‫פרק ה'‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫עש”ק פר’ עקב י”ט אב תשע”ד לפ”ק ולמס ‪August 15 ‘14‬‬
‫הדלקת הנרות ‪7:38‬‬

‫עלות השחר‪4:54 :‬‬
‫‪6:06‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪8:57 :‬‬

‫עש"ק ושב"ק; חזרה על הדפים הנ"ל‪:‬‬

‫מוצש"ק ‪9:04‬‬

‫סוזק"ש גר"א‪9:33 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:18 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:42 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫תורתך שעשועי‬

‫כד‪ - .‬כו‪.‬‬

‫פ' ‪ -‬פ"ג‬

‫‪ -‬שבת ‪-‬‬

‫‪1639‬‬

‫פרייטאג‬
‫זוניג‬

‫זונטאג‬

‫שב"ק‬

‫‪°81 - °67‬‬

‫מאנטאג‬

‫‪°85 - °66‬‬

‫זוניג‬

‫‪°82 - °68‬‬
‫זוניג‬

‫רעגן‬

‫שידוכים‬
‫הרב יעקב האניג‬
‫הרב ישראל דוב מרדכי ווארפמאן שליט"א ‪ -‬מאנטשעסטער‬
‫הרב יצחק אייזיק שטיינמעץ שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה איילוש באכנער הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫מו"ה שמואל בראך הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה משה בער מאשקאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫שליט"א ‪ -‬ב"פ (ראטענבערג)‬

‫(ווייס)‬

‫(בידערמאן)‬

‫(פאזען)‬

‫(פריעדמאן)‬

‫‪ -‬פסחים ‪-‬‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°75 - °63‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪1:00‬‬
‫‪7:53‬‬

‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫הבה"ח כמר חיים שלמה‬

‫נ"י‬

‫הבה"ח כמר אברהם דוד‬
‫הבה"ח כמר משה נ"י‬
‫הבה"ח כמר שמחה נ"י‬
‫הבה"ח כמר יואל נ"י‬
‫הבה"ח כמר יוסף חיים נ"י‬

‫נ"י‬

‫מיטוואך‬

‫דינסטאג‬

‫‪°80 - °67‬‬

‫‪°79 - °68‬‬

‫רעגן‬

‫רעגן‬

‫הרב ישכר בעריש פריעדמאן‬
‫בן הגה"צ מטענקא‪-‬ירושלים שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ אבד"ק ראדמישלא‪-‬ב"פ שליט"א‬
‫שליט"א ‪ -‬ב"פ (האלפערין)‬

‫הרב אשר ישעי' הורוויץ‬
‫הרב אברהם פישער שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אלימלך מרדכי שווארטץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה נחמן סטרולאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אהרן שמעון פריעדמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫שליט"א ‪ -‬ק"י (פרנס)‬
‫(ווייסמאנדעל)‬
‫(נאה)‬

‫(פארגעס)‬

‫(פריעדמאן)‬

‫שלום זכר‬

‫מו"ה שמואל יואל גוטמאן‬

‫בן מו"ה משה יוסף הי"ו‬
‫חתן מו"ה יושע אהרן בערקאוויטש הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אברהם צבי מארקאוויטש‬

‫קומה ב' ‪141 Ross St.‬‬

‫בית יעקב פשעווארסק‬

‫בן מו"ה יעקב יושע הי"ו‬
‫הי"ו חתן מו"ה אברהם לייב ליכטענשטיין הי"ו‬

‫מו"ה אלכסנדר אברהם בלום‬
‫מו"ה מאיר וואלף מענדלאוויטש הי"ו‬
‫מו"ה יודל שמילאוויטש הי"ו‬
‫מו"ה נתנאל ווייס הי"ו‬
‫מו"ה יואל כ״ץ הי"ו‬
‫הי"ו‬

‫מו"ה ידידי' בלויא‬

‫תאומים אלכסנדר‬

‫הי"ו‬

‫‪95 Harrison Ave. Cor. Lynch‬‬

‫הוואך נאכט ביום א' בבית מו"ח ‪233 Lynch St.‬‬

‫בן מו"ה אשר יעקב ע"ה‬
‫חתן מו"ה הערשל לעבאוויטש הי"ו‬

‫בבית מו"ח‬

‫בן מו"ה ישראל יעקב הי"ו‬
‫חתן מו"ה אברהם יצחק מערץ הי"ו‬

‫בבית מו״ח‬

‫בן מו"ה משה ברמ"י הי"ו‬
‫חתן הרב מענדל מאיר פריעדמאן שליט"א‬

‫בבית מו"ח‬

‫‪195 Division Ave. #2C‬‬
‫‪17 Keap St. Cor. Kent‬‬
‫)‪268 Hooper St. (Marcy/Harrison‬‬

‫בן מו"ה סיני הי"ו‬
‫חתן מו"ה חיים פנחס מעהרינג הי"ו‬

‫וויען‬

‫‪27 Lee Ave.‬‬

‫בן מו"ה בנציון יושע הי"ו‬
‫חתן מו"ה אברהם יושע העשיל סאמעט הי"ו‬

‫סטראזניץ‬

‫בן מו"ה מאיר הי"ו‬
‫חתן הרב זלמן לייב דערבארעמדיגער שליט"א‬

‫תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא‬

‫‪440 Bedford Ave.‬‬
‫‪50 Spencer St.‬‬

‫הוואך נאכט ביום א' בבית מו"ח ‪218 Skillman St. #3B‬‬

‫בן מו"ה יעקב לייב הי"ו‬
‫חתן מו"ה ישעי' מאיר ניימאן הי"ו‬

‫מו"ה זאב דוב הארטשטיין‬
‫מו"ה יחזקאל שרגא שטיין הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫תורת חיים וויזניץ‬
‫‪6 Lee Ave.‬‬

‫בן מו"ה יודא הי"ו‪ ,‬אנטווערפן‬
‫חתן מו"ה בערל יאקאבאוויטש הי"ו‬

‫בקרית ויואל משה דסאטמאר‬
‫איחוד ‪ -‬מאנטיסעלא‬

‫קידושא רבא‬
‫בן מו"ה ישראל דוד הי"ו‬
‫הי"ו חתן מו"ה משה בר"י פאלקאוויטש הי"ו‬

‫מו"ה יואל יעקב מרדכי טייטלבוים‬
‫מו"ה משולם פייש פעלבערבוים הי"ו‬
‫מו"ה ארי' (לייבי) יאקאבאוויטש הי"ו‬
‫הרב יששכר בנימין פאלאטשעק הי"ו‬
‫מו"ה נפתלי הירצקא הכהן גראס הי"ו‬
‫מו"ה יוסף הכהן ווייס הי"ו‬
‫מו"ה יואל הכהן ראלניצקי הי"ו‬
‫מו"ה אהרן אפרים יושע הכהן סאנדער הי"ו‬
‫מו"ה שלמה זלמן שווארטץ הי"ו‬
‫מו"ה פרץ טובי' נוטוביץ הי"ו‬
‫מו"ה יודא רוב הי"ו‬
‫מו"ה משה טייטלבוים הי"ו‬
‫מו"ה אברהם יואל פאגעל הי"ו‬
‫מו"ה יואל חיים דרעזנער הי"ו‬
‫מו"ה שלמה הערש עקשטיין הי"ו‬

‫ביהמ"ד דקיט"ל דסאטמאר‬
‫‪83 South 8 St. Cor. Berry‬‬

‫בן מו"ה לייבל הי"ו‬
‫חתן מו"ה בנציון פריינד הי"ו‬

‫וויזניץ‬

‫‪12 Franklin Ave.‬‬

‫בן מו"ה ליפא הי"ו‬
‫חתן מו"ה יושע הענדלער הי"ו‬

‫זכרון נפתלי‬

‫)‪175 Franklin Ave. (Myrtle/Willoughby‬‬

‫בן הגה"צ אבד"ק מגד יהודא שליט"א‬
‫חתן הרה"ג אב"ד בית שלמה זלמן לוטאוויסק שליט"א‬
‫בן הגה"צ אב״ד מעשי למלך ווייטצען שליט"א‬
‫חתן הגה"צ שמואל בהרא״ח טייטלבוים שליט"א‬

‫מגד יהודא‬

‫‪625 Bedford Ave.‬‬

‫מעשי למלך ווייטצען‬

‫)‪118 Franklin Ave. (Park/Myrtle‬‬

‫בן מו"ה יצחק אייזיק הי"ו‬
‫חתן מו"ה משה אהרן קאסטאו הי"ו‬

‫סאמבאטהעלי‬
‫‪171 Penn St.‬‬

‫בן הרב ישראל ארי' שליט"א‬
‫חתן הרב יחזקאל גאלדבערגער שליט"א‬

‫סטוטשין‬

‫‪12 Walworth St.‬‬

‫בן מו"ה יוסף לייב הי"ו‬
‫חתן מו"ה מרדכי יודא פאלקאוויטש הי"ו‬

‫שינו מקום סיגוט‬
‫‪152 Hewes St.‬‬

‫בן מו"ה אביגדור שמשון הי"ו‬
‫חתן מו"ה משה ארי' ווייס הי"ו‬

‫פאיע‬

‫‪296 Marcy Ave.‬‬

‫בן מו"ה דוד הי"ו‬
‫חתן מו"ה רפאל ארי' דאסקאל הי"ו‬

‫צמח צדיק וויזניץ‬

‫בן מו"ה משה הי"ו‪ ,‬א״י‬
‫חתן מו"ה דוד ווייס הי"ו‬

‫צמח צדיק וויזניץ‬

‫‪186 Ross St.‬‬
‫‪186 Ross St.‬‬

‫בן הרה"ג יעקב דוד שליט"א‬
‫חתן הרה"ג מענדל טייטלבוים שליט"א‪ ,‬אב"ד טשענסקאוויץ‬

‫שאץ‬

‫‪145 Division Ave.‬‬

‫בן מו"ה חיים דוד הי"ו‬
‫חתן מו"ה יוזפף צבי שווייד הי"ו‬

‫‪44 Penn St.‬‬

‫בן מו"ה יעקב משה הי"ו‬
‫חתן מו"ה אייזיק שווארטץ הי"ו‬

‫‪Loch Sheldrake, NY‬‬

‫תולדות צבי דספינקא‬
‫ביהמ"ד של ‪Town & Country‬‬

‫בן מו"ה משה יודא הי"ו‬
‫חתן מו"ה חיים אלעזר שפיטצער הי"ו‬

‫בבית אבי מורי בקרית יואל‬
‫‪4 Taylor Ct.‬‬

‫הזמנה מילתא הוא‬

‫‪ĤĢđČ‬‬
‫סעודת מלוה מלכה‬
‫‪ĦđĤĢđČ‬‬
‫‪ĦđĤĢđČ‬‬

‫הננו בזה להודיע לכל חברי קהלתינו הק' ואנ"ש הי"ו שתתקיים‬

‫לקראת ההילולא קדישא של רבינו הקדוש והטהור‬

‫זצוקוללה"ה‬
‫רבן של כל ישראל‬
‫המייסד קהילתינו ומוסדותינו הק'‬
‫• אשר חל בשבוע הבעל"ט •‬

‫מוצש"ק זו פר' עקב • בשעה ‪ 11:00‬בערב‬

‫קהל יטב לב‬

‫ד'סאטמאר‬
‫ 
‬

‫קהל‬

‫נחלי אמונה‬

‫קרעטשניף‬
‫‪ 118‬הופפער סט‪.‬‬

‫חשובי ופארי אנשי שלומינו תלמידי רביה"ק בעל ההילולא זי"ע יספרו המון ושלל‬
‫עניינים נפלאים מימי קדם עת זכינו לחסות בצל קדשו‪ ,‬ולשנן תורתו ומשנתו הבהירה‬

‫בבית המדרש הגדול • ‪ 14‬הופפער סט‪.‬‬

‫הנהלת‬
‫הנהלת הקהלה‬
‫הקהלה‬
‫זי"ע‬
‫המודעה נתנדב ע"י מו"ה מנשה וואלדמאן הי"ו‪ ,‬לע"נ רבינו הק'‬
‫בשמחה רבה אנו מודיעים לאנ"ש שיחי'‬

‫שליט"א‬
‫שכ״ק מרן אדמו"ר‬
‫ישבות בתוכינו בשב״ק זו פר' מסעי‬

‫ישבות בתוכינו בשב"ק זו פר' עקב‬
‫מנחה וקבלת שבת‬
‫בשעה ‪9:45‬‬
‫בשעה ‪8:20‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫‪7:45‬‬
‫‪.......................................................................................................‬‬
‫שחריתשב"ק סעודה שלישית‬
‫שב"ק ‪8:15 ........‬‬
‫מנחה ערב‬
‫הטהור ליל‬
‫שלחן‬
‫סעודות‬
‫מנחה‬
‫שלחן הטהור‬
‫עריכת‬
‫הדלקת הנרות‬
‫מלכה בזמן‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫‪ ...............................................................................‬בשעה ‪11:15‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪......................‬‬
‫‪11:15‬ושלש מלוה‬
‫‪9:45 ...................................‬‬
‫שחרית‬
‫בשעה‬
‫‪718-838-1158‬‬
‫רבינונא‬
‫הבעל"ט‪,‬‬
‫לשבתות‬
‫לפרטים‬
‫בעירינו וויליאמסבורג יצ"ו‬
‫לצלצללא ישבות פה‬
‫שליט"א‬
‫כ"ק מרן‬
‫הבעל"ט‬
‫בשבועות הבאים‬
‫הגבאים‬

‫במשך ימי הקיץ יתקיים המנין למעלה בביהמ"ד פאפא‪ 7:30 ,‬הודו‪ ,‬חיוב או יארצייט רופט‪917-588-7314 :‬‬

‫‪ĦđĤĢđČ‬‬

‫‪ģČč đĢ‬‬
‫¿‪³´¹·°‬‬
‫‪!ĐēĠĥĚ ĞĢĜČĎ ĕď ĤČĠ‬‬
‫«·´´´»¯½‪Č ěĕČ ěĞĚđģČč đĢ½¶·«´´Ã´Ã³¼³«¹·«º‬‬
‫¿‬
‫«‪´Ã‬‬
‫‪­»°‬‬
‫ארטיקלען‬
‫רייכן אויסוואל פון‬
‫«‪º°‬‬
‫‬
‫‪ĥĞĎ ĞĘČ ěĕČ ěĞĚđģČč‬‬
‫‪đĢ‬‬
‫«·‪³‬‬
‫קדישא‬
‫דהילולא‬
‫לרגל היומא‬
‫‪ěĔĠĞĥĞĎ ĞĘČ ěĕČ ěĞĚđģČč‬‬
‫‪đĢ‬‬
‫פון רביה"ק מסאטמאר זי"ע‬

‫וואך נאכט מוצש"ק‬
441 Wythe Ave. #3R ‫בבית מו"ח‬
‫ אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬,‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד וויזניץ מאנסי‬

‫בן מו"ה יעקב לייב הי"ו‬
‫חתן מו"ה ישעי' מאיר ניימאן הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה זאב דוב הארטשטייין‬

'‫וואך נאכט ביום א‬
‫בן מו"ה מאיר הי"ו‬
10:00 ‫ שחרית‬,‫חתן הרב זלמן לייב דערבארעמדיגער שליט"א הברי"מ למחרתו אצל כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א‬

218 Skillman St. #3B ‫בבית מו"ח‬

‫בבית מו"ח‬

‫בן מו"ה יעקב יושע הי"ו‬
‫הי"ו חתן מו"ה אברהם לייב ליכטענשטיין הי"ו‬

233 Lynch St.
!‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ידידי' בלויא‬

‫מו"ה אברהם צבי מארקאוויטש‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן‬

‫ווילט איר מסיים זיין ששה סדרי משנה צו די יארצייט פון אייערע עלטערן אבער די משפחה איז צו‬
347-651-1715 ‫קליין צו צוטיילן פאר די בני המשפחה? מיר האבן פאר אייך א לעזונג! רופט שוין‬
!‫ צופרידנהייט גאראנטירט‬4rentappartment@gmail.com ‫ האט איר א דירה צו פארדינגען? אימעילט אונז אויף‬- ‫זוכט איר א דירה‬
845-774-9889 ‫ רופט‬,134 Broadway Corner Bedford Ave ‫ שיינע נייע אפיסעס צו פארדינגען‬- ‫וומ״ס‬
011-972-52-715-6761 ‫ גאולה‬,‫ מאה שערים‬,‫ תשרי‬,‫ חתונות חודש‬,‫ ימים טובים‬,‫ בין הזמנים‬,‫שיינע באקוועמע דירות צו פארדינגען אין אלע געגנטער אין א"י אויף סוכות‬

917-627-8226 ‫ סערווירט אלע עסן‬,‫ אויך וועכנטליך‬,‫ געציילטע באנגעלאוס עוועילעבל‬- ‫קעטסקילס‬
Very Good Cars for Summer! 347-499-0031 ‫ רופט‬- ‫קארס צו פארקויפן‬

03 Chevy Impala 130K - $2,200. 04' Ford Freestar 160K $2,800. 03 Dodge Grand Caravan 130K $2,500
Few More Left! Brand new Palm Pixi celphone for sale. Great price! Please call 718-963-0359
Hertz Car Rental Daily $50, 7 days $290. Local Pickup. Call 206-279-7523
Williamsburg Deli looking for a good cook. Full or part time, flexible hours, great pay, 814-876-5430 leave msg w/ details - ‫ארבעט געלעגנהייט‬
‫ לאזט א קלארע מעסעדש‬718-819-3797 ,‫ היימישע ת"ת אין וומ"ס זוכט א מלמד פאר כיתה ז' פאר שנת תשע"ה‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬
718-757-8465 ‫ ערנסט פאראינטרעסירטע רופט‬,‫פאנדרעיזער פאר גאר באקאנטע ארגאניזאציע זוכט פאסיגן פערזאן אים מיטצוהעלפן; גוטע געלעגנהייט פארן ריכטיגן מענטש‬
Williamsburg, multi-persons office looking for a F/T Bookkeeper, must be detail oriented & able to multitask. Insurance provided, 347-375-8373
Best Rate Car Rental Monthly Small Car $630, Full Size $700, Premium $780, Minivan/SUV $998. 718-709-8727
Home Sweet Home

WE WILL BE

OPEN THIS SUNDAY

204 Broadway
Bet. Roebling/Driggs

718.799.5912

‫חברת תהלים‬

.‫ הופפער סט‬14 - ‫שע“י קהל יטב לב ד'סאטמאר‬

‫פרייליכע מעלדונג‬

‫ אז אין די זומער וואכן וועט פארקומען אונזער חברת תהלים‬,‫מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע קינדער וואס זענען דא אין שטאט‬

7:15 ‫ אום‬- ‫שבת נאכמיטאג‬
‫ שע"י בית מדרשינו הגדול‬- ‫אין בית ריזל‬

‫הנהלת חברת תהלים‬

¼¸»³É

¾²¯µ¸
¤ ÃÁ
§ 

•
~†‡

•’Š—˜ 

‹‡Š‚˜
‹‡Ž‡ŽŒ

5 

ƒ’€~†‡†–‡Ž~‡”•Žƒ’
r 
–Ž‡•—‡‡~–~’–
q ~‡r

¼´»¯ÆÇÁº¸»·¿ºÁ´´
¤ 
¾Á±¿´»¸¸ÅÇÁÁ±¸·ÅÁ»¾´Ã
¾kºÇ´²¾°Á±Á±ÇÁ°¸¯ 
»»´º¼¸»³É 

ˆƒ‡—œ–ƒ…––†Š~†œŠƒÆ€‡ƒ~ 
Á·²„¾É»··¿ÄµÁ»²¼þ··ĵĻºÂÄ»»¾ÊÄÃþ··ÁĴ·¾»»ÈÊÄ»µÁ»²Á³»»¾´»·¸ýº¾þ··Ä´ºË»Âºþ¶ºÃ³¾Ä¸ÊÄ„Á»»Â 
º´»»ÈÊij»²¼»¸Á»»¾ýºË»Âºþ¶ÊÄÁÄ··¸»³ —Êĺþ¶‚¼Ä¾Êĵ»Éº»ÀºËºÂijĴ³·ºËÁ»»¸ÊýÆÊĵþ‚¼»¸ÊýÆ 
}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á»²ÊÄ´þ¸ƒ¿»¾¶ÌĽ»¾´Äº»µº»ÀĔ»ËÊijÀÄÀý¸ýº½ýʺý³Á»²ÁÄÀ·ÂÄ´ºË»ÂÁÈÂý´Â»² —Á»Êĵ
„û·²¿»²º¾ÄÆÃþ··ÃÄĔÄÁ»»¸¾þ¸ 
ºÂÊľĴ‚¶³»Ë»ÊĵÁ»²º½ýʳÊýÆÁÊþ»ľýºþ¶ÊÄÁÄÀÄ··º»ÀºÂ»»ÊÆý‚ʳ¹ÁºÂþÂÁ»»¸ÊýÆÊijþ 
Ãþ··º»»ÈÊĵÁ»²‚Ê·¹³ÊÄÊĺ¾ÄÊij¾Ä¸ÊĵǾý½þ¸»²‚ºÂ´·»ÁÄ»ÊÆÁ·ÆµÂý»»³º´ÂÄʳÊýÆÁ·²¿Ä»»²Â»² 
¸»²ÃÄÁÄÀÄ··Ê·¹³Á´»ÊÄ»ˆŒ¿ÄµÊýƺþ„Êij»ºËÄÂÄ´»»²»µº¾ÄºËÄ´Æ»·²Á»·ËÁ³þ¶ÁÊþ»ÄÊÄ»»¸Á»²ľý 
ºÄ³ÊýÊýƾ»Æ»·¸ýÁ·²º¾Ä··ÊĵÅ»·²Ãľýº··²·ÊĔÄ´ºþ¶ÊÄÃþ··¿Äµ½þÂÁ»·Ë‚¼·µ»ËÁ»»ÉÁÄ´Âý´Ä´ºË»Â 
ºþ¶ÊÄĽ¾Ä··Á´Ä··‚}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á}º»ÀÃÂýËýÁÄÀÄ·ÈÁÃþ¾Ëý³Ë»ºĔÄÉÃÇÂý´Êĺþ¶‚´··»¸Á»»¸ÁÆÄʺ·È
„ºÊĶĴ¾»Æ»·¸ýÁ»·Ë 
µ·µÁ·ÆÌ·½¸Á»²ÁºËÊ»³»·²¿»»³ÁºÄ³Ä´Á·²ÊÄ´þ¸ƒ¿»¾¶Ì»µÁ·Æ}ĺû¾¶Ê½¸¶}ÊĵÁ»²ʳ¹Á»»¸ÁÃþ¾ËÄ´Âþ
„¼·µ»ËÁ´»ÃýĔýÁʻƷȺÊþÆþ¸Á·²¶Ä·Ë»ýÁ´ÂÄʳ¾ÄÂ˾þ¸}þ²ÊË»¼¾À 
ºþ¶}ÀÁ·²}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á»²ĺû¾ÊĵÅ»·²Å»·Êý¸»²ÁÄÀþÂÃ}ʳ¹Á»»¸Ãþ··¿Äµ½þÂÁºýÂþÀ»»Êµ»·ÂÄ´ 
ºÂÄÆÄÄ´ÁÄÀºþ¶¾À»¶Á·Æ»··ÁÊþ··Ä´º¸»»ÊĔÊ·ÃÊĸ»²‚Ê·¹³ÁÊĺ¾Ä¿ÄµÊýÆôþºÊýÆÁµÄ»ÁºÄ³Ä´¼»¾ÊÄ 
¾¸À„ÁÊþ»ľ·Æ»»ĔÁ·²Ä´Âý¾¾»Æ»·¸ýº½ýÀÊýÆÁÈÂý´Â»²Á»»¸·ÈÁĸĴû·²Á³þ¶Ľ¾Ä··ÁÊÄ»·ºÄÂÄÃþ¾ËÊýÆ»µ 
ý¸ýx „ÁÊþ··Ä´ Á̹ ý ¸»² Ê·¹³ Êĵ w³·º 
¼»¸ÊýƸ»²‚ÁÆÄʺ·ÈÂþ¼·µ»ËĽ»¾ÊĶ 
ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~†’‡ƒ•
q
„ÁýÀÊĴ·»Êĵº´þ¸‚xÃÂýºÃ³¾Ä¸ 
†Ž‡‡‚Ƈ—–ŒŒ

718.705.7174 

‰‡Š€† 

ƒ‡Ž
•–~‡r
–•ƒ6:00€†Ž‰~ƒƒ
r
–•ƒ7:00œ~‹ƒ‡ƒ•— 

€–ƒŒ~‡Š‡ƒƒ
q

ƒŽ‡Œ‚‡

77 Wallabout St.

Š~ƒ‡˜‡–•

–‚~˜ƒŠƒ˜Œ‚‡
2 Shinev Court

•–~Æ~–~
q

—‚~†Œ‚‡

4615 14'th Ave. 

“–~
Š~–—‡
–•ƒ6:00‚—€†Ž‰~ƒƒ
r
–•ƒ6:15‚—•—

‹‡Š—ƒ–‡

–‚~˜ƒŠƒ˜Šƒ€‚Œ‚‡
50Š~–—‡‡†—ƒ…–

ƒ–‡Œ 

‡•Š~‚~Ž˜‚ƒ‡”‡Š
‡—–‚ 

˜’”–‡ ‹‡ƒ†‹‡Œ‡ƒ˜ƒ˜—
38‡‡–ƒ…–~ŽŠ~†Œ‚‡ 

‡•‡˜ƒƒ‰˜‡–…—–…~‹ƒ‡Š‰
–•ƒ7:00‚—

Th Cou
is po
Co n
m Va
in lid
gS T
un ill
da
y
Valid with coupon only 
ʡʠʠʫʡʠ
ʩ
$XJ$XJ