You are on page 1of 6

ΑΔΑ: 7Δ6ΖΩΡΡ-ΚΝΡ

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

Αρ.Απόφασης

118 /2014

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.28 10:35:20
EEST
Reason:
Location: Athens

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 7ης /2014
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 26 ο : Σχετικά με αίτημα του περιβαλλοντικού σωματείου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

118/2014

1. Σήμερα την 1η του μήνα Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση σε
αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4148.
28/3/2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , που
επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά
( 17 ) .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λάμπρου Αναστάσιος –
Πρόεδρος

12. Σαμπάνη–Μπάρδη Παναγιώτα

1.Δημαράκης
Άρης
Αντιπρόεδρος

1

ΑΔΑ: 7Δ6ΖΩΡΡ-ΚΝΡ

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

Αρ.Απόφασης

118 /2014

2. Φωστίνη –
Πουλή Καλλιόπη

2. Τσαμαδός Ιωάννης

3. Κολυμπάδης Παντελεήμων
13. Μπαλαμπάνης Χρήστος

3. Ρούσσης
Ιωάννης

4. Κούστας Σταύρος

14. Παππάς Νικόλαος

4 Ντούβαλης
Δημήτριος

5 Βελούδης Ηλίας

16. Κακουριώτης Σωτήριος

5. Μπουρίκας Γ.
του Ηλια

6. Γουζούασης Ευάγγελος

17. Aποστόλου Παναγιώτης
6. Μπουρίκας
Γεώργιος του
Δημητρίου

7. Μπάζος Παναγιώτης
7. Αντωνόπουλος
Ιωάννης

2

ΑΔΑ: 7Δ6ΖΩΡΡ-ΚΝΡ

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

8. Φλωρής Εμμανουήλ

Αρ.Απόφασης

118 /2014

8.Τζανής
Αναστάσιος

9. Παριανός Πέτρος
9.Σατραβέλας Κ
10. Tουτουντζή Δήμητρα

10.Σφυρής
Δημήτριος

11. Οικονομόπουλος Χρήστος

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν
και
προσκλήθηκαν
νόμιμα

Στη συνεδρίαση προσκεκλημένος ήταν ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καμιζής ο οποίος
παρέστη νομίμως προσκληθείς
Παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δ. Κ. Κρανιδίου Δ. Μονά , Πορτοχελίου Κ. Κόκκαλης ,
Ερμιόνης Ι. Κριτσωτάκης καθώς και οι Πρόεδροι των Τ. Κ. Διδύμων Π. Σερέτης,
Κοιλάδας Ν. Φασιλής, δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα oι Πρόεδροι των Τ.Κ.
Φούρνων Α. Πάνου , Ηλιοκάστρου Α. Μούγιος , Θερμησίας Η. Κατσιάβελας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας Μ. Συμεωνίδου για την
τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.
3. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ .κ. Λάμπρου Αναστάσιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε το έγγραφο του «Περιβαλλοντικού σωματείου»
«παρέμβαση πολιτών ερμιονίδας» με θέμα: «έλος Κοιλάδας»:
«Επειδή τους τελευταίους μήνες παρά τις σχετικές συστάσεις μέλους του σωματείου μας
εξακολουθεί η αυθαίρετη καταπάτηση του προστατευόμενου χώρου του υγροβιότοπου
Κοιλάδας όπου οδηγείται επανειλημμένα για βοσκή αγέλη γιδιών και επειδή υπάρχει κίνδυνος
καταστροφής υδροβίων και υδροφίλων φυτών καθώς και σε άμεση εξάρτηση από αυτά αλλά και
μεταξύ τους των εντόμων ,ψαριών ,αμφιβίων ,ερπετών πουλιών και θηλαστικών ολοκλήρου του
οικοσυστήματος δηλαδή»
Ζητούμε να επιληφθείτε άμεσα του θέματος και να φροντίσετε για σχετική επιτήρηση του χώρου
μέσω της δασικής υπηρεσίας ή άλλως πως ,επίσης σκόπιμο κρίνουμε την τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης βοσκής των οποίων κατασκευή και τοποθέτηση είναι σε θέση να αναλάβει το
«σωματείο παρέμβαση πολιτών ερμιονίδας»
4. Ο Πρόεδρος κ. Α. Λάμπρου έδωσε το λόγο στον Δ. Σ κ. Ε.Γουζούαση:
«Να αναφερθώ στο ιστορικό του θέματος πρώτα από όλα να πω ότι ο υγροβιότοπος της
Κοιλάδας είναι στη λίστα των προστατευόμενων από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία
(βάσει του νόμου 3937/2011 περί της διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις της
ευρωπαϊκής οδηγίας 9243 για τη διατήρηση των φυσικών υγροτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας η οποία ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την ΚΥΑ
33318/3028/1998 με την παγκόσμια συνθήκη RAM SAR που η χώρα μας είχε υπογράψει.
3

ΑΔΑ: 7Δ6ΖΩΡΡ-ΚΝΡ

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

Αρ.Απόφασης

118 /2014

Την άνοιξη του 2013 δημότης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κτηνοτρόφος μπήκε στον
υγροβιότοπο και βοσκάει τα ζωντανά του ,μετά ενημέρωσα τον δασοφύλακα και έκανε
παρέμβαση και φυσικά ενημέρωσα και το Δήμαρχο για το γεγονός αυτό και άλλες φορές μέχρι
σήμερα έχει συμβεί το ίδιο επειδή το θέμα έχει απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και καλό
είναι σήμερα είναι να βγει μια ξεκάθαρη απόφαση που να δεσμεύει τους πάντες»
5. Ο Πρόεδρος κ. Α. Λάμπρου έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Δ. Καμιζή ο οποίος είπε:
Επί του θέματος αυτού καλό είναι να το εξετάσουμε το αίτημα διεξοδικά και φυσικά
συμφωνούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον υγροβιότοπο στη Κοιλάδα και να εμποδίσουμε
με κάθε μέσο και κάθε τρόπο την καταστροφή του θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τόσο με την
κτηματική υπηρεσία και την δασική υπηρεσία για να συνεργαστούμε αρμοδίως επί του
συγκεκριμένου θέματος
Προτείνω τη αποδοχή του αιτήματος και τη διαβίβασή του στις αρμόδιες υπηρεσίες
6.Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος κ. Α. Λάμπρου ο οποίος είπε τα εξής:
Α. Κατόπιν κατάθεσης ενημερωτικού εγγράφου από το «Περιβαλλοντικό σωματείο παρέμβαση
πολιτών ερμιονίδας » δηλώνουμε ότι κύριο μέλημα του Δ. Σ είναι να προστατέψουμε τον
υγροβιότοπο που βρίσκεται στη Τ. Κ. Κοιλάδας
Η προστασία του υγροβιότοπου θα εξασφαλιστεί εάν συνεργαστούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες
(κτηματική υπηρεσία του δημοσίου , δασική υπηρεσία και αρμόδια δ/νση ανάδειξης και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ) και αυτό αποτελεί κύρια επιδίωξή μας
Εκφράζουμε τη βούληση ότι θα συνεργαστούμε για να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον
του υγροβιότοπου της Τ. Κ. Κοιλάδας
Β. Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στο ΥΠΕΚΑ (δ/ νση ανάδειξης και προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος ) , στη δασική υπηρεσία του Ν. Αργολίδας ,κτηματική υπηρεσία καθώς
και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Το Δ. Σ μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
Το έγγραφο – καταγγελία του «Περιβαλλοντικού σωματείο παρέμβαση πολιτών
ερμιονίδας »
Την πρόταση – εισήγηση του Προέδρου κ. Α. Λάμπρου
Το Ν.3463/06
Το Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Κατόπιν κατάθεσης ενημερωτικού εγγράφου από το «Περιβαλλοντικό σωματείο παρέμβαση
πολιτών ερμιονίδας » δηλώνουμε ότι κύριο μέλημα του Δ. Σ είναι να προστατέψουμε τον
υγροβιότοπο που βρίσκεται στη Τ. Κ. Κοιλάδας
Η προστασία του υγροβιότοπου θα εξασφαλιστεί εάν συνεργαστούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες

4

ΑΔΑ: 7Δ6ΖΩΡΡ-ΚΝΡ

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

Αρ.Απόφασης

118 /2014

(κτηματική υπηρεσία του δημοσίου , δασική υπηρεσία και αρμόδια δ/νση ανάδειξης και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ) και αυτό αποτελεί κύρια επιδίωξή μας
Εκφράζουμε τη βούληση ότι θα συνεργαστούμε για να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον
του υγροβιότοπου της Τ. Κ. Κοιλάδας
Β. Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στο ΥΠΕΚΑ (δ/ νση ανάδειξης και προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος ) , στη δασική υπηρεσία του Ν. Αργολίδας ,κτηματική υπηρεσία καθώς
και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό

118 /2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
Ο Αντιπρόεδρος:
Ο Γραμματέας :
Οι Σύμβουλοι: Βελούδης Η., Μπάζος Π.,Κούστας Σ.,Τσαμαδός Ι., Φλωρής Ε.,
Τουτουντζή Δ.,Οικονομόπουλος Χ. ,Κολυμπάδης Π., Γουζούασης Ε.,Πασαλάρης Π.,
Παππάς Ν., .Παριανός Π., Σαμπάνη–Μπάρδη Π.,Μπαλαμπάνης Χ.,Κακουριώτης
Σ.,Αποστόλου Π.

Οι πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:
Δ. Μονά, Κ.Κόκκαλης , Ι.Κριτσωτάκης ,Π.Σερέτης, Ν.Φασιλής ,Η.Κατσιάβελας

5

ΑΔΑ: 7Δ6ΖΩΡΡ-ΚΝΡ

7η Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

Αρ.Απόφασης

118 /2014

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

-

6