You are on page 1of 1

Rzym, 15 sierpnia 2014

Drodzy cz!onkowie Rodziny Wincenty"skiej!


Wszystkiego dobrego w uroczysto!" Wniebowzi#cia Naj!wi#tszej Maryi Panny!

Odk!d kilka dni temu skierowa"em do wszystkich ga"#zi Rodziny Wincenty$skiej poprzedni
Oklnik mia"o miejsce wiele zdarze$, ktre wymagaj!, abym zwrci" si# do Was ponownie. Nie
chc# przegapi% skierowanego do nas wo"ania o g"#bok! refleksj#.
Od miesi#cy s"yszymy Papie&a Franciszka jak mwi o swoim zaniepokojeniu i smutku z
powodu konkretnej rzeczywisto'ci prze'ladowanych w Iraku chrze'cijan oraz innych sytuacji
dotycz!cych g"odu, suszy, wojen i chorb w wielu cz#'ciach 'wiata, gdzie najubo&si zawsze cierpi!.
Przed kilkoma dniami otrzyma"em list od Michaela Thio, Mi#dzynarodowego Przewodnicz!cego
Stowarzyszenia 'w. Wincentego a Paulo, w ktrym mwi, &e w'rd chrze'cijan prze'ladowanych w
Iraku jest wielu, ktrzy nale&! do Konferencji 'w. Wincentego a Paulo w tym kraju. To dodatkowo
zbli&a nas do tej sytuacji.
Podczas modlitwy Anio" Pa$ski w niedziel#, 10 sierpnia Papie& Franciszek powiedzia":
Niedowierzanie i przera&enie wywo"uj! w nas wiadomo'ci nap"ywaj!ce z Iraku. Tysi!ce ludzi, a
w'rd nich tylu chrze'cijan, jest brutalnie wyrzucanych ze swych domw, dzieci umieraj! z
pragnienia i g"odu podczas ucieczki, kobiety s! porywane, ludzie gin! w masakrach; wszelkiego
rodzaju przemoc, wsz#dzie niszczone domy, dziedzictwo religijne, historyczne i kulturowe.
Wszystko to powa&nie obra&a zarwno Boga jak i ludzko'%. Nie wolno nienawidzi% w imi# Bo&e!
Wojna nie mo&e toczy% si# w imi# Bo&e!
Nie ignorujmy jako cz"onkowie Rodziny Wincenty$skiej apelu Ko'cio"a i Ubogich,
zw"aszcza z Iraku, o jedno'% w tej sprawie. Niedawno, w raporcie Papieskiej Rady Cor Unum
zauwa&ono, &e od czerwca w Iraku prowadzone s! programy pomocy humanitarnej dla uchod(cw
irackich. Dlatego, je&eli mo&emy w"!czy% si# materialnie to zrbmy to za po'rednictwem
krajowych struktur Caritas oraz Konferencji Biskupw.

Lecz przede wszystkim chcia!bym zaapelowa# do wszystkich ga!$zi, na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym o zorganizowanie kreatywnego dnia modlitwy (i postu) w
pi%tek 22 sierpnia, kiedy &wi$tujemy wspomnienie Naj&wi$tszej Maryi Panny Krlowej.
Mdlmy si#, jak to powiedzia" Papie&, wsplnie do Boga pokoju za wstawiennictwem
Dziewicy Maryi: Panie, obdarz pokojem nasz dzisiejszy dzie$ i uczy$ nas budowniczymi
sprawiedliwo'ci i pokoju. Maryjo, Krlowo Pokoju, mdl si# za nami!
Wasz brat w )wi#tym Wincentym
G. Gregory Gay, C.M.
Prze"o&ony Generalny

You might also like