You are on page 1of 57

ΒΕΛΟΝΙ΢ΜΟ΢

ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΠΙ΢ΣΗΜΗ
ή
Παπαθπηζκεςηικό
Γιαηποζόθι ;

Βελονιςμόσ – διεκνι ονομαςίεσ
Α κ ι δ ι ς μ ό σ (Αρχαία Ελλάδα)
Acupuncture (διεκνϊσ θ αγγλόφωνα κράτθ)
Acupuntura (ιςπανόφωνα κράτθ)
Agopuntura (ιταλόφωνα κράτθ)
Zhen jiu (Κίνα ) = Βελονιςμόσ και Μόξα
(«Λεβιδόχορτο», «Αρτεμιςία θ κοινι») 
καφςθ ςυμπυκνωμζνου βοτάνου επάνω
ςτθν βελόνα => βακιά κερμικι δράςθ ςτον
οργανιςμό => βελτίωςθ κεραπείασ.

Βελονιςμόσ – παγκοςμίωσ
• Κίνα και Άπω Ανατολι: δεκάδεσ δθμόςια
πανεπιςτιμια ζχουν ζδρα Βελονιςμοφ, με
αποκλειςτικζσ κλινικζσ + εξωτερικά ιατρεία.
• Μ. Βρετανία : 14 πανεπιςτιμια με
εκπαίδευςθ Βελονιςμοφ (Manchester
Metropolitan Univ., London South Bank Univ., Middlesex
Univ., Univ. Of Westminster [MSci], Glyndwr Univ., Univ.
of East London, Kingston Univ., Univ.of Lincoln, Univ.of
Brighton, Univ.of Salford, Thames Valley University,
Leeds Metropolitan University, University of
Hertfordshire, University Of Stirling)

Βελονιςμόσ – παγκοςμίωσ*
• Κλινικι Φυςικισ και ςυνδυαςτικισ Λατρικισ ςτο
Ζςςεν Γερμανίασ ( Klinik für Naturheilkunde und
Integrative Medizin, www.kliniken-essenmitte.de)

 ζδρα ιατρικισ ςχολισ του πανεπ. Duisburg-Essen
+ Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

• Ρολλά πανεπιςτιμια των ΘΡΑ παρζχουν
εκπαίδευςθ Βελονιςμοφ (National University of
Health Sciences - Lombard-Illinois, University of
Bridgeport – Connecticut κ.λπ.)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ (acupuncture)*
• Ολοκλθρωμζνο κεραπευτικό ςφςτθμα
 χιλιάδεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ (κλινικζσ θ
βαςικζσ) παγκοςμίωσ (φυλλάδιο βιβλιογραφία)

 Όχι παρακρθςκεία θ πνευματιςμόσ
 Ολικι προςζγγιςθ του αςκενοφσ (νουσψυχι-ςϊμα), όχι μεμονωμζνα ςυμπτϊματα

Αρχαία Κίνα: Πρόλθψθ πιο ςθμαντικι
Σι είναι το ηθτοφμενο ςε μια κεραπεία ;
Σι ζςτιν «υγεία» ; Τπάρχουν πράγματι
υγιείσ άνκρωποι ;

Οριςμόσ τθσ υγείασ 1
WHO (ΡΟΥ) 1946-’48
«Θ υγεία είναι μια κατάςταςθ πλιρουσ
ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ
και όχι απλϊσ θ απουςία αςκζνειασ ι
αναπθρίασ»
 Αρκετά υποκειμενικι ερμθνεία – χωρίσ
δυνατότθτα μζτρθςθσ εκ μζρουσ ιατρϊν.
 Νοθτικι υγεία ; Σχζςθ προσ τουσ άλλουσ ;
Πρόβλθμα: άνκρωποσ που κάνει ηθμιά και χαίρεται

Οριςμόσ τθσ υγείασ 2*
Γιϊργοσ Βυκοφλκασ (1980)
Υγεία είναι ΕΛΕΥΚΕ΢ΛΑ από …
- Τον ΡΟΝΟ ςτο ΣΩΜΑ, με αίςκθμα ευεξίασ
- Το ΡΑΚΟΣ ςτθν ΨΥΧΘ, όντασ ςε μία κατάςταςθ
δυναμικισ γαλινθσ
- Τον ΕΓΩΪΣΜΟ ςτο ΡΝΕΥΜΑ, όπου το πρόςωπο
μπορεί να ςυνδεκεί με τον Κεό.

Μζτρο υγείασ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ενόσ
ανκρϊπου για το καλό εξίςου και τθσ
κοινωνίασ και του εαυτοφ του.

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – διάφορα είδθ
1. Βελονιςμόσ ςϊματοσ (TCM) - ΠΚΙ
• Ολικι προςζγγιςθ του αςκενοφσ (εκτίμηςη
όλων των παθήςεών του), ιςορροπεί και
προφυλάςςει όλεσ τισ λειτουργίεσ του
οργανιςμοφ – μπορεί να βελτιϊςει
πακολογίεσ μζχρι ίαςθσ (΢φνδρομο
Καρπιαίου ΢ωλινα, ζλκοσ δωδεκαδακτφλου
κ.λπ.)
• 14 κλαςικοί «μεςθμβρινοί» (670 ςθμεία), 12
αμφοτερόπλευροι, 2 ςτθν μεςαία γραμμι

14 Μεςθμβρινοί (Λειτουργικά Αγγεία)
Α) 6 «Πργανα» με κοιλότθτα – εξωτερικά :
Ραχφ Ζντερο, Τριπλόσ Κερμαςτισ, Λεπτό
Ζντερο, Χολθδόχοσ Κφςτθ, Ουροδόχοσ Κφςτθ,
Στομάχι

Β) 6 «ςυμπαγι όργανα» (εςωτερικι πλευρά):
Σπλινασ, Νεφρόσ, Ιπαρ, Ρνεφμονασ,
Ρερικάρδιο, Καρδιά.
Γ) 2 λειτουργικά «Αγγεία» μεςαίασ γραμμισ :
Κυβερνθτικό Αγγείο, Αγγείο Σφλλθψθσ
 κατεφκυνςθ από λεκάνθ ςτο κεφάλι.

Ανατομία των ςθμείων Βελονιςμοφ
• Βρζκθκε ςε μελζτθ, ότι από 324 ςθμεία που
αναλφκθκαν, τα 323 ζχουν πολφ πυκνό δίκτυο
νεφρων ςτουσ βακφσ ιςτοφσ (Zhou 1979).
• Στα επιφανειακά ςτρϊματα (υποδόριοσ ιςτόσ)
των ςθμείων ζχουμε μειωμζνθ πυκνότθτα
νεφρων ςυγκριτικά με ουδζτερα ςθμεία (μθ βελονιςτικά) ςτο ςϊμα (Wick 2007)
• Βελονιςτικά ςθμεία δείχνουν μειωμζνθ
θλεκτρικι αντίςταςθ δζρματοσ ςυγκριτικά με
άλλεσ περιοχζσ => χριςθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν
που ανιχνεφουν τα ςθμεία

Ανατομία των ςθμείων Βελονιςμοφ
• Ρεδία υποδοχζων για τισ Α – ίνεσ και C - ίνεσ του
Νευρικοφ Συςτιματοσ ιταν πιο ςυγκεντρωμζνα
ςτα ςθμεία βελονιςμοφ ι κατά μικοσ των
μεςθμβρινϊν, το γεγονόσ αυτό υπογραμμίηει
τθν ςυμβολι αυτϊν των ινϊν ςτθν δράςθ του
Βελονιςμοφ – και ότι άλλα ουδζτερα ςθμεία
του ςϊματοσ δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν
πολφ ςτθν δράςθ του Βελονιςμοφ.
• Ραρομοίωσ βρίςκονται οι περιςςότεροι βακφσ
υποδοχείσ των μυϊν ςε ςθμεία βελονιςμοφ (Li
2004)

Βελονιςμόσ ςϊματοσ
• 60 «ζξτρα» ςθμεία βελονιςμοφ 
ανακάλυψθ από τον 20ο αιϊνα ωσ ςιμερα
ςυνικωσ ανατομικι – λειτουργικι ςυςχζτιςθ (π.χ.
ςθμείο «ζξτρα – μιτρα» ςε υπογονιμότθτα γυν.)
Ρ.χ. ςθμείο “Ding Chuan”  άςκμα εγκυμοςφνθσ

το ςθμαντικότερο
Ροια ςθμεία κα επιλζξουμε για
τθν κεραπεία μασ ;
 διάγνωςθ κλαςικι + ςφγχρονθ

Βελονιςμόσ – Διάγνωςθ
• ΣΥΣΤΘΜΛΚΘ Ρ΢ΟΣΕΓΓΛΣΘ
 ΟΛΛΚΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΛΚΘ + ΥΡΟΚΕΛΜΕΝΛΚΘ
Δεν αρκεί μόνον να είναι φυςιολογικζσ οι
εργαςτθριακζσ + απεικονιςτικζσ εξετάςεισ !
 π.χ. πόνοσ, κατάκλιψθ, κόπωςθ…
• ΣΥΓΧ΢ΟΝΘ ΔΛΑΓΝΩΣΘ + Ζλεγχοσ κεραπείασ !
(εξετάςεισ εργαςτθριακζσ, απεικονιςτικζσ,
βιοψία, κυτταρολογία, ΗΚΓ, πυρθνικι
ιατρικι κ.λπ. )

Βελονιςμόσ – Κλαςικι Διάγνωςθ
ΛΣΤΟ΢ΛΚΟ + ΒΛΩΜΑ ΑΣΚΕΝΟΥΣ
• 5 εξωτερικοί πακογόνοι παράγοντεσ
1. Άνεμοσ και ξαφνικι αλλαγι καιροφ
=> πονοκζφαλοσ, μοφδιαςμα, ςπαςμοί, τρόμοσ,
πάρεςθ, ηάλθ, λιποκυμία - μποφκωμα, πόνοσ –
γρατηοφνιςμα λαιμοφ, δυςκαμψία αυχζνοσ.

2. Κρφο => ψφχοσ, δφςπνοια, βιχασ, πόνοσ οξφσ
3. Ηζςτθ + καφςωνασ => πυρετόσ, θλίαςθ, ηάλθ
4. Υγραςία => πόνοσ, μοφδιαςμα, βαρφ κεφάλι
5. Ξθρότθτα => ξθροςτομία, ξθρόσ βιχασ κ.λπ.

5 εςωτερικοί πακογόνοι παράγοντεσ
 ψυχο - διανοθτικά
1. ΚΥΜΟΣ
=> ΦΩΝΕΣ, τραβάμε, ςπρϊχνουμε, τρζμουμε
κ.λπ. (Μεςθμβρινόσ Χολι, Ιπαρ)
2. ΦΟΒΟΣ + Τ΢ΟΜΑ΢Α
=> ακράτεια οφρων, κοπράνων (Νεφρόσ 
ελζγχει τουσ χαμηλοφσ ςφιγκτήρεσ), αχπνία,
ταραχι + ταχυκαρδία (Καρδιά  ιςορροπεί τον
νοφ, φπνο + τα αγγεία), τρόμοσ (Ιπαρ).

3. ΢ΣΕΝΟΥΩΡΙΑ + ΛΤΠΗ
=> αίζθηζη μοναξιάρ, απελπιζία, ζθίξιμο
θώπακορ, κόμβορ λαιμού (Πνεύμυν)
4. ΥΑΡΑ (ςπεπβολική)
=> αϋπνία, ζύγσςζη, αθηπημάδα,
απγόηεπα αδιαθοπία-απάθεια, νοηηική
αμβλύηηηα, καηάθλιτη (Καπδιά)
5. ΕΓΝΟΙΑ, ΢ΤΛΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ - ΕΜΜΟΝΗ
=> αναιμία, έκπηυζη μνήμηρ, κόπυζη,
ανοπεξία, ππήξιμο κοιλιάρ (΢πλήναρ)

3. Διάφοροι παράγοντεσ
1) Τρόποι ηωισ
- Δίαιτα (εξουκζνωςθ, αναιμία / δυςπεψία)
- Υπερκόπωςθ και ςυνκικεσ εργαςίασ
- Άςκθςθ και αςχολία γενικά
- Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και παρζεσ
- Σεξουαλικι ηωι
2) Τ΢ΑΥΜΑΤΑ – ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ
3) ΛΟΛΜΩΞΕΛΣ από ΡΑ΢ΑΣΛΤΑ

Βελονιςμόσ – Κλαςικι Διάγνωςθ
ΣΩΜΑΤΛΚΘ ΕΞΕΤΑΣΘ
• Ραρατιρθςθ ςϊματοσ + ζκφραςθσ

• Ζλεγχοσ κινθτικότθτασ – ιςορροπίασ –
δφναμθσ – αντοχισ – ςτάςθ ςϊματοσ
• Ψθλάφθςθ επϊδυνων περιοχϊν / ςθμείων
και δερματικϊν πακιςεων

Βελονιςμόσ – Κλαςικι Διάγνωςθ
• ΓΛΩΣΣΑ :
1. Σχιμα (λεπτι, πρθςμζνθ, οδοντικά εντυπ.)
2. Χρϊμα (χλωμι, ρόδινθ, κόκκινθ, κυανι,
πορφυρι) ςε ποιά ςθμεία τθσ γλϊςςασ.
 π.χ. βακυ-κόκκινεσ άκρεσ / ερυκρι μφτθ
3. Επίχριςμα * αλθκινό – ψευδζσ +
α) ποςοτικά (κακόλου, λεπτό, παχφ..)
β) ποιοτικά (χρϊμα + περιοχι τθσ γλϊςςασ)
4. Κίνθςθ (ςτακερι, τρεμάμενθ, ευκφσ, λοξι)

Φυςιολογικι γλϊςςα

Βελονιςμόσ – Διάγνωςθ Γλϊςςασ
1. Πρθςμζνθ χλωμι γλϊςςα
 κόπωςθ

Βελονιςμόσ – Διάγνωςθ Γλϊςςασ
2. Βακυκόκκινεσ άκρεσ
 καταπιεςμζνα ςυναιςκιματα, κυρίωσ
κυμόσ
3. Λεπτό λευκό επίχριςμα ςε ίωςθ
 ειςβολι πακογόνου παράγοντα ςτο
αναπνευςτικό ςφςτθμα

Βελονιςμόσ – Κλαςικι Διάγνωςθ
• ΣΦΥΓΜΟΣ :
άρρυκμοσ – ρυκμικόσ, ταχφσ – φυςιολογικόσ
–βραδφσ, επιφανειακόσ - βακφσ, κυματιςτόσ
– κοφτόσ – τραχφσ – ςαν κλωςτι – ςαν χορδι
τεντωμζνθ – ολιςκθρόσ, κοντόσ – μακρφσ.

΢ε τι ωφελεί τζτοια αναλυτικι διάγνωςθ ;
12 διαφορετικά ςφνδρομα βρογχ. άςκματοσ
=> πιο εξατομικευμζνθ + επιτυχισ κεραπεία

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Ρρακτικι
1) Λιψθ ιςτορικοφ αςκενοφσ, ςφγχρονθ
ιατρικι διάγνωςθ και κλαςικι διάγνωςθ
Βελονιςμοφ (όπωσ αναφζραμε πριν)
=> ΢ΧΖΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ με επιλογι ςθμείων
• π.χ. ίωςθ μετά από κρφο άνεμο => Χολ 20
• Πόνοι ςε υγρό κλίμα => Σπ 9
• Αχπνία από άγχοσ – ταραχι => Κα 7
2) Βελονιςμόσ => Ειςχϊρθςθ βελόνασ
διαδερμικά ςε Σθμείο Βελονιςμοφ (acupoint)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Ρρακτικι
3) ΔΛΖΓΕ΢ΣΘ τθσ βελόνασ (δια χειρόσ θ μζςω
μθχανικϊν δονιςεων ενόσ μθχανιματοσ)
μζχρι να αιςκανκεί ο αςκενισ μία αλλαγι
ςτον ιςτό του ςθμείου θ αλλοφ ςτο ςϊμα:
Μοφδιαςμα , βάροσ, τράβθγμα , θλεκτριςμόσ

• όμοια με πόνο !

Φυςικόσ νόμοσ Ομοιοπακθτικισ!!
Πρόκλθςθ ελάχιςτου «πόνου» για κεραπεία
ςωςτοφ πόνου !!!

Βελονιςμόσ ςϊματοσ 1 – Σπ 9

Βελονιςμόσ ςϊματοσ 2

Βελονιςμόσ ςϊματοσ 3

Βελονιςμόσ ςϊματοσ 4

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – διάφορα είδθ
2. Ωτο - Βελονιςμόσ
• ςθμεία ςτο πτερφγιο ωτϊσ (αυτιοφ) – ωσ επί
το πλείςτον πρόςκια – αμφοτερόπλευρα
• Δράςθ με βελόνεσ, βελονάκια - πινζηεσ θ με
κόκκουσ (επικόλλθςθ) που πιζηουν ς’ αυτά.

• ΢θμεία που αντιπροςωπεφουν όλο το
ςϊμα – ςυμπεριλαμβάνουν πζραν του
ςϊματοσ και ψυχικζσ, νοθτικζσ (δυς-)
λειτουργίεσ

ΩΤΟ - ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – διάφορα είδθ
3. Ηλεκτρο – Βελονιςμόσ (ΗΒ)
• Ηλεκτρικι μθχανικι διζγερςθ των βελόνων
=> ταχφτερθ αποκατάςταςθ οξζοσ πόνου
 διαφορά δράςθσ ςτο ΚΝ΢ :
• Ο ΘΒ ςτα 2 Hz ι ςτα 100 Hz προκαλεί ςτο ΚΝΣ
αυξθμζνθ παραγωγι και απελευκζρωςθ τθσ
Εγκεφαλίνθσ και Δυνορφίνθσ αντιςτοίχωσ
(«ΕΝΔΟ΢ΦΛΝΕΣ» = ενδογενι οπιοειδι) !

• 700 φορζσ ιςχυρότερεσ τθσ μορφίνθσ !!!

ΘΛΕΚΤ΢Ο - ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ

ΘΛΕΚΤ΢Ο - ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – διάφορα είδθ
4. Δυτικόσ Βελονιςμόσ
• Στοχεφει ςε μεμονωμζνεσ ενδείξεισ (1 - 2
δυςλειτουργίεσ) = επιφανειακι προςζγγιςθ
=> μειωμζνεσ δυνατότθτεσ από-κεραπείασ
ςε ςφγκριςθ με τθν ςυςτθμικι προςζγγιςθ
του Βελονιςμοφ – ΠΚΙ (“TCM”)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Λςτορία
• Αρχικά παρατιρθςθ ςε τραυματίεσ – αγκίδεσ
μζςα ςτο ςϊμα => εκεί λιγότερο πόνοσ αλλά
μετά τθν απομάκρυνςθ χειρότεροσ πόνοσ !!
• 500 π. Χ.«Κανόνασ Λατρικισ»“Canon of Medicine”
• 100 π. Χρ. «Θ Κλαςικι Ρακολογία του Κίτρινου
Αυτοκράτορα» (“The Yellow Emperor’s Classic of
Internal Medicine”) Ανατομία απαγορευτικι !!
• 6οσ αιϊνασ ειςαγωγι του Β ςτθν Λαπωνία+Κορζα
• 8οσ αιϊνασ ειςαγωγι του Β ςτο Βιετνάμ

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Λςτορία
• 1664 μ. Χ. πρϊτο μοντζρνο βιβλίο ςυςτθματικοφ
βελονιςμοφ ( “Su Wen” Κίνα)
• 1680 1θ ιατρικι αναφορά ςτθν Ευρϊπθ (Rhijne)

• 16ο αιϊνα ειςιχκθ ο Β. ςτθν Γαλλία, το 1816
πρϊτεσ κλινικζσ ζρευνεσ (Berlioz)
• 1830-50 πολλά άρκρα ςε ΘΡΑ + Αγγλία (“Lancet”)

• 1950 - Ο Μάο Τςε Τουνγκ ενεργοποιεί εκ νζου
ςυςτθματικά ς’ όλθ τθν Κίνα τον βελονιςμό.
• Κίνα: πικανότθτα χειρουργείου χωρίσ νάρκωςθ –
αναλγθςία μόνο με βελόνεσ !!!

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Σφγχρονθ Ζρευνα
• Θεωρία ελζγχου τθσ πφλθσ (Melzack + Wall
1965, “gate-control-theory”)

Θ δράςθ του Βελονιςμοφ είναι:
1) Κεντρικι: νευρολογικι, ανοςολογικι,
ψυχολογικι, ορμονικι (Lewith 1984)
2) Τμθματικι (νευραλγίεσ, Ζρπθσ Ηωςτιρασ)
3) Τοπικι: βελτίωςθ αιμάτωςθσ (Bürklein 2007)=>
μείωςθ ιςχαιμίασ (π.χ. πόδι διαβθτικοφ
αςκενοφσ), εποφλωςθ τραυμάτων, υποςτροφι
μουδιάςματοσ, εξιςορρόπθςθ ομοιόςταςθσ
δζρματοσ, κερμότθτασ, αιςκθτικισ λειτουργίασ

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Σφγχρονθ Ζρευνα
1. ΑΝΑΛΓΘΣΛΑ – Βιοχθμεία και μθχανιςμόσ
 Ρροςαγωγά νεφρα από περιφζρεια προσ τον
νωτιαίο μυελό: νευροπεπτίδιο P (οπίςκιο κζρασ
ΝΜ)  εγκεφαλίνθ προσ πιο κεντρικζσ περιοχζσ
(ΚΝΣ)
 Φλοιόσ, ραφι, και άλλα κζντρα του εγκεφάλου
λειτουργοφν μ. α. με το νευροπεπτίδιο P ,
ενδορφίνεσ και ςεροτονίνθ  αφξθςθ παραγωγισ
και ζκκριςισ τουσ [μζτρηςη ςτο ΕΝΥ] μζςω
θλεκτροβελονιςμοφ (Sjolund 1977, 2008) =>

μείωςθ του πόνου και εςωτερικισ ζνταςθσ

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Σφγχρονθ Ζρευνα
• Ο Β. ενεργοποιεί όλεσ τισ απαγωγικζσ νευρικζσ
ίνεσ (Aβ, Aδ and C) ςτθν αναλγθςία
• Το ςιμα ανεβαίνει μζςω του νωτιαίου μυελοφ
(προςκιοπλάγια δζςμθ) ςτον εγκζφαλο
• Ακόλουκα κζντρα ςτον εγκζφαλο ςυμμετζχουν :
Μζγασ πυρινασ ραφισ(NRM), περιχδραγωγόσ
φαιά ουςία (PAG), τοξοειδισ πρν, (Arc), υπομζλασ
τόποσ, προοπτικι περιοχι, υπομεςαίοσ πρν, πρν
θνίασ, επικλινισ πρν, κερκοφόροσ πρν, περιοχι
διαφράγματοσ, αμυγδαλι (Zhao 2008)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Σφγχρονθ Ζρευνα
• Διάφορα μόρια ςθματοδότθςθσ ςυμβάλουν ςτθν
επαγωγι τθσ αναλγθςίασ μζςω Βελονιςμοφ, όπωσ
τα οπιοειδι πεπτίδια (m-, d- και k- υποδοχείσ), το
γλουταμικό οξφ (NMDA και AMPA/KA - υποδοχείσ),
5-υδρόξυτριπταμίνθ και Χολοκυςτοκινίνθ.

• Σα οπιοειδι πεπτίδια και οι υποδοχείσ τουσ
ςτον άξονα Arc-PAG-NRM-νωτιαίο οπίςκιο
κζρασ παίηουν πρωταγωνιςτικό ρόλο
μεςολάβθςθσ ςτθν αναλγθςία του Βελονιςμοφ
• Το Οκταπεπτίδιο Χολοκυςτοκινίνθσ αντιδοτεί τθν
αναλγθςία του Β!

Κ΢ΑΝΛΟ–ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ
• Εξζλιξθ τα τελευταία 40 χρόνια
• Χρθςιμοποιεί τθν επιρροι εξωτερικϊν
ερεκιςμάτων ςτο δζρμα του κρανίου 
εςωτερικό του κρανίου – εξιςορρόπθςθ
λειτουργιϊν του ΚΝΣ (π.χ. αποκατάςταςθ
αςκενϊν μετά από εγκεφαλικό επειςόδιο)
• Βελόνεσ ειςχωροφν ςε ςθμεία που
βρίςκονται κάκετα πάνω από τθν πάςχουςα
περιοχι του εγκεφάλου (π.χ. πίςω μζροσ του
κρανίου για πρόβλθμα όραςθσ)

Κ΢ΑΝΛΟ–ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ (Scalp-acup.)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ - Σφγχρονθ Ζρευνα

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ
1) ΠΟΥ (WHO): Νοςιματα θ ςυμπτϊματα, για
τα οποία απεδείχκθ ο Βελονιςμόσ μζςω
ελεγχόμενων μελετϊν αποτελεςματικόσ :
- Υπζρταςθ, ιδιοπακισ  Υπόταςθ
- Εγκεφαλικό επειςόδιο και θμιπλθγία
- Ρευματοειδισ αρκρίτιδα
- Κολικόσ νεφροφ και χολθφόρων
- Ιςχιαλγία, οςφυαλγία (Lumbago), κλάςεισ.
- Ημικρανία, νευραλγία τριδφμου (προςϊπου)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ
- Επικονδυλίτιδα, περιαρκρίτιδα ϊμου,
αρκρίτιδα γονάτου, ιςχίου
- Πονόδοντοσ, πόνοσ / αρκρίτιδα κροταφογνακικισ, γενικά πόνοσ ςτοματικισ κοιλότθτασ.
- Λευκοπενία (χαμθλά λευκά αιμοςφαίρια)
- Αλλεργικι (και εαρινι) ρινίτιδα
- Υπερζμεςισ εγκφων, ναυτία, ανωμαλία κζςθσ
εμβρφου, δυςμθνόρροια (πρωτοπακισ).
- Δυςεντερία, οξεία βακτθριακι.

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ
• Επιγαςτραλγία, οξεία (πεπτικό ζλκοσ, οξεία θ
χρόνια γαςτρίτιδα, ςπαςμόσ ςτομάχου…)
• Προετοιμαςία τοκετοφ, ζναρξθ οδυνϊν
• Αυχενικό ςφνδρομο
• Κατάκλιψθ (και κατάκλιψθ νευρϊςεωσ θ
κατόπιν εγκεφαλικοφ επειςοδίου)
• Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ακτινο- /
χθμειοκεραπείασ (π.χ. ναυτία, κόπωςθ…)

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ
2) ΠΟΥ (WHO): Νοςιματα / ςυμπτϊματα για τα
οποία ζχει δείξει ο Βελονιςμόσ κεραπευτικι
δράςθ :

- Ακμι
- Αλκοολιςμόσ και αποτοξίνωςθ, εκιςμόσ
ουςιϊν (θρωίνθ, όπιο, κοκαΐνθ)
- Λδιοπακισ πάρεςθ προςωπικοφ νεφρου
- Κοιλιακό άλγοσ ςε γαςτρεντερίτιδα θ
από εντερικό ςπαςμό.

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ

Βρογχικό άςκμα
Ρόνοι καρκίνου
Χολοκυςτίτιδα, χολολικίαςθ
Κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ, κλειςτοφ τφπου.
Σακχαρϊδθσ διαβιτθσ (μθ ινςουλινο-εξαρτ.)
Ωταλγία, ρινορραγία (απλι, χωρίσ
ςυςτθματικι νόςο)
• Επιδθμικόσ αιμορραγικόσ πυρετόσ (Ebola..)
• Γυναικεία ςτειρότθτα, ουρθκρικό ςφνδρομο.
• Λνομυαλγία

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ
• Άλγοσ οφκαλμοφ από ερεκιςμό
επιπεφυκότα
• Σπαςμόσ προςϊπου
• Ευερζκιςτο ζντερο (ςπαςτικι κολίτιδα)
• Ουρικι αρκρίτισ
• Ζρπθσ Ηωςτιρ
• Θπατίτιδα Β – ιϊκό φορτίο
• Υπερλιπιδιαιμία, υπερχολιςτεριναιμία.
• Ρολυκυςτικζσ ωοκικεσ, υπολειτουργία
ωοκθκϊν, ζλλειψθ γάλακτοσ κθλαςμοφ.

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – Ενδείξεισ
• Νόςοσ Meniere (οξεία ζκπτωςθ ακοισ με
βουθτά και ίλιγγο )
• Σεξουαλικι δυςλειτουργία ανδρϊν.
• Ραχυςαρκία
• Οςτεοαρκρίτιδα
• Ρόνοι κατόπιν ενδοςκόπθςθσ / χειρουργείου
• Ρόνοσ ςε αποφρακτικι κρομβοαγγειίτιδα.
• Αχπνία
• Ρροεμμθνορρθςιακό ςφνδρομο.

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – κριτικζσ ςκζψεισ
• Αφοφ είναι αρκετά εξερευνθμζνοσ και
απεδείχκθ αποτελεςματικόσ ςε πολλζσ
πακιςεισ - γιατί δεν διδάςκεται ςτισ
περιςςότερεσ ιατρικζσ ςχολζσ των
πανεπιςτθμίων παγκοςμίωσ ;
• Τα βότανα τθσ κτίςθσ – φφςθσ, αφοφ γνωρίηουμε
τισ ικανότθτεσ και ιδιότθτζσ τουσ, γιατί δεν
διδάςκονται ςτα πανεπιςτιμια ;

• Γιατί δεν υπάρχουν τμιματα ςτα νοςοκομεία
όπου να μποροφν οι αςκενείσ να λάβουν όλεσ
τισ φυςικζσ κεραπείεσ ;

ΒΕΛΟΝΛΣΜΟΣ – κριτικζσ ςκζψεισ
• Μποροφν να είναι τα δθμιουργιματα των
ανκρϊπων (Χθμικά φάρμακα κ. α.) πιο
αποτελεςματικά από αυτά του Κεοφ (όλθ θ
φφςθ και ο άνκρωποσ) ;

Σασ ευχαριςτϊ πολφ
που με τιμιςατε !