คำำแปล

กฎบัตรสมำคมแห่งประชำชำติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
**************
อำรัมภบท

เรำ บรรดำประชำชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้า

รัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย
สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราช
อาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็ นผู้แทน
รับทรำบด้วยความพึงพอใจในความสำาเร็จอย่างสูงและการขยายตัว
ของอาเซียนนับตัง้ แต่มีการก่อตัง้ ขึน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานครด้วยการ
ประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน
โดยระลึกถึงการตัดสินใจจัดทำากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน์ ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดทำากฎบัตรอาเซียน
และปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบัตรอาเซียน
ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพึง่ พาอาศัยกัน
ระหว่างประชาชนและรัฐสมาชิกอาเซียนซึง่ มีความผูกพันกันทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนมีวัตถุประสงค์และชะตาร่วมกัน

2

ได้รับแรงบันดำลใจและรวมกันภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์
เดียวกัน และประชาคมทีม
่ ีความเอือ
้ อาทรเดียวกัน
รวมกันด้วยความปรารถนาและเจตจำานงร่วมกันทีจ
่ ะดำารงอยู่ใน
ภูมิภาคแห่งสันติภาพ ความมัน
่ คงและเสถียรภาพทีถ
่ าวร มีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจทีย
่ ัง่ ยืน มีความมัง่ คัง่ และความก้าวหน้าทาง
สังคมร่วมกัน และทีจ
่ ะส่งเสริมผลประโยชน์ อุดมการณ์ และแรง
ดลใจทีส
่ ำาคัญของอาเซียน
เคำรพความสำาคัญพืน
้ ฐานของมิตรภาพและความร่วมมือ และหลัก
การแห่งอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่
แทรกแซงในกิจการภายใน ฉันทามติและเอกภาพในความหลาก
หลาย
ยึดมัน
่ ในหลักการแห่งประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิ

บาล การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน
้ พืน
้ ฐาน
ตกลงใจทีจ
่ ะประกันการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ
่ ประโยชน์ของ
ประชาชนรุ่นปั จจุบันและอนาคต และตัง้ มัน
่ ให้

ความอยู่ดีกินดี

การดำารงชีวิตและสวัสดิการของประชาชนเป็ นแกนของกระบวนการ
สร้างประชาคมอาเซียน
เชือ
่ มัน
่ ะกระชับสายสัมพันธ์ทีม
่ ีอยู่ของความเป็ น
่ ในความจำาเป็ นทีจ

อันหนึง่ อันเดียวกันในระดับภูมิภาค เพือ
่ บรรลุประชาคมอาเซียนทีม
่ ี
ความเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และมี

3

ความรับผิดชอบทางสังคม เพือ
่ ทีจ
่ ะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อความท้าทายและโอกาสในปั จจุบันและอนาคต
ผูกพันทีจ
่ ะเร่งสร้างประชาคมโดยผ่านความร่วมมือ และการรวมตัว
ในภูมิภาคทีเ่ พิม
่ ขึน
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการจัดตัง้ ประชาคม
อาเซียน ซึง่ ประกอบด้วยประชาคมความมัน
่ คงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตาม
ทีร
่ ะบุไว้ในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยข้อตกลงอาเซียนฉบับที ่ 2
ในกำรนี ้ จึงตกลงใจทีจ
่ ะจัดทำากรอบทางกฎหมายและทางสถาบัน
ของอาเซียนโดยกฎบัตรนี ้

และเพือ
่ กำรนี ้ ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึง่ มาประชุมกันทีส
่ ิงคโปร์ ในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ
40 ปี ของการก่อตัง้ อาเซียน ได้เห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี ้
หมวดที ่ 1

วัตถุประสงค์และหลักกำร
ข้อ 1: วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของอาเซียนคือ

เพือ
่ ธำารงรักษาและเพิม
่ พูนสันติภาพ ความมัน
่ คง และ

1.

เสถียรภาพ กับทัง้ เสริมสร้างคุณค่าทางสันติภาพในภูมิภาคให้มาก
ขึน

4

เพือ
่ เพิม
่ ความสามารถในการปรับตัวสู่สภาวะปกติของภูมิภาค

2.

โดยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง ความมัน
่ คง เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน

เพือ
่ ธำารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็ นเขตปลอดอาวุธ

3.

นิวเคลียร์และปราศจากอาวุธทีม
่ ีอานุภาพทำาลายล้างสูงอืน
่ ๆ ทุก
ชนิด
4.

เพือ
่ ให้มัน
่ ใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้โดยสันติในสภาวะทีเ่ ป็ นธรรม มีประชาธิปไตยและ
มีความสมานสามัคคี

5.

เพือ
่ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวทีม
่ ีเสถียรภาพ ความ
มัง่ คัง่ มีความสามารถในการแข่งขันสูง และมีการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจซึง่ มีการอำานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลือ
่ นย้ายอย่างเสรีของสินค้า
บริการ และการลงทุน การเคลือ
่ นย้ายทีไ่ ด้รับความสะดวกของนัก
ธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษและแรงงาน และ
การเคลือ
่ นย้ายอย่างเสรียิง่ ขึน
้ ของเงินทุน

6.

เพือ
่ บรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน
ผ่านความช่วยเหลือซึง่ กันและกันและความร่วมมือ

7.

เพือ
่ เสริมสร้างประชาธิปไตย เพิม
่ พูนธรรมาภิบาล และหลัก
นิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขัน
้ พืน
้ ฐานโดยคำานึงถึงสิทธิและหน้าทีข
่ องรัฐสมาชิกของ
อาเซียน

5
8.

เพือ
่ เผชิญหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมัน
่ คงที ่
ครอบคลุมในทุกมิติ ต่อสิง่ ท้าทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ
และสิง่ ท้าทายข้ามพรมแดนอืน
่ ๆ

9.

เพือ
่ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ
่ ทำาให้แน่ใจว่ามีการ
คุ้มครองสภาพแวดล้อมในภูมิภาค

ความยัง่ ยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค และคุณภาพชีวิตทีด
่ ีของประชาชนในภูมิภาค
10.

เพือ
่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทีใ่ กล้ชิดยิง่
ขึน
้ ในเรือ
่ งการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ
่ เสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งแห่งประชาคมอาเซียน

11.

เพือ
่ เพิม
่ พูนความอยู่ดีกินดีและการดำารงชีวิตของประชาชน
อาเซียนด้วยการให้ประชาชนมีโอกาสทีท
่ ัดเทียมกันในการเข้าถึง
การพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม

12.

เพือ
่ เสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที ่
ปลอดภัย มัน
่ คง และปราศจากยาเสพติด สำาหรับประชาชนของ
อาเซียน

13.

เพือ
่ ส่งเสริมอาเซียนทีม
่ ีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ทุกภาค
ส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์
จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียน

14.

เพือ
่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนด้วยการส่งเสริมความสำานึก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิง่ ขึน
้ และ

6

เพือ
่ ธำารงไว้ซงึ่ ความเป็ นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของ

15.

อาเซียนในฐานะพลังขับเคลือ
่ นขัน
้ แรกของความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ในภาพแบบของ
ภูมิภาคที ่

เปิ ดกว้าง โปร่งใส และไม่ปิดกัน

ข้อ 2: หลักกำร

1.

ในการดำาเนินการเพือ
่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1

อาเซียน

และรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันและยึดมัน
่ ในหลักการพืน
้ ฐานที ่
ปรากฏในปฏิญญา ความตกลง อนุสัญญา ข้อตกลง สนธิ
สัญญา และตราสารอืน
่ ๆ ของอาเซียน
2.

อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี ้
(ก)

การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพ

แห่งดินแดน และอัตลักษณ์แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน
ทัง้ ปวง
(ข)

ความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเพิม
่ พูน

สันติภาพ ความมัน
่ คงและความมัง่ คัง่ ของภูมิภาค
(ค) การไม่ใช้การรุกราน และการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้
กำาลังหรือการกระทำาอืน
่ ใดในลักษณะทีข
่ ัดต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
(ง)

การอาศัยการระงับข้อพิพาทโดยสันติ

(จ)

การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน

7

(ฉ)

การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธำารง

ประชาชาติของตนโดยปราศจากการแทรกแซง

การ

บ่อนทำาลาย และการบังคับ จากภายนอก
(ช) การปรึกษาหารือทีเ่ พิม
่ พูนขึน
้ ในเรือ
่ งทีม
่ ีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน
(ซ)

การยึดมัน
่ ต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการ

ประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม รัฐธรรมนูญ
(ฌ) การเคารพเสรีภาพพืน
้ ฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
(ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทีร
่ ัฐ
สมาชิกอาเซียนยอมรับ
(ฎ) การละเว้นจากการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ
รวมถึงการใช้ดินแดนของตน ซึง่ ดำาเนินการโดยรัฐสมาชิก
อาเซียนหรือรัฐทีม
่ ิใช่สมาชิกอาเซียนหรือผู้กระทำาทีไ่ ม่ใช่รัฐ
ใดๆ ซึง่ คุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิก
อาเซียน
(ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาทีแ
่ ตกต่างของ
ประชาชนอาเซียน โดยเน้นคุณค่าร่วมกันของประชาชน
อาเซียนในจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
(ฐ) ความเป็ นศูนย์รวมของอาเซียนในความสัมพันธ์ภายนอก
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไว้ซงึ่

8

ความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การมองไปภายนอก การไม่ปิด
กัน
้ และการไม่เลือกปฏิบัติ และ
(ฑ) การยึดมัน
่ ในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึง่
มีกฎเป็ นพืน
้ ฐาน สำาหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทาง
เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป เพือ
่ ไปสู่การขจัดการ

กีดกันทัง้ ปวงต่อการรวม

กลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซึง่ ขับ
เคลือ
่ นโดยตลาด
หมวดที ่ 2
สภำพบุคคลตำมกฎหมำย
ข้อ 3:

สภำพบุคคลตำมกฎหมำยของอำเซียน

อาเซียน ในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ได้รบ

สภาพบุคคลตามกฎหมายโดยกฎบัตรนี ้
หมวดที ่ 3

สมำชิกภำพ
1.

ข้อ 4: รัฐสมำชิก

รัฐสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

9

ข้อ 5: สิทธิและพันธกรณี
1.

ให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีทีเ่ ท่าเทียมกันภายใต้
กฎบัตรนี ้

2.

ให้รัฐสมาชิกมีมาตรการทีจ
่ ำาเป็ นทุกประการอันรวมถึง
การออกกฎหมายภายในทีเ่ หมาะสม เพือ
่ อนุวัติบทบัญญัติของ
กฎบัตรนีอ
้ ย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ
่ ปฏิบัติตามพันธกรณี
ทัง้ หมดของรัฐสมาชิก

3.

ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม
ให้นำาข้อ 20 มาใช้บังคับ
ข้อ 6: กำรรับสมำชิกใหม่

1.

กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนให้
กำาหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

2.

การรับสมาชิกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี ้
(ก) ทีต
่ ัง้ ทางภูมิศาสตร์อันเป็ นทีย
่ อมรับว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทัง้ ปวง
(ค) การตกลงทีจ
่ ะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี ้ และ
(ง) ความสามารถและความเต็มใจทีจ
่ ะปฏิบัติพันธกรณีของสมาชิก
ภาพ

3.

การรับสมาชิกให้ตัดสินโดยฉันทามติโดยทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียน ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

10

4.

รัฐผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็ นสมาชิกอาเซียนเมือ
่ ได้ลงนาม

ภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี ้
หมวดที ่ 4
องค์กร

ข้อ 7: ทีป
่ ระชุมสุดยอดอำเซียน

1.

ให้ทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียนประกอบด้วยประมุขของรัฐ หรือ
หัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิก

2.

ให้ทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน:
(ก) เป็ นองค์กรสูงสุดในการกำาหนดนโยบายของอาเซียน
(ข) พิจารณาหารือ ให้แนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลัก
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน ในเรือ
่ ง
สำาคัญทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที ่
ได้มีการนำาเสนอต่อทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน และ
องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
(ค) สัง่ การให้รัฐมนตรีทีเ่ กีย
่ วข้องในแต่ละคณะมนตรีทีเ่ กีย
่ วข้องให้
จัดการประชุมเฉพาะกิจระหว่างรัฐมนตรี และหารือประเด็น
สำาคัญทีเ่ กีย
่ วกับอาเซียน ทีม
่ ีลักษณะคาบเกีย
่ วระหว่างคณะ
มนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ทัง้ นี ้ ให้คณะมนตรีประสาน
งานอาเซียนรับรองกฎการดำาเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทีก
่ ระทบต่ออาเซียนโดยดำาเนิน
มาตรการทีเ่ หมาะสม

11

(จ) ตัดสินใจในเรือ
่ งทีม
่ ีการนำาเสนอต่อทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
ภายใต้หมวดที ่ 7 และ 8
(ฉ) อนุมัติการจัดตัง้ และการยุบองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
และสถาบันอืน
่ ๆ ของอาเซียน และ
(ช) แต่งตัง้ เลขาธิการอาเซียน ทีม
่ ีชัน
้ และสถานะเทียบเท่า
รัฐมนตรีซึง่ จะปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยได้รับความไว้วางใจและตาม
ความพอใจของประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล ตามข้อ
เสนอแนะของทีป
่ ระชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
3.

ให้ทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
(ก)

จัดประชุมสองครัง้ ต่อปี และให้รัฐสมาชิกซึง่ เป็ นประธาน

อาเซียนเป็ นเจ้าภาพ และ
(ข)

เรียกประชุม เมือ
่ มีความจำาเป็ น ในฐานะการประชุม

พิเศษหรือเฉพาะกิจ โดยมีประธานการประชุมเป็ นรัฐสมาชิก
ซึง่ เป็ นประธานอาเซียน โดยจัดในสถานทีท
่ ีร
่ ัฐสมาชิก
อาเซียนจะตกลงกัน
ข้อ 8: คณะมนตรีประสำนงำนอำเซียน
1.

ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซียน และประชุมกันอย่างน้อยสองครัง้ ต่อปี

2.

ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ก) เตรียมการประชุมของทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
(ข) ประสานการอนุวัติความตกลงและข้อตัดสินใจของที ่
ประชุมสุดยอดอาเซียน

12

(ค) ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ เพือ
่ เพิม

ความสอดคล้องกันของนโยบาย ประสิทธิภาพ และความ
ร่วมมือระหว่างกัน
(ง) ประสานงานรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ซึง่
เสนอทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
(จ) พิจารณารายงานประจำาปี ของเลขาธิการอาเซียนเกีย
่ วกับงาน
ของอาเซียน
(ฉ) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกีย
่ วกับหน้าที ่
และการดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการอาเซียนและ
องค์กรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
(ช) เห็นชอบการแต่งตัง้ และการยุติหน้าทีข
่ องรองเลขาธิการ
อาเซียน ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ
(ซ) ปฏิบัติภารกิจอืน
่ ตามทีก
่ ำาหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ หรือหน้าที ่
อืน
่ ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
3.

ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนได้รับการสนับสนุนโดยเจ้า

หน้าทีอ
่ าวุโสทีเ่ กีย
่ วข้อง
ข้อ 9: คณะมนตรีประชำคมอำเซียนต่ำงๆ
1.

ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ประกอบด้วยคณะมนตรี
ประชาคมการเมืองและความมัน
่ คงอาเซียน

คณะมนตรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน

13
2.

ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะมีองค์กรระดับ
รัฐมนตรีเฉพาะสาขาทีเ่ กีย
่ วข้องในขอบข่ายการดำาเนินงานของ
ตน

3.

ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐแต่งตัง้ ผู้แทนของรัฐตนสำาหรับการประชุม
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ

4.

เพือ
่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละเสาหลักของเสาหลักทัง้ สาม
ของประชาคมอาเซียน ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ
(ก) ทำาให้แน่ใจว่ามีการอนุวัติข้อตัดสินใจของทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียนทีเ่ กีย
่ วข้อง
(ข) ประสานการปฏิบัติงานของสาขาต่างๆ ทีอ
่ ยู่ในขอบข่าย
การดำาเนินงานของตน และในประเด็นซึง่ คาบเกีย
่ วกับคณะ
มนตรีประชาคมอืน
่ ๆ และ
(ค) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
เกีย
่ วกับเรือ
่ งทีอ
่ ยู่ในขอบข่าย

การดำาเนินงาน

ของตน
5.

ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะประชุมกันอย่างน้อย
สองครัง้ ต่อปี และมีประธานการประชุมเป็ นรัฐมนตรีทีเ่ หมาะสมจาก
รัฐสมาชิกซึง่ เป็ นประธานอาเซียน

6.

ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะได้รับการสนับสนุน
จากเจ้าหน้าทีอ
่ าวุโสทีเ่ กีย
่ วข้อง
ข้อ 10: องค์กรระดับรัฐมนตรีอำเซียนเฉพำะสำขำ

1.

ให้องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา

14

(ก) ดำาเนินงานตามอำานาจหน้าทีข
่ องแต่ละองค์กรทีม
่ ีอยู่
(ข) ปฏิบัติตามความตกลงและข้อตัดสินใจของทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียนทีอ
่ ยู่ในขอบข่ายการดำาเนินงานของแต่ละองค์กร
(ค) เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้ม
แข็งขึน
้ เพือ
่ สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสร้าง
ประชาคมอาเซียน และ
(ง) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ของแต่ละองค์กร
2.

องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแต่ละองค์กรอาจมี
เจ้าหน้าทีอ
่ าวุโสและองค์กรย่อยทีเ่ กีย
่ วข้องในขอบข่ายการดำาเนิน
งานของตนตามทีร
่ ะบุในภาคผนวก 1 เพือ
่ ดำาเนินหน้าทีข
่ องตน ภาค
ผนวกดังกล่าวอาจได้รบ
ั การปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเลขาธิการ
อาเซียนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของผู้แทนถาวรประจำา
อาเซียน โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขภายใต้กฎบัตรนี ้
ข้อ 11: เลขำธิกำรอำเซียนและสำำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน

1.

ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตัง้ โดยทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งห้าปี ทีไ่ ม่สามารถต่ออายุได้
และให้ได้รับการเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพืน
้ ฐาน
ของการหมุนเวียนตามลำาดับตัวอักษร โดยคำานึงถึงความซือ
่ สัตย์
สุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความ
เท่าเทียมกันทางเพศ

2.

ให้เลขาธิการอาเซียน

15

(ก) ปฏิบัติหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของตำาแหน่งระดับสูงนี ้
โดยเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนีแ
้ ละตราสาร
พิธีสาร และแนวปฏิบัติทีม
่ ีอยู่ของอาเซียนทีเ่ กีย
่ วข้อง
(ข) อำานวยความสะดวกและสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการ
อนุวัติความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียน และเสนอ
รายงานประจำาปี เกีย
่ วกับงานของอาเซียนต่อที ่
ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ค) เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
และการประชุมอาเซียนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
(ง) เสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมกับภาคี
ภายนอกตามแนวนโยบายทีไ่ ด้รับ

ความเห็นชอบและ

ตามอำานาจหน้าที ่ ทีเ่ ลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมาย
และ
(จ) เสนอแนะการแต่งตัง้ และการยุติหน้าทีข
่ องรองเลขาธิการ
อาเซียนต่อคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
เพือ
่ ให้ความเห็นชอบ
3.

ให้เลขาธิการอาเซียนเป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายบริหารของ
อาเซียนด้วย

4.

ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการ
อาเซียนสีค
่ น ซึง่ มีชัน
้ และสถานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้

16

รองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติ
หน้าทีข
่ องตน
5.

รองเลขาธิการอาเซียนทัง้ สีค
่ นต้องมีสัญชาติทีแ
่ ตกต่างจาก
เลขาธิการอาเซียนและมาจากรัฐสมาชิกทีแ
่ ตกต่างกันสีร
่ ัฐสมาชิก
อาเซียน

6.

ให้รองเลขาธิการอาเซียนสีค
่ น ประกอบด้วย
(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึง่ มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งสามปี ทีไ่ ม่สามารถต่ออายุได้ ซึง่ ได้รบ
ั เลือกจากคน
ชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพืน
้ ฐานของการหมุนเวียน
ตามลำาดับตัวอักษร โดยคำานึงถึงความซือ
่ สัตย์สุจริต
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเท่าเทียม
กันทางเพศ และ
(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึง่ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
สามปี และอาจต่ออายุได้อีกสามปี ให้

รองเลขาธิการ

อาเซียนสองคนนีไ้ ด้รับการคัดเลือกโดยเปิ ดกว้างบนพืน
้ ฐาน
ของความรู้ความสามารถ
7.

ให้สำานักเลขาธิการอาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียน
และพนักงานตามทีจ
่ ำาเป็ น

8.

ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน
(ก) ยึดมัน
่ ในมาตรฐานสูงสุดของความซือ
่ สัตย์สุจริต ความมี
ประสิทธิภาพ และความสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีข
่ องตน

ในการ

17

(ข) ไม่ขอหรือรับคำาสัง่ จากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียน
ใดๆ และ
(ค) ละเว้นจากการดำาเนินการใด ซึง่ อาจมีผลสะท้อนถึง
ตำาแหน่งหน้าทีข
่ องตนในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีข
่ องสำานัก
เลขาธิการอาเซียน ซึง่ รับผิดชอบต่ออาเซียนเท่านัน

รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐรับทีจ
่ ะเคารพในลักษณะความเป็ น

9.

อาเซียนโดยเฉพาะของความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียนและ
พนักงาน และจะไม่แสวงหาทีจ
่ ะมีอิทธิพลต่อเลขาธิการอาเซียนและ
พนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านัน

ข้อ 12: คณะกรรมกำรผู้แทนถำวรประจำำอำเซียน
ให้รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐแต่งตัง้ ผู้แทนถาวรประจำาอาเซียน

1.

หนึง่ คน ในระดับเอกอัครราชทูตทีม
่ ีถิน
่ พำานัก ณ กรุงจาการ์ตา
ผู้แทนถาวรรวมกันตัง้ ขึน
้ เป็ นคณะกรรมการผู้แทนถาวร ซึง่ จะ

2.

ต้อง
(ก) สนับสนุนการทำางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและ
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
(ข) ประสานงานกับสำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และ
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอืน
่ ๆ
(ค) ติดต่อประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสำานัก
เลขาธิการอาเซียนในทุกเรือ
่ งทีเกี
่ ยวกั

บงานของตน
(ง) อำานวยความสะดวกความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วน
ภายนอก และ

18

(จ) ปฏิบัติหน้าทีอ
่ ืน
่ ๆ ทีอ
่ าจกำาหนดโดยคณะมนตรีประสาน
งานอาเซียน
ข้อ 13: สำำนักเลขำธิกำรอำเซียนแห่งชำติ
ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจัดตัง้ สำานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ซึง่ จะ
ต้อง
(ก) ทำาหน้าทีเ่ ป็ นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ
(ข) เป็ นหน่วยงานระดับชาติ ซึง่ เก็บรักษาข้อสนเทศในเรือ
่ งทัง้ ปวง
เกีย
่ วกับอาเซียน
(ค) ประสานงานระดับชาติเกีย
่ วกับการอนุวัติขอ
้ ตัดสินใจของ
อาเซียน
(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการ
ประชุมอาเซียน
(จ) ส่งเสริมอัตลักษณ์และความสำานึกเกีย
่ วกับอาเซียนในระดับชาติ
และ
(ฉ) มีส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียน
ข้อ 14: องค์กรสิทธิมนุษยชนอำเซียน

1.

โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตร
อาเซียนเกีย
่ วกับการส่งเสริมและค้ม
ุ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน
้ พืน
้ ฐาน ให้อาเซียนจัดตัง้ องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึน

2.

องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนจะต้องดำาเนินการตามอำานาจ
หน้าที ่ ซึง่ จะกำาหนดโดยทีป
่ ระชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

19

ข้อ 15: มูลนิธิอำเซียน
1.

ให้มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดำาเนินการ
ร่วมกับองค์กรของอาเซียนทีเ่ กีย
่ วข้องในการสนับสนุนการสร้าง
ประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความสำานึกทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เกีย
่ วกับอัต
ลักษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างประชาชน และการ
ดำาเนินการร่วมกันทีใกล้

ชด
ิ ระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นัก
วิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอืน
่ ๆ ในอาเซียน

2.

ให้มูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียน ผ้ซ
ู ึง่ จะต้อง
เสนอรายงานต่อทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียนผ่านคณะมนตรีประสาน
งานอาเซียน

3.
หมวดที ่ 5

องคภำวะทีม
่ ีควำมสัมพันธ์กับอำเซียน
ข้อ 16: องคภำวะทีม
่ ีควำมสัมพันธ์กับอำเซียน

1.

อาเซียนอาจมีความสัมพันธ์กับองคภาวะซึง่ สนับสนุนกฎบัตร
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุประสงค์และหลักการของอาเซียน
องคภาวะทีมี
่ ความสัมพันธ์เหล่านีระบุ

อย่ใู นภาคผนวก 2

2.

ให้คณะกรรมการผู้แทนถาวรบัญญัติกฎว่าด้วยขัน
้ ตอนดำาเนิน
งานและหลักเกณฑ์สำาหรับการมีความสัมพันธ์ตามข้อเสนอแนะของ
เลขาธิการอาเซียน

20
3.

ภาคผนวก 2 อาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเลขาธิการ
อาเซียนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้แทนถาวร โดยไม่ต้อง
ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขภายใต้กฎบัตรนี ้
หมวด 6
ควำมคุ้มกันและเอกสิทธิ ์
ข้อ 17:

1.

ควำมคุ้มกันและเอกสิทธิข
์ องอำเซียน

ให้อาเซียนได้รบ
ั เอกสิทธิและความค้


ุ กันในดินแดนของรัฐ
สมาชิกเท่าทีจำ
่ าเป็ นเพือ
่ ให้บรรลุความม่งุ ประสงค์ของอาเซียน

2.

ความคุ้มกันและเอกสิทธิจ
์ ะถูกกำาหนดไว้ในความตกลงต่างหาก
ระหว่างอาเซียนและรัฐสมาชิกเจ้าภาพ
ข้อ 18: ควำมคุ้มกันและเอกสิทธิข
์ องเลขำธิกำรอำเซียนและ

1.

พนักงำนของสำำนักเลขำธิกำรอำเซียน

ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสำานักเลขาธิการ
อาเซียนทีเ่ ข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นทางการของอาเซียน
หรือเป็ นตัวแทนของอาเซียนในรัฐสมาชิก ได้รับความคุ้มกันและ
เอกสิทธิเ์ ท่าทีจ
่ ำาเป็ นในการปฏิบัติหน้าทีอ
่ ย่างอิสระของตน

2.

ความคุ้มกันและเอกสิทธิภ
์ ายใต้ข้อนีจ
้ ะถูกกำาหนดไว้ในความ
ตกลงต่างหากของอาเซียน
ข้อ 19 : ควำมคุ้มกันและเอกสิทธิข
์ องผ้แ
ู ทนถำวรและเจ้ำหน้ำทีที
่ ่
อย่รู ะหว่ำงกำรปฏิบต
ั ห
ิ น้ำทีของอำเซี

ยน

21

ให้ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกประจำาอาเซียนและเจ้าหน้าทีข
่ อง

1.

รัฐสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นทางการของอาเซียน
หรือเป็ นตัวแทนของอาเซียนในรัฐสมาชิก ได้รับความคุ้มกันและ
เอกสิทธิเ์ ท่าทีจ
่ ำาเป็ นในการปฏิบัติหน้าทีข
่ องตน
2.

ให้ความคุ้มกันและเอกสิทธิข
์ องผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าทีท
่ ีอ
่ ยู่
ระหว่างการปฏิบัติหน้าทีข
่ องอาเซียนอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเป็ นไปตาม
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนทีเ่ กีย
่ วข้อง

หมวด 7
กำรตัดสินใจ
ข้อ 20: กำรปรึกษำหำรือและฉันทำมติ
1.

โดยหลักการพืน
้ ฐาน ให้การตัดสินใจของอาเซียนอย่บ
ู นพืน
้ ฐาน
ของการปรึกษาหารือและฉันทามติ

2.

หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ ทีประชุ

มสุดยอดอาเซียนอาจ
ตัดสินว่า การตัดสินใจเฉพาะเรือ
่ งหนึง่ เรือ
่ งใด จะสามารถทำาได้
อย่างไร

3.

ไม่มค
ี วามใดในวรรค 1 และ 2 ของข้อนีก
้ ระทบถึงวิธก
ี ารตัดสิน
ใจทีร
่ ะบุอยู่ในตราสารทางกฎหมายของอาเซียนทีเ่ กีย
่ วข้อง

4.

ในกรณีทมี
ี ่ การละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ให้เสนอเรือ
่ งดังกล่าวไปยังทีประชุ

มสุดยอดอาเซียนเพือ
่ ตัดสิน
ข้อ 21:

กำรอนุวัติและขั้นตอนกำรดำำเนินงำน

22

1.

ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะบัญญัติกฎว่าด้วย
ขัน
้ ตอนการดำาเนินงานของตนเอง
2.

ในการอนุวัติขอ
้ ผูกพันด้านเศรษฐกิจ อาจนำาสูตรการเข้าร่วม
แบบยืดหยุ่นรวมถึงสูตรอาเซียนทีไ่ ม่รวมสมาชิกบางรัฐมาใช้
หากมีฉันทามติ
หมวด 8
กำรระงับข้อพิพำท
ข้อ 22:

1.

หลักกำรทัว
่ ไป

รัฐสมาชิกต้องพยายามทีจ
่ ะระงับข้อพิพาททัง้ ปวงอย่างสันติให้
ทันท่วงที โดยผ่านการสนทนา

การปรึกษาหารือ

และการเจรจา
2.

ให้อาเซียนจัดตัง้ และธำารงไว้ซงึ่ กลไกการระงับข้อพิพาทในทุก
สาขาความร่วมมือของอาเซียน
ข้อ 23: คนกลำงทีม
่ ีตำำแหน่งหน้ำทีน
่ ่ำเชือ
่ ถือ กำร
ประนีประนอม และกำรไกล่เกลีย

1.

รัฐสมาชิกทีเ่ ป็ นคู่กรณีในข้อพิพาทอาจจะตกลงกันเมือ
่ ใดก็ได้ที ่
จะใช้คนกลางทีม
่ ีตำาแหน่งหน้าทีน
่ ่าเชือ
่ ถือ การประนีประนอม หรือ
การไกล่เกลีย
่ เพือ
่ ระงับข้อพิพาทภายในระยะเวลาทีต
่ กลงกัน

2.

คู่กรณีในข้อพิพาทอาจร้องขอให้ประธานอาเซียน หรือ
เลขาธิการอาเซียน ทำาหน้าทีโ่ ดยตำาแหน่ง

ในการเป็ น

23

คนกลางทีม
่ ีตำาแหน่งหน้าทีน
่ ่าเชือ
่ ถือ การประนีประนอม หรือการ
ไกล่เกลีย

ข้อ 24:
1.

กลไกระงับข้อพิพำทตำมตรำสำรเฉพำะ

ให้ ระงั บข้ อพิ พาทที เ่ กี ย
่ วข้ องกั บตราสารเฉพาะของอาเซี ยน
โดยกลไกและขั ้นตอนการดำา เนิ นการที ก
่ ำา หนดไว้ ในตราสา
รนัน
้ ๆ

2.

ให้ระงับข้อพิพาททีไ่ ม่เกีย
่ วข้องกับการตีความหรือการใช้
ตราสารอาเซียนใดๆ โดยสันติตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามกฎว่าด้วยขัน

ตอนการดำาเนินงานของสนธิสัญญาดังกล่าว

3.

ในกรณีทีม
่ ิกำาหนดไว้เป็ นอย่างอืน
่ เป็ นการเฉพาะ ให้ระงับข้อ
พิพาททีเ่ กีย
่ วข้องกับการตีความหรือการใช้ความตกลงทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท
ของอาเซียน
ข้อ 25:

กำรจัดตัง
้ กลไกระงับข้อพิพำท

ในกรณีทีม
่ ิได้กำาหนดไว้เป็ นอย่างอืน
่ เป็ นการเฉพาะ ให้มก
ี ารจัดตัง้
กลไกระงับข้อพิพาททีเ่ หมาะสม รวมถึงอนุญาโตตุลาการ

สำาหรับ

ข้อพิพาททีเ่ กีย
่ วข้องกับการตีความหรือการใช้กฎบัตรนี ้ และ
ตราสารอาเซียนอืน
่ ๆ
ข้อ 26:

ข้อพิพำททีม
่ ิอำจระงับได้

24

ในกรณีทีย
่ ังคงระงับข้อพิพาทมิได้ ภายหลังการใช้บทบัญญัติก่อน
หน้านีใ้ นหมวดนีแ
้ ล้ว ให้เสนอข้อพิพาทนัน
้ ไปยังทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียน เพือ
่ ตัดสิน
ข้อ 27:
1.

กำรปฏิบัติตำม

เลขาธิการอาเซียนโดยการช่วยเหลือจากสำานักเลขาธิการ
อาเซียน หรือ องค์กรอาเซียนอืน
่ ๆ ทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ จะสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตัดสิน
ใจ ซึง่ เป็ นผลจากกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน และส่ง
รายงานไปยังทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน

2.

รัฐสมาชิกทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามผลการ
วินิจฉัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตัดสินใจ ซึง่ เป็ นผลจากกลไก
ระงับข้อพิพาทของอาเซียน อาจส่งเรือ
่ งไปยังทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียนเพือ
่ ตัดสิน

ข้อ 28:

บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชำชำติ และกระบวนกำร
ระหว่ำงประเทศอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

หากมิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน
่ ในกฎบัตรนี ้ รัฐสมาชิกยังคงไว้ซึง่ สิทธิที ่
จะใช้วิธก
ี ารระงับข้อพิพาทอย่างสันติทีร
่ ะบุไว้ในข้อ 33(1) ของ
กฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสารทางกฎหมายระหว่างประเท
ศอืน
่ ๆ ทีรั่ ฐสมาชิกค่พ
ู พ
ิ าทเป็ นภาคี
หมวด 9

งบประมำณและกำรเงิน

25

ข้อ 29:
1.

หลักกำรทัว
่ ไป

อาเซียนจะต้องกำาหนดกฎและขัน
้ ตอนการดำาเนินงานทางการ
เงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

2.

อาเซียนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการทางการเงินทีด
่ ีและระเบียบวินัยด้านงบประมาณ

3.

บัญชีการเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบภายในและภายนอก
ข้อ 30:

1.

งบประมำณสำำหรับกำรดำำเนินงำนและกำรเงินของ
สำำนักเลขำธิกำรอำเซียน

สำานักเลขาธิการอาเซียนจะต้องได้รับทรัพยากรทางการเงินที ่
จำาเป็ นเพือ
่ ปฏิบัติหน้าทีข
่ องตนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.

งบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานของสำานักเลขาธิการ
อาเซียนจะต้องมาจากรัฐสมาชิกอาเซียนโดยเงินบริจาคประจำา
ปี รัฐละเท่าๆ กัน ซึง่ จะต้องส่งให้ทันกำาหนด

3.

เลขาธิการจะต้องเตรียมงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงาน
ประจำาปี ของสำานักเลขาธิการอาเซียนเพือ
่ ขอความเห็นชอบจาก
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคำาแนะนำาของคณะ
กรรมการผู้แทนถาวร

4.

สำานักเลขาธิการอาเซียนจะต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับกฎ
และขัน
้ ตอนการดำาเนินงานทางการเงินทีก
่ ำาหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการผู้แทน
ถาวร

26

หมวด 10
กำรบริหำรและขั้นตอนกำรดำำเนินงำน
ข้อ 31:
1.

ประธำนอำเซียน

ตำาแหน่งประธานอาเซียนให้หมุนเวียนทุกปี บนพืน
้ ฐานของ
ลำาดับอักษรของชือ
่ ภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก

2.

ในหนึง่ ปี ปฏิทิน อาเซียนจะมีตำาแหน่งประธานหนึง่ เดียว โดยรัฐ
สมาชิกทีร
่ ับตำาแหน่งประธานนัน
้ จะทำาหน้าทีเ่ ป็ นประธานของ
(ก) การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดที ่
เกีย
่ วข้อง
(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทัง้ สามคณะ
(ง) องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที ่
ระดับสูงทีเ่ กีย
่ วข้อง ตามที ่
เหมาะสม และ
(จ) คณะกรรมการผู้แทนถาวร
ข้อ 32:

บทบำทของประธำนอำเซียน

รัฐสมาชิกทีด
่ ำารงตำาแหน่งประธานอาเซียนจะต้อง

(ก) ส่งเสริมและเพิม
่ พูนผลประโยชน์ และความเป็ นอยู่ทีด
่ ีของ
อาเซียน รวมถึง
ความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขัน
โดยการริเริมทางนโยบาย

การประสานงาน ฉันทามติ และ
ความร่วมมือ

27

(ข) ทำาให้แน่ใจว่ามีความเป็ นศูนย์รวมของอาเซียน
(ค) ทำาให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองต่อปั ญหาเร่งด่วนหรือ
สถานการณ์วิกฤติทีม
่ ีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึงจัดให้มีคนกลางทีม
่ ี
ตำาแหน่งน่าเชือ
่ ถือและการจัดการอืน
่ เช่นว่า เพือ
่ แก้ไขข้อ
กังวลเหล่านีโ้ ดยทันที
(ง) เป็ นตัวแทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริมความ
สัมพันธ์กับหุ้นส่วน
ภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดขึน
้ และ
(จ) ปฏิบัติภารกิจและหน้าทีอ
่ ืน
่ ตามทีอ
่ าจได้รับมอบหมาย
ข้อ 33:

พิธีกำรและแนวปฏิบัติทำงกำรทูต

อาเซียนและรัฐสมาชิกจะต้องยึดมัน
่ ในพิธีการและแนวปฏิบัติ
ทางการทูตทีม
่ ีอยู่ในการดำาเนินกิจกรรมทัง้ ปวงทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
อาเซียน การเปลีย
่ นแปลงใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการผู้แทน
ถาวร
ข้อ 34:

ภำษำทำำงำนของอำเซียน

ภาษาทำางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
หมวด 11

อัตลักษณ์และสัญลักษณ์

28

ข้อ 35: อัตลักษณ์ของอำเซียน
อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็ น
เจ้าของในหมู่ประชาชนของตน เพือ
่ ให้บรรลุชะตา เป้ าหมาย และ
คุณค่าร่วมกันของอาเซียน
ข้อ 36: คำำขวัญของอำเซียน

คำาขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคม
เดียว”
ข้อ 37: ธงอำเซียน
ธงอาเซียนจะเป็ นตามทีแ
่ สดงไว้ในภาคผนวก 3
ข้อ 38: ดวงตรำอำเซียน

ดวงตราอาเซียนจะเป็ นตามทีแ
่ สดงไว้ในภาคผนวก 4
ข้อ 39: วันอำเซียน
ให้วันที ่ 8 สิงหาคม เป็ นวันอาเซียน
ข้อ 40: เพลงประจำำอำเซียน

ให้อาเซียนมีเพลงประจำาอาเซียน

หมวด 12
ควำมสัมพันธ์ภำยนอก

29

ข้อ 41:
1.

กำรดำำเนินควำมสัมพันธ์ภำยนอก

อาเซียนจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตร และการเจรจา
ความร่วมมือและความเป็ นหุ้นส่วนเพือ
่ ผลประโยชน์ร่วมกัน กับ
ประเทศ องค์การและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ

2.

ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนจะยึดมัน
่ ในวัตถุประสงค์
และหลักการทีว่ างไว้ในกฎบัตรนี ้

3.

อาเซียนจะเป็ นพลังขับเคลือ
่ นขัน
้ แรกในการจัดการภูมิภาคที ่
อาเซียนได้ริเริม
่ ขึน
้ และธำารงไว้ซึง่ ความเป็ นศูนย์รวมของอาเซียนใน
ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้างประชาคม

4.

ในการดำาเนินความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน รัฐสมาชิกจะ
ประสานงานและพยายามพัฒนาท่าทีร่วมและดำาเนินการร่วมกัน บน
พืน
้ ฐานของเอกภาพและความสามัคคี

5.

แนวนโยบายยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ภายนอกของ
อาเซียนให้กำาหนดโดยทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียนโดยการเสนอแนะ
ของทีป
่ ระชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

6.

ทีป
่ ระชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะทำาให้แน่ใจว่าความ
สัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนดำาเนินไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายและ
เป็ นไปในทางทีส
่ อดคล้องกัน

7.

อาเซียนสามารถทำาความตกลงกับประเทศ หรือองค์การและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหว่างประเทศ กระบวนการ
ทำาความตกลงดังกล่าวให้กำาหนดโดยคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียนโดยการหารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน

30

ข้อ 42:
1.

ผ้ป
ู ระสำนงำนกับคู่เจรจำ

ในฐานะผู้ประสานงานประเทศ ให้รัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบ
ภาพรวมการประสานงานและส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน
ในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทีเ่ กีย
่ วข้อง
องค์การและสถาบันระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที ่
เกีย
่ วข้อง

2.

ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอก นอกจาก
หน้าทีอ
่ ืน
่ แล้ว ให้ผู้ประสานงานประเทศ
(ก) เป็ นผู้แทนอาเซียน และเพิม
่ พูนความสัมพันธ์ บนพืน
้ ฐาน
ของความเคารพซึง่ กันและกันและ

ความเสมอภาค

โดยสอดคล้องกับหลักการของอาเซียน
(ข) เป็ นประธานร่วมในการประชุมทีเ่ กีย
่ วข้องระหว่างอาเซียน
และหุ้นส่วนภายนอก และ
(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที ่
สามและองค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
ข้อ 43:
1.

คณะกรรมกำรอำเซียนในประเทศทีส
่ ำมและองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ

คณะกรรมการอาเซียนในประเทศทีส
่ ามอาจตัง้ ขึน
้ ในประเทศที ่
มิใช่สมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตของรัฐ
สมาชิกอาเซียน คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตัง้ ขึน
้ ใน
ส่วนทีเ่ กีย
่ วข้องกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ คณะกรรมการ

31

เช่นว่าจะต้องส่งเสริมผลประโยชน์และอัตลักษณ์ของอาเซียนใน
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศเจ้าภาพ
2.

ให้ทประชุ
ี่
มรัฐมนตรีตา
่ งประเทศอาเซียนกำาหนดกฎว่าด้วยขัน

ตอนการดำาเนินงานของคณะกรรมการเช่นว่า
ข้อ 44:

สถำนภำพของภำคีภำยนอก

ในการดำาเนินความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน ทีป
่ ระชุม

1.

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอาจมอบสถานภาพอย่างเป็ นทางการ
ให้แก่ภาคีภายนอกในฐานะประเทศคู่เจรจา ประเทศคู่เจรจาเฉพาะ
ด้าน หุ้นส่วนเพือ
่ การพัฒนา ผู้สังเกตการณ์พิเศษ ผ้ไู ด้รับเชิญ หรือ
สถานภาพอืน
่ ทีอ
่ าจจัดตัง้ ขึน
้ ต่อไป
2.

อาเซียนอาจเชิญภาคีภายนอกให้เข้าร่วมการประชุมหรือ
กิจกรรมความร่วมมือโดยมิต้องกำาหนดให้สถานภาพอย่างเป็ นทาง
การใดๆ ตามกฎว่าด้วยขัน
้ ตอนการดำาเนินงาน
ข้อ 45:

ควำมสัมพันธ์กับระบบสหประชำชำติ

และองค์กำรและสถำบันระหว่ำงประเทศอืน

1.

อาเซียนอาจขอสถานภาพทีเ่ หมาะสมกับระบบสหประชาชาติ
รวมทัง้ กับองค์การและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศอืน

2.

คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็ นผู้ตัดสินใจเกีย
่ วกับการมี
ส่วนร่วมของอาเซียนในองค์การและสถาบันระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และระหว่างประเทศอืน

32

ข้อ 46: กำรส่งผู้แทนอย่ำงเป็ นทำงกำรของรัฐทีม
่ ิใช่รัฐสมำชิก
อำเซียนประจำำอำเซียน

รัฐทีม
่ ิใช่สมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลที ่
เกีย
่ วข้องอาจแต่งตัง้ และส่งเอกอัครราชทูตเป็ นผู้แทนอย่างเป็ น
ทางการประจำาอาเซียน ทีป
่ ระชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะ
เป็ นผู้ตัดสินใจเกีย
่ วกับการส่งผู้แทนอย่างเป็ นทางการเช่นว่า

หมวด 13
บทบัญญัติทัว
่ ไปและบทบัญญัติสุดท้ำย
ข้อ 47:

กำรลงนำม กำรให้สัตยำบัน กำรเก็บรักษำ และกำรมี
ผลใช้บังคับ

1.

กฎบัตรนีจ
้ ะต้องได้รับการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทัง้ หมด

2.

กฎบัตรนีจ
้ ะอยู่ใต้บังคับของการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิก
อาเซียนทุกรัฐตามกระบวนการภายในของ

3.

แต่ละรัฐ

สัตยาบันสารจะต้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึง่
จะแจ้งให้รัฐสมาชิกทุกรัฐทราบถึงการส่งมอบสัตยาบันสาร
แต่ละฉบับโดยพลัน

33
4.

กฎบัตรนีจ
้ ะมีผลใช้บังคับในวันทีส
่ ามสิบหลังจากวันทีม
่ ีการส่ง
มอบสัตยาบันสารฉบับทีส
่ ิบให้แก่เลขาธิการอาเซียน
ข้อ 48:

กำรแก้ไข

1.

รัฐสมาชิกใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขกฎบัตร

2.

ข้อเสนอแก้ไขกฎบัตรจะต้องยืน
่ โดยคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียนโดยฉันทามติต่อทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียนเพือ
่ ตัดสิน

3.

ข้อแก้ไขกฎบัตรทีไ่ ด้ตกลงกันโดยฉันทามติโดยทีป
่ ระชุมสุดยอด
อาเซียนจะต้องได้รับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทุกรัฐ ตามข้อ 47

4.

ข้อแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้บังคับในวันทีส
่ ามสิบหลังจากวันทีม
่ ีการ
ส่งมอบสัตยาบันสารฉบับสุดท้ายต่อเลขาธิการอาเซียน
ข้อ 49: อำำนำจและหน้ำทีแ
่ ละกฎว่ำด้วยขั้นตอนกำรดำำเนินงำน

นอกจากจะกำาหนดไว้เป็ นอย่างอืน
่ ในกฎบัตรนี ้ คณะมนตรีประสาน

งานอาเซียนจะเป็ นผู้กำาหนดอำานาจและหน้าทีแ
่ ละกฎว่าด้วยขัน
้ ตอน
การดำาเนินงานและต้องทำาให้แน่ใจว่าอำานาจหน้าทีแ
่ ละกฎว่าด้วยขัน

ตอนการดำาเนินงานสอดคล้องกัน
ข้อ 50 กำรทบทวน
กฎบัตรนีอ
้ าจได้รับการทบทวนเมือ
่ ครบห้าปี หลังจากทีม
่ ีผลใช้บังคับ
หรือตามทีไ่ ด้กำาหนดไว้เป็ นอย่างอืน
่ โดยทีป
่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
ข้อ 51 กำรตีควำมกฎบัตร

34

1.

เมือ
่ รัฐสมาชิกใดๆ ร้องขอ ให้สำานักงานเลขาธิการอาเซียน
ตีความกฎบัตรตามกฎว่าด้วยขัน
้ ตอนการดำาเนินงานทีก
่ ำาหนด
โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

2.

ให้ระงับข้อพิพาทใดๆ ทีเ่ กิดจากการตีความกฎบัตรตาม

บทบัญญัติทีเ่ กีย
่ วข้องในหมวด 8
3.

หัวและชือ
่ ทีใ่ ช้ในแต่ละหมวดและในแต่ละข้อของกฎบัตรนีม
้ ีไว้
เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านัน

ข้อ 52 ควำมต่อเนือ
่ งทำงกฎหมำย

1.

สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ข้อตกลง ปฏิญญา
พิธีสาร และตราสารอาเซียนอืน
่ ๆ ทัง้ หมด ซึง่ มีผลใช้บังคับ
แล้วก่อนการมีผลใช้บังคับของกฎบัตรนี ้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

2.

ในกรณีทีเ่ กิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิทธิและพันธกรณี
ของรัฐสมาชิกอาเซียนภายใต้ตราสารดังกล่าวและกฎบัตรนี ้
ให้ยึดถือกฎบัตรนีเ้ ป็ นสำาคัญ
ข้อ 53 ต้นฉบับ

ให้ส่งมอบต้นฉบับภาษาอังกฤษของกฎบัตรนีท
้ ีล
่ งนามแล้วแก่
เลขาธิการอาเซียน ซึง่ จะจัดทำาสำาเนาทีไ่ ด้รับ

การรับรองให้

แก่รัฐสมาชิกแต่ละรัฐ
ข้อ 54 กำรจดทะเบียนกฎบัตรอำเซียน

35

ให้เลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียนกับสำานัก
เลขาธิการสหประชาชาติ ตามข้อ 102 วรรค 1 ของ

กฎบัตร

สหประชาชาติ
ข้อ 55 สินทรัพย์ของอำเซียน
ให้สินทรัพย์และกองทุนขององค์การอยู่ในนามของอาเซียน
ทำา ณ สิงคโปร์ เมือ
่ วันที ่ 20 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful