tven a legnag)obb szm0 am!t gondoln! lehet+
.*e akkor meg m!ndenk! 6tvenet mond+ =enk! sem lesz bolond neg)venk!len88el elveszten! a
jtszmt0 ha 6tven a ma^!mum+7
'eglljunk 8sak+ Yg) kell ezt rten!0 hog) az egsz jtkban 6tven eg)sggel ? mondjuk
6tven babszemmel ? gazdlkodhat!k eg)Deg) jtkos+ A jtk ped!g t6bb fordul#b#l ll+ ;a
valak! m!ndjrt el%sz6r 6tvenet mond0 megn)ert ug)an eg) fordul#t0 de nem n)erte meg az
egsz jtkot0 mert elpazarolta m!nden babszemt+
Yg) kell teht gazdlkodn! a jtk sorn0 hog) m!nl t6bb fordul#ban m!enk leg)en a
legnag)obb szm+
;og)an !s meg) ht a jtk:
Ketten0 hrman0 6ten vag) akr tzen !s jtszhatjk+ '!nden jtkosnak papr s 8eruza van a
kezben+ K!k! felr eg) szmot 5g)0 hog) a t6bb!ek ne lthassk+ Ak! kszen van0 bejelent!&
rtam vag) k#sz' =orban megmondjk0 hog) menn)!t rtak+
Veg)4k pldul0 hog) ng)en jtsszk OA0 B, : s @P0 s az els% fordul#ban a k6vetkez%
szmokat mondjk&
3 B : @
L B @@ I
: jtkos t!zeneg)et r0 n)ert eg) pontot+ *e mr 8sak harm!n8k!len8 eg)sge maradt+ B
jtkos v!szont0 ak! hrmat rt0 nem n)ert ug)an mg pontot0 de neg)venht eg)sggel
gazdlkodhat!k a t6bb! fordul#ban+
K! jtszott edd!g legrosszabbul:
3 jtkos0 mert % hetet elpazarolt0 anlk4l0 hog) pontot szerzett volna+
A k6vetkez% fordul#&
3 B : @ 'aradk& 3 B : @
@B @ @ J BC [H BJ BL
-m0 eg)et !s lehet0 s%t rdemes rn!+ ;a n)ern! akarok a fordul#ban0 nag)ot rok+ ;a nem
pl)zom pontra0 akkor az eg)es a legtakarkosabb0 m!t rhatok+
;armad!k fordul#&
3 B : @ 'aradk& 3 B : @
@ B @ @ KA [B BL BH
A fukarsg t5lsgosan eluralkodott a jtkosokon+ A msod!k jtkos v!szont s!kerrel
takt!kzott& hrmat rt0 s ezzel pontot n)ert+ *e n)ert volna akkor !s0 ha kett%t r+ A
pontn)eresg annl rtkesebb0 m!nl k!sebb a k4l6nbsg a n)ertes szm s a t6bb!ek k6z6tt+
Rg)an!l)en be8ses volna termszetesen a n)eresg0 ha hrman rnnak t!zenkett%t0 eg) ped!g
t!zenng)et+
;a a fordul# legnag)obb szmt ketten !s rtk0 akkor flDfl pontot kapnak m!nd a ketten+ *e
azt !s k! lehet mondan!0 hog) !l)enkor senk! sem kap pontot+
Qg) fol)!k a jtk vltoz# szeren8svel+ =zeren8se !s kell hozz0 de a takt!kzs !s fontos0 ha
valak! n)ern! akar+ '!nden fordul# utn meg kell f!g)eln! a t6bb! jtkos hel)zett s abb#l
k6vetkeztetn! a szndkra+ Ak! mr sok eg)sget elpazarolt0 az val#szn( k!8s!t r p!hens4l0
hog) k6zben a t6bb! jtkos utolrje az % fog)asztst+ *e az !s lehet0 hog) ppen utnahajtja
a g)epl%t0 m!vel nek! 5g)!s m!ndeg)0 s k4l6n6sen nag) szmmal lep! meg a trsasgot+
Ak! pontosan tjkoz#dn! akar a jtk fol)amn ellenfele! hel)zetr%l0 az a t6bb!ek szmt !s
feljeg)z!+ -egeg)szer(bb0 ha m!ndjrt az eg)es jtkosok felhasznlt eg)sge!nek az 6sszegt
rjuk fel+
A pldajtk els% hrom fordul#jt g) jeg)eznnk&
L B @@ I
KC [ @K @B
K@ L @B @[
A fordul# n)ertesnek szmt bekeretezz4k0 hog) a pontok llst !s m!nd!g szemmel
tarthassuk+ A fog)aszts 6sszegb%l g)ors fejszmolssal m!nd!g megllapthatjuk0 hog) eg)es
jtkosoknak hn) eg)sg4k maradt0 menn)!vel jtszhatnak mg+
K4l6n6sen a .vgjtkban7 fontos0 hog) ugrsra kszen f!g)elj4k0 hn) eg)sge van mg az
ellenflnek+ ;a a legnag)obb szmokkal dolgoz# jtkos elrte pldul a neg)venet0 s
legfeljebb tzest rhat mr0 ekkor t!zeneg)es rsval kell ellene jtszan!+ 3ag)on 8sal#dhat!k a
neg)venes0 mert esetleg arra szmt0 hog) a tzessel mg eg) pontot n)er0 s ezzel befejezte a
jtszmt+
Amel)!k jtkos elrte az 6tvenet0 az kiugrott, de a t6bb!ek fol)tathatjk az rst0 egszen
add!g0 mg az utols# el%tt! !s elfog)asztja eg)sge!t+
Az utols# jtkosnak rendszer!nt marad mg felhasznlatlan eg)sge+ Erre a maradkra kap
mg eg) pontot+ Ebb%l az !s ltsz!k0 hog) nem j# t5lsgosan f6svn)kedn!& ak! m!nd!g 8sak
eg)et0 kett%t r0 s hag)ja0 hog) a t6bb! jtkos pontszmban s fog)asztsban !s messze
megel%zze0 az vg4l 8sak eg)etlen pontot kap+ "eht ug)anol)an rosszul jr0 m!nt az0 ak! az
els% fordul#ban 6tvenet r0 s m!ndent elk6lt!+
A jtszma menete k4l6nb6z%kppen alakul k!0 aszer!nt0 hog) hn)an s hog)an jtsszk+ Kt
jtkos prv!adalban r!tkn szoktak 6tnl nag)obbat rn!0 s nem r!tkasg0 hog) eg) szm
k4l6nbsggel n)ernek pontot+ ;at vag) ht jtkos k6z6tt mr m!nden fordul#ban akad ol)an0
ak! sokat ko8kztat+ *e t!zen6tnl nag)obb tt ott !s k6nn)elm(sgnek szmt+ -egg)akrabban
ht s t!zenkett% k6z6tt van a n)er%szm+
Gavtan! !s szabad0 ha mg nem mondta meg senk! a szmt+ =okszor ellenfele! tek!ntetb%l
olvassa k! az ember0 hog) nem hel)es szmot rt0 javtan!a kell+ =ok trfa0 nevets0 ugrats
zest! a jtkot0 ha j#l 6sszeszokott 8sapat jtssza+
A jtk mg beszlgetsekkel eg)4tt !s g)orsan p6r6g0 eg)Deg) jtszma nem tart tovbb
n)ol8Dtz per8nl+
A n)ertesnek meg szoktk adn! azt a jogot0 hog) a k6vetkez% jtszmban % mondja meg a
szma!t utoljra+ Ez nem el%n)0 de j#les!k0 k4l6n6sen akkor0 ha az utoljra k!mondott szm a
b!ztosnak ltsz# pontt#l 4t el eg) ms!k jtkost+
H6szon,t,s
Ketten jtsszk+
Eg)Deg) fordul#ban m!ndkt jtkosnak huszon6t eg)sg ll rendelkezsre+ Ezt 6t szmra
elosztva felrja eg) paprra+ Nldul&
L @ J J @
3ullt !s rhat eg) vag) t6bb hel)re+ Azt !s megtehet!0 hog) eg)!k hel)re KID6t r0 a t6bb!re
8supa nullt+ Ez azonban nem j# takt!ka0 m!nt m!ndjrt k!der4l+
'!kor m!nd a ketten rtak0 felolvassk a szmokat+ El%sz6r az els%t s g) tovbb+ Ak! az els%
hel)re a nag)obb szmot rta0 eg) pontot n)ert+ Qg) 6sszehasonltjk sorban a szmokat+
Ak! 8sak eg) hel)re r !gen nag)ot0 az rosszul jr0 mert ezzel ng) hel)et engedett t az
ellenflnek+ Az arn)os eloszts sz!ntn nem el%n)6s OI I I I IP0 mert legalbb hrom hel)en
az ellenfelet juttatja g)%zelemhez+
-egajnlatosabb hrom hel)et er%sen megjtszan! s esetleg mg eg) hel)re k!s szmot rn!0
htha ott nulla lesz az ellenflnl+ '!nden 5j sorozat rsnl f!g)elembe kell venn!0 hog) az
ellenfl m!l)en takt!kt alkalmazott legut#bb+
Az az rdekes ebben a jtkban0 hog) n!n8s ol)an 6t6s 8soport0 amel)et le ne tudna g)%zn!
eg) ms!k+ 3em nehz talln! hrom ol)an 8soportot0 amel)ben m!ndeg)!k k!kap az eg)!kt%l0 s
leg)%z! a ms!kat+ Nldul&
L @ J J @
A B L K [
@ H H H H
Comin"4 tromin"4 tetromin"
s a t,++iek
A geometr!a! jtkoknak ez az ga bmulatos g)orsasggal fejl%d6tt k! az ut#bb! tzDt!zenkt
vben+ Eazdag szak!rodalma van a poliomin$knak0 a ng)zetekb%l 6sszelltott k4l6nb6z%
formj5 k!rak#lapoknak+ A legszellemesebb k!rak#s jtkokat s feladvn)okat =+ X+ Eolomb
tallta k!0 ak!nek k6n)ve! !s jelentek meg a geometr!a! jtkokr#l+
A jtkf!gurk nevt a klassz!kus dom!n#jtk nevb%l fejlesztettk k!0 a mrtanban
hasznlatos g6r6g nevek m!ntjra+ A hrom ng)zetb%l ll# f!gurk a trom!n#k0 a ng)esek a
tetrom!n#k0 az 6t6s6k a pentom!n#k0 a hatosak a he^om!n#k0 a hetesek a heptom!n#k+ Ennek
az !gen tudomn)osan hangz# sz#kpzsnek a k!!ndulsa trfs sz#jtk+ Igaz ug)an0 hog) a
dom!n# nevbe bele lehet kpzeln! a duo Okett%P lat!n szmnevet0 de a dom!n#nak val#jban
semm! k6ze ehhez0 a dominus O5rP sz#b#l szrmaz!k+
A pol!om!n#jtkok persze abban !s k4l6nb6znek a dom!n#t#l0 hog) a f!gurkon n!n8senek
megk4l6nb6ztet% pontok0 n!n8s a lapoknak szmrtke0 a jtkban 8sak a formjuk szmt+
Comin"k pontok nlkl
-ehetDe dom!n#lapokkal 5g) jtszan!0 hog) nem vessz4k f!g)elembe az rtk4ket0 teht vg!g
lefordtva maradnak jtk k6zben: ;a trsasjtkra nem alkalmasak !s g)0 eg) rdekes
pasz!nszproblmt meg lehet oldan! vel4k+
Wl)an ng)sz6g( ter4letet pr#blunk k!rakn! dom!n#lapokb#l0 amel)en eg)etlen eg)enes
vonal sem vezet az eg)!k oldalt#l a ms!k!g+ "eht vzsz!ntesen !s s f4gg%legesen !s megt6r!k
m!nden 5t a szemben lev% oldalak k6z6tt+
'el)!k az a legk!sebb ter4let( ng)sz6g Ong)zet vag) tglalapP0 amel)ben a feladat
megoldhat#: OA ter4letet m!nd!g eg)sgng)zetekben fogjuk megadn!0 teht m!nden dom!n#
kt ter4leteg)sgP+
Az egszen k!s ter4letek eleve nem j6hetnek szmtsba+ A kt dom!n#b#l k!rakott ng)zet
vag) a hromb#l k!rakott tglalap eg)!k !rn)ban tjrhat#+ A t!zenhat eg)sgb%l0 n)ol8
dom!n#b#l ll# ng)zet felttlen4l ad kt szabad utat+
Az eg)!k oldalnak m!n!ml!san 6t eg)sgnek kell lenn!e+ *e a ms!k oldal mr nem lehet 6t6s0
mert huszon6t6s0 ltalban pratlan szm5 eg)sgb%l ll# ter4letet nem lehet dom!n#kkal
lefedn!+
"eht a legk!sebb ter4let0 amell)el rdemes eg)ltaln ksrletezn!0 az 6tsz6r hatos tglalap+ =
ebben meg !s oldhat# a feladat+
"!zen6t dom!n# kell a ter4let lefedshez+ Eg) dom!n#t k6zpre tesz4nk+ Ez elzrja azt a
k6zps% 5tvonalat0 amel) a hatszor 6t6s ter4letet kt eg)bevg# hromszor 6t6sre osztja+ A
t6bb! t!zenng) dom!n#b#l k!rakunk kt darab ktszer hrmas s kt ktszer ng)es k!s
tglalapot+ Ktszer hrmast 8sak eg)flekppen rakhatunk k!+ A ktszer ng)est 5g) lltjuk
6ssze0 hog) kt f4gg%legesen ll# lap fogjon k6zre kt0 vzsz!ntesen eg)ms mell hel)ezett
lapot+ Ezzel a ng) tglalappal0 m!nt kerettel0 k6r4lrakjuk a k6zpre tett t!zen6t6d!k lapot+ Az
elhel)ezs g) k6zppontosan sz!mmetr!kus+
Van eg) ms!k0 nem !l)en szabl)os megolds !s+
'!ndkt megoldsnak eg) pratlan dom!n# a kul8sa0 amel) tn)5l!k a tglalap eg)!k felb%l a
ms!kba+
Ennek az eg) lapnak k4l6n6s rtkt akkor ltjuk be0 ha megksrelj4k a problmt hatszor
hatos ng)zetben megoldan!+ Ezen a ng)zeten tz elzrand# 5t vezet t0 6t 5t vzsz!ntesen0 6t
5t f4gg%legesen+ '!ndeg)!k 5t kt rszre osztja a ng)zet ter4lett+ Nldul a bal szls%
f4gg%leges 5tt#l balra es!k hat eg)sgng)zet0 jobbra harm!n8+ A k6vetkez%t%l balra es!k
t!zenkt ng)zet0 jobbra huszonng)+ '!vel m!nden !l)en rszter4let pros szm5 ng)zetb%l
ll0 ezrt az elvlaszt# utat 8sak kt dom!n#val zrhatom el0 egg)el nem+ ;a ug)an!s 8sak eg)
dom!n# n)5lna t0 akkor m!ndkt oldalon lefedetlen4l kellene maradn!a mg eg)
eg)sgng)zetnek+
A hatszor hatos ng)zeten thalad# tz 5t elzrshoz eszer!nt h5sz dom!n#ra volna sz4ksg+
Igen m0 de 6sszesen 8sak t!zenn)ol8 dom!n#nk van a ng)zet lefedshez+ "eht nem !s
rdemes pr#blgatn!& hatszor hatos ng)zetben a feladat megoldhatatlan+
3zz4k meg most mg eg)szer az 6tsz6r hatos tglalap megoldst+ A k6zps% f4gg%leges
5tt#l jobbra s balra pratlan szm5 ? @ID@I ? eg)sgng)zet van+ Ezrt llhat k6zpen
magn)os dom!n#0 ezrt lehetett ezt az utat eg)etlen keresztezssel elzrn!+ Rg)an8sak eg)es
elzrsa van a kt szls% f4gg%leges 5tnak0 mert ezek a tglalap ter4lett I s KI eg)sgb%l ll#
ter4letre osztjk+ *e mr a bels% kt 5tnl dupla lezrs kellett0 mert !tt @C s KC a kt rsz
ter4lete+ A vzsz!ntes utak m!nd pros szm5 rszter4letekre osztjk a tglalapot0 ezeket teht
eg)t%l eg)!g dupln kellett lezrn!+ Ezt az rtatlan parkettm!ntt teht lapr#l lapra a
legsz!gor5bb szabl)ok alapjn kellett 6sszelltan!+ Ezek a szabl)ok a msod!k0 nem
sz!mmetr!kus megoldsra !s rvn)esek+ Eg)etlen vltoztats felbortan az eg)ens5l)t0
elrontan a megoldst+
Az a g)an5nk tmadhat a tanulsgok alapjn0 hog) 8supa pros szm5 oldal esetben
lehetetlen a megolds+ Ez a feltevs azonban nem hel)es+
!zon)os0 hog) nag)obb tglalapoknl banl!sn eg)szer(v vl!k a megolds0 ha az eg)!k
oldal pratlan+ Alaktsuk t pldul az 6tsz6r hatos alapmegoldst htszer hatoss0 5g)0 hog) a
fels% 6t dom!n#t f6lfel toljuk0 s az g) tmadt rsbe hat f4gg%legesen ll# lapot toldunk be+ A
magn)os lap hel)be most hrom dom!n#b#l ll# tglalap ker4lt k6zpre+ Ezt a hrom lapot
akr meg !s fordthatjuk0 s%t k! !s emelhetj4k a k6zpr%l0 mert maga a keret mr eleget tesz a
feladatnak+
Rg)an8sak szttolhatjuk az 6tsz6r hatos tglalapot vzsz!ntes !rn)ban0 s beletoldhatunk
vzsz!ntesen ll# dom!n#kat0 hog) 6tsz6r n)ol8as megoldst kapjunk+ Ez mr nem ol)an
sz!mmetr!kus0 m!nt az 6tsz6r hatos s a htszer hatos megolds+ Az 6t6s szlessg( tglalapot
hasonl# m#don tetszs szer!nt n6velhetj4k tz0 t!zenkt0 t!zenng) stb+ eg)sgre+
*e m! a hel)zet a prosszor pros oldal5 tglalapokkal: Ms a hatosnl nag)obb pros
ng)zetekkel:
;atszor n)ol8as megoldst lehet talln!0 mgped!g az 6tsz6r hatosb#l !smert keretelv alapjn+
A keret k6zepn nem magn)os lap ll Onem !s llhatnaP0 hanem ng) lapb#l ll# tglalap0
amel) ktszeresen lezrja a felez% utat+ A t6bb! utat !s dupln kell lezrn!+ A keret ol)an
tglalapokb#l ll0 m!nt a k6zps% m!nta0 de fel4l s alul mg eg)Deg) vzsz!ntes dom!n#pr van
beletoldva+
Yg) !s tek!nthetj4k0 hog) hrom vzsz!ntes dom!n#pr p4l bele lp8s%zetesen a m!nta
k6zepbe0 s ez a lp8s% zrja le a hrom k6zps% f4gg%leges utat+
Vajon m! lesz a hatszor n)ol8as megoldsnl annak a szmolsnak az eredmn)e0 amel)nek
alapjn beb!zon)tottuk az el%bb0 hog) a hatszor hatos megolds lehetetlen: ;t f4gg%leges s
6t vzsz!ntes 5t van0 teht a neg)venn)ol8 ng)zetet befed% huszonng) dom!n# pontosan
elegend% m!nden 5t dupla lezrshoz+
Ms a n)ol8as ng)zetnl m! lesz a szmols:
Ktszer ht 5t0 ehhez a harm!n8kt dom!n# t6bb m!nt elg+ K!rakn! !s !gen eg)szer(& az
alapmegoldst0 az 6tsz6r hatos tglalapot 5g) toldjuk meg eg)!k oldalon kett%s0 ms!k oldalon
hrmas svval0 hog) az !lleszkedsnl se vzsz!ntesen0 se f4gg%legesen ne maradjon n)lt 5t+
3ag)obb ter4leteknl mr egszen k6nn)( a megolds+ Kplet4nkben a megoldshoz
sz4ksges dom!n#k szma lassabban n%0 m!nt a felhasznltak+
=romin"k
;og)an oldjuk meg az el%bb! feladatot trom!n#kkal0 teht hrom ng)zetb%l ll# lapokkal:
"rom!n# ktfle van& I alak5 s V alak5+
V trom!n#b#l roppant eg)szer( a megolds& kt f!gurb#l ktszer hrmas tglalapot lehet
6ssze!lleszten!0 amel) megfelel felttele!nknek+
I trom!n#kb#l a legk!sebb k!rakhat# tglalap htszer k!len8es nag)sg5& megn6velt msa a
dom!n#k 6tsz6r hatos alapmegoldsnak0 k6zepn magn)os lappal+ Ennek szth5zsval s
k!p#tlsval juthatunk n)ol8szor k!len8es s k!len8szer k!len8es megoldshoz+
=etromin"k
3g) ng)zetb%l alaktott f!gura 6tfle van& a ng)zet0 az I0 -0 " alak5 s a .v!llm7+ ;rom
sz!mmetr!kus0 az - s a v!llm nem az+ Ez a kt asz!mmetr!kus forma felvet! azt a krdst0
amell)el a dom!n#D s a trom!n#feladvn)oknl mg nem tallkoztunk& k4l6n f!gurnak
tek!nts4kDe az asz!mmetr!kus formk t4k6rkpe!t: 's sz#val& hasznljunkDe jobbos s balos
tetrom!n#kat0 pentom!n#kat stb+:
-ehet !l)en t4k6rkpes sorozatokat !s 8s!nln!0 de a k4l6nb6z% feladatokat eg)Deg) darab
asz!mmetr!kus f!gurval !s meg lehet oldan!0 ha sz4ksg esetn megfordthatjuk %ket+
Eg) rdekes tetrom!n#problma& lehetDe ol)an tglalapot k!rakn!0 amel)ben m!ndeg)!k f!gura
8sak eg)szer szerepel:
Az 6t tetrom!n# 6sszesen h5sz eg)sgng)zetb%l ll0 teht a megoldsnl ktfle tglalapot
kell 8sak f!g)elembe venn4nk& a ktszer tzeset s az 6tsz6r ng)eset+
Eg)!ket sem lehet az 6t tetrom!n#b#l k!rakn!+ Erre eg)szer(en rj6v4nk0 ha a kt tglalapot s
az 6t f!gurt a sakktbla m#djn k!sznezz4k+ A kt tglalap @CD@C s6tt s v!lgos ng)zetb%l
ll+ Eg)enl% a s6tt s v!lgos ng)zetek megoszlsa a f!gurkon !s0 eg) k!vtelvel+ A " alak5t
ug)an!s 8sak 5g) sznezhetj4k0 hog) hrom ng)zet jut az eg)!k sznre0 eg) a ms!kra+ Ez a
f!gura teht m!ndenkppen k!l#g a h5sz eg)sgb%l ll# kt tglalapb#l+
A ms!k tetrom!n#feladat t6bbflekppen megoldhat#+ Veg)4nk az 6t tetrom!n#f!gurhoz eg)
pentom!n#t0 s rakjunk k! a hat f!gurb#l eg) 6tsz6r 6t6s ng)zetet+ '!vel a
pentom!n#f!gurkr#l mg nem volt sz#0 eg)szer(bben !s megfogalmazhatjuk a feladatot&
rakjunk k! ng)zetet a tetrom!n#kb#l 5g)0 hog) a k!marad# 6t eg)sgng)zetb%l ll# mez%
6sszef4gg% ter4letet alkosson+
;a az 6tsz6r 6t6s ng)zeten a sakktbla m#djra k!sznezz4k a mez%ket0 t!zenhrom lesz az
eg)!k sznb%l0 t!zenkett% a ms!kb#l+ ONratlan oldal5 sakktbln a kt tl#s sor azonos szn(ZP
A " alak5 tetrom!n#nl kt ng)zet t6bblet4nk van az eg)!k sznb%l+ A pentom!n#k sznezse
mr eleve eg)enl%tlen0 teht sznh!n) s sznt6bblet k!eg)enlthet!k eg)mst+ ;a pldul a "
tetrom!n#t 5g) hel)ezem el0 hog) hrom s6tt mez%t s eg) v!lgosat f6dj6n0 akkor a
pentom!n#t 5g) kell mell!lleszten!0 hog) hrom v!lgos mez%t s kt s6ttet takarjon el+ Qg)
ppen megvan az eg) ng)zetn)! s6tt sznt6bblet0 amel) lehet%v tesz! a pros tetrom!n#k
elhel)ezst !s a huszon6t6s ng)zetben+
A pentom!n#kat k! lehet 5g) sznezn!0 hog) kt ng)zet az eg)!k szn0 hrom a ms!k+ Eg)
k!vtel van 8sak0 a kereszt OtP0 amel)nek sznezse @?[ megoszts5+ =zmols szer!nt ez sem
okozna problmt0 mert a " tetrom!n# kt eg)sgn)! sznt6bblete s az t pentom!n# hrom
eg)sgn)! sznh!n)a !s ppen j#l k!eg)enlthetnk eg)mst+ *e a formk 6ssze!llesztse
lehetetlen a sz(k hel)en+ r elvben lehetsges volna a megolds0 a K?B megoszls5
pentom!n#k eg) rsze mgsem alkalmas0 hog) k!egsztse a huszon6t6s ng)zetben az 6t
tetrom!n#t+
Rg)anannak a tetrom!n#f!gurnak t6bb pldn)b#l pr#bljunk tglalapot vag) ng)zetet
k!rakn!+ A ng)zet s az I tetrom!n# nem j6het szmtsba !tt0 mert mr eg) pldn)uk !s
megoldja a feladatot+ Kt - tetrom!n#b#l tglalapot k!rakn! sz!ntn nag)on k6nn)(+ A ng) "
tetrom!n#b#l 6ssze!llesztett ng)zet mr fog#sabb feladat+ A v!llmok ped!g vgkpp
ellenllnak& nem lehet bel%l4k zrt tglalapot k!rakn!& vag) hja van0 vag) k!l#g bel%le eg)
ng)zet+
/entomin"k
>t ng)zetb%l t!zenkt k4l6nb6z% f!gurt lehet 6sszelltan! Oa t4k6rkpeket nem szmtvaP+
Eg) k!s er%ltetssel m!ndeg)!ket el lehet nevezn! eg)Deg) bet(r%l+ b8rendben& $0 I0 -0 30 N0
"0 R0 V0 X0 t0 V0 U+
A pentom!n#kkal nem8sak feladvn)okat lehet megoldan!0 hanem pros jtkokra !s
alkalmasak+
A legeg)szer(bb pentom!n#jtkhoz ug)anol)an mretezs( n)ol8szor n)ol8as ng)zethl#s
tbla sz4ksges0 m!nt maguk a f!gurk+ A t!zenkt pentom!n#t k6z6sen hasznlja a kt jtkos+
A jtk menete a lehet% legeg)szer(bb+ Az eg)!k jtkos k!vlaszt eg)et a t!zenkt f!gura
k6z4l0 s elhel)ez! a tbln 5g)0 hog) pontosan 6t ng)zetet takarjon le vele+ A ms!k jtkos a
megmaradt t!zeneg) f!gurb#l vlaszt eg)et0 s elhel)ez! a tbla tetszs szer!nt! rszre+ A mr
lerakott f!gura tetejre termszetesen nem lehet ms!kat hel)ezn!0 teht a msod!k jtkos a
tblnak mr 8sak IA ng)zetb%l vlogathat+ Qg) tesznek felvltva0 mg tudnak+ IDL lps utn
azonban megakad a jtk0 az 4resen maradt mez%k s a felhasznlatlan f!gurk nem !llenek
6ssze+ Ak! utoljra tudott mg elhel)ezn! eg) pentom!n#t0 az n)erte meg a jtszmt+ Gtk
k6zben a mar letett f!gurkat nem szabad elmozdtan!+
A jtszmk !gen r6v!dek0 eg)etlen j#l k!vlasztott s elhel)ezett f!gura eld6nthet! a g)%zelmet+
A jtk elemzse azt mutatta0 hog) eg)!k jtkosnak s!n8s t6bb esl)e0 m!nt ellenfelnek+
rm!l)en r6v!d eg)Deg) jtszma0 !gen sok vltozat lehetsges0 s a lpst m!nd!g a p!llanatn)!
hel)zethez kell alkalmazn!0 f!g)elembe vve azt !s0 hog) az ellenfl mg m!l)en alakzatok k6z4l
vlaszthat+
=+ X+ Eolomb azt az ltalnos tan8sot adja0 hog) a jtkos !g)ekezzk a tblt nag)jb#l
eg)enl% ter4letrszekre tagoln!+ Qg) val#szn(0 hog) 6v lesz az utols# lps0 mert ha ellenfele
bef6d! az eg)!k ter4letrszt0 % mg hasznlhatja a ms!kat+ Ebb%l a stratg!b#l k6vetkez!k0
hog) az ellenfl hasonl# t6rekvst meg kell akadl)ozn!+ A g)%zelem teht a jtk r!tmusn
m5l!k+ ;ol a f!gurk t6m6rtse ajnlatos0 hol a g)ors k!terjeszkeds0 a mg szabad ter4let
kettvgsa+
K6vess4k eg) jtszma menett+ A f!gurkat az elhel)ezs sorrendjben szmoztuk meg+ Az
els% jtkos elhel)ez! az t pentom!n#t a tbla k6zppontjhoz k6zel+ ONontosan k6zpre 8sak
pratlan ng)zetb%l ll# tbln lehetne+P Ez a lps megfelel a stratg!nak0 mert megadja az
alapot a tbla sz!mmetr!kus tagolsra+ A msod!k jtkos vlaszkppen hozz!lleszt! az R
pentom!n#t az t eg)!k szrhoz+ A szabad ter4letet btrabban !s meg lehetett volna osztan!0 s
az RDt0 ezt a k6nn)en elhel)ezhet% f!gurt ks%bbre !s lehetett volna hag)n!0 de a sz!mmetr!kus
tagolst ez a lps !s fol)tatja+
Az els% jtkos k6vetkez% lpse befejez! a k6zps% t6mb k!alaktst+ A jtszma tovbb!
menete most azon m5l!k0 hog) a kt eg)sgn)! szlessg( keretet hog)an tudjk rtkesten!+
A msod!k jtkos k6vetkez% lpse meg!nt nem a legszeren8ssebb0 mert alkalmat ad az els%
jtkosnak0 hog) az 6t6d!k lpsben hel)et talljon az eg)!k legfog#sabb f!gurnak0 a XDnek+
A msod!k jtkos most kt0 teljesen eg)forma 4res ter4let k6z6tt vlaszthat0 teht teljesen
m!ndeg)0 hog) mel)!ket vlasztja+ 9sak az a krds0 hog) mel)!k f!gura elhel)ezse el%n)6sebb
szmra+ A g)%zelemre eg)etlen lehet%sge van mg& ha az eg)!k ter4letet 5g) foglalja le a
hatod!k lpssel0 hog) ug)an!tt elg hel)e maradjon a n)ol8ad!k lpsben mg eg) sovn)
f!gura elhel)ezsre ? az els% jtkos v!szont mr ne tudjon elhel)ezn! k!len8ed!k f!gurt+ ;a
pldul a hatod!k lpsre a N pentom!n#t hel)ezn el t6m6ren0 akkor mg megmaradna nek!
utols# lpsre vag) az I vag) az V+ A m!ntajtszmban a msod!k jtkos nem lt ezzel a
lehet%sggel0 hanem az IDt hel)ezte el+ "ermszetes0 hog) ezutn az els% jtkos nem t6m6ren
hel)ezte el a NDt a nek! maradt ter4leten0 hanem 5g)0 hog) ellenfele a megmarad# szabad
ter4letre eg)etlen f!gurt se tehessen le+
-tjuk0 hog) a msod!k jtkos t6bbsz6r h!bzott0 mg s!ker4lt a jtszmt elveszten!e+ ;a
pldul megvolna mg az R pentom!n#0 azt a kt 4resen maradt hat ng)zetn)! ter4let
brmel)!kre elhel)ezhetn utols# lpsknt+ Nersze0 ha a msod!k lpsre ms f!gurt vlaszt0
ezzel az egsz jtszma menett ms !rn)ba terelte volna+ A megmarad# f!gurk formja teht
az utols# lpsekben k4l6nlegesen fontos0 eld6nt! a g)%zelmet+
A k!rak#s pentom!n#jtk ms!k vltozata a vlogat$' '!el%tt a f!gurkat elhel)eznnk a
tbln0 felvltva vlasztanak k6z4l4k0 s a k!raksnl mr m!ndeg)!k jtkos a maga hat
pentom!n#ja k6z4l vlogathat+ Ak!nek az utols# f!gura jutott0 az tesz els%nek a tblra+
Ennek a jtknak a stratg!ja egszen ms0 m!nt az el%bb !smertetett vltozat+ A jtkosok
f% t6rekvse az0 hog) eg)Deg) lps4k utn mg pros szm5 lpst lehessen tenn!+ A szabadon
marad# ter4letrszt ped!g ol)an m#don pr#bljk tagoln!0 hog) az % f!gur!k elfrjenek0 az
ellenfl f!gur! mr ne+
A m!nta jtkban0 amel)et =+ X+ Eolomb ehhez a vltozathoz k6z6l0 az eg)!k jtkos
sorrendben ezeket a pentom!n#kat vlasztotta& N0 R0 -0 I0 U0 X0 a ms!k ezeket& 30 V0 V0 "0 $0
t+ OAz anagrammajtk hve! ol)an hat f!gurt !s vlaszthatnak0 amel)b%l rtelmes sz#t lehet
k!rakn!+ *e ak! !l)en sorrendben hasznlja fel %ket0 val#szn(leg elveszt! a jtszmt+P
A vlaszts sorrendje azt t4kr6z!0 hog) a jtkosok mel)!k f!gurkat tartjk hasznlhat#bbnak+
Az 30 V0 N kelend% f!gura0 az $0 t s X utoljra marad a vlasztsban0 mert sokkal nehezebb
%ket elhel)ezn!+
Az !s magt#l rtet%d%0 hog) a felhasznlsban megfordtjk a jtkosok a sorrendet+ Az
!ndul# jtkos termszetesen az tDet s4t! el el%sz6r0 a ms!k ped!g a XDt+ Az els% jtkos
ezutn az $Det hel)ez! el0 amel) sz!ntn kn)elmetlen f!gura0 s ezzel a lpssel elhatrol eg)
ter4letet0 amel)be pontosan bele!ll!k V pentom!n#ja+ A msod!k lehel)ez! az -Det0 s hel)et 8s!nl
eg)5ttal az RDnak+ >t6d!k lpsre az els% jtkos az 3Det tesz! le+ A ms!k az IDt 5g) hel)ez! el0
hog) a tbla bal fels% sarkban k!marad# hat ng)zetn)! ter4letre 8sak az % NDje vag) RDja
passzoljon+ Az els% jtkos a heted!k lpsnl mr beltja0 hog) elvesztette a jtszmt+ r az
VDnak megvan a hel)e0 de a tbla bal als# sarkban k!marad# nag) ter4leten htralev% kt
f!gurjt0 a "Dt s a VDt mr nem tudja elhel)ezn!+ -etesz! a VDt0 majd a jtszma a k6vetkez%
hrom lpssel rvget& J& R0 A& V0 @C& N+
Az els% jtkos val#szn(leg azrt vesztett0 mert 6t6d!k lpsekor nem ksztett pontos hel)et
valamel)!k f!gurjnak+
Az els% pentom!n# k!vlasztsa nm! el%n)t ad a jtkosnak+ 'g nag)obb el%n)t adhat
valak! a g)engbb ellenflnek azzal0 hog) az els% kt vag) hrom f!gurt eg)szerre elvehet!0 s
8sak a megmaradt n)ol8 vag) hat f!gurb#l vlasztanak felvltva+
A k!rak#s pentom!n# jtk t6bb! vltozata&
2rt!aoszts' A t!zenkt f!gura nevt krt)alapokra rjk0 s megkeverve elosztjk+ A kt
jtkos azokkal a pentom!n#kkal jtsz!k0 amel)eket a szeren8se juttat nek!k+
.#g!es jt#k' KtDkt jtkos eg)4tt jtsz!k+ K4l6nDk4l6n tesznek0 de az eg)!k pr n)er0 a
ms!k veszt+
.!akvgs' ;rman vag) t6bben jtszanak0 de m!ndenk! m!ndenk! ellen+ Ak! az utols# f!gurt
elhel)ez!0 tz pontot kap0 ak! ezutn k6vetkezne0 eg)et sem0 a harmad!k Ovag) a t6bb!P jtkos
6t pontot+
A ng)est s a n)akvgst az els% hrom vltozat brmel)!kvel lehet jtszan!& lpsenknt
vlasztott0 el%re k!vlasztott vag) krt)n k!osztott f!gurkkal+
K!sebb tbln vltozatos bemelegt% g)akorlatokat tarthatunk a pentom!n#jtkhoz+
A legk!sebb ng)zet alak5 tbla0 amel)en eg)ltaln elhel)ezhet4nk pentom!n#f!gurt a
hromszor hrmas+ *e jtk ezen a tbln nem alakulhat k!+ Az els% jtkos letesz! f!gurjt s
n)ert+ OA t!zenkt f!gura k6z6tt van ng)0 amel) nem !s fr r a hromszor hrmas ng)zetre+P
A ng)szer ng)es tbln sem lehet val#sgos jtkot fol)tatn!0 mert m!nd!g a msod!k
jtkos az utols# sz#0 a msod!k lps+ *e 8sak akkor0 ha j#l jtsz!k+ A t!zenhat mez%n hrom
pentom!n#t !gen sokflekppen el lehet hel)ezn!+ ;a a msod!k jtkos nem osztja meg a
fennmarad# hat mez%t0 az els% jtkos mg lpshez juthat+ Az brn bemutatott kezd% lpsre
pldul ez az eg)etlen n)er% vlasz+ ;a ug)an!s a msod!k jtkos a tbla bal oldalra ms
f!gurt tesz0 akkor az els% jtkos a jobb oldalon elhel)ezhet! az - pentom!n#t+ ;a v!szont a
msod!k jtkos az - pentom!n#t a jobb oldalra hel)ezn0 akkor az els% jtkos t6bb f!gura
k6zt !s vlogathatna a harmad!k lpsben+
>tsz6r 6t6s tbln az els% jtkosnak b!ztos esl)e van a g)%zelemre+ ;a a tblt az I
pentom!n#val kt rszre osztja0 akkor b!zon)osan 6v a harmad!k s eg)5ttal utols# lps+ A kt
oldalon g) k!alakul# ktszer 6t6s tglalapra 8sak eg)Deg) pentom!n#t lehet letenn!+ Kt
pentom!n# 8sak akkor frne el0 ha eg)forma f!gurk !s volnnak Opldul kt N vag) -P+
A legr6v!debb jtk 6tsz6r 6t6s tbln eg) V s eg) X elhel)ezse+ A leghosszabb jtszma
termszetesen 6t lpsb%l ll0 s az egsz tblt k!t6lt!+
Az 6tsz6r 6t6s tblt k!t6lt% 6t pentom!n# mr eg) ms!k rdekes jtktpusba !s beletartoz!k+
;og)an fedhet4nk be megadott ter4letet pentom!n#kkal:
A t!zenkt pentom!n# eg)4tt HC eg)sgng)zet ter4let(+ Il)en ter4let( tglalap ng)fle van&
hatszor tzes0 6tsz6r t!zenkettes0 ng)szer t!zen6t6s s hromszor h5szas+ '!nd a ng)
tglalapot teljesen be lehet fedn! a t!zenkt pentom!n#val+ A neg)ed!k vltozatot a 'egfejtsek
k6zt tallja meg az olvas#+
'sfajta ter4letk!t6lts! problma& eg)es f!gurk felnag)tott vltozatt hog)an rakhatjuk k!
pentom!n#kb#l+ Nldul nag) tDet s nag) XDt k! lehet rakn! k!len8Dk!len8 pentom!n#b#l+
Keress4nk hasonl# nag)tott megoldst a t6bb! pentom!n#f!gurra+
=zmos ms feladvn)t k! lehet talln!+ emutatunk pldul hatvan ng)zetb%l ll# k4l6nb6z%
brkat0 amel)ek lefedhet%k a t!zenkt pentom!n#val+ Az els%nek 8sak k6zelt% megoldsa van+
A pentom!n#Dtrsasjtk a sakktbln a mr !smert m#don fol)!k+ Kt vag) t6bb jtkos vesz
rszt0 sorban vlasztanak a f!gurk k6z4l0 s elhel)ez!k a tbln+ Ak! legutoljra tud mg tenn!0
az n)ert+ Igen kevs a val#szn(sge annak0 hog) s!ker4l m!nd a t!zenkt pentom!n#t
elhel)ezn!0 teht0 hog) a pros jtk vgeredmn)e a pasz!nszjtk megoldshoz leg)en
hasonl#+
A lehetsges legr6v!debb jtszma 6t lpsb%l ll+
=akktbln t6bbfle jtkot !s jtszhatunk pentom!n#kkal+ Mrdemes nag)mret( pentom!n#kat
kszten!0 hog) val#ban a sakktbln jtszhassunk vel4k+
A sakktblaDpasz!nsznl az a feladat0 hog) a k!marad# ng) mez% vag) eg)etlen ng)zetet
alkosson0 vag) sz!mmetr!kusan hel)ezkedjk el a tbln+ '!ndkt vltozatra hrom megoldst
mutatunk be+
HeAomin"
;at ng)zetb%l harm!n86tfle f!gurt llthatunk 6ssze+ '!vel a var!8!#k szma rohamosan
n6veksz!k O@ dom!n#0 K trom!n#0 @K pentom!n#0 BI he^om!n#P0 s ezzel eg)4tt szaporodnak a
g!rbegurba0 szabl)talan0 nem elegns formk0 ezrt a he^om!n#val le !s zr#d!k a sor+ -ehetne
beszln! heptom!n#r#l0 oktom!n#r#l s g) tovbb0 de a jtk !tt mr kezd ttek!nthetetlenn
vln!+
A harm!n86t he^om!n# k6z4l prosnak nevezz4k azt a huszonng)et0 amel)ek a sakktbln
hrom v!lgos s hrom s6tt mez%t fednnek le0 s pratlannak azt a t!zeneg)et0 amel)ekben
a s6tt s v!lgos ng)zetek megoszlsa [?K+
;e^om!n#kkal hasonl# pasz!nszfeladvn)okat lehet megoldan!0 s hasonl# trsasjtkokat
lehet jtszan!0 m!nt a pentom!n#kkal+ A tbls he^om!n#jtkot ketten0 hrman vag) t6bben
jtszhatjk0 n)ol8as vag) tzes ng)zeten+
/aplan#tk
A pol!om!n#jtkok d!vatja el%tt m! mr jtszottunk g)erekkorunkban ng)zetekb%l alaktott
f!gurkkal+ 3emezb%l vag) eg)szn( flaDnellb%l vgtuk k! a f!gurkat0 t6bb szn( sorozatokban+
Azrt j# a te^t!lan)ag0 mert a jtkban a f!gurk betakarhatjk a mr k!rakott ter4let eg) rszt+
A paplan jtkhoz a tetrom!n#D s a pentom!n#f!gurkat lehet felhasznln!+ A formkat
ng)zethl#s paprra rajzoljuk0 hrom 8ent!mteres eg)sgng)zetekkel+ A paprt rragasztjuk
a te^t!lan)agra ragaszt#szalaggal0 s a paprt s a te^t!lt eg)4tt vgjuk el oll#val0 hog) a formk
el ne torzuljanak+
'!nden jtkos teljes sorozatot kap a k4l6nb6z% szn( f!gurkb#l+ Az els% jtkos letesz eg)
tetszs szer!nt! f!gurt az asztalra0 a k6vetkez%nek 5g) kell tenn!e0 hog) az asztalon lev%b%l kt
eg)sgng)zetet letakarjon+ A jtkosok 8lja az0 hog) a maguk sznt lehet%leg 6sszef4gg%
ter4letnek %r!zzk meg0 az ellenfelek ter4lett ped!g m!nl t6bb darabra szaktsk+
>sszef4gg%nek az a ter4let szmt0 amel)nek eg)sgng)zete! legalbb eg) oldalukkal
r!ntkeznek0 az tl#s r!ntkezs mr nem rvn)es+
'!nden 5j f!gurnak kt eg)sgng)zetet kell eltakarn!0 mgped!g az ellenfl Ovag) ellenfelekP
sznb%l+ A maga sznt nem takarhatja a letev%+ A letakars eg)arnt alkalmas az ellenfl
ter4letnek elszaktsra s a jtkos sajt sznnek 6sszekap8solsra+ Az t pentom!n#t
eg)etlen lpssel hrom darabra szakthatja az ellenfl+ *e hasonl# m#don 6ssze !s lehet esetleg
k6tn! eg) lpssel az t pentom!n# hrom elszaktott darabjt+
A hossz50 eg)enes f!gurk alkalmasak arra0 hog) az ellenfl ter4lett ? ml)en ben)5lva ?
hel)rehozhatatlanul sztszaktsk0 de ug)anakkor ezek a f!gurk k6nn)en szt !s szakthat#k0
ha nem !lleszkednek az azonos szn( ter4lethez+ A t6m6r f!gurkkal nehz szaktan!0 de a
szakts ellen maguk !s jobban be vannak b!ztostva+
A nehezebben hasznlhat# f!gurk rendszer!nt a jtszma vgre maradnak+ 3em alakulhat
ol)an hel)zet0 hog) valak! ne tudn letenn! utols# f!gur!t+ ;a el%n)6s lpse nem knlkoz!k0
kn)telen f!gurjt 5g) elhel)ezn!0 hog) nem r!ntkez!k a sajt sznvel+ Az !l)en magn)os
f!gura radsul !gen j#l szt !s szakthat#+ A vgjtkban teht g)orsan vltozhat a hel)zet+
'!kor m!nden f!gurt letettek0 megszmoljk0 hog) eg)Deg) szn hn) darabban van+ Az n)ert0
ak!nek ter4lete a legkevesebb rszre oszl!k+
;a t6bben jtszanak0 akkor pratlan szm5 jtkos a n!akvg$s m#dszerben eg)ezhet meg0
pros szmnl ped!g kett%nknt segthet!k eg)mst+ A segt%trsak k4l6nb6z% szn( f!gurkkal
jtszanak0 de partner4k sznb%l nem takarhatnak0 s 6sszeszmolsnl szne!k k6z6s ter4letknt
szerepelnek+
A ms!k vltozat pros jtk+ A jtkosoknak az a 8ljuk0 hog) m!nl hosszabb szabad
partvonaluk leg)en+ Az asztallap a tenger0 a k!rakott ter4let a sz!get+ A jtszma vgn azt
szmoljk meg0 hog) az eg)sgng)zeteknek hn) oldala r!ntkez!k a tengerrel+
A kt jtkos felvltva tesz0 mgped!g 5g)0 hog) a msod!k lpst%l kezdve m!nden 5j f!gura
eg) eg)sgng)zetet takarjon az ellenfl ter4letb%l0 a harmad!k lpst%l kezdve ped!g mg a
sajt sznvel !s r!ntkezzk legalbb eg) eg)sgng)zet eg) oldalval+ A szabl)ok alapjn
ktszn( sz!get alakul k!0 amel)nek partjn kt hel)en van r!ntkezs! pont az ellenfelek f!gur!
k6z6tt+ Yj f!gurt 8sak ennl a kt r!ntkezs! pontnl lehet letenn!+ A kt sznnek mr k!alakult
partvonala nem vltoz!k+
1z"ma
A sz#majtk ? N!et ;e!n dn mrn6k tallmn)a ? a pol!om!n#k elvt alkalmazza trben+ A
f!gurk ko8kk komb!n8!#!b#l llnak+
N!et ;e!n 6tlete eg)etem! el%adson sz4letett meg0 m!kor Xerner ;e!senberg0 a neves f!z!kus
arr#l beszlt0 hog) a teret hog)an lehet ko8kkra osztan!+ ;e!n f6lvzolt nhn)
ko8kakomb!n8!#t+ A legeg)szer(bb formkat0 amel)ekben ktDhromDng) ko8ka eg)ms
mell sorakoz!k0 nem tallta rdekesnek+ Annl jobban felkeltettk kvn8s!sgt azok a
szabl)talan vltozatok0 amel)eken beml)ed%0 konkv rsz !s van+ ;rom s ng) ko8kb#l
ht !l)en f!gurt lltott 6ssze+
A ht k6z4l ng)et azonostan! lehet trom!n#D s tetrom!n#f!gurkkal0 m!vel a ko8kk eg)
rtegben hel)ezkednek el benn4k+ A pol!om!n#kb#l !smert nevekkel&
az els%t VDnek0
a harmad!kat "Dnek0
a msod!kat -Dnek0
a neg)ed!ket v!llmnak
mondhatnnk+
*e jobb0 ha 8sak szmokkal jel6lj4k %ket0 mert a htralev% hrmat 5g)sem tudjuk ms m#don
jel6ln!0 ann)!ra trbel! vltozatok+ Az 6t6s s hatos szm5 t4k6rkpe eg)msnak& eg) ll# s
eg) eld6nt6tt oszlop0 eg)mshoz ragasztva+ A heted!ket hromd!menz!#s VDnek nevezhetnnk+
*e ezek a sz#bel! meghatrozsok mg rajzzal !llusztrlva !s 8sak halvn)an jellemezhet!k
ezeknek a f!gurknak termszett+ Azt ajnlom az olvas#nak0 hog) ksztse el %ket faD vag)
m(an)ag ko8kkb#l0 az 4zeletekben kaphat# pt%jtk eleme!b%l+ A ko8kkat nem kell
felttlen4l eg)enknt 6sszeragasztan!0 mert a jtkkszletekben kt s hrom ko8kb#l ll#
oszlop !s van+
N!et ;e!nnek az t(nt fel el%sz6r0 hog) ez a ht f!gura pontosan KL eg)sgko8kb#l ll+ Vajon
6ssze lehetDe lltan! bel%l4k KL eg)sgn)! nag) ko8kt: Nroblmjra hamar vlaszt adtak a
f!gurk& s!ker4lt bel%l4k ko8kt pten!e+
Eg) elem! sz#mafeladvn) a kt0 eg)ms mell hel)ezett " f!gura 6sszelltsa+ Ez
termszetesen nem llhat kt "Db%l0 mert a sorozatban m!nden f!gurb#l eg) van+ '!vel ez az
alakzat n)ol8 ko8kb#l ll0 kt ng)ko8ks f!gurb#l kell megpten!+ 3em lesz nehz beltn!0
hog) ez a kett% 8sak az 6t6s s hatos lehet0 vag)!s a t4kr6z%d% pr+
3em !l)en eg)szer( az eg)es f!gura ktszeres nag)tsnak 6sszelltsa+ Ez huszonng)
eg)sgko8kb#l ll0 teht maga a modell nem ker4l bele a konstruk8!#ba+
A ht f!gurb#l 6sszellthat# alakzatok szma belthatatlan+
Kut)a
N!ram!s
$al
$elh%kar8ol#
=zk
K5t
Kanap
-p8s%
E%zhaj#
$4rd%kd
Alag5t
Kastl)
Ezek a nevek g)ermeteg hangzs5ak taln0 de a feladatok megoldsa ? ahog) mondan!
szoktk ? nem g)erekjtk+ A p!ram!snak s a g%zhaj#nak a rajzon nem lthat# htuls# fele
pontosan megfelel az el6lnzetnek+ A k5tnak0 az alag5tnak s a f4rd%kdnak a belseje vg!g
4res+
A t!zenkt alakzat k6z4l eg)et ? a felh%kar8ol#t ? nem lehet felpten! a sz#maf!gurkb#l+ *e
lehet msfajta alakzatot konstruln!0 amel)re r!ll!k a felh%kar8ol# nv+
A megolds hel)es stratg!ja& el%sz6r a szabl)talanabb f!gurk hel)t kell megkeresn!0 s a
vgre hag)n! az eg)szer(bbeket+
Versen)ezhetnek a trsasg tagja!0 hog) eg) megadott alakzatot k! tud hamarabb
megszerkeszten!+ A jtk ms!k m#dja& k! tud 5j sz#mafeladvn)t szerkeszten!+
A tizen,t,s #tk
A t6rtnelem fol)amn g)akran el%fordult mr0 hog) az ember jtkos kedve ol)an
problmkat vetett felsznre0 amel)ek 8sak matemat!ka! m#dszerekkel oldhat#k meg+ 3ha
azutn k!der4lt0 hog) az !l)en megoldsok tovbbfejleszthet%k0 s el%rev!sz!k a tudomn)
fejl%dst+
Az 5n+ t!zen6t6s jtk !s eg)!ke azoknak0 amel)ek eg) !d%ben ? a m5lt szzad vgn ? nag)on
d!vatosak voltak+ Ezt a jtkot llt#lag eg) s4ketnma amer!ka! tallta fel @JLJDban0 s
azonnal0 egszen jrvn)szer(en terjedt el+
'aga a jtk a k6vetkez%&
Eg) ng)zet alak5 dobozban @I megszmozott0 tgla alak5 k% van0 a t!zenhatod!k hel)e 4res+
A feladat& a k6vek tetsz%leges sorrendjt h5zogatssal 5g) megvltoztatn!0 hog) azok sorszm
szer!nt leg)enek elrendezve anlk4l0 hog) brmel)!ket !s k!vennnk a dobozb#l+ A
hel)vltoztatst 8sak 8s5sztatssal lehet vgezn!+ OA k6vek sorszm szer!nt! elrendezsn azt
rtj4k0 hog) az els% sor balr#l jobbra olvasva0 utna a msod!k sor0 sz!ntn balr#l jobbra
olvasva s g) tovbb+ Az esetleg k6zbees% 4res hel)et nem vessz4k f!g)elembe+P
"aln meg sem tudnnk rten!0 hog) ez a jtk m!l)en szenvedll) vlt a m5lt szzad vgn0
ha magunk !s t nem lt4nk volna nhn) !l)en lzat& a joj#t0 a keresztrejtvn)t stb+ A t!zen6t6s
jtk jrvn)nak !dejn a l#vas5t utasa! 5t k6zben !zgatottan tologattk a k6veket0 az
4zletekben s !rodkban k4l6n rendelkezseket kellett hozn!0 amel)ek megt!ltottk0 hog) az
alkalmazottak munka!d%ben ezt a jtkot jtsszk+ Eg) szemtan5 azt lltja0 hog) a nmet
parlamentben t!sztes !d%sebb kpv!sel%k0 az 4lsek !dejn0 ml)en elmer4lve szemlltk a
kez4kben tartott k!s dobozt0 b!zon)ra 5jabb komb!n8!#s lehet%sgeken t6prengve+ A pr!zs!
bulvrokon szabad g alatt egsz t6megek ver%dtek 6ssze0 eg)4tt tallgatva a hel)es tologats
m#djt+ Eg) korabel! fran8!a fol)#!rat szer!nt ez a szenvedl) val#sgos 8sapss vlt az
ember!sg szmra0 mert fejfjst0 m!grnrohamokat0 s%t !degbajt !s !dzett el%+
A szenvedl)t d!adal5tja tet%pontjn a matemat!ka tag!#zta le azzal0 hog) megadta a
megolds elmlett+ K!der4lt0 hog) a feladatok fele eg)ltaln nem oldhat# meg0 ppen azok0
amel)eken sokDsok jtkos t6rte a fejt+
;a meggondoljuk0 hog) a @I k6ve8ske @ BCL HL[ BHJ CCCDflekppen hel)ezkedhet el0 teht
enn)!fle feladat van0 elg nehznek ltsz!k ol)an elmletet fellltan!0 amel) enn)!fle esetre
tud valam!t mondan!+
Eg)szer(sts4k le a feladatot+ Kpzelj4nk el eg) ol)an jtkot0 amel)ben m!nd6ssze [ hel)
van0 s benne B k%+ ;el)ezz4k az @Des k6vet a bal fels% sarokba0 a jobb als#t hag)juk 4resen+
Ekkor ktfle hel)zet lehetsges&
@ K @ B
B K
Az els% lls mr!s a kvnt hel)zetet mutatja+ A msod!k llsban a KDes s BDas hel)e fel van
8serlve+ Ebb%l az ut#bb! hel)zetb%l a kvnt sorrend soha nem j6het ltre+ Err%l
megg)%z%dhet4nk0 ha az 6sszes lehetsges tologatst megpr#bljuk+
A msod!k hel)zetet az jellemz!0 hog) eg) nag)obb szm el%z meg eg) k!sebbet+
Rg)an5g)0 m!nt a most lert legeg)szer(bb esetben0 a teljes t!zen6t6s jtknl !s azt
tapasztaljuk0 hog) a jtszmk eg) rsznl t6bbDkevesebb pr#blkozs utn s!ker4l elrn! a
kvnt sorrendet0 ms rsznl v!szont a kvnt sorrend m!nden pr#blkozs ellenre !s 8sak @D
t%l @BD!g hozhat# ltre0 a @[Des s a @ID6s a vgn m!nd!g fel van 8serlve+
Ez a tapasztalat felkelthet! azt a g)an5t benn4nk0 hog) az el&z#snek, vag)!s annak a
hel)zetnek0 am!kor eg) nag)obb szm megel%z eg) k!sebbet0 szerepe van a megoldhat#sgban+
A teljes t!zen6t6s jtkot v!zsglva teg)4k fel0 hog) a @HDos az 4res hel)+ Ez tologatssal
m!nd!g elrhet%0 de sorrend szempontjb#l az 4res hel) am5g) sem szmt+
A termszetes sorrendben n!n8s eg) el%zs sem+ ;a ol)an vghel)zethez jutunk0 am!kor
t!zenhrom k% a hel)n van0 de a @ID6s megel%z! a @[Dest0 akkor eg! el%zs van+ 'eg lehetDe
ezt sz4ntetn!:
;a az 4res hel) a jtszma elejn a @HDos hel)e0 s a vgre !smt odajut0 akkor k6zben pros
szm5 vzsz!ntes s pros szm5 f4gg%leges h5zs t6rtnt0 mert m!nden vzsz!ntes h5zsnak
kell0 hog) leg)en eg) prja0 am! annak hatst lerontja0 s ppen g)0 m!nden f4gg%legesnek !s+
Ez nem8sak arra az esetre vonatkoz!k0 am!kor az 4res hel) a @HDoson volt0 hanem brm!l)en
kt hel)zetre0 am!kor az 4res hel) ug)anoda ker4l v!ssza+
Az el%zsnek fontos szerepe m!att most v!zsgljuk meg0 hog) eg) h5zs hog)an vltoztatja
meg az el%zsek szmt+ 3)!lvnval#0 hog) vzsz!ntes h5zs nem vltoztatja meg az el%zsek
szmt0 a sorrend vltozatlan marad+ $4gg%leges h5zsnl az elmozdtott k% hrom ms!k
m(g# vag) hrom ms!k el# ker4l+
-eg)en pldul a k6vetkez% hel)zetben a jtk&
A sorrend teht&
K0 L0 @@0 J0 A0 B0 @0 [0 @C0 H0 @I0 @K0 @[0 I0 @B+
;a pldul a HDost toljuk fel0 akkor ez hrom szm el ker4l0 s a hel)zet ez lesz&
A sorrend&
K0 L0 @@0 J0 A0 B0 H0 @0 [0 @C0 @I0 @K0 @[0 I0 @B+
;a ped!g a @@Dest toljuk le0 akkor ez hrom szm m6g ker4l0 g)&
A sorrend&
K0 L0 J0 A0 B0 @@0 @0 [0 @C0 H0 @I0 @K0 @[0I0 @B+
$4gg%leges h5zsnl teht0 ha az tlpett szmok m!nd k!sebbek vag) m!nd nag)obbak0 m!nt
az elmozdtott0 akkor vag) hrom 5j el%zs keletkez!k0 vag) hrom el%zs t(n!k el0 a
vltozsok szma m!nd!g hrom+ ;a az tlpettek k6z4l kett% nag)obb s eg) k!sebb0 m!nt a
mozg# szm0 akkor kt el%zs megsz(n!k s eg) 5j keletkez!k& az el%zsek szma egg)el
vltoz!k+ ;a ped!g kett% k!sebb s eg) nag)obb0 m!nt a mozg# k%0 akkor kt 5j el%zs
keletkez!k0 s eg) sz(n!k meg& a vltozsok szma ekkor !s eg)+ 's eset n)!lvn nem
lehetsges+ Ebb%l k6vetkez!k0 hog) m!nden f4gg%leges h5zsnl az el%zsek szma egg)el
vag) hrommal vltoz!k+
A kvnt vgs% hel)zetben eg)ltaln n!n8sen el%zs+ '!vel a kezd% s a vgs% hel)zet k6z6tt
pros szm5 f4gg%leges h5zst vgz4nk0 az el%zsek szma 6sszesen sz!ntn pros szmmal
vltoz!k+ '!vel az 6sszes el%zseket el akarjuk t4ntetn!0 ez "sak akkor siker-lhet, ha az
el&z#sek szma a kezd& hel!zet1en pros'
Ez a fel!smers mutatott r arra0 hog) vannak megoldhatatlan feladatok0 mghozz nem !s
r!tkk0 h!szen az 6sszes lehetsges k!!nduls! hel)zetek fele !l)en+
3zz4k meg pldul a k6vetkez% hel)zetet&
llaptsuk meg0 hog) el lehetDe rn! ebb%l a k!!ndul# hel)zetb%l a kvnt vgs% hel)zetet: A
szmok sorrendje&
@0 [0 L0 A0 B0 I0 J0 @[0 @I0 @B0 @@0 @C0 K0 @K0 H+
Az el%zsek szma ped!g a k6vetkez%& az @Des nem el%zhet meg semm!t0 mert n!n8s nla
k!sebb< a [Des megel%z! a KDt s a BDat0 teht kt el%zst ad< a LDes megel%z! a KDt0 BDt0 ID6t0 HD
ot0 teht ng) el%zst ad< a ADes megel%z! a KDt0 BDat0 ID6t0 HDot0 LDet0 JDat0 teht 6t el%zst ad<
a t6bb! szmot !s megv!zsglva 6sszesen BJ el%zst kapunk+ Ez pros szm0 teht a feladat
megoldhat#+
Az albb! elrendezs v!szont megoldhatatlan0 mert az el%zsek szma pratlan0 HB&
A @[ @C H
L J @@ @K
[ I @B K
@ B @I
Mrdekes megoldhatatlan feladat a k6vetkez%&
@ K B
[ I H L
J A @C @@
@K @B @[ @I
Itt ug)an!s a szmok a kvnt sorrendben vannak0 8sak az 4res hel) nem a @HDos hel)n van+
;a meg akarjuk tudn!0 hog) ez a hel)zet megoldhat#De0 akkor az 4res hel)et a jobb als#
sarokba kell thel)ezn!+ Ezrt a [Det0 JDat0 @KDt0 @BDat0 @[Det s a @ID6t sorba az 4res hel)ekre
toljuk0 s g) llaptjuk meg az el%zsek szmt+ A sorrend& [0 @0 K0 B0 J0 I0 H0 L0 @K0 A0 @C0 @@0
@B0 @[0 @I+ Az el%zsek szma A0 teht a feladat megoldhatatlan+
A tizen,t,s #tk kis,se
A szm8serl% jtk takt!kjt a k!8s!n)tett vltozaton tanulmn)ozhatjuk legalkalmasabban+
Ebben n)ol8 szm van0 s eg) 4res hel)+ A pros lpsek szabl)a termszetesen ug)an5g)
rvn)es a n)ol8as jtkban !s0 m!nt a t!zen6t6sben+
;a a szmok fordtott sorrendben vannak0 hn) lpsre lehet v!sszalltan! az eredet!
sorrendet:
;a m!nden szm a legr6v!debb utat tehetn meg0 @H lps elegend% volna+ Az @Desnek hrom
lpst kellene tenn!0 a KDesnek !s hrmat0 a BDasnak eg)et s g) tovbb+ *e a hel)8serk t6bb
lpst fog)asztanak+ Kt szomszdos szm legkevesebb ng) lpsre 8serlhet hel)et0 teht
ahhoz0 hog) a BDas s a HDos0 az ID6s s a [Des megtallja a hel)t0 BDB plusz lps kell+ KtDkt
lpst kell rsznn! a kezd% s a zr# h5zsokra+ A bal als# hel)et ug)an!s az !ndulsnl el kell
foglaln! az @Des vag) BDas szmmal0 a vgn ped!g k! kell 4rten! a HDossal vag) a JDassal+ A
jtkot elkezd% s befejez% szm g) ktDkt lpssel t6bbet tesz meg0 m!nt a m!n!ml!s
5tvonala+ @H meg ktszer [0 teht legalbb K[ lps kell a megoldshoz+ *e a szmok
k6zlekedst ol)an szorosan megk6t! az eg)etlen 4res hel)0 hog) a m!n!ml!s lpsek szma
ennl !s t6bb+
;+ E+ *udene)0 a hres angol matemat!ka! feladvn)szerz% BH lpsben tudta vgrehajtan! a
8sert+
A lpsek rendje ez volt& @KI[B @KBLH @KBLH @KBLI [J@KB HILHI J[LJI H+
'r rnzsre !s felbred a g)an5nk0 hog) nem ez a legr6v!debb megolds0 mert az els% ng)
lps8soport felt(n%en hasonl#0 s%t a msod!k s harmad!k azonos0 teht t7l sz#p ahhoz0 hog)
j# !s leg)en+
A problma 5jabb tanulmn)oz#! k!dertettk ? szmt#gpen !s lejtszva a lehetsges
lpseket ?0 hog) a m!n!ml!s lpsek szma BC+ OA megolds termszetesen 8sak pros szm5
lehet0 teht a BHDoshoz kpest hrom lpsprral s!ker4lt megr6v!dten! a szmok 5tjt+P
A BC lpses megoldsnak 6t k4l6nb6z% vltozatt s!ker4lt talln!+ *e m!nd az 6t
megoldsnak van eg)Deg) t4k6rkpe0 amel)et 5g) kapunk meg0 hog) a szmsort megfordtjuk0
s m!nden szm hel)be azt a szmot tessz4k0 amel) k!len8re egszt! k!+
Az @a megolds els% 6t szmb#l& B[LJI
g) lesz az @b megolds utols# szma& [@KIH
A ktszer 6t teljes megolds&
@a B[LJI K@L[B L[JHB JHIK@ [LJHI K@[LJ
@b @KIJL [B@KI JL[B@ HB@IK HIKJL [@KIH
Ka B[LJI K@LJI K@LJI H[BJI H[BH[ K@[IJ
Kb @[IJL IBHIB [@HIB [@KJL [@KJL [@KIH
Ba B[IK@ I[BI[ LJK@[ LJHBJ HK@[L IJHIJ
Bb @[B@[ KIJLB @HB@K IJL@K I[HI[ JL[IH
[a B[IK@ ILH[B ILHJK @LHJ[ BIHJ[ K@[IH
[b B[IJL I@B[H I@BKJ L@BK[ HIBK[ JL[IH
Ia @KIJL [JIKJ B@JKI L[B@H B@KIL [@KIJ
Ib @[LJI K[LJH BJHIK [L@JH @L[@I K@[LJ
Mrdekes0 hog) a kt megn)!t# lpsnek ng) vltozata k6z4l a B?H nem szerepel eg)!k
vltozatban sem+ Ezzel a megn)!tssal nem s!ker4l a 8sere BC lpsben+
A erkele) eg)etem szmt#gpe kt s fl per8 alatt adta meg a tz legr6v!debb megoldst0 s
eg)5ttal arra a krdsre !s vlaszolt0 hog) ennl r6v!debb hel)8sere nem lehetsges+ Ahhoz mr
t!zen6t per8re volt sz4ksge a gpnek0 hog) k!keresse a BK s B[ lpses megoldsokat+ @@KDt
tallt az eg)!kb%l0 IKKDt a ms!kb#l+ Ez a HB[ gp! megolds m!nd r6v!debb0 m!nt *udene)+
A tizen,t,s sal) t,++i tag#a
'!ndeg)!ket az k4l6nb6ztet! meg az eredet! jtkt#l0 hog) a lapo8skk k4l6nb6z% mret(ek0
az eg)sgng)zet mellett vannak dom!n# formj5ak0 vag) mg nag)obbak+ A nag)obb lapok
nehzkesebben mozognak0 nehezebb szabadd tenn! az 5tjukat0 g) ezek a 8serebereDjtkok !s
elg fejt6rst okoznak0 ha kevesebb lap van !s benn4k+
A 0apa t-relemjt#ka kt k!s ng)zetb%l0 hat dom!n# alak5 lapb#l s eg) nag) ng)zetb%l ll+
A lapokat 8sak azrt szmoztuk meg0 hog) a jtk menett k6nn)ebben t lehessen tek!nten!+
'aga a feladat f4ggetlen a szmozst#l& a nag) ng)zetet0 a papt kell tvezetn! a bal fels%
sarokb#l a ms!k hrom sarok eg)!kbe+
;og)an jut el a nag) ng)zet a jobb fels% sarokba: -egkevesebb KI lps kell hozz0 ha a k!s
ng)zet kett%s lpst Opl+ fel s jobbra0 vag) balra s leP eg) lpsnek tek!ntj4k+ A lpsek
sorrendje&
I0 [0 @0 K0 B0 [ Ofel s jobbraP0 @0 H0 L0 J0 A0 I0 [0 @0 H0 L0 J0 A0 [ Obalra s leP0 J0 L0 H0 K0 B0 @+
;a a jobb als# sarokba akarjuk tv!nn! a nag) ng)zetet0 akkor az els% @A lps azonos lesz
az el%bb! sorozattal0 s aztn mg tz lpst0 6sszesen KADet kell tenn!+ A befejez% lpsek& @0 B0
K0 H0 L0 J0 A0 [0 I0 @+
-egnehezebb a papt a bal fels% sarokb#l a bal als# sarokba v!nn!+ IADnl kevesebb lpssel
mg nem s!ker4lt megoldan!+ *e ak! els% pr#bra @CC lpsben elr!0 meg lehet elgedve az
eredmnn)el+ OAz IA lpst a 'egoldsokban k6z6lj4k+P
A V(r(s szamrnak nevezett t4relemjtk lapja! 8sak ann)!ban k4l6nb6znek a papa jtknak
lapja!t#l0 hog) ng) k!s ng)zet s 6t dom!n# van k6zt4k+ Az elhel)ezs !tt sz!mmetr!kus&
k6zpen fent van a nag) ng)zet0 rajta a v6r6s szamr kpvel+ A jtk doboznak faln lent
eg) kapu van+ A feladat m!nd6ssze ann)!0 hog) a szamarat k! kell vezetn! ezen a kapun+ Ez
azonban nem !s ol)an k6nn)(0 t6bb lps kell hozz0 m!nt a papa jtknak brmel)!k
feladathoz+ OJ@ lpses sort k6zl4nk a 'egoldsokban+P
Az Ut(s ikrek vltozat 6t k!s ng)zetb%l s ng) dom!n# formj5 lapb#l ll+ OA szmozs !tt !s
8sak a lpsek ttek!ntst szolglja+P 3g) lapon k!s pont van0 ng) lapon eg) nag)obb k6r0
k4l6nb6z% 6sszelltsban+ A k!!ndul# llsban a pontok vannak eg) sorban+ A 8l az0 hog) a
k6r6ket rendezz4k hasonl# sorba+ A legjobb !smert megolds BC lps+
A Mama t-relemjt#ka sz!ntn k!len8 lapb#l ll0 de van k6zt4k kt darab - alak50 hromD
hrom eg)sgng)zetet magban foglal# lap+ Ezek a k!!ndul# llsban elgg tvol esnek
eg)mst#l+ A 8lnl eg)ms mell kell ker4ln!4k0 mgped!g 5g)0 hog) 6ssze!lleszkedve BsK
eg)sgng)zetb%l ll# tglalapot alkossanak+ ;og) ez a nag) tglalap f4gg%leges vag)
vzsz!ntes !rn)ban leg)en hosszabb0 azt nem hatrozzk meg a jtkszabl)ok+ A 'egoldsok
k6zt lert BK lpses sorozatban az eg)estett kt f!gura a jobb fels% sarokba ker4l+ Ez az
elhel)ezs nem szerepel ug)an a k!k6tsek k6zt0 v!szont ez b!zon)ult a legr6v!debbnek+
A legbon)olultabb hasonl# tpus5 t4relemjtkot =+ E+ =totts vak zongorahangol# s
psz!8hol#gus konstrulta+ 4igrisjt#k a neve+ Eg)!k k4l6nlegessge0 hog) eg)es lapokhoz
mer%leges oldalfal 8satlakoz!k+ Ezekb%l s a doboz kt oldaln lev% falakb#l kell ketre8et
6sszelltan! 5g)0 hog) a ketre8en bel4l leg)en a t!gr!s+ A k!!ndul# llsban termszetesen
ezeknek az oldalfalaknak a hel)zete nem ug)anol)an0 m!nt ahog) az elksztett ketre8ben kell
majd elhel)ezkedn!4k+ Ennek a jtknak ms!k k4l6nlegessge ug)an!s0 hog) a lapok b!zon)os
hel)zetekben er%ltets nlk4l elfordthatok ACvDkal+ Ezeket a hel)zeteket megtalln! nem !s
k6nn)(+
Mrdekes0 hog) a "!gr!sjtk k4l6nb6z% nag)sg5 ng)zete! s tglalapja! a k!!ndul# hel)zetben
ol)an hl#zatot adnak0 amel)et a matemat!kban a t6bb tag5 k!fejezsek ng)zetnek
szemlltetsre szoktak felhasznln!+ ;a a hl#zat eg)!k oldalnak beosztst a, 1, 8Dvel
jel6lj4k0 akkor az egsz ng)zet ter4lete Oa h 1 h "P
K
0 azaz& a
K
h 1
K
h "
K
h Ka1 h Ka" h K1"0 s
ennek a k!fejezsnek tagja! adjk a hl#zat eg)es !doma!nak ter4lett+
A jtk konstrul#ja [A lpsben tudta legr6v!debben megoldan! a feladatot+ O-sd a
'egoldsok k6zt+P
A t!zen6t6s jtk 8saldtagja!nak ? ha tetsz!k& leszrmazotta!nak ? matemat!ka! elmlett mg
nem dolgoztk k!+ Az !smert legr6v!debb megoldsokat rszben k6vetkeztetsekkel0 rszben
pr#blgatssal lltottk 6ssze+ *e a szmt#gpek b!zon)ra hamarosan megemszt!k az
!l)enfajta feladatokat !s+ ;a a jtk kedvrt nem kszt!k !s el a problmk megoldsnak
programjt eg) nag) hatsfok5 szmt#gp szmra0 b!ztosra vehetj4k0 hog) hasonl#0 de
g)akorlat!bb 8l5 problmkkal sokat foglalkoznak majd a j6v%ben+ A raktrozs0 az
an)agmozgats vag) a gpko8s!k parkolsa s garzsozsa ol)an jelleg( feladatok megoldst
tesz! sz4ksgess0 m!nt am!l)eneket a t4relemjtkokban mr vt!zedek #ta !smer4nk+ ;og)an
lehet eg) aut#t k!szabadtan! a t6bb! ko8s! s(r(jb%l0 lehet% legkevesebb ko8s!
megmozgatsval: ;og)an lehet a legjobb trk!hasznlssal0 t6m6ren raktrozott ru8!kkek
eg)es 8somagja!t k!mozdtan!: Il)en krdsekre keres!k manapsg a vlaszt a te8hn!kusok s
k6zgazdszok ? a matemat!kusok segtsgvel+
Qme ez !s eg) plda arra0 hog) a jtk nem8sak jtk+ Korunk szmos hasonl# pldt
produkl+ 'egsz4let!k eg) jtk+ E)erekek jtszanak vele+ Eg) tud#s felf!g)el r0 s jtsz!k vele
magasabb fokon+ Eg)szer 8sak k!der4l0 hog) a te8hn!ka0 a termels !s !gn)t tart a jtk
g)akorlat! eredmn)re+
$6tat%nyok4 trkk,k
Krtyatrkk4 krtya#tk
,odolfo mester .V!g)zat0 8salokZ7 felk!ltssal sok rdekes 8salaf!ntasgot tud krt)val
produkln!0 de persze n!n8s m!ndenk!nek ol)an 4g)es keze0 m!nt nek!+ Ezrt joggal tehetj4k fel
a krdst& vanDe ol)an krt)atr4kk0 am! nem a kz4g)essgen m5l!k: '! !tt !l)en tr4kk6kkel
foglalkozunk+ Ezek eg)szer( t6rvn)szer(sgek fel!smersn s hel)es alkalmazsn
alapszanak+
A tizennegye)ik
Veg)4nk k! eg) krt)a8somagb#l KL lapot+ Krj4k fel a nz%t0 hog) vlasszon k! eg)et a KLD
b%l0 de ne h5zza k!0 8sak jeg)ezze meg0 hog) mel)!ket vlasztotta+ Eg) k!s rakosgatssal
k6nn)( megllaptan!0 hog) mel)!k volt a gondolt lap+
,akjuk k! a lapokat hrom oszlopba0 g) m!ndeg)!kbe k!len8 lap ker4l+ Az oszlopokat 5g)
kpezz4k0 hog) lerakjuk eg)ms mell a legfels% hrom lapot0 azutn az els% al a neg)ed!ket0
a msod!k al az 6t6d!ket0 a harmad!k al a hatod!kat0 a neg)ed!k al a heted!ket s g) tovbb+
Krdezz4k meg a nz%t0 hog) a gondolt lap mel)!k oszlopban van: Ezutn szedj4k 6ssze a
hrom krt)a8som#t 5g)0 hog) a gondolt lapot tartalmaz# 8som# k6zpre ker4lj6n+
'ost !smt rakjuk szt ? az el%bb!hez hasonl# m#don ? a lapokat hrom 8som#ba+
'eg!nt krdezz4k meg0 hog) mel)!k oszlopban van a gondolt krt)a0 s az el%bb! m#dszer
szer!nt szedj4k meg!nt 6ssze a lapokat+ Rg)anezt vgezz4k el harmadszor0 majd neg)edszer !s+
A neg)ed!k 6sszeszeds utn szmoljunk le @[ krt)t0 s b!ztosak lehet4nk benne0 hog) a
t!zenneg)ed!k lesz a k!vlasztott+
'!rt van ez m!nden esetben g):
Az eg)szer(sg kedvrt jel6lj4k a lapokat sorban szmokkal @Dt%l KLD!g0 mgped!g az els%
k!raksnl elfoglalt hel)4k szer!nt+ Ekkor az els% k!raks&
@ K B
[ I H
L J A
@C @@ @K
@B @[ @I
@H @L @J
@A KC K@
KK KB K[
KI KH KL
"eg)4k fel0 hog) a nz% a @ADest gondolta+ Ekkor a k6vetkez% sorrendben szedj4k 6ssze a
lapokat& el%sz6r a KDvel kezd%d% oszlopot0 ezutn az @Dg)el kezd%d% oszlopot Oebben van
ug)an!s a k!vlasztott lapP0 vg4l a BDmal kezd%d% oszlopot+ A k6vetkez% k!raksnl g) alakul
a hel)zet&
K I J
@@ @[ @L
KC KB KH
@ [ L
@C @B @H
@A KK KI
B H A
@K @I @J
K@ K[ KL
A vlasztott krt)a meg!nt az els% oszlopba ker4lt Oez nem sz4ksgszer(P0 teht a krt)kat
meg!nt 5g) szedj4k 6ssze0 hog) el%sz6r az IDtel kezd%d% oszlopot vessz4k0 azutn a KDvel
kezd%d%t0 vg4l a JD8al kezd%d%t+ A k!raksnl ekkor a k6vetkez% sorrendet kapjuk&
I @[ KB
[ @B KK
H @I K[
K @@ KC
@ @C @A
B @K K@
J @L KH
L @H KI
A @J KL
Ezutn 5jra 6sszeszedj4k a krt)kat Omost a harmad!k oszlopot vessz4k k6zpreP+ Az utols#
k!raksnl g) alakul a sorrend&
I [ H
K @ B
J L A
KB KK K[
KC @A K@
KH KI KL
@[ @B @I
@@ @C @K
@L @H @J
A @ADes teht a t!zenneg)ed!k0 vag)!s ppen a krt)a8som# k6zps% lapja0 el%tte !s0 utna !s
@B lap van+ A val#sgban neg)edszer mr nem kell k!rakn! a lapokat0 8sak leszmoln!0 a
t!zenneg)ed!k a gondolt krt)a+
A ngy sz
El%vesz4nk eg) 8somag krt)t0 s felsz#ltjuk a vendgeket0 hog) mondjanak eg) @C s KC
k6z6tt! szmot+ "eg)4k fel0 hog) a vendgek @ID6t mondanak+ Ekkor leszmolunk @I krt)t
eg) 8som#ba 5g)0 hog) a legfels% lap ker4lj6n alulra0 s g) az0 am! eredet!leg a t!zen6t6d!k
hel)en volt0 legfel4lre ker4l+ Az asztalon mostkt 8somag krt)a van+ Ezutn adjuk 6ssze a
mondott szm szmjeg)e!t OI h @ ` HP0 ennek megfelel%en veg)4nk le hat krt)t a k!s 8somag
tetejr%l0 s teg)4k v!ssza az eredet! 8somagra+ A heted!k krt)t ped!g lefordtva teg)4k flre
az asztalra0 ezutn a k!s 8somagot hel)ezz4k az eredet! 8somag tetejre+
Ezutn megkrj4k a trsasgot0 hog) mondjon !smt eg) @C s KC k6z es% szmot0 s
!smtelj4k meg a m(veletet m!ndadd!g0 mg ng) lap van lefel fordtva s flretve+ ;a most
felfordtjuk a ng) flretett lapot ng) szt ltunk+
Ehhez a mutatvn)hoz k!ss preparln! kell a krt)a8somagot+ Yg) kell 6sszerakn!
Otermszetesen a mutatvn) bemutatsa el%ttZP0 hog) az szok a fel4lr%l szmtott A+0 @C+0 @@+
s @K+ hel)re ker4ljenek+ Rg)an!s0 ha brmel)!k ktjeg)( szmb#l levonjuk a szmjeg)ek
6sszegt0 eredmn)4l ADet0 !lletve A t6bbsz6r6st kapjuk+ Az els% leszmolskor teht a
flretett krt)a a k!len8ed!k lesz0 a msod!k k!vlasztsnl az eredet!leg t!zed!k ker4l a
k!len8ed!k hel)re s g) tovbb+
;n)ast vlasztottad:
K!vlasztjuk a r6m!krt)a eg)!k sznb%l az szt0 kettest0 hrmast s g) tovbb0 az utols# a
k!len8es+ >sszekevertetj4k a nz%kkel0 s felkrj4k az eg)!ket0 3Dt0 hog) vlasszon k! eg)et0
jeg)ezze meg0 hog) hn)as0 de ne mondja meg+ Rg)ang) B s : nz% !s megjeg)z! az eg)!k
lap szmt+
3Dt megkrj4k0 hog) szorozza meg KDvel a k!h5zott lap rtkt0 azutn az g) kapott szmhoz
adjon hozz @Det0 s veg)e az egsznek az 6tsz6r6st+ Rtna s5gja meg az eredmn)t BDnek+
Dt sz#ltsuk fel0 hog) a nek! megs5gott szmhoz adja hozz a sajt szmt0 szorozza meg az
egszet KDvel0 adjon hozz @Det0 s az eredmn)t szorozza meg IDtel0 a vgeredmn)t ped!g
s5gja meg :Dnek+
: nz% !s ug)anezt tesz!& a szmhoz0 am!t B s5gott nek!0 hozzadja a sajt szmt0 ktszer
vesz! az egszet0 hozzad @Det0 s szoroz IDtel+
'!kor m!ndez ksz0 megkrdezz4k a vgeredmn)t+
A nz%k ? jelen esetben ? azt mondjk BJCI+ Ebb%l a szmb#l levonunk IIID6t0 s azt
mondjuk& 3 a hrmast0 B a kettest s : az 6t6st h5zta+
A k!h5zott szmokat a k6vetkez% m#dszerrel kapjuk meg&
3 k!h5zott eg) krt)t a k!len8 k6z4l+ 3em tudom0 mel)!ket0 teht DDnek nevezem+ Ezt
ktszer vesz!0 az KD' ;ozzad @Det0 ez KD h @0 megszorozza az eredmn)t IDtel& @CD h ID6t0
teht IDre vgz%d% ktjeg)( szmot kap0 amel)ben a tzesek hel)n az a szm van0 am!t 3
gondolt+ Ehhez B hozzadja a sajt szmt0 !Dt+ -esz
@CD h ! h I0 ennek ktszerese
KCD h K! h @C0 ehhez @Det ad
KCD h K! h @@0 ennek 6tsz6r6se
@CCD h @C! h II+
: !s elvgz! ug)anezeket a m(veleteket&
@CCD h @C! h z h II ennek ktszerese
KCCD h KC! h Kz h @@C0 @Det hozzadva
KCCD h KC! h Kz h @@@0 vg4l az 6tsz6r6s
@CCCD h @CC! h @Cz h III a kapott vgeredmn)+ ;a ebb%l levonunk IIID6t0 ol)an ng)jeg)(
szmot kapunk0 amel)ben az ezresek adjk0 am!t 3, a szzasok0 am!t B s a tzesek0 am!t :
gondolt+
;a nem hrman jtsszk a jtkot0 akkor a vgeredmn)b%l ann)! ID6sb%l 6sszelltott
szmot vonunk le0 amenn)! a jtkosok szma+ "eht kt jtkosnl IID6t0 ng)nl IIIID6t s
g) tovbb+
Dzgalmas krtya#tk
A krt)ajtkoknl ltalban legel%sz6r meg kell !smerkedn! a jtkszabl)okkal ahhoz0 hog)
jtszan! tudjunk+ A k6vetkez%kben eg) ol)an krt)ajtkr#l lesz sz#0 amel)nek a t6bb! jtkt#l
eltr%en n!n8senek lland# szabl)a!+ '!nden eg)es jtszmnl0 jtk k6zben a jtkosoknak
kell a szabl)t k!talln!+ Ezrt ennek a jtknak a H#1usz nevet adtuk+
A jtkot fran8!a krt)val Or6m!krt)aP legalbb hrman jtsszk+ Eg)!k4k a jtkvezet%0 s
eg)5ttal az oszt# !s+ A jtkvezet% hatrozza meg a jtkszabl)t0 de ezt nem mondja el a
jtkosoknak0 hanem felrja eg) 8dulra0 hog) ks%bb ellen%r!zn! lehessen+ Ezutn a
jtkvezet% k!osztja a lapokat 5g)0 hog) 6nmaga nem kap0 a t6bb!ek ped!g eg)enl% szm5
krt)t kapnak+ Az osztsnl eg) lapnak meg kell maradn!a0 ez lesz az !ndt# lap+ Qg) teht I@
krt)t lehet a jtkosok k6z6tt szjjelosztan!+ Ez persze 8sak akkor lehetsges0 ha I@ oszthat#
a jtkosok szmval+ Eg)bknt ann)! krt)t kell flretenn!0 hog) a megmaradt lapokb#l
m!nden jtkos eg)enl% szm5t kaphasson+ Nldul
Gtkos $lreteend% Eg) jtkos kap
K @ KI
B ? @L
[ B @H
I @ @C
"eg)4k fel0 hog) a jtkvezet% a k6vetkez% szabl)t gondolja k!& p!ros lapra m!nd!g fekett0
fekete lapra m!nd!g p!rosat kell tenn!+
'egkezd%d!k a jtk+ A jtkvezet% letesz! az !ndt# lapot+ Erre az els% jtkos ? a sajt lapja!
k6z4l ? gondolkods nlk4l rtesz eg)et0 h!szen a szabl)t mg nem !smerhet!+ ;a vletlen4l a
szabl) szer!nt jtszott k!0 akkor az oszt# azt mondja .hel)es70 s a krt)a az !ndt# lapon
marad+ Ellenkez% esetben a jtkvezet% azt mondja .hel)telen70 a krt)t a jtkosnak v!ssza
kell venn!e0 s maga el kell tenn!e az asztalra+
Am!kor a jtkosok kezb%l mr m!nden krt)a elfog)ott0 ez a fordul# befejez%d6tt+ Ekkor a
.j#7 lapok a k6zpen0 a .rosszak7 a jtkosok el%tt az asztalon vannak+ "ermszetesen annak
maradt a legkevesebb lapja0 ak! leghamarabb rj6tt a jtkszabl)ra0 s tudatosan hel)es
lapokat rakott k!+
;og)an lehet rj6nn! eg) !l)en jtkszabl)ra: Ez nem m!nd!g egszen eg)szer(+ ;a pldul
ezt ltjk a jtkosok&
k%r H0 treff I0 kr# H0 p!kk L0 k6r J0 p!kk A0 ebb%l t6bbfle k6vetkeztetst lehet levonn!&
@+ prosra pratlant0 pratlanra prost kell tenn!<
K+ m!nden lapra vag) @Dg)el nag)obbat0 vag) @Dg)el k!sebbet kell tenn!<
B+ p!rosra fekett0 feketre p!rosat kell tenn!+
Kevs k!tett lapnl sokfle feltevs lehetsges+ ;a azonban ekkor a soron k6vetkez% jtkos a
p!kk ADesre a k%r BDast tesz!0 s ezt a jtkvezet% elfogadja0 akkor a hrom el%bb! feltevsb%l
8sak az utols# lehet a hel)es+ Ak! ezt k!tallta0 most mr g)orsan megszabadulhat lapja!t#l+
'!nden befejezett jtk utn ms!k jtkos lesz a jtkvezet%+ A jtk add!g fol)!k0 amg
m!nden jtkos ktszer volt oszt#+
'!nden eg)es jtszma utn felrjk0 hog) k!nek hn) h!bs pontja volt0 azaz hn) lap maradt
el%tte az asztalon+ Ebb%l llaptjk meg az oszt# s a jtkosok pontszmt 5g)0 hog) ez a
szm annl nag)obb leg)en0 m!nl jobban jtszott a jtkos+
El%sz6r az oszt# pontszmt llaptjk meg+
"eg)4k fel0 hog) az oszt#n kv4l hrman jtszanak& 3, B s :' 3Dnak @C0 BDnek I0 :Dnek B
h!bs lapja maradt+ : teht a legjobb jtkos0 az % h!baszmnak ktszerest0 HDot kell levonn! a
ms!k kt jtkos h!baszmnak 6sszegb%l0 @IDb%l+ @I ? H ` A+ Ez lesz az oszt# pontszma+
Az oszt# pontszmt teht 5g) llaptjuk meg0 hog) a legjobb jtkos h!bs krt)!nak szmt
megszorozzuk a t6bb! jtkos szmval0 s az g) kapott szmot levonjuk a t(11i jtkos
h!bsan k!jtszott krt)!nak szmb#l+
A jtkosok pontszmt ped!g a k6vetkez%kppen kell megllaptan!& a jtkos h!bs
krt)!nak szmt meg kell szorozn! a t6bb! jtkos szmval0 s ezt a szmot le kell vonn! a
t6bb! jtkos h!bs krt)! szmnak 6sszegb%l+ ;a ennl a k!vonsnl a k!vonand# nag)obb0
m!nt a k!sebbtend%0 a jtkos pontszma C lesz+ Ak!nek eg) krt)a sem maradt a kezben0 az
az g) k!szmtott pontszmhoz mg H jutalompontot kap+ A teljes jtk befejezse utn az
n)er0 ak!nek a legt6bb pontja van+
Az el%bb! esetben0 am!kor 3Dnak @C0 BDnek I s :Dnek B h!bs lapja maradt0 ADnak I h B ?
Ks@C pontja lenne0 de m!vel J k!sebb0 m!nt KC0 3Dnak C pontja van+ BDnek @C h BsKsI ` B pontja0
:Dnek ped!g @C h h I ? KDB ` A pontja lesz+
;a az oszt#n kv4l ng) jtkos van& 3, B, :, @ s h!bs lapja!nak szma rendre K0 B0 @C0 @0
akkor a pontszmok a k6vetkez%kppen alakulnak&
Wszt# Kh?Bh@C?Bs?@ ` @K
A Bh@Ch?@?Bs?K ` ?J
B Kh@Ch?@?Bs?B ` ?[
: Kh?Bh?@?Bs@C ` ?K[ azaz C
@ Kh?Bh@C?Bs?@ ` @K
'!utn felrtk a pontszmokat0 kezd%d!k a k6vetkez% jtszma+
3zz4nk most nhn) esetet0 s olvassuk k! a jtkszabl)t a lerakott krt)k sorrendjb%lZ
@+ K%r dma0 k%r J0 p!kk J0 p!kk k!rl)0 p!kk dma0 kr# dma0 kr# L0 k%r L0 k%r k!rl)+
=zabl)& a lerakott krt)nak vag) ug)anol)an szn(nek0 vag) ug)anol)an rtk(nek kell
lenn!e0 m!nt az el%z% lap+
K+ Kr# bub!0 k%r k!rl)0 kr# A0 p!kk @C0 treff dma0 k%r [0 p!kk bub!0 k%r L0 treff dma0 kr#
dma+
=zabl)& f!gurra p!rosat0 szmra fekett kell tenn!+
B+ N!kk A0 k%r @C0 treff dma0 kr# @C0 treff I0 k%r dma0 treff L0 p!kk J0 treff @C0 kr# sz0 k%r
bub!0 p!kk B+
=zabl)& pros lapra treffet vag) kr#t0 pratlanra k%rt vag) p!kket kell tenn!+
[+ "reff dma0 kr# sz0 k%r B0 kr# J0 p!kk L0 k%r k!rl)0 k%r bub!0 p!kk B0 kr# @C0 k%r I0
p!kk I+
=zabl)& ha a lap szmrtke BDmal osztva maradkul CDt ad0 akkor kr#t0 ha maradkul @Det
ad0 akkor k%rt0 ha maradkul KDt ad0 akkor p!kket kell rtenn!+
I+ N!kk I0 k%r I0 k%r bub!0 p!kk L0 p!kk dma0 p!kk @C0 k%r L0 kr# k!rl)0 kr# A0 k%r @C0 p!kk
A0 treff bub!0 treff @C0 treff J0 p!kk H+
=zabl)& eg) feketre ktszer p!rosat0 erre hromszor fekett0 ng)szer p!rosat0 6tsz6r fekett
s g) tovbb kell tenn!+
A jtkszabl)oknl esetleg fel lehet hasznln! az eg)es jtkosok szeml)vel kap8solatos
legk4l6nb6z%bb tulajdonsgokat !s+ Nldul0 ha a neve mssalhangz#val kezd%d!k0 akkor
p!rosat0 ha magnhangz#val0 akkor f!gurt kell tenn!e+ '!vel ekkor rendkv4l sokfle
lehet%sgre kell gondoln!0 a szabl) megfejtse !gen nehzz vl!k+
Ez a szellemes jtk tartalmazza a tudomn)os kutat#m#dszer eg) morzsjt0 m!vel a
termszettud#s0 am!kor termszet! jelensgek megf!g)elsnek vag) eg) ksrletsorozat
adata!nak lesz(rsb%l akar b!zon)os t6rvn)szer(sget megllaptan!0 hasonl# feladatot old
meg+
9!ny k,nny3 trkk
A krt)atr4kk6k utn bemutatunk mg nhn) msflt !s+ Ezek k6nn)en megtanulhat#k0 s
mg!s rdekesek+
@+ Krj4nk meg valak!t0 hog) dobjon fel eg)ms utn hromszor eg) ko8kt+ Az els% dobsra
kapott szmot szorozza meg KDvel0 adjon hozz ID6t0 az g) kapott szmot szorozza meg IDtel0
adja hozz a msod!k dobsnl kapott szmot s mg @CDet0 ezt szorozza meg @CDzel0 s vg4l
adja hozz a harmad!k dobsnl kapott szmot+ K6z6lje az eredmn)t0 s m! k!talljuk a
dobsokat+
"eg)4k fel0 hog) bartunk a hrom dobsnl rendre a K0 I0 B szmot kapta+ Akkor g)
szmolt& KsK ` [< [ h I ` A< AsI ` [I< [I h I ` IC< ICh@C ` HC< HCs@C ` HCC< HCC h B ` HCB+
Erre megmondjuk0 hog) K0 I0 B volt a hrom dobs+
A mag)arzat sem bon)olult+ Gel6lj4k a hrom dobsnl kapott szmokat aDval0 1Dvel s "Dvel0
s vgezz4k el g) az el%rt m(veleteket&
wOKahIPsIh1h@Cxs" ` @CCah@C1h"hBIC
Az el%bb! esetben az eredmn) HCB volt+ ;a az eredmn)4l kapott szmb#l BICDet levonunk0
akkor ol)an hromjeg)( szmot kapunk0 amel)ben a szzasok szma a0 a tzesek 1 s az
eg)esek "'
K+ artunk most a dom!n#kszlet k6ve! k6z4l vlaszt k! eg)et0 s m! k!talljuk0 hog) mel)!ket
vlasztotta+
A krdses k% eg)!k feln lev% pontok szmt szoroztassuk meg IDtel0 az eredmn)hez adjon
bartunk BDat0 az 6sszeget szorozza meg KDvel0 s adja hozz a k% ms!k feln lthat# pontok
szmt+
;a pldul a ng)Dhatos k6vet vlasztotta0 akkor [sI ` KC< KC h B ` ` KB< KBsK ` [H< [H h H
` IK+ ;a ebb%l HDot levonunk0 [HDot kapunk0 a kt szmjeg) megadja a pontok szmt+
Ms a mag)arzat:
A pontokat aDval s 1Dvel jel6lve0 az elmondott m(veletek g) rhat#k fel&
KOIahBPh1 ` @Ca h 1 h H+ ;a teht a HDot elvessz4k0 akkor a tzesek szma adja a dom!n#
eg)!k feln lev% pontokat0 az eg)esek szma ped!g a ms!k feln lev%ket+
B+ Ketten jtszanak+ A jtk felttele!& m!ndeg)!k jtkosnak legalbb @Det0 de legfeljebb @CDet
kell hozzadn! ahhoz a szmhoz0 am!t a ms!k mondott+ Az n)er0 ak! el%bb mond @CCDat+
V!lgos0 hog) a @CCDat az r! el el%sz6r0 ak! elrte a JADet+ Rg)an!s ha az eg)!k jtkos JADet
mond0 a ms!knak legalbb ACDet kell mondan!a0 de legfeljebb AADet mondhat+ Az els% m!nd a
kt esetben bemondja a @CCDat+
JADet v!szont az mondhat0 ak! el%bb ug)an!l)en meggondols alapjn LJDat mondott+ Ezt a
gondolatmenetet fol)tatva0 az g)%z0 ak! HLDet0 IHDot0 [ID6t0 B[Det0 KBDat0 @KDt s kezdetnek @D
et mondott+ Az n)er teht0 ak! @Dg)el kezd0 vag) ha nem % a kezd%0 akkor !g)eksz!k valahol a
g)%zelemhez sz4ksges szmot elrn!+
A legnag)obb s legk!sebb hozzads rtkt0 valam!nt a 8lt vltoztatn! lehet+ *e m!nden
esetben 5g) kell jtszan!0 hog) az elrend% 8lszmb#l le kell vonn! a legnag)obb s legk!sebb
hozzadand# szm 6sszegt0 eg)ms utn t6bbsz6r0 g) megkapjuk v!sszafel azokat a
szmokat0 amel)ek a g)%zelmet b!ztostjk+
's formban0 de ug)anezen alapsz!k a k6vetkez% jtk !s& [C g)ufaszlat tesz4nk az
asztalra+ A kt jtkosnak felvltva kell ebb%l elvenn!0 mgped!g legalbb kt s legfeljebb 6t
szl g)uft+ Az n)er0 ak! az utols# g)uft elvesz!+
Elg0 ha a jtk vgt v!zsgljuk0 ebb%l mr megllapthat# a g)%zelem felttele+
3)!lvn az n)er0 ak! 5g) vesz! el a g)ufkat0 hog) mg L maradjon az asztalon+ Ellenfele
ekkor legalbb kett%t s legfeljebb 6t6t vehet el0 g) % m!ndenkppen elvehet! a megmaradt
szlakat+
Ezt a meggondolst tovbb fol)tatva0 annak0 ak! kezd! a jtkot 5g) kell elvenn!e a
g)ufaszlakat0 hog) BI0 KJ0 K@0 @[0 L maradjon az asztalon+
A jtkot fordtott 8llal !s lehet jtszan!0 vag)!s 5g)0 hog) az veszt0 ak! az utols# kt
g)ufaszlat elvesz!+ Ekkor az els%nek 5g) kell jtszan!a0 hog) h5zsa! utn BL0 BC0 KB0 @H0 A s
vg4l K g)ufaszl maradjon az asztalon+ El%sz6r teht hrom g)ufaszlat kell elvenn!e+
"ermszetesen nem kell a [C szl g)ufhoz ragaszkodn!+ ;asonl# meggondolssal akrhn)
g)ufaszllal jtszhatunk+ ;a azonban a g)ufk szma [K0 BI0 vag) ms LDtel oszthat# szm0
akkor az els% nem tudja k!kn)szerten! a g)%zelmet0 a msod!k fog n)ern!+ Il)enkor az0 ak!
!smer! a jtkot0 udvar!asan tenged! a kezdst partnernek+
A megfor)tott krtyalapok trkk#e
A b(vsz megkr valak!t0 hog) eg) 8somag r6m!krt)t osszon szt ng) eg)enl%0 t!zenhrmas
8som#ra0 lapjval lefel fordtva+ 'g az oszts fol)!k0 felrja eg) paprra& KK fordtott lap lesz a
8somagban0 s ezt a paprt gondosan 6sszehajtogatva tadja az eg)!k nz%nek0 esetleg lezrt s
kzjeg)vel elltott bortkban0 a nag)obb hats kedvrt+
'ajd g) sz#l eg) ms!k nz%h6z&
? Wsztozzunk meg a 8som#kon& 6n kett%0 en)m kett%+ Mn !s gondolok eg) szmot eg) s
tz k6z6tt0 6n !s gondoljon eg)et+ K!Dk! megfordt enn)! lapot m!ndkt 8som#jban+ Aztn a
8som#kat 6sszerakjuk0 s az egsz 8somagban ann)! megfordtott lap lesz0 amenn)!t az tadott
paprra felrtam+
A mutatvn)nak ln)eges eleme0 hog) a krt)k nem kt0 hanem ng) 8soportra vannak
osztva+ A b(vsz 5g) man!pull0 hog) a nz% kt 8som#jt0 amel)ekben eg)enl% szm5 lapot
fordtottak meg0 eg)mssal szemk6zt fordtva kebelez! be a nag) 8somagba+ Qg) a nz%t%l
kapott lapok k6z4l0 brmel)!k oldalr#l nzz4k !s0 t!zenhrom lap a sznt mutatja0 t!zenhrom a
fonkjt+ Qg) a b(vsznek 8sak azt kell szmtsba venn!0 hog) % maga hn)at fordtson meg0 s
az el%re felrt eredmn) pontosan k!j6n+
Ezt a 8salst azonban nem elg megrten!0 4g)esen vgre !s kell hajtan!0 elterelve a nz%k
f!g)elmt a man!pul8!#r#l+ =%t eg) p!8!kt hazudn! !s kell+
-ssuk teht az eljrst+
A b(vsz brm!l)en szmot felrhat BA s @B k6z6tt+ '!rt ez a ma^!mum s a m!n!mum: 'ert
az IK lapot ng)0 eg)enknt t!zenhrmas 8som#ba osztottuk+ A vgeredmn)ben0 m!nt lttuk0 a
nz% ltal tadott kt 8som# eg)4tt @B .megfordtott7 lappal fog szerepeln!+ ;a ehhez a b(vsz
8supa .eg)enesen7 ll# KH lapot ad hozz0 akkor @B lesz a vg6sszeg0 ha 8supa
.megfordtottat70 akkor BA+ *e ajnlatosabb k6zptjr#l vlasztan! eg) szmot0 mert g)
k6nn)ebben meg) a szemfn)veszts+
'aradjunk annl0 hog) a b(vsz KKDt jelentett be0 m!nt vgeredmn)t+ -eszmtva ebb%l a
nz%t%l kapand# @B .fordtott7 lapot Oennek a tr4kkjt m!ndjrt elmondjukP0 %nek! k!len8
megfordtott lapot kell produkln!a+ Ebben az esetben teht nem tarthatja be a szavt0 hog)
m!ndkt k!s 8som#ban ug)anann)! lapot fordt meg< az eg)!kben ng)et0 a ms!kban 6t6t kell
tfordtan!a+
A b(vsz s a nz% eg)mst#l elfordulva vgz! ezt a m(veletet+ A b(vsznek kell g)orsabban
dolgozn!a0 hog) m!re a nz% az eg)!k 8som#val elksz4l0 akkor mr az % kezben eg)4tt leg)en
a kt 6ssze8sapott 8som#+
? Krem az eg)!k 8som#t ? mondja s4rget%en a b(vsz+ 'ajd m!kor ezt megkapta&
? Kszen van a ms!k 8som# !s: "essk ezt kt rszre osztva letenn! az asztalra+
'g erre a flrevezet% ak8!#ra f!g)elnek a nz%k0 a b(vsz az el%sz6r kapott t!zenhrom lapot
hozz8sapja a kezben lev% huszonhathoz0 ezekhez kpest megfordtva+ G#l meg kell f!g)eln!e0
hog) ennek az 6sszeforgatott hromneg)ed 8somagnak mel)!k a teteje0 mel)!k az alja0 mert az
utols# t!zenhrom lapot mr felttlen4l .eg)enesen7 kell be!lleszten!+ Arra !s v!g)zn! kell0 hog)
a szmolsra tadott 8somag ne forduljon meg k6zben0 mert akkor nem KK0 hanem B@ fordtott
lapot fognak talln!+ O!zon)ra nem kell k4l6n k!fejten!0 hog) m!rt+P
A !rom ssze trkk#e
;atsos mutatvn)+ A b(vsz letesz az asztalra hrom eg)forma 8sszt0 szjval lefel
fordtva+ ;tat fordt az asztalnak0 s megkr eg) nz%t0 hog) eg) apr# trg)at teg)en az eg)!k
8ssze al+ Nldul eg) 4res g)ufsdobozt vag) eg) k!s sz!va8sdarabot+ '!ndenesetre ol)an
trg)at0 amel) nem ad szrevehet% hangot0 ha hozz4t%d!k a 8ssze bels% falhoz+ Akkor
felsz#ltja a nz%t0 hog) 8serlgesse kettenknt a 8sszket akrhn)szor0 8sak azt mondja meg
m!nd!g0 hog) mel)!k kett%t 8serlte k!+ A 8sszk n!n8senek megszmozva0 azok a szmok0
am!ket a nz% eg)Deg) 8sernl mond0 8sak a 8sszk p!llanatn)! hel)zett jelent!k0 balr#l
jobbra szmtva+ "eht0 ha ezt mondja& .Eg)es s kettes7 ? ez nem azt jelent!0 hog) az eg)es s
kettes 8sszt mozdtotta el0 hanem hog) az eg)es s kettes hel)en lev% 8sszket 8serlte
meg+ Qg) a sok 8serebere utn mr maga a nz% sem tudja pontosan0 hog) mel)!k 8ssze alatt
van az elrejtett trg)+ A b(vsz azonban tudja+ 'egfordul0 odameg) az asztalhoz0 felemel eg)
8sszt0 s 8sakug)an alatta van az eldugott trg)+
Ebben a mutatvn)ban kt k!s flrevezets s eg) k!s matemat!ka segt! a b(vszt+
Az eg)!k flrevezets 8supn ann)!0 hog) a hrom eg)forma 8ssze nem t6kletesen
eg)forma+ Nldul az aljn lev% mrka eg)!ken halvn)abb0 vag) tvolabb es!k a k6zppontt#l+
Eg)!ket meg lehessen k4l6nb6ztetn!0 anlk4l0 hog) a nz%k sejtenk ? enn)! elg a
mutatvn)hoz+
A matemat!ka ped!g 5g) jrul hozz a mutatvn)hoz0 hog) a b(vsz0 mg htat fordt0 s
hallgatja a nz% !nform8!#!t a 8serkr%l0 ujja!val jeg)z%k6n)vez! a 8sszk poz8!#jt+ Ennek a
m#dja az0 hog) a k!sujja0 g)(r(sujja s k6zps% ujja jelkpez! a hrom hel)et0 a h4vel)kujja
ped!g az eg)!k 8ssze p!llanatn)! hel)zett+
Ms !tt szerepel m!ndjrt az ujjak jtknak kezdetn a ms!k flrevezets+
A b(vsz0 m!utn megf!g)elte s megjeg)ezte a megk4l6nb6ztetett 8ssze hel)zett0 htat
fordt0 s att#l fogva nem ltja0 8sak hallja0 hog) az asztalon m!l)en vltozs t6rtn!k+ *e el%bb
mg % d!ktl eg) vltoztatst+ Arra kr! a nz%t ? m!ntha 8sak a 8sszk 8serjt akarn vele
g)akoroltatn! ?0 hog) 8serlje k! azt a kt 8sszt0 amel) alatt n!n8s semm!+ .e mondja meg,
mel)!k volt ez a kett%0 nehog) ebb%l a b(vsz k6vetkeztethessen0 mg ha htat fordt !s+
Ez az eg) 8sere ? amel)nek n)omt a nz% emlkezetben sz!nte teljesen elmossa az ezutn
k6vetkez% szmos 8serebere ? kul8sot ad a b(vsznek0 hog) a 8sszk els% s utols# hel)zett
6sszehasonlthassa0 s%t ahhoz !s0 hog) az elrejtett trg)at megtallja+
Veg)4k sorra0 hog) m! t6rtn!k+ A b(vsz k!8serltet! a kt 4res 8sszt+ Azutn kezd%dnek
8sak azok a 8serk0 amel)ekr%l !nform8!#t kap0 s amel)eket ujja!nak 6sszeraksval reg!sztrl0
mgped!g 5g) kezd! el a jeg)z%k6n)vezst0 m!ntha az els% 8sere nem vltoztatta volna meg a
megjeg)zett 8ssze hel)zett+ Qg) a szmols m!nd!g eltr ug)an a val#sgos hel)zett%l0 de
ppen ez az eltrs adja a megolds kul8st+ A vgs% hel)zetb%l ug)an!s m!ndent rekonstrulhat
a b(vsz+
"eg)4k fel pldul0 hog) a megk4l6nb6ztetett 8ssze ? m!kor mg ltta ? k6zpen volt+ Ezt
5g) jeg)z! meg0 hog) h4vel)kujjt a g)(r(s ujjval rtet! 6ssze+ ;a most azt hallja0 hog)
.eg)esDkettes7 ? akkor h4vel)kujjt a k!sujjval szortja 6ssze+ ;a ezutn .eg)es s hrmas7
k6vetkez%!0 ttesz! a h4vel)kujjt a k6zps% ujjhoz+ *e ha a k6vetkez% lps .eg)esDkettes7
lesz0 akkor nem 8serl! az ujja!t0 mert a %elt#telezett 8ssze hel)zete ezzel nem vltozott+
A nz% vg4l megunja a 8serebert0 m!vel % maga !s belezavarodott0 s jelz!0 hog) kszen van+
Veg)4k 5g)0 hog) a b(vsz h4vel)kujja az utols# 8sere reg!sztrlsa utn a k6zps% ujjt r!nt!+
Ekkor megfordul0 s megnz! a 8sszket+ ;a a megjeg)zett 8ssze 8sakug)an a harmad!k
hel)en van ? ahog) a jeg!z&k(n!v mutatja ?0 akkor n)ugodtan mondhatja0 hog) az alatt van az
elrejtett trg)+ '!rt: 'ert 8sak akkor eg)ezhet meg ennek a hel)zete az ujjakon reg!sztrlt
hel)zettel0 ha az els% lpsnl0 a k#t -res "s#sze 8serjnl nem mozdtottk meg+
;a v!szont azt ltja0 hog) a megk4l6nb6ztetett 8ssze nem a hrmas hel)en van0 akkor
b!zon)os lehet0 hog) a kt megjeg)zetlen 8ssze k6z4l az alatt van a trg)0 amel) nem a
hrmas hel!en van' '!rt: Azrt0 mert 8sak a trg)at rejt% 8ssze nem vltoztatta meg a
hel)zett az els% 8sere alkalmval+ Az a 8ssze teht0 amel) a megjeg)zett 8ssze hel)re ker4lt
az els% 8servel0 s ezutn !s vg!g a jeg)z%k6n)vezs alapjul szolglt0 8sak 4res 8ssze lehet+
Rg)anennek a tr4kknek taln mg ltvn)osabb formja& hrom k4l6nb6z% trg)at tesznek k!
az asztalra0 valak! gondolatban k!vlaszt eg)et0 a b(vsz htat fordt0 s anlk4l0 hog) 5jra meg
kellene p!llantan!a a hrom trg)at0 meg tudja mondan!0 hog) mel)!ket gondoltk+
A b(vsz utastsa!&
@+ Krem0 hog) valak! jeg)ezze fel a hrom trg) hel)zett+ O/ maga !s megjeg)z!+P
K+ 9serlje k! ? g)akorls vgett ? azt a kt trg)at0 amel)et nem gondolt+
B+ 9serlgesse a trg)akat0 s m!nd!g mondja meg0 hog) mel)!k kett%t 8serl! k!+ Ezt fol)tassa
tetszs szer!nt+
[+ efejezte a 8serlgetst: A trg)ak az eredet! hel)zet4kbe ker4ltek v!ssza: ;a nem0 akkor
szveskedjk mg eg) vag) kt 8servel az eredet! hel)zetbe hozn!+ Ezt az eg) vag) kt
k!egszt% h5zst mr nem !s sz4ksges k4l6n jelenten!+
Ezek utn a b(vsz ? anlk4l0 hog) megfordult volna ? k6zl!0 hog) mel)!k volt a gondolt
trg)+ Ned!g a nz%k meg vannak g)%z%dve0 hog) semm!fle rdemleges !nform8!#t nem
kapott a b(vsz+
= m! t6rtnt k6zben a kabtzsebben: A b(vsz termszetesen lland#an jratta a
szmol#gpt& a ng) ujjt+ Eg)!k trg)at k!vlasztotta el%re0 s ennek a %elt#telezett hel)zett
reg!sztrlta a h4vel)kujjval+ Akr8sak a 8sszk esetben0 !tt sem t6r%d6tt eg)el%re azzal0
hog) a k!vlasztott trg) a hel)n maradtDe az els% bejelentetlen 8sere utn+
;a a 8serlgetsek utn azt mondjk0 hog) a trg)ak v!sszaker4ltek eredet! hel)zet4kbe0
akkor a gondolt trg) ug)anaz volt0 m!nt am!t a b(vsz k!vlasztott jeg)z%k6n)vezsre+ *e ez
8sak a szeren8ss eset+
;a mg eg) vag) kt p#th5zsra van sz4ksg0 akkor mel)!k lesz a gondolt trg) a ms!k
kett% k6z4l: ;og) eg) vag) kt h5zs sz4ksges mg0 annak n!n8s !s jelent%sge+ A b(vsznek
8sak azt kell megf!g)eln!0 hog) m! volt a h4vel)kujj hel)zete a k!!ndulsnl0 s m! volt akkor0
m!kor a nz% befejezettnek n)!lvntotta a 8serlst+ Ez a kt hel)zet n)!lvn eltr eg)mst#l
Omert k4l6nben azt mondtk volna0 hog) a trg)ak az eredet! hel)zetbe ker4ltek v!sszaP0 a
gondolt trg) ped!g sem eg)!k0 sem ms!k0 hanem a harmad!k hel)zetnek megfelel% trg)+
'!rt:
A h4vel)kujj els% hel)zete azt a trg)at jelezte0 amel)!ket a b(vsz k!vlasztott+ A vgs%
hel)zet ped!g azt0 amel) az els% 8sernl hel)et 8serlt a k!vlasztott trgg)al+ A gondolt trg)
teht 8sak a harmad!k lehet+
A +3%sz s a re#t#eles lakat
.A rabl#kap!tn) most a sz!klhoz k6zeledett+ Mppen a mellett a fa mellett haladt el0 amel)en
Al! aba rejt%zk6d6tt+ 3hn) bokron tgzolt0 majd megsz#lalt& ? =zezm0 n)lj k!Z A
sz!klban k!n)lt eg) ajt#0 azon t belptek az embere!0 % maga !s utnuk+ Aztn az ajt#
bezr#dott+ A rabl#k sok!g maradtak a sz!klban0 de vgre !smt n)lt az ajt#0 most a kap!tn)
lpett k! els%nek0 s a neg)ven rabl#t elvonultatta maga el%tt0 majd g) sz#lt&
? =zezm0 zruljZ
Erre az ajt# bezr#dott+ Ekkor valamenn)!en felkantrozDtk lovukat s ug)anazon az 5ton0
amel)en !dej6ttek0 elvgtattak+
Al! aba j# sok!g vrt0 amg a rabl#k messz!re eltvolodtak0 aztn szp lassan leereszkedett a
fr#l0 az ajt# el lpett0 amel)et eg) s(r( bokor egszen elrejtett0 s m!knt a rabl#kap!tn)0
sz#lt % !s&
? =zezm0 n)lj k!Z
Az ajt# azonnal k!n)ltF7
OAl! aba s a neg)ven rabl#+ enedek Elek fordtsaP
A te8hn!ka elg lassan 8ammog a hajdan! mesemond#k kpzeletnek n)omban+ Gelsz#ra n)l#
lakatot0 amel)en be kell lltan! eg) b!zon)os bet(komb!n8!#t0 8sak nhn) vszzad #ta
ksztenek+ Wl)an automat!kus ajt#t ped!g0 amel)et eg) elhangz# jelsz# hoz m(k6dsbe0 8sak a
huszad!k szzad konstrukt%re! tudnnak 8s!nln!+ 'g nek!k !s gondot okozna0 hog) eg)
b!zon)os hang8soport s 8sak!s az hozza m(k6dsbe a n)!t#szerkezetet+ Arra !s meg kellene
tantan! pldul az akuszt!kus ajt#zrat0 hog) a kul8sot0 a k!jel6lt hang8soportot m!nden
hangmagassgban s hangsznben eg)formn tudomsul veg)e+
E)akorlat! haszna nem nag)on volna az !l)en ezereg)jszaka tpus5 ajt#nak0 legfeljebb eg)
te8hn!ka! k!llts ltogat#!t lehetne sz#rakoztatn! vele+ Az p4lettervez%k !nkbb ol)an ajt#t
szeretnek alkalmazn!0 amel) m!nden jelsz# nlk4l k!n)l!k0 brk! k6zeled!k hozz+ Ennek
.t!tkt70 a foto8ellt mr vt!zedek #ta !smer!k s alkalmazzk+
A bet(komb!n8!#kat szltben hasznljk zrak0 lakatok kul8s nlk4l! n)!tsra+
$!g)elmetlen0 rendetlen embernek nag) k6nn)ebbsg0 hog) nem veszthet! el a lakatkul8sot0
nem kell agg#dn!a0 hog) valak! !lletktelen megtallja0 s elv!sz! a k!n8seket+ *e val#ban nem
veszhet el az !l)en eszme! kul8s0 s val#ban nem ker4lhet rossz kezekbe: Az Ezereg)jszaka
mesl%je pre8z log!kval vg!ggondolta m!ndkt krdst0 s azt mondta& m!ndkt veszll)el
szmoln! kell a bet(jeles kul8snl !s pp5g)0 m!nt a val#d! kul8snl+
A mesben a gonosz s#gor0 Ksz!m k!szed! Al! abb#l a t!tkot0 bemeg) a barlangba0 de nem
tud k!j6nn!0 mert nem jut eszbe a szezm Oeg) egzot!kus gabonafajtaP s rpt0 rozsot0 r!zst0
8supa hatstalan jelsz#t mond hel)ette+ 'aga Al! aba !s 5g) jut a jelsz# b!rtokba0 hog)
vletlen4l vg!gnz!0 m!kor a rabl#k a k!n8ses barlangba bemennek+
'!l)en sok gond g)6t6rhet! az Ezereg)jszaka modern!zlt k!n8ses barlangjnak0 eg) rejtjeles
bankszfnek tulajdonost+ ;tha elfelejt! a kul8ssz#t: $6lrja: *e a paprt hog) %r!zze: Eg)
ms!k rejtjeles szfbe zrja: Ms hog) %r!zze annak a kul8st: Vag) megmondja valak!nek0
ak!ben megbz!k: *e htha az !s megmondja valak!nek: Vag) kt k4l6nb6z% rejtjeles zrt
8s!nltasson a szfre s kt k4l6nb6z% szeml)re bzza kt felt0 ak!k 6nll#an nem tudnak
hozzjutn!: *e htha 6sszebeszlnek: Ms g) tovbbF ;ag)juk magra a szftulajdonost0
emszt% gondja!val+
'! sz4ksge van a b(vsznek rejtjeles lakatra: Eg) szp mutatvn)hoz hasznlhatja+ -etesz
az asztalra eg) kett%s korongot+ A nag)obb!k korongon az b8 bet(! vannak felrva0
6sszev!ssza0 a k!sebb!ken ug)an!l)en beosztsban a krt)a8somag p!ros lapja!nak jele!+ A
b(vszszerszm eredet! formjt angol n)elvre dolgoztk k!0 g) a ktszer t!zenhrom
krt)af!gura pontosan megfelel az b8 huszonhat bet(jnek+ 'ag)ar vltozatb#l
elhag)hatjuk a _Dt0 a SDt s az ^Det0 v!szont el kellene hel)ezn4nk legalbb ng) kezetes
magnhangz#t& Dt0 Dt0 6Dt s 4Dt+ ;a az )Dt meg akarjuk tartan!0 akkor a krt)af!gurk jele!hez
hozz kell mg adn! eg) huszonheted!ket0 a dzs#kert+ !ztosak lehet4nk benne0 hog) a jtkra
felsz#ltott nz% a dzs#kert szles vben k! fogja ker4ln!0 abban a h!szemben0 hog) az a
mutatvn) kul8sa+ Ned!g err%l sz# s!n8s+
;og) fol)!k le a mutatvn):
A b(vsz felsz#ltja a nz%t0 hog) gondoljon eg) ng)bet(s sz#t+ A ng) bet(t sorra lltsa be
a kett%s korongon 5g)0 hog) ug)anazzal a krt)af!gurval ker4lj6n eg) hel)re+ A belltsok
alatt a b(vsz d!szkrten htat fordt a nz%knek s az asztalnak0 de m!ndeg)!k utn
v!sszafordul0 s eg)Deg) g)ors p!llantst vet a korongra+ 'ajd a neg)ed!k bellts utn meg!nt
elfordul0 s !gen r6v!d !d% m5lva k6zl!0 hog) m! volt az elrejtett sz#+
Itt a b(vsz ug)an5g) szmol#gppel dolgoz!k0 m!nt a hrom 8ssze vag) a hrom trg)
mutatvn)ban Olsd K[[+ o+P+ *e ez mr nem jelkpes0 hanem val#sgos szerkezet+ ;!vatsos
b(vszek0 ak!k ezt a produk8!#t bemutatjk0 a bet(s lakatokhoz hasonl# apr# gpezetet
tartanak kez4kben0 amel)nek eg)!k tr8sjra a krt)af!gurk0 a ng) ms!kra a bet(k vannak
rvsve0 ug)anabban a sorrendben0 m!nt az asztalon lev% kett%s korongra+ Ezt a szerkezetet a
b(vsz szrevtlen4l a kezben tartja+ K!vlaszt magnak eg) tetszs szer!nt! krt)af!gurt0 s
m!nden belltsnl megf!g)el!0 hog) ahhoz a f!gurhoz m!l)en bet(t !gaztottak hozz+ '!nden
alkalommal0 m!kor elfordul0 ezt a poz8!#t belltja a maga szerkezetn !s0 az els% tr8sn az
els%t0 a msod!kon a msod!kat s g) tovbb+ 'g az asztal! korongr#l elt(nnek az eg)ms
utn! belltsok0 add!g a b(vsz markban megmaradnak a ng) tr8sra feljeg)ezve+ Annl a
krt)ajelnl0 amel)et a b(vsz 6nkn)esen k!vlasztott0 m!nden val#szn(sg szer!nt rtelmetlen
bet(8soport alakul k! a ng) belltssal+ *e ha ug)anennl a belltsnl megnz! k6r4l az
6sszes bet(8soportot0 megtallja k6zt4k az eg)etlen rtelmes sz#t ? azt0 amel)et elrejtettek+
Igen k!8s! a val#szn(sge annak0 hog) ug)anannl a belltsnl eg) ms!k rtelmes
bet(komb!n8!# !s 6sszej6jj6n vletlen4l+ Ak! forgatott mr valaha a kezben bet(jeles lakatot0
az tapasztalatb#l !s megg)%z%dhet err%l+ *e szmot vethet4nk a lehetsges esetekkel+ Eg)
nag) sz#trban kb+ @IC CCC 8msz# van< ezek k6z4l legfeljebb m!nden szz6tvened!k
ng)bet(s+ ;uszonht bet(b%l IB@ [[@Dfle ng)bet(s 8soportot lehet 6sszelltan!+ Qg) annak
val#szn(sge0 hog) eg) tallomra k!vlasztott ng)es bet(8soport rtelmes sz# lesz&
@CCC&IB@ [[@0 vag)!s eg) 6tszzad+
;a valak! nem8sak elmletben kvn sz#rakozn! ezzel a mutatvnn)al0 hanem trsasg!
b(vszs!kerekre !s pl)z!k0 nem sz4ksges nag) k6ltsggel 8s!nltatn!a !l)en tr8ss
szerkezetet+ Elg0 ha kartonpaprb#l elkszt! az asztalra rakott pros korong k!8s!n)tett
mst0 de kett% hel)ett 6t koronggal+ Ezek k6z4l eg)re a krt)af!gurk0 ng)re a bet(k vannak
rajzolva0 termszetesen azonos beosztssal s azonos sorrendben+ Ezt a paprszerkezetet eg)
b!ztost#t(vel s eg) zs!neggel a zak#ja al er%sthet! az amat%r mgus0 s mg a trsasg az 5j
belltst f!g)el!0 add!g szrevtlen4l bellthatja rajta az el%z%t+
A htrafordulsokkal azonban van eg) k!s b6kken%+ '!kor el%sz6r htat fordt a b(vsz0 hog)
az els% belltst elvgezze a nz%0 akkor !gazban n!n8s semm! dolga+ -egfeljebb ann)!t tesz
meg0 hog) a magnak k!vlasztott krt)af!gura jelt 5g) fordtja0 hog) a t6bb! korongot
legkn)elmesebben hozzjuk tudja !gaztan!+ *e ha meggondoljuk0 ezen a rejtett korongon
n!n8s !s sz4ksg krt)ajelekre+ Elg 8sak azokat a bet(ket eg)ms mell fordtan! rajta0
amel)eket a b(vsz az asztal! korongon megf!g)elt+ Az asztal! korongot ped!g legjobb 5g)
szerkeszten!0 hog) a k4ls% k6r6n leg)enek a krt)af!gurk0 s ez a k4ls% k6r ng)zet alak50
nag)obb kartonpaprra leg)en rajzolva+ ;a !l)en a szerkezet0 akkor a nz% 8sak a bels%0 bet(s
korongot fogja forgatn!0 s a b(vsz eg)etlen p!llantssal megllapthatja0 hog) eg) b!zon)os
krt)ajelhez m!l)en bet( ker4lt+
Az els% htrafordulst teht semm!ttevssel t6lt! el a b(vsz+ Annl knosabb lehet a neg)ed!k
htraforduls0 am!kor a jtkra vllalkoz# nz%nek s a t6bb!eknek n!n8s feladatuk0 s rrnek a
b(vsz man!pul8!#jt f!g)eln!+ Itt lehet legk6nn)ebben elbukn!+ *e erre !s van orvossg+
El%sz6r !s& eg) k!s hazrdjtkkal mr a hrom els% bet(b%l k!tallhatja0 hog) m! a neg)ed!k0 s
anlk4l0 hog) neg)edszerre !s elfordulna0 m!ndjrt bedobja a megfejtst+ Vag) eg) bet(vel
nag)obb sz#t kr0 m!nt ahn) bet(korongb#l ll a nla lev% szerkezet+ '!ndenesetre el%re
t!sztzn! kell0 hog) a kett%s bet(k Og)0 t)0 n)P kt bet(nek szmtanak+
A tizenkt ktforintos s a sl6sszk6ls
Ezt a roppant eg)szer( tr4kk6t nhn) ltvn)os0 de a mutatvn) ln)eghez nem tartoz#
h#kuszp#kusz ksretben kell eljtszan!0 hog) a nz%k f!g)elmt megosszuk0 s
gondolkozsukat tv5tra terelj4k+
A pnzdarabok eg) #ra szmlapjt jelkpez!k+ A slusszkul8snak ped!g 8sak ann)! a szerepe0
hog) a k6rbe lerakott ktfor!ntosok k6z4l megjel6lj6n eg)et0 amel)et t!zenkettesnek nevez4nk+
=lusszkul8s hel)ett brm!l)en kul8s vag) brm!l)en k!s trg) hasznlhat#+ *e az #raforma !s
8sak h#kuszp#kusz0 am!nt r6gt6n k!der4l+
'!utn a t!zenkt pnzdarabot leraktk0 m!ndeg)!ket eg)formn fejjel Oa 8meres oldalvalP
felfel0 s megjel6ltk a @K #rt0 a b(vsz htat fordt az asztalnak0 s ezt mondja a vllalkoz#
nz%nek&
? "essk megfordtan! brmel)!k hatot a t!zenkt ktfor!ntos k6z4l+
'!kor ez kszen van0 akkor a b(vsz utastst ad mg hat pnzdarab megfordtsra+
Az utastsokat !l)enformn adja&
? 6t per88el m5lt neg)ed0
? tz per88el m5lt fl stb+
Ez !s a szndkos zavarkeltshez tartoz!k0 hog) a nz%k ne jeg)ezhessk meg eg)k6nn)en0
mel)!kekre ker4lt most sor+
A b(vsz utastsra vgzett fordtsok sorn teljesen 6sszekeveredett a ktfor!ntosok
hel)zete+ Van amel)!k %ejet mutat anlk4l0 hog) eg)szer !s hozzn)5ltak volna0 van amel)!k
rsra fordult0 s van amel)!k ktszer! fordts utn mutat %ejet'
A b(vsz most megkrdez!0 hog) hn) %ej ltsz!k+ Erre az !nform8!#ra s!n8s sz4ksge0 de
megkrdez!0 s%t 5g) tesz0 m!ntha g)ors szmtsokat vgezne fejben+ 'ajd a k6vetkez%
utastst adja&
? "essk k!venn! s ug)anol)an hel)zetben flrerakn! k4l6n 8soportba a k6vetkez%
pnzdarabokatF
Az utasts ez5ttal !s ol)an bon)odalmas0 m!nt az el%bb+ Azt kell ug)an!s elleplezn!e0 hog)
most azt a hat pnzdarabot nevez! meg0 amel)eket az el%bb k!hag)ott+
A meglep% eredmn) ped!g az lett0 s ez a mutatvn) ln)ege0 hog) a flretett pnzek
8soportjban ug)anann)! %ej #s ug)anann)! rs van0 m!nt a hel)4k6n maradt pnzek k6z6tt+
Ksrj4k vg!g a lpseket0 ol)an eg)szer( formban0 ahog) sz!ntn be lehetne mutatn! a
tr4kk6t+ Az els% szmsor jelz! az alaphel)zetet0 amel)ben m!ndeg)!k pnz fejjel felfel van&
@ K B [ I H L J A @C @@ @K
$ I I $ $ I $ I I I $ $
C , , $ $ I $ , , , $ $
$ $ $ I $ $
I $ $ $ $ $
rm!l)en 6sszelltsban pr#bljuk vg!g a lpseket0 m!nden esetre rvn)es ez a szabl)+
;a ug)an!s a megfordts el%tt az eg)!k Opldul a meg nem fordtand#P 8soportban k szm5 fej
s 6 / k szm5 rs van0 akkor a ms!k 8soportban H ? k fej s k rs0 mert eg)4ttvve H fej s H
rs van+ Ezrt lesz a megfordts utn a kt 8soport azonos 6sszettel(+
A harmad!k sorban alh5ztuk a megfordtott pnzdarabokat+ A neg)ed!k sorba rtuk a
flrerakott0 az 6t6d!kbe a megmarad# pnzdarabokat+
1zm s logika
-on)olkozz6nk logik6sanE
G#l elsz#rakoztatnak az ol)an feladatok0 amel)ek t!sztn log!kus gondolkodssal oldhat#k meg+
Mrdekes megf!g)eln!0 hog) a log!ka! feladatok megoldsnak gondolatmenete ug)anol)an0
m!nt a tudomn)os problmk+ El%sz6r eg) 8som# eg)mssal t6bbDkevsb 6sszef4gg% adat
t(n!k szem4nkbe+ Az 6sszef4ggsek eg) rsze azonnal fel!smerhet%0 ms rsz4knl v!szont
feltevseket Oh!potz!seketP kell fellltanunk magunknak ahhoz0 hog) tovbb tudjunk haladn! a
megfejtsben+ $eltevse!nk hel)essgt az mutatja meg0 hog) a bel%l4k levonhat#
k6vetkeztetsek !gazakDe vag) nem+ ;a valamel)!k feltevs4nk lehetetlen eredmn)re vezet0
akkor el kell vetn4nk0 s ms!kat kell hel)ette fellltanunk0 m!ndadd!g0 amg semm!fle
ellentmondst nem tallunk a k6vetkeztetsben0 s ekkor talljuk meg a vlaszt a problmra+
Ki a +3n,s?
Eg) bet6rst n)omoz a rend%rsg+ Azt mr megllaptottk0 hog) a b(ntettet eg)etlen ember
k6vette el+ El%zetesen letart#ztatnak ng) 8!mbort0 s vallat#ra fogjk %ket+ A k6vetkez%
vlaszokat kapjk&
and!& -ajos volt+
-ajos& "#n! tette+
Ebor& 3em n voltam+
"#n!& -ajos hazud!k0 ha azt mondja0 hog) n tettem+
K! volt a tettes0 ha a ng) g)an5stott k6z4l "sak eg! mond !gazat: $ordtva& k! k6vette el a
bet6rst0 ha a ng) k6z4l "sak eg! hazud!k0 a ms!k hrom !gazat mond:
Az els% esetben 8sak "#n! lehet az0 ak! !gazat mond+ ;a u!+ feltessz4k0 hog) -ajos mondott
!gazat0 akkor Ebor !s !gazat mondott+ ;a and! !gazat mondott volna0 akkor Ebor s "#n!
sem hazudhatott volna0 ha ped!g Ebor vallomsa lenne !gaz0 akkor mg vag) and!0 vag)
-ajos !s !gazat mondott volna+ Ebb%l k6vetkez!k0 hog) a bet6rst Ebor k6vette el0 mert nem
!gaz0 hog) nem % tette+
A msod!k esetben v!szont 8sak -ajos lehet a tettes0 mert 8sak 5g) teljes4lhet0 hog) 8sak %
hazud!k0 a t6bb!ek ped!g !gazat mondanak+
$3%szek egyms k,zt
okor0 Nogn)0 ,eg%s s =zeg% tehetsges m(vszek+ Az eg)!k sznsz0 a ms!k fest%0 van
k6zt4k heged(m(vsz s r# !s+ OA nevek sorrendje nem felttlen4l a foglalkozsok sorrendjt
mutatja+P
O@P okor s ,eg%s el%z% este a heged(m(vsz kon8ertjt hallgattk meg+
OKP Nogn)r#l s az r#r#l a fest%m(vsz portrt ksztett+
OBP Az r#0 ak!nek =zeg%r%l sz#l# letrajz! regn)e nag) s!kert aratott0 azt tervez!0 hog)
okorr#l !s r regn)t+
O[P okor nem !smer! ,eg%st0 sohasem hallott r#la+
llaptsuk meg ezek utn0 hog) mel)!k m(vsz m!vel foglalkoz!kZ
Az !l)en feladatok megoldsnak eg)!k m#dszere0 hog) tblzatot kszt4nk magunknak0 s a
felttelekb%l lesz(rt k6vetkeztetst bejel6lj4k a tblzatba+ Ebben az esetben a tblzat&
=znsz $est% ;eged(m(vsz Qr#
okor
Nogn)
,eg%s
=zeg%
Az O@P felttelb%l k6vetkez!k0 hog) sem okor0 sem ,eg%s nem lehet a heged(m(vsz0 h!szen
%k hallgattk meg a kon8ertet+ "blzatunkban okor s ,eg%s sorba0 a heged(m(vsz
oszlopba teg)4nk C jelet+
A OKP felttelb%l lthat#0 hog) Nogn) nem fest%m(vsz s nem r#0 a OBPDb#l ped!g0 hog) az
r# nem lehet sem okor0 sem =zeg%+ '!ndezt bejeg)ezve0 a tblzat !l)en&
=znsz $est% ;eged(m(vsz Qr#
okor C C
Nogn) C C
,eg%s C
=zeg% C
A tblzatb#l most mr azonnal leolvashat#0 hog) 8sak ,eg%s lehet az r#0 az % sorba teht h
jelet tesz4nk az .r#7 oszlopba0 a t6bb! hel)re CDt+
'!vel a OKP felttel szer!nt a fest%m(vsz megfestette ,eg%s portrjt0 s a O[P szer!nt okor
nem !smer! ,eg%st0 teht okor nem lehet fest%m(vsz0 s g) okor 8sak a sznsz lehet+ Qg)
sem Nogn)0 sem =zeg% nem lehet sznsz+ A tblzatb#l leolvashat#0 hog) Nogn)nak kell a
heged(m(vsznek lenn!e0 am!b%l k6vetkez!k0 hog) =zeg% a fest%m(vsz+
A tblzat vgleges alakja&
=znsz $est% ;eged(m(vsz Qr#
okor h C C C
Nogn) C C h C
,eg%s C C C h
=zeg% C h C C
'elttelek mese nlkl
Az !tt k6vetkez% feladatban arra szeretnnk pldt mutatn!0 hog) feltteles formban !s meg
lehetnek adva a felttelek+ Qme a feladat&
O@P ;a A megfelel NDnek0 akkor : nem lehet H'
OKP ;a B felel meg 0Dnek vag) HDnek0 akkor 3 ODnak+
OBP ;a 3 ODnak vag) HDnek felel meg0 akkor B 0Dnek+
;atrozzuk meg az 6sszef4ggst az E3, B, :F s a E0, O, HF sz!mb#lumok k6z6tt+
Induljunk k! el%sz6r abb#l0 hog) elfogadjuk az 38 0 h!potz!st0 akkor tblzatunkba 3
sorba s 0 oszlopba h jel ker4l0 3 sornak s 0 oszlopnak t6bb! hel)re C&
0 O H
3 h C C
B C
: C
*e O@P szer!nt : nem lehet H, g) ODnak kell lenn!e0 s akkor sz4ksgkppen BDnek felel meg
H' *e a OKP felttelb%l az k6vetkez!k0 hog)ha BDnek H felel meg0 akkor 3 ODnak felel meg0 am!
ellentmond annak0 hog) 3Dnak 0 a megfelel%je+ Ebb%l k6vetkez!k0 hog) k!!ndul# h!potz!s4nk
hel)telen+
Abb#l kell teht k!!ndulnunk0 hog) 3 nem 0Dnek felel meg+ Alkalmazzuk a OBP felttelt0 akkor
eszer!nt B megfelel%je 0' Kszts4k el a tblzatot ennek alapjn&
0 O H
3 C
B h C C
: C
Ekkor a OKP felttelb%l k6vetkez!k0 hog) 3Dnak O a megfelel%je0 s magt#l ad#d!k0 hog) 9D
nek H felel meg+
Kerek asztal
;at n% ebdelt eg)4tt eg) kerek asztal k6r4l+ Volt k6zt4k sznszn%0 d!szp8ser0 tanrn%0 r#n%0
orvosn% s vg4l a vendglt#0 eg) mrn6k felesge+ A nev4k Onem felttlen4l a fent!
sorrendbenP& goston Erzs!0 nk! 'r!a0 9sonka Mva0 *nes Vera0 Erdl)! Usuzsa s $orra!
ln+ llaptsuk meg0 hog) hog)an 4ltek az asztal k6r4l0 ha a k6vetkez%ket tudjuk&
O@P *nes Vera a d!szp8serrel 4l szemben+
OKP goston Erzs!0 ak! nem orvosn%0 a sznszn%vel 4l szemben+
OBP A tanrn% az orvosn% baljn 4l+
O[P $orra! ln goston Erzs! jobbjn 4l+
OIP *nes Vera nem sznszn%+
OHP Az r#n% Erdl)! Usuzsval 4l szemben+
OLP A mrn6k felesge nk! 'r!val 4l szemben+
K!!ndulsnak fogadjuk el0 hog) a mrn6k felesge $orra! ln0 mert % az eg)etlen asszon) a
trsasgban+ K6nn)en leolvashat# tovbb az O@P felttelb%l0 hog) *nes Vera nem d!szp8ser
s az OIPDb%l0 hog) nem sznszn%0 valam!nt az !s OKPDb%l0 hog) goston Erzs! nem orvosn%0 s
nem !s sznszn%+ =znszn% nem lehet nk!0 mert $orra!nval 4l szemben+ goston nem lehet
tanrn% sem0 mert az az orvosn% baljn 4l0 goston ped!g $orra!n baljn0 sem d!szp8ser0 mert
a sznszn%vel 4l szemben+ goston teht 8sak r#n% lehet+ Ebb%l k6vetkez!k0 hog) Erdl)!
Usuzsa0 ak! az r#n%vel szemben 4l0 a sznszn%+ nk! 'r!a nem lehet d!szp8ser0 mert az
*nes Verval 4l szemben0 a d!szp8ser teht 8sak 9sonka Mva lehet+ ;a az 4lsrendet !s
felvzoljuk0 k!der4l0 hog) a tanrn% nem 4lhet sem goston0 sem Erdl)! baljn0 teht 8sak a
mrn6k felesgvel szemben 4l% nk! 'r!a lehet a tanrn%+ Az orvosn% ped!g *nes Vera+
$oglaljuk tblzatba a megoldst Oa zr#jelben lev% szmok a tblzat k!t6ltsnek sorrendjt
mutatjkP+
=znsz Wrvos *!szp+ "anr Qr#n% $elesg
goston COIP CO[P COJP COLP h OAP C
nk! COHP C CO@@P h O@BP C C
9sonka C C h O@KP C C C
*nes COBP h O@[P COKP C C C
Erdl)! h O@CP C C C C C
$orra!n C C C C C hO@P
Ki fizeti a s,rt?
dm s la 4l a kerthel)!sgben0 meleg n)r! dlutn+ El%tt4k eg) 8som# 4res s6r6spohr+
3em ki<ki alapon !sznak0 sem nem 5g)0 hog) felvltva f!zetnek k! ktDkt poharat+ A
szeren8sre bzzk0 hog) k! a soros& .fej vag) rst7 dobnak eg) ktfor!ntossal+
dm0 ak! mr hromszor eg)ms utn n)ert0 nag)lelk(en ms dobs! m#dot ajnl+ la kt
ktfor!ntossal dob0 % egg)el0 la akkor n)er0 ha t6bb fejet dob0 m!nt %+
Krds& menn)!vel javult az 5j m#dszer szer!nt la esl)e:
Hol a !i+a?
3hn) ol)an feladat k6vetkez!k0 amel)ek megoldsa k6zben eg) szrevtlen h!ba teljes
lehetetlensgre0 matemat!ka! kptelensgre vezet+ Az !l)en feladatokban nem k6nn)( felfedezn!
a h!bt0 mert az ember hajlamos a ksz gondolatmenetek k6vetsre+ Ezrt az !l)en
.h!bakeress7 a gondolkods !skoljnak tek!nthet%0 szellem! 6nll#sgra kn)szert+ Eoethe !s
azt rja0 hog) t6bbre be8s4l! azt0 ak! 6nll#an gondolkod!k ? mg ha k6vet !s el k6zben h!bt ?0
m!nt azt0 ak! h!bt ug)an nem k6vet el0 de m!nd!g a msok feje utn meg)+ zzunk teht
magunkbanZ
Egy lokosko)s
Ismeretes0 hog) a rgebb! korokban kevesebb ember lt a f6ld6n0 m!nt ma+ 'g!s0 ha
meggondoljuk0 hog) m!nden ma l% embernek kt sz4l%je0 ng) nag)sz4l%je0 J ddsz4l%je0 @H
4ksz4l%je s g) tovbb volt0 akkor arra a k6vetkeztetsre kell jutn!0 hog) rgebben t6bb ember
volt0 m!nt ma+ ;a eg) gener8!#ra BC vet szmtunk0 akkor ezzel a gondolatmenettel azt
kapjuk0 hog) BCC vvel ezel%tt ezerszer t6bb ember lt0 m!nt ma+ ;ol a h!ba az okoskodsban:
OA h!ba ott van0 hog) t6bb embernek voltak k6z6s sz4le!0 mg t6bbnek k6z6s nag)sz4le! stb+
;a m!nden hzasprnak 8sak eg) g)ermeke lenne0 akkor val#ban rohamosan 8s6kkenne a f6ld
lakosa!nak szma+P
A !amis szz)ollros
'r+ t eg) 8h!8ag#! 4zletben HC dollr rtk( rut vsrol+ @CC dollrossal f!zet0 de az 4zletben
n!n8s elg apr#pnz0 ezrt tk4ld!k a k!fut#f!5t0 felvltan! a pnzt+ Ezutn v!sszaadnak a
vev%nek [C dollrt+ 'snap ktsgbeesetten j6n a bank pnztrosa0 s mutatja0 hog) a @CC
dollros ham!s+ A boltos kn)telen eg) val#d!t adn! hel)ette a pnztrosnak+ Nersze 'r+ t mr
rgen elt(nt+ Az a krds0 menn)! volt a boltos kra:
OVan0 ak! azt felel! erre0 hog) @[C dollr0 mert @CCDat adott a pnztrosnak s [CDet a
vev%nek+ 'sok szer!nt KCC dollr0 mert mg HC dollr rtk( rut !s adott+ Az !gazsg v!szont
az0 hog) @CC dollr a kra0 am!t a pnztrosnak adott0 mert ha ezt nem kellett volna k!f!zetn!e0
semm! kra sem volna+P
FGH?
eb!zon)tjuk0 hog) [ ` I+
"eg)4k fel0 hog) 1 V " T a, akkor
Ia ` I1 h I"
[1 h [" ` [a
Adjuk 6ssze ezt a kt eg)enl%sget&
Iah[1h["`I1hI"h[a
'!nd a kt oldalb#l vonjunk k! AaDt+
[1h["h[a ` I1hI"?Ia' A bal oldalb#l [Det0 a jobb oldalb#l ID6t k!emelhet4nk&
[O1 h " ? aP ` IO1 h " ? aP+ A 1 h " ? a m!nd a kt oldalon szerepel m!nt szorz#0 ezzel
eg)szer(st4nk0 s azt kapjuk0 hog) [ ` I+
OA h!bt akkor k6vett4k el0 am!kor 1 V " / aDval eg)szer(stett4nk+ $eltett4k ug)an!s0 hog) 1
V " T a, akkor 1 V " / a ` C0 a nullval val# osztsnak ped!g n!n8sen rtelme+P
El%eszett egy ngyzetentimter
Eg) k!s rajzzal be lehet b!zon)tan!0 hog) H[ ` HI+ E 8lb#l vgjunk k! m!ll!mterpaprb#l kt
teljesen eg)forma derksz6g( hromsz6get+ '!nd a kett% befog#! leg)enek J s B
8ent!mteresek+ Vgjunk k! ezenkv4l kt eg)forma derksz6g( trapzt !s0 prhuzamos oldala!k
leg)enek B 8m0 !lletve I 8m hossz5ak+
A rajzon Oa KIJ+ oldalonP lthat#0 hog) ezt a ng) !domot ktflekppen lehet tglalapp
6sszerakn!+
Az eg)!k esetben a tglalap eg)!k oldala I 8m0 a ms!k J h I ` @B 8m+ A tglalap ter4lete teht
Is@B ` HI 8m
K
+
A ms!k esetben J 8m oldal5 ng)zetet kapunk0 ennek ter4lete JsJ ` H[ 8m
K
+ '!vel m!nd a kt
!domot ug)anazokb#l az alkot#rszekb%l raktuk 6ssze0 a ter4leteknek !s eg)enl%knek kellene
lenn!4k+ ;ol a h!ba:
OA megoldsra 8sak akkor j6v4nk r0 ha val#ban megpr#bljuk a rsz!domok 6sszerakst+
Arra log!kus gondolkodssal rj6het4nk0 hog) a ng)zettel nem lehet baj0 az 6sszeraks
k!fogstalan+ A baj a tglalappal van+ Rg)an!s0 am!kor a hromsz6get a trapz B 8m hossz5
oldalhoz !llesztj4k0 k!der4l0 hog) a hromsz6g tfog#ja nem fol)tatsa a trapz nem
prhuzamos oldalnak0 hanem ahhoz sz6gben hajl!k+P
K,tl a ',l) k,rl
Kpzelj4k el0 hog) a $6ld k6r0 az eg)enlt% mentn k6telet k6t4nk+ G# hossz5 k6telet vesz4nk
ehhez0 s k!der4l0 hog) t5l #vatosak voltunk0 @C mterrel t6bbet vett4nk a kelletnl+ A kt
vgt 6sszefogjuk0 s g) a k6tl a $6ld mentn k!ss meglazul+ "eg)4k fel0 hog) m!nden4tt
eg)formn ll el a $6ld felsznt%l+ t tudDe b5jn! eg) lg) a k6tl s a $6ld felszne k6z6tt:
Els% p!llanatra 5g) t(n!k0 hog) a @C mteres felesleg az eg)enlt% [C CCC CCC mteres
hosszhoz kpest ol) elen)sz%en k!8s!0 hog) a tvolsg mg eg) lg) magassgnl !s k!sebb
lesz+ A val#sgban ped!g nem8sak eg) lg)0 hanem mg eg) g)erek !s tb5jhat a k6tl alatt0
mg 8sak le sem kell hajoln!a hozz+
=zmtsuk k! ezt a tvolsgotZ
Ismeretes0 hog) a k6r ker4lett 5g) kapjuk0 hog) a sugart megszorozzuk K Dvel Oa K
k6zelt%leg H0KJD8al eg)enl%P+ A $6ld sugara szorozva H0KJD8al adja az eg)enlt% hosszt+ Az a
tvolsg0 amenn)!vel a k6tl elll a f6ldfelsznt%l0 H0KJD8al szorozva a @C mteres felesleget
adja0 vag)!s a keresett tvolsg @C&H0KJD8al0 am! valam!vel t6bb0 m!nt msfl mter+ Ezrt fr el
alatta eg) g)erek !s+ Az az rdekes0 hog)ha ug)anezt a krdst nem a f6ldgol)#ra0 hanem eg)
naran8sra tessz4k fel0 akkor !s msfl mter ez a tvolsg+
Kl,n,s rokonsgok
-egouv ? a tIt+ szzadban !smert fran8!a drmar# ? eg)szer a k6vetkez% krdst adta fel
eg) trsasgnak& lehetsgesDe0 hog) kt frf!nak0 ak!k nem rokonok0 k6z6s n%testvr4k leg)en:
A trsasg tagja! nem h!ttk el0 hog) van !l)esm!0 vg4l maga a krdez% jelentette k!0 hog)
Eugyne =ue0 az !smert regn)r# !l)en kap8solatban van vele+ A regn)r# apja0 az 6reg =ue
ug)an!s ktszer n%s4lt+ Els% hzassgb#l eg) ln)a sz4letett0 $lora+ Els% felesgt%l elvlt0 s
m!nd a ketten 5j hzassgot k6t6ttek+ =ue papa msod!k hzassgb#l szrmazott Eugyne0 az
r#+ =ue mama msod!k hzassgb#l ped!g -egouv0 a drmar#+ '!nd a kett%nek fltestvre
$lora =ue0 de Eugyne =ue s -egouv nem rokonok+
A rokon! kap8solatot brzoln! !s lehet+ Gel6lj4k a hzassgot z jellel0 a leszrmazst ped!g
jellel+ Ezekkel a jelekkel felvzolva a tall#s krds megoldsa g) fest&
A mag)ar !rodalom t6rtnetben !s tallkozunk hasonl# esettel& Kar!nth) $r!g)es ktszer
n%s4lt+ Els% hzassgb#l sz4letett Ebor f!a+ $elesge kora! halla utn az r# elvlt asszon)t
vett felesg4l0 ak!nek els% hzassgb#l volt mr eg) f!a0 "ams+ Kar!nth) $r!g)es msod!k
hzassgb#l szrmazott Kar!nth) $eren80 az !smert r#+ Kar!nth) $eren8 teht Ebornak s
"amsnak !s testvre0 de Ebor s "ams nem rokona! eg)msnak+
-ehetDe ezt a feladatot ltalnostan!0 azaz nag)obb szm5 szerepl%re k!terjeszten!:
Elkpzelhet%0 hog) akr az !d%sebb =ue0 akr els% felesge mg eg) harmad!k hzassgot
k6t6tt+ Ezekb%l az 5jabb hzassgokb#l sz4let% eg)Deg) f!5 $lornak sz!ntn fltestvre0 de
eg)msnak nem rokona!+ A tall#s krdsben szerepl% prok szma teht n6velhet% Ohatrt
8sak a sz4l%k 6regedse szabZP+ *e hrom !degen embernek mr nem lehet k6z6s testvre+
Kett%nek k6z4l4k fltestvrnek kell lenn!e0 a harmad!k lehet teljesen !degen+
Egy !in)6 mese
Irodalm! m(veket g)akran ptenek fel a k4l6n6s rokon! kap8solatok okozta bon)odalmakra+
Ennek leg!smertebb pldja a g6r6g W!d!pusz tragd!ja+ *e meskben !s talln! !l)en elemeket+
A VI+ szzadb#l szrmaz!k eg) h!ndu mese& Eg) k!rl)t gonosz rokona! el(ztek a tr#njr#l0
felesgvel s ln)val menek4ln!e kellett+ Ytk6zben rabl#k tmadtk meg0 s meg6ltk+ A
k!rl)n s a ln)a elrejt%z6tt0 majd a rabl#k elvonulsa utn tovbb menek4lt+ Eg) erd%be
jutottak0 ahol a szomszd 6zveg) fejedelem s f!a vadszott+ Az apa !s0 a f!a !s felesget
keresett+ Am!kor n%! lbn)omokat vettek szre0 elhatroztk0 hog) az apa felesg4l vesz! a
nag)obb lbn)om5 n%t0 a f!5 ped!g azt0 ak!nek k!sebb lba van+ Am!kor megtalltk a kt n%t0
k!der4lt0 hog) az an)nak volt k!sebb lba+ Az adott sz# k6telez0 g) az apa a ln)t0 a f!a az
an)t vette felesg4l+ '!nd a kt hzassgb#l g)ermekek sz4lettek+ A mese felvet! a krdst0
hog) m!l)en rokonsgban vannak eg)mssal ezek a g)erekek:
Vzoljuk fel a kt hzassgot abban az esetben0 ha m!ndeg)!kb%l eg)Deg) f!5 sz4letettZ
-eg)en 2 az el(z6tt k!rl)0 k a felesge0 l a ln)uk< $ az 6zveg) fejedelem0 % az elhalt
felesge0 4 f!uk0 a tr#n6r6k6s+ 3 a fejedelem 5j hzassgb#l0 B a f!a hzassgb#l szrmaz#
f!5&
3 fltestvre 4Dnek0 mert m!nd a ketten , f!a!+ '!vel azonban 4 BDnek apja0 3 nag)bt)ja BD
nek+ 'srszt azonban B fltestvre lDnek0 mert m!nd a ketten k g)ermeke!0 B teht nag)bt)ja
3Dnak+ 3 s B ezek szer!nt eg)!dej(leg eg)ms nag)bt)ja! s unoka688se! !s+
A mesb%l az !s n)!lvnval#0 hog) k a sajt ln)nak0 lDnek men)e lett0 l v!szont sajt an)jnak
an)#sa+
Mrdekes rokon! kap8solat van 4 tr#n6r6k6s s l, a f!atal fejedelemasszon) k6z6tt+ '!vel ,
felesge l, mostohaan)ja 4Dnek0 4 teht mostohaf!a lDnek+ 'srszt 4, m!nt k frje0
mostohaapja !s GDnek+ 4 teht eg)!dej(leg mostohaf!a s mostohaapja GDnek+ *e ak! l
mostohaapja0 az mostohanag)apja l f!a!nak s mostohaf!a!nak0 k6z6tt4k 4Dnek !s+ Qg) 4
nag)apja0 de eg)szersm!nd unokja !s sajt magnak+ ;asonl# gondolatmenet alapjn l
nag)an)ja s unokja sajt magnak+
1a#t magnak 6nok#a?
;a kt !degen frf! eg)ms an)jt vesz! felesg4l0 az !s fur8sa 8sald! bon)odalmakat okoz+
: m!nt 1 frje0 @ mostohaapja< @ ped!g0 m!nt a frje0 mostohaapja :Dnek+ : s @ teht
k6l8s6n6sen mostohaapja s mostohaf!a eg)msnak+ *e : mostohaapja sajt mostohaapjnak0
g) teht sajt magnak nag)apja s eg)szersm!nd sajt unokja !s+
Egy rgi sr%ers
llt#lag Nr!zs mellett eg)!k temet%ben ez a srvers olvashat# eg) srk6v6n&
Itt n)ugsz!k a f!5 s n)ugsz!k az an)a0
Itt n)ugsz!k a ln) s vele az apa+
Itt n)ugsz!k a n%vr0 mellette a bt)ja0
Itt van a felesg s a hzastrsa+
'g s!n8s0 8sak hrom test e srba bezrva+
Ennek a srfel!ratnak a megfejtst !s 8sak a k4l6nleges rokon! kap8solatok adhatjk meg+
'!vel 8sak hrom szeml) van ott eltemetve0 de m!nd a kt nem kpv!selve van0 kt megolds
lehet&
@+ An)a ln)val s mostohaf!val+
K+ Apa f!val s mostohaln)val+
Az els% esetben az an)a0 frje halla utn0 frjhez ment mostohaf!hoz&
A msod!k esetben hasonl#kppen&
Izenet a sillagok+a
3ag)on val#szn(0 hog) a v!lgm!ndensgben vannak mg lakott bol)g#k a $6ld6n kv4l0
vannak rtelmes ln)ek az embereken kv4l+
'ostanban sok tud#st foglalkoztat az a krds& hog)an lphetnnk kap8solatba a tvol!
8s!llagokhoz tartoz# l%ln)ekkel0 hog) k4ldhetnnk nek!k 4zenetet+ Kt feladatot kell ehhez
megoldan!& ol)an te8hn!ka! berendezst szerkeszten!0 amel)nek jelzse! thatolnak az
elkpzelhetetlen4l nag) tvolsgokon0 s ol)an jeleket konstruln!0 amel)eket msfajta ln)ek
megrthetnek+ A v!lgm!ndensg mrete!hez kpest szern) #haj0 hog) a m! tej5trendszer4nk
8s!llaga!hoz eljusson a f6ld! hrads0 br a ma! te8hn!ka! eszk6z6kkel mg ez !s kptelen brnd
eg)el%re+ *e azrt buzg#n tanulmn)ozzk a ms!k krdst& m!l)en n)elven trsalogjunk a
kozmosz lak#!val+
;+ $reudenthal holland matemat!kus k!dolgozott eg) javaslatot a kozm!kus kap8solatok
n)elvre+ Ez lenne a lingua "osmi"a vag) r6v!den& lin"os'
;a lpsr%l lpsre haladva tantannk a kozmosz lak#!t0 m!nden ember! !smeretet
k6z6lhetnnk vel4k lin"os n)elven+ A tanfol)amnak azonban van nhn) b6kken%je+ A f6ld!
jelekre nag)on hossz5 !de!g nem remlhet4nk vlaszt+ =zz vag) ezer v beletelhet ? aszer!nt0
hog) m!l)en tvol! 8s!llagokhoz tartoz!k eg) bol)g# ? mg f6ld! jele!nket valahol felfoghatjk0 s
ug)anann)! !d%be ker4l0 mg esetleg feladott 4zenete!ket m! megkapjuk+ Vag)!s nem m!0 hanem
ks%! leszrmazotta!nk+ A tanfol)am teht rr%sen fol)hat& akr ezerszer !s meg!smtelhetj4k
az els% le8ke an)agt+ Az 8sak a fontos0 hog) a felttelezett rtelmes ln)ek szlelhessk az
rtelmes ln)ekt%l Omrm!nt az emberekt%lP j6v% 4zenetet+ 3em szmthatunk pldul arra0
hog) ltnak0 hog) a m!enkhez brm!ben !s hasonlt# rzkszerve!k vannak+ 9sak azt
remlhetj4k0 hog) valam!l)en felfog# alkalmatossggal szleln! tudjk a $6ldr%l k!bo8stott
sugarakat+
;og)an kezdennk .tantan!7 kozm!kus testvre!nket: 3)!lvnval#0 hog) valam! szabl)osan
!smtl%d% jeladssal kellene felhvn! a f!g)elm4ket+ Eg)enl% !d%k6z6kben !smtl%d% jelads s
sz4net mg 6nmagban nem elg ahhoz0 hog) tudatos rendszerre k6vetkeztessenek0 mert a
8s!llagokban bek6vetkez% an)ag! vltozsok !s sugroznak per!od!kusan !smtl%d% jeleket0
rtelmes ln) rendez% tevken)sge nlk4l+
Wl)an jeleket kell ht sugrozn!0 amel)ek valam!l)en spe8!l!s !nform8!#v llnak 6ssze+
A kptvr# m#dszervel sok m!ndent lerajzolhatnnk az (rbl! 4zenetben0 anlk4l0 hog)
lthat# rajzra gondolnnk+ ;a arra szmtunk0 hog) az !d%ben !smtl%d% jeleket s sz4neteket
skban r6gzt!k0 akkor eg)szer( m#don k6zvetthet4nk rtelmes m!ntkat+
Gel s sz4net0 !gen s nem0 C s @ ? m!ndeg)0 hog) nevezz4k az !nform8!#t0 h!szen nem
tudjuk0 hog) m!l)en m#don fogjk fel+
;og) a jelek ttek!nthetetlen halmazb#l hog)an t(n!k el% az !nform8!#0 arra !tt van eg)
eg)szer( plda+ ;a a jeleket tzesvel k6zvettj4k0 s m!nden tzes 8soport utn sz4netet tartunk0
akkor a hrads szlel%je esetleg rj6het0 hog) nek! !s !l)en 8soportokba kell r6gzten! a
felfogott jeleket+
A budapest! kozm!kus ad#lloms pldul ezt az !nform8!#t sugrozhatn Oa jelet @Dg)el0 a jel
h!n)t CDval jel6lveP&
C C C @ @ C C C C C C @ @ C @ @ @ C C C
C C C C @ C C C C C C C @ C @ C @ C C C
C C C C @ C C C C C C C @ C @ C @ C C C
C C C C @ C C C C C C C @ C @ @ @ C C C
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
@ @ C @ @ @ C @ C @ @ @ @ C @ C @ @ @ C
@ C C @ C C C @ C @ C @ C C @ C C C @ C
@ @ C @ C @ C @ @ @ C @ C C @ C C @ C C
@ C C @ C @ C C @ C C @ C C @ C @ C C C
@ @ C @ @ @ C C @ C C @ C C @ C @ @ @ C
rm!l)en pre8z !s a jel6lsnek ez a m#dja0 nem elg szemlletes ahhoz0 hog) szem4nkkel
felfoghassuk tartalmt+ *e ha ng)zethl#zatra rajzoljuk t a kt brt0 az @Dg)el jelzett
hel)eket bes6tttve0 el%t(n!k az rtelme& a kozmosz lak#!t arab szmjeg)ekre s kt szm
mag)ar nevre tantannk ebben a le8kben+
Nersze az arab szmok rajznak s a mag)ar szmneveknek a k6zvettse ppen ol)an
rtelmetlensg volna0 m!nt udapesten nemzet! kozm!kus ad#lloms ltestse+
*e hog) a $6ldnek leg)en eg) kozm!kus ad#llomsa0 s lin"os n)elven vag) ms kozm!kus
jelrendszerrel sugrozzon jeleket veken0 vszzadokon t0 ez mr nem brnd0 hanem ol)an
tudomn)os terv0 amel) m!nden tmogatst megrdemel+
'!t !s 4zenjen az ember!sg a 8s!llagokba: 'agasztos felhvsokat: ;alhatatlan
zenem(veket: Ezekkel nem tudnnak m!t kezden! a kozmosz lak#!+ 'atemat!ka0 geometr!a0
km!a ? ezeknek a tudomn)oknak az alap!smerete! teremthetnek legk6nn)ebben rtelmes
kap8solatot a kozmosz ln)e!vel+ =zmoln!0 mrn! felttlen4l kell tudn! rtelmes ln)eknek+ Az
an)ag m!nden4tt ug)anazokb#l az elemekb%l ll0 teht az elemek per!#dusos rendszerre !s
alapozhatnak 4zenetet+
G+ ell0 ak! "ok!#ban angol n)elvet tant0 @AHCDban el%terjesztett eg) javaslatot az (r4zenetek
tartalmra ? rejtvn) formjban+ '!rt rejtvn)ben: 'ert ezzel k!pr#blhatta javaslatnak
hatkon)sgt+ ;a m(velt0 matemat!kban b!zon)os fok!g tjkozott s log!kus k6vetkeztetsre
kpes em1erek megrt!k az 4zenet tartalmt0 akkor szmtan! lehet arra0 hog) a messz!
8s!llagok rtelmes0 az ember!sgnl esetleg sokkal fejlettebb tuds5 ln)e! !s k! tudnak hmozn!
bel%le valam!t+
ell javaslatnak smja0 amel)et rejtvn)knt feladott0 huszonng)0 eg)mst#l
megk4l6nb6ztethet% jellel szmol+ ;og) a megk4l6nb6ztetsnek m! leg)en a m#dja0 azt
rbzza a kozm!kus ad#lloms te8hn!kusa!ra0 % 8sak bet(kkel ? az angol b8 huszonng)
bet(jvel ? jelz! az eg)es jeleket+ A t!zenng) 4zenet tartalmt magukb#l a felhasznlt bet(kb%l
k! lehet k6vetkeztetn!+ Eg)b jel nem sz4ksges+ A vessz%k0 pontosvessz%k0 pontok0 amel)eket
a bet(k k6z tesz0 8supn r6v!debbDhosszabb sz4neteket jeleznek az ads eg)es szakasza! k6zt+
A t!zenng) 4zenet ell rejtvn)javaslata szer!nt a k6vetkez%+
@+ A++9+*+E+$+E+;+I+G+K+-+'+3+W+N+c+,+=+"+R+V+X+V+U+
K+
AA0<AAA09<AAAA0*<AAAAA0E<AAAAAA0$<AAAAAAA0E<AAAAAAAA0;<AAAAAAA
AA0I<AAAAAAAAAA0G+
B+ AKA-<AKAKA-9<AKAKAKA-*+AKA-<KA-9<
9KA-*<*KA-E<KE-E<E-EK<$K*-G<G-$K*+
[+ 9'A-<*'A-9<I'E-+
I+ 9K3-9<;K3-;<*'*-3<E'E-3+
H+ G-A3<GKA-AA<GK-A<AAKA-A<GKG-3<GKGKG-93<$3KE-$E+
L+ N9-$<EN-G<$NG-$3+
J+ $c-9<Gc-E<$3c$-G+
A+ 9,-I<,E-9+
@C+ GNG-G,-=-A33<GNGNG-G,9-"-A333+GN=-"<GN"-G,*+
@@+ AcG-R<Ac=-V<AcG-R<RcG-Ac=-V+
@K+ R-XA<RN-X<AX*'A-X*-*NR<V-X3A<
VN9-X39<VcG-X33A<Vc=-X333A<GNEX$E;-E$XE;<=NEX$E;-E$EX;+
@B+ EIXI;V;3<"K9V"<UV9XA*A$+
@[+ *NUNX33I,9c9+
Az olvas# a 'egoldsok alapjn ellen%r!zhet!0 hog) hn) 4zenetet s!ker4lt hel)esen
megfejten!e a t!zenng)b%l+
8za)sok a tzes szmren)szer zsarnoksga ellen
A tzes szmren)szer !")tsai
A tzes rendszer a g)akorlat! letben vgleges d!adalt aratott+ '! !s tan5! lehett4nk nhn)
g)%zelmnek+ A tu8at s a fura nev( nag!od Ot!zenkt tu8atP 8sak az ut#bb! !d%kben t(nt el a
kereskedelemb%l+ 3ag)Dr!tann!ban most dolgoztk k! az 5j pnzrendszert+ Ez nhn) v
m5lva fel fogja vltan! a fontDsh!ll!ngDpenn) edd!g! bon)odalmas szmts! m#djt0 amel) ann)!
fejt6rst okoz a br!t sz!getek k4lf6ld! ltogat#!nak+
*e maradtak mg ol)an+szmols! m#dok0 amel)ek edd!g ellenlltak0 s%t b!zon)osan ezutn !s
ellenllnak a tzes szmrendszer ostromnak+ ;a a r6v!dru4zletben mr nem tu8atonknt
ruljk !s a b!ztost#t(t0 az v h#napja!t vltozatlanul tu"at1an szmoljuk+ A naptr0 az
!d%mrs0 a sz6gmrs s b!zon)os 8s!llagszat! szmtsok eg)mssal szorosan 6sszef4gg%
szmrendszere nem !lleszthet% bele a tzes rendszerbe+
'anapsg !s foglalkoznak a naptr reformjval ? m!nt ann)! ms korban ?0 de a t!zenkt
h#napos beosztst a legmerszebb 5jt#k sem vet!k el+ "6bb ezer ves hag)omn) az v
t!zenkettes felosztsa0 8!v!l!z8!#nk eg)!k alapeleme+
'6rsa #a%aslatok
Id%r%l !d%re elhangzanak ol)an reformjavaslatok0 amel)ek szer!nt az egsz tzes rendszert
el%n)6sebb szmrendszerrel kellene hel)ettesten!+
!zon)os0 hog) a tzes szmrendszerben ad#dnak kn)elmetlensgek+ "zet s hatvn)a!t nem
lehet hrom rszre osztan!+ @eBDot0 KeBDot0 ezeket az !gen eg)szer( menn)!sgeket a tzes
rendszerben 8sak vgtelen t!zedes t6rttel lehet k!fejezn!+ A @KDes szmrendszer0 amel)nek
bevezetse rdekben E+ + =haS s ;+ E+ Xells !s sz#t emelt0 !gen leeg)szer(sten a BDmal
val# osztst+ = ngg)el !s k6nn)ebben lehetne osztan! t!zenkettes alapon+ Nolgrjogot nem
n)ert ug)an ez a szmrendszer mg sehol0 de hasznlatnak m#djt mr k!dolgoztk+ "zet
eszer!nt nem kt jegg)el rnk le0 hanem a megfelel% r#ma! szmjegg)el tDszel jel6lnk0 s
deknek mondank+ A t!zeneg)nek megfelel% jel eg) megfordtott hrmas szm lenne& 0 el nven+
Eg) s nulla jel6ln a t!zenkett%t+ A tzes szmrendszer tzes0 szzas0 ezres szmnak szerept
@K hatvn)a! vennk t0 amel)eket a tu8atos szmols apostola! do, gro s mo nevekkel lttak
el+
A @HDos szmrendszert !s t6bb matemat!kus ajnlotta a tzes hel)ett+ G+ X+ 3)stromnak szz
vvel ezel%tt el%terjesztett javaslata szer!nt az ember!sget 5j szmnevek tanulsra kellene
rszortan! a @HDos rendszer bevezetsvel+ A reformszmsor g) kezd%dne& an0 de0 t!+ Ezekben
mg felsejlenek az angol s fran8!a szmnevek+ 3)strom k6vetkez% szmjeg)e! azonban mr
egszen nonszensz 8sengs(ek& go0 su0 b)0 ra0 me0 n!0 ko0 hu0 v)0 la0 po0 f)0 ton+ A @HDos
szmrendszer eg) ks%bb! hve0 G+ oSden amer!ka! matemat!kus t!zenkett%!g megtartotta az
angol szmneveket0 s 8sak a k6vetkez% ng)etkeresztelte el& @B ` thrun0 @[ ` from0 @I ` feen0
@H ` Sunt)+ OA germn n)elvek a hajdan! t!zenkettes szmrendszer emlkekppen k4l6n nevet
hasznlnak a t!zeneg) s t!zenkett% jel6lsre+P
A szmrendszer eg!es szmjeg)e!nek szaportsa eg)rszt el%n)6s0 mert a nag)obb szmokat
t6m6rebben fel lehet rn!0 msrszt htrn)os0 mert t6bb szmjeg)et kell megtanuln!0 szben
tartan!+ A @HDos szmrendszer .k!s szorz#tblja7 KIHD!g terjedne0 s ug)anenn)! szorzsb#l
llna0 a k!s!skolsok nag) bnatra+
= m! a hel)zet a tz alatt! szmrendszerekkel:
Egyes szmren)szer
Eg)es szmrendszerr%l !gazban nem beszlhet4nk0 mert ha 8supn eg)etlen jel4nk van a
menn)!sgek k!fejezsre0 akkor 6sszeadn! s k!vonn! lehet ug)an0 de mr ms m(veletre n!n8s
m#d+ 'g!s van ol)an eset0 hog) ezt a legeg)szer(bb0 eg)etlen jegg)el l% szmllst
hasznljk+ Nldul a lgelhrt#sok0 m!kor eg)Deg) kar!kt festenek l6veg4k 8s6vre0 ha
ellensges gpet l%nek le+ "!zenkt lel%tt gp ? t!zenkt eg)forma kar!ka+ Igaz0 hog) ezt az
g)58s%re festett szmot a tzes szmrendszer szer!nt olvassk le0 de magt a jel6ls! m#dot
tek!nthetj4k az eg)es szmrendszer alkalmazsnak+ Il)esflekppen szoktuk a p!n8be lev!tt
szeneskosarak szmt !s feljeg)ezn!0 de ott mr jobban belejtsz!k a szmllsba a tzes
rendszer& ng) vons utn az 6t6d!ket ferde vonallal h5zzuk t0 mert g) a tzet0 h5szat
k6nn)ebb leolvasn!+ *e ezer eg)sg leszmolsa !l)en m#don mr elg kn)elmetlen volna&
ezer vonalkt0 ktszz !l)en 6t6s 8soportot kellene rajzoln!+
Kettes szmren)szer
A kettes szmrendszer ktfle szmjeg)et !smer& CDt s @Det+ Orm!l)en ms nv s jel alkalmas
volna arra0 hog) a kettes szmrendszerrel dolgozzunk0 a ln)eg 8sak az0 hog) a ktfle jel
megk4l6nb6ztethet% leg)en+ A CDval s @Dg)el val# jel6ls m!ndenesetre megk6nn)t! a kettes
szmrendszer 6sszehasonltst a t6bb! rendszerrel+P
A kettes szmrendszer rsm#dja m!ndenesetre t6m6rebb0 m!nt az eg)es rendszer+ Ezer
szeneskosarat az ezer vons hel)ett tz szmjegg)el fel lehet benne rn!&
@@@@@C@CCC
Qme0 ez sem t5lsgosan ttek!nthet% jel6lsm#d0 v!szont vannak ol)an problmk0 amel)eknek
megoldsa eg)szer( s szemlletes a kettes szmrendszerben0 mg a tzes rendszerben
bon)olult mag)arzatokat !gn)el+
A !rmas szmren)szer a mrlegen
A hrmas szmrendszer szma! hromfle szmjegg)el fejezhet%k k!+ A tznek0 szznak0
ezernek megfelel% szerepet a hrmas szmrendszerben B hatvn)a! t6lt!k be+ B
@
0 B
K
0 B
B
a hrmas
szmrendszerben @C0 @CC0 @CCC+ Az els% KL szmot g) rjuk fel&
@0 K0 @C0 @@0 @K0 KC0 K@0 KK0 @CC0 @C@0 @CK0 @@C0 @@@0 @@K0 @KC0 @K@0 @KK0 KCC0 KC@0 KCK0 K@C0
K@@0 K@K0 KKC0 KK@0 KKK0 @CCC+
Ms m!re j# a hrmas szmrendszer: '!t lehet vele jobban megoldan!0 m!nt a tzes
szmrendszerben val# szmolssal:
Eg)!k klassz!kus alkalmazsa a s5l)mrs m!n!ml!s szm5 s5ll)al+ Eg)enl%kar5 mrleghez0
am!l)et pldul a kon)hban hasznlnak0 a szoksos s5l)mrtkek sorozata elgg eg)enetlen+
Az @0 K0 I0 @C s KC deks0 majd @0 K s I k!l#s s5l)ok k6z4l nmel)!k ktszerese0 nmel)!k kt
s flszerese k!sebb!k szomszdjnak+ A vlt#pnzek s bankjeg)ek beosztsa !s !l)en+ ;a a
g)akorlatban megfelel !s g)0 rezhet% rajta a tzes szmrendszer nehzkessge+
;rmas szmrendszerben elegnsabb s takarkosabb a s5l)ok beosztsa+
;a m!ndkt serpen)%be rakhatunk s5l)t0 teht a megmrend% trg) mell !s0 akkor 8supn @0
B0 A0 KL stb+ deks s5l)okra van sz4ksg+ "eht m!nden s5l) a BDnak valamel)!k hatvn)a+
"eg)4nk pr#bt+ ;og)an mr4nk ezzel a ng) s5ll)al [C0 BA0 BJ stb+ dekt:
[CDet termszetesen 5g) mr4nk0 hog) m!nd a ng) s5l)t beletessz4k az eg)!k serpen)%be0 a
ms!kban lesz a megmrend% ? ebben az esetben [C deks ? trg)+ BA ? levessz4k az @Dest s a
mrleg mell tessz4k+ BJ ? feltessz4k az @Dest a trg) mell0 a negatv oldalra+ BL ?
v!sszatessz4k az @Dest a poz!tv oldalra0 a BDast ped!g levessz4k onnan+ BH ? levessz4k az @Dest
!s+ Ms g) tovbb+
3)!lvnval#0 hog) hrmas szmrendszerben mrt4nk0 mert s5l)a!nk a B hatvn)a!nak felelnek
meg+ *e magt a mrst eg)el%re 8sak a tzes szmrendszer jel6lsm#djval tudjuk lern!+
Nldul a BA deks mrst g)&
KLhAhB @
;rmas szmrendszerben ez ln)egesen eg)szer(bben lerhat#&
@CCCh@CCh@C @
Eg) 4g)es 6tlettel azonban mg jobban 8s6kkenthetj4k a s5l)ok szmt0 ha 8sak az eg)!k
oldalra hel)ezhet4nk s5l)t+ Egsz szm5 dekkr#l van ug)an!s sz#0 teht eg) b!zon)os s5l)t
nem8sak azzal hatrozhatok meg0 hog) pontosan n a s5l)a0 hanem azzal !s0 hog) nh@Dnl
k!sebb0 n?@Dnl nag)obb+ '!l)en s5l)okat hasznlhatunk ehhez a 8salaf!nta mrshez0 ha azt
akarjuk0 hog) lehet% legkevesebb fle s5l)unk leg)en: O-sd a 'egoldsok k6zt+P
A !amispnz nyom+an
;rmas szmrendszerrel ol)an fog#s problmkat !s meg lehet oldan!0 amel)ek a tzes
szmrendszerben sz!nte megk6zelthetetlenek+
@K pnzdarabunk van+ '!ndeg)!k t6kletesen eg)forma0 de van k6zt4k eg) ham!stvn)+
-tszatra ez !s ol)an m!nt a t6bb!0 8sak a s5l)a eltr%+ Van eg) 4res0 eg)enl%kar5 mrleg4nk+
;og)an llapthatjuk meg hrom mrssel0 hog) mel)!k a ham!s pnzdarab0 ha tudjuk0 hog)
nehezebb a t6bb!nl:
Ahhoz0 hog) a problmt megoldhassuk0 meg kell jel6ln! m!nd a t!zenkt pnzdarabot0
mgped!g a hrmas szmrendszer eg)Deg) szmval+ Qrjuk fel a szmokat @Dt%l @KD!g0 hrmas
szmrendszerben+ '!ndeg)!k szm mell rjunk eg)Deg) ms!k szmot0 5g)0 hog) m!nden CDs
jeg)et KDre0 m!nden KDt CDra vltoztatunk+
?@ CC@ KK@
?K CCK KKC
?B C@C K@K
?[ C@@ K@@
?I C@K K@C
?H CKC KCK
?L CK@ KC@
?J CKK KCC
?A @CC @KK
@C @C@ @K@
@@ @CK @KC
@K @@C @@K
Az g) kapott huszonng) szmb#l azokat hasznljuk fel a pnzek megjel6lsre0 amel)ekben
el%fordul a C@0 @K vag) KCDas szmpr+
Az els% mrsnl a bal oldal! serpen)%be tessz4k azokat a pnzeket0 amel)eknek szma CDval0
a jobb oldal!ba azokat0 amel)ek KDvel kezd%d!k+ ;a eg)ens5l)ban marad a mrleg0 a
ham!stvn) az @Dg)el kezd%d% szmok k6zt van0 ha balra h5z0 a nulls 8soportban0 ha jobbra
h5z0 a kettes 8soportban+
A msod!k mrsnl azokat tessz4k a bal oldal! serpen)%be0 amel)eknek k6zps% jeg)e C0
jobb oldalra ped!g azokat0 amel)eknek a k6zps% jeg)e K+ Az el%bb!hez hasonl# m#don
megllapthatjuk0 hog) m! a ham!stvn) k6zps% jeg)e+
;armad!k mrsnl az utols# jeg) szer!nt tessz4k f6l a pnzeket& balra a nullsokat0 jobbra a
ketteseket+
Az brkon bemutatott hrom mrsnl a KC@ szm5 pnzdarab b!zon)ult ham!stvn)nak+
'! tagads0 ez elg fradsgos m#dszer& tforgatn! a hrmas szmrendszerbe tartoz#
szmokat0 k!vlogatn! k6z4l4k a megfelel%ket0 megszmozn! a pnzeket0 szmjeg)enknt
6sszelltan! ng)es 8soportokat0 mrlegre tenn!F
'!ndez eg)szer(bben !s megoldhat#+ 3em kell hromjeg)( szmokat rn! a pnzekre0 8sak
eg)Deg) bet(t+ -eg)en a t!zenkt rme bet(jele&
= A , K W 3 N R * - I "
A lemrend% ng)es 8soportokat ng)bet(s kul8sszavak szer!nt lltjuk 6ssze a bet(jeles
pnzekb%l+ Els% mrs&
bal& NA,K jobb& =W-"
'sod!k mrs&
bal& NA," jobb& KR3*
;armad!k mrs&
bal& NR-I jobb& ,W3"
OA bet(jelek s kul8sszavak .m(fordtsa7 angol n)elvb%l ksz4lt+ Itt k6z6lj4k az eredet!t s a
n)ersfordtst+
=I-E3" 9WXA,*
=9A30 XW,*0 =9A,0 -I3E0 =-W"0 ,AI*+
3)ersfordtsban&
;A--EA"AE EVVA
KR"A"0 =U\0 =E0 VW3A-0 ;A=A*MK0 >"-E"+P
A bet(jeles mrs te8hn!kja a k6vetkez%&
;a az eg)!k serpen)% leb!llen0 bekar!kzzuk a papron azt a sz$t, amel)nek pnze!
nehezebbnek mutatkoztak+
;a a kt serpen)% eg)ens5l)ba ker4l0 a kt sz#ban lev% 6sszes 1et)ket h5zzuk t m!nd a hat
sz#ban+ 'ost nzz4k meg a bekar!kzott Oteht t5ls5l)t jelz%P szavakat+ ;a van a bekar!kzott
szavakban k!h5zatlan bet(0 akkor ez a bet( jelz! a ham!s pnzt0 s a ham!stvn) s5l)osabb0 m!nt
a t6bb!+ ;a v!szont 8sak a bekar!kzatlan szavakban talljuk meg a k!h5zatlan bet(t0 akkor ez
jelz! a ham!s pnzt0 s a ham!stvn) k6nn)ebb fmb%l van+
3g) mrssel BA pnzdarab k6z4l k! lehet keresn! a ham!stvn)t0 6t mrssel @KC k6z4l+
;romnak m!nd!g eg)Deg) magasabb hatvn)t adhatjuk hozz a megmrend% pnzdarabok
szmhoz+ @KC ` B
@
h B
K
h B
B
h B
[
+ ltalban& n mrssel @eKOB
n?@
P?@ szm5 pnzdarab vag)
brm!l)en ms eg)sg k6z4l lehet k!vlasztan! eg) eltr% s5l)5t+ "ermszetesen m!nden
eg)sget k4l6n meg kell jel6ln!+ A bet(jeles m#dszer eszer!nt 8sak @K eg)sgnl alkalmazhat#0
mert BADre mr nem futja az b8 bet(!b%l+
>3%sz a !rmas szmren)szer+en
K6zel! rokona a pnzdarabok problmjnak G+ *+ Eergonne m5lt szzad! fran8!a matemat!kus
krt)amutatvn)a+ ;asonlt ehhez az a mutatvn) !s0 amel)et 3 tizenneg!edik 8mmel k6zl4nk
a krt)atr4kk6k k6z6tt+ KL k4l6nb6z% lapb#l ll# krt)a8somagot ad t a .b(vsz7 az eg)!k
nz%nek+ OA KLDes szm mr j# !smer%s4nk+P A nz% k!vlaszt magnak eg) lapot0 de nem vesz!
k! a 8somagb#l0 8sak megjeg)z!+ A krt)k tovbbra !s a nz% kezben maradnak0 a b(vsz nem
!s n)5l hozzjuk0 8sak utastsokat ad az elosztsra0 s hamarosan meg tudja mondan!0 hog)
mel)!k volt a k!vlasztott lap+ A b(vsz utastsa!&
@+ Veg)e kezbe a 8somagot0 lapjval lefel+
K+ Tsse fel eg)enknt az els% hrom lapot0 s teg)e eg)ms mell az asztalra0 lapjval felfel+
B+ "eg)e eg)enknt a t6bb! lapot erre a hromra0 m!nd!g eg)enknt0 balr#l jobbra haladva0
lapjval felfel+ ;rom 8som# lesz g) az asztalon0 k!len8Dk!len8 lappal+
[+ 'ondja meg0 hog) mel)!k 8somagban van a megjeg)zett lap+
I+ ,akja eg)msra a hrom 8som#t0 tetszs szer!nt! sorrendben+
H+ $ordtsa meg a 8som#t0 ossza szt a lapokat ug)an!l)en m#don0 s mondja meg0 hog)
mel)!kben van a keresett lap+
L+ 9s!nlja vg!g m!ndezt harmadszor+
Ezek utn a b(vsz megmondja0 hog) a 8somagban hn)ad!k a k!vlasztott lap+
A meglep% mutatvn)hoz m!nd6ssze ann)!t kell megf!g)eln!e a b(vsznek0 hog) a
megnevezett krt)a8som#t a nz% a 8somag tetejre0 k6zepre vag) aljra tesz!De+ A lapjval
lefel OZP fordtott 8somagban a fels% 8som#t CDval0 a k6zps%t @Dg)el0 az als#t KDvel jel6l!
gondolatban a b(vsz+ ;romszor g)(jt! 6ssze a 8somagot a nz%0 g) a b(vsz hrom szmot
jeg)ez meg0 amel)ek eg)4tt eg) hrmas szmrendszerbel! szmot adnak+ Ennek a szmnak a
meg%ordtsval Oa jeg)eket jobbr#l balra olvasvaP kapjuk meg a k!vlasztott lap felett lev%
krt)k szmt a lapjval lefel fordtott 8somagban+ ;a pldul az els% 6sszeraksnl a
8somag tetejn volt a megjel6lt 8som# OCP0 a msod!knl az aljn OKP0 a harmad!knl k6zp4tt
O@P0 akkor a kul8sszm @KC+ Ennek rtke a tzes szmrendszerben @I+
A b(vsz krhet! a nz%t0 hog) k!len8 lapot emeljen le eg) 8som#ban0 aztn eg)enknt a
t6bb!t+ =zemmel lthat#an !zgalomba j6het0 ahog) k6zeled!k a gondolt lap+ '!vel a 8somag
ekkor !s lapjval lefel van fordtva0 a b(vsz nem fordttatja f6l az eg)enknt leemelt lapokat0
8sak m!kor mr odartek ahhoz a laphoz0 g) sz#l& -eg)en szves ezt megfordtan!+ Ez volt az:
Ez ? mondja a nz%0 %sz!nte meglepetssel+
Az aranyln
A problma mesje& Eg) utaz# pnz nlk4l rkez!k meg eg) !degen vrosba+ 3hn) ht!g
vrn!a kell0 mg tutaljk !de a pnzt+ =zllst vesz k! eg) !gen akkurtus hz!5rnl+ Az utasnak
van eg) aran) #raln8a0 huszonhrom ln8szem+ 'egeg)eznek0 hog) az utas naponknt eg)
ln8szemet ad a szllsrt+ ;a majd a pnze megrkez!k0 v!ssza !s vlthatja a ln8ot0 de a
hz!gazda add!g !s ragaszkod!k a naponknt! f!zetshez+ Az utas termszetesen nem akarja a
ln8 m!nden szemt sztn)!tn!+ Wdaadhat 6sszef4gg% szemeket0 v!ssza !s 8serlhet! a mr
odaadott szemet0 8sak az a fontos0 hog) m!nden nap pontosan k! leg)en eg)enltve a szmlja+
;n) ln8szemet kell sztfeszten!e0 hog) a KB szem( ln8ot a lehet# legkevesebb darabra
kelljen szedn!e:
K6nn)ts4l ann)!t0 hog) L szemb%l ll# ln8ot egg)el kevesebb hel)en kell megszaktan!0 HB
szemb%l ll# ln8ot ped!g egg)el t6bb hel)en0 m!nt a feladatban szerepl% KBDas ln8ot+
A Jma#)nemK min)ent6)" F2es szm
A szmsornak hn) szmt lehet k!fejezn! ng) [Des szmjegg)el s eg)szer( m(velet! jelekkel:
Korltozzuk el%sz6r a jtkot a KCD!g terjed% szmokra s a legeg)szer(bb m(velet! jelekre+
@Dt%l @CD!g elegend% az 6sszeads0 k!vons0 szorzs jele s a t6rtvonal0 @@Dt%l kezdve mr be
kell vezetn! a ng)zetg)6k jelt0 amel) mg elg eg)szer( m(velet! jel0 ha t5lmeg) !s a ng)
alapm(veleten+
;og)an fejezhetj4k k! az @Det: -egeg)szer(bben ol)an t6rttel0 amel)nek szmll#ja s
nevez%je eg)enl%+ A ng) [Dest n)!lvn eg)enl%en kell elosztan!& kett% ker4l a szmll#ba0 kett%
a nevez%be+
Qrhatunk pldul [ h [Det vag) [D[Det a t6rtvonal f6l s al+ *e r6v!debb ha eg)szer(en [[Det
runk+
A kett%t ezek utn !gen k6nn)en felrhatjuk& kt ol)an t6rt 6sszegt kell venn4nk0 amel)nek
eg)enl% a szmll#ja s nevez%je+ [e[ ppen megfelel erre a 8lra&
A t6rtvonal a BDnl !s j# szolglatot tesz& t!zenkett%t ngg)el elosztva BDat kapunk0 lehat eg)
ng)esre lesz sz4ksg a nevez%ben+ A ms!k hrom [Desb%l ped!g ppen k!tel!k a szmll#0 ha
6sszeadjuk %ket+
;a a [Det akarjuk k!fejezn!0 k!ss bajban vag)unk0 mert hrom felesleges ng)est valahog) el
kell t4ntetn4nk a ng) k6z4l+ Kt [Dest k!vonunk eg)msb#l0 ez C+ *e eg) mg m!nd!g
felesleges+ 3em baj& ha megszorozzuk [Dg)el a O[?[PDet0 az mg m!nd!g C+ "eht&
[ ` [O[?[P h [
A @CD!g terjed% t6bb! szmnl !s hasonl# eg)szer( furfanggal kell ln! ? a 'egoldsok k6zt
m!nd megtallhat#+
A @@Dnl meg!nt a t6rtvonal segt+ @@Det 5g) !s mondhatom0 hog) [[ neg)edrsze+ A
szmll#ban teht [[ lesz0 a nevez%ben ped!g [ s [ 6sszege+
E)6k jelre lesz sz4ksg a @B0 @[0 @J s KC k!fejezshez !s+ A t6bb! szm mr nem okoz sok
gondot0 k!vve a @ADet+ Ennl a szmnl az eg)szer( m(velet! jelek mr 8s%d6t mondanak+ *e
ha a felk!lt#jelet hasznljuk0 akkor @ADet !s k! tudjuk fejezn!+ A Z a matemat!kban a faktor!l!s
jele+ Azt jelent!0 hog) az edd!g terjed% egsz szmokat kell 6sszeszorozn! Opldul KZ ` @sK< BZ
` @sKsB< [Z ` @sKsBs[ s g) tovbbP+
[Z ` @sKsBs[ ` K[
@ADet g) rhatjuk fel&
A faktor!l!s jelt hasznlva @@KD!g fejleszthet! a sorozatot ? ak!nek kedve van hozz+
,adsul mg eg) problmt+ ;og)an fejezhetj4k k! H[Det ng) s hrom [Des szmjeg) s az
emltett m(velet! jelek alkalmazsval:
/ros %agy pratlan?
Ms t4ndrbarlangjba v!tt
s srt nag)on0 s#hajtozott&
s n ng) 8s#kkal vad0 vad szemt
lezrtam ott+
Gohn Keats& Ma 1elle dame sans mer"i Oab!ts '!hl) fordtsaP
.;a azt krdeznd0 hog) m!rt ppen ng) 8s#kkal ? rta eg)!k bartjnak Keats ?0 8sak
ann)!t mondhatok0 hog) pros szmot kellett vlasztanom0 hog) m!ndkt szem eg)enl%en
kapja k! a jusst+ Kett%Dkett%0 gondolom0 elg nek!k+ ;a hetet rtam volna0 hrom s fl 8s#k
jutott volna eg)reDeg)re ? am! b!zon) knos dolog+7
Keats trfja esz4nkbe juttatja Aran) Gnos vsr! verst0 a Ma"ikon!ht&
Wtt h5zza hrom s eg) fl 8!gn)0
OA brug#st eg)beDflbe szmtvn+P
A vsrr#l v!szont azok a k#klerek jutnak eszembe ? g)erekkoromban bmultam %ket ?0 ak!k
8somagolt 8ukorkkat raktak k! r6gt6nz6tt asztalukra0 s a k6r4lll#k eg) peng% bef!zetse utn
t!ppelhettek0 hog) pros vag) pratlan a 8som#+ G#l beg)akorolt g)ors mozdulatokkal kevertk
a 8ukorszemeket0 s mrhetetlen f6lnn)el fosztogattk a vsr! npet+ =zmoltam !s eg)
darab!g& hromszor !s bes6p6rtk a pnzt0 mg eg)szer eg) nz%t n)ern! engedtek+
NrosDe vag) pratlan: Az anekdotabel! matemat!katanr stln! v!tte kedvest+ A ln)
tpkedn! kezdte eg) margarta sz!rma!t& =zeret: 3em szeret: A f!5 rsz#lt& .Eg)szer(bben !s
megtudhatod+ =zmold meg a sz!rmokat+ ;a pratlan0 akkor szeret a vgeredmn)0 ha pros0
akkor nem szeret'7
A pros s pratlan szmok megk4l6nb6ztetse t6bb elegns b!zon)tshoz segtette hozz a
matemat!kusokat+ Il)en pldul Eukle!dsz b!zon)tsa arr#l0 hog) K ng)zetg)6ke nem
fejezhet% k! t6rt szmmal+
;a eg) ng)zet oldala eg) mter0 az tl#ja 2 mter+ Az eukle!dsz! ttelt g) !s
fogalmazhatjuk& nem kpzelhet4nk el ol)an eg)enletes beoszts5 vonalz#t0 brm!l)en apr#
eg)sgekre van !s osztva0 amell)el pontosan megmrhetj4k ennek a ng)zetnek az oldalt s az
tl#jt !s0 de tetsz%leges pontossggal megk6zelthetj4k+
Eondoljuk vg!g ezt a klassz!kus b!zon)tst+
"eg)4k fel0 hog) van ol)an k6z6nsges t6rt0 amell)el az tl# hossza k!fejezhet%+ Gel6lj4k
ennek a t6rtnek legeg)szer(bb alakjt& nWmDmel+ ;a eg)sgn)! ng)zetnek az tl#jra ng)zetet
rajzolunk0 ennek ter4lete kt eg)sg lesz+ $elttelezett t6rt4nk ng)zete teht egsz szm& K+
Kpletben felrva&
Ebb%l k6vetkez!k&
Eg)enlet4nk jobb oldala pros szm0 mert KDvel szoroztuk meg+ "eht a bal oldalnak0 n
K
Dnek
!s prosnak kell lenn!+ *e akkor n !s pros0 mert 8sak pros szm ad 6nmagval megszorozva
pros szorzatot+
$!g)elj4nk most a t6rt nevez%jben szerepl% mDre+ Nros lesz0 vag) pratlan: Nros nem lehet0
mert megeg)ezt4nk0 hog) nWm a t6rt legeg)szer(bb Omr nem eg)szer(sthet%P alakja0
mrped!g ha a szmll#ban s nevez%ben eg)arnt pros szm volna0 akkor tovbb
eg)szer(sthetnnk0 kett%vel elosztva a szmll#t !s s a nevez%t !s+ "eht mDnek pratlannak
kell lenn!e+
;a n pros szm0 akkor k!fejezhetj4k g) !s& Ka, ahol a eg) ms!k egsz szmot jelent+ ;a KaD
t behel)ettestj4k a OKP eg)enletbe n hel)ett0 akkor ezt kapjuk&
[a
K
`Km
K
Ebb%l k6vetkez!k&
Ka
K
`m
K
Eszer!nt v!szont m nem lehet pratlan szm0 mert ug)anaz a ttel rvn)es r0 amel)et az
el%bb nDre alkalmaztunk& 6nmagval megszorozva pros szmot ad0 teht 6nmaga !s pros+
El%sz6r belttuk0 hog) m nem lehet pros0 most azt ltjuk0 hog) pratlan sem lehet+ '!vel
m!nden egsz szm vag) pros0 vag) pratlan0 feltevs4nk0 hog) 2 felrhat# egsz szmok
hn)adosaknt0 lehetetlensgre vezetett+ "eht nem !gaz+
A g6r6g6k !rra8!onl!snak neveztk az !l)esfajta szmokat+ A matemat!kban meghonosodott
ez a k!fejezs0 ma !s g) tantjk az !skolban0 de m!nd!g hozzf(z!k0 hog) az !l)en szmok
lteznek a val#sgban !s0 hel)4k a szmeg)enesen pontosan meghatrozhat#+
Vess4nk mg eg) p!llantst a OKP eg)enletre+ 3!n8s kt ol)an egsz szm0 amel) ezt az
eg)enletet k!elgten+ 3!n8s ol)an egsz ng)zetszm0 amel) pontosan ktszerese lenne eg)
ms!k egsz ng)zetszmnak+ Ennek a fontos alapttelnek a b!zon)tshoz !s a pros s
pratlan szmok k4l6nb6z%sge juttatott el+
'ost lssunk eg) egszen msfajta ttelt0 amel) sz!ntn a prossgDpratlansgon alapul+
,ajzoljunk eg) paprra k6r6ket+ Ann)!t0 ann)!fle mret(t0 ann)!fle elhel)ezsben0 ahog)
tetsz!k0 ahog) ppen j6n+ A k6r6k k4l6nb6z%kppen metszhet!k eg)mst+ Kpzelj4k el0 hog) ez
az bra eg) fur8sa kont!nens trkpe0 amel)nek m!nden orszgt k6rvonalak vag) k6rvek
hatroljk+ K!sznezhetj4kDe ezt a trkpet kt sznnel ol) m#don0 hog) m!nden hatrvonal kt
oldaln k4l6nb6z% szn szerepeljen0 teht azonos szn( orszgok ne r!ntkezzenek:
;a a sakktblt !l)en kt sznnel ksztett trkpnek tek!ntj4k0 n)!lvnval#0 hog) lehetsges a
megolds+ *e mr a .tengert70 amel) a sakktbla ng)zete!t k6r4lvesz!0 eg) harmad!k sznnel
kellene k!sznezn!0 mert k4l6nben eg)beolvadna vag) a v!lgos0 vag) a s6tt mez%kkel+
;og) llunk a k4l6nb6z% k6r6kb%l ll#0 a sakktblnl j#val bon)olultabb brval: rm!l)en
bon)olultnak ltsz!k !s rnzsre0 lehetsges a k!sznezse0 mgped!g 5g)0 hog) a tengerhez
sem kell k4l6n sznt hasznlnunk+ Eg)szer( pr#bval !s megg)%z%dhet4nk err%l0 de v!g)zn!
kell0 nehog) eltvessz4k+ 'ert ha eg)etlen mez%t mshog) sznez4nk k!0 m!nt ahog)
k(vetkezik, akkor mr felborul az egsz rendszer+ '!t jelent eg)ltaln az0 hog) eg)!k vag)
ms!k szn k6vetkez!k: Itt nem ol)an eg)szer( a k!sznezend% mez%k k!szmolsa0 m!nt a
sakktbln+ Wtt elegend%0 ha soronknt vg!ghaladunk0 s m!nden msod!k mez%t ug)anazzal a
sznnel fed4nk be+ A k6r6k rengetegben n!n8s !l)en szabl)ossg+ ;asznosabb a sakktblnak
az az anal#g!ja0 hog) ott a sz6glet4kkel r!ntkez% ng)zetek azonos szn(ek+ Az eg)mst
metsz% k6r6k !s ol)asfle 8som#pontokat adnak0 m!nt a sakktblt feloszt# eg)enesek+ Itt !s
ng) mez% sz6glete fut 6ssze eg) pontba0 s az eg)mssal szemk6zt! mez%k azonos szn(ek
lesznek+ *e m!t 8s!nlunk a magn)os k6r6kkel0 amel)eket nem metsz ms!k k6rv:
Itt jutunk el a prosDpratlan k4l6nbsg alkalmazshoz+ $!g)elj4nk meg eg) k6rvet0 amel)
m!nt hatrvonal elvlaszt kt mez%t+ Az eg)!k ter4let a k6r6n bel4l van0 a ms!k kv4l+ Eg)
adott mez%t homor5 s dombor5 k6rvek hatrolhatnak+ A homor5 v k!rekeszt! eg) k6rb%l0 a
dombor5 belefoglalja eg) k6rbe+ Azt kell 8sak megf!g)eln4nk0 hog) az eg)es mez%k hn)
k6r6n bel4l vannak+ A 8supa homor5 vonallal hatrolt mez% O!l)en pldul a tengerP kv4l es!k
m!nden k6r6n0 teht CDval jel6lhetj4k+ A t6bb! mez% bel4l es!k eg)0 kt0 hrom vag) tetszs
szer!nt! szm5 k6r6n+ -ehet0 hog) ez a k6r nem !s metsz! a hatrt0 hanem kv4lr%l foglalja be+
;a a befoglal# k6r6k szmt berjuk az eg)es mez%kbe0 megoldottuk a sznezs gondjt& a
pros szm5ak kapjk az eg)!k sznt0 a pratlanok a ms!kat+ Akrm!l)en bon)olult formja
lehet eg)Deg) mez%nek0 a befoglal# k6r6k szma meghatrozza sznezst+
$egol)sok
:sa"sipa"sik, II+ old+
@+ ukarest! 8sukaDrest!+
K+ $apadoson napd oson+
B+ =ok szervezet be bo^er vezet be+
[+ V!za ln)om vz al n)om+
I+ "al!gt#l Nal! gtol+
H+ Naraszt alma marasztal ma+
L+ Elmeg)#g)sz elmeg)0 # g)sz+
J+ 9savar vasport#l zavarva sportol+
Xe6res =ndor Bar1r dalnak OH[+ old+P kpzelt mag)ar fordtsa&
=zl v6lg)e farkas fszke
mrt nem %r!ztl engem
mrt nem segtettl engem
most nem n)omna k%Z ajajZ
K6nn)emmel mosdattalak
hajammal t6r6lgettelek
vremmel !tattalak
m!nd!g szerettelekZ ajajZ
$6lded t4skt teremjen
tehened vres tejet adjon
asszon)od f!at ne adjon
desapd eltemessenZ ajajZ
6z$eg!enletek, LK+ old+
'!m!ka0 mat5ra0 kntor0 8satorna0 bazr0 6ntet!0 tatr+
Balassi lev#lr#szlet#nek O@KI+ old+P meg%ejt#se>
$eren8 urammal F megbkllek !gen k6nn)en0 k! k! az maga hasznrt0 m!rthog) az Andrs
uram t6kletlen volta m!att eg)et kell rten4nk+
3 vadsz #s a n!7l, @BC+ old+
A vadsz vlasza! a n)5l elhel)ezsre&
9g!szem#l!es jt#k / k#t%#le szn) %igurval, @B@+ old+
@C?J?L?A?@K?H?B?A?@I?@H?@C?J?A?@@?@[?@K?H?I?J?K?@?L?A?@@?@L?@H?@C?@B?@K?H?
[?L?A?@C?J?K?B?B?@I?@K?H?A?@@?@C?J?A+
5romsz(gszoliter, @B[+ old+
aF A tzes hromsz6gszol!ter megoldsa 6t lpsben&
-evessz4k a hrmas pnzdarabot+
@+ @C?B
K+ @?H
B+ J?@C0 @C?B
[+ [?H0 H?@0 @?[
I+ L?K
1F A huszoneg)es hromsz6g megoldsa k!len8 lpsben&
-evessz4k a [Des pnzdarabot+
@+ @?[
K+ L?K
B+ @H?L
[+ H?@0 @?[0 [?@@
I+ @B?H0 H?[0 [?@B
H+ @J?@H0 @H?L0 L?@J0 @J?A
L+ @I?H0 H?@B
J+ KC?@J0 @J?A0 A?KC
A+ K@?@A
Vndorl$ ko"kk a sakkt1ln, @I@+ old+
A feladatot nem lehet megoldan!+ Akrhol hozzuk !s 6ssze eg) vonalba a ko8kkat0 f6l4l az A
bet(vel0 az eg)!k A m!nd!g k!4t a sorb#l0 nem ll a talpn+ Il)en t6kletlen megolds sokfle
lehet+
= most elk6vetj4k azt az !lletlensget0 hog) a 'egoldsok k6zt mg eg) 5j krdst adunk fel&
a ko8kk k!!ndul# llsban0 a tbla bal fels% sarkn k!rakott keresztben mel)!k volt az a ko8ka0
amel)!k a sorakoz#ban g) megt6rte a rendet:
;a 6t ko8kt kereszt alakban hel)ez4nk el a sakktbln0 ng) lesz ug)anol)an szn( mez%n0
eg) lesz msm!l)enen+ Eg) sorba rakva %ket hromnak s kett%nek a szne fog eg)ezn!+ "eht
az 6t ko8ka k6z4l eg)nek a b!llentse pratlan lesz a megrkezskor0 a t6bb! pros+ ;a a
kereszt k6zepn s6tt mez% volt0 a k6zps% ko8ka eljuthat eg) ms!k s6tt mez%re0 tetejn a
talpn ll# A bet(vel+ 'ellette llhat hrom v!lgos mez%n hrom ms!k ko8ka0 hasonl#
m#don+ *e az 6t6d!k ko8knak0 amel) v!lgosr#l !ndult0 most s6tt mez%re kellett rkezn!e+ Az
A bet( g) !s ker4lhet a fels% lapra0 de nem talpn llva0 hanem ACvDkal jobbra vag) balra
elfordtva+
;a pros szm5 b!llents utn ker4l az A a fels% lapra0 akkor vag) a fejn0 vag) a talpn ll ?
a k!!ndul# hel)zethez kpest+ ;a pratlan b!llents utn ker4l fel4lre0 akkor a talpa vag) jobbra0
vag) balra fordul+
57sz pont ? huszoneg! n#g!zet, @IL+ old+
B I H @[ @I KC
'g hrom megoldst kapunk0 ha ezt a hat pontot ACvDkal elforgatjuk az brn0 s 5jabb
ng)et0 ha ezek t4k6rkpt vessz4k+ Ett%l ln)egben eltr% megolds n!n8s+
5eD, @H@+ old+
0entomin$k, KCK+ old+
A feketvel rajzolt szakaszt @JCvDkal elforgatva ms!k megoldst kapunk+
0entomin$k, KCK+ old+
A kt passz!nszfeladat megoldsa+
A 0apa t-relemjt#knak OKKL+ old+P megoldsa IA lpsben Oa bal fels% sarokb#l a bal als#
sarokbaP& I0 [0 @0 K0 B0 [ Of6l s jobbraP0 @0 H0 L0 J0 A0 I0 [0 @0 H0 L0 J0 A0 I Obalra s f6lP0 A0 J0 I0
[0 @0 B0 K0 L0 H0 [ Of6l s balraP0 H0 L0 [0 I0 H0 L0 I Ojobbra s f6lP0 K0 K0 I0 [0 B0 K0 [ Ole s jobbraP0
K0 B0 H0 L0 @0 [0 I0 K0 B0 H0 L0 @0 [ Obalra s f6lP0 A0 J0 @+
A V(r(s szamr OKKJ+ old+P megoldsa J@ lpsben& A Ofl5tP0 [0 I0 J OleP0 H0 @C Ofl5tP0 J0 H0 I0
L Of6l s balraP0 A0 H0 @C Obalra s leP0 I0 A0 L0 [0 H0 @C0 J0 I0 L Ole s balraP0 H0 [0 @0 K0 B0 A0 L0 H0
B0 K0 @0 [0 J0 @C Ojobbra s f6lP0 I0 B0 H0 J0 K0 A0 L Of6l s balraP0 J0 H0 B0 @C Ojobbra s leP0 A0 Ole
s balraP0 @0 [0 K0 A0 L0 H0 B0 K0 L0 J0 @0 [0 L Obalra s f6lP0 I0 A0 @C0 K0 J0 L0 I0 @C Of6l s balraP0 K+
Az Ut(s ikrek OKKJ+ old+P megolds BC lpsben& A0 J0 @0 K0 B0 H0 J Of6l s balraP0 K0 I0 Ojobbra
s leP0 B0 H0 J0 Of6l s balraP0 A0 K0 J0 H0 B0 @ Ojobbra s leP0 H0 B0 I Of6l s jobbraP @ Ojobbra s leP0
L0 @ ObalraP0 J0 I OleP B0 H Ofl5tP0 [0 A+
A Mama t-relemjt#knak OKKJ+ old+P megoldsa BK lpsben& A ObalraP0 J0 L0 H0 I0 A Of6lP0 J0
L0 H0 [0 K0 @0 B Of6lP0 A Of6lP0 I0 [ Obalra s f6lP0 H Obalra0 f6l s meg!nt balraP0 K0 [0 H0 I0 A
Oeg)enesen leP0 H Obalra s leP0 [0 K0 I OjobbraP0 H Ojobbra s leP0 [0 OleP0 B0 @0 K0 I+
A 4igrisjt#k OKKA+ old+P megoldsa [A lpsben& J0 I0 H0 K0 B0 @0 [0 K ObalraP0 B ObalraP0 @0 [0 K0
B Of6lP0 L0 J Obalra s f6lP0 I0 H0 @0 [0 B0 K0 L0 J Of6lP0 I0 H0 @0 J Ojobbra s leP0 I0 H0 @0 J OleP0 [0 K
OACvDkal elfordtva f4gg%leges hel)zetben ker4l a BDas alP0 L0 I0 H OACvDkal elfordtva vzsz!ntes
hel)zetben ker4l a LDes alP0 B0 Oa KDes jobb szl!gP0 L0 J0 @0 [0 H OACvDkal elfordtva
f6l8s5sztatn! az ID6s s a LDes k6z 5g)0 hog) a kerts jobb fel ker4lj6nP0 [0 J Obalra s leP0 K
Ole s balraP0 B Ole s balraP0 @+
2i %izeti a s(rt? KIH+ old+
la esl)e semm!vel sem javult+ ;a fej vag) rst dobnak0 m!ndkett%j4knek @eK esl)e van a
n)ersre+
'!l)en lehet%sgek vannak0 ha hrom rmvel dobnak: 3)ol8 lehetsges
3 B 3 n)er
$ $ $ B n)er
$ $ I 3 n)er
$ I $ 3 n)er
$ I I 3 n)er
I $ $ B n)er
I $ I B n)er
I I $ B n)er
I I I 3 n)er
3em8sak akkor marad eg)enl% az esl)0 ha hrom rmvel dobnak+ Akrhnn)al dobnak !s0 s
Dnek egg)el t6bb rmje van0 eg)enl% a n)ers! esl)4k+
Xzenet a "sillagok1a, KHK+ old+
@+ 'aga a K[ jel0 eg)ms utn+
K+ K6zl!0 hog) az els% tz jel az els% tz egsz szmot jelent!+
B+ evezet! az 6sszeads OKP s az eg)enl%sg O-P jel6lst+ A sor megfejtse& @ h @ ` K< @ h @
h @ ` B< @ h @ h @ h @ ` [< @ h @ ` K< K h @ ` B< B h @ ` [< [ h @ ` I< K h I ` L< L ` I h K< H h
[ ` @C< @C ` H h [+
[+ evezet! a k!vons O'P jel6lst+ B?@ ` K< [?@ ` B< A?L ` K+
I+ A zr# jelt0 az 3Det mutatja be+ B h C ` B< J h C ` J< [?[ ` C< I?I ` C+
H+ A tzes szmrendszer hel)rtkDjel6lst vezet! be+ Yj jelet nem alkalmaz0 de k6zl!0 hog) GDt0
vag)!s a @CDes szmjeg)et0 A3Dnel O@ s CP fogja jel6ln!+
@C h @ ` @@< @C h K ` @K< @@ h @ ` @K< @C h @C ` KC< @C h @C h @C ` BC< HC h L ` HL+
L+ A szorzs jelt0 a NDt mutatja be+ KsB ` H< IsK ` @C< Hs@C ` HC+
J+ Az oszts jelt0 a cDt mutatja be+ H&K ` B< @C&K ` I< HC&H ` @C+
A+ A hatvn)ozs jele az ,+ B
K
` A< K
I
` BK+
@C+ A szz s az ezer jel6lsre az =Det s a "Dt hasznlja+ @Cs@C ` @C
K
` = ` @CC< @Cs@Cs@C `
@C
B
` " ` @CCC< @Cs@CC ` @CCC< @Cs@CCC ` @C
[
+
@@+ @e@C jele R0 @e@CC jele V+ @&@C ` @e@C< @e@C&@C ` @&@CC ` @e@CC+
@K+ A t!zedesvessz% jelt0 a XDt mutatja be+ @e@C ` 0@< @e@CsK ` 0K< @0[s@ ` 0[ ` [s@e@C< @e@CC
` 0C@< @e@CCsB ` 0CB< @e@CC&@C ` 0CC@< @e@CC&@CC ` 0CCC@< @CsI0HLJ ` IH0LJ< @CCsI0HLJ `
IHL0J+
@B+ A k6r4lbel4l eg)enl% jele az V lesz+ LA0AJzJC< @CCC h Bz@CCC0 a jele ped!g a U+ `
B0@[@H+
@[+ Az utols# 4zenet a g6mb trfogatnak kplett adja0 ha a sugr C0CCAK+ Ebb%l a kpletb%l
ug)an!s ell szer!nt a kozm!kus ln)ek eg) k!s fejt6rs utn rj6hetnek OvanDe eg)ltaln
fej4k:P0 hog) a 3apnak m!nt g6mbnek a sugart vett4k eg)sgnek0 s ehhez kpest C0CCAK
bol)g#nknak0 a $6ldnek sugara+
Az utols# lps!g log!kusan k6vethet% ell javaslata+ A t!zenneg)ed!k 4zenet rtelmezshez
azonban t6bb jel bevezetsre lenne sz4ksg+
3 hrmas szmrendszer a m#rlegen, KHL+ old+
Wl)an trg)akat kell megmrn4nk0 amel)ek k4l6nb6z%0 de egsz szm5 s5l)5ak+ Elegend%0 ha
a pontos0 teht k!eg)ens5l)ozott mrleggel 8sak a pros szmokat tudjuk mrn!+ Nratlan
szmnl 8sak azt kell tudnunk0 hog) a s5l) mel)!k kt pros s5l) k6z es!k+ Nldul a @L deks
trg)nl azt0 hog) @J deknl k6nn)ebb0 @HDnl nehezebb+
A s5l)ok !tt !s a hrmas szmrendszerbe tartoznak0 de m!ndeg)!k duplja B megfelel%
hatvn)nak+
KsB
C
` ?K
KsB
@
` ?H
KsB
K
` @J
KsB
B
` I[
Ezzel a ng) s5ll)al @Dt%l JCD!g m!nden egsz szm5 s5l)t megmrhet4nk+ J@Det0 B
[
Dent mr
nem0 mert ez a ng) s5l) eg)4tt JC deka0 g) a mrs 8sak azt mutatja meg0 hog) JCDnl
nag)obb+ J@Dt%l kezd%d!k a k6vetkez% s5l)8soport0 de ehhez mr a @HK deks OKsB
[
P s5l) !s
kell+
3z aran!ln", KLB+ old+
Eondoljuk vg!g el%sz6r a feladatot ht szemb%l ll# ln88al+ =ztn)!tja a B+ ln8szemet+ Ezt
adja oda az els% napon+ A msod!k napon v!sszavltja ezt az eg) szemet a kt szemb%l ll#
darabrt+ A harmad!k napon odaadja az eg) szemet+ A neg)ed!k napon v!sszavltja a hrom
szemet a ng)szem( ln8darabrt+ A htralev% hrom napon ug)an5g) f!zet0 m!nt az els%
hrom napon+
A huszonhrom szemb%l ll# ln8ot kt hel)en kell megszaktan!& a neg)ed!k s a t!zeneg)ed!k
szemnl+ Azrt nem a harmad!k szemnl lesz az els% megszakts0 mert a kt megszaktssal kt
magn)os ln8szemhez jutott0 s ezzel t6bbflekppen lehet .vltan!7+ ;rom megszakts
elegend% HB szem( ln8hoz0 az I+0 a @[+ s a B@+ szemet kell sztszedn!+
3g)0 6t0 hat vag) tetszs szer!nt! szm5 megszaktssal m!l)en hossz5 ln8ot lehet
naponknt! f!zetsre felhasznln!: Ezt mr kplettel fejezz4k k!+ ;a a megszaktsok szma n, a
ln8 hossz5sga&
Onh@POK
nh@
?@P
Ez a kplet termszetesen 8sak akkor rvn)es0 ha az n megszakts a legkedvez%bb
ln8szemekre es!k+ Ezeket a legkedvez%bb hel)eket kell megkeresn4nk0 hog) a fent! kplethez
eljussunk+
n megszaktssal n szabad ln8szemet kapunk0 ezekkel az nDed!k nap!g m!nden gond nlk4l k!
lehet eg)enlten! a szmlt+ Az n V @Ded!k napon azonban mr sz4ksg lesz eg) 6sszef4gg%
ln8darabra0 s ez n)!lvn n h @ hossz5sg5+ = ezzel meg !s oldottuk a szmla k!eg)enltst0
nem8sak az n h @Ded!k napra0 hanem egszen a Kn h @Ded!k nap!g0 h!szen k6zben meg!nt
odaadhatjuk eg)enknt a szabad ln8szemeket+ A Kn h KDed!k napon lesz sz4ksg eg) nag)obb0
6sszef4gg% ln8darabra0 hog) vele az n h @ nag)sg5 darabot s a szabad ln8szemeket
k!vlthassuk+ Ez a ln8darab Kn h K hossz5sg50 am!t g) !s felrhatunk& KOn h @P+ A szabad
ln8szemeket0 az n h @ hossz5sg5 s a KOn h @P hossz5sg5 ln8darabot eg)4tt hasznlhatjuk
a [n h [Ded!k nap!g0 a k6vetkez% ln8darab teht [On h @P ln8szemb%l fog lln!+ Il)en sort
kapunk&
n h @
KOn h @P
[On h @P
JOn h @P
F
K
n
On h @P
A sor tagja!nak 6sszege& OK
nh@
? @PO
n
h @P+ Ehhez hozzadva a most nem szmolt0 k4l6nll#
ln8szemek szmt0 nDet0 megkapjuk az el%bb! 6sszef4ggst+
A kplet segtsgvel most mr k6nn)( k!szmtan!0 hog) ng) megszakts elegend% a @IA
szem( ln8hoz0 6t a BJBDashoz0 hat a JAID6sh6z0 ht a KC[LDeshez+
3 EmajdnemF mindentud$ Y<es szm, KLB+ old+
K!advn)szm& K?K[[B
$ormtum& eI+ Qvszm& KI0II OAeIDbenP+ Nldn)szm& KC HCC+ 3)omdba adva& @AHL+ IV+
KC+
Impr!mlva& @AHL+ It+ KJ+ 'egjelent& @AHL+ tI+ @I+
Ez a k6n)v IHC@?I[ s IHCK?II szabvn) szer!nt ksz4lt
'I?@IA ` f?HLHA
HL HCK Eg)etem! 3)omda0 udapest