You are on page 1of 31

1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pinang.

Pulau Pinang menjadi pangkalan SHTI.
a)Pangkalan tentera
British dan Perancis bersaing untuk menguasai
perdagangan di India.Pulau Pinang sesuai
dijadikan sebagai pangkalan tentera di Kepulauan
Melayu untuk mempertahankan petempatannya di
India daripada serangan Perancis.
b)Pelabuhan Persinggahan
Pelabuhan Pulau Pinang dapat menyediakan
bekalan airmakanan dan kemudahan membaiki
kapal sebelum belayar ke !ant"n!hina.Pelabuhan
ini juga sesuai sebagai tempat berlindung
sementara menunggu peralihan angin m"nsun.
c)Pusat Pengumpulan Barang
SHTI memerlukan teh dari negara !hina.Teh
mendapat pasaran yang baik di #r"pah.Sebagai
tukarannegara !hina mahukan emasperakbijih
timah dan lada hitam.Barang$barang ini b"leh
didapati di Kepulauan Melayu.%leh ituPulau
Pinang sesuai dijadikan sebagai pusat
pengumpulan barang$barang tersebut.
Kedaulatan Kedah tercabar
Pada kurun ke$1&Kuala Kedah telah berkembang
sebagai pelabuhan entrep"t di Kepulauan
Melayu.'saha mengekalkan kedaulatan Kedah
bukanlah perkara yang mudah kerana
pemimpinnya menghadapi tentangan dan cabaran
dari dalam dan luar negeri.
(ncaman Bugis
Pada tahun 1))*Sultan Muhammad +i,a telah
melantik Tunku (bdullah menjadi -aja Muda
Kedah.Pelantikan tersebut tdak dipersetujui "leh
kerabat diraja Kedah kerana Tunku (bdullah bukan
anak gahara.Meraka berpakat dengan Bugis di
Selang"r untuk menentang Sultan Muhammad
+i,a.Sultan Muhammad +i,a berusaha
mendapatkan bantuan ketenteraan daripada .irma
+"urdain Sulli/an and de S"u0a untuk menentang
Bugis.Pada tahun 1))11rma menghantar .rancis
2ight untuk berunding dengan Sultan Muhammad
+i,a.Satu perjanjian telah ditandatangani tetapi
sultan telah membatalkan perjanjian apabila 1rma
enggan memberi bantuan ketenteraan bagi
menyerang Bugis.
(ncaman Siam
Kedah menghentikan penghantaran bunga emas
kepada Siam.Siam menuntut Kedah menghantar
bunga emas,ang serta tenaga manusia.Sultan
Kedah berasa terancam lalu meminta bantuan
tentera daripada SHTI.Baginda mena,arkan Pulau
Pinang sekiranya SHTI melindungi Kedah daripada
ancaman Siam.
1.3 Tipu Helah .rancis 2ight bagi Mendapatkan
Pulau Pinang
SHTI bimbang kepentingan perdagangan mereka di
Semenanjung Tanah Melayu terjejas akibat dasar
m"n"p"li Belanda.SHTI dibenarkan menduduki
Pulau Pinang.
Perjanjian Inggeris $Kedah 1)4&
(ntara syarat perjanjian ialah5
SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah
diserang "leh musuh.
SHTI tidak b"leh melindungi musuh Kedah.
SHTI akan membayar sebanyak 6* *** d"lar
Sepany"l setahun kepada sultan sebagai
pampasan.
Pada 11 %g"s 1)4&upacara menaikkan bendera
'ni"n +ack telah diadakan..rancis 2ight
menamakan Pulau Pinang sebagai Price "7 8ales
Island dan petempatan mereka sebagai
9e"rget",n sempena nama -aja #ngland iaitu
King 9e"rge III.
SHTI Mungkir +anji
Pada tahun 1)4&Siam menakluki Patani dan
mengancam Kedah.Sultan (bdullah menuntut
bantuan ketenteraan dari SHTI.:amun SHTI
enggan memberi bantuan kerana tidak terlibat
dalam perjanjian antara Sultan (bdullah dan
.rancis 2ight dan ingin menjaga kepentingan
perdagangan dengan Siam.Sultan mendesak
.rancis 2ight meninggalkan Pulau Pinang kerana
tidak menepati janji..rancis 2ight enggan
meninggalkan Pulau Pinang dan mena,arkan
bayaran ganti rugi tetapi dit"lak "leh sultan.Sultan
(bdullah berasa marah dengan tindakan .rancis
2ight.Pada tahun 1);1sultan telah menyediakan
angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang
dan mengambil semula Pulau Pinang..rancis 2ight
telah meminta bantuan tentera British untuk
menyerang kubu sultan Kedah di Seberang
Perai.Sultan (bdullah te,as dan terpaksa
menandatangani Perjanjian Persahabatan dan
Keamanan Inggeris$Kedah pada 1 Mei 1);1.SHTI
telah menduduki Pulau Pinang secara
rasmi.Sebagai ganjaranSHTI akan membayar
sebanyak &*** d"lar Sepany"l setiap tahun
kepeda Sultan (bdullah.
1.6 SHTI Mengambil Seberang Perai
SHTI memerlukan Seberang Perai sebagai benteng
untuk mempertahankan serangan terhadap Pulau
Pinang dan untuk bercucuk tanam bagi
menampung keperluan makanan di Pulau
Pinang.SHTI mengambil kesempatan kerana Sultan
<0iauddin memerlukan bantuan ketenteraan bagi
menghadapi ancaman Siam.Baginda terpaksa
menandatangani Perjanjian Persahabatan dan
Perikatan dengan 9aben"r 9e"rge 2eith pada
bulan +un 14**.
Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 14**
(ntara syarat perjanjian ialah5
Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai.
SHTI akan membayar 1* *** d"lar Sepany"l
setahun bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai.
SHTI memungkiri janji kerana bantuan tidak diberi
apabila Siam menyerang Kedah pada bulan
:"/ember 1431.-akyat Kedah berjuang
mempertahankan kedaulatan tetapi akhirnya
Kedah ditakluki "leh Siam.Pada bulan +un
143&-aja Siam iaitu -ama III telah
menandatangani perjanjian dengan Henry Burney
di Bangk"k.Perjanjian tersebut dikenali sebagai
Perjanjian Burney.
Perjanjian
Burney 143&
(ntara syarat perjanjian ialah5
British mengiktira7 ketuanan Siam terhadap
Kedah.
Sultan KedahSultan (hmad Tajuddin II tidak
dibenarkan tinngal di KedahPulau
PinangSeberang PeraiPerakSelang"r dan Burma.
British tidak akan membantu sultan Kedah
menyerang Siam dan jajahan takluknya.
Britsh akan menghantar balik sultan Kedah yang
berlindung di Pulau Pinang ke Kedahdan Kedah
hendaklah membayar u7ti bunga emas kepada
Siam.
Siam mengiktira7 pendudukan British di Pulau
Pinang dan Seberang Perai.
P"sted by 3 H"rmat 3*1* at &5=& (M :"
c"mments5
#mail ThisBl"gThis>Share t" T,itterShare t"
.aceb""k
1.? P#-T(P(K(: SHTI <I SI:9(P'-(
SHTI 9(9(2 M#M(+'K(: P'2(' PI:(:9
1.Pulau Pinang gagal memainkan peranan sebagai
pusat pengumpulan barang dagangan seperti yang
dikehendaki "leh SHTI.
3.Kedudukan Pulau Pinang terlau jauh di utara
Selat Melakasedangkan kebanyakan kapal dagang
menjalankan perdagangan di Beta,i -iau dan
2ingga di selatan Selat Melaka.
6.%leh kerana pedagang$pedagang asing bertumpu
di selatan Selat MelakaPulau Pinang tidak dapat
bersaing sebagai pelabuhan di 9ugusan
Kepulauan Melayu.
?.Sementara ituSHTI memerlukan sebuah
pelabuhan di selatan Selat Melaka untuk
menguasai
perdagangan di antara India dengan !hina.
=.SHTI mula menitikberatkan perdagangan dengan
!hina kerana barang dagangan dari !hina seperti
tehsuterakapas dan bahan pencelup semakin
mendapat pasaran yang menguntungkan di
#r"pah.
&.SHTI mendapat peluang untuk menguasai Beta,i
dan Melaka apabila meletusnya Perang :ap"le"n
di
#r"pah pada tahun 1);6$141?.
).Peluang ini diper"leh melalui Surat$surat Ke,
1);=.
P#-(:9 :(P%2#%:
Perang :ap"le"n meletus di #r"pah pada tahun
1);6$141? di antara Belanda dengan
Perancis.<alam peperangan tersebutnegara
Belanda dita,an "leh Perancis.Perancis cuba
menguasai tanah jajahan Belanda di Timur.'ntuk
mengelakkan tanah jajahannya daripada jatuh ke
Perancisraja Belanda menandatangani Surat$surat
Ke, dengan Britain pada tahun 1);=.Melalui
perjanjian iniBelanda bersetuju menyerahkan
semua tanah jajahannya di Timur kepada kerajaan
British sehingga tamatnya Perang
:ap"le"n.<engan cara initanah jajahan Belanda di
Timur tidak akan jatuh ke tangan
Perancismeskipun Belanda kalah dalam
peperangan tersebut.
':S'- P(T-I%TISM#
@Sentiasa ber,aspada terhadap unsur$unsur luar.
@Bijak ber1kir dan bertindak.
S'-(T$S'-(T K#8 1);=
@<alam Perang :ap"le"nnegara Belanda telah
dita,an "leh Perancis.
@Perancis mengelakkan ,ilayahnya daripada jatuh
ke tangan Perancis-aja Belanda menandatangani
satu perjanjian yang dikenali sebagai Surat$surat
Ke, dengan kerajaan British pada tahun 1);=.
@Menurut perjanjian tersebutBelanda
menyerahkan semua jajahan takluknya di Timur
secara sementara
kepada kerajaan British semasa berlakunya
Pernag :ap"le"n.
@British akan memulangkan jajahan takluknya
tersebut kepada Belanda apabila berakhirnya
Perang
:ap"le"n.
4.Selepas berakhirnya Perang :ap"le"nBritish
terpaksa memulangkan Melaka dan Beta,i kepada
Belanda.
;.Selepas itusaudagar British diberi layanan buruk
dan dikenakan kadar cukai yang tinggi "leh
kerajaan
Belanda di Beta,i.
1*.%leh ituStam7"rd -aAes telah ditugaskan
untuk mencari pelabuhan baru untuk menyaingi
pengaruh
Belanda di Selat Melaka.
11.-aAes telah cuba membuka pelabuhan di
Palembang(cheh dan -iautetapi usaha tersebut
tidak
berjaya.
SI:9(P'-( P(:9K(2(: P#-<(9(:9(: B(:9
ST-(T#9IK
1.Stam7"rd -aAes mencadangak supaya SHTI
mendirikan pangkalan batu di Singapura.
3.Menurut -aAesSingapura sesuai dijadikan
pangkalan baru SHTI kerana beberapa
keistime,aannya.
(ntaranya termasuklah5
$Kedudukan Singapura yang strategik
memb"lehkan laluan perdagangan di Selat Melaka
dan Selat
Sunda dika,al.
$Singapura juga sesuai sebagai pelabuhan bebas
yang dapat menyayingi pelabuhan Belanda di
Beta,i.
6.-aAes yakin baha,a pembukaan Singapura "leh
SHTI dapat menyekat m"n"p"li Belanda di
Kepulauan Melayu.
?.:amun -aAes menghadapi masalah kerana
Singapura ketika itu merupakan sebahagian
daripada
,ilayah kekuasaan kerajaan +"h"r.
=.Sultan +"h"r ketika ituiaitu Sultan (bdul
-ahmanberada di ba,ah pengaruh Belanda.
IKTIB(- <(-IP(<( S#+(-(H
Peristi,a pengambilan Pulau Pinang dengan jelas
membuktikan baha,a perbalahan sesama sendiri
akan memba,a kerugian.
T(KTIK -(..2#S M#:9(MBI2 SI:9(P'-(
1.Stam7"rd -aAes tiba di Singapura pada 13
+anuari 141;.
3.Pada 6* +anuari 141;-aAes telah memaksa
Temenggung (bdul -ahman menandatangani satu
perjanjian.
6.Temenggung (bdul -ahman yang takut akan
serangan -aAes bersetuju untuk menandatangani
perjanjian tersebut.
?.Sungguhpun demikianperjanjian di antara
Temenggung (bdul -ahman dengan Stam7"rd
-aAes itu
tidak sah kerana tidak mendapat persetujuan
daripada Sultan +"h"riaitu Sultan (bdul -ahman.
P#-+(:+I(: <I (:T(-( ST(M.%-< -(..2#S
<#:9(: T#M#:99':9 (B<'2 -(HM(: P(<( 6*
+(:'(-I 141;
@SHTI b"leh mendirikan l"jji di Singapura.
@SHTI bersetuju melindungi Temenggung daripada
ancaman dalam dan luar negeri.
@SHTI akan membayar 6 *** d"lar Sepany"l
setahun kepada Temenggung.
@SHTI tidak membenarkan Temenggung membuat
hubungan dengan negara Barat yang lain.
=.8alaupun begitudengan menyedari masalah
pe,arisan takhta yang berlaku pada tahun
1413-aAes
telah menggunakan masalah tersebut untuk
mencapai matlamatnya.
M(S(2(H P#8(-IS(: T(KHT( K#-(+((: +%H%-
Semasa Sultan Mahmud lll mangkat pada tahun
1413baginda meninggalkan dua "rang
puteraiaitu Tengku Hussein dan Tengku (bdul
-ahman.Menurut adat istiadata raja Melayu
+"h"rpengganti sultan dilantik sebelum upacara
pemakaman almarhum sultan.Ketika ituTengku
Hussein berada di Pahang kerana menguruskan
hal$hal peribadi.Pembesra +"h"r dengan s"k"ngan
Belanda telah melantik Tengku (bdul
-ahmanadinda Tengku Husseinsebagai Sultan
+"h"r.
&.<alam peristi,a tersebutTengku Hussein yang
merupakan putera sulung Sultan Mahmud lll telah
diketepikan dalam pelantikan Sultan +"h"r.
).-aAes mendapatkan bantuan Temenggung
(bdul -ahman supaya memujuk Tengku Hussein ke
Singapura untuk ditabalkan sebagai Sultan +"h"r.
4.<engan ituTengku Hussein telah ditabalkan
sebagai Sultan +"h"r dengan mengambil gelaran
Sultan
Hussein.
;.Pada & .ebruari 141;Sultan Hussein mengiktira7
perjanjian a,al antara Temenggung (bdul rahman
dengan Stam7"rd -aAes yang membenarkan
SHTI mendirikan l"ji di Singapura.
1*.Pertabalan Tengku Hussein sebagai sultan
menyebabkan kerajaan +"h"r mempunyai dua
"rang sultan
iaitu Sulttan Hussein di Singapura da Sultan
(bdul -ahman di 2ingga.
SHTI M#:!#:9K(M SI:9(P'-(
1.Pertabaln Tengku Hussein sebagai sultan di
Singapura masih belum memb"lehkan perjanjian
141;
antara Stam7"rd -aAes dengan Temenggung
(bdul -ahman berkuatkuasa penuh di Singapura
lagi.
3.Pada ) +un 1436-aAes menandatangani satu
perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung
(bdul -ahman untuk memb"lehkan SHTI
berkuasa di seluruh Singapura dan pulau$pulau
sekitarnya.
6.Pada 3 %g"s 143?+"hn !ra,7urd-esiden
Singapuratelah menandatangani satu perjanjian
dengan
Sultan Hussein dan Temenggung (bdul -ahman.
?.Melalui perjanjian iniSultan Hussein terpaksa
menyerahkan Singapura kepad SHTI secara rasmi.
P#-+(:+I(: ) +': 1436 (:T(-( ST(M.%-<
-(..2#S <#:9(: S'2T(: H'SS#I: <(:
T#M#:99':9 (B<'2 -(HM(:
@Sultan Hussein menerima bayaran 1 =** d"lar
Sepany"l dan Temengg"ng (bdul -ahman
menerima
4** d"lar Sepany"l setiap bulan.
@Sultan dan Temenggung tidak berhak menerima
atau mengutip cukai dari t"ngkang !hina.
@SHTI berkuasa di seluruh pulau Singapura dan
pulau$pulau yang berdekatan dengannyakecuali
ka,asan atau pulau kediaman Sultan dan
Temenggung.
@'ndang$undang British dikuatkuasakan di
Singapura.
P#-+(:+I(: 3 %9%S 143? (:T(-( +%H:
!-(8.'-< <#:9(: S'2T(: H'SS#I: <(:
T#M#:99':9 (B<'2 -(HM(:
@Sultan Hussein dan Temenggung (bdul -ahman
menyerahkan Singapura kepada SHTI buat selama$
lamanya.
@Sultan Hussein dan Temenggung (bdul -ahman
hendaklah membenarkan pedagang$pedagang
bebas
berdagang di +"h"r dan ,ilayah takluknya.
@Sultan Hussein dan Temenggung (bdul -ahman
atau ,arisnya b"leh menetap di tanah milik
baginda di
Singapura atau berpindah dari Singapura.
=.Sultan Hussein kece,a dengan syarat perjanjian
3 %g"s 143?.
&.Baginda meninggalkan istananya di Kampung
9elamSingapura dan berpindah ke Bandar Hilir di
Melaka.
).SHTI kemudian mengarahkan Temenggung (bdul
-ahman memindahkan pusat pentadbirannya dari
Kuala Sungai Singapura ke Teluk Belanga dengan
alasan untuk memajukan Singapura.
4.SHTI juga mengambil tanah$tanah di Kampung
9elam dan Teluk Belanga.
;.Pada tahun 14&&pusat pemerintahan +"h"r
berpindah dari Teluk Belanga ke +"h"r Bharu.P"sted by 3 H"rmat 3*1* at &5?) (M 3 c"mments5
#mail ThisBl"gThis>Share t" T,itterShare t"
.aceb""k
1.= P#-P#!(H(: K#P'2('(: M#2(B'
1.2angkah -aAes membuka petempatan di
Singapura dipertikaikan "leh Belanda.
3.Belanda mendak,a Singapura terletak di ba,ah
lingkungan pengaruhnya.
6.Belanda juga bimbang perkembangan Singapura
sebagai pelabuhan perdagangan akan
menjejaskan perdagangan di Beta,i.
?.Pertikaian ini mencetuskan ketegangan antara
British dengan Belanda kerana British enggan
menyerahkan Singapura kepada Belanda.
=.British yakin baha,a Singapura berp"tensi untuk
memenuhi keperluan sebagai pangkalan
tentera British di 9ugusan Kepulauan Melayu.
&.British juga yakin Singapura berp"tensi untuk
berkembang menjadi pelabuhan bebas.
).Ketegangan ini diselesaikan melalui Perjanjian
Inggeris$Belanda 143? yang juga dikenali
sebagai Persetiaan 2"nd"n.
SB(-(T$SB(-(T P#-+(:+I(: P#-S#TI((:
2%:<%:CP#-+(:+I(: I:99#-IS$B#2(:<()143?
@Belanda mengiktira7 petempatan British di
Singapura.
@Belanda bersetuju tidak akan membuka
petempatan baru di Tanah Melayu.
@British bersetuju menyerahkan Bangkahulu
kepada Belandasementara Belanda bersetuju
menyerahkan Melaka kepada British.
@British berjanji tidak akan membuka petempatan
baru di selatan Singapura.
4.Perjanjian Inggeris$Belanda 143? memba,akan
beberapa kesan.(ntaranya termasuklah5
$(kibat daripada Perjanjian Inggeris$Belanda
143?Kepulauan Melayu terbahagi kepada dua
ka,asan pengaruhiaitu5
Ci)Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura di
ba,ah pengaruh British.
Cii)Kepulauan -iau dan 2ingga di ba,ah
pengaruh Belanda.
$Keadaan ini memb"lehkan British meluaskan
pengaruhnya ke Semenanjung Tanah Melayu
tanpa sekatan daripada Belanda.
$(kibat daripada perjanjian ini jugaBritish
memiliki satu lagi petempatan di Semenanjung
Tanah Melayu.
$Penyerahan Melaka kepada British
memb"lehkan British menguasai laluan
perdagangan di
Selat Melaka.
$(kibat daripada pembahagian lingkungan
ka,asan pengaruh British dan Belandakerajaan
+"h"r berpecah kepada duaiaitu +"h"r dan
Singapura di ba,ah lingkungan pengaruh
Britishmanakala Kepulauan -iau dan 2ingga di
ba,ah lingkungan pengaruh Belanda.


P"sted by 3 H"rmat 3*1* at &5?& (M :"
c"mments5
#mail ThisBl"gThis>Share t" T,itterShare t"
.aceb""k
1.& P#:'B'H(: <(: P#:T(<BI-(: :#9#-I$
:#9#-I S#2(T
1.Berikutan Perjanjian Inggeris$Belanda 143?SHTI
telam memiliki tiga petempatan di laluan
perdagangan Selat Melakaiaitu Pulau
PinangMelaka dan Singapura.
3.Pulau Pinang ditadbir "leh 2e7tenan
9aben"rmanakala Singapura dan Melaka ditadbir
"leh -esiden.
6.Pada tahun 143&Pulau PinangMelaka dan
Singapura digabungkan dalam satu unit
pentadbiran yang dikenali sebagai :egeri$:egeri
Selat.
?.Tujuan penggabungan ini adalah untuk
menyeragamkan pentadbiran dan menjimatkan k"s
pentadbiran.
=.Pentadbiran :egeri$:egeri Selat diketuai "leh
se"rang 9aben"r yang menerima arahannya
daripada 9aben"r +eneral di India.
&.9aben"r :egeri$:egeri Selat dibantu "leh
-esiden K"nsuler.
).Ibu :egeri$:egeri Selat yang pertama ialah
Pulau Pinang.
4.Pada tahun 1463Singapura menggantikan Pulau
Pinang sebagai ibu negeri kerana
kedudukannya yang lebih strategik.
;.<asar dan undang$undang :egeri$:geri Selat
ditentukan "leh 9aben"r +eneral British di India.
1*.<asar$dasar pentadbiran ini menimbulkan rasa
tidak puas hati di kalangan penduduk
:egeri$:egeri Selatkerana mereka merasakan
:egeri$:egeri Selat se"lah$"lah tanah jajahan
India.
11.Mereka membuat rayuan kepada kerajaan
British supaya memindahkan pentadbiran :egeri$
:egeri Selat ke 2"nd"n.
13.Pada 1 (pril 14&):eger$:egeri Selat
diisytiharkan sebagai tanah jajahan British.

16.Sebuah Majlis Perundangan ditubuhkan untuk
memb"lehkan :eger$:egeri Selat
meluluskan undang$undang sendiri.
1?..akt"r .akt"r British memindahkan pentadbiran
:egeri$:egeri Selat dari India ke l"nd"n
adalah seperti berikut5
$SHTI di India tidak mengambil berat tentang
kebajikan :egeri$:egeri Selat.
$:egeri$:egeri Selat membantah cadangan untuk
menghapuskan tara7 pelabuhan bebas di
Singapura.
$Imigran !ina yang datang ke :egeri$:egeri Selat
secara tidak terka,al menubuhkan
k"ngsi gelap dan melakukan kekacauan.
$Pengenalan (kta Mata 8ang 14== menjadikan
rupee India sebagai mata ,ang rasmi
:egeri$:egeri Selatmenggantikan mata ,ang
perak Sepany"l.Pengenalan akta ini menimbulkan
rasa tidak puas hati di kalangan saudagar kerana
nilai mata ,ang rupee India lebih rendah daripada
nilai mata ,ang perak Sepany"l.
$Penduduk tempatan membantah tindakan
kerajaan British yang menjadikan :egeri$:egeri
Selat sebagai tempat buangan banduan.
P"sted by 3 H"rmat 3*1* at &5?& (M :"
c"mments5
#mail ThisBl"gThis>Share t" T,itterShare t"
.aceb""k
3.15 <(S(- !(MP'- T(:9(: B-ITISH <I :#9#-I$
:#9#-I M#2(B'
1. <asar campur tangan British ialah penglibatan
penglibatan British secara langsung dalam
pentadbiran di negeri$negeri Melayu selepas tahun
14)?.
3. Sebelum tahun 14)? British telah menduduki
Pulau Pinang Singapura dan Melaka.:egeri$
:egeri Selat dibentuk pada tahun 143&.
6. :egeri$negeri Selat telah menjalin hubungan
perdagangan yang akti7 dengan :egeri$negeri
Melayu.
?. Peranan ::S5
a. Pelabuhan entrep"t
b. Pelaburan m"dal
=. .akt"r$7akt"r campur tangan British di :egeri$
negeri Melayu5
a. Kekayaan hasil bumi
b. -e/"lusi perindustrian
c. Terusan Sue0 dan kapal ,ap
d. Kebimbangan campur tangan kuasa #r"pah
lain
e. Pertukaran kerajaan
7. <esakan pedagang
a. Kekayaan hasil bumi
$ :egeri$negeri Melayu kaya dengan hasil
galian seperti bijih timah bijih besi dan arang batu
Bijih timah
$ <aerah 2arut dan <aerah Kinta CPerak)
$ 2ukutKuala 2umpur(mpang dan Petaling
+aya C Selang"r)
$ <erah Sungai 'j"ng C:egeri Sembilan)
$ Sungai 2embing dan Sungai Pahang
CPahang)D
#mas
$ 'lu Tembeling C Pahang)
b. -e/"lusi Perindustrian
$ Menyebabkan British memerlukan bijih timah
untuk perusahaan mengetin makanan dan tempat
untuk memasarkan hasil keluran kilang mereka.
c. Terusan Sue0 dan kapal ,ap
$ Pembukaan Terusan Sue0 dapat
memendekkan perjalanan dari #ngland ke Tanah
Melayu manakala penggunaan kapal ,ap dapat
mempercepat masa perjalanan dan memba,a
mutan yang lebih banyak
d. Bimbang dengan kemaraan kuasa #r"pah lain
di (sia Tenggara. Belanda telah meluaskan
pengaruhnya ke Hindia TimurCInd"nesia) Perancis
di Ind"!hina dan Sepany"l di .ilipina.
e. Pertukaran kerajaan
$Parti K"nser/ati7 telah mengambil alih pucuk
pimpinan kerajaan Britain daripada Parti 2iberal
7. <esakan pedagang
$ Pertelingkahan dalam kalangan pembesar dan
pergaduhan antara k"ngsi gelap telah
menyebabkan para pedagang mendesak kerajaan
British untuk campur tangan dan melindungi
kepentingan pelaburan mereka.
$ Seramai 3?6 "rang pedagang ::S telah
mengutus surat kepada 2"rd Kimberly untuk
mendesak kerajaan British supaya campur tangan
1. <asar campur tangan British ialah penglibatan
penglibatan British secara langsung dalam
pentadbiran di negeri$negeri Melayu selepas tahun
14)?.
3. Sebelum tahun 14)? British telah menduduki
Pulau Pinang Singapura dan Melaka. :egeri$
:egeri Selat dibentuk pada tahun 143&.
6. :egeri$negeri Selat telah menjalin hubungan
perdagangan yang akti7 dengan :egeri$
negeri Melayu.
?. Peranan ::S5
a. Pelabuhan entrep"t
b. Pelaburan m"dal
=. .akt"r$7akt"r campur tangan British di :egeri$
negeri Melayu5
a. Kekayaan hasil bumi
b. -e/"lusi perindustrian
c. Terusan Sue0 dan kapal ,ap
d. Kebimbangan campur tangan kuasa #r"pah
lain
e. Pertukaran kerajaan
7. <esakan pedagang
a. Kekayaan hasil bumi
$ :egeri$negeri Melayu kaya dengan hasil
galian seperti bijih timah bijih besi dan arang batu
Bijih timah
$ <aerah 2arut dan <aerah Kinta CPerak)
$ 2ukutKuala 2umpur(mpang dan Petaling
+aya C Selang"r)
$ <erah Sungai 'j"ng C:egeri Sembilan)
$ Sungai 2embing dan Sungai Pahang
CPahang)D
#mas
$ 'lu Tembeling C Pahang)
b. -e/"lusi Perindustrian
$ Menyebabkan British memerlukan bijih timah
untuk perusahaan mengetin makanan dan tempat
untuk memasarkan hasil keluran kilang mereka.
c. Terusan Sue0 dan kapal ,ap
$ Pembukaan Terusan Sue0 dapat
memendekkan perjalanan dari #ngland ke Tanah
Melayu manakala penggunaan kapal ,ap dapat
mempercepat masa perjalanan dan memba,a
mutan yang lebih banyak
d. Bimbang dengan kemaraan kuasa #r"pah lain
di (sia Tenggara. Belanda telah meluaskan
pengaruhnya ke Hindia TimurCInd"nesia) Perancis
di Ind"!hina dan Sepany"l di .ilipina.
e. Pertukaran kerajaan
$Parti K"nser/ati7 telah mengambil alih pucuk
pimpinan kerajaan Britain daripada Parti 2iberal
7. <esakan pedagang
$ Pertelingkahan dalam kalangan pembesar dan
pergaduhan antara k"ngsi gelap telah
menyebabkan para pedagang mendesak kerajaan
British untuk campur tangan dan melindungi
kepentingan pelaburan mereka.
$ Seramai 3?6 "rang pedagang ::S telah
mengutus surat kepada 2"rd Kimberly untuk
mendesak kerajaan British supaya campur tangan
P"sted by 3 H"rmat 3*1* at &5?6 (M :"
c"mments5
#mail ThisBl"gThis>Share t" T,itterShare t"
.aceb""k
%lder P"sts H"me
Subscribe t"5 P"sts C(t"m)
Iktibar Patri"tisme
1. Sanggup berjuang mempertahankan negara.
3. Memartabatkan perjuangan t"k"h negara.
6. Membudayakan ilmu dalam kehidupan.
?. Kepelbagaian strategi untuk mencapai matlamat
yang satu.
=. Berani demi maruah bangsa dan negara.