You are on page 1of 3

Teknologi dalam

pendidikan
Bahan audio
 Jika digunakan dengan baik dapat memupuk kemahiran mendengar dan berkomunikasi yang
baik
 Perlu dilatih supaya mereka dapat memahami mesej yang diterima dengan baik
 Mewujudkan persefahaman antara penyampai dan pendengar
 Membawa perubahan tingkah laku
 Menundakan sikap menghakimi ( mendengar dahulu kemudian menilai)
Jenis peralatan audio
 Peralatan inout untuk merakam bunyi
 Peralatan output untuk mendengar hasil rakaman bunyi
 Peralatan/perisian mengedit hasil rakaman bunyi
 Peralatan storan untuk menyimpan hasil rakaman bunyi
Peranan media audio
 Bahan sokongan pembelajaran – penerangan lanjut
 Bahan pengajaran sebenar
 Maklum balas kepada pelajar
Rakaman audio untuk
 Kuliah
 Temubual
 Perbincangan
 Ulasan/liputan secara langsung
 Webinar

Kriteria media audio yang baik
 Isi kandungan
 Kualiti teknikal
 Penglibatan
Cara guna media audio
 Membina kemahiran mendengar
 Gambaran keseluruhan
 Menyoal untuk membimbing
Jenis mikrofon
 Unidirectional
 Bi-directional
 Omnidirectional
Jenis lain
 Shotgun microphone(psg pada video cam/ perakam video)
Penghasilan media audio
 Analisis(perancangan)
 Reka bentuk
 Pelaksanaan
 Penilaian dan semakan
Langkah 1 perancangan
Analisis keperluan
Analisis ciri-ciri pelajar
Menetapkan matlamat/objektif
Menentukan format,skop
Langkah 2 reka bentuk
Membaca dan memeperoleh maklumat
Mengumpul sumber maklumat
 Fakta
 Keterangan
 Contoh
 Sampel rakaman audio,dll
Langkah 3 reka bentuk dan penyediaan skrip audio(pelaksanaan)
Jalan cerita
Watak utama
Dialog(penerangan)
Muzik latar
Kesan bunyi,dll
Langkah 6 melakukan rakaman sebenar
Pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik
Memulakan rakaman video
Langkah 7 prebiu
Memain semua rakaman untuk mengesan segmen yang memerlukan penambahbaikan
Merakam semula kali ke-N jika perlu
Melakukan penyuntingan audio
Langkah 9 semak dan penilaian
Menilai keberkesanan media audio
Membuat penambahbaikan
Simpan untuk kegunaan masa depan