Kalkulacija cena-Obrazac- KL

Obrazac KL

Redni broj iz PK-1:

Obveznik:

100500700
Petar Marković

Firma-radnje:

NAZIV FIRME doo,str

Sedište:

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 101
7002568
52110

PIB:

Šifra poreskog obveznika:

Šifra delatnosti:

Strana: 1
0.00

Ulazni PDV 5%=

109

4

5

kom

3.00

1299.00

3897.00

2214.11

6111.11

8

488.89

6600.00

2200.00

2

TRASFORMAT
OR ZPK900-8

kom

8.00

700.00

5600.00

2535.59

8135.59

18

1464.41

9600.00

1200.00

3

KEP SPK 7S9
200

kom

1.00

500.00

500.00

347.46

847.46

18

152.54

1000.00

1000.00

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9997.00

5097.16

15094.16

2105.84

17200.00

Knjiženo dana:

8

9

16.03.2009.

Obračunat
i iznos
PDV

Prodajna
vrednost
robe (sa
PDV-om)

Prodajna
cena robe
po
jedinici
mere

Napomena

3

1

2
PREKLOPNIK
KL700

1

Naziv robe

Prodajna
vrednost
Razlika u
robe (bez
ceni
PDV-a) (6 +
7 +8)

Stopa PDV %

Cena po
jedinici
mere

Redni broj

Količina

7

15.03.2009.

Jedinica mere

Zavisni troškovi

Isporučilac robe: ABM MARKET doo, NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 112
Po dokumentu: RAČUN
Broj: 156546/07
Od dana:

6

488.89
1616.95
2105.84

KALKULACIJA PRODAJNE CENE broj:

Vrednost
robe (4 x 5)

Ulazni PDV 8%=
Ulazni PDV 18%=

10

11

12

13

14

m.p.
Sastavio

Odgovorno lice

Ub
sam
2,3
O
zaš
sa

Ubaci podatke
samo u kolone:
2,3,4,5,10 i 13.
Ostalo su
zaštićene ćelije
sa formulama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful