P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ס תוחנמ ד ה סולבוטסיראו סונקרו

www.swdaf.com
ב דומע דס ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ת " ר : הז לע הז יאנומשח תיב יכלמ ורצשכ , םינפבמ סולבוטסיראו ץוחבמ סונקרוה היהו . ןהל ןילשלשמ ויה םויו םוי לכב
ןידימת ןהל ןילעמו הפוקב ןירניד . תינווי תמכחב ריכמ היהש דחא ןקז םש היה , תינווי תמכחב םהל זעל , ל רמא ןה : לכ
םכדיב ןירסמנ ןיא הדובעב ןיקוסעש ןמז . ריזח ןהל ולעהו הפוקב ןירניד ןהל ולשלש רחמל , ץענ המוח יצחל עיגהש ןויכ
המוחב וינרפצ , הסרפ תואמ עברא לע הסרפ תואמ עברא לארשי ץרא העזעדזנו . ורמא העש התואב : ריזח לדגיש רורא ,
תינווי תמכח ונב דמליש רוראו .

א דומע טמ ףד הטוס תכסמ ילבב דומלת
ינתמ ' . סונייספסא לש סומלופב - נתח תורטע לע ורזג סוריאה לעו םי . סוטיט לש סומלופב - תולכ תורטע לע ורזג , אלשו
תינווי ונב תא םדא דמלי . ןורחאה סומלופב - ריעה ךותב ןוירפאב הלכה אצת אלש ורזג ; יתה וניתוברו הלכה אצתש ור
ריעה ךותב ןוירפאב …

שר " א דומע טמ ףד הטוס תכסמ י
סומלופב - םילשורי לע סונייספסא איבהש ליח .
סוטיט לש סומלופב - ויחא סולבותסיראא סונקרוה איבהש םלוע רדסב רמאדכ הנש םיתשו םישמח ויה הזל הז ןיבו .
ומלופב ןורחאה ס - הוה ימנ סוטיט לשו תיבה ןברוח לש אוה .

ב רוט ז ףד ד קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת / ה " א
יול ןב עשוהי יבר םשב ןומיס יבר רמד הדוי יבר דמל תודעמ יא יתש ןהל ןילשלשמ ויה ןוי תוכלמ ימיב תופוק לש בהז ויהו
ופוק יתש ןהל ולשליש תחא םעפ םיילט ינש ןהל ןילעמ ' םיידג ינש ןהל ןילעמ ויהו בהז לש תואב ' שודקה ריאה העש
ירקובמ םיילט ינש ואצמו םהיניע אוה ךורב ' ר דיעה העש התוא לע םיאלטה תכשילב ' רחש לש דימת לע אבא רב הדוי
תועש עבראב ברקש א " ינש ןהל ןילעמ ויהו בהז לש תופוק יתש ןהל ןילשלשמ ויה תאזה העשר תוכלמ ימיב ףא יול ר
ש תופוק יתש םהל ולשלש ףוסבו םישבכ ריזחה ץענש דע המוח יצחל עיגהל וקיפסה אל ןיריזח ינש ןהל ולעו בהז ל
מ ץפקו המוחה העזעדזנו המוחב ' תיבה ברחו דימתה לטבו תונועה ומרג העש התואב לארשי ץראמ הסרפ

א הנשמ ו קרפ תויודע תכסמ הנשמ
] א [ םירבד השמח דיעה אבב ןב הדוהי יבר לוגנרת לקסנשו דחא דע יפ לע השאה תא ןיאישמשו תונטקה תא םינאממש
חבזמה בג לע ךסנתנש םוי םיעברא ןב ןייה לעו שפנה תא גרהש לע םילשוריב תועש עבראב ברקש רחש לש דימת לעו :

במר " א הנשמ ו קרפ תויודע תכסמ הנשמ לע ם
] א [ םהיפ לע ןישועו תורורב ולאה תוידעה לכ . ויהו בהז לש תופוק יתש ןהל ןישלשמ ויה ןוי תוכלמ ימיב ימלשוריב ורמאו
םישבכ ינש ןהל ןילעמ , םיידג ינש ןהל ולעהו בהז לש תופוק יתש ןהל ולשלש תחא םעפ , יאה העש התואב שודקה ר
םיאלטה תכשלב םירקובמ םיאלט ינש ואצמו םהיניע אוה ךורב , ר דיעה העש התוא לעו ' אבב ןב הדוהי .

אל קרפ ילשמ
) א ( וֹמִּ א וּתַּ רְ סִּי ר ֶ שֲׁ א א ָ שַּׂ מ ְ ךֶ לֶ מ לֵ אוּמְ ל י ֵ רְ בִ דּ :

שר " אל קרפ ילשמ י
) א ( ךלמ לאומל ירבד - אוה ךורב שודקה דגנכ הועהש ליבשב רמולכ אוה ךורב שודקה ומל רמאש ךלמה המלש ירבד ,
ומכ לאל לאומל ) מ בויא ( ךלמה רמאש אוה ךורב שודקה לש ומשל םירבד יפ ומל :
ומא ותרסי רשא אשמ - לכ רוענו רמז ילכ ינימ המכ ול הסינכהו שדקמה תיב תכונח םויב הערפ תב םע ןתחתהשכ
תיאדכ תועש עברא דע תרחמל ןשיו הלילה ' וא לעו ויתושארמ תחת שדקמה תיב תוחתפמ ויהו אתקיספב העש הת
דב ברקש רחש לש דימת לע ונינש ' הזה השעמה לע ותחיכוהו ומא הסנכנו תועש :

שרהמ " א דומע טמ ףד הטוס תכסמ תודגא ישודיח א
וכ סוטיט לש סומלופב ' שרפ " וכ ויחא סולבוטסיראא סונקרוה איבהש י ' כע " ל סותה לבא ' הז וחד הבורמ קרפ
ירמאדכ היה ןברוח תעשב סוטיטד ' פ ' ןיקזינה עד אמק קרפ ןנירמאדכ אבוט ומדק יאנומשח תיב תוכלמו " יו ז " ורזג ארקיעמד ל
וכ ולבק אלו ' כע " ע ל " ש היה םילשורי לע םימור לש סומלופ ואיבהש יאנומשח תיב ינבד השעמה הזש הזב דוע הארנו
פ אתיאדכ לארשי םע ןהל היהש תירבה םימורה ורבעש ןברוחה םרגו תלחתה " עד ק " מכו ז " ג ןב רפסב ש עש ןוירו " י
יחא ולא תבירמ ' וינרפצ ריזחה ץענש אתיירבב ןמקלד זמרה אוהו הושבכו םילשורי לע םימור ליח ואב יאנומשח תיב
וכ העזעדזנו המוחב ' א לכ עזעדזיו םילשורי תמוחב טלוש היהי ושע אוהש רעימ ריזחהש " שמו ודי לע י " ךה יתיימ ה
יחאד אדבוע ' הש סוטיט לש סומלופא יאנומשח תיב ג ןברוחה ףוס הי " ע כ " קו ושע לש וחכ םימורה י " ל ) פ ' ע הבורמ " ש :(1
סב " ד ס תוחנמ ד ה סולבוטסיראו סונקרו
www.swdaf.com
ב דומע טע ףד אמק אבב תכסמ ילבב דומלת
ינתמ ' . אב הקד המהב ןילדגמ ןיא " י , לארשי ץרא לש תורבדמבו אירוסב ןילדגמ לבא . םילשוריב ןילוגנרת ןילדגמ ןיא - ינפמ
םישדקה , לארשי ץראב םינהכ אלו - תורהטה ינפמ . םוקמ לכב ןיריזח ןילדגמ ןיא . א םדא לדגי אל בלכה ת - היה ןכ םא אלא
תלשלשב רושק . םינויל םיבושינ ןיסרופ ןיא - ל בושיה ןמ קוחר היה ןכ םא אלא ' סיר .

ב דומע בפ ףד אמק אבב תכסמ ילבב דומלת
םוקמ לכב םיריזח ןילדגמ ןיא . ןנבר ונת : הז לע הז יאנומשח תיב ורצשכ , ץוחבמ סולבוטסיראו םינפבמ סונקרוה היה .
ןירניד הפוקב םהל םישלשמ ויה םוי לכבו , ןידימת םהל םילעמ ויהו . תינווי תמכחב ריכמ היהש דחא ןקז םש היה , םהל רמא :
םכדיב םירסמנ ןיא הדובעב ןיקסועש ןמז לכ . מל הפוקב ןירניד ולשליש רח , ריזח םהל ולעהו . ץענ המוחה יצחל עיגהש ןויכ
המוחב וינרפצ , הסרפ תואמ עברא לע הסרפ תואמ עברא לארשי ץרא העזעדזנו . ורמא העש התואב : לדגיש שיאה רורא
םיריזח , ינווי תמכח ונב תא דמליש םדאה רוראו ת . ונינש העש התוא לעו : ןיפירצה תונגמ רמוע אבש השעמ , םחלה יתשו
רכוס ןיע תעקבמ . אריסא ימ תינווי תמכחו ? אינתהו , יבר רמא : לארשי ץראב המל יסרוס ןושל ? ןושל וא שדקה ןושל וא
תינוי ! או " יסוי ר : המל ימרא ןושל לבב ? יסרפ ןושל וא שדקה ןושל וא ! ירמא : דוחל ינוי ןושל , דוחל תינוי תמכח . ימ תינוי תמכחו
אריסא ? בשר םושמ לאומש רמא הדוהי בר רמאהו " ג + : ג הכיא ' + ללוע יניע יריע תונב לכמ ישפנל ה - תיבב ויה םידלי ףלא
אבא , הרות ודמל םהמ תואמ שמח , תינוי תמכח ודמל תואמ שמח , איסעב אבא יחא ןבו ןאכ ינא אלא םהמ רייתשנ אלו !
ירמא : לאילמג ןבר תיב ינאש , תוכלמל םיבורק ויהש ; אינתדכו : ירומאה יכרדמ הז ירה ימוק רפסמה , ןבואר רב סומלוטבא
וריתה ימוק רפסל ול , תוכלמל בורק אוהש ינפמ ; תינוי תמכחב רפסל םהל וריתה לאילמג ןבר תיב לש , םיבורקש ינפמ
תוכלמל .

ב דומע בפ ףד אמק אבב תכסמ תופסות
תינווי תמכח ונב דמליש םדאל רוסאו - או " ורזג סוטיט לש סומלופב אלהו ת הטוסד ארתב קרפב ןנירמאדכ ) טמ ףד (.
ןברוח תעשב היה סוטיטו ןיקזינהב ןנירמאדכ ) ונ ףד ןיטיג (: אבוט ימדק יאנומשח תיב תוכלמו ןנירמאדכ פב " עד ק " ז ) ףד
ט (. יו " א והיינימ ולבק אלו ורזג ארקיעמד ל " הריזג אכיא ףוסבל לבא ןיירבע ירקימ היה אל רוראב םקימל יעב הוה יא נ
ינתמד לדגי אלד הארנו ןנברד ' סוטיט לש סומלופד הריזג התיה איה .
אבש השעמ ונינש העש התוא לעו . וכ ' - תוחנמב איה הנשמ פב ' ר ' לאעמשי ) דס ףד : ו םש ( או " יכדרמ ימיב אהו ת
השעמה הוה מגב םתה רמאדכ ' וכ הנגא הידי ביתוא אשרח אתאד ' יכדרמ ןהל רמא לכ יכדרמ היח םא איה הלודג המיתו
ר םא יכ היה אל יאנומשח תיבד ךכ " ןברוחה םדוק םינש ס פב רמאדכ " עד ק " ז ) ט ףד (. רל הארנו " ויהש ןתוא לכד י
יארקנ ויה תונושלבו םיזמרב םיאיקב גד השעמ ותואו ריכהל םכחו שאר היה אוהש יפל יכדרמ םש לע ם ' יתיימד םישנ
שממ יכדרמ היהש הארנ םתה ןנתד ונייהו רמאקד ) ה קרפ םילקש ' א הנשמ ' ( ןינקה לע היחתפ .

ב דומע דס ףד תוחנמ תכסמ תופסות
תינווי תמכח ונב תא דמלי רשא םדא רורא - םחלה יתש ףוסב ןמקל עמשמד אהו ) טצ ףד (: ןוגכ הרותה לכ דמלש ימד
ר לש ותוחא ןב אמד ןב ' מלו שומי אל ביתכד םושמ ואל יא ירש לאעמשי " יפא ד ' םדא ארק אל תירחש עמש תאירק אלא
ירשד עמשמ שומי אל תוצמ םייק תיברעו הטוסב ןחכשאדכ תוכלמל בורק היה אמשד ךרוצ אכיאד אכיה ונייה ) טמ ףד (:
ר ול ריתה אלש המו תוכלמל ןיבורקש ינפמ תינווי תמכח דומלל םהל וריתה לאילמג ןבר תיב לשד ' אל אמש לאעמשי
רב ומכ רוביצ ךרוצ ךכ לכ היה " ניברו ג רד תויהל רשפא יאו היה הריזג םדוקד שרפמ לאומש ו ' ןברוח רחאל לאעמשי
היה ר ואדפש ' פב עשוהי ' ןיקזינה ) חנ ןיטיג (. יפאו היה קוניתו ' ר ' כ םדק אל תוכלמ יגורה הרשעמ היהש רחא לאעמשי " כ
בשרד " ב תוכלמו הנש האמ תיבה ינפב ןתואישנ וגהנ ןועמשו לאילמגו ללה ןנירמאו ומע גרהנ ג אבוט ומדק יאנומשח תי
פב אתיאדכ " עד ק " ז ) ט ףד (. סודרוה דמעש שלשו האמ תיבה ינפב קספ יאנומשח תיב תוכלמד סומלופב אלהו רמאת םאו
פב אתיאדכ ורזג סוטיט לש ' הטוסד ארתב ) טמ ףד (. תינווי תמכח ונב תא םדא דמלי אלשו תולכ תורטע לע ורזגד
כלמו ןברוח תעשב היה סוטיט לש סומלופו אבוט ומדק יאנומשח תיב תו פב אתיאדכ " עד ק " ז ) ט ףד (. תיב תוכלמד
שלשו האמ תיבה ינפב קספ יאנומשח ה ץריתו " ולביקו ורזג ףוסבלו והיינימ ולביק אלו ורזג ארקיעמד ןועמש יברב בקעי ר
ילע ילובקל יעב יאו אמלעב רוראב יאק ארקיעמד רמול שי דועו והיינימ ' ףוסבלו ירש ןנברד אתוטל ירמגל ורסאו ורזג
ירמא אהד השק והימו ' ) ול ףד תועובש (. יודנ וב הללק וב רורא .
ןיפירצ תוגגמ רמוע אבש השעמ ונינש העש התוא לעו - םילקשד ימלשוריב ) פ " ה ה " ב ( םעפש אדבוע ךדיאא הל ינת
וכ לארשי ץרא הפדשנ תחא ' תוידע תכסמבו ) פ " מ ו " א ( רחש לש דימתד איהה לע אכהד אדבוע אינת דב ברק ' תועש
שרו " יפ י ' רחשה תלפתב ) דכ ףד תוכרב ( ד דע ןשיש הערפ תב אשנשכ היה המלש ימיבד ' תיב לש תוחתפמ ויהו תועש
אתקיספב אתיא ימנ יכהו ויתושארמ תחת שדקמה .
יכדרמ והל רמא - לע הארנו ךכ לכ םימי ךיראהש רמול אוה המיתו שורושחא ימיב היהש יכדרמ אוהד סרטנוקב שריפ
עדמו לכש ילעב םיאיקב אלא םינממ םניאש יפל ומש לע םינוממה ןיארקנ ויה ןושארה יכדרמ םש .
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->