P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ

www.swdaf.com 1
הכ קרפ ארקיו
(א) :רֹמאֵ ל יַני ִ ס רַ הְ הֶ ֹמ לֶ א קָוֹקְי רֵ ַ דְיַו
(ב) ָ ַ ץ ֶ רָ ה ה ָ תְ ב ָ ְו םֶ כָ ל ן ֵ תֹנ יִנ ֲ א ר ֶ ֲ א ץ ֶ רָ ה ל ֶ א אֹב ָ ת יִ םֶ הֵ לֲ א ָ ְ ר ַ מְו לֵ א ָ ר ְ ִי יֵנְ לֶ א רֵ ַ :קָוֹקי ַ ל ת
(ג) ָ ֵ ְו ֶ ד ָ ע ַ רְז ִ םיִנ ָ ֵ : ָ תב ְ תֶ א ָ ְ פַ סְו ֶ מ ְ רַ רֹמְז ִ םיִנ
(ד) רֹמְ ז ִ ת א ְ מ ְ רַ כְו ע ָ רְ ז ִ ת א ְ ד ָ קָוֹקי ַ ל תָ ַ ץ ֶ רָ ל הֶי ְ הִי ןתָ ַ תַ ַ תִ עי ִ בְ ַ ה הָ נ ָ ַ ב :
(ה) רֹצְ ב ִ ת א ֶ ריִ זְ נ י ֵ בְ ִ ע תֶ אְו רצ ְ ק ִ ת א ְ ריִ צ ְ ק ַ חי ִ פְ ס תֵ א ץ ֶ רָ ל הֶי ְ הִי ןתָ ַ תַ נ ְ :
(ו) : ָ ִ ע םי ִ רָ ַ ה ְ ב ָ תְ ל ְ ריִ כ ְ ִ לְו ֶ תָ מֲ אַ לְו ְ ְ בַ עְ ל ְ ל הָ לְ כְ ל םֶ כָ ל ץ ֶ רָ ה תַ ַ ה ָ תְי ָ הְו
(ז) :לֹכֱ אֶ ל ָ תב ְ לָ כ הֶי ְ ה ִ ֶ צ ְ רְ ר ֶ ֲ א הָ ַ חַ לְו ְ ְ מֶ הְ בִ לְו ס

פ תומש גכ קר
(י) : ָ תב ְ תֶ א ָ ְ פַ סְו ֶ צ ְ ר תֶ א ע ַ רְז ִ םיִנ ָ ֵ ְו
(אי) ָ ְ ַ טְ נ הָ ֶ טְ מְ ִ תִ עי ִ בְ ַ הְו : ֶ תיֵזְ ל ְ מ ְ רַ כְ ל הֶ ֲ ע ַ ןֵ ה ֶ ד ָ ַ ה תַ ַ ח לַ כאֹ ם ָ ר ְ תִיְו ֶ ַ ע יֵנֹיְ בֶ א לְ כְו

דל קרפ תומש
(אכ) תֶ ֵ תֹ ְ ִ י ִ עיִ בְ ַ ה םַ ב דֹבֲ ע ַ םי ִ מָי תֹ ְ ִ ריִ צ ָ ַ ב י ִ רָ חֶ :

ב דומע ב ףד ןטק דעומ תכסמ ילבב דומלת - א דומע ג
ןיב ,תיעיבש אלא .ןנבר ורש אדיספ םוקמבו ,אוה אחריט םושמ דעומ אמלשב .תיעיבשבו דעומב ןיחלשה תיב ןיקשמ :ןנת
רוז םושמ רמאד ןאמל שרוח םושמ רמאד ןאמל ןיבו ,ע - ?ירש ימ תיעיבשב השירחו העירז - ןמזב תיעיבשב :ייבא רמא
איה יברו ,הזה טומש הטמשה רבד הזו +ו"ט םירבד+ :רמוא יבר ,אינתד . - תטימש תחא ,רבדמ בותכה תוטימש יתשב
עקרק טמשמ התאש ןמזב .םיפסכ תטימש תחאו עקרק - תא יאש ןמזבו ,םיפסכ טמשמ התא עקרק טמשמ ה - התא יא
.םיפסכ טמשמ אנמחר רסא אל תודלות ,אנמחר רסא תובא ,ןנבר אמית וליפא :רמא אבר +ה"כ ארקיו+ ביתכד ,
יאמל ,הריצק ללכב הריצבו ,העירז ללכב הרימז ,ידכמ .'וגו ערזת אל ךדש ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו
תודלות ינהאד :ארמימל ?אנמחר והניבתכ אתכלה - אתיינרחאא ,בייחימ - .בייחימ אל - ערזת אל ךדש :אינתהו ?אלו
ןינמ ,רומיזו עוריז אלא יל ןיא ,רמזת אל ךמרכו שוכינל רודיעלו חוסיכלו לכ אל .אל ךמרכ אל ךדש :רמול דומלת ?
ןיאש ןינמ .ךמרכבש הכאלמ לכ אלו ,ךדשבש הכאלמ ןימסרקמ ןיאו , ןידרזמ ןיאו , ןיגספמ ןליאב - ל דומלת אל ךדש :רמו
ןיאש ןינמ .ךמרכבש הכאלמ לכ אלו ךדשבש הכאלמ לכ אל ,אל ךמרכ ןילבזמ ןיאו , ןיקרפמ ןיאו , ןיקבאמ ןיאו , ןינשעמ
ןליאב - אל לוכי .אל ךמרכבש הכאלמ לכו ,אל ךדשבש הכאלמ לכ ,אל ךמרכ אל ךדש :רמול דומלת שקשקי תחת
אלו ,םיתיזה רדעי אלו ,םינפגה תחת ימ םיעקנ אלמי ם השעי אלו , םינפגל תויגוע - ערזת אל ךדש :רמול דומלת העירז
התצי המלו ,התיה ללכב - םרכבשו הדשבש הדובע ,תדחוימ העירז המ :ךל רמול ,הילא שיקהל - איהש לכ ףא
םרכבשו הדשבש הדובע ! - ארקו ,ןנברדמ - אמלעב אתכמסא +ג"כ תומש+ ביתכ אהו ?ירש ימ תיעיבשב שוקשקו .
שת תיעיבשהו הנטמשת .התשטנו הנטמ - התשטנו ,שקשקלמ - !לקסלמ - ;ווה ישוקשק ירת :אמח רב אבקוע בר רמא
דח - דחו ,ינליא ייורבא - ןליא ייורבא .יליפ ימותס - יליפ ימותס ,רוסא - ירש .

ב דומע נ ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
יאו אתאו ,ןירתאל הימרי רב הבר עלקיא :אבא רב ףסוי בר רמא :הידיב אתינתמ יתי תיעיבשב ןימהזמו ןיעילתמ ןיאו
,דעומב ןימהזמו ןיעילתמ ןימזגמ ןיא ןאכו ןאכ , תיעיבשב ןיב דעומב ןיב םוזגל ןמש ןיכסו רגנ רב אלו רגנ תילו ,
אק תיעיבשא דעומ אמיליא ?היל אישק אק יאמ ,הל אניקרפמו אנא רגנ רב אלו אנא רגנ אל אנא :אניבר רמא .הניקרפיד
שק ?ימד ימ ?רוסאד דעומ ש"מו ,ירשד תיעיבש אנש יאמ ,היל אי תיעיבש - דעומ ,ירש אחריט ,אנמחר רסא הכאלמ -
רוסא ימנ אחריט 'יפא ! םוהיז ?ימד ימ ?רוסאד םוזיג ש"מו ,ירשד םוהיז ש"מ ,היל אישק אק םוזיגא םוהיז אלאו
רוסאו אנליא ייורבא םוזיג ,ירשו אנליא ימוקוא ! זא םוהיז אלאו היל אישק אק םוהי ,תיעיבשב ןימהזמו ןיעילתמ :ינתקד ,
,ןיא ה"ר דע ;ה"ר דע ןתוא ןיקשמו ,םיתב םהל ןישועו ,ןתוא ןימטוקו ,ןתוא ןיכרוכו ,תועיטנה תא ןימהזמ :יהנימרו
!אל תיעיבשב ,רוסאו אנליא ייורבאל דח ,ווה ישוקשק ירת :אמח רב אבקוע בר רמאד ,אמח רב אבקוע ברדכ אמלדו
חו רוסאו ינליא ייורבאל דחו ,ירשו ינליא ימוקואל דח ,יוה ימומהיז ירת נ"ה ;ירשו יליפ ימותסל ד ! הכיסא הכיס אלאו
היל אישק אק דע ןתוא ןימטפמו ,ןיבקנמו ,ןיגפה תא ןיכס :יהנימרו ,תיעיבשב ןיבו דעומב ןיב םוזגל ןמש ןיכס :ינתקד ,
!אל תיעיבשב ,ןיא ה"ר דע ;ה"ר וא אכה ?ימד ימ רוסאו אריפ ימוטפ םתה ,ירשו אנליא ימוק !

א קרפ ןטק דעומ תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת
.ןוליק ימכ ןהש ינפמ םימשג ימ ורזג ןנחוי ר"א םימשג ימ ןוליק ימ אחינ אה דעומב אלא ונש אל 'ר םשב אנסיב 'ר
הכאלמב תרתומ איהש י"ע תיעיבש דעומ ןיב המ תיעיבש ןיב המ .רתומ תיעיבשב ןיב חירט אוהש רבד ןיב וריתה
תיאו .חרט וניאש רבד דבלבו דבא אוהש רבד אלא וריתה אל הכאלמב רוסא אוהש י"ע דעומ .חירט וניאש רבד
ורסא רצק ונמזש י"ע דעומ .וריתה הבורמ ונמזש י"ע תיעיבש אדה ןמ הניעמשימ יעבד םינורחאה םימי העבש ןתוא .
לגרה ימי העבשב ןנידבעימ ארבתסמ אל .ןירוסא ויהיו


ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 2
םרכבו הדשבש הדובע

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ י"שר (םרכבו הדשב ךיישש הדובע)
םרכבו הדשב איהש הדובע לכ ףא - תויגועו םיעקנב םימו רודיעו שוקשק אצי ,יטרפ ינה לכ ןוגכ ןהינשב ןניאש .'וכ

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ תופסות (םרכבו הדשב ךיישש הדובע)
ףא םרכבשו הדשבש לכ - םרכב ןיבו הדשב ןיב תוגהונ ליעלד תודובע ינה לכו ןכ ןיגהונ התע ןיאש ןהמ שיש וליפאו
.םרכבו הדשב ןתושעל ןיליגרו ךכ ןישוע ויה ןמוקמבש ל"י

ב דומע נ ףד הרז הדובע תכסמ י"שר ינליא ימוקוא) ≠ (םרכבו הדשבש הדובע
ןימהזמו - ק תצק הרשנו ןליאב הכמ שישכ ןירשוקו לבז םש ןיקיבדמ ותפיל תומי אלש דעומד ןילבזמ ןיאל יאה ימד אלו
(ג ףד) ןטק םרכבשו הדשבש הדובע איוהו עקרקד לובז םתהד .
םוזיגל ןמש ןיכס לבא - ןליאה תומי אלש ידכ אנמחר רסא עקרק תדובע איהש הכאלמ ןכל םדוק םזגנ םא ואל ינהו
אמלעב אנליא ימוקואד והנינ עקרק תכאלמ אוהש תומכב ודימעמ אלא ןליאל וחיבשמ ןיאו תומי אלש אוה .

י"שר י"תכ א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ ינליא ימוקוא) ≠ (םרכבו הדשבש הדובע
... לבא שוקשיק תואיגועו ןניא הדובע אל םרכב אלו הדשב ןניאד ןיחיבשמ ןליאב אלא ימוקוא אנליא אמלעב אוה יכה
ןנירמג הל תרותב םינהכ ...
ס ת ימו יליפ , ןילגמש םישרשה ןיסכמו םתוא םתוסו יליפ תומוג עקרקה .

א דומע א ףד ןטק דעומ תכסמ ףסוי יקומינ (הנשב תחא םעפ קר ןישועש הבושח הכאלמ)
'וכו ערזת אל ךדש ביתכדכ תיעיבשב תרסאנ עקרקה תדובע לכד ג"עאד ןהיליאמ ואציש ןיחיפסה ןיקשמ ימנ תיעיבשבו
לכ ןניפלי והיינימו ויפנעש ןליא אוהש ןידרזמו ןליאה ןמ םישביה םיפנעה תכיתח אוהש ןימסרקמו ןילבזמ ןוגכ תודובע ראש
אלש הלעמל וילע ולעיש ידכ ןתוא ןירשוקש ןאכלו ןאכל הטונ ופונש ןליאב אוה ןיגספמו ןאכמו ןאכמ ןהמ ןיכתוח ןיבורמ
ןליאה ףוג לע ודבכי א םעפב והל יגסד ןה תובושח תוכאלמ ולא לכ האקשה לבא הרימזו העירזד אימוד הנשב תח
אירש ךכיפלו הבושח הדובע ירקימ אל רידת הכירצד :

ן"רה ישודיח א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ (הנשב תחא םעפ קר ןישועש הבושח הכאלמ)
,'וכו תדחוימ העירז המ העיטנו העירזד אימוד הנשב תחא םעפ ןהל ידו ,ןה תובושח ליעלד תוכאלמ ךנהו :'יפ לבא ,
הדובע הבושח ירקמ אל ,רידת רידת תוכירצד האקשהו שוקשק ןתושעל רתומו (הבושח הדובע ל"צ)

א דומע ב ףד ןטק דעומ תכסמ יריאמל הריחבה תיב (הנשב תחא םעפ קר ןישועש הבושח הכאלמ)
תיעיבשבו תיעיבשב הרוסא עקרק תדובעש יפ לע ףא 'יפ הבושח הדובעב אקוד השירחו העירז ןוגכ לוביזו הרימזו
תושבי ןניאש יפ לע ףא רתויב ןיבורמ ןהשכ םיפנעה תתירכ אוהו דוריזו ןליאה ןמ םישביה םיפנעה תכיתח ל"ר םוסריקו
הטמל םנינע ראבתיש ומכ הלעמ ךרד ןלודג תולעהל םתוא ןירשוק ןאכלו ןאכל תוטונו תוליפשמ ויפנע םאש אוהו גוספו
תורמוגש דע תובושח ןהש ולאל םימודהו הכירצש האקשה ןוגכ הבושח הניאש הדובע לבא תחא םעפב ןכרד תא
תיעיבש התיהש ןמזב 'יפאו ורזג אל אדיספ םוקמבש ןהילאמ ןיאצויה ןיחיפס ןיקשמו תרסאנ הניא דימת תושעל
הרותה ןמ וב תגהונ ןיחלשה תיבב אלא ורתוה אל ולא םירבדו ...

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ א"בטירה ישודיח ) ? ע תחבשמש הליגר הדוב ? (
.תדחוימ העירז המ חיבשהלו תודשל הכירצו הליגר הדובע איהש 'יפ .'וכו לכ ףא ,

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ ש"ארה תופסות ) ? הרימזו העירז ןיעכ ? (
רוסאל [אלמ] (אלא) וניאש ללכ היל ירקו הרימזו העירז ןיעכ איהש םרכו הדש תכאלמ לכ

דימלת י רפמ לאיחי וניבר סי (ומצע ןליאב הדובע וא עקרקה חבשל הדובע)
.הדובע לכ ףא םרכבו הדשב יכייש והלוכא ינהו , הדשב ךייש חוסכו רודע שוכנ , ןליאב יכייש גוסיפו זורזו םוסרכ ,
םרכ ונייהד ,תיז םרכ דע 'תכד , עקרק יחובשאל אלד ,הדשב אל הדובע ןניא אתירבה ףוסד ינה לכו שוקשק אלא
ע אלו ,והל דיבע ידימ אלו דיבע אל ןליאה ףוגב אהד ,םרכבש הדוב .
ולגתנשכ ימנ יא ,תורורצה וילעמ ריסמו הלטונו הרפוח יאדמ רתוי עקרק וישרש לע שישכ ,קזחו אירב ןושל .אנליא ייורבא
,םתוסכל הנימש רפע ינימו םיקד תורורצ איבמ םישרשה עקרק תדובע יורקו חיבשמ ןליאה הזבו .
.יליפ ימותס וג םתוסש ןליאהו ,ךכב תחבשמ עקרקה ןיאש עקרק תדובע הז ןיאו ,ןאלמו ןליאה תחתש עקרקה תומ
וחכ שיחכי אלש ותלעמב דמוע אלא וז הכאלמב חיבשמ וניא ומצע .


ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 3
'ב רהב תשרפ שיר הלאש קמעה ב"יצנ הדובע) (הדשל תדחוימה
... ה אלא " ניאש הריפח כ"אשמ ,ןילודגל עקרקה תדובעל תדחוימש הכאלמ אקווד פ רצחב םגד ,הדשל תדחוימ ה
'יפ ,'םרכבו הדשב הדובע אוהש רבד אלא יל ןיא ףא' :אתיירבה ףוסב ןושלה קודקד והזו ,אמוג תושעל אתיא תיבבו
הדובעל דחוימ ןיאש רבד יקופאל . טעממד עמשמ 'םרכבשו הדשבש הדובע לכ ףא' סירגד הארנ י"שר ירבדמ לבא
ןהינשב הניאש הדובע א שממ ונבר ןושלכו . ןהש ןידחוימ רומיזהו ערזה המ' :רהב תשרפ כ"תבו ב"ה ז"פ תבש אתי
אלש םישענש םירבד םהש ,םימל םיעקנו תוריפח יקופאל ונייהו 'ןליאבו ץראב הדובע אלא יל ןיא ףא ןליאבו ץראב הדובע
.כ"ג היתשלו שימשתל אלא ץראה תדובעל

כ ןטק ףיעס זי ןמיס תיעיבש 'לה שיא ןוזח ) הדובע רשכה ≠ (םרכבו הדשבש הדובע
.םרכב הדובע איהש וא הדשב הדובע איהש ל"רד ל"י הרואכלו... םוקמ אלא ןניאו םרכל םולכ תוליעומ ןניא תויגועו
יליפ ימותס שוקשק ןכו תוקשהל רשכה אלא וניא םימ םיעקנ ןכו ,הדובעל רשכה . ןכ א"בטירב יתיאר בוש .

) אנליא ימוקוא יליפ ימותס (

כסמ לאננח וניבר ב דומע נ ףד הרז הדובע ת ינליא ימוקוא) רתומ וליפא (תורוסאה תוכאלמב
... םימ תונליאה תא ןיקשמ ןימהזמ לבזו . .. םוהיז .רוסא םוזיגו .ירש תיעיבשב םוהיז יאמא היל אישק םוזיגא םוהיז יאו
ןליאה תא אמהוז ליכאהל לוביז אוהש אנליא ימוקוא תומי אלש ירש . םוזיג םירחא ףילחהל תורומזה ךותיח אוהש
ירפהלו ןליאה תורבהל ןהיתחת רוסאו אוה וח .

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ י"שר ינליא ימוקוא) (אדיספ =
יליפ ימותס - לש םיעקב םתסמש ןליא .
ירש - םושמ היב תיאד אדיספ .

ב דומע נ ףד הרז הדובע תכסמ י"שר ינליא ימוקוא) ≠ (םרכבו הדשבש הדובע
ןימהזמו - לבז םש ןיקיבדמ ותפילק תצק הרשנו ןליאב הכמ שישכ ןירשוקו תומי אלש דעומד ןילבזמ ןיאל יאה ימד אלו
(ג ףד) ןטק עקרקד לובז םתהד םרכבשו הדשבש הדובע איוהו .
םוזיגל ןמש ןיכס לבא - ידכ תומי אלש ןליאה אנמחר רסא עקרק תדובע איהש הכאלמ ןכל םדוק םזגנ םא ואל ינהו
שמ ןיאו תומי אלש אוה אמלעב אנליא ימוקואד והנינ עקרק תכאלמ אלא ןליאל וחיב אוהש תומכב ודימעמ .

י"שר י"תכ א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ ינליא ימוקוא) ≠ (םרכבו הדשבש הדובע
... לבא שוקשיק תואיגועו ןניא הדובע אל םרכב אלו הדשב ןניאד ןיחיבשמ ןליאב אלא ימוקוא אנליא אמלעב אוה יכה
ןנירמג הל תרותב םינהכ ...
ס ימות יליפ , ןילגמש שרשה םי ןיסכמו םתוא םתוסו יליפ תומוג עקרקה .

א קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
ח הכלה
תיעיבשב ןיחלשה תיב ןיקשמ רשעמ רתי הזמ הז ןיקחורמ ויה םא תונליאה הדש ןכו ,רתויב האמצש העירזה הדש איהו
ןיברוקמ ויה םאו ,הדשה לכ תא וקשי אל לבא ,ןליאל ןליאמ םימה תא ןיכשומ האס תיבל ןיקשמ האס תיבל רשע הזל הז
.ודספי אלש תונליאה ליבשב תיעיבשב םימב ותוא ןיציברמ ןבלה רפע ןכו ,ןליבשב הדשה לכ
ט הכלה
םימ םיעקנה תא ןיאלממו הלחתכ םימה תמא תא ןישועו ,םינפגל תויגוע ןישועו .
י הכלה
,הלא לכ וריתה המ ינפמו בש ץע לכ תומיו החלמ ץראה השעת הקשי אל םאש ה ולאה םירבדה רוסיאו ליאוהו ,
ולא לע ורזג אל םהירבדמ םהב אצויכו .ונראיבש ומכ םהלש תודלות יתשו תובא ינש ןתוא אלא הרותה ןמ רוסא ןיאש

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ ש"ארה תופסות ינליא ימוקוא) ≠ (םרכבו הדשבש הדובע
ןינשעמ ןיאו ןיקבאמ ןיאו ןילבימ ןיאו ןיקרפמ ןיא פמ . תוריפל לצ ושעי אלש ידכ ןילעב ןיקרפמ ימלשוריב והל '
,קבא הל ןישוע ןיקבאמ ,ןיעלות וכותבו תלבי ומכ ןליאה לע הלועש םימעפ ןליאה ןמ ןילביה ןילטונ ןילביימ ,המחב ולשבתיו
מ ןילקיד תבכרה ןינעב ('א ו"נ) וגהנש םוקמ 'פב וריכזהש ותוא ןיעכ קבא הל ןישוע 'יפ ,ןיננתמ ןינשעמ ארד אסא יתיי
היבילא והל ודשו והל יחתרמו ירעשד אחמיקו אנפדד ארבשו ןיכילשמש םימעפו ומטפל ידכ ךכב ותוא ןינשעמש םימעפ
קבא ול ןישוע ןושל והזו ותוא ןיחיתרמ ןיאו ויתוריפ קתמל וא ומטפל ידכ ובלב ןיממס לש קבאה תא 'יפ ךורעבו ,
ןיקבאמ ,וילעמ קבאה ןיריסמ ןינשעמו ע ןישוע יאמד שוריפה הז לע לפונ וניא ןושלהו ,םיעלותה ותומיש ידכ ןליאה תחת ןש
,אכה אכיא קבא הל ןישוע ןליאה תרימש אלא ןליאה םוטפ םהב ןיא תוכאלמה ולאב דועו ירש ןליאה תרימשו
ירש אנליא ימוקוא 'מגב ןנירמאדכ וע תיב הל השועה תיב הל השועל םהזמה ןיב המ יעב אניבא 'ר ימלשוריבו לצ הל הש
.רמוש בישמכ אלא וניא םהזמהו ותמחמ הלדגו
ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 4
א דומע ב ףד ןטק דעומ תכסמ א"בטירה ישודיח
.תיעיבשבו לעבה תיב אנש אלו ןיהלש אנש אל םהב בותכש םישוריפ שי אלו אנמחר רסא תובא ארמגב ןנירמאדכ
,תודלות תיעיבשבו דעומב והניברע אנת אהד ןכ שרפל ןכתי אלו שריפש המ ןכו , ימימ אל לבא ןנתד אהד המלש וניבר
,ארמגב ישורפל היל הוה אנווג יאה יכ לכו ללכ 'ינתמד אנשילמ יכה עמשמ אל יאק דוחלב דעומא ןוליקה 'ינתמ יאדו אלא
כ"ג ורסאו ,דבא וניאש רבדב תודלות ורסא םימכח ,הדלות האקשהו ורש תודלות אתיירואדמד ג"עאד הטשפכ
ע ,חרוט לש רבד דבאה רבדב הז רבדב דעומ לש ולוח ןיעכ והואש ןיגספמ ןיאו ןירדוע ןיאש ('א 'ג) ארמגב אינת אהו ,
.אמלעב אתכמסא ארקו ןנברדמ אדומלת המקואו אתיירב הלוכו ןיקבאמ ןיאו

א דומע ג ףד ןטק דעומ תכסמ א"בטירה ישודיח ) ש"רה ומכ 'א העד ; א"בטירהו ינליא ימוקוא (תטעומ החרטב קר
נברדמ ןניקרפו .אמלעב אתכמסא ארקו ן יכיהו ןנברדמ 'יפא שכנל רסא אכהו והנינ ידדה יכ הקשמו שכנמ אלהו ת"או
יריימ לעבה תיבב אתיירבד םיצרתמ שי ,האקשה 'ינתמב ןנירש , האקשהכו הבר אחריט שוכינד ןוכנהו ,אריהנ אלו
אימד ןוליקד כ"שמ 'יע ,ה"א+ . .+תיעיבשבו ה"ד 'א 'ב ליעל וניבר

ב דומע נ ףד הרז הדובע תכסמ יריאמל הריחבה תיב ) רומשל אנליא ימוקוא ע ליחתה םא לבא רוסא ובצמ " רתומ ש (
רבכ ה תדובע ןכו תיעיבשב הרוסא עקרק תדובעש תעדי הריצקה לעו הרימזהו העירזה לע אלא ןיקול ןיאו תונליא
ךרדה לע דריז וא םסרק וא רדע וא שדנ וא חסכ וא שרח ןוגכ תודרמ תכמ ותוא ןיכמ תוכאלמ ראש לבא הריצבהו
ןטק דעומ תכסמב ונשריפש ואפרל אלא ןליאה חיבשהל ןישענ ןיאש םירבדב ףא אלא ולא תוכאלמב רבד ףוס אלו
וא הבס וזיאמ רוסא ותנכתמ לע ודימעהל םתימהל ויתחת ןינשעמ ןיא םיעלות וב ולדגתנ םאש אוהו ןיעלתמ ןיא דציכ
ותוחל דימעהל אמהוז וב שיש רבד הזיא וא לבז םש םיכרוכ ויה ותפילק תרשמו ןליאב הכמ התיהשכש אוהו ןימהזמ אלו
רתויב וחימצהל ידכ ףנעה תכיתח אוהו ןימזגמ ןיאו הב ותוא ןיכרוכו בא וקזחל ידכ ותוא ןיכס תיעיבש ברעמ םזגנ םא ל
ךכב תומי אלש יפ לע ףא ךתחה םוקמ דצמ ותוכר בורמ ושיחכהל וביבס לבוגמ רפא תניתנ אוהו ותוא ןימטוק אלו
יאדמ רתוי ןמש אוהשכ ויתוריפ רישי אמש ןיאריתמו אוהו םיתב ןהל ןישוע ןיא ןכו אמטיק ומוגרתש רפא ןושלמ רזגנו
משל ביבס רדג ראש ןכו ןלושב תעשב ןנמש תוברהל םכותב ןמש ןתיל םבקני אלש וא ןיגפה תא ךוסי אל ןכו רוקה ןמ ור
חורה םהב סנכי אלש ןליאה ישרשב םישענה םיבקנ םותסל תטעומ הריפח אוהו םיתיזה תחת אוה שקשקמ לבא תודובע
רוסא ותחמצהב תולעלו וחיבשהל ןיוכתמ םא לבא תפסותב תורתומ ולא תוכאלמו וב ןיגהונ ויהש ןמזב ףא תיעיבש
תונליא ראשב ףא אלא דבל תועיטנב אלו םייק שדקמה תיבש ןמזב אוהו תועיטנה תא ןימהזמ ןאכ ורמאש יפ לע ףאו
יל שי וזב ןיקלוח שיש יפ לע ףאו בורה דצ לע תועיטנל ולא תוכאלמ לש ןכרדש ינפמ אלא םירבדה ןיא הנשה שאר דע 'וכו
הש תחא תויאר יתש הב ךרדכ אל תונליא ראש ןיא תועיטנ ןאכב תושקהל ול היהש דועו תועיטנל הרתוה השירחה ףא יר
:אל המצע תיעיבש ןיא תיעיבש תפסות השקהש

ב הנשמ ב קרפ תיעיבש תכסמ ש"ר ינליא ימוקוא) אדיספ = , רתומו וליפא (תורוסאה תוכאלמב
ןירדעמ - םירוושב שרוח ןיעכ םדא ידיב רפוחש לזרב ילכ הריפח ןינע (ז היעשי) ןורדעי רדעמב רשא םירהה לכו ןושלמ
איה 'יירואד השירחד בג לע ףא ('ב 'לה) 'לשוריב 'יאדכ ןישרוחל ןידה אוהו אכה הל ירש תיעיבש תפסותב הרסואל ול 'יהו
לש קריה ךכב ןקתימ קרי הב שיש הנג ימנ ןיחלשה תיב ןכו .[תישש תוריפ ךרוצל] השועש ןויכ שדקמה תיב ןמזב וליפאו
תישש וליפא תורתומ תישש תוריפ ךרוצל השועש השירח ןוגכ אתיירואד וליפא הכאלמ לכד רבדב ןיקוליח המכ שיו
תיעיבש תפסותב תיעיבש תפסות ינפל וליפא ומצע ןליאה ךרוצל ףא אלא תוריפ ךרוצ הניאש השירחו ןנישרפדכ
ךנה לכו רתומ ןכל םדוק רוסא תיעיבש תפסותב הלחתב ןליא עטילו תרצעה דע אלא ןנירש אלד ליעל ןנתדכ הרוסא
סותב רוזג אל תישש ךרוצל ןניאש ןהב שיש יפ לע ףא הנשה שאר דע אכה אנירשד תוכאלמ 'יפאד םושמ תפ
אתיירואדמ ןירוסא אל המצע תיעיבשב ק"ומ שירב ןנירמאדכ (א ג) אנמחר רסא אל תודלות אנמחר רסא תובאד
ואל תיעיבשב תודלותד םושמ ירשד םתה עמשמ ןיחלשה תיב תוקשהל ןוגכ אדיספ םוקמב המצע תיעיבשב וליפאו
רוזג אל םדוקמו 'יירואד :

דס ןמיס ב קלח ט"יבמ ת"וש ) קשה י תרתומ ה יפא לכה דיספי רשאכ ' םא ךרע ה דספה טעומ יפאו ' אתיירואד תיעיבשב (
... יברד ןנברכ אבל דיתעל השדק אלד אמעטמ יוהד הארנ ןנברדמ הזה ןמזב המורת ירבסד אתוובר ינה לכד ןויכו
ןנברדמ איוהו השדק אל תיעיבשב ימנ ה"ה כ"א יסוי רומג סנוא ןיאש י"פעא סנוא תצק שישכ עורזלו שורחל םילוכיו
ל"ז י"שר שריפדכ אנונרא םושמ אלא תטימש ןכו םהירבדמ ץראב 'גהונ תיעיבשב עקרק תטימש בתכ ךוניחה רפסבו
א יבר אינתד איה יברו הזה ןמזב 'יעיבשב חלושה קרפ יתיימד יברכ ירבסד הארנ ינה לכו כ"ע ילוכ םוקמ לכב םיפסכ רמו
ל"ז י"שר שריפלו םיפסכ טמשמ התא ןיא עקרק טמשמ התא יאש ןמזב רבדמ בותכה תוטמש יתשב טומש הטמשה רבד
'א 'וכ גהונ לבויהש ןמזב אלא תגהונ הטימש ןיאש ןינמ 'שוריב 'אדכו 'יעיבשב עקרק 'דובע 'טמש איוה עקרק תטימש יאד
בה ו"מק 'יס ג"מסבו 'וכ 'יעיבש תטימש 'או לבוי 'טימש בקעי וניבר שריפ ןכו םהירבדמ תגהונ הטימשד בתכו הז 'שורי אי
יוהד רמאד אוה יברו הזה ןמזב תיעיבשב ןנירמא ק"מ שיר ןכו יברכ רבסד לובזורפ ןקת ללה ירהש יברכ הכלהו
ןיחלשה תיב תאקשה ונייהד ןנבר ורש אדיספד אתלמו ןנברדמ ...
ותוא רכחש הדש ול שיש לארשי יכ הז לכמ ונל אציו המ לכ לע קח ודבעל וא ךלמל שיו שממ ולש אוה וליפא וא יוגה ןמ
אוהש ותוא ערוז היה םא עקרקה איצומ היהש קלחה ול תתל ונחירכי ותוא ערזי אל וליפאו עודי קלח העירזה ןמ אציש
ל"ז י"שר שריפל ינונרא ומכ יוהד וב שורחל רתומ וכי ןנברדמ הזה ןמזב תיעיבשד ירבסד אתוובר ינה לכו שרפל םיל
לודג סנוא היהיש ךירצ וניאו הז שוריפ וניאש הדשה םא ש"כו ולש עקרקב ערוז אוהש ומכ ולש םירקבב שורחל לוכי ןכו
ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 5
שורחלו וערזל ול רתומש ונערזי אל םא ךלמה קח עורפל והוחירכי םאש תוריכש ומכ ונייהד יוגה ןמ ותוא רכחש אלא ולש
וא ולש הדש יוגל ריכשמש לארשיו ןירקבב יוהד רתומ םינש המכל תיעיבש תנש םדוק יוגל וריכשהו הדש יוגמ רכש
ורוש לבא רוסא תיעיבשב יוגל הדש ריכשהל לבא תבשב וליפא תושעל לוכיד הכאלמ תושעל םימי המכל יוגל רכושכ
ינארטמ היעשי וניבר בתכו ז"עד ק"פ אתיאדכ תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ וניאד תיעיבשב ריכשהל רתומ ויקספב
יוגל ריכשהל לוכיו תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא ןיא תבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדאש י"פעא ל"זו םש
רוכשי אלו ילוכו רוע ינפל לע רבועש ינפמ תיעיבשב הב שורחל דושחה לארשיל הנריכשי אל לבא תיעיבשב וב שורחל
והדש תתיבש לע הווצמ םדאש יוגל וליפא תיעיבשב והדש ןאכמ הארנו ל"כע ץראל היהי ןותבש תבש 'אנש תיעיבשב
וליפא ירש םינש המכ העלבהב לבא יוגל ריכשהל רוסאד אוה תיעיבש ךרוצל םדוקמ וא ומצע תיעיבש תנשב אקודד
הריכשהל ירש אלד הארנ יוגמ לארשי רכשש הדש וליפא תיעיבש תנש הב דובעי אלש רשפיאד הטימשה תנשב הדבוע
תנשב רחא יוגל ערזיש יוגל ליאשהל וא רוכמל לוכיש םיערזב ה"הד הארנ תיעיבש תנש ךרוצל וא המצע תיעיבש
.תבש ןידב רהזי תיעיבש תנשב ותמהב יוגל ריכשמשכו דוחל עקרק תתיבש לע אלא הווצמ יניאד רושב ומכ תיעיבשב
תא ןיקשמ ק"מ שיר ןנת אה םהימודו ןורשה תלצבח ומכ םיבשעו תוקרי תאקשה ןינעלו דעומב ןיחלשה תיב
ינה לכו תיעיבשב תוקשהל רתומ דעומב תוקשהל רתומש המ לכד עמשמ ידדה ידהב והל ינתד ןויכו תיעיבשבו
םא דספיש המ לכד אטוז אדיספל הבר אדיספ ןיב ןל ינש אלו תיעיבשב ןכו אדיספ והב אכיאד ה"חב תוקשהל רתומ
ד תוקרי תדיספ ןיב וקלח אל אהד אדיספ יוה ונקשי אל ןויכד הבורמ דספה יוהד תונליא תדיספל טעומ רבד יוה
אתיירואד הזה ןמזב תיעיבשד רבסד ןאמל וליפא ע"כל הז רתהו והיניב ןניגלפמ אל ונקשי אל םא לכה דספיד אוהו
םידספנה םימשבה יצעו בשעו תוקריה תאקשהו תיעיבשב עורזל םיערז תניתנו 'יעיבשב שורחל יוגל המהב תוריכש רתיה
אל םא אל וליפא איצוי היהש המ קלח ונממ םילאושש ינפמ ול רכשומה הדש וא והדש לארשי תעירז רתיה לבא םוקשי
םיסנואשכ אלא רתומ וניא אתיירואד רבסד ןאמלד ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד רבסד אתוובר ינהל אלא וניא הערוז היה
תיעיבשד םירבוסה םה יאדכו רומג סנוא יוהד ךלמה ליח ךרוצל ותוא ןינעמו קחדה תעשב ש"כ םהילע ךומסל ןנברד
םימעפ המכ התע דע הטמש תנש התיהש בצ"רה תנשמ ורבעש תוטמשב יתבתכ י"אב יוגה הדשב ולדגש תיעיבש תוריפ
.הטמש תנש ז"כשה ןושח ט"יבמה םאנ 'כוראב ילצא בותכ אוהש ומכ רועיבב םיבייח םהש

'ד תוא ז"כ ןמיס ןיקסיד ל"ירהמ ת"וש ) צ " אנליא ימוקוא םא ע הכאלמ ריתמ השחכה םוקמב 'יפא וא התימ ןוכסב קר (
ד ( השעשכ ה ג עז הלעמל , אציו ףנע ךומס עקרקל שיחכמה תא ןליאה , ךירצו וצצוקל , רתומ . ) ךא כ ל הז יפל שוריפ ״שר י
ז״עב ) ףד ׳נ ב ׳ ( ה״ד מקיא ,י שריפש ש ם אלש לקלקתי ןליאה תומכמ אוהש , יפלו ז ה ומכ ןכ ןודינב ןדיד , ןויכ רוחיהש
שיחכמ ןליאה ולקלקמו תומכמ אוהש , רתומ ליפא ו לע די י לארשי , לבא יפל שוריפ י״שר ש ם ׳מקוא אנליא אלש תומי
ןליאה , עמשמ אכיה ש ג רו ם קר לקלקתהל אלו תימהל , סא ו ר — יפלו הז ןיא ריתהל ר ק לע ידי ירכנ ו . צ " ע שיו בשייתהל (

שיא ןוזח די ןטק ףיעס אכ ןמיס תיעיבש 'לה ) = ןליאה תתימ (תוריפ השעי אלו וז הנשל ןליאה תומי וליאכ
אהד הארנו תומי אלא ,םלועל ירפ השעת אלו ץעה שביתד הנוכה ןיא 'ץע לכ תומיו החלמ ץראה השעתו' ונבר בתכד
ויתורפ לישבי אלו וז הנשב ...'וגו 'חרפי םימ חירמ .ועזג תומי רפעבו' ד"י בויא וניצמו .

ס אכ ןמיס תיעיבש 'לה שיא ןוזח זי ןטק ףיע ) במרה " בטירב 'א העד = ם " רהו א " ש לקהל ןניטקנ ןנברד ירתבו (
םוזיג ןינעלו ,(ןנברד תונליא ראשד םוזיגד ,ו"ט ק"ס ליעל כ"שמל) , אוהו דאמ קנופמ ץעהש ז"ופתב רודיע לוביז שוכינ
םיקסופה תתגולפב יולת ןתעינמב שביו דספנ םימעפל הרסאד אה םישרפמ שיד ק"ומ שירב בתכ א"בטירהד
לעבה תיבב ונייה תוכאלמ ראשו שוכינ אתיירב ד הארנ) , ןיא תוכאלמ ראשו שוכינ ןינעלד ,אמלעב אנשיל לעבה תיב יאה
,(הרומג אדיספ ןאכ ןיאש לעבה תיב ןיעכ ל"ר אלא ,ןיחלשל לעב ןיב קוליח תעינמב תדספנה הדש איה םא לבא
ירש ולא תוכאלמ ,רומג דספה התעינמל בישח אלד הארנ ,ו"טה א"פ מ"רה הקספו זרואב ןיחסכמ ןיא י"מ ב"פ ןנתד אהו .
ו מ"כו ,זרואב חוסכ ינתמל ךירטצא אל ,הכאלמ םוש וריתה אל ירמגל דספנש םוקמב ףאש ,ללוכ ןיד היה םאש עמשמ ןכ
ירש דספה םושמ ,א"רגה 'יפו ,הקילדה ןמ ליצמכ אוהש הלעה תא לטונד ,ש"רד אמעט שרפמד אהב ב"ה ב"פ ימלשוריב
מ ןנירש יא דוסיב יגילפד רבתסמ אל ןנבר יגילפד ג"עאו ,ש"ר רועיש תערכהב יגילפ אלא דספה םושמ ןנברד הכאל
.דספה ןוליק ימ ומכ וריתה אלו הבורמ חרוט אוהד רבסו קלוח א"בטירהו , ימ וריתה אלד ותטישל א"בטירה הנהו
לכה אדיספ םוקמבד א"בטיר איבהש ןושארה שוריפ םק תיעיבשב ןוליק ימ םיריתמה תעדל לבא ,תיעיבשב ןוליק
ל ל"ייקד ןויכו ,ירש ירש אדיספ םוקמבד אניד םק ותעיסו מ"רה תעדכ תיעיבשב ןולק ימ ריתה , בתכ כ"ג י"נה הנהו
הבושח הכאלמ הניאד אירש האקשה אקודד .'כ ק"ס ז"י 'יס כ"שמכו ונרתהש הזד עמשמ ם"במרה ירבדמ ,לבא
ר איבהש ,ומש ונל עדונ אלש ,ונברכ אוהו ,אדיספ ןיא תוכאלמ ראשבו אדיספ םושמ אוה האקשה א"בטי ש"רה ד"כו
'וכ תוקשהל ןוגכ ירשד םתה עמשמ ,'וכו 'המצע תיעיבשב וליפאו' בתכש ב"מ ב"פ לכ ןיריתמד םתה עמשמד ל"רו
האקשה ומכ דספה םושמ תודלות .
ןויכו ש ה או ת יר ברד ןנ הארנ ד ןניטקנ לקהל פב אתגול ווברד ת א שיו דוע ףינס תעדל וז אהמ שד ןניר ק״מ ׳ו ב ׳ תדיצ
תושיא םירבכעו תיעיבשב ׳יפו ׳ות ד ש יר ןנ לקסל דע ץראה ה יר ד ןנירש חרוט הכאלמו הבושח לש א ח ת הנשב ] והימ
ל״י םושמ וניאש ןיוכתמ תופיל עקרקה [ .
ןכלו םוקמב דספה תומיש לכ ץע ] וא ודספיש לכ יפה ור ת [ שי ךומסל לקהל לכב ולא , ךא צ יר ך לוקשל לכ הדובע
ו ע וב ד ה םא שי הזב ששח תומיש ה ץע לכו וניאש אלא חורה ה רוסא םאו רשפא ל ה ס ת קפ םעפב תחא רוסא ל ע תוש
ש ת י םימעפ , ןכו בייח ןי לבזל שכנלו םדק ה״ר ת ב״יש אלש וכרטצי לבזל שכנלו תיעיבשב ףאו םא אל קיפסי לכל
הנשה לכ יאמ ד רשפא יטועמל בייח טעמל ןכו המ רשפאש ל רחא דע רחא ה׳׳ר ג״ישת בייח רחאל רוסאו תיעיבשב .

ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 6
י הכלה א קרפ לבויו הטימש תוכלה הנומא ךרד
(דפ) 'וכ וריתה המ ינפמו (אעק) . ץיברהלו ךישמהלו ןיחלשה תיב תוקשהל וריתהד ח"ה לע אלא יאק אלד הארנ
תונליאב (בעק) 'וכ הקשי אל םאש ונבר םייסמדכו אלא 'ט הכלהד ינה םג וריתה אל תמאבד ונבר תעדד רשפא והימ
ע"צו אדיספ םוקמב :
(הפ) ץע לכ תומיו החלמ ץראה השעת הקשי אל םאש הבש (געק) . ירפ השעי אלו ץעה שבייתיד הנוכה ןיא
םלועל לקלקתת ץראה ןכו םלועל ויתוריפ לישבי אלו וז הנשב תומי אלא לע םעט אוה החלמ ץראה השעת כ"שמו
ןליא הדש ןיקשמ לע םעט אוה הבש ץע לכ תומיו כ"שמו ןיחלשה תיב ןיקשמ קר האבה הנשל ץראה דספה ןאכ ןיא לבא
שב תוריפה דספה וריתה הז םושמו תיעיבשה הנ :
(ופ) 'וכ ורזג אל םהירבדמ (דעק) . םיברה תא םיללוכה םירבדב קר וריתה אלו םושמ לבא וריתה הזב דומעל א"או
וריתה אל יטרפ דספה תוכלמה י"ע יפט יסינא םתה א"יה ךומסבדכ וריתה אנונרא םושמד בג לע ףאו מ"הוחל ימד אלו
(העק) נ"וקפל רבדה בורקו ב םגו וריתה לכה אל םיברל םייוצמה םירבד ךוסי אלו תעלותה תומיש ןשעל ורסא ירהש
:ה"ה ל"נכ ףוע ינפמ םהזל
(זפ) תודלות ינשו תובא ינש ןתוא אלא ת"המ רוסא ןיאש (ועק) . ל"נכ ת"המ רוסא ז"גש השירח יקופאל אב אל
תודלות ראש אלא יקופאל אב אלו א"ה :
(חפ) ונראיבש ומכ .'ב הכלהב . בתכו (זעק) אוהו דאמ קנופמ ץעהש ז"ופתב רודיע לוביז שוכינ םוזיג ןינעל א"וזחב
הרומג אדיספ םוקמב הבורמ אחריט ןיריתמ םא הזב תועד שי ןתעינמב שביו דספנ םימעפל ןנברד ירת אוהש ןויכו
ודספיש וא ץע לכ תומיש אדיספ םוקמב ןכלו לקהל ןניטקנ [ןנברד תודלותו ןנברד ז"הזב תיעיבשד] שי תוריפה לכ
ולא לכב לקהל ךומסל רוסא החורה אלא וניאש לכו ץעה תומיש ששח הזב שי םא הדובעו הדובע לכ לוקשל ךירצ ךא
וכרטצי אלש תיעיבש לש ה"ר םדוק לבזלו שכנל ןיבייח ןכו םימעפ 'ב תושעל רוסא 'א םעפב קפתסהל רשפא םאו
המ לכ הנשה לכל קיפסי אל םא ףאו תיעיבשב שכנלו לבזל דע רחאל רשפאש המ ןכו טעמל בייח יטועמל רשפאש
ב"העב ןידכ לעופה ןידו תיעיבשב רוסאו רחאל בייח תינימש לש ה"ר רחא דספהה ינפמ ב"העבל רתומש המ לכו
תושעל לעופל רוסא הרוסאה הדובעה לכו ב"העב לצא תושעל לעופל םג רתומ רבוע ב"העב םגו דבועה לע הריבעהו
והדש תתיבשב נה ןידו (חעק) .י"ה ג"פב י"הזעב ראבתי תינימשל תיעיבשמ ןיסנכ ןג הדש תודובעב בתכ ןרמ יקספבו
תא וא ץעה תא חיבשהל ןיאבה תודובע ןיבו תוריפה וא תונליאה םויקל תוצוחנה תודובעה ןיב לידבהל ןיכירצ סדרפ
תורוסא וירפ וא ץעה תא חיבשהל תואבה תודובעש אוה הזב ללכה ,תוריפה הש תודובעו ומויקל תוצוחנ ן
רוסיא ןהב ןיאש המדא ירפב םג עגונ ללכ ותואו תורתומ ןה ירה תוריפה בור ודספי וא ץעה תומי םדעלבמשו
ןיחיפס . ויתוריפו ןליאה םויקל םה םא ףא תיעיבשב תורוסא םינפגה תרימזו העירזו השירח לבא ] ןהש ןויכ
אתיירואד (טעק) [ ירמגל תוריפה וא ןליאה דספי םא ז"כו םירסוא שי 'יהש הממ ערגויו שחכוי קר דספי אל םא לבא :

הנומא ךרד - י הכלה א קרפ לבויו הטימש תוכלה הכלהה רואיב
* 'וכ הלא לכ וריתה המ ינפמו . א"דב כ"שמכ וריתה תוריפה דספה ינפמ םגד ל"ז ןרמ תעד הנה , ל"ירהמ 'ושתבו
אלא ירמגל דספה וניא םא ןד ד"קס ז"כ 'יס ל"ז ןיקסיד ןליאה תצק לקלקתיש םרוגש ) ןרמ ד"פל תוריפה וא ( לבא
ז"עב י"שר ןושלמד 'כו ירמגל לקלקתי אל תצק לוקלק לע םגד עמשמ אוהש תומכמ ןליאה לקלקתי אלש 'כש 'ב 'נ ףד
אלו לקלקתהל קר םרוגש אכיהש עמשמ תומי אלש אוה אמלעב אנליא ימקואד (לבא ה"דב) םש 'יפש הממ לבא ןיריתמ
וסא תימהל ד"כע ע"צו ר הארנו תומי אלש כ"ג 'כ 'ב ד"מ הכוסב י"שרו תומי אלש ימומהיז יבג םג בתכ םש ח"ר הנהו
תומי אלש הנוכה יאדוב לבא ימקוא הביתה שרפל קר ןאכ י"שר תנוכד בתכ ןימהזמ לבא ה"דב ליעל ומצע י"שר יכ
םגד כ"עו תומי אלש םרוג םוהיזה כ"א תומי אלש ןירשוקו לבז םש ןיקיבדמ תביתד קר תומיו לקלקתי אלש ותנוכ ןאכ
תומי אלש הנוכה לבא ןכ י"שריפ ןכל התע אוהש תומכ ודימעמד עמשמ ימקוא אוהש תומכ דמועש ארקנ תומי אל םאו
תצק לקלקתמש יפ לע ףא התע ירבדמ איבה ט"יקס ב"פ ב"ח ץראה תרות 'סבו רתומד 'כש ד"ס 'יס ט"יבמ 'ושת
תוקריו םיבשע םיקשמ תוקשהל אדיספ לכד ינתק מ"הוחד אימודד םושמ תטעומ אדיספ אוהד בג לע ףא תיעיבשב
ז"עו טעומ דספה אוה םיחרפה לכד קר ותומי םיחרפהד יריימ אוה םגד 'יאר ט"יבמה ירבדמ ןיא תמאבו תרתומ
מ"הוחל תומדל א"אד הדומ ירמגל דספוי אל םא לבא ןיריתמ אדיספ לכ םגד מ"הוחמ 'יאר איבה חיכוהש ומכ ןרמ
ל"הבב תמדוקה הכלהב כ"שמכו מ"הוחב ומכ וריתה אדיספ לכב אלד ד"קס ח"י 'יסב 'כש ןאכ ונבר ירבדמש טרפבו
םש ץראה תרותב כ"ג כ"שמכו וריתה תומי םא אקודד ראובמ הבש ץע לכ תומיו החלמ ץראה השעת הקשי אל םאש
ןליאה חיבשהל ןישענ ןיאש םירבדב ףא 'כש יתאצמ 'ב 'נ ז"ע יריאמבו לע ודימעהל וא הכמ וז יאמ ואפרל אלא
אלש יפ לע ףא ךתחה םוקמ דצמ ותוכר בורמ וקזחל ידכ ותוא ןיכס תיעיבש ברעמ םזגנ םא לבא 'וכ רוסא ותנוכתמ
רוסא המו רתומ המ ותטיש ררבל ע"צו ךכב תומי ,ע"צו 'ב ד"מ הכוס יריאמב 'יעו טרפבו הזב לקהל השק ד"נעלו
שכ ויהיש םיגורתאה ליבשב הזב רתיה םוש וניצמ אלד הכרבל םיר םיגורתאה ליבשב ריתהל ןיאש א"טילש ח"ומ ד"כו
'סמ ונקתעהש ל"הצב 'יעו ש"ע ח"ער דומע ץרא יטפשמ 'סב א"טילש ח"ומ 'ושת הזב ספדנ ר"וש) הוצמל ןיואר והיש
:(הזב א"טילש ח"ומ תארוה ש"הת

ח הכלה א קרפ לבויו הטימש תוכלה ךלמה רתכ ) במרה " ם וניא חרטל אחרט ןיב קלחמ אריתי א ב תיעיבש (
[ח] ןיקשמ 'וכו רתויב האמצש עורזה הדש אוהו תיעיבשב ןיחלשה תיב 'להמ ז"פב ליעל דעומה לוח יבג הנהו .
וא הכירבה ןמ הקשיו הלדי אל התוא הקשמ אוהשכו 'וכו דעומב ןיחלשה תיב ןיקשמ דציכ םש 'ב 'להב וניבר בתכ בוט םוי
היהש ןיב ןייעמה ןמ אוה הקשמ לבא לודג חרוט אוהש ינפמ םימשגה יממ ל"כע 'וכו ןיחלשה תיבד וניבר םתה ראבמו
ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 7
קליח אל תיעיבש יבג אכה לבא הנשמב םש רכזנש הכירבו ןולוק יממ אל לבא ןייעמה ןמ קר תוקשהל יאשר וניא
םש ןכ אתיאד םושמ אוהו םימשג ימב אכה ירשד וניברל ל"סד םושמ הכירבו םימשג ימ וא ןייעמ ימ ןיב ללכ וניבר
ןטק דעומ 'סמב ימלשוריב רתומ תיעיבשב אה דעומב אלא ונש אל אל 'ר םשב אנסיב 'ר דעומל תיעיבש ןיב המ
ונמזש דעומ וריתה הבורמ ונמזש י"ע תיעיבש אדה ןמ והניעמשמ יעבד תיאו 'וכו הכאלמב תרתומ איהש י"ע תיעיבש
י [תעבש ןנידבעימ ארבתסמ אל] (ז"כ ןניד דע 'וכו יאמל) םינורחאה םימי 'ז ןתוא ורסא טעומ 'יפו כ"ע ןירוסאו לגרה ימ
םש קיסמו ןירוסא םינורחאה םימי 'ז קיסמו וניבר ירבדכ אוהו ןולוק יממ תותשל תיעיבשב רתומ 'וכו ונש אל הדעה ןברקה
אל הז םג מ"מ םימשג יממ תותשל רוסא היהי םינורחאה םימי 'זבד רמול ארבס היהי כ"או אטישפא אלד איעב ע"קה
קר אוהד ןויכ וניבר איבה לקהל ןנילזא ןנברדב קפס מ"הוחב רופחל ירשד בוט םוי 'להמ ח"פב וניבר קסופש ומכו
ןושאר ןושלבו ןנברד רוסיאד אכה ש"כמ ןנברדמ אוהד ןויכ אטישפא אלד איעב אוהד ףא םיחפט העבש דע חפטמ
אלוקל אוה איעבב ראשנ 'ב ןושלבד ףא כ"או ריתהל אוה ימלשוריה רמואש :קודו

ןושאר קרפ קוק ה"יארה ץראה תבש


ד"סב תיעיבשב אנליא ימוקוא רתיה ג ןטק דעומ
www.swdaf.com 8ןושאר קרפ קוק ה"יארה ץראה תבש


ימוקוא
וניא אנליא
ךייש
תוריפב
ימוקוא אנליא
וב שיש
אנליא ייורבא
מ רתו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->