P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

ד"סב ג הרקת תריז דמועכ ץורפו הכוס ט ו

1 www.swdaf.com
םוכיס בר תקולחמ תייגוסב לאומשו הרקת תריזג לע שר יפ " תופסותו י
בר
הנשמ 'א
ןיככסמ םירסנב
הנשמ 'ב
הרקת הביזעמ הילע ןיאש
םירואיב
נ רס תיב ללה תיב יאמש ס העברא ןהב שיש םירסנב הרקת םת
יבר הדוהי
ד ' םיחפט
רשכ
ןיא הרקת תרזג
השעת יושעה ןמ אלו
ןיא קת תרזג ר ה
ךירצ ונקתל והד לכ השעמ
קפקפמ וא תורוקה לכ
לטונ םיתניבמ תחא
תרזג הרקת
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
רסנ רשכ ךכס אוה םיחפט 'ד אוהש
הרישכ הכוסה לכ ךכיפלו
'גמ םיחפט 'ד דע
רשכ
ןיא הרקת תרזג
-- -- הנשמה 'ב אל תמ הזה הרקמל תסחי
יבר ריאמ
ד ' םיחפט
לוספ
תרזג הרקת
תרזג הרקת
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
תרזג הרקת
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
ףא סהש ירחא רי תא ה םירסנ םיתניבמ
ןיידע ה םירסנ וראשנש ה ם לוספ ךכס
ןכא ותטישל בר
הכוסה תא לסופ לוספ ךכס לש תומא 'ד קרש
ו לספה תחת הרישכ הכוסה ךכיפל תחת הלוספ ה םירסנ
'גמ םיחפט 'ד דע
רשכ
ןיא הרקת תרזג
-- -- הנשמה 'ב אל תמ הזה הרקמל תסחי

ש לאומ
הנשמ 'א
ןיככסמ םירסנב
הנשמ 'ב
הרקת הביזעמ הילע ןיאש המייק רבכש
םירואיב
נ רס ךכסמה הליחתב תיב ללה
ס םירסנב הרקת םת
העברא ןהב שיש
ס העברא ןהב שיש םירסנב הרקת םת
יבר הדוהי ד ' םיחפט
לוספ
תרזג הרקת
נ ןתי ת לטבל הרק המייק
קפקפמ וא תורוקה לכ
לטונ םיתניבמ תחא
נ ןתי ת לטבל הרק המייק
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
ה אתש ד הרקת התיה ו ע השו תושעל השעמ הכוס םשל
ז ה חיכומ מ אלו השעת הרות הרמאש עדויש ן יושעה
'גמ םיחפט 'ד דע
רשכ
ןיא הרקת תרזג
-- -- הנשמה 'ב אל תמ הזה הרקמל תסחי
יבר ריאמ ד ' םיחפט
לוספ
תרזג הרקת
נ ןתי ת לטבל הרק המייק
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
נ ןתי ת לטבל הרק המייק
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
ףא תורוקה ןיידע םיתניבמ תורוקה תא תרסהש ירחא
וראשנש לוספ ךכס ןה . ל ךכיפ הל יקומ לאומש קר
תומא 'ח הכוסב העצמא דע לספו רסנ ביהיש יאהמ
אסיג יאהמו אסיג ווהו ב םילספ ינש והל 'ח לש עצמא
םיחפט עצמאה דע םידדצה ןמו רשכה המוקע ןפוד
'גמ םיחפט 'ד דע לוספ תרזג הרקת -- -- הנשמה 'ב אל תמ הזה הרקמל תסחי
ד"סב ג הרקת תריז דמועכ ץורפו הכוס ט ו
2 www.swdaf.com
םוכיס בר תקולחמ תייגוסב לאומשו הרקת תריזג לע יפ ה במר " ן
בר
הנשמ 'א
ןיככסמ םירסנב
הנשמ 'ב
הרקת י הנש הביזעמ הילע ןיאש המייק רבכש
םירואיב
נ רס ס הכו השדח תיב ללה תיב יאמש
יפ יכה אלא אכהד אתעמשד השור ינתק םתס הרקת
'ד ןהב ןיאשב הל יקומ יעבדו העבראב הל יקומ יעבד
והלוכב הל יקומ יעבדו דח לכבד יכהב 'מגב ןניקייד אלו
ריפש היל אמקותמ הירבס םופל דחו
יבר הדוהי
ד ' םיחפט
רשכ
ןיא הרקת תרזג
השעת יושעה ןמ אלו
ןיא קת תרזג ר ה
ךירצ ונקתל והד לכ השעמ
קפקפמ וא תורוקה לכ
לטונ םיתניבמ תחא
לוספ
תרזג הרקת
ו םהב ךכיס ולאכ וללה תונקת רחאל אוה ירה ע"כד
הלחתכל 'ד םהב שיש םירסנב 'יפא ה"בל ךכלה
אקוד 'ד ןהב ןיאש םירסנב ש"בלו ןנירמאקד ןויכו
ןיב 'ד הב ןיאש הנשיב ןיב הרקתכ תיארנה לכבד אתשה
הרקת םושמ הריזג היל תיא מ"ר 'ד הב שיש השדחב
י 'רו המצע היל תיל הדוה
'גמ םיחפט 'ד דע
רשכ
ןיא הרקת תרזג
תרזג הרקת
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
יבר ריאמ
ד ' םיחפט
לוספ
תרזג הרקת
תרזג הרקת
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
לוספ
תרזג הרקת
'גמ םיחפט 'ד דע
רשכ
ןיא הרקת תרזג
תרזג הרקת
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא

ש לאומ
הנשמ 'א
ןיככסמ םירסנב
הנשמ 'ב
הרקת י הנש הביזעמ הילע ןיאש המייק רבכש
םירואיב
נ רס ס כו ה השדח תיב ללה תיב יאמש
יפ יכה אלא אכהד אתעמשד השור ינתק םתס הרקת
'ד ןהב ןיאשב הל יקומ יעבדו העבראב הל יקומ יעבד
והלוכב הל יקומ יעבדו דח לכבד יכהב 'מגב ןניקייד אלו
ריפש היל אמקותמ הירבס םופל דחו
יבר הדוהי ד ' םיחפט
לוספ
תרזג הרקת
א " ןיידע יכ הנקתל א נ וראש 'ד לש םירסנ
םהש ו לוספ ךכס פ סו םיל הכוסה תא
כ ומג הרקת איהש ןויכ הנשי הרקת ע"כד רמול הר
םש הנממ רקעיש לוטיב הכירצ שממ תיבב היושע
ירמגל הרקת םושמ הב שי התוא לטיב אלש ןמז לכ
יושעה ןמ אלו השעת 'ירמא אלד היפוג לאומשד אמעטכ
לוטיבבו רכינ השעמ ןניעב אלא התיישע איה וז התקיספ
םושמ הלוספש וז הרקת לוטיבב רבס רמ יגילפ הז
ימנ היב תיאו יושעה ןמ אלו השעת הרקת תריזג םושמ
לטונב הלש לוספ תרותמ אצתש הרקת ילוטב ס"מ יגילפ
לטבו הבר השעמ הב דיבעתאד איגס םיתניבמ תחא
לכ לטונ וא קפקפמ וא ה"בלו הילעש הרקת םש הנממ
והל רשכמו הל לטבמ יושעה ןמ אלו השעת הנימ קיפאד
'גמ םיחפט 'ד דע
רשכ
ןיא הרקת תרזג
נ ןתי ת לטבל הרק י הנש
קפקפמ וא תורוקה לכ
לטונ םיתניבמ תחא
ל א בל ןתינ הרקת לט
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
יבר ריאמ ד ' םיחפט
לוספ
תרזג הרקת
א " ןיידע יכ הנקתל א נ וראש 'ד לש םירסנ
םהש ו לוספ ךכס פ סו םיל הכוסה תא
'גמ םיחפט 'ד דע
לוספ
תרזג הרקת
ל א בל ןתינ הרקת לט
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
ל א בל ןתינ הרקת לט
ךירצ ונקתל בושח השעמ
לטונ םיתניבמ תחא
ד"סב ג הרקת תריז דמועכ ץורפו הכוס ט ו
3 www.swdaf.com
תקולחמ שר " תו י ו ב תופס תיגוס דמועכ ץורפ

יאמ ןתומכ
אצויו סנכנב
אהו םצמצל רשפא א " ףידעמב ימא ר
אבר רמא וליפא אמית
יאשב ן ףידעמ ויה םא
נ יתש םינות ןנתונ ברע
יתש ןנתונ ברע
םירואיב
תסרג שר " י
שי ךכסה תא סנכיל חויר
תחנב רשכה ךכיפלו
םוקמה תא םיאלממשכ
ןידופשה ןיב יונפה ךכסב
הבורמ רשכה ךכסה רשכ
לוספה ךכס לע
סק " אש ללגב ד " םצמצל א
יונפה םוקמהש ונרמא אוה
לוספה ךכסהמ רתוי –
םתסו ןתומכ ושוריפ סנכנ
אש ללגב אצויו " םצמצל א –
לבא לעופב םצמצל ןתינ
ךכסהו רשכה ךכסה תויהלו
קיודמב ןיווש לוספה
אוה ףידעמ רשכה ךכסה
לוספה ךכסה ינפ לע
ע הנווכב " םוקמ ןתונש י
תאצלו סנכיל רשכה ךכסל
רשכה ךכסה אצמנו חוירב
ךכסה ןמ רתוי .לוספה
ו ןתומכ ושוריפ הנשמב
יו סנכנב ו אצ
םא םינקה ןתונ וניא ) ךכס
רשכה ( ןידופישה לע ) ךכס
לוספ ( ץראל םילפונ ןה ירה
רשכ היל הוה ךכלהו
ספה לע הבורמ ו ל ןלטבמו
ךכס רשכה הסכמ תא םג
ה םינקה תא םגו ריוא
לע הבורמ רשכה ךכיפלו
רבד וא ולטבמו לוספה
ךכסל השענ אלש רדגנ אל
ךכסה יבגל לטבו ךכסכ ו הפ
תא ןידימעמ ןידופישה
גל ןיליטבו רשכה ךכסה יב
רשכה ךכסה
תוישוק תופסות
שר תטיש לע " י

ימייק סרטנוקה תסריגל
רמאד ןאמכ ייונשל אתשה
ונייהו רוסא דמועכ ץורפ
אמק קרפד אתכלהכ אלד
ןניקספ (:זט ףד) ןיבוריעד
לה רתומ רמאד ןאמכ הכ
ס"שהד איגוס וז ןיאד השקו
וניאד בישמכ אלא וניאש
םלועלד ולש אישוקב ששוח
אצויו סנכנב ירייא
אד אשוריפ יאהל השק ןי
לוספ ךכס לטבתיש המוד
א רשכב ע " פ בור רשכהש
הזב הז ןיברועמ ןיאד ןויכ
לכ רכינו ומצע ינפב דחא
'יפש ומכ ר ש " י ןטבחשכד
) רכינ וניאו ןבריעש (:ט
רשכ והינ יהו לוספ והינ יה
תסריג יפל אחינו רה " ח
רהו " ת אתשה אמייק אלד
ןאמכ ייונשל אברו ימא יבר
רוסא דמועכ ץורפ רמאד
ךה אכה ןנירמאק והלוכלד
םצמצל רשפא יאד אכריפ

יאמ ןתומכ
אצויו סנכנב
אהו א י א רשפ םצמצל א " ףידעמב ימא ר
ג י תסר הכוס וט :
רמא אבר וליפא אמית
יאשב ן ףידעמ ויה םא
נ יתש םינות ןנתונ ברע
יתש ןנתונ ברע
ג י תסר ןיבוריע וט :
רמא אבר א ויה ם
נ םינות ע בר נתונ ו ש ית
ש ית נתונ ו יתש
ג י תסר ר " רו ח " ת
שי ךכסה תא סנכיל חויר
ךכיפלו תחנב רשכה
םוקמה תא םיאלממשכ
ןידופשה ןיב יונפה ךכסב
הבורמ רשכה ךכסה רשכ
לוספה ךכס לע
א י אלש ןינע םושב רשפא
ךכסה ןיב והשמ ריוא אהי
רשכהב אלממשכ דופשל
ותוא וניאד אצויו סנכנ אלמ
וברקל רשכה ךכ לכ קחוד
ריוא אהי אלש לוספה לצא
לוספל רשכה ןיב והשמ
הבורמ רשכה ןיאש אצמנו
לוספה לעו ריואה לע
הסכמש דע לספב הברמש
רשכ ךכס אצמנו םידופשה
ולטבמו לוספ ךכס לע הבר

א רשפא י
ריואה לכ הסכתי אלש
לוספב ךמסנ רשכהש
ינהמ ברעו יתש אקווד
נעב לבא אברל אל רחא ןי
ףידעי אל אמש ןנירזגד
א ברעו יתש לבא " א אלב
רשכה לופי אלש הפדעה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->