P. 1
Pirivim sandippom -2

Pirivim sandippom -2

|Views: 297|Likes:
Published by api-19655300

More info:

Published by: api-19655300 on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

1

This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others.

இ¸த| ,¸தகi உ¸·ம ப¸¸ «சuய|ப|ட_. இத·ன ம¸றவ_÷_ இ·ணயi ¸லi அ_|,த÷ ¬டா_.|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi
பாகi - 2


1

lனiபா÷க¸¸÷ ¸த÷¸·றயாக அ|பா கcc¸ ¬¸_வ·த| பா¸¸தா÷ ர_.

''என÷_÷ «கா_சi பயமா இ_÷_ ர_.''

''எ_÷_? ¸·கதான|பா ஒ_ மனCசாட எ÷·ன அ|·ள பcண «வ¬¬ அ«ம¸÷கா
Cபாu¸தா÷ ஆக_i_ ஒ¸·த÷ கா÷ல ¸÷÷·க.''

''அ_ ச¸ ர_. ¸ அ«ம¸÷கா¸÷_ எ_÷_| Cபாற «த¸uமா?''

''ப,÷÷ற_÷_.''

''அ_÷_ ம|¸i இ÷·ல, ப,¬¬|¸ ¸_i| வ¸ற_÷_. அ_தா÷ என÷_
¸÷÷யi. ¸_i| வ¸ற_!''

''ஏiபா, ¸_i| வராம எ·Cக Cபாu_Cவ÷!''

''அ«ம¸÷கா மாயCதசi. «ப¸ற தக|ப·ன÷¬ட மற÷க அ,¬¬_i.''

''நா÷ அ|ப,|ப|டவ÷ இ÷·ல|பா. அ«ம¸÷கா·CலCய இ_¸__Cவ÷_
கவ·ல|பட¸·களா? எ|ப,|பா சா¸¸யi? ஸ்¸டc| ·சா·ல CபாCற÷, Cகா¸ஸ்
¸,_ச_i அவ·கCள _ர¸¸_வா·க.''

''இ÷·ல ர_. அ·க Cபாu|டா. அ¸த Cதச¸¸ல ஒ|,÷÷ற_÷_ பல வ¸க·
இ_÷__.''

''எ·Cக ஒc_ «சா÷_·க பா¸÷கலாi.''

''மா|Cட÷! என÷_ ¸ ¸_iப Cவ_i'' ·க÷_|·டயா÷ கcc·ர¸ _·ட¸_÷
«காcடா¸. ''¬ல Cவ·ளuல தi¸ ¬÷மா மா¸¸ ¸ஜ வா¸÷·கuல நட¸_÷க
Cவc,u_÷__.''

''அ|பா, உ·க_÷_ அ«ம¸÷கா·ல இ_¸_ எ÷ன Cவ_i «சா÷_·க?''

''¸தா÷! «ஜய¸¸, Cக_. உன÷_ ஏதாவ_ அ«ம¸÷கா·ல இ_¸_ அ_|ப¬
«சா÷ல|¸மா?''

''அ_ எ÷னCமா «சா÷றாCள ·ரஸ்-_÷க¸?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

2

''இ¸த _÷க¸ ,¸¸ உ÷·ன ·|¸| Cபாகா_!'' «ஜய¸¸·ய இ¸||÷
_ழ¸·தuட÷ பா¸÷_iCபா_ ஒ_ மா¸¸ இ_¸த_. _ழ¸·த·ய¸ _·க|
பcc·|¸, அ|பா·÷ ப÷க¸¸÷ Cபாu| ப¸¸_÷ «கா·ள, Cச! அ|ப, எ÷லாi
¸·ன÷காCத!''

''ர_ «கா_சi த÷யா வ¸யா?''

''எ÷ன|பா!'' சா÷ஸ் |ரயாcக· ·ய¸¸_ ·_·_¸_÷ «காc,_¸தா¸க·.

''எ÷÷|ட ஒ_ ச¸¸யi பcc÷ «கா¸÷க_i.''

''ம_iதா·வ அ·க ச¸¸÷க ¸ய¸¬ «சuய÷¬டா_. அதாCன?''

அவ¸ ச¸_ அ¸¸¸_ Cபாu ''த| வாஸ் ÷ளவ¸! எ÷ மன·ச ¸ ,¸_¬|,_÷Cக!
அ_வ·ர÷_i ச¸Cதாஷiதா÷.''

''அ¸த÷ காத÷ க·த«ய÷லாi எ|பCவா ¸,_¬ Cபாu_¬¬|பா. ஒ_ வ_ஷ¸_÷_
அ|,றi இ|ப ¸·ன¬¬| பா¸¸தா எ÷·ன| Cபால ஓ¸ அ, ¸|டா· இ_÷க
¸,யா_. Cகவலi ஒ_ «பc_÷காக¸ த¸«கா·ல «சu_÷க இ_¸Cத÷ பா_! Cச!
அவ எ÷Cக¸ «க|¸|Cபானா என÷«க÷ன!''

ஒ÷«ப_÷÷ பiபாu «ச÷பவ¸க·ள «ச÷¸¸|,÷_ அ·ழ¸த_. ''அ|ப Cபாu|¸
வ¸யா...? «ல|ட¸ Cபா¸. அ¸த «ட÷Cபா÷ நiப¸ ப¸¸ரமா «வ¬¬_÷க÷ல?
பாஸ்Cபா¸|, ,ராவல¸ஸ் «ச÷.''

''அ|பா ¸·க எ¸த·ன «ப¸யவ¸” எ÷றா÷ அவ¸ ·க·ய| ப¸¸. ''இ_÷க|¸i,
பரவாu÷·ல'' எ÷_ ¬¸¸தா¸.

''எ÷·ன ஸ்¸ர|ப¸¸¸, உபCதசi த¸_ அ«ம¸÷கா Cபாற_÷_¸ _c¸Cகாலா
இ_¸_, |ரயாண¸_÷_| பணi Cசக¸¬¬ ,÷«க| வா·÷¸ த¸_...
இ·த«ய÷லாi எ|ப,|பா நா÷ ¸_||¸ தர| CபாCற÷!''

''இ|ப ¸ «ச÷,«மcடலா ஆu|,_÷Cக! ஹா· எ ·நஸ் |¸|. அ«ம¸÷கா·ல
இ·÷÷ஷ் «ம÷ல| Cப¬!''

அவ·ர¸ தய·காம÷ ¸¸தiட Cவc¸i Cபா÷ இ_¸த_. சi|ரதாயமாக 'டா|டா'
கா|,னா÷ ·மான|ப, ·ல_iவ·ர அவ¸ மா,u÷_¸_ பா¸¸_÷
«காc,_|பா¸ எ÷_ Cதா÷¸ய_. _÷கi «ந_·ச அ·ட¸த_. எ¸¸காலi
«த¸யாதத÷ பயi வu¸¸÷ கனமாக இ_¸த_. ¸த÷ ·மான| பயணi. ஏ¸பஸ்ஸி÷
|ரமாcடi Cவ_ கல÷÷ய_. ஸீ|-«ப÷|¸ட÷ ¸ண¸னா÷. Cஹாஸ்டஸ் «கா¸¸த
ப_·ச| |¸÷க÷¬ட¸ தய·÷னா÷. ¸|·ட ஜ÷ன_÷_ «வ·Cய «ச÷·ன
நகர¸i அ|பா¸i அவ·ன ·|¸ ஸ்¸ரமாக| |¸¸_ நக¸வ_ Cபால¸ Cதா÷¸ய_.
இ|Cபா¸÷_¸Cத அவ÷ «ச_¸த|ப|டவ÷ Cபால¸தா÷ உண¸¸தா÷.
«ச÷·ன÷_ வட÷Cக அ¸கi «ச÷¸ராதவ÷ ¸m¸ எ÷_ «தாளா,ளா எ÷_ ஒ_
_|·டui மா|,÷ «காc¸ அ«ம¸÷கா¸÷_ ·மானCம¸ ·|டா÷.

பiபாu÷ ஸாஹ¸ ப_¸÷_ மா¸ ந··ர·÷ ஏ¸ஃ|ரா÷ஸ் ·மான¸¸÷
ஏ¸÷«காcடா÷. இ¸த ·மானi அ·த·ட «ப¸சாக க÷யாணCம பcணலாi
Cபால இ_¸த_. உ·Cள ஒ÷«ப_÷÷ |«ர_¬ பா·ஷ Cப¬ய_. பயc|«பcக·
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

3
க|டi Cபா|ட ச|·ட அc¸_ உயரமாக அ·Cக இ·Cக உல·னா¸க·.

ர_ப¸ இ¸த·ன |ரi|,÷_¸ தயாராக இ÷·ல. பகலா இரவா எ÷_ «த¸யாத
¬மா¸ ப¸«ன|¸ மc Cநர| |ரயாணi. பா¸ஸி÷ இற·÷யதா எ÷ன? எ|CபாCதா
யாCரா அவ·ன எ_||, ''இ¸தா «வஜிCட¸ய÷ சா|பா¸'' எ÷_ |ளாஸ்,÷
|ளாஸ்,÷காக இ·ல த·ழக·ள¬ சம¸||¸_ ·|¸ ¬¸¸_ ·|¸| Cபான Cபா_
இ÷·ற÷_ எ÷ன ÷ழ·ம எ÷ப_¬ட மற¸_ Cபா¬¬. ·மான¸_÷_·CளCய
¬÷னதாக¸ ¸·ரCபா|¸ ¬÷மா கா|,னா¸க·. '«ஹ|Cபா÷' வா·÷÷ «கா·ள¸
«த¸யாம÷, அத÷ «ம:ன¬ சலன·க·ள அ·ர¸ _÷க¸¸÷ பா¸¸_÷
«காc,_÷க, |«ர_¬ ச|-·ட|,÷க_ட÷ அ¸_i ஒ_ காத÷ க·த. எ¸¸¸த
·|,¸_÷ க÷யாணi பcc÷ «காc¸ வ¸¸_|பவ· ப·ழய காத÷. காத÷! Cச!
எ÷ன ஒ_ ¬_|··ள¸தனமாக நட¸_ «காc¸ ·|Cட÷! ம_iதா
÷·ட÷க·÷·ல எ÷_ அ__ ஆகா¸¸யi பcc ஓ¸ அ«ம¬_¸ த¸«கா·ல ¬ட
¸ய÷_ பா¸¸_...

ம_iதாவா! யாரவ·?

Cஜஎ|ஃCக ·மான ¸·லய¸¸÷ இற·_i ¸i¸தமாக 747 ·மானi «ம÷ல¬ ச¸ய
ஜ÷ன_÷_ «வ·Cய ¸¸யா¸÷ நகரi «ம÷ல அ·ச¸த_. உயரi _·றய அ¸த
«ந·ui ஒ· ம·ல|பாi, கா¸ வ¸·ச எ÷ப_i ந|ச¸¸ர÷ _·ய÷க· எ÷லாi
நகர¸¸÷ «மகா வா| i÷சார ·¸க· எ÷ப_i ,லனாu¸_.

·மானi த·ர «தா|டCபா_ ச¸Cற ¬_·÷ய_. ·மான ¸·லயi அiப¸
«வ·ள¸¸÷ ¸·ன¸¸_÷க, மc·ட Cம÷ ப·¬ ப·¬ வc,க· அ·லய ·மானi
ரதiCபால «ம÷ல நக¸¸_ கா÷÷¸| ¬÷க·ல நாட, அத÷ வாச·ல ஓ¸ இய¸¸ர÷
·க வ¸_ அ·ண¸_÷«கா·ள Cதா·÷ 'பாவநாசi ஏ· ஸ்Cடா¸ஸ்' ·ப உட÷
¸__i பாஸ்Cபா¸|, ,÷«க| Cபா÷ற உப¸÷ கா÷த·க·; வu¸¸÷ த·ழ ¸÷ற
ப¬, ஒ_ நா· சவரi _ற¸த ¸கi, க·ள|,, ஆயாசi, «கா_ச பயi, கவ·ல எ÷_
கதiபமாக ·மான¸·த ·|¸ «வ· நட¸தா÷.
·க÷க,கார¸¸÷ மc பா¸¸தா÷ க÷னா|÷னா எ÷_ இ_¸த_. எஸ்கCல|ட¸÷
அ÷ல_ அத÷ «பய¸ 'வா÷Cவ'யா அ¸÷ கா÷ ·வ÷க¸ தய÷கமாக இ_¸த_. எ·Cக
Cபாவ_ எ÷_ ¸¸மானi÷லாம÷ அவ¸க· எ÷Cலா_i ஊ¸¸த ¸·சu÷
«தாட¸¸தா÷. ஒ_ க_|, அ¸கா¸ அவ÷ பாஸ்Cபா¸|·ட÷ Cக|டா¸. அவ¸
ஆ·÷லi இவ_÷_| ,¸ய·÷·ல. இவ÷ ஆ·÷லi அவ_÷_! 'ச|ப÷' எ÷_
¸¸¸·ர _¸¸, 'Cபா' எ÷றா¸. எ·Cக Cபாவ_ எ÷ப_ ·ள·க·÷·ல. அi,÷
_¸க·ள¬ சா|¬யாக ·வ¸_÷ «காc¸ நட¸தா÷. நட¸தா÷ எ÷ப·த·ட,
நட÷க ·வ÷க|ப|டா÷ எ÷றா÷தா÷ «பா_¸_i.

அ«ம¸÷கா·÷ ¸த÷ கcணா,÷ கத¸ ர_ப¸÷_¸ தானாகCவ ¸ற¸_
வ¸·|ட_. ஹா÷ வ¸த_. அ¸÷ ர|ப¸ பாi|÷ ¸_÷÷ Cம÷ அவ_·டய அ_÷_
_|Cகஸ் ஊ¸¸_ வ¸த_. அ·த÷ கவ¸¸_ «காc¸ ர_ப¸ அ«ம¸÷கா¸÷_¸
தயாரானா÷. ¸த÷÷ அ|பா «கா¸¸த நiப_÷_| Cபா÷ «சu_ பா¸÷க Cவc¸i.

அ_÷÷ _|·டயான ஸ்¸÷க·÷ உ|கா¸¸_ «காc¸ ¸·றய ஜன·க·
வ¸·சயாக÷ கா¬ Cபா|¸ உ¸சாகமாக| Cபா÷ Cப¬வ·த| பா¸¸தா÷. ¸ய÷_
பா¸÷கலாi எ÷_ Cதா÷¸, அ|பா «கா¸¸த «ட÷Cபா÷ எc 212 987 9254
பா¸¸தாCல பயமாக இ_¸த_. ஒ_ கா÷ Cபா_÷_ அ_÷÷ «ச÷_ ¸த÷ர¸
மா||··ளCபால அ·த÷ ·கu÷ எ¸¸_| பா¸¸தா÷. கா¬ Cபா¸i ·த¸·த|
ப¸¸ அத÷ ¸_¬u÷ ஒ_ ச¸¸¸ரCம எ_¸u_¸த_. ·பu÷_¸_ ஏCதா ஒ_
கா·ச| Cபா|¸ அ¸த எcக·ள நi|÷·கu÷லாம÷ ப|ட÷÷ ஒ¸¸னா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

4
''தய¸ «சu_ இ_ப¸·த¸_ «ச÷| Cபாட¸i'' எ÷ற_ ஒ_ _ர÷.

''iஸ் நா÷ இ_ப¸·த¸_ «ச÷|தா÷ Cபா|Cட÷ எ÷_ ¸·ன÷÷Cற÷.

''தய¸ «சu_ இ_ப¸·த¸_ «ச÷| Cபா¸i'' எ÷ற_ ஒ_ _ர÷.

''எ÷÷டi இ_÷_i நாணயi இ_ப¸·த¸_ எ÷_தா÷ கா|,யதாக ஞா...''

''தய¸ «சu_ இ_ப¸·த¸_ «ச÷| Cபாட¸i' எ÷ற_ _ர÷. «கா_ச Cநர¸¸÷
ம¸«றா_ ÷·÷ Cக|¸ ''_| ஈ·÷·... ஆ¸ ¸ இ÷ |ர|·?'' எ÷ற_ ம¸«றா_
«பc _ர÷.

''இத¸_ ¸÷ ஒ_ «பc இ_ப¸·த¸_ «ச÷| Cபாட¬ «சா÷னா·'' «ம÷ல
ஆ·÷லi Cப¬னா÷.

''அ_ «பcc÷·ல. கi|¸|ட¸ _ர÷! ¸·க· Cபா|ட_ ப¸_ «ச÷|. இCதா,
அ·த¸ ¸_|| த_÷Cற÷.'' - «ட÷Cபா÷ அவ÷ Cக|ட நாணய¸·த¸ _||ய_.
''இ|Cபா_ இ_ப¸·த¸_ «ச÷| நாணயமா எ÷_ பா¸¸_| Cபா¸·க·!''

''தா·÷ஸ்! ¸·க_i கi|¸|டரா?''

''இ÷·ல, நா÷ ம÷த_லiதா÷!'' எ÷_ ¬¸¸த_ ம_¸·ன.

ர_ப¸ Cகா|¸| பா÷«க|¸÷_· Cத, நாணய¸·த¸ Cத¸¸«த¸¸_ அ·த
ஓ|·ட÷_· «ச_¸¸ ம_ப, அ¸த எcக·ள ஒ¸¸| பா¸¸தா÷.

«கா_சCநரi ஒ¸·ற ஒ¸·றயாக அ,¸த |¸பா¸ ம_¸·ன ''அCலா!'' எ÷ற_.

''·ம Cநi இஸ் ர_ப¸. ஐi ¸ ஸ÷ ஆஃ| ஒ÷ iஸ்ட¸ Cகா·¸தராஜ் ஆஃ|
பாவநாசi இ÷ ,÷னCவ÷ ,ஸ்|¸÷| ஆஃ| டi÷நா¸ இc,யா...''

''ராஜ் மகனா ¸! தi¸ல CபCச÷! எ_÷_ கஷ்ட|ப|¸ எ·க ஊ¸ இ·÷÷ஷ்
CபசCற...''

ர_ப¸÷_ அ¸த ஆசாi·ய| பா¸÷காமCலCய |,¸_| Cபாu·|ட_. ''ஸா¸!
«ராiப தா·÷ஸ் ஸா¸! உ·க ஊ¸ «ராiப _ழ|பமா இ_÷__! வ¸த உடCனCய
கi|¸|ட¸ அத|¸_!

''எ·க இ_÷Cக?''

''·மான ¸·லய¸¸Cல''

''Cஜஎஃ|Cக தாCன?''

''அ_ எ÷னCவா ஸா¸!

''Cஜஎஃ|Cகலதா÷ வ¸¸_|Cப... எ¸த «ட¸iன÷?''

''அதா÷ ஸா¸, இi÷Cரஷ÷ எ÷லாi «ச÷ பcc|¸ «வ·Cய ஒ_ ஹா_÷_...''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

5
''இத பா_|பா, இ¸த அ·டயாளi Cபாதா_. இ¸த ஊ¸ல எ÷லாCம «ப¸¬;
Cஜஎஃ|Cக ·மான ¸·லய¸¸÷ ஏக|ப|ட «ட¸iன÷ இ_÷_. எ¸த ஃ|·ள|,ல
வ¸த?''
''ஏ¸ |ரா÷ஸ்''

''ச¸, அ·CகCய இ_. ·லகCவ ·லகாCத.''

''நா÷ டா÷ஸி ,,¬¬...''

''ச¸தா÷! «சா¸·தCய எ_¸ «வ÷க Cவc,u_÷_i! நா÷ இ_÷÷ற_
அ·÷_¸_ நா¸ப¸த_¬ ·ம÷... இ¸த ஃபா¸மா÷|,«ய÷லாi Cவcடாi.''

''நா|ப¸த_¬ ·மலா!''

''நா|ப¸த_¬ ·ம÷·÷ற_ இ¸த ஊ¸ல ¬||¸ _ரi. அ·CகCய இ_. வCர÷.
எதாவ_ சா||,யா?''

''«வஜிCட¸ய÷ l÷ஸ் «கா¸¸தா·க!''

''«ச¸த ¸! «வ·ளா|¸÷_ ·வ÷கற த·ழக· எ÷லாi «கா¸¸¸_|பா·கCள, ச¸,
உன÷_ ந÷ல தu¸ சாதமா தயா¸ பcc ·வ÷கCற÷. கா¸¸_ வCர÷!''

''ச¸ ஸா¸, «வ¬¬ரவா?''

''ச¸தா÷! «வ¬¬|ட÷னா, நா÷ உ÷·ன எ|ப, அ·டயாளi கc¸|,÷÷ற_? ¸
இ_÷÷ற_÷_| ப÷க¸¸ல ஏதாவ_ ஒ_ அ·டயாளi கா|¸!''

''«ஹ¸|ஸ்«ரc| எ கா¸_ எ_¸u_÷_ ஸா¸.''

''அ_Cபா_i அ·டயாளi, «ஹ¸|ஸ் «ரc| எ கா¸ «டஸ்÷_÷_ ப÷க¸¸ல
கccல ப_ச·ட¬¬ ஓ¸ இ¸¸ய இ·ளஞ÷! வCர÷!

,÷ன·கuட÷ «ட÷Cபா·ன ·வ¸தCபா_ அ«ம¸÷கா அ·வள¸
அ¬¬_¸த·÷·ல.


2

·மான ¸·லயCம ஒ_ நகரiCபால¸தா÷ இ_¸த_. «ட¸iன_÷_ «ட¸iன÷
ஷ|,÷ பஸ்க· ·ஹ|ரா÷÷ ¬வாச¸_ட÷ கத·வ¸ ¸ற¸_ |ரயாcக·ள÷
«கா|,÷ «காc,_¸தன. கcணா,÷_ «வ·Cய கா¸க·. கா¸க·ள÷ கா¸களா÷
_ர¸¸÷ «காc,_÷க, இ¸த| ப÷கi ¸_i|னா÷ «ந¸க ஏCரா|Cள÷க· ஏCதா
«பாi·ம÷ க·டu÷ Cபால இ·ற¸¸_¸தன. i÷«வ·¬சi அ·க·Cக ·வர
ஊ¬க· «பா_¸¸னா¸ Cபால¸ தா÷÷ய_. ஓ|ட÷க_÷_ அ·ழ|, ·¸÷_i
இலவச «ட÷Cபா÷க· வ¸·சயாக ஒ_ ¬வ¸ _ரா¸i கா¸¸_¸தன.

த·_ வc,u÷ Cகா÷_c¸÷ கc பா|பா÷க· ப÷ய÷÷ 'ஐ ல· ¸¸யா¸÷'
¸||,¸தா¸Cபால¸ த·லமu¸ ·வ¸_÷ «காc¸ ஊ¬¸·ன÷ காலcக·÷
நட÷_i «வ··ள÷கா¸. த·ல ¸_வ_i ¸¸¸¸யாக| |÷÷÷ «காc¸ ர¸த¬
¬வ||÷ ÷|ஸ்,÷ அc¸_ «காc¸ ஆc |··ள Cகா|¸i பாc|¸i, அc¸_
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

6
«காc¸ «காச«காச எ÷_ நாuட÷ நட÷_i ¸÷Cரா «பcமc. உலக¸¸_·ள
அ¸த·ன கல¸_i ஜன·க·.

ர_ப¸ த÷ _|Cக·ஸ அ·ண¸_÷ «காc¸ ச¸_ Cநரi உ|கா¸¸தா÷.
கதகத|பாக¸தா÷ இ_¸த_. «வ·Cய _·_i Cபா÷ இ_¸த_. «வ__ர¸¸÷ பல
மா,÷ க|டடi ஒ÷¸÷ கா¸க· மா··க சாமா÷Cபா÷ அ¸÷÷
·வ÷க|ப|,_|ப_ «த¸¸த_. ÷¸ வானi நகர¸தா÷ ஒ· «ப¸¸_÷க, ¸லா
அப¸தமான உயர¸¸÷ «தா·÷÷ «காc,_¸த_.

“¸ தாCன|பா ர_ப¸?''

¸_i|னா÷. ''பா¸¸த உடCன கc¸|,¬¬|Cட÷. அiCபா÷_ உ÷கா¸¸_÷|¸
இ_÷÷Cய! எ|ப, «ச:÷÷யi எ÷லாi? இ¸¸யா·÷ மாதi ¸iமா¸ ம·ழ
«பu_÷|¸ இ_÷_தா? இ¸¸ராகா¸¸ ¬கமா இ_÷கா·களா? எiஜீயா¸
«ச:÷÷யமா?''

ர_ப¸ எ_¸_ ¸÷றா÷. இவ_÷_ ¬மா¸ நா¸ப_÷_ அ_÷÷ இ_÷_i Cபால
இ_¸த_. த·ல ச¸_ வ_÷·கயாக இ_¸தா_i. இ_÷÷ற ¸,·ய ,…¤
,…¤வா÷÷¬ சமா·¸¸_¸தா¸. க_¸_ வ·ர ம·ற÷_i ப÷ய÷ Cபா|,_¸தா¸.
அ¸÷ ஈ|, எ÷_ ஆ·÷ல¸¸÷ எ_¸_÷க· எ_¸u_¸தன. ஜீ÷ஸ் அc¸_
ஓ|ட÷கார÷÷ „¥÷க· அc¸¸_¸தா¸.

''எiCப¸ Cமாக÷ராi. உ·க|பா¬ட ஒ¸÷ பccu_÷Cக÷. எ|ப, இ_÷கா¸
Cகா·¸தராஜ்?''

''ந÷லாu_÷கா¸ ஸா¸. உ·க_÷_¸தா÷ «ராiப ¬ரமi''

''அ«ம¸÷கா·÷ கா¸ ஓ|,÷÷|¸ வ¸ற_ ¬ரமi_¸தா_i எ÷ன? அ_÷காக
¬iமா வா¸¸·தக·ள ·c «சuயாCத. ¬÷÷ரi வா. தகாத இட¸¸÷ பா¸÷
பcc|¸ வ¸¸_÷Cக÷. பா¸÷÷· லா| Cபாக_iனா அ·ரமcயாu_i. Cவகமா
வா'' எ÷_ அவ÷ «ப|,·ய| ப¸¸÷ «காc¸ ··ரவாக நட¸தா¸ ர_ப¸.
அவ_÷_| |÷ ஏற÷_·றய ஓட Cவc,u_¸த_.

அவ_·டய கா¸ ¸ளமாக இ_¸த_. நா_ ப÷க·க·_i ·ள÷_ ப·¬¬|¸÷
«காc,_÷க, அத÷ |÷ ஸீ|,÷ அவ÷ «ப|,·ய ·¬·|¸÷ கத·வ ¸ற¸_
உ|கார ·வ¸_ ஸ்,ய¸· க_¸¸÷ இ_÷_i சா··ய¸ ¸_÷ன_i பா|¸
Cக|ட_. உடCன ,ற|ப|¸ ''ந÷ல Cவ·ள... Cபா÷ஸ்கார÷ பா¸÷க·ல. Cடா
பcc|¸| Cபாu_|பா÷. அ·க ¸_¸த÷ ¬டா_. «ப÷| Cபா|¸÷க. «கா_சi
Cவகமா Cபாக Cவc,u_÷_i.

ர_ப¸ இ|CபாCத l|ட¸ 60 கா|¸வ·த| பா¸¸தா÷.

''எ·க அ|iஷ÷ ÷·ட¬¬_÷_ உன÷_?''

''¸¸யா¸÷ ¸÷வ¸ஸி|,uல ஸா¸. ÷ராƒ¤Cவ| ஸ்¬÷ ஆஃ| |ஸினஸ்
அ|i÷ஸ்|Cரஷ÷.''

''|ஸினஸ் அ|i÷ஸ்|Cரஷனா...? அ,ச÷·க! அஸிஸ்ட÷ஸ் ÷·ட¬¬தா?''

''இ÷·ல ஸா¸. இ÷_i இ÷·ல. «கா¸÷கறதா «சா÷÷u_÷கா¸.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

7
''«ராiப கஷ்டiபா, «ராiப காசா_i. «ட÷ஸாஸ் ப÷கi «கா_சi |¸ஷ÷ ஃ|
_·ற¬சலா இ_÷_Cம!''

''இ·க ¬ட அ¸கi இ÷·ல ஸா¸. அஸிஸ்டc| ஷி| ÷·ட÷÷ற_÷_ ந÷ல
சா÷ஸ் இ_÷_÷_ எ_¸u_÷கா·க. காiபஸ்ல Cவ·ல «சuயறதாக¸i
இ_÷Cக÷.''

''த|¸ _·ட||யா?''

''_·ட¬சா Cபா¬¬!''

''எ÷ன பா÷கCற? இதா÷ ¸¸யா¸÷!''

கா¸÷_¸_ _÷¸_ பா¸¸தா_i மா,÷ க|டட உ¬¬ «த¸ய·÷·ல.

''|ரi|பா இ_÷கலாi!''

¸யா÷க· நடனiட. ச_ரi ச_ரமாக ஆuரi ·ள÷_·. க_¸ல வான¸·த ஈ|,
_¸¸ய கா÷÷¸| ஸ்தiப·க·. ஆ_ வ¸·சu÷ கா¸க· பiப_ட÷ பiப¸
ஒ|,÷«காc¸ எ÷லாCம அ_ப_ ·ம÷ Cவக¸¸÷!

''«ந¸வஸா இ_÷_ ஸா¸. ¸த÷ல இ¸த வல| ப÷க¸_ ,·ர··Cக ஒ_ மா¸¸
இ_÷_. அ|,றi இ¸த·ன Cவகi!''

''இ·கதா÷ இc,யா·வ ·ட கா¸ ஓ|டற_ ¬லபi.''

''ச|¸_ ஏதாவ_ டய¸ பஸ்| ஆu|டா?''

''இ÷ஸ்டc| «சா¸÷கi! பய|படாCத. டய¸ எ÷லாi ந÷லா¸தா÷ «வ¬¬_÷Cகாi.
எ·க இ_÷_ உ÷ ஸ்¬÷?''

''ச¸¬ அc| Cதiஸ் ஸ்|¸|¸_ Cபா|,_¸த_. «த¸uமா உ·க_÷_?''

''·சா¸¬¬÷கலாi. ¸¸யா¸÷ உ·ள¸தா÷ இ_÷_i. எ÷ன¸·த| ப,÷க|
Cபா¸Cயா?''

''ஏ÷ ஸா¸?''

''இ¸த நகர¸¸÷ «பா÷லாத ·ஷய·க· «ராiப ஜாஸ்¸|பா. இதபா¸... ¸÷கறா பா_.''

CராCடார¸¸÷ த÷யாக ¬க«ர| |,¸_÷ «காc¸ ஒ_ «பc ப·¬«ச÷_ ¸÷_
«காc,_¸தா·.

“†¤÷க¸''

''அ|ப,÷னா.''

''¸¸யா¸÷ வ¸த ¸தநாCள «த¸_¬÷க Cவcடாi.''

''¸·க எ·க ஸா¸ த·÷u_÷÷·க?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

8
''ஸ்டா|ட÷ ஐலc| தாc,| Cபாக_i. Cகா·¸தராஜ் மக÷ |ஸினஸ் அ|i÷
ப,÷க| Cபா¸யா? «வ¸_| «வ¸_|! நா_i உ·க|பா·வ| Cபால அ¸த
|ரா«ஜ÷|,ல வ¸_ Cச¸¸தவ÷தா÷. அ·CகCய இ_¸¸_¸Cத÷னா இ¸Cநரi
ƒ¥÷ய¸ இ÷ஜி÷ய¸ ஆ÷u_|பனா? எ¸த·ன சiபளi- எ__றா?'' எ÷_
¬¸¸தா¸. ''இ·க «ட÷Cபா_÷Cக என÷_ ¬ல மாத·க·÷ எ___ டால¸ ஆ_i.''

ப·¸ ப·¸ எ÷_ ப¬·ச ·ள÷_க· கc ¬i|¸i வாu·ல அ·ட¸தCபா_ கா·ர
Cவகi _·ற¸_ ¸_¸¸னா¸ Cமாக÷ராi. ''பால¸_÷_·ள _·ழயற_÷_
¸÷னா, க|பi க|ட_i, ஒcCணகா÷ டால¸. ¸¸யா¸÷ நகரi «ராiப பா|ப¸...
எ÷லா¸_÷_i கா¬ ,¸·_வா·க. என÷_ ¸னi வ¸தாக_i. Cடா÷க÷ வா·÷
«வ¬¬÷|Cட÷'' எ÷_ «மஷி÷ வாu÷ Cபாட, த¸|, தானாக ·லக, |ரமாcடமான
பால¸_÷_· _·ழ¸த_.

''«வரஸாCனா |¸|ஜ். உலக¸¸CலCய iக ¸ளமான ஸஸ்«ப÷ஷ÷ |¸|ஜ். 4,260
அ,.''

எ÷ஸ்|ரஸ்Cவ, ¸gCவ, பா¸÷கCவ எ÷_ எ÷ன எ÷னCவா எ_¸_÷க·ள«ய÷லாi
,¸யாம÷ ·ய¸_ பா¸¸தா÷. ''«கா_ச நா·ல எ÷லாi பழ÷¸i. ¸Cய கா¸
ஓ|டலாi. நi¸¸ மாi·க·லாi ஓ|டறா·க.''

''நi¸¸÷கார·க ¸·றய Cப¸ இ_÷கா·களா ஸா¸?''

''¸·றய _ஜரா¸¸÷கார·க, ஸ¸தா¸தா÷ ஜாஸ்¸.''

''தiழ·க?''

''இ_÷கா·க. எ|ப¸i Cபால ¸_ தi¸¬ ச·கi அ·ம¬¬÷|¸ |··ளயா¸
Cகாu÷, பார¸, CசஷCகாபால÷ க¬Cச¸, ·,Cயா·ல பா÷யராஜ் படi_
பா¸¸_÷÷|¸ «ச:÷÷யமா சc·ட Cபா|¸÷÷|¸ இ_÷கா·க. ஏ÷, உன÷_
யா·ரயாவ_ «த¸uமா?''

'ஒ_¸¸·ய ம|¸i «த¸ui' எ÷_ மன¬÷_· «சா÷÷÷ «காcடா÷. ''«த¸யா_.''

அவ_·டய ·¸ iக அ·ம¸யான ¬¸_|,ற¸¸÷ த÷|ப|¸ இ_¸த_.
|ளா|பார¸¸÷ பா¸ ஏ¸¸ கா·ர ¸_¸¸ அவ÷ «ப|,·ய| ப¸¸÷ «காc¸
இட÷·கயா÷ சா· Cபா|¸¸ ¸ற¸_ உ·Cள «ச÷வத¸_· ¸¸யா¸÷ _·¸
«கா_சi உ·ற¸த_. உ·Cள Cபான_i ம_ப, _டா÷ ·ட, ''உ÷கா_|பா
ஸ்கா|¬ ஏதாவ_ சா||ட¸யா, இ÷·ல, Cநரா தu¸ சாதiதானா?''

''இ÷·ல ஸா¸... ச¸ ஸா¸''

''எ_÷_ இ÷·ல? எ_÷_ ச¸?

''சாதCம சா||டCற÷.''

''_|! ஆனா ¬,ய ¬÷÷ரi அ«ம¸÷கா¸ல மாiசi சா||ட| பழ÷÷க.
«வஜி|Cட¸ய_÷_ இ_ நரகi. ||ஸா ||ஸா÷_ ¸_ Cவ·ளui சா|||டா
·ப¸¸யi ,,¬¬_i.''

·|¸÷_· _·ழ¸த_Cம ச·மயல·ற «த¸¸த_. அ·÷_¸_ ·ல÷னா¸Cபால ஒ_
«ப¸ய ஹா÷ இ_¸த_. Cபஸ்«மc|¸÷_| Cபா_i ப,க· «த¸¸தன. Cம÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

9
பாக¸¸÷ «ப| gi, «கஸ்| gi எ÷_ த÷¸த÷யாக இ_¸த_. ·¸ ¸_வ_i
கா¸«ப| Cபா|,_¸த_. «ட÷·ஷ÷ «ப¸சாக இ_¸த_. ''¸த÷ல உன÷_ தu¸
சாதi. எ÷ன பா÷கCற?''
''·¸ «ராiப «ப¸சா இ_÷_ ஸா¸.''

''ஓ¸ ஆ_÷_ «கா_சi அ¸கiதா÷. ¸ டா¸i|ட¸÷Cகா Cபா÷றவ·ர இ·÷Cய
த·கலாi.''

''¸·க த÷யா இ_÷÷·களா ஸா¸?''

''ஆமா|பா. ஒ_ வ_ஷமா த÷யா¸தா÷ இ_÷Cக÷'' எ÷றா¸.

«கா_சCநரi «ம:னமாக இ_¸தா¸. ர_ப¸÷_ அத¸_Cம÷ Cக|ப_
அநாக¸கமாக|ப|ட_.

''_|! «ல|ஸ் ஹா· தu¸ சாதi அc| ஊ¸காu!'' Cம·ச Cம÷ |·கா÷ த|¸
·வ¸_ ¸·றயCவ தu¸ சாதi ·வ¸தா¸. ர_ப¸ iக¸i ர¬¸_¬ சா|||டா÷. ''¸
·ல÷ இ|?'' எ÷றா¸.

'',·வ÷ ஸா¸!'' ஃ|¸ஜ்ஜி÷ ஒ_ Cபா|Cடா·÷ இரc¸ _ழ¸·தக· ¬¸¸_÷
«காc,_¸தன.

''«ச÷வi அc| ¸னா! எ÷ «ச÷ல÷கc_·க.''

''ஊ_÷_| Cபாu_÷கா·களா?''

''இ÷·ல... அவ அiமா ¬டா இ_÷கா·க! ·÷ எc| ம|¸i வ_வா·க.''

ஒ_ ¸iஷi அவ¸ கcக·÷ Cலசாக ¸¸ ¸·ரu¸வ_ Cபால¸ Cதா÷¸ய_.
ச|«ட÷_ ¬¸¸_, ''ஐi ÷ளா| ¸ கா÷| i... «ராiப த÷யா இ_¸_ Cபா¸
அ,¬¬| Cபாu¸¬¬... இ¸த ·¸ என÷_ «ராiப| «ப¸¬. அ_ த÷யா
இ_÷÷றவ_÷_... ¸ எ¸த·ன நா· Cவ_i÷னா_i இ_÷கலாi. ஸ்¸¸ ¸
Cடா÷| வாc| ஸ்கா|¬?'' எ÷_ தன÷_ அ·ர ÷ளாஸ் ஊ¸¸÷ «காc¸ அ¸÷
ஐஸ்க|, க|, Cபா|¸÷ கல÷÷÷ «காcடா¸.

''அ|பாடா! இ|ப¸தா÷ உ÷ கcல ஒ_ Cஜா¸ ÷ளi,_. «சா÷_, உ·க|பா எ|ப,
இ_÷கா¸? «ராiப ந÷லவரா¬Cச! இ¸¸யா·÷ எ|ப, சமா·÷÷றா¸? அ|,றi
இ¸¸யா எ|ப, இ_÷_? எ÷ன மா¸¸ ஆ_·க·ளாi ¸_i| வரலாமா? எi.|.ஏ
ப,¬ச_i எ÷ன «சuயறதா உ¸Cதசi.''

''¸_i|| Cபாuர Cவc,ய_தா÷ ஸா¸.''

''ச¸தா÷... அ·க இ_÷Cக¸த Cவ·ல ÷·ட÷_மா|பா? இ·CகCய இ_¸__. ¸ஸ்
இஸ் எ லாc| ஆஃ| ஆ|ப¸¬_÷|,ஸ்... பணi, Cக·÷·க.''

''எ·க|பா ஸ்|¸÷டா «சா÷÷u_÷கா¸ ஸா¸. ¸,_ச ·கCயாட ¸_i|
வர_i_.''

''¸_i|| Cபாகமா|Cட. இ·க இரc¸ வ_ஷi இ_¸_|டா ¸_i||
Cபாகமா|Cட. இ|ப எ÷ Cக·ஸCய எ¸¸_÷க. ஒ·«வா_ வ_ஷ¸i ¸_i||
Cபாக_i_தா÷ ப÷÷ரc¸ வ_ஷமா இ_÷Cக÷. இ÷_i Cபாக÷Cய! இ¸த
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

10
Cதசi ஒ_ Cபா·த| «பா_·. பழ÷கமாu_¬¬÷னா ·டற_ கஷ்டi. ¸¸¸¸|,_
ந|ட ந¸ ரா¸¸¸uல ஸி÷÷யா ,· |«ரா÷ராi பா¸¸_÷|¸ இ_÷÷றCபா_
Cதா_i. Cபாசாம ¸¸தரந÷__ ¸_i|| Cபாuரலாi. காCவ¸ல _·÷கலாi.
சiபா¸¬ச_ Cபா_i_. கா·லல மன¬ மா¸¸i, ¸¸யா¸÷ அ|ப,|ப|ட_. கா¸தi
மா¸¸ வ_ஷா வ_ஷi i÷÷ய÷ கண÷÷÷ ஜன·க வரா·க.. ¸_i|| Cபாறவ·க
«கா_சi! இ¸த நகர¸¸÷ இ÷லாத «சா¸÷கi இ÷·ல, இ·_ இ÷லாத சா÷க·ட
இ÷·ல. ஆனா ·|¸|¸| Cபாற_ «ராiப கஷ்டi.''

''பா¸÷கலாi ஸா¸. என÷_ இ÷_i இ¸த «ஜ| |ரi|Cப ¸ர·ல.''

''_÷கi வ_தா?''

''இ|ப எ÷ன பகலா, ரா¸¸¸யா?''

''ந¸ ரா¸¸¸. «கா_ச Cநரi ,· பா¸¸_|¸¸ _·_ பா÷ சா||ட¸யா?'' எ÷_
ரா|சச÷ கா÷÷_¸_ பா÷ ஊ¸¸÷ «கா¸¸தா¸. ''அ«ம¸÷கா·÷ உ·ள அ¸த·ன
தiழ¸க·ளui கண÷«க¸¸_ ஒ_ ·டர÷ட¸ தயா¸÷க| CபாCற÷. «பா__ Cபாக
Cவcடாமா? நட¸த·த எ÷லாi மற÷க Cவcடாமா?'' எ÷றா¸.

அ¸த·ன ·ஸ்÷·யui ஒCர மட÷÷÷ _,¸_·|¸, ''இத பா_, உi Cப¸ ¬ட
மற¸__¬¬ அ_÷_·ள!''

''ர_ப¸ ஸா¸.''

''காத÷ பccu_÷÷யா ¸?'' எ÷றா¸.
3

Cமாக÷ராi ·கu÷ ÷ளா…¤ட÷ Cசாபா·÷ உ|கா¸¸_ «காc¸, அ_÷÷ இ_¸த
¸Cமா| கc|Cரா÷ சாதன¸·த எ¸¸_ அ¸÷ ப|ட·ன அ_¸த, ச¸_ _ர¸¸÷
எ¸Cர இ_¸த ,.·. உu¸ «ப¸ற_. ''ப¸_ சான÷ இ_÷__. Cக|· ,.·.
இ_÷__. ·,Cயா இ_÷__. எ_ Cவ_i «சா÷_?'' எ÷றா¸.

''எதாவ_ ஒc_ சா¸. என÷_ எ·த| பா¸¸தா_i ஆ¬ச¸யமா இ_÷__.''

அவ¸ இ·÷_¸_ ப|ட÷க·ள ஒ¸த ஒ¸த, அ·Cக சான÷ மா¸÷«காcCட வர,
''Cபஸ் பா÷ பா÷க¸யா?'' எ÷றா¸.

வாu÷ எ·தCயா «ம÷_«காcCட ||ச¸ ப¸·த எ¸ய அ·த «ச·_¸யாக ஒ_
க_|ப÷ அ,¸_·|¸| பத¸| Cபாu ஓ,னா÷. நா¸பதாuரi ஜன·க· ஆரவாரi
«சu_, Cகா¬ அ÷ல_ CமCனஜ¸, அவ_i «ம÷_ «காcCட, எ¬¬÷ _||·|¸
«ம÷_ «காcCட வ¸_ ப¸_ Cபா¸பவ·ர நா, ரக¬யi Cப¬னா¸.

''இவ·க·ளாi எ÷ன¸·த «ம÷_÷|¸ இ_÷கா·க?''

'',·கu·ல அ÷ல_ க_சா... இ¸த Cகi ,¸uதா உன÷_?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

11
''இ÷·ல ஸா¸... «கா_சi «கா_சi ÷¸÷«க| மா¸¸ இ_÷_.'' அ¸¸த ப¸·த
அ,÷_¸÷ ·ளiபரi __÷÷|ட_. ''நா· _ரா கம¸ஷிய÷தா÷. எ÷லாi என÷_
«ந|¸_ ஆu_¬¬!''

''ஆ¸÷| ¸ ஹஅ அ·¸ ப¸ஜ¸ ÷·!'' எ÷_ Cச¸¸_ பா,னா¸.

''நா÷ Cக|ட_÷_| ப¸÷ «சா÷ல·லCய...!''

''எ÷ன Cக|m·க?''

''காத÷ பccu_÷÷யா?''

''காத÷_ ¸·ன¬¬÷÷|¸ ஏCதா அம¸÷களi பcCண÷ ஸா¸. இ|ப ச¸யா|
Cபா¬¬!''

''ச¸யா| Cபா¬¬÷Cல! ச¸Cதாஷi! இத பா_. நா÷ வயசானவ÷ «சா÷Cற÷; இ¸த
உலக¸¸÷ ¬யநலமா இ_÷க_i. அ|பதா÷ «பா·ழ÷க ¸,ui. 'எu÷ ராc|'
ப,¬¬_÷÷யா?''

''இ÷·ல ஸா¸.''

''_¸÷÷Cற÷, ப,¬¬|பா_. இ|ப எ÷ன _÷கமா?''

''ஆமா ஸா¸. «கா_சi க·ள|பா இ_÷_. |Cள÷ல _÷கi ப¸த·ல!''

''ப¸¸_÷க'' எ÷_ ப¸¸ட÷ அவ_÷_| ப¸÷·க அ·ம¸_ ஏ¸கc,ஷன·ர
எ_ப¸«த|,÷ அ·ம¸_·|¸¬ «ச÷றா¸.

¸ச|தமாக இ_¸_, கcணா,÷_ «வ·Cய ஓu·÷லாத கா¸க· «ம:னமாக¬
«ச÷_ «காc,_¸தன. ,¸ய Cதச¸¸÷ ¸த÷ ரா¸¸¸. ·|¸÷_· எ|Cபா_i
அ·ட¸¸_¸தா÷ «கா_சi அட¸¸¸யாக உண¸¸தா÷. ஒ_·த வாச·னui
இ_¸த_. வu¸·ற Cலசாக| ,ர|,ய_.

«கா_ச Cநரi இ_|,÷ கc ·¸¸¸_¸தா÷. அ«ம¸÷கா அ«ம¸÷கா எ÷_
இCதா அ«ம¸÷கா! எத¸காக வ¸¸_÷÷Cற÷. ப,|பத¸காக! அ¸த| «பc·ண|
ப¸¸ இ·ம|«பா__i எcண÷¬டா_. Cமாக÷ராi உ¸சாகமாக இ_¸தா_i
அவ¸ கcக·÷ ஒ_ வ_¸தi ஸ்¸ரமாக இ_¸த·த÷ கவ÷¸¸_÷÷றா÷. ம·ன·
உட÷ இ÷·ல. அ|ப,«ய÷றா÷? Cமாக÷ராi அ«ம¸÷கா·÷ வா_i தiழ¸க·÷
·லாச·க·ள«ய÷லாi Cச¸¸_ ஒ_ ·டர÷ட¸ தயா¸÷÷றாராi. அ¸÷ ம_iதா
ராதா÷ஷ÷ எ÷_ Cநா! Cவcடாi. உற·÷|Cபா!

எ÷·ன ஸா¸_ ¬||டாCத ம_!

|÷ன உ·க Cப¸ «சா÷÷யா.

¸ எ÷·ன க÷யாணi «சu_÷க| CபாறதாCன?

ஆமா!

அCதா அ¸த மர¸த,÷_| Cபாu «கா_சi ச¸·ல இற·÷|டா நi·ம யா_i
பா¸÷கமா|டாதாCன?
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

12

ஆமாi!

அ¸த¬ ச¸·ல Cபாu உ|கா¸¸_÷|¸ ¸ வ¸_ ¸ வ¸_ எ÷·ன ÷ஸ் பc¸யா?
ர_ப¸ த·ல·ய இ|ப,ui அ|ப,ui அ·ச¸_÷ «காc¸ ¸·ன¸க·ள¸
_ர¸¸னா÷. 'இ÷«னா_¸த÷ ம·ன·. இ÷«னா_¸த÷ ம·ன·' எ÷_ ¸_iப¸
¸_iப «சா÷÷÷ «காcடா÷. இ|Cபா_ இCத இர·÷ அ«ம¸÷கா·÷ எ·Cகா
ஒ_ ப_¸u÷ அ¸த ராதா÷ஷ÷ அவ·ள...

ர_ ¸ எ_÷_ அ«ம¸÷கா வ¸¸_÷Cக?

ப,÷÷ற_÷_... ம_iதா·வ| ப,÷÷ற_÷_.

அ|பா·÷ காத÷·கற_ Nature's Way of ensuring pregnancy!

_·÷|Cபாu ·|டா÷.

அ¸கா·ல எ_¸_ மc பா¸¸தCபா_ நi|÷·கயாக இ÷·ல. ''ஸா¸! ப¸_ மc
ஸா¸! எ_|பற_÷_ எ÷ன ஸா¸?''

''_| மா¸÷·. உ÷_·டய அச¸ என÷_¸ «த¸ui. _·க|¸i_ ¬iமா
இ_¸_|Cடன.''

''உ·க_÷_ ஆ|ஸ் இ÷·லயா?''

''«சா¸த |ஸினஸ்! எ|ப Cவணா Cபாகலாi Cபா÷லCய எ÷லா Cவ·லui ¸,_¬_i!
அ«ம¸÷கா·ல வ¸_ எ|ப,யாவ_ ஒ|,÷÷|Cட. பணi சiபா¸÷÷ற_ ஒc_i
|ரமாதi÷·ல! க÷·ல÷ ¬ட பணi பcணா÷ ஒ_¸த÷ Cபான வ_ஷi!
அ·த|ப¸¸ அ|,றi «சா÷Cற÷. கா|| சா||¸ இ÷ஸ்டc| கா||தா÷ எ÷னால
¸,ui. உன÷_ ஸி¸ய÷ Cவ_iனா ஃ|¸ஜ்ஜி÷ இ_÷_. எ¸¸_ சா||¸
தய·காCத. உன÷_ காCலஜ்Cல எ|ப Cசர_i?''

''¸·க|÷ழ·ம ஸா¸!''

''அ|ப இ÷÷÷_ ¸¸யா¸÷ ¬¸¸| பா¸÷க¸யா?''

''அ_÷«க÷லாi அ¸த·ன அவசரi இ÷·ல ஸா¸! ·|,CலCய இ_÷Cக÷ ,.·.
பா¸¸_÷÷|¸.''

''இ_ப¸¸ நா_ மc Cநர¸i ,.·. இ_÷_. ·,Cயா·÷ டi÷ ¸·ஸ் இ_÷_.
பா¸÷÷¸யா?''

''அ«த÷லாi எ·க ஊ¸லCய பா¸¸தா¬¬ ஸா¸.''

''எ_Cவணா இ_÷_, |_|÷i¬ட இ_÷_. இஃ| ¸ ஃ|÷ ·ல| இ|!''

'',.·.ல எ_ ந÷லா இ_÷_i ஸா¸?''

''எ÷·ன÷ Cக|டா... நா÷ ¸¸ஸ் ஒc,தா÷ பா¸|Cப÷. Cபாஸ்க|பா÷. |÷ய¸|ஸ்
ஏதாவ_ வ¸தா பா¸|Cப÷. அ·வள¸தா÷. இ÷·ல÷னா ·ப¸¸யமா அ,¬¬_i
இ¸த| «ப|,! ஆனா அ¸¸க¸_÷_ ஒ_நா· பா_. ந÷லாCவ இ_÷_i. நா÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

13
ஆ|ஸ் வ·ர÷_i Cபாu|¸ ¸_ மc÷_ வ¸_¸Cற÷. எ÷ன? யாராவ_ கத·வ¸
த|,னா ¸ற÷காCத. ·ப|· ·÷÷றவ·களா இ_|பா·க. இ÷·ல. கiCபா,யா·ல
_ழ¸·தக_÷_ ச¸_ண¸ தர «டாCனஷ÷ Cக|¸ வ_வா·க! யா_÷_i கத·வ¸
¸ற÷காCத!''
''ச¸ ஸா¸.''

|¸பக¸ ¸_வ_i ¸க|ட¸ ¸க|ட ,.·. பா¸¸தா÷. ·ர·ல ·வ¸தா÷ Cவ_
|Cரா÷ராi. வcண வcணமாக யாCரா கா«ம, பcண ஸ்¸,Cயா «சய¸·க ¬¸|,.
¸÷_ «பcக· _|ப¸¸தா¸க·. க|ப÷÷ «ச÷பவ¸க· காத÷ ,¸¸தா¸க·.
க_|ப¸க· நடனமா,னா¸க·. ·ளiபரi! ·ளiபரi! இ_ப¸_ நா_ மc Cநரi
பா¸¸தா÷ ஒCர நா·÷ ·ப¸¸யi |,¸_ ·¸i Cபால¸தா÷ இ_¸த_. ந¸Cவ
ஒ_¸·ற ·_ ·_ எ÷_ «ட÷Cபா÷ «தாட¸¸_ அ,¸த_. எ¸÷கலாமா
Cவcடாமா எ÷_ Cயா¬¸_·|¸ அ_ ¸¸காததா÷ எ¸¸_ 'ஹCலா' எ÷றா÷. ஒ_
«பc _ர÷, ''ஹாu Cமாக÷! ஆ¸ ¸ Cத¸?''

''ம÷÷÷க¸i. நா÷ Cமாக÷ இ÷·ல. iஸ்ட¸ Cமாக÷ராi ·|,÷ இ÷·ல.''

“†¥ இஸ் ¸ஸ்?''

''எ÷ «பய¸ ர_ப¸. அவ_·டய நcப÷. ஏதாவ_ «சா÷ல Cவc¸மா?''

''பா¸|ரா ¬|||டதாக¬ «சா÷_.''

பா¸|பரா எ÷_ எ_¸÷ «காcடா÷. எ¸Cர Cமாக÷ராi ம·ன· பட¸·த|
பா¸¸தா÷. «வ·ள÷கா¸. Cமாக÷ரா·ம அ·ண¸_÷«காc¸ இரc¸
_ழ¸·தக_i ¬¸÷க, Cம·ஜ Cம÷ ·வ¸¸_¸த தபா÷÷ ஏக|ப|ட |÷க·
இ_¸தன. ர_ப¸÷_ இ¸த மா¸¸ பா¸|ப_ «கா_சi _¸ற உண¸¬¬யாக
இ_¸த_. ஓ¸ அ¸தர·க¸¸÷ எ|,| பா¸|ப_ Cபால இ_¸த_. ஃ|¸ஜ்·ஜ¸
¸ற¸தா÷. ¸·றய பா÷ இ_¸த_. ·த·தமான Cக÷ வ·கக·. ஜஸ்÷¸i «ச·க÷,
சா÷Cல|.

«கா_சi «ரா|,¸ _c¸i பா_i சா|||டா÷. ப¬ அ¸கi இ÷·ல.

¸·க|÷ழ·ம Cமாக÷ராi அவ÷ Cசர| Cபா_i காCல·ஜ ·சா¸¸_ அவ·ன
வாச÷÷ இற÷÷ ·|¸¬ «ச÷றா¸. ர_ப¸ «ம÷ல அ¸த வாச·ல அ_÷ உ·Cள
«ச÷றா÷. அ«ம¸÷கா·÷ அவ÷ ப,||÷ ¸த÷ ¸னi! ·கu÷ ·வ¸¸_¸த
க,த¸¸÷ வ·ரபடi எ÷லாi Cபா|¸ 'ஆ÷|¸¬ஹா÷' எ÷_i இட¸¸÷ gi நiப¸
108-இ÷ ஹாi÷ட÷ எ÷பவ·ர எ|ட·ர மc÷_ ச¸¸÷க Cவc¸i எ÷_
_¸|||,_¸த_. அ¸த÷ க|டட¸·த| பா¸¸தா÷ க÷_¸ எ÷_
|ர¸¸Cயகமாக¬ «சா÷÷·ட ¸,யாதப, எ÷லா ¸¸யா¸÷ க|டட·க·
Cபால¸தா÷ இ_¸த_. ¸÷_ க|டட·க· ஒ÷·ற ஒ÷_ கா||ய,¸_÷ க|,ன_
Cபால ந|,_¸தன. 'எ÷, ஒu. ¸ ஸ்¬÷ ஆஃ| |ஸினஸ் அ|i÷ஸ்|Cரஷ÷' எ÷_
உயர அ·ழ¸_÷ «காc¸ Cபா_i ·சாலமான ப,க_÷_ ¸÷ |¸த·ளu÷
எ_¸u_¸த_. பல¸ மர ¸ழ÷÷ ¸÷_ «காc,_¸தா¸க·. இவ¸க«ள÷லா_i
மாணவ¸களா!'' எ÷லா·ரui ஸா¸ எ÷_ ¬||ட Cவc¸i Cபால வா|டசா|டமாக
இ_¸தா¸க·. அ¸÷ ¬மாரான அள·÷ ஒ_¸த·ன¸ Cத¸¸«த¸¸_ 'ஆ÷|¸¬
ஹா_÷_' வ¸ Cக|டா÷. அவ÷ Cதா·ள÷ __÷÷÷ «காc¸ ப÷க¸¸÷
இ_|பவ·ன| பா¸¸தா÷.

''ஸா¸ கi எகu÷!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

14
ம_ப, Cக|டா÷.

அவ_÷_ இவ÷ Cப¬i ஆ·÷லi ,¸ய·÷·ல. ·கu÷ இ_÷_i க,த¸·த÷
கா|,னா÷.
''ஓ! ஆ÷|¸¬ஹா÷? ட¸÷Cத¸ ஆ÷u¸ «லஃ||!''

அவ¸க·ள÷ Cக|,_÷கCவ Cவcடாi. «கா|·டயாக ஆ÷|¸¬ ஹா÷ எ÷_
அi,÷_¸uட÷ Cபா|,_¸த_. அத÷ உ·Cள _·ழ¸தா÷. ஒ_ க|டட¸_÷_i
இ÷«னா÷_÷_i ·¸¸யாசCம இ÷·ல. கா¸டா¸÷ ¬÷«ல÷_ கா¸ற,¸த_.
CகாCகா Cகாலா iஷி÷ இ_¸த_. எ÷லா அ·றக_i ஒCர மா¸¸ இ_¸தன.
அ·க·Cக வ_÷·க¸ த·ல |«ராபஸ¸க·÷ ப|ட·க· மா|,u_¸தன. gi
நiப¸ 108-ஐ÷ கc¸|,¸_ உ·Cள Cபான_i «கா_சi |ரi¸_| Cபானா÷.
அவ÷ எ¸¸ பா¸¸த_ ஓ¸ ஆ|ஸ் அ·ற·ய. அ·Cக பா¸¸த_ ஒ_ வ_|ப·ற·ய.
உ·Cள ¸__i அ·ட÷க|ப|¸ _டாக இ_¸த_. «சய¸·க «வ·¬சi பர· ஒCர
ஒ_ i÷சார க,காரi க_iபல·க÷_Cம÷ «பா_¸¸u_÷க, அ_ எ|¸ இ_ப_
கா|,ய_. வ_|ப·றu÷ அ·க·Cக பல¸ உ|கா¸¸¸_¸தா¸க·. எ÷லா_i
ர_ப¸ உ·Cள வ_வ·த÷ கc«கா|டாம÷ பா¸¸தா¸க·.

''ஓ Cநா!'' எ÷_ _ர÷ Cக|ட_. ¸i¸¸_ பா¸÷க¸ தய÷கமாக இ_¸த_. அ¸த
¸க·க· எ÷லாCம ·Cராதமாக இ_|ப_ Cபா÷ Cதா÷¸ய_. ¬னா÷கார¸க_i
«த¸¸தா¸க·. ¬ல க_|ப¸க·, இரா÷ய¸க· Cபால இ_வ¸, தா÷ ம|¸iதா÷
இ¸¸யCனா! «டஸ்÷_க· அ·ர வ|ட¸¸÷ இ_¸தன. Cலசாக ச¸¸ இ_÷க
த÷¸த÷யாக ¬ழ_i நா¸கா÷க· இ_¸தன. க_i பல·க÷_ அ_÷÷ ¸cட
ச_ர Cம·ஜ இ_¸த_. அ¸÷ ஒ_ «பc ¸÷_ «காc¸ ¬ல கா÷த·க·ள
அ¸÷÷÷ «காc,_¸தா·. ர_ப¸·ய| பா¸¸தா·. வா எ÷_ அவ·ன சi÷·ஞ
«சuதா·.

ர_ப¸ அவள_÷÷ «ச÷_ த÷ க,த¸·த÷ «கா¸¸தா÷.

''ர_ பா|,!'' எ÷_ அவ÷ «பய·ர வா¬¸_¸ த÷ _¸|,| ,¸தக¸¸÷ எ_¸÷
«காcடா·. அவ÷டi அவ· Cவகமாக| Cப¬ய அ«ம¸÷க ஆ·÷லi ,¸ய·÷·ல.
·கu÷ ஒ_ ப|,ய·ல¸ த¸தா·. மா¸|÷ அவ÷ «பய¸ எ_¸ய ¸cட ச_ர
|ளாஸ்,÷·க| «பா_¸¸னா·. ப¸«தா÷ப_ டால¸ «தாc_¸றா_ «சc|¸÷_
ச|·ள ÷| எ÷_ ஒ_ ப|,ய÷ இ|¸, ¸|Cபா¸| Cப|ப¸, உ·றக· ·பcட¸க·,
ஸ்கரா|¬ பா| எ÷_ எ÷«ன÷னCவா வா·க Cவc,யத÷ அவ¬ய¸·த
உண¸¸¸ய_. '¸ ÷· i ¸ மc |·ஸ்!''

ர_ப¸ இ÷_i த÷ ,ராவ÷ஸ் «ச÷_க·ள மா¸¸÷ «கா·ள·÷·ல.

''ஐ க÷ ÷· ¸ இ÷ |ராவல¸ஸ் «ச÷ஸ்''

''ஃபா¸ |«வc, டால¸ஸ்!'' எ÷றா· ச¸_ Cக÷யாக. ''ஓCக! ¸ Cச_¬| அc| ÷·
i. Cநா |ரா|ளi!''

''வா| ¸ ஐ ¸ «ந:?''

''«வu| ஃபா¸ |«ராபஸ¸ ஹாi÷ட÷!''

இடi Cத,னா÷. அ¸த ¸க·க· ம_ப, அவ·ன÷ ¬¸¸_ பா¸¸தன. எ÷லாi ,¸ய
¸க·க·. ·Cராத ¸க·க·. அவ÷ வ¸_ Cச¸¸த·தCய «வ_|ப_ Cபால|
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

15
பா¸÷_i ¸க·க·. இ÷_i ¬ல நா·க·÷ அவ_ட÷ iக¸i ப¸¬சயமா÷,
அவ÷டi அளவளாவ| Cபா_i ¸க·க·.

''இஸ் ¸¸ Cநi ப|Cட÷?'' எ÷_ ஒ_ _ர÷ Cக|ட_.

''Cநா'' எ÷_ ¬¸¸தா÷.

''ஐ தா| ஆ÷ இc,ய÷ஸ் ஆ¸ ப|Cட÷ஸ்! ¸ ஆ¸ ஃ|ரi ·¬ பா¸| ஆஃ|
இc,யா?''

''டi÷ நா¸...''

''ஸி| ட¸÷.''

ர_ப¸ உ|கா¸¸தCபா_ உடCன ·_¸தா÷.

''«வ÷கi ர_பா|,!''
4

÷Cழ ·_¸த_i எ_¸¸_÷க| |ரய¸தன|ப|ட Cபா_ ர_ப¸ ம_ப, த¸மா¸
·_¸தா÷. எ÷லா_i ¬¸¸தா¸க·. யா·ரui ¸_i|| பா¸÷காம÷ நா¸கா÷·ய|
ப¸Cசா¸¸_ ·|¸ உ|கா¸¸தா÷. உயரமான ஒ_ மாணவ÷ அவன_÷÷
உ|கா¸¸_, ''ஹாu! ஐi ஸாi ம÷கய¸! கா÷ i ஸாi'' எ÷_ ·க «கா¸¸தா÷.
''அவ¸க·ள ம¸÷காCத. ··ளயா|¸ ,¸¸u·ளவ¸க·. வ_|,¸ _வ·÷ய_i
ச¸யா÷·¸i'' எ÷றா÷. ர_ப¸÷_ கcக·÷ Cகா,|ட கcc·ர அட÷÷÷
«கா·வ_ iக¸i ¬ரமமாக இ_¸த_.

|«ராபஸ¸ ஹாi÷ட·ன| |«ராபஸ¸ எ÷_ ஒ|,÷ «கா·வ_ ¬ரமமாக இ_¸த_.
இளவய¸னராக இ_¸தா¸. கcணா, ··i|÷லாம÷ ¸க¸_ட÷ «பா_¸¸u_÷க,
«கா_சi ம_சளான ப¸களா÷ ¬¸¸தCபா_ க÷ன¸_¬ ¬_÷க·க· ச¸_ வய_
கா|,ய_. வ¸த உடCன Cம·ஜ ··i|÷ இய÷பாக உ|கா¸¸_ «காcடா¸.
த÷·ன அ¸¸க|ப¸¸¸÷ «காcடா¸.

ர_ப¸ த÷·ன¬ ¬¸¸_i «ம÷ல| பா¸¸தா÷. «தாc_¸_ நா÷_ Cப¸! அ¸¸த
ƒ¥÷ வ·ர இவ¸கCளா¸ Cச¸¸_ பழக Cவc¸i. ¸த÷ ¸÷_ அ_பவCம Cநராக
இ÷·ல. எ÷லா¸ட¸i ஒ_·த ·Cராதi இ_÷÷ற_. ஒ_·த Cம÷த|¸ உண¸¬¬
இ_÷÷ற_. த÷·ன எ÷லா_i தா¸வாக| பா¸|பதாக¸ Cதா÷¸ய_. «ம÷ல
|«ராபஸ¸ ஹாi÷ட÷ «சா÷வ¸÷ கவனi «ச_¸¸னா÷.

''¸·க· எ÷லா_i எ÷·ன Cந¬÷க Cவc,ய¸÷·ல'' - Cம·ஜ ¸÷ ··i|÷
சாu¸_ «காc¸ ச¸Cற ¸÷ப÷கi _÷¸_ «காc¸ யா·ரui பா¸÷காம÷
«பா_வாக ஒ_ ¸·சu÷ பா¸¸_÷«காc¸ Cப¬னா¸. ''¸·க· எ÷·ன
«வ_¸தா_i பரவாu÷·ல. ¸·க· இ¸த| ப··÷_ எத¸_ வ¸¸_÷÷¸¸க·
எ÷ப·த உண¸¸தா÷ Cபா_i. உ·க·÷ அ¸¸ஷ்ட÷கார¸க· இ_¸தா÷ ¬ல¸
«தா¸÷÷ த·லவரா·¸க·. ¬ல¸தா÷. எ÷ வ_|,÷_ வ_iCபா_ Cகா|, ·ட
அc¸_ வ_வ_ ந÷ல_. அ·த நா÷ ·_i,÷Cற÷. இ÷¸÷_¸_, இ¸த÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

16
கண¸¸÷_¸_, உ·க· ப,|,¸ «தாட·_÷ற_. நா·ள நா·ள எ÷_ ஒ¸¸|
Cபா¸வ¸÷ பய÷÷·ல. எனCவ, உ·க· ¸த÷ அ·ஸ÷«மc| இ|CபாCத
«தாட·_÷ற_...'' எ÷_ க¸·த க¸·தயாக÷ கா÷த·க·ள வ_||÷ உ·ள
மாணவ¸க·டi «கா¸÷க, அ¸த÷ கா÷த·க· ·கமா¸ ர_ப¸÷_ ஒ_ «ச|
÷·ட¸த_. அ·த| |¸¸_| ப,¸தா÷ ,¸ui எ÷_ Cதா÷ற·÷·ல. '÷ராƒ¤Cவ|
ஸ்¬÷ ஆஃ| |ஸினஸ் அ|i÷ஸ்|Cரஷ÷' எ÷_ த·ல|,÷ «கா¸¸_ ஏCதா
¬«மc| கi«ப÷ ¸வாலா_i ¸·லu÷ இ_|ப·த வ_c¸_ இ¸த¬
_¸¸·லu÷ எ÷ன «சuய Cவc¸i எ÷_ ஆuர¸_ ஐ__ வா¸¸·தக_·
இரc¸ நா·÷ «கா¸÷க Cவc¸i எ÷_ Cக|,_¸த_. ர_ப¸÷_ ம·ல|பாக
இ_¸த_. ஒ÷_Cம «சா÷÷¸ தராம÷ இ|ப, ஆரi|¸தா÷ எ÷ன எ__வ_?

காcm÷÷ அவ¸க· எ÷லா_i ஹாiப¸க¸ சா|||டா¸க·. ¬¸¸_| Cப¬÷
«காc,_¸தா¸க·. அ·Cக வ·க வ·கயாக இ_¸த «பா_·க·÷ ஏதாவ_ ஒ_
வ·கu÷ மாiசi இ_¸த_. «கா_ச «கா_சமாக அவ÷ அ«ம¸÷கா·÷ தா÷
iக¸i வ_¸த|பட| Cபா÷Cறாi எ÷÷ற பயi அ¸க¸¸த_. மர¸த,u÷ த÷யாக
உ|கா¸¸_ «காc¸ அ|பா¸÷_÷ க,தi எ_த Cயா¬¸தா÷. பா¸ எ_¸·|¸÷
÷¸¸_| Cபா|டா÷. ¸த÷ வாரCம எ_¸i ¸,¸÷_ வர÷¬டா_.

வாரi ¸_வ_i நட¸த வ_|,க· எ_¸i அவ_÷_| |,÷க·÷·ல. யா_i
அவ_ட÷ Cபச·÷·ல. சாய·கால·க·÷ Cலசாக÷ _·ர ஆரi|¸_ Cலசாக
ப÷| Cபா¸·வ பட¸¸_ «காcட_. பா¸u÷ எ_¸_ Cபாu ·டலாமா எ÷_
பல¸·ற Cதா÷¸ய_. எ·Cக Cபாவ_? ¸_iப Cமாக÷ராi÷ ·|¸÷_| Cபாக
ஸ|Cவ |,¸_ Cவா¸÷| |Cர| «ஸcட¸÷ ஸ்டா|ட÷ ஐலc| ஃ«ப¸¸ |,¸_
«ச÷ல Cவc¸i. ர_ப¸÷_ ¸¸யா¸÷ இ|Cபா_ ம_ப, அ¬சம·¸த_. வ_|,
¸,¸த_i அவ¸க· «ப_iபாலாCனா¸ ஆ_÷«கா_ கா¸÷ ஏ¸ ·_|«ட÷_
«ச÷_ ·¸வா¸க·. த÷யாக நட¸தா÷. க÷_¸ வாச·ல ·|¸ வ¸த_i ஸ|Cவ
ஸ்Cடஷ÷ அ_÷CலCய இ_¸த_. ப,uற·÷ _i÷க,u÷ «ச÷_iCபா_ அவ÷
அ¬சi ¸¸_| «ப¸¸_¸த_. _·க Cபால வ¸ ¬வ¸க·÷ ·ளiபர·க· எ÷ன
எ÷னCவா ÷_÷க÷க·. ப,u÷ உ|கா¸¸_«காc¸ ஓ¸ இ·ளஞ÷ தாளi
Cபா|¸÷ «காc¸ ¬¸தா¸ வா¬¸_÷ «காc,_÷க, அவனCக த·ரu÷ ¬ல
நாணய·க· ÷ட¸தன. அவ÷ வா¬÷_ம «ம|¸ எ·_i எ¸«ரா÷¸த_.
அcட¸÷ர¸c,÷ ¬வாச÷ கா¸_ ¬÷«ல÷_ இ_¸த_. எ·Cகா Cப¸·ர¬ச÷
Cபால÷ Cக|ட_ நா÷_ ¸÷Cரா÷க· கா¸¸_¸தா¸க·. அவ¸க·÷ ஒ_வ÷
ர_ப¸u÷ அ_÷÷ வ¸_ ''Cஹ மா÷! ÷· i எ டால¸'' எ÷றா÷. ர_ப¸ அவ÷
எ÷ன Cக|÷றா÷ எ÷_ ,¸யாம÷ ·¸¸தCபா_ ம¸«றா_¸த÷ அவ÷ ·ப·ய¸
தட·னா÷. இ÷«னா_¸த÷ அவ·ன உ_÷÷னா÷. ÷Cழ |ளா|பார¸¸÷ ¬÷ல·ற
¬தற, அத¸_· ரu÷ வ¸_ ·ட ¸வ_i தானாக¸ ¸ற¸த கத¸க·÷ _·ழ¸_
உ·Cள «ச÷_ ஜ÷ன÷ வ¸யாக அவ·ன| பா¸¸_¬ ¬¸¸தா¸க·. ர_ப¸
«சயல¸_| Cபாu, வc,u÷ ஏ¸÷ «கா·ள¸ ·த¸யi÷லாம÷, ÷Cழ ÷ட¸த
நாணய·க·ள| «பா_÷÷÷ «காcடCபா_ அவ÷டi இ_¸த டால¸ Cநா|¸க·
அ¸த·னui ப¸ Cபாu_¸த·த உண¸¸தா÷. அ·_ ஒ_ «ப_¬÷ உ|கா¸¸_
«காc¸ ·க÷_|·ட·ய எ¸¸_ கcக·ள¸ _·ட¸_÷ «காcடா÷.
¸ழ·கா÷÷ ,¸தக·க·ள ·வ¸_÷«காc¸ அ_தா÷. எத¸காக அ_÷Cறாi
எ÷_ «த¸யாம÷ அ_தா÷.

''அ|,றi எ|ப, வ¸Cத?'' எ÷_ Cமாக÷ராi ¬¸¸தா¸.

''ந÷லCவ·ள, |ராவல¸ஸ் «ச÷ எ÷லாi ·ப÷_· இ_¸த_. ம_ப, CமCல வ¸_
எ÷ஸ்Cச_¬ல மா¸¸÷÷|¸ டா÷ஸி ,,¬¬ வ¸_|Cடன.''

''டா÷ஸி ,,¬¬ வ¸¸யா? ச¸தா÷! «ராiப காசாu_÷_Cம?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

17

''இ÷·ல ஸா¸! எ÷னால ம_ப, ஸ|Cவல Cபாக ¸,யா_.''

''ஏ÷?''

''பயமா இ_÷_!''

''Cச¬Cச! இ«த÷லாi இ·க சாதாரணi! ¸ இ÷÷÷_ த||¬Cச. உ·÷|ட
கா¬÷·ல÷னா 'ம÷' பccu_|பா·க. த·லல ஒ_ «ந¸_! உடCன
மய÷கமாu_|Cப. த||¬Cச ¸.. ஸ|Cவல Cபாற_÷_ ஒ_ த¸மi இ_÷_. த÷யா
எ·கui ¸÷காCத. யா¸¬டயாவ_ ¸÷_. ¬|டமாu·ள |ளா|பார¸¸÷! ¸¸யா¸÷
ஸ|Cவ ரா¸¸¸ Cவ·ளலதா÷ Cட_ச¸_ ¸·ன¬Cச÷. இ|ப சாய·காலCம
ஆரi|¬¬|டா·களா? டா÷ஸி÷_ எ¸த·ன «கா¸¸Cத?''

''எ¸த·னCயா ஸா¸! ·¸ வ¸தா Cபா_i_ ஆu_¬¬ ஸா¸, என÷_ அ«ம¸÷கா
Cவcடாi!''

''ஏi|பா ஒ_ வார¸¸ல இ|ப, «சா÷Cற?''

''இ÷·ல ஸா¸. ÷ளாஸ்ல ம¸தவ·க கலா|டா பcறா·க. «ல÷ச¸ ,¸ய
மா|Cட·__. இ¸த ஆ÷«ஸcCட Cவற மா¸¸ இ_÷_. Cபாதா÷_·ற÷_ இ¸த
அ_பவi Cவற. ஸா¸, நா÷ ¸_i|| Cபாu¸Cற÷. என÷_| ப,|,i Cவcடாi, ஒ_
மc_i Cவcடாi!''

''¸த÷Cல கா|| சா||¸, ம¸¸யானi எ÷ன சா|||Cட?''

''கா|| Cகா÷!''

''அதா÷ ந÷ல ப¬ல இ_÷Cக. ஏ÷, ஹா|டா÷ ஏ_i சா||ட·லயா?''

''எ÷லா¸¸லui மாiசi. என÷_ மாiசi சா||ட ஆ|«ஜ஻÷ இ÷·ல. ஆனா
இ¸த ஊ¸ மாiசi ஒ¸_÷கா_ Cபால இ_÷_. ஒ_·தமான Cடஸ்¸i இ÷·ல!''

''Cயாக¸|, ஸலா| எதாவ_ சா||டற_!''

''எ·த| பா¸¸தா_i பயமா இ_÷_. ஸா¸ நா÷ வர·ல! நா÷ CபாCற÷!''

''இ_ இ_ அ·வள¸ ¬லபமாக உ÷·ன அ«ம¸÷கா ·|¸_மா! ஒ_ வார¸¸ல
இ·வள¸ ஆ,| Cபாu|,யா? ¸¸யா¸÷Cகாட க¸ய ¸க¸·த| பா¸¸Cத! அ_÷_
ஒ_ இ÷ய ¸க¸i இ_÷_. அ·த| பா¸÷கலாமா இ÷·ன÷_?''

''இ÷·ல ஸா¸. என÷_ எ·கui Cபாக_i Cபால இ÷·ல.''

''÷ளாஸ்ல ஒ_¸த_i இc,ய÷ஸ் இ÷·லயா?''

''இ÷Cல. ம¸தவ·க கலா|டா பcறா·க. நா¸கா÷·ய இ_¸_·|¸ Cவ,÷·க
பா¸÷கறா·க.''

அவ¸ ¬¸¸_, ''«ராiப «நா¸_ Cபாu_÷Cக! நா÷ ஒc_ «சா÷Cற÷ Cக_.
எ÷¬ட வா. ¬ல இ¸¸ய¸க·ள ¸த÷ல ச¸¸÷கலாi. உ÷ மா¸¸ மாணவ¸களா
வ¸_ இ·க ப,÷÷றவ·க, Cவ·ல ÷·ட¬¬ «ச|,÷ ஆனவ·க, மாiக·,
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

18
_ழ¸·தக· எ÷லா·ரui ச¸¸÷கலாi. அவ·க·ல யா·ரயாவ_ ஃ|«ரc¸
பcc÷க. அவ·க ¸த÷ ¸ன அ_பவ¸·த÷ Cக|¸| பா_. ÷ளாஸ்ல கலா|டா
பcறா·க÷_ உடCன ஓ,| CபாuடCற÷_ «சா÷ற_ ,ஃ||,ஸi!''

''எ÷ன ஸா¸! இ¸த மா¸¸Cய ¸னi ¸னi இ_¸தா எ÷னா÷ தா·க ¸,யா_!''
''¸னi அ|ப, இ_÷_i_ எ|ப, ¸ ¸¸மா÷÷க ¸,ui?''

இஷ்டi÷லாம÷தா÷ அவ_ட÷ ,ற|ப|டா÷. அவ÷டi _·_÷_ ஆ·டக·
ச¸யாக இ÷லாததா÷ ஓ¸ அCனாரா÷ Cகா| «கா¸¸தா¸. சாய·காலi ஏ_ மc
¬மா_÷_ அவ¸க· ÷ளi| ம÷ஹா|ட÷ Cநா÷÷¬ «ச÷றா¸க·.

இ|Cபா_ ப÷|படலi ச¸_ ·ல÷u_¸த_. பால¸·த÷ கட÷_i Cபா_
ம÷ஹா|ட÷ ¸¸ ஒ_ ர¸¸ன «சா¸÷கi Cபால இ_¸த_. Cவா¸÷| |Cர|
«ஸcட¸÷ இர|·ட டவ¸க· «ந|·டயாக i÷சார ·¸||÷ «ஜா÷¸தன.

''பா¸¸¸யா! எ¸த·ன ·ல|¸! எ¸த·ன ஜாஜ்வ÷யi!''

'எ÷லாi _ர¸¸ல இ_¸_ ந÷லா_÷_ ஸா¸. ÷|ட Cபானா அ¬·கi.''

'ந÷ல_ «பா÷லாத_ எ÷லாi இ_÷_|பா இ·க. ¸ அ_கற|ப «பா÷லாத·த¸
த·¸÷க¸ க¸_÷க_i! ஸ| Cவல வ¸Cத. அ¸த அ_பவi ஏ¸ப|ட_. அ_÷காக
ஸ|Cவ·ய ¸ராக¸÷க ¸,யா_. «கா_சi ¸ஸ்÷! எ¬ச¸÷·க Cபா_i. நா÷
எ÷லாi «சா÷÷¸ தCர÷. கவ·ல|படாCத! அ_÷காக இ¸த «சா¸÷க,¸·ய¸
«தா|¸| பா¸÷காமCலCய டா|டா கா|,|¸. CபாCற÷_ «சா÷லாCத! ¸ பா¸÷க
Cவc,ய ந÷ல ·ஷய·க· இ÷_i எ¸த·னCயா இ_÷_.''

ம÷ஹா|ட÷ ¸·÷ பரபர|பான Cபா÷_வர¸¸÷ Cச¸¸_ «காc¸ ஊ¸¸தா¸.
க|டட·க·÷ உயர¸i |ரiமாcட¸i அவ¸க·ள அ·ண¸_÷ «கா·ள, ப¸பல
அ«வ÷¸÷க·ளui ஸ்|¸|க·ளui கட¸_ கட¸_ பா¸÷ «சuவத¸_ இடi
Cத,னா¸.

''நாம Cபாக Cவc,ய இட¸¸÷_¸_ ஒ_ ·ம÷ வ¸தா¬¬ பா¸÷÷·_÷_!''

''எ·Cக CபாCறாi?''

''இc,ய÷ அCஸாஸிCயஷ÷ல ஒ_ ¸க¸¬¬.''

''எ÷ன ¸க¸¬¬?''

''_¬¬|,, டா÷ஸ். ஆ¸¸ரா·ல இ_¸_ பா¸|, வ¸¸_÷_.''

''_¬¬|,,«ய÷லாi நா÷ ¸·றய எ·க ஊ¸ல பா¸¸தா¬¬ ஸா¸.''

''_¬¬|,, பா¸÷கவா ¬||டCற÷? அ·த| பா¸÷க வ¸றவ·க·ள| பா¸÷க.''

க·ட¬யாக ஒ_ பா¸÷÷· |ரCதசi ÷·ட¸_. «ப_ ¸¬¬ ·|¸, கா·ர ¸_¸¸
l|ட¸÷ கா¬ Cபா|¸ ·|¸ நட¸தா¸க·.

அவ¸ «கா¸¸த Cகா|¸ _·_÷_ இதமாக இ_¸த_. ¬÷«ல÷_ கா¸_ ¸க¸¸÷
அ,¸_ ர_ப¸÷_ இவ¸டi_¸_ ¬÷÷ர¸¸÷ கழ÷_ «காc¸ த÷Cய Cபாu·ட
Cவc¸i எ÷_ Cதா÷¸ய_. எ¸_i ·_|பi÷லாம÷ இ_¸த_. கcணா,÷_|
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

19
|÷ அ«ம¸÷கா வcணவcணமாக÷ _|·பக·ள அல·க¸¸_ ·¸_÷
«காc,_¸த_. எ÷லா_i சா|||¸÷ «காc,_¸தா¸க·. உலக¸¸÷ உ·ள
அ¸த·ன ¸ற¸¸ன_i ·¸u÷ «த÷ப|டா¸க·. காதல¸க· அ·வ|Cபா_ ¸÷_
¸÷_ ¸¸தi «கா¸¸_÷ «காc,_¸தன¸. «சu¸¸தா·க· வா·_வா¸ இ÷¸
அநா·தயாக¸ «த_ ¸·னu÷ கா¸¸_¸தன. ம_ச· டா÷ஸிக· ம_ச·
டா÷ஸிக·ள¸ _ர¸¸÷ «காc,_¸தன. நகரi ¸_வ_i ¬வ|,, அiப¸, ப¬·ச
எ÷_ ஆuரi கcக· ·¸¸_÷ «காc,_¸தன.

இ¸த ¸Cய|ட¸ அவ_·டய ¸÷வ¸ஸி,÷_ அ_÷÷தா÷ இ_¸த_. ஏCதா ஒ_
க÷_¸·ய¬ சா¸¸ததாi. இ¸த மா¸¸ ¸க¸¬¬க_÷_ வாட·க÷_
·¸÷றா¸களாi.

இ¸¸ய¸க· பல¸ ¸Cய|ட¸ வாச÷÷ கா¸¸_¸தன¸. _ழ¸·தக· ஊடா,ன.
அ«ம¸÷க ஆ·÷ல¸¸÷ Cப¬÷«காc¸ இ¸¸ய டா÷ட¸க· Cகா÷ உ¸_¬÷
«காc,_¸தா¸க·. ம·ன·க· ப|¸| ,ட·வu÷ உலவ Cமாக÷ராi பல·ர|
பா¸¸_¬ ¬¸¸தா¸. பல·ர அவ_÷_ அ¸¸க|ப¸¸¸னா¸. ஐ¸_ டால¸ «கா¸¸_
உ·Cள Cபாu உ|கார, «ச÷ர|¸ ·,Cயா·வ அ·ம¸_÷ «காc,_÷க
அ¸÷_¸_ ¬¬ச÷ ஒ÷ Cக|க, ¸·ர·ய ·ல÷÷ ஒ_ _ழ¸·த எ|,| பா¸÷க,
¬_வ¸க· கா¸டா¸÷ ஒ_வ·ர ஒ_வ¸ _ர¸¸÷ «காc¸ ஓட, ர_ப¸÷_ ம_ப,
இ¸¸யா வ¸_ ·|ட மா¸¸ இ_¸த_. i_த·கi ¸¸யா¸÷÷÷ ¬_¸ Cசர
ம_¸த_. பாடவ¸த அiமா· ஸ்|«ரஸி÷ ·_·÷ க·ன¸_÷ «காc,_÷க,
க¬¬தமான இரc¸ ஆ¸¸ர| «பcக· ‘பா¸ஜாத ,ஷ்பi ச¸¸யபாமா' எ÷_
«த_·÷÷ ஏCதா பா,÷ «காc¸ ஆ,னா¸க·.

அத¸_ ஒ_ |«ராபஸ¸ ஆ·÷ல¸¸÷ ·ள÷கi ¬ற, ர_ப¸ ¬¸¸_i பா¸¸தா÷.

அவ÷ இ_¸த வ¸·ச÷_ ¸÷_ வ¸·ச ¸÷Cன, ஓர¸¸÷ ம_iதா
உ|கா¸¸¸_¸தா·.
5

ஒ_ வ_ஷi க¸¸_ அவ·ள| பா¸÷÷றா÷. ஒ_ கால¸¸÷ ¸¬¬÷ கா¸_
ஒ·«வா÷¸_i அவ·ள¬ ¬வா¬¸_÷ «காc,_¸தா·. இர¸ பகலாக ஏ·÷னா÷.
அவ·ள÷ ÷|ட வ¸தா·, «தா|¸ ஒ_÷க|ப|¸ «வ_||÷ எ÷·லக·ள¸ «தா|¸
ம·ல ¸,·÷_¸_ _¸÷க ¸ய¸¬ «சu_ ·|¸ இ|Cபா_...

ப÷க¸¸÷ உ|கா¸¸¸_¸த Cமாக÷ராi, ''எ÷ன|பா டா÷ஸ் பா÷காம அ·CகCய
பா¸¸_÷÷|¸ இ_÷÷Cய - எதாவ_ இ÷|ரஸ்,·கா இ_¸தா «சா÷_'' எ÷றா¸.
''இ÷·ல ஸா¸''

Cம·டu÷ மான¬க÷ ÷_ஷ்ண·ர '_·÷க வா' எ÷_ «க_¬÷ «க_¬÷
«காc,_¸தா· நட÷.

''வா|ஸ் ஷி ஆஸ்÷·?'' எ÷ற_ அ«ம¸÷கா·÷ வள¸¸த ஒ_ தi¸÷ _ழ¸·த.

''ஷீ இஸ் ஆஸ்÷· ÷ஷ்ணா ¸ கi ஃப¸ பா¸.''

''†¥ இஸ் ÷ஷ்ணா?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

20

''இ_÷_¸தா÷ அம¸¬¸ரகதா மா¸¸ ஏதாவ_ வா·÷÷ «கா¸·Cகா÷_
«சா÷Cற÷. ÷_ஷ்ணா யா_÷_ Cக÷கற_... Cரா÷· ஸ்Cடா÷ஸ் யா_÷_ Cக|டா
ப¸÷ «சா÷ற_.''

''வா|ஸ் ஷி Cவ¸· இ¸ «ஹ¸ ¸÷_?''

ர_ப¸÷_ இ«த÷லாi கவ·லCய இ÷லாம÷ அவ·ளCய பா¸¸_÷
«காc,_¸தா÷. ம_iதாதா÷ இ·÷_¸_ அவ· ப¸¬சயமான ப÷கவா|¸¸
Cதா¸றi «த¸÷ற_. அ¸த ¸÷·க ·ரலா÷ ஓ|,| பா¸¸¸_÷÷றா÷. ப÷க¸¸÷
யா¸ எ÷_ பா¸¸தா÷. கணவ·ன÷ காCணாi. அ¸த÷ கcணா, அiமா·
மாiயாராக இ_÷கலாi. ர_ப¸ எ_¸_ Cபாu ''ஹCலா ம_'' எ÷_ ·சா¸÷க
ஆ·ச|ப|டா÷.

எ_¸¸_÷க·÷·ல.

''அ_ யா_|பா? அ·Cக பா¸¸_÷÷|¸ இ_÷Cக?''

''இ÷·ல ஸா¸... «த¸_சவ·க மா¸¸ இ_¸த_ Cபாகலாமா?''

''Cபாலாமாவ_...! இ÷_i «மu÷ டா÷Cஸ வர·ல. அ_÷க|,றi ii÷¸ இ_÷_.
நா_ டால¸ «கா¸¸_|¸ பா¸ல எ_¸_ வ¸றதாவ_!''

நடனi ¸,¸த_i Cசா·கயாக¸ ·கத|ட, ¸·ர ·ம÷÷÷ மா|,÷ «கா·ள, அ·த
ஒ_ கi|, «மiப¸ வ¸_ ஒ_÷க, ம_iதா எ_¸_ த÷·ன Cநா÷÷ வ_வ·த|
பா¸¸_ அ|ப,Cய உ·ற¸_ Cபானா÷. இCதா வ¸_ ·|டா·. எ÷·ன|
பா¸÷÷றா·. இ÷·ல பா¸÷க·÷·ல. இவ÷தா÷ அவ·ள ¸_சாக| பா¸¸தா÷.
,ட·வ க|,÷«காc¸ இ_¸தா·. க_iப¬·சu÷ ம_ச· பா¸ட¸ Cபா|¸
பளபள«வ÷_ «கா_சi ச·த Cபா|,_÷÷றா·. Cலசாக ÷|ஸ்,÷. க_¸¸÷ ஒCர
ஒ_ ர¸¸னமா·ல கா¸÷ பழ·கால¸_ Cலாலா÷_ த·ல·ய| |÷ன ¸,யாம÷
ர|ப¸ வ·ளய¸தா÷ ¬·ற|ப¸¸¸ அவ·ன÷ கட÷_iCபா_ அ¸த வாச·ன·ய÷
«கா_சi ·|¸·|¸தா÷ «ச÷றா·.

''இ¸த| «பாc·ண நா÷ «தா|,_÷Cக÷ ஸா¸'' எ÷_ «சா÷ல Cவc¸i Cபால
இ_¸த_.

''இ÷|ரஸ்|ட|? ·சா¸÷க|¸மா «பாc_ க÷யாண¸_÷_ இ_÷_தா÷_?''
எ÷றா¸ ராi.

''இ÷·ல ஸா¸. இ¸த| «பாc_÷_÷ க÷யாணi ஆu_¬¬.''

''அட! எ|ப,¸ «த¸ui?''

ஓ ·மகா|! இவ·ளதா÷ ச¸¸÷க÷ ¬டா_÷_ உ·க|பா க,தi
எ_¸u_÷கா¸÷·ல...? ¸ |ளா| இஸ் ¸÷க÷·!

''பய|படா¸·க. நா÷ அவ·ள¬ ச¸¸÷க| |ரய¸தன|பட| Cபாற¸÷·ல.''

''அடடா! நா÷ ச¸யா| பா¸÷காம ·|¸|டCன. அழகா¸தா÷ இ_¸தா|பல
ஞாபகi...''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

21
''அழகா¸தா÷ இ_|பா.''

''எ÷ன வய¬?''

''ப¸«தாiப_ இ_ப_தா÷ இ_÷_i.''
''ஹஸ்பc| Cப¸ எ÷ன?''

''ராதா÷ஷ÷.''

''ஐ÷ ஃ·பc| அ¸|.''

''Cவcடாi ஸா¸. அநாவ¬ய¸_÷_ ¬÷கலா÷கா¸·க. அவ·க·ள|ப¸¸ எ_i
«த¸_¬÷க, அவ·க·ள¬ ச¸¸÷க ·_|பCம இ÷·ல என÷_.''

ர_ப¸ «ம:னமாக இ_¸தா÷.

''¸ அ¸த ராதா÷ஷ÷ எ÷ன பcறா÷_ «த¸_¬÷க Cவcடாமா?''

''அ«த÷லாi Cத·வu÷·ல.''

''த¸Cபா·த÷கா, எ|Cபா·த÷_மா?''

''வா·க ஸா¸ Cபாuரலாi. Cபா¸ அ,÷÷ற_.''

''அவ·க ¸Cய|ட¸ வாச÷ல கா_÷காக÷ கா¸¸_¸தா·க÷னா?''

''அ|ப «கா_ச Cநரi க¸¬¬| Cபாகலாi'' எ÷றா÷.

Cமாக÷ராi அவ·ன÷ «கா_ச Cநரi ¸தானமாக| பா¸¸தா¸. ''¸ ஆ¸ க÷ஃ|uஸ்!''

''·÷ ¸ |·ஸ் ÷| «காய|'' எ÷_ |÷ ஸீ|¸ அத|,ய_.

''ஸா¸.''

எ|ட·ர மc÷_| ,ற|ப|¸ ·|டா¸க·. «ஸc|ர÷ பா¸÷ ஃ|ஃ|¸ அ«வ÷¸
ப÷கi அ·ழ¸_÷ «காc¸ «ச÷றா¸. «ம÷ல «ம÷ல| ப¬·ச ·ள÷_க· ·¸÷க÷
கா¸¸_¸_ இ·Cக அ·Cக ,_¸_ ¸m¸ எ÷_ அ¸த ¸யா÷ நகர¸¸÷ _·ழ¸தா¸.

·மகா|!

வcண வcண i÷சார எ_¸_÷க· நக¸¸த_i கc¬i|,uட÷ வான¸¸÷
கா¸|«ப| ·¸¸த_ Cபா÷ த÷·ன¸ தாCன _·ட¸_÷ «காc¸, கல¸ மா¸¸÷
«காc¸ இர¸ ஒ_ வான·÷ வ¸ண|பகலாu_¸த_. ''இ·க ¸÷_÷÷|¸
·ல|·ட| பா¸¸_÷÷|¸ இ_¸தாCல ரா¸¸¸ _ரா Cபாu_i. இ¸த| |ரCதச¸¸÷
இ÷லாத நாக¸கi, க÷¬ச¸ இ÷·ல. இ·க இ÷லாத ·கார·க_i இ÷·ல. 42-வ_
«த_, |ரா|Cவ ¸Cய|ட¸ ,ஸ்|¸÷| எ÷லாi பா¸¸_|¸ அ|,றi உன÷_
·_|பi_¸தா ஒ_ Cஷா பா¸÷கலாi எ÷ன?''

''ச¸ ஸா¸.''

''உ·க|பா எ÷·ன¸ ¸|ட| Cபாறா÷.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

22

''இ÷·ல ஸா¸! என÷_| பா¸÷க_i Cபால இ_÷_.''

''அவ·ள மற÷க! அ_÷_¸தாCன?''

''அ|ப,u÷·ல.''

''ஒ_ «பc உடi,·கற_ எ·வள¸ ச÷÷சான ·ஷயi_ ¸ இ·க «த¸_¬÷கலாi.
இதபா¸, இ¸த¸ «த_ ¸__i மஸாஜ் பா¸ல¸, டா|லஸ் பா¸, ஸ்|¸| ப¸லஸ்÷,
ஸ்··க¸ஸ் ÷ள|, அட÷| ¸·ஸ்...''

கcணா, வ¸யாக| «ப¸ய எ_¸_÷க· ச¸Cதக¸_÷_ இடi÷லாம÷
க÷,÷¸வஸ் ·ல· «ல÷ஸ்' எ÷_ உர¸த வ¸ண¸¸÷ அ¸·¸தன. Cம÷_¸_
வ¸ui «வ·¬ச «வ·ள¸¸÷ ந·ன¸த ஜன·க· கcணா,| «ப|,÷_· மா¸¸
பா¸¸_÷ «காc,_¸தா¸க·. ''காi÷ ஸ்,¸|,_ ஓ¸ இடi இ_÷_.
ஸ்|¸|m·ஸCய Cவ,÷·கயா பc_வா·க.''

''உ·க_÷_ இ«த÷லாi |,÷_மா ஸா¸?''

''இ÷·ல, உன÷காக¸தா÷.''

''என÷காகவா?''

''«ஸ÷ஸ் ம|¸iதா÷னா எ·வளCவா ¬லபi இ¸த Cதச¸¸Cல. உன÷_¸
Cத·வயானா ஒ_ வார¸_÷_÷¬ட ஒ_ «பc·ண÷ «காc¸ «வ¬¬÷கலாi.
இ|ஸ் Cஸா ஈஸி! எ÷ ம·ன· எ÷·ன ·|¸| |¸_ச|,றi «கா_ச நா·ள÷_
«வ¸ |,¬சா|பல இ_¸த_. அ|ப இ¸த இட¸_÷_ வ¸Cத÷. எ÷ன Cவணா
ஆக|¸i_ த÷யா CபாCன÷. த÷யா CபாகCவ ¬டா_. அ·த எ|ப,
·சா¸¬¬÷÷|¸| Cபாற_÷_i «த¸யா_. ஏCதா ஒ_ ச¸¸ல _·ழ_Cச÷.
ஸ்··க¸ஸ் ÷ள|. மஸாஜ் பா¸ல¸ எ÷லாi Cபா|,_¸தா÷. உ·ள Cபாu |ர·ம
|,¬சா|பல உ÷கா¸Cத÷. அ¸த| «பாc_ __ டால¸ «கா¸¸தா, உ÷
வா¸÷·கல மற÷க ¸,யாத ரா¸¸¸·ய உன÷_¸ தCர÷_ «சா÷னா. __ டால¸
«கா¸¸தா அ·த «வ¬¬÷க÷ ¬ட உடi|ல ஒc_i இ÷·ல அவ÷|ட! ப¸னா_
வய¬| «பாc_! எ·÷|ட ¸·றயCவ பணi இ_¸த_. அவ÷|ட அ¸த·னui
«வ¬¬÷க÷_ «கா¸¸_|¸ ச|·ட·ய| Cபா|¸÷÷|¸ «வ·Cய வ¸_|Cட÷.''

''ஏ÷?''

''அ¸த| «பாc_ எ÷ டா|ட¸ சாயலா இ_¸தா. ¸÷¸_¬¬, வ¸_|Cட÷!''

''¸த ¸தலா உ·க ம·ன··ய| ப¸¸ «சா÷¸·க ஸா¸.''

''அ_ எ÷_·டய «சா¸த Cசாகi. ·.ஆ¸ ,Cவா¸ஸ்|. ·÷ எc| _ழ¸·தக·
வ_i. பா¸÷கலாi.''

''இ¸த ·÷ எc| வர·லCய!''

''«பாc_÷_ உடi, ச¸u÷·ல÷_ Cபா÷ பccu_¸தா.''

''Cப¬··களா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

23
''Cபசாம எ÷ன? நா·க «ரc¸ Cப_i இ÷_i ஃ|«ரc|ஸ் தா÷!''

''ம_ப, க÷யாணi «சu_÷க உ¸Cதசமா?''

''இ|Cபா·த÷_ இ÷·ல. ஆனா அ¸த சா¸¸யi இ_÷_÷_ தா÷ «சா÷ல_i.
ந÷ல «பாcணா பா¸¸_ «சா÷Cல÷.''

''இ·க ,Cவா¸ஸ் சகஜமா ஸா¸?''

''ஏ÷? எ_÷_ Cக÷கCற?''

''¬iமா Cக|Cட÷ ஸா¸.''

''இ¸த| «பாc_ Cப¸ எ÷ன «சா÷ன?''

''ம_iதா.''

''·நஸ் Cநi... எ·க பா¸¸Cத?''

''பாவநாச¸¸ல. நா÷ பா|¸÷_ ¬iமா இ_¸Cத÷. அiமா, அ|பா, «பாc_
எ÷Cலா_i எ÷கCரஜ் பcணா·க. உ·க÷|ட «சா÷÷u_÷Cக÷_
¸·ன÷÷Cற÷.''

''அ¸த| «பாc_i ஃ|¸யா பழ÷¬சா?''

''ஆமா ஸா¸.''

'',| ¸ ஹ· «ஸ÷ஸ்?''

''இ÷·ல.''

''«ராiப ஆத¸ச காதலா÷_i?''

''அ|ப, ஒc_i இ÷·ல.''

''இ·க அ·க «தா|¸÷÷|¸, ¸¸தi «கா¸¸_÷÷|¸...''

''ஆமா ஸா¸.''

''இc,யா அ·வள¸ _ர¸_÷_ ¸÷Cன¸¬சா? க·ட¬ல எ÷ன ஆ¬¬?''

''ஸிi|·. எ÷·ன ·ட ந÷ல மா||··ளயா ÷·ட¬சா÷. எ÷·ன அiCபா÷_
·|¸|டா·க.''

''ஜஸ்| ·ல÷ த|!''

''ஜஸ்| ·ல÷ த|! அ·த நா÷ «ப¸சா எ¸¸_÷÷|¸ த¸«கா·ல ¸ய¸¬வ·ர÷_i
Cபாu|Cட÷. எ·க|பா எ÷·ன÷ கா|பா¸¸னா¸... எ÷·ன ஸ்¸ர|ப¸¸¸னா¸.”

''¸ அவ அ|பா·வ÷ Cக÷க·லயா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

24
''Cக|Cட÷ எ÷ «பாc_÷_ ந÷ல வா¸÷·க அ·மய_i_ ¸·ன÷÷ற_
த|பா?÷_ Cக|டா¸.''

''«பாc_ எ÷ன «சா÷÷¬¬?''
''அ_ «கா_சi «வ_· ஸா¸. «கா_சi _ழ|பமான «பாc_. 'எ÷ன பcற_.
எ·க|பா அiமாவானா இ|ப, «சா÷றா·க, ஐi ஸா¸'' அ·வள¸தா÷.''

''ந÷லCவ·ள, அவ·ள ¸ க÷யாணi பcc÷க·ல. அ_÷க|,றi «ப¸சா எதாவ_
த|, பcc|¸ 'ஐi ஸா¸... அ·வள·தா÷'_...''

''ஒ_ «பாc_ அழகா.. இ_¸தா பல _·றக· ம÷÷÷க|ப¸÷÷றன ஸா¸.''

''அழகா இ_¸தாளா...? நா÷ ச¸யா கவ÷÷க·லCய!''

''அ«ம¸÷கா·ல இ÷_i «கா_சi அழகா இ_÷கா ஸா¸. எ÷·ன அ¸த Cஷா¸÷_
¬|,÷÷|¸| Cபா¸·களா!'' எ÷றா÷.
6

ஐ¸தாவ_ அ«வ÷¸ ப¸·ன¸தாi «த_·÷ இ_¸த_ அ¸த இடi. பா¸÷ «சuui
இட¸¸÷ டால¸ «கா¸¸_ கா¸ மா,÷_ ÷ஃ|,÷ Cபா_i ·¸·த·ய| பா¸த_
·|¸ அ·÷_¸_ நட¸தா¸க·.

''பய|படாத! நா÷ உ÷·ன எ_i «க|ட இட¸_÷_ அ·ழ¬¬|¸| Cபாகமா|Cட÷.
ஒ_ |ரiமசா¸·ய÷ «க¸¸த பாவi என÷_ Cவcடாi. «க|¸| Cபாறதா இ_¸தா
«சா¸தமா «க|¸| Cபாu÷Cகா'' எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.

''நாம எ·க Cபாறi?''

''எல÷|¸÷ ஸ¸÷கஸ்''

''ஸ¸÷கஸா?'' எ÷றா÷.

''இ÷·ல. இ_ ,ஸ்Cகா ÷ள|.''

''அ·Cக எ÷ன?''

''பாCர÷.''

_·ழ¸த_i 1928-ஆi வ_ஷ¸¸ய ¸ அ·ண÷_i இ_¬÷ அல·காரமாக
வரCவ¸ற_. |÷பா÷ இய¸¸ர·க·÷ இ_i, Cகா÷க· உ_c¸ உ_c¸ ப¸i
இட¸¸÷ எ÷லாi ச|தi பcc÷«காc¸ பா¸·வயாள¸ ¸க·க·ள ர¸த ¸ற
ஒ·u÷ கா|,ன. ப¸பல வcண வcண கcணா,க·ள÷ கட¸_ «ச÷றா¸க·.
·ள÷_க· ஆரவாரமாக அவ¸க·ள ·¸·த÷ ÷¸_கCளா¸ வ_,÷ «காc,_÷க,
·மய¸¸÷ ¸¸ ¸· ஸ¸÷கஸ் Cபால ¸÷_ இட·க·÷ ஒ_÷க|ப|¸ அ¸÷
,ஸ்Cகா ச·÷த¸_÷_ இ·ளஞ¸க· «தாi «தாi எ÷_ பத¸|Cபாu
ஆ,÷«காc,_¸தா¸க·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

25
''உ·க ஊ¸ல ,ஸ்Cகா உcடா?''

''உc¸ ஸா¸. இ·வள¸ ·கரஸ்ஸா ஆட மா|டா·க.''

''ஃ|ஸி÷க÷_ ஒ÷·யா ¸¸|ட÷ ஜா÷ பா|¸ ஒc_ இ_÷__. அவCள ,.·.÷
வ¸_ டா÷ஸ் பc_வா. அ¸த உடi,÷காகCவ அ¸த| பா|¸ Cகாஸ்|¸-Cகாஸ்|
அல__. ·ட÷· gi த÷யா இ_÷__. அ·_ Cபாu ஏதாவ_ சா||டலாமா?''

''இ÷·ல. பா¸÷கலாi ஸா¸.''

ஆc «பc ·¸¸யாசi மற¸_ பா|,÷ _,|, ஒ÷_ ம|¸iதா÷ அ¸த இட¸_
¸ஜiCபால ஆ,÷ «காc,_¸தா¸க·. ம_iதா¸÷_ இ«த÷லாம |,÷_Cமா
இ÷·லCயா, அவ· ஸா¸ க|,÷«காc,_¸தா·. இ¸த ஊ_÷_ வ¸_ மாiயா÷
·|டாளா? ஒ_கணi ம_iதா·வ உ·ட மா¸¸ அவ_ட÷ அ¸த ·மய வ|ட¸¸÷
ஆ,னா÷.

''இவ·க·ளாi யா_!''

''யா«ர÷லாi?''

''இ·க ஆ,|,_÷கா·கCள.''

''எ÷லா_i இ_|பா·க. ¬÷னவ·க ம|¸i_ இ÷·ல? வயசானவ·க_i
ஆ¸வா·க. இவ·க வயசாu_÷கற·த ஒ|,¸_÷கCவ மா|டா·க. ÷ழ··க·ளாi
|ரமாதமா ,«ரஸ் பcc|பா·க. அiப_ வய¬ல க÷யாண¸·த| ப¸¸|
Cப¬வா·க. உடi·ப |¸iமா «வ¬¬|பா·க. எ·த÷ கcடா_i வா·_வா·க.
வர¸÷_ Cமல «சலவ¸÷÷ற_·கற_ Cத¬ய _ணi. அ«ம¸÷காCவ ÷«ர,|
கா¸,ல ஓ¸_.''

''ஏதாவ_ ,_¬÷காக எ|ப¸i அ·ல_¬÷÷|Cட இ_|பா·க Cபால.''

''அ«ம¸÷கா·÷ நாu _·ன÷_ ¸·றய வள÷கறா·க இ÷·ல. அ_÷_
«சலவ¸÷÷ற பணi எ·வள¸ «த¸uமா?''

''«த¸யா_ ஸா¸.''

''Cவா¸÷| பா·÷ல எ÷ ஃ|«ரc¸ ஒ_¸த¸ «சா÷னா¸. அ¸த| பண¸·த
«வ¬¬÷|¸ இ¸¸யா·÷ இ_÷÷ற ஏ¸·ம·ய கi|·|டா ஒ¸¬¬ரலாமாi!''

''·மகா|! நாu÷_i _·ன÷_மா?''

''அதாவ_ பரவா÷·லCய Cபான வ_ஷi ,_சா ஒc_ ஆரi|¬சா·க. நாu
_·ன÷னா அதனால «ராiப «தா¸தர¸ ஆu__. அவ¸·ற வள÷÷ற¸÷
¬÷க÷ளாi இ_÷_. அ_÷காக ஒ_¸த÷ ஒ_ ஐ,யா «கா¸¸தா÷, ஆ_÷«கா_
க÷·ல வள÷கலாiனா÷!''

''க÷லா?''

''ஆமா ¬÷னதா க_·க÷_! '«ப| ஸ்Cடா÷'_ எவCனா ஒ_¸த÷ ÷ள||·|டா÷.
அ_ Cதசi _ரா ,,¬¬÷÷¬¬! ஆ_÷«கா_ «ச÷ல÷ க÷_. அ_÷_ «ச஻÷!
க÷_÷_ «ச÷ல ச|·ட; க_¸_|ப|·ட! க÷·ல வா÷ அ·ழ¬¬|¸| Cபாற_!
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

26
·ப÷_·ள «வ¬¬÷கற_. «கா_சற_!''

''எ÷லாi க÷_.''

''ஆமா...!'' இ¸த ஐ,யா·வ ·¸_ ஒ_¸த÷ i÷ய÷ டால¸ பcc|டா÷.''

''÷Cரஸி!'' எ÷றா÷ ர_.

''·பசா·வ «வ¬¬÷|¸ எ÷ன பcற_÷_ த·÷÷றா·க. எ÷லாCம அ_÷கற
வ·ர÷_i ÷·ட¬¬__, அ·டயற¸ல ஒ_ ¸¸÷ இ÷·ல! எ_¸i அ¸த·ன
¬லபi! அதனாலதா÷ இ¸த மா_த÷க·ள¸ Cதடறா·க. «சா¸÷க¸¸÷ ¸ன|ப,
÷÷னர ÷i,_ட¸களாக இ_¸தா ச¸யா ஒ_ வார¸¸÷ Cபா¸ அ,¬¬_i
இ÷·லயா? அ_ மா¸¸தா÷! டா÷ஸ் ஆ,|பா÷க¸யா?'' எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.

''Cவcடாi ஸா¸ பா÷கறCத Cபா_i'' எ÷றா÷.

|னா «காலாடா எ÷ற எ·தCயா ஆ¸ட¸ «சuதா¸. ·ப÷ ஆ||·, ரi எ÷லாi
கல¸_ ஒ_ மா¸¸யாக இ_¸த_. Cத·காu ¬ட| Cபா|,_¸தா¸ Cபால இ_¸த_.
''இ¸த மா¸¸ கா÷«டu÷·க_i எ÷ன எ÷னCவா |·ர பc_வா·க. ¸Cயா |ள,
Cம¸÷_ ஒc_ இ_÷__. ஆ·ள அ,¬¬¸i.''

இர¸ ¸_i| வ¸தCபா_ ஒ_ மc இ_÷_i. கா·ல காCலஜ் Cபாக
Cவc¸iCபாலCவ இ÷·ல. ÷¸ Cபா|¸·|¸ நா· _ரா ,.· பா¸¸_÷
«காc,_÷கலாi எ÷_ ¸¸மா÷¸தா÷. ஆனா÷ நா·ள÷_ ¸÷÷யமாக «ல÷ச¸
இ_÷÷ற_, ஓ¸ அ·ஸ÷«ம÷|¸÷_ க·ட¬ ¸னi Cவ_. அ·த இ÷_i
«தாட÷¬ட இ÷·ல, ம¸ற மாணவ¸க· iக¸i உ¸சாகமாக இ_÷·கu÷
அவ_÷_÷ க÷_¸÷_| Cபாவத¸Cக «வ_|பாக இ_¸த_. நா·ள Cபாu¸தா÷
ஆக Cவc¸i. _லக¸_÷_| Cபாu எ·தயாவ_ ,¸தக¸·த| பா¸¸_ எ_¸ ·ட
Cவc,ய_தா÷. _¸¸த கால¸¸÷ எ_¸ ¸,÷க Cவc,ய_தா÷ அ¸த÷
க÷_¸u÷ ¸÷÷யi. அவ¸க· ¸|Cபா¸|க·ள எ÷லாi யாராவ_ ப,÷÷றா¸களா
எ÷ப_ «த¸ய·÷·ல. ரா¸¸¸ ப¸¸_÷ «காcட Cபா_ ம_iதா·வ அவ· தi|
எ÷ன «பய¸ «சா÷÷÷ ¬||¸வா÷ எ÷_ «கா_ச Cநரi Cயா¬¸_| பா¸¸தா÷.
¸·ன¸÷_ வர·÷·ல. |னா «காலாடா·னா÷ கன·÷லாம÷ _·÷னா÷.

·ல|ர¸·ய¬ ¬¸¸_i கcணா, Cபா¸¸¸u_¸த_. உ·_÷_· கதகத|பாக
இ_¸த_. வ¸·சயாக அ¸த·ன ,¸தக·க_i அவ÷ ப,|·ப ஞாபக|ப¸¸¸ன.
¸¬¬ ·|டா÷ வழ÷கiCபால «ம:னi. ர_ப¸ «வu÷ப¸i இட¸¸÷ உ|கா¸¸_
«காc¸ த÷ அ·ஸ÷«மc|·ட அவசரமாக எ_¸÷«காc,_¸தா÷. ஒ_
க¸ப·ன ¬«மc| கi«ப÷ ¸வாலா_i ¸·லu÷ இ_÷÷ற_. ப÷க¸¸÷ ஒ_
«ப¸ய அ·ணக|ட «டcட¸ Cபா|,_÷÷ற_. அ¸த «டcட¸ அத¸_÷
÷|,னா÷ தா÷ அதனா÷ |·ழ÷க ¸,ui. அத÷ ¸÷÷ய Cபா|,÷கார கi«ப÷
ஏ¸«கனCவ «டcட¸ ÷·ட|பத¸_ ¸÷Cப அ¸த அ·ண÷க|,÷ அ_÷÷ ஒ_
ஃபா÷ட¸ ·வ÷க ஏ¸பா¸க· «சu_ «காc,_÷÷ற_! இ¸த¬ _¸¸·லu÷
அ¸த÷ கi«ப÷ எ÷ன «சuய Cவc¸i எ÷ப·த 1,500 வா¸¸·தக·÷ ¸|Cபா¸|
எ_¸¸ தர Cவc¸i. எ÷ன எ__வ_, எ|ப, எ__வ_ எ÷ப_ த·லகா÷
,¸யாம÷ எ·தCயா ÷_÷÷÷ «காc,_¸தா÷. «ல÷சர¸ ந÷றாக¸ ¸|ட|
Cபா÷றா¸. _ர¸¸ ·|டா_i ஆ¬ச¸யi÷·ல.

_லக¸·த ·|¸ «வ·Cய வ_i «டஸ்÷÷÷ அ_÷÷ இ_¸த «பc அவ·ன|
பா¸¸_¬ ¬¸¸தா·. ஏCதா ஒ_ ,ஷ்ப¸·த அவ÷டi «கா¸¸த_ Cபால இ_¸த_.
«வ·Cய வ_iCபா_ வானi ¸லமாக இ_¸த_. _·¸ தா·_iப,யாக இ_¸த_.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

27

அ¸த| «பc அவ·ன ''அ·ஸ÷«ம÷|. எ_¸ ·|டாயா? எ÷_ Cக|டா·.
¸_i|| பா¸¸தா÷. இவ·ள வ_||÷ பா¸¸¸_÷÷றா÷. «பய¸ அம¸¸தாCவா,
Cம¸Cயா- ச¸யாக ஞாபகi இ÷·ல. ஒ_ ப÷கi வ÷«ட¸¸_ ஆc |··ளக·
Cபால ÷ரா| ·வ¸¸_¸தா·. ச|·ட Cம÷ ¬÷னதாக ஜா÷«க| அc¸_ அத÷
கால·ர உய¸¸¸u_¸தா·.

''ஏCதா எ_¸ ¸,¸_ ·|Cட÷'' எ÷றா÷ ர_ப¸.''

''¬«மc| கi«ப÷u÷ எ÷Cலா_i த¸«கா·ல «சu_ «காc¸·ட Cவc¸i
எ÷_ நா÷ எ_¸u_÷÷Cற÷.''

''நா_i ஏற÷_·றய அ·த¸தா÷ எ_¸u_÷÷Cற÷'' எ÷றா÷.

''இ·த«ய÷லாi யாராவ_ ப,|பா¸களா?''

''ப,¸_ எ÷லா¸ ¸÷÷·லu_i மா¸÷«க¸¸_ மான¸·த வா·க| Cபா÷றா¸க·.''

''உ÷ «பய¸ எ÷ன?''

''Cம¸ எம¸÷.''

''உ÷ «பய·ர உ¬ச¸÷க இ÷_i ஒ_ வார¸¸÷ பழ÷ ·¸Cவ÷ எ¸த ஊ¸?''

''«ட¸«டனஸி. ஆனா÷, இ·Cக ஸிஸ்டi அனஸிஸ்|டாக இ_÷÷Cற÷. எi.|.ஏ.
«சuதா÷ அ¸க சiபளi வ_i. அ¸த ஒ_ _¸÷Cகா·÷தா÷ இ¸த நகர¸_÷_
வ¸¸_÷÷Cற÷. உன÷_ இ_ |,¸¸_÷÷றதா?''

''என÷_ இ÷_i த·லகா÷ ,¸ய·÷·ல. ¬ல சமய·க·÷ எத¸காக இ·_ வ¸_
மா|,÷«காcCடாi எ÷¸_÷÷ற_.''

''என÷_ எ|Cபா_Cம அ|ப, இ_÷÷ற_'' Cகா÷ «மஷி÷÷ கா¬ Cபா|¸ இரc¸
Cகா÷ வா·÷÷ «காc¸ அவ_ட÷ நட¸_ வ¸_ மர¸த,u÷ உ|கா¸¸தா·.
''உ÷·ன வ_||÷ அவ¸க· கலா|டா பc_வ·த| பா¸¸Cத÷. அ_ த|,. என÷_
இ¸¸யா·÷ Cப¸÷ ஓ¸ ஆ¸வi உc¸. உ·க· கலா¬சார¸·த| ப¸¸
அ¸¸_«கா·ள ஆ·சயாக இ_÷÷ற_. ஒ_¸·ற வார இ_¸u÷ எ÷ அ·ற÷_
வ_÷றாயா?''

''ச¸'' எ÷றா÷. அவ· வா·÷÷ «கா¸¸த Cகா÷·க÷ க,¸_¸ ¸ற¸_ «காcடா÷.

அவ· அவ·ன| பா¸¸_÷ ¬Cந÷தமாக¬ ¬¸¸தா·. «ம÷÷ய மா¸,, ஓ|ட÷கா¸
Cபா÷ இ_¸தா·. அ«ம¸÷க| «பcக_÷_ வய_ «சா÷வ_ «ராiப கஷ்டi எ÷_
Cதா÷¸ய_.

''எத¸_ வ¸¸_÷÷Cற÷ எ÷Cற «த¸ய·÷·ல. நா÷ சiபா¸÷_i பணi Cபா_i.
பத· உய¸¸ ÷·ட¸தா÷ த·லவ÷தா÷ அ¸கமா_i.''

''நா÷ ரா¸¸¸ இரc¸ மc÷_ எ_¸_ ·|ட·த| பா¸¸_÷ «காc¸ ''·மகா|!
அ«ம¸÷கா·÷ எ÷ன «சu_ «காc,_÷÷Cற÷'' எ÷_ எ÷·னCய Cக|¸÷
«கா·÷Cற÷!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

28
''நi இரc¸ Cப_÷_i ¸·றய «பா_ «வ_|,க· இ_÷÷÷றன! நாi ச¸¸÷க
Cவc¸i. என÷_ ஹி¸_uஸi ப¸¸ எ÷·ற÷காவ_ ஒ_ நா· ¸ «சா÷ல Cவc¸i.''

''என÷_ அ«த÷லாi ஒ÷_i «த¸யா_.''
''¸ ஒ_ ஹி¸_தாCன?''

“ஹி¸_÷க· எ÷லா_÷_i ஹி¸_uஸ¸·த| ப¸¸¸ «த¸¸¸_÷க Cவc¸i எ÷_
அவ¬யi÷·ல. பா¸÷க| Cபானா÷ உன÷_ எ÷·ன·ட அ¸கமாக¸
«த¸¸¸_÷கலாi. உ÷ ஆ¸வ¸¸னா÷ ¸ அ·த| ப¸¸ ¸·றய| ப,¸¸_÷கலாi.
இ¸த ¸|Cபா¸|·ட÷ «கா¸¸_ ·|¸ நாi இரc¸ Cப_i ÷ளாஸி÷_¸_
த||¸_÷ «காc¸ எ·Cகயாவ_ Cபாகலாமா? எ÷ன «சா÷÷றாu?” எ÷றா÷.

''எ·Cக?''

''ஏதாவ_ பஸ்·ஸ| |,¸_÷«காc¸ ¸¸யா¸÷·க¬ ¬¸றலாi!''

''·¸த·ல ÷·ட¸த_ Cபா÷ |ரா÷÷ஸ்பா¸÷÷÷ ¬¸¸னா¸க·. அ·வள¸
¬_¬_|பான நகர¸¸÷ அ_÷÷ இ¸த·ன ஏ÷க¸ ப¬·ச| பர|,i ஏற÷_·றய
ஒ_ கா¸ Cபா÷ற _¸¸·லui இ_|ப_ ஆ¬ச¸யகரமாக இ_¸த_. ''¸¸யா¸÷
நகர¸¸÷ «மா¸தi ¸|ப¸¸ ஏழாuரi ஏ÷க¸ பா¸÷ |ரCதசCம இ_÷÷ற_''
எ÷றா·. ''இ¸த மா¸¸ ƒ¥ உ·க ஊ¸÷ இ_÷÷றதா?''

''எ·க ஊCர ƒ¥தா÷'' எ÷_ ¬¸¸தா÷.

''ஏ÷ அ|ப, «சா÷÷றாu?''

''¬iமா ··ளயா|¸÷_! நா÷ «சா÷ன·த எ÷லாi ஸீ¸யஸாக எ¸¸_÷ «கா·ள÷
¬டா_.''

''¸த÷÷ இ¸¸ய¸க·ளCய என÷_| ,¸ய·÷·ல. ¸·க· த·லயா|,னா÷
'ஆமா'மா, 'இ÷·ல?யா எ÷பCத «த¸வ¸÷·ல.

''அCதCபா÷ அ«ம¸÷க¸க·ளCய என÷_ ¬¸தமாக| ,¸ய·÷·ல. 'ஐ Cடாc|
Cக¸' எ÷_ ¸·க· சாதாரணமாக¬ «சா÷÷¸¸க·. அத¸_ எ·க· ஊ¸÷
·ப¸தமான அ¸¸தi.... அல|¬ய|ப¸¸_வதாக அ¸¸தi!''

''நாi இரc¸ Cப_i ஒ_வ·ர ஒ_வ¸ இ÷_i «த¸¸_ «கா·ளலாi எ÷_
Cதா÷_÷ற_.”

அ¸த வரCவ¸|÷ «ம÷தான சரசi இ_¸த_.

·|¸÷_ ¸_i| வ¸த_i Cமாக÷ராi. ''எ÷ன இ÷÷÷_ காCலஜில?'' எ÷றா¸.

''காCலஜ் இ÷÷÷_ க|'' எ÷றா÷.

''ஏ÷?''

''ஒ_ அ«ம¸÷க ¬Cந÷¸ ÷·ட¬சா. அவ¬ட பா¸÷, i¸ஸியi_ ¬¸¸Cன÷!''

''ச¸யா| Cபா¬¬. உ·க|பா¸÷_ «ல|ட¸ எ_¸ர Cவc,ய_ தா÷. அ«ம¸÷க|
«பcக· ÷|ட ஜா÷ர·தயா இ_÷க_i!''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

29

''நாCன எ_¸¸Cற÷'' எ÷றா÷.


7

ர_ப¸÷_ வ_||÷ நட|ப_ அ¸த·னui பாசா·_ Cபால¸தா÷ Cதா÷¸ய_.
«ப¸ய |«ராபஸ¸க·, வய_ வ¸த மாணவ¸க· எ÷லா_i Cச¸¸_ ஆ¸i
··ளயா|¸. ¬÷ன வய¬÷ ஆ,ய அ|பா - அiமா ··ளயா|¸÷_i இ|Cபா_
அவ÷ க¸_÷ «கா·வத¸_i அ¸க ·¸¸யாசi இ÷·ல«ய÷_ உண¸¸தா÷. அ_
அ|பா-அiமா இ÷·ல. அத¸_| ப¸÷ கா¸|Cரஷ÷க·. ¸த÷ வ_ஷ மாணவ¸க·
அ¸த·ன Cப·ரui ப¸பல கா¸|பCரஷ÷களாக (இ_ப¸¸ நாலா) |¸¸¸_¸தா¸க·.
ஒ·«வா_ கா¸|பCரஷ_÷_i ¸÷_ Cப¸. ஒ·«வா÷_i ¸÷_ ,·ஷ÷களாi.
ஒ·«வா_ ,·ஷ÷_i இரc¸ «தா¸¸சா·லகளாi. இ¸த¸ «தா¸¸சா·லக·ள
ஆ_ ஆறாக| |¸¸_, அ¸த ஆ_i ஒCர பcட¸·த உ¸ப¸¸ «சuவதா÷ அதனத÷
கா¸|பCரஷ÷க_÷_· மா¸÷«க|,÷ Cபா|,யாi. இ¸த| Cபா|,·ய¬ சமா·÷க
மா¸÷«க| ¸ஸ¸¬, ·ளiபர·க·, எ¸த·ன Cப·ர Cவ·ல÷_ எ¸¸_÷ «கா·வ_.
எ¸த·ன Cப·ர| Cபா|,÷கார¸க·டi_¸_ ஈ¸|ப_ எ÷«ற÷லாi ¸¸மானi
«சu_ அ¸த ·வர·க·ள| ப··u÷ கi|¸|ட_÷_¬ சம¸||÷க Cவc¸i. அ_
அவ¸க· ¸¸மான·க·ள அல¬ கா¸|பCரஷ÷ |·ழ÷_மா, ¸வாலா÷_மா எ÷ற
அ¬ச,¸_÷ «கா¸÷_i.

·Cநாதமான ··ளயா|¸¸தா÷. ஆனா÷ எ÷லா_i அ·த ¬¸யஸாக எ¸¸_÷
«காcடா¸க·. க¸ப·ன இ÷ஜி÷ய¸க·ள¸ _ர¸¸னா¸க·. மா¸÷«க|,÷
க¸ப·ன¬ ச¸¸க·ள ·வா¸¸_ ¬க«ர| _,¸தா¸க·. கா|| «வ·ளமாக|
ப_÷னா¸க·. இத¸«க÷லாi மா¸÷_! இ_ப_ மா¸÷ கா¸|பCரஷ÷ லாபi
பccனா÷; ¸|ப_ மா¸÷, Cபா¸| ஆஃ| ·டர÷ட¸ஸ் கா¸|பCரஷ÷ எ¸த·ன
Cமலாக இய·_÷ற_ எ÷_ ¸¸|ப·|பத¸_.

ர_ப¸÷_ வாu¸த கா¸|பCரஷ÷÷ அ¸த Cம¸ எம¸ச_i Cஹா÷ட÷ எ÷பவ_i
¬ட இ_¸தா¸க·. அவ¸க· «கா¸¸த ¸|Cபா¸|¸÷_ கi|¸|ட¸ எ¸த·னCயா
ல|சi டால¸ நஷ்டi கா|,ய_. கா|, மா¸÷ Cபாடாம÷ ஒ_ «பா÷«மா¸ Cவ_
«கா¸¸_ «வ_|Cப¸¸u_¸_; 'ஒ_ ··ளயா|·ட எ|ப, ··ளயா¸÷றாu எ÷ப_
¸÷÷யi÷·ல. ··ளயா|,÷ «ஜu|ப_தா÷ ¸÷÷யi.''

Cஹா÷ட÷ «ராiப «நா¸_ Cபாu_¸தா÷. க|ப÷ க·¸¸தா¸Cபா÷ க÷ன¸¸÷ ·க
·வ¸_ ''உ·க_ட÷ Cச¸¸தCத த|,'' எ÷_ அர¸¸÷ «காc,_¸தா÷. Cம¸
'இ|ஸ் ஆ÷ ஸி÷÷' எ÷_ ¬¸|ப_ Cவ_ அவ÷ எ¸¬ச·ல அ¸க|ப¸¸¸ய_.
ர_ப¸÷_ எ÷ன உண¸வ_ எ÷_ ¬ட| ,¸ய·÷·ல.

''நi¸·டய கா¸|பCரஷ÷ ¸வாலான·த÷ «காcடாட ஒ_ நாடகi பா¸÷கலாi
வ_÷றாயா?'' எ÷றா·, அவ· Cக|ப_? இய÷பாக¸தா÷ இ_¸த_. ஓர¸¸÷
Cமாக÷ராi÷ எ¬ச¸÷·க உ_¸¸ய_.

''ரா¸¸¸ «ராiப Cநரமா÷·¸i.''

''கா¸ இ_÷÷ற_. நா÷ «காc¸ Cபாu உ÷ ·|,÷ ப¸¸ரமாக ·¸÷Cற÷. ஏ÷
பய|ப¸÷றாu? எ÷·ன÷ கcடா÷ பயமா?'' எ÷றா·. ·¸க·÷ __i,
இ_|ப·த÷ கவ÷¸தா÷. அவ·ள| ப÷கவா|,÷ பா¸÷_iCபா_ அவ· மா¸,
¸டமாக இ_|ப·தui அவ· உ·_·டக· Cலசாக¸ «த¸ய, ஏCதா ஒ_
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

30
ச¸த¸|ப¸¸÷ இவ· எ÷·ன| ப¸÷·க÷_ அ·ழ÷க| Cபா÷றா· எ÷÷ற எcணi
ஒ_·த எ¬ச¸÷·கயாக¸i ¬கமாக¸i மல¸¸த_.

''எ÷ன நாடகi?''

''|ரா|Cவu÷ எத¸_ ,÷«க| ÷·ட÷÷றCதா அத¸_¸தா÷ Cபாக ¸,ui.
எ÷லாCம ந÷றாக¸தா÷ இ_÷_i.''

''என÷_¸ ,¸யா_ எ÷_ ¸·ன÷÷Cற÷.''

''நா÷ ,¸ய ·வ÷÷Cற÷. என÷_ இ÷·ற÷_ எ·Cகயாவ_ Cபாu ஏதாவ_
«சuதாக Cவc¸i. ஆ¸.எi.எ¬. கா¸|பCரஷ÷ ¸வாலான¸÷ «ராiப கல·÷|
Cபாu_÷÷Cற÷. Cஹா÷ட÷ நா·ள வ_|,÷_ வர·÷·ல எ÷றா÷ த¸«கா·ல
பcc÷ «காc¸ ·|டா÷ எ÷_ அ¸¸தi'' எ÷றா·. நாடகi எ|ட·ர
மc÷_¸தா÷. அத¸காக ¸÷Cப Cபாu ,÷«க| வா·÷÷ «காcடா·.

''இ_ப¸·த¸_ டால¸! அ÷÷ரமi!''

''இ_ப¸·த¸_ டால_÷_ எ·Cக இடi எ÷_ பா¸.''

''¸÷ வ¸·சuலா?''

''க·ட¬ வ¸·ச ,÷«க|·ட| பா¸¸தா·. ''கi|¸|ட¸ அ,¸_÷ «கா¸¸த
,÷«க|! பாழாu| Cபான கi|¸|ட¸ _·ழயாத இடCம இ÷·ல - ப¸÷·க
அ·ற·ய¸ த·ர!''

''எ|ட·ர மcவ·ர எ÷ன «சuவ_ எ÷_ ¬¸_ Cயா¬¸தா¸க·. உலக ,Cர|
«ச÷|ட¸÷ Cபஸ்«மc| க·டக·÷ அ·ல¸தா¸க·. மா,÷_| Cபாu ¸¸யா¸÷
நகர¸·த உயர¸¸÷_¸_ பா¸÷க ·_i|னா÷. ¸|பதாவ_ மா,÷_Cம÷
க|டட¸·த Cமகi அ·ண¸_÷ «காc,_¸த_. அ·÷_¸_ ஒ÷_i «த¸யா_
எ÷ற ஒ_ ம÷Cடான÷| க·ட÷_| Cபாu அவ· ஹாiப¸க· வா·÷÷ «காcடா·.

''உன÷_...?''

''ஃ|«ர¬ ஃ|·ர! ஹா| சா÷Cல|''

''இ¸Cல எ¸த·ன காலi ஜீ·¸¸_÷க ¸,ui?''

''ஏ÷?''

''எ|Cபா_ மாiசi சா||ட| Cபா÷றாu?''

''இ÷_i ¸¸மா÷÷க·÷·ல.''

''«வஜிCட¸ய÷க· எ÷லாi ¸ற·மசா÷க· எ÷_ Cக··| ப|,_÷÷Cற÷.''

''எ¸÷?''

''ப¸÷·கu÷!'' எ÷றா·.

ர_ப¸ Cபசாம÷ ஹா| சா÷Cல|·ட÷ கல÷÷னா÷.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

31

''Cபான வ_ஷi ஒ_ ¬வாi இ·_ வ¸_ Cயாகா·வ| ப¸¸| Cப¬னா¸. பத_ச÷
Cயாக சாஸ்¸ர¸¸÷ ஒ_¸·ற இ_÷÷றதாi. ஒ_ பா¸¸ர¸¸÷ தcc¸ ¸ர||
அ·ர Cயா÷க· ¸_வ_i உ¸_¬ ·¸வா¸களாi...'' 'ப|ட_ச÷'' எ÷_
உ¬ச¸¸தா·.
''எதா÷? எ÷_ Cக|க ·_|பi÷¸ Cலசாக¬ ¬¸¸தா÷. ''இ¸¸யா·÷ எ·வளCவா
ந÷ல ·ஷய·க· இ_÷÷÷றன. இ_ ஒ÷_தா÷ உன÷_ ஞாபகi இ_÷÷ற_.''

''இ_ப¸¸ Cகாஸ்ல¸¬ட எ_¸u_÷÷றா¸. என÷_ அ¸த ·¸·த·ய| பா¸÷க
Cவc¸iCபா÷ இ_÷÷ற_.''

''எ÷னா÷ «சuய ¸,யா_'' எ÷_ ¸தானமாக¬ «சா÷னா÷. அவ· «ப¸சாக¬
¬¸¸தா·. ப¸க· அ|ப, ஒ÷_i அழகாக இ÷·ல எ÷_ Cதா÷¸ய_. அ¸கi
இ÷|,க· சா||¸வதாCலா எ÷னCவா, ம_சளாக இ_¸த_. அ·த அவ·
உண¸¸_ «காcட_ Cபால ச|«ட÷_ ¬¸|·ப ¸_¸¸÷ «காc¸ ·|டா·.

¸Cய|ட_÷_ ¸÷கா÷ மc Cநரi ¸÷Cப «ச÷_ ·|டா¸க·. ·cட¸ கா¸ட÷
எ÷ற «பய¸÷ ''«கா_சi பழ·கால¸_÷ க|டடமாக இ_÷÷ற_'' எ÷றா÷.

''இ·_·ள «ப_iபாலான ¸Cய|ட¸க· இ|ப,¸தா÷ இ_÷_i. உ·Cள பா¸;
இ÷_i பழ¬, ஒ_ ஐ¸தா_ «த_÷க·CலCய ¬மா¸ நா¸ப¸·த¸_ ¸Cய|ட¸க·
இ_÷÷÷றன. ஆஃ| |ரா|Cவ எ÷_ அ_ ஒ_ நா¸ப_ இ_÷_i.''

''எ÷லாவ¸¸_i நாடக·க·!''

'ஆi, உலக¸¸÷ உ·ள அ¸த·ன நாடகா¬¸ய¸க·÷ - ந,க¸க·÷ «ம÷கா இ_''
எ÷_ இய÷பாக |ளா|பார¸¸÷ உ|கா¸¸தா·. அத¸Cக¸ப அவ· ஜீ÷ஸ்
அc¸¸_¸த_ «ச:க¸யமாக இ_¸த_.

ர_ப¸ அவ_÷_ அ_÷÷ உ|கார¸ தய·÷னா÷ ''ஏ÷ ¸¸÷றாu? உன÷_
அ·ல¸_ கா÷ வ÷÷க·÷·லயா?''

''இ÷·ல'' எ÷றா÷.

''«த¸÷ற_, ¸ எ÷ அ_÷÷ உ|கார «வ|க|ப¸÷றாu.''

''ர_ப¸ «ம:னமாக இ_÷க ''ஒ_ «பcc÷ ப÷க¸¸÷ உ|கா¸¸தCத இ÷·லயா
¸? அ·வள¸ வ¸ஜினா ¸?''

எத¸_ வi, எ÷_ அவள_÷÷ உ|கா¸¸_ «காc¸ ·|டா÷. ''த|ஸ் «ப|ட¸''
எ÷றா·. உ÷·ன| பா¸¸தா÷ ஒ_ டாஸ்டாய·ஸ்÷ய÷ «டஸCப¸, «த¸÷ற_''
எ÷றா·.

''Cக÷ «சu÷றாu, பரவu÷·ல.''

''ஒ_ «பcc÷ ·ர÷க·ள| Cபால இ_÷÷÷றன'' எ÷_ அவ÷ ·ர÷க·ள| ப¸¸
ஆராu¸_, ''உன÷_÷ ·கCர·க «த¸uCமா?'' எ÷றா·.

இ·வள¸ ÷|ட¸¸÷ ஒ_ «பc இ_|ப_ ர_ப¸÷_ அ¸யாயமாக| ப|ட_.
·கக·ள| |÷னா÷ ¸|,÷«காc¸, Cசாiப÷ ¸¸÷_i ,÷Cபால உடi·ப
இ_¸தா·. ஒ_கணi அவ· ச|·ட |¸¸_ வu_ «த¸¸த_.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

32

''உ÷ Cப¸ எ÷ன?''

''Cம¸, மற¸_·|டாயா?''

''இ÷·ல! என÷_¸ «த¸¸த «பc ஒ_¸¸, ¸ இ|Cபா_ Cசாiப÷ ¸¸¸த_ Cபால
«சuத ஞாபகi வ¸த_.''

''அவ·ள| ப¸¸¬ «சா÷Cல÷ «பய¸ எ÷ன?''

''ம_iதா!''

''ம_...?''

''iதா...!''

''எ÷ன அ¸¸தi?''

''ம_ எ÷றா· க·, Cத÷ எ÷«ற÷லாi அ¸¸தi, iதா எ÷றா÷ எ÷ன எ÷_
என÷_¸ «த¸ui. சமஸ்÷_த வா¸¸·தயாக இ_÷கலாi.''

''ம_iதா!'' எ÷_ ம_ப,ui «சா÷÷÷ «காc¸ ''அழகான «பய¸! «பய¸CலCய ஏCதா
ஒ_ சரசi இ_÷÷ற_.''

«கா_சCநரi க¸¸_ ''அவ_ட÷ ப¸¸¸_÷÷றாயா?'' எ÷றா·. (,| ¸ Cல ஹ¸?)

''அ·Cக அ«ம¸÷கா·÷ Cபால அ¸த·ன ¬லபi÷·ல!'' எ÷றா÷. மc அ,÷க,
எ÷லா_i உ·Cள «ச÷றா¸க·?

«கா_சi «கா_சi «ச÷·ன i¸ஸியi ¸Cய|ட·ர ஞாபக|ப¸¸_i வ|டமான
அ·ம|,. அவ¸க_÷_÷ «கா¸÷க|ப|,_¸த ¬|¸ உ¬சாcu÷ இ_¸த_.
«ந_÷கமான இ_÷·கக· ¸ழ·கா÷ இ,¸த_. ,ராமா¸÷_| ,¸தகi ·¸றா¸க·.
அவ¸ உ|கா¸¸த இட¸¸÷_¸_ ந,க¸க·÷ த·லக· ஏCரா|Cள÷÷_¸_
பா¸|ப_Cபால இ_÷_i எ÷_ Cதா÷¸ய_.

''இ_ப¸·த¸_ டால¸'' எ÷றா· Cம¸. அர·கi இ_|டாக, ச|«ட÷_ எ÷லா_i
அ·ம¸யாக ·|டா¸க·. ¸¬¬·¸i ச|தi¬ட÷ Cக|_iCபால இ_¸த_.

நாடக¸¸÷ ¸÷_ «பcக·தா÷. Cவ_ ந,க¸கCள இ÷·ல. ஒ_ க÷÷மாட¸¸÷
மத¸ ¬||¸ய¸, அ¸÷ ஒ_ க÷÷காஸ்¸¸, ஒ_ மCனாத¸_வ டா÷ட¸. அ¸த÷
க÷÷·க க¸|பமா÷ ·¸÷றா·. அ·த ம·ற¸_ ·வ¸_ ம·ற¸_ ·வ¸_, |ற¸த
_ழ¸·த·ய÷ «கா÷_ ·¸÷றா·. அ·த ·சா¸÷க Cபா÷ஸ் இலாகா ஒ_
மCனாத¸_வ டா÷ட·ர அ_|,÷ற_. அவ· அ·த ·சா¸÷_iCபா_ அ¸த| «பc
ஒ÷_Cம அ¸யாத ¬__ழ¸·தCபா÷ இ_|ப·தui, அவ_i-ஏ÷, அ¸த மத¸
¬||¸ய_i ¬ட¬ Cச¸¸_, ஆc Cச¸÷·க இ÷லாமCல அவ· க¸|பமானதாக
நi,÷றா¸க·. மCனாத¸_வ டா÷ட¸ அ¸த| «பc·ண ஹி|னா,ஸ¸ _÷க¸¸÷
ஆ¸¸¸ அவ· ¬÷ன வய¬÷ ¸க¸¬¬க·ள÷ «காc¸ வ_÷றா·. அவ·
அ¸யா·ம÷_i «சu·க÷_i உc·மயான காரணi ¬_ வய¸÷ அவ_÷_
ஏ¸ப|ட «கா¸·மக·÷ «பா¸¸¸_|ப·த அ¸÷றா·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

33
இரcட·ர மc Cநரi ஒCர «ச|,÷ இ·ட«வ·u÷லா_ Cபாட|ப|ட அ¸த
நாடகi ¸,¸த_. «வ·Cய வ¸தCபா_ ''எ|ப,?'' எ÷_ Cக|டா· Cம¸.

''எ÷·ன iக¸i பா¸¸த_! இ¸த மா¸¸ நாடக·க·ள எ÷லாi எ|ப,| Cபாட
அ_ம¸÷÷றா¸க·? க¸Cதா÷÷க¸க· எ¸¸÷க மா|டா¸களா?''

''அத¸«க÷லாi இ¸த நா|,÷ «கா_சi அ¸கமாகCவ ¬த¸¸ரiதா÷.''

''ஏ÷ எ÷னCவா Cபால இ_÷÷றாu?''

''அ_Cத÷'' எ÷றா·.

''ஏ÷?''

''அவ_·டய ¬÷ன வய_ ¸க¸¬¬க·. அCத மா¸¸ எ÷ அiமா¸i என÷_¸
«தா·டu÷ ¬க«ர| «ந_|பா÷ _¸ Cபா|,_÷÷றா·. த_i, இ_÷÷ற_.''

''ஓ ·மகா|! எத¸_?''

''நா÷ _ழ¸·தu÷ அ_தத¸_! என÷_ Cலசாக ஞாபகi இ_÷÷ற_. அ¸த ஒ_
சiபவi எ÷ மன¸¸÷ ஆழ¸¸÷ ,·த¸_ ÷ட¸த_. இ÷·ற÷_ ம_ப,
த·லகா|,ய_. இ÷ இ¸த மா¸¸ நாடக¸_÷_ CபாகCவ ¬டா_. த·லவ÷''
எ÷றா·.

கா¸÷ அவ_ட÷ ஏ¸ உ|கா¸¸த_i. “எ·Cக Cபாக Cவc¸i?'' எ÷றா·.

''ஸ்டா|ட÷ ஐலc|. அவ¸ கவ·ல|ப|¸÷ «காc,_|பா¸.''

''அத¸_ ¸÷ எ÷ த_i·ப| பா¸÷÷றாயா?'' எ÷றா·.
8

ர_ப¸ ச¸Cற |ரi¸_| Cபாu, ''Cவcடாi, ¸ «சா÷ன·த நா÷ நi,÷Cற÷''
எ÷றா÷.

அவ· ¬¸¸_ ''பய|படாCத கா|, ·ட மா|Cட÷. எ÷ அபா¸|«மc¸÷_
வ¸_·|¸| CபாCய÷'' எ÷றா·.

''அ_ எ·÷_÷÷ற_?''

''கவ·ல|படாம÷ வா. எ÷ இ¸¸ய நcப·ன ஸ்கா|ட÷ ஐலc,÷ ப¸¸ரமாக
அவ_·டய க÷÷·ம மாறாம÷ Cச¸||¸_·¸÷Cற÷'' எ÷றா·. கா_÷_· இ_¸த
Cர,Cயா, '÷Cரஸி எ|,'u÷ க·டu÷ அ¸¸த ஞாu¸_÷÷ழ·ம÷_·
ஆuர÷கண÷÷÷ கi|¸|ட¸க· ··ல Cபாயாக Cவc¸i எ÷_ பத¸|Cபாu
·ளiப¸¸_÷ «காc,_¸த_.

''¸¬¬ ·டாம÷ Cப¬÷றா¸க·'' எ÷றா·.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

34

''இ¸த ஸ்Cடஷ÷÷ «கா_சi ÷ளாஸி÷க÷ பா|¸÷க· வ_i. அத¸காக
·ளiபர¸·த எ÷லாi ச÷¸_÷ «கா·Cவ÷.''

Cம¸_ 47-வ_ «த_ வ¸Cய «ச÷_iCபா_ ''இ¸த இட¸·த| ப¸¸¸ «த¸uமா?''
எ÷றா·.
''எ÷ன?''

''மா·ல Cவ·ளக·÷ வ¸_ இ·Cக பா¸÷க Cவc¸i. ¸ஜமாகCவ இ¸த¸ «த_
¸_வ_i த·கi ·வர¸தா÷ இ·ழ¸¸_÷_i. ·டமc| «ச÷ட¸!''

''க·ட க·டயாக «ம÷÷ய ஒ·u÷ பா_கா||÷ «ஜா÷¸_÷ «காc,_÷க, ''இ¸த
இட¸¸÷ அ«ம¸÷கா·÷ எcப_ சத·÷தi த·கi, ·வரi ,ழ·_÷ற_.
இ·÷_¸_தா÷ ¸¬ச¸| என÷_ ஒ_ Cமா¸¸i வா·÷÷ «கா¸¸தா÷.''

''உன÷_÷ க÷யாணi ஆ÷ ·|டதா?''

''ஏற÷_·றய!''

'',¸ய·÷·ல''

''¸¬ச¸¸i நா_i க÷யாணi «சu_ «கா·ளலாமா எ÷_ Cயா¬¸_| பா¸¸Cதாi.
¸¬சயதா¸¸தi ¬ட நட¸_ ·|ட_.''

''·க·|¸ ·|டானா?''

''இ÷·ல. நா÷தா÷ ·க ·|¸ ·|Cட÷.''

''ஏ÷?''

''அவ_÷_ நா÷ அ_¸_ ·|Cட÷. என÷_ அவ÷! எ÷·ன ¸÷ன·றu÷ ·வ¸_÷
«காcCட ம¸«றா_¸¸·ய அவசரமாக ¸¸தi|¸÷ «காc,_¸தா÷. என÷_ அ_
ச¸_| |,÷க·÷·ல.''

''இ·_ எ÷லா_i சகஜமாக ¸¸தi|¸÷ «கா·÷றா¸கCள?''

''சகஜiதா÷! உடi|÷ ஒ÷_i÷லாம÷ ¸¸தi|¸÷ «கா·வ_ அ·வள¸
சகஜi÷·ல'' எ÷றா·.

ர_ப¸ Cபசாம÷_¸தா÷.

''எ÷ன «ம:னமா÷ ·|டாu?''

''உ·க· உற·÷ அ·டயாள·கCள என÷_| ,¸ய·÷·ல.''

''அ·டவ_ எ÷ப_ எ·க_÷_ உ¬சக|டம÷ல. அ·ட÷ற வ·ரu÷தா÷
எ¸¸பா¸|,, பரபர|, எ÷லாi! அ·ட¸த |÷ அ¸¸த_ எ·த அ·டவ_ எ÷_
மா_த÷ Cத¸வ_தா÷ எ·க· ¬¸தா¸தi.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

35
''இ|Cபா_ எ÷·ன அ·டவ_ எ÷ப_ இவ_÷_| ,¸ய இ¬·சயாக இ_÷_Cமா?''
எ÷_ ர_ கவ·ல|ப|டா÷. அல|¬யமாக கா¸ ஓ|,÷ «காc,_¸தவ·ள|
ப÷கவா|,÷ பா¸¸தா÷.

அ«ம¸÷க உடi·ப ஒ_ ¸·றயாவ_ ¸_·மயாக| பா¸¸_ ·டலாi எ÷«றா_
·ச¸தா÷ இ¬·ச·ய÷ கஷ்ட|ப|¸ ·ல÷÷÷ «காcடா÷.

அவ_·டய அபா¸|«மc|¸÷_ ÷ஃ|,÷ Cபா_iCபா_ கcணா,u÷ த÷·ன|
பா¸¸_÷ «காc¸ த÷ த·லமu·ர¬ ச¸ «சu_ «காcடா·. ·க|·பu÷_¸_
சா· எ¸¸_ கத·வ¸ ¸ற¸_ உடCன ·ள÷·க| Cபா|¸ «ரஃ|¸ஜிCர|ட·ர¸
¸ற¸_ ஆராu¸_, ''உன÷_ «வஜி|Cட¸யனாக ஒ÷_i இ÷·ல. ¬ஸ்? Cயாக¸|?
ஏதாவ_ Cவ_மா?''

''ஒ_ க| பா÷ Cபா_i.''

''ஸ்கா|¬ எ_i Cவ_மா?''

''Cவcடாi'' எ÷_ உ|கா¸¸தா÷. ஒ_ ¬÷ன அ·ற அ_. Cசாபா·வ இ_¸_|
Cபா|டா÷ ப¸÷·க ஆ÷ ·¸i எ÷_ Cதா÷¸ய_ அ÷ல_ ¬வ_÷_·
எ·Cகயாவ_ ப¸÷·க ஒ·¸_ «காc,_÷_Cமா எ÷னCவா! ¬÷னதாக ,.·.
·வ¸¸_¸த_. ஜ|பா÷ய ·ஹ-ஃ| «ச| ஒ÷_ இ_¸த_. அதன_÷÷ ·வா÷,,
பாஹ், |ராiஸ் எ÷_ அழகழகான ஜா÷«க|¸க_ட÷ ¸·றய எ÷| ¸÷கா¸¸க·
இ_¸தன. ,¸தக·க· ஒ_·காக அ¸÷க|ப|¸... «பா_வாக அ·ற·ய¬ ¬¸தமாக
·வ¸_÷ «கா·_i |ரய¸தனi «த¸¸த_. ஓர¸¸÷ ஒ_ ÷¬ச÷ «த¸¸த_. iக
¬¸தமாக இ_¸த_. ஓவ÷÷ ப¸பல ஸ்·|¬க·ள¸ ¸_÷ கா|÷_¸ தயா¸
«சuதா·.

''கா| Cவcடாi!''

''என÷_ Cவc¸i. உ|கா¸. ந÷றாக உ|கா¸'' எ÷_ கா| Cகா|·பuட÷,
அவ_÷_ ¸·றய பா_ட÷ வ¸_ அவன_÷÷ உ|கா¸¸தா·.

''எ÷ Cம÷ இ÷_i உன÷_ ச¸Cதக·க· இ_÷÷ற_. ¸ ¸· ஐi எ ஃ|ள¸|?''

''இ÷·ல.''

''¸ எ|Cபா_i எ÷·ன| பா¸÷_iCபா_ கcக·÷ ஒ_ பயi இ_÷÷ற_.''

''அ_ «பா_வாக எ÷லா அ«ம¸÷க¸க·ள| பா¸¸தா_Cம என÷_ இ_÷÷ற_.''

''அ«ம¸÷க¸க·டi எ÷ன பயi?''

''இ÷ஃ|¸யா¸|,.''

''நா·க· அ·வள¸ Cமாசi÷·ல, «த¸uமா?''

''Cமாசi÷·லதா÷!'' பா÷÷ «கா_சi வ÷÷லா வாச·ன வ¸த_. ''·நஸ் i÷÷!''
எ÷றா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

36
அவ· ¬¸¸த¸÷ ,·ரCய¸÷ «காcட_. ''பா÷÷ எ÷ன ·நஸ்! கா÷÷ வ_வ·த
ஊ¸¸÷ «கா¸¸Cத÷. எத¸காக எ÷÷டi பாசா·_ வா¸¸·தக·? எ÷·ன| ப¸¸
எ÷ன ¸·ன÷÷றாu, «சா÷Cல÷?''

''«சா÷÷ ·ட|¸மா''

''«சா÷Cல÷.''

''Cகா|¸_÷ «கா·ளமா|டாCய?''
''இ÷·ல. «சா÷_.''

''¸ Cத¸i மா_த÷க·÷ நா_i ஒ_வ÷.''

«சா÷÷·|¸ 'ஏcடா «சா÷Cனாi' எ÷றா÷ ·|ட_. அவ· ¸கi ச¸_
மா¸·|ட_. «கா_ச Cநரi Cகா||பதா, ¬¸|பதா எ÷_ «த¸யாம÷ த·|ப_
Cபால¸ Cதா÷¸ய_. ச|«ட÷_ சமா·¸_÷ «காc¸ ''¸ அ|ப, ¸·ன÷÷றாயா?''

''Cக|டாu. «சா÷Cன÷.''

''உ÷·ன| ப¸¸ நா÷ எ÷ன ¸·ன÷÷Cற÷ எ÷_ «சா÷லவா?''

''«சா÷_, பரவாu÷·ல.''

''உ÷·ன| ப¸¸ நா÷ ஏ_i ¸·ன÷க·÷·ல'' எ÷_ ச|«ட÷_ ¬¸¸தா·.
''உ÷·ன «ச÷ஸ் ¸¸யாக| ப¸Cசா¸¸_| பா¸|ப_ எ÷ப_ iக ¬லபi. எ¸த
ஆ_i Cல¬÷ த·¸÷க ¸,யாதப,யான ச¸த¸|ப·க·ள ஏ¸ப¸¸_வ_ «ராiப
எ·_! இ|Cபா_ நா÷ எ÷ Cம÷ ச|·ட·ய ¸÷÷னா÷ உ÷னா÷ ¬iமா இ_÷க
¸,uமா?''

''இ_÷க ¸,யா_தா÷. ஆனா÷ நம÷_· ¬ல பாசா·_க·, ¬ல கலாசார
·¸¸யாச·க· இ_|பதா÷ «ப_iபாலான சமய·க·÷ அ·வா_ ¸கழா_ எ÷Cற
நா÷ எ¸¸பா¸÷÷Cற÷.''

''அ·வா_ ¸க¸¸தா÷?''

''எ÷ உண¸¬¬க·÷ Cப¬·ச÷ Cக|க Cவc, வ_i.'

அவ· த÷ ச|·டu÷ ¸த÷ ப|ட·ன «ம÷ல, Cவc¸«ம÷Cற «ம÷ல, கழ¸¸னா·.
ர_ப¸÷_ உட÷ ¸_வ_i ¬÷«ல÷_ ஆ÷·ட, ''Cநா Cம¸, Cவcடாi'' எ÷றா÷.
அவ· எ_¸_ அவன_÷÷ «ம÷ல வ¸_ அ|ப,Cய ஸ்தi|¸_| பா¸¸_÷
«காc,_¸தவ÷÷ ¸க¸·த இரc¸ ·ககளா_i தா·÷÷ «காc¸ ''எ_¸¸_''
எ÷றா·.

''எத¸_?''

''உ÷ ·|,÷ உ÷·ன÷ «காc¸ Cபாu ·¸வத¸_. ¸|டாCள! Cவ_ எ÷ன
¸·ன¸தாu?'' ர_ ப¸_÷_ ச|«ட÷_ ·ள÷க·ண¸த_ Cபா÷ நரi|÷ எ÷லா¸
_,|,க_i இள÷| Cபாuன. கா¸÷ «ம:னமாக வ¸தா·. ''உன÷_ இடi
«கா¸¸_ Cசா_ Cபா¸i மகா_பாவ·ர| பக÷ «வ·¬ச¸¸÷ பா¸÷க Cவc¸i.
இ|Cபா_ Cபாu வ_÷Cற÷. _| ·ந|'' எ÷_ அவ·ன ·|¸ வாச÷CலCய
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

37
·|¸·|¸| ,ற|ப|டா·. ''Cம¸, «ம_வாக| Cபா'' எ÷_ க¸¸ய_ அவ· கா¸÷
·_வத¸_· «வரCஸானா பாலi Cபாu_|பா· எ÷_ Cதா÷¸ய_.

இ¸த·ன Cல|டாக கத·வ¸ த|¸வத¸_¸ தய÷கமாக இ_¸த_. Cமாக÷ராi வ¸_
கத·வ¸ ¸ற¸த¸ட÷ ''ஸா¸, ம÷÷¬¬÷_·க, «ராiப Cல|டாu...''

''ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்'' எ÷_ அவ·ன அத|,னா¸.

''ஏ÷ ஸா¸?''

''_ழ¸·தக· வ¸¸_÷__. _·__! «ம÷ல| Cப¬.''

''எ|ப வ¸தா·க?” எ÷றா÷ «ம÷ல.

''சாய·காலi. உன÷காக÷ கா¸¸_¸Cத÷. சா|||,யா?''

''ஆ¬¬ ஸா¸''

''எ·க Cபாu_¸Cத.''

''|ரா|Cவ |Cள.''

''யா¸ ¬ட?''

''Cம¸ எம¸ஸ÷!''

''Cபாu| ப¸'' எ÷றா¸. அவ·ன ¬÷÷ர¸¸÷ «வ|, ·|டா¸Cபா÷ Cதா÷¸ய_.
அவ÷ Cம÷ ச¸_ ஆயாசi எ÷_ ¬ட¸ Cதா÷¸ய_. இ¸த·ன தாமதமாக
வ_வ¸÷_¸_ அ«ம¸÷கா¸÷_ உcடான அ¸¸த·க· பcc÷«காc¸ ·|டா¸
Cபா_i. ''ஸா¸, அ·Cக ஒc_i «சuய·ல. ¬iமா பா|,÷ பா÷ ம|¸iதா÷
சா||¸|¸ வ¸Cத÷' எ÷_ «சா÷ல ·_i|னா÷.

''_| ·ந|! எ÷_ ·ள÷·க அ·ண¸தா¸. '',.·. Cபா|¸÷ ÷|டா ச¸தi
_·ற¬சலா ·வu!''

ப¸÷·கu÷ வ¸_ ப¸¸தCபா_ எம¸ஸ÷ மா¸¸ ஓ¸ அபா¸|«மc| ÷·ட¸தா÷
Cபாu·ட Cவc¸i எ÷_ ¸¸மா÷¸தா÷. வாட·க எ|ப, இ_÷_Cமா?
Cமாக÷ரா¸÷_ எ÷Cம÷ Cகாபi÷·ல. வ¸_ «கா_ச நாளா÷·|ட பழ÷க¸தா÷
அ_¸_·|ட_. நா·ள÷_ அவ¸ _ழ¸·தக_÷_ எதாவ_ வா·÷÷ «கா¸÷க
Cவc¸i. ··ளயா|¸÷ கா|ட Cவc¸i, ஏதாவ_ அவ¸ ம÷_iப,யாக¬ «சuய
Cவc¸i. அவ_÷_ எ÷Cம÷ «பாறா·ம¬ட இ_÷கலாi. ,.·. Cபா|¸÷
«கா·ள·÷·ல. Cபசாம÷ ப¸¸_÷«காc¸ ·|டா÷. Cம¸ ப|ட·ன¸
தள¸¸¸யCபா_ Cலசாக அவ· மா¸|÷ ¬வ|, ¸றi «த¸¸த_. அவ·ன÷
÷ற÷க¸¸÷ ஆ¸¸¸ய_. Cம¸÷_| ப¸÷ ச|«ட÷_ ம_iதா Cதா÷ற ·ள÷·க|
Cபா|¸÷ «காc¸ சiப¸தCம இ÷லாம÷ ,¸தக¸·த¸ Cத,னா÷. Cமாக÷ ராi÷
'Cநஷன÷ ஜியா÷ராஃ|÷'தா÷ அக|ப|ட_. அ·த| ,ர|,னா_i ப|,வா-¸¸÷÷
|ரCதச¸¸÷ மா¸|÷ ஏ_i இ÷லாத பழ·_,| «பcக· ÷ரா| ·வ¸_÷ «காc¸
¬¸¸_÷«காc,_¸தா¸க·. ¸, ·வ¸_, ¸_வாசகi «சா÷÷| பா¸¸தா÷.
பா¸u÷ மற¸_ Cபாu·|ட_... «கா_ச Cநர¸¸÷ _·÷ ·|டா÷.

''iஸ்ட¸ ர_ப|,! உ·க·ள| |«ராபஸ¸ ஹாi÷ட÷ ¬||¸÷றா¸.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

38

__÷_¸_ Cபனா·வ ¸,·வ¸_ ·|¸ வ_|ப·றu÷_¸_ எ_¸_ நட¸தா÷.
Cம¸ ¸÷ ஸீ|,÷_¸_ ''«பஸ்| ஆஃ| ல÷!'' எத¸_ «சா÷÷றா· எ÷_
«த¸ய·÷·ல.

ஹாi÷ட÷ ¬iஸ÷ஸ் ·ல|ர¸ க|டட¸¸÷ |ரiமாcடமான ம¸¸ய ஹா÷÷
ஓர¸¸÷ த÷யாக கcணா,÷_ «வ·Cய நக_i க|ப÷க·ள Cநா÷÷÷ «காc¸
·ப| |,¸_÷ «காc,_¸தா¸. அவ¸ |÷ Cபாu ¸÷_ ''ஸா¸!'' எ÷றா÷. ச¸_
Cநரi «பா_¸_¸தா÷ ¸_i|னா¸. ''ஸி| ட¸÷!'' எ÷றா¸. ச¸_ பய¸_ட÷
நா¸கா÷ ··i|÷ உ|கார, ஹாi÷ட÷ த÷ ,·க÷_ழா·ய «ராiப ¬ர¸·தuட÷
«க|,¸தா¸. ர_ப¸÷_ அ¸த ஹாCல |ரi|,i பய¸i த¸த_. ¬iஸ÷ எ÷÷ற
ஒ_வ¸, அ¸கi ப,÷காத பண÷கார¸ அ÷ப·|பாக¸ த¸த க|டடi அ_. ¬iஸ÷
மா¸, ம|¸i «வcகல¬ ¬·லயாக ர_ப¸·ய¸ _யரம¸ற கcக_ட÷ பா¸¸_÷
«காc,_¸தா¸. இ·÷_¸_ வாசகசா·ல «த¸¸த_. அ¸÷ Cராஸ÷, ம÷கய¸
இ_வ_i «த¸¸தா¸க·. அவ¸க· இ¸த| ப÷கi அவ·ன ஓர÷ கcணா÷ பா¸|ப_
Cபால இ_¸த_.

''ர_ப|,, உ÷ ¸|Cபா¸|·ட நா·க· ப,¸Cதாi.''

«ம:னi.

''¸ எ_¸ன எ÷லா ¸|Cபா¸|க·ளui ப,¸Cதாi.''

«ம:னi.

¸ல¸¸÷ ,·க ÷ள||·|¸ ''உ÷னா÷ அஸ்|ரா கi«ப÷÷_ ஏ_ i÷÷ய÷ டால¸
நஷ்டi'' எ÷_ அவ·ன ¸i¸¸_ பா¸¸தா¸.

ர_ப¸ அச|¸¸தனமாக¬ ¬¸¸தா÷.

''இ_ ¬¸÷÷ற கா¸யi÷·ல. உன÷_ ,÷¸ «கா¸¸_ அ_||னா÷, நா·ள÷_
¸ஜமாகCவ ஓ¸ அஸ்|ரா கi«ப÷·ய ¸¸க,¸_ ·¸வாu.'' ம_ப, ¸_i|
கcணா, வ¸யாக÷ க|ப÷ பா¸¸தா¸. ''«சா÷_! எ÷ன ஆu¸_ உன÷_? நா·க·
«சா÷÷÷ «கா¸÷_i பாட·க· ,¸ய·÷·லயா?''

''¸·க· «சா÷÷÷ «கா¸÷÷¸¸களா! அ·ஸ÷«மc| அ·ஸ÷«மc| எ÷_
உu·ர வா·க¸ தாCன உ·க_÷_÷«க÷லாi Cநரi ச¸யாக இ_÷÷ற_?'' எ÷_
«சா÷வத¸_| ப¸÷ ''அ«த÷லாi இ÷·ல சா¸'' எ÷றா÷.

''உ÷ ÷Cர¸, «ஸல஻÷ எ÷லாi ச¸யாக¸தாCன இ_÷÷ற_! ஏ÷? உன÷_ இ¸த
எi.|.ஏ. பாட¸¸÷ இஷ்டi÷·லயா? இஷ்டi÷·ல«ய÷றா÷ ஏ÷ வர Cவc¸i?
Cபசாம÷ கi|¸|ட¸ ·ச÷ஸ், எல÷|ரா÷÷ஸ் எதாவ_ «சuயலாi÷·லயா?
இ¸த| ப··÷¬ட¸¸÷ நா·க· _¸·ர÷_¸ தcc¸தா÷ கா|¸Cவாi. அ·த÷
_,÷க ·வ÷க ¸,யா_. உன÷_ இ¸÷ ஆ¸வi இ÷·ல«ய÷றா÷ இ|Cபா_¬ட
தாமதமா÷ ·ட·÷·ல Cவ_ பாடi எ¸¸_| ப,÷க Cவ_ க÷_¸÷_| Cபா!''

''இ÷·ல ஸா¸! ம÷÷¸_ ·¸·க·'' எ÷றா÷.

ச|«ட÷_ எ·Cக இ_¸_ எ÷_ «த¸ய·÷·ல. அ¸த÷ கா÷த·க·ள எ¸¸தா¸.
''இCதா உ÷ அ·ஸ÷«மc| ¸|Cபா¸|'' எ÷_ அவ÷ ¸÷ ·¬¸னா¸. கா÷த·க·
பா¸ அவ÷ ·கu÷ ¬÷÷ன. l¸ த·ரu÷ உ¸¸¸தன. அவ¸ அ·த கவ÷¸ததாக¸
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

39
«த¸ய·÷·ல. ''இ·த எ¸¸_÷ «காc¸ Cபாu இ÷_i இரc¸ நா·ள÷_·
ம¸«றா_ ¸|Cபா¸| எ_¸÷ «காc¸ வா. அ·த ¸·ஷ÷ கi|,÷_÷ «கா¸÷க
Cவc¸i. அ|,றi ஓ¸ இcட¸·¸ இ_÷_i. அ·த...''

''ச¸ ஸா¸'' எ÷_ கா÷த·க·ள| «பா_÷÷÷ «காcடா÷.

''ம_ ¸|Cபா¸|·டui இcட¸·¸·வui «பா_¸த_ உ÷ எ¸¸காலi!''

''ஸா¸!''

''ச¸யாக¬ «சuய·÷·ல«ய÷÷ உ÷·ன÷ க÷_¸u÷_¸_ ¸÷÷·ட¸ தய·க
மா|Cடாi.''9

Cமாக÷ராi÷ _ழ¸·தக·, «ச÷வi, ¸னா¸ட÷ கா·ல|«பா_·த| Cபா÷÷ய¸÷
காCலஜ் கவ·ல த¸சமய¸_÷_ மற¸_ Cபாu_¸த_. «ச÷வi ¸¸தவ÷. «பய·ர¸
த·ர இ¸¸ய¸தனi எ_¸i÷லாம÷ ஐ¸_ வய¬ அ«ம¸÷க÷ _ழ¸·த CபாலCவ
இ_¸தா÷. ¸னா «கா_சi கா| கல¸தா¸ Cபால ஒ_ Cஷ¸. க_|பாக அ|பா·வ|
Cபால ¸க ஜா·டuட÷ ··ளயா,÷ «காc,_¸த_. ¬_¬_|பான _ழ¸·தக·.
ஒ_ ¸iஷi ¬iமா இ_÷காம÷ அ·வ|Cபா_ அபாயகரமான ·ஷய·க·÷
கவனமாக ·|·ட¸ த·ல÷ழாக| ,ர|,÷ «காc,_¸தன. Cமாக÷ராi ஏராளமான
«பாi·மக· வா·÷ ·வ¸¸_¸தா¸. அ¸த·ன «பாi·மக·ளui அ÷க÷காக|
|¸¸_ உ·Cள எ÷ன இ_÷÷ற_ எ÷_ பா¸÷க ஆவலாu_¸தா÷ «ச÷வi.
எ¸¸·|¸, ப÷க¸_ ·|¸ ÷ழவ¸க·ள«ய÷லாi ''ஹாu ÷¸ஸ்! ஹாu ஸாi!'' எ÷_
«ப¸ய ம÷த÷ Cபால ·சா¸¸_÷ «காc,_¸தா÷. ¸னா அவ÷ ¸ழ÷CலCய
அ·ல¸_ «காc,_¸த_.

Cமாக÷ராi ''வா| ¸ ¸ ¸·÷ ஆஃ| «தi?'' எ÷றா¸.

''ல·÷ ¬÷|ர÷'' எ÷றா÷.

''வாரi தவறாம÷ அவ¸க· அiமா·டi அடi |,¸_ வ¸_ ·¸வா¸க·.''

''வார¸¸÷ ம¸ற நா·க·÷ எ|ப,| |¸¸_ இ_÷÷¸¸க·?''

''எ÷ன «சuவ_? Cகா¸| ஆ¸ட¸ அ|ப,! இ¸த நா|,÷ ,Cவா¸ஸ் ·¸க·
கணவ¸க_÷_| பாரப|சமான·வ.''

_|,ற அ,¸_i ஓ,| |,¸_÷ «காc¸i, த·லய·ண ச|·ட Cபா|¸÷
«காc¸i ··ளயா¸i ச¸Cதாஷ| பற·வக·. ''அவ¸க_÷_¸ «த¸uமா?'' எ÷றா÷.

''ஏCதா அவ¸க_·டய ¬÷ன வய¬ லாஜி÷ப, «த¸ui. ச¸யாக| ,¸யாம÷
«த¸ui... ஒ_ ¸·ற ·பய÷ எ÷·ன÷ Cக|டா÷. '¸ui அiமா¸i ஏ÷ ஒCர
·|,÷ இ÷·ல' எ÷_ ''

''எ÷ன «சா÷÷¸க·?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

40
“உc·ம·ய¬ «சா÷÷ ·|Cட÷. 'அiமா¸i அ|பா¸i Cச¸¸_ வாழ ¸,யா_.
இரc¸ Cப_÷_i அ||ராய Cபத·க· இ_÷÷÷றன'' எ÷_.''

''அ_ அவ_÷_| ,¸uமா?''

'',¸÷றCதா இ÷·லCயா-அவ¸க·ள¸ தயா¸ப¸¸த உc·ம·ய ¸த÷÷_¸Cத
«சா÷÷·ட Cவc¸i. «ம÷ல «ம÷ல அவ¸க_÷_| ,¸ய ஆரi|¸_·¸i.''

''¸·க· உ·க· ம·ன·uட÷ ம_ப, Cச¸¸_ «கா·ள வாu|, இ_÷÷றதா?''

''இ÷லCவ இ÷·ல!''
''வா| «வc| ரா·?'' எ÷றா÷.

''எ·¸¸·! ¸த÷÷ அ¸த÷ க÷யாணCம த|,. காத÷ எ÷_i ஆCவசi ம¸ற
எ¸த·னCயா ·ஷய·க·ள| _¬ ம_|| ·¸÷ற_. «கா_சi «கா_சமாக¸தா÷
ம¸ற ¸ரcபா¸க· Cம_÷_ வ_÷÷றன. |¬! அ·த| ப¸¸ எ÷ன Cப¬¬?''

''இ¸த÷ _ழ¸·தக·ள ¸·ன¸தா÷தா÷ என÷_ வu¸·ற÷ கல÷_÷ற_.''

''அ«ம¸÷கா·ல |ற¸தத¸_ அவ¸க· க|ட Cவc,ய அபராதi! பழ÷| Cபாu
·¸வா¸க·. ம¸ற ஐ¸_ நா·க· அவ¸க· எ|ப, வா¸÷றா¸க· எ÷ப·த நா÷
Cக|பCத இ÷·ல. ஆனா÷ «வ··÷÷ழ·ம இர¸ அவ¸க· இ·_ வர ·÷·ல
எ÷றா÷ Cகாப¸¸÷ தா_மாறாக அவ·ள¸ ¸|, ·¸Cவ÷.''

¸னா ஓ,வ¸_ ¸ழ·கா·ல÷ க|,÷«காc¸ «ச÷வ¸·த| ப¸¸ ஏCதா ,கா¸
«சuதா·. அவ· ஆ·÷லi ர_ப¸÷_| ,¸ய·÷·ல. _ழ¸·தக· இரc¸i ந÷ல
,ஷ்,யாக இ_¸தன. ¸னா·÷ க÷ன¸¸÷ ¬÷னதாக÷ காயi இ_¸த_.

_ழ¸·தக·ள அ·ழ¸_÷ «காc¸ எ÷லா_i «ச÷|ர÷ பா¸÷÷÷ க«ர:ஸி÷
«ப·÷ய_÷_| Cபானா¸க·. Cமாக÷ராi ¬÷ன÷ _ழ¸·த Cபால பழ·கால¸_
மர÷_¸·ரக·÷ ¸_÷÷ உ|கா¸¸_ «காc¸ ¬¸¸னா¸. அவ¸க_ட÷
Cகாமா·¸ «தா||க· அc¸தா¸. ÷guஸ் ·ல÷÷ ஏ¸÷«காc¸ Cபா|,÷
ம÷ஹா|ட÷ ¸·வ ¸÷_ மcCநரi ¬¸¸ வ¸தா¸க·. «பc_÷_¸ த·ல
வா¸·|டா¸. __ Cபாவத¸_ உத· «சuதா¸. ·பய_ட÷ «ப¸யவ¸க·
Cப¬«ச÷லாi Cப¬னா¸. «பா_வாகCவ இரc¸ _ழ¸·தக_i வய¬÷_ அ¸கமாக
¸¸¸¬¬uட÷தா÷ இ_¸தா¸க·. அ¸கமான ·ஷய·க·, அ¸கமான ¸÷,
அ¸கமான ஊ|டi, ப_ம÷. இ¸¸யா·÷ இ¸த÷ _ழ¸·தக_÷_ எ|¸, ஒ÷ப_
எ÷_ வய¬_÷_i Cபால¸ Cதா÷¸ய_. ¸னா·வ¸ _÷÷ CமCல Cபா|¸| |,÷க
ர_ ¬ரம|ப|டா÷.

_ழ¸·தக·ள அ·ழ¸_| Cபாக அவ¸க·÷ தாu வ_வா· எ÷_ எ¸¸பா¸¸தா÷.
ப¸லாக அவ· ¬Cந÷¸தா÷ வ¸¸_÷÷றா·. அ¸த÷ கா|¬ ர_·÷ «ந_·ச
உ_÷÷ய_. _ழ¸·தக· இ_வ_i அ|பா¸ட÷ ப·ச Cபா|டா¸ Cபா÷
ஒ|,÷«காc¸ ''டா, டா, ஐ Cடா÷ வா÷Cகா' எ÷_ கcக·÷ கcc_ட÷
அல¸ன. அவ¸க·ள ஏற÷_·றய| |¸·÷÷«காc¸ «ச÷_iப,யாக இ_¸த_.

''ப¸தாபi ஸா¸. «ப¸யவ¸க· த|, «சuதத¸_ இவ¸க· மன·ச எ|ப,¸
தா÷கCறாi பா_·க.''

''இ·த எ÷லாi ஏ¸_÷க ப÷_வi வ¸__i!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

41
''இ¸த·ன ¬÷ன வய¬லா? Cபா·க ஸா¸?'' Cபசாம உ·க ஒuஃ|¬ட
சமாதானமாu_·க _ழ¸·தக_÷காக!''

''அ«த÷லாi எ|பCவா Cபாu_¬¬! அவ ம_ க÷யாணi «சu_÷க| Cபாறா. நா_i
அ·த Cயா¬¬¬÷÷|¸ இ_÷Cக÷. எதாவ_ ந÷ல இ¸¸ய «பcணா இ_¸த_÷னா
ஸஜஸ்| பcCண÷. Cஹாi÷யா, இ·÷÷ஷ் «த¸யாம, ·|ட ·|¸ «வ·ய Cபாகாம!''

''இ÷ அத¸ Cவா¸|ஸ் ¸ வா÷ Cப| ஸி|ட¸!''

|··ளக· Cபான_i Cமாக÷ராi எ÷லா_÷_i Cபாu கா|டமாக ஸ்கா|¬ ஊ¸¸÷
«காc¸ Cசாபா·÷ உ|கா¸¸_ «தாட¸¸_ _,¸_÷ «காc,_¸தா¸. ரா¸¸¸
ப¸÷க| Cபா_¸÷ அவ¸ த·ளா,¸ த·ளா,¬ «ச÷ல கcக·÷ கcc¸
க·ரu|,_¸த·த| பா¸¸தா÷. அவ·ர¬ ¬ரம|ப|¸ ப¸÷·க÷_ அ·ழ¸_
«ச÷றா÷. காலcக·ள÷ கழ¸¸ அவ·ர| ப¸÷க ·வ¸தா÷. ப¸÷·க÷_ அ_÷÷
«ச÷வi, ¸னா·÷ Cபா|Cடா இ_¸த_. அலமா¸u÷ ஏக|ப|ட மா¸¸·ரக·
இ_¸தன. ர_ப¸÷_| பயமாக இ_¸த_.

''ஹாi÷ட÷ எ÷ன «சா÷னா¸? எ÷றா· Cம¸. ¸¸யா¸÷÷÷ அ¸த ¸னi பக÷
Cவ·ளu÷ Cமக ¸|டமாக இ_÷க, கா¸_ ·ச, ¸·ன¸_ ¸·ன¸_ நச நச எ÷_
ம·ழ «பuய, _·¸ தா·_iப,யாக Cகா|¸ வா·÷÷«கா·ள Cவc¸i. ,சiப¸
வ¸_ ·|டா÷ உ·ற¸_Cபாu ·¸வா÷ - அதாவ_ ,சiப¸ வ·ர இ·_
தா÷_||,÷க ¸,¸தா÷.

''எ÷ ¸|Cபா¸|க· எ_¸Cம அவ_÷_¸ ¸_|¸ தர·÷·லயாi. ம¸«றா_
ச¸த¸|பi த¸¸_÷÷றா¸. இ¸த ¸·ற ச¸u÷·ல எ÷றா÷, ப···ய ·ட¸¸
_ர¸¸ ·¸வா¸களாi. Cம¸! அ·வா_ ¸ஜமாகCவ «சuவா¸களா?''

''¸¬சயi! தய÷கCம இ÷லாம÷ «சuவா¸க·'' எ÷றா·.

''உன÷_ எ÷ன «சா÷னா¸?''

''எ÷·ன இ÷_i அ·ழ÷க·÷·ல. ஆனா÷ ஒ_ «பc எ÷பதா÷ என÷_ ¬ல
ச_·கக· இ_÷÷÷றன. ஹாi÷ட÷ எ÷·ன| பா¸÷÷ற பா¸·வuCலCய «த¸¸_
Cபா÷ற_.''

''«பc |«ராபஸ¸ யா_i இ÷·லயா?” எ÷றா÷ ர_.

Cம¸ ¬¸¸_, ''எ÷·ன «சuவதாu உ¸Cதசi?''

''எ÷ன «சuய? ¸|Cபா¸|·ட இ÷_i «கா_சi ஒ_·காக| ப,¸_¸ ¸_||
எ_¸÷ «கா¸÷க Cவc¸i.''

''Cபான தட·வ எ_¸÷ «கா¸¸தத¸_ ஏ_மாறாக எ_¸÷ «கா¸¸_|பா¸.''

''Cம¸! ¸¬சயமாகCவ _ர¸¸ ·¸வா¸களா?''

''ஆi தய·கCவ மா|டா¸க·!''

''அ|,றi என÷_ எ÷ன ஆவ_?''

''¸_iப இ¸¸யா Cபாவ_'' எ÷றா·.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

42

''இ¸த·ன «சலவ¸¸த |றகா? எ÷ அ|பா உu·ர ·|¸ ·¸வா¸! அவ_·டய
Cசi|, எ÷லாவ¸·றui எ÷ Cம÷ ¸த÷¸ «சu¸_÷÷றா¸.''

''அ·த «ட:¸யாக வா·÷·|டா÷ Cபா÷ற_. உ·க· ஊ¸÷தா÷ அ_
அ¸கமாCம!''

''எ÷ த¸·த அ«த÷லாi வா·_ற ஜா¸u÷·ல.''

''எத¸காக இ_cட ப_¸·யCய ¸·ன¸_| பா¸÷÷றாu? இரcடாi ¸·ற
¸|Cபா¸| எ_¸·|¸ அ·த அவ¸க· ஏ¸_÷«கா·வதாகCவ எcc÷
«கா·Cள÷!''

''இcட¸·¸ Cவ_ இ_÷÷ற_.''

''அ¸÷ உ÷ அ|பா ப|,_÷÷ற கஷ்ட·க·ள எ÷லாi «சா÷÷|பா¸.''

Cக÷ «சu÷றாளா, ¸ஜமாக| Cப¬÷றாளா?

Cபா÷ற Cபா÷÷÷ Cப¬÷«காcCட «ச÷றா·.

''இ÷¸÷_¸_ iக¸ ¸·ரமாக ஒ_ நா·ள÷_| ப÷÷ரc¸ மcCநரi ப,|பதாக¸
¸¸மா÷¸_ ·|Cட÷. எ|ப,யாவ_ இ·த¬ சமா·¸_ ·ட Cவc¸i.''

''த|ஸ் ¸ ஸ்|¸|! ·வரா÷÷யi இ_¸தா÷ Cபா_i. எ÷ அபா¸|«மc¸÷_
வ_÷றாயா, இரc¸ Cப_i Cச¸¸_ ப,÷கலாi?''

''உ÷ அ|பா¸|«மc|¸÷_ வ¸தா÷ எ÷னா÷ ப,÷க ¸,யா_.''

''ஏ÷?''

''ஒ÷_Cம «த¸யாதவ÷ Cபால பாசா·_ பcc÷«காc¸, ¸ Cக|_i Cக··க·
எ÷லாi iக¸i ர¬÷_iப,யாக இ_÷÷÷றன.''

''அ|ப,யா?''

''இ¸த 'அ|ப,யா'¸i அ¸÷ ஒ÷_.''

Cம¸ அவ·ன¬ ச¸_ Cநரi கc «கா|டாம÷ பா¸¸தா·. ''உ÷÷டi நா÷ Cத¸வ_
எ÷ன எ÷_ அ÷_ ¸ ச¸யாகCவ «சா÷÷ ·|டாu. என÷_ உ÷÷டi ஓ¸ ஆ¸வi
இ_|ப_ Cபால, உன÷_ எ÷÷டi இ_¸ததாக Cவc¸i. இ÷·ல«ய÷÷ ¸ ஆc
|··ள இ÷·ல.''

''நா÷ ஆc|··ளதா÷'' எ÷றா÷.

''இCதா பா¸! நம÷_· காத÷ Cவcடாi. காத÷ எ÷ப«த÷லாi «ராiப ··ல
உய¸¸த, பணi அ¸கi «சலவா_i ·ஷயi. அத¸_ அ·Cக இ·Cக அ·ழ¸_|
Cபாக Cவc¸i. க,த·க· க··தக· எ÷லாi எ_¸யாக Cவc¸i.
«ப_¸¬¬÷க· ·ட Cவc¸i. உற÷கi இழ÷க Cவc¸i. இ«த÷லாi «தா¸தர¸
'லாஸ்| டா·Cகா இ÷ பா¸ஸ்' பா¸¸தாயா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

43
''இ÷·ல. ஏ÷?''

''அ·த| பா¸÷கா·|டா÷ நா÷ «சா÷வ_ ,¸யா_ உன÷_. பரவாu÷·ல «சா÷÷|
பா¸÷÷Cற÷. காத÷, க÷யாணi, இ¸த÷ க|டாய·க·, த·டக· இ÷லாம÷ ஓ¸
ஆ_i «பc_i ¬Cந÷தமா இ_÷க ¸,ui எ÷_ நi,÷றாயா?''

''எ_வ·ர அ¸த உற¸ ¸,÷க ¸,ui?''

''ஒ_வ_÷_ ஒ_வ¸ அ_÷_i வ·ர. ஒ_ «ரu÷Cவ கiபா¸|«மc| Cபா÷_ ஓ¸
உற¸... என÷_ உ÷·ன| |,¸¸_÷÷ற_. உன÷_ எ÷·ன. இரc¸ Cப_i
«கா_சi காலi Cச¸¸_ இ_¸_ பா¸÷கலாCம!''

''இ÷|ரஸ்,·'' எ÷றா÷.

''¬÷÷ரi Cயா¬¸_¬ «சா÷_. எ÷ மன¬ மா_வத¸_·.''

''¸த÷÷ இ¸த¸ த·லவ÷·ய ஒ¸¸_ ·|¸ வ_÷Cற÷. ஒ_ வாரமாவ_ ¸·ரமாக,
க¸·மயாu ப,¸_ ·|¸ ¸த÷÷ எ÷·ன ஸ்¸ர|ப¸¸¸÷ «கா·÷Cற÷ எ÷ன?''

''ச¸, «பஸ்| ஆஃ| ல÷?'' எ÷றா· Cம¸.

அவ· நட¸_ «ச÷_ Cகா|·ட ¸_வ_i ¸,÷«காc¸ ·ல|ர¸ க|டட¸·த
·|¸, _·¸÷ «ச÷_ ம_¬÷ «கா_சi «கா_சமாக ம·ற¸தCபா_ ர_ ஒ_
கணi 'ஏ÷ ¬டா_' எ÷_ Cயா¬¸தா÷. கட·ம ஞாபகi வ¸த_.

,i; இரcடாவ_ வ_ஷ மாணவ÷, «சா÷ன_ «கா_சi ஆ_தலாக இ_¸த_.

''¸த÷ வ_ஷi அ|ப,¸தா÷ இ_÷_i. த·ரuல ·வ¸_¸ Cதu¸_ ·¸வா¸க·.
அவ¸க· ¸_iப «சuய¬ «சா÷வ·த«ய÷லாi ¸·றயாக¬ «சu_·¸. «வ·u÷
அ_|,வ_ எ÷ப_ iக¸ ¸·ரமான தcட·ன. ஓ¸ ஆ· iக iக Cமாசமாக
இ_¸தா÷தா÷ «வ·Cய அ_|,வா¸க·. கவ·ல|படாCத.''

¸த÷÷ த÷_·டய ¸|Cபா¸|·ட எ¸¸_| ப,¸தா÷. அ¸÷ எ÷ன த|, எ÷_
அலச ·_i|னா÷. «கா_சi கால ·¸¸யாச¸¸÷ அ·த| ப,¸_| பா¸¸த¸÷
அ¸÷ உ·ள தவ_க· ¬லபமாக| ,¸¸தன. அ¸த÷ க¸ப·ன கi«ப÷÷_ ¸ஸ¸¬
பc_வத¸காக ஒ_ ல|ச¸_ அiபதாuரi டால¸ க|,u_¸தா÷. அ¸த¬
«சல·வ இ_ப¸·த¸தாuரமாக÷ _·ற÷க ¸,ui எ÷_ Cதா÷¸ய_. ம¸_i
உ¸ப¸¸| ப_¸u÷ ¬ல ப_¸க·ள ஆ|Cடா«மஷ÷ «சuவத÷ ¸லi «தாc__
Cப·ர ¸÷க ¸,¸த_. அ«சi|·u÷_¸_ இ÷_i இ_ப_ Cப·ர ¸÷÷னா÷.
Cபா|,÷கார கi«ப÷÷_i இவ_÷_i ·¸ப·ன ··லu÷ «தாc__ «ச÷|
·¸¸யாசi இ_|ப·த உண¸¸தா÷.

இ·த எ|ப,÷ _·ற÷கலாi. Cபா|,÷கார_÷_| ப¸_ «ச÷| _·றவாக
·¸றா÷ எ÷ன ஆ_i எ÷_ கண÷÷|¸| பா¸¸தா÷. இரc¸ ·தமான கi|¸|ட¸
மாட÷ தயா¸¸_| பா¸÷க, இ.,.|÷_ «ச÷_ கi|¸|ட¸ Cநர¸_÷_
ம_|Cபா|டா÷.

ர_ப¸÷_ இ¸த ··ளயா|,÷ ஈ¸பா¸ வ¸_·|ட_. பஸ்ஸி÷ «ச÷_iCபா_
ஃ«ப¸¸u÷ ஸ்டா¬¬ ஆஃ| ÷ப¸|,·ய¸ _ர¸¸÷ பா¸¸_÷«காcCட நக_i
Cபா_, ·|,÷ கா|÷_ «க|,÷ ·வ÷_i Cபா«த÷லாi த÷_·டய க¸ப·ன
கா¸|பCரஷ÷÷ ந÷வா¸·வ| ப¸¸Cய ¬¸¸¸தா÷. ¸|Cபா¸|·ட ம_ப,
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

44
எ__வத¸காக கா÷த·க·, Cபனா, «ப÷¬÷ Cகா÷ ச÷தமாக உ|கா¸¸த Cபா_
«ட÷Cபா÷ மc அ,¸த_. Cமாக÷ராi இ÷·ல. அவ¸ எ·CகCயா Cபாவதாக¬
«சா÷÷ ·வ¸¸_¸த _¸|·ப Cம·ஜ Cம÷ Cத,÷ «காcCட «ட÷Cபா·ன
எ¸¸தா÷.

''Cம ஐ ஸ்|÷¸ ர_ப¸, ஹி இஸ் ஃபாரi பாபநாசi?''

''எஸ்! ¸ஸ் இஸ் ர_ப¸ ஸ்|÷÷·! †¥ இஸ் ¸ஸ்?''
''ர_, எ÷·ன¸ «த¸ய·÷·ல? ம_ CபசCற÷!''

''ம_? ¸ l÷ ம_iதா?''

''ஆமாi, எ|ப, இ_÷Cக? எ|ப, கc¸|,¬Cச÷ பா_! «ஹள ஆ¸ ¸ ர_?''

|ரi¸_| Cபாu, Cபச வராம÷ தய·÷னா÷.

''ஹCலா! ஆ¸ ¸ Cத¸?'

''எ|ப,, எ|ப, நா÷ இ·க வ¸¸_÷÷ற·த÷ கc¸|,¬Cச?''

''அ«த÷லாi அ|,றi «சா÷Cற÷. ¸u«ஜ¸ஸி வாCய÷. வ¸யா? ·÷ | ஹா|| ¸ ஸீ
¸!''

''இ÷·ல ம_. என÷_| ப¸|·ச இ_÷_. இcட¸·¸ இ_÷_.''

''நா÷«ச÷ஸ் என÷_ Cபா¸ அ,÷__! ராதா ¬ட «சா÷÷¸_! அ|ரஸ் எ_¸÷க
ஆ¸, ஐ'÷ ¸ ¸ஸ்! ¸ எ·க இ_÷க?''

''ஸ்டா|ட÷ ஐலc,ல!''

''அ|ரஸ் «சா÷_.''

''எ_÷_?''

''நா·க வ¸_ உ÷·ன |÷-அ| பcc÷÷Cறாi. இ÷÷÷_ சாய·காலi!''

''இ÷·ல ம_. ஸi அத¸ ·டi! என÷_ «ராiப ¸÷÷யமான இcட¸·¸ இ_÷_,
¸|Cபா¸| ஒc_ எ_¸Cய ஆக_i'' எ÷_ «சா÷_வத¸_| ப¸÷ ''அ|ரஸ்
எ_¸÷க'' எ÷றா÷.
10

ர_ப¸÷_ எ÷ன «சu÷Cறாi, அத÷ ··ள¸ எ÷ன ஆ_i எ÷÷ற எcணCம
இ÷லாம÷ த÷ வா¸நா· ¸_வ_i Cபா÷ வர÷ கா¸¸_¸த_ Cபால ம_iதா 'வா'
எ÷ற_i '¬¸தi மகாராc' எ÷_ உடCன ·லாச¸·த÷ «கா¸¸_·|¸÷
கா¸¸_|ப·த ¸·ன¸_ ·ய¸தா÷. அத¸_ அ¸¸தi அவ÷ ர¸த¸¸÷_¸_
ம_iதா Cமாகi இ÷_i ·லக·÷·ல எ÷பCத! «வ·uலக¸_÷_¸தா÷ அவ·
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

45
க÷யாணமானவ·. இ÷_i அவ÷ அ,மன¸÷ அவ· காத÷. எஜமா÷, ஆ·ணu¸i
ராc.

அவ_÷_ எ|ப, எ÷ «ட÷Cபா÷ நiப¸ «த¸¸¸_÷_i? அ_Cவ அவ_÷_|
,¸ய·÷·ல. அ¸CலCய ·¸u÷ ··ளயா|¸ இ_|பதாக| ப|ட_. எ÷ன
«சuவா÷? அவ÷ ·¸·ய Cநா÷÷¸தா÷ «ச÷_ «காc,_÷÷றா÷! ர_ப¸யா÷
த÷÷¬·சயாக ஆக÷ ¬,ய_ எ_i இ÷·ல. «ச_¸த|ப¸÷றா÷. இ|ப,«ய÷லாi
த÷ «சu·க÷_¬ சமாதானi «சா÷÷÷ «காcடா÷. Cமாக÷ராi ''எ÷ன|பா
_ஷியா இ_÷க?'' எ÷_ Cக|க.

''ஒc_i இ÷·ல ஸா¸.

''இ÷·ல. உ÷ன| பா¸¸தா Cத÷ _,¬ச ந¸ மா¸¸ இ_÷க. காCலஜ்ல எதாவ_
«மட÷ «கா¸¸தா·களா?''

''இ÷·ல ஸா¸ _ர¸¸ ·டாம இ_¸தாCல «ப¸சாu¸i Cபால இ_÷Cக?''

''இ÷·ல Cவற எதாவதா? அ«ம¸÷க| «பாc_÷|ட ஏதாவ_ ·ஷமi பccயா?
ஜா÷÷ர·தயா இ_¸_÷க. ஏதாவ_ வi|ல மா|,÷÷|ட?''

''Cச¬Cச. அ«த÷லாi இ÷·ல ஸா¸.''

''எ÷னCவா இ_÷__.''

இ_÷÷ற_. «சா÷ல ·_|ப|பட·÷·ல. த|பாக எ¸¸_÷ «காc¸ அ|பா¸÷_
¸|, ¸ழ÷÷÷ க,தi எ_¸ ·¸வா¸.

''ஸா¸, ¸·க சாய·காலi ¸_i|வர Cல|டா_மா?''

''¸_i|, வர Cல|டாக_i_ Cக÷கறா|பல இ_÷Cக? எ÷ன, யா·ரயாவ_
¬|||,_÷÷யா?''

''CசCச, எ÷ன ஸா¸ ¸·க... எ·த எ¸¸தா_i _த¸÷கமா அ¸¸தi பcc÷÷|¸...''

''ச¸, சாய·காலi வர Cல|டா_i. ஏழா_i.''

''நா÷ ·|¸÷_ வ¸_|¸ அ|,றi காCலஜ் ·ல|ர¸ Cபாகலாi_ இ_÷Cக÷.
அ_÷_¸தா÷ Cக|Cட÷.''

''ஓ அ_÷_¸தானா?'' எ÷_ நi|÷·கu÷லாம÷ «சா÷னா¸. ''Cநா |ரா|ளi.
சா··ய ¸ எ¸¸_÷÷|¸ Cபாu_. எ·÷|ட ¸|·Cக| இ_÷÷ற_.''

''தா·÷ஸ் ஸா¸!''

''காCலஜ் Cபா¸யா இ÷·லயா?''

''காCலஜ் Cபாகாம?''

''CபாகாமCல இ_¸¸_÷கலாi. வ_||÷ எ¸_i கவனi «ச÷ல·÷·ல. ஹாi÷ட÷
கா¸டா¸÷ பா¸¸_ ''«ஹள இஸ் இ| Cகாu·?'' எ÷றா¸.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

46
''«வ¸ «வ÷ ஸா¸'' எ÷றா÷.

''வார இ_¸÷_· ¸|Cபா¸| வ¸தாக Cவc¸i. இ÷·ல«ய÷றா÷...'' எ÷_
எ¬ச¸÷·கயாக÷ ·க கா|,னா¸.

''ஷ்¸¸ ஸா¸'' ம_iதா¸ட÷ அ¸க Cநரi «சலவ¸÷க÷ ¬டா_. அவ¸க· ·|,¸_|
Cபாu «கா_சi Cநரi Cப¬÷ «காc,_¸_·|¸ உடCன வ¸_·ட Cவc¸i,
¸|Cபா¸|! ¸¸யா¸÷÷÷ அ·லuiCபா_ ¸,¸_¸தi «சu_ «கா·ளலாமா எ÷_
Cயா¬¸தா÷. ப¸_ டால¸ பய¸_¸¸ய_. க·டக·÷ வcண÷ கcணா,க·÷ த÷
உ_வ¸·த| பா¸¸_÷ «காcடா÷. 'Cமஸீஸ்'÷ Cகா|¸க·ள எ÷லாi மா|,÷
«கா·ள ஆ·சயாக இ_¸த_. எ¸த·ன மc÷_ வர| Cபா÷றா·? «த¸ய·÷·ல.
நால·ர÷Cக ·|¸÷_| Cபாu ·|டா÷. கத·வ¸ ¸ற¸_ Cமாக÷ராi÷
ப¸ஃ|¸iக·ள எ÷லாi த÷ Cம÷ |¬¸÷ «காcடா÷.

,_சாக ச|·ட எ¸¸_ அc¸_ «காcடா÷. காலc÷_ ¸கi «த¸ய பா÷ஷ்
Cபா|¸÷ «காcடா÷.

கா¸¸_¸தா÷ ஐ¸த·ர மc÷_ கா¸ வ¸_ ¸¸ப·த÷ கவ÷¸_ ··ரவாக¬
«ச÷_ கத·வ¸ ¸ற÷க Cமாக÷ராi! ''எ÷ன ஸா¸, ¬÷÷ரமா வ¸_|m·க?''

''இ÷·ல, ¸ ·|,ல எ÷ன ·ஷமi பcண| CபாCற÷_ பா¸÷க_i_|¸தா÷
வ¸Cத÷'' எ÷_ ¬¸¸தா¸. எ¸¬சலாக வ¸த_. “இதா÷ ¸ ·ல|ர¸÷_÷ ÷ளiபற
ல|சணமா? Cஷா÷கா ,ரஸ் பcc÷|¸ த·லவா¸÷÷|¸ எ÷Cனாட «ச÷|·ட
எ÷லாi வா¸| _¬÷÷|¸? இத பா¸ ர_! எ÷·ன மாமாவா ¸·ன÷காCத. க÷ஸிட¸
i அஸ் ஃ|ரc|. எ÷ன ·ஷயi «சா÷_?''

''உ·க÷|ட இ÷ui ஒ·¬¬ ·வ÷க ·_iப·ல ஸா¸. இ÷÷÷_ ம_iதா வரா
இ·க!''

''ஓ ·ம கா|! ·ஸ்÷ பா|,·ல எ÷லாi ஒ·¬¬ «வ¬¬யா? அவ_÷_ ¸ இ·க
இ_÷÷ற_ எ|ப,¸ «த¸ui?''

''அதா÷ என÷_¸ «த¸ய·ல.''

''¸ காcடா÷| பcc «சா÷÷u_|ப.''

''CசCச. இ÷·ல ஸா¸. அவளா¸தா÷ என÷_ Cபா÷ பccனா. இ|ப வ_வா.
Cக|¸| பா_·க.''

''அ|ப,யா, க·த இ|ப,| Cபாறதா? இ·த பா_|பா க÷யாணi ஆன
«பாc_·க¬ட எ_i «வ¬¬÷காத! அ_ இ¸த ஊ¸ல¬ட மகா பாவi!''

''CசCச! எ÷ன ஸா¸ தா_மாறா இமாஜி÷ பcc÷|¸.''

இ|Cபா_ iக ¸ளமாக ஓ÷|ஸ் கா¸ ஒ÷_ வ¸_ ¸¸க அ¸÷_¸_ '¸|' எ÷_
ஹார÷ ¬÷கனமாக ஒ÷÷க... ''அவதா÷_ ¸·ன÷÷Cற÷'' எ÷_ ர_ப¸
படபட¸தா÷.

''இ_, «சா÷கா மா¸¸÷÷|¸ வ¸_¸Cற÷. காதல_i காத÷ui ச¸¸÷÷ற·த நா÷
iஸ் பcணCவ ¬டா_! ¸ Cபாu அவ¸க·ள அ·ழ¬¬÷÷|¸ வா!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

47
கா¸ கத·வ¸ ¸ற¸_ ராதா÷ஷ÷ இற·க, உட÷ ம_iதா இற·÷ வ¸தா·.

''ஹாu ர_!” எ÷றா· ம_. ¸ல ¸ற¸¸÷ ச|·ட அc¸_ «காc¸ கா¸¸ராய÷
பாc| அc¸_ «காc,_¸தா·. Cநராக அவ÷டi வ¸_ ராதா÷ஷ÷ ·க __÷க,
அவ·டi_¸_ கc·ண எ¸÷க·÷·ல.

''என÷_ பா¸÷_Cற ர_? உ÷_·டய ப·ழய காத÷ எ|ப, இ_÷கா?'' எ÷_
¬¸¸தா÷ ராதா.

''இ_ யா¸ ·¸!'' எ÷றா· «ப¸ய கcகளா÷ ·|·ட அள¸_.

''i|,! «ஹள லா· ¸ ¸ ¸· u' ÷| ஸ்«டu· ஹிய¸?''

''எப¸| எ÷ ஆ¸ ரா|?''

''ஓCக. Cநா |ரா|ளi. நா÷ Cபாu|¸ வ¸_¸Cற÷. Cட÷Cக¸ ஆஃ| ·ம ·வஃ|!
Cடா÷ ¸ எ÷¸· நா|,'' எ÷_ ராதா÷ஷ÷ அவ·ள| |÷ ப÷க¸¸÷ த|,·|¸
ம_ப, கா¸÷ ஏ¸÷ «காc¸ ,ற|ப|¸ ·|டா÷. அவ÷ ÷ளi| «கா_ச Cநரi
க¸¸_¸தா÷ கா¸÷ |÷,றi «த¸¸த_ அ¸த·ன «ப¸ய கா¸!

அத¸_· Cமாக÷ராi ¸÷ வாச_÷_ வர, ''எ·Cக? Cபாu|டாரா?''

''ஹாu! ஐi Cமாக÷ராi!''

''ஹாu!''

''கமா÷÷ |«ர|, க¸·!''

அவ·ள வய_ த¸த ச_·கu÷ அ·ண¸_÷ «காc¸ உ·Cள «ச_¸¸÷ «காc¸
«ச÷றா¸.

ர_ப¸ |÷Cன «ச÷றா÷. உ·Cள உ|கார ''வா|'÷ ¸ ஹ·? எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.

''ஜி÷'' எ÷றா· ம_.

''த|ஸ் ¸ ஸ்|¸|. எ÷ன ர_ ¸''

''நா_i ஜி÷ சா||டCற÷ ஸா¸'' எ÷றா÷.

''|ரமாதi. ·÷ ஹ· எ பா¸|, உ|கா¸. உ÷·ன| ப¸¸ ர_ ¸·றய
«சா÷÷u_÷கா÷. ஆனா ¸ இ·வள¸ அழகானவ_ ச¸யா «சா÷ல·ல. உ÷கா_...
உ÷கா_...''

ம_iதா க÷னi «கா_சi உ|பலாக இ_¸தா·. அதனா÷ ¸கi ச¸_
உ_c·டயா÷ ·|ட_ Cபால¸ Cதா÷¸ய_. க_¸_÷_÷ ÷Cழ ச·த |,|,
அ¸கமா÷ அவ·டi_¸த Cகாண÷க·ள எ÷லாi ம_|| ·|டா¸ Cபால இ÷_i
அழகாக, இ÷_i «பcணாக, ¸¸¸¬¬ «ப¸ற _ழ¸·த Cபால, அவ·ன| |ரi÷க
·வ¸தா·. அவ·ளCய பா¸¸_÷ «காc,_¸தா÷.

''எ|ப,u_÷Cக ர_?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

48
''ஐi ஓCக. ¸?''

''Cஸா Cஸா' பாவநாச¸¸÷ பா¸த_÷_ «ப_¸_¸தாCன இ_÷Cக÷?''

''ஆமா அதனால பரவாu÷·ல...''

''ஐi Cஸா ஒ¸|! ரா| ÷|ட ஐஸ்÷¸i «கா¸¸_ «டi|| பcணாத பcணாத÷னா
_¸¸_÷÷|Cட இ_|பா¸!''

''¸ ¸| எ÷ ஐஸ்÷¸i ய· Cல,?''

''Cவcடாi மாமா.''

''Cநா மாமா Cமாக÷!''

''ஓ÷Cக... Cமாக÷!''

''ம_, நா÷ இ·க இ_÷கற_ உன÷_ எ|ப, «த¸_¬_?''

''இ·க இ_÷கற_ «த¸ui. ¸¸யா¸÷ |ஸினஸ் ஸ்¬÷ல எi.|.ஏ. ப,÷÷ற_
«த¸ui.''

''எ|ப,?''

''உ·க ஸ்¬÷ல எம¸ஸ்÷_ ஒ_ «பாc_ ப,÷_¸÷·ல?''

''Cம¸ எம¸ஸ÷?''

''ஆமா, அவ ரா| ஆ|ஸ்ல ஒ¸÷ பcண_. அவ ஒ_ பா¸|,uல «சா÷÷¬¬. ஓ¸
இc,ய÷ ப,÷÷றதா Cப¸, அ_ எ÷ன Cப¸ ர_ப|,÷_, ர_ப|,!'' எ÷_
கலகல«வ÷_ ¬¸¸தா·. க_¸¸÷ அc¸¸_¸த மா·ல iக ··லuய¸¸ததாக
இ_÷_i Cபால இ_¸த_.

''இ÷_i ஒ_ மc Cநர¸¸÷ வ¸__i ரா|.''

''ர_, உ÷_·டய ஓ÷| ஃ|Cளi_ «சா÷னாCன ம_?''

''அ|ப,யா «சா÷னா÷? தா·÷ஸ் அ·÷·! ஸா¸... Cமாக÷, ஜி÷ «கா_சi
ஸ்|ரா·கா இ_÷_. «கா_சi ·லi Cச¸_÷க|¸மா?''

Cமாக÷ராi உ·Cள «ச÷ல, ர_ப¸ அவ·ள ¸_சாக| பா¸¸தா÷.

''எ÷ன பா¸÷கCற?''

''இ÷_i அழகா இ_÷க.''

''ஒ_ தட·வ «சா÷÷|ட! ரா|தா÷ «சா÷_i _cடாu|Cட÷_! இ÷_i ஒ_
மcuல வ¸__i. ர_ அ|,றi எ·க அ|பா அiமா·வ«ய÷லாi பா¸¸¸யா?''

''இ÷·ல''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

49
''ஏ÷?''

''Cகாபi.''

''உன÷_÷ க÷யாணi ஆu_¬சா?''

''இ÷·ல.''

''எ|ப க÷யாணi?''

''ப,|, ¸,_ச|,றi தா÷.''

''¸¸யா¸÷ ,,¬¬_÷கா?''

''பரவாu÷·ல.''

''Cம¸ «சா÷னாCள. ¸·க «ரc¸ Cபரi |ரா|Cவ |Cள Cபாu_¸ததா?''

''ஏCதா அ·ழ¬¬÷÷|¸| Cபானா.''

Cமாக÷ராi 'ஹிய¸ ¸ ஆ¸'' எ÷_ அவ·ள அ·ண¸_÷ «கா·÷றா¸Cபால ஜி÷÷÷
எ_i¬·ச ரசi Cச¸÷க, அவ¸ நட¸_«கா·_i ·த¸·த÷ கc¸ அவ_÷_
ஆ¸¸ரமாக வ¸த_. ஏ÷ இ¸த வய¬÷ இவ_÷_! அவ· அ_÷÷ ஒ|,÷ «காc¸
உ|கா¸¸_ அவ·டi «பcக·டi «சா÷ல÷¬டாத Cஜா÷ «சா÷ல ஆரi|¸தா¸.
ர_ எ¸¸÷ உ|கா¸¸_«காc¸ இ¸த ம_ஷ÷ எ|Cபா_ ¸_¸_வா¸ எ÷_
கா¸¸_¸தா÷.

''ஸா¸, என÷_÷¬ட «கா_சi «லம÷ Cவ_i'' எ÷றா÷.

''Cபாu எ¸¸_÷க.''

''ஸா¸ |·ஸ்!''

''கழ|, ·ட¸யா? இத பா¸ ய· Cல,, இவ÷ உ÷·ன ÷ஸ் பcண ¸ய¸¬ பcணா
க÷ன¸_ல ப·¸_ அ·ற_¬_.''

ம_iதா ¬¸¸தா·. அவ¸ உ·Cள «ச÷ல அவள_÷÷ «ச÷_ ''ம_, எ_÷_
எ÷·ன| பா¸÷க வ¸Cத?'' எ÷றா÷.

''¬iமா¸தா÷.''

''இ÷·ல. எதாவ_ காரணi இ_÷க_i.''

''CசCச? அ«த÷லாi ஒc_i இ÷·ல. அiமா அ|பா÷|ட இ_¸_ ஏதாவ_ Cச¸
இ_÷_மா÷_|¸?''

''¸ ச¸Cதாஷமா இ_÷÷யா ம_!''

''i! ¸''

''நா÷ இ÷·ல ம¸.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

50

''ஏ÷?''

''உ÷·னCய ¸·ன¬¬÷÷|¸ இ_÷Cக÷.''

''இ÷_மா?''
''இ÷_i!''

Cமாக÷ராi ம_ப, வ¸தா¸.

''என÷_தா÷ க÷யாணi ஆu_¬Cச Cமாக÷! ரா| வர_÷_·ள ஐ÷ Cஹ· அனத¸,
இஃ|¸ Cடா÷| ·டமc|'' எ÷றா·. ''ர_ எ÷ன இ÷_i சா||டாமCலCய
«வ¬¬_÷Cக?''

ராதா÷ஷ÷ வ_i வ·ர÷_i ம_iதா¸i Cமாக÷ரா¸i Cப¬÷«காc,_|ப·த ர_
Cபசாம÷ பா¸¸_÷ «காc¸தா÷ இ_¸தா÷.
11

ம_iதா¸ட÷ அ«ம¸÷கா·÷ ¸த÷ ச¸¸|, எ¸¸ பா¸¸தத¸_ மாறாக இ_¸த_
எ÷ன எ÷னCவா ¸·ன¸_÷ «காc¸ இ_¸த«த÷லாi, அவ· ¸_iப¸ ¸_iப த÷
கணவ·ன| ப¸¸÷ _¸||¸வ¸_i, சiபாஷ·ண·ய| «ப_iபா_i Cமாக÷ராi
ஆ÷÷ரi¸த¸_i க·ல¸_ Cபாu¸_. அ,÷க, அவ· த÷ ·க÷ க,கார¸·த|
பா¸¸_÷ «காcடா·. ''ரா| வர Cநரமா¬¬'' எ÷றா·. அ¸த÷ ·க இ÷_i அழகாக
இ_¸த_i அ·த அவ÷ «ம÷ல பாவநாச¸¸÷ வ_,u_¸த_i இ|Cபா_ «ராiப
_ர¸_ ·வகார·களாக¸தா÷ ப|டன. உன÷_i என÷_i ஒ_ மான¬கமான ¬வ¸
இ_÷÷ற_ எ÷ப·த அவள_ ¬÷ன¬ ¬÷ன «சய÷க· அ,÷க,
ஞாபக|ப¸¸_வ_ Cபால¸ Cதா÷¸ய_. ¸,¸த வ·ர அவ·ன Cநராக| பா¸|ப·த¸
த·¸¸தா·. ம_ இ÷_i ஒ_ ,¸ராக¸தா÷ இ_¸தா·.

ரா¸¸¸ எ|¸ மc÷_ ராதா÷ஷ÷ அவ·ள அ·ழ¸_| Cபாக வ¸தா÷. ''உi Cப¸
எ÷ன? ச|¸_ மற¸_ Cபா¬¬.''

''ர_ப¸''

''எ÷ன, எ÷லாi Cப¬யா¬சா எ÷ ஒuஃ| ÷|ட?''

''i...''

''பா÷க_i பா÷க_i_ «சா÷÷÷÷|Cட இ_¸தா. என÷_ எ·க டயi
÷·ட÷÷ற_? எi|ஏ பc¸யாCம? Cம¸ «சா÷னா. எi|ஏ எ÷லாi இ|ப இ·க
¸ஸ்லஸ்|பா. |எ¬,-÷_¸தா÷ «கா_சi ம¸¬ இ_÷_. «ராiப ¸ஸஷ÷. ,.·.
பா¸¸த இ÷·ல? எ÷ எi|ளாu«மc| ஃ|க¸ ப¸Cனா_ ப¸ஸc|! ,|ரஷ÷
டய¸¸÷¬ட அ|ப, இ_¸த¸÷·ல. கi|¸|ட¸ ஸாஃ||-Cவ¸ க¸_÷க,
அ_÷_¸தா÷ இ|ப «கா_சi சா÷ஸ் இ_÷_. எ÷ன ம_ Cபாகலாமா?''

''ர_·வ இ÷·வ| பcCண÷ ரா|.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

51

''ஓ எஸ் மற¸_|ட÷! எ·க ·|¸÷_ வா|பா... வ¸யா?''

''வCர÷ ஸா¸.''

''எ|ப வCர?''
''·÷ எc|''

''ச¸, Cபாகலாமா?''

ம_ ¬¸¸_·|¸, ''அ|ரஸ் ¬ட «கா¸÷க·ல. எ|ப, அவனா÷ வர ¸,ui?''

''அதான. ¸ அ|ரஸ் _¸÷க÷யா? ¸¸ «ஜ¸ஸில இ_÷Cக÷. ஸா¸, எ÷ன இ_?
ஸ்கா|சா?''

''ஆமாi'' எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.

''எ÷ «பாcடா|, ஜி÷ சா|||,_|பாCள, சா÷ஸ் ÷·ட¬சா ·டமா|டாCள.''

''ஷி ஹா| ஒ÷.''

''எ|ப, «ப_¸_| Cபாu_÷கா பா_·க! ஏதாவ_ Cவ·ல ÷·ல÷_| Cபா÷னா
CசாiCப¸!'' எ÷_ அவ·ள அவ¸க· ¸÷ ¸¸தi|டா÷. ம_iதா ச|«ட÷_
·ல÷÷÷ «காc¸, ''எ÷ன இ_? ப|·÷ ப¸ஃபா¸ம÷ஸா?''

''ஸா¸, நா÷ எ÷ ம·ன··ய ¸¸தiட·ல÷னா யா·ர ¸¸தiட ¸,ui?'' எ÷றா÷.

''வாஸ்தவiதா÷. ஷி இஸ் எ÷ஸ்|¸i÷ ÷ஸ்ஸ|·'' எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.

''பா¸¸¸யா i|,! எ÷ன «சா÷றா¸ பா_. உன÷_ இ÷«னா_ அ|·மர¸'' எ÷_
ம_ப, ¸¸தi|¸ காCதா¸ «சா÷னா÷.

''Cபா'' எ÷_ க÷னi ¬வ¸தா·. ர_ப¸÷_ எ÷லாCம அ_வ_|பாக இ_¸த_. அவ÷
Cவ_«ம÷Cற உலக¸_÷_i |ர¸¸Cயகமாக ர_¸÷_i. இவ· எ÷ ம·ன·
எ÷ப·த அ,÷க, அநாவ¬யமாக ¸·லநா|,÷ «காc,_|பதாக| ப|ட_.
''உ·க_÷_ Cநரமாu|டா|பல இ_÷Cக?'' எ÷றா÷.

''·|¸÷_| Cபா÷_ _ர¸தCற. அ|ப,¸தாCன?''

அ|ப,¸தா÷.

ம_iதா, ''ர_! எ|ப எ·க ·|¸÷_ வCர!'' எ÷றா·.

''பா¸÷கலாi ம_.''

''பா¸÷கலாi«ன÷லாi «சா÷ல÷ ¬டா_. க«ர÷|டா ஒ_ Cத¸ சமயi «சா÷_.
வ¸_ நாCன |÷அ| பcc÷÷|¸ CபாCற÷.''

''எ÷·ன யா_i இ÷·வ| பcண÷Cய'' எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.

''ஸா¸ ஸா¸... ¸·க_i தாராளமா வா·க ஸா¸.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

52

''வCராi. எ÷ன ர_, வ¸ற «வ··÷÷ழ·ம Cபாகலாமா? எ÷ _ழ¸·தக·ளui
¬|,|¸ வCர÷. · கா÷ ஹா· எ |÷÷÷.''

''கi ஒ÷ கi ஆ÷'' எ÷றா÷ ராதா÷ஷ÷.

அவ¸க· «வ·Cய «ச÷றCபா_ வ¸ய_|ப வாச_÷_ Cமாக÷ராi தா÷ Cபானா¸.

ர_ப¸÷_ அ_·க வ_iCபால இ_¸த_. தா÷ இ÷Cம÷ கதாநாயக÷ இ÷·ல
எ÷ப_ அவ_÷_¸ «த·வாக| ,¸¸_ ·|ட_. இவ· எத¸_ எ÷·ன| பா¸÷க
வ¸தா·?

உ·Cள வ¸த Cமாக÷ராi, '',·ல|ஃ,÷ க¸·! இவ·ள எ|ப,|பா ¸ iஸ் பcண?
_¸·ர Cமல «காc¸ Cபாu ¸_|¸¸ தா÷÷னா க|,_÷க_i! ராதா÷ஷ÷
«ராiப ல÷÷.''

''அவ÷தா÷ ஸா¸ _¸·ரCமல «காc¸Cபாu ¸_|¸¸ தா÷ க|,|டா÷.''

''ச¸யான இ·¬சவாயா÷பா ¸.''

''¸·க ஒc,தா÷ பா÷÷.''

''அ_தா÷ என÷_i ,¸ய·ல...''

''ஒ_Cவ·ள, _¸ற உண¸¬¬யா இ_÷_i. «வ··÷÷ழ·ம Cபாற|ப நா÷
Cக|¸¸Cற÷. ச¸த¸|பi வ_i÷·ல?''

''அ«த÷லாi Cவcடாi ஸா¸? «வ··÷÷ழ·ம நா÷ வர·ல. ¸·க Cபா·க.''

''ஏiபா...? உ÷·ன¸தா÷ ¬|||,_÷கா, நா÷ ஒ|¸வா÷.”

''இ÷·ல ஸா¸. இ¸த மா¸¸ கணவ_i ம·ன·ui ¸¸தi|¸÷கற·த ஃ|¸Cஷா
பா÷கற¸÷ என÷_ அ¸கi ¬வாரஸ்யi இ÷·ல. அவ÷ நாக¸கi÷லாதவ÷; அவ
,¸¸u÷லாதவ. «ரc¸Cப_i Cச¸¸_ நiம டய¸·த Cவஸ்| பcணா·க.''

''¸ Cபாக·ல÷னா நா÷ Cபாக·ல.''

''¸·க Cபாu|¸ வா·க ஸா¸. உ·க_÷_ இ«த÷லாi |,¬¬_÷_i_
¸·ன÷÷Cற÷.''

''வா| எ÷ஸா|÷ ¸¸ i÷ ·ப த|?'' எ÷றா¸ ச¸_ Cகாபமாக.

''அ«ம¸÷கா·ல உ·ளவ¸க_÷_ இ¸த மா¸¸ அ«ம¸÷க நட¸·த எ÷லாi
|,¬¬_÷_i_ «சா÷ல வ¸Cத÷.''

''இ_ பா_. எ¸¸பா¸¸_ நட÷க·ல÷_ உன÷_÷ Cகாபi! அ_தாCன.''

''Cச¬Cச! நா÷ ஒc_i எ¸¸பா¸÷க·ல. அவளாக¸தாCன எ÷·ன¸ Cத, வ¸தா!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

53
''Cத, வ¸_ 'நா÷ த|,| பcc|Cட÷, எ÷ கணவ÷ எ÷·ன ச¸யாCவ
நட¸தற¸÷·ல. அவ÷ ஒ_ ¸¸÷க÷, அவ·ன ·|¸|¸ உ÷÷|ட வ¸_¸Cற÷'_
கா÷ல ·_¸_ «க_¬வா_ ¸·ன¬Cச, அ_ நட÷க·ல அதனாCலதாCன Cகாபi.''

உc·ம அ_தா÷ எ÷_ அவ¸டi «சா÷லாம÷, ''எ÷ன ஸா¸! ¸·றய _,¬¬|¸
எக¸தாளமா க¸ப·ன பc¸·க” எ÷றா÷. ''ஸா¸ நா÷ ¸·ன¬¬_¸Cத÷னா இ¸த|
«பாc·ண எ|பCவா பாபநாச¸¸CலCய க·ல¬¬_÷க ¸,ui. ஷி வாஸ் «ர,, ஐ
வாஸ் நா|! «ப¸ய ம_ஷ÷ மா¸¸ நட¸_÷÷|Cட÷. எ÷ அ|பா எ÷·ன
வள¸¸த·தi அ|ப,, ச¸_ ÷·ட¬சா தாவற ஜ÷மi இ÷·ல நா÷. எ÷·ன
உ·க_÷_ ச¸யா «த¸யா_. இ¸த| «பாc_ இ|ப எ÷·ன| பா¸÷க வ¸த
ம¸யா·த÷காக அவ·க பcண Cகாமா·¸தன·க·ள எ÷லாi ச÷¬¬÷|¸
இ_¸Cத÷. ஆனா இ¸த உற·வ ¸,÷÷ற¸ல என÷_ எ¸த ·_|ப¸i இ÷·ல.''

''அவ_÷_ இ_÷கா|பல இ_÷Cக.''

''இ«த÷லாi இ÷·ல ஸா¸, எ·வள¸ «ப¸ய ·|,÷ «ச:க¸யமா வாழCற÷ பா_÷_
«ப_·ம| ப|¸÷கற_÷_¸தா÷. அ·த«ய÷லாi என÷_÷ கா|,
«வ_|Cப¸தற_÷_¸தா÷ எ÷·ன÷ ¬|||டா·க. Cவற Cவ·ல இ÷·ல'' எ÷_
த÷ அ·ற÷_¬ «ச÷_ ப¸¸தா÷. ப¸÷·கu÷ ம÷லா¸_«காc¸ அவ·
¸க¸·தui உ_வ¸·தui Cயா¬¸தா÷. எ|CபாCதா அவ·ள¸ «தா|ட
கண·க·ள எ÷லாi மன¸¸÷ «காc¸ வ¸தா÷.

¸·க எ÷·ன÷ க÷யாணi «ச_¬÷க| Cபா¸·களா?

ஆமாi.

க÷யாணi எ|ப, இ_÷_i.

¸தா÷ «சா÷Cல÷.

என÷_ ஐ,யாCவ இ÷·ல ப| ஐ Cஹ| Cப|ஸ்.

ஒ_ Cவ·ள உcடா÷u_÷÷றாCளா எ÷_ ச¸Cதகi வ¸த_. ச¸யாக÷
கவ÷÷க·÷·ல. ¸·றய உcடாக|¸i. ¸·றய| «ப¸_÷ «கா·ள|¸i. 'இ¸||÷
ஒ÷_, க_¸¸÷ ஒ÷றாக இர|·ட இர|·டயாக| |ற¸_ ·ம கா|! இ_ யா_?

நா÷தா÷ ம_. ஞாபகi÷·ல?

ம_வா? அடட! உ·கiமா÷_ ¸·ன¬Cச÷.

_÷க¸·த¸ _÷கi த¸¸த_. அலமா¸÷_| Cபாu அ¸÷ ¸·ற¸¸_¸த
மா¸¸·ரக·÷ Cத,னா÷.

''எ÷ன|பா?'' எ÷ன Cமாக÷ராi வ¸_ ·சா¸¸தா¸.

''|ரா·÷··லஸ¸ எதாவ_ இ_÷கா? _÷கi வர·ல. ¸·றய «வ¬¬_||·கCள!''

''என÷_i வர·ல'' எ÷_ அவ÷டi மா¸¸·ர·ய÷ «கா¸¸_ ·|¸ தா_i ஒ÷_
Cபா|¸÷ «காcடா¸.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

54
«வ··÷÷ழ·ம÷_· அவ_·டய ¸_¸த|ப|ட ¸|Cபா¸| «கா¸÷க
Cவc,u_¸த_. ·ல|ர¸u÷ பல மc Cநர¸·த¬ «சலவ¸¸தா÷. ·¸ப·ன
··ல·ய÷ _·ற÷க ¸,யா_ எ÷ப·த கi|¸|ட¸ «சா÷÷·|ட_. அதனா÷
நஷ்டi அ¸கமா÷ற_. அ¸க ·¸ப·னயா_i அ¸க நஷ்ட¸i ஆ_i ·Cநாதமான
_¸¸·ல. Cபா|,÷கார÷÷ சர÷_ தர¸¸÷ «கா_சi உய¸வாக இ_|பதா÷
·¸ப·ன ··ல·ய÷ _·ற|பதா÷ அ¸கi வா,÷·க÷கார¸க· மனi மாற
மா|டா¸களாi. ·ளiபர¸·த÷ «கா_சi அ¸க|ப¸¸¸| பா¸¸தா÷. ஒ÷÷யாக
நாலாuர¸_ ஐ__ டால¸ லாபi வ¸த_. «ராiப ச¸Cதாஷமாக இ_¸த_.
ஏற÷_·றய ம_iதா·வ மற¸_·|ட ச¸Cதாஷi. மா¸÷«க|,÷ அவ_·டய
கi«ப÷u÷ Cஷ¸க· ஆ_ சதi ஏ¸யதாக¬ «சா÷னா¸க·. Cபா|,÷கார÷÷
·¸ப·ன «கா_சi _·ற¸¸_|பதாக¸i கi|¸|ட¸ தகவ÷ த¸த_. அ¸÷
அவ_÷_ இ÷_i ச¸Cதாஷமாக இ_¸த_.

அ¸¸த க|ட¸¸÷ ¸m¸ எ÷_ ஒ_ ¬ஸ÷ வ¸தா÷ நா|,÷ «பா_ளாதார¸¸÷
«கா_சi Cமiபா¸ ஏ¸ப|டதா÷ ¸m¸ எ÷ற ·¸ப·ன அ¸கமா÷ எcபதாuரi
டால¸ லாபi கா|,ய_ கi|¸|ட¸. ¸¸ ÷·ட¸தா¸ Cபால¬ ச¸Cதாஷ|ப|டா÷.

எ÷லாCம மா·ய. அ¸த மா¸¸ கi«ப÷Cயா, ·¸ப·ன| «பா_Cளா, Cபா|,
கi«ப÷Cயா ÷·டயா_. இ_¸_i எ÷லாi ¸ஜiCபா÷ கi|¸|ட¸ கா|¸÷ற_.
கi|¸|ட¸டi த÷ _·ற·ய «சா÷÷ அ_தா÷ எ÷ன? இCதா பா¸ எ÷_·டய
கi«ப÷u÷ ம_iதா எ÷_ ஓ¸ அழகான இ÷ஜி÷ய¸ இ_÷÷றா·. அவ·ள
எ÷_·டய கi«ப÷÷_÷ «காc¸ வர நா÷ எ÷ன «சuய Cவc¸i?

''அ¸க சiபளi «கா¸÷க Cவc¸i' எ÷_தா÷ அ_ ப¸÷ «சா÷_i. அத¸_¸
«த¸uமா பாவநாச¸¸÷ «ட÷÷ஸ் ஆ,ய_i, பாண ¸¸¸த¸¸÷ _·· ஓ,ய_i,
_·¸த_i, அவ· ரu_ட÷ ஓ, வ¸த_i, என÷காக ஏ·÷ய_i, எ÷·ன
எ÷லா_i ·_i|ய_i, எ÷·ன மா¸¸ மா||··ள இ÷·ல எ÷_ அ|பா¸i
அiமா¸i தா·÷¸தா·÷ எ÷·ன| ·ப¸¸யமாக அ,¸த_i கi|¸|ட_÷_
எ÷ன «த¸ui?''

''எ|ப, வ¸_ «காc,_÷÷ற_.''

¸i¸¸_ பா¸¸தCபா_ Cம¸! ''பரவாu÷·ல. எcபதாuரi டால¸
சiபா¸¸_·|Cட÷.''

''அ¸÷ ஐiப_ «ச÷| கட÷ «காCட÷. ஒ_ Cகா÷ சா||ட.''

''Cகா÷ Cகா÷ எ÷_ ஏ÷ அ·ல÷றாu?''

''ம¸«றா_ 'Cகா÷' இ_÷÷ற_. அத¸_ அ·லயாம÷ இ_÷÷CறCன அ_Cவ «ப¸¬.''

''Cம¸. உன÷_ ராதா÷ஷ·ன¸ «த¸uமா?''

''«சா÷ல மற¸_·|Cட÷... ரா| உ÷·ன| ப¸¸ ·சா¸¸தா÷.''

''அவ·ன எ|ப,¸ «த¸ui?''

''ரா|·ட¸ «த¸யாதவ¸க· எ·க· கi«ப÷u÷ உu¸ வாழ ¸,யா_.''

''«ப¸ய ,··யா!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

55
''ஸீ÷ய¸ ·வஸ் |ர¬«டc|. உன÷_ Cவ·ல Cவc¸மானா÷ Cக·.''

''¸ அ¸த கi«ப÷u÷தா÷ Cவ·ல «சu÷றாயா?''

''சCகாதர கi«ப÷u÷, அவ· ம·ன··ய| பா¸¸¸_÷÷றாCயா? அழகான இ¸¸ய
ராஜ_மா¸ Cபா÷ இ_|பா·.''

''«த¸ui.''

''ராதா கi«ப÷u÷ «ராiப |ர¬¸தமான எ÷ஸி÷¸|,·, எi.|.ஏ. ப,÷காமCலCய
மா¸÷«க| த÷¸ த¸த·க· எ÷லாi அவ_÷_¸ «த¸ui. Cபான வ_ஷi அவனா÷
ம|¸i கi«ப÷÷_ ¸கர லாபi i÷ய÷ டால¸ எ÷_ «சா÷வா¸க·.''

''அ|ப,யா?'' எ÷றா÷ அ¬வாரஸ்யமாக.

ர_ப¸÷_| ப,÷கCவc¸i. அ_ ¸÷÷யi எ÷_ Cதா÷¸ய_. எ|CபாCதா ஏCதா
ஒ_ ச¸த¸|ப¸¸÷ ராதா ÷_ஷ்ண_÷_ ஈடாக அ÷ல_ அவ·ன i_ச Cவc¸i.

''«வ··÷÷ழ·ம÷_· «கா¸¸_ ·¸வாu அ÷லவா? «கா¸¸த வா÷·க lறாCத.
ஹாi÷ட÷ Cகா|¸_÷ «கா·வா¸'' எ÷றா·.

''«கா¸¸_·¸Cவ÷. Cபான ¸|Cபா¸|,÷ உ·ள தவ_க· ¬லபமாக|
,¸¸_·|டன. இ¸த¸·ற த÷னi|÷·கuட÷ தா÷ இ_÷÷Cற÷.''

''ந÷ல_'' எ÷_ அவ÷ க÷ன¸¸÷ Cலசாக¸ த|, ·|¸| ,ற|ப|டா·.

·|,÷ ¸|Cபா¸|,÷ ·க| |ர¸·ய ¸_வ_i தயா¸¸_ ·|டா÷. ஒ_¸·ற
¸_¸¸ ·|¸ ·ட| அ,÷க÷ «கா¸÷க Cவc,ய_தா÷ பா÷÷. கi|¸|ட¸
ஸ்Cட|«மc|க·ள இ·ண|பத¸காக அவ¸·ற வ¸·ச|ப¸¸¸÷ «காc,_¸த
Cபா_ «ட÷Cபா÷ வ¸த_.

''ர_! நா÷ ராதா÷ஷ÷ CபசCற÷, ம_ஸ் ஹஸ்பc|.''

''ஓ ஹCலா எ÷ன ·ஷயi?''

''உ÷ன ·÷ எc¸÷_ ¬|||,_¸தi இ÷·ல? அ_÷_ ப¸÷ ஃ|ளா¸டா
Cபாu|¸ வ¸யா?''

'',¸ய·ல.''

''|ளா¸டா «த¸யா_? ,ஸ்÷ வா÷|, எ|கா| «ச÷ட¸, ·மயாi.''

''நா÷ அ·க எ_÷_| Cபாக_i?''

''என÷_ அ|ஸ்ல «கா_சi அ¸ஜcடா Cவ·ல வ¸¸_¬¬, ¸Cரா| Cபாக_i. ம_
Cகா·¬¬÷__, அவ·ள அ·ழ¬¬÷÷|¸ Cபாu வாCய÷.''

''எ|ப''

''«வ··÷÷ழ·மதா÷!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

56


12

«வ··÷÷ழ·ம அவ÷ ம_ ¸|Cபா¸|·ட÷ «கா¸÷க Cவc,ய நா·.

''ஸா¸ ம÷÷¬¬÷க·க. «வ··÷÷ழ·ம எ÷னால வர ¸,யா_. காCலஜ்ல
¸÷÷யமா ஒ_ Cவ·ல இ_÷_.''

''எ÷ன|பா «ப¸ய காCலஜ்! 'த| க÷ «வu|'' எ÷றா÷ ராதா÷ஷ÷.

''இ÷·ல ஸா¸. ஏ¸«கனCவ எ÷ ப¸ஃபா¸ம÷ஸ் «ராiப Cமாசi, «ட|·ல÷
தவ¸|Cட÷னா எ÷·ன «வ·Cய _ர¸¸¸வா·க.''

''அ«ம¸÷கா·÷ அ«த÷லாi பcணமா|டா·க. ஜஸ்| ஒ_ ·÷ எc| தாCன
«ரc¸ நா· Cபாஸ்| Cபா÷«மc| Cக|¸÷க, நா÷ Cவணா Cக÷க|¸மா? உ·க
|«ராபஸ¸ யா_? என÷_¸ «த¸_சவரா÷¬ட இ_÷கலாi.''

''«வ¸ ஸா¸. ¸,யா_'' எ÷றா÷.

''ஒ_ ¸iஷi'' Cபா÷ «கா_ச Cநரi «ம:னமாக இ_¸த_. ·வ¸_ ·டலாமா எ÷_
¸¸மா÷÷_¸÷, ''ர_, நா÷ ம_ CபசCற÷, எ÷ன வரமா|,யா?''

''அதா÷ உ÷ ஹஸ்பc|÷|ட காரணi «சா÷CனCன ம_. எ÷னால இ¸த வாரi
வர¸,யா_.''

''«வ··÷÷ழ·ம எ|ப _¸÷க_i ¸|Cபா¸|?''

''ம¸¸யானi''

''நாம சாய·காலi ,ற|படலாi. எ÷ன ர_. உன÷_ வர_÷_ இஷ்டi÷·ல÷னா
«சா÷÷Cட÷.''

''அ_÷÷·ல ம_.''

''¸ வ¸தா ¸·றய Cபசலாi. உ·÷|ட ¸·றய Cபச_i. நா÷ ,ஸ்÷ வ¸÷ட
எ÷லாi ¬¸¸÷ காc|÷÷Cற÷. ·'÷ ஹா· எ ·நஸ் ·டi. இ¸த ÷¬¬ Cவ·ல
Cவ·ல÷_ அ·லய|¸i. நாம CபாகலாCம! Cயா¬¬¬| பா_. மா|ட÷_
«சா÷லாCத. ஃப¸ ஓ÷| ·டi Cஸ÷!'' எ÷றா·. அவ· _ர÷÷ «கா_ச÷ இ_¸த_.

''சாய·காலiதா÷ Cபாக_மா?''

''கா·லல ÷ளiபறதா இ_¸த_. உன÷காக சாய·காலi ,ற|படலாi. Cநர உ÷ன
வ¸_ |÷அ| பcc÷÷டCற÷. இ·÷_¸_ லா÷வா¸,யா Cபாu|¸ ரா¸¸¸÷_
ஆ¸லcCடா Cபாuடலாi. ,ஸ்÷ வ¸÷,CலCய த·கற_÷_ ஏ¸பா¸
பccu_÷_.''

''ச¸ வCர÷'' எ÷றா÷.

''த|ஸ் ¸ பாu!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

57
«வ··÷÷ழ·ம வ·ர அவனா÷ ,¸தக·க·÷ கவனi «ச_¸த ¸,ய·÷·ல.
ப,|, எ÷ப_ இரcடாi ப|சமா÷·|ட_. ஆ¸வமாக ¸|Cபா¸| எ_¸ ¸,÷க
இ_¸தவ÷, ஏCனாதாCனா எ÷_ _¸¸¸ «சuதா÷.

''எ÷ன|பா, எ·க ,ற|படறா|பல?''

''வ¸_ சா¸... ராதா÷ஷ÷ «சா÷னா¸...''

''ராதா÷ஷ÷, ம_·÷ கணவ¸! எ÷ன «சா÷னா_!''
''ஃ|ளா¸டா Cபாக| CபாCற÷.''

''¬ட யா_!''

''ம_iதா¸÷_ எஸ்கா¸|டா...'' எ÷_ அவ·ர Cநராக| பா¸÷காம÷ «சா÷னா÷.

''கணவ÷ வர·லயா?''

''அவ_÷_ Cவ·ல இ_÷காi.''

Cமாக÷ராi «கா_ச Cநரi «ம:னமாக இ_¸தா¸.

''என÷_ |ளா|¸ Cபாற ¸_¬ ,¸ய·லCய'' எ÷றா¸.

''ஏ÷?''

''கணவ÷ த÷ ம·ன··ய அவ_·டய மாஜி காதலCனாட அ_i ஃ|ளா¸டா¸÷_-
அ_|பறதாவ_! அ«ம¸÷கா·ல இ«த÷லாi நட÷_i. ஆனா அ«ம¸÷காகார·-
க_÷_·ளதா÷ நட÷_i.''

''இ·த ·ப¸தமாக பா¸÷காம சாதாரண கcகCளா¸ பா¸÷கலாCம ஸா¸.''

''ச¸. சாதாரண கcகCளா¸ பா¸¸_ என÷_ «சா÷_. இ_÷_ எ÷ன அ¸¸தi!''

''கணவ_÷_ அவCமல அபார நi|÷·க÷_ அ¸¸தi!''

''அ|ப,ui இ_÷கலாi. உன÷_ நi|÷·க இ_÷கா?''

''யா¸ Cம÷?''

''உ÷ Cமலதா÷'' எ÷றா¸.

''இ_÷_ ஸா¸'' எ÷றா÷.

''இ_¸தா ச¸. Cஹ· எ ·நஸ் ·டi. ஒcCண ஒc_, «வ¬¬÷க. இ¸த ஊ¸ல த|,
«சuயற_ «ராiப ¬லபi. «ரc¸ Cப¸ வா¸÷·கui ¬÷கலா÷÷÷கா¸·க!''

''Cச¬Cச! அ«த÷லாi நட÷கா_ ஸா¸!''

''_ழ¸·தக· வரா·க. ¸ui இ_|ப ஜா÷யா ¬¸தலாi_ ¸·ன¬Cச÷. பரவாu÷·ல.
_ழ¸·தக·ள·ட ம¸றவ÷ ம·ன· சகவாசi «கா_சi ¬வாரஸ்யமான_தா÷.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

58
''எ÷லா¸·தui ப¸÷·கவ·ர «காc¸ Cபாகா¸·க ஸா¸!''

''ப¸÷·க·ய| ப¸¸ யா¸ Cப¬னா? அ¸த வா¸¸·த ஸ|கா÷ஷியஸா வர_ பா_!''

Cமாக÷ராi÷Cம÷ இ|Cபா_ ஆ¸¸ரi ப¸_ரணமா÷ ·|ட_. இவ_·டய
இட÷கான Cப¬¬க·ள அ¸க நா·க· தா·க ¸,யா_. எ|ப,யாவ_ கா÷ பcc...
ஃ|ளா¸டா¸÷_| பணi Cவc¸Cம? ·கu÷ __ டால¸தா÷ இ_¸த_. இவ¸டi
Cக|கலாi. Cவcடாi! ம_·டi கட÷ Cக|¸ வா·÷÷ «கா·ளலாi. அ|,றi
«கா¸¸_ ·டலாi.

லா÷வா¸,யா·÷ ஈஸ்ட¸÷ ஏ¸·ல÷ஸ் ·மான¸¸÷ _·ழவாச÷÷ இ_¸த «பc
¬¸¸_ ம_iதா·வ| பா¸¸_, 'ஹா· எ ·நஸ் |¸|'' எ÷_ த÷ «ட¸iன÷÷
ப|ட·ன¸ த|ட, அ_Cக இ_¸த இய¸¸ரi கா¸க¸¸ எ÷_ கம¸ இ_வ_÷_i
Cச¸¸_ Cபா¸,· கா¸|¸ அ,¸_÷ «கா¸¸த_. ம_iதா ஏக|ப|ட சாமா÷க·
·வ¸¸_¸தா·. ·க|·ப, Cபா¸·வ Cகா|¸, «ப¸சாக எ÷லாவ¸·றui
அ·ண¸_÷ «காc¸; ,÷ன·கuCலCய அ¸க|ப,யாக ஸா¸ ஸா¸ எ÷_
«சா÷÷÷ «காc¸, வா எ÷_ அவ÷ ,ஜ¸·த| |,¸_ இ_¸_ அ·ழ¸_÷
«காc¸ ·மான¸_÷_· ஓ,னா·. பc|«பc அவ_·டய Cகா|·ட வா·÷
அத¸கான |ர¸Cயகமான இட¸¸÷ மா|,னா·. இரc¸ Cப_i அவ·
ஜ÷னCலார¸¸_i அவ÷ எu÷ ஸீ|,_i உ|கா¸¸_ «கா·ள, அவ·ள ஆற அமர
கவ÷|பத¸_÷ ÷·ட÷காத ச¸த¸|பi இ|Cபா_ ÷·ட¸த_. ¬÷ன|
«பcக·Cபால இர|·ட| |÷னலாக ஏற÷_·றய காத_÷÷_¸Cத இற·÷|
|÷÷u_¸தா·. அவ·ட¸¸÷ வாச·னயாக இ_¸த_. ¬|¸ ¸·றய உ|கா¸¸_
அவ÷ Cம÷ அவ· Cலசாக| ப|¸÷ «காc,_¸தா·. 'அ| லாஸ்|. ஐ Cம| இ|!
எ¸த·ன தட·வ 'Cபாஸ்|Cபா÷' ஆu¸¬¬ «த¸uமா? அ·ழ¬¬|¸| CபாCற÷_
பா¬சா கா|,÷÷|Cட இ_¸த_! |ஸினஸ் |ஸினஸ்தா÷. எ|பவாவ_ அ·த
·|¸|¸ வர_மா இ÷·லயா? ¸Cய «சா÷_. இ¸த¸ தட·வ பா¸¸Cத÷. ¸ வரா|,
Cபா, நா÷ ர_¬ட Cபாu÷கCற÷_ «சா÷÷·|Cட÷. நா÷ «சuத_ ச¸யா
இ÷·லயா?''

''gi ¸ஸ¸· ஆu¸¬சா ம_?''

''அ_÷«க÷ன? அ«ம¸÷கா·÷ அ«த÷லாi அ_¬ ¸iஷ Cவ·ல.''

''த÷¸த÷ giதாCன?''

''எ÷ன_?''

''உன÷_i என÷_i த÷¸த÷யா தாCன gi Cபா|_÷_?''

''«த¸ய·ல அ·க Cபான¸தா÷ «த¸ui'' எ÷றா· அல|¬யமாக. Cஹாஸ்|டஸ்
¬¸¸_÷«காcCட ஆ÷ஸிஜ÷ மாஸ்÷ உபCயா÷|ப_தா÷ உலக¸¸CலCய
¬வாரஸ்யமான ·ஷயi Cபால, அ·த மா¸¸ கா|,னா·. டா÷ டா÷ எ÷_
ஆc|··ள¸தனமாக நட¸_ ஸீ|«ப÷| ஒ÷·ற இ_÷÷ இ_÷÷ ·¸·¸_÷
«காcCட எu÷÷ கட¸_ «ச÷றா·. 'Cகா÷'_i அ_i÷ய பா÷«க|,÷ கட·ல÷
«கா|·டui «கா¸¸தா¸க·. ·மானi சர÷«க÷_ எழ ஜ÷ன÷÷ ¸¸யா¸÷
i÷சார ·வர·க·ள÷ கா|,ய_.

ம_iதா ஆ¸வ¸_ட÷ Cவ,÷·க பா¸¸_ ''எ¸த·ன அழகா இ_÷_ பா¸¸யா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

59
iக அ_÷÷ iக¸ «தா·ல·÷ அவ÷ காத÷! இ÷_i அவ·ள அவ÷
காத÷÷÷றானா? உட÷ இ¬·சக·ள ¸÷÷·ட ¸,uமானா÷ அ·த÷ காத÷ எ÷_
«சா÷லலாமா? தா÷ க|, «ச÷·னu÷ ஒ_ ¬¸ய ·|,÷ ¬·ற|ப¸¸¸ ம·ன·
எ÷_ |ர¸¸Cயக «சா¸தi «காcடா,¸ த÷ உ¸·ம·ய, உ·ட·ம·ய ¸·ல
¸_¸¸÷ «காcடா÷தா÷ காதலாக இவ·ள¸ «தாடாம÷ இவ·டi ம¸யா·தயாக|
பழ÷, உ·_÷_· இவ·ள Cந¬÷க ¸,யாதா? எ÷லா ஆc «பc உற¸i
எத¸காக «கா¬·சயாக ஸா|,÷ ·¸¸த ப¸÷·கக·÷ ¸,ய Cவc¸i?

''எ÷ன Cயா¬÷÷Cற ர_?''

''ம_, ¸ இ·க வ¸த¸ல இ_¸_ உ÷ அ_பவ¸·த| ப¸¸ என÷_¬ «சா÷_.''

''அ_பவiனா... '¸த÷ல அ«ம¸÷கா «ராiப ¸¸÷லாu_¸த_. «ட÷·ஷ÷,
எ¸த·னCயா «ச:க¸யi. எ÷லாi |ரii|பாCவ இ_¸த_.''

''இ|ப?''

''இ|ப «கா_சi பழ÷| Cபா¬¬. «கா_சi Cபா¸ அ,¬¬| Cபா¬¬.''

''Cவ·ல÷_| Cபாக÷யா ¸? ¸·றய| Cப¸ «பcக· Cவ·ல÷_| Cபாறா·கCள?''

''ராதா Cவ·ல÷_| Cபா÷_தா÷ «சா÷__. நா÷ CசாiCப¸. ஒ¸¸|
Cபா|¸÷÷|Cடu_÷Cக÷...''

''ஏ÷?''

''«த¸ய·ல. ராதா கi«ப÷uCலCய Cவ·ல ÷·ட÷÷ற_ ஈஸி. நாCன Cவ·ல
பா¸¸_÷கCற÷_ «சா÷Cன÷. «கா_சi ப,÷க ஆ·சயா இ_÷__.''

''எ÷ன ப,|,?''

''m¬ச_÷_¸தா÷; இ÷·ல ·ச÷காலஜி. ராதா கi|¸|ட¸ |«ரா÷ராi· ப,÷_
«சா÷__. அ_லதா÷ ¸·றய காசாi. ஒ_ «லவ_÷க|,றi கா¬ அ_¸_|
Cபா__ இ÷·ல?''

''என÷_ இ÷_i அ_÷க·ல. ·ப ¸ Cவ, ¸ என÷_÷ கட÷ தர_i.''

''ந¸¸· ¸u·, «சல¸ ¸_÷க எ÷ன_தா÷. ____ இ÷·ல?''

ர_ப¸ _வ·ர ¸,யCபா_ அவ· Cம÷ ப|டா÷. அ·த அவ· ம¸¸ததாக¸
«த¸ய·÷·ல.

''¸ எ·க|பா அiமா·வ அ|,றi பா¸÷கCவ இ÷·லயா? பாவநாசi Cபாக·ல?''

''எ·க|பா·வ மா¸¸|டா·க. மc¸¸தா_÷_| Cபா|¸|டா·க.''

''ஒcண·ர வ_ஷமா பாபநாசi Cபாக·ல÷_ «சா÷_.''

''Cபாu_¸Cத÷.''

''எ·க|பா·வ| பா¸÷க·லயா?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

60

''இ÷·ல.''

''ஏ÷?''

''«சா÷CனCன. Cகாபi.''

''எ÷·ன உன÷_÷ க÷யாணi «சu_ «கா¸÷க·ல÷_ Cகாபi. இ÷·ல?'' எ÷_
¬¸¸தா·.

''ஆமாi. அ¸த ஏமா¸றi எ÷·ன «ராiப பா¸¬¬¬¬. அ_÷க|,றi நட¸த_
எ÷லாi «த¸uCம உன÷_!''

''எ÷ன நட¸த_?''

''அ|,றi «சா÷Cற÷.''

''நா_i ¸ui க÷யாணi பcc÷÷|¸ இ_¸தா எ|ப, இ_¸¸_÷_i?''

''¸தா÷ «சா÷Cல÷.''

''i... வ¸_... ¸ எ·க Cவ·லல இ_¸த, «ம|ராஸ்ல இ÷·ல?''

''·¸ எ÷லாi ¬ட| பா¸¸_ «வ¬¬_¸Cத÷.''

''¸·றய டi÷ ¸·ஸ் பா¸¸¸_÷கலாi÷·ல? அ«த÷லாi இ|ப ·,Cயா·÷
வ¸ற_. அ÷÷÷_ எ÷ன பா¸¸Cத÷? ¬ஹாஸி÷ui நா_ ஃ|«ரc|…¤i...''

''நா÷ ¸·ஸ் பா¸¸_ «ராiப நாளா¬¬...''

''ஈ|, பா¸¸¸Cயா?''

''ம_, எ|ப,யாவ_, எ|பவாவ_ நட¸த·த| ப¸¸ வ_¸த| ப|,_÷÷Cயா?''

''அ¸த÷ Cக··÷_| ப¸÷ «சா÷லாம÷ 'ஆ¸லcCடா Cபான உடCன ராதா Cபா÷
பcண¬ «சா÷÷_÷_' எ÷றா·. இ·க Cபா÷ எ·வள¸ வச¸ பா¸¸¸யா?''

''ம_, உன÷_ நட¸த_ எ÷லாi ஞாபகi இ_÷கா? ¸_«ந÷Cவ÷ ஜ·ஷ÷ல
எ÷¬ட «ரuCலாCட ஓ, வ¸¸Cய, அ_ ஞாபகi இ_÷கா?''

''எ|ப?''

''என÷_ உ÷¬ட இ_¸த ஒ·«வா_ «சகc¸i ஞாபகi இ_÷__. ¸Cப¬ன
Cப¬¬, எ_¸ன «ல|ட¸!''

''«ல|ட¸ எ÷லாi ¬டவா ஞாபகi «வ¬¬|,_÷க?''

'',ய¸ ர_. என÷_ ¸ Cபான|,றi «ராiப சா|பா¸ |,÷க·ல...''

''அ|ப,யா எ_¸u_¸Cத÷?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

61
''iஸ் ¸ அc| ÷ஸ்¸'÷_ ¬ட எ_¸u_¸Cத ம_. உ÷Cனாட ¸_சா Cபச
ச¸த¸|பi இ|பதா÷ ÷·ட÷÷ற¸னாCல, உ·÷|ட இ·த நா÷ «சா÷÷ ஆக_i.
¸ எ÷·ன «ராiப «ராiப ஏமா¸¸|Cட!''

''அ|ப,யா?'' எ÷றா·. அவ·ன Cந_÷_ Cந¸ பா¸¸தா·. 'இவ· யா¸? _ழ¸·தயா?
அசடா? அ_¸த÷கா¸யா? இ÷_i «த¸ய·÷·லCய... எ|ப, அ¸த·னui ஒ_
¬÷ன 'அ|ப,யா'·÷ அட÷க ¸,÷ற_ இவளா÷? எ|Cபா_i உ·ள¸¸÷
உ·ள·த¸ ¸ற¸_ «சா÷ல ¸,யாதவளா? «சா÷ல¸ «த¸யாதவளா?

''அCதா, ¸லா பா_! நiப ¬டCவ வ__?'' எ÷றா·.

ர_ப¸ இவ_ட÷ எத¸காக வ¸Cதாi எ÷_ வ_¸த|ப|டா÷.
13

ஆ¸லcCடா ·மான ¸·லய¸¸÷ இற·÷யCபா_ ரா¸¸¸ மc ஒ÷பதா÷ ·|ட_.
ர_ப¸÷_ அ|Cபா¸÷_¸Cத gi |ர¬·ன, நரi|÷ _,¸த_. இரc¸ Cப_i ஒCர
gi எ÷றா÷?

·மான ¸·லய¸¸÷_¸_ வா÷Cவ, த·ரய, தா÷ய·÷ «ரu÷ இ¸«ல÷லாi
Cபா_i Cபா_ ¬ட அ·த|ப¸¸Cய ¸·ன¸_÷ «காc,_¸தா÷.
,ஸ்÷வ¸÷¸÷_i எ|கா| «ச÷ட_÷_i வ¸கா|, ·மான ¸·லய¸¸CலCய
இ_¸தா·. அவ·டi ம_iதா பழ÷க|ப|ட_ Cபால த÷ ·சா கா¸·ட÷ கா|,
·சா¸÷க, இ_வ_i அ«ம¸÷க ஆ·÷லi Cப¬வ·த ·¸·தயாக| பா¸¸_÷
«காc,_¸தா·.

''வா ர_! நம÷_ ,ஸ்÷வ¸÷,CலCய த·க ஏ¸பாடாu_÷_.''

''அ·க எ|ப, Cபாற_?''

''ஓ|ட÷ல இ_¸Cத பஸ் வ_i ப¸_ ¸iஷ¸¸ல.''

«வ·Cய வ¸தCபாCத ''கiபா Cபாகலாமா?'' எ÷றா·.

''¸ எ·க அ·ழ¬¬|¸ Cபா¸Cயா அ·க!''

'',ஸ்÷வ¸÷| வ¸¸_÷÷யா ¸?''

''¸¸யா¸÷ ¸÷கா÷வா¬ பா¸¸த¸÷·ல நா÷. ஸ்டா|ட÷ ஐலc,÷_¸_ காCலஜ்
Cபா÷ற வ¸ «த¸ui. அ·வள¸தா÷.''

''நா÷ ,ஸ்÷லாc¸ பா¸¸¸_÷Cக÷. ,ஸ்÷வ¸÷|ட பா¸¸த¸÷·ல. எ|கா|
«ச÷ட¸_ ,_சா வ¸¸_÷_. அ·தui பா¸¸_ரலாi.''

''¸தா÷ கா|ட÷ இ|ப'' எ÷றா÷. ''நா÷ உ÷ |÷னா,Cய «ப|,·ய¸ _÷÷|¸
வ¸Cற÷. தாஹி¸¸ ஓ|டலா? நாம இ|ப ஹவாu÷_ வ¸¸_÷கமா எ÷ன?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

62
''இ÷·ல ,ஸ்÷வ¸÷|,ல ¬ட ஒ_ ·|,÷ தாஹி¸¸ இ_÷_!''

பஸ் கத¸க· தானாக¸ ¸ற¸_ «கா·ள, ,·ரவ¸ இற·÷ அவ¸க· «ப|,க·ள ஒ_
·கயா÷ லா· பாஸ் அ,u÷ «ச_¸¸ ·|¸, ஏ¸÷«காc¸ ஸி| Cர,Cயா·÷
Cப¬·|¸| ,ற|ப|ட·த ஆ¬ச¸ய¸_ட÷ பா¸¸தா÷ ர_.

''ஒ_ ,·ரவ¸தா÷ எ¸த·ன கா¸யi «சuயறா÷ பா_ - ,·ரவ¸, Cபா¸|ட¸,
Cர,Cயா ஆ|பCர|ட¸.''

ந·னமாக இ_|பCத «த¸யாம÷ பஸிஃ|÷ ¸·÷ அiச·க_ட÷ Cவ,÷·கயாக
இ_¸த_ அ¸த ஓ|ட÷. பc|«பcக· கா¸÷ «ப¸தாக _ ·வ¸¸_¸தா¸க·.
பcயாள¸க· க¸Cர ¸Cர எ÷_ ச|·ட அc¸¸_¸தா¸க·. த·ல÷_ Cம÷
மாCனா «ரu÷ Cபாu÷ «காc,_¸த_. ஓ|ட÷÷ லா|÷_·Cள _·ழ¸_
·¸iCபால இ_¸த_.

''†¤லா ஆடாம÷ இ_¸தா÷ ச¸, எ÷றா·. ''«வ÷கi ¸ ,ஸ்÷வ¸÷|!'' ஒ_ «பc
கல¸ கலராக÷ கா÷த·க·ள÷ «கா¸¸தா·. அ·றu÷ சா·Cய |ரiமாcடமாக
இ_¸த_. சா·தா÷.

ர_ப¸ கா_க·÷ உஷ்ணமாக உண¸¸தா÷. அ·ர ,ராய¸ Cபா|¸÷ «காc¸
அ«ம¸÷க¸க· அ·ல¸தா¸க·.

''எ÷ன ¬¸÷கCற ம_?''

''இ¸த மா¸¸ ¸ ,ராய¸ Cபா|¸÷÷|டா எ|ப, இ_|ப÷_ Cயா¬¸_|
பா¸÷கCற÷.''

எ÷லா_i ஹாu ஹாu எ÷_ «ராiப நா· பழ÷கi Cபா÷ ¬¸¸_| Cப¬னா¸க·.

அ·ற iக|«ப¸தாக இ_¸த_. இர|·ட ப¸÷·க. ¸÷ப¸÷·க த÷யாக|
|¸÷க|ப|¸ அ¸÷ ஒ_ ¸வா÷ அ·ம¸¸_¸த_. «ட÷·ஷ÷ இ_¸த_.
«ப¸சாக÷ கcணா,u÷ ம_iதா ப÷கவா|,÷ «த¸¸தா·. ''அ|பா ஐ'i டய¸|''
எ÷_ ப¸÷·கu÷ ப¸¸_÷ «காc¸ Cசாiப÷ ¸¸¸தா·. ப¸¸_÷ «காcCட
¸_க ,.·. உu¸ «ப¸_ அத÷ சான÷க·ள ப|ப|«ட÷_ மா¸¸னா·. Cபஸ்பா÷ -
Cபால¸_ - யாCரா ¬|¸·|¸ ஓ¸÷றா¸க· - ஒ_ க_|, «வ_|, படi -
கா¸|¸÷ - ,|பா÷ எ÷_i ரா|சச ஆ|டi-யாCரா யா·ரCயா ப¬«ச÷_ ¸¸தi.

''Cபா¸'' எ÷_ உ|கா¸¸தா·. ''ரா¸¸¸ எ÷ன சா||டற?''

''ஏதாவ_ ஸ்Cடா_÷_| Cபாu பழ·க_i Cயாக¸|¸i வா·÷c¸ வ¸_¸Cற÷.
என÷_ அ_ Cபா_i' «ப|,க·ள அலமா¸u÷ ·வ¸தா÷. ''உ|கா_ ர_,
ச·Cகாஜ|பட¸Cய.''

ப÷க¸_| ப¸÷·க ··i|÷ உ|கா¸¸தா÷.

''«சா÷_!'' எ÷றா·.

''எ÷ன «சா÷ல?''

''எ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷க·ல÷_ «ராiப «நா¸_ Cபாu|,யா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

63
''ஆமாi!'' த¸«கா·ல ¸ய¸¬·ய¬ «சா÷ல Cவcடாi எ÷_ Cதா÷¸ய_.

''உ·க|பா உன÷_ Cவற «பc பா¸÷க·லயா?''

''க÷யாணi Cவcடாi_|Cட÷.''

''ஏ÷?''

''ப,¬ச|,றi பா¸¸_÷கலாi''
''அ«ம¸÷கா·÷ எ¸த·ன நா· இ_÷க| CபாCற?''

''ப,|, ¸,யற வ·ர÷_i «ரc¸ வ_ஷமாவ_ இ_¸தாக_i.''

''Cவ·ல ÷·ட¬சா இ·CகCய ப¸மனcடா இ_¸__·யா?''

''அ«த÷லாi இ|ப சா¸¸யi÷·ல. ப,|, ¸,_ச|,றi _ர¸¸ ·|¸_வா·க.''

''இ¸¸யா·÷ இ¸த ப,|, இ÷·லயா?''

''இ_÷_!''

''|÷ன!''

''எ_÷_ இ·க வ¸Cத÷_ Cக÷க¸யா? அ|பாதா÷ |,வாதமாக உ÷னாலui
¸,ui_ சா¸¬¬÷ கா|¸÷_ அ_||¬¬ «வ¬¬_÷கா_.''

அவ· எ_¸_, ''என÷_ Cலசா த·லவ÷யா இ_÷_. ¸ ஸ்Cடா_÷_ Cபாu|¸
வ¸ற|ப என÷_ ஏதாவ_ மா¸¸·ர வா·÷|¸ வ¸¸யா.'' எ÷_ பா¸g¸÷_·
Cபானா·.

ச¸_ Cநரi ர_ப¸ அநா·தயாu அ·ச¸_ «காc,_¸த ,.·.·ய| பா¸¸தா÷.
ப¸÷·கக· ஒ|ட ·வ¸_| Cபாட|ப|,_¸தன. ஏ¸கc,ஷன·ர¸ ¸_÷|
பா¸¸தா÷. வாச÷,றi Cபா|,_¸த Cசாபா அவ_÷_| Cபா_மானதாக இ_÷_i
எ÷_ Cதா÷¸ய_.

ம_iதா «வ·Cய வ¸_, ''¸ui Cபாu ,ரஸ் Cச_¬ பcc÷க. ஓ, ¸ ஸ்Cடா_÷_|
Cபாக_i_ «சா÷ன இ÷·ல? இ·க ஸ்Cடா¸ இ_÷_மா·கற_ ச¸Cதகiதா÷.
ஸி|, ப÷கi Cபாக Cவc,u_÷_Cமா எ÷னCவா?- எ÷ன பா¸÷கCற?''

''இ¸த ,ரஸ்·ஸ ¸ பாவநாச¸¸÷ ஒ_¸·ற Cபா|¸÷÷|¸ இ_¸Cத!''

''ஞாபகi «வ¬¬_÷÷யா?''

''ம_, ¸ ச¸Cதாஷமா இ_÷÷யா?''

''இ|பவா?''

''எ|ப¸Cம, இ·க அ«ம¸÷கா·Cல க÷யாண வா¸÷·க எ|ப, இ_÷_?''

''எ|ப, இ_÷_÷_ Cக|ட... அ_ வ¸_, ராதா வ¸_ «ராiப |ஸி. என÷_ ·|,ல
¸·றய ·டi இ_÷_ ,.·. பா¸¸_ Cபா¸ அ,÷_i. ¸·றய ¸·ஸ் வா·÷|Cட÷.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

64
ஏராளi பா÷÷· Cகஸ்ல இ_¸_ |¸÷காமCய ¸·றய இ_÷__. என÷_÷_ த÷
கா¸ இ_÷__. ,·ர· பcCற÷. |Cளஸ் பா¸÷கCற÷. அ|ப|ப இc,ய÷
அCஸாஸிCயஷ÷ல ஃப·ஷ÷ வ¸த|ப CபாCவ÷. டi÷ ¸·ஸ் ·,Cயா·ல
பா¸|Cப÷. ·÷ எc| எ|பவாவ_ «வ·Cய CபாCவாi. ||ஸ்ப¸÷ CபாCவாi.
ஹ்¸ஸ்ட÷ ஒ_¸·ற Cபாu வ¸Cத÷. இ|ப, Cபாu÷|¸ இ_÷_ ·லஃ|...''

''இ_ உன÷_| |,¬¬_÷கா?''

''அ«ம¸÷கால எ÷லா_i இ|ப,¸தாCன இ_÷கா·க. ¬ல இc,ய÷ஸ்
Cவ·ல÷_| Cபாறா·க... Cவ·ல÷_ எ_÷_| Cபாக_i? பணi வ¸ற_÷_ ராதா
¸·றயCவ சiபா¸÷÷ற_... ராதா சiபளi எ¸த·ன «த¸uமா? ·ந÷|,! «ராiப
டா÷ஸ் க|டCறாi. எ·க ·|·ட ¸ பா¸÷க·ல இ÷·ல? ¸_ «லவ÷...''

''ராதா÷ஷ÷ உ÷·ன ந÷லா «வ¬¬÷÷|¸ இ_÷காரா? ந÷லா |¸| பcறாரா?''

''நா÷ Cக|ட_ எ÷லாi «கா¸¸__வா_. என÷_÷_ ÷«ர,| கா¸¸ நா_ இ_÷_.
ஓ எ|பவாவ_ உ|லc|ஸ் Cபாu மசா÷ Cதா·ச சா||¸Cவாi. ம¸ற இc,ய÷ஸ்
¬ட பா¸|, ·வ|Cபாi...''

''_÷÷· எ÷லாi?''

''·÷ எc|தா÷ _÷÷·. ம¸றப, ஃ|¸ஜ்ƒ¤÷_·ள ஏ_ இ_÷Cகா அ·த எ¸¸_¬
சா||¸Cவாi. ராதா «ஹ÷| பc_வா¸. இ·கதா÷ எ÷லாCம |¸_÷|.
ச|பா¸¸÷¬ட |¸_÷டா ÷·ட÷_i.''

''ம_, இ_தா÷ உ÷Cனாட _¸÷Cகாளா?''

''_¸÷Cகா·னா?''

''உ÷ கணவ_÷_i உ÷Cமல ந÷ல நi|÷·க ம_!''

''ஆமாi. ·பசா கண÷_ Cக÷கCவ Cக÷கா_.''

''அ_÷_ «சா÷ல·ல ம_. ·த¸யமா உ÷·ன எ÷ ¬ட அ_||u_÷காCர...!''

''ஏ÷, அ_ல எ÷ன? Cசக¸ ¬ட ||ஸ்ப¸÷ Cபாu_¸CதCன கா¸ல. அ|ப¬ட ராதா
வர·லCய!''

''அ¸÷·ல ம_! நா_i ¸ui ஒ_ கால¸¸÷...''

''ஓ எஸ்! காத÷ பcணiக¸யா...'' அதா÷ ஆu_¬Cச. ¸...''

''¸ஜமாCவ ¸¸¸_ Cபா¬சா ம_?''

''¸ எ÷ன Cக÷கCற?''

''எ÷ Cமல உன÷_ எ¸த·தமான ஃ|÷·_i இ÷·லயா?''

''ஃ|÷·னா? ல· அc| ஆ÷ த|?''

''இ÷·ல, ஏமா¸¸|Cட÷_ ஒ_·தமான ஸிiப¸ ¬ட?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

65

''ர_, ¸ui நா_i இ÷_i ஃ|ரc|ஸ்'' எ÷றா·.

ர_ எ_¸_ ''நா÷ Cபாu சா||ட எதாவ_ ÷·ட¬சா வா·÷|¸ வ¸Cற÷.''

''ச¸ Cபாu¸|¸ ¬÷÷ரi வ¸__'' எ÷றா·.

÷Cழ Cபானா÷ அ¸த மா¸¸ ஸ்Cடா¸ அ¸த வ|டார¸¸CலCய இ÷·ல. அத¸காக
ஓ¸லcCடா ட¸÷ Cபாக Cவc¸i எ÷_i ரா|| பஸ்க· வ_i. அ¸÷
ஏ¸÷«காc¸ அ_¬ டாலCரா எ÷னCவா «கா¸¸தா÷ Cபாகலாi எ÷_i «சu¸
÷·ட¸த_. ·பu÷ ¬÷ல·ற அ¸கi இ÷·ல. |ராவல¸ஸ் «ச÷காக இ_¸த_.
அ·ற÷_| Cபாu அவ·டi «கா_சi பணi Cக|¸ வா·÷¬ «ச÷லலாi எ÷_
¸_i|¬ «ச÷_ அ·ற÷கத·வ¸ ¸ற¸தCபா_ ,.·. ஓ,÷«காc,_÷க ம_iதா
அய¸¸_ _·÷÷ «காc,_¸தா·. ஒ_ கா·ல மட÷÷÷«காc¸. வாu ¸ற¸_,
மா¸, Cம_i ÷_i அ·சய, கவ·லu÷லாத _·ன÷_|, Cபால உற·÷÷
«காc,_¸தா·. வu_ Cலசாக¸ «த¸¸த_.

இ¸த ஷ¸| என÷_ ந÷லா இ_÷கா ஸா¸!

|ரமாதi. உன÷_ எ÷லா ,ரஸ்…¤i ந÷லாCவ இ_÷_.

¬தா «ராiப கலா|டா பcறா÷. _¸·ர÷_|, மா¸¸ இ_÷_÷னா÷.

இ·க _cடாu|டானாi. அiமா «சா÷றா·க இ¸த வய¬÷_ இ|ப,¸தா÷
இ_÷க_மாi. ஸா¸ ஐ Cடாc| Cவ¸ |ரா «த¸uமா?

ப¸Cசா¸¸_| பா¸÷க இ|Cபா_ ஆவலாக இ_¸த_. அவ÷ «ப_¸¬¬ ·¸வ_i
«ம÷ல அவ· மா¸பகi அ·லவ_i... அ_Cக «ச÷றா÷. அவ· ¸க¸¸÷ அ_Cக
_÷¸தா÷. Cலசாக வாச·ன ·¬ய_. அவ· மா¸|÷ |¸தா÷ «த¸¸த_. அவ·
¸¬¬÷ _¸ «த¸¸த_.

·ல÷÷ «காcடா÷. ஒ_ த·லய·ண·ய எ¸¸_÷«காc¸ «வ·|ப_¸÷_ வ¸_
Cசாபா·÷ சாu¸_ ப¸¸தா÷. ச¸_ Cநரi ப¬¸த_. ப¬÷க|¸i அ¸த
எcண¸¸¸_¸ தcட·ன அ_தா÷. வu_ காய|¸i.

''_|மா¸÷·! எ÷ன இ|ப, _ற|·ட ·டCற? கா||÷«கா|·ட iஷி÷ மா¸¸?''

''_|மா¸÷·!''

''நா÷ _·¬சா¬¬. ஷவ¸ இஸ் «வ¸ _|! எ÷ன எ÷னCவா அ|டா¬«மc| எ÷லாi
இ_÷_. ¸__ ¬ட |,¬¬·¸i. ¬÷÷ரi _·¬¬|¸ வா. இ÷÷÷_ ,ஸ்÷
வா÷| பா¸¸_|¸ நா·ள÷_ எ|கா| «ச÷|ட¸ Cபாகலாi.

அ·த¸ த÷ உலகi எ÷_தா÷ «சா÷ல Cவc¸i. «ப¸யவ¸க·ள÷
_ழ¸·தகளா÷_i. ¬லCவ·ள ·ப¸¸யம,÷_i உலகi. '«மu÷ ஸ்|¸|.
¸.எஸ்.ஏ.u÷ ¬÷மா «ச|,÷ இ·டu÷ நட¸_ Cபாவ_ Cபால¸தா÷ இ_¸த_.
|ரமாதமாக ¸க|,÷«காc¸ க·டக·. _ர¸Cத கன¸ மா··க Cபால ஒ_
Cகா|·ட '¸மாCராலாc|,' 'ஃ|ராc,ய¸ லாc|' எ¸த| ப÷கi ¸_i,வ_ எ÷_
|ரi|,.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

66
''இஷ்ட¸_÷_ நட÷கலாi ர_. எ·க Cவணா _·ழயலாi. ¸÷_÷÷|Cட
இ_÷கலாi ¸த÷ல ஐஸ்÷¸i, அ|,றi ஐஸ் ÷¸i, பா|கா¸÷...''

,ஸ்÷u÷ ¸த÷ கா¸|¸÷ பட·க· பா¸¸தா¸க·, ¸÷_ «காcCட ப·ழய
சா|·÷ பட·க· பா¸¸தா¸க·. «ஜனர÷ எல÷|¸÷ «பாi·ம ம÷த¸க·
i÷சார¸¸÷ சாதன·க·÷ ஏ¸ப|,_÷_i அ|·_¸¸·ய| Cப¬னா¸க·.
ரா÷«க|,÷ ச¸¸ர_÷_¬ «ச÷றா¸க·. Cக|· கா¸, Cரால¸ Cகாஸ்ட¸... ந¸|பக÷
வ·ர ஐ¸¸÷ ஒ_ ப_¸தா÷ பா¸÷க ¸,¸த_. க·ள¸_| Cபாu ஒ_ «ப_¬÷
உ|கா¸¸_ «காc¸, ''«ராiப பா¸¸தா Cபா¸ அ,÷÷ற_ இ÷·ல?'' எ÷றா·.

''எ÷லாCம அ|ப,¸தா÷!''

''«சா÷ற_ ச¸தா÷ ர_. அ«ம¸÷கா, அ«ம¸÷கா÷_ அ·க இ_÷கற|ப எ÷லாi
எ¸¸பா¸¸_÷÷|¸ இ_¸Cத÷? இ·க வ¸த_i எ¸¸பா¸¸த அள¸, Cபா|Cடா·÷
கா|டற மா¸¸ இ÷·ல. «கா_சi அ_÷_ கiiயா¸தா÷ இ_÷_.''

'',ஸ்÷வ¸÷| த·ர.''

''இ_ உc·மயான அ«ம¸÷கா இ÷ல ர_!''

''உc·மயான அ«ம¸÷கா எ÷ன, «சா÷Cவ÷?''

''அ_ எ·கCயா கcட¸ ·ஸ,ல இ_÷_·கறா·க. வாஷி·ட÷ Cபாu| பா_. அ_
Cவற! ம¸தப, எ÷லா அ«ம¸÷கா¸i ஒc_. எ÷லா நகர¸i ஒc_தா÷ «ட:÷
ட¸÷ இ_÷_i. ஃபாஸ்,| ம÷Cடான÷|ஸ், «வc,ஸ், ஸ்·கஸ்Cர|ப¸ஸ்,
பளபள÷_ ஏ¸Cபா¸|, நiம ஊ¸ அ_÷கா இ_¸தா_i ஊ_÷_ ஊ¸ Cவற·தமான
அ_÷கா இ_÷_i. ஒ_ ஊ¸ Cபால இ÷«னா_ ஊ¸_ «சா÷ல ¸,யா_.''

''ராதா ¸_i|| Cபாற·த| ப¸¸ Cபசறாரா?''

''அ·த|ப¸¸ Cப¬னா 'அ·க எ÷ன இ_÷_? ¸ Cவணா Cபாu|¸ வா'·கற_.''

''அ|ப ப¸மனcடா உன÷_ அ«ம¸÷கா தானா?''

''ஆமா, ராதா ஸி|,ஸ÷. நா÷ ÷¸÷ கா¸¸.''

''பாவநாக¸¸ல பாண¸¸¸த¸¸÷ Cபா|,· Cபாu_¸தCம, ஞாபகi இ_÷கா?''

''வா ர_. Cபாகலாi. «பாi·ம ரu÷ல ¬¸தலாi.''

ஆ÷ஸி÷ மா| ஹா|ட¸ஸ் பா¸|,u÷ |ரiமாcட Cத¸¸ Cகா|·பக·÷ _·ட
ரா|,னi ¬¸¸ ·|¸, அ·த அ¸¸_ இர|·ட இர|·டயாக ஊ¸¸_ _·க÷_·
«ச÷ற வc,u÷ ஏ¸÷ «காcடா¸க·. உ·Cள _·ழ¸த_i அவ¸க·ள இ_·
_¸¸_ «காcட_. வc, «ம_வாக¬ «ச÷_ «காc,_¸த_.

¸m¸ எ÷_ Cவகமாக| «பாi·ம «வளவா_i ஒ_ _÷ய÷ கா¸ui இ_|,÷
¸¸¸|«ப÷_ Cதா÷ற ம_iதா 'ஊ' எ÷_ அல¸ ர_ப¸·ய இ_÷÷
அ·ண¸_÷«காcடா·.|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

67

14

ச¸_ Cநரi இ_|,÷ அவ·ள அ·ண¸_÷ «காcடCபா_, ர_ப¸÷_| ப·ழய
நா·க· ¸·ன¸ வ¸_, இரc¸ Cப_i பாபநாச¸¸÷ இ_|ப_Cபால உண¸¬¬
ஏ¸ப|ட_. ம_iதா·¸«க÷_ அவ· அல·கார·க·ளui ப¸ட¸
ப¸ஃ|¸iக·ளui l¸ ஒ_ வாச·ன இ_¸த_. அ¸த வாச·ன க÷யாணCமா,
அ«ம¸÷காCவா இ÷_i அ¸¸_ ·டாம÷, ப¸¸ரமாக இ_¸த_, அவ· அவ÷
க_¸த_÷÷ த·ல சாu¸¸_¸தா·. ப÷க¸¸÷ அவ· மா¸, அவ÷ Cம÷ ப|ட_.
இ¸த ரா¸¸¸ uக இ_¸வ·ர ¸,÷க÷ ¬டாCதா எ÷_ Cயா¬|பத¸_·
ப·¬«ச÷_ «வ·¬சi வ¸_·ட, ம_ அவ·ன÷ க|,÷«காc,_|ப·த
உண¸¸_, ''ஸா¸'' எ÷றா·. 'பயமா இ_¸த_.'

ர_ப¸÷_| Cபச வர·÷·ல. அவ÷ ·வரா÷÷ய·க· எ÷லாi ¸¸¸_|
Cபாu_¸தன.

''Cபான தட·வ Cபான_i ,ஸ்÷லாc,÷ இ¸த மா¸¸ ஒc_ இ_÷_. பய¸_
Cபாu|Cட÷. ஸா¸ ர_, த|பா ¸·ன¬¬÷காCத எ÷ன?''

''Cச¬Cச...''

''பயமா இ_÷÷றதா எ_¸i Cவcடாi, Cவற எதாவ_ பா¸÷கலாi ''ஸீ வ¸÷|''
Cபாகலாi எ÷றா·.

''அ_ எ·க இ_÷_?''

''எ·க இ_¸தா எ÷ன? ர_, கா¸ «ரcட÷ எ¸¸_¸Cற÷. 'ஏ·ஸ்'_ இ·க
எ·கயாவ_ இ_¸தா பா_ «ரc¸ நா·ள÷_ எ¸¸_ரலாi. இஷ்ட|ப, ¬¸தலாi...''

''பணi?''

''÷«ர,| கா¸¸ இ_÷_ கவ·ல|படாCத. ஒ_ கா¬ இ÷லாCம இ¸த அ«ம¸÷கா·÷
|ளாஸ்,÷·க÷ கா|,Cய ஜீ·÷க ¸,ui?''

''எ|பவாவ_ Cப பcc¸தாCன ஆக_i?''

''அ_÷_¸தா÷ ராதா இ_÷_Cத! ராதா÷ன|,றi ஞாபகi வ__; அ_÷_ Cபா÷
பcண_i. ¸Cரா| Cபாற_÷_·ள Cபா÷ பc_÷_ «சா÷÷_÷_. «கா_சi
இ_. இ·க எ·Cகயாவ_ _¸ இ_÷கா÷_ பா÷கCற÷...''

''¬÷ல·ற Cவ_மா?''

''எ·÷|ட இ_÷_. க«ல÷| கா÷தா÷ Cபாட| CபாCற÷.''

ந·னமாக இ_¸த Cபா÷ த¸|,க·÷ இ·டu÷ ¸÷_, ப|ட÷க·ள
ஒ¸¸னவ·ள÷ கc«கா|டாம÷ பா¸¸தா÷. ச¸¸u÷ ·_ஞானi Cவ·ல «சu_
,ஸ்÷வ¸÷,÷ ஒ_ ¸·லu÷_¸_ உடCன ¸¸யா¸÷ இ·ண|,÷ ÷·ட¸த_.
அவ· கணவ_ட÷ ·க·ய ஆ|,¬ ¬¸¸_÷ «காc¸ Cப¬ய·த ஆ¸வ¸_ட÷
கவ÷¸தா÷. இவ·ள எ÷ன எ÷_ எc_வ_? அவ· Cம÷ Cவ_i எ÷Cற
ப|டCபா_ அவ· «கா_ச·¬ட ·லக·÷·ல. பல சமயi, த÷ ·கக·ள அவ·
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

68
·கக_ட÷ Cகா¸_÷ «காc¸ ஒ|,னா¸ Cபா÷ வ_÷றா·. தகாத இட¸¸÷
ப|டா_i த|பா எ¸¸_÷ «கா·வ¸÷·ல...

Cச, எ÷ன Cமாசமான மன¬ என÷_ எ÷_ க,¸_ «காcடா÷.

«ட÷Cபா÷ Cப¬·|¸¸ ¸_i| வ¸_, 'ராதா ÷|ட Cப¬|ட÷'' எ÷றா·
__கல¸_ட÷.
''எ÷ன «சா÷னா¸...?''

''எ÷லாi ¬¸¸| பா¸_|¸ '«ம÷ல வா'÷_... ¸Cரா|ல இ_¸_ ¸_i| வர ¸_
நாளா_மாi. உ÷·ன அ|ப,Cய பய¸_ Cபாu க|,|,,¬¬|ட·த ராதா÷|ட
«சா÷÷|Cட÷.''

''அ_÷_ எ÷ன «சா÷னா¸?''

''¬¸¬¬_ 'Cஹ· ·நஸ் ·டi_...''

''¸·க «ரc¸ Cப_i «ராiப ஸ்|Cர_¬ க||· ம_!'' எ÷றா÷.

''ஏ÷?''

''இ_ இ¸¸யா·÷ நட÷_மா? த÷ ம·ன··ய ஒ_ கணவ÷ அவ_·டய மாஜி
காதலCனாடCய அ_|பற_? அவ Cபா÷ பcc, அவ·ன இ_க÷
க|,÷÷|Cட÷_ «சா÷ற_? அ_÷_ அவ÷ 'Cகா அஹ| ஹா· எ ·நஸ் ·டi_'
«சா÷ற_''

''அ_ ¸ எ|ப,| பா÷கற·கற¸ல இ_÷÷÷·லயா ர_? இ¸÷ எ÷ன த|,÷_
இ_¸_|டா? என÷_ ராதா ÷|ட «ராiப ஃ«பu¸ ஜாஸ்¸. ராதா¸÷_i எ·÷|ட,
நா÷ ஒc·ணui ம·ற¬¬ ·வ÷க மா|Cட÷. ராதா¸i எ÷லா¸·தui «சா÷÷¸i.
க÷யாண¸_÷_ ¸¸¸ ஒ_ «பc¬ட «ந÷ பcண«த÷லாi «சா÷÷யா¬¬.
«ரc¸ Cப_÷_·Cளui ரக¬யi இ÷லா|, «ராiப ஈஸியாu¸_. ச¸Cதகi,
சc·ட எ_¸Cம ÷·டயா_. இ÷·லயா ர_? ¸ Cக|டாCய. நா÷ «ராiப
ச¸Cதாஷமா¸தா÷ இ_÷Cக÷ ர_. ராதா ஒ_ «ஜi அஃ| எ Cஹஸ்«ப÷|, நா÷
Cக|ட_ எ÷லாi வா·÷¸த_i. யா¸¬ட Cவணா Cபசலாi. Cபாகலாi. ராதா¸÷_
ந÷லா¸ «த¸ui. நா÷ வ¸த Cபஸி÷கா அ_·÷|ட ஃ«பu¸ஃ,÷லா இ_÷Cக÷.
அ·த நா÷ ல· பcCற÷_ «த¸ui. க÷யாண¸_÷_ ¸¸¸ எ|ப, இ_¸Cத÷_
என÷_÷ கவ·லCய ÷·டயா_ ம_? நா÷ ஒc_i ஒc_Cம «சuயாம |¸ரா
இ÷·ல. அ|ப, யாராவ_ «சா÷னா அ_ «பாu. ¸ ர_·வ÷ காத÷¬சா|பல நா÷
ஒ_ «பcCணாட Cட| பcc|,_¸Cத÷. அதனால எ÷ன? க÷யாணi ஆன |ற_
எ|ப, இ_÷க_i·கற_தா÷ ¸÷÷யi_ «சா÷_i. அ¸த ·ஷய¸¸÷ நா÷
«ராiப ல÷÷ ர_.''

''அவ_iதா÷? ம_, உ÷, மா¸¸ ஒ_ «பc ÷·ட÷_ற_÷_ அவ¸ «கா¸¸_
வ¬¬_÷க_i...''

''அ|ப,¬ «சா÷லாத. அ«ம¸÷கால பல «பc_·க எ÷ன |«ர|, «த¸uமா?''

''இ_÷கலாi. ஆனா. உ÷ அழ_ த÷|ப|ட அழ_ ம_.''

''எ¸த·ன நா·ள÷_ வ_i... எ÷லா_÷_i உ·_÷_·ள ஓ¸ அழ_ இ_÷__ ர_.
அ_தா÷ அ|ப,Cய இ_÷_i. நா÷ «சா÷ற_ ,¸uதா?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

69

'',¸u_÷_ ¸·ன÷÷Cற÷.''

ஸீ வ¸÷¸÷_ சாய·காலi Cபாu¬ Cச¸¸தா¸க·. டா÷|÷ l÷க· சகஜமாக CமCல
எi|, ·கu÷ இ_|ப·த லாவகமாக| ப¸|ப·த| பா¸¸தா¸க·. «ப¸ய ஏ¸u÷
¸¸¬ ச_÷க÷ ஆ¸i uவ÷ uவ¸க·ள| பா¸¸_ |ரi¸தா¸க·. ஸீ÷ l÷க·ள
·வ¸_ ¬¸|பாக நாடகCம நட¸¸÷ கா|,னா¸க·.

''நiம ம_ஷ·க·ள·ட ,¸¸சா÷¸தனமாக இ_÷__ பா_ l÷க·...'' எ÷றா·.

''கத·வ¸ த|,னா அவ÷ ¸_i|| பா¸¸தா அ_¸i ¸_i|| பா¸÷கற_''

''எ÷லாi பழ÷கiதா÷, ¸ஃ|ள÷ஸ் ஆ஻÷தா÷. அ|ப|Cபா அ_÷_ ¬÷ன l·ன
வாuல «கா¸¸_÷÷|Cட இ_÷கா÷ பா_... அ_தா÷ அ_÷_¬ «ச_¸தற ச÷¸
உண¸? அ·த «வ¬¬÷|¸ ம_ஷ÷ அ·த mஸ் பcc mஸ் பcc பழ÷கறா÷.''

''அ|ப இ¸த l_÷_÷ க·த «த¸யாதா? கc·ண எ÷லாi கச÷__, நட÷__,
|Cர÷ Cபா|டா|Cல ¸÷__?''

''எ÷லாi ப¬யால «ச_¸த|ப|ட இய¸¸ர¬ «சய÷க·.''

''நாம¬ட ஒ_ கால¸¸÷ இ|ப, இ_¸தCமா?''

''இ|பCவ Cஸாஷ÷ |Cஹ·ய¸ ப,÷÷றCபா_ ப¸பல ·த¸¸÷ அ¸த l_÷_i
நம÷_i ·¸¸யாசi இ÷Cல÷_தா÷ Cதா__...''

''Cபாடா «பாuu?'' எ÷_ ர_ப¸u÷ த·லCம÷ «ந¸¸னா·. ''ராதா÷|ட «சா÷னா
¬¸÷_i. ராதா «சா÷_i... 'CமCனஜ்«மc,ல ஒ·«வா_¸த_i ஒ_ த÷|ப|ட
ஐலc¸'÷_ «சா÷_i. 'யா·ரui யா_i ¸_÷க¸ «த¸_¬÷க ¸,யா_'÷_
«சா÷_i.”

''அ_ ஒ_ ·த¸¸ல வாஸ்தவ¸தா÷ ம_.''

கா¸ பா¸÷ பccu_¸த இட¸¸¸_ நட¸_ «ச÷லCவ அ·ரமc ஆu¸_.
ம_iதா ஸ்|ரா| Cபா|¸÷ «காc¸, அவ·னui ம,u÷ க|,·|¸ கா·ர÷
÷ள|| ஸ¸¸ எ÷_ பற¸தா·.

''கா¸ ந÷லா ஓ|டCற...''

''ராதா «சா÷_i அ«ம¸÷கா·ல ஆ¸¬ட கா¸ ஓ|டலாi. இ¸த÷ கா¸ல பா_
எ÷லாi ஆ|Cடாமா|,÷ ஒCர ÷ய¸? 'பா¸÷'ல இ_¸_ த·ள_i. இ|ப,
',·ர·'÷_ த·ள_i. அ|,றi «பட·ல i¸÷க_i. அ·ளதா÷. ·ஹCவல Cபானா
ஒ_ ஸ்|| «ஸ| பcc, இ¸த ப|ட·ன¸ «தா|¸|டா கா·லui எ¸¸_ரலாi.
ஸ்,ய¸·_÷_¸தா÷ இ÷_i ஆ|Cடாமா|,÷ கc¸|,÷க·ல'' எ÷றா·.

¸_iப வ¸_ அ·ற÷_· _·ழ¸தCபா_, «ட÷Cபா÷ ஒ÷¸_÷ «காc,_÷க,
''ராதாதா÷ இ_÷_i. ¸Cரா| Cபாற_÷_ ¸÷னா, _|·ப «சா÷÷÷க Cபா÷
பcற÷_ «சா÷÷¬¬'' எ÷_, அ·த ஆவ_ட÷ எ¸¸_÷ Cக|¸·|¸ 'ஹாu ராதா?
எ÷ கcணா¬¬ _|,' எ÷_ ர_ப¸ இ_|ப·த ¸¸¸_i மற¸_ Cபச¸
«தாட·÷னா·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

70
ர_ப¸ ஜ÷ன_÷_ «வ·Cய பா¸¸_÷«காc,_¸தா÷. மா·ல ஏழ·ர மc÷_
_¸ய÷ Cபால ம_iதா Cப¬வ«த÷லாi «பாu Cபால, பாசா·_ Cபால இ_¸த_.
அ_ அ«ம¸÷க வழ÷கi. அ÷·ப i·க|ப¸¸_வ_. இ¸த¸ CதசCம i·கதாCன?
·ளiபர·க· _ரா¸i i·கதா÷.

''கc_ Cட÷ Cக¸ ஆஃ| ¸¸ «ஹ÷¸. Cடாc| |¸·÷ ¸ ம¬.''

''நானா? நா÷ «கா_சi இ_... நாம எ|ப ¸_iபCறாi ர_?''

''நாள÷·ன÷_'' எ÷றா÷. ''இ| வாஸ் Cஸா ·நஸ் ரா|. ¸ஷ|’· கi ஸ்¸|||?''

இ_வ_i |¬¬|¬¬ எ÷_ «ட÷Cபா÷CலCய ¸¸தi ப¸மா¸÷ «காcடா¸க·.
ர_ப¸ த÷ «ந¸¸·ய¸ Cதu¸_÷ «காcடா÷. இ¸த மா¸¸ நட¸·த
அ«ம¸÷க¸க_÷_| «பா_¸தமாக இ_÷÷ற_. இ¸¸ய¸க_÷_ «சய¸·கயாக
இ_÷÷ற_.

Cபா·ன ·வ¸_·|¸, ''Cகாப÷ ஹாக÷ Cபாக| Cபாறதாi? ¸ வா|¬ ஆ÷ Cதாஸ்
¸¸| க¸·ஸ்! Cபாகா_. |ஸினஸ் |ஸினஸ்தா÷? ,_¬ ,_சா ¬÷ன
கi«ப÷«ய÷லாi வா·÷ வா·÷| Cபாடற_தா÷ «பா__Cபா÷_. வா·÷|¸
எ·÷|ட ஒ_ மாசi அ·த| ப¸¸ Cபா¸ அ,÷_i.''

¸ இ|ப உ÷ கணவ·ன| ப¸¸ Cப¬| Cப¬ Cபா¸ அ,÷÷¸Cய அ_Cபால...

ம_iதா ப¸÷·கu÷ ப¸¸தவாCற த·ல வ¸யாக த÷ ச|·ட·ய÷ கழ¸¸,
சா_¸யமாக மா¸_ உ·ட·ய மா|,÷ «காcடா·. கா|¬u÷ இ_¸த சாம¸¸¸யi
அவ·ன÷ ÷ற·க அ,¸த_. இவ·ள இ÷¸ர¸ Cக|¸| பா¸¸தா÷ எ÷ன?

Cகா|÷க மா|டா·. ஆனா÷ ப¸¸÷¸தன¸·த÷ கா|¸வா·. அ«ம¸÷க÷ ரக
ப¸¸÷¸தனi.

''ர_! ¸Cய Cயா¬¬¬| பா_' எ÷«ஸ|ரா... இவ·ள¸ ¸ற·மயாக மா¸¸u_÷÷றா÷
ராதா. அத¸காக அவ_÷_| ப¸¬ «கா¸÷க Cவc¸i.

''Cச¬Cச! ஏ÷ அ|ப, எc_÷றாu? உ÷ ஸி÷ஸிஸi உ÷·ன ·டா_. கணவ÷
ம·ன· எ÷றா÷ இ|ப,¸தா÷ இ_÷க Cவc¸i. ஒ_வ·ர ஒ_வ¸ நi|÷
«காc¸, ஒ_வ¸ Cம÷ ஒ_வ¸ _¸ண ·¬வாசi «காc¸, ரக¬ய·க· ஒ·¸ ம·ற¸
எ_¸i இ÷லாம÷...''

ம_iதா த÷ ச|·ட÷_· ·ர÷ «ச_¸¸ ஒ_ த·க «சu·ன எ¸¸_, 'இ_ எ÷ன
«த¸uCமா ர_?''

''ராதா÷ஷ÷ படமா?'' எ÷றா÷.

''க«ர÷|. எ|ப,÷ கc¸|,¬Cச?''

''அ_ ஒ_·தமான ஹா| என÷_'' எ÷றா÷.

எ÷ஸ்«ப¸«மcட÷ |«ரா|«டா·ட| கi¸÷|, ஆஃ| ¸மாCரா (எ|கா|)
ம_¸னi ¸_வ_i ர_ப¸ த÷·னui ம_iதா·வui, த÷ அ«ம¸÷க
_¸¸·ல·யui மற¸_, உலக ச¸¸¸ர Cந¸·றய நா·க·ள, நா·ளக·ள
எல÷|ரா÷÷ஸ் ·¸·தக· ¸லi 'அ,Cயா அ÷ம| ரா÷÷ஸ்' ¸·ற|ப,
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

71
|ரமாcட ,Cனாஸா¸க· எல÷|ரா÷÷ஸ் உu¸ «ப¸_, உலவ, நகர·க·,
நாக¸க·க· அ¸த·னui ,ஸ்÷u÷ வ¸ வ¸த இ·ளஞ¸க·, அவ¸ கன·வ
¸ஜ|ப¸¸¸u_¸த ·¸·த நக¸÷ நா· ¸_வ_i CபானCத «த¸யாம÷ க¸¸_
·|ட_ அவ_÷_.

''ம_! ¸ஸ் இஸ் ¸ய÷ ஒ¸¸ இ|. ஒ_ நா· Cபாதா_. நா·ள÷_| Cபாக_i...''

ம_¸÷_ அ_ அ¸கi |,¸ததாக¸ «த¸ய·÷·ல. ''Cபா_i ர_.
பா¸த·தCயதாCன பா¸÷÷Cறாi? என÷_ இ¸த கi|¸|ட¸ எ÷லாi ச¸யா ,¸யCவ
இ÷·ல.''

''இ¸·ட ¬லபமா எ÷ஸ்|«ளu÷ பcண ¸,uமா ம_.''

''|¬! வா, Cபாகலாi.

''எ·க...?''

''·|¸÷_¸தா÷. ¸¸«ஜ¸ஸி ¸_i|ரலாi.''

''ராதா இ÷_i வ¸¸_÷க மா|டாCர...''

''பரவாu÷·ல நாம Cபாuரலாi. எ÷ ·|·டui பா¸÷க_i இ÷·லயா?''

''இ÷ ·|¸÷_ எ_÷_?''

'',.·. பா¸÷கலாi. நா÷ உன÷_ ஒ_ நா· _÷ பcc சா|பா¸ CபாடCற÷. «ஹள
எ|«ப:| இ|?''

''அ_¬ட ச¸தா÷.''

''Cம¸ உ÷·ன |Cள அ·ழ¬¬|¸| Cபானா|பல நா_i அ·ழ¬¬|¸| CபாCற÷.
Cகாரஸ்·ல÷.''

''ச¸ Cபாக Cவc,ய_தா÷. இ|ஸ் u¸ |¸|!''

ஃ|ளா¸டா ·ஜய¸·த ஒ_நா· _·ற¸_÷ «காc¸, இரcடாi நா· ரா¸¸¸
¸_i| ·|டா¸க·. ÷வா¸,யா·÷ பா¸÷ பccu_¸த கா·ர ம_ப,
«ப¸_÷«காc¸ அவ¸க· இ_வ_i «ஜ¸ஸி ¸_i|யCபா_ மc இர¸ ஒ÷ப_
இ_÷_i.

''த|, பcc|டi. ¸வா¸÷ல |Cள÷ |,¬¬_¸தா எ·க ·¸ ÷|ட÷க.''

·|,÷ வாச÷÷ சா··ய அவ÷டi «கா¸¸_·|¸ ''¸ உ·Cள Cபாu ¸லா÷ஸ்
பcc|,_ ர_. நா÷ Cபாu ஸ்Cடா¸ல தu¸, «வஜிCட|·ஸ் எ÷லாi வா·÷|¸
வ¸¸¸Cற÷. ரா¸¸¸ ச·மய÷ பcண_Cம'' எ÷றா·.

''என÷_ ·ல|«ட÷லாi எ·க இ_÷_÷_ «த¸யா_ ம_.''

''Cநா |ரா|ளi. கத·வ¸ ¸ற¸த_i இட_ ப÷க¸¸÷ ஸ்·|¬ இ_÷_i. அ·த|
Cபா|¸÷க, ப¸_ ¸iஷ¸¸ல வ¸_¸Cற÷. ஸ்Cடா¸ ¸,_வா÷. அ_÷_¸தா÷.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

72
அவ· கா·ர÷ ÷ள||÷ «காc¸ «ச÷ல, அவ· «கா¸¸த சா·uட÷ «ம_வாக
அ¸த ·|·ட அ_÷னா÷. ¸ச|தமாக இ_¸த_. «ப¸ய ·¸தா÷. «வ·Cய ·ள÷_
எ¸¸_ «காc¸ தா÷ இ_¸த_. அத÷ «ம÷ய «வ·¬ச¸¸÷ அவ· «கா¸¸த
சா··ய _வார¸¸÷ ¸ய÷_ பா¸¸தா÷. ¸ற¸த_. கத·வ¸ த·· தய÷க¸_ட÷
உ·Cள _·ழ¸தா÷. இட| ப÷கi _ழா·, அக|ப|ட ஸ்·|·ச| Cபா|டா÷.
«வ·¬சi பர· ·|,÷ அ·டயாள·க· «த¸¸தன. ¸லமான கா¸டா¸ «த¸ய
இட|ப÷க¸¸÷ ஹா÷ இ_÷_i Cபால, கா¸|«ப|,÷ நட¸தா÷. ஹா÷ ·ள÷_
ஸ்·|¬ இ_÷_i இடi ம|¸i ஃ|ளாரஸc| «வ·¬ச¸¸÷ «த¸ய அ·த|
Cபா|டா÷.

அவ¸க·ள| பா¸¸தா÷.
15

·|,÷ யா_i÷·ல எ÷_ எ¸¸பா¸¸_ உ·Cள _·ழ¸தவ_÷_ அ¸த÷ கா|¬
அ¸¸¬¬ த¸த_. த·ரu÷ ஒ_ «பcc÷ ஆ·டக· ÷ட¸தன. அ_÷CலCய
அ·¸¸_ ·வ÷க|ப|ட „¥, பாc| Cசாபா ம·ற¸_÷ «காc,_÷க
«வc·மயான கா÷க· ··i|÷ «த¸¸தன. ·ள÷·க| «பா_¸¸ன|÷ அத÷
ஆ¬ச¸யi. அவ¸க_÷_ உ·ற÷க «கா_ச Cநரi ஆu¸_. ·,Cயா·÷ |_ |÷i
ஓ,÷«காc,_¸த_.

''·மகா|! †¥ த «ஹ÷ இ|!'' எ÷_ ஒ_ த·ல எ|,| பா¸¸_.

''ராதா÷ஷ÷÷ த·ல! எ_¸தா÷. மா¸|÷ ஏ_i இ÷லாம÷ அ·ர ,ராய·ர
அவசரமாக| Cபா|¸÷ «காc,_÷க, ர_ப¸ அ|ப,Cய ஸ்தi|¸_| பா¸¸_÷
«காc,_÷க, அ¸த| «பc_i «ம÷ல எ_¸தா·. வாu÷ எ·தCயா «ம÷_
«காc,_¸தா·.

''ஹ÷, ¸ ,÷|. «ட÷ i இ|ஸ் எ பா¸|,!''

ராதா÷ஷ÷ ர_ப¸·ய| பா¸¸_, ''எ÷ன_... எ|ப வ¸¸·க? எ·க ம_?''

''ஸ்Cடா_÷_| Cபாu_÷கா.''

இ·த÷ Cக|ட¸ட÷ ராதா÷ஷ÷ உடCன ¬_¬_|பா÷, ''«ந÷÷, அ|! அ|! ÷·÷!
எ÷றா÷.

''வா|ஸி| ரா|?” அவ· மா¸|÷ ப¸பல இட·க·÷ ¬வ¸_ க÷÷| Cபாu_¸த_.
அவ_÷_| ப¸«ன|¸ வய¸_÷கலாi.

''Cல|ட¸! «ந: ||இ|!'' எ÷றா÷. ·,Cயா·வ ¸_¸¸ அத÷ கா«ஸ|·ட
உத¸னா÷.

அ¸த| «பc த÷ அ·ர ¸¸வாண¸·த| ப¸¸÷ கவ·ல| படாம÷ «ம_வாக÷ ÷Cழ
÷ட¸த த÷ உ·டக·ள| «பா_÷÷÷ «காc¸, அ·த¸ த÷ மா¸|÷ Cம÷ அc¸_
«காc¸, ''க÷ ஐ ஹா· எ |¸·÷ ரா|?'' எ÷றா·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

73
''Cநா ·டi! || இ|! |ஃCபா¸ ஷீ கiஸ்' எ÷_ அவ· உ·டயcவ¸÷ அவசர
அவசரமாக உத· «சu_ Cம_·டக·ள¸ தா_மாறாக அவ· Cம÷ அc·¸_,
அவ· Cதா·ள அ·ண¸_, அவ· «ச_|·ப÷ ·கu÷ «கா¸¸_ அவ·ள¸
த··÷«காcCட «ச÷_ ''«கா_சi இ_ ர_, இவ·ள அ_||·|¸ வ¸_¸Cற÷''
எ÷_ வாu¸ ப÷கi ம·ற¸தா÷.

ர_ப¸ |ர·ம |,¸தா¸Cபால ¸÷_ «காc,_¸தா÷. வாச÷÷ கா¸ ,ற|ப¸வ_i
«த¸¸த_. ''·ப ஸீ ¸ Cல|ட¸'' _ர÷க· Cக|டன. ச¸_ Cநர¸¸÷ ராதா÷ஷ÷
வ¸தா÷.

''எ÷ன_, நா·ள÷_÷னா வரதா இ_¸¸·க...? ஒ_ நா· ¸÷னா÷ வ¸றதா இ_¸தா
ஒ_ Cபா÷ பcண÷¬டாதா? ¸ Cக· i எ ஷா÷!''

''¸ ஆ÷Cஸா Cக· i எ ஷா÷. ¸·க ¸Cரா| Cபாறதா÷னா....''

''கா÷ஸ÷ ஆu_¬¬. «ஹள வாஸ் u¸ ,¸|? ,| Cஹ· எ ·நஸ் ·டi?''

ர_ப¸÷_ ஆ¬ச¸யமாக இ_¸த_. எ|ப, இவனா÷ ஒ÷_Cம நட÷க·÷·ல Cபால
·சா¸÷க ¸,÷ற_? எ|ப,?

''ம_ ஸ்Cடா_÷_| Cபாu_÷காளா?''

''ஆமாi.''

''ஃ|¸'' த|வாஸ் ÷Cளாஸ் ந÷லCவ·ள!'' எ÷_ அவ·ன| பா¸¸_÷ கcண,¸தா÷.

வாச÷÷ கா¸ வ¸_ ¸¸ப_ கcணா, வ¸யாக¸ «த¸ய, அவ÷ அவசரமாக ''ர_!
அவ÷|ட இ|ப «சா÷லாத, இ·த| ப¸¸ ¸÷னால «ல|ஸ் டா÷ இ| ஓவ¸, மா÷ ¸
மா÷' இ|ப ஒc¸i «சா÷லாத. ஓ÷Cக?'' எ÷_ ÷Cழ ÷ட¸த |ரா·வ¬ ¬_|,|
·ப÷_· Cபா|¸÷ «காc¸ ''ஷி ஃப¸கா| ஹ¸ |ரா!'' எ÷றா÷.

ம_iதா ஒ_ «ப¸ய |ர¸÷ Cப|ப¸ ·ப ¸·றய தc¸÷ ÷·ர, த÷கா·, தu¸ எ÷_
¸ரiப ¸க¸·த ம·ற÷_i அள¸÷_ எ¸¸_÷ «காc¸ வர, ராதா, ''ஹCலா ஓ!
ஸ்·| ஹா¸|! _÷ †¥ இஸ் ஹிய¸?'' எ÷றா·.

ராதா·வ| பா¸¸_i ம_iதா ச|«ட÷_ ¸கi |ரகாசமா÷, ''ரா|! ¸ ¸Cரா|
Cபாக·ல?''

''இ÷·ல கc_, க·ட¬ ¸iஷ¸¸÷ கா÷ஸ÷ ஆu_¬¬...''

''_÷ அ| த|! என÷_ ஏ÷ Cபா÷ பcண·ல ரா|? ஐ iஸ்¸ ¸ «வ¸ம¬. ¸
வ¸¸_¸தா எ·வள¸ எ÷ஜாu பccu_÷கலாi! ர_ இ·த÷ «கா_சi
,,¬¬÷க... எ÷ ஹஸ்பc·ட ÷ஸ் பcc|¸ வா·÷÷கCற÷.'' எ÷_ ர_ப¸u÷
·கu÷ அ¸த பா¸ஸ·ல÷ «கா¸¸_·|¸, அவ÷ க÷ன¸¸÷ ¸¸தi|¸ கா·த÷
க,¸தா·.

ர_ப¸ இ¸த ப÷கi «த¸¸த ராதா·÷ ¸க¸·தCய பா¸¸தா÷. அவ÷ Cலசாக÷
கcண,¸தா÷.

''பா·! ப¸பா·!'' எ÷றா÷ கcகளா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

74
''எ÷Cனாட ப¸ஃ¸i எ÷லாi வா¸| _¬÷÷|¸ எ÷ன பcCற?''

'',.·. பா¸¸_|¸ இ_¸Cத÷. ஆ¸லாcCடா எ|ப, இ_¸த_? ஓ|ட÷ல Cபா÷
பcCண÷. Cநா «ரஸ்பா÷ஸ் «சா÷னா·க. எ|ப, இ_¸த_ ,¸|?''

''«ராiப ந÷லா இ_¸த_ ரா|. ¸ பா¸÷க·லCய÷_தா÷ என÷_ வ_¸தமா
இ_¸த_. ர_·வ Cக_. உ÷·ன| ப¸¸Cய Cப¬÷÷|¸ இ_¸Cத÷!''

''பாCர÷ Cப·த| «பcCண! ஏ÷ அ¸த÷ _·ள Cம·ஜ Cம÷ இரc¸ ÷ளாஸ்
இ_÷÷ற_ எ÷_, ஏ÷ Cசாபா க·ல¸¸_÷÷ற_ எ÷_, ஏ÷ ஆஷ்|Cர ¸·றய
¬க«ர| ¸ரi|u_÷÷ற_... அவ¸¸÷ ¬லவ¸¸÷ ÷|ஸ்,÷ க·ற
ப,¸¸_÷÷ற_.... அவ¸¸÷ ¬லவ¸¸÷ டாயா? அ¸த·ன அ, ¸|டாளா ¸?''

''நா÷ Cபாu உ·க «ரc¸ Cப_÷_i ச·மய÷ பcCற÷. இCதா ப¸ன_¬
¸iஷ¸¸ல...''

''ர_! உன÷_ «ராiப Cல|டாu_¬¬÷·ல? உ÷·ன Cவணா ஸ்டா|ட÷ ஐலc,ல
|ரா| பcண|¸மா?''

ம_iதா ''ந¸¸· ¸u·! நா÷ அவ·ன சா||ட÷ ¬|||,_÷÷Cற÷. சா||ட|,றi
எ÷லாi.''

''ஓCக. ஓCக! ¸ Cகா அc| _÷!''

அவ· உ·Cள «ச÷ல, ராதா÷ஷ÷ அ¸த ஆஷ்,Cர·யui, கா÷ ÷ளா·ஸui
எ¸¸_÷ «காcடா÷. ''எ÷ஸ்÷¸ஸ் i'' எ÷_ «சா÷÷, Cபஸ்«மc| ப÷கi
«ச÷றா÷. ர_ப¸ இ÷_i அ¸த அ¸¸¬¬u÷_¸_ ·¸பட·÷·ல.

«கா_ச Cநர¸¸÷ ·ஸில,¸_÷ «காcCட ராதா வ¸த_i,

''Cஸா? எ÷றா÷. ''எ÷ன «சா÷_|பா?''

''¸·கதா÷ «சா÷ல_i!''

''உன÷_÷ «கா_சi ஷா÷காu_¬¬, இ÷·ல?''

''அcட¸ ஸ்Cட|«மc| ஆஃ| ¸ இய¸.''

''எ÷ன பcண| CபாCற?''

''எ÷ன பcண| CபாCற÷னா?''

''அவ÷|ட «சா÷ல| Cபா¸யா?''

''Cயா¬÷க_i.''

''இ|ப «சா÷ல மா|டதாCன?''

''Cயா¬÷க_i.''

''ரா|! ர_¸÷_ ÷¸÷ «ப|ப¸னா எ÷ன÷_ «சா÷_?” எ÷ற_ ÷¬ச÷.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

75

''÷¸÷ «ப|ப¸னா கா|ஸிகi_ «சா÷··க _ட iளகாu!''

''_டiளகாu'' எ÷_ ¬¸¸தா÷.

''இத பா_! ¸ ஓ¸ ஆc, நா÷ ஓ¸ ஆc. நா÷ உ÷ ÷|ட நட¸த·த¬ «சா÷ல
¸,ui. உ·÷|ட ஒCர ஒ_ Cவc¸Cகா·. அவ÷|ட «சா÷ல|Cபா¸Cயா, «சா÷ல
மா|,Cயா அ_ உ÷ ¸¸மானi. «சா÷றதா இ_¸தா இ÷÷÷_ ரா¸¸¸ Cவcடாi!''

''ஏ÷?''

''என÷_÷ «கா_சi Cயா¬÷க டயi Cவ_i.''

''ராதா÷ஷ÷, எ|ப, உ·களால ம¸«றா_ «பc·ண| ப¸¸ ¸·ன÷க÷¬ட
¸,u_. ம_ மா¸¸ ஒ_ «ஜi இ_÷கற|ப?''

''ஷ்ஷ்ஷ்...! «கா_சi «ம÷ல| Cப¬.''

''எ÷ன, எ÷ Cப¸ வர_?''

''டா¸÷·! உ÷·ன| Cபால «ஜi யா_i இ÷·ல÷_ «சா÷றா÷ ர_.'' ராதா÷ஷ÷
,.·.u÷ ச|த¸·த¬ ச¸_ உய¸¸¸னா÷.

''ஒ_ ரா¸¸¸ல «சா÷ல ¸,யாத|பா. அ_÷_¸தா÷ டயi Cவ_i. நா·ள÷_ நா÷
கா¸ அ_|பCற÷. எ÷·ன ஆ|ஸ்ல வ¸_ பா_. அ_வ·ர÷_i இ·த|ப¸¸ Cபச
Cவcடாi. எ÷ன, இ|ஸ் எ m÷?'' எ÷_ அவ÷ ·க·ய வ_÷க|டாயமாக| ப¸¸,
''கi, «ல|ஸ் ஹா· எ |¸·÷. Cபஸ்«மc¸÷_| Cபாகலாi வா!''

''ரா|! ர_¸÷_ நiம ·|·ட¬ ¬¸¸ கா|¸!''

''அதா÷ பcண| CபாCற÷ கc_.''

''ரா|!'' ச·மயல·றu÷_¸_ இ÷·மயாக அவ· _ர÷ ஒ÷¸த_.

''எ÷ன?''

''ஐ ல· ¸?''

''ஓ÷Cக.''

''ஓ÷Cக «சா÷லாத. ஐ ல· ¸ ¸ «சா÷_.''

''ஐ ல· ¸ ¸!''

ராதா÷ஷ÷ அவ÷ பா¸·வ·ய¸ த·¸¸தா÷. ர_¸÷_ ஏCனா ¬¸|, வ¸த_.

''வா. ÷ழ Cபாகலாi!''-ராதா÷ஷ÷ ·ர÷க· ந¸·_வ_ «த¸¸த_.

«ம:னமாக அவ÷ |÷ மர| ப,க·÷ இற·÷ Cபஸ்«மc¸÷_¬ «ச÷றா÷.
ர_ப¸÷_¸ தா÷ «சuய Cவc,ய_ எ÷ன எ÷ப·த¸ ¸¸மா÷÷க ¸,ய·÷·ல.
ஒ_·தமான அ_வ_|பான உண¸¬¬தா÷ இ_¸த_.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

76

அவசரமாக ஒ_ ÷ளாஸி÷ ·ஸ்÷ ஊ¸¸÷ «காcடா÷. ''¸ வாc| எ |¸·÷?''
எ÷றா÷ ராதா,

''Cநா! தா·÷ஸ்” Cபஸ்«மc| வச¸யாக இ_¸த_ «ப¸சாக ,.·., அத÷ ¸Cமா|
கc|Cரா÷, i÷-பா¸ ஹ்ui, ஃ·பப¸, அ|டா¬| பா¸gi காஸ் ஹீ|ட¸÷
|ளா÷|- இ¸த இட¸¸CலCய தாராளமாக ஒ_ _¸iபi த·கலாi Cபால இ_¸த_.

ம_÷ எ÷_ ¸_·÷·|¸ ராதா. ''இத பா¸. ¸ எ÷ன «சuயறதா இ_¸தா_i
நா·ள÷_¬ «சu!''

''நா÷ எ_i ¸¸மா÷÷க·÷·ல iஸ்ட¸ ராதா ÷ஷ÷''

''Cநா iஸ்ட¸ |·ஸ்! நா_i ¸ui இ|ப ஃ|ரc|ஸ் ஆu|Cடாi. «ரc¸ Cப_÷_i
«பா_வாக ஒ_ ரக¬யi இ_÷÷றதால ர_. ஸ்·| ஓவ¸ இ|, ¸ பா¸|ப·த
அ|ப,Cய மன¬÷ இ_¸¸÷க. நா·ள÷_ ¸த÷ கா¸யமா எ÷ ஆ|¬÷_ வா. கா¸
அ_|பCற÷ நா÷ உ÷¬ட Cப¬Cய ஆக_i. நா÷ Cப¬ன|,றi ¸ எ÷ன «சuய|
CபாCற·கற·த¸ ¸¸மானi பcc÷க. ஓ÷Cக?''

''இ¸ல எ÷ கா¸யi அ·வள¸ ¸÷÷யi_ ¸·ன÷க¸·களா?''

''¸÷÷யCமா, ¸÷÷யi÷·லCயா- நா·ள÷_ «சu. அதா÷ Cக|¸÷கCற÷.''

''பய|படா¸·க! ஆனா ¸·க «சuயற_ _Cராகi·கறதாவ_ உ·க_÷_¸
«த¸uதா?''

''_Cராகi·கற_÷_ இ¸த ஊ¸ல அ¸¸தi Cவற.'' ம_ப, ஒ_ ¸_÷_. கcணால
பா¸÷கற_ ம|¸iதா÷ ¸÷÷யi. ¸¸யா¸÷ ·டiஸ் |ர¸ ஒ÷·ற எ¸¸தா÷.
''¸¸ஸ் Cப|ப¸ல ஒ_ எ|டாi ப÷க¸¸÷ «சu¸ இ_÷_. அ·த| ப,¬ச|,றi
தாCன உன÷_ அ_ உc·மயாற_. ப,÷காமCய இ_¸தா அ_ உc·ம
இ÷·லதாCன?''

''எ_÷_ இ¸த உதாரணi_ ,¸ய·ல.''

''இ÷÷÷_ ¸ ப¸_ ¸iஷi Cல|டா வ¸¸_¸தா எ÷_·டய ஒ_ ப÷கi உன÷_¸
«த¸யற_÷_ வாu|Cப இ÷·லதாCன! ¸ பா¸¸ததாCல எ÷·ன| ப¸¸ன உ÷
அ||ராயCம Cவற ·தமா இ_÷_i இ÷·லயா?''

''«சா÷_·க” எ÷றா÷.

''அ_Cபால அவ_÷_ இ_ «த¸யாம இ_¸தா, அதனால ··ளயற ந÷·மக·ள|
பா_.''

''ந÷·மகளா?''

''அவ_÷_ அனாவ¬யமா மன÷கல÷கi Cவcடாi. வ_¸தi Cவcடாi. ஒ_ ¬÷ன
·ஷய¸தாCல...

''இ·த ¸·க ¬÷ன ·ஷயi_ «சா÷ற_ என÷_ ஆ¬ச¸யமா இ_÷_.''

'',÷ன¸ இஸ் «ர,!' எ÷_ CமCலu_¸_ ம_iதா·÷ உ¸சாகமான _ர÷ Cக|க,
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

77

''வா சா||டலாi - நா·ள÷_ நா÷ உன÷_ கா¸ அ_|பCற÷. அ|ப «தாட¸¸_
இ·த| ப¸¸| Cபசலாi.''

ம_ப, CமCல வ¸தCபா_, 'எ÷ன «ரc¸ Cப_i «ராiப ஸீ¸யஸா ,ஸ்கஷ÷...?''
எ÷றா·.

''ஒc_i÷·ல ம_.''

''ச|பா¸¸ சாiபா¸, ரசi, ¬|¸ எ÷_ எ÷னஎ÷னCவா வ¸·சயாக Cம·ஜ Cம÷
அ¸÷÷u_¸தா·.

''எ_÷_ ம_ இ·வள¸ «ச_¬_÷Cக?” எ÷றா÷ ர_.

''எ÷லாi ¬ட «வ¬ச_! ராதா ரா¸¸¸ ஒc,தா÷ ந÷லா சா||¸i. எ÷ன ராதா?''

''ஆமாi!'' எ÷றா÷ ராதா, த·ல ¸iராம÷.

''இ·த ம|¸i «ரc¸ Cப_i சா||¸ ¸,÷க·ல, என÷_ அ_·கCய வ¸__i.
ரா|! ப¸÷·கல பணi இ·ற_¬ ÷ட¸த_. டால¸ |÷லா இ_¸த_! இ|ப,யா
பண¸·த இ·ற|பா?''

''எ¸¸_ «வ¬¬_ ம_.''

ப¸÷க·ல Cவற எ_i இ·ற_¬_÷க·லயா!'' பா¸÷க·லயா ¸|டா· «பcCண?

ராதா÷ஷ÷ அவ·ன ¸i¸¸_ பா¸¸தCபா_ கcக· அவ·ன÷ «க_¬ன.

''நா÷ «சu¸_÷÷ற_ ந÷லா இ_÷கா ர_? ந÷லா ச·ம÷÷Cறனா...?''

''ந÷லா ச·ம÷க ம|¸i «த¸_¬c,_÷Cக ம_.''

ராதா÷ஷ÷ அவ·ன ¸i¸¸_ பா¸÷க, ''உன÷_ «ராiப Cநரமாu|¸¸÷·ல ம_.
நா÷ ர_·வ ஸ்டா|ட÷ ஐலc,÷ «காc¸ ·|¸¸Cற÷. '¸ ,.·. பா¸¸¸|¸
ப¸¸_¸ _·÷| Cபாu_. ¸ மஸ்| | டய¸|.''

''இ÷·ல. நா_i வ¸றCன.''

''எ_÷_ ம_... «ராiப Cல|டாu_¬¬.''

''இ÷·ல ரா|. ரா¸¸¸ த÷யா ¸_i| வ¸தா «ராiப Cவகமா ஓ|¸Cவ. ஏ¸«கனCவ
«கா_சi _,¬¬_÷Cக. என÷_÷ கவ·லயா இ_÷_i, _÷கi வரா_.''

''அவ·ர|ப¸¸ ¸ கவ·ல|படாத ம_! ஹி க÷ Cட÷ Cக¸ ஆஃ| ஹிi«ஸஃ|!''

''ர_, · மஸ்| l| ¸மாCரா'' எ÷றா÷ ராதா. சா|||ட¸ட÷ கணவ_÷_ ஒ_
÷ளா¬÷ தcc_i ·|டi÷ மா¸¸·ரக_i «காc¸ வ¸_ «கா¸¸தா·. ''நா÷
இ÷லா|, மா¸¸¸ ¬ட ச¸யா சா||டா_ இ_' எ÷_ அவ÷ த·ல·ய÷
க·ல¸தா·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

78
இர¸ ¸_i,iCபா_ கா¸÷ ¸வ_i «ம:னமாக¸தா÷ இ_¸தா¸க·. ம_iதா
அ·வ|Cபா_ பா,÷«காcCட வ¸தா·. பாடாத சமயi த÷ கணவ·ன ¬லா÷¸_|
Cப¬÷ «காc¸ வ¸தா·.

இ_|,÷¬ட அவ÷ ¸கi இ__வ_ «த¸¸த_.

''எ÷ன «சuவ_, «சா÷வதா? அவ¸க· வா¸·÷ __÷÷|¸ அ·த| பாழ,÷க
என÷_ உ÷ன உ¸·ம இ_÷÷ற_. உ¸·ம இ÷·லயா எ÷ன? நா÷ மண¸¸_÷க
Cவc,ய «பc. இவ·ள அ¸யாயமா கவ¸¸_ «ச÷_ இ|ப,¸ _Cராகi «சuய
இவ_÷_ ம|¸i எ÷ன உ¸·ம இ_÷÷ற_? இ_ எ÷ன ¸யாயi?''

''எ÷ன ர_. CபசCவ இ÷·ல?''

''Cயா¬¬¬÷÷|¸ இ_÷Cக÷ ம_!''

''எ÷ன Cயாச·ன!''

''நா·ள÷_ எ÷ன «சuயலாi_!''

·|,÷ இற·÷, அவ¸க· _|·ந| «சா÷÷, _÷க¸¸÷_¸_ Cமாக÷ரா·ம
எ_|| 'ஸா¸' «சா÷÷ ·|¸, த÷ ப¸÷·கu÷ Cபாu| ப¸¸_÷ «காcடCபா_
ர_¸÷_ எ÷ன «சuய Cவc¸i எ÷ப_ ச|«ட÷_ Cதா÷¸·|ட_.
16

Cமாக÷ராi பா¸¸ _÷க¸¸÷ ·¸¸தா¸. ஃ|¸ஜ் «வ·¬ச¸¸÷ «த¸¸த_.

''எ÷ன எ|ப, இ_¸த_ |¸|,?'' எ÷றா¸ ஓ¸ ஆ||·ள÷ க,¸_÷ «காc¸.

''ஐ ஓ|பன¸ ஸா¸'' எ÷றா÷ ர_.

''எ¸த ·த¸¸÷?''

''எ÷லா ·த¸¸லuiதா÷.''

''«பாc_ மா|Cட÷_|டாளா?''

''இ÷·ல ஸா¸ க·தCய மா¸_¬¬... அ¸த| «பாc_....'' Cவcடாi. இவ¸டi
«சா÷ல Cவcடாi. அவ÷ ¸¸மா÷¸த_ தா÷ ச¸. ''எ÷ன ப¸¸_÷க÷யா?'' எ÷றா¸.

''இ÷·ல ஸா¸, «கா_ச Cநரi ஆ_i. ¸·க ப¸¸_÷_·க ஸா¸! உ·க
_÷க¸·த÷ க·ல¬¬|Cட÷.''

''எ÷ன எ_தற?''

''அ|பா¸÷_ «ல|ட¸. «ராiப நாளா¬¬...''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

79
அவ·ன ச¸Cதக¸_ட÷ பா¸¸_·|¸. ''_| ·ந|'' எ÷றா¸.

அ÷,·ள அ|பா¸÷_, உ·க·டi_¸_ எ÷னா÷ எ¸த ·ஷய¸·தui அ¸க
நா·க· இ¸த அ«ம¸÷க _ர¸¸_i¬ட ம·ற¸_ ·வ÷க ¸,யா_. உc·மயாக
எ÷ மன¸¸÷ உ·ள·த எ÷லாi ப·_ «கா·ள என÷_ உ·ள ஒCர ஒ_ நcப¸
¸·க·தா÷... நா÷ இ·_ வ¸_ ம_iதா·வ¬ ச¸¸¸_·|Cட÷...

பா¸u÷ ¸_¸¸·|¸ ச¸_ Cயா¬¸தா÷. அவ_÷_¸ _÷கi வ¸த_. எ÷ன «சuய
Cவc¸i எ÷ப·த¸ த¸Cபா·த÷_ ஒ¸¸|Cபா|¸ ·|டா÷. அ|பா Cயா¬÷க|¸i.
அ|பா எ÷ன «சா÷÷றாCரா அ|ப,¬ «சuயலாi. அவ¸ ·|¸ ·¸ எ÷றா÷
·|¸·டலாi. ·|¸ ·¸ எ÷_தா÷ «சா÷வா¸... ராதா÷ஷ·ன¬ ச¸¸¸_·|¸÷
க,த¸·த¸ «தாடரலாi.

ம_¸னi காCலs÷_¬ «ச÷றCபா_ இ÷_ Cவ_ ¸னi எ÷ப_ ஒ_ ஃப¸லா·
_ர¸¸Cல «த¸¸_ ·|ட_. காCலஜ் ச_÷க¸·த அ·ண¸_÷ «காc,_÷_i
_|, ந¸|பால¸¸÷ ¸ரiப மாணவ¸க· «ம:ன வ¸·சயாக÷ கட¸_
«காc,_¸தா¸க·. மர·க·÷ 'ஸ்|·ர÷ ஸ்|·ர÷' எ÷_ எ_¸_க· அல¸ன.
ஸ்|·ர÷ எத¸_ எ÷_ ,¸ய·÷·ல. ஏCதா ·ழா Cபால¸தா÷ இ_¸த_. மாணவ
மாண·க· Cக÷ Cகனாக Cகா÷ _,¸_÷ «காc¸ உ¸சாகமாக நட¸_ «ச÷_
«காc,_÷க, ¸ல உ·ட Cபா÷ஸ்கார¸க· Cவ,÷·க பா¸¸_÷
«காc,_¸தா¸க·.

Cம¸ _ர¸¸÷_¸_ அவ·ன| பா¸¸_÷ ·கய·ச¸தா·. 'இ·Cக வா' எ÷_ ·ச·க
«சuதா·. அவ·ள அ·டய ¸,யாம÷ மாணவ «வ·ளi த¸¸த_. ஸ்|·ர÷·க¬
சா÷÷|¸ ¸|Cபா¸| «கா¸|ப·த இ÷_i தாம¸¸_ ·டலாi. இ¸த ஊ¸ ஸ்|·ர÷
Cவ_ ¸_சாக இ_÷÷ற_. ச¸Cதாஷ ஸ்|·ர÷. Cபா÷ஸ்கார¸க·¬ட ¬|டi
க·லவத¸_ ¸க¸¸÷ தcc¸ தா÷ அ,÷÷றா¸க·. க¸¸க·ள
உபCயாக|ப¸¸_வ¸÷·ல நகர ம_÷_i நாu÷_|,க·ள| Cபாலதா÷
மாணவ¸க·ள இ_¸_¬ «சா÷÷றா¸க·. ஸ்|·ர÷ எத¸_ எ÷ப_ மர¸¸÷
ஒ|,u_¸த ¬வ«ரா|,u÷_¸_ «த·வாக·÷·ல. அ¸÷-

'Cபாரா|டi. எ|¸ Cகா¸÷·கக_÷_ Cபாரா|டi. Cபா÷ஸ்கார¸க·ள (கா|ஸ்)
நா·க· «வ_|பதா÷, உ÷ giCம|·ட அ,¸தா÷ Cபாரா|டi. உ÷
வா¸÷·க·ய÷ க|¸|ப¸¸_வதா÷ Cபாரா|¸i. இ÷_i «கா_சi ம÷த¸த÷·ம
கா|¸வத¸_, உ÷ வ_|ப·றக·÷ க··த இ÷லாதத¸_, வ_|,க·
Cபார,|பதா÷, அ¸காரi இ÷லாததா÷ கா¸|பCரஷ·ன ஒ¸¸_÷ க|¸வத¸_,
உ÷·ன ·¸த·ல «சuவத¸_ Cபாரா|டi' எ÷_ எ_¸u_¸த_.

Cம¸ ஒ_ வ¸யாக÷ ¬|ட¸·த ·ல÷÷÷ «காc¸ அவ·ன அ·ட¸_, ''அ|பாடா!
உ÷·ன÷ கc¸|,|பத¸_· «ப¸ய பா¸'' எ÷றா·.

''Cம¸, இ¸த ஸ்|·ர÷÷÷ அ¸¸தCம ,¸ய·÷·ல; காரணi ,¸ய·÷·ல. எத¸காக
இ_?''

''ஸ்|·ர÷ பcண Cவc¸i எ÷_ யா_÷காவ_ Cதா÷¸u_÷_i.''

''Cபாஸ்ட¸ ஒ|,u_|ப¸÷ «கா¸¸¸_÷_i காரண·க· எ_i ·ள·கCவ
இ÷·லCய?''

''காரண·க· ,¸யCவc¸i எ÷÷ற க|டாயi÷·ல. நா÷ உ÷·ன| பா¸÷க வ¸த_
அத¸க÷ல. ராதா÷ஷ÷ உ÷_ட÷ «தாட¸, «கா·_வத¸_ அவசரமாக ¸ய¸¬
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

80
«சu_ «காc,_÷÷றா¸. உடCன Cபா÷ «சu, கா¸ அ_|,÷Cற÷'' எ÷_
«சா÷÷u_÷÷றா¸. எ÷ன அ¸த·ன அவசரi?''

''«த¸ய·÷·ல'' எ÷_ «பாu «சா÷னா÷.
''உன÷_ ஏதாவ_ Cவ·ல «கா¸÷க|Cபா÷றாரா?''

''Cக|டா÷ ¸¬சயi «கா¸|பா¸.''

''இ÷_i ¸த÷ வ_ஷCம ¸,÷க·÷·ல ¸.''

''பரவாu÷·ல. ஆனா÷, என÷_ Cவ·ல÷_| Cபா_i உ¸Cதசi÷·ல. அ_i
ராதா÷ஷ_÷_...''

''உன÷_ உறவா!''

''ஒ_ ·த¸¸÷'' எ÷றா÷ Cம¸ அ_÷CலCய இ_¸த ÷யாஸ்÷÷÷ Cபா÷ எ¸¸_|
Cப¬·|¸ ''உடCன கா¸ அ_|,÷றா¸களாi. பால¸¸÷ அ_÷CலCய ¸¸_iப,
«சா÷னா¸'' எ÷றா·. ''உ÷Cமல ராதா÷ஷ÷ எ÷ன இ¸த அ÷க·ற?''

''அ|,றi «சா÷÷Cற÷'' எ÷றா÷ ர_.

«வc ¬_·ட அc¸த ஷாஃப¸ கா¸ அ_. சlப¸¸ய «ம¸ஸி ,ஸ் …¥|ப¸ சா¸ஜ¸,
|¸| கi|¸|ட¸ எ÷லாi «காc¸ |ரமாதமாக இ_¸த_. 'பா¸÷க÷¬டாத ஒ_
கா|¬·ய| பா¸¸_ ·|டதா÷ ¸m¸ எ÷_ என÷_ எ÷ன ம¸|,!'' எcc÷
«காcடா÷.

ஐ¸தாவ_ அ«வ÷¸·÷ லா÷ஸ் ப÷க¸¸÷ |ர¸¸Cயகமான Cப|·டu÷
நா¸பதாவ_ மா,u÷ இ_¸_ அ¸த அ_வலகi. உ¬ச க¸ ÷ஃ||,÷_¸_
«வ·|ப|டCபா_, «வ·¸ ப¬·ச÷ கcணா,÷_ «வ·Cய Cம÷ ஹா|ட÷ ப_¸
¸_வ_i «த¸¸த_. 'ஸீ÷ய¸ ·வஸ் |ர¬«டc|' எ÷_ |¸த·ளu÷ பளபள|பாக
அ¸கi ஆடiபரi இ÷லாம÷ எ_¸u_¸த ஓ¸ அ·ற÷_ அ·ழ¸_¬ «ச÷ல|ப|¸,
ராதா÷ஷ÷÷ «வ·|,ற ஆ|¬÷ ச¸_ Cநரi உ|கா¸¸¸_¸தா÷. iக¸
_÷÷யமான ஒ_ «பc அவ·ன| பா¸¸_¬ ¬¸¸_, '|·ஸ் «வu|, iஸ்ட¸ ÷ஷ÷
·÷ ஸீ ¸ ஷா¸|÷'' எ÷றா·.

«பcc÷ நக¸¸÷ ¬¸த¸·தui பா|,÷ ப¬·ச ச|·ட·ய l¸¸ «த¸¸த
மா¸பக¸·தui ச¸_ Cநரi பா¸¸தா÷.

''ராதா÷ஷ÷ இவ·ளui ப¸÷க ·வ¸¸_÷க மா|டா÷ எ÷_ எ÷ன ¸¬சயi.
அ|ப... ''ராதா÷ஷ÷ «வ·Cய வ¸_, ''அ|பCவ வ¸_|,யா? ஸா¸, «கா_சi |ஸியா
இ_¸_|Cட÷. _uஸ், Cநா கா÷ஸ் ஃப¸ த¸|, i÷|ஸ்'' எ÷_ «ச÷ர|ட¸uடi
«சா÷÷·|¸, அவ·ன¸ CதாCளா¸ அ·ண¸_÷ «காc¸ உ·Cள «ச÷றா÷.

'இ¸த மா¸¸ui ஆ|ஸ் இ_÷_மா' எ÷_ Cதா÷¸ய_. கcணா,÷_ «வ·Cய iக
«ம:னமாக ·¸_டா «த¸¸த_. அபாயமான ச¸·÷ கா÷கா¸| ·மானi
ச|தi÷லாம÷ CமCல ஏ_வ_ «த¸¸த_. Cபா÷ஸ் «ஹ÷கா|ட¸க· «த¸¸தன.
_ர¸¸÷ ¸¸யா¸÷÷÷ அ¸த·ன பால·க_i «த¸¸தன. சlப¸¸ய ஒ_ க|டட
உ¬¬ சமயi பா¸_ நா¸ப_, உஷ்ணi எ_ப¸«த|¸ எ÷_ கா|,ய_.

''இஸ÷| இ| |¸|,ஃ,÷?'' எ÷றா÷. 'வா|'÷ ¸ ஹா·? எ÷_ எ·÷_¸Cதா ஒ_
மாய¬¬வ·ர¸ ¸ற¸_ அ¸÷_¸_ ஒ_ _|,யான பா·ர ·¸·¸தா÷. ''உ|கா¸'' -
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

81
¸ள ¬க«ர| ப¸ற ·வ¸_÷ «காc¸ அவசரமாக| ,·க¸_·|¸ எ¸Cர அவ·ன÷
கc«கா|டாம÷ பா¸¸தா÷. ''எ÷ன ¸¸மா÷¬Cச?''

''ஒc_i ¸¸மா÷÷க·ல. ¸·க எ_÷_ எ÷·ன÷ ¬|,÷÷|¸ வ¸¸·க?''
''Cந¸¸÷_| பா¸¸த கா|¬ உன÷_ ஆ¬ச¸யi த¸¸_÷_i இ÷·லயா?''

''அ¸¸¬¬!''

''ஓ÷Cக, அ¸¸¬¬. ¸ இc,யா·ல இ_¸_ வ¸றதாCல அ¸¸¬¬! இ·க இ_ காம÷''

''அCத மா¸¸...''

''அCத மா¸¸!''

''ஒc_i÷·ல «சா÷_·க·.''

''«சா÷_|பா, உ÷ மன¬ல ஏதாவ_ «வ¬¬|,_¸தா «சா÷_.''

''இ÷·ல ஸா¸, எ÷ மன¬ல ஏதாவ_ ஒc_i இ÷·ல. ஆஃ|ட¸ ஆ÷ இ|ஸ் ¸¸
·லஃ|, ஷி இஸ் ¸¸ ஒuஃ|! இ|ப எ_÷காக என÷_ இ¸த·ன ¸÷÷ய¸_வi
«கா¸¸_÷ ¬||¸ வ¸¸_÷÷·க÷Cன «த¸ய·ல.''

''ம_iதா÷|ட Cந¸_ ¸ பா¸¸த·த¬ «சா÷ல Cவcடாi_ «சா÷ல¸தா÷.''

''அவ_÷_ இ_ «ராiப நாளாகா_ ஸா¸.''

''அவ_÷_¸ «த¸யாம பா¸¸_÷க Cவc,ய_ எ÷ «பா_|,.''

''எ÷ன ¸·க, என÷_ இ¸ல எ÷னCவா «ராiப÷ கவ·ல·க மா¸¸ «சா÷¸·கCள.
ஆனா ¸·க பcற_ அ÷÷ரமi. அவ பா|¸÷_| _ கண÷கா பாபநாச¸¸÷
ப|டாi_¬¬ _ர¸¸÷÷|¸ இ_¸தா. அவ·ள| ,ய÷கா¸_ மா¸¸ வ¸_
கவ¸¸_÷|¸ இ·க ¸¸யா¸÷ வ¸_ அவCளா¸ ப¸÷·கuCலCய... Cச! ஏ÷ ஸா¸?
«ல| i | ஃ|ரா·÷? ஒ_ ம·ன··கற த_¸ எ¸லui அவ _·ற_¬
Cபாu|டாளா? எ_÷காக இ|ப, «சuய_i ¸·க. அவ எதாவ_ உ·÷|ட
·¬வாசi இ÷லாம...''

''Cச¬Cச அ«த÷லாi இ÷·ல, அவ_÷_ எ·÷|ட «ராiப அ÷,, ·¬வாசi
எ÷லாi. அ¸÷·ல காரணi ர_!''

''|÷ன எ_!''

''நா÷ «சா÷னா உன÷_| ,¸uCமா ,¸யாCதா?''

ஜ÷ன_÷_ «வ·Cய «த¸ui நகரCம தன÷_¬ «சா¸தi Cபால அ·த| பா¸·வயா÷
உ|«காc¸ ராதா÷ஷ÷ Cபச¸ _வ·÷னா÷.

''இc,யா¸÷_ வ¸தCபா_ என÷_÷ க÷யாணi பcc÷÷ற எcணCம இ÷·ல.
ம_iதா·வ| பா¸¸த கணCம ¸¸மா÷¬¬|Cட÷ - இவ·ள எ|ப,யாவ_, ·ப †¥÷
ஆ¸ ÷_÷, அ·ட_Cச ¸¸ற_÷_. அவ அ|பா உன÷_ வா÷_÷
«கா¸¸¸_÷÷றதா «சா÷னா¸, உ÷·ன| பா¸¸த உடCன ¸ அ¸கi கலா|டா
பcண மா|Cட÷_ கc¬¬|Cட÷...''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

82

''எ÷·ன| «பா_¸தவ·ரu_i ஒ_ «பா_· என÷_| |,¬¬_¬¬÷னா அ·த
அ·ட_Cச ¸ர_i, அ·டயற¸÷ தா÷ சவா÷ இ_÷_. அ¸த அ·டயற கணi
என÷_ ஒ_ ÷·ளமா÷ஸ். அ«ம¸÷கா வ¸ற|ப எ·÷|ட ப¸_ டால¸தா÷ இ_¸த_.
இ|ப என÷_ எ¸த·ன சiபள·கCற.''

''ம_iதா «சா÷னா.''

''ம_iதா¸÷Cக ச¸யா «த¸யா_. நா÷ எ¸த·ன சiபளi வா·கCற÷. எ¸த·ன
டா÷ஸ் கா|டCற÷_ பண¸i ஒ_ கால¸¸÷ எ·÷|ட பா¬சா கா|,÷÷|¸
இ_¸த_. இ|ப பண¸¸Cல Cபா·த இ÷·ல. பண¸·த அ·ட_சா¬¬, ·_i|ன
«பc·ண அ·ட_சா¬¬, மன¬ ஆனா அ¸த¸ தாகi இ÷_i பா÷÷u_÷__.
நா÷ «சா÷ன மா¸¸ ஒc·ண ¸·ன¬¬ அ·த அ·ட_ச|,றi ஒ_·தமான
ஆc|, ÷·ளமா÷ஸ்தா÷. ஒ_·த ஏமா¸றiதா÷. சlப¸¸÷ ஒ_ ·மன¸
கா¸|பCரஷ÷, கi|¸|ட¸ «ப¸ஃபர÷ஸ் «சuயறா·க. அ·த எ·க கi«ப÷
வா·க_i_ ¸¸மா÷¬Cச÷. அ·த| Cபான வாரiதா÷ சா||Cடாi. அ·த இ÷
·டர÷|டா ¸வா÷ ஆற ¸·ல·ம÷_÷ «காc¸ வ¸_ ·¸Cத ஆக_i «காc¸
வ¸_... கா|,ல Cவ|·டயாடற அCத ¸யாய·க·தா÷ |ஸினஸ்லui ஏ÷
வா¸÷·கலui.''

ர_ப¸ «கா|டா··ய அட÷÷÷ «காcடா÷.

''Cபா¸ அ,÷÷ற¸÷·ல? ம_iதா·வ| ப¸¸| Cப¬னா¸தா÷ ¸ ¸¸¬¬|ப. அ_¸i
என÷_¸ «த¸ui? ¸ எ_÷காக அ«ம¸÷கா¸÷_ வ¸¸_÷க? அவ·ள¸
_ர¸¸÷÷|¸¸தா÷! என÷_¸ «த¸யாதா எ÷ன?''

''ஐ அ|«ஜ÷| ¸ ¸ஸ்! எ÷·ன உ·க_÷_¸ «த¸யா_.''

''ஷி இஸ் ·ம ·லஃ|. ¸ காc| ட¬ ஹ¸! ¸ Cவா÷| ட¬ ஹ¸? அ_÷_ உன÷_¸
·த¸யi ÷·டயா_. அ_i என÷_ ந÷லாCவ «த¸ui. எ÷ «தா¸÷ல ம_ச·க·ள
ந÷லா எ·ட Cபாட¸ «த¸ய_i. அ«ம¸÷க÷ ¸÷Cரா எ|ப, |Cஹ· பc_வா÷.
ஜ்¸ எ|ப,, ஒ_ _ஜரா¸¸ எ|ப,, ஒ_ ¸_«ந÷Cவ÷ இ_¬÷ய¸ இ·ளஞ÷
எ|ப,... எ÷லாi «த¸ui என÷_.''

''ச¸Cதாஷi'' எ÷றா÷ ÷ளi,வத¸_ ஆய¸தமாக.

''i¬ச¸·தui Cக|¸|¸| Cபா. ம_iதா·வ இ·க ¬|,÷÷|¸ வ¸த|,றi
«கா_சi «கா_சமா என÷_ ஏமா¸றi ஆரi|¬¬_. இ¸த| «பாc_ எ¸¸பா¸¸த
அள¸ ,¸¸சா÷ இ÷·ல. Cவ·ல÷_| Cபாக ஆ¸வi இ÷·ல. அ«ம¸÷கா·ல பழக
சாம¸¸¸யi இ÷·ல. இ|÷, சாiபா¸, வ¸த÷_ழi,, ரசi இ·த ·|டா Cவற
எ·தui «தாடமா|டா. ,,¬ச_ பா÷யராஜ் படi. ப,÷÷ற_ |ராஷ், _|·ப
நாவ÷க·. ¬_÷கமா «சா÷னா அ«ம¸÷க _¸¸·லu÷ «கா_சi ம·÷|
Cபாu|டா. ப,|, Cபாதா_. ஷி இஸ் Cபஸி÷÷ ஸ்¸|||. «ட÷·ஷ÷ல Cஸா|
ஒc,தா÷ பா¸|பா. ¸¸ஸ் பா¸÷க மா|டா, «வu÷ல உ÷கா¸_÷|¸ ¸|,·
Cபாறட_. எ|ப பா¸¸தா_i அ|பா அiமா ¬தா இவ·க·ள| ப¸¸¸தா÷ Cப¬¬,
அ|பா இ¸Cநரi _·÷÷÷|¸ இ_|பா_... அiமா இ¸Cநரi ·தய÷ iஷ÷ல
உ÷கா¸_÷|¸ எiபராuட¸ Cபா|¸÷÷|¸ இ_|பா·க. '«மu÷மா÷, எ÷
«ல|ட¸ ஃ|ரi இc,யா? ஆரiப¸¸ல இ|ப,¸தா÷ இ_÷_i_ பா¸¸தா
ஆரiபCம இ÷_i ஓய·ல. Cம_i...''

ராதா÷ஷ÷ «கா_சi தய·_வ_ Cபால இ_¸த_. ''ஷி இஸ் «வ¸ ,வ¸ இ÷ «ப|!''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

83

ர_ப¸÷_ அ¸¸¬¬யாக இ_¸த_. ''என÷_ இ·வள¸ ·வரi Cவcடாi ஸா¸.''

''இ÷·ல, Cவ_i ¸ எ÷லா¸·தui பா¸¸த|,றi, எ÷லா¸·தui Cக|¸¸தா÷
ஆக_i. «ஸ÷·ஸ|ப¸¸ அவ_÷_ ஒ_·தமான அவ¸ஷ÷தா÷ இ_÷_.
·ச÷÷யா|¸ஸ்|÷|ட ¬|,| CபாCன÷. எCதா '·ச÷|†¤| ¸|ரஷ்÷' ரா·
இCரா|,÷ இ÷ட஻÷_ «சா÷÷ நா__ டால¸ வா·÷|¸| Cபாuடடா÷. ம_iதா
அ|ப,Cயதா÷ இ_÷கா...''

''இ«த÷லாi ¸·களா உ·க _Cராக¸_÷_÷ «காc¸வர காரண·க·.''

''இ÷·ல. ஒcண·ர வ_ஷi பா¸¸_|Cடiபா உன÷_¸ «த¸யா_.''

''¬÷ன| «பாc_ ஸா¸. «ப¸ய «ப¸ய ·ஷய·க·ளாi அவ த·லCம÷
ஏ¸தா¸·க?''

''ஒ_ Cவ·ள அ|ப,ui இ_÷கலாi. நா÷ வ¸_ «கா_சi 'லா¸ஜ¸ த÷
·லஃ|'_தா÷ «சா÷ல_i. என÷_·ள இ_÷கற «ரஸ்|லஸ்னஸ்…¤i காரணமா
இ_÷கலாi. ஒ_Cவ·ள உ·_÷_·ள நா÷, ¸ஜமாகCவ «கா_சi ÷ஷ்ணCனா
எ÷னCவா?'' எ÷_ அவ·ன| பா¸¸_¬ ¬¸¸_ எ¸¬சலாக வ¸த_.

''எ_ எ|ப,Cயா, ¸ பா¸¸_|ட. அவ யா_·கற_ எ÷லாi «சா¸த ·ஷயi. இ·த ¸
ம_÷|ட «சா÷ல| Cபா¸யா·கற_ என÷_¸ «த¸ய_i.''

''அ·த|ப¸¸ நா÷ Cயா¬÷க_i.''

''Cயா¬¬¬÷|¸ எ·÷|ட «சா÷_வ இ÷·ல?''

''உ·க_÷_¸ «த¸யாம Cபாu_மா?''

''இ÷·ல «சா÷றதா இ_¸தா, அவ·ள ஒ_ மா¸¸ தயா¸ ப¸¸த_i. அத¸_¸தா÷
«சா÷லாம இ_¸தா உன÷_ ¬ல ந÷·மக· எ÷லாi ஏ¸ப¸¸¸¸ தர ¸,ui.''

'',Cவா¸ஸ் பcc_·கCள÷.''

''Cநா. அவளால அ·த¬ சமா·÷க ¸,யா_'' எ÷றா÷. ¸¸மானமாக, ''அவ· ஒ_
ந÷ல ம·ன·. எ·÷|ட «ராiப ·¬வாசi. உ·¬ட வ¸தாCள, ஒ_கணமாவ_
·க÷பமா நட¸_÷÷|டாளா? உ÷·ன| பய¸¸÷ க|,| |,¬ச·த÷¬ட Cபா÷ல
«சா÷÷|டா. என÷_ உடi,÷_ வ¸தா எ÷னமா ¬¬_·ஷ பc_வா «த¸uமா?
«ராiப ஒ¸¸ பcc|பா. இ¸த மா¸¸ ஸ்¸ரமா ஒ_ ம·ன·ui Cவ_i÷·லயா?
|¸கால¸¸÷ வயசான|,றi «ராiப உபCயாகமா இ_|பா. அவ_·டய
நi|÷·க·ய எ_÷_÷ க·ல÷க_i_ பா÷கCற÷. அதனால «சா÷லாம
இ_¸த÷னா உன÷_i ந÷ல_. அவ_÷_i ந÷ல_, ¬ல உc·மக·ள
ம·ற÷÷ற¸லui ந÷ல_ இ_÷_. «த¸ui÷·ல?''
17

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

84
ச¸_ Cநரi இ_வ_i «ம:னமாக இ_÷க, அ¸த «ம:ன¸·த உ_¸தாம÷ Cலசாக
«ட÷Cபா÷÷ பஸ்ஸ¸ க·ல¸த_. ராதா÷ஷ÷ ஆயாச¸_ட÷ எ¸¸_,

''_uஸ் ஐ «ஸ| Cநா கா÷ஸ்'' எ÷றா÷. ச¸_ Cநரi «வ·| ,ற¸தவ·÷
·ள÷க¸·த÷ Cக|¸÷ «காc,_¸_·|¸ ''ஆ÷·ர|! ,| ஹ¸ ஆ÷'' எ÷றா÷.

''ஹCலா ம_!''

''ஒc_i÷·ல... «சா÷_.''

''அ|ப,யா? «ல| i ஸீ! ப¸«ன|டாi Cத¸ இ÷·ல ஐi இ÷ ட¸÷...! |_ மற¸_
Cபானா மகா பாவi! ஓ÷Cக! ஐஸ் ÷| இ| எ ச¸|·ரஸ் ¬||ட_மா எ÷ன?
நம÷_·ள இ_÷க÷ ¬டாதா... ஓ÷Cக... ஓ÷Cக'' அஸ் ¸ ·ஷ். ஓ «யஸ் ¬||டலாi.
இ·Cகதா÷ இ_÷கா_'' எ÷_ ''ஹிய¸, ஷி வாc|ஸ் ¸ டா÷ ¸ ¸!'' எ÷_ Cபா·ன
அவ÷டi «கா¸¸தா÷.

''யா_? ம_வா?”எ÷றா÷ «த¸யாத_ Cபா÷ ''ஹCலா!''

''ஹCலா ர_ப, இ_÷Cக?''

''எ|ப¸i Cபால¸தா÷ எ÷ன ·ஷயi?''

''ரா| ஆ|¬÷_ எ·க வ¸Cத?''

''¬iமா¸தா÷. காCலஜ் இ÷·ன÷_ ஸ்|·ர÷_, அதனால பா¸_|¸ Cபாகலாi_.
எ÷ன ·ஷயi «சா÷_?''

''வ¸ற ப¸«ன|டாi Cத¸ எ·க «வ,· ஆ÷வ¸ஸ¸. அ_÷காக ·|,ல ஒ_ ¬÷ன
பா¸|, «கா¸÷க| CபாCற÷. ¸ க|டாயi வ¸தாக_i.''

''ப¸«ன|டாi Cத¸யா? «ல|i ஸி...''

''அ«த÷லாi ÷·டயா_. வ¸Cத ஆக_i அ¸கi Cப·ர÷ ¬||ட| Cபாற¸÷·ல.
¸÷ l| ஸi இ÷டரஸ்,· ||,·. அ_ல ஒ_ ஸ¸|·ரஸ் «வ¬¬_÷Cக÷.
«சா÷லமா|Cட÷ ப|Cநா |«ரஸ÷|ஸ் |·ஸ்!''

''அ|ப நா÷ வர·ல.''

''Cச¬Cச அ|ப,¬ «சா÷லாCத! ஓ÷Cக! எ·தயாவ_ «காc¸ வா. ஆனா வ¸_ Cச_.
எ÷ன உ÷·ன ¸¬சயi எ¸¸|பா¸Cப÷. ·ப!'' எ÷றா·. அவ· _ர÷÷ இ_¸த
உ¸சாகi ர_ப¸÷_ வ÷¸த_. எ¸Cர அவ_÷_¸ _Cராகi «சu_
«காc,_÷_i கணவ÷, ம¸«றா_ ¸ள ¬க«ர|·ட| ப¸ற ·வ¸_÷
«காc,_¸தா÷.

''தா·÷ஸ்” எ÷றா÷.

''எ_÷_?''

''சமா·¬ச_÷_! |ரஸc| எ÷ன «கா¸÷க| CபாCற? ¸ பா¸¸த தகவ·ல
இ÷·லCய!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

85
''Cச¬Cச! எ÷·ன¸ த|பா எ·ட Cபா|,_÷÷·க. என÷_ எ÷ன Cசாகiனா ம_
அ·வள¸ நi|÷÷|¸ இ_÷கற|ப நாம «ரc¸ Cப_Cம பாசா·_ பcc÷÷|¸
Cவஷi Cபா|¸÷÷|¸ இ_÷÷Cறாi!''
''·லஃ|ல எ÷லா_Cம Cவஷi Cபாட÷யா?''

''இ÷·ல ஸா¸. உ·க ம·ன··ய| ப¸¸ ¸¬சயi «சா÷ல ¸,ui. அவ Cவஷi
Cபாட·ல.''

''எ÷ஸ|ஷன÷ இ_¸தா_i இ·த÷ «கா_சi ¸ ¸ர Cயா¬¬¬| பா_. அவ÷|ட
«சா÷றதால ¸_ Cப_÷_i «ட÷ஷ÷ வ_i. எ÷ன «சuயற_÷_ «த¸யாம
¸¸|Cபாi. இ·த«ய÷லாi உ÷னால த·¸÷க ¸,ui. Cம_i இ|பதா÷
ம_iதா·வ Cபா÷ல Cக|,Cய, ச¸Cதாஷமா இ÷·லயா? அவ _ர÷ல உ¸சாகi
இ÷·லயா? Cவற எ÷ன Cவ_i? அவ·ள| «பா_¸தவ·ரu÷ நா÷ ஒ_
¸_·மயான கணவனா¸தா÷ இ_÷Cக÷. அவ எ÷ ¸÷னால இ÷லாதCபா_ நா÷
எ÷ன «சuயCற·கற_. டஸ் இ| ¸ய÷ மா|ட¸?''

''இ| மா|ட¸ஸ் ஸா¸!''

“¸ இ÷_i இ¸¸ய| பcபா¸, அ|ப, இ|ப,·கற கcCணா|ட¸¸லதா÷ இ·த|
பா¸÷கCற. எ÷லா_÷_i எ÷லா¸i «த¸_¬தா÷ ஆக_i_ க|டாயi÷·ல ர_.''

''கணவ÷ ம·ன· உற¸·கற·த, ¸·க எCதா |ஸினஸ் Cபால பா÷க¸·க.''

''¸·க «சuயற_ மார÷ ரா·! அ·வள¸தா÷ «சா÷Cவ÷. அ·த உ·க ம·ன·÷|ட
«சா÷ல_மா Cவcடாமா·க·த| ப¸¸ நா÷ இ÷_i Cயா¬÷க·÷·ல. Cயா¬÷க
என÷_ இ÷_i அ¸¸¬¬ ¸·க·ல. வCர÷'' எ÷_ ÷ளi|னா÷.

''ஒc_ ம|¸i Cக|¸|¸| Cபா, இ·த «வ¬¬|¸ எ÷·ன |ளா÷«மu÷
பcண_i_ ¸·ன¬¬÷னா நட÷கா_.''

''Cச¬Cச! அ¸த மா¸¸ எcணCம என÷_÷ ÷·டயா_. இ_ எ÷_·டய «சா¸த¸
¸¸மானi. இ|Cபா·த÷_ ஐ ÷| ¸ ஆ|ஷ÷ ஓ|ப÷'' எ÷_ «சா÷÷ ·|¸|
,ற|ப|டா÷.

«வ·Cய வ¸த Cபா_ எ÷லாCம ·ரசமாக இ_¸த_. ராதா÷ஷ÷ அ¸யாயமாக
கணவ÷-ம·ன· உற·வ÷ «கா¬·ச|ப¸¸¸ ·|டா÷. «சா÷வதா Cவcடாமா
எ÷÷ற Cக··÷_ என÷_ இ÷_i ப¸÷ ÷·ட÷க·÷·ல. அ|பா!
அத¸காக¸தா÷ இ¸த÷ க,தi. இ¸த¬ _¸¸·லu÷ ¸·க· எ÷ன «சu·¸க·?
என÷_ ம_iதா·÷ Cம÷ எ¸த·த _Cராகi கல¸த எcண·கCளா ·ப¸த
இ¬·சகCளா இ÷·ல. இ_¸_i ஒ_ அ¸யாத «பc ஏமா¸ற|ப¸÷றா·. இ¸த
ஏமா¸_i நாடக¸¸÷ நா_i ப·«க¸¸_÷ «கா·ள Cவc¸மா? எ÷_ ஆதாரமான
Cக·· எ_÷ற_. ம_iதா·÷ «ப¸Cறா·ர| பா¸¸_, அ«ம¸÷கா அ«ம¸÷கா
எ÷_ Cமா÷¸_÷ ÷லயாணi «சu_ «கா¸¸¸¸க·. உ·க· மா||··ள «சuui
¸_|¸¸தன¸·த| பா_·க· எ÷_ Cக|க Cவc¸i அ|பா. எ¸த இ¸¸ய| «பc
த÷ கணவ÷ |ற «பcக_ட÷ «தாட¸¸_ சகவாசi ·வ¸_÷ «காc,_|ப·த¬
ச÷¸_÷ «கா·வா·? இ¸÷ எ÷ ப·_ எ÷ன? என÷_ இ¸÷ சiப¸தCம இ÷·ல
எ÷_ ·ல÷| Cபாu ·ட Cவc¸மா? இ÷·ல, «பcCண உ÷ கணவ÷ இ|ப,
உ÷·ன ஏமா¸_÷றா÷ பா¸ எ÷_ உ·ட¸_¬ «சா÷÷ ·ட Cவc¸மா? இ¸÷
உ·ள ¸¸, ¸யாயi சiப¸தமான ·ஷய·க· என÷_ iக¸i _ழ|பமாகCவ
இ_÷÷÷றன. உ·க·ள¸ த·ர இ·த ¸¸¸தா|சcயமாக அல¬| பா¸¸_¬
«சா÷ல÷ ¬,யவ¸க· Cவ_ யா_i இ÷·ல. «ச÷ற க,த¸¸÷ எ÷ ¸|Cபா¸|·ட|
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

86
ப¸¸ எ_¸u_¸Cத÷. அ_ இ¸த வாரi ¸,¸_·¸i. __÷Cக ஒ_ ஸ்|·ர÷ வ¸_
·|டதா÷, '|¸¸· ஸ்Cபஸ் என÷_÷ ÷·ட¸த_. இ¸த ¸|Cபா¸|,÷ எ·க·
கi«ப÷÷_ ¸கர லாபi ஏராளi. த||¸_ ·¸Cவ÷ எ÷_தா÷ ¸·ன÷÷Cற÷.
எதாவ_ ,_சாக| ,ஸ்தகi ப,¸¸¸களா? «ஜய¸¸ui _ழ¸·தui «ச:÷÷யi என
நi,÷Cற÷. உ·க· மக÷.

ர_ப¸÷_ ¸iம¸ ஏ¸ப|ட_. Cபாவத¸_ ஒ_ வாரi, வர ஒ_ வாரi. ¬ல சமயi
ஆ_ நா·க·÷ வ¸_ ·¸i. «மா¸தi ப¸னா_ நா· எ÷Cற ·வ¸_÷ «கா·Cவ÷.
இ÷_ Cத¸ இரc¸ ப¸«ன|டாi Cத¸ வ·ர ப¸·ல எ¸¸பா¸¸_ ·|¸¸தா÷
அ·Cக Cபாக Cவc¸i. அ_ வ·ர ஒ¸¸| Cபா|¸ ·|¸| ப,÷÷ற வ¸·ய|
பா¸÷கலாi எ÷_ ¸¸மா÷¸தா÷.

ம_¸னi காCலஜ் CபானCபா_ இ÷_i ஸ்|·ர÷ ஓய·÷·ல எ÷_ «த¸¸த_.
எத¸காக ஸ்|·ர÷ எ÷Cற ,¸யாத வ·க இ_. ஏக|ப|ட இ·ளஞ¸க· ,ர|¬÷
கரi வ·ர¸த ,-ஷ¸| அc¸_ «காcCட Cகா÷Cகா Cகாலா·வ| ,ர|¬ 'Cகாலா'
எ÷_ உ¸_¬÷ «காc¸ ச¸Cதாஷமாக ஸ்|·ர÷ பcc÷«காc¸ இ_¸தா¸க·.
க÷_¸ வாச÷÷ இ_¸த ஸ்தாபக¸÷ மா¸பள¸ ¬·ல÷_÷¬ட த·லu÷ ¬வ|,|
ப|·ட க|,u_¸தா¸க·. ·ம÷CராCபா÷க_i ஆi·ஃபய¸க_i ¸_ப¸க_i
,.· காiரா÷க_மாக, இவ¸க· எ·த¬ «சuதா_i |ரமாcடமாக¬
«சu÷றா¸க·. ஸ்|·ர÷ எ¸த·ன நா·ள÷_ எ÷_ ச¸யாக¸ «த¸ய·÷·ல. ஓ|¸
எ¸÷க Cபா÷றா¸களாi. Cபா÷ஸ் ¬iமா பா¸¸_÷ «காc,_¸தா¸க·.
இ·ளஞ¸க· Cபா÷ஸ்கார¸க·ள அ¬·கமாக¸ ¸|¸வ·த அவ¸க· ,÷ன·கuட÷
«பா_¸_÷ «காc,_¸தா¸க·? ·கக·÷ க¸க· ம|¸i «பா_·மu÷லாம÷
¬ழ÷_ «காc,_¸தன. ¸÷வ¸ஸி|, ஹா·ல எஸ்.,.எஸ். (ஸ்¸டc|ஸ் ஃப¸ எ
«டமா÷ரா|,÷ «சா·ஸ|,) கார¸க· '·க|ப¸¸' இட¸·த '·¸த·ல' «சu_
·|டதாக¸i, ·க¸த,க· ¬ழ¸¸ய¸÷ ஐiப_ Cப_÷_÷ காயமாi (ஐ¸_
Cபா÷ஸ்கார¸க· உ|பட). இ·த«ய÷லாi ப¸¸÷ கவ·லCய படாம÷ ஒ_ Cகாஷ்,
«ட÷÷ஸ் ஆ,÷ «காc,_¸த_i ·¸·தயாக இ_¸த_. ச¸_ _ர¸¸÷
க÷_¸u÷ ம¸«றா_ பக¸u÷ அ÷ப|ராஸ் எ÷_ ஒ_ ரா÷ __·ன¸ த·க·
வா¸¸ய·க·ள¸ ¸|,÷ «காc¸ அ¸த வ|டாரi ¸_வ_i «தாi «தாi எ÷_
ச|தi பcc÷ «காc,_¸தன¸.

'எ÷ன ஸ்|·ர÷ இ_' எ÷_ இ÷·ற÷_i ர_ப¸÷_| ,¸ய·÷·ல. எ¸¸பாராம÷
÷·ட¸த ·¸¸·றuனா÷ ச¸CதாஷமாகCவ இ_¸த_.

பா¸÷ஸ் அc| Cநா|·÷_ நட¸_ «ச÷_ ஏற÷_·றய «த_·வCய ஆ÷ரi¸_÷
«காc,_¸த அ¸த| ,¸தக÷ க·டu÷ Cமu¸தா÷. ஒ_ டால_÷_ ஒ_ ,¸தகi
எ÷_ ஆuர÷கண÷÷÷ இ·ற¸¸_¸தன. Cந¸_ ¸÷ ¸னi ப¸||¸த ,¸தக·க·
எ÷லாi Cந¸_ ··ல Cபாகாததா÷ இ÷_ பா¸ ··ல÷_ வ¸_ ¬| ப|டன.
எ÷லாCம அவசரi இவ¸க_÷_. ,¸தகi «வ·u¸வ¸÷. ·¸ப¸÷, ·¸க·÷·ல
எ÷றா÷ «கா|¸வ¸÷ க÷யாணi க|¸வ¸÷, ம·ன··ய ¸ராக¸|ப¸÷, ம¸ற
சகவாசi ·வ¸_÷ «கா·வ¸÷... த|, ராதா÷ஷ÷டCமா அ«ம¸÷கா·டCமா எ÷_
ர_ப¸÷_¬ ச¸யாக ·ள·க·÷·ல. ,¸தக·க_÷_| பணi «கா¸÷_iCபா_
க¸c|ட¸÷ Cவ·ல «சu_ «காc¸ இ_¸த_ இ¸¸ய| «பc எ÷ப_ «த¸¸த_.
வாராம÷ அகல·¸¸_÷ «காc¸ அ«ம¸÷க¸க·ள| Cபா÷ ஆ·÷லi Cபச ¸ய÷_
«காc¸ சதா «ம÷_ «காc¸ எத¸காக இ¸த| பாசா·_! இ¸த| «பc இ·CகCய
|ற¸_ வள¸¸தவளா? அ|ப,Cய இ_¸தா_i எத¸காக¸ த÷ அ·டயாளi
அ¸த·னui மா¸¸÷ «கா·ள அவசர|பட Cவc¸i? எ÷·ன ம¸Cறா¸ இ¸¸யனாக
ஒ_·த Cபா|,÷காரனாக¸தா÷ பா¸÷÷றா÷. கcக·÷ «வ_|,¸ «த¸÷ற_.
இ·_ வ¸_ Cச¸¸த இ¸¸ய¸க· ம|¸iதா÷ இ|ப, இ_÷÷றா¸களா, ¸த¸க·
அ«ம¸÷கா·÷ இ_¸தா_i த·க· பc·டய பழ÷கவழ÷க·க·ள மா¸¸÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

87
«கா·ள மா|டா¸க· எ÷_ Cம¸ «சா÷ல÷ Cக|,_÷÷றா÷. ஏ÷ நாi ம|¸i
ச¸¸u÷ மாற Cவc¸i?

¸÷_ நா·ள÷_ ஸ்|·ர÷ எ÷_ க·ட¬u÷ ¸¸மானமா÷ ·|டதாi. ர_ப¸÷_
ம_ப, காCலஜ் Cபாக Cவc¸Cம எ÷_ தா÷ இ_¸த_. ¸|Cபா¸|·ட÷ «கா_சi
,_||¸_ ம_ப, ·ட| அ,÷க÷ «கா¸¸_ தயா¸ «சuதா÷. ·|,÷ உ|கா¸¸_
«காc¸ ¸னi ¸_வ_i ,.·. பா¸¸தா÷. ''சா¸÷ஸ் ஏ÷ஜ÷ஸ்'' 'ட÷லஸ்' Cபா÷ற
க·தக·÷ அ·ரமc÷_· இ_ப_ Cப¸, அ¸த ¸÷_ uவ¸க·ள¸ த·ர, «ச¸_|
Cபானா¸க·. ட÷லஸி÷ யா¸ யா_÷_ ·வ|பா|, எ÷_ ¸¸மா÷|ப_ ¬ரமமாக
இ_¸த_.

''இ¸த மா¸¸ ,.·.ல இ_¸_ இவ·க எ|ப, த||¬¬ வ¸_ அபார சாத·னக·
எ÷லாi «சuயறா·க÷_ ஆ¬ச¸யமா இ_÷_ ஸா¸.''

''உc·மதா÷. எ÷லா_i இ¸த நா|,ல ,.·.·ய 'இ,ய| பா÷…¤_ ¸|டறா·க.
ஆனா ,.·. பா¸¸_÷÷|¸ தா÷ இ_÷கா·க. 'ட÷லஸ்'ல ஒ_ ஸ்பா| ஒ_ ¸iஷi
·ளiபரi «கா¸÷க, ஒ_ i÷ய÷ டாலCரா எ÷னCவா சா¸ƒ¤÷_ «சா÷னா·க.
நா÷ ¸¸ஸ் த·ர Cவ_ எ_i «தாடற¸÷·ல. இ¸த| பாழாu| Cபாற ,.·யா÷ தா÷
என÷_i எ÷ ம·ன·÷_i «தாட¸Cப இ÷லாம Cபாu|¸_. அவ ஒ_ கiப÷ஸி·
,.· ·¸வ¸. ஒ_ தட·வ _ழ¸·த Cதா|ட¸¸÷ ஊ_ச÷ல இ_¸_ ÷ழ
·_¸_|¸÷ ·க·ய ¸¸¬¬÷÷|¸ அ__÷|¸ இ_÷_. இவ Cஷா ¸,_¬,
கம¸ஷிய÷ ¸,_¬, அ|,றiதா÷ Cபாu| பா¸¸¸_÷கா.''

''ஸா¸! உ·க |ர¬·ன ஓ¸ அ«ம¸÷க| «பc·ண÷ க÷யாணi
«சu_÷|டதாலதா÷_ «சா÷¸·களா?''

''இ¸¸ய| «பc·ண÷ க÷யாணi க|,÷÷|¸ அ_பவi இ÷·ல|பா.
அ«ம¸÷கா÷கா¸·க·ள÷ க÷யாணi க|,÷÷|டவ·க எ÷லா_Cம
¸cடாடறா·க÷_ நா÷ «சா÷ல வர·ல. எ÷ ஃ|«ரc¸ ராமசாi÷_ இ_÷கா÷.
«வ··ள÷கா¸·ய¸தா÷ க|,÷÷|டா÷. அவ வ¸த÷ _ழi«ப÷லாi பcறா.
«வ··÷÷ழ·ம ம_ச _¬÷ _·¬¬, சாi பட¸_÷_ ¸÷னால Cகாலi Cபா|¸,
ஸ்Cலாகi எ÷லாi இ·÷÷ஷில எ_¸ ·வ¬¬÷÷|¸ மன|பாடi பcc|டா...!''

''இ_ பாசா·_ ஸா¸!''

''ஏ÷, நாம அவ·க மா¸¸ பாசா·_ பcண·லயா? ஜீ÷ஸ் க|,÷÷|¸ '¸ †¥''
பா|«ட÷லாi பா,÷ ÷|¸. இ_ ஒ_ ·தமான ¸வ¸ஸ் ஸி÷|Cராiதா÷.

“||ஸ்பா¸÷ Cபாu பா_. அ·க இ_÷÷ற ப|ட¸ «சா÷_வா¸. ஒ_ ¸÷Cரா வ¸_
¸னi கால|Cசபi Cக÷கறானாi. க÷யாணi இ¸¸ய ¸·ற|ப, ||ஸ்பா¸÷ல தா÷
க|,|Cப÷_ ஒ¸·த÷கா÷ல ¸÷னானாi. ''ஐi,¸·Cப பாரதவ¸Cஷ பரதகcCட'
எ÷லா¸·தui இவ¸ ராCவாட ராவா மா¸¸÷ க÷யாணi பcc «வ¬¬_÷கா¸!
எ÷ன «சா÷Cற இ_÷_?”

''இ«த÷லாi ஒ_·தமான ஃ«ப|,ஷ்_தா÷ «சா÷ல_i. ஸா¸! உ·க·ள நா÷
ஒc_ Cக÷க_i.''

''«சா÷_.''

''வா| ¸ ¸ ¸·÷ ஆஃ| அட÷|ட¸!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

88
''இ|ஸ் ரா·! இ·க¬ட அ_ ¸·ரமான ம÷÷÷க ¸,யாத பாவiதா÷! அட|பா·!
அ¸த| «பாc_ Cமல ·க «வ¬¬|,யா?''

''Cச¬Cச? எ÷ன ஸா¸! எ÷·ன ¸·க ச¸யா «த¸_¬÷க·ல÷_ Cதா__. நா÷
இ÷·ல ஸா¸...''

''|÷ன யா_?''

''எ·க|பா ÷|ட இ_¸_ «ல|ட¸ வர|¸i «சா÷Cற÷'' எ÷றா÷.
18

அ|பா·டi_¸_ க,தi வ_வ·த ப¸தாi நா·÷_¸_ எ¸¸பா¸÷க¸
«தாட·÷னா÷. «மu÷மா÷ வ_iவ·ர கா¸¸_¸_ Cமாக÷ரா¸÷_ வ_i 'ஜ·÷
«மu·ல' «ய÷லாi அல¬|பா¸¸_ தன÷_ ஒ÷_i இ÷·ல எ÷_ ¸னi ¸னi
ஏமா¸_ வாரi கட¸_ Cபாu·|ட_. ¸|Cபா¸|·ட சம¸||¸த¸÷ அ_ Cவ_
÷ண¸¸÷ க÷லாக இ_¸த_. |«ராபஸ¸ இ÷·ற÷_÷ ¬||¸வா¸, நா·ள÷_÷
¬||¸வா¸ எ÷_ எ¸¸பா¸¸தா÷. எ÷லா_i ஸ்|·ர÷÷÷ அ¸¸¬¬u÷_¸_
இ÷_i ¬தா¸¸_÷ «கா·ள·÷·ல எ÷_ «த¸¸த_. இ·டu÷
|«ராபஸ¸க·CலCய மா¸றi இ_÷_i எ÷_i Cவ_ ,பா¸|«மc| Cபா÷றா¸
எ÷_i Cப¬÷«காcடா¸க·. Cம¸ ஒ_ Cபா¸|Cடா ¸÷க_ட÷ «ச÷_
«காc,_|ப·த ஒ_ நா· பா¸¸தா÷.

¸¸யா¸÷ «கா_சi «கா_சமாக _·¸¸_ «காc,_¸த_. ¸ன·க· ம¸தமாக
இ_¸தன. _¸ய÷, '«கா_சi இCர÷, வ_÷Cற÷' எ÷_ «ம÷ல¸தா÷ ,ற|ப|¸i
Cசா·கயாக¸தா÷ இ_¸த_. ¸ழ÷க·÷ _·¸ அ¸க¸¸_÷ «காcCட வ¸த_.
ம·ழ «பuதாCலா கா¸¸÷ ஊ¬ ஏ¸÷ «காcட_. ஸ்Cமா÷ க|டட·க·ள
ம·ற¸த_. ர_ப¸÷_ எ_i |,÷க·÷·ல.

ம_iதா ம_¸·ற Cபா÷ பcc பா¸|, வ_iப, அ·ழ¸¸_¸தா·.
அ|பா·டi_¸த_ ப¸÷ வராம÷ Cபாக Cவcடாi எ÷_தா÷ ¸¸மா÷¸¸_¸தா÷.
ஏதாவ_ சா÷_¬ «சா÷÷ த||¸_÷ «கா·ளலாi எ÷_ Cயா¬¸தா÷. இ¸த
நா·க·÷ ர_ப¸ த÷_·டய த¸ம ச·கட¸·த அ·வ|Cபா_ Cயா¬¸_÷
«காc¸தா÷ இ_¸¸_÷÷றா÷.

எ¸த·ன கணவ¸க· எ¸·ன ம·ன·மா¸க·ள ஏமா¸_÷றா¸க·.
அவ¸க_÷«க÷லாi வ÷கால¸_ வா·க ¸,uமா எ÷_ Cயா¬¸தா÷. ம_iதா
எ÷ன |ர¸Cயகi? எ|CபாCதா ¸|டா·தனமான கண·க·÷ அவ·ள÷
காத÷÷÷Cற÷ எ÷றதா÷ அவ· இ÷வா¸÷·கu÷ எ÷·ன¸ __¸¸÷ «கா·வதா?
அவ÷ எ÷Cக¸ «க|¸| Cபாக|¸i. அ|பா¸i இ|ப,¸தா÷ எ__வா¸. எ|ப,
எ_¸னா_i எதாவ_ எ_¸னா÷ ச¸, ப¸«ன|¸ ¸ன·க· ஆ÷·|டன.
ஒ_வா¸¸·த ப¸·ல÷ காCணாi. ஒ_Cவ·ள நா÷ ம_ப, ம_iதா·வ¬
ச¸¸¸த¸÷ அவ_÷_i CகாபCமா? Cகாபi_¸தா_i எ_தாம÷ இ_÷க
மா|டாCரா, உ÷ Cம÷ Cகாபi. ¸ «சuத_ ந÷றாu÷·ல எ÷_ ப·¬«ச÷_ எ_¸
·¸வாCரா!

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

89
சாய·காலi வ·ர பா¸|,÷_| Cபாவ·த| ப¸¸¸ ¸¸மா÷÷க·÷·ல.
க÷_¸u÷_¸_ ¸_i| வ¸த_i Cமாக÷ராi த÷ _ழ¸·தக·ள அ·ழ¸_ வர¬
«ச÷¸_|பா¸ எ÷_ Cதா÷¸ய_. «வ··÷÷ழ·ம «க¸வாu¸Cற! அ·த ம|¸i
தவற மா|டா¸. கா·லu÷ «மu÷மா·ன ·சா¸÷க¸ தவ¸ ·|டா÷. «மu÷
பா÷ஸி÷ «கா,, அத_· க,தi இ_÷÷ற_ எ÷_ அ¸·¸த_. அவசரமாக¸
¸ற¸_ பா¸¸த¸÷ அ|பா தா÷ அ|பாடா!

«ந_சi «கா_சi பதற வாu¸ கத·வ÷ ¬ட¸ ¸ற÷காம÷ _··ர ம¸÷காம÷
உ·ற·ய÷ ÷¸¸_| ப,¸தா÷.

''அ÷,·ள ர_¸÷_,

உ÷ க,தi இ÷_ ÷·ட¸த_. நா÷ ¸¸ Cபாu_¸ததா÷ உ÷ க,தi வ¸_ நா÷_
¸ன·க· க¸¸_¸தா÷ ப,¸Cத÷. உ÷ க,தi என÷_ ஆ¬ச¸யi அ·÷க·÷·ல
(தi¸÷ ¸·றய| |·ழக· இ_¸தன) Cமாக÷ராi ¸ ம_iதா·வ¬
ச¸¸|ப·த|ப¸¸ இத¸_ ¸÷ க,தi எ_¸u_¸தா¸. அ|CபாCத உன÷_÷
க,தi எ_தலாi எ÷_ ¸·ன¸¸_¸Cத÷. இ·த|ப¸¸ ¸Cய என÷_¸
«த¸·÷÷றாயா எ÷_ பா¸÷க ஆ·சயாக இ_¸த_. «த¸·¸_ ·|டாu. ¸
அ«ம¸÷கா·÷ எ÷ன«வ÷லாi «சuய÷¬டா_ எ÷_ ¸·ன¸_÷
«காc,_¸CதCனா அ·வ«ய÷லாi «சu_ வ_÷றாu. ந÷றாக| ப,|பாu எ÷_
எ¸¸பா¸¸Cத÷. உ÷ ப,|·ப| ப¸¸ ¸ «கா¸÷÷ற அ·ர_·ற¸ தகவ÷க·
அ·வள¸ ¸_|¸ த_iப,யாக இ÷·ல. ¬ரம|ப¸÷றாu எ÷_ «த¸÷ற_. ¸
ம_iதா·வ¬ ச¸¸÷க ¸ய¸¬ பcணமா|டாu எ÷_ ¸·ன¸Cத÷. ச¸¸¸_
அவ_ட÷ '|÷÷÷' Cபாu இ|Cபா_ அவ¸ கணவ÷÷ _Cராக¸·த¸ _|ப¸¸_
கc¸|,¸_ எ÷ன «சuவ_ எ÷_ எ÷·ன| Cபாu கட÷கட¸_ Cக|,_÷÷றாu.
எ÷ன¸·த¬ «சா÷Cவ÷? நட|ப_ எ÷லாCம வ_¸த¸த_i வ·கu÷ இ_÷÷ற_.
அவ¸க· வா¸÷·கu÷ __÷÷ட உன÷_ எ÷ன பா¸¸ய·த எ÷ற Cக··÷_|
ப¸Cல ÷·டயா_. ம_iதா உன÷_ ஒ_·தமான அ|«ஸஷ÷' அவ· உ÷·ன¸
த¸«கா·ல வ·ர «காc¸ «ச÷¸_÷÷றா·. அ«ம¸÷கா·÷ த¸«கா·லக· ந·ன
ரகமான·வ. அத¸கான வச¸க· எ÷லாi ¸·றய இ_|பதாக÷
Cக··|ப|,_÷÷Cற÷. அ¸÷ எ·தui ¸ ¸ய÷_ பா¸÷கமா|டாu எ÷_
கட¸·ள| |ரா¸¸¸¸_÷ «காc,_÷÷Cற÷.

உ÷ |ர¬·ன·ய, உ÷ த¸மச·கட¸·த உ÷னா÷ ¸¸¸_÷ «கா·ள ¸,ய·÷·ல
எ÷பதா÷ அ¸த÷ _ர··க எ÷ Cதா·÷ ஏ¸¸u_÷÷றாu. நா÷ «சா÷÷ ¸
அ·த¬ «சuய| Cபா÷றாu எனப·த நா÷ நiப ம_÷÷Cற÷. இ_ எ÷ன '¸Cமா|
கc|Cராலா?' இ_¸_i ¸ Cக|டத¸காக இ¸÷ எ÷ அ|||ராய¸·த ம|¸i
«சா÷÷Cற÷. அ_ ¸ ¸·ன¸_ ·வ¸_÷ «காcடCதா¸ ஒ¸_| Cபாu_¸தா÷
ஏ¸_÷ «கா·வாu, உபCதசi Cக|÷ற வய«ச÷லாi கட¸_ ·|ட_ உன÷_.

|ர¬·ன எ÷ன? ஒ_ கணவ÷ ம·ன··ய ஏமா¸_÷றா÷. ம·ன· ந÷ல «பc.
«த¸ui. அவ· உ÷_ட÷ ¬Cந÷தமாக இ_¸¸_÷÷றா·. «வ_· எ÷ப«த÷லாi
உன÷_¸ «த¸ui. கணவ÷ அவ·ள ஏமா¸_i ·ஷய¸·த ¸ அவ·டi «சா÷வதா?
Cவcடாமா? இ_ உ÷ |ர¬·ன. இ·த இரc¸ ·தமாக| பா¸÷கலாi. உலக¸¸÷
ப¸பல இட·க·÷ ப¸பல அ¸யாய·க· நட÷÷÷றன. ஒ·«வா÷·றui நiமா÷
¸வ¸¸¸¸_÷ «காc,_÷க ¸,uமா?

இரcடாவ_, ஒ_ டா÷ட¸÷ உவ·ம. ஒ_ டா÷ட¸ ஒ_ Cபஷc¸÷_ ப¸Cசாத·ன
¸லi கா÷ஸ¸ எ÷_ «த¸¸_ «கா·÷றா¸. இ·த¬ «சா÷னா÷ Cபஷc¸÷_
வ_¸த¸i, iக¸i கவ·லui ஏ¸ப¸i. «சா÷லா·|டா÷ Cபஷc| ஒ_ த|பான
|ர·ம |,¸த உலக¸¸÷ «கா_ச காலi ச¸Cதாஷமாக இ_÷கலாi. அ_ ஒ_
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

90
Cகாணi. எ÷·ன| «பா_¸தவ·ரu÷ எ÷லா| |ர¬ச·னக_÷_i ¸¸¸
நi¸·டய ¸_÷_ற·÷ உ·ள_.

'«சuத÷க அ÷ல «சய÷«க¸i «சuத÷க
«சuயா·ம யா_i «க¸i.''

«சuய÷¬டாத·த¬ «சuதா_i த|,. «சuய Cவc,ய·த¬ «சuயா·|டா_i த|,.
¸ ம_iதா·டi ·ஷய¸·த¬ «சா÷÷·¸வ_ இ¸÷ எ¸த வ·க?

அதனா÷ அவ¸க_·டய வா¸÷·க எ¸த ·த¸¸÷ பா¸÷க|ப¸i. எ¸த ·த¸¸÷
¸·ச மா_i எ÷_ Cயா¬¸_| பா¸. அ¸த மா¸ற¸¸÷ ¬ழ¸¬u÷ ¸ui அக|ப|¸÷
«கா·வாu. அ¸÷_¸_ த||÷க ¸,uமா எ÷ப·தui Cயா¬¸_| பா¸.

ஒ_ சமய¸¸÷ ம_iதா·வui அவ_·டய இ÷«னஸ÷·ஸui Cயா¬÷_iCபா_
அவ_÷_ ¸க¸வ_ அ¸யாயiதா÷ எ÷_ Cதா÷_i. அத¸_| ப¸காரi உ÷÷டi
இ÷லாத வ·கu÷ «சா÷வ¸÷ எ¸த·த லாப¸i இ÷·ல. அதனா÷ _÷கiதா÷
அ¸கமா_i.

«பcக·ள அ¸க காலi ஏமா¸ற ¸,யா_. ¸ «சா÷லா·|டா_i ஒ_ நா·÷·ல
ஒ_ நா· ம_iதா¸÷_ «த¸ய¸தா÷ Cபா÷ற_.

¸_÷_ற·÷ ம¸_i ஓ¸ அ¸காரi இ_÷÷ற_. |ற÷÷ ··ழயா·ம. அ¸÷ ஒ_
_ற·ள நா÷ «சா÷÷Cய ஆகCவc¸i.

'எ·ன¸_·ணய¸ ஆu_i எ÷னாi ¸·ன¸_·ணui
Cதறா÷ |ற÷இ÷ ,க¸'

எ¸த·ன «ப_·ம|ப|டவனாக இ_¸தா_i ம¸«றா_¸த÷ ம·ன··ய
·_i|னா÷ உ_|பட மா|டாu எ÷÷றா¸. அ·தui ஞாபகi ·வ¸_÷ «காc¸
«சய÷ப¸.

«ஜய¸¸·யui _ழ¸·த·யui ¸ ·சா¸¸¸_¸த_ என÷_÷ «கா_சi
ஆ¬ச¸யமாக இ_¸த_. இரc¸ Cப_i «ச:÷÷யiதா÷. அ÷கiப÷க¸¸÷ இ¸த|
«பc என÷_ ம·ன·யா, மகளா எ÷÷ற¸÷ அ||ராய Cபதi இ_÷÷ற_. _ழ¸·த
வள_i ·தi உலக¸¸÷ உ·ள iக| «ப¸ய ·¸·தக·÷ ஒ÷_. அத¸_ ஏதாவ_
«பாi·ம வா·÷ அ_|,. நா÷ ப,¸_÷ «காc,_÷_i ,¸தகi '·Cவக
¬¸தாமc'u÷ ப·ழய |ர¸க·. «சா÷னா÷ ம·ல|பாu, 1895 ,சiப¸! |.ஆ¸.
ராஜ·மய¸ |.ஏ-u÷ ¬·த' எ÷÷ற க|¸·ரui மா|¬·ம தா·÷ய இ¸¸ய
ச÷ரவ¸¸¸÷யா÷ய ·÷Cடா¸யா மகராc÷_ ய¸னா க÷யாc ராக¸¸÷
iஸ்ரசா, தாள¸¸÷ கா|,¬ «சuu_i அ_÷ற ஆ·ணui ¬¸÷÷ற «பc·ணui
நiபாCத Cபா÷ற பழ«மா¸க_÷_ ·ள÷க¸i «காc¸ த¸Cபா_ «வ·வ_i
ப¸¸¸·கக·ள ·ட, என÷_ ¬¸தாமc ¬வாரஸ்யமாகCவ இ_÷÷ற_.
உ|ஹ¸ஸி÷ 'ஓவ¸ «சவc,' ÷·ட¸தா÷ வா·÷ அ_|,. எ÷ன ¸¸மா÷¸தாu
எ÷ப·த அ¸¸த க,த¸¸÷ எ__.

அ÷,·ள அ|பா.

க,த¸·த| ப,¸_·|¸ சா··ய| «பா_¸_i Cபா_ வாச÷÷ கா¸ வ¸_ ¸÷ற_.
அ¸÷_¸_ ஒ_ «பc இற·÷, ''இஸ் ¸ஸ் நiப¸ |«வc,?'' எ÷றா·.

''யா!''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

91

''ஆ¸ ¸ ரா_|ப|,''

''யா!''
''கமா÷ ,ரஸ் அ|! ரா| ஆஸ÷| i ¸ |÷ ¸ ஆ|ஃப¸ ¸ பா¸|,!''

''ஆ¸ ¸''

''ஐ «வா¸÷ ஃப¸ ஹிi.''

அவசரமாக ,ரஸ் பcc÷«காc¸ அ¸த| «பc_ட÷ ,ற|ப|¸ கா¸÷ ¸¸
«ஜ¸ஸி÷_| Cபானா÷. ராதா·÷ ·|,÷ ¸÷ ·ச| வா÷÷÷ எ÷லாi கா¸க·
இ·ற¸¸_¸தன. உ·Cள ¸·ர÷_| |÷ பல¸ ¸÷_ «காc,_|ப_ «த¸¸த_.
வாச÷÷ கத·வ¸ ¸ற¸த_i கலகல|பான இ·ர¬ச÷ ¬க«ர| ,·கuட÷
தா÷÷ய_. ஹா÷ ¸·ற¸_ ·_¸தா·க· இ_¸தா¸க·. ஆ_÷«கா_ ÷ளாஸ்
·வ¸¸_¸தா¸க·. ·,Cயா காiரா இய·÷÷ «காc,_÷க, ¸·ரu÷
¬¸|«ப÷லாi _Cளாஸ||÷ «த¸¸த_. ம_iதா ப|¸¬Cச·ல அc¸¸_¸தா·.
க_¸¸÷ Cச·லu÷ ¸ற¸¸¸_ ஏ¸ப ¬வ|,÷க÷ «ந÷லஸ் Cபா|,_¸தா·. அத÷
ந¸Cவ த÷|ப|¸ ·வரi ப¸¸¸_¸த_. ம_iதா அழகாகCவ இ_¸தா·. ,ட·வ
அவ_÷_ ¸ரiப «பா_¸தமாக இ_¸த_. ÷|ஸ்,÷ அ¸கi இ÷லாம÷, «தா|டா÷
உ·ட¸_ Cபாக÷ ¬,ய கcணா, Cதவ·த Cபால இ_¸தா·. ராதா அவ·ள¸
CதாCளா¸ அ·ண¸_÷ «காc¸ ஓ¸ அ«ம¸÷க_ட÷ Cஜா÷ பcc÷
«காc,_¸தா÷. ஒ_ «வ··ள÷கா¸ ம_iதா·வ÷ க÷ன¸¸÷ ¸¸தi|¸ அவ·
க_¸_ மா·ல·ய ஆராu¸தா·. காiரா÷க· அ·வ|Cபா_ கc¬i|,÷
«காc,_÷க, கா|டர¸ஸி÷_¸_ வ¸¸_¸த _ஜரா¸¸ இ·ளஞ÷ Cபஸ்«மc,ல
_டாக| Cபா|¸÷«காc¸ அவ¸க··டCய உல·னா÷. யாCரா பா,÷
«காc,_÷க, ம_iதா ர_ப¸·ய÷ கவ÷÷க÷ «கா_ச Cநரமாu¸_. ''ஹாu ர_''
எ÷_ அ·÷_¸_ ·கய·ச¸தா·. ''CபாuடாCத உன÷_ «ராiப ¸÷÷யமா ஒc_
இ_÷_.'' ராதா÷ஷ÷ ர_·வ| பா¸¸_ உடCன த÷·ன| |u¸_÷ «காc¸
அ_÷÷ வ¸_ ''ஹாu ர_! ÷ளா| ¸ _| கi' ர¸னா ர¸னா! ம_! ர¸னா எ·Cக?''

''அ¸¸த giல இ_÷கா.''

''¬|Cட÷.''

''¸தா÷ ¬|Cட÷. நா÷ |ஸியா இ_÷Cக÷.''

¸·றய இ¸¸ய¸க· இ_¸தா¸க·. ஆcக· பா¸_i «பcக· «ப_iபா_i
ஸா¸க·_i இ_¸தா¸க·. அ¸¸ய¸க· அ¸¸ய¸க·ள அ¸¸க|ப¸¸¸÷
«காc,_¸தா¸க·. ர_ப¸÷_ அ_÷÷ ''¸ ஆ¸ ராதாஸ் |ரத¸?'' எ÷றவ_÷_
¸|ப¸·த¸_ இ_÷கலாi. __¸தா, ·வ¸¸_¸தா÷. ·ப| ,·க¸_÷
«காc,_¸தா÷.

''Cநா, ஹிஸ் ஃ|ரc|!''

''¸ «வா¸÷ ஃப¸ அஸ்|ரா?''

''Cநா, ஐi எ ஸ்¸டc|.''

''ஓ'' - அவ÷ ம¸||÷ «கா_சi மா¸_÷ _·ற¸_ ·ட எ÷ஸ்¸ஸ்i!'' எ÷_ |¸¸_
«ச÷றா÷.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

92

யாCரா ர_·÷ ·கu÷ ஒ_ கா|·ச¸ ¸c¸தா¸க·. _¬¬ _¸¸ ப÷Cகாடா
எ¸¸_÷ «காcடா÷. ப¸¬| «பா_· எ_i வா·÷ வர·÷·லCய எ÷_
வ_¸த|ப|டா÷. ÷Cழ ¸·றய ப¸¬க· இ·ற¸¸_¸தன.
¬|ட¸·த ·ல÷÷÷ «காc¸ ம_ ர_·÷ அ_÷÷ வ¸_, ''எ÷ ¬டவா'' எ÷றா·.
Cகா|·ட| |,¸_¸ தர தர«வ÷_ இ_¸_÷ «காc¸ «ச÷றா·. அ¸¸த அ·றu÷
நா÷·க¸_ «பcக· ·,Cயா·÷ எ÷னCவா தரானா எ÷_ படi. இ¸¸| படi
பா¸¸_÷ «காc,_¸தா¸க·. 'ர¸னா! எ·க இ¸த ர¸னா?''

''அவ¸க·÷ ஒ_ «பc ''எஸ்i|,'' எ÷றா·.

''நா÷ «சா÷ல·ல, ¸ ஃCபமஸ் ர_! இதா÷! எ·Cக உ·க|பா?''

''÷Cழ _,¬¬÷÷|¸ இ_|பா_!''

''ர_, ¸ஸ் இஸ் ர¸னா, ¸ஸ் இஸ் ர_! இc|«ரா|¸ஸ் பccயா¬¬iமா - இ÷Cம
உ÷ பா¸! என÷_ Cவ·ல ¸·றய இ_÷_.''

அ¸த| «பc·ண¬ ச¸_ ¸i¸¸_ பா¸¸_ த÷ ·க·ய| பா¸¸_÷ «காcடா÷.
அவ· ¬¸த·ல| |÷னாம÷ அ·லய ·|,_¸தா· எ÷ப·த ம|¸i தா÷
கவ÷¸தா÷.

''¸·கதானா அ_?''

ர_ப¸÷_| ,¸ய·÷·ல. ''எ÷ன இ_ எ÷·ன| ப¸¸ ஏதாவ_ ,ர·யா?'' எ÷றா÷.

''இ÷·ல இ÷·ல. ஐi ஸ|Cபாஸ்| ¸ l| ¸ இ÷ ¸ஸ் பா¸|,.''

''எ_÷_?''

''நம÷_÷ க÷யாணi பcc «வ÷கலாமா÷_ ஜன·க Cயா¬¬¬÷÷|,_÷_.''

''ஜன·க÷னா?''

''¸¸யா¸÷ வா¸ தi¸÷ _¸iப·க·! எ÷ன பய|பட¸·க? க÷யாணi பccc¸ர
மா|Cட÷ கவ·ல|படா¸·க.''

''¸ மாஸ்| | Cஜா÷÷·!''

''எ÷·ன| பா¸¸தா க÷யாணi பcc÷÷றா மா¸¸ இ÷·லயா?''

''அ_÷÷÷·ல, ஐi எ ஸ்¸டc|?''

''உ·க ச¸¸¸ரCம «த¸ui. ம_ஸ் ஒ÷| ஃ|Cளi அ_i «த¸ui! எ÷ன
சா||ட¸·க? ·ஸ்÷யா? ஆரiபCம ந÷லா÷·லCய!''

''நா÷ அ¸கi _,÷÷ற¸÷·ல. பா¸|,÷_ வ¸_ தா÷...''

''என÷_÷ «கா¸÷காம த÷யா _,÷÷¸·கCள÷_ Cக|Cட÷.''

''இ¸தா·க இ·தui எ¸¸_÷க·க... நா÷ சா||ட·ல...''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

93

''Cச! எ¬ச÷'' எ÷_ ப÷க¸¸÷ «ச÷_ «காc,_¸த |Cரu÷_¸_ ஒ_ ÷ளா·ஸ|
«பா_÷÷÷ «காcடா·.

அவ·ன÷ கcணா,u÷ «தா|¸, ''¬ய¸ஸ்; «ல|ஸ் மா¸ ஸi ·டi'' எ÷_
உய¸¸¸னா·.

ர_ப¸ அவ·ள இ|Cபா_தா÷ Cநராக| பா¸¸தா÷.
19

பா¸|, ¸_வ_Cம ர_ப¸÷_| பாசா·காக இ_¸த_. ¸_Cநர| பாசா·_.
ராதா÷ஷ÷ த÷ ம·ன·uட÷ நட¸_வ_. அ|டா கழ÷_ «காc¸ ·|டா¸
எ÷_தா÷ «த¸¸த_. «சா÷_, «சா÷ல Cவcடாi எ÷_ ¸|ட வ|டமாக÷
¬றாம÷ ¸_÷_ற· எ÷ன ¸_÷_ற·? ர¸னா எ÷÷ற «பc அவ·ன|
,ற÷கc¸_·|¸ «வ··ள÷கார÷ ÷ழவ_ட÷ Cப¬÷ «காc,_¸தா·.
ராதா÷ஷ÷ அ·வ|Cபா_ அ_·ம ம·ன··ய அ·ண¸_÷ «காc¸ க÷ன¸·த
¸¸தi¸வ·த÷ கவ÷¸தா÷. வயசான·த| ப¸_¸ணமாக ம_÷_i வ·கu÷ ,
ஷ¸i ஜீ÷…¤i அc¸¸_¸த «ப¸யவ¸, அவன_÷÷ வ¸_, ''ஹாu! ஐi ·வ¸¸.
¸தாCன ர_ப¸?''

''ஆமா ஸா¸.'

ச¸_| |÷வா·÷ அவ·ன ஏற இற·க| பா¸¸தா¸; ''ஸ்மா¸|! எi.|.ஏ.
பc¸யாCம?''

''ஆமா ஸா¸.''

''ஷ÷ ஐ «க| ¸ |¸·÷?''

''Cவcடாi ஸா¸. ஆu¸¸_. நா÷ அ¸கi சா||டற¸÷·ல.''

''ஏ÷ ஏதாவ_ ¸÷ஜிய÷ அ|«ஜ஻னா?''

''இ÷·ல த·லவ÷ வ¸___.''

''i|, உ÷·ன| ப¸¸ «சா÷னா. ர¸னா·வ l| பcண இ÷·ல? ர¸னா?''

''l| பcc|Cட÷ ஸா¸?''

''வா| ¸ ¸ ¸·÷ ஆஃ| ஹ¸?''

''இ|ஸ் ¸ எ¸·¸ ¸·÷ ஆஃ| ஹ¸! பா¸_ «ரc¸ வா¸¸·த Cப¬Cன÷.
அ·வள¸தா÷.''

''ஷி இஸ் ஒ¸÷÷· ¸ Cநா த|!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

94
''«த¸யா_ ஸா¸!''

''உ·க|பா ஜாதகi எ÷லாi பா¸|பாரா?''

''எ_÷_÷ Cக÷¸·க?''

''க÷யாண¸_÷_¸தா÷. Cவற எ_÷காவ_ ஜாதகi பா¸|பா·களா?''

''க÷யாணமா? என÷கா? என÷_ இ÷_i Cவ·ள வர·ல சா¸.''

''எi.|.ஏ. ¸,÷க| CபாCற÷னா?''

''இ÷·ல, இ÷_i ஒ_ வ_ஷi இ_÷_.''

''¸,¬¬|¸ எ÷ன பcறதா உ¸Cதசi?''

''அ·த ஒc_i ¸¸மா÷÷க·ல.''

''அ«ம¸÷கா·÷ கc,÷¸ பcண| Cபாற இ÷·ல?''

''ஸ்¸டc| ·சா·ல வ¸¸_÷Cக÷. கc,÷¸ பcண ¸,யா_.''

''அ«த÷லாi பா¸¸_÷கலாi. இ·CகCய க÷யாணi பcc÷÷|ட÷னா, யா¸
உ÷·ன அ·ச÷க| Cபாறா·க. நா·க எ÷லா_Cம ஸி|,ஸ÷தா÷. ¸¸யா¸÷÷÷
வ¸_ ப¸«ன|¸ வ_ஷi ஆ¬¬.''

''«சா¸த ஊ¸ எ_ உ·க_÷_?''

''டா_¬¸÷_| ப÷க¸¸ல. அ·க யா_i இ÷·ல. அ|பா அiமா ¬ட இ·க
வ¸_|டா·க. · கா÷|Cகா Cப÷! இ|ஸ் இiபாஸி|·. ¸_ டா|ட¸ என÷_,
¸_ Cப_i இ·கதா÷ |ற¸_ வள¸¸தவா. ர¸னா ¸த÷ டா|ட¸, இஸ்÷|
ரா·ஷி·!'' த÷ மக·ள| பா¸¸_, «தா·ல_ர¸¸÷_¸_ ,க¸¸தா¸. ''¸ மஸ்| டா÷
¸ ஹ¸. டா÷¸ ஹ¸ ஸீ¸யஸ் ·ல÷; ஐ l÷ இ÷_i அவ இ¸¸ய| «பcதா÷. நiம
|«ர,ஷ÷ எ÷லா¸¸லui அவ_÷_ இ÷|ரஸ்|. க¸னாடக ச·÷த¸¸ல ராகi
எ÷லாi கc¸|,|பா. தi¸ வா¬|பா «த¸uமா? ·கட÷, க÷÷ எ÷லாi
வா¬÷÷றா, «த¸uCமா?''

''·நஸ்'' எ÷றா÷.

''i|, உ÷·ன| ப¸¸¬ «சா÷னா. «ராiப ந÷ல ·பயனாCம ¸. ஐ ·ல÷ பாuஸ்
·ல÷ ¸. பாuஸ் ·¸ எ ப¸|பஸ் இ÷ ·ல|! நiம இc,ய÷ஸ் ,¸¸சா÷¸தன¸¸÷
«கா_சi ¬ட _·ற¬ச÷÷·ல «த¸uமா? «கா_சi Cலஸி அ·ள·தா÷. எ÷லா
ஃ|÷,லui அவ·க·ள¸ _÷÷¬ சா||¸ரலாi «த¸uCமா? Cதசாu அதா÷
«சா÷வா÷! Cதசா·ய இ÷|«ரா|¸ஸ் பcc ·|டாCளா உன÷_?''

''இ÷·ல ஸா¸. பரவாu÷·ல.''

'',வ¸ சா|, லாஸ்| ஹி÷ டா|ட¸!''

''ஸா¸.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

95
''லாஸ்|¸÷னா «ச¸_÷¸_| Cபாuர·ல! த÷யா ·ல÷| Cபாu|டா பாu
ஃ|«ரc¸¬ட! இ_ எ÷ மக_÷_ ¸கழ÷ ¬டா_÷_ ·_iபCற÷. ர_, அதா÷
இ¸த அ«ம¸÷கா·ல Cட_ச¸. எ÷ன இ_¸தா_i நாi அவ·க÷|ட_¸_
மா_ப|டவ·கதா÷, அவ·க ¬ட இcட¸ஃ|ய¸ பcணாம நiமால இ·க «ராiப
¬கமா வாழ ¸,ui. ஆனா, க÷¬ச¸ «ராiப Cவ_ப|ட_, நiம க÷¬ச¸ Cவற
அவ·க க÷¬ச¸ Cவற!''

ம_iதா அ_÷÷ வ¸_, ''எ÷ன எ÷லாi Cப¬|,·களா மாமா?'' எ÷றா·.

''இ|பதா÷ Cபச ஆரi|¬¬_÷Cக÷. நா÷தா÷ Cப¬|,_÷Cக÷. «ராiப ·ஷயா
இ_÷கா÷.''

''அவ÷ எ|ப¸Cம அ|ப,¸தா÷. மன¬ல இ_÷÷ற·த¬ «சா÷லCவ மா|டா÷.
ர¸னா!''

''ர¸னா அவ¸க·ள Cநா÷÷வர, ''எ÷ன ர_÷|ட Cப¬÷யா?''

''அ|பாதா÷ Cப¬|,_÷காCர!''

''எ÷ன|பா, Cபா¸ அ,¬¬|,·களா?''

''Cச¬Cச! அ«த÷லாi இ÷·ல'' எ÷றா÷ ர_.

''ர¸னா அ¸த |¸÷ பcc÷கா|Cட÷!''

''Cச¬Cச! அ«த÷லாi அ|,றi «வ¬¬÷கலாi.''

''கா|Cட÷... ர_ அவ÷|Cட ஒ_ டால¸ Cநா|¸ «காCட÷.''

ர_ அவ·ட¸¸÷ ஒ_ டால¸ Cநா|·ட÷ «கா¸¸த Cபா_, ர¸னா அ·த வா·÷÷
«காc¸, ''நiப¸ பா¸_÷க·க'' எ÷றா·.

ர_ அஸ்வாரஸ்யமாக| பா¸¸_÷ «கா¸÷க, ர¸னா ப÷க¸¸÷ இ_|பவ¸டi ஒ_
·ல|ட¸ வா·÷ அ·த எ¸¸_¬ சாiபலா÷÷, சாiப·ல ஒ_ ÷ளாஸ் தcc¸÷
Cபா|¸÷ கல÷÷÷ _,¸தா·.

எ÷Cலா_i ¬¸¸_÷«காcCட பா¸¸_÷ «காc,_÷க, ர¸னா ர_·வ அ·ழ¸_
அவ÷ பா÷«க|·ட ¸ர, அ¸÷_¸_ டால¸ Cநா|·ட எ¸¸_÷ «கா¸¸_ ''நiப¸
பா_·க! எ÷றா·.

ம_iதா ·கத|,, ''பா¸¸¸யா! எ|ப,?'' எ÷றா·.

ர_ப¸ ¬¸¸தா÷. __ டால¸ Cநா|டாu_¸தா_i இ|ப, பc_··களா?''

''¸,uCம?''

''அ|ப,÷னா «சா¸த __ டால¸ Cநா|·ட எ¸÷ற_÷_ ¸·க தயாரா
இ_÷÷·க÷_ அ¸¸தi?''

''அ«த÷லாi இ÷·ல, இ_ _ ம¸¸ர÷கா·!'' எ÷றா·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

96
ம_iதா, யாராலui கc¸|,÷க ¸,யா_.''

''இ¸த மா¸¸ பல Cப¸÷|ட ஏமா¸_÷|¸ இ_÷Cக ம_ ¸'' எ÷றா÷.

''யா¸÷|ட, யா¸÷|ட «சா÷_ பா¸÷கலாi.''

''«சா÷Cற÷, ம_! சமயi வ¸ற|ப «சா÷Cற÷.''

''ஏu ர¸னா, கcல ,·க வ¸ற·த÷ கா|Cட÷...'' இ÷·ல. அ¸த மா|¬ பா÷ஸ் |¸÷
கா|Cட÷...''

''இவ_÷_ அ¸கi இஷ்டi÷·ல÷_ Cதா__ எ÷றா· ர¸னா.''

''Cச¬Cச! இஷ்டi தா·க.''

''·¸·த Cமலயா ·¸·த கா|டறவ·க Cமலயா?''

ர_ «ம:னமாக இ_÷க, ''ஏu... u.. «வ÷க| படறா÷ பா_. «பாc_ Cபால க÷னi
எ÷லாi ¬வ¸_÷__ பா_'' எ÷றா·. ம_·வ ஆ_ர¸_ட÷ பா¸¸தா÷.
·ப¸¸ய÷கார| «பcCண!

ராதா÷ஷ÷ __÷÷|¸. ''எ÷ன இ·க ரக¬யi Cப¬யாற_! ம_, ¸ ஆ¸ வாc|ட|.
ஐஸ் ÷¸|ஸ் ஆu_¬¬ பா_. எ÷ஸ்¸ஸ் i'' எ÷_ அவ·ள அ·ழ¸_÷ «காc¸
«ச÷ல, ச¸_ Cநரi ர¸னா¸ட÷ த÷யாக இ_|ப·த உண¸¸தா÷.

''உ·க_÷_ |¸÷ஸ் |,÷காதா.''

''ஏமா¸தற_ |,÷கா_.''

''எ÷ன |,÷_i உ·க_÷_?''

''த÷·ம'' எ÷றா÷.

''எ÷·ன ·|¸_ - Cபா¸ அ,÷÷Cற÷_ «சா÷¸·க.''

''Cச¬Cச! த|பா எ¸¸_÷கா¸·க. என÷_ Cபச¸ «த¸யா_. எதாவ_ அச¸த¸|பமா
«சா÷÷_Cவ÷.''

''ஸா¸, நா·க எ·க ந|·ப உ·க Cமல ¸c¬¬÷கறதா ¸·ன¬¬÷கா¸·க!
க÷யாணi ÷÷யாணi_ «சா÷÷ எ·க|பா உ·க·ள பய|ப¸¸¸ ·|,_÷கா¸
Cபால இ_÷_.''

'Cச¬Cச! அ|ப,«ய÷லாi இ÷·ல. இ¸ல பய|படற_÷_ எ÷ன இ_÷_? ¸ ஆ¸
«வ¸ அ|ரா÷,· «வ¸ ஜா÷, எ÷·ன உ·க _¸iப¸¸÷ க÷ஸிட¸ பcறCத «ப¸ய
·ஷயமா¸தா÷ நா÷ எ¸¸_÷க_i. ஆனா இ¸த மா¸¸ பா¸|,uல க÷யாண¸·த|
ப¸¸| Cபசற_ ·Cனாதமா இ_÷_.''

''·|¸÷_ வா·கCள÷. எ÷ த··கக·ளui l| பcணலாi. ·நஸ் க¸·ஸ்!''

''வCர÷.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

97
''«சஸ் ஆ¸··களா?''

''அ«த÷லாi ஒc_i ÷·டயா_. ஐi ஜஸ்| ஆ¸,ன¸!''

''அ|ப, ஒ|,¸_÷கறCத எ÷ஸ்|ரா¸,ன¸'' எ÷றா·. ''«கா_சi த÷யா வா·க.''

ர_ ச¸_¸ தய÷க¸_ட÷ அவ· |÷ «ச÷றா÷. Cபஸ்«மc¸÷_| Cபானா÷ அ·Cக
பா¸ இ_|,÷ பல¸ '||ட¸ ஓ ¸ ÷' படi பா¸¸_÷ «காc,_¸தா¸க·.
மா,|ப,u÷ உ|கா¸¸_ «காcடா·. ''உ|கா_·க, ¬¸யஸ்'' எ÷றா·. ர_ப¸
«கா_சi தய÷க¸_ட÷ Cம÷ ப,u÷ உ|கார, “ர_, ¸·க எ÷·ன÷ க÷யாணi
பcc÷÷|டா ஒcCண ஒc_ |ராiஸ் பc_··களா? எ÷·ன இc,யா
அ·ழ¬¬|¸| Cபாu_··களா?''

ர_ப¸ அவ·ள Cநராக| பா¸¸_, ''ஐ ¸·÷ ¸ ஆ¸ |ர·÷'' எ÷றா÷.

''«கா_சiதா÷. ஆனா நா÷ «சா÷ற_ _,¬ச_னால இ÷·ல. இ·÷_¸_
«சா÷Cற÷'' எ÷_ அவ÷ ·க·ய எ¸¸_ மா¸·ப¸ «தா|¸÷ கா|,னா·. அவ÷
·க _டாக இ_¸த_. ''¸·க எ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷க_i_ க|டாயi
இ÷·ல. பcc÷÷றதா ¸¸மா÷¬சா இ_ ம|¸i என÷_ |ராiஸ் பcc_·க.
எ÷·ன அ·ழ¬¬|¸| Cபாu_·க?''

''அ«ம¸÷கா |,÷க·லயா உ·க_÷_?''

''இ÷·ல. அ_¸_| Cபா¬¬.''

''அ«ம¸÷காவா? இ÷·ல. அ«ம¸÷கா·ல உ·ளவ·களா?''

''எ÷லாCம! எ÷லா_i «பாu «சா÷றா·க, க|டட·க· «பாu «சா÷__,
·ளiபர·க· «பாu «சா÷__. அ|பா அiமா த··க·க எ÷லாCம Cவற Cவற
·த¸¸÷ «பாu «சா÷றா·க.''

''உc·ம·÷ற_ இ_÷கா?''

''இ÷·லதா÷. உc·ம·கற_ '«ப_iபாலானவ¸ ஒ|,¸_÷கற «பாu'_
«சா÷வா·க. ஆனா என÷«க÷னCவா இc,யா·ல இ·வள¸ «பய¸ «சா÷ல|
பழ÷÷க·ல÷_ Cதா__.''

''உ·க_÷_ ஏமா¸றiதா÷ கா¸¸_÷_. அ·கui, «பாu ¸·றய உc¸.
இ·கயாவ_ பண÷கார| «பாu?''

''இ_÷க|¸i, பரவாu÷·ல. நா÷ «சா÷ன·த ஞாபகi «வ¬¬÷க. இ÷ Cகஸ் நiம
«ரc¸ Cப_÷_·ள ·ஷயi «கா_சi ¸÷Cன¸¬¬÷னா.''

''ச¸'' எ÷_ ¬¸¸தா÷.

''தா·÷ஸ்'' எ÷_ அவ÷ ·க·ய| |,¸_ ஒ_ ¸·ற அ_¸¸னா·. «ட÷·ஷ÷
¸·ரu÷ «வ·¬ச¸¸÷, அவ· «ச_÷க|ப|,_¸தவ· Cபால¸ Cதா÷¸னா·.
ம_·வ ·ட ச¸_ ¸றi கii எ÷_தா÷ «சா÷ல Cவc¸i. இ_¸தா_i
ம_·÷_¸_ ¸¸¸_i Cவ_ப|டவ·. த·லமu·ர வாராம÷ ·|,_¸த_ அவ·
¸க¸¸¸_ ஒ_·தமான '«ஸ÷„¤வா÷|,' த¸¸_¸த_. உத¸க· ஈர¬¬வ|,
அ|ப,Cய. நக·க· க_¸ல¸_÷_ அ_Cக ஒ_ ¸ற¸¸÷ சாயi _¬u_¸தா·.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

98
நக·க·ள÷ கவனமாக வள¸¸¸_¸தா·. அவ·டi «த÷ப|ட ப¸ஃ|¸i வாச·ன
iக Cலசாக இ_¸த_. ¸ழ·கா·ல இ_÷÷÷ «காc¸ உ|கா¸¸¸_¸த¸÷ அவ·
மா¸, அ_¸¸u_¸த_. உ·_·டக· அc¸¸_¸ததா÷ iக சாம¸¸¸யமாக
அ·வ ம·ற¸¸_÷க Cவc¸i. கc இர|·பக·÷ ¸·றய இடi_¸த_. ¸÷_
¸க¸¸÷ ப|டா÷ வ÷÷_i Cபால இ_¸த_.

''¸_|CபCர ர¸னாதானா?'' எ÷றா÷.

''ஏ÷, Cபாதாதா? ர¸ன_மா¸÷_ «வ¬¬÷க·கCள÷...''

''தi¸| ப,÷க¸ «த¸uமாCம உ·க_÷_!''

''அ|பா அ¸க|ப,யா «சா÷÷u_÷கா¸. ஏCதா «கா_சi எ_¸_÷¬|,|
ப,|Cப÷. ட¬Cச இ÷·ல. ¸·க «சா÷÷¸ த¸·களா?''

''பா¸÷கலாi.''

''|, «கா¸÷காம Cபச¸·கCள! எ÷·ன÷ கcடா பயமா இ_÷கா?''

''Cச¬Cச! அதா÷ «சா÷Cன, என÷_÷ க÷யாண¸·த÷ கcடா தா÷ பயi. நா÷
பா¸¸த க÷யாண·க· ஒc_i ¬லா÷¸_¬ «சா÷_iப,யா இ÷·ல. அதனால...''

''¸·க எ·க ·|¸÷_ வ¸Cத ஆக_i. எ÷ த··க ¬ட அ|டா¸ ஆ,|பா_·க
சா||¸_வா! அ|,றi எ·கiமா ச·ம÷÷ற_, எ·க பா|, அ«ம¸÷கா·ல
க¸தரல·காரi, ¸_|,க¸ பஜ·ன «சuயற_... இ·Cகui இ÷லாம அ·Cகui
இ÷லாம «ரc¸ கலா¬சார¸_÷_ இ·டu÷ நா·க த·÷÷ற·த|
பா¸÷கற_÷காவ_ ¸·க எ·க ·|¸÷_ வர_i. இ÷«னா_ த··க ¬ர·க·ள
எ÷லாi இ·÷÷ஸ்ல எ_¸ «வ¬¬÷÷|¸ பா|¸ க¸_÷கற·தui ¸·க
பா¸¸_¸தா÷ ஆக_i.''

''வCர÷'' எ÷றா÷.

ரா¸¸¸ எ÷லா_i ··ட«ப¸_÷«காc¸ ÷ளi,வ_ எ÷ப_ «ராiப இ_¸த,÷_i
சமாசாரமாக இ_¸த_. ஒ·«வா_¸தராக÷ ÷ளiப, ர_ப¸ கா_÷காக÷ கா¸¸_÷க
Cவc,u_¸த_. ராதா கா·ர எ¸¸_÷ «காc¸ யா·ரCயா |ரா| «சuய|
Cபாu_¸தா÷. ·வ¸¸யநாத÷ மக_ட÷ ,ற|ப|¸·ட, ர_ப¸ui ம_iதா¸÷_|
|·கா÷ த|¸க·ளui ம¸ற பா¸|, உ¸சாக÷ _|·பக·ளui
அ|,ற|ப¸¸_வ¸÷ உத· «சuதா÷.

''«வ¬¬_'' ர_, ,ஷ் வாஷ¸ல Cபா|¸ரலாi. நா·ள÷_ ÷·÷÷ உம÷ வ_வா.''

''பரவா÷·ல ம_, எ÷லா¸·தui அலi| ·வ÷÷Cற÷.''

இ_வ_i அ_க_Cக ஸி·÷ அ_÷÷ «வ¸¸¸÷ _ழாu÷ அலi|÷
«காc,_÷·கu÷ ம_ ¸m¸ எ÷_ ''¸ அ|ப எ÷ன «சா÷Cன?''

''எ÷ன «சா÷Cன'' எ÷றா÷.

''எ÷·ன யாCரா ஏமா¸¸÷÷|¸ இ_÷கா, சமயi வ¸ற|ப «சா÷Cற÷_ «சா÷÷Cய,
இ|ப «ரc¸ Cப_i த÷யாக¸ தாCன இ_÷Cகாi, «சா÷Cல÷.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

99
''இ÷·ல ம_, ¬iமா «சா÷Cன÷.''

''Cச! ¸ ¬iமா «சா÷ல·ல. உi¸கi ¬¸யஸா¸ தா÷ இ_¸த_. «சா÷_ ர_.
கcCணா÷÷Cயா! «சா÷னா உன÷_÷_ ராஸ்ப¸ i÷÷ த÷யா பcc¸ த_Cவ÷.
«சா÷_... எ÷ன ·ஷயi «சா÷_?'' எ÷றா·.
20

ம_iதா ¸_iப¸ ¸_iப '«சா÷_ «சா÷_' எ÷_ வ¸,_¸¸ன¸÷ ர_ப¸÷_
·¸u÷ ··ளயா|¸ இ_|பதாகCவ Cதா÷¸ய_. இரc¸ Cப_i த÷யாக
இ_÷_i இ¸த ÷¬ச÷ ச¸த¸|பi சாiயாகCவ ஏ¸ப¸¸¸÷ «கா¸¸த_ Cபால
இ_¸த_. ராதா ·_¸தா·க·ள÷ «காc¸·ட «வ·Cய Cபாu_÷÷றா÷.
அ·ம¸யான இர¸. அவ¸க· ¸_மண நா·. ¸_மண வா¸÷·க ¸·ச ¸_iப|
Cபா÷ற நா·. Cக|÷றா·. உc·ம·ய¬ «சா÷÷¸தா÷ ஆக Cவc¸i.

இ¸÷ இ_÷_i _gரமான ¸ய¸·ய¸ த÷னா÷ ஒ÷_i «சu_·ட ¸,யா_.
எ|Cபாதாவ_ அவ· «த¸¸_ «கா·ள¸ தா÷ Cவc¸i. இ|Cபா_?

''ம_, நா÷ «சா÷ற_ உன÷_÷ «கா_சi ஷா÷÷·கா இ_÷_i?''

''எ·த| ப¸¸¬ «சா÷ல| CபாCற?'' எ÷றா·. அலi|ய த|¸க·ள÷ கவனமாக¸
_·ட¸_÷ «காcCட.

''நா÷ பா¸¸த ஒ_ கா|¬. அ÷÷÷_ நாம ஆ¸லcCடா·ல இ_¸_ ¸_i|
வ¸தi÷·லயா? ¸ ஸ்Cடா_÷_| CபாCற÷_ «சா÷÷ எ·÷|ட சா··ய÷
«கா¸¸_|¸ ·|¸ல இ_÷_ «சா÷÷Cய, ஞாபகi இ_÷கா?''

''இ_÷_. ·|·ட¸ ¸ற¸_ பா¸¸தா உ·_÷_·ள ராதா இ_÷__! உன÷_
அ|ப,Cய ஷா÷ ஆu_¬சா÷_i?''

''ராதா இ_¸ததால ஷா÷ இ÷·ல ம_... ராதா ¬ட...'

''ராதா ¬ட?''

''ம_, நா÷ இ·த உ·÷|ட «சா÷ற_÷_ «ராiப வ_¸த| படCற÷. உ÷_·டய
ச¸Cதாஷ¸¸Cல என÷_ எ|ப¸Cம அ÷க·றதா÷. இ·த¬ «சா÷றதனால உ÷
ச¸Cதாஷi ¸¬சயi பா¸÷க|ப|¸¸i_ «த¸_¬i இ·த உ·÷|ட «சா÷ற_
ஒ_·தமான «கா¸·மதா÷. ஆனா, ¸Cய «த¸_¬÷கற|ப உன÷_ இ÷_i ஷா÷
அ¸கமா இ_÷_i_ Cதா__. ¸ ஒ·¸ ம·ற·÷லாம இ_÷கற|ப உ·÷|ட
இ_¸_ எ·தui ம·ற¬¬ ·வ÷க ·_iப·ல நா÷. என÷_ இ·த உ·÷|ட
«சா÷ற¸ல Cவ_ ஒ_ _¸÷Cகா_i ÷·டயா_. இ·த ¸ ¸த÷ல «த·வா
«த¸_¬÷க_i.''

''எ÷ன ர_ Cபா¸ அ,÷÷Cற! ¸ இ|ப «சா÷ன¸÷ பா¸ ,¸ய·ல. «சா÷ல வ¸த·த¬
¬_÷கமா «சா÷÷|¸| CபாCய÷.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

100
''ச¸, ¬_÷கமா «சா÷Cற÷. அ÷÷÷_ நா÷ ¸_iப வ¸_ கத·வ¸ ¸ற¸_
பா¸¸தCபா_ உ÷ கணவ÷, ஹா÷ல, Cசாபா·ல ஒ_ «வ··ள÷கார| «பcCணாட...''
ச|«ட÷_ ஆ·÷ல¸_÷_¸ தா·னா÷. 'ஹி வாஸ் ஹா·· «ஸ÷ஸ் ·¸ ஹ¸!''
''¸ பா¸¸யா?'' எ÷றா· த|¸ _·ட|ப·த ¸_¸¸ ·|¸.

''ஆமாi. ந÷லCவ·ள ¸ பா¸÷க·ல! ராதா அவ·ள அவசர அவசரமாக ·|¸÷_
அ_||¬¬|¸, அ·க இ_¸_...''

'இ·த ஏ÷ ¸ அ|பCவ «சா÷ல·ல?''

''ராதாதா÷ Cக|¸÷÷|டா_. உ·÷|ட «சா÷ல Cவcடாi_.'' எ÷ன இ_!
அ¸¸¬¬ எ·Cக?

''இ|ப ஏ÷ «சா÷Cற?''

''¸ Cக|டதாCல.''

''ச¸, CமCல «சா÷_!''

''CமCல «சா÷ல எ÷ன இ_÷_ ம_? உ÷ கணவ÷ ÷|ட, ம_ மா¸¸, ஓ¸ அ¸யா|
«பc·ண ஏமா¸தற_ அ÷÷ரமi'_ «சா÷÷| பா¸¸Cத÷! ராதா «ராiப
·Cநாதமான த¸÷க வாதi பcc, அவ பா¸÷காத இ_÷கற|ப எ÷ன
நட÷÷ற_·கற_ அவ·ள எ_÷_| பா¸÷க_i'_ Cக|டா¸.''

''ராதா எ·÷|ட ¬ட¬ «சா÷னா¸!''

''எ÷ன_! இ·த ராதா உ·÷|ட «சா÷÷|டாரா? அ·த÷ Cக|¸÷÷|¸ ¸...''

''ராதா «சா÷னப,Cய நட¸__¬¬.''

''எ÷ன ம_ «சா÷Cற? என÷_| ,¸ய·ல.''

''ராதா வர|¸i. அ_·÷|ட Cப¬றலாi!'' எ÷றா·. ர_¸÷_¬ ச¸_
அ¸¸¬¬யாகCவ இ_¸த_.

''ம_, இ_ உ·க «ரc¸ Cப_÷_·ள ¸¸மா÷÷க|பட Cவc,ய «சா¸த ·ஷயi.''

''அ|ப,÷னா ஏ÷ «சா÷÷யாi?'' எ÷றா·.

''¸ Cக|டதால.''

''இத பா¸ ர_. இ¸த Cவ·ல«ய÷லாi எ·÷|ட நட÷கா_. ¸ ராதா÷|ட எ÷ன
பய¸_¸¸Cன?''

''பய¸_¸¸Cனனா?''

''உன÷_ ராதா கi«ப÷uல Cவ·ல «கா¸÷க_i. இ÷·ல÷னா ராதா·வ| ப¸¸
எ·÷|ட இ÷லாத·தui «பா÷லாத·தui «சா÷÷ எ·க «ரc¸ Cப_÷_·Cள
இ_÷÷ற ஒ¸_·ம·ய÷ க·ல|Cப÷_ «சா÷÷, |ளா÷«மu÷ பcண_ என÷_¸
«த¸யாதா ர_? ராதா எ÷லா¸·தui «சா÷÷யா¬¬! ஏ÷ ர_! நா÷ ச¸Cதாஷமா
இ_÷÷ற¸ல உன÷_ வu¸«ற¸¬சலா? நா·க «ரc¸ Cப_i ச¸Cதாஷமா
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

101
இ_÷க÷ ¬டாதா? நா·க எ÷ன த|,| பcCணாi! உ÷·ன÷ க÷யாணi
பcc÷க நா÷ சiம¸÷க·ல·÷ற_÷காக இ¸த மா¸¸ ·ச÷,ஷா ப¸
¸¸¸_÷க| பா¸÷க¸யா? ர_! என÷_i ராதா¸÷_i இ·டu÷ எ¸த·தமான
ரக¬ய¸i ÷·டயா_. எ_÷காக எ·க «ரc¸ Cப_÷_·ள ச¸Cதக¸·த
··த÷க| பா÷கCற? ராதா÷|ட ¸ எ÷·ன|ப¸¸ அவ_«ற÷லாi Cப¬ன÷_
என÷_¸ «த¸யாதா? ஆ¸லcCடா·ல நா÷ உ÷·ன| ப¸÷·க÷_÷
¬|||டதாக¸i ¸தா÷ எ÷னCவா ச¸¸யச¸த÷ மா¸¸ இ÷«னா_¸த÷
ம·ன··ய¸ «தாடமா|Cட÷_ «சா÷÷யாi. இ·த«ய÷லாi நா·க நi,வi_
கன¸ காc¸யா?''

''ஸ்டா| இ|! கட¸· ச¸¸யா நா÷ அ|ப, எ÷லாi உ÷ கணவ÷÷|ட CபசCவ
இ÷·ல ம_.''

''ர_! ¸ Cநா வா|ஸ் ரா· ·¸u? இ÷_i எ÷·னCய ¸·ன¬¬|¸ இ_÷Cக!
அ_÷காக¸தா÷ உ÷·ன ·வ¸¸யநாத÷ ஃபாi÷÷_ அ¸¸க|ப¸¸¸Cன÷.
¬÷ன||··ளக· மா¸¸ Cகா· «சா÷Cற. எ÷·ன மற¸__ ர_! நா÷ இ÷Cம
உன÷_÷ ÷·ட÷க மா|Cட÷. அ¸த மா¸¸ எcணCம Cவcடாi உன÷_. இ¸த
··ளயா|«ட÷லாi ·|¸·|¸ ஒ_·கா ப,|·ப ¸,¬¬|¸ ஊ_÷_| Cபாu¬
Cச_! எ÷ன.''

''ம_! இ÷Cம நா÷ எ_i Cபச ·_iப·ல. உ÷·ன| பா¸÷க ·_iப·ல. உ·க
·|¸÷_ வர ·_iப·ல. இ¸த மா¸¸ ஒ_ ஃ_÷ஸ் பார·டஸ்ல இ_÷க உன÷_
இஷ்டiனா தாராளமா இ_¸_÷க, ஐ Cடாc| Cக¸! நா÷ வCர÷.''

''இ_ இ_! இ¸த÷ _·¸ல ஸ்டா|ட÷ ஐலc,ல யா¸ உ÷·ன÷ «காc¸
·¸வா·க? ராதா வர|¸i |ரா| பcண¬ «சா÷Cற÷.''

''இ÷·ல, நா÷ பஸ் |,¬¬| Cபாu¸Cற÷.''

ம_iதா ¬¸¸தா·.

''ராதா எ÷·ன¸ ¸|¸i «கா_சi இCர÷. ராதா·வui பா¸¸_| Cப¬|¸|
CபாuCர÷. இ|ப வ¸__i. அ_வ·ர÷_i ·,Cயா·வ¸ ¸_||| Cபா|¸|
பா¸¸_÷÷|¸ இ_÷÷யா? இ÷·ல. ,.·.ல Cல| ·ந|Cஷா பா¸÷க¸யா? ¸ இ·த
எ·÷|ட «சா÷ன·த நா÷ உடCன மற¸தா¬¬, பரவாu÷·ல! உ÷·ன «ச_¸தற_
எ÷Cம÷ இ÷_i உ·ள ஆ·ச தா÷! எ÷னால ,¸_¬÷க ¸,யற_!''

''உ÷·ன·ட ¸|டாளான «பc உலக¸¸ல இ_÷க ¸,uமா! எ÷ன ம·ன· ¸?
உ÷ கணவ÷ கc_÷_ ¸÷ ஏu÷÷றா÷. அ·த| பா¸÷க ம_÷_i ம·ற|,÷
க|,ன «பா|·ட÷ _¸·ரயா ¸?

''இCதா, ராதா வ¸தா¬¬.''

ர_ப¸÷_÷ «கா_சi அ¬சமாக¸i அ_வ_|பாக¸i இ_¸த_.

''ரா|, ¸ «சா÷னப,Cய ஆu_¬¬!'' எ÷_ அவ÷ Cதா·ள÷ க|,÷ «காcடா·.

''ஹCலா ர_, ¸ இ÷_i Cபாக·ல இ÷·லயா?''

''ரா|, ¸ «சா÷ன அCத வா¸¸·தக·ள உபCயா÷¬சா÷. எ÷ன ர_? அ|ப,Cய ¸
«சா÷னப, ஆ¬¬!''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

102

ராதா÷ஷ÷ ர_ப¸·ய ஒCர ஒ_¸·ற ¸i¸¸_ பா¸¸_·|¸, ''இஸ் இ|!'' எ÷றா÷.
''«சா÷÷யா¬¬÷·ல ர_?'' எ÷றா÷.
''ராதா, ¸·க «ராiப «க|,÷கார¸.''

''«க|,÷கார¸ இ÷·ல÷னா ஸீ÷ய¸ ·வஸ் |«ரஸி«டcடா இ_÷க ¸,uமா?''
எ÷றா· ம_.

''ரா|! ர_ உ÷·ன| ப¸¸ எ÷ன «சா÷னா_i அ·த|ப¸¸÷ கவ·ல|படாத.
இ¸த÷ _·¸ல ·|¸÷_ நட¸_ CபாCவ÷_ «சா÷னா÷. நா÷தா÷ Cவcடாi, ¸
«ரc¸ Cப·ர| ப¸¸ui எ÷ன அவ_றா¬ «சா÷னா_i நா·க Cகா·¬¬÷க|
Cபாற¸÷·ல'÷_ «சா÷÷ ¸_¸¸ «வ¬¬_÷Cக÷. ÷· i எ ÷ஸ் ·ம ,ய¸!''

''ஹா|| ஆ÷வ¸ஸ¸ «சா÷லCவ இ÷·லCய! யா¸ வ¸தா_i நi·ம÷ க·ல÷க
¸,uமா?''

''¸,யா_ ம_!''

''«ல|ஸ் |¸· ¸ த|! ÷¬ச÷ல «கா_சi «ஷ¸¸ இ_÷_ ர_, ¸ui
Cச¸¸_÷கCய÷!''

ராதா கcணா,÷ Cகா|·ப·ய உய¸¸¸, ''¸ மாCரஜ்'' எ÷றா÷ ,÷ன·கuட÷.

கா¸÷ ம¸ன¸·த ராதாதா÷ க·ல¸தா÷. ''Cஸா! «சா÷÷| பா¸¸_|ட?''

''|ரமாதமா தயா¸ பcc|m·க, ராதா ஐ க·கராƒ¤Cல| ¸ !''

''ர_, இ|ஸ் எ மா÷ஸ் வ¸÷|! ம·ன·க· ·¬வாச¸·ளவ¸க·. ம·ன·க·
ஏமா¸ற|படCவc,யவ¸க·.''

''·÷«க|'' எ÷றா÷.

''இ¸த மா¸¸ இ_¸தா¸தா÷ இ·க |·ழ÷க ¸,ui?''

''இ¸த மா¸¸ |·ழ÷க ·_iப·ல நா÷.''

''அ|ப Cபசாம ¸÷னCவ÷ Cபாu_.''

''ந÷ ஆஃ| u¸ |ஸினஸ்!''

''ஈஸி ஈஸி. எ÷·ன| ப·க¬¬÷கறதனால உன÷_ «ராiப நஷ்ட·க· ஏ¸ப¸i.''

''பரவாu÷·ல.''

''இத பா_ ர_! எ÷லா¸·தui மாரலா, எ÷¸÷கலா பா¸÷காCத. ந·ட¸·றuல
பா_. ம_iதா எ÷னதா÷ ந·னமா உ·டயc¸தா_i, எ÷னதா÷ இ·÷÷ஷ்
Cப¬னா_i அவ உ·_÷_·ள ர¸த¸¸÷ «கா_சi சா·¸¸¸, ¬·த
சமா¬சார·க· எ÷லாi கல¸¸_÷_! அ·த நiம அ|வா÷Cடƒ¤÷_
உபCயாக|ப¸¸¸÷÷ற¸ல எ·¸ப, இஸ் ஹா||! இ÷·லயா? «கா_சi ஆர அமர
இ·த Cயா¬¬¬| பா_. ஒ_ கணவ÷, ம·ன· இ÷லாதCபா_ எ÷ன
«சuயறா·கற_ அவ_·டய ச¸Cதாஷ¸·த எ_÷_ பா¸÷க_i?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

103

''இCத ¸வ¸ஸா இ_¸தா?''

''·ம ,ய¸ ர_! அ_தா÷ இ¸¸ய| «பcc÷ த÷¸த÷·ம. Cதவ,யா ·|¸÷_
¬·டய _÷÷|¸| Cபாவா! இ·த| பா_. எ÷லா¸·தui மற. எ·¬ட ஒ_¸·ற
¸Cரா| வா! வா¸÷·க·கற_ எ÷ன_÷_ காc|÷கCற÷.''

''தா·÷ஸ்! _| ·ந|! இ·கதா÷ நா÷ இற·÷÷க_i'' எ÷றா÷ ர_.

ப¸÷·கu÷ வ¸_ ப¸¸தCபா_ த÷ வா¸÷·கu÷ ம_iதா சகா|தi
¸,¸_·|ட_ எ÷Cற ¸·ன¸தா÷. இ÷ அவ¸க_ட÷ Cப¬வ¸Cலா பழ_வ¸Cலா
அ¸¸தi÷·ல. ¬லபமாக ஏமா·யா÷÷ ·|டா÷. «பாறா·ம |,¸த ப·ழய காதல÷
பா¸¸ர¸·த÷ «கா¸¸_ ·|டா÷. ம_iதா·வ| Cபால «வ_·யாக... «வ_·யா!
¸|டா·!

காCலஜி÷ அவ÷ ¸|Cபா¸| ஏ¸_÷ «கா·ள|ப|ட_ ¬ட அவ_÷_ அ·வள¸
ச¸Cதாஷ¸·த¸ தர·÷·ல. இ¸த வ_ஷi த||¸_ ·டலாi. இ÷ Cகா·ட
கால¸¸÷ வர|Cபா_i ப¸|·சதா÷ «க¸. வ_|,க_÷_ ஒ_·காக¬ «ச÷_
ஒ_·காக| பாஸ் பcc, ஒ_·காக ஒ_ «பc·ண÷ க÷யாணi «சu_ «காc¸
இ|ப,«ய÷லாi சi|ரதாயமாக ¸·ன¸தா÷. வ_|,க·÷ ஜ÷ன÷க· இ÷லாத_
ஆ_தலாகCவ இ_¸த_. ¬ஸ÷ மா¸ கா¸_ மர·க·÷ அ·ல¸த_. மாணவ¸க·
வ_|,÷_· ஃ|¸ஸ்| ··ளயா,னா¸க·. அவ¸க· உ¸சாக¸¸÷ இ·டCய
ப¸|·ச பய·ம ஊடா¸வ·தui உணர ¸,¸த_. |«ராபஸ¸ வ_i வ·ர அ¸த¬
¬¸ய |ளாஸ்,÷ தக|·ட¬ ¬ழ¸¸| |,¸_÷ «காc,_÷க, உ·ள வ¸த
|«ராபஸ¸ l ஹ÷ த÷Cம÷ அ_ படாம÷ த·ல·ய¸ தா¸¸¸÷ «கா·ள
Cவc,u_¸த_! எ÷லா_i ¸m«ர÷_ ம¸னமா÷·ட, அவ¸ Cகா|¸_ வ_|·ப
,ஸ்iஸ் பcc ·¸வா¸ எ÷_ எ¸¸பா¸¸தா÷. ப¸லாக அவ¸ அ¸த வcண¸
தக|·ட| «பா_÷÷ Cம·ஜ Cம÷ ·வ¸_ ·|¸ ம÷÷÷_i ,÷ன·கuட÷,
'இ¸த÷ க÷_¸ «ராiப மா¸·|ட_’ எ÷_ பாட¸·த¸ «தாட·÷னா¸.
மாணவ¸க· «ச|டiப¸÷_¸_ «ராiப¸தா÷ மா¸·|டா¸க·. ·த¸யi |ற¸_
·|ட_. எ¸··க¸ ·த¸யமா÷| பா¸ வ_||÷ கா|| சா||ட எ_¸_ Cபா_i ,_
வழ÷க¸·த அ¸¸க|ப¸¸¸·|டா÷. வ_||÷ ஆரiப¸¸÷ பா¸|Cப¸ தா÷
இ_|பா¸க·. ம¸ற| Cப¸ அ_¬ ¸iஷ¸¸÷_¸_ ¸|ப_ ¸iஷi வ·ர Cல|டாக
வ_வா¸க·. காரணCம இ÷லாம÷ ¸m¸ எ÷_ வ_|Cப 'ஸ்ஸ்ஸ்' எ÷_ ச|தi¸i.
·¸¸·ரயாள¸ த||¸தவ¸ Cஜா÷ அ,¸தா÷, i·கயாக÷ ·க«கா|,
ஆரவா¸¸_¬ ¬¸|பா¸க·. எத¸காக¬ ¬¸¸தாu எ÷றா÷ யா_÷_i «த¸யா_
எ÷_தா÷ Cதா÷¸ய_.

ர_ப¸÷_ இ¸த÷ Cகாலாகல·க·÷ எ÷லாi ஒ_ ¸_ அ«ம¸÷க உ¸சாக¸_ட÷
ப·Cக¸க ¸,ய·÷·ல. ¬_·மயாகCவ உண¸¸தா÷. அ,÷க, த÷·னCய
அவ¸க· Cக÷| Cப¬¬÷_ உ·ளா÷_வ·தui ஒ_வா_ ச÷¸_÷ «காc¸·¸i
¸·ல·ம÷_ வ¸_·|டா÷. ¸ஜமான ¬Cந÷த¸க· எ÷_ யா_i இ÷·ல. Cம¸
இ|Cபா«த÷லாi வாரi ஒ_¸·றதா÷ ''ஹாu'' எ÷÷றா·. அ|பா¸÷_÷ க,தi
எ_தாம÷ ஒ_ மாதi Cபாu·|ட_. அ|பா·டi நட¸த·த¬ «சா÷வத¸Cக
அவமானமாக இ_¸த_.

இ·டCய அ¸த ·வ¸¸யநாத÷ இரc¸ ¸·ற Cபா÷ பccu_¸தா¸. Cமாக÷ராi
¸¸ Cபாu_¸தா¸. அவ_·டய «ப¸ய ·|,÷ த÷யாக இ_|ப_ அவ÷ «வ_·ம·ய
அ,÷Cகா,|¸÷ கா|,ய_. ஒ_நா· ·வ¸¸யநாத÷ ·|¸÷_
¸÷ன¸·||÷லாம÷ «ச÷றா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

104
எ·÷_¸_ _·ல¸த_ எ÷_ «சா÷ல ¸,யாம÷ _|, நாu! அ·த
நா¸கா÷÷க,u÷_¸த_ எ¸¸_| «பா|டலமாக ஓ¸ இளi«பc _÷÷÷ «காc¸,
''¸·க யா¸?'' எ÷_ Cக|டா·. ர¸னா·÷ த··கயாக இ_÷_i Cபால¸ «த¸¸த_.
''iஸ்ட¸ ·வ¸¸யநாத·ன| பா¸÷க_i.''

''உ·க Cப¸?''

''ர_ப¸?''

''ஓ, ¸·களா அ_! வா·Cகா!'' எ÷றா·. உ·Cள _·ழ¸த_i |,வாதமாக இ¸¸யா,
நடராஜ¸ ¬·ல, ராஜஸ்தா÷ «பuc,·, ச·கரா¬சா¸யா¸ படi ¬வ¸÷, அல·கார
ர¸ன÷ கiபளi. ''அ|பா Cபஸ்«மc,ல Cயாகாசனi பcc|,_|பா¸. அiமா
வ¸__வா. Cப|ப¸ ப,÷÷¸·களா?'' எ÷_ ஹி¸_·÷ வாரா¸தர «வ·நா|¸|
ப¸|·ப எ¸¸_÷ «கா¸¸தா·. Cகஸ|,÷ க¸னாடக ச·÷தi கன·÷ Cபால
ஒ÷¸_÷ «காc,_÷க, ஊ_வ¸¸ வாச·ன ¸÷·க¸ தா÷÷ய_. ர¸னா ·க·ய¸
_·ட¸_÷ «காc¸ உ·Cள வ¸தா·. ''வா·க!'' - ர¸னா அவ÷ எ¸Cர உ|கா¸¸_
«கா·ள, ர_ப¸ அவ· இ|Cபா_ Cவ_ ·தமாக இ_|ப·த÷ கவ÷¸தா÷.
21

ர_ப¸ அவ·ள| பா¸¸_, ''அ÷÷÷_ பா¸|,÷_ வ¸¸_¸த_ ¸·கதானா?''
எ÷றா÷.

ர¸னா, ''ஏ÷?'' எ÷றா·.

''அ÷÷÷_ Cவற மா¸¸ ஸ்·டலா ,ரஸ் பcc÷÷|¸ இ_¸¸·க.''

''இ÷÷÷_...?''

''«கா_சi ·மலா|_¸ «த¸u_.''

''அ·வள¸ _ர¸_÷_ எ÷·ன÷ கவ÷¬¬_÷÷·களா, பரவாu÷·லCய! இ¸த
Cதச¸¸ல ¸·றய Cவஷi Cபாட_i. ¸i¸! இ_தா÷ ர_... «சா÷CனCன...''

அ¸த¸ த··க ச|·ட பாc| அc¸_ ¸_¸த|ப|ட ,_வ¸¸÷ ÷¸ க_¸த
கcகளா÷ அவ·ன| பா¸¸_, ''¸·க அ|டா¸ ஆ¸··களா?'' எ÷_ Cக|டா·.

''அ|டா¸÷னா?''

''·,Cயா Cகi'' எ÷றா· ர¸னா.

''என÷_ அ«த÷லாi «த¸யா_iமா.''

''«சஸ்!''

''Cநா சா÷ஸ்''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

105
''இ|ப ,_சா ஒ_ ·,Cயா Cக¸÷_ அ«ம¸÷க| «பcக· இய÷கi ம_|,
«த¸·¬¬÷ கலா|டா பcc÷÷|¸ இ_÷கா·க, «த¸uCமா? ஒ_ «ர| இc,ய÷
«பc·ண மர¸¸Cல க|, «வ¬¬_÷கா·களாi! இc,ய÷ஸ் எ÷லா·ரui
«கா÷_|¸÷ க·ட¬ல அ¸த| «பc·ண Cர| பcணா __ பாucடாi! எ|ப,?''

''இவ·க கா÷÷¸|ல¬ட «ஸ÷ஸ் இ_÷__!''

''¸i¸ பரதநா|,யi ஆ¸வா «த¸uமா?''

''அ|ப,யா?''

''அ|பா÷|ட ¸i¸ பரதநா|,ய¸·த| ப¸¸ Cப¬Cச எ¸÷கா¸·க. அர·Cக¸றi
·,Cயா·ல «வ¬¬_÷கா¸. ¸ண·ர மc Cநரi! Cபா|Cட ¸¸¸_¸வா¸. இ_ எ·க
பா|,... பா|,. இ_தா÷ iஸ்ட¸ ர_ப¸.''

ப|¸| ,ட·வ உ¸¸¸÷ «காc¸ கா_ ¸÷÷÷ எ÷லாi ·வரi «தா·க, ·கu÷
'¸_¸ல¸ தவ«ந¸' ,¸தக¸_ட÷ கcணா,·ய ¸÷÷÷ த··÷«காc¸ பா|,
ர_ப¸·ய ஆராu¸தா·. ''உ·க|பா Cப¸ எ÷ன?''

''Cகா·¸தராஜ்.''

''த_சா¸ரா?''

''இ÷·ல இ÷·ல.''

''நா·க·ளாi த_சா¸¸.''

''பா|, இ|ப, இ_÷காCள, ஒ÷·யா ¸¸|ட÷ ஜா÷ யா_÷_ Cக_·க,
«சா÷÷¸வா!''

ர¸னா·÷ அiமா வ¸_ ஈர÷·க·ய| ,ட·வu÷ _·ட¸_÷ «காc¸, நமஸ்காரi''
எ÷றா·. அவ· மகால|¬i மா¸¸ இ_¸தா·. _·_மi «ப¸சாக இ|¸÷ «காc¸
மாiயா¸ ம¸யா·தuட÷ நா¸கா÷ ··i|÷ உ|கா¸¸_ «காc¸, ''ர¸னா,
இவ_÷_ கா| «கா¸'' எ÷றா·.

''Cவcடாi, தா·÷ஸ்.''

''Cவcடாiனா கா| |,÷காதா, இ÷·ல. இ·க சா||ட| |,÷க·லயா?''

ர_ ச¸_ Cயா¬¸_. ''ஓCக! கா| _¸·க?''

''த|ஸ் ¸ ஸ்|¸|!'' அ_÷÷ வ¸_ ''அ÷÷÷_ பா¸|,uல ஜி÷ சா|||ட·த
அiமா÷|ட «சா÷லா¸·க... l_÷_|,!''

''l_÷_|,'' ம¸«றா_ த··க Cபா_i. ப¸÷¸÷_ வய¬÷_ அ«ம¸÷க ·சஸி÷
இ_¸தா·. 'ஹாu! எ÷றா·. ''¸ஸ் இஸ் ர_. l_ ஸ்¬÷ல வய÷÷ வா¬|பா. «சஸ்
ஆ¸வா. அ|,றi எ÷ன,, ஸாஃ|| பா÷¬ட ஆ¸Cவ இ÷·ல? l_÷ _|,! Cப_
lனா|¬.''

«பய_÷_i கா|¸¸தனமாக வள¸¸¸_¸த அ¸த| «பc_÷_i «பா_¸தi
இ÷லாம÷ இ_÷க, ¬¸|, வ¸த_ ர_ப¸÷_. ·வ¸¸யநாத÷ «ட÷÷ஸ்
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

106
ரா÷«க|¸ட÷ அ·ர ,ராய¸÷ வ¸தா¸. ''அட! ர_ப¸! எ·க|பா... எ·க ·|¸÷_
வ¸ «த¸_¬தா? ர¸னா கா| «கா¸¸¸யா. வா, «ல| i Cச_¬! ஒ_ ¸iஷi!
அ|,றi Cபஸ்«பc¸÷_| Cபாuரலாi. ஐ'÷ Cஷா u ஸi இ÷டரஸ்,· ¸·÷ஸ்!''
எ÷றா¸.

''எ¬ச¸÷·க! ·,Cயா வ_÷ற_!'' எ÷_ ர¸னா ¬¸¸தா·.

''உ·க·ள எ÷லாi பா÷÷ற|ப அ«ம¸÷கா அ·வள¸ உ·க·ள அஃ«ப÷|
பcண·ல÷_ Cதா__'' எ÷றா÷.

''இவ_÷_ இc,யாதா÷ «சா¸÷கi. இc,யா¸÷_| Cபாக_i! இc,யா·ல
«ச|,÷ ஆuற_i. இCததா÷ Cப¬¬.

“இ¸¸யா·÷ எ÷ன இ_÷_? எ÷னால ¸,யா_iமா. ¸Cய க÷யாணi பccc¸
Cபாu÷Cகா! எ÷னiமா?''

பா|,, ''இ·கதா÷ சகல¸i ÷·ட÷÷றCத. Cகாu÷ இ_÷_. கCணச¸, lனா|¬,
«வ·கCடச «ப_மா·! தi¸ «பாஸ்தக·க· எ÷லாi வ¸_¸ற_. வ¸த÷ பா_·Cகா,
«கா|,÷ ÷ட÷÷ற_. என÷_ அ«ம¸÷கா ,,¬¬_÷_|பா. ஒc_ «ரc¸
_|,க_÷_ பா|¸ «சா÷÷÷ «கா¸¸தா இவ_÷_ ஐ__ டால¸ வர_ «த¸uமா,
«சா÷Cலc,'' எ÷_ ம_மக·ள| பா¸¸தா·.''

அiமா ர_ப¸·யCய பா¸¸_÷ «காc,_¸தவ·, கவ÷÷க·÷·ல.

''பா|, இ·க பcற மா|¬ பா÷ஸ் ¬ட எ÷ன அழகா பcறா÷ பா_÷_
¬லா÷|பா.''

''உ·க ஒ_¸தராலui ¸_i|| Cபாக ¸,யா_÷_ ¸·ன÷÷Cற÷.''

''நா÷ Cபாக¸தா÷ CபாCற÷. என÷_ இ¸த «மஷி÷ வா¸÷·க Cபா¸ அ,¬¬|
Cபா¬¬.''

''¸·க எ·க Cவ·ல பா÷க¸·க?''

''ஒ_ கi«ப÷uல. Cவா¸| |ராஸஸ¸ «த¸uமா உ·க_÷_?''

''Cக··|ப|,_÷Cக÷. பா¸¸த¸÷·ல.''

''ஒ_ நா· வா·க கா|டCற÷. ஆ|ஸ் பய·கர ஆ|டCமஷ÷! எ·க ஆ|ஸ்ல பா¸
Cவ·லதா÷ ம_ச·க. பா¸ கi|¸|ட¸ பccடற_. எCதா ·ச÷ஸ் ஃ|஻÷
மா¸¸ இ_÷_i.''

''ஒ_ ¸·ற வ¸_ பா÷கCற÷, எ÷ன ஸா¸?''

·வ¸¸ அவ·ன Cபஸ்«மc¸÷_ அ·ழ¸_¬ «ச÷றா¸. «பcக· ஏCதா ஒ_ ரக¬ய
ஒ|ப¸தi Cபா÷ உட÷ வர·÷·ல. Cபஸ்«மc,÷ ர¸ன÷ கiபளi ·¸¸_ ம_ப,
நடராஜ¸ ¬·ல. ''டா÷ஸ் ஸ்¬÷, பா|¸ ÷ளாஸ் இ·கதா÷ நட÷÷ற_. «ரc¸ ¸_
அ«ம¸÷க| «பcக·¬ட÷ க¸_÷கறா. ப¸i÷ ராம¬ச¸¸ர÷ ¬ஷ்·ய
|Cரமலதா÷_ வ¸_ க¸_÷ «கா¸÷கறா. எ÷ன சா||டCற. ·ஸ்÷?''

''Cவcடாi. ஸா¸. Cபச¸தா÷ வ¸Cத÷.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

107

''இஃ|¸ Cடாc| ·மc| ஐ'÷ ஹா· ஒ÷.''
''Cகா அCஹ|''

''ர¸னா¸÷_ «சா÷னா, எ_÷காக|பா நiம ¬Cந÷த¸·த அவ¸ Cமல
¸c¬¬÷க_i_ Cகாப|ப|டா. ர¸னா இஸ் எ «ஸ÷ஸி|,· க¸·. ¸·றய
சiபா¸÷÷றா. «வ¸ _| இ÷ «ஹ¸ ஒ¸÷. அவ_÷_ இ¸த வ_ஷi எ|ப,யாவ_
க÷யாணi பcc «வ¬¬ர_i_ பா¸÷கCற÷. என÷_ ¸_··ட ம__¸,
த_சா¸¸, «ம|ராஸ், பCராc÷_ எ÷லாi ஏக|ப|ட ஜாதகi வர_. எ÷லாi தu¸
வ·டக·. என÷_ ர¸னா க÷யாண¸·த| ப¸¸ «ரc¸ |¸÷ஸி||·. ¸த÷ல
இc,யனாக¸தா÷ இ_÷க_i. அ|,றi அ«ம¸÷கா·ல கc,÷¸ பcண
வாu|,·ளவனா இ_÷க_i. «ரc¸ ·த¸¸லui ¸ «பா_¸¸u_÷Cக எ÷ன
«சா÷Cற? ஐi எ |«ளu÷ Cம÷!''

''ர¸னா¸÷_ அ«ம¸÷கா·ல «தாட¸¸_ இ_÷க இஷ்டi÷·ல Cபால இ_÷_.''

''நா÷«ச÷ஸ்! அவ அ|ப,¸தா÷ «சா÷_வா. இ·க ·|டா எ·க_÷_ Cவற வா¸¸
÷·டயா_. அ·க÷லாi Cபாu இ_÷க ¸,யா_.''

''எ÷ன ஸா¸?''

ஸ்கா|·ச ·_·÷÷ «காc¸, ''அ·Cக Cபானா ¸த÷ல ஒ_ «ட÷Cபா÷
÷·ட÷_மா «சா÷_?''

''«கா_சi நாளா_i. «ட÷Cபா÷·கற_ அ·வள¸ ¸÷÷யமா?''

''·ம கா|! Cபா÷ இ÷லாம எ÷ன பcண ¸,ui. உ·க ,.·. பா_. _·வ÷
கா|,c¸ அ·ர மc ¸÷_பா வா¬¬¬c¸ இ_÷கா÷.''

ர¸னா ஒ_ த|,÷ பCகாடா Cபால ஏCதா «காc¸ வ¸_ «கா¸¸தா·.
''பா¸¸¸·களா? _,÷க ஆரi|¬சா¬சா இ|பCவ?'' எ÷றா·.

''ஒ÷÷ ஒ÷ |¸·÷ டா¸÷·! எ÷ டா|ட·ர| பா_·Cகா. _÷ «ஹள |¸|,ஃ,÷
ஷி இஸ்!''

''அவ·ர எiபராஸ் பcணாத|பா! ம_·வCய பா¸¸¸_÷÷றவ¸ அவ¸.''

''i| ,! ஷி இஸ் ஜஸ்| எ |«ர|, டா÷! எ÷ டா|ட¸ இ÷«ட÷ஜc|
«த¸ui÷·லயா?''

''ஓ «யஸ்! டால¸ Cநா|·ட மாயமா ம·றய «வ¬¬|டா·க.''

'Cக÷ பc¸·க இ÷·ல? எ·க|பா _,¬¬_÷÷ற¸ல கc¸÷காம இ_÷கா¸.''

''Cச¬Cச ர¸னா! கi ·ம ·ச÷|!'' எ÷_ த÷ ,¸¸¸·ய¸ CதாCளா¸ அ·ண¸_÷
«காc¸ ''¸ ¸ ·ல÷ ¸ஸ் ய·ஸ்ட¸?'' எ÷றா¸.

''அவ·ர ¸த÷ல Cக_·க|பா. இ|பCவ க÷னi ¬வ¸_ «வ|க|ப|¸÷÷|¸
இ_÷கா¸.''

''ர_, |«ளuனா «சா÷_, ¸ ¸ ·ல÷ ·ம டா|ட¸?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

108

ர_ப¸ தய÷க¸_ட÷, ''ஷி இஸ் ஓCக'' எ÷றா÷.
''இ¸த ஓCக ÷Cக எ÷லாi Cவcடாi. ¸ ¸ ·ல÷ ஹ¸, ஆ¸ நா|? ஐ வாc|
|«ளu÷ «யஸ் ஆ¸ Cநா.''

''«யஸ்'' எ÷றா÷.

''உ| ¸ மா¸ ஹ¸?''

''Cநா!'' எ÷றா÷.

ர¸னா வ¬கரமாக¬ ¬¸¸தா·. ''அ|பா ¸ ஆ¸ ஸ·÷!''

''ஏ÷ க÷யாணi பcc÷கமா|Cட?''

''இ÷_i இரc¸ வ_ஷ¸_÷_ க÷யாணi பcc÷÷றதா இ÷·ல.''

''Cத¸ ¸ ஆ¸!'' எ÷றா· ர¸னா.

''எi.|.ஏ. ¸,÷க_i, அதாCன?''

''அ¸÷·ல. எi.|.ஏ. ¸,¬¬|¸ என÷_÷_ ஸ்¸ரமா Cவ·ல ÷·ட÷க_i.''

''Cவ·லதாCன, நா·ள÷Cக Cவ·ல Cவ_மா வா·÷¸ தCர÷.''

''அவ·ர ஏi|பா Cபா|¸¸ «தா¸தர¸ பc¸·க! அவ¸தா÷ ÷·யரா «சா÷றாCர?''

''_÷ ய·Cம÷. நா÷ உ÷·ன ஃCபா¸ஸ் பcறதா ¸·ன¬¬÷காCத. நா÷ உ÷·ன|
|Cரா| பcறனா?''

''இ÷·ல ஸா¸, «சா÷_·க.''

''இத பா_. ¸ எ·க சா¸¬ட இ÷·ல! இஃ| ¸ Cடாc| மc| ¸ ஆ¸ நா| எ
|ராi÷. அi ஐ ·ர|?''

''¸ ஆ¸ ·ர|.''

''Cஸா வா|? Cஸா |ள, வா|? ¸ ஆ¸ எ÷ இc,ய÷! ¸ஆ¸ நா| எ |·Cள, ¸ ஆ¸
நா|ட எ ¸த÷யா¸, நா| எ «ச|,யா¸. ¸ ஆ¸ இc,ய÷! ·ர|!''

''·ர|!''

''ஐ வாc|¸ மா¸ எ÷ இc,ய÷.''

''அ|பா, எ·கCயா உ·க வா÷÷யi உ·த÷__. க÷யாணi «சu_÷க Cவc,ய_
நா÷!''

''அதா÷ «சா÷Cன÷. Cஸா iஸ்|ட¸ ர_ப¸! ¸·க எ_÷_i கவ·ல|படா¸·க. ஐ
Cடாc| வாc| எ÷ ஓவ¸ ·ந| ஆ÷ஸ¸, Cயா¬¬¬| பா_. எi.|.ஏ. எ·க ·|,ல
இ_¸_ ப,÷கலாi. எ·க ·|,ல இ_¸_ அ|·ள பcணலாi. ஜா| ÷·ட÷_i.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

109
எ_÷_i Cயா¬¬¬ «சா÷_. ஐi நா| ரஷ்ஷி· ¸. ஆனா ஒc_ ம|¸i
«சா÷_Cவ÷. உன÷_ எ÷ டா|ட¸ ÷·ட¬சா ¸ «ராiப¸i ல÷÷.''

''அ|பா இ|பதா÷ ந÷லா _,¬¬_÷கா_÷_ அ¸¸தi! டா|. Cபா_i. சா|பா¸
எ÷லாi தயா¸. அiமா ¬||டறா?''

''எ÷ ம¸த டா|ட¸ஸ் பா¸த÷ல! அ¸c| Cத எ_ச÷ஸ்? Cதசாu ப¸¸ «சா÷னCனா
உ·÷|ட? Cதசாu÷_ ஒ_ m÷ ஏஜ் டா|ட¸ இ_¸தா. ஒ_ அ«ம¸÷க·ள Cட|
பcண_i_ Cக|டா Cதசாu ப¸iஸ÷ தர மா|Cட÷_|டா÷. அ|பா÷|ட
«சா÷லாம ·÷ எc| Cட| பcc|¸ ரா¸¸¸ ப÷னc¸ மc÷_ வ¸தா! Cதசாu
எ÷ன பcணா÷ «த¸uமா? அவ வ¸த உடCன |·¸_ க÷ன¸¸÷ அ·ற_சா÷!''

''அ_÷_ அ¸த| «பாc_ எ÷னா பcணா அ·தui «சா÷÷¸.''

''அ¸த| «பாc_ எ÷ன பcc¸_ «த¸uமா? «ப|g¸÷_·ள கத·வ¬
சா¸¸c¸ Cபா÷…¤÷_ இ¸த மா¸¸ எ·க|ப÷ எ÷·ன அ,÷÷றா÷_ Cபா÷
பcc¸¬¬! ¸ ஃபாத¸ வாஸ் அ¸«ரஸ்ட|! ஃபா¸ இ÷ |¸|«மc|! அ«ரஸ்ட|
அcட «ஸc| ¸ «ஜu÷! கா÷ ¸ |÷· த|?'' எ÷_ உ¬ச¸¸_÷ Cக|டா¸.

'அ«ம¸÷கா·ல நiப ¸,ui ஸா¸.''

''எ÷ «பாc_ அ|ப, இ÷·ல! «ஜi''- மா,|ப,க·÷ ர¸னா·÷ த·ல·ய
வ_,÷ «காcCட «ச÷றா¸.

ச¸யான ஐய¸ சா|பா¸. ஸ்·| இவ_÷காகCவ ·வ¸¸_¸தா¸க· Cபால இ_¸த_.
எ÷ன எ÷னCவா ப_|,|«பா,, ச|÷ எ÷லாi இ_¸த_. பாயசi, வா·ழ|பழi,
ர¸னா அவ÷ எ¸¸÷ உ|கா¸¸_ «கா·வத¸_· அழகாக| ப¸மா¸னா·.

·வ¸¸ கவனi÷லாம÷ சா|||¸÷ «காcCட ''இத பா_|பா, உ÷·ன ·|¸
மா||··ளயா «வ¬¬÷கற¸ல உன÷_ எ¸த·ன அ|வா÷Cடஜ் பா_! ·|·ட|
பா¸¸த இ÷·ல?''

''டா|, ஷ| அ|! ஈ|'' எ÷றா· ர¸னா.

''சா||ட உடCன அ|டா¸ ஆட¸·களா எ÷Cனாட?'' எ÷றா· ¸i¸.

''எ÷·ன¸ Cதா÷க,÷க_i_ ·வரா÷÷யi Cபால இ_÷_ உ·க_÷«க÷லாi!''
எ÷றா÷.

ர¸னா ஒ_¸·ற அவ·ன ¸i¸¸_ பா¸¸தா·. ·ர÷ _÷·ய அவ· உத¸க_÷_·
·வ¸¸_¸த_. ர_ப¸÷_ ஒ_·தமான ÷ற÷க¸·த ஏ¸ப¸¸¸ய_. ச¸«ய÷றா÷
இவ· உ÷_·டயவ·! ஒ_கணi அவ¸க· பா¸·வக· Cகா¸_÷ «காcடCபா_
CமiCபா÷கான சகஜ¸·த l¸÷ «கா_சi ,¸தாக ஒ÷_ இ_¸த_. ர¸னா
ச|«ட÷_ பா¸·வ·ய¸ தc¸_÷ «காcடா·.

“உ·க_÷_ எ·க ·|¸¬ ச·மய÷ |,¬¬_÷கா?'' எ÷றா· அiமா.

''ஓ «யஸ்! ,·வ÷!''

''ப¸மனcடாCவ வ¸__·கCள÷·கறா'' எ÷றா¸ ·வ¸¸.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

110
''டா|, Cடா÷| ர| இ| இ÷!'' அ¸த| «பcக·ளui பா|,·யui மாi·யui
·வ¸¸·யui ஒ|¸«மா¸தமாக| பா¸¸தCபா_ ர_ப¸÷_, ''ஏ÷ ¬டாதா?'' எ÷_
Cதா÷¸ய_.
22

¸த÷ வ_ஷ மாணவ¸க_÷_,

மா¸÷«க|,· க¸|÷_i ப_¸u÷_¸_ Cம 21 ப¸|·ச÷_ உபCயா÷÷_i
உதாரணi «கா_சi «ப¸தாக இ_|பதா÷ (22 ப÷க·க· வ¸ண·ன, 11 ப÷க·க·
சா¸|க·) ப¸|·ச Cநரi நா_ மcu÷_¸_ நால·ர மcயாக
¸,÷க|ப|,_÷÷ற_. ச÷÷÷ழ·ம ப¸|·ச கா·ல ஒ÷ப_ மc÷Cக
«தாட·_i. |¸பக÷ ஒ÷ற·ர மcவ·ர ப¸|·ச எ_த அ_ம¸÷க|ப¸i. '÷_க¸
ஹா÷' ம¸ய உண¸÷காக| ப¸|·ச ¸,ui வ·ர ¸ற¸_ ·வ¸¸_÷க|ப¸i.
Cநா|mஸ் Cபா¸,÷ அ¸·|·ப| பா¸¸த_i ர_ப¸÷_ ¸ஜமாகCவ ¸த÷ வ_ஷ|
ப¸|·ச வ¸_ ·|ட·த உண¸¸த¸÷ உடi|÷ ஒ_·த| பரபர|,
ஏ¸ப|,_¸த_. ஒ_ வ_ஷi «கா_சi «கா_சமாக, ஸ்|¸· தள_i «பாi·மCபால
¸¸¸_·|ட_. இ÷ «கா_சi நா· ப¸|·ச ƒ¤ரi. எ÷லா¸ இய÷க¸¸_i ப¸|·ச
பயi இ_¸த_. வ_|,க· ¸,¸_·|டன எ÷ப·த நiப ¸,ய·÷·ல. «கா_சi
¬ர¸தாக| ப,¸தா÷ Cபா_i. «கா_சi கஷ்ட|ப|டா÷ Cபா_i. அத÷ |÷
Cகா·ட ·¸¸·ற. அத÷|÷ ம¸«றா_ வ_ஷi.

ஒ·«வா_ ¸னமாக, எ÷·ற÷_ எ¸த| ப¸|·ச எ_¸Cனாi எ÷ப_ மற¸_Cபாu
Cபனா·வ| |,¸த¸÷ ·ர÷க· க÷÷| Cபாக க·ட¬| ப¸|·ச (ஃ·பனா÷ஸ்)
¸,¸த_i யா_i ·ழா நட¸த÷ காCணாi. அவ¸க· _ர÷க· ஆ÷|¸÷ ஹா÷÷
«கா_சi «கா_சமாக¸ Cதu¸_ CபானCபா_ எ÷லா_i ப¸|·ச ந÷றாக
எ_¸u_|பா¸க· எ÷_ Cதா÷¸ய_! எ÷·ன¸ த·ர! இ_¸_i எ÷·ன ¸_¸த
மா|டா¸க· நா÷ அ·வள¸ Cமாசi÷·ல எ÷ப_i ,¸¸த_. எ¸¸ Cநா÷÷ய
ஸiம¸ இ÷¸த_. பாCஸா «பuCலா «ச|டiப¸ வ·ர இ·த| ப¸¸÷ கவ·ல|பட
Cவcடாi. எ·Cக Cபாவ_? «த¸ய·÷·ல. Cமாக÷ராi பா¸| ·டமாக ஒ_
·ல|ர¸u÷ Cவ·ல வா·÷¸ த_÷Cற÷ எ÷_ «சா÷÷u_÷÷றா¸. நா__ ஐ__
டால¸ ÷·ட¸தா÷ Cபா_i உu¸ வா¸வ¸÷ |ர¬·ன இ÷·ல.

ஸ்டா|ட÷ ஐலc,÷ «ப|Cரா÷ ப·÷÷÷ ஒ_ Cவ·ல இ_÷÷ற_ எ÷றா¸க·.
கcணா,÷_··_¸_ பi||÷ Cஹா·ஸ இய÷க Cவc¸i. ¬லபமான Cவ·ல.
அ÷ல_ Cவ_ யாராவ_ எதாவ_ Cவ·ல த_÷றா¸க· எ÷றா÷...

Cவ_ யாராவ_ எ÷றா÷?

·வ¸¸யநாத·ன| ப¸¸¸தா÷ ¸·ன¸தா÷. ச¸த¸|பi ·வ¸_÷ «காc¸
ர¸னா·வ| பா¸÷க| Cபாகலாi எ÷_ Cதா÷¸ய_. அCத சமயi தய÷க¸i
இ_¸த_. அ¸கi அவ¸க_ட÷ ஒ|,÷«கா·ள÷ ¬டா_ எ÷_ Cதா÷¸ய_.
இ_¸_i ர¸னா¸÷_ Cபா÷ பccனா÷.

''ஹாu! எ|ப, எ_¸÷·க ப¸|·ச?''

''பரவாu÷·ல, அ·த|ப¸¸ «ச|டiப¸ வ·ர÷_i ¸·ன÷க Cவcடாi.''

''அ|Cபா «ச|டiப¸ வ·ர÷_மா ÷¸? ¸ ஆ¸ ல÷÷!''

''எ÷ன ல÷÷? ¸_ மாசi எ÷ன «சuயற_?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

111
''எ·க ஆ|¬÷_ வா·கCள÷.''

''வ¸_''
''Cவ·ல ÷·ல வா·÷¸ தர ¸,யா_. அ|பா÷|ட Cவணா «சா÷÷ ·வ÷÷Cற÷.
எ·க ஆ|ஸ்ல எ|ப, இ_÷_i_ பா¸÷க வா_·கCள÷.''

iக ந·னமாக இ_¸த_. அ·க·Cக பல வ¸ண¸த¸|,க·. அவ¸¸÷ அ_÷÷
«பாi·ம «பாi·மயாக| «பcக·. ஒ·«வா_¸த¸ட¸i ஒ_ கi|¸|ட¸
«ட¸iன÷.

''Cப|ப¸லஸ் «சா·ஸ|,?'' எ÷றா· ர¸னா, «ம÷ய Cராஜா ¸ற¬ ச|·டui க_¸ல
பாc|¸i அc¸¸_¸தா·. Cகா|·ட÷ கழ¸¸ ·வ¸¸_¸தா·. க_¸¸÷
|,|பாக ·ட க|,u_¸தா·, இ¸|,i மா¸,i «பc«ண÷_ கா|,÷
«கா¸¸தா_i அ·ம||÷ உ·ட ஆcக_÷_ அ_÷÷ இ_¸த_. ¸cட
·ர÷களா÷ «ட¸iன÷÷ ÷Cபா¸·ட ÷·÷, ÷·÷' எ÷_ «கா¸¸னா·. அ_ ஒ_
இ÷·மயாக¬ ச¸தi «சu_·|¸¸ ¸·ரu÷ எ÷னCவா எ_¸÷ கா|,ய_.

''இ_ எ÷ன?''

''«ம_÷_ «சா÷_வா·க. எ,| பcண_iனா 'இ'·ய அ,¬சா| Cபா_i'' எ÷_
ஆ·÷ல 'இ'·ய¸ «தா|டா·.

''டா÷_«மc| Cநi?'' எ÷ற_ கi|¸|ட¸.

''கா÷|ரா 23'' எ÷_ அ,¸தா·.

கi|¸|ட¸ உ_¸தாம÷ '÷¸ர÷ ÷¸ர÷' எ÷ற_. ''ஃ|ளா|| ,ஸ்÷ல ¸த÷ல Cத¸i
இ·CகCய டா÷_«மc| இ_¸தா, அ·த÷ «காc¸ வ¸_ கா|¸i இ÷·ல÷னா
உ·ள Cபாu «ப¸சா கi|¸|ட¸ இ_÷__. அ_÷_ ஒ_ ,ஸ்÷ இ_÷__.
அ¸÷_¸_ எ¸¸_÷÷|¸ வ_i.'' கi|¸|ட¸ ¸·ரu÷ அ¸த காc|ரா÷|
ஃபார¸·த ·¸¸த_. ர¸னா க¸ஸ·ர அ·க·Cக நக¸¸¸ அ¸÷ ¬ல மா_த÷க·
«சuதா·. ''இ¸÷_¸_ என÷_ கா|| எ¸÷க |¸c| ஃCபஸ் Cபாக_iனா...''

ர_ ,¸யாம÷ ·¸÷க...

''எ÷ன அ|ப,| பா¸÷க¸·க?''

''¸ «சா÷ற·த÷ கவ÷÷கCவ இ÷·ல. நi¸¸÷கார| «பாc_ ¸¸யா¸÷_ல பா¸÷
அ«வ÷¸·ல நா|பதாவ_ மா,uல ஒ_ கi|¸|ட¸¬ட சiபாஷி÷கறா·கற_...
என÷_ ஆ¬ச¸யமா¸தா÷ இ_÷_ ர¸னா.''

''¸த÷ நi¸_÷கா¸ இ÷·ல நா_. இ«த÷லாi ¸த÷ தட·வ பா¸÷கற_÷_¸தா÷
|ரமாதமா இ_÷_i. «கா_ச நா·ல Cபா¸ அ,¬¬_i.''

ப÷க¸¸÷ இ_÷_i |¸cட¸ '÷¸ர÷ ÷¸ர÷' எ÷_ அ¸Cவகமாக ·ட| அ,¸_÷
«காc,_÷க, ''«டuஸி ·÷ |¸cட¸'' எ÷றா·.

''ஐi «வ¸ ம¬ இi|ரஸ்¸, ஆ|ஸ் _ரா இ¸த மா¸¸தானா?''

''ஆமா, இ_ அ,¬¬ ¸,÷÷ற வ·ர÷_i நா÷ ஜ÷ன÷ வ¸யா ¸¸யா¸÷·க|
பா¸¸_÷÷|Cட இ_÷க_i.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

112

''உன÷_ ¸¸யா¸÷ |,¬¬_÷கா?''

''|,¬¬¸தாCன ஆக_i. தாuநா¸ இதாCன? நா÷ ஓ¸ அ«ம¸÷க÷ ¬|,ஸ÷
«த¸uமா?''

இரc¸ Cப_i மா÷ஹா|ட÷÷ நட¸_ «ச÷·கu÷ க·ட÷ கcணா,க·÷
ம¸«றா_ ர¸னா ம¸«றா_ ர_ அ·வ|Cபா_ அவ¸க_ட÷ Cச¸¸_ «காcடா¸க·.
''என÷_ ஸி|,ஸ÷ மா¸¸Cய Cதாண·ல இ·க. இ·க |ற¸_, இ·க ப,¬¬, இ·க
பாஸ் பcc, இ·க Cவ·ல «ச_¬÷÷|¸ இ_¸தா_i எ÷ மன¬ ஒ_ க¸ப·ன
இ¸¸யா·÷தா÷ இ_÷_. எ÷லாCம …¥|ப¸ ஃ|ஷிய÷. எ÷லா_Cம ஹாu ஹாu!
எ÷லா_Cம, இ¸¸ய¸க·னா 'உன÷_| ப÷வ¸·ச எ·வள¸ அழகா இ_÷_ பா_! ¸
ஒ_ டா¸÷ |¸|,, |ர¸÷ |¸|,'iபா·க. இ¸த «சா·ஸ|,Cய i·க|ப¸¸தற
«சா·ஸ|,. எ·த எ¸¸தா_i «ப¸¬, «பஸ்|! எ÷லாCம இவ·க_÷_
உ¬சiதா÷. ,க¸¬¬ இக¸¬¬ எ÷லாi. எ¸த| ,ஸ்தக¸·த Cவணா எ¸¸_|
பா_·க. இ¸த மா¸¸ ,ஸ்தகi உலக இல÷÷ய¸¸CலCய இ_வ·ர «வ·
வ¸த¸÷·ல÷_ ,ஸ்தகi, ¬÷மா, Cசா|,¸_· எ÷லாCம …¥|ப¸Cல|,·!
எ·கCயா ப,¬Cச÷. எ¸¸கால¸¸ல எ÷லா_i ஒ_ «சகc| உலக| |ர¬¸¸யா
இ_|பா·க÷_. எ¸¸கால¸¸ல இ÷·ல ¸க¸கால¸¸CலCய அ|ப, நட¸_÷|¸
வ¸ற_. இ·க, ஹா¸|ப¸ ÷÷_ ஒ_¸த¸ அ_·மயான நாவ÷ ஒc_ எ_¸னா_ '¸
÷÷ எ மா÷÷· ப¸¸'÷_ அ_÷_ ,÷|ஸ¸ |·ரஸ், ÷|டர¸ ÷÷¸_
எ¸த·னCயா ப¸¬க· ÷·ட¬¬_. ¸·ர|படமா÷÷னா·க ஹா¸|ட¸ ÷·ய|
Cபால எ_¸தாள¸ ÷·டயா_÷_ ஓCஹா÷_ எ÷லா| ப¸¸¸·கக·_i
பாரா|,னா·க... 'அ¸¸த வ_ஷi ஹா|ப¸ ÷ அ|ரஸ்Cஸ இ÷·ல. அவ_ Cபாu...''

''|gஸ்÷யா இ|ப? இ_ நாக¸க¸Cதாட சாப÷Cக¸. வள¸¬¬Cயாட சாப÷Cக¸÷_
Cதா__. எ÷லாCம அவசரi. எ÷லா¸¸லui இவ·க_÷_ ஓ¸ அவசரi வ¸_|¸
இ_÷_.''

''நா÷ ஆ|பCர| பcணறCன கi|¸|ட¸, அ·த இ÷_i «கா_சi மாட¸·னஸ்
பcணா «ல|ட¸ எ_தற Cத·வCய இ÷லாம பcc_வா·க. «ல|ட¸ எ_¸
Cபாஸ்| பcற·த ·ட இ¸த ஆ|ஸ் கi|¸|ட¸ அ¸த ஆ|ஸ் கi|¸|ட·ர÷
¬||¸¸ தகவ·ல÷ கா|,றலாi÷·ல? அ_ மா¸¸ «ந|«வா¸÷÷·_ எ÷னCவா
·¸·தக·லாi «சu_÷|¸ இ_÷கா·க. ஸா|,·ல| |ஸினஸ் ஸிஸ்டiஸ்_ ஒ_
·|¸ மா,uCலCய ஸா|,·ல| ஆ÷«ட÷னா «வ¬¬ற| Cபாறா·களாi.
இ·÷_¸_ ¸Cரா|,÷_ CநராCவ |·ரCவ|டா கi|¸|ட¸ «தாட¸,
«வ¬¬÷கலாi. ஒ_ கால¸¸÷ Cப|ப¸·÷றCத Cபாuர|Cபா¸_ அ«ம¸÷கா·÷.
அCத Cபால Cப|ப¸ மc! Cப|ப¸ இ÷லா|டா ,¸தகi இ÷·ல. ,¸தகi இ÷லா|,
எ_¸தாள¸க· இ÷·ல...''

''அதா÷ அவ¸க·ள| ,கழற_÷_ அவசரi!''

''இ«த÷லாi இc,யா·ல ÷·டயா_?''

''அ·க வர «கா_ச நாளா_i.''

''அ_÷_·ள நாம «ச¸_| Cபாuரலாi'' எ÷றா· 'வா|÷ ¸ ஹா·?''

''சா÷«ல| i÷÷.''

'ஹாuCயா, அ·தயா சா||ட¸·க?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

113

'என÷_| |,¬¬_÷_. இ¸த ஊ¸ கா| ந÷லா÷·ல.''

''«வu÷ தாராளமாக அ,÷க, வ|டமாக Cம·சu÷ அ_÷÷ உ|கா¸¸_
கcணா,÷_ «வ·Cய ம¸யான அ«ம¸÷கா இய·_வ·த¬ சiப¸தi÷லாம÷
Cவ,÷·க பா¸¸தா¸க·.

''ஆ|¬÷_| Cபாக Cவcடாமா?''

''ம¸¸யானi ÷¸ Cபா|¸|Cட÷. எ÷ பாஸ்÷|ட «சா÷னCன, கவ÷÷க·லயா?''

''அவ÷தா÷ உ÷ பாஸா! ¸·க CபசறCத ,¸_சா¸தாCன?''

''எ÷ன, ஏதாவ_ ¸¸மானi பcc·களா?''

''க÷யாண¸·த| ப¸¸யா?''

''க÷யாண¸·த| ப¸¸÷னா «சா÷Cன÷? ¸·களா க¸ப·ன பcc÷÷¸·கCள.''

''«ராiப மட÷க¸·க. நா÷ Cவ·ல·ய| ப¸¸ Cயா¬¬¬÷÷|¸ இ_÷Cக÷.''

''ஆ¸ ¸ ¬¸யஸ்? அ|பா÷|ட «சா÷ல|¸மா? கவ·ல|படா¸·க, கc,ஷ÷ எ_i
Cபாடமா|Cட÷. Cவ·ல வா·÷¸ தCர÷. எ÷ «பாc·ண க÷யாணi
பcc÷÷¸யா÷_ அ|பா |ளc|டா Cக|டா எ|ப¸i Cபால ¬¸¬¬
ம_||_·க'' எ÷றா·. ''Cநா |¸·÷ஸ்.''

''என÷_ «வ÷Cகஷ÷லதா÷ Cவ·ல Cவ_i.''

''ஊ_÷_| Cபாக÷யா?''

''ஆ·சயா இ_÷_. எ·க|பா·வ| பா¸÷க_i. எ·க|பா «ராiப «ப¸ய ஆ_
«த¸uமா?''

''எ÷லா அ|பா¸i அ|ப,¸தா÷. ஆuரi டால¸ தாCன, Cபாகலாமா?''

''எ·க?''

''இc,யா¸÷_¸தா÷.''

''Cச¬Cச! எ÷ன, ··ளயாட¸·களா?''

''அ|ப ஒc_ «சuu·க, எ÷¬ட லாஸ்·காஸ், வ¸·களா?''

''அ_ எ·க இ_÷_?''

«நவாடா «வஸ்| Cகாஸ்| எ·க பாஸ் Cபாறா¸. எ·க கi«ப÷÷_ அ·_ ஒ_
ஃ|னா÷ஸி· |ரா_¬ இ_÷__. அ|லாc,÷ ஸி|,uலui இ_÷__. அ·க ஒ_
கா÷பர÷ஸ். நா÷ Cபாu¸தா÷ ஆக_i. ¬ட ஒ_¸த·ர அ·ழ¬¬|¸| Cபாகலாi.
அ_ ஒ_ நன¸ Cலாகi.''

''வ¸_... வ¸_...''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

114

''எ÷ன_? ம_¬ட ,ஸ்÷வ¸÷| Cபாu|¸ வ¸¸·க, எ÷¬ட வரமா|m·களா?
இ÷·ல, ம_தா÷ ¸÷÷யமா உ·க_÷_? அவ·ளui Cவ_iனா ¬|,|
Cபாகலாi, வ_வா.''

''Cவcடாi.''

''Cவcடாiனா? ம_வா? லாஸ்·காஸா?''

''நா÷ வCர÷. எ·க «சா÷_·க, Cபாகலாi ஓ¬தாCன?''

''ஓ¬ இ÷·ல. «சலவ¸¬ச·த எ÷லாi ¸_|| வா·÷¸Cவ÷.''

''எ|ப?''

''க÷யாணi ஆன_i.''

எ÷லா ஏ¸Cபா¸|க_i ஒCர «ச:¸த¸ய¸_ட÷ இ_÷÷றதாக ர_ப¸
கc¸«காcடா÷. லாஸ்·காஸ் Cபாu¬ Cச_வத¸_· அ«ம¸÷கா இ¸த·ன «ப¸¬
எ÷ப_ ,¸ய வ¸த_. இரc¸ மc Cநரi க,கார¸·த அ|ஜஸ்| பc_i
அள¸÷_ உ·ள |ரயாண ·மான¸¸÷ ¸·ர|படi கா|¸i அள¸÷_ அ«ம¸÷கா
«ப¸¬. பா·லவன| |ரCதசi எ÷ப_ ·மான¸·த ·|¸ «வ·Cய வ¸த_i
«த¸¸த_. அன÷ கா¸_ அ,¸த_ தா¸¬சா·லக·÷ மர·க· இ÷·ல. வானi
_÷÷ய ¸லமாக இ_¸த_.

''ஸ்|¸|லCய ஓ¸ ஓ|ட÷ல ஏ¸பா¸ பccu_÷கா·க. ஓ|ட÷ல இ_¸Cத பஸ்
வ¸¸_÷_i «கா_சi இ_·க, பா¸÷கலாi'' எ÷றா·. '«டஸ¸| Cராஸ் Cப¸
எ÷லாi |ரமாதமா¸தா÷ இ_÷_i'' எ÷றா·. ஓ|ட÷ i÷ பஸ்ஸி÷ எ|Cபா_i
Cபால Cர,Cயா இ_¸த_. எ|Cபா_i Cபால வiபள÷_i ,·ரவ¸. ''இ¸த|
«பா|·ட÷ கா|,லா ஊ_?''

''«பா|·ட÷ காடா பா_·க. இ¸த| |ரCதச¸¸÷ ஒ_ நாள÷_ i÷÷ய÷ கண÷÷ல
டால¸ ,ர_i.''

''·யாபாரமா?''

''இ÷·ல... _தா|டi ஆட¸·களா?''

''ஊ†¥i... என÷_ அ¸ல எ÷லாi ஈ¸பா,÷·ல.''

''அ|ப,¸தா÷ «சா÷_வா·க. ப|¸| ,ட·வ மாi«ய÷லாi «வ¸ |,¬சா|பல
ஆ,u_÷கா·க. நா÷ அ·ழ¬¬|¸| Cபாu_÷Cக÷. அ¸த «டi|Cடஷ·ன¸
த·¸÷கCவ ¸,யா_.''

''பா¸÷கலாi'' எ÷றா÷.

''ம¸¸யான Cவ·ளuல எ÷ன ட÷லா இ_÷__. ரா¸¸¸ பா_·க. அ|லாc,÷
வ¸த|,றi இ_÷_÷ «கா_சi ம¸¬ _·ற_¬¸¸_.''

ர_ «ப¸ய «ப¸ய Cபா¸¸க·ள| ப,¸_÷«காcCட வ¸தா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

115
''ஃ|ரா·÷ ஸினா|ரா இ·க வ¸_ பாடறானா எ÷ன?''
'ஆமாi, m÷ மா¸|,÷, |ரபலமான பாடக¸க· எ÷லா_i வ_வா·க. பணi
எ¸த·ன «த¸uமா? உ·க_÷_ மய÷கi வ¸__i. ஏ¸கனCவ டய¸டா
இ_÷÷·க.''

தா¸வான க|டட·க·÷ பர¸_ ·¸¸¸_¸த_ ஓ|ட÷. ந¸Cவ Cகாபா÷| ¸ல¸¸÷
ஸ்டாi| ஒ|,ன_ Cபா÷ ¸¬ச÷ _ளi «த¸¸த_. அ·ற÷_· _·ழ¸த_i
''ஊ_÷_ ஊ¸ உ·க ஓ|ட÷க·÷ ·¸¸யாசCம இ÷·ல. ஒCர மா¸¸ ப¸÷·க.
ஃப¸÷¬ச¸, கல¸ ,.·... பா¸gi அ·ம|,.''

''எ·க பா¸¸·க?''

''ஆ¸லாcCடா·÷ ம_¬ட| Cபாu_¸தCபா_.''

''ம_·வ ¸·க இ÷_i காத÷÷÷¸·களா?''

''இ÷·ல. ஏ÷?''

''Cக|Cட÷ ¬iமா. Cக|க÷ ¬டாCதா? உ·க·ள| பா¸¸தா அ¸த மா¸¸
·ட|Cபா÷_ ச¸Cதகi வ¸த_.''

''அ¸த மா¸¸ ·ட|,÷னா?''

'எ·÷_¸தா_i வா¸க' ·ட|,. அதாவ_ எ÷_·டய காத÷ ம|¸i மாறா_. அ_
__ ப¸ஸ÷| அமர¸_வ÷ காத÷. இ¸த மா¸¸ இ÷·லயா? ஸா¸,
Cகா·¬¬÷கா¸·க.''

''Cகா·¬¬÷க_i, Cகா·¬¬÷க ¸,ய·ல.''

''நா÷ ஒ¸÷_÷_| Cபாக_i. சாய·காலi வ¸த_i, ¬¸¸| பா¸÷கலாi.
அ_வ·ர÷_i சம¸தா ,.·. பா¸¸_÷÷|¸ இ_·க.''23

அவ÷ ர¸னா «ச÷ற_i «கா_சCநரi «சuவத¸யா_ ¸·க¸_| ப¸÷·கCம÷
ப¸¸_÷ «காc,_¸தா÷. ஜ÷ன÷ ¸·ரக·ள¸ ¸ற¸த_i பா·லவன வானi iக¸
_÷÷யமாக| |ரகா¬¸த_. ¸¬ச÷ _ள¸¸÷ ர|ப¸ வா¸_க·÷ _ழ¸·தக·
iத¸_ «காc,_¸தன¸. கcணா, ஆ·Cபால உஷ்ணi தவ¸¸_ «காc,_÷க,
கா¸_ வcண÷ «கா,க·ள¸ _÷,_¸¸÷ «காc,_¸தன. ர¸னா வ_வத¸_¬
சாய·காலமா÷·¸i. «கா_ச Cநரi _·கலாi எ÷_ Cயா¬¸தா÷. ஏCதா
¸·ன¸_÷ «காc¸, அ·ற·ய| _|,÷ «காc¸ ¬¸¸| பா¸÷க÷ ÷ளi|
·|டா÷.

¸ஸ|ஷ÷÷ ஓ|ட÷ «சா¸த÷கார¸ ஏக|ப|ட _·னக· வள¸÷÷றா¸ எ÷_
«த¸¸த_. க_|,i «வ_|,மாக| பல ·சஸ்க·÷ ¸¸ஸ்| ·ளiபர| பல·கக·
Cம÷ ¸_·க¸ Cதu¸_÷ «காc¸ ¬÷¸¸_÷ «காc¸ «கா|டா· ·|¸÷
«காc,_¸தன. அ¸த இ·ளஞ÷ ர_ப¸·ய ÷ராc| கா÷ய÷ அ·ழ¸_¬ «ச÷ல
«ராiப வ¸,_¸¸| பா¸¸தா÷. «ச:க¸யமாக பஸ்ஸி÷ Cபாகலாi எ÷றா÷.
அத¸«க÷லாi Cநரi இ÷·ல எ÷றா÷ ர_. அ|ப,«ய÷÷ ¬÷ன ¬÷ன
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

116
·மான¸¸÷ «ச÷லலாi. ÷ராc| கா÷ய·ன ·மான¸¸÷_¸_ பா¸|ப_
«கா··ளயழ_. ¸ui உ÷ ம·ன·ui இ·த «ராiப ர¬||¸க· எ÷றா÷.

''ம·ன·யா!' எ÷_ ·ய¸_ «காc¸ «ம÷ல «வ· வ¸_ தா¸¬சா·லu÷ நட¸தா÷.
கா¸_ அவ·ன¸ த··ய_. எi.ஜி.எi. அலா¸¸÷ ·ள÷_ எ÷«ற÷லாi ப¸பல
கஸிCனா÷க· «த÷ப|டன எ·_ பா¸¸தா_i 'கஸிCனா கஸிCனா' எ÷_
எ_¸u_¸த_. Cவ,÷·க பா¸÷கலாCம எ÷_ ஒ÷¸÷ _·ழ¸தா÷. உடCன
_¸_÷கண÷காக ஸ்லா| «மஷி÷க· «த¸¸தன. «சய¸·க ஒ·u÷ தா¸வான
«மஸ்ஸ·ன÷ ஹா÷ அ_. கா¸|«ப| ·¸¸_, பc|«பcக· பஸ் கcட÷ட¸க·
Cபால ¬_· ¬_ளாக¬ ¬÷ல·ற ·வ¸¸_¸தா¸க·. ஏராளமாக இலவச கா|
உ·Cள எ÷லா_÷_i ஒ_¸¸ «கா¸¸_÷ «காcCட இ_¸தா·. ¬க«ர|, ¬_|¸|
,·க உல·÷ «காc,_¸த_. அ¸த இய¸¸ர·க· பளபள|பாக இ_¸தன. அ_¬
«சc|, ப¸_ «சc|, இ_ப¸·த¸_ «சc| எ÷_ வ·க வ·கயான, டால¸
«மஷி÷ வ·ர இ_¸த_. கா¬ Cபாட Cவcடாi. ஒ_ ப÷க¸¸÷ இ_÷_i |,·ய¸
த·ள Cவc¸i. உ·Cள ¸÷_ ச÷கர·க· ¬ழ÷_ ¸¸_iCபா_ அவ¸¸÷
·ளi|÷ ஒ|ட|ப|,_÷_i «பாi·மக· ஒ÷_ Cச¸¸தா÷ ''«தார «தார'' எ÷_
கா¬ «கா|¸i.

ர_ப¸÷_ அ¸கi ,¸ய·÷·ல எ÷றா_i Cவ,÷·க பா¸¸தா÷. ஒ_ _வ·ள
¸·றய ஒ_ டால¸ நாணய·களாக மா¸¸÷ «காc¸, அ¸த÷ ÷ழ· கட·ம Cபா÷
ஒ÷_ ஒ÷றாக «மஷி_÷_· Cபா|¸÷ «காc¸ ·க||,·ய ஏCதா «ம|ராஸி÷
பi| அ,|பவ· Cபா÷ அ·வ|Cபா_ அ·ச¸_÷ «காc,_¸தா·. ப¸_|
ப¸·ன¸_ தட·வ÷_ ஒ_¸·ற கா¬ Cபா|¸i, ஒ_ டால_÷_ ஐ¸_ டால¸,
அ÷ல_ ப¸_ டால¸ «கா|,ன. கா¬க·ள ம_ப, Cசக¸¸_÷ «காc¸ ·டாம÷
«மஷி_÷_ அ¸|பணi «சu_ «காc,_¸தா·. ர_ப¸÷_ iக வ¬கரமாக
இ_¸த_. ஆ¸பவ¸க· எ÷லா_i |ற¸த¸÷_¸Cத பழ÷க|ப|டவ¸க· Cபால¸
Cதா¸றம·¸தா¸க·. ர_ப¸ ஓ¸ ஓ¬ கா| சா|||டா÷. ந¸Cவ ப¬·ச Cம·ஜu÷
¬|¸க·ள÷ க·ல¸_ |ளாஸ்,÷ தக¸க·ள÷ _¬¬யா÷ வா¸ வா¸ எ÷னCவா
«சu_ «காc,_¸தா¸க·. அ·வ|Cபா_ «வ¸¸ ஆரவாரi Cக|¸÷
«காc,_¸த_. ·,Cயா Cபால இ_¸த ஒ÷¸÷ ப|ட·ன அ_¸¸னா÷ ஐ¸_
¬|¸÷_÷ கா|,ய_. Cபா÷க¸ ··ளயா|¸ ர_ப¸ ஆஸ்ட÷÷ ஆ,u_÷÷றா÷.
ஒ_¸·ற «மஷி·ன¸ ¸_iப÷ க·ல¸_| Cபாட¬ «சா÷லலாi. Cஜா, வ¸தா÷
இர|,|,. ¸_ ¬|டாக வ¸தா÷ அ_¬ மட·_, நா÷_ வ¸தா÷, ர÷ வ¸தா÷,
எ÷லாவ¸¸¸_i வ¬கரமான கா¬, «மஷி÷ கா·ச÷ «கா|¸i Cபா_ எ÷னCவா
அ··÷ «கா¸|ப_ Cபால அ·வள¸ கலகல ச|தi.

ர_ப¸ கா| சா|||டத¸காக ஒ_ ப¸_ «சc| ஸ்லா| «மஷி÷÷ ஆ,|
பா¸¸தா÷. எ¸¸த எ¸||CலCய அ_¬ நாணய·க·ள அiப_ «சc| «கா|,ய_.
ர_ப¸÷_| |ரi|பாக இ_¸த_. அ¸த அiப·தui ஒ·«வா÷றாக| Cபா|டா÷.
«மஷி÷ அ¸த·ன÷_i ப¸÷ «சா÷லாம÷ ¬¸¸த_. ம¸«றா_ நாணயi Cபா|டா÷
¬ட ஒ÷_ Cச¸¸_ இரc¸ ·_¸த_. அ·த எ¸¸_|Cபா|ட¸÷ ம_ப, இரc¸
·_¸த_. அ¸த நா·லui Cபா|டா÷. எ_¸i வர·÷·ல. ப¸_ ¸iஷ¸_÷_||÷
ஆரi|¸த ப¸_ «சc|¸ட÷ அ¸த «மஷி·ன·|¸ ·ல÷னா÷. 'Cச! அiப_
«கா|,ய CபாCத ·ல÷u_÷க Cவc¸i எ÷_ த÷·ன «நா¸_ «காcடா÷. அ¸த
இட¸·த ·|¸ ·லக¸தா÷ ¸·ன¸தா÷. ச|«ட÷_ ஒ_ டால¸ வ·ர
ஆ,|பா¸÷கலாi எ÷_ ப¸_ «சc|களாக மா¸¸÷ «காcடா÷.

அழகாக| ப¸_ «சc| ¬_· ஒ÷_ ஏCதா வா¸¸யா¸ த|¬·ண÷_ மா¸¸
தயாராக ·வ¸¸_÷÷றா¸க·.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

117
அ¸த நாணய·க·ள ஒ_ டால¸ Cபானா÷ Cபா÷ற_ எ÷_ ஆரiப¸¸CலCய
¸¸மா÷¸_ ஒ·«வா÷றாக| Cபா|டா÷. எ|டாவ_ தட·வ ப¸_ «சc| ஒ_ டால¸
«கா|,ய_. ·ப ¸·றய ¬÷ல·ற அ·த¸ த÷யாக ·வ¸_÷ «காc¸ ம¸ற
நாணய·க·ள ஆ,னா÷.

அ·ரமc Cநர¸¸÷ அவ÷டi ஏக|ப|ட ¬÷ல·ற Cச¸¸_ Cபாu ·|ட_.
ப¸Cனா_ டால_i எ_ப_ «சc|¸i Cச¸¸_ «காc¸ ·|டன. ர_ப¸÷_
«ராiப __கலமாக இ_¸த_. நiப ¸,ய·÷·ல. ·கu÷ இ_÷_i «மா¸த|
பண¸·த| பா¸¸தா÷. ,ராவல¸ஸ் «ச÷_களாக ¸÷_¸·றiப_ டால¸ இ_¸த_.
¬÷ல·றயாக¬ சiபா¸¸த_ Cபாக, Cநா|¸களாக ப¸_| ப÷÷ரc¸ டால¸கள
இ_¸தன.

¸த÷÷ Cநா|¸க·ள மா¸¸÷«காc¸ ஒ_ Cப¬¬÷_ டால¸ «மஷி÷÷
ஆ,|பா¸¸தா÷. இ|Cபா_ டால·ரui வா¸÷ «காc¸ ·|ட_. இ|Cபா_ Cபா|ட
கா·ச எ¸¸Cத ஆக Cவc¸i எ÷ற «வ¸ ஏ¸ப|¸ ·|ட_.

உ·Cள «சய¸·க «வ·¬ச¸¸னா÷ Cநரi «பா__ ச¸யாக¸ «த¸ய·÷·ல. 'கா|
கா|' எ÷_ கா|Cய _,¸_÷ «காc¸, எCதா ஓ¸ ஆ|டமா|,÷ «மஷி÷ Cபால
அ·வ|Cபா_ கா¬ Cபா|¸÷ கா¬ Cபா|¸÷ ·க||,·ய¸ த··¸ த·· ஒ_கணi
தா_i அ¸த «மஷி÷÷ ஓ¸ அ·கமா÷ ·|Cடாi எ÷_ Cயா¬¸தா÷. எ÷·ன|
Cபால ·ப¸¸ய÷கார÷ யா_i இ_÷க ¸,யா_. எத¸காக இ¸த ¸|டா·
«மஷி_ட÷ உறவா¸÷Cற÷. கஸிCனா÷கார÷ எ÷ன ¸|டாளா? Cபா|ட கா¬÷_
ஐ¸_ மட··க¸ த_வத¸_? இ_¸_i அ¸த «மஷி÷÷ கா¸த ச÷¸·ய அவனா÷
lற ¸,ய·÷·ல. ,ற|ப|டவ÷, வாச¸ ஓர¸¸÷ இ_÷_i «மஷி÷÷ «கா_சi
i¬ச÷ கா·சui Cபா|¸ ·|¸, ம_ப, அத÷ அ_÷÷ உ|கா¸¸_ «காc¸
Cபா|ட கா·ச எ¸¸_·ட Cவc¸i எ÷_ «வ¸ வ¸_, க·ட¬u÷ «வ_|,
உடi, ¸_வ_i பர·u_÷க «வ·Cய வ¸தCபா_ ஆ¬ச¸ய|ப|டா÷.
இ_|,u_¸த_. ச¸யாக ஆ_மcCநரi அ¸த «மஷி÷க_ட÷ ஆ,u_÷÷றா÷.
«வ·Cய «த¸¸த இர¸ «வ·¬ச உ¸சாக¸¸÷ அவனா÷ ப·_ «கா·ள
¸,ய·÷·ல. ¸¸யா¸÷÷÷ ·டiஸ் ஸ்«காய·ர ·_·_i அள¸÷_÷ ÷¸வானi
_ரா¸i வcண ·ள÷_க·டi Cதா¸_ ·|¸, _¸ய÷ ·|¸÷_| Cபாu_¸தா÷.
வcண¬ சர·க· ·¸·தயாக ஓ,ன. தi·ம¸ தாCம _·ட¸_÷ «காcடன.
«ம:னமாக «வ,¸_÷ «காcடன. அ¸த மாய¸ «த_·÷ கா¸க·÷ «தாட¸¸த
Cந¸¸¸யான «வ·¬ச¸¸÷ ÷¸_க·ள÷ கட¸_ எ¸Cர இ_÷_i ஓ|ட_÷_¸
¸_i| வ_வத¸_ அ·ரமc Cநரமாu¸_.

ர¸னா ·கu÷ Cகா÷ ,÷·ன உ¸_¬÷ «காc¸ ,.· பா¸¸_÷ «காc,_¸தா·.
''எ·க Cபாu|m·க? இ÷_i «கா_ச Cநர¸¸Cல... Cபா÷¬÷_ Cபா÷
பccu_|Cப÷...''

ர_ப¸ ப¸÷·கu÷ ·_¸_ த÷ „¥÷க·ள அய¸¸ட÷ கழ¸¸னா÷. ''இ|ப,
¬¸¸| பா¸÷கலாi_ Cபாu_¸Cத÷.''

''எ¸த·ன Cதா¸¸·க?'' எ÷றா· ,.·.u÷_¸_ கc·ண எ¸÷காம÷,

''எ|ப,¸ «த¸ui?''

''உ·க ¸_¬ல ¸யா÷·ஸ÷ மா¸¸ Cதா÷· எ_¸u_÷_. எ¸த·ன Cதா¸¸·க?''

''«காc¸ Cபாu_¸த கா«ச÷லாi அ¸|. பாழா| Cபாற «மஷி÷ _¸¸_÷ _¸¸_
உu·ர வா·கற_.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

118
''எ¸த·ன ·|,·க?''

''¬மா¸ இ___ டால¸ இ_÷_i'' எ÷_ «பாu «சா÷னா÷.

''இ·வள¸தானா? பரவாu÷·ல எ·க பா|,Cய இ__¸தiப_ டால¸ ·|டா!
Cபசாம ஒ_ «சc|டா மா¸¸, ¸_i|| Cபாறவ·ர÷_i «வ¸ |,¬சா|பல
ஆ¸÷_ உ÷கா¸¸ «வ¬¬|Cடாi!''

''«ராiப Cமாசi பணi தர_, அதா÷ Cசாகi!''

''அ·க Cபாu மா|,÷÷|டiனா Cபா¬¬ «வ·Cய வர¸,யா_. பணi Cவ_மா
உ·க_÷_?''

''கடனா வா·÷÷கCற÷. அ|,றi ¸_||÷ «கா¸¸_¸Cற÷.''

''அ|,றiனா எ|ப?''

''நா÷ ÷¸ நா·ல சiபா¸÷க ஆரi|¬ச_÷க|,றi.''

''Cவற ப¸÷ வராCத?'' எ÷றா·. ''எதாவ_ Cஷா¸÷_| Cபாகலாமா? ஒயஸிஸ்
எi.ஜி.எi மா¸¸ எட¸¸÷ எ÷லாi ந÷ல Cஷா இ_÷_i.''

''ஐi டய¸| ர¸னா! ப¬-Cவற.''

''கா·லல இ_¸_ ஒc_Cம சா||ட·லயா, இ¸தா·க'' எ÷_ ஒ_ சா÷Cல|
ப|·ட·ய எ¸¸_÷ «கா¸¸தா·.

''உ÷ Cவ·ல எ÷ன ஆ¬¬?''

''Cவ·ல எ÷ன Cவ·ல? ¸_ மcCநரiதா÷ அ|,றi அவ·கவ·க கஸிCனா
ப÷கi Cபாu|டா·க. நா÷தா÷ ''¸·க வ_··க''÷_ கா¸_÷|¸ இ_¸Cத÷.''

''ஸா¸! நா÷ இ÷Cம கஸிCனா ப÷கi த·ல«வ¬¬| ப¸÷க| Cபாற¸÷·ல.''

''அ«த÷லாi இ·க ¸,யா_. இ¸த ஊ¸ல இ_÷÷ற வ·ர÷_i _தா,÷÷|¸தா÷
இ_÷க_i. «பா|·ட÷காடா, பா·லவனமா இ_¸த இட¸·த «தuவCலாகi
மா¸¸ ஆ÷÷ «வ¬¬_÷கா·க. பா_·க «நவாடா÷கார·க.''

''இ÷·ல, இ·க †¤ல¸டாi ÷ராc| கா÷ய÷_ எதாவ_ பா¸¸_|¸ ·|·ட|
பா¸÷க| Cபாக Cவc,ய_தா÷.''

''நா÷ ஆட Cவcடாமா?''

''¸ ¬ட ஆ¸·யா. எ÷ன?''

''பணi நi¸¸÷·ல÷_ ஆ¸Cவ÷. ஒ_ ஸ்Cடஜ்ல ¸_¸¸c,¸Cவ÷.''

''அத¸_ மன¸டi Cவ_i.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

119
''¸த÷ல கா¬ Cவ_i! இ¸த¸ Cதச¸¸ல கா¬÷·ல÷னா «ராiப Cசாகi. இ¸¸யா
மா¸¸ இட¸¸ல கா¬÷லாம இ_÷÷றதனால ஆத·கi _·ற¬ச÷. அ_÷_¸தா÷
எ÷·ன இ¸¸யா¸÷_ ¬|,|¸| Cபாu_·க÷_ «சா÷Cற÷.''

''உ·க|பா ¸ வரமா|Cட÷_ «சா÷றா_.''

''அ«த÷லாi இ÷·ல. எ|ப Cவணா வர¸ தயா¸ நா÷. எ÷னால அ|ஜஸ்| பcc÷க
¸,ui உ·க_÷_?''

''இ·க அ«ம¸÷க வ¸த_÷_ ஒc_ «ரc¸ வ_ஷமாவ_ «கா_சi
சiபா¸¬¬|¸.''

''அக|ப|ட·த¬ ¬_|,÷÷|¸ ÷ளi|டலாi_ உ¸Cதசi. ஏ÷? அ·÷_¸_ வ¸ற
எ÷லா_i இCத எcண¸·த «வ·|ப¸¸தறா·க!''

''இ·க இவ·கCளாட இ·ழயற_ «ராiப÷ கஷ்டi_ ¸தாCன «சா÷Cன?''

''ம_iதா·வ÷ க÷யாண¸_÷க|,றi ச¸¸¬¬·கCள, அவ மா¸u_÷காளா?''
எ÷றா· ¸m«ர÷_ Cப¬·ச மா¸¸.

''அவ·ள| ப¸¸ எ÷ன இ|ப?''

''ஒ_ ÷¸¸யாஸி|,தா÷ அவ «ராiப அழ_ இ÷·லயா?''

''உ·க_÷_ «ராiப ஏமா¸றமா இ_¸¸_÷_i. அ_÷_¸தா÷ ¸·க
அ«ம¸÷கா¸÷_ வ¸¸·க?''

''Cச¬Cச! ப,÷க வ¸Cத÷.''

''அ«த÷லாi «ரcடாi ப|சi. உ÷ ,_ஷ÷ ம|¸i தானா அ«ம¸÷கா நா÷ ம|¸i
அ«ம¸÷கா இ÷·லயா÷_ கா|டற_÷_¸தா÷ வ¸¸_÷÷·க இ÷·லயா?''

''அ|ப, யா¸ «சா÷ன_?''

''அவ ஒ_ ·த¸¸÷ இ÷_i உ·க எcண·க·ள டாiCன| பcறா இ÷·லயா?''

''Cச¬Cச? அவ·ள| ப¸¸ ¸·ன÷÷ற·த எ|பCவா ·|டா¬¬!''

''|÷ன ஏ÷ எ·க_÷_| |, «கா¸¸_| Cபச மா|Cட·க¸·க?''

''ர¸னா, நா÷ க÷யாணi «சu_÷கற_÷காக அ«ம¸÷கா¸÷_ வர·ல
ப,÷÷ற_÷காக!''

''உ·க·ள யா¸ ப,÷க Cவணாi_ «சா÷னா?''

''க÷யாணi பc_÷÷|ட÷னா அ|,றi உ÷·ன¸தா÷ ப,¬¬÷÷|¸ இ_|Cப÷.
க÷யாணi·கற_ «ராiப| «ப¸ய ,ஸ்|ரா஻÷. «ப¸ய «பா_|,.''

''அ«த÷லாi ¬iமா. எ÷·ன| ப¸¸ ¸·க இ÷_i ¸¸மா÷÷க·ல. எ¸த·னCயா
·பய·க டா÷டCராட, எ÷.எi.எஸ். பcc÷÷|¸ இ_÷கற|பCய ஊ_÷_ Cபாu÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

120
க÷யாணi பcc÷÷|¸ வரா·க. உ·க_÷_ இ÷_i எ÷·ன|ப¸¸ ¸¸மானமா
எ_i ¸·ன÷க¸ «த¸ய·ல. அதனாலதா÷ த|,÷ க¸÷÷¸·க அதாCன?''

''அவ· «சா÷வ_ உc·மதா÷ எ÷_ Cதா÷¸ய_. அ·த அவ· «சா÷ன_ ஒ_
·த¸¸÷ எ¸¬சலா இ_¸த_. ப¸÷·க Cம÷ உ|கா¸¸¸_÷_i அவ·ள ¸_சாக|
பா¸¸தா÷. ச|பணi க|,÷«காc¸ த·லய·ண·ய¸ _·டu÷ அ_¸¸÷«காc¸,
«ம÷தாக¬ ச|·ட அc¸_ «காc¸ தன÷காகCவ இ|ப, ஒ_ மா¸¸யாக
உ·டயc¸¸_÷÷றா· எ÷_ Cதா÷¸ய_. «பcக·டi எ¸த·ன ச÷¸க·.
எ¸த·ன ஆuத·க· இ_÷÷÷றன! இவ_÷_ எ÷·ன| |,¸_·|ட_; என÷_
இவ·ள இ÷னi |,÷க ஆரi|÷க·÷·ல அத¸_| ப¸பல «வ·|,ற÷
காரண·க· «சா÷÷÷ «காcடா_i உ·_÷_· இ÷_i ம_iதா·÷
¸·ன¸க· எ÷·ன·|¸ அ¸ய·÷·ல. ம_iதா!''

'நா÷ ச¸Cதாஷமா இ_÷÷ற¸ல உன÷_ வu¸«ற¸¬சலா? நா·க «ரc¸ Cபரi
ச¸Cதாஷமா இ_÷க÷ ¬டாதா? உ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷க¬
சiம¸÷க·ல·கற_÷காக இ¸த மா¸¸ ·ச÷,ஷா ப¸ ¸¸¸_÷க| பா÷க¸யா ர_?
எ_÷காக எ·க «ரc¸ Cப_÷_·ள ச¸Cதக¸·த ··த÷க| பா÷கCற!''

''ர¸னா, உ÷·ன நா÷ க÷யாணi பcc÷க¬ சiம¸÷÷Cற÷!''

ர¸னா ஆ¬ச¸யi. அ¸¸¬¬ எ_i கா|டா_ 'எ÷ன இ_ ¸m¸_ ¸¸மானi? நா÷
ஏCதா உ·க·ள அவசர|ப¸¸தறதா ¸·ன¬¬÷÷|,·களா?''

''அ¸÷·ல ர¸னா! என÷_i, ம_iதா¸÷_i ¸_«ந÷Cவ÷ல எ÷ன நட¸த_÷_
உன÷_¸ «த¸uமா?''

''CமiCபா÷காக¸ «த¸ui. __·÷ Cக÷கற ஆசாi இ÷·ல நா÷.''

''எ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷÷றதா ·_|பi இ_¸தா, அ·த ¸
«த¸_¬÷க_i.''

''¸_«ந÷Cவ÷uல ல· பccu_¸¸·க÷னா ¬iமா தi¸| பட¸¸ல மா¸¸¸தா÷
பccu_||·க!''

''கலா|டா பcணாத, ¬¸யஸா «சா÷Cற÷.''

''ச¸, ¬¸யஸ். «சா÷_·க.''

''¸ இ¸த மா¸¸ உ|கா¸¸¸_÷÷ற_ என÷_ ,ஸ்|ராஷ்ஷனா இ_÷__.''

''ஏ÷?'' எ÷_ த÷ மா¸·ப| பா¸¸_÷ «காcடா·.

''அதா÷ ,ஸ்|ரா஻÷!''

''இ|ப...''

''இ|ப பரவாu÷·ல. எ÷ன «சா÷ல வ¸Cத÷.''

''எ÷ன «சா÷றதா இ_¸தா_i இ_÷க|,றi தா÷'' எ÷_ அவ÷ அ_÷÷ வ¸_
அவ÷ க÷ன¸·த¸ «தா|¸ «ம_வாக ¸¸தi|டா·. ''இ___ டால¸
Cதா¸_|,·க. காத÷Cல Cதா¸_|,·க. ஏதாவ_ ஆ_த÷ Cவcடாமா?'' எ÷றா·.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

121
24

ர_ |ரi|,ட÷, ''இ_÷காCவ ¸·றய Cதா¸கலாi Cபால இ_÷Cக'' எ÷றா÷.

ர¸னா·÷ அ_÷÷ வ¸தCபா_ அவ·டi «கா_சi அ«ம¸÷க வாச·னui
«கா_சi _ழ¸·த வாச·னui இ_¸த_. ·த¸யமாக அவ·ள¸ «தா|¸|
பா¸¸தா÷. ¸¬சயமாக இ_¸தா·. ''ம_·வui இ¸த மா¸¸ «தா|,_÷÷·களா...?''
எ÷றா·.

¸· _¸¸ன_ Cபால ·ல÷÷ «காcடா÷.

''Cகா·¬¬÷கா¸·க. நா÷ «பாறா·மuல÷ Cக÷க·ல. ÷¸¸யாஸி,லதா÷...''

''நா÷ அ¸த «பாc·ண மற÷க| |ரய¸தன|ப|¸÷÷|¸ இ_÷÷ற_ ஏ÷
உன÷_| ,¸ய·ல?''

''அவ·ள மற÷கற_÷_ ¬லபமான ஒ_ வ¸ இ_தா÷'' எ÷றா·. ப¸÷·கu÷
சாu÷க|ப|¸ எ¸¸பாராம÷ த¸மா¸னா÷. ''ந¸¸· ¬¸யஸ் ர¸னா! ஓ¸ எ÷·ல÷_
Cமல உண¸¬¬ வச|படற_ «ரc¸ Cப_÷_Cம ந÷ல¸÷·ல'' எ÷_ அவ· அவ·ன
¸_வ_i «சா÷ல ·டாம÷ ¸க¸தா÷ ம_||னா·.

''¸¬¬ ¸|டற_'' எ÷றா÷.

''¸|ட|¸i, பரவாu÷·ல!''

«ட÷·ஷ÷÷ «வ·¬ச சலன¸¸÷ ர¸னா·÷ உட÷ ·ளi,க· Cகா,
கா|ட|ப|டன.

''ர¸னா! Cவcடாi ர¸னா'' எ÷றா÷.

''எ÷ன Cவcடாi? «ராiப «வ÷க|பட¸·கCள...''

''«வ÷கi இ÷·ல. கவ·ல.''

''ஒc_i ஆகா_... கவ·ல|படா¸·க.''

''|·ஸ், Cவcடாi. அ|,றi «வ¬¬÷கலாi.''

ர¸னா ச|«ட÷_ எ_¸_ த÷ உ·டக·ள¸ ¸_¸¸÷ «காc¸ ''நா÷ உ·க·ள÷
«கா_ச ·_iப·ல.''

''அ|ப,u÷·ல ர¸னா! என÷_ இ¸÷ ஆ·சu÷·ல÷_ ¸·ன¬¬÷காத. எ÷னCமா
ஓ¸ இ¸¸ய¸தனi ஒ_·தமான க|¸|«ப|,¸தனi_ «வ¬¬÷கCய÷. அ_
எ¬ச¸÷·க «சuu_. Cநரi ச¸u÷·ல÷_, '',¸u_, ம_iதா ¸¬சயi இ÷Cம
÷·ட÷கமா|டா·_ ஊ¸ஜிதமா «த¸_¬÷க ·_i,¸·க...''

''Cச¬Cச! த|பா எ¸¸_÷கற, ம_iதா ஒ_ ¸,_¬ Cபான க·த. உ÷ மா¸¸
வச¸u·ள «பாc_¬ட ¬த¸¸ரi எ¸¸_÷கற_÷_ என÷_ இ÷_i அ¸தஸ்_
வர·ல. க÷யாணi «சu_÷க சiமதi ம|¸iதா÷ எ·÷|ட இ_÷__. இ|ப
அத¸_ உcடான த_¸ இ÷_i என÷_ ஏ¸பட·÷·ல. இ¸த ¸·லu÷ நாi
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

122
«ரc¸ Cப_i உண¸¬¬ வச|ப|¸ எதாவ_ ·ப¸தi ஆu_¬¬÷னா «ரc¸
Cப_÷_i ·லஃ| _ரா வ_¸தi ஏ¸ப¸i இ÷·லயா?''

''·ப¸த·க·ள¬ சமா·÷÷ற_ இ¸த Cதச¸¸÷ «ராiப ¬லபi.''

''¸த÷ல க÷யாணi ஆக|¸i ர¸னா.''

ர¸னா அவ·ன ¸தானமாக| பா¸¸_ ''அ÷|÷வப·'' எ÷றா·. ''உ·க·ள நா÷
க|டாய|ப¸¸த ·_iப·ல.''

''நா÷ இ|ப தவற·|ட ச¸த¸|ப¸_÷காக வ_¸த|பட| Cபாற_ எ÷னCவா
¸சiதா÷ ர¸னா! இ|ஸ் ந¸¸· எகu÷ஸ்| ¸. ¸ «ராiப ·_iப÷ ¬,ய,
கவ¸¬¬கரமான «பcதா÷, ச¸CதகCம இ÷·ல.''

''ம_·வ·ட...?''

''ம_·வ| ப¸¸ன Cப¬¬ இ÷·னய Cத¸ல இ_¸_ த·ட!''

''ச¸ த·ட! வா·க சா||டலாi.''

லாஸ்·காஸ் Cபாu¸ ¸_i| வ¸த ¸ன¸¸CலCய ர¸னா த÷ த¸·தuடi
«சா÷÷u_÷க Cவc¸i. அவ¸ Cமாக÷ரா·ம வ¸_ பா¸¸தா¸. ர_·டi,
''க·கராƒ¤Cலஷ÷ஸ் ¸ ,¸¸சா÷¸தனமா ¸,«வ¸¸_|Cட... எ÷றா¸.

Cமாக÷ராi ¸i¸¸_ பா¸¸_, ''எ÷ன|பா ¸,¸?''

''உ·க_÷_¸ «த¸யா_? உ·க÷|ட «சா÷ல·ல?''

''எ·÷|ட எ_i «சா÷ல மா|டாCன இ¸த| ·பய÷.''

''ர_ப¸ ஸா¸. அ_÷_ இ÷_i ¸·றய சமயi_÷_.''

''ஒ_ வ_ஷi ஓ,Cய Cபாuடாதா? எ÷ன ராi...?''

''என÷_ ¸·க எ÷ன Cப¬÷÷¸·க÷Cன «த¸ய·ல.''

''ர_¸÷_÷ க÷யாணiபா.''

''வா|!''

''ஸா¸! ஸா¸. அ·வள¸ _ரi ம¸றவ·க÷|ட «சா÷÷÷ «கா·÷ற ¸·ல·ம÷_
இ÷_i இ¸த Cம|ட¸ வர·ல. ·வ¸¸யநாத÷ ஸா¸ டா|ட¸ ர¸னா இ_÷கா
«த¸ui÷·ல? அவ ·ஷயமா «கா_சi Cப¬¬ வா¸¸·த வ¸த_. ஸா¸ Cக|டா¸
சiமதமா÷_ ஸ்ட,ஸ் ¸,ய|¸i_ «சா÷Cன÷. என÷_ ஆ|Cசப·ண எ_i
இ÷·ல÷_ «சா÷÷u_÷Cக÷.''

''ஸ்ட,ஸ் எ÷ன ஸ்ட,ஸ்! அ_ பா|¸÷_ அ_, இ_ பா|¸÷_ இ_.'

''ர_ உ·க|பா¸÷_ இ_ «த¸uCமா?'' எ÷றா¸ Cமாக÷ராi.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

123
''இ÷Cம¸தா÷ ஸா¸ எ_த_i. இ¸த «சu¸ «ராiப Cல|டஸ்|, ச¸÷_ «சா÷÷
இ÷_i நா¸ப_ மc Cநரi ¬ட ஆக·ல.''

'ஏ÷ உ·க|பா மா|Cட÷_ «சா÷_வாரா?''

''இ÷·ல. அவ÷ கா¸,ய÷÷ற ¸·றuல நா÷ இ«த÷லாi «கா_சi பா¸÷க
Cவc,u_÷_.''

''அ_÷«க÷லாi ¸·றயCவ டயi இ_÷_ ஸா¸. ¸·க எ÷னCவா நா·ள÷_÷
க÷யாணi மா¸¸÷னா Cப¬÷÷|¸ இ_÷÷·க...''

“ச¸, ¸Cய «சா÷_, எ|ப «ர,யாu_வ?''

ர_ப¸÷_÷ «கா_சi ·வ¸¸யநாத÷ Cம÷ எ¸¬சலாக÷¬ட இ_¸த_.

''Cயா¬¬¬ «சா÷Cற÷. அவசர|பட Cவcடாi_ Cதா__.''

''எ÷ன வய_ உன÷_?''

''இ_ வய¬| |ர¬·ன இ÷·ல.''

''ர_, க÷யாணi·÷ற_ «ராiப Cயா¬¬¬¬ «சuய Cவc,ய ¸,¸. உ·க|பா÷|ட
ஒ_ வா¸¸·த Cக|¸ ¸,¸ பc_.''

''ஓu, உiம க÷யாண¸·த «வ¬¬÷÷|¸ ஜ|ஜ் பcணாCதui. «வ··ள÷கா¸ய
அவசரமா÷ க÷யாணi பcc÷÷|¸ அவ Cபாu|டா÷னா, எ·க ர¸னா
எ|Cப¸|ப|ட «பாc_. «சா÷_uயா மா||··ள ர¸னா எ|ப,|ப|ட «பாc_?''

''நா÷ க÷யாணi «சu_÷க மா|Cட·க·ல ஸா¸. «கா_சi கா÷
ஊ÷÷கCற÷_தா÷ «சா÷ல வCர÷.''

''ஊ÷÷க ஊ÷÷க. ·÷ «வu| Cமாக÷ராi! இ÷லாத·தui «பா÷லாத·தui
«சா÷÷ மா||··ள மன·ச÷ «க¸¸_ராCதui. வர|¸மா... பா¸| ·டமா ஒ_ ஜா|
உன÷_ அCர_¬ பcc «வ¬¬_÷Cக÷. ¸·க÷÷ழ·ம Cபா÷ பc_.''

அவ¸ Cபான_i ''எ÷ன|பா க_¸¸ல க¸¸ «வ¬¬÷னா Cக÷கறா¸...?'' எ÷றா¸.

''«கா_சi அவசர|ப¸¸_÷றா¸.''

''ச¸÷_ «சா÷÷|,யா?''

''அதா÷ «சா÷CனCன'' எ÷றா÷.

''எதாவ_ அ¸த| «பcCணாட ·ப¸தi ¸க¸¸_¸¸தா...?''

''Cச¬Cச, அ«த÷லாi இ÷·ல.''

''அ¸த| «பாc_ எ÷னCவா ந÷ல «பாc_தா÷, மாமனா¸தா÷ Cபா¸.''

''என÷_÷ «கா_சi _ழ|பமா இ_÷_.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

124
''உ·க|பா¸÷_ நா÷ எ_த|¸மா?''

''இ÷·ல, நாCன எ_தCற÷. எ|ப,ui நா÷ அவசர|பட| Cபாற¸÷·ல.''

''அ¸தா_ உ÷·ன ·ட| Cபாற¸÷·ல. மாமனா¸ ·|¸ ம_மகனா ஆuடாCத!
·வ¸¸யநாத÷ «ராiப இ÷ஃ_ய÷ஸ் உ·ளவ¸. ·|Cடாட ஒ_ மா||··ள
Cத·வ|படற_ அவ_÷_. ¸ ப,¬சா_i ப,÷கா·|டா_i அவ_÷_|
பரவாu÷·ல. அ«ம¸÷கா·÷ ¬÷ன¬ ¬÷ன Cவ·ல ÷·ட÷÷ற_ «ராiப ¬லபi.
உ÷·ன எ|ப,யாவ_ வ·ள¬¬| Cபா|¸_வா¸. உ·க|பா மனi Cகாணாம
நட¸_÷க அதா÷ ¸÷÷யi.”

''அவ_÷_ எ_த¸தா÷ CபாCற÷.''

¸·க·÷ழ·ம ·வ¸¸யநாத÷ அவ·ன Cபா÷÷ _ர¸¸| |,¸_ ஒ_ ·லாசi
«கா¸¸_ அ·Cக Cபாu அவ¬யi பா¸÷க¬ «சா÷னா¸.

«பா__ Cபாகாம÷ ÷ளi|னா÷. மா÷ஹா|ட÷ ப_¸u÷ ஒ_¬¸ய அ·றu÷
அ«ம¸÷க¸ ஒCர ஒ_ «ட¸iன÷ ·வ¸¸_¸தா¸. அதன_÷÷ ஒ_ 'Cமா«டi'
இ_¸த_. எ·CகCயா இ_÷_i ஒ_ கi|¸|ட_ட÷ «சu¸¸ «தாட¸,
«கா·வத¸_, எCதா ஒ_ ஹாஸ்||ட÷ இ÷ஸ்ஃப¸Cமஷ÷ ஸிஸ்ட¸¸¸_
அ|·Cகஷ÷ |«ரா÷ராiக· எ__i Cவ·ல. ''Cபஸி÷ «த¸uமா?'' எ÷_ Cக|டா¸.

ர_ ப··u÷ Cபஸி÷ Cகா¸ஸ் எ¸¸¸_¸தா÷. ''«த¸ui'' எ÷றா÷.

பட÷«க÷_ ஓ¸ அ|·Cகஷ÷ |«ரா÷ரா·ம எ¸¸_ ''இ·த எ_¸÷கா|¸ என
Cப|ப¸ «ப÷¬·ல÷ «கா¸¸_·|¸| Cபாu ·|டா¸. ர_ப¸ ஒ_ நா¸கா÷u÷
உ|கா¸¸_ «காc¸ «ம÷ல எ_¸| பா¸¸தா÷. எ¸த வ·க Cபஸி÷ எ÷ப_
«த¸ய·÷·ல. மா÷uவ÷ இ_¸த_ அ¸÷ «சா÷÷u_¸த ஆ·ணக·ள
வ·க|ப¸¸¸÷ «காcடா÷. அ_ «கா_சi ·Cனாதமான 'Cபஸி÷' Cகாபா÷,
பாஸ்க÷ வ·க ஆ·ணக_i_¸தன. எ__வ_ ¬லபமாகCவ இ_¸த_. ஒ_
«பய·ர÷ _¸|||¸ அ¸த| «பய¸ «காcடவ¸ Cபான தட·வ வ¸தCபா_ அவ_÷_
எ÷ன உபCதசi «கா¸÷க|ப|ட_. அவ¸ «கா¸÷க Cவc,ய பா÷÷ ஏதாவ_
இ_÷÷றதா எ÷_ ஒ_ ஸ்Cட|«மc| தயா¸¸_ அ·÷க Cவc,ய எ·ய
|«ரா÷ராi.

''எ÷ன பா¸யாவ_ எ_த ¸,÷றதா? ¬iமா இ_÷÷றாCய?''

''¸,¸_ ·|Cட÷.''

''¸,¸_ ·|டாயா...?'' எ÷_ அ¸த÷ கா÷த·க·ள| பா¸¸தா¸. அ«ம¸÷க÷
·ஸில,¸_·|¸ “Cவ·ல «சuui Cபால¸தா÷ இ_÷÷ற_. ·¸¸ «சா÷_வா÷.
«த÷÷¸¸ய¸க_÷Cக. ¸·ள அ¸கi எ÷_'' ஒ_ ¬க«ர|·ட| ப¸ற ·வ¸_÷
«காc¸ «ட¸iன÷ அ_÷÷ உ|கா¸¸_ «காc¸ அவ÷ எ_¸ய |«ரா÷ராi
ஆ·ணக·ள ·ஸில,¸_÷ «காcCட இ÷ட¸|«ர|ட·ர வரவ·ழ¸_ வ¸ வ¸யாக
அ,÷க «மா¸தi, ¸÷_ ஸ்Cட|«மc|க·÷தா÷ ¬÷ன த|,க· இ_¸தன.
பரவாu÷·ல எ÷_ வ¸க·ள¸ ¸_¸¸ 'ர÷' எ÷_ த|,னா¸.

«கா_ச Cநரi ¬iமா இ_¸_·|¸ ¸·ரu÷ அழகாக÷ Cக|¸·|¸ ''«பய¸'' எ÷_
Cக|ட_.

ஒ_ Cப|ப·ர அ,÷க,
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

125
உடCன ¸¸மா÷¸தப, அழகாக, வ¸த ·வரi பணi பா÷÷ எ÷லாi எ_¸÷ கா|ட,
''…¤|ப¸|! நா·ள÷_ உன÷_ இ÷_i «கா_சi க,னமான |«ரா÷ராi த_÷Cற÷.
இ¸த மாதi ¸_÷க உ÷·ன எ÷னா÷ உபCயா÷¸_÷ «கா·ள ¸,ui. வழ÷கi
Cபால வ_i |«ரா÷ராம¸ ÷·÷ Cபாu_÷÷றா÷, அவ_i இ¸¸ய÷தா÷. எ¸த·ன
பணi Cவ_i?''

''என÷_÷ Cக|க¸ «த¸ய·÷·ல'' எ÷றா÷.

ஐiப_ டால¸ «கா¸¸தா¸. ''உ÷ Cவ·லu÷ ¸ற¸·த| பா¸¸_ Cம_i
«கா¸÷÷Cற÷. Cஹ· எ ·நஸ் ·டi!''

ர_ப¸ |ரi|,ட÷ «வ·Cய வ¸தா÷. «சா¸தமாக அ«ம¸÷கா·÷ த÷ ¸ற·ம·ய
·வ¸_÷ «காc¸ சiபா¸¸த ¸த÷ டால¸க·. «ராiப¬ ச¸Cதாஷமாக இ_¸த_.
ஒ_மc Cநரi ¬ட இ÷·ல. இ¸த·ன பணமா! ·வ¸¸யநாத_÷_ ந÷¸ «சா÷ல
Cவc¸i Cபால இ_¸த_. Cபா÷ «சuதா÷.

''நா÷ |Cர,·ய÷ Cக|¸|டCன. ந÷லா எ_தற÷_ «சா÷னா÷. எ¸த·ன
«கா¸¸தா÷?

''அiப_ டால¸ ஸா¸.''

''«ராiப _·ற¬ச÷, அ¸த |«ரா÷ரா·ம கஸ்டம_÷_ ஐ__ டால_÷_
·¸__வா÷''

''என÷_ இ_ Cபா_i ஸா¸. «ராiப தா·÷ஸ்.''

''உ·க|பா¸÷_÷ க,தi எ_¸|,யா.''

''இ÷Cமதா÷ ஸா¸'' எ÷றா÷. ச¸_ உ¸சாகi _·ற¸த_. ·டமா|டா¸! ச¸த¸|பi
வ_iCபா«த÷லாi ¸·ன¸ ப¸¸_÷றா¸.

''ர¸னா÷|ட Cப¬.''

''எ|ப, இ_÷÷·க ர_? இ¸த| ப÷கCம காணCம «ராiப |ஸியா?''

''இ÷·ல ர¸னா! ர¸னா உன÷_ எ÷ன Cவ_i «சா÷_?

''Cக|டா _¸÷க மா|,·க.''

''இ÷·ல. எ÷ ¸த÷ சiபா¸¸ய¸¸ல உன÷_ ஏதாவ_ வா·÷÷
«கா¸÷கலாi_|¸...''

''அ_வா! இ¸த மா¸¸ Cக|டCத «ப¸¬, பண¸·த÷ கcடப, «சலவ¸÷கா¸·க.
அ|,றi Cத·வ|ப¸i. Cவ·ல |,¬¬_÷கா?''

''¬லபமா இ_÷_. Cபஸி÷ல எ_த¬ «சா÷னா·க. «ராiப ¬லபi எ_தற_.''

''இதனால எ÷ன «த¸u_? அ«ம¸÷கா·÷ சiபா¸÷÷ற_ ஒc_i அ·வள¸
கஷ்டi÷·ல.''

''பா¸÷கலாi.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

126
''அதனால அ·த÷ காரணமா «வ¬¬÷÷|¸ Cபாஸ்| Cபா÷ பcணாத·கறா'' எ÷_
·வ¸¸யநாத÷ _ர÷ Cக|ட_.

''இ_ யா_, அச¸¸...?''

''¬¸¸_, ''அ|பாதா÷ இ÷«னா_ Cபா÷ல Cக|¸÷÷|Cட இ_÷கா¸.''

''எ÷ டா|ட¸¬ட எதாவ_ காத÷ வசனi Cபச¸யா÷_ க|¸|ப¸¸தற_÷_¸தா÷!''

''லாஸ்·காஸி÷ Cதா¸த பண¸·த எ¸¸_ உ·க கட·ன¸ ¸_||÷ «கா¸÷க_i!''

''¸_||÷ «கா¸÷க Cவc,ய_ ¸·றயCவ இ_÷_. «வ··÷÷ழ·ம சா||ட
வ¸·களா? பய|படா¸·க. ·,Cயா ÷·டயா_. ச÷, ஞாu_ «ரc¸ நா·
இ_¸_|¸ Cபாகலாi எ÷ன?''

“«சா÷Cற÷. ம_ப, Cபா÷ பcCற÷'' எ÷றா÷.

''கழc¸÷க¸·க.''

«ட÷Cபா·ன ·வ¸த_i ம_ப, அ_ ஒ÷¸த_. எ¸¸_÷ Cக|ட¸÷.

''எ¸த·ன நா¸ Cபா÷ Cப¬÷÷|¸ இ_|Cப ர_?''

''யா_?''

''நா÷தா÷ ம_iதா CபசCற÷. ·ஷயi Cக··|ப|Cட÷. «ராiப ச¸Cதாஷi.''

''எ÷ன ·ஷயi...?''

''எ÷ன ·ஷயi! Cக÷கற·த| பா_. உ·க க÷யாண ·ஷயiதா÷.... ர¸னா «சா÷னா.''

''«சா÷÷யா¬சா? அ_÷_ இ÷_i ¸·றய நா· இ_÷_ ம_?''

''¸¬சயதா¸¸தi «வ¬¬÷க| Cபாறதா ·வ¸¸ «சா÷னா¸!''

''¸¬சயதா¸¸தi இ_ எ÷ன!'' ர_¸÷_ ஆ¬ச¸யமாக இ_¸த_.

''எனCவ ர_, உன÷காக நா÷ «ராiப ச¸Cதாஷ| படCற÷. ¸ எ÷னதா÷ எ÷
கணவ·ன| ப¸¸ அவ__ «சா÷னா_i அதCனாட Cநா÷கi எ÷Cமல இ_¸த
ஒ_·தமான ஆ·ச·÷றதனால நா_i ராதா¸i உ÷·ன ம÷÷÷÷றதா
¸¸மா÷¬¬|Cடாi. இ·த«ய÷லாi «ப¸¬ பcண Cவcடாi_ ராதாCவ
«சா÷÷¸¸_.''

அவ· Cப¬¬÷ Cலசாக÷ _ழற÷ இ_¸த_.


25

ம_iதா «தாட¸¸_, ''ர_ ர_! · ஆ¸ ஸ்,÷ ஃ|«ரc|ஸ் «த¸uCமா? உன÷_
ந÷ல_÷_¸தா÷ நா÷ ·வ¸¸ ஃபாi÷·ய இc|«ரா|,¸ஸ் பcc ·|Cட÷.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

127
எ÷·னCய ¸·ன¬¬÷÷|¸ இ_÷÷ற_ உன÷_ ந÷ல¸÷·ல. ராதா¸i
அ·த¸தா÷ «சா÷÷¸_. அதனா÷தா÷.''

''ம_. ஏ÷ ¸ ஒ_ மா¸¸ CபசCற?''

''எ÷ன மா¸¸| CபசCற÷?''

''எ÷னCமா _ழ¸·த மா¸¸ _ர÷ல ஒ_·தமான _ழற÷ இ_÷Cக?''

''ஒc_i÷·ல... «கா_சi ஜி÷ சா|||Cட÷.''

''ர_ Cயா¬¸_, ''ம_! ¸ த÷யா இ_÷÷யா?''

''ஆமாi ஏ÷?''

''இ_ ந÷ல¸÷·ல ம_...''

''Cபா¸ அ,÷÷ற_ ,.·. பா¸¸_| Cபா¸ அ,÷÷ற_. «பா_·க· வா·÷| Cபா¸
அ,÷÷ற_. சா||¸ சா||¸ «ப_¸_÷÷|Cட இ_÷Cக÷. ஜி÷ அ¸கi சா||ட
மா|Cட÷. «கா_சi Cபா¸ அ,¬ச_÷னா. ¸m¸_ சதா, அ|பா அiமா ஞாபகi
வ¸¸_¬¬÷னா சா||¸Cவ÷. _÷கi வர·ல÷னா அ|றi வ¸_ «த¸uCமா
உன÷_? ¬தா «ராiப உயரமாu|டா÷. Cபா|Cடா அ_||¬¬_¸தா·க.''

''ம_ ¸ இ|ப,¸ த÷யா இ_÷கற|ப |¸·÷ பcற_ அ|,றi இ_Cவ
பழ÷கமாu¸i...''

''Cச¬Cச அ«த÷லாi கc|Cரா÷லதா÷ «வ¬¬_÷Cக÷. ஸ்Cமா÷÷·¬ட
கc|Cரா÷லதா÷ «வ¬¬_÷Cக÷.''

'¬¬¬¬! அ«ம¸÷கா வ¸_ «ராiப மா¸¸¸¬¬ ம_ உ÷·ன!''

''அ«ம¸÷கா இ÷·ல... ராதா தா÷ மா¸¸¬¬! ராதாதா÷ என÷_ ¬த¸¸ரi
த¸¸_÷_. எ÷ன Cவணா பcc÷க, எ÷ன Cவணா வா·÷÷க...''

''இ_ ஒ_ ¬த¸¸ரமா ம_?''

''இ÷லாம |÷ன? ராதா மா¸¸ ஒ_ ஹஸ்பc¸...'' எ÷_ ஆரi|¸தவ·ள ர_ ¬_÷÷,
''அ|,றi Cபசலாi ம_ உடi·ப| பா¸¸_÷க'' எ÷றா÷.

''_| ·ப'' எ÷றா·. «ட÷Cபா·ன ·வ¸தவ÷ 'இ÷_i ¸ «த¸¸_
«கா·ள·÷·லயா? Cப·தCய, ¸|டாCள' எ÷_ எcc÷ «காcடா÷.

அ÷,·ள ர_.

உ÷ க,தi ÷·ட¸த_. எ÷·ன÷ Cக|காம÷ ¸ ¸·றய ஏ¸பா¸க· «சu_
«காc,_|ப_ ப¸¸ «ராiப ச¸Cதாஷi. இ¸த÷ க|ட¸¸லாவ_ தகவ÷
«சா÷ன·த| ப¸¸ui ச¸Cதாஷiதா÷. எ÷·ன அ|||ராயi Cக|,_|ப_
·¸·தயாக இ_¸த_. ந÷லCவ·ள! இ·_ மc¸¸தா¸÷ உ|கா¸¸_ «காc¸,
க¸·த க¸·தயாக «பcக· ப¸¸ ·வர·க· Cசக¸¸_÷ «காc¸ உன÷_
Cபா|Cடா÷க· பா¸ஸ÷÷ அ_|ப ஏ¸பா¸ பcc÷ «காc,_÷÷Cறாi. நா_i
«ஜய¸¸ui. இ|Cபா_ அ¸த÷ கா¬ i¬சiதா÷. ர¸னா கல¸ Cபா|Cடா·வ|
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

128
பா¸¸Cத÷. அழகாக இ_÷÷றா·. «ஜய¸¸, அவ· «ஜய|ரதா·வ| Cபா÷
இ_|பதாக¬ «சா÷னா·. «ஜய|ரதா·வ என÷_¸ «த¸யாததா÷ அ||ராயi «சா÷ல
¸,ய·÷·ல. ர¸னா என÷_ எ_¸ய க,த¸i பா¸¸Cத÷. தi¸÷
எ_¸u_÷கலாi எ÷_ Cதா÷¸ய_. _·ற|ப|ட தiழாக இ_||_i வ¬கரமாக
இ_¸¸_÷_i.

உன÷_ இ¸த÷ க|ட¸¸÷ க÷யாணi Cத·வயா எ÷ப·த| ப¸¸ நா÷
Cயா¬¸Cத÷. ப,|, ¸,ய இ÷_i ஒ_ வ_ஷi இ_÷_iCபா_ Cவ·ல
ஸ்¸ரi÷லாம÷ இ_÷_iCபா_ எத¸_ க÷யாணi? ஆனா÷ உன÷_ இ¸த÷
க|ட¸¸÷ க÷யாணi Cத·வ எ÷_தா÷ என÷_| ப¸÷ற_. வய¬| |ர¬·ன
இ÷·ல இ_. உன÷_ க÷யாண வயசா÷·|ட_. ம_iதா அ·Cக இ_|பதா÷
உன÷_¬ ¬ல சபல·க_i ·த¸ய·க_i ஏ¸படலாi. அ_¸i ¸ க,த¸¸÷
எ_¸u_¸தப, ஏதாவ_ ¬÷க÷ ஏ¸படலாi. இ¸த ¸·லu÷ க÷யாணi எ÷_
ஒ÷_ ஏ¸ப|¸, ப¸÷ «சா÷ல ம·ன· எ÷_ ஏ¸ப|¸, மாமனா¸ ·¸ எ÷_,
¬¸¸_i உ÷·ன÷ Cக·· Cக|க, பா¸¸_÷ «கா·ள ஜன·க·
அ«ம¸÷கா·CலCய அ·மவ_ உன÷_ ந÷ல_தா÷!

எ÷ அ||ராய¸·த÷ Cக|டா÷ க÷யாண¸·த வ_÷ற ஜனவ¸u÷ ·வ¸_÷
«கா·ளலாi. எ÷னா÷ அ·«க÷லாi வர ¸,யா_. இ·CகCய ¸·க· வர ¸,¸தா÷
ச¸. இ÷·லCய÷ எ÷ ஆ¬க· எ|Cபா_i உன÷_ இ_÷_i. Cபா|Cடா÷க·
இ_÷கCவ இ_÷÷ற_. ·¸¸·றu÷ வ_iCபா_ ·,Cயா அ÷ல_ ¸·ர|படi
¸த÷ய·வ கா|, ·|டா÷ Cபா÷ற_.

- இ|ப,÷_ உ÷ அ÷,·ள அ|பா.

ர¸னா அ·த| ப,¸_ ¸,¸_ ·|¸ ''உ·க|பா¸÷_ Cகாபi'' எ÷றா·.

''Cகாபi÷லாம இ_÷_மா?''

''ஒCர ·பய÷தாCன ¸·க? இ¸த மா¸¸ த÷÷¬·ச|ப,...''

''Cச¬Cச, அ_÷«க÷லாi கவ·ல|பட மா|டா¸. Cவற எ_÷Cகா Cகாபi.''

''ஒc_ «சu_ரலாi. க÷யாண¸·த இ¸¸யா·CலCய «வ¬¬÷கலாi.''

''«சல¸ அ¸கமா_i ர¸னா.''

''«சல·வ| ப¸¸ கவ·ல|படா¸·க. அ|பா÷|ட, எ·÷|ட பணi இ_÷_!
ப¸தாuரi டால¸·÷ற_ ஒ_ ல|சi அ·Cக, உ·க|பா¸÷_ நாCன க,தi
எ_தCற÷. தi¸ல எ_¸| பா¸÷÷Cற÷. அ·க க÷யாணi «வ¬¬÷கறதா
«சா÷÷|டா ச¸Cதாஷ|ப¸வா¸.''

''நா| ஷ்¸¸''

''ர_, என÷_i அ·கதா÷ க÷யாணi பcc÷க ·_|பi. ¬÷னதா ÷ராம¸¸÷
ஒ_ Cகாu÷ல அப¬ரi÷லாம நாயனi வா¬¬¬ ¸·றய| Cப_÷_ சா|பா¸ Cபா|¸
எ·க ப·ழய ÷ராம¸¸CலCய «வ¬¬÷கலாi. «டc|,ல ¬÷மா| Cபாகலாi. m
வா·÷¬ சா||டலாi. «ச_||÷லாம நட÷கலாi. நா÷ ¬¸¸ ¬¸¸| ,ட·வ·ய÷
க|,÷÷|¸ அ|பா ம,uல உ|கா¸¸_|¸...''

''ஓCக... ஓCக...! உ·க|பா·வ க÷ஸ÷| பcc÷÷|¸ எ__ எ÷ன?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

129

''ம_ Cபா÷ பccu_¸தா.''

''என÷_i Cபா÷ பccu_¸தா. «ராiப ச¸Cதாஷi_ «சா÷னா, ர¸னா ஒc_
கவ÷¬¬Cய?''

''ஒ_ மா¸¸ Cப¬னா இ÷·லயா?''

''ஆமாi, கா·லல ஜி÷_! வா|ஸ் ஹா|ப÷· ¸ ஹ¸?''

''«கா_சi சா|||டா எ÷ன... «பா__ Cபாகாம இ_÷_i.''

''இ_¸தா_i அவ Cபசற ¸_·ச| பா¸¸தா «கா_சi அ¸கமாகCவ
சா||டா|பலதா÷ Cதாc¬¬ என÷_÷ «கா_சi கவ·லயாகCவ இ_¸த_.''

''உi. பா¸¸·களா! இ÷«னா_¸த÷ ம·ன··ய| ப¸¸ ¸·ன÷÷ற_ ¬ட¸ த|,!
உ·க_÷_ க÷யாணi ஆக| Cபாற_, ஞாபகi «வ¬¬÷க·க...''

''இ÷·ல ர¸னா. ¸ Cவணா அவ·ள| Cபாu ·சா¸¬¬| பா_. இ|ஸ் நா| ·ர|.''

''இத பா_·க, அ«ம¸÷கா·ல அவ·கவ·க _¸«சா|பன·க·ள அவ·கவ·க_÷_
·|¸_·க. ம¸றவ·க வா¸÷·கல __÷÷|¸ ப÷÷_i ச¸தன¸i «த·÷÷ற
Cத·வ«ய÷லாi இ¸த Cதச¸¸÷ ¸,யா_. ¸·க கவ·ல|பட Cவc,ய_ எ÷·ன|
ப¸¸... நா÷ ஜி÷ சா|||ட÷னா அத|¸·க. ம_iதா¸÷_ கணவ÷ இ_÷கா÷.
அவ÷ பா¸¸_÷கறா÷ எ÷ன?'' எ÷றா·.

ர¸னா ··ளயா|டாக அ·த¬ «சா÷ல·÷·ல எ÷ப_ அவ· «ந¸¸¬
¬_÷க¸¸÷_¸_ «த¸¸த_.

''அ_÷_¬ «சா÷ல·ல ர¸னா...''

''«ல|ஸ் ÷· ¸ டா||÷.''

''ஆமா, இ_ எ÷ன ¸¬சயதா¸¸தi.''

''அ|பாCவாட ஐ,யா. ||ஸ்ப¸÷ Cகாu÷ல «வ¬¬÷கலாi_ «சா÷னா¸. ¬iமா ஒ_
|÷÷÷ மா¸¸ Cபாu|¸ வ¸_ரலாi. அ|பா எ÷லாCம சi|ரதாயமா பcண_i_
பா¸÷கறா¸.''

''இ÷·ல. எ÷·ன எ|ப,யாவ_ வ·ள¬¬| Cபாட_i_ பா¸÷கறா¸. எதாவ_
ஒ_·த¸¸÷ கi| பcc ·வ÷க| பா¸÷÷றா¸.

''Cச¬Cச.... ர_! «ல|ஸ் ஹானஸ்|. க÷யாண¸¸÷ க|டாயi எ_i இ÷·ல.
உ·க_÷_ இஷ்டi÷·ல÷னா ப·¬¬÷_ «சா÷÷ரலாi.''

''«சா÷÷ர|¸மா'' எ÷றா÷.

''«சா÷_·க.''

''என÷_ உ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷க...'' எ÷_ ¸_¸¸னா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

130
அவ· கcக·÷ Cலசாக÷ கவ·ல Cதா÷_வ·த| பா¸¸தா÷. அ|பா «சா÷னா
ராம÷_ஷ்ண¸ க·த ஞாபகi வ¸த_. இ÷லற வா¸÷·கu÷ ஒ_வ÷ இ_¸த
Cபா¸_i ப¸ற¸_ இ_÷க ¸,uமா? எ÷பத¸காக அவ¸ «சா÷ன எ·ய க·த.
அ|ப,|ப|டவ÷ Cகாவல÷ «பcடா|, தாசனாக¸தா÷ இ_÷க ¸,ui.
|¬·ச÷கார_÷_ இரcடனா «கா¸÷க÷¬ட «பcடா|,uடi Cக|க Cவc,ய
¸·லu÷ இ_|பா÷.

''«சா÷_·க'' எ÷றா·.

''என÷_ உ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷கற¸ல ஒCர ஒ_ தய÷கiதா÷.''

''எ÷ன?''

''எ÷·ன உ·க ·|¸¸ «தா_வ¸¸ல க|,| Cபா|¸_··கCளா÷_.''

''ஓ! அ¸த| பயமா? மாiயா¸ ·|¸ மா||··ளயா ஆu_··க. ·ப·ய÷ «கா¸¸_
உ·க·ள ,பா¸|«மc| ஸ்Cடா_÷_ அ_||_Cவாi_ பய|பட¸·க,
அ|ப,¸தாCன...?''

''ஆமாi.''

''அ¸த மா¸¸ நா÷ அ_ம¸|Cப÷_ ¸·ன÷க¸·களா? எ÷·னui ¸·க ச¸யா|
,¸_¬÷க·ல. ¸·க எi.|.ஏ. ப,¬¬ ¸,÷÷ற_÷_ ¸÷னாCலCய உ·க_÷_
|ளா÷ எ÷லாi Cபா|¸ «வ¬¬|ட÷. எ÷ கணவ¸ என÷_ சiபா¸¬¬|
Cபாடற·த¸தா÷ «ப_·மயா ¸·ன÷÷றவ நா÷. அ¸த ·த¸¸ல
கவ·லCயபடா¸·க. அ|ப,«ய÷லாi ஆகா_... Cம_i க÷யாண¸_÷_ இ÷_i
அவசரi÷·ல.''

''¸¬சயதா¸¸த¸_÷_¸தா÷ இ÷·லயா?''

''அ|பா உ·க¬ட எ÷·ன அ_|பற·த ·_iப·ல. அ_தா÷ காரணi. நiம
«ரc¸ Cப_i இ·ளஞ¸க·. ¬த¸¸ரமான |ரCதசi. இ_ ஏதாவ_ ·ப¸தமா
ஆuட÷¬டா_÷_|¸¸தா÷ ஒ_·த¸¸÷ நாம ச¸¸÷÷ற·தui, பழகற·தui
ஸா·|,ஃ·ப பcறா¸_ «வ¬¬÷க·கCள÷.''

'',¸u_. ஆனா இ_ மா¸¸ ஏற÷_·றய ¸¬சயதா¸¸தi என÷_ ஒ_¸·ற
ஆu_¬¬. அதனால ¸¬சயதா¸¸த¸·த| ப¸¸ என÷_ ஒ_ …¤|ப¸ஸ்,ஷ÷ உc¸.''

''இ·த ஏ÷ ¸¬சயதா¸¸தi_ «வ¬¬÷க¸·க?'' ||ஸ் பா¸÷_÷_ |÷÷÷ Cபாறதா
«வ¬¬÷_·கCள÷. அ·க ¬ல ¸÷÷யமான நcப¸க·ளாi வர|Cபாறா·க. ஓ¸
அ¸¬ச·ன பcc|¸ அ¸த இட¸¸ல நiம இரc¸ Cப_÷_i க÷யாணi ஆக
Cபாற·த அ¸·÷க|Cபாறா¸. அ·வள¸தா÷! எ÷ன «சா÷¸·க?''

''ச¸'' எ÷றா÷.

''ச¸யா «சா÷_·க.''

''ச¸'' எ÷றா÷ ச¸Cதாஷ¸_ட÷.

''இ|ப எ÷·ன¸ «தாடலாi ¸·க.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

131
''«தா|டா¬Cச!''

''¸சiமாCவ «தாடலாi.''

''ஜனவ¸ மாச¸_÷_ அ|,றi «வ¬¬÷கலாi!''

''ஜனவ¸ மாசi எ÷ன?''

'அ|பதாCன நாi இc,யா Cபாu க÷யாணi பcc÷க CபாCறாi. _÷÷ராம¸¸÷?''

''அட'' எ÷றா· ·ய|,ட÷.

இ_¸_i ||ஸ்பா¸÷ Cபாவ·த எ|ப,Cயா த··| Cபா|¸÷ «காcCட வ¸தா÷.
·வ¸¸ «வ·¸¸ Cபாu_¸தா¸. ஆகஸ்| மாசi Cபாவதாக இ_¸த_. உடi,
ச¸u÷·ல. ஒ_ ¸·ற ர¸னா·÷ பா|,÷_ ƒ¤ரi. «ச|டiப¸ ப÷÷ரcடாi Cத¸
காCலஜ் ¸ற¸_ ·|ட_. இரcடாi வ_ஷi. Cகா·ட ஒ_ கா¸_| Cபா÷ கட¸_
·|ட_. Cப|ப¸ ¸_வ_i ஃ,| பாலாக இ_¸த_. ஜன·க· ·¸ மா¸_÷றா¸க·.
·|¸ வாச÷÷ சாமா÷க· இற·÷÷ «காc,_¸தன. அ÷ல_ ஏ¸_ம¸
«சuய|ப|டன. ப··÷¬ட¸_÷_¬ «ச÷றா÷, ''இரcடாவ_ வ_ஷமா? அ·த|
Cபால ¬லபi÷·ல. ஆ¸¬ட பாஸ் பc_i'' எ÷றன¸. ¬ல¸, Cந¸ எ¸ராக,
''இரcடாவ_ வ_ஷiதா÷ கஷ்டi'' எ÷றா¸க·. ¬ல மாண·க· |··ள
«ப¸_÷«காc¸ ·|டதாக¸ «த¸¸த_. ¬ல¸ க÷யாணi «சu_ «காc¸
·டடதாக¬ «சா÷னா¸க·. (Cம¸) ¬ல¸ ·¸¸·றu÷Cபா_ ம·லCய¸னா¸களாi.
'ஹா· ÷·ள,·' எ÷_ கா¸¸÷ பற¸தா¸களாi... எ÷ன எ÷னCவா வத¸¸க·.
''|«ராபஸ¸ எ|மc|ஸ÷டமா ப¸¸ «சu_ «காcடாu? ÷ராதகன÷லவா அவ÷.
ஆcய,¸_ மா|, ·¸வாCன?''

காCலƒ¤÷_| Cபாக Cவc¸Cம எ÷_ வu¸¸÷ «கா_சi |,|பாக¸தா÷
இ_¸த_. ஆ÷|¬¬ஹா÷÷ ¸ஜிஸ்|Cரஷ÷ ¸ன¸¸÷Cபா_ ¸_·ழாCபால÷
¬|டமாக இ_¸த_. _iப÷ _iபலாக இ_¸த நcப¸க·÷ __·ன¸. 'ஹCலா'
எ÷_ அவ·ன ஆரவாரமாக வரCவ¸ற_ மன¸_÷_ இதமாக இ_¸தா_i,
ர_ப¸÷_ ஏCதா ஒ_ ·த¸¸÷ _·றயாக இ_¸த_. இ«த÷லாi எத¸_?
நம÷_¸தா÷ க÷யாணi ஆ÷·ட| Cபா÷றCத! என÷_¸தா÷ ·வ¸¸ Cவ·ல
ஏ¸பா¸ «சuய| Cபா÷றாCர!''

ஆனா÷, த÷ கவ·ல ர¸னா·வ÷ க÷யாணi «சu_ «கா·ள| Cபாவ_ ப¸¸ கவ·ல.

Cயா¬¸_| பா¸¸த¸÷, கவ·ல ம_iதா·வ| ப¸¸ய_ எ÷_ Cதா÷¸ய_.
||ஸ்ப¸÷_| Cபா_i¸÷ ஒ_¸·ற அவ·ள| Cபாu| பா¸÷க¸ ¸¸மா÷¸தா÷.
26

''வா ர_'' எ÷றா÷ ம_iதா. ''க÷யாணi பcc÷க| Cபாற. இ÷_i «கா_சi
பளபள|பா ஆu|,Cய!''

ம_iதா·வ| பா¸¸_ ஏற÷_·றய ஆ_ மாதi ஆ÷u_¸த_. அவ· ஏCதா
ஒ_·த¸¸÷ மா¸| Cபாu_¸தா·. எ¸த ·த¸¸÷ எ÷_ «சா÷ல ¸,ய·÷·ல.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

132
«கா_சi «ப_¸¸_¸தா·. அ·த ¸÷Cப கவ÷¸¸_÷÷றா÷. அ¸÷·ல Cவ_
எCதா, ¬¸÷÷ற Cபா_ அவ_÷_ ¸÷Cபா÷ கc ஒ¸_·ழ|ப¸÷·ல.
_ழ¸·த¸தனi ¸_வ_i ம·ற¸_ Cபாu·|ட_. ¬¸÷க Cவc¸Cம எ÷_
¬¸|ப_ Cபால.

''எ|ப, இ_÷Cக ம_?''

''பா¸÷க¸Cய «த¸ய·ல?''

''ராதா «ச:÷÷யமா இ_÷காரா?''

''ராதா¸÷_ எ÷ன, ஹி இஸ் ஆ÷·ர|.''

''«வ÷Cகஷ_÷_ எ·Cக Cபாu_¸Cத?''

''இc,யா Cபாகலாi_ ,÷«க÷லாi பccu_¸Cத÷. ராதா¬ட வ¸றதா இ_¸த_.
க·ட¬ ¸iஷ¸¸ல வர ¸,ய·ல. ச¸, ர_ க÷யாண¸_÷_ இ_¸_ரலாi_
கா÷ஸ÷ பcண¸ ¸¸மா÷¬¬|Cடாi.''

''க÷யாணi இ|ப இ÷ல ம_.''

''க÷யாண ¸¬சயதா¸¸தi ர_, ¸÷ | ஹா|| ·¸ ர¸னா. ஷி இஸ் எ ·நஸ் க¸·.''

''உன÷_ '·நஸ்' இ÷லாத யாராவ_ இ_÷காளா «சா÷_?''

''நா÷ யா·ரui «க|டவ¸_ «சா÷ற_ இ÷·ல'' எ÷றா·. ''இ÷·ல ர_! அ|ப,
இ_÷க÷¬டா_÷_ Cதா__. எ÷ ·லஃ|ல எ÷லாCம ம¸தவ·க
¸¸மா÷¬¬¸தா÷ நட¸¸_÷_. உ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷க÷_ அ|பா அiமா
«சா÷னா·க, ச¸÷Cன÷. இ·டu÷ ரா| வ¸த |ற_ ரா·ட÷ க÷யாணi
«சu_÷Cகா÷னா·க. ச¸÷Cன÷. அ«ம¸÷கா வ¸த||றi ரா| «சா÷ற·த÷
Cக|¸÷÷|¸ இ_÷Cக÷. ஆ¸லாcCடா Cபா÷னா Cபாக_i. இc,யா Cபாக
Cவcடாiனா Cவcடாi. என÷கா ஒ_ ,ஸிஷ_i «சuய இ_வ·ர ச¸த¸|பCம
வர·ல ர_'' எ÷_ ¬¸¸தா·.

''இ_÷காக வ_¸த|பட¸யா ம_?''

''வ_¸த|படற_¬ட யாராவ_ «சா÷னா¸தா÷ வ_¸த|ப¸Cவ÷'' எ÷_ ¬¸¸தா·.

''அ|ப ¬¸ பரவாu÷·ல.''

''எ÷Cவ ஐi ஹா|| ஃபா¸ ¸! எ·தயாவ_ ¸·ன¬¬÷÷|¸ எ·தயாவ_
«சா÷லமா|டா. ர¸னா உ÷·ன ந÷லாCவ கc|Cரா÷ பcc_வா. ·வ¸¸ மாமா
«ராiப ÷«ளவ¸. பய|படாCத, அவ·க·ளாi உன÷_ ந÷லCத «சuவா·க''
«ம:னமாக இ_¸தா·.

''எ|ப ¸¬சயதா¸¸தi?''

''இ÷_i ¸¬சயமாக·ல. ·வ¸¸யநாத÷தா÷ ஏ¸பா¸ «சu_÷|¸ இ_÷கா¸.
என÷_ இ¸த ஃப·ஷCன அனாவ¬யமா| ப¸_.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

133
''Cச¬Cச! ¸¬சயi அவ¬யi. இ÷லா|டா நா÷ ஏமா¸¸னா|பCல ¸ ர¸னா·வ
ஏமா¸¸றலாi இ÷·லயா? எ÷றா·.

''அவ·ள ¸i¸¸_ பா¸¸தா÷. ¬¸|, மாறாம÷ ''வா| ·÷ ¸ ஹா·'' எ÷றா·.

''என÷_ ஒc_i Cவcடாi.''

''இஃ| ¸ Cடாc| ·மc| ஐ'÷ ஹா· ஸi ஜி÷!''

''ம_, ¸ த÷யா _,÷க ஆரi|¬¬|ட'' எ÷றா÷. அலமா¸u÷_¸_ அவ·
கcணா,¸ தiள·ர எ¸¸_ வ¸தா·.

''எ÷ன «சuCவ÷?''

''ஏதாவ_ கவ·லயா ம_?''

''Cச¬Cச! «பா__ Cபாக·ல, அ·ளதா÷. நா÷ ஜாஸ்¸ _,÷÷றதா ¸·ன¬¬÷காCத.
எ|பவாவ_ கi«ப÷ இ¸த மா¸¸ ÷·ட¬சா¸தா÷. உன÷_ எ÷ன Cவ_i?''

''Cகா÷ எதாவ_ «கா¸.''

Cகா÷ சா|||¸ ¸,|பத¸_· அவ· ¸,¸_ ·|டா·.

''Cபா_i ம_.''

''Cபா_i·க¸யா? ச¸, ¸ Cபான|,றi சா||டா Cபா¬¬.''

''பழ÷கமாu¸i ம_.''

''கவ·ல|படாத'' எ÷றா· ''எ_÷காக÷ _,÷÷Cற÷ «த¸uCமா? நா÷ ச¸Cதாஷமா
இ_÷Cக÷. «வ¸ ஹா||! என÷_ இ·க எ÷ன _·ற¬ச÷? எ¸த·ன ச¸பா¸யi,
கா_, எ¸த·ன «ச:க¸ய·க·, எ¸த·ன சாதன·க·! «வ¸ «வ¸ ஹா||'' எ÷றா·
அவ·. கcக·÷ ஓர¸¸÷ ம|¸i Cலசாக÷ கcc¸ இ_¸த_. ம¸«றா_ டiள¸
ஊ¸¸÷ «கா·ள ¸¸ப|டவ·ள¸ த¸¸_ ¸_¸¸ ÷ளா·ஸ| |¸·÷÷ «காcடா÷.

''i†¥i... என÷_ Cவ_i என÷_ Cவ_i.''

''Cபா_i.''

''அ|ப ¸ சா||¸, Cவஸ்| ஆற_ பா_!''

''Cவஸ்| ஆற_÷_ சா|||¸ சா|||¸¸தா÷ ¸ «ப_¸_÷÷|¸ இ_÷Cக ம_!''

''¸ Cபா ·|¸÷_.''

''ராதா·வ| பா¸¸_|¸| CபாCற÷.''

''அ_வ·ர÷_i எதாவ_ பா|¸|Cபா¸!''

ஸ்,¸Cயா·வ¸ த|,னா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

134
Cஜா÷ Cபயஸ்ஸி÷ ஃCபா÷ அவ_÷_| |,¸¸_÷÷ற_ Cபா_i. ஒCர ¸·சuல
பா¸¸_÷ «காc¸ Cக|¸÷ «காc,_÷க, வாச÷÷ கா¸ வ¸_ கராஜ் தானாக¸
¸ற¸_ «கா·ள, ''ராதா வ¸தா¬¬'' எ÷_ உ¸சாக¸_ட÷ «வ·Cய ஓ,னா·.

ச¸_ Cநர¸¸÷ ராதா Cப¬÷«காcCட க,த·க·ள| பா¸·வu|¸÷ «காcCட
Cப¬÷ «காcCட வ¸தவ÷ ர_ப¸·ய| பா¸¸_, ''ஹாu! எ|ப, இ_÷க|பா?
க÷யாணமாCம!'' Cம·ச Cமல ·வ¸¸_¸த ÷ளா·ஸ| பா¸¸_, ''எ÷ன கc_, நா÷
இ÷லாம இ_÷÷ற ஜி÷·ன«ய÷லாi சா||¸றதா? இ_ உன÷Cக ந÷லாu_÷கா?
என÷_÷ «கா_சi «வ¬¬ «வ÷க÷ ¬டாதா?''

|÷ க_¸·த÷ க|,÷«காc¸ அவ·ன| ப,÷க ·டாம÷ «தா¸தர¸ பcc, ''பா_
ரா|, இ¸த ர_ «ராiப பய¸_¸தறா÷. பழ÷கமாu¸மாi.''

''¸ சா||டா அவ_÷«க÷ன?''

''அதாCன...''

''அ¸கi சா||ட Cவcடாi_ «சா÷Cன÷.''

''பரவாu÷·ல. சா||¸iமா, உ÷·ன எ|ப, «ர_Cல| பcற_÷_ என÷_¸
«த¸ui. உ÷ இஷ்டi. ¸ சா||டற·த யா_i த·ட «சuய மா|டா·க! என÷_ ர_,
க÷யாணi ஆன_÷க|,றமாவ_ அச|¸| |ச|¸÷_ எதாவ_ Cபசற·த ¸_¸¸னா
ச¸. ர¸னா உன÷_¬ ச¸யான Cஜா,u÷·லதா÷. ஷி இஸ் ¸ இ÷«ட÷«ஜc|.
Cவ·லல இ_÷÷யாCம!

''எ|ப, ஸா¸ «த¸ui!''

''¸ ஸா÷·காஸ் Cபான_, ||ஸ்பா¸÷ Cபாக| Cபாற_ எ÷லாCம என÷_¸
«த¸_¬_i. உ÷_·டய நல÷ற அ÷க·றu·ளவ÷÷ற ¸¸uல.''
''பா·'' எ÷றா÷ மன_÷_·. ம_iதா அவ·னCய உபாச·னuட÷ பா¸¸_÷
«காc,_÷க, கா| «காc¸ த_i Cபா_, அவ÷ அ·த வா·÷÷ «கா·_iCபா_,
Cகா|·ப÷ ÷Cழ ·வ÷_i Cபா«த÷லாi அவ¸க· ¸¸தi|¸÷ «கா·வ_i... ''நா÷
எத¸காக இ·Cக வ¸Cத÷ எ÷_ வ_¸த|ப|டா÷. ஏCதா ஒ_ ·த¸¸÷
ம_iதா·வ| ப¸¸ய கவ·ல ஒ÷_ அ÷_ «ட÷Cபா÷÷ Cப¬ன¸÷_¸_
இ_¸த_. நா÷ எத¸காக÷ கவ·ல|பட Cவc¸i, ஒ_ கணவ÷ இ_÷_iCபா_?''

''எ|ப ||ரா¸த÷?''

''«த¸ய·ல.''

''எ÷னால வர ¸,யா_. என÷_ ஒ_ மா¸¸ ¬÷ன ·ஷய·க_÷«க÷லாi
Cநரi÷·ல. ம_ வ_வா. ம_ ¸ Cபா¸யா?''

''¸,_சா பா¸÷கலாi ரா|.''

''¸த÷ல ||ஸ்பா¸÷ எ|Cபா÷_ ¸¸மானமாக|¸i, அ_÷க|,றiனா இ«த÷லாi''
எ÷றா÷.

''ஏ÷ கா÷ஸ்லாu¸மா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

135
''இ÷·ல ஸா¸. Cத¸Cய இ÷_i ¸¸மா÷÷க·ல. அ|ப, ஒc_i «ப¸ய
ஃப·ஷ_i இ÷·ல. ·வ¸¸ய நாத_÷_¸ தா÷ ஒ_ «சc,«மc|.''

''க÷யாணi பcc÷க|பா, க÷யாணi உடi,÷_ ந÷ல_. இவ பா_ எ÷னமா
எ÷·ன «வ¬¬÷கறா பா_.''

''வர|¸மா?''

¸m¸ எ÷_ ¸¸மா÷¸_ ·|டா¸ ·வ¸¸. ·÷ எc,÷ எ÷லா_மாக |÷÷÷
Cபா÷ற_ Cபால இரc¸ கா¸க· ஏ¸பா¸ பccu_¸தா¸. கா¸÷ |÷ ஏக|ப|ட
கல¸த சாத·க_i, ¸÷பcட·க_i ஏற÷_·றய இ_ப_ Cப¸ சா||¸வத¸_
எ¸¸_÷ «காc¸ வ¸தா¸க·. கா_÷_ «வ·Cய அ«ம¸÷கா¸i உ·Cள
மuலா|_ராக¸i இ_¸த_. ர¸னா ப|¸| ,ட·வ·ய அc¸¸_¸தா·. எ_ப_
·ம÷ ÷guஸி÷ Cபா|¸ ·|¸ பiபரi Cபால கா¸ «ச÷_ «காc,_÷க,
·ஹCவCகா·ட. ர¸னா·÷ த··க ப,¸_÷ «காc¸ வர, ·வ¸¸
CசஷCகாபால_ட÷ பா,÷ «காcCட iக உ¸சாகமாக கா¸ ஓ|,னா¸. ''என÷_
எ÷லாCம ||ஸ்ப¸÷ ¬÷வாச¸தா÷! ஒ_ «ப¸ய காc|ரா÷| ஆக_iனா
அவ_÷_ Cவc,|Cப÷. ¸¬சயi ஆu¸i. அவ¸தா÷ எ·க _ல«தuவi.
இc,யா·ல மா¸¸ இ÷லாம ப÷¸ ¬ர¸·தயா எ÷லாi பcறதால இவ_÷_
இ÷_i பவ¸ ஜாஸ்¸. Cகாu·ல¸தா÷ பா_. அ_·மயா க|,u_÷கா! பா¸_|¸¬
«சா÷_. இ_÷_ ¸¸¸| Cபான_ இ÷·லயா?''

''இ÷·ல ஸா¸.''

''¸ எ÷ஜாu இ|.''

''ஏ÷ ஒ_ மா¸¸ இ_÷Cக ர_?''

''ம_iதா வராளா?''

''«ரc¸ நா·ள÷_ ¸÷னாCல Cபா÷ பcCண÷. ராதாதா÷ ஆ÷ஸ¸ பcணா¸.
ஃ|«ரc|ஸ் ·|¸÷_| Cபாu_÷காளாi. கா·லதா÷ வ_வா÷_ «சா÷னா¸
தகவ÷ «சா÷Cற÷_ «சா÷னா¸. ராதா வரமா|டா¸. அவ_i «கா_சi
ச¸Cதகiதா÷ த÷யா எ|ப, வ_வா ||ஸ்ப¸÷?''

''||ஸ்பா¸÷_÷_ ஃ|·ள| இ_÷Cக வரலாCம! ஆமா! மா||··ள எ÷ன ம_iதா
Cமல இ¸த·ன அ÷க·ற?''

''இ÷·ல ஸா¸. அவ·ள¬ சlப¸¸Cல Cபாu| பா¸¸Cத÷. «கா_சi கவ·லயா
இ_¸த_.''

''இ÷Cம ¸·க கவ·ல|பட Cவc,ய ஆசாi Cவற...''

''Cச¬Cச! ஏ÷ ·ப¸தமா எ¸¸_÷க¸·க.''

''·ப¸தமா எ¸¸_÷க·ல|பா. ம_iதா ராதா ஃபாi÷·கற_ Cவற ÷ளாஸ். அ|ப¸
÷ளாஸ். அவா எ÷லாi நiCமாட Cச¸¸¸u÷·ல. அ_ Cவற உலகi.''

''இ·க¬ட அ¸த மா¸¸ இ_÷கா எ÷ன?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

136
''இ÷லாம? வ_ஷ¸_÷_ ஹc|ர| 'Cக'÷_ Cமல பcறவ·க எ÷லாi அ¸த ஜா¸.
இCதா பா¸.''

«மu÷ Cரா,÷_¸_ ச¸Cற ம·ல|பா·காக இ_¸த பா·தu÷ வc, Cம¸«ச÷ல,
_ர¸¸÷ Cகாu÷ «த¸¸த_. «வc·மயாக ஒ_¸¸_| Cபா÷ இ_¸த_. |÷னா÷
க_iப¬·சu÷ கா|,÷ அட¸¸¸ Cகாu÷÷ «வc·ம·ய இ÷_i _÷÷÷
கா|,ய_. Cகாu÷னா இதா÷ Cகாu÷. இ_ ஓ¸ ஆ¬ச¸யi இ÷·லயா! ஆ¸வா¸
யாராவ_ இ_¸தா ஆuரi பா|¸| பா,u_|பா¸! «ப_மா·தா÷ எ÷ன அழ_! எ÷ன
¬¸தi «த¸uமா? ஆ¬ச¸யi இ÷·லயா கட÷ கட¸_ வ¸_...”

''இ¸த இட¸¸ல இ·வள¸ |ரiமாcடமா ஓ¸ இ¸_÷ Cகாu÷ இ_÷÷ற_
ஆ¬ச¸யiதா÷ ஸா¸.''

''அ|பா 'இஸ்கா÷' க|,u_÷÷ற Cகாu÷ இ·த ·ட «ப¸¬'' எ÷றா· ர¸னா·÷
த··க.

''Cச! அவ·க Cவறiமா. அ«த÷லாi CகாuCலாட Cச¸¸¸u÷·ல. இ·த|பா_ ர_!
அ·க நட÷கற_ எ÷லாCம இ·Cக ·Cசஷமா நட÷_i. எ÷லா உ¸சவ¸i
நட÷_i. CடாCலா¸சவi... ரதi... ப·_÷ உ¸¸ரi.''

கா¸ Cகாu·ல «ந_·÷·ட, ,ற மcடப¸·த÷ கcணா, ¸,u_¸த_. பா¸÷
«சuui இட¸¸÷ நா÷·க¸_ கா¸க· இ_¸தன. ஒ·«வா_¸த¸
க÷Cபா¸÷யா·÷_¸_ எ÷லாi கா¸ ஓ|,c¸ வரா «த¸uமா? ¸,«ய¸÷கற_.
கா_ _¸தற_ எ÷லாi |ரபலமாயic¸ வர_. ¬¸தமாக இ_¸த_. அ¸¬ச·ன
,÷«க| «கா¸¸தவ¸ காஷ் ¸ஜிஸ்ட¸÷ ர¬_ எ¸¸_÷ «கா¸¸தா¸. ப÷க¸¸÷
Cகா÷Cகா Cகாலா iஷி÷ இ_¸த_. «ம:ன÷ கத¸க·ள¸ ¸ற¸_ «காc¸ உ·Cள
«ச÷ற Cபா_ சா÷·வ Cபா¸¸¸÷ «காc¸ அuய·கா_i அவ¸ ம·ன·ui
த·ரu÷ உ|கா¸¸¸_¸தா¸க·.

''நமஸ்காரi ¬வாi!''

''வா·Cகா, வா·Cகா ·வ¸¸யநாத÷ ஸா¸! எ÷ன «ராiப நாளா காCணாi. உ·க
«தuவi Cவ·கடாசலப¸·ய மற¸_|Cடளா?''

மcடப¸¸÷ ந¸Cவ உ¸சவ¸ த÷ நாய÷க_ட÷ ஊ_ச÷÷ ·¸¸_¸தா¸. ர_ப¸
|ரi¸_| Cபாu| பா¸¸தா÷. ¸m¸ எ÷_ ஒ_ ¬ல ச_ர அ,¸ ¸¸Cபால
அ«ம¸÷க ¬Cதாஷ்ண¸_÷_i ¸÷Cன¸ற¸_÷_i வ·ள¸_ «கா¸¸தா_i
உ·_ண¸·÷ iக¸i «த÷÷¸¸ய¸தனமான Cகாu÷.

“ஒc_i÷·ல. இவ¸ ர_ப¸÷_, எ·க ர¸னா இ÷·ல அவ_÷_ மா||··ளயா
வர| Cபாறவ¸, «ரc¸ Cப¸ Cப¸லui ஓ¸ அ¸¬ச·ன·ய பcc|||¸, ¬÷னதா
பழi, பா÷_, «வ¸த·ல «கா¸÷கற மா¸¸ ஒ_ ஃப·ஷ÷ «வ¬¬÷கலாi_...''

''Cபஷா! தாராளமா. «கா_சi அவகாசi «கா¸÷க¸·களா? இCதா, «ரc¸ ¸_
ல|ட¸ எ_¸||¸ வ¸_¸Cற÷.''

''ச¸ இ_வ·ர «ப_மா·¬ Cச·¬¬|¸ உ|கா¸¸¸_÷Cகாi.”

ர_ப¸ கcணா, வ¸யாக «வ·Cய பா¸¸தா÷. ||ஸ்ப¸÷ நகரi «த¸ய·÷·ல.
_ர¸¸÷ கா¸க· ··ர¸_ «காc,_¸தன. Cகாu÷ அ,வார¸¸÷ ஒ_ கா¸ வ¸_
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

137
¸¸க, கத·வ¸ ¸ற¸_ ம_iதா «வ·|ப¸வ·த÷ கவ÷¸தா÷. கா·ர| _|டாம÷
ச¸_ Cவகமாக| ப, ஏ¸ அவ¸க·ள Cநா÷÷ வ¸தா·.
27


''ர¸னா! ம_ வரா'' எ÷றா÷ ர_.''

ர¸னா ஆ¬ச¸ய|ப|¸ அவ_ட÷ வ¸_ எ|,| பா¸¸தா·. ''த÷யா வ¸¸_÷கா,
அட!''

·வ¸¸யநாத÷, ''வா·Cகா எ÷லா_i ¬வாi தயாரா÷ ·|டா¸.''

''«கா_சi இ_|பா. ம_ வரா; ·சா¸¬¬|¸ வாCராi'' எ÷றா· ர¸னா.

''ம_வா! இ_ எ÷ன _ழ|பi?''

''எ÷ன|பா _ழ|பi! ¸m¸_ ¸·ன¬¬c¸ நiப ஃப·ஷ_÷_ வரலாi_
¸¸மா÷¬¬_|பா'' எ÷றா· ர¸னா. அவ· _ர÷÷ கவ·ல இ_¸த·த ர_
கவ÷¸தா÷.

''ஹCலா எ·¸ப,!'' எ÷_ உ¸சாக¸_ட÷தா÷ உ·Cள _·ழ¸தா·. இ¸த÷
Cகாu_÷_ ¸ணாi தட·வ வCர÷. எ÷ன ர¸னா? டய¸_÷_ வ¸_|Cட÷
பா¸¸¸யா... எ÷ன ர_! எ÷·ன ·|¸|¸ அ·வள¸ ¬÷÷ரi க÷யாணi பcc÷க
¸,uமா?''

''Cச¬Cச... ம_? ¸ வ¸த¸ல «ராiப ச¸Cதாஷi, உன÷காக¸ தா÷ கா¸¸_¸Cதாi_
«வ¬¬÷கCய÷.''

''«பாu, «பாu!'' எ÷றா·. ச¸_ க·ல¸¸_¸தா·. _÷க÷ _·ற·னா÷ இ_÷கலாi.
சlப¸¸÷ அ_த·த Cம÷க|பா÷ ம·ற÷_i ¸ய¸¬ «த¸¸த_. அ¸த இட¸¸÷
ச¸_ Cநரi «ம:னi ¸ல·ய_. ''வா உ|கா_!''

''ர_, உ·÷|ட «கா_சi த÷யா Cபச_i'' எ÷றா·.

''Cபசலாi Cபசலாi, எ÷லாi ¸,ய|¸i'' எ÷றா· ர¸னா.

''இ÷·ல ர¸னா... இ_ «கா_சi அவசரi.''

அவ¸க· இ|Cபா_ ம_·வ ·Cராதமாக| பா¸¸_÷ «காc,_÷க, ர_ எ÷ன
¸¸மா÷|ப_ எ÷_ கஷ்ட|ப¸வ·த ர¸னா உண¸¸_, ''Cபாu|¸ வா·க... «ராiப
Cநரi ஆ÷கா¸·க'' எ÷றா·.

''ர_ ம_iதா¸ட÷ நட¸தா÷. ப, இற·÷ த÷ கா¸ அ_Cக அ·ழ¸_¬ «ச÷றா·.
''ஸா¸ ர_... உ·க எ÷லா·ரui «கா_சi ரஷ் பcCற÷! அவா எ÷லாi ஒ_ மா¸¸
பா÷கறா, இ÷·ல...?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

138
''பரவாu÷·ல, «சா÷_...''

''ர_, நா÷ இc,யா Cபாக_i.''

''Cபாu|¸ வாCய÷'' எ÷றா÷. அவ· கcக·÷ கcc¸ க·ரu¸வ·த÷
கவ÷¸தா÷.

''ர_, நா÷ வ¸_... வ¸_... இc,யா ¸_i|| Cபாக_i.''

''¸_i|÷னா?''

ம_ ச|«ட÷_ கா_÷_· ,_¸_ உ|கா¸¸_ «காcடா·. டாஷ் Cபா¸|,÷_¸_
கா÷த÷ ·க÷ _|·டக·ள எ¸¸_ |ரவாகமாக வ_÷ற கcc·ர¸ _·ட¸_÷
«காcடா·. Cம_i அ_தா·.

''எ÷ன ம_, எ÷ன ஆ¬¬...? எ_÷_ அழCற? Cச¬Cச... ¸ ·த¸ய¸·ள
«பcc÷·லயா? எ_÷காக அழCற?''

''ர_, எ÷·ன இc,யா¸÷_ அ·ழ¬¬|¸| Cபாu_!''

''எ|ப...?''

''இ÷÷÷Cக! இ|பCவ!''

''எ÷ன ஆ¬¬ ம_? «சா÷_!''

''..... ''

''«சா÷_ ம_... «சா÷_!''

''¸ அ÷÷÷_ «சா÷ன பா_. ராதா·வ| ப¸¸ அ_ எ÷லாi ¸சi!''

''எ÷ன «சா÷வ_! அ|பCவ «சா÷Cன÷. ¸தா÷ அச¸ மா¸¸ அ«த÷லாi «பாu, எ÷
«பாறா·மயா÷ க|,ன க·த«ய÷«ற÷லாi «சா÷னாu...'' Cச¬Cச
«வ_|Cப¸_வத¸_ இ_ Cநரi÷·ல. iக¸i அ_÷றா·.

''எ÷ கcணால பா¸¸_|Cட÷ ர_. ¸த÷லCய ¬ல·த÷ கவ÷¬Cச÷. ஆனா
நiப·ல. ப¸ஃ|¸iல எ÷லாi பா¸¸Cத÷. ஒ_ தட·வ ¸Cரா| Cபாற|ப iஸ்ட¸
அc| iஸஸ்_ «ரc¸ ,÷«க| ,÷ பccu_¸த·த÷ கவ÷¬Cச÷. ஒ_
|ரா·வ÷ கவ÷¬Cச÷. ¬க«ர|,ல ÷|ஸ்,÷«க÷லாi பா¸¸Cத÷. அ|ப¬ட
நா÷தா÷ எ|பவாவ_ கவன÷_·றவா இ_¸¸_|Cப÷. எ÷லாi எ÷Cனாட
அ·டயாளiதா÷_ ¸·ன¬¬÷÷|¸ சமாதான|ப¸¸¸÷÷|Cட÷. ஊ_÷_|
Cபாu_¸தவ ஒ_ நா· ¸÷Cன வ¸_|Cட÷. எ÷÷·ய «வ¬¬÷÷|¸ ¸ற÷கCற÷.
உ·ள| CபாCற÷ எ·க «ப|giல, எ·க ப¸÷·கuல, «ரc¸ Cப_i... Cச!
க÷ன·கCர÷_ இ_¸தா. எ_¸தவ உடi·ப÷¬ட ம·ற¬¬÷காம எ÷·ன|
பா¸¸_ Cபா|,÷கா¸ மா¸¸ ¬¸÷÷றா! அ¸த¬ ¬¸|, Cபா_i என÷_! ¬Cச...
நா÷ CபாCற÷. ர_, என÷_ Cவcடாi. என÷_ அ«ம¸÷கா Cவcடாi. என÷_
ஒc_i Cவcடாi.''

''«வu| «வu|. ¸ ராதா÷|ட இ·த|ப¸¸ Cக|,யா!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

139
''Cக|Cடனா... அ|ப,Cய ÷¸ _ட·ல÷ ÷¸||டலாi_ வ¸த_. ச¸தi Cபா|Cட÷.
ராதா எ÷ன «சா÷ற_ «த¸uமா? க÷ன¸·த¸ _·ட¸_÷ «காc¸, ''எ÷ன
«சா÷ற_ «த¸uமா? ''Cட÷ இ| ஈஸி. இ¸ல எ÷ன த|,? ¸ ர_ ¬ட|
ப¸¸_÷க÷யா, அ_ மா¸¸¸தா÷!''

''பாஸ்ட¸|!''

''அ|ப,Cய அ|ப,Cய ÷¸¬¬| Cபா|¸ரலாi_ Cதாc¸_, ர_, என÷_ ஒc_i
Cவcடாi. எ÷·ன «ம|ராஸ் ¬|,c¸ Cபாu¸. எ·க|பா அiமா÷|ட
«காc¸Cபாu ·|¸_....''

இ|Cபா_ அவ· அ_த கcc¸ ¬|·ட ந·ன¸த_.

''இத பா_ அழ÷¬டா_. இ·த ·த¸யமா சமா·÷கலாi.''

''எ÷·ன இc,யா¸÷_÷ «காc¸ ·|,_. Cந¸·த÷Cக அ|பா¸÷_ கா÷
Cபா|Cட÷. ச¸யா Cபச ¸,ய·ல. உடCன இ·க வா÷Cன÷. அ|பாவால இ|ப வர
¸,யாதாi. நா÷ CபாuடCற÷. என÷_ அ«ம¸÷கா Cவcடாi. தய¸ «ச_¬
எ÷·ன÷ ¬|,c¸ Cபாu¸!''

ர¸னா வ_வ·த| பா¸¸_ அவசரமாக÷ கcக·ள¸ _·ட¸_÷ «காcடா·.

''எ÷ன ம_, எ_÷_ அழCற?''

''ஒc_i÷·ல ர¸னா! இCதா வ¸_¸றi.''

''எ÷ன ர_. «சா÷_·க... எ÷ன ·ஷயi?''

ர_ த¸மச·கட¸_ட÷ ம_·வ| பா¸÷க, அவ· அவசர|ப|¸, ''ர¸னா, இ_
«கா_சi ப¸ஸன÷ ·ஷயi.''

ர¸னா¸÷_ இ_ |,÷க·ல எ÷ப_ «த¸¸த_. சமா·¸_÷ «காc¸, ''ர_!
எ÷லா_i கா¸_c¸ இ_÷கா...''

''«கா_சi இ_ ர¸னா.''

''ரா_காலi வர|Cபாற_. அ|பா¸÷_ அ¸«ல÷லாi நi|÷·க உc¸. «கா_சi
வ¸·களா...?

''ம_, ¸ui வாCய÷!''

''இ÷·ல. நா÷ வ¸_ எ÷லா¸ ¸·டui ஸ்பாu÷ பcண ·_iப·ல. ¸ Cபா ர_.
ஃப·ஷ÷ ¸,_ச|,றi வாCய÷. நா÷ கா¸¸_÷Cக÷...''

த·ல·ய¸ ¸_||÷ «காc¸ ·க·ய÷ க··÷«காc¸ அ_·க·ய அட÷÷÷
«கா·ள ¸ய÷றா·.

ர¸னா, ''வா·க அ|,றi அ«த÷லாi ·சா¸÷கலாi'' எ÷றா·.

ர_ அவ· அத|,ய·த ·_iப·÷·ல. ''ர¸னா இவ·ள இ¸த, ¸·லu÷ ·|¸|¸
வர என÷_ இஷ்டi÷·ல.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

140
''ச¸, அவ·ளui அ·ழ¬¬|¸ வா·க. Cநரமாற¸÷·லயா?''

''அவ வர மா|டா·கறா''

''¸ Cபாu|¸ வா ர_. நா÷ கா¸¸_÷÷Cற÷.''

''இ÷·ல ம_... உ÷·ன இ¸த மா¸¸ ¸·லu÷ ·|¸|¸| Cபாற¸ல...''

ர¸னா «பா_·மu÷¸ ''ஏதாவ_ ,·ஸ| பc_·க. வ¸·களா, வர·லயா?''

''வ¸_¸Cற÷. நா÷ வ¸_ Cச¸_÷கCற÷. அuய·ர ம¸¸ரi எ÷லாi ஆரi|÷க¬
«சா÷_. ர¸னா. வ¸_¸Cற÷.''

“உ·க க÷யாண¸·த ·ட இ_ ¸÷÷யமா Cபாu¸¸தா உ·க_÷_? எ÷றா·
Cகாப¸_ட÷. ''இ|ப வர|Cபா¸·களா, இ÷·லயா? ம_, எ÷ன இ_? ஒ_ ந÷ல
கா¸ய¸·த÷ «க¸÷கCவ வ¸¸_÷÷யா?''

''அவ·ள ·Cண ப¸ «சா÷லாCத. நா÷தா÷ அவ ¬ட இ_÷க ·_|ப|படCற÷!''

ர¸னா·÷ ¸கi ¬வ¸த_. உத¸க· _,÷க ச|«ட÷_ Cகாபi |¸|டவ· Cபால,
''அ|ப எ|ப¸Cம அவ·ள «வ¬¬÷க·க Cபா_i!”-ச|«ட÷_ ·ல÷ Cகாu÷
ப,க·÷ ஏ¸¬ «ச÷றா·. ம·ற¸தா·.'

''ஸா¸ ர_'' எ÷றா· ம_iதா. ச¸வாக உ|கா¸¸¸_¸தா·. ஒCர ¸·சu÷ பா¸¸_÷
«காc,_¸தா·. «ப_¸¬¬ட÷ மா¸,i ஏ¸ இற·_வ·த÷ கவ÷¸தா÷. அவ·
ப÷க¸¸÷ கா¸÷ ¸÷ ஸீ|,÷ உ|கா¸¸_ «காcடா÷. ''எ÷ன, «சா÷_?''

''Cட÷ இ| ஈஸி! இதா÷ «சா÷ன_ ர_. எ·வள¸ «ப¸ய ·ஷயi. எ÷லாi Cட÷ இ|
ஈஸிதானாi. «கா_¸த_i எ÷லா·ரui «கா_¸த_i! ர_, ¸ அ÷÷÷_
பா¸¸Cய அவ ¸÷Cராவா?''

''இ÷·ல.''

''அ|ப இவ Cவறயா! ர_. எ÷·ன| பா_ ர_. என÷_ எ÷ன _·ற? நா÷ அழகா
இ÷·லயா? அவ÷|ட இ_÷÷ற_ எ·÷|ட இ÷·லயா?''

''அ|ப,«ய÷லாi CபசாCத ம_.''

''எ_÷காக இ÷«னா_ «பாc·ண... அ÷ரமi! எ÷ ·|,CலCய எ÷
ப¸÷·கuCலCய! எ÷÷|ட எ÷ன _·ற? _·றu_¸தா «சா÷லலாCம... நா÷
¸_¸¸÷கமா|Cடனா ர_... «சuயற_ ச¸தாCன...''

CமCல மcடப¸¸÷_¸_ ·வ¸¸யநாத÷ _¸iப¸¸ன¸ ஒ·«வா_¸தராக
அவ¸க·ள எ|,| பா¸|ப·த÷ கவ÷¸தா·. ம_ பய¸த ¸ய÷ Cபால இ_¸தா·.
ர_·÷ ·க·ய| ப¸¸÷ «காcடா·. ''எ÷ன «சuCவ÷ ர_? என÷_ உ÷·ன
·|டா யா_i இ÷·லCய!''

எ÷ன «சா÷வா÷? ·வகார¸_| பcc ·¸ எ÷றா? ர¸_| பcc எ÷ன
«சuவா·? எ·Cக Cபாவா·? அ«த÷லாi அவ_·டய «ப¸Cறா·ர÷ Cக|க
Cவcடாமா?

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

141
¸த÷÷ அவ· அ|பா அiமா·வ இ·Cக வரவ·ழ÷க Cவc¸i.

''அவசர|படாத ம_. இ_ «கா_சi ¸தானமா Cயா¬¬¬ «சuய Cவc,ய கா¸யi.''

''இ÷·ல ர_, அ÷÷÷_ எ·÷|ட ¸ வ¸_ «சா÷÷Cய ராதா ச¸u÷·ல, இ|ப,
க¸·ஸ்¬ட எ÷லாi «வ¬¬÷÷|¸ இ_÷_÷_ «சா÷ல வ¸¸Cய... அ|ப நா÷
நi|u_¸த÷னா எ÷ன «ச_¬_|ப?''

''எ÷ன «சu¸_|Cப÷?''

''உ·க|பா ¬ட «ட÷Cபா÷ Cப¬÷யா?''

''¸த÷ல அதா÷ «ச_Cச÷. ச¸யா Cக÷க·ல. அ|பா·வ உடCன வர¬ «சா÷Cன÷.''

''எ÷ன «சா÷னா¸?''

''எ÷ன ·ஷயiனா¸. ·ஷயi «ராiப ¸·ரi; ¸ உடCன வ¸தாக_i, எ÷ன
«சலவானா_i ச¸÷Cன÷. அவ¸ ம_ப, Cபா÷ பcறதா «சா÷னா¸ ர_. எ÷·ன
எ|ப,யாவ_ அ·க «காc¸ ·|¸_. அ_ Cபா_i. Cவற எ_i உ·÷|ட
Cக÷க·ல. நா÷ இ¸த ஻ணi இc,யா¸÷_| Cபாக_i...''

''இ_ இ_. இ_ «கா_சi Cயா¬¬¬ பcண Cவc,ய ·ஷயi. என÷_ «கா_சi
அவகாசi «கா¸. நாCன உ·க|பா¸÷_ Cபா÷ பcc அவ·ர வரவ·ழ÷÷Cற÷.
அவ¸ வர|¸i ராதா ¬ட Cபச|¸i.''

''ராதா¬ட| Cப¬னா எ÷ன «சா÷_i.. Cட÷ இ| ஈஸி. அவ·ள| பா¸¸த÷னா ¸ நiப
மா|ட. க÷ன·கCர÷_ ராதா·வ·ட ஒcண·ர| ப·_ உயரமா இ_÷கா! ||¬!
அ|றi பா_.. நா_i ¸ui ஆ¸லcCடா Cபாu_¸Cதாi÷·ல? ராதாதாCன
Cபாu|¸வா÷_ «சா÷÷¸_? இ|ப எ÷ன «சா÷ற_... நா÷தா÷ உ÷¬ட த÷Cய
Cபாக_i_ |,வாதi |,¬¬, உ÷·ன அ·ழ¬¬c¸ Cபானனாi. நாம «ரc¸
Cப_i Cச¸¸_c¸ ராதா¸÷_ _Cராகi பccனமாi... எ÷ன «பாu «சா÷ற_
பா¸¸¸யா? «ராiப «பாu ர_! i†¥i நா÷ வர·ல. நா÷ அ·க இ÷Cம Cபாக
மா|Cட÷. ர_, நா÷ உ÷¬ட இ_¸_¸Cற÷!''

·வ¸¸யநாத÷ ஜ÷ன÷÷ «த¸·¸தா¸. ''எ÷ன ர_, எ÷லா_i கா¸¸c,_÷Cகாi.
ஹாu, ம_! ம_, இஃ| ¸ ஹா· ஸi |ரா|ளi. எ·÷|ட¬ «சா÷_. ர_¸÷காக
நா·க·லாi கா¸¸c,_÷Cகாi÷·லயா... Cத¸ இஸ் எ ஃப·ஷ÷!''

''«கா_சi இ_÷÷யா ம_... நா÷ அ¸த ஃப·ஷ·ன ¸,¬¬|¸ ஓ,Cய வ¸_¸Cற÷.''

''எ÷னiமா |ரா|ளi உன÷_? எ·÷|ட¬ «சா÷ல÷ ¬டாதா?'' எ÷றா¸ ·வ¸¸.

''உ·க÷|ட÷லாi «சா÷லமா|Cட÷ மாமா. ர_தா÷ எ÷ ஃ|«ரc|.
அவ÷÷|டதா÷ «சா÷Cவ÷...''

·வ¸¸ ர_·வ ·Cனாதமாக| பா¸¸தா¸. ''வா|ஸ் த மா|ட¸ ·¸ ஹ¸?'' எ÷_
Cக|டா¸.

ர_ அவ_÷_| ப¸÷ «சா÷லாம÷, ''ம_ இ_÷÷யா வ¸_¸Cற÷'' எ÷றா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

142
''¸ Cபா÷ பcc அ|பா·வ வரவ·ழ÷÷ற வ·ர÷_i நா÷ உ·¬ட த·கலாமா?''
எ÷றா·.

''அ_÷«க÷லாi நா÷ ஏ¸பா¸ பcCற÷. இ_ வ¸_¸Cற÷'' எ÷றா÷ ர_.

கா¸÷_¸_ «வ·|ப|டவ·ன ம_iதா ,ஜ¸·த| |,¸_, ''எ÷·ன ·|¸றாCத
ர_'' எ÷_ «க_¬னா·.

''இ÷·ல ம_, கவ·ல|படாCத!'' எ÷றா÷.

CமCல வ¸_ ச¸¸¸÷_· _·ழu¸÷ ·வ¸¸ அவ_ட÷ «ம:னமாகCவ நட¸_
வ¸_ «காc,_¸தவ¸, ''ர_, ரா_காலi ஆரi|¬சா¬¬. அதனால இ÷_i
ஒcண·ர மc Cநரi கா¸_÷÷|¸ இ_÷க_i'' எ÷றா¸.

''இ·த அ|பCவ «சா÷ல÷ ¬டாதா ஸா¸?''

''இ_ ர_, ர¸னா இஸ் «வ¸ ம¬ அ|«ஸ|!''

''ஏ÷?''

''ஏ÷_ Cக÷கற_ ஆ¬ச¸யமா இ_÷க|பா! இ·தCய ¸வ¸ஸா ¸·ன¬¬| பா_...
உன÷_i ர¸னா¸÷_i ¸¬சயதா¸¸தi ஆக|Cபாற_; அ_÷காக இ·க
வ¸¸_÷Cக. வ¸த ·கCயாட யாCரா ஒ_¸த¸ ர¸னா·வ கா¸ல வ¸_ அ·ழ¬¬|¸|
Cபாu மc÷கண÷கா Cபசறா÷னா உன÷_ எ÷னமா இ_÷_i?'

''யாCரா இ÷·ல ம_iதா. ர¸னா Cநாஸ் எப¸| ஹ¸.''

''ர¸னா, இ·க வாiமா!'' ஓர¸¸÷, «வu÷ கcணா,யா÷ கcக·÷ Cகாப¸·த
ம·ற¸_÷ «காc¸ |,வாதமாக ¸÷_ «காc,_¸தவ·ள ··¸தா¸.

''எ÷ன ர¸னா, Cகாபமா?''

''இ÷·ல. «ராiப «ப_·ம! ச¸Cதாஷi! _÷ ர_, நம÷_ க÷யாணi ஆன|,றi
இ¸த மா¸¸ நா÷«ச÷ஸ் எ_i ¬டா_.”

''ம_iதா¸÷_| «ப¸ய |ரா|ளi ஒc_ ஏ¸ப|,_÷_ ர¸னா.''

''எ÷ன «ப¸ய |ரா|ளi...?''

''உ·க÷|ட÷லாi «சா÷ல Cவcடாi_ «சா÷÷u_÷கா.''

·வ¸¸, ''«த¸யாதா எ÷ன... ராதா÷ஷ÷ பரஸ்¸¸கCளா¸ சகவாசi
«வ¬¬c,_÷கா÷? அதாCன?'' எ÷றா¸. ''இ_ எ÷லா_÷_i «த¸_ச ரக¬யi...
இ_ல எ÷ன |ரா|ளi? Cபசாம கc¸÷காம இ_÷க¬ «சா÷_! இவ_÷_| பணi
«கா¸¸_c¸ இ_÷காCனா÷÷Cயா?''

''எ÷ன ஸா¸ உள¸¸·க! அ·க «பcCணாட Cகாண¸¸÷ இ_¸_ பா_·க, ¸த÷ல
அ·த÷ கc¸|,÷÷றCபா_ எ·வள¸ «ப¸ய ஷா÷கா இ_÷_i?''

''இ«த÷லாi சகஜiபா இ¸த ஊ¸ல?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

143
ர¸னா ர_·வ Cநராக| பா¸¸_, ''ர_, ¸·க என÷_ ஒ_ வா÷_÷ «கா¸¸தாக_i.
¸¬சயதா¸¸தi ¸,_ச|,றi ம_iதாCவாட எ¸த·தமான சகவாச¸i «வ¬¬÷க÷
¬டா_.''

''இ÷·ல ர¸னா, இ÷·ல... நா÷ அவ |ர¬·ன·ய¸ ¸¸¸_ «வ¬¬¸தா÷ ஆக_i,
ஸா¸!''

''அ|ப அ_÷க|,றi «வ¬¬÷கலாiபா இ¸த ¸¬சயதா¸¸த¸·த'' எ÷றா· ர¸னா.
28

ம_iதா கா¸÷ உ|கா¸¸¸_÷க, ·வ¸¸யநாத÷ _¸iப¸¸ன¸ ச¸_¸ த·· ஒ_
¬¸ய ¬|டமாக ¸÷_ «காc,_÷க, ர_ப¸ இ·டu÷ த¸ம¬ச·கட¸¸÷
த¸மா¸னா÷.

''பா_|பா. இ¸த| «பாc_ க÷யாணi ஆன «பாc_. எ|ப, ¸ இவ·ள¸ த÷யா
«வ¬¬÷க ¸,ui? Cயா¬¬¬| பா_...''

''உ·க ·|,ல «கா_ச நா· «வ¬¬÷க ¸,யாதா? எ÷ன ர¸னா?''

ர¸னா தய÷க¸_ட÷, ''எ·க ·|,லயா, எ|ப, ¸,ui? ராதா÷ஷ÷ Cகா·¬¬÷க
மா|டாரா? அவ |ர¬·ன எ÷ன÷Cன ச¸யா¸ «த¸ய·லCய ர_?''

''அ·த ¸தானமா «சா÷Cற÷ ர¸னா! ¸ ¸„¤வ÷.''

''இ,ஸ் நா| ¸ஷ்வ÷'' எ÷றா÷ ர_. ச¸_| பத¸ற¸_ட÷.

''ஏ÷யா Cபா|¸÷ _ழ|பCற?''

''அ|பா, இ¸த ஃப·ஷ·னCய Cபாஸ்|Cபா÷ பccடலாi அதா÷ ச¸!''

''இ_iமா இ_. இ÷னi «கா_சi Cநரi இ_÷_. அ_÷_·ள இ·த ஒc_
இ÷·ல ஒc_c_ ¸,¬¬|¸...''

''ர_, «கா_சi இ·க வாCய÷!'' எ÷_ ம_iதா அ·ழ¸தா·. ·வ¸¸யநாத÷ உட÷
வர, ''¸ ம|¸i வாCய÷'' எ÷றா·.

ர_, ''ஒ_ ¸iஷi'' எ÷_ அவ·பா÷ «ச÷றா÷. ''ந÷ல Cவ·ளuல ச÷ய÷ மா¸¸
வ¸_ க_¸த_÷÷ற_ பா_ இ¸த| «பாc_'' எ÷_ ·வ¸¸யநாத÷ அ_¸_÷
«காcட_ Cக|ட_.

ர_ப¸ அ·த ம¸÷காம÷ அவள_÷÷ Cபாu, ''எ÷ன ம_?'' எ÷றா÷.

''என÷_ ஒ_ ஐ,யா Cதா__.''

''எ÷ன?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

144
''கா¸ல ஏ¸÷க ர_. நாம «ரc¸ Cப_Cம ஓ,| Cபாuரலாi. ர_ எ÷¬ட யா_÷_i
«சா÷லாம «ம|ராஸ் வ¸__·யா?''

''«ம|ராஸ்?''

''ஆமா, இ|பCவ ÷ளi|டலாi. அ·Cக Cபாu நா_i ¸ui க÷யாணi
பcc÷÷டலாi!''

ர_ப¸÷_ i÷சார அ¸¸¬¬ Cபால அ¸த வா÷÷ய·க· ப|டன. ச¸¸¸ரi
¸_i,÷ற_. அCத Cக···ய| பாவநாச¸¸÷ ர_ப¸ ம_iதா·வ÷
Cக|,_÷÷றா÷.

''ராதா Cவற «பாc_·க¬ட ¬வாசi «வ¬¬÷கற|ப நா÷ ம|¸i Cவற ஆ·¬ட
¬Cந÷தi «வ¬¬÷க÷ ¬டா_÷_ சாஸ்¸ரமா, எதாவ_?''

ர_ «ம:னமாக இ_¸தா÷.

''«சா÷_ ர_. நா·க· ம|¸i ஏமா¸த ஜன·களா? ¸÷Cரா «பாc_,
«வ··ள÷கார| «பாc_÷_, ¸ன¸_÷_¸ ¸னi ¸ மா¸¸÷கலாi. நா÷
பா¸¸_÷÷|Cட இ_÷க_மா? ர_, ¸ எ÷·ன காத÷¬Cச, எ÷·ன÷ க÷யாணi
பcc÷க ·_i|Cன, வா ர_. நாம «ரc¸ Cப_i க÷யாணi பcc÷கலாi.
பாவநாச¸¸ல |¸_ச¸Cல இ_¸_ இ÷÷÷_ வ·ர÷_i நட¸த·த ஒ_
«சா|பனமா ¸·ன¬¬÷÷|¸, «ரc¸ Cப_Cம இ÷«னாஸ÷|டா இ_¸த அ¸த
நா·க_÷_¸ ¸_i|| Cபாகலாi. ர¸னா Cவcடாi. நா÷தாCன அவ·ள
அ¸¸க|ப¸¸¸ «வ¬Cச÷. நாCன «சா÷Cற÷ Cவcடாi! வா ர_. ராதா ¸_¬ல
க¸·ய| _¬|¸ «ரc¸ Cப_i இc,யா Cபாuரலாi!''

''ம_, அ_ அ·வள¸ ¬லபi÷·ல!''

''ஏ÷! ராதா அ|ப,¸ _Cராகi பcc|ட|,றi நாம நiம ¬Cந÷த¸·த
«தாட¸ற¸CலCயா க÷யாணi பcc÷÷ற¸லCயா எ_i த|, ÷·டயா_,
ஒ|,¸_÷க¸யா?''

''த||÷·லதா÷ ம_. ஆனா ச|ட|ப, ¸ ராதா¸·டய ம·ன·!''

''ராதா·வ| ப¸¸| CபசாCத. அ_ ஒ_ ,_...''

''ராதா·வ| ப¸வா·க_i÷ற ஒCர ஓ¸ எcண¸Cதாட இ¸த மா¸¸ «சuய_i_
ஒ_·தமான 'க|' ¸யா஻÷ மா¸¸ «வ_||னா÷, Cகாப¸¸னா÷ ·_iபCற. இ_
«கா_சi Cயா¬¬¬ «சuய Cவc,ய_.''

''Cபா ர_! உன÷_¸ ·த¸யi÷·ல!''

''·த¸ய¸_÷_÷ _·ற¬ச÷÷·ல ம_! ஒ_ கால¸¸÷ உன÷காக¸ த¸«கா·ல
பcc÷க÷¬ட தயாரா இ_¸Cத÷!''

''இ|ப எ÷ Cமல இஷ்டi இ÷·ல. அ|ப,¸ தாCன?''

''¸ இ÷«னா_¸த÷ ம·ன· ம_!''

ம_iதா ச|«ட÷_ ¸¸மா÷¸தவ· Cபால ''நா÷ CபாCற÷'' எ÷றா·.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

145
''எ·க...?''

''எ·க CபாCவ÷? எ÷ ஹஸ்பc¸ ÷|டதா÷... Cவற ·¸?''

''இ_ ம_.''

''இ_¸தா எ÷ன |ரCயாசனi? எ÷·ன இc,யா ¬|,÷÷|¸| Cபாu÷ க÷யாணi
பcc||யா? அ¸த ரா|சச÷ ÷|ட இ_¸_ ·¸த·ல வா·÷¸ த_·யா «சா÷_,
இ_÷Cக÷!'' எ÷றா·.

''¸Cய Cயா¬¬¬| பா_. அ·வள¸ ஏ¸பா¸ பcc|¸...''

''கா÷ஸ÷ பccட¬ «சா÷_.''

''Cச¬Cச! அவ·க மன¬ எ·வள¸ ,cப¸i?''

''எ_÷_ ம·ற÷÷Cற? இஷ்டi இ÷·ல. அ|ப,¸தாCன?''

''அ|ப, இ÷·ல ம_. ¸ர Cயா¬÷காம «சuயற¸லதா÷ இஷ்டi÷·ல. ·லஃ|ல
¬÷க÷க· எ÷லாi அ¸த·ன எ·¸÷ ¸¸¸_ Cபாற¸÷ல ம_...''

''ஓCக... ஓCக... இ|ஸ் ஓCக! நா÷ வCர÷'' எ÷_ கா¸÷ சா··ய| «பா_¸¸னா·.

''எ÷ ¸·ல·ம·ய Cயா¬¬¬| பா_. எ÷லா ஏ¸பா¸க·ளui க·ல¬சா அவ·க
எ·வள¸ வ_¸த|ப¸வா·க! என÷_ இ¸த மா¸¸ ஒ_¸·ற ஆu_÷_. «சா¸தமா
அ_ப·¬சவ÷! அதனாலதா÷ «சா÷Cற÷. ர¸னா «ராiப வ_¸த|ப¸வா. ர¸னா
÷|ட எ÷லா¸·தui ·வரமா «சா÷÷ ·ள÷க Cவc,ய_தா÷ நாக¸கi. அ||,¬
«சuயாம எ÷லா¸·தui கா÷ஸ÷_ «சா÷÷|¸ உ·க¬ட ÷ளi|¸ற_. «ராiப
த|,. இ÷·லயா? ¸ உ÷ கணவ÷÷|ட ¸_i|| Cபா. «ரc¸நா· கc¸÷காமCல
இ_. நா÷ வ¸_ எ÷லா¸·தui ¸¸¸_ ·வ÷÷Cற÷.''

''ச¸ இ|ஸ் ஓCக'' எ÷_ கா·ர÷ ÷ள||னா·.

''Cகா·¬¬÷காத ம_, இ¸த¬ _¸¸·லuல.''

''இஸ்| ஓCக÷_ «சா÷÷|CடCன! உ÷·ன நா÷ அ¸த மா¸¸
Cக|,_÷கCவ¬டா_. அ_÷_ என÷_ உ¸·ம ÷·டயா_தா÷. இ_¸தா_i ர_,
எ÷·ன ¸ ஏமா¸¸|Cட!''

''¸ ¬ட எ÷·ன ஏமா¸¸ன ம_. ஞாபகi «வ¬¬÷க!''

''இ|ஸ் ஓCக!'' அ÷_ அகலமான கா·ர ¸ர|¸¸தனமாக¬ ¬ழ¸¸ ஒ_ ¬_ ¬¸,
ஏற÷_·றய ப÷கவா|¸¬ ¬வ¸÷ இ,|ப_ Cபால| ,ற|ப|¸, ¸த÷ ¸_|ப¸¸÷
ஹா÷¸| ஸ்டc| படi Cபால| ப÷கவா|,÷ Cதu¸_÷ «காcCட Cவகi |,¸_
ச¸¸u÷ ம·ற¸தா·.

ர_ ,÷ன·க _¸தா÷. ''Cகாபi!''

''ஒ¸_சா'' எ÷_ ·வ¸¸ அ_Cக வ¸தா¸.

ர¸னா «கா_சi ¬¸த·னuட÷ அவ· Cபான ,_¸·ய| பா¸¸_÷ «காc,_¸தா·.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

146
''ஸா¸ ஸா¸. உ·க_÷«க÷லாi «கா_சi கவ·ல ஏ¸ப|,_÷_i!''

''ஆமாiபா ஃப·ஷ_÷_ இ÷லாம உ÷·ன÷ ¬|,|¸| Cபாu_வாCளா÷_
¸·ன¬Cச÷.''

''நா÷ அ|ப,¬ «சuய மா|Cட÷. எ÷·ன ¸·க த|பா எ·ட Cபா|,_÷÷·க...''

''எ÷ன «சuய? அவ· |ரா|ளi எ÷ன? ஹஸ்பc¸ |ர|·தாCன?''

''ஆமாi!''

''இ_ பாவi _¬¬! க÷யாணi ஆற_÷_ ¸¸¸Cய ராதா÷ஷ_·டய பழ÷கi
எ·க_÷«க÷லாi «த¸ui... எ¸த| «பாiப·ளui ·|¸ ·வ÷க மா|டா÷! எ÷
டா|ட¸ஸ் Cமல எ÷லாi கc_. வய¬, Cரஸ் எ_i அவ_÷_ ¸÷÷யi÷·ல.
அ_ ஒ_மா¸¸ ஹா||! ஒ_ ம_iதாவால அவ·ன¸ ¸_|¸| ப¸¸த ¸,uமா?''

அ·த|ப¸¸ அ|,றi Cப¬÷கலாi. ஃப·ஷ·ன÷ கவ÷÷கலாi'' எ÷றா÷.

''ரா_காலi ¸,யற_÷_ இ÷_i அ·ரமcu_÷_. «ல|ஸ் «வu|. ர¸னா.
Cப¬c¸ இ_. ''நா÷ பா÷÷÷ கா¸ய¸·த| பா¸¸_|¸ வCர÷.''

இ_வ_i த÷யாக இ_¸தா¸க·.

''அ,¬சா|பல வ¸_|¸| Cபாu|டா'' எ÷றா·.

''i...''

''எ÷னவாi?''

''ராதா அவ·ள ஏமா¸தற·த÷ கc¸|,¬¬|டா. «ராiப _ழ|ப¸¸ல இ_÷கா.''

''உ·க·ள எ÷ன Cக|டா?''

''இc,யா¸÷_ அ·ழ¬¬c¸ Cபாu¸. எ·க அ|பா அiமா÷|ட அ·ழ¬¬c¸
Cபாu¸...''

''¸·க எ÷ன «சா÷÷·க''

ர_ Cயா¬¸தா÷; ¸¸மா÷¸தா÷. ''ர¸னா ¸ui நா_i க÷யாணi பcc÷க ¸¬சயi
ஆற இ¸த சமய¸¸ல இரc¸ Cப_÷_· அ||ராய CபதCமா, ச¸CதகCமா இ_÷க÷
¬டா_ இ÷·லயா?''

''«சா÷_·க...''

''உன÷_ «த¸ui÷·ல. ம_¸i நா_i பாவநாச¸¸÷ க÷யாணi பcc÷க
இ_¸த_. ¸¬சயதா¸¸தi வ·ர÷_i வ¸த_?''

''«த¸ui.''

''ராதா·வ அவ_·டய «ப¸Cறா¸க· Cத¸¸«த¸¸தா·க. ம_iதா «வ_·யான
«பாc_. «ராiப இ÷«னாஸ÷|. அ|பா அiமா அ_¸தமா வ¸,_¸த ராதா·வ÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

147
க÷யாணi பcc÷க சiம¸¬¬|டா... அ«ம¸÷கா ஆ·ச, பணi எ÷லாம
அவ_·டய «சா¸த ஜ|ஜ்«மc| ம·ற¬¬_¬¬÷_ «சா÷லலாi. அவ·ள நா÷
காத÷¬Cச÷ ¸ராக¸÷க|ப|ட_, «த¸_ச_i எ÷·ன «ராiப பா¸¬¬_¬¬,
அதனால த¸«கா·ல பcc÷க ¸ய¸¬ «சuCத÷.''

''இஸ் இ|!'' எ÷றா· ஆ¬ச¸ய¸_ட÷.

''அ|பாதா÷ ஒ_ வ¸யா எ÷·ன ஸ்¸ர|ப¸¸¸ என÷_ ·ல|ல ஓ¸ ப¸|ப·ஸ÷
«கா¸÷க |,வாதமா அ«ம¸÷கா¸÷_ அ|·ள பcண¬ «சா÷÷... அ_÷க|,றi
தா÷ உன÷_¸ «த¸ui... இ·க வ¸த_i நா_i ம_¸i ஒ_ தட·வ ஆ¸லcCடா
Cபாu_¸Cதாi. ம_, த÷ கணவ÷ Cமல உuரா இ_¸த·த| பா¸¸_ அவ÷|ட
என÷_ எ¸த·தமான _Cராக எcண¸i எழ·ல. ஒ_ தட·வ ராதா ம¸ற
«பcகCளா¸ ¬Cநகi வ¬¬_÷÷ற·த நா÷ கcணால பா¸¸Cத÷. அவ÷|ட
«சா÷Cன÷. «சா÷÷÷¬ட அவ நiப·ல. அ¸த·ன நi|÷·க! இ|ப அவளா
கணவ÷ «சuயற _Cராக¸·த÷ கc¸ |,¬¬_÷கா. இவ·ள ஊ_÷_
அ_||¬¬|¸ «ப|giல ஒ_ க_|,| «பcCணாட இ_÷÷ற·த| பா¸¸_|டா...
மன¬ «நா¸_Cபாu எ÷÷|ட அ|·வஸ் Cக÷கற_÷_ வ¸தா. இ¸த _Cராகi
அவ·ள «ராiப பா¸¬¬_¬¬. அ¸த·ன ·¬வாசமா இ_¸Cதாi. கணவ÷ இ|ப,
ஏமா¸தறா÷. 'Cட÷ இ| ஈஸி, இ«த÷லாi சகஜi·'÷றா÷. எ÷னதா÷ அ«ம¸÷கா
நாக¸கமா இ_¸தா_i, ம_ இ÷_i ஒ_ தi¸நா|¸| «பc_தா÷. இ÷_i ஒ_
ம·ன·தா÷. எ÷லா¸·தui _÷÷ எ¸_¬|¸¸ ¸_i|| Cபாuர_i_ ¸த÷
¸யா஻÷ அ¸¸த ¸யா஻÷தா÷ எ÷·ன ஆ¬ச¸ய|ப¸¸¸_¬¬.''

''«சா÷_·க.''

''எ÷·ன÷ காத÷¬¬Cய... இ|ப நாi «ரc¸ Cப_i க÷யாணi பcc÷கலாi வா,
இc,யா Cபாuரலாi'னா. இ·த நா÷ உ÷÷|ட «சா÷÷¸தா÷ ஆக_i!''

''அ_÷_ ¸·க எ÷ன «சா÷÷·க?''

''இ|ஸ் நா| பாஸி|·! அவ இ÷«னா_¸த÷ ம·ன·. ச|ட|ப, த|,. அ_ ம|¸i
இ÷லாம...''

''ம_|பா¸·க. உ·க·ள Cநரா ஒ_ Cக·· Cக÷கCற÷. ச|டi எ÷லாi «ரcடாi
ப|சi! ம_·வ÷ க÷யாணi பcc÷க உ·க_÷_¸ ·த¸யi இ_÷கா?''

''·த¸யi_ இ÷·ல... இ_...''

''·த¸யi இ÷·ல! ஏ÷? உ·க_÷_ அவ இளi «பcணா, க÷÷யா Cவ_i!
ம¸«றா_¸த÷ ம·ன·யா, «தா|ட ம·ன·யா Cவcடாi! அதாCன காரணi?''

''எ÷ன ர¸னா «சா÷Cற?''

''இத பா_·க. ஆc|··ள·க எ÷லா_Cம ஒ_ மா¸¸தா÷.''

''எ|ப, ர¸னா? உ·க_÷«க÷லாi வா÷_÷ «கா¸¸_|¸...''

''இ«த÷லாi சா÷ஜா|,. ¸·க என÷_ வா÷_÷ «கா¸¸த·த÷ காரணமா
«வ¬¬÷கா|, உ·க_·டய ,ர|¬கரமான கா¸ய¸·த ர¸_ «சuய Cவcடாi.
இ|ப நiம «ரc¸ Cப_÷_·ள எ÷ன ஆu¸¸_? ¸¬சயதா¸¸தi இ÷_i
நட¸தபா,÷·ல. அ|பா ஏCதா «ச÷,«மc¸÷காக| பcற «வ_i சட·_ இ_!
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

148
இதனால உ·க·ள ச·÷÷ Cபா|¸ எ·க _¸iப¸¸ல க|,| Cபா|¸|டதா
¸·ன¬¬÷க Cவcடாi. ர_ நா÷ உ·க·ள| Cபால இ÷·ல. ¸¬சயதா¸¸த¸¸÷
ஏமா¸தா த¸«கா·ல பcc÷கற அள¸÷_ நா÷ ·ப¸¸யi இ÷·ல. எ¸த·னCயா
ச¸¸யi பcCறாi... எ¸த·னCயா lறCறாi. உ·க·ள நா÷ க÷யாணi
பcc÷கறதால ¸·க அ¸த| «பc·ண இழ¸த ச¸த¸|ப¸·த ம_ப, ம_ப,
¸·ன¬¬ ஏ·க மா|,·க÷_ எ÷ன ¸¬சயi? வா¸÷·க _ரா ம_iதா·÷
¸ழ·ல÷¬ட «வ¬¬÷க ·_iப·ல. இத பா_·க... இ¸த÷ கணi உ·கள_.
உ·க_÷_ எ·க ஃபாi÷·ய| ப¸¸Cயா, இ¸த த¸கா÷க த¸ம ச·கட¸·த|
ப¸¸Cயா, எ_i _¸ற உண¸¬¬ Cவcடாi. இ_ உ·க ¸¸மானi. உ·க_÷_
அ¸த| «பc·ண÷ கா|பா¸த இஷ்டi இ_¸தா தாராளமா «சuu·க! அ|ப,÷
கா|பா¸தறதால ம_iதா¸i ¸·க_i நட¸த·த எ÷லாi மற¸_ ச¸Cதாஷமா
இ_||·க÷_ உ·க_÷_¸ ¸¸மானமா «த¸_சா, Cகா அ«ஹ|! எ÷·ன÷
காரணமா «வ¬¬÷÷|¸ உ·க தய÷க¸_÷_ ச|·ப÷ க|¸ க|டா¸·க, ¸·க
¸சமாCவ அவ÷|ட |¸ய¸·ளவரா இ_¸தா அவ·ள ¸_சா, வா|¬ஸ் அc| ஆ÷,
ஏ¸_||·க. உடCன எ÷÷|ட வ¸_ ''ர¸னா, ஸா¸ இ|ஸ் ஆஃ| நா÷ ,ர|¬
ஒc_ பcண_i. அதனால உ÷·ன÷ க÷யாணi பcc÷க ¸,யாத ¸·லuல
இ_÷Cக÷'_ «சா÷÷u_||·க. அ·த ·|¸·|¸, ¸¬சயi ஆu¸¸_, உ·க·ள
எ÷லாi ஏமா¸த ·_iப·ல÷_ சா÷ஜா|, «சா÷லா¸·க. எ·தயாவ_ ஒc·ண¸
¸¸மா÷¬¬_·க'' எ÷றா·.

ர_ ச¸_ Cநரi |ரi¸_| Cபாu ¸÷றா÷. அ«ம¸÷க¬ _¸¸·லu÷ வள¸¸த
இ¸த| «பc ¸¬சயi Cவ_ ஜா¸! வ÷÷க வ÷÷க உc·ம Cப¬÷றா·! இவ·
«சா÷வ_Cபால ·த¸யi இ÷·ல ர_¸÷_! அ|பா எ÷ன «சா÷_வா¸? அ|பா·வ
எத¸_÷ Cக|க Cவc¸i.... இ÷·ல இ÷·ல...

அ|பா அ·Cக ¸_«ந÷Cவ÷ ,ர|¬ «சuதா¸! «ஜய¸¸·ய அவ· கணவ÷
«கா¸·ம|ப¸¸_÷றா÷ எ÷_ த÷÷டi ஏ¸_÷ «காcடா¸! அவ¸
¸_«ந÷Cவ÷u÷ «சuவ·த¸தா÷ நா÷ அ«ம¸÷கா·÷ «சuய| Cபா÷Cற÷ இ_
ஒ÷_i ,¸த÷ல!

நா÷ வ_÷Cற÷ ம_! நாi காத÷¸Cதாi. ·¸யா÷ நாi |¸¸Cதாi. இ·ட|ப|ட
நா·க·÷ இரc¸ Cப_i Cவ_ Cவஷi Cபா|¸÷«காcCட Cவ_ பா¸¸ர·க·÷
இ_¸Cதாi. இ|Cபா_ ம_ப, ச¸¸|Cபாi.

ச¸¸¸_ இ·ட|ப|ட நா·க·ள ஒCர இர·÷ இ_|டாக மற¸_...

Cச! அவ· Cக|டCபாCத ''நா÷ தயா¸ ம_!'' எ÷_ «சா÷÷u_÷க Cவc¸i.
அ|பாவாக இ_¸தா÷ «சா÷÷u_|பா¸. அ|பா இ·த ¸¬சயi அ·÷க¸|பா¸!

''ர¸னா, இஃ| ¸ Cடா÷| ·மc| நா÷ அவ·ள| Cபாu...''

''Cபா·க'' எ÷றா· ர¸னா.29

ர_ப¸ ர¸னா·வ ச¸_ Cநரi ஆ¬ச¸ய¸_ட÷ பா¸¸தா÷. ''ர¸னா ஐi ஸா¸.
எ÷லா·ரui «ராiப _ழ|ப¸¸÷...''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

149
''ஸா¸«ய÷லாi அ|,றi «வ¬¬÷கலாi ர_! Cபா·க'' எ÷றா·. அவ· கcக·÷ ¸¸
«த÷ப|ட_.''

''உ·க அ|பா÷|ட¬ «சா÷÷.''

''அ«த÷லாi நா÷ பா¸¸_÷கCற÷. ¸·க ¸த÷ல ÷ளi|| Cபா·க. அ|,றi வ¸_
«சா÷_·க, எ÷ன ஆ¬¬÷_. ஆனா ம_ப, மன·ச மா¸¸÷கா¸·க.''

''இ¸த ¸·லu÷ ·|¸|¸| Cபாற_ என÷_ «ராiப ÷÷|,யா இ_÷_.''

''பரவாu÷·ல. ச¸யா| Cபாu¸i. எ¸த÷ கா¸ய¸¸_i யா·ரயாவ_ மனi
,cப¸¸¸¸தா÷ ஆக_i. «கா_சCம_i யாராவ_ «நா¸_ Cபாu¸தா÷ ஆக_i.
எ÷லா_÷_i எ÷லா ·த¸¸_i ச¸Cதாஷi «கா¸÷÷ற «சu·க÷_ உலக¸¸ல
ஒc_Cம ÷·டயா_. ¸·க ÷ளi,·க... நா÷ அ|பா÷|ட¬ «சா÷÷÷÷Cற÷.''

ர_ப¸÷_ ·வ¸¸யநாத÷டi «சா÷லாம÷ ÷ளi,வ¸÷ இஷ்டi÷·ல. அவCர
வ¸_ «காc,_¸தா¸.

''எ÷ன, எ÷லாi Cப¬யா¬சா? «ர,யா?''

''அ|பா ¸¬சயதா¸¸தi Cவcடாi|பா.''

''எ÷ன_'' எ÷றா¸ பத¸| Cபாu.

''ர_ப¸÷_ மன¬ ச¸u÷·ல. அவ·ர இ|ப¸ «தா¸தர¸ «சu_, க|டாயமா
¸¬சயதா¸¸த¸_÷_ சiம¸÷க ·வ÷÷ற_ ந÷ல¸÷·ல.''

''ஏ÷ எ÷ன ஆ¬¬ ¸m¸_....''

''ம_iதா·வ அவ¸ கா|பா¸த ·_iபறா¸!''

''கா|பா¸த÷னா...?''

''அவ கணவ÷÷|ட_¸_ கா|பா¸த ·_iபறா¸. அ¸த ·வகார¸·த¸ ¸¸¸_
·வ÷காம இவரால Cவற எ¸லui ¸_மனசா ஈ¸பட ¸,யா_. அ¸த| «பாc_
கா|பா¸ற|பட Cவc,யவ·தா÷.''

''கா|பா¸தற_÷னா... எ÷னiமா «சா÷Cற? அவ·ள÷ ¬|, «வ¬¬÷÷றதா!''

''¬|, «வ¬¬÷கற_. ¸,_சா அவ·ள÷ க÷யாணi «சu_÷கற_!''

''·ம கா|! வா|ஸ் இ| ர_?''

''ஏiபா இ_ அ«ம¸÷கா! இ«த÷லாi இ·க சகஜi இ÷·லயா?''

''Cதசiதா÷ அ«ம¸÷காCவ த·ர, ஜன·க அ«ம¸÷க÷ இ÷·லCய! எ÷ன ர_?''

''ஸா¸! நா÷ ஒ_·த _ழ|ப ¸·லuல இ_÷Cக÷. அ¸த| «பாc_ «ராiப அ¸யாத
«பாc_. கணவ÷ அ¸யாயமா அவ_÷_¸ _Cராகi பcறா÷. அவ எ÷·ன|
ப·¬¬÷_ ஒ_ Cக·· Cக|டா; எ÷ கணவ·ன ·|¸|¸ வ¸Cற÷; எ÷·ன÷
க÷யாணi பcc||யா'÷_...'
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

150
''ச¸÷_|,யா...?''

''அ|பா இ¸ல எ÷ன த|,! ராதா அவ·ன ஏமா¸தலாi அவ கc ¸÷னாCலCய
பரஸ்¸¸கCளாட ¬Cநகi «வ¬¬÷கலாi. ம_¸÷_ அ¸த மா¸¸ அ¬·கமான
கணவ·ன ¸ராக¸÷க உ¸·மu÷·லயா? இ¸÷ ர_ தயாரா இ_÷÷ற|ப,
க÷யாணi ஆன «பாcணா இ_¸தா_i ம_வா¸¸ தர இவ¸ தயாரா இ_÷_iCபா_
அ¸த மா¸¸ ஒ_ ந÷ல கா¸ய¸¸ல நாi ஏ÷ __÷க ¸÷க_i? Cவcடாi|பா....
இவ·ர நா÷ க÷யாணi பcc÷÷|டா «ரc¸ Cப_i iஸர|ளா இ_|Cபாi.
இவ¸ ம_iதா·வ÷ காத÷¬¬ த¸«கா·ல வ·ர÷_i வ¸தவ¸. நா÷ உ÷
கணவ_÷_¸ தா¸¸தவ÷÷·ல÷_ ¸g|÷கற_÷_÷Cன அ«ம¸÷கா வ¸தவ¸.
எ÷னதா÷ அவ Cப¸ல இ|ப பாசi இ÷·ல÷_ «சா÷னா_i எ÷னால
ச¸Cதக|படாம இ_÷க ¸,யா_. இவ·ர ·|¸ரலாiபா! என÷_ ஒc_i
க÷யாண¸_÷_ அவசரi இ÷·ல.''

''எ÷னuயா இ_. இ·த ¸÷னCம «சா÷÷u_÷க÷ ¬டாCதா?''

''அவ·ர÷ _·ற «சா÷லா¸·க|பா! நம÷_ ஒ_ மா¸¸ எ÷லாi «த¸_ச
·ஷயiதா÷.''

''¬Cச, இ|ப எ÷லா·ரui ¬|, «வ¬¬÷÷|¸...''

''எ÷ன Cபா¬¬? சாi _i||¸|¸ ÷ளi||டா| Cபா¬¬. அ«ம¸÷கா·ல
இ·த«ய÷லாi ம_|பற_ «ராiப ¬லபi. அவசரமா |«ரஸிடc| ¬||¸
அ_||¬¬_÷கா÷_ «சா÷÷_·கCள÷! ர_. உ·க·ள நா·க எ¸த ·த¸¸_i
க|டாய|ப¸¸த ·_iப·ல ¸·க Cபாகலாi.''

''ர¸னா, உன÷_ எ¸த ·த¸¸ல ந÷¸யா எ÷ன «சா÷ற_÷_ «த¸ய·ல. ர¸னா ¸
ஆ¸ ÷Cர|!''

''இதனால அ¸த| «பாc_÷_ எதாவ_ ¸iம¸ ÷·ட¬சா ச¸! ஐ க÷ ஸிiப¸·தஸ்
·¸ «ஹ¸?''

''ர¸னா, நா÷ வCர÷. ஸா¸ நா÷ வCர÷. உ·க மனi ,cபட நட¸தத¸_i
|ராய¬¬¸தi மா¸¸ ஏதாவ_ «சu_|¸¸தா÷ நா÷ அ«ம¸÷கா·வ ·|¸|
Cபாக_i.''

·வ¸¸யநாத÷ Cபசாம÷ பா¸¸_÷ «காc,_÷க ர_ப¸ «ம÷ல இற·÷ பா·தu÷
ச¸¸_ அ¸த÷ Cகாu·ல ·|¸ ·ல÷னா÷.

கர¸ ¸ரடாக இ_¸த பா·தu÷ ச¸_ அவசரமாக இற·÷னா÷. எ|ப, ம_ப,
¸¸யா¸÷ ¸_iப| Cபா÷Cறாi எ÷_ ம·ல|பாக இ_¸த_. கா¸÷ வ¸தCபா_
எ÷லாCம ¬லபiதா÷. இ|Cபா_ ·ஹCவu÷ நட÷க÷¬ட ¸,யா_. ||ஸ்பா¸÷
·மான ¸·லய¸_÷_ எ|ப,யாவ_ Cபாu¬ Cசர Cவc¸i. ·மான ¸·லயi எ¸த
¸·சu÷ இ_÷÷ற_ எ÷_ ¬ட¸ «த¸யா_. Cபசாம÷ அவ¸க·டi ¸_i||
Cபாu, ¸¸யா¸÷ Cபா_iCபா_ எ÷·னui அ·ழ¸_÷«காc¸ Cபா·க· எ÷_
Cக|கலாi. |ராயணi ¸_வ_i ·Cராத «ம:ன¸_ட÷ வரCவc¸i. Cவcடாi.
யாராவ_ ·ககா|,னா÷ ¸_¸_÷றா¸களா பா¸÷கலாi...

''·ஷ் ·ஷ்'' எ÷_ கா¸க· த¸தம_ ஏ¸கc,ஷ÷ ¬க¸¸÷ பற¸_ «காc,_÷க,
ஒ_வ_i ¸_¸த·÷·ல. ¸¸யா¸÷ Cபாu எ÷ன «சuய| Cபா÷றா÷? அ_¸i
«த·வாக¸ «த¸ய·÷·ல. ம_iதா Cபாu¬ Cச_வத¸_ ¸÷னாCலCய
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

151
Cபாu·டலாi. அவ· ·|¸÷_| Cபாu வாச÷÷ கா¸¸_¸_, இ÷·ல,
«த_¸·னu÷ கா¸¸_¸_....

ஒ_ _|, கா¸ ச¸_ _ரi Cபாu |Cர÷ Cபா|¸ ¸÷ற_. ர_ப¸÷_ மன¬÷_·
ஆன¸தi |ரவ÷¸த_. கா·ர Cநா÷÷ ஓ,னா÷. கத¸ ¸ற¸_ ஒ_ இ¸¸ய ¸கi,
''ஹாu! Cவ¸|¸'' எ÷ற_.

''க÷ ¸ ,ரா| i அ| ¸ ஏ¸Cபா¸|?''

''ஐi Cகாu· ட¸÷ட¸÷! ஐ'÷ ,ரா| ¸ ஸi |Cளஸ் Cவ¸ ¸ க÷ «க| எ பஸ்.''

''தா·÷ஸ்!'' எ÷றா÷. உ·Cள ஏ¸÷ «காcடா÷. |÷ ஸீ|,÷ ஒ_ நாu
உ|கா¸¸¸_¸த_. ¬÷ன÷ கா¸ அ_.

''·ம Cநi இஸ் Cதசாu. ஐi இ÷ |ஸினஸ்.''

''ர_ப¸, ஸ்¸டc| ¸¸யா¸÷'' எ÷றா÷.

''இ¸¸ய¸க_÷_¸தா÷ ¸_¸_வ_ எ÷ வழ÷கi. ம¸றவ¸க·ள நiப ¸,யா_. நா÷
எ÷ மாணவ ¸ன·க·÷ «ராiப இ¸த மா¸¸ ஹி|¬·ஹ÷ பccu_÷÷Cற÷.
இ¸¸ய¸க_÷_ மா¸¸ரi ¸_¸_Cவ÷. க÷யாணi ஆ÷·|டதா?''

''இ÷·ல.''

''ஊ_÷_| Cபாu க÷யாணi «சu_ «கா·. இ¸¸ய| «பc·ண÷ க÷யாணi
«சu_«கா·. அ«ம¸÷க| «பc Cவcடாi'' எ÷றா÷. பஸ் ஸ்டாc¸ Cபாவத¸_·
த÷ ச¸¸¸ர¸·தCய ·¸¸_ ·|டா÷. «வ··ள÷கா¸·ய÷ க÷யாணi பcc÷
«காc¸ ¸_ வ_ஷ¸_÷_Cம÷ தா÷_| |,÷க ¸,ய·÷·லயாi. அவ¸க·
மன|பா·Cக Cவ_, _ணi Cவ_, மதi Cவ_... ஏ÷ அவ¸க· வாச·னCய Cவ_!
,Cவ¸ஸ் எ÷ப_ அ«ம¸÷கா·÷ «ராiப «சலவா_i கா¸யi, ·|·ட ·¸_ ஒ¸·ற
gi அ|பா¸|«மc|¸÷_ மா¸, கா·ர ·¸_ ¬÷ன கா·ர வா·÷÷ «காc¸
''¬÷«வஸ்ட_i நா_iதா÷ பா÷÷...''

''¬÷«வஸ்ட¸!'' எ÷_ «பய¸ «சா÷ன_i நாu ஒ_¸·ற ச¸Cதாஷமாக÷ _·ர¸த_.

கா¸ ¸|·ட| _¬¬Cபா÷ இ_¸ததா÷ ச¸_÷_¬ ச¸_ மா¸ மா¸÷«காcCட
«ச÷றா÷. ம¸ற கா¸கார¸க· அவ·ன ஹாரனா÷ ¸|,னா¸க·.
''இவ¸க_÷«க÷லாi ·வஸ்·த ÷·டயா_. எ|Cபா_ பா¸¸தா_i பணi பணi
பணiதா÷. பண¸·த¸ த·ர ம¸ற எ_i ¸÷÷யi÷·ல. |ரத¸! அ«ம¸÷கா·÷
பணi ¸·றய பc_. ஆனா÷ இ·Cக க÷யாணi பcc÷காCத; ·¸ வா·காCத;
|··ள «ப¸_÷ «கா·ளாCத; எ¸த·தமான ர¸த சiப¸த¸i ·வ¸_÷
«கா·ளாCத! உ÷ ஊ¸ எ_!''

''எ÷ அ|பா இ_÷_i ஊ¸ மc¸¸தா_.''

''மc¸¸தா_÷_| Cபாu ·¸. தi இ¸¸யா·வ| Cபால இ÷·ல இ¸த Cதசi. «ப¸ற
தா·ய ·¸_i Cதசi”. ¬÷«வஸ்ட¸ ஆCமா¸¸த_.

''உ÷·ன என÷_| |,¸_| Cபாu·|ட_. ஏ¸|Cபா¸|,CலCய «காc¸
·|¸¸Cற÷. ஜி÷ இ_÷_. சா||¸!”

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

152
ஜி÷ எ÷ற_i ம_iதா·÷ ஞாபகi வ¸த_.

பாவநாச¸¸÷ அவ÷ «சா÷ன_ வா¸¸·த வா¸¸·தயாக ஞாபக¸¸÷ த_i|ய_.
'என÷_ உ÷·ன| பா¸¸தா பாவமா இ_÷_. ¸ Cந¸¸÷_ அ_¸யாCம? ஏ÷
அ_Cத? நா÷ ÷·ட÷க·ல÷னா? «ஹள ஸ்·|! ர_! என÷_| ,¸ய·ல «ஸ÷ஸ்
ப¸¸ ¸·றய நாவ÷க· ப,¬சா¬¬. ஆனா, இ÷_i அ_ எ÷ன÷_ ச¸யா¸
«த¸யா_! ல·÷னா_i எ÷ன÷_ ச¸யா¸ «த¸யா_. உன÷_ «ல|ட¸ எ÷லாi
அiமாதா÷ எ_த¬ «சா÷னா·க உ÷·ன¸ «தா|ட_, ÷ஸ் பcண_ எ÷லாi
த|பா? இ_÷கலாi. என÷_ அ_ த|பா¸ «த¸ய·ல. _·ன÷ _|,·ய÷ ÷ஸ்
பcற_ இ÷·லயா? என÷_ எ÷லாCம க÷ஃ|¸ஸ்டாதா÷ இ_÷_. அ«ம¸÷கா
பா¸÷க_i Cபால இ_÷_. ஆனா ப¸«தாiப_ வய¬ல க÷யாணi «சu_÷கற_
«கா_சi எ¸· இ÷·ல?''

''உன÷_ யா·ர÷ க÷யாணi பcc÷க இஷ்டi? அவ·னயா, எ÷·னயா?''

''ச¸யா¸ «த¸ய·லCய ர_!''

''எ÷ன Cயாச·ன? உ÷_·டய க¸· ஃ|«ரc·ட| ப¸¸யா.''

ர_ ச¸_¸ தய·÷, ''ஆi!'' எ÷றா÷.

''அ«ம¸÷க÷...''

''இ÷·ல, இc,ய÷?''

''|·ழ¸தாu, ,¸¸சா÷! ஊ¸÷ இ_÷÷றாளா?''

''இ÷·ல, இ·Cக ¸¸யா¸÷÷÷!''

''சபாஷ்! க÷யாணi «சu_ «காc¸ «ரc¸ Cப_i Cச¸¸_ இ¸த Cதச¸·த¬
_·றயா¸·க·! வா¸¸_·க·! பணi ப·ட¸த ¸|டா·க· ர¸தi உ¸_¬வ_தா÷
இ¸த uக¸_÷_ ஏ¸ற_. இCதா ஏ¸Cபா¸|! இCதா எ÷ கா¸¸! க÷யாண¸_÷_
எ÷·ன ¬||¸, ¸¬சயi வ_÷Cற÷.''

''¸¬சயi ¬||¸÷Cற÷! ·ப'' எ÷_ ·கயா|,னா÷. 'எ÷ க¸· ஃ|«ரc¸
ஏ¸«கனCவ க÷யாணi ஆனவ·. அ_தா÷ ஒCர ஒ_ ¬÷க÷' எ÷_ «சா÷ல
·_i|னா÷. அத¸_· Cதசாu ÷ளi|·|டா÷. ·÷ எcடாக இ_¸ததா÷
¸¸யா¸÷ ஃ|·ள| «கா_சi ¬|டமாக¸தா÷ இ_¸த_. கா¸¸_¸த¸÷
«கா|¸வாu÷ ,÷«க|¸ ÷·ட¸த_. |ராவல¸ஸ் «ச÷ «கா¸¸_·|¸ ஏ¸
உ|கா¸¸_ «காcடா÷. அவன_÷÷ உ|கா¸¸¸_¸த «வ··ள÷கார¸ Cபாஸ்ட÷
|ராமண¸ Cபால இ_¸தா¸. ·கu÷ 'வா÷ஸ்|¸ ஜ¸ன÷ ·வ¸¸_¸_ ர_ப¸·ய
«வ_|,ட÷ பா¸¸தா¸. இவ¸க· எ÷லா_Cம பாசா·_÷கார¸க· Cதசாu «சா÷வ_
ச¸தா÷. இவ¸க_·டய 'ஹாu †¥u'' எ÷லாi உத|டள·÷தா÷. Cபசாம÷
ம_iதா·வ அ·ழ¸_÷ «காc¸ அ¸¸த ஃ|·ள|,÷ ஊ_÷_| Cபாu...

Cகா|நா¸ எ÷ன «சா÷வா¸? அ|பா எ÷ன «சா÷வா¸? ர_ப¸÷_ ¸÷¸ எ÷ற_?

''அ|பா ¸·க· ,ர|¬ பcண·÷·லயா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

153
''«ஜய¸¸ ஆதரவ¸ற «பc. இ¸த| «பcc÷ அ|பா அiமா·வ÷
கல¸தாCலா¬÷காம÷ ¸ எ|ப, இவ·ள அ·ழ¸_ «காc¸ வ_வாu? ¸ «சuவ_
த|,.''

¸த÷ கா¸யமாக «ட÷Cபா÷÷ Cகா|நா¸_ட÷ Cபச Cவc¸i. அ·ழ¸_ வா
எ÷_தா÷ «சா÷வா¸. அ·ழ¸_¬ «ச÷_ «ம÷ல «ம÷ல...

இ¸¸யா·÷ யா_i இ·த ஒ|,÷«கா·ள மா|டா¸க·. க÷லானா_i கணவ¸க·÷
ஊ¸ அ_. ப¸ ·ரதா த¸ம¸¸÷ ஆ¸÷க¸¸÷ «ந_||÷ எ¸வா¸கCள!
கணவ¸க·ள| பர¸·தய¸ பா÷ தா·÷¬ «ச÷வா¸க·. அ,¸தா÷ வா·÷÷ «காc¸
·¸·ய «நா¸_ «கா·வா¸க·. இ÷·ல. இ÷·ல... இ¸¸யா மா¸·|ட_.
அ·க·Cக எ¸¸|,÷ _ர÷க· «த¸·÷க¸ «தாட·÷ ·|டா¸க·.

பா¸÷«மc,÷ «பc_¸·மக·ள| Cப¬÷றா¸க·. ஊ¸வல·க· எ¸÷÷றா¸க·...

ஹி¸_·÷ ஒ_ க,தi எ_தலாi. ',ய¸ ஸா¸, நா÷ «சuத_ ச¸யா?'' எ÷_ க·ட¬
வா÷÷யi! ர_ப¸ த÷ ,÷«க| நiப·ர÷ ¬|, ஒ÷ப_ வ¸தா÷ தா÷
«சuய|Cபாவ_ ச¸ எ÷_ எcc÷ «காcடா÷.

ஏ 6336107ஏ எ÷றா÷ எ÷ன? ஒ÷_தாCன... அ·தui ¬|,÷ «காcடா÷ ஒ÷ப_.
·¸க·ள¸ Cத·வ÷_ ஏ¸ப மா¸¸ அ·ம¸_÷ «கா·_i சமயi வ¸_ ·|ட_.

¸¸யா¸÷÷÷ இற·÷னCபா_ மா·ல ம·க¸ _வ·÷ ·|ட_. இ÷_i வ¸_
Cச¸¸¸_÷க மா|டா·. ¸த÷ கா¸யமாக அவ· ·|¸÷_| Cபாகலாi. ·|,÷
ராதா இ_¸தா÷...? இ_÷கமா|டா÷. «பcடா|, இ÷லாத ச¸த¸|ப¸·த ந_வ
·¸பவனா? Cட÷ இ| ஈஸி!

¸¸யா¸÷÷÷ ·¸க·÷ «வ·¬ச| ,_÷க· Cபால கா¸க· «ந·¸_ «காc,_÷க,
Cபா÷ஸ் கா¸ ஒ÷_ ஆi,ல÷ஸ் «தாடர, ஊ·ளu|¸÷ «காcCட «ச÷ல, ம¸ற
கா¸க· |ரi¸_| Cபாu வ¸·ட, ப|Cரா÷ கா¸க· «வ÷¬ச ·¸ராக அவ÷
பஸ்·ஸ÷ கட¸_ «ச÷றன. ந¸·ய¸ தாc,, ¬i·க· க_i,·க·ய உi¸¸_
«காc,_÷க, ந¸u÷ CசாiCப¸¸தனமாக ஒ_ _|,÷ க|ப÷ «ப¸ய க|ப·ல
இ_¸_÷ «காc¸ நக¸¸_ «காc,_¸த_. ¬த¸¸ர Cத·u÷ ¸க«வ·¬ச¸i
«த¸¸த_. இட| ப÷கi ¸கi _ரா ·வர ஊ¬க_ட÷ ம÷ஹ|ட÷.

ஸ|Cவ |,¸_ பஸ் |,¸_ அவ¸க· ·|¸÷_| Cபாகலாi. ராதா ¸¬சயi இ_÷க
மா|டா÷. கா¸¸_÷கலாi. எ·Cக கா¸¸_|ப_? ·|¸ வாச÷லா? இ÷·ல
«த_¸·னuலா? ஏதாவ_ ¬÷மா பா¸¸_ ·|¸ ¸÷_ மcCநரi க¸¸_|
Cபாகலாமா? Cவcடாi இ|«பா_Cத Cபாu÷ கா¸¸_÷கலாi. ம_iதா கா¸÷
வ_iCபா_ அ¸த÷ கண¸·த¸ தவற ·ட·_iப·÷·ல.

''ஹCலா... ம_!''

''ர_, எ÷ன_? அ_÷_·ள எ|ப,¸ ¸_i| வ¸_ ·|ட?''

''வ¸_|ட÷ பா_. உன÷_ ¸¸¸! ம_ ¸ «சா÷ன·த Cயா¬¬¬| பா¸¸Cத÷.
உ÷·ன ஏ¸_÷க என÷_ சiமதi தா÷. அ·த «சா÷ல¸தா÷ ஓCடா,
வ¸¸_÷Cக÷ ம_. ம_, என÷_ எ_i ¸÷÷யi÷·ல. உன÷_ எ|ப,யாவ_
ச¸Cதாஷ¸i ம_வா¸¸i அ·÷÷ற_தா÷ ¸÷÷யi. அ_÷காக¸தா÷ |Cள÷
,,¬¬ ஓ, வ¸_|Cட÷ பா_.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

154
ம_iதா·÷ ·|,¸_¬ «ச÷றCபா_ உ·Cள ·ள÷_ எ¸¸_ «காc,_¸த_.
«ட÷·ஷ÷ சலனi «த¸¸த_. யாCரா இ_÷÷றா¸க·. ம_ ÷ளi|
வ¸_·|டாளா? மc| «பா¸தா·ன அ_¸¸னா·. ச¸_ Cநரi க¸¸_, ''†¥ இஸ்
இ|?'' எ÷_ _ர÷ கத·÷ |ள·÷ Cக|ட_.

''ஐi ர_. ம_ஸ் ஃ|«ரc|!''

''Cத ஆ¸ நா| Cஹாi.''

''ஐ Cநா! ஐ «ம| ஹ¸ இ÷ ÷|ஸ் ப¸÷. ஐi ம_ஸ் ஃ|«ரc|, க÷ ஐ «வu| ,÷ ஷி
÷ Cஹாi?''

கத¸ ¸ற¸_ ஒ_ பய¸த ¸கi எ|,| பா¸¸த_. 'ஓ! ஐ'· ஸீ ÷ ¸'' எ÷றா·. அ¸த
¸Cகாஸ்லா·ய| «பc ¬ல ¸ன·க· வ¸_ ·|¸ Cவ·ல «சuபவ·.

''கi இ÷ அc| ஸி|ட¸÷. ஐ ஹா· ¸ | Cக¸ ஃ,÷, ¸ Cநா?''

''Cவ¸ஸ் ராதா?''

''ஹி «ஸ| ஹி Cவாc| | Cஹாi ,÷ Cல| இ÷ ¸ ·ந|.''

«ச:க¸யiதா÷ எ÷_ Cம·ஜu÷_¸த ப¸¸¸·க·ய எ¸¸_ ·வ¸_÷
«காcடா÷.

''·ல÷ ·ஸi காஃ|?''

''ஒu நா|?''

«ட÷·ஷ÷÷_¸_ கc மாறாம÷ ·ல÷ அவ· கா| Cபாட¬ «ச÷றா·. ர_
¬தா¸¸_ «காcடா÷.

அலமா¸u÷ அழகான வcண¸¸÷ ராதா¸i ம_¸i ஒ_வ·ர ஒ_வ¸ அ·ண¸_÷
«காc¸ ,·க|பட¸¸÷ ¬¸¸_÷ «காc,_¸தன¸. ஒ_ கணi ராதா இடi
«பய¸¸தா÷.

ம_ ¸_i| வ_÷ற Cநரiதா÷...

«ட÷Cபா÷ ஒ÷¸த_.

30

«ட÷Cபா÷ அ«ம¸÷க¸தனமாக ÷_÷_ எ÷_ «தாட¸¸_ ஒ÷÷க ர_ப¸
அ·த¸ தய÷க¸_ட÷ எ¸¸_÷ Cக|டா÷.

''இஸ் த| ¸ «ரஸிட÷ஸ் ஆஃ| ரா|÷ஷ÷? எ÷ற_ ஓ¸ அ¸கார÷ _ர÷.

''யா...!''

''இஸ் இ| iஸ்ட¸ ரா|÷ஷ÷?''

''Cநா... ஹி அஸ் நா| Cஹாi? †¥ இஸ் கா÷·?''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

155
''_|டனc| ம÷லாஸ்÷; ¸¸யா¸÷ ஸ்Cட| Cபா÷ஸ்!''

''Cபா÷ஸ்! இஸ் எ÷¸· ரா·?''

''_÷! ¸ கா|ட Cக| ட¸÷ ஹிய¸!''

''Cவ¸...?''

''i|ட¸÷ |¸ஸி·÷| இ÷ «வஸ்| த¸|, |ஃ|¸ ஸ்|¸|.''

''இஸ் எ÷¸· ரா· _|டனc|?''

''கi! ஐ'÷ Cட÷ ¸ ¸ ¸ ¬ஃ| «ம,÷க÷ எ÷ஸாiன¸!''

ர_ப¸÷_| பத¸றமாக இ_¸த_. ,¸ய·÷·ல Cபா÷ஸ்... |¸ஸி·÷| «ம,÷க÷
எ÷ஸாiன¸... இ«த÷லாi எ÷ன? ஒ_ Cவ·ள... ''_|டனc| இஸ் எ க¸·?''

''யா, ம_ ம¸, ம¸...''

''ம_iதா...!''

''யா?''

''இஸ் ஷி ஆ÷·ர|?''

''Cநா! கi ட¸÷ ஹிய¸, ஐ'÷ Cஷா யா!''

''«ட÷Cபா÷ ச|«ட÷_ ·வ÷க|ப|ட_. எ÷ன «சuவ«த÷_ «த·வாக¸
«த¸ய·÷·ல.

''எ·Cக இ¸த ராதா? அவ_÷_¸ தகவ÷ «சா÷ல Cவcடாமா? பc|«பc·ண÷
Cக|ட¸÷ அவ_÷_¸ «த¸ய·÷·ல. ராதா·÷ ஆ|ஸ் நiப·ர¸ Cத, அ·த¬
¬ழ¸¸ய¸÷ ''¸ஸ் இஸ் எ¸÷கா¸|ட ச¸·ஸ்! '|| Cக|ட_i ராதா÷ஷ_÷_
உ·க· «சu¸·ய¸ «த¸·÷க¸i....'' எ÷ற_ ஓ¸ இய¸¸ர÷_ர÷.

ராதா! எ·÷_¸தா_i உடCன Cபா÷ஸ் i|ட¸÷ |¸ஸி·÷| அ÷ல_ ¬ஃ|
«ம,÷க÷ எ÷ஸாiன_ட÷ «தாட¸, «கா·ள¸i. அவசரi...'' எ÷_ «சா÷÷·|¸
«வ·Cய வ¸_ «த_¸·னu÷ டா÷ஸி «த¸ய அ·த ¸_¸¸ உ·Cள பாu¸தா÷.

அ¸த அ¸கா¸ Cப|ப¸ க||÷ கா|| உ¸_¬÷ «காc,_¸தா¸. எ¸Cர
காலcட¸÷ ஒ_ Cத¸ ¬வ||÷ வ|டiட|ப|,_¸த_. அ_Cக ஒ_ ¬¸ய
அ¸||÷ கcணா, க|,÷_· Cம_i கா| த·¸_÷ «காc,_¸த_.
ஜ÷ன÷க·÷ «பCகா÷யா அஸா÷யா மல¸க· ¬÷ன¬ ¬÷ன «தா|,க·÷ ¸_÷_
ஏ·÷÷ «காc,_¸தன. ஆ|ஸ் ¸_வ_i கCளபரமாக இ_¸த_. Cம·ச Cம÷
ஏக|ப|ட ,ஸ்¸ ஸ்·ல¸க·, ஃபா¸ம÷÷÷ iத¸_ «காc,_÷_i ¸·ள!
ர_ப¸÷_ ¬¸¸ ¸க¸¸த_ எ_¸Cம ,¸ய·÷·ல. Cபா÷ஸ் ¸·லயi «ச÷ற_.
ம÷லாஸ்÷ எ÷பவ·ர¬ ச¸¸¸த_, ''ஆ¸ ¸ ¸ ஹஸ்பc|?'' அவ¸ அவ·ன ப|Cரா÷
கா¸÷ உடCன Cவ_ இட¸_÷_ அ·ழ¸_¬ «ச÷ற_. இ«த÷லாi எத¸காக,
ஆஸ்ப¸¸¸யா இ_? ம_¸÷_ உடi, ச¸u÷·லயா? ஏதாவ_ ·ப¸தா? எ_
Cக|டா_i ''¸÷ ஸீ?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

156
''அ| ஆ÷ ¸ ¸_Cவ! எ ·ம÷ «ஸள ஆஃ| எ÷ஸி| இ÷ ,ஷஸ்! எப¸| த¸|, ஃ||
ஃ|ரi ¸ Cரா|! வா| ராஸ் ஷி ¸u· Cத¸?''

''பா¸ட÷!''

''¸ஸ் க¸· ம_ ம_...''

''ம_iதா! அவ_÷_ எ÷ன ஆu¸_? «சா÷_·கCள÷... ஏ÷ எ÷லா_i «சா÷ல
மா|Cட÷ எ÷÷¸¸க·?''

''¸÷ ஸீ!''

Cபா÷ஸ் அ¸கா¸ அவ÷பா÷ ஒ_ கா| Cகா|·ப·ய ¸|ட, ''Cநா தா·÷ஸ்'' எ÷றா÷.

ம_¸_வ அ¸கா¸ த÷ ¬_|¸¬ சாiப·ல உ¸¸¸_ ·|¸ ''வா'' எ÷றா¸.

ர_ப¸u÷ இதயi மா¸«ப_i|÷ ¸|,ய_. இ_ எ÷ன இடi?
ஆஸ்ப¸¸¸யாக¸தா÷ இ_÷க Cவc¸i. ம_¸÷_ ஏCதா ·ப¸_ நட¸¸_÷÷ற_.
ஆஸ்ப¸¸¸u÷ இ_÷÷றா·. அவ_·டய ·லாசi கc¸|,¸_ Cபா÷
«சu¸_÷÷றா¸க·. ''ம_ பா¸! உ÷ கணவ_÷_ ¸÷Cப வ¸_·|Cட÷. உ÷·ன
அ·ழ¸_| Cபாக வ¸_·|Cட÷! ம_...'' «ம_வாக அவ¸க· அ¸த அ·ற·ய ·|¸
·ல÷ ஒ_·தமாக வரCவ¸,| ப_¸·ய÷ கட¸_ அ¸த÷ க|டட¸·த அ¸¸_, |÷
ப÷க¸¸÷ இ_¸த ¬¸ய க|டட¸·த அ_÷னா¸க·. இ_ எ÷ன? அத÷
வாu·ல÷ கட¸த_i ¸cட வ_வான கcணா, ஜ÷ன÷ «த¸¸த_. இ_
கcணா,÷_· ஒ_·தமான ஷா|| Cபால எCதா «த¸¸த_. எ÷ன இ_ ஆஸ்ப¸¸¸
CபாலCவ இ÷·லCய? டா÷ட¸ கcணா,÷_ அ_÷_·ள ஒ_ ப|ட·ன¸
Cத¸¸«த¸¸_ அ·த அ_¸¸னா¸. உடCன ஒ_ Cமா|டா¸ இய·_i ச|தi
Cக|ட_. கcணா,÷_||÷ «த¸¸த இ_i, Cக|·க· இய·க¸ «தாட·÷ன.
அவ¸க_÷_÷ ÷Cழ எ·CகCயா இ_¸த |ளா|பாரi Cபால ஒ÷_ நா…¤÷காக
CமCல வ¸த_. அத÷ Cம÷ ச¸Cற ம_சளாக «ம__ தட·னா¸ Cபால ஓ¸ உட÷
«த¸¸த_.

''·ம கா|! ம_!'' எ÷_ அல¸னா÷.

''இஸ் ஷி ¸ ஒ÷!''

''இற¸_ ·|டாளா...?''

''அ|CபாCத! அ¸த÷ கண¸¸CலCய! கா¸ இரcடாக உ·ட¸_ ·|ட_. எ·க_÷_
«ஹ÷கா|ட¸ ·வ¸_¸ _÷_வ_ ¬ரமமாக இ_¸த_. ¸_Cவ அவ·ர மc÷_¸
த·டப|¸| Cபாu ஒCர _ழ|பi.''

''டா÷ட¸! ¸ ஹா· ¸ ¸|Cபா¸|?''

''யா! யா! _,¸_·|¸ ஓ|,u_÷÷றா·! ர¸த¸¸÷ ஆ÷கஹா÷ iக அ¸கமாக
இ_¸த_...''

''இ|ஸ் எ ||,! «வ¸ |ர|, க¸·?'' எ÷_ கcணா,÷_· பா¸¸_÷ «காcCட
«சா÷னா¸.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

157
''இ÷·ல! அ_ «பாu! அ_ «ம__ «பாi·ம ம_iதா «ச¸_| Cபாக·÷·ல! இ_
«பாu! மாயi! இ_ ம_iதா இ÷·ல?''

ம_iதா·÷ கcக· ¸,u_¸தன. «ம÷ல «ம÷ல அ¸த டா÷ட¸ ·ல÷| Cபாu
வாச÷÷ ¸÷_ «காc¸ ''எத¸காக அவ·ள¸ த÷யாக கா¸ ஓ|ட அ_ம¸¸¸¸க·?
எத¸காக அவ_÷_ ஜி÷ «கா¸¸¸¸க·!'' எ÷றா¸.

இ÷·ல. அவ· «ச¸_| Cபாக·÷·ல. இ_ «பாu எ÷_ த·ரu÷ உ|கா¸¸தா÷
ர_ப¸. ம_iதா·வ| Cபாu அ·ண¸_÷ «காc¸ கத¸ அழ Cவc¸iCபால
இ_¸த_. கcணா, «க|,யாக இ_¸த_. அ¸த «வ·¬சi. அ¸த| Cபா¸·வ
எ÷லாCம «சய¸·கயாக இ_¸த_. இ_ ஏCதா ஒ_ நாடகi, இCதா ¸·ர Cபா|¸
·¸வா¸க·! ம¸«றா_ ப|ட·ன¸ «தாட, அ¸த |ளா|பாரi ÷Cழ Cபாu ஒ·¸_
«காcட_.

''கi! ·'÷ டா÷'' எ÷றா¸ Cபா÷ஸ் அ¸கா¸.

''இ_ எ÷ன இடi?''

''¬ஃ| «ம,÷க÷ எ÷ஸாiன¸÷ அ_வலகi. ஆ|டா|ஸி÷_ இ·_தா÷
அ_|,Cவாi. ¸'ஆ¸ ராதா ÷ஷ÷?''

''இ÷·ல, நா÷ «ட÷Cபா÷÷ உ·க_÷_| ப¸ல·¸தவ÷!''

''அ¸த| «பc, உறவா...''

''ஆi!'' எ÷றா÷.

''_,|பாளா?''

'',¸தாக÷ க¸_÷ «காc,_¸தா·!''

''_,÷கவா, கா¸ ஓ|டவா! ஸ்|| ÷i|·ட«ய÷லாi கட¸_ அ¸Cவகமாக¬ «ச÷_
«காc,_¸தா·. Cரடா¸ல கc¸ |,¸_¸ «தாட¸¸தா¸க·. இ÷_i Cவகi! ஏ÷
அ¸த அவசரi? ஏதாவ_ ஃ|·ள|·ட| |,÷க Cவc¸i எ÷¸_¸ததா?''

''இ÷·ல!''

''Cகாபமா? மன வ_¸தமா?''

''ஆi.''

''ப¸தாபi சா·லu÷_¸_ ¸|பத, _÷÷ எ¸ய|ப|¸ ·_¸¸_¸தா·.
எ¸¸தCபாCத உu¸ Cபாu·|ட_. அ¸கi _÷ப|படாம÷ இற¸_ Cபாu_÷க
Cவc¸i! கணவ_÷_¸ தகவ÷ «சா÷÷u_÷÷¸¸களா?''

''i''

''உ|கா_·க·, ·ல÷ ¸ Cஹ· ஸi காஃ|?''

''தா·÷ஸ்!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

158
ர_ப¸ «பாi·ம Cபால உ|கா¸¸தா÷. அவ÷ க÷ன·க·÷ கcc¸
உல¸¸¸_¸த_. உத|Cடார¸¸÷ உ|,÷ க¸¸த_. 'ம_ அவசர|ப|¸ ·|டாu!
ம_ நா÷ வ¸_ உ÷·ன... அவ· அவசர|பட·÷·ல. நா÷தா÷ தாம¸¸_·|Cட÷.

ம_ «ச¸_| Cபாu|டாளா! ¬¸|பாக வ¸த_. எ|ப,¬ «ச¸_| Cபாக ¸,ui!
அவ· Cப¬¬ ஒ·«வா÷_i எ÷ ¸¬¬÷ கல¸¸_÷_iCபா_ எ|ப,¬ «ச¸_|
Cபாu·|டா·...? அப¸தi?''

''ஸா¸ ஸா¸ ·_¸¸|,·களா?''

''எ÷·ன| பா¸¸தா ·_¸த மா¸¸ «த¸ய÷யா.''

''¬¸¬சா Cகா·¬¬÷க··கCளா÷_ பயமா இ_÷_.''

''¸த÷ல Cநரா எ÷ கc·ண| பா¸¸_ Cப¬·க.''

''எ·Cக! எ·Cக அவ·' எ÷_ இ·ர¬ச÷ Cக|க ¸i¸¸தா÷ -ராதா÷ஷ÷! ''Cடu ¸
இ·கui வ¸_|,யா, எ÷னடா ஆ¬¬ ப¸பா·| பச·களா! எ·Cக அவ?''

''Cபாu| பா_டா!'' எ÷றா÷.

''ஆஃ|ஸ¸! Cவ¸ இஸ் ஷி?''

''.இவ·ன ¸த÷÷ _ர¸_·க·. இவ÷தா÷ எ÷லாவ¸_÷_i காரணi! ம_, ம_....!''
எ÷_ ·க÷_|·டயா÷ ¸க¸·த¸ _·ட¸_÷ «காcடா÷. ராதா÷ஷ·ன
அ·ழ¸_÷ «காc¸ அவ¸க· அ¸த÷ கcணா,÷ கத·வ Cநா÷÷¬ «ச÷வ·த
ர_ப¸ ¬வாரஸ்யi÷லாம÷ பா¸¸தா÷.

'ம_ ம_ எ÷ கcCண' எ÷_ கா¸டா¸ ஒ÷¸த_. ''ர_! ¸ எ÷·ன÷ காத÷¬Cச...
க÷யாணi பcc÷க ·_i|Cன. வா ர_, நாம «ரc¸ Cப_i க÷யாணi
பcc÷கலாi. பாவநாச¸¸ல |¸_ச¸ல இ_¸_ இ÷÷÷_ வ·ர÷_i நட¸த·த
ஒ_ «சா|பனமா ¸·ன¬¬÷÷|¸ «ரc¸Cப_Cம இ÷Cனா«ஸc|டா இ_¸த அ¸த
நா·க_÷_¸ ¸_i|| Cபாகலாi...''

''ம_ அ_ அ·வள¸ ¬லபi÷·ல!''

''Cபா ர_. உன÷_¸ ·த¸யi÷·ல.''

''ஓCக ஓCக இ|ஸ் ஓCக! நா÷ வCர÷!''

ம_ப, கா¸டா¸÷ இ·ர¬ச÷ Cக|க, ராதா÷ஷ÷ ,லi|÷ «காcCட வ¸தா÷.
''பாஸ்ட¸| பாஸ்ட¸| இவ÷தா÷ எ÷லாவ¸_÷_i காரணi. அவ÷
||ஸ்ப¸÷÷÷_¸_ வ¸¸_÷÷றா÷ பா_·க· ப¸பா·! உ÷னா÷தா÷ அவ· மனi
மா¸னா·. «தuவCம! நா÷ எ|ப, உu¸ வா¸Cவ÷ ம_ இ÷லாம÷ நா÷ எ|ப,
ஜீ·¸¸_|Cப÷? நா÷ எ÷ன «சuCவ÷! எ÷ இ÷ய ம·ன·Cய Cபாu·|டா· நா÷
எத¸காக இ÷_i உu¸ வாழ Cவc¸i? எத¸காக?''

''iஸ்ட¸ ராதா÷ஷ÷ காi ¸'¸ «ஸ÷ஃ|... ஹா|ப÷ஸ் ¸ ஆ÷ ஆஃ| அஸ்!''

''Cநா Cநா'' எ÷_ த·ல·ய ஆ|, ஆகா¸¸யi «சuதா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

159
Cபா÷ஸ் அ¸கா¸ ராதா÷ஷ·ன¬ «ச÷லமாக அ·ண¸_÷ «காc¸ ''iஸ்ட¸
÷ஷ÷! உ·க_÷_ எ¸த·ன வ_¸தமாக இ_÷_i எ÷ப·த எ÷னா÷
உணர¸,÷ற_. நா_iதா÷ ம·ன··ய இழ¸¸_÷÷Cற÷... கா÷ஸ¸” எ÷றா¸.

'''ஐயா! உ·க_÷_¸ «த¸யா_ ஓ¸ இ¸¸ய÷ க÷யாணi எ÷ப_ iக¸i
ப·¸¸ரமான_. அ¸த ப¸தi «ஜ÷ம «ஜ÷மமாக வ_வதாக| «ப¸யவ¸க·
எc_÷றா¸க·. ம_iதா! அவ·ள| Cபா÷ற ம·ன· எ·Cக ÷·ட|பா·?
இ_வ_i ஒ_வ·ர ஒ_வ¸ அ|ப, உ·ள÷,ட÷ Cந¬¸Cதாi, ஒ_வ_÷காகCவ
ஒ_வ¸ உu¸ வா¸¸Cதாi. ஒ_வ·ர ஒ_வ¸ ப¸_ரணமமாக| ,¸¸_ «காcCடாi.
எ·க· இ÷வா¸÷·க ஓ¸ அழகான, இ÷·மயான கன¸ Cபால இ_¸த_. ம¸ற Cப¸
«பாறா·ம «காcடா¸க·. ஓ ஓ! ம_, உ÷·ன ·|¸ எ|ப, வா¸Cவ÷?'' எ÷_
த·ல·ய ஆ|ஸ¸÷ Cதா·÷ ,·த¸_÷ «காcடா÷. அவ¸, ''iஸ்ட¸ ÷ஷ÷!
மன·த¸ Cத¸¸÷ «கா·_·க· வய_ வ¸தவ¸ ¸·க·. கc கல·கலாமா?
_ழ¸·தக·ள யா¸ கவ÷¸_÷ «கா·வா¸க·?''

''_ழ¸·தக· இ÷·ல'' எ÷_ த·லய·ச¸தா÷.

''Cவ_ ந÷ல «பc·ண÷ க÷யாணi «சu_ «காc¸ ·¸·க·, _÷க¸·த மற÷க.''

''Cவ_ «பcணா?'' எ÷றா÷ ·ர÷¸uட÷... 'ம_·÷ இட¸¸லா?''

''iஸ்ட¸ ÷ஷ÷! உ·க· அ÷பான ம·ன· அ«ம¸÷க Cவக நாக¸க¸_÷_
ப÷யானத¸_ நா·க· iக¸i வ_¸த|ப¸÷Cறாi. எ·க· ·¸¸·றக_÷«கன
¬ல க|டாய·க·, சi|ரதாய·க· உ·ளன. அவ¸·ற ¬÷÷ரCம ¸·றCவ¸¸·|¸
உ·க_÷_ உ·க· அ_·ம ம·ன·u÷ உட·ல¸ ¸_iப÷
«கா¸¸_·¸÷Cறாi. இ¸த÷ கா÷த·க·÷ ·க«ய_¸¸|¸·|¸ ஒ_ ¬ல
Cக··க_÷_| ப¸ல·¸தா÷ Cபா_i...?''

''அவ· ஞாபகா¸¸தமாக எ·தயாவ_ «சuய ·_i,÷Cற÷! எதாவ_ ஓ¸
அற÷க|ட·ள Cபால, ஒ_ ப·· அ÷ல_ சா·ல ·ப¸_க·ள¸ த·¸÷÷ற
¸·றu÷ எதாவ_ ஒ_ ¸_வன¸_÷_| பண உத·...!''

ர_ப¸ «ம÷ல எ_¸_ ராதா÷ஷ·ன அ_÷னா÷. யா_i ச¸_i எ¸¸பாராத
·த¸¸÷ ராதா·÷ த·ல¸,·ய÷ «கா¸தாக அ··| |,¸_÷ «காc¸ அவ·ன|
|÷,றi த··, Cம·ச Cம÷ Cமா¸, த÷ ப¸_ ·ர÷க·ளui அவ÷ க_¸¸÷
அ_¸¸னா÷.31

இ÷_i ஒ_ ¸iஷi அவகாசi இ_¸¸_¸தா÷ க_¸_| |,u÷ அ_¸த÷÷
ராதா «ச¸_| Cபாu_|பா÷. ¸¬¬÷_¸ ¸ண¸, இ_i, ·க கா÷க·ள|
பத¸ற¸_ட÷ உ·த¸_÷ «காc¸ இ_¸த ராதா·வ Cபா÷ஸ் அ¸கா¸ ·¸·¸தா¸.
ர_ப¸·ய வ_வான அ«ம¸÷க÷ கர·க· |,¸_ இ_¸_. ஏற÷_·றய _÷÷
¬வ¸÷ பா÷ அ_¸¸, ''உ·க· சc·ட«ய÷லாi உ·க· Cதச¸¸÷ Cபாu|
Cபா|¸÷ «கா·_·க·. நா÷ இ_÷_iCபா_ பலா¸காரi ¬டா_.''

ர_ப¸ உண¸¬¬ வச|ப|¸, ''இவ÷தா÷, இவ÷தா÷ அவ·ள÷ «கா÷றவ÷! ஒ÷_i
அ¸யா_ ,ஷ்பi Cபால இ_¸தவ·ள உ·க· நாக¸க¸·த ·வ¸_ ஆ·ச கா|,
,ய÷ Cபால வ¸_ க÷யாணi «சu_ «காc¸, அ·ழ¸_ வ¸_, _,÷க÷ க¸_÷
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

160
«கா¸¸_, த·க÷ ¬c,÷ ¬·ற ·வ¸_, «கா_ச நா·÷ அ_¸_| Cபாu இவ÷
கc«ண¸Cர ம¸ற «பcக_ட÷ உற¸ «காc¸, இவ· «ம÷÷ய உண¸¬¬க·
அ¸த·னui ÷¸¸_| Cபா|¸ «ந_ச¸·த| ப¸ற ·வ¸_, கா·ர÷ «கா¸¸_,
Cவகi «கா¸¸_ ப÷யா÷÷ன ÷ராதக÷, பாதக÷! _|டனc|, இவ·ன÷ ·க_
«சuu·க·. ஏ÷ தாம¸÷÷¸¸க·? அ«ரஸ்| ஹிi... அ«ரஸ்| ஹிi'' எ÷றா÷.

''·÷ ¸ த|... ·÷ ¸ த|. Cட÷ இ| ஈஸி!''

''Cட÷ இ| ஈஸி! உ·க· Cதச¸·தCய நாச வாச÷÷ «ச_¸_i Cட÷ இ| ஈஸி!''

''ஈஸி ஐ «ஸ|! ஐ Cடா|÷ வாc| எ÷ டாc| ரiஸ் ஹிய¸. ¬ஃ| எ÷¸· எ÷ஸ் |
ட÷?''

''iஸ்ட¸ ÷ஷ÷, ¸·க· கா·ல வ¸_ உட·ல எ¸¸_| Cபாகலாi. ·÷ ¸ |·ஸ்
·ஸ÷ ஹிய¸?''

ராதா÷ஷ÷, ''நா÷ ·¸ «ச÷_iவ·ர Cபா÷ஸ் பா_கா|, Cவc¸i'' எ÷றா÷.

''ப|Cரா÷ கா¸÷ அ·ழ¸_¬ «ச÷÷Cற÷ கவ·ல|படா¸·க யா¸ இ¸த÷
Cகாப÷கார இ·ளஞ÷?''

''எ÷ அ÷, ம·ன·u÷ Cம÷ இ¬·ச ·வ¸¸_¸தவ÷.''

''ஓ... ப·ழய க·த! கணவ÷, காதல÷! இ¸¸ய¸க·÷¬ட இ|ப,«ய÷லாம உcடா?
·ல÷ ¸¸ ¸·ஸ்!''

''ராதா, ¸ ,_| Cபால¸ _,¸_ ஒ_நா· «ச¸_| Cபாக| CபாCற” எ÷றா÷.

''வா|ஸ் ஹி Cஸu·?''

'ஹி Cஸஸ் ஹி ·÷ ÷÷ i.''

''யா'' எ÷றா÷. ''ஒ÷Cட ஃப¸ ஷ்¸¸!''

''iஸ்ட¸! «ல| i ஸீ u¸ பாஸ்Cபா¸|.''

''பாஸ்Cபா¸| இ_÷கா_'' எ÷றா÷ ராதா.

''u¸!'' எ÷_ ம_ப, அவ÷Cமல பாய, ம÷லாஸ்÷ ர_ப¸·ய| ப¸¸| |,¸_,
''இனஃ|!'' எ÷_ ¬_ _ழ¸·த·ய| Cபால அவ·ன அ·· எ¸¸_¸ தரதர«வ÷_
Cபா÷ஸ் கா¸÷ «காc¸ «ச÷_ ¸c¸தா¸. ''உ÷ ·¸ எ·Cக இ_÷÷ற_ «சா÷_?
அ·Cக ப¸¸ரமாக÷ «காc¸ Cச¸÷÷Cறாi.''

Cமாக÷ராi __÷÷டாம÷ Cக|¸÷ «காc,_¸தா¸. ''எ÷ன, ஒ_ ÷ராதக÷
பா_·க ஸா¸. அவ_÷_ ¸·ன¸¬ ¬÷னi அ·ம|பானாi! அற÷க|ட·ளயாi
இவ÷ எ|ப, உuCராட இ_÷கலாi? அவ·ன¸ _cடமா «வ|ட Cவcடாமா!
எ÷ன ஸா¸ கட¸·_ ஒ_¸த¸ இ_¸தா அவ·ன அ¸த இட¸¸CலCய
«கா_¸¸u_÷க மா|டாரா?''

''மா|டா¸|பா.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

161
''அ|ப கட¸Cள ÷·டயா_.'' ர_ த÷ Cகா|·ப·ய ம_ப, ¸ர||÷«காcடா÷.

''ர_! இ¸த மா¸¸ ·ஷய·க·ள நாம எ¸த·ன ¬¸யஸா எ¸¸_÷கCறாi.
ராதா÷ஷ÷ இ·CகCய வ_ஷ÷கண÷÷÷ «ஸ|,÷ ஆ÷ இ_÷÷றவ÷. அவ÷
இ¸¸யCன இ÷·ல. அ«ம¸÷க÷ _,மக÷! இவ·க_÷_ அட÷|ட¸·÷ற_
«ராiப சாதாரணi. ஒc_i த·லCபாற சமாசாரi÷·ல. க÷யாணi·÷ற_÷_|
,÷தi எ÷லாi ÷·டயா_. ஒ_·தமான ஒ|ப¸தi. ¸ui நா_i «கா_ச நா·
Cச¸¸தா¸ Cபால இ_¸_ பா¸÷கலாi. ச¸யாu_¸தா ந÷ல_. இ÷·ல இரc¸
Cப_i «வ·Cவ_ வ¸u÷ Cபாக Cவc,ய_தா÷. ,Cவா¸ஸ்·÷ற_ «கா_சi ··ல
உய¸¸த, ஆனா÷ ¬லபமா... ÷·ட÷க÷ ¬,ய பcடi, ¸÷Cன¸ற·க÷லாi
«காc¸ வ¸_|டா·க. எ·வளCவா பணi சiபா¸÷÷றா·க. எ÷லா¸·தui
«வ¬¬÷÷|¸ எ÷ன «சuயற_÷_ ¸ண¸றCபா_ மா_த÷ மா_த÷_ ¸iஷ¸_÷_
¸iஷi பத¸றCபா_ இ¸த மா¸¸ கணவ÷ ம·ன·, க÷யாணi ·¬வாசi எ÷லாi
அ,ப|¸| Cபாu_÷_. __|¸¬ «சா¸÷க¸·த¸ Cத,|¸. ÷·ட÷÷ற «கா_ச
ந_சi ¸iம¸·யui இழ÷க¸ தயாரா இ_÷÷ற ச¸க¸¸Cல உ÷·ன மா¸¸Cயா,
ம_iதா·வ மா¸¸Cயா இவ÷க· எ÷லாi தா÷_| |,÷க ¸,யா_. இCத ம_iதா
ப¸_ வ_ஷi அ«ம¸÷கா·ல பழ÷னவளா இ_¸¸_¸தா எ÷ன «சu¸_|பா
«த¸uமா? ஒ_ Cமா|ட_÷Cகா, ஓ|ட_÷Cகா Cபா÷ பcc|¸ _ஜரா¸¸ லாய¸
யா·ரயாவ_ பா¸¸_, உடCன ·வகார¸_÷_ ஏ¸பா¸ பccu_|பா. அவ_÷_÷
கணவ÷ இ÷லாத த÷|ப|ட வா¸÷·க இ·க தாராளமா உc¸. அவ·க_÷_ ஓ¸
இ÷னாi÷ இ÷,«பcட÷ஸ் உc¸. அவ அ·த¸தா÷ «சu¸_÷க_i, மாசi
ஆuரi டால¸ சiபா¸÷÷ற_ அ¸த·ன ஒc_i «ப¸¬÷·ல. அவளால
தன÷_÷_ த÷|ப|ட வா¸÷·க அ·ம¬¬c,_÷க ¸,ui. ஏ÷ உ÷·னCய
க÷யாணi «சu_ «காc,_÷க¸i ¸,ui.''

''Cக|டா ஸா¸ Cக|டா. நா÷தா÷ தய·÷|Cட÷.''

''எ|ப, ஸா¸? ச¸÷_ அவ¬ட| ,ற|ப|,_¸தா?''

''«ரc¸ Cப_i ¸gCவல ஆ÷ஸி«டc| ஆ÷ «ச¸¸_||·க!''

''அ_ பரவாu÷·லCய! த÷யா ·|¸|டCன!''

''இ¸த ஆ÷ஸி«டc|·ட| பா_. ம¸Cறா¸ அ«ம¸÷க ப÷! எ÷ஸ்|ரஸ்Cவ, ¸_Cவ,
பா¸÷Cவ÷_ எ·க பா¸¸தா_i Cவகi Cவகi. ¬ல Cரா¸க·÷ இ·வள¸
·ம_÷_÷ _·ற_¬ Cபானா ஆ÷ஸி«டc| ஆu_i. எ÷லா_÷_i Cவகi ஒ_
_÷ய¸·த¬ ச¸¸÷÷ற Cவகi! Cவகi! அ|,றi தாகi! _,... நiம மா¸¸ «ரc¸·
«க|டா÷ இ¸¸ய ஜீவ÷க_÷_ நா_÷கா _,÷க¸i «த¸யா_.''

''அவ_÷_ ஜி÷ பழ÷÷ «கா¸¸_, கா¸ த÷யா ஓ|ட÷ «கா¸¸_...''

''இ÷·ல|பா, அ«ம¸÷கா·ல எ÷லா மாi·க_i கா¸ ஓ|டறா! ராதா÷ஷ÷
«சuத_ ஒ_·தமான மார÷ வா÷¸ஸ்ப, பாதகi, மகா பாவi! அ·தCய அ«ம¸÷க÷
Cகாண¸¸÷ பா¸¸தா எ¸த·ன அ«ம¸÷க ம·ன··க _,÷÷றா·க, எ¸த·ன Cப¸
எ¸த·ன Cவகமா கா¸ ஓ|டறா·க, «த¸uமா? எ¸த·ன கணவ÷க·...
ஏமா¸தறா·க? எ¸த·ன Cப¸ ஏமா¸த|படறா·க... ம_·வ| «பா_¸தவ·ரu_i
அவ இ÷_i ¸_«ந÷Cவ÷| «பc. அ«ம¸÷கா¸÷_ அவ இ÷_i தயாராக·ல.
அ«ம¸÷கா அவ·ள¬ சா|||¸¸¬¬ அ·ள·தா÷ «சா÷லலாi.''

''ராதா÷ஷ÷ மா¸¸ ஆசாi·க த||¬¬÷கறா·க.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

162
''த||÷க ம|¸i÷·ல. பா¸¸_÷÷|Cட இ_! ஒ_ வ_ஷ¸_÷_·ள இ÷«னா_
தட·வ இ¸¸யா Cபாu இ÷«னா_ «பc·ண÷ க÷யாணi பcc÷÷|¸ வ¸தா_i
ஆ¬ச¸ய|பட÷¬டா_.''

''எ|ப, ஸா¸? அ«ம¸÷கா¸÷_i இ¸¸யா¸÷_i ஆதாரமாக ஒ_ த¸ம ¸யாயi
÷·டயCவ ÷·டயாதா?''

''இ_÷÷றதா «த¸ய·ல! ஆனா ராதா÷ஷ÷ மா¸¸ ஆ_·க·ள இCத அ«ம¸÷கா
Cவற ·த¸¸ல எ÷÷÷காவ_ ப¸வா·÷ ·¸i! கவ·ல|படாCத. எ¸த·னCயா
இ_÷_. ஹா¸| அ|டா÷ இ÷·லயா? கா÷ஸ¸ இ÷·லயா? ஒ·«வா_ தட·வui
இ÷«னா_ «பc·ண ·¸¸தற Cபா_i, ஒ·«வா_ தட·வ அ·ட_ச_ Cபாதா_÷_
இ÷_i «கா_சi ·ஸ்தாரமாக அ·டய ¸ய_iCபா_i அ¸த ஹா¸|
ப_த·ட÷ற¸÷·லயா? அவ÷ ·¸·ய அவ÷ ¸¬சயi ச¸¸÷கCவ «சuவா÷.''

''என÷_ அ«ம¸÷கா Cவcடாi ஸா¸. நா÷ ¸_i|| Cபாu¸Cற÷.''

''அ_ Cதா÷· மன|பா÷·ம.''

''Cவற நா÷ எ÷ன «சuய ¸,ui?''

''வ¸த கா¸ய¸·த ¸,÷÷ற_...?''

''இ¸த ரா|சத ராஜ்ய¸¸÷ ,÷¸ வா·÷c¸ Cபாu எ÷ன எழ·வ¬ சா¸÷க|
Cபா÷Cற÷? Cமாக÷ராi ஸா¸, என÷_ ஒc_Cம |,÷க·ல. எ¸லui ப¸|பஸ்
இ_÷÷றதாகCவ «த¸ய·ல. ம_ மா¸¸ ஒ_ பாவ¸i அ¸யாத «பாc_ «ச¸_
·வ÷÷றா. ராதா மா¸¸ ஆ_ இ÷_i பணi பcc÷÷|¸ ¬கமா இ_÷கா÷.
நா÷தா÷ ·ப¸¸யi! காத÷ _¸÷Cகா· அ_ இ_÷_. எ÷·ன உ¬|| ·|¸|¸
«வ|,÷_ அ_||¬சா¸... Cபசாம «ம|ராஸ்லCய இ_¸_ யா·ரயாவ_ பா¸¸_÷
க÷யாணi பcc÷÷|¸ _ழ¸·தக·ள| «ப¸_÷÷|¸, «ச¸_÷÷|¸
இ_÷கலாi. இ_÷«க÷லாi அ¸¸தCம ,¸ய·ல?''

''அ¸¸தi Cக÷காCத... வா¸÷·கuல காரண கா¸ய·க· எ÷லாCம ஆதாரமா
அப¸தமான·வ Cபா_iபா. _,¬ச_ Cபா_i!''

''இ÷·ல ஸா¸, ரா¸¸¸·ய ¸·ன¬சா பயமா இ_÷__. ஒc_ «சuயCறCன,
இ·÷_¸_ ·ஹCவ¸_Cவ எதாவ_ ப÷க¸¸ல இ_÷_தா?''

''எ_÷_?''

''¸யரஸ்| «ஹ|·ல|·ட| பா¸¸_ CநCர நட¸_¸CறCன!''

''இரcடாவ_ த¸«கா·ல ¸ய¸¬யா? Cபஷ்? ந÷ல Cயாச·ன.''

''வா·க. Cபாகலாi.''

''Cயா¬¬¬|பா_... ¸ சiமதi_ «சா÷÷ ம_iதா·வ÷ ¬|, வ¸¸¸Cற.
இரcடாவ_ க÷யாணi எ·க நட¸¸_÷_i? அ«ம¸÷கா·லா? இc,யா·லா?
இ·கதா÷ நட¸¸_÷க_i. அ_¸i «ராiப கஷ்டi அவ·÷|ட இ_¸_ ¸÷ஸ்
வராம க÷யாணi நட¸¸_÷க ¸,யா_. Cகா¸|,ல Cபா|டா «ரc¸ Cப·ரuCம m
Cபா¸ பcc, உ·க ஊ¸ல Cபாu¸ ¸¸மானi பcc_·க÷_ _ர¸¸_வா÷!
சா¸¸யi_தா÷ «வ¬¬÷க. ம_iதா·வ÷ க÷யாணi பcc÷÷|¸ ,ர|¬
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

163
¸யாகi எ¸த·ன நா·ள÷_¸ தா·_i? ஒ·«வா_ தட·வ அவ·ள÷ க|,
அ·ண÷÷ற Cபா_i இ÷«னா_¸த÷ «தா|டவ· தாCன÷_ ¸·ன¸ உன÷_
உ_¸தாம இ_÷_i·க¸யா? அ_÷_ உcடான மன|ப÷_வi இ_÷கா உன÷_?
ச¸Cதகi தா÷! அவளாலui ப¸_¸ணமா உன÷_ ம·ன·யா வா¸¸¸_÷க
¸,uமா?''

''எ·க|பா இ_¸¸_÷கா¸ ஸா¸.''

''அவ¸ Cகஸ் Cவற, அவ¸ க÷யாணi «சu_ «காcட_ இள·மu÷ இ÷·ல. «பc
Cத·வ÷_ இ÷·ல. ஒ_ «பc_÷_ ச¸க¸¸÷ அ¸தஸ்_ «கா¸÷÷ற_÷காக¬
«சu_ «காcட கா¸ய÷ க÷யாணi அ_. இ_ Cவற.''

''அ«த÷லாi இ|ப «வ|,| Cப¬¬. ம_ Cபாu|டா ஸா¸!''

'Cவற ஒ_¸¸ இ_÷கா. இ÷·லயா?'' வாச÷ மc ஒ÷÷க «ச÷_ பா¸¸தா¸.
ர¸னா¸i ·வ¸¸யநாத_i அவசரமாக உ·Cள _·ழ¸தா¸க·.

''ர_, எ|ப, இ_÷÷·க. ||ஸ்பா¸÷÷÷ இ_¸_ வ¸த_i Cக··|ப|¸ உடCன
பா¸÷க வ¸Cதாi. ர_, ர_! ஆ¸ ¸ ஆ÷·ர|?''

''என÷«க÷ன ர¸னா?''

''ஸா¸; பா, «ட¸¸|·! எ|ப, ஆ¬சாi?''

''ஜி÷, Cவகi. மன வ_¸தi!''

''ர_, ¸·க எ|ப, ஃ|÷ பc¸·க÷_ எ÷னால உணர ¸,யற_ ர_. இ|ப உ·க
மன¬ல Cதாணற·த எ·தui ம¸÷கா¸·க. Cதாணற_ Cதாண|¸i. ஆனா
எ_÷_i ¸÷÷ய¸_வi «கா¸÷கா¸·க. எ÷ன ¸,«வ¸¸தா_i ஒ_ வாரi
க¸¬¬ ¸,«வ¸·க! அதா÷ எ÷ Cவc¸Cகா·.''

''Cமாக÷ராi, ''த|ஸ் «வ¸ _|! ர¸னா «சா÷ற¸ல ¸·றய ·ஷயi இ_÷__ ர_.
ஒ|,¸_÷க.''

''ஒ_ வார¸¸ல எ÷ன நட÷_i?''

''எ·வளCவா நட÷கலாi. உ·க_÷_ இ¸த¬ சiபவ¸·த| ப¸¸ Cவ_ ·தமா
ப¸ஸ்ப÷,· ÷·ட÷கலாi. எ|ப,ui ஒ_ வாரi, ஒCர ஒ_ வாரi என÷காக÷
கா¸¸_·க.''

''அ|பா·வ வரவ·ழ||¸களா?''

''அ«த÷லாi உ·க ¸¸மானi. ஒ_ வாரi காCலஜ் Cபாக Cவcடாi. எ·க¬ட
இ_·க. த÷யா இ_÷கா¸·க.''

''இ÷·ல ர¸னா, த¸«கா·ல பcc÷க மா|Cட÷. அ¸ல எ_i அ¸¸தi
இ_÷÷றதா «த¸ய·ல.''

''த¸«கா·ல·ய| ப¸¸ யா_i Cபச·ல.''

''¸·க வர_÷_ ¸÷னால Cப¬÷÷|¸ இ_¸தா÷.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

164
''Cபசா¸·க! Cபச Cவcடாi''-ர¸னா அத|டலாக¬ «சா÷னா·. ''ர_, ¸ ஆ¸ கi·
·¸ i? இ|ப இ¸த÷ கண¸¸ல எ·க¬ட வ¸_¸¸·க! Cமாக÷ராi ஸா¸, நா·க
ஒ_ வாரi க¸¬¬ இவ·ர÷ «காc¸ ·டCறாi? எ÷ன?''

''«சuu·க.''

''ர¸னா! ராதா÷ஷ÷ |ரமாதமா ம_¸÷_ ஃ|¸னர÷ எ÷லாi ஏ¸பா¸ பcண|
Cபாறா÷ «த¸uமா.''

''ச¸.''

''அ_÷_ நாம Cபாக Cவcடாமா. க_|, …¥| எ÷லாi Cபா|¸÷|¸? இவ·ள|
,·த÷க¸தா÷ Cபாறா÷_ ¸·ன÷÷Cற÷. அ¸த இட¸¸Cல ஒ_ ¸·ன¸¬ ¬÷னi.
Cகாu÷! பாஸ்ட¸|'' எ÷_ த÷ கcணா,÷ Cகா|·ப·ய உ·ட¸தா÷. ·கu÷
ர¸தi வ¸¸த_.

''Cமாக÷ராi ஸா¸, «கா_சi ,·÷ச¸ இ_÷கா?'' எ÷றா· ர¸னா.''

''வா·க ர_! «ம_வா பா¸¸_ வா·க.''

“ர¸னா, எ÷·ன அ¸த ஃ|¸னர_÷_ அ·ழ¬¬|¸ Cபாக_i.''

''ச¸, ர_. ¸¬சயi அ·ழ¬¬|¸| CபாCற÷.''

''அ«ம¸÷கா·÷ எ·வள¸ ¬¸தமா «வ¬¬_÷கா·க பா_. ப|ட·ன¸ த|டறா÷.
ஒ_ |ளா|பாரi வ__. ¬¸தமா, _·கறா|பல ம_iதா! ர¸னா, நா÷ ¸¬சயi
CபாCய ஆக_i. எ÷_·டய க·ட¬ அ_ச÷·ய அவ_÷_¬ «ச_¸த
Cவcடாமா?''

''ச¸ ர_, வா·க, இ|ப ·|¸÷_| Cபாகலாi'' எ÷றா· ர¸னா.

அவ_ட÷ «ச÷_iCபா_ ர_ப¸ 'அ«ம¸÷கா·÷ _|பா÷÷ வா·_வ_ «ராiப
¬லபi. ஒ÷_ வா·÷÷ «கா·ள Cவc¸i' எ÷_ ¸¸மா÷¸தா÷.
32

ரா¸¸¸ ர¸னா·÷ ·|¸÷_¬ «ச÷_ அ·CகCய த·÷னா÷. எ·_ த·÷னா÷,
எ÷ன சா|||டா÷ எ÷ப«த÷லாi ர_ப¸÷_ ஒ_ «பா_|டாக இ÷·ல. iத¸_
iத¸_ ம_iதா·÷ ¸·ன¸க· மன¸¸÷ Cமா¸ன. ந¸ரா¸¸¸u÷
எ_|ப|ப|டா÷. ''ர¸னா எ÷ன?''

''உ·க|பா¬ட| Cப¬·க ர_'' எ÷_ ப¸÷·க÷_ அ_÷÷ «ட÷Cபா·ன
·வ¸தா·.

''அ|பா¸÷_ யா¸ «ட÷Cபா÷ «சuதா?''

''நா÷தா÷!''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

165
''இ¸த ரா¸¸¸uலா?'' எ÷_ க,கார¸·த| பா¸¸தா÷.

''இc,யா·Cல இ|ப. ரா¸¸¸u÷·ல. «கா_சi இ_·க ஸா¸?''

''ர_!'' எ·CகCயா Cம÷ Cலாக¸¸÷ Cபால ஒ÷¸த_ _ர÷.

''எ÷ன|பா...?''

''ர_ எ÷லாi Cக··|ப|Cட÷. ர¸னா «சா÷னா...'' ஸா|,·ல| ¸லமாக÷ Cக|ட
_ர÷÷ தாமதi ச¸_| பழக Cவc,u_¸த_.

''ர_, நட¸த¸÷ உ÷ _¸றi எ÷ _¸றi_ ஏ_i இ÷·ல. ·¸÷_
«சா÷÷÷கலாi; த¸«சய÷_ «சா÷÷÷கலாi. ஆனா Cபானவ·க_÷காக
இ_÷÷றவ·க த÷ வா¸÷·க·ய iஸர|ளா பcc÷÷ற¸ல அ¸¸தi÷·ல ர_.
உ÷·ன| பா¸÷க_i Cபால இ_÷_. உடCன ,ற|ப|¸ வர|¸மா? கா¬
Cபானா_i Cபாற_ கட÷ வா·÷÷கCற÷!''

''எ_÷க|பா ¸·க வரCவcடாi. நா÷ பா¸¸_÷கCற÷.''

''ர_ எ_i ¸·ரமா «சu_ராCத!''

''¸·ரமா÷னா...?''

''என÷_ «சா÷ல¸ «த¸ய·ல|பா. ஆனா என÷_ அ,வu¸¸ல பயமா இ_÷__.
Cகா|நா¸_i அவ¸ ம·ன·ui தகவ÷ «த¸_ச உடCன ,ற|ப|¸|டா·க.
அவ·க÷|ட ஒ_ «ல|ட¸ «கா¸¸_ அ_||u_÷÷Cற÷. அ·தui பா_.''

''அவ·க·ள ¸·க எ|ப|பா பா¸¸·க? பாவநாசi Cபாu_¸¸·களா?''

''இ÷·ல அவ¸ என÷_¸ தகவ÷ «சா÷÷ வரவ·ழ¬சா¸.''

''எ÷னவாi?''

''¸ Cம÷ இஸ் Cஷ÷க÷ அ|! ஹி ஃ|÷ஸ் ÷÷|,. ம_ எ÷லா ·வர¸·தui
அவ_÷_ «ல|ட¸ எ_¸u_¸தா. அவ_÷_ ஆ_த÷ «சா÷ல Cவc,ய_ உ÷
«பா_|,.''

''ச¸ «சா÷Cற÷.''

''அவ¸ வ¸தா ராதா÷ஷ÷¬ட இ_÷கமா|டா¸. ர¸னா ·|¸ அ|ரஸ்தா÷
«கா¸¸¸_÷Cக÷.''

''ச¸.''

''ர_, நா÷ அ·க வர|¸மா?''

''Cவcடாi|பா.''

''¸ ச¸ ச¸÷_ இ|ப,¬ «சா÷ற «தா÷Cய என÷_ வu¸·த÷ கல÷__.''

''கவ·ல|படா¸·க|பா. சம¸தா ப,¬¬ பாஸ் பcc|¸¸ ¸_i| வ¸_¸Cற÷.''
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

166
''இ|ப, எ÷லாi Cபசமா|,Cய ர_! இத பா_, ர¸னா¬ட| Cப¬÷÷|¸
இ_¸தCபா_ அவ «சா÷ன Cயாச·னதா÷ ச¸. ஒ_ வார¸_÷_ எ¸த¸
¸¸மான¸·தui ஒ¸¸|Cபா¸, ஒ_ வாரi ¬iமா இ_. «கா_சi எ÷லாCம
«த·வா_i!''

''ஓCக!''

''என÷_ பாஸி|,·வா ப¸÷ «சா÷_.''

''எ÷ன «சா÷ல_i...?'''

''ர_! நா÷ அ«ம¸÷கா வர¸தா÷ CபாCற÷. என÷_ உ÷·ன| ப¸¸÷ கவ·லயா
இ_÷_?''

''த¸«கா·ல பcc|CபCனா÷_ கவ·லயா இ_¸தா மற¸__·க. அ_÷காக ¸·க
பணi «சலவ¸¬¬÷÷|¸ வர Cவcடாi. ஏ¸«கனCவ என÷_ ¸·றய பணi
«சலவ¸¬¬_÷÷·க. த¸«கா·ல எcணi எ_i என÷_÷ ÷·டயா_... அ¸÷
அ¸¸தi÷·ல... அத_·டய ம¸|·ப உண¸¸_÷÷ற_÷_ ம_iதா உuCராட
இ÷·ல!''

''நா÷ ம_ப, நா·ள÷_ உ÷¬ட| CபசCற÷. ர¸னா÷|Cட «கா¸.''

''ர¸னா உ·¬ட எ·க|பா Cபச_மாi!''

இ¸த·ன Cநர¸i ர_·வ÷ கc«கா|டாம÷ பா¸¸_÷ «காc,_¸த ர¸னா, 'ர_,
¸·க அவCராட Cப¬ன_ ந÷லா இ_¸ததா?'' எ÷றா·.

''காc| «ஹ÷| இ|!''

''ஸா¸, «சா÷_·க. ர¸னா CபசCற÷.''

ர_ப¸ அவ¸க· Cப¬¬÷ கவனi÷¸ «ம÷ல நட¸_ ஜ÷ன÷ கcணா, வ¸யாக
«வ·Cய பா¸¸தா÷. இ¸த ரா¸¸¸u÷¬ட கா¸க·÷ பc _·றய·÷·ல.
¸¸«ஜ¸ஸி Cபா÷ற அ·ம¸யான |ரCதச¸¸÷ ¬ட இ|ப, எ÷லா_i எ·Cக
இ¸த·ன ரா¸¸¸u÷ பற÷÷றா¸க·?''

அ| ஆ÷ ¸ ¸gCவ எ ·ம÷ «ஸள¸ ஆ| ¸ எ÷ஸி|!

எ÷லா_i அ·Cகதா÷ Cபா÷றா¸க·. த¸தம_ மரண·க·ள¬ ச¸¸÷க. _|பா÷÷
எ·Cக ÷·ட÷_i? க·டu÷ வா·க Cவc¸«ம÷றா÷ ஐ«டc,|, கா¸¸
Cக|பா¸க·. இ¸¸ய÷ எ÷_ «த¸¸த_i «கா¸÷க ம_|பா¸கCளா? க÷_¸u÷
நcப¸க· யா·ரயாவ_ Cக|கலாi. எ÷ன «பாu «சா÷ல Cவc¸i? எத¸_ «பாu
«சா÷ல Cவc¸i, இCதா பா¸ ஓ¸ ஆ·ள÷ «கா÷ல Cவc¸i. Cநராக அவ÷ மா¸·ப
Cநா÷÷¬¬ட Cவc¸i. _|பா÷÷ த_÷றாயா எ÷_ Cக|டா÷¬ட ¬ல¸,
அ|ப,யா?'' எ÷_ «கா¸¸_ ·¸வா¸க·. கவ·ல|படாத Cதசi இ_. இ÷·ல
«கா¸÷க மா|டா¸க·! «பாu «சா÷÷¸தா÷ ஆக Cவc¸i. த¸கா|,÷_ எ÷_
«சா÷லலாi. ''இCதா ராதா÷ஷ÷ எ÷·ன÷ «கா÷_ ·¸வதாக|
பய¸_¸¸u_÷÷றா÷ எ÷_ _|பமான÷ க·த க|, ·டலாi. _|பா÷÷
÷·ட|ப¸÷ ¬ரமi இ_÷கா_. ம_·÷ «ப¸Cறா¸ வ_÷றா¸களா, வர|¸i
வர|¸i; ந÷றாக÷ Cக|கலாi. 'ஏ÷ ஸா¸ அ÷÷÷_ உ·க ¸÷னா, கcல
தcc ·|¸ அ__ «க_¬CனCன. ¸·ன¸ இ_÷கா? அ|ப எ÷ன «சா÷÷·க.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

167
ஞாபகi இ_÷__. எ÷ «பc_·டய ச¸Cதாஷ¸·தui ந÷வா¸·வui ம|¸i
_¸÷Cகாளா «வ¬¬÷÷|¸| பா¸¸Cத÷. இ¸த மா¸¸ வய¬ல அ«ம¸÷கா Cபாu,
அ·க ¬கமா வாழற ஒ_ «ப¸ய ச¸த¸|ப¸·த அவ_÷_ இ|ப ,Cள
பcc|டiனா... எ÷ன ஆ_i... Cயா¬¬¬| பா_. ஷி ·÷ | iஸர|·...!''

''இ ஷி ஹா|| «ந:? ¸ பாஸ்ட¸|! எ·Cக அவ? எ·Cகuயா அவ?''

''யா·ர÷ Cக÷க¸·க எ÷·னயா?'' எ÷றா· ர¸னா.

''ம_iதாCவாட அ|பா Cகா|நா¸ வர|Cபாறா¸ நா÷ Cக÷க¸தா÷ CபாCற÷ ர¸னா.''

''எ÷ன÷_?''

''எ÷·ன ¸ராக¸¬¬·கCள எ÷ன ஆ¬¬ பா¸¸·களா÷_.''

'ர_, வா|ஸ் ஹா|ப÷·? இ¸த மா¸¸ Cக÷கற_. அநாக¸கi. அச¸த¸|பi!
Cக|ட¸னால எ÷ன சா¸÷க| Cபா¸·க?''

''அ¸த ஆ_÷_ உ_¸த_i, _¸த_i, வ_¸த|ப|¸÷ கதற_i!''

''«பாc·ண| ப¸ «கா¸¸த_, Cபாதாதா ர_?''

ர_¸÷_| ப¸÷ «சா÷ல ¸,ய·÷·ல.

''Cயா¬¬¬| பா_·க எ÷லா¸·தui! வா·க, ப¸¸_÷க·க, «ஸ÷«கானா÷ ஒc_
தர|¸மா?''

''«கா¸ ர¸னா!''

·ள÷·க அ·ண÷க| Cபா_i ¸÷ “ர¸னா!'' எ÷றா÷.

''எ÷ன...?''

''அ|பா எ÷ன «சா÷னா¸ அ|,றi?''

''உ·க·ள| ப¸¸ «ராiப கவ·ல இ_÷÷றதாக¸i உடCன வர|¸மா எ÷_i
Cக|டா¸. Cத·வu÷·ல ர_¸÷_ ஒc_i÷·ல? நா÷ பா¸¸_÷கCற÷Cன÷ _|
·ந|?''

இ_|,÷ Cயா¬¸தா÷. _¸ பா¸÷க| பழக Cவcடாமா? ·கu÷ ¸_|| அ,¸_
Cவ_ யா¸ CமCலயாவ_ ப|¸·|டா÷? இ|Cபா_ ம_ எ·Cக இ_|பா·? இ÷_i
அ¸த ஆ|ஸ்லதா÷ இ_|பா·. இய¸¸ரi ¸லi இய·_i _·¸ பர·ன
|ளா|பார¸¸÷ _u÷ «சu_ «காc¸... ¸ ¸சமாகCவ «ச¸_·|டாயா?

«ஸ÷«கானா÷÷ அ·ண||÷ பா¸¸ _÷க¸¸÷ ¸_iப¸ ¸_iப அ¸த ப|ட·ன
இய÷_வ_ மா¸¸ கன¸ கcடா÷. ஒ_ ¸·ற ம_Cவ எ_¸_, ''அ|ப, அ¸÷க÷
¬டா_. இ|ப, எ÷_ கா|ட, அட! ¸ எ|ப,?'' எ÷_ Cக|க...

'எ÷ கc·ண Cநரா| பா¸¸_¬ «சா÷_, எ÷·ன மற÷க மா|,Cய... Cவற
«பcக·ள ·ஸ| அ,÷க மா|,Cய?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

168
இ|Cபா_ அவ· மா_தலாக ரu÷÷ உ|கா¸¸¸_÷க, அ_ ,ற|பட, அத÷ ¬டCவ
அத÷ Cவக¸¸CலCய ஓ,னா÷. அ¸த÷ க·ள||÷ _·÷| Cபானா÷.

கா·ல எ_¸த_i ¬_¬_|பாக _·¸_ ·|¸, க÷_¸÷_÷ ÷ளi|| Cபாவதாக¬
«சா÷ல ர¸னா ச¸_ ·Cனாதமாக| பா¸¸தா·.

''Cந¸·த÷_| பா¸¸தா ஒ_ மாசi காCலஜ் Cபா÷ற ஜா¸யா¸ «த¸ய·ல.''

''எ÷ன «சuயற_ ர¸னா. மற÷கற_÷_ எதாவ_ மா¸÷கi Cவcடாமா?''

''வாஸ்தவiதா÷. காCலஜ் Cபாற_ ந÷ல_தா÷. அ·க உ·க·ள எ¸த நiப¸ல
கா÷டா÷| பcண ¸,ui?''

''Cவற எ·கயாவ_ Cபாu_Cவ÷_ பய|பட¸யா? அ«த÷லாi «சuயமா|Cட÷.''

''நiப¸ «சா÷_·கCள÷?''

''«த¸யா_. ஆ÷|¸¬ ஹா÷_ Cக_, எ÷·ன÷ ¬|||டா_i ¬||¸வா·க.''

«வ·Cய வ¸த_i யா·ர÷ Cக|ப_ எ÷_ Cயா¬¸தா÷. _|பா÷÷ Cக|_i
அள¸÷_ அ¸த·ன அ¸¸Cயா÷யமாக யா_i இ÷·லCய...

ஐ¸தாவ_ அ«வ÷¸·÷ க·டக·÷ கcணா, ஜ÷ன÷க·÷ வ¸Cய Cவ,÷·க
பா¸¸தா÷. 'க÷ஸ்' எ÷_ ஒ_ க·டu÷ பக÷_i ¸யா÷ ஒ·ர, அத_· «ச÷ல
·_i|னா÷. யாராவ_ பா¸¸தா÷, பா¸¸தா÷ எ÷ன? அத÷ |÷ நட|ப·த| ப¸¸÷
கவ·ல|பட| Cபாவ¸÷·லCய. ஒ_ _|பா÷÷ எ¸த·ன ··ல இ_÷_i? பணi
«காc¸ வர·÷·லCய. ¸த÷÷ க÷_¸u÷ ·சா¸¸_| பா¸÷கலாi.

க÷_¸÷_¬ «ச÷றCபா_ Cம¸·ய «ராiபநா· க¸¸_| பா¸¸தா÷. இ÷_i
«கா_சi அகலமா÷, இ÷_i «கா_சi «ப¸ய «பc|··ள Cபால
காண|ப|டா·.

''Cம¸, எ÷ன உடi,÷_?''

''ஒc_i÷·ல. க¸|பமாக இ_÷÷Cற÷. எ·த÷ கcடா_i நாஸியா. இ÷_i
ஓய·÷·ல. அவ÷ |ற¸தா÷ இட_ ·க÷காரனாக இ_|பா÷. அவ÷ அ|பா இட_
·க÷கார¸. இட_ ·க÷கார¸க_÷காக¸ த÷|ப|ட க·ட இ_÷÷ற_.
«த¸uCமா?''

''எ÷ன «சா÷÷றாu Cம¸?. உன÷_÷ க÷யாணi ஆ÷ ·|டதாக¬
«சா÷னா¸கCள?''

''ஏற÷_·றய ஆன_ Cபால¸தா÷. ப,|, ¸,ய|¸i எ÷_ கா¸¸_÷÷Cற÷.
_ழ¸·த·ய÷ க·ல÷க Cவcடாi எ÷_ நா÷தா÷ ·_i|Cன÷.''

''Cம¸, உ÷÷டi ஒ_ _|பா÷÷ இ_÷_மா?''

''இ_÷÷றCத! Cவc¸மா?''

''ஆi, எத¸«க÷றா÷...?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

169
''நா·ள÷ கா·ல எ¸¸_ வ_÷Cற÷. சாய·காலi, ஞாபக|ப¸¸_. இ÷_i இரc¸
மாதiதா÷ காCலƒ¤÷_ வர¸,ui.''

Cம¸ ,ற|ப|¸¬ «ச÷ல... எ¸த·ன ¬லபi தயா¸¸_ ·வ¸த «பாuக_÷«க÷லாi
அவ¬யCம இ÷லாம÷, Cபனா Cக|ட_ Cபால «கா¸÷கCற÷ எ÷றாCள!

ராதா? ·¸தா÷ ··ளயா¸÷ற_. உ÷ ·¸!''

·|¸÷_, Cவ·ளu÷ ந÷ல |··ள Cபால¸ ¸_i|யCபா_ ர¸னா ·சா¸¸தா·.

''எ÷ன ர_ «கா_சi ¬_¬_|பா இ_÷÷·க?''

''எ÷ன பcற_ ர¸னா, «ச¸_| Cபாறவ·க «ச¸_| Cபாu¸றா·க. இ_÷÷றவ·க
அவ·க அவ·க கா¸ய¸·த| பா¸¸_÷க Cவcடாமா.''

''பரவாu÷·லCய! எதாவ_ சா||ட¸·களா, கா|?''

''ஓ «யஸ். ர¸னா «கா¸¸தா கா| ந÷லாCவ இ_÷_i!''

''ர_! இஸ் ஸi¸· ரா·?''

''ஏ÷!''

''¸·க Cபசற «தா÷ ஒ_ மா¸¸யா இ_÷__. இ¸த உ¸சாகi «கா_சi
அசiபா·தமா இ_÷_.''

''Cச! அ|ப,«ய÷லாi ஒc_i இ÷Cல. ¸ «சா÷ன·த Cயா¬¸_| பா¸¸Cத÷.
¬iமா ஒ_ ¸·லல உ|கா¸¸_÷|¸ ஸ÷÷ பcற¸Cல அ¸¸தi இ÷·ல.''

'ச¸ ர_, ¸·க Cகா|நா¸·த¬ ச¸¸÷÷ற ¸¸ல இ_÷÷·களா?''

''வ¸தா¬சா?''

''இ|பதா÷ வ¸தா¸. நா÷தா÷ «க÷ன,÷_| Cபாu |÷க| பcc÷÷|¸
வ¸Cத÷.''

''«ரc¸ Cப_i வ¸¸_÷கா·களா?''

''ஆமாi. அ¸தiமா «ராiப அழறா·க.''

''Cபாu| பா¸¸_|டா·களா?''

''பா¸¸தா¬¬. பா,·ய இc,யா எ¸¸_÷÷|¸ Cபாக| Cபாறா·களாi.''

''அ|ப,யா! ராதா எ÷ன «சா÷னானாi?''

''ச¸÷_|டானாi.''

''பா·...! எ÷னCவா ஃ|¸னர÷ |ரமாதமா ·வ÷க| CபாCற÷_ «சா÷னாCன!
எ÷லாi «பாuயா? நா÷ ராதா·வ ம_ப, ச¸¸÷க ¸,யாதா?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

170
''ஏ÷?''

''ம_ப, ச¸¸÷க_i! இ|ப அவ·க·ள ¸த÷ல பா¸÷கCற÷. எ·க மா,u÷
இ_÷காரா?''

''ஆமாi.''

ர_ப¸ Cகா|நா¸·த| பா¸÷க¬ «ச÷றா÷.33

Cகா|நா¸ த·லCம÷ ·க·ய அ_¸¸| |,¸_÷ «காc¸ ¸·க¸_|Cபாu
உ|கா¸¸¸_¸தா¸. ப÷க¸¸÷ அவ¸ ம·ன· க|,÷÷ _|,ற| ப¸¸_÷
«காc,_÷க, அவ· உட÷ __·_வ_ «த¸¸த_. ர_ப¸ வாu¸ப,u÷
«கா_சi தய·÷னா÷. Cகா|நா¸ அவ·ன| பா¸¸த_i, ''வா|பா'' எ÷றா¸. ம·ன·
எ_¸_ க|,÷÷ |÷ ஓர¸_÷_¬ «ச÷_ ¬வ¸|ப÷கi ¸ழ¸தா·|¸
உ|கா¸¸_«காc¸ த÷ _யர¸·த¸ «தாட¸¸தா·. ச¸_Cநரi யா_i
Cபச·÷·ல.

Cகா|நா¸ அவ·ன| பளபள÷_i கcகளா÷ ¸i¸¸_ பா¸¸தா¸.

''அவ¬ட Cப¬÷யா ர_?''

''ஆமா ஸா¸, ||ஸ்ப¸÷·க ·|¸÷ ÷ளiபற|ப.''

''எ÷ன «சா÷னா?''

''«சா÷னா வ_¸த|ப¸··க.''

''÷|டவா'' எ÷றா¸. தய÷க¸_ட÷ அ_÷÷ «ச÷றா÷. அவ·ன| ப¸¸ இ_¸_¬
ச|·டCம÷ Cதi| அ_தா¸.

''ஸா¸! எ÷ன இ_? ·த¸யமா இ_÷க_i'' எ÷_ அசiபவமாக¬ «சா÷னா÷. ''ம_
ம_! எ÷ கcCண ஏ'' எ÷_ அiமா Cவ_ எ_¸i «சா÷லாம÷ ர_·வ ¸i¸¸_
பா¸¸_| |ரi¸தா·. அவ· த·ல¸, அ·¸¸¸_¸த_.

''எ_÷க|பா அவ «ச¸_| Cபாக_i? எ÷ன _¸றi «சuதா? இ÷·ல, நா÷
பcண_ த|பா? ச¸Cதாஷமா இ_|பா÷_ எ¸¸பா¸¸_ க÷யாணi பcc
அ_||¬ச_ த|பா? «சா÷_|பா! நா÷ «சuத_ த|பா?''

''ஆi'' எ÷_ «சா÷ல·÷·ல.

''ந÷ல_ ¸·ன¬¬¸தாCன எ÷லாi «சuCதாi? ராதா÷ஷ÷ உuCராட ¸_சா
இ_÷கா÷ பா_? எ÷ன அ¸யாயi ர_? உ·÷|ட எ÷ன÷லாi «சா÷னா? எ÷ன
கஷ்ட|ப|டா எ÷ «பc, «சா÷_?''

''அ«த÷லாi இ|ப கால·கட¸_ Cபா¬¬ ஸா¸!'' எ÷றா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

171
Cகா|நா¸ ÷Cழ உ|கா¸¸_ அவ÷ கா·ல¸ «தா¸வத¸_ ¸÷ __÷_¸_ ·ல÷÷
«காcடா÷. ''எ÷ன ஸா¸ இ_! Cச¬Cச...

''உ÷ மன¸·த Cநாக,¬ச_÷_ என÷_ இ¸த·ன தcட·னயா?''

''Cச! ·ப¸தமா எதாவ_ «சா÷லா¸·க!''

''எ·÷|ட வ¸_ «க_¬÷ Cக|,Cய, Cபசாம உன÷_ க÷யாணi பcc÷
«கா¸¸¸_÷கலாi÷·ல? உ÷·ன ¸ராக¸¬ச_÷_ இ¸த·ன «ப¸ய
தcட·னயா?''

ர¸னா இ|Cபா_ அவ¸க_ட÷ «ம:னமாக¬ Cச¸¸_ «காcடா·.

''ஸா¸, உலக¸¸ல காரண கா¸ய·க·ளாi இதனால இ_÷_ ஏ¸படற¸÷·ல.
ஒc_÷_ ஒc_ சiப¸தi÷லாத ¸க¸¬¬க· எ÷லாi! எ÷லாCம அப¸தiதா÷.
உ·க மா||··ள ராதா÷ஷ÷ இ¸த·ன «சu¸_÷கா÷. அ_÷காக÷ கட¸·
தcட·ன «கா¸|பாரா? மா|டா¸. அ«த÷லாi அ|ப,Cய ÷·டயா_. யாராவ_ ஒ_
ம_ச÷ அவ_÷_¸ தcட·ன «கா¸¸தா¸தா÷ ச¸.''

''அ¸த தcட·ன·ய¬ ச|டi அ_ம¸÷கா_'' எ÷றா· ர¸னா.

''ராதா மா¸¸ ஆ·க· உuCராட இ_÷க_·க¸யா ர¸னா?''

''அ_ நi ·கuல இ÷·ல·கCற÷. ஸா¸ ம_ Cபான_ «ப¸ய இழ|,. அ_÷_
ஆ_த÷ எ_i ÷·டயா_. ஆனா Cம¸«காc¸ நட÷க Cவc,ய·த| பா¸÷÷ற ஒ_
«பா_|, நம÷«க÷லாi இ_÷_ இ÷·லயா? அiமா! ஏ÷ ஒ_ மா¸¸ இ_÷÷·க?
ர_. «கா_சi வா|டா¸!'' மய÷கi Cபா÷ சாu¸த அவ·ள ர¸னா |,¸_÷
«காcடா·.

தcc_÷_ ஓ¸iCபா_ ர_ப¸÷_¸ _|பா÷÷ ஞாபகi வ¸த_. «ந_¬÷
உ_¸¸ய_. ¸_iப மா,÷_¬ «ச÷றCபா_ Cகா|நா¸ ம·ன··ய
ஆ¬வாச|ப¸¸¸÷ «காc,_¸தா¸. ''¸·க Cபா·க, நா÷ பா¸¸_÷கCற÷'' எ÷றா·
ர¸னா. ர_·வ அ·ழ¸_÷ «காc¸ அ·ற÷_ «வ·Cய வ¸_ அவ÷டi ¬க«ர|
பா÷«க|·ட ¸|,னா¸. ர_ப¸ ஒ÷_ உ_·÷ «காcடா÷. ''உ·க|பா, வர|ப
எ÷·ன¬ ச¸¸¸தா¸! ந÷லா அ|·வஸ் பcணா¸. உன÷_ ஒ_ «ல|ட¸
«கா¸¸¸_÷கா¸, இ¸தா.''

அ·த Cமலாக| |¸¸_, ''அ|·வ…¤÷_÷ _·றCவ இ÷·ல! உலக¸¸÷ எ÷லா_i
பcறா·க.''

''ர_! நா÷ ம_¸÷_ ம|¸i இ÷·ல, உன÷_i «ப¸ய தவ_ «ச_¬|Cட÷.
மா·யதா÷ கc·ண ம·ற¬¬_¬¬! ¸ ச¸Cதாஷமா வாழ_i. ர_, அ·த¸ «த¸_சா
என÷_ ஒ_ சமாதானமா_i.”

''ராதா எ÷ன «சா÷னா÷?''

''என÷_ எ_¸Cம «த¸யாத மா¸¸, ம_·வ| Cபால «பcc÷·ல «தuவi மா¸¸.
«ரc¸ Cப_i ச¸Cதாஷமா! இ_¸Cதாi. பாதக÷?''

''அவ·ன எ÷ன «சuயலாi?'' எ÷றா÷.

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

172
''எ÷ன «சuய ¸,ui? ¸,·ய| |,¬¬ உ_÷கலாi. நக¸தால ÷றலாi. எ÷ன
|ரCயாசனi? ம_ ¸_i|÷ ÷·ட|பாளா? «கா_ச Cநரமாவ_ ¬¸¬சாளா ர_?''

''¸·றயCவ ¬¸¬சா ஸா¸!''

''என÷_ ,¸யCவ இ÷·ல.''

''Cபா÷ஸ் ஆ|ஸ¸ «சா÷னா÷. அ«ம¸÷க Cவக நாக¸க¸_÷_ அநாவ¬ய ப÷;
ஸா¸!''

''ர_, அவ உ÷·ன எ÷ன Cக|டா÷_ என÷_¸ «த¸ui.''

ம¸னமாக இ_¸தா÷.

''எ÷லாCம «ல|ட¸ல எ_¸u_¸தா. பா÷க¸யா?''

''Cவcடாi.''

''உன÷_¸ தய÷கi÷லாம இ_¸தா அவ·ள உன÷_ ம_க÷யாணi «சu_
·வ÷கற_÷_¬ சiம¸¬¬_|Cப÷ ர_.''

ர_ ¬¸¸_, ''†¥i! «கா_சi Cல| ஸா¸! எ÷லாCம Cல|டா தா÷ ஞாCனாதய·க·
உcடாற_. ||ஸ்ப¸÷ல அவ வ¸_ எ÷·ன÷ Cக|ட|ப சiமதi
«சா÷÷u_÷க_i; நா_i Cல|.''

''உ·க|பா ¸ எதாவ_ ·ப¸தமா «சu__·Cயா÷_ «ராiப கவ·ல|ப|¸÷|¸
இ_÷கா¸.''

''அ|ப, எ_i ·ப¸தமா «சuயறதா இ÷·ல ஸா¸ எ÷லா¸·தui ¸|டi
Cபா|¸¸தா÷ «சuய| CபாCற÷.''

''ராதா÷ஷ·ன ¸·க நா·ள÷_ எ|ப பா¸÷க| Cபா¸·க? நா_i வCர÷'' எ÷றா÷.

''ச¸.''

''அவ·ள எ¸¸_|¸| Cபா¸·களா?''

''ஆமா?''

''«ராiப «சல¸.''

''பரவா÷ல, இ¸த| பாழா|Cபாற Cதச¸¸÷ அவ·ள| ,·த÷க ·_iப·ல.
தாiரபரc ஆ¸_÷_| ப÷க¸¸÷ அவ_÷_| |,¬ச இடi ஒc_ இ_÷_.
பா·றல Cப¸ «வ|, «வ¬¬_÷கா. அ·Cக Cபாu ¸iம¸யா எi «பாc_
_·க|¸i...''

''கா¸ ச|தi இ÷லாம'' எ÷றா÷ ர_.

ர¸னா Cதா÷¸ ''வா·க ர_. ¸·க_i சா||¸|¸| ப¸¸__·க. Cப¬| Cப¬
இ÷_i _÷கi அ¸கமா_i கா·லல எ÷லாi பா¸¸_÷கலாi.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

173
''ர¸னா, ஏ¸·ல÷ஸ் ,÷÷· எ÷ன ஆ¬¬÷_ பா¸÷க_i.''

''எ÷லாi நா÷ பா¸¸_÷Cற÷. அ«ம¸÷கா·÷ அ«த÷லாi ¬லபi. எiபாi
பcற_÷_ ச¸·ஸ் இ_÷_.''

''எ÷லாi இ_ப¸_நா_ மc Cநரi ¸ற¸¸_÷_i.''

சா||¸iCபா_ அ|பா·÷ க,த¸·த Cமலாக| பா¸¸தா÷.

''எ÷ன Cவc¸மானா_i ¸¸மா÷. ¸_i| வா; த÷யாக வா. ர¸னா·வ÷ க÷யாணi
«சu_ «காc¸ வா. அ÷ல_ அ·CகCய இ_. எ|ப, Cவc¸மானா_i «சu ஆனா÷,
ஒ÷_ ம|¸i என÷_ Cவc¸i. ர_, ¸ என÷_ Cவc¸i. எ·Cகயாவ_ வாழ
Cவc¸i. அ·வள¸தா÷...''

ரா¸¸¸ ·ள÷·க அ·ண¸_| ப¸¸_÷«காcட |÷, |iப·க· «ம:ன¸¸÷
நடமாட, ·¸¸_÷ «காcCட இ_¸தா÷. ச|«ட÷_ ·ள÷_ எ¸ய ர¸னா!

''இ÷னi _·க÷யா ர_? மா¸¸·ர தர|¸மா?''

''சா|டா¬¬!''

ர¸னா ··i|÷ உ|கா¸¸தா·.

''உ·க÷|ட Cபச, த÷யா ச¸த¸|பi ÷·ட¬¬_÷_. ,ஸ்ட¸| பcறனா?''

''இ÷·ல. எ÷ மனi «ராiப¸ «த·வா இ_÷_.''

''ர_, உ·க காத·ல நா÷ காத÷÷÷Cற÷?''

'',¸ய·ல...''

''இ·வள¸ _ரi ஒ_ «பc·ணCய அவ·ளCய ¸·ன¬¬, க÷யாணi வ·ர÷_i
வ¸_, க÷யாணi இ÷·ல÷_ «த¸_ச_i வ_¸த|ப|¸, த¸«கா·ல பcc÷க
¸ய¸¬ «ச_¬, ·வரா÷÷யi வ¸_ அ«ம¸÷கா வ¸_ அவ·ள¬ ச¸¸¬¬, அவ·ள
மற÷க ¸,யாம அவளால ஆக¸ஷி÷க|ப|¸, அCத சமயi அவ÷|ட த|பா
நட¸_÷காம, அவ_·டய அ¸யா·ம·யui «ந_÷க¸·தui பய÷ப¸¸¸÷காம,
அவ «ச¸த|Cபா அ_÷காக உ·ள¸¸ல இ_¸_ கcc¸ ·|¸... ர_, ¸ ஆ¸
÷Cர|! இ·வள¸ _ரi மன¬ல _u·மயான அ÷, உ·ளவ·க ஒ_¸த·ர÷
காத÷÷÷ற¸ல நா÷ «ப_·ம|படCற÷. உ·க·ள இ¸த ÷·ரஸிஸ்ல இ_¸_
கா|பா¸தற_ எ÷ கட·ம மா¸¸. அ_ எ÷னால ¸,ui_ த÷னi|÷·க இ_÷_
என÷_.''

''_|'' எ÷றா÷. ''நா·ள÷_| Cபசலாமா?''

''ர_ மன¬ல எ÷ன இ_¸தா_i எ·÷|ட «சா÷_·க. உ·க|பா¸÷_ வா÷_÷
«கா¸¸¸_÷Cக÷. மக·ன| ப¸¸ எ_¸i கவ·ல|படா¸·க. நா÷
பா¸_÷கCற÷'_.''

''ச¸Cதாஷi. ர¸னா, நாம க÷யாணi «சu_÷கலாi Cத÷ல¸÷_ எ·க Cபாகலாi?
நயாகாரா? இ÷·ல இ÷·ல ||ஸ்ப¸÷?''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

174
ர¸னா அவ·ன| «ப¸ய ·¸களா÷ க,¸_ «காcடா·.

''ப¸¸_÷க·க. _| ·ந|!'' ·ள÷·க அ·ண¸_·|¸¬ «ச÷றா·.

Cம¸·ய÷ கா·லuCலCய ச¸¸¸_ அ·த÷ «காc¸ வ¸_·ட Cவc¸i எ÷_
¸¸மா÷¸_ «காcடா÷. அவ·டi தவறாம÷ _|பா÷÷·ய எ|ப,
உபCயாக|ப¸¸_வ_ எ÷_ Cக|¸÷ «காc¸·ட Cவc¸i. ராதா ·மான
¸·லய¸_÷_ வரா·|டா÷ அவ÷ அ_வலக¸_÷_| Cபாகலாi. அ÷ல_
·|¸÷_| Cபாகலாi. கா¸¸_÷கலாi. அவசரi÷·ல. Cநராக அவ÷ மா¸·ப÷
_¸ ·வ¸_, '¸i÷!''

ராதா·÷ «ந_¬÷ நாu÷_·ட Cபால ர¸தi «பா·_வ·த| பா¸¸த_i ர_ப¸÷_
¸iம¸யாக¸ _÷கi வ¸த_.

«க÷ன, ·மான ¸·லய¸¸÷ ர¸னா, கா¸ பா¸÷÷÷ ஐ¸தாவ_ தள¸¸÷
¸_¸¸னா·. ர_ மா¸, «ப÷|·ட÷ கழ¸¸÷ «காc¸ ·ப·ய¸ «தா|¸| பா¸¸_÷
«காcடா÷. ப¸¸ரமாக இ_¸த_. ஒ_¸·ற ·ப÷_· ·க·|¸ அத÷ _¸·ர·ய
அ÷,ட÷ வ_,| பா¸¸_÷ «காcடா÷. ''ராதா வ_வா÷'' எ÷றா÷.

''வ¸தா வர|¸i. அவ÷÷|ட எ_¸i Cபச Cவcடாi ர_.''

''Cபச| Cபாற¸÷·ல'' எ÷றா÷. பா¸÷÷· ,÷«க| வா·÷÷ «காc¸ ர¸னா¸ட÷
உ÷லாசமாக நட¸தா÷. «ட¸iன_÷_ பஸ்க· ··ர¸_ «காc,_¸தன.
சாய·கால «வ·¬ச¸¸÷ அநாவ¬ய Cஸா,யi ம_ச·÷ அவசரச ம÷த¸க·
வcண வcண÷ கா¸க·÷ ஆ_÷«கா_ ம_iதா¸÷காக ··ர¸_
«காc,_¸தன¸.

''இ¸||÷ ¬÷ன Cர,Cயா÷க·ள அ·வ|Cபா_ எ¸¸_, அத_ட÷ ரக¬யi
Cப¬யவாCற ¸ல¬ச|·ட÷ காவல¸க· ¬_¬_|பாக நட¸_ «ச÷_
«காc,_¸தன¸. ஷ|,÷ பஸ் |,¸_ 'கா¸÷Cகா' ப_¸÷_ ஒ_ ·ம÷ _ரi
த··¬ «ச÷ல Cவc,u_¸த_. ·தi·தமான அ|·ட| «ப|,க· அய÷நா|¸
·யாபார¸·த Cநா÷÷ க÷Cவய¸÷ «ம÷ல ஊ¸¸_ «காc,_¸தன. Cகா|நா¸_i
அவ¸ ம·ன·ui ஓர¸¸÷ |ளாஸ்,÷ நா¸கா÷u÷ உ|கா¸¸_ «காc,_÷க,
ராதா÷ஷ÷ க¸cட¸÷ Cப¬÷ «காc,_¸தா÷. ர_ப¸u÷ உ·ளi _··ய_.

''ர¸னா, அCதா பா¸ வ¸¸_÷கா÷'' எ÷றா÷.

''இ·க பா_·க'' எ÷றா·.

''எ÷ன?''

''ம_iதா! எ÷றா·. ¸÷Cன «ச÷ல ¸·ன¸தவ·ன| ,ஜ¸·த| |,¸_¸ த¸¸தா·.

அழகான பளபள|பான «ப|, ஒ÷_ க÷Cவய¸÷ ப¸¸ரமாக அவசரi÷லாம÷
நக¸¸_ «காc,_÷க, ர_ப¸ அ·த வ¬கரமாக| பா¸¸தா÷. மஹக÷Cயா,
Cத÷Cகா ந÷ல பளபள|பான «ப|,, அத÷ பா÷ஷி÷ ஜன·க· த·ல÷ழாக
நட¸தா¸க·. Cம÷ ¸,u÷ «ஜா÷÷_i |¸த·ள மல¸.

«ம÷ல «ம÷ல அவசர|படாம÷ அ¸த| «ப|, ¸÷Cரா·வ அ_÷யCபா_, அவ÷
அத÷ அ·டயாள¬ ¬|·ட| பா¸¸_| «பா¸தா·ன¸ Cத¸¸«த¸÷க, «பா|,
க÷Cவu÷_¸_ ¸·ர மா¸ தானாகCவ ம¸«றா_ க÷Cவய_÷_ மா¸¸÷ «காc¸
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

175
கcணா,÷_ «வ·Cய கா¸¸_÷_i ·மான¸¸÷ |ரமாcடமான வu¸·ற
Cநா÷÷ ஊ¸¸த_.

''வா|ஸி| மா÷? எ ஸ்,ஃ|?''

ராதா, Cகா|நா¸¸டi வ¸_, ''ஹிய¸ ¸ ஆ¸ Cகா| ஆ÷ ¸ Cப|ப¸ஸ்! எ÷லா
÷·யர÷…¤i வா·÷யா¬¬. பாiCபல «ஹ÷¸ அ¸தா¸|,ஸ்÷|ட கா|,_·க Cநா
|ரா|ளi!''

அவ·னCய உ¸_i பா¸¸_÷ «காc¸ கா÷த·க·ள வா·÷÷ «காcCட
Cகா|நா¸, ''உuCராட எ÷ டா|ட·ர உ÷ ·கuல «கா¸¸Cத÷. எ|ப,¸ ¸_||÷
«கா¸÷கCற, பா_?''

ராதா த÷ கcணா,·ய÷ கழ¸¸¸ _·ட¸_÷ «காcCட, ''ஐi ஸா¸ Cகா|. ஐ ஃ|÷
ஹ¸. ம_¸i நா_i...''

''இத பா¸, ம_ எ÷லா¸·தui எ_¸|டா. உன÷_i «த_·ல ¸¸யற நாu÷_i
·¸¸யாசi ÷·டயா_. Cபாடா, எ÷ கc ¸÷னால ¸¸காCத!''

''ஸ்|ரா· Cவா¸|ஸ் Cகா|! நா÷ எ÷ன «சuCவ÷? அ·வள¸ Cவகமா ஓ|,...''

''Cபாடா÷னா! எ÷_ மா¸·ப| |,¸_ உ¸¸¸ த··னா¸ Cகா|. ர_ப¸
அவ¸க_÷_ இ·டCய வ¸_ ''ராதா, ¸·க எ·¬ட வ¸__·க. அவ¸ «ராiப
,ஸ்ட¸|டா இ_÷கா¸.''

ராதா த÷ ¸க¸·த÷ ·க÷_|·டயா÷ _·ட¸_÷ «காc¸, ''வா| |||·!
ஆ÷ஸி«டc¸÷_ நா÷ «பா_|பா? ர_ «சா÷_. Cவகமா ஓ|,ன_÷_ நா÷
«பா_|பா? எ·வள¸ Cப¸ கா¸ ஓ|டறா?''

''¸·க வா·கCள÷, த÷யா| Cபாகலாi!''

Cப¬÷ «காcCட நட¸தா÷. ''ஒ_ ¬÷ன சமா¬சார¸_÷_ ஓவ¸ ¸யா÷|
பcc|டா. ஆ÷·ர|! எ÷·ன ம¸«றா_ «பாc_¬ட பா¸¸_|டா Cஸா வா|?
எ÷ன ஆ¬¬÷_ இ|ப, ¸யா÷| பcண_i. நா÷ ம÷÷|, Cக÷க·லயா? ஸா¸
«சா÷ல÷யா? இ÷Cம அ¸த மா¸¸ «சuயமா|Cட÷_ «சா÷ல÷யா? ச¸, எ÷·ன|
|,÷க·ல. எ÷Cனாட ¬ட இ_÷க ·_|பi÷·ல÷னா Cக|,_÷கலாCம
,Cவா¸ஸ் «கா¸÷க¸ தய·÷u_|Cபனா?''

''வாஸ்தவi ராதா'' - ர_ப¸ ·ப÷_· ·க «ச_¸¸னா÷.

'',Cவா¸ஸ் i ·ப ஆ÷l÷ஸ்! அ_÷காக இ|ப,யா ¸யா÷| பc_ற_? _,¬¬|¸
Cவகமா கா¸ ஓ|, ரக·ள பcc...''

_|பா÷÷·ய ஜா÷÷ர·தயாக எ¸¸தா÷.

''நா÷ «சா÷ற_ Cயா¬¬¬| பா_. ¸யாயமா இ÷·லயா? எ÷ன த|, நட¸_
Cபா¬¬?'' ர_ப¸ வல÷·க÷_ இட÷·கயா÷ ¸|¸÷ «கா¸¸_ ¸|, அவ÷ Cம÷
_¸ ·வ¸தா÷. ''ஓ ·ம கா|! எ÷னuயா_! எ÷ன பcCற! த|ஸ் எ க÷! Cடாc|
Cடாc|...!''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

176
ராதா÷ஷ÷ இரc¸ ·கக·ளui ¸÷_÷_, ¸|, அவ·ன¸ த¸|பத¸_ ¸÷
ர_ப¸ ஆ·கா|, ·ர·ல «கா÷÷÷_· «ச_¸¸ _|பா÷÷u÷ ··ச·ய
அ_¸¸னா÷.34

ஒ_ கண¸¸÷ |¸·÷ ராதா÷ஷ_÷_ உடi, _ரா¸i ·ய¸¸_, எ¸¸Cநா÷÷ய
_|பா÷÷ ¸·னu÷ அவசர¸¸_i அபாய¸¸_i ¸கi ர¸தiழ¸_, இரc¸
·கக_i ஒ_ க·ட¬ ¸ய¸¬யாக ர_ப¸·ய Cநா÷÷| ப¸தாப¸_ட÷,
‘Cவcடாiபா... Cவcடாi' எ÷_ எCதா «சா÷வத¸_· ர_ப¸ _|பா÷÷u÷
··ச·ய¸ த|,·|டா_i-

_|பா÷÷ «வ,÷க·÷·ல!

அத÷ ர¸த¸ _·ள|,÷_¸ தயாராக இ_¸த ராதா÷ஷ÷ ஒ_ கணi
இ_÷÷CறாCம- இ_÷÷Cறாமா எ÷_ ,¸யாம÷ த÷ மா¸·ப| பா¸¸_÷ «காc¸
¸i¸¸_ ர_·வ| பா¸÷க, ர_ப¸ ம_ப, _|பா÷÷u÷ ··ச·ய÷ '÷·÷ ÷·÷'
எ÷_ ¸ய¸¬ «சu_ «காc,_÷க, ராதா÷ஷ÷ Cநராக வ¸_ ர_ப¸u÷
கா÷க·ள| ப¸¸÷«காc¸ ந¸÷க¸_ட÷, ''Cவcடாi!'' எ÷·ன ·|¸_! ¬டாCத,
¬டாCத! எ÷_ «சா÷ல, ர_ப¸ த÷ _|பா÷÷ ஏ÷ «வ,÷க·÷·ல எ÷_
ஆ¬ச¸ய¸_ட÷ அ¸த ·Cனாத ஆuத¸·த| பா¸¸_÷«காc,_÷க, ராதா÷ஷ÷
அபாயi இ|Cபா_ ·ல÷·|ட_ எ÷_ ,¸¸_ «காc¸ ச|«ட÷_ எ_¸_
வாu·ல Cநா÷÷ ஓட¸ «தாட·÷னா÷. அவ·ன Cநா÷÷ அப¸தமாக¸
_|பா÷÷·ய÷ கா|,÷«காcCட ர_ப¸ui ஓட, ''ஏu! இ¸த¸ தட·வ «வ,÷க·ல.
அ¸¸த தட·வ பா_ ¸¬சயi! எ÷னCவா Cவ·ல «சuய·ல இ_. அ¸¸த தட·வ
பா_! பா_'' எ÷_ அவ÷ |÷ ச|தi Cபா|¸÷ «காcCட ஓட, ராதா÷ஷ÷
எ¸¸|ப|ட காவ÷ அ¸கா¸uடi ஏற÷_·றய ¸|,÷ «காc¸ அவ¸டi,
''ஆ|ஸ¸! ஆ|ஸ¸!'' அவ÷ எ÷·ன÷ «கா÷ல வ_÷றா÷. கா|பா¸_·க·'' எ÷றா÷.

அ¸த அ¸கா¸ இ¸த ·ஷயi எ÷லாi «ராiப சகஜiCபால ஓ,வ¸த ர_ப¸·ய¸
த¸¸_ ¸_¸¸ - ராதா÷ஷ÷ ¸__||÷ ம·ற¸_ «கா·ள.... ''வா|ஸ் த மா|ட¸?
«ல| i ஸீ u¸ க÷'' எ÷_ அவ÷ _|பா÷÷·ய| ப¸¸_÷ «காc¸, அத÷
அ·ற·ய¸ ¸ற¸_.

''கா÷! எத¸_| பய|ப¸÷றாu? அவ÷ ¬iமா பாசா·_÷_¸ தா÷
பய¸_¸¸u_÷÷றா÷ இ÷·லயா!'' எ÷_ ர_ப¸·ய| பா¸¸_¬ ¬¸¸_, ''ர÷ ஆ÷.
ர÷ ஆ÷! Cநா ஃபய¸ «வா¸÷ஸ் ஹிய¸'' எ÷றா¸.

ராதா÷ஷ÷ «வல«வல|, அட·÷| Cபாu த÷ கcc·ரui ·ய¸·வ
«வ·ள¸·தui ·க÷_|·டயா÷ _·ட¸_÷ «காc¸, இ·÷_¸_ ·ல÷
த·ல·ய÷ க·¸¸_÷ «காc¸ ·ல÷ நட÷க, ர¸னா இ|Cபா_ ர_ப¸uட÷
Cச¸¸_ «காcடா·.

''எ÷ன ர_!''

''Cவ·ல «சuய·ல!'' எ÷_ த÷ _|பா÷÷·ய| பா¸¸_| |ரi¸தப,'' _c¸
இ÷·ல. கா·லல Cம¸ Cலா| பcc Cஸஃ||, கா|¬ எ÷லாi «சா÷÷¸ தா÷
«கா¸¸தா! யாCரா _c·ட எ÷லாi எ¸¸_÷ கா÷ பccu_÷கா.''

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

177
''அ|ப,யா! யாராu_÷_i?''

''«த¸ய·லCய? ஒ_ ¸iஷi! ர¸னா எ÷ன Cநரா| பா_!''

''ஏ÷, எ÷ன ர_?''

''¸தாCன...?!''

ர¸னா ¬¸|·ப அட÷÷÷«கா·வ_ எ¸¬சலாக வ¸த_. ·க|·ப·ய¸ ¸ற¸_
கா|,னா·. _c¸க· அ¸த·னui ப¸¸ரமாக இ_¸தன.

''பா·'' எ÷_ அவ·ள அ,÷க÷ ·க·ய ஓ·க, Cபா÷ஸ் அ¸கா¸, ''ஈஸி! ஈஸி? Cநா
ஓuஃ| ||,· அuத¸! ர÷ ஆ÷! Cடா÷| |Cள ·¸¸¸ க÷'' எ÷_ ர_ப¸·ய
¸_÷ல |,¸_¸ த···|¸. த÷வ¸Cய நட¸_ Cபானா¸. ர_ப¸ Cசா¸¸_Cபாu,
''ர¸னா! ¸ இ|ப,¸ _Cராகi பc_Cவ÷_ நா÷ எ¸¸பா¸÷க·ல.''

''இ÷·ல ர_, «கா_சi ¸தானமா Cயா¬¸_| பா¸¸¸·க÷னா யா_÷_i நஷ்டCமா
CசதCமா ர¸தCமா இ÷லாம எ÷லா÷ கா¸ய¸i ¸,_¬ Cபாu¸¸_·கற_
«த¸யவ_i.''

''எ÷ன ¸,_¬ Cபா¬¬?''

''¸·க ராதா·வ| ப¸வா·க ¸·ன¬¬·க. அ¸த÷ கண¸¸÷ ப¸வா·÷|,·க!''

''எ¸த÷ கண¸¸ல...?''

''ம_iதா¸÷காக உ·க_·டய எ¸¸கால¸·த| ப¸¸ «கா_சi ¬ட÷
கவ·ல|படாம அவ_÷_ ¸÷னால _|பா÷÷ய ¸|, அத÷ |¸÷க·ர¸ த|,
·|,·க பா_·க. அ¸த÷ கண¸¸ல ¸·க உ·க·ள ¸g|¬¬|,·க! உ·க
¬÷ஸிய¸|,·ய, உண¸¬¬க·ள, எ÷லா¸·தui அ¸த ஒ_ கண¸¸ல
¸g|¬¬|,·க 'எ÷ வா¸÷·க·ய| ப¸¸÷ கவ·ல இ÷·ல'÷_ கா|,|,·க.
அ_ Cபா_i _|பா÷÷ «வ,¬சா எ÷ன, «வ,÷கா|டா எ÷ன?''

''«வ,¬சா அவ÷ «ச¸_|Cபாறா÷ ர¸னா, அ¸த ··ள·வ¸ தா÷ எ¸¸பா¸¸_÷
_¸ «வ¬Cச÷! அ_ ¸·றCவற÷Cய?''

''ராதா «ச¸_| Cபாக·ல·க¸·களா? அவ_i அ¸த÷ கண¸¸Cல ஒ_¸·ற
«ச¸_| Cபாu|டா÷. நா÷ பா¸¸_÷÷|¸தாCன இ_¸Cத÷. ·ய¸¸_ ·_·_¸_,
உ·க கா÷ல ·_¸_, ¸_¬ எ÷லாi «வ·¸| Cபாu, அ¸த ஒ_ கண¸¸÷
¸¬சயi «ச¸_| Cபாu|டா÷! ¬|டா¬¬, «ச¸_i Cபாயா¬¬! வா·க Cபாகலாi!''

''இ÷«னா_ தட·வ, இ÷«னா_ தட·வ!''

''Cநா! வா¸÷·கல இ÷«னா_ தட·வCய ÷·டயா_. Cயா¬¬¬| பா_·க. ¸·க,
Cகா|நா¸ எ÷லா_iதா÷ இ÷«னா_ தட·வ Cக÷க¸·க. இ÷·லயா? வா·க
Cபாகலாi.

''எ÷ன|பா ஆ¬¬?'' எ÷றா¸ Cகா|நா¸, ''அ·க ,÷÷·÷ல |ஸியா இ_¸_|Cடன.''

''ர_ப¸, ராதா÷ஷ·ன¬ ¬|¸¸ த··ரலாi_ பா¸¸தா¸. _|பா÷÷ Cவ·ல
«சuய·ல.'
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

178
''அuCயா! அ·வள¸ _ர¸_÷_| Cபாu|,யா? ர_, அதனால எ÷ன |ரCயாசனi?
Cயா¬¬¬| பா_. |ரCயாசனi_¸தா நாCன அவ·ன¸ ¸¸¸_÷ க|,u_÷க
மா|Cட÷னா? ப¸ வா·கறதால எ¸த·தமான பல_i ஏ¸படற¸÷·ல. அவ÷
வ¸uல அவ_÷_| ப¸·கற_ Cவ_ எ·தயாவ_ ¸¬சயi இ_÷_i!

''«பாய|,÷ ஜஸ்,ஸ்!''

''அ|ப, நட÷க·ல÷னா_i அ_÷காக நiம வா¸÷·க·ய¬ ¬÷கலா÷÷|¸,
«ஜu÷லui Cகா¸|,லui «சலவ¸÷÷ற_ எ¸த·த¸¸ல ப¸வா·கற_÷_
,¸ய·ல! ஒ_ Cவ·ள இ¸தா÷uCலா அ÷ல_ ÷· ஆ¸த¸ கால¸¸லCயா ர_ப¸
¸ஜமாகCவ ¬|,_¸தா ·க_ பcணாம மா·ல Cபா|¸ Cநஷன÷ ஹீCராவா
ஆu_÷கலாi'' எ÷றா· ர¸னா.

''ர_ நா·க வ¸Cறாi. ம_iதா «ச¸_| Cபாக·ல. தாiர பரc÷க·ரu÷ _·க|
Cபாறா; அ·வள¸தா÷! அவ «ச¸_|டாளா எ÷ன? உ÷ ஞாபக¸·த ·|¸
·ல_வாளா? எ·க கனா·ல எ÷லாi வராம இ_|பாளா? அவ· எ_¸ன «ல|ட¸
இ÷·லயா? அவ வ·ர_ச _ழ¸·த|படi எ÷லாi இ÷·லயா. ஏராளமா? _cக·,
Cபா|Cடா·÷ இ÷_i உu¸ இ÷·லயா? ¸·ஸ் எ¸¸தCம? Cட| ¸÷கா¸ட¸÷
அவ _ர÷ இ÷·லயா?''

Cகா|நா¸ த÷ கcக·ள அவசரமாக¸ _·ட¸_÷ «காcடா¸.

மாயாஜால கi|¸|ட¸ எ_¸_க· |ரமாcடமான Cபா¸,÷ மா¸ன.

''ஸா¸, இ|ஸ் ·டi'' எ÷றா· ர¸னா ச÷னமாக.

,ற|ப|¸ «ட¸iன_÷_ வ¸_ Cகா|நா¸ த÷ ம·ன·uட÷ «ச÷¸¸|, ஆ¸¬·ச÷
கட¸_ ம·ற÷றவ·ர பா¸¸_÷ «காc,_¸தா÷. ர¸னா¸ட÷ கா¸ பா¸÷_÷_
நட÷÷றCபா_ «ம:னமாகCவ வ¸தா÷ ர¸னா¸i Cபச·÷·ல.

அ«ம¸÷கா! அ«ம¸÷கா! ¸¸யா¸÷! ¸¸யா¸÷! ¬¸_லா÷கார¸க·÷ «சா¸÷கi!
நகர¸·த CமCலu_¸_ பா¸÷கலாi. ·டiஸ் ஸ்«காய¸. |g÷÷÷ |¸|ஜ். ரா÷
ஃ«ப÷ல¸ |ளாஸா·÷ எ_பதாவ_ மா,u÷ ஏ¸ ·டiஸ் ஸ்«காய·ர¸
த¸¬÷கலாi.

¬த¸¸ரCத·u÷ ¬·லu÷_¸_ உ·Cள ஏ¸ அவ· ¸,u÷_¸_ «வரCஸனா
பால¸·தui ம÷ஹா|ட·னui ர¬÷கலாi.

எ¸த·ன ¸Cய|ட¸க· உ·ளன! எ¸த·ன நாடக·க·! எ¸த·ன இர¸÷
Cக·÷·கக·! வcண நடன·க·! ¸யா÷ |÷ன÷க· எ¸த·ன! ·ழா÷க·
எ¸த·ன! ,¸தக·க· எ¸த·ன! க·ல÷ கcகா|¬க·, ச¸¸¸ர ¸¸யா÷;
|ரா·÷ஸ், |g÷÷÷, ம÷ஹா|ட÷, ÷·÷ஸ் ஸ்டா|ட÷ ஐலc| பா¸÷_க·,
Cதா|ட·க·, «ச÷|ர÷ பா¸÷ ஆuரi ஏ÷க¸ பர|,! இரcட·ர ·ம÷ ¸ளi!
·ii¸ தcui ப¬i,÷ «வ·க·, «வ·· «த¸ui ஏ¸க·, _ள·க·, பற·வக·
சரணாலயi, ஒ¸·றய,| பா·த, ம|ட÷_¸·ர சவா¸, ஐஸ் ÷¸i! _÷கi÷லாத
,·. எ·வளCவா இ÷·லயா ம_iதா·வ மற÷க ¸ய¸¬ பcc| பா¸|பத¸_!

கா¸ «வ·Cய வ¸தCபா_ வான¸¸÷ க¸|ப| பற·வ Cபால ¬ரம|ப|¸ அ¸த Cபாu·
CமCல ஏ¸÷ «காc,_¸த_ «த¸¸த_.

''ம_iதா Cபாறா'' எ÷றா÷ ர_.
|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

179
·மானi Cமக¸_÷_· ம·ற¸_·ட, ர_ப¸ கா¸ ஓ|,÷«காc,_¸த ர¸னா·÷
,ஜ¸·த| |,¸_ ஒ_¸·ற அ_¸¸னா÷. அவ· ச|«ட÷_ ஆ¬ச¸ய¸_ட÷
¸_i|| பா¸¸_¬ ¬¸¸தா·.

(¸¸_i)

அ÷பான வாசக¸க_÷_

''எத¸காக அ¸த அ¸யாத «பc·ண÷ «கா÷ல Cவc¸i?'' எ÷_, அத|ட_i
கcc_i கல¸த அ¸த இளi «பcc÷ _ர÷ «ட÷Cபா÷÷ ஒ÷¸த Cபா_, ச¸_
Cநரi ஒ_ கா÷த| «பcணான ம_iதா¸÷_ ஒ_ ¸ஜமான «பc ·¬i|
அ_வ·த÷ Cக|ட Cபா_ என÷_¸ ¸·க|பா÷ ·|ட_.

இ¸த÷ க·தயா÷ என÷_ ¸·றய க,த·க_i «ட÷Cபா÷க_i வ¸தவcணi
இ_¸தன. ஒ_ அ÷க¸c|டc|, எ|ப,யாவ_, ''அ¸¸த வாரi ம_·வ| |·ழ÷க
·வ¸_·¸·க·'' எ÷றா¸. ''¸ ஸi¸·!'' ¸_வcணாம·ல |ரகா„¤i பாc,ய_i
''ம_iதா·÷ இ¸த ¸,·வ நா·க· எ¸¸பா¸÷க·÷·ல. iக¸i _யரம·ட¸த
எ·க_÷_ இ÷யாவ_ நட¸தவ¸·ற ர_ப¸u÷ கனவா÷க Cவc¸÷Cறாi'' எ÷_
Cயாச·னui ¬¸u_¸தா¸க·.

இ¸த ¸,¸·ரu÷ Cநா÷கi, இ¸த மா¸¸ வ¸த க,த·க·ள ·வா¸|ப_ அ÷ல,
Cவ_!

ராதா÷ஷ÷÷ _Cராகi «வ·|ப|ட அ¸த அ¸¸யாயi «வ·வ¸தCபா_,
க÷ஃ|÷_¸_ அ¸த÷ க,தi என÷_ வ¸த_. எ_¸யவ¸ ஓ¸ அ÷,¬ சCகாத¸.
அ¸த÷ க,தi எ÷·னui எ÷ ம·ன··யui iக¸i கல÷÷ ·|ட_.

¬ல ப_¸க·:-

''எ÷ ஹா|| உ·க_·டய ÷Cர| ஃபா÷. அதனாலதா÷ உ·க_·டய «ஹ÷|·ப
நா, இ¸த «ல|ட·ர எ__÷Cற÷...

இவ¸ எ÷·ன ல· பcc Cம¸ பcc÷ «காcCடாi. «ராiப¸i ஹா||யாக
இ_¸Cதாi 80 வ·ர. 80-÷ என÷_| |,¸த_ ச÷ய÷.

இவ¸ கi«ப÷u÷_¸_ ஒ_ ஸ்«டCனா¸ட÷ ¬Cந÷தi ப¸¬க·, அவ· ·|,÷
சா|பா¸. அவ· ஃபாத¸ |ரத¸ எ÷லா_i ஸ்«டCனாதா÷. அவ¸க_÷_ ந÷றாக¸
«த¸ui இவ¸ க÷யாணi ஆனவ¸ எ÷_ நா÷ ¸த÷÷ ச¸Cத÷÷க·÷·ல.

81-Cம-u÷ அவ· இவ·ர÷ க÷யாணi பcc÷ «கா·ள ஸ்|«ரஸ் பcண
ஆரi|¸தா·. இவ¸ ¸த÷÷ மா|Cட÷ எ÷_ «சா÷÷|டா¸ Cபால இ_÷_. |÷,
அவ·, 'எ÷·ன ·|¸·¸' எ÷_ «சா÷÷ ·|டா· Cபா÷_÷÷ற_. |¸·÷
பcc·|¸ ·ர÷¸யாக| Cப¬னா¸. ஒ÷_i ,¸ய·÷·ல. |÷,தா÷ எ÷லாi
«சா÷னா¸.

,«ட÷,· ஏஜ÷ஸி ¸லமாக அவ·ள வா|¬ பcண¬ «சா÷÷, அவ_÷_ ஒ_ பாu
ஃ|«ரc| இ_|பதாக÷ கc¸|,¸த |÷,தா÷ அவ·ள ·|டா¸. மன_ «ராiப
உ·ட¸_ Cபாu·|டதாi. Cஸா, அவ_÷_ உ·ள ¬÷மா _iப÷ ஃ|«ரc|ஸிடi
«சா÷÷, ஓ¸ எ÷ஸ்|ரா¸ட÷ உற¸ ·வ¸_÷ «காc,_÷÷றா¸ 81
அ÷Cடாப¸÷_¸_!

|¸Cவாi ச¸¸|Cபாi

180
இ_ என÷_ 82 Cமu÷ «த¸ய வ¸த_i «ராiப அ¸¸¬¬÷_ உ·ளாCன÷.
இத¸«க÷லாi அவ¸ சCகாதர¸ உட¸·த! அ¸¸¬¬u÷ ·ப¸¸யi |,¸_·|ட
¸·லu÷ தா÷ ஒ_ Cல, டா÷ட¸டi Cபாu எ|¸ மாதi ¸ன|ப, (மா¸¸·ர
·வரi த¸¸_÷÷றா¸) சா|||¸÷ «காc,_¸Cத÷. ƒ¥÷÷ ஒ_ ,|ளCமா
Cகா¸ஸி÷ Cச¸¸_ «காcCட÷. (இ¸¸யா வ¸_·|டதாக¸ «த¸÷ற_) அ|பா¸÷_
|.|. அ¸கமா÷ ·|ட_. ÷·யராக¬ «சா÷னா¸. '¸ எ÷ ·பய÷ எ÷Cற
¸·ன¸_÷ «கா·÷Cற÷. இ·வள¸ «கா¸·ம «சuதவ_ட÷ ¸ Cபாக Cவcடாi.
த÷·ன அவ÷ ¸_வ_i ¸_¸¸÷ «காcடால÷¸ எ÷_.

ஆகஸ்,÷ வ¸_ ''எ÷ «பய¸ ஆ|¬÷ பாழா÷ ·¸i தய¸ «சu_ ¸_i| வா'' எ÷_
அ·ழ¸_ வ¸தா¸. மா¸ ·|டா¸ எ÷_தா÷ ¸·ன¸Cத÷. எ÷ அ|பா¸÷_ ·_|பi
இ÷லா·,_i வ¸Cத÷. «ல|¬i Cஹ· எ |·ர!

ந÷ல ¸·லu÷ இ_÷÷Cறாi இ_¸_i. இ_பதாuரi சiபளi வா·÷ui ¸iம¸
இ÷லாத ¸·ல. நா÷ இ¸த| பண¸·த÷ Cக|க·÷·ல. இரc¸ ,ட·வui
எc__ gபாu சiபள¸i எ÷·ன ம÷¸·÷_i, அவ¸ உc·மயாக இ_¸தா÷.
நா÷ பccன பாவi எ÷ன? ஒ_ ம·ன· ஒ_ Cத¸¸த ஆ·ச நாய÷·ய| Cபா÷
இ_÷க ¸,uமா? இ|Cபா_i எதாவ_ காரணi ·வ¸_ அ·Cக Cபா÷றா¸. இ÷_i
·ட·÷·ல. Cக|டா÷, இ|ப, Cந÷ பccனா எ·காவ_ ஓ, ·¸Cவ÷ எ÷÷றா¸.
எ÷லாவ¸·றui ·|¸·|¸, Cபாக|¸i எ÷_i Cபாu ·டலாi Cபா÷ உ·ள_.
எ÷ன «சuவ_ எ÷Cற ,¸ய·÷·ல. எ¸த ம·ன·, கc_÷_ ல|சணமாக உ·ள,
ந÷ல _¸iப¸_| «பc அ·த¸ தா·÷÷ «கா·ள ¸,ui? எ÷·ன ஏ÷
காத÷¸_÷ க÷யாணi பcc÷ «காcடா¸? எ÷ மா¸¸ ஒ_ ¸·ல·ம யா_÷_i
வரCவcடாi. கட¸· எ÷·ன ¬÷÷ரi அ·ழ¸_÷ «காcடா÷ ந÷ல_. த¸«கா·ல
«சu_«கா·ள ஆuரi Cயாச·ன எ÷ க¸மா - நா÷ ப¸i கஷ்டi, த¸«கா·ல
«சu_ «காcடா÷ அ¸¸த |ற·u_i «தாட_i, Cபா_i கட¸Cள! இ¸த «ஜ÷மi
ஒ÷_ Cபா_i. என÷_ ஏ÷ இ¸த÷ கஷ்டi?

இவ_÷_ உ·க· எ_¸¸÷ அபார ம¸|,. தய¸ «சu_ ஒ_க·த அ÷ல_ __
நாவ÷ என÷காக, இ_ எ·வள¸ «ப¸ய த|, என உண_i ·த¸¸÷ எ_த ¸,uமா?
இ¸த உபகாரi «சuதா÷ «ஜ÷மi ¸_வ_i ந÷¸u·டயதாக இ_|Cப÷.

''எ÷·ன யா_i Cக·· Cக|க ¸,யா_' எ÷÷றா¸.

'கட¸Cள! எ÷·ன எ÷ன பcண¬ «சா÷÷¸¸க·?'

க,த¸¸÷ ¬ல அ¸தர·கமான ப_¸க·ள ¸÷÷ ·|¸¸தா÷ «கா¸¸¸_÷÷Cற÷.
க·தக·ள| ப,¸_ ·|¸ உடCன. 'இ÷·றய Cத¸u÷_¸_ ¸_¸¸Cன÷' எ÷_
யா_i மா¸யதாக¬ ச¸¸¸ரi இ_÷÷றதா எ÷ன? எ÷_·டய ·ட|·ர|ட¸÷ ஒ_
ராதா÷ஷ·னui ம_iதா·வui ¬¸த¸÷க ¸,ui. ¸ஜ வா¸·÷ ஒ_ ÷ஷ·ன¬
ச¸¸÷_iCபா_ கட¸Cள! எ÷·ன எ÷ன பcண¬ «சா÷÷¸¸கள?'' எ÷_
ஊ·ம¸தனமான Cகாபiதா÷ «கா·ள ¸,÷ற_. இ_¸_i, இ¸த÷ க,த¸¸÷
ப_¸க·ள உ·க· ¸÷ ·வ¸த காரணi, நாi எ÷Cலா_i Cச¸¸த ஒ|¸
«மா¸தமான |ரா¸¸த·ன இ¸த சCகாத¸÷_ ஒ_ ·,¸ கால¸·த÷ கா|¸i
எ÷_i, அவ¸ மன¸÷_¸_ த¸«கா·ல Cபா÷ற ·ப¸த எcண·க·ள¸ _ர¸_i
எ÷_i காலi கட¸_ மன¸i உட_i தள_iCபா_ உற¸க·÷ பாச·க·÷
உc·மயான அ¸¸த·க· ,ல|ப¸iCபா_, இ¸த¬ சCகாத¸÷_ ·,¸ காலi வ_i
எ÷ற நi|÷·கuட÷ இiமா¸¸ கணவ¸க·÷ வ÷÷ர·க·ள¬ ச÷¸_÷ «காc¸
வா_i _¸_÷கண÷கான சCகாத¸க_÷_ அ_ச÷ «சu_ இ¸த÷ க·த·ய
¸,÷÷Cற÷.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->