சின சிதைனக

(vikatan) ெதாட ஜாதா ெசான 55 வாைதகளி 2
சிகைதக 

க
உலகி மிக பிரபலமாவ"#$டான பிர%சிைனக
என"# அ()ப*.
தின+ ஆ-ேடாகிரா) வா/க வ0 1-டதி2# அளவிைல. என"#
ரசிகக
இலாத இடேம கிைடயாெதனலா. வய( விதியாச பாராம
அைனவ0 எ5ட ேபா-ேடா எ6("ெகா
வாக
. எத2#ேம +க 
ளி"காம அைனவ அபிலாைஷகைள 8தி ெச9ய க2"ெகா6தாக
.
இ0)பி5 கேபாைத உ%சியிேலறி நா யா ெத<மாெவன மமைத<ட
ேக-டேதயிைல.
அ வழ"கேபால பணி+*( இல தி0பி"ெகா$*0ேத. வழியி
யா0 க$6ெகா
ளேவயிைல. *?னிேல$- உைடமா2 இடதி என(
மி"கி சீ0ைட சி("ெகா$*0த(.

சிரம
அமா அ*"க* ெசாவா
. சின வயதி நா ெச( பிைழத கைதைய.
க"#வா இ0ம, விதவிதமான கா9%செல ெசாலி"ெகா$ேட ேபாவா
.
பா"காத ைவதியமிைல. நா-6 ைவதியலி0( ேஹாமிேயாபதி,
ஆ/கில எ எைத< வி-6 ைவ"கவிைல.
நைரைர த-*யேபா( த ேவைலகைள த-6த6மாறி தாேன ெச9வா
.
எBவளேவா ெசாலி< ேக-டேதயிைல. பதிC"# ஏேத5 ெச9ய எ
மன பதவித($6.
ந$ப ேதாைள த-*ய( தி0பிேன. "$ணியாமா... சிரம ெகா6"காம
ேபாயி-டா"
சிரம)ப-6 ஒ0 ெசா-6 க$ண ீ வத(.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful